Sunteți pe pagina 1din 4

BORDEROU CENTRALIZATOR DE INCASARE CEC / BILET LA ORDIN / CAMBIE

Nume/denumire Beneficiar/Posesor:
Cod IBAN Beneficiar/Posesor:

Tip
Nr instrument Informatii despre Tragator/Emitent/Tras
Serie si Numar Suma Moneda*
Crt (CEC / BO /
CAMBIE) Nume Cod IBAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Cursul de schimb utilizat pentru decontarea instrumentelor emise intr-o valuta diferita de RON este cel prevazut de reglementarile in vigoare.

1. Am luat la cunostinta ca, in cazul prezentarii foarte apropiate de data-limita de prezentare la plata a instrumentului de debit, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare, s-ar putea depasi
termenul in care as putea sa dresez protestul si regresul ca urmare a unui eventual refuz la plata din partea platitorului si solicit in mod expres transmiterea spre plata a instrumentului de debit prezentat, cu
asumarea acestui risc. Banca va transmite spre plata instrumentul de debit receptionat pna cel tarziu in ziua bancara urmatoare datei receptionarii acestuia, sau, in cazul biletului la ordin sau a cambiei, la
data la care acesta este platibil conform celor stipulate pe instrument sau prin legile aplicabile.

2. Am luat la cunostinta ca, in cazul depunerii unor instrumente de debit care prezinta alterari/indoituri/pete sau alte elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe instrumente, acestea nu pot fi
prelucrate electronic si sunt de acord cu returnarea instrumentului de debit, prin depunerea acestuia la mapa clientului, asumandu-mi astfel neinceperea circuitului de decontare si eventuala pierdere a
dreptului de regres. In scopul decontarii pe suport hartie a instrumentului de debit, este necesara depunerea acestuia la Banca impreuna cu un borderou nominal.
3. Sunt de acord cu plata comisionului de pastrare (1,5 RON/instrument/perioada) pentru biletul la ordin/cambia remise la incasare (ziua D) si a caror scadenta se afla in intervalul [D+2, D+90].
4. Prezentul Borderou Centralizator se va completa in 2 exemplare. Pentru instrumentele de debit in format vechi este obligatorie completarea cate unui borderou nominal pentru fiecare instrument, in 2
exemplare.
(A se completa de catre Banca)
Semnatura autorizata
Beneficiarului/ Posesorului: Data receptiei: ____/____/___________
Data remiterii pe circuit: ____/____/___________
tor/Emitent/Tras

Banca

e compensare/decontare, s-ar putea depasi


spre plata a instrumentului de debit prezentat, cu
ia, sau, in cazul biletului la ordin sau a cambiei, la

entiunilor aflate pe instrumente, acestea nu pot fi


rcuitului de decontare si eventuala pierdere a
ominal.
enta se afla in intervalul [D+2, D+90].
rderou nominal pentru fiecare instrument, in 2

Semnatura unitatii
Raiffeisen Bank: