Sunteți pe pagina 1din 5
‘Anexa nr. 8 la Regulamentul privind finanfarea ativiti partidelor politice, ‘aprobet prin hotirirea Comisiei Electorale Centrale nr, 4401 din 23 decembrie 2015, Raportul privind gestiunea financiar& 1. Compartiment PARTIDUL LIBERAL (comin) PL (Gomi recat) ‘Adresa sediului central Mun . Chisinau str.N. Tora| 3 Codul fiscal 1010620007926 Telefon, fax, e-mail 022243569 plmd Conduc&torul Ghimpu Mihai (ca ene) ‘Trezorier Josanu Maria (ems rune) oy Pesiodide de reportare 01 ianuarie ~ 31decembrie 2016 ‘Membri de partid an onic Personal incadrat ay Filiale 3 a Organizafii internationale din care partidul face parte 5 aa Sedii proprii ama Sedii uate n locatiune 7 Toa TL. Compartiment Exocutat Nr. fo Denumirea indicatorilor Ge Tals elabugetul destat | dinaltesurse T 3 4 3 1. |Soldul mifloacelor banesti la inceputul perioadel de gestiun 8.00 0 500 T_|Sursele de finanjare, otal R597 OO Iori 3798.00, T.__[ Sebvenft dela bugetul de stat 510119 x [Donati in ban, total x [din parca membrilor de parid BETS x 3798.00, [ain parea ator persoane fizice x din parea persoaneorjuridice x 3._ [Donati sub alte forme, total: x sub form de proprita x buna x serviitgratite san Ta condi mal avaiajoase deat valoaea x comercala [chitrea unor bonur sau serve utliate de part x _[Cotizari de membra de pati x 3 Venitur objnute de eftre parid ta urma acivitilor economic] x destigurte, toa: [din acivtata editorial x din activtate leat nemijlocit de adminisrarce propricajii id x dinate activi economies ce rezult diveat din scopal previzal ia x sort [ale venir = [Pll pentru urmitoarcle destinati, totale THT6wOzT Bese 5 TRESS ‘Chelvieli pent rteinerea sedilor 05624,96 30716722 9457.74 2. [Chel do personal z 3 4 3. [ofa Fo et paral promos TG EEE Tana “4_|[Chetteli de deplasare tn fark iin srindtate 0,00 0 0,00 '.__|Chettuei pentru telecomuniatii 308,71 3908571 6._|Cheltucl pentru primirea delegafillor din snaiate 0.00 77 [Plata cotizailor de membru in organizafill interafionale din fare 191803,34 T91B05.34 artidul face parte ‘35 [investit im bunuri mobile i imobil necesare activi partdhal 0 7 0.00 9. uel de birt, commision bancar S37 235, 2ST 10,_|Cheltieli de audit extersobhigatoriu) 0.00 0 0.00 TY, Cheluiel pentrworganiarea de ntunir manifesta PUBS, 2241600 72000 T0816,00, seminars alte cusuri de instrure pentru membrii de partd, destasurte pe teritril tit T2.__[Alte celui, oa: 0,00 = 0.00 ls) 0.00 x 0,00 b 0,00 x 0,00 lo. 200 x 0,00 lo 0.00 x 0,00 13.__|Cheltiel in campanta electoral 14648,00 19648,00 TV._Soldul mijloacelor binesti la sfirgitul perioadel de gestune 3877122,82 SE71S53.75 3569.07 ‘Ghimpu Mihai (wo pra cman Josana Maria ay ‘ewan PARTIDUL LIBERAL ‘Anexa nt. 2 Ja Regulamentul privind finanfarea actvitaiipartidelorpolitice, probat prin hotiirea Comisiei Eletorale Centrale nr, 4401 din 23 decembrie 2015 1010620007826 ‘Deenomires nepal paid) Tonal say 1 Registrul donagiilor de la persoane juridice Denumirea entitatii si Adresa juridict/ ie Nr. documentului Nr. d/o fone: izatoticg, Cod fiscal sediul Genul de activitate Data de plata ‘Suma (lei) TOTAL Ghimpu Mihai ‘cor enmee) Josanu Maria ‘Anexa nt. 3 | Regulamentul privind sinanfarea activtiitpartidclor politic, sprobet prin hotirirea Comisiei Electorale Centrale nr 4401 din 23 decembrie 2015, Partidul Liberal 1010620007926 (Dena gra par Coal Hach Registrul donatiilor de la persoane fizice anul 2016 Suma (lei) Forma donatiei Numele, prenume = ae Locul de Persoane fizice, Alte Nido donatorului Cod personal (IDNP) | Domicifiut mulea/ocupajia | P81” rembride | persoane | fn numerar prin transfer partid fizice L Ghimpu Mihai_ Chisinau |Parlament 15.03.2016|membru_ 165100] 2 Ciobanu Ion [Chisinau Agen. Moldsilva 11.04.2016|membru 25000) 3 Chimpu Mihai [Chisinau |Parlament 15.03.2016|membru. 36000) 4 Dirda_Turie [Chisinau |Parlament 28.04.2016|membru 28500} 5 Vlas $tefan_ HHncesti_ [Parlament 13.05.2016|membru 5350} 6 Bejan Valerian |Telenesti [Parlament 26.05.2016|membru_ 38200] 7 Vias $tefan |Hincesti Parlament. 13.05.2016] mermbr 9348} 8) ‘Bejan Valerian ti Parlament 23.06.2016|membru_ 20000} 9 Ghimpu Mihai Parlament 04.06.2016|membru_ 12000) 10} Dirda_lurie [Parlament. 11.06.2016|membru 29300) i Dirda_Turie [Chisinau |Parlament 17.11.2016|membru_ 115000] 783735 corec Conduecatorul Ls Trezorierul Anexa ne. 6 la Regulamentul privind finanfareaactivitii partdelor poitice, aprobat prin hotirtrea Comisiei Electorale Centrale nr, 4401 din 23 decembrie 2015 Partidul Liberal 1010620007926 (Denumirea intgral ) (Codul fisealy Registral donatiilor sub forma de props isi, bunuri, servicii gratuite sau in condifii mai avantajoase decit valoarea comerciaki, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid Nr.sidata | Numele, prenumele contractului de | a persoanei fizice / donafie/actul de denumirea receptionare | persoanei juridice Pref comercial Denumirea donafiei jNumair/ cantitate) (de piata) per | Valoarea total& unitate IDNP/DNO Sub form de proprieiif la) * [b) °) fbunuri, fa) * [by 5 ‘Total servicii gratuite sau in condifii mai avantajoase dectt valoarea comercial a b) 5 Total echitarea unor bunurl sau servic ulizate de partie fa) fb le Conducdtorul _ Chimpu Mihai (ae prem) | Ls ‘Trezorierul Josanu Maria