Sunteți pe pagina 1din 6

C-ttLl / '^ t.

*7 t

1. Asepsiagi antisepsia

Asepsiareprezintd,totalitateamdsurilor fizico-chimicece au rol de a impiedica


contaminarea pl5gilor traumaticesauoperatoriicu agenlimicrobienisaprofili
(microorganisme carese demoltdin substantreorganiceln descompunere) sau
patogeni(care provoacainfectie).Asepsiaestedecio metoddprofilacticd.
Antisepsiareprezintd.tatalhxea m[surilor ce av carol distrugereagermenilor
prezenliintr-o plagdbaumatic[sauchirugicaldcu ajutorulagen]ilorfizico-chimici.
Antisepsiaesteo metod6curativd.
trresterilizareaconst5.tn preg[tireamaterialuluichirurgicalin vedereasteriliz6rii,
astfei:
Pregdtireamaterialuluimoale(cAmpuri,comprese, halate,mdnugio ale etc.)sefaceprin:
-spdlarecu detergenfispeciali pentruindepdrtarea petelorde sdnge,puroi,iesut;
- uscare, sortare, verificare, impdturire lntr-un anumit mod:
- introducerea in casoletemetalicespeciale,separatepe sortimente(halate,com-
prese,etc.);
Preg[tireainstrumentarului:dupdsp6lare,degresare, sepun in casoleteseparate,
alcdtuindu-se c6teo trus6pentrufiecareoperaliein parte.
Existdmai multetehnicide sterilizare:
-Autoclavareaeste o sterilizarecu vapori de apd supradncdlnli(1400C),la o
presiunecrescutd(2,5 atm.)timp.de30 deminute.Astfel sesterilizeazdmaterialul moale
sterilizareafiind valabiid24-48 ore.
- Sterizareaprin fierberein ap6la 1000Ctimp de30 deminute.Pentruridicarea
temperaturiide fierbereseadaugdbicarbonatde sodiu.
- Sterilizareaprin cdldurd uscati se face pentru instrumentelemetaiicela
temperatura de 1800C,timp de o ordsauprin flambaretimp de 20 minute.
- Sterilizareacu vapori de formol utilizeazl"un termosinchis ermeticpe fundul
ciruia se pun tabletede formalind,iar pe etajerese ageaz[instrumentarul,sondeleqi
tuburilede drendin cauciuc(o or5),din siliconi (doudore).Dezavantajulacesteimetode
esteatmosferade vapori de formol,iritantdpentruochi gi muooase.
- Sterilizareaprin iradieres)raze gamaesteo metoddindustrialdgi sefolosegte
pentruseringi,compreseetc:
- Sterilizareacu ultrasuneteesterar foiositd:
- Sterilizarea cu ultraviolete este folositd pentru tncdperi deoareoe aclioneazd
doar pe suprafele,fErd a avea efect de profunzime.
prin mijloacebiologice(chimioterapice
- Sterilizarea antimicrobiene)
se
efectuiazdcu medicamentecu acliune toxicd asupra microorganismelor(bacterii,
ciuperci,protozoare).in funclie de procedurade oblinereele se clasifiodin: antibiotice,
chimioterapice(sulfarnide,sulfoane,metronizadol,penicilinaG,eritromicina,streptomicina,

*-1,-
E

tetraciclina, cefalosporinele etc.). Sunt situa[ii in care, datd fiind gtavitatea


infecfiei,
tratamentul
trebuieinceputimediat,inaintede cunoagterea
agentuluicauzal,
folosindo
asocialiede chimioterapice care sd acopereun spectrumicrobian larg.
*SS:g:ggls"4s-bsz-ds-uuu
c pe bazd de alcool in concentraliede 70Yo,se folosegtepentru
d,ennfeclia
tegumentelor.Aplicat pe plagd,alcoolul esteineficient i.o*... precipita
proteinelesubcaregermeniirdmaginedisbugicontinudsdsemultiplice;
@ pe bazdde iod: alcooliodatsauiod in anumiteconcentrafii.
Esteun foarte
bun dezinfectantal tegumentelor, cu mareputerede penefrafie.Tinctua de
iod esteantisepticulpreferatin sterilizareaiegiunii oieratorii;
6 pe baz6'de substanteoxidoreduc[toare:api oxigenatd,permanganat
de
potasiu, cloramind,solufie Dakin. Apa oxigenati este un bun intiseptic
.itgl?:rel=cu e.fect
hemostatic
Ai decolorant.
Aplicat[pe pl[gi produce
' spum6 cu efect de curS.firemecanic5. Are dezavarrtalul ca topegte
Permanganatul ""tg"t"l.
depotasiuareproprietdlioxidante,LitonU.tice,ceeJce il
face util la dezinfectarea pldgilor anfractuoase, irigalii vaginale etc.
Cioraminain solulie de 2Yoare proprietdli puternic bactiricide gI in acelagi
timp ciclofilactice. ceea ce ii conferd un larg spectru de utilizare, datorit6
etiueffiffiffiffi*contact *pilt;. SoluiiaDit in ur. aceleagi
propriet6fi
ca qi cloramina;
o pe bazd"de substanlecolorante:albastru de metil, rivanol. Sunt
bune
asepticecitofilactice,cu proprietdticicatrizante.
o Antisepti-6":7tffi&recipitante: sdruri de argint, de mercur,
acid boric.
Nitratui de argint se folosegtesubform6 de creioane,cristalesausolulii cu
diverseconcentralii.Are acliuneastringentd,causticdgi antiseptic6de tip
bacteriostatic sau bactericid. Se uilizeazd in profilaxia oftalmiei
gonococicela nou-n[scu]i, in tratamentulpl[gilor infectate cu
bacilul
pioceanic,preaurrlSi tn diverseafecliuni Oinnatoiogice.Oxicianurade
mercurpoatefi folositdin solulii diluatepentrudezinfectarea mucoaselor.
Acidul boric este recomandat?n trataria 1oca16a pl6gi1orinfectatecu
pioceanic:
o Antls-1qfu-eletensioactivecitofilacticeju atdtcapacitatedezinfectant6
"piopfietAii?eTffirgimt cq{iina cAtgi
d-fiile d" r"rtu.i tisulare.
Astfot,
rg9-ry!99*L3tp larg utilizatIa dezinfect "ruiu E
areategumentelor,
sp6larea
instrumentarului metalic,toaletarea
pl5gilorgi arsurilor.

2. Anestezia
Definitie$i clasificare
Prinanestezie inlelegemmetodele gitehnicile
medicale
deinlaturare
a durerii
giareaciiilor
la durere,
permilAndastfeiefectuarea
unorintervenlii
chirurgicale.
Anestezia are o etap6,premergdtoare- preanestezia- care este compusddin
doudpdrfi:

/r 7{r,,{:r'vi*. i '.;t t ( '.' ') .C r ..


'7
| *,t'"' ' ,'/

<:.n /l ii :'. 'tt: t1 ,4t4 12,7:;-,,.


._ rt"il
.i
.L
- t"
' Etapa preliminar5,care constddintr-un consultpreaneste zic in care este
prescrisdmedicaliapentrua se realizao echilibrri
unrncliil,or
o Etapa imediat preoperatoriein care se repereaz|, "itJi-
una sau mai multe cdi
pacientulpentruinjectareasubstanleloraneste
:u":use.pregdtind
premedicalia presupune
-.. : "i;;:-
- sedareabolnavului;
- calmareadurerii;
- combaterea unorreflexevegetative(de exempluvoma);
- diminuarea secrefieibrongice
gi a glandero,,utiuu..;-
- diminuareametabolismuiui,iuuoli"end astfel
instalarea
cu dozeredusede anestezic.
Clasfficareoon"rt"riffesteziei
-ffitea;p.r:t. n, r".*a, a. conducere
gigenerara.
, (jr, Anestezia locali este produsdprin contact direct local al substanlelor
anestezicE*cu terminaliilenervoasedin zonaundeutmeazd, a ft realizataintervenfia.
AnestezialocalEserealizeazE,pnn:
- injectarein straturisuperficiale;
..:-. - contactdirectcupieleagi mucoasele.
lf'-,''Anesteziade conducereesteprodusade-a lungul unor trunchiurisau
\*r'-

plexurl nervoaseprincipaie blocdndastfel durerea


t .

de pe toate ramurile gi terminafiile


acestorplexuri (anestezieregionald).in funcliede locul
injectnriianestezicului gi tehnica
folositd,anestezia de conducerepoate fi:
- troncurard,c6ndsebiocheaz[durereadepe un trunchinervos;
- plexal6,candseblocheazddurereadepe un prexnenros;
- spinal6,candse blocheaz6"dtxereala nivelul maduvii spin6rii.
Aceastaeste
ceamailargd" qi mai profundi anestezie
de conduceregi aredou6tehnici:rahianestezia
anestezia gi
peridurald.

/.rt.*
i 3'' Anestezia general5 ate ca obiective sd rcalizeze anargezia,hipnoza
lpterdereacunogtinfei)qi relaxareamusculardmenlinandun echilibru al funcliilor
(respirafiagi circulalia). vitaie

Anestezia 1ocai6,de contact sau prin infiltrafie


, rcprezintr blocarea ptin
mijloace fizice saumedicamentoase
a terminaliilornelvoasedin piele, mucoasegi
profunzimea din
fesuturilor.
Anestezia localdde contact(topicd)sepoaterealizaprinmijloace
chimicece intrd in contactou tegumentele fizicesau
saumucoasele realizandcalmarcadurerii.
Dintremijloacelefizice azi se mai folosegte
doarrefrigerarea
cu Kelen (la sportivi).
Dintre substanfelernedicamentoasese utili zeazd:
cocaina pentru blocarea percepliei
dureroasedin mucoaseqi conjuctivd (in oRL,
oftalmologie, brohonscopie);xilina, mai

,.1
-' ,-'
,4
utrlizat.in oRL' oftalmologie,
')' stomatologie,a cdrui efect
minute. se instare azd,Inc'teva
Anesteziaprin znfittragiese
xilino local tn zoia in cate execut' prin injectarea
anesteziculuie.Iovo caind,
urmeazd" a fr rcalizatiio intervenfie
unorinfecfii chirurgicaldde mic'
;ffitttffi"ffr*" W.* precum
turunculut,
n.uipigmenrari,
suturi
are
care pott?:nt|jfiffi:ctuarea anesteziei
locale
potapdre
aincidente
siaccidente
Dintreaccidentele
localeamindm:
t (solufiivechi,concenrralie
:ffiH:;t#ffit:ftt slaba,
greperi
tehnice,
ottunestezie);
- ?nfeparea
unor rur.t
' lezarea
unoro**'l'l":lfflproduce echimoze;
-----n1unnervoase'produoe pareitezii,
neutonii; tulburari senzitivegi
t*,::3::a nesteril',produce
fl egmoane posranestezice.
- infepareaunor organeparenchiriatoase r,
_ rupereaacului saucavitarel
in fesuturi;
_ ischemiesau
neciozd.a
Accidentele g".r".ui.- ,urtfesuturilor.
determinatede carfiitatea
anestezicdajunsdin circuialie,de mare de substanl5
toxicitateu,uirr*fei, de
mai gravesunt accidentele'de tolenn[aindividuard.
supradozare cere
sunt: senza[iade constriclie si ..t. alergice.simptomeresupra
toracicd,,anxietate,pulour., dozdrii
pui, filiform, cofalee,
:5#:il",ffi
.:,,f
1T.ffi";;ffi1**ffi 1;i,;3ffiuf#*,.,,u,,i,*.,
Accidenteleanestezieilocatt
pentruprevenirea pot n--rou.t"grave(chiar mofiare),
ror_trebuierespectateurmatoarei de aceea
- testarea e mdsuri:
obligatoriea sensibili*riipacienturui
- indicaliacoricta Ia anestezie.
_ o preanestezie ",nurt.ri.i pi.rri;;;*" rehnicii;
bund;
: ;:iff3l"triffjffi1n"nq.u adepista
primere
manifestdri
deintoreranrd;
oxilen,apuata.u.ntiil,l_,T#?:iif;
,il,Ilffi;t"ffi*#'t;ru;
Anestezi?de cor:duqere
ro
y
ffi 'h:::,,:,:::"'. ffi
i; ;;'j#, TffTTtrfflT':l ucere
asub
stanlei
;'H1::KT#:"'*;'-
Jffi*l,
bloca transmitereadurerii.
anestezice
ln
scopulde a
Anestezia
plexald serealizeazd'prrnintroduoerea anestezicului
largd',
intreramurileceformeazd intr-o zondmai
rnpt** n..uo, 1.*, pt.rol
Anestezia spinaldse realize brahial).
peridural6. azd prini."a tehnici:rahianestezie
gi anestezie

* +'-
a) Rahianesteziaconstrin injectareaunei
unei cantitafiredusede anest
ezicIn
lichidul cefalorahidian(LCR) de
Ia nivelul mdduvii spinarii. rnlec[iase
face intre
;:fr$:l::';::J;T"i":l':::1::^::::?ot'.',";"#;;.,L,,.,,estemaigreu
dec6tLCR de aeeeaanestezia 'er,v r.uIlIlIIl.
sepl0ducesubro.urp*clionat.

"+*..r. X"tr.lF'fu$ner

lnainte sau imediat dupd efectuarea


puncfiei, pacientului i se va
perfuzie intra-venos, avdnd ca monra
scop compensareahemo-dinamicd,
accidentelerahianestezieipot aparea Incidentelegi
in timpul puncfiei sau duptr injectare.
puncfieisepoateproducesc'rgerea in timput
de sangepe ac,infepu..u,ro.i rdddcini
a mdduvei'egeculrahianesteziei'Dupi rahidienesau
inJ..tu.. pot apdrea:hipotensiune,
grea!6' vdrsdturi' Aceste fenomene hipoventirafie,
impun: irlectar.a intra-venossau in
Efedrinei'oxigenoterapie perfuzie a
pe masc6,la nevoie,rirt*.u respirafiei
perfuziilor,administrarea pe masc6,accelerarea
de mhcromolecule (Dextran).
Rahianesteziaesteindicataln intervenfiile
de duratarelativ limitatd (60-90
minute)in chirurgia:abdomenului
inferior,pelvisului,perineului,lombelor,
inferioare'Acest tip de anestezie membrelor
estecontraindicatla hipovolemici,cagectici,
deformdriale coloanei,in caz de la cei cu
leziuni ale SNC, mdiuvei, sechele
miastenie de poliomelitd,
otratamentcu anticuagurante, pacienlinecooperanfi.
b) Anesteziaperidurali esteo anestezie
de conducerein carese .tt4ecteazd
cantitd[imai mari de anestezicinspaliul
peridural,intre duramaterg]Hggqs{!_.n
al vertebrelor'Anesteziculnu intrd -#ia#
in LCR. suust'ania cel mai des folositd
esteXilina cdreiaisepoateasocia
Adrenalina.
Aceastdanestezienu arereacliile adverse
ale rahianesteziei.
Este o anestezie
dozatd''conkolatxprin perfuzie,oferindo calitate
mai bundgi de durat; convenabil'.
estecontraindicatd,la scoliotici,obezi,anxiogi,hipotensivi. Ea

Anestezia
generald
.dH*ff"i-ffi*u,
frrdsechele regrabild, temporar6ri
sicare
ducelapierderea
sensibi
riti4rii,rrlnrti*tei
ff::il::l sitarelaxare
obiectivele acesteianesteziisunt
u'n'toarere:
- oblinerea
anargeziei
(ripsadepercepere
a durerii);
- oblinereahipnozei(suprimarea con$tiinleibotnavului);
- obfinerearelaxdriimusculare(uxanzare); - -.',
- stabilitateaneuroendocrin6.
Anesteziageneralaseoblineprin administrareanarcoticelorpe caleinhalatorie
.l
saumtravenoasb.
I
DupE ce a pitruns in organism,anesteziculeste
vehiculat cdfuecelula
nervoasd.Centrii corticali suntprimii pringi in procesul
de narcozd,apoi narcoticul
cuprinde
?rftreagascoaridcerebrald.
substanleleanestezice forositein anestezia genercrd,:
a) administrate intra-venos: hipnoticele
iranchilizante- Diazepam;decurarizante-si curartzantele barbituricele;
MiostinuI; opioizi- Morfina.
b) Administrateprin inhilafie: lichide volatile Eterui,
gazoase _ protoxidde azot,ciclopentan. - Halotanul;narcotice
Aceste gaze sunt ?mbogdfite o"ig"n gi ajung la pacient
"t prin intermediul
sistemuluirespiratori.
Sistemelede ventilafie ale bolnavului pot fi:
o Deschise:care folosescoxigenul din atmosfera
qi-l imbogdlesccu diverse
substanfe.
o semi-deschise:Ia carepacientulinspird un amestec
gLzosdin aparatgi
expirdin aerulatmosferic:
o inchise:la carepacientul
inspirdgi expirain aparatulde anestezie.

Tehnicilede rearizarea anesteziei


generare sunt:
a) prin inhalafie;
b) pe caleintravenoas[;
c) cu intubalieororraheald
GOT).
Indicafiile majore ale anestezieigeneralesunt
la: nou-ndscut,pediakie,
intervenfiichirurgicalelaborioase,botnavipsihici,
intervenliila careanestezialocali nu
esteposibildsauestecontraindicatd.
Complicaliileanestezieigeneralesunt legatefie de pacient,
fie de aparatura
anestezicil
- Incidenteiegatede pacient:hiperreflectivitat
e vagald,,vdrsdfuri,apnee,tuse,
sughil,piordoroavenoi,imposibilitateadea intuba,luxalia
dentar:d,hipoxia,
hipercapni*
inundalia traheobrongicd,pneumotoraxul,hiperTA,
tulburari de ritmo hipertermie
malignS.
- Incidente iegate de aparaturaanestezicd:lipsa de
oxigen, pertur.b6riin
funclionalitateacircuitului anestezic,defectarea
laringosoopului,cutareasau detaparea
sondei de intubafie, compresiaunui tub, oprirea
aparatuluide ventilatie artificiatd,
blocareavalvelor.

b*