Sunteți pe pagina 1din 2
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN HOTARARE privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru cesiunea unui contract de fnchiriere Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedint ordinar’, conform prevederilor art 94 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificirile si completirile ulterioare, Ayvéind in vedere: - expunerea de motive nr. 3478 din 20 martie 2014 a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman; - raportul comun de specialitate nr. 3479 din 20 martie 2014 al Directiei Dezvoltare Locala si Directiei Economice, Buget-Finante privind acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru cesiunea unui contract de inchiriere; - adresa nr. 901 din 03.03.2014 a S.C, TEL DRUM 8.A.; - prevederile art. 24 alin. (1) din Contractul de inchiriere nr. 1/16.01.2014, incheiat intre Consiliul Judetean Teleorman si S.C. TEL DRUM S.A. - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Teleorman, - prevederile art. 1.315 alin. (1) gi urmatoarele din Codul civil republicat, cu modificarile si completirile ulterioare; - prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,0” gi ,,f”, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/201, republicat’, cu modificarile si completarile ulterioare; in temeiut dispozitiilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicat’, cu modificérile si completirile ulterioare; HOTARASTE: Art. 1. - Se di acord S.C. TEL DRUM S.A. pentru cesiunea Contractului de fnchiriere nr. 1 din 16 ianuarie 2014, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din contract. perioada valabilitatii 1 Censiliul Judetean ‘Art. 2, - Cesiunea contractului previzut la art 1 nu va da contractului de inchiriere incheiat de catre Judejul Teleorman, Teleorman cu S.C. TEL DRUM §$.A. Art. 3. - in termen de 5 de zile, de la incheierea contractului de cesiune S.C. TEL DRUM S.A. va transmite la Consiliul Judetean Teleorman o copie a contractului de cesiune, Art. 4, - (1) Cesiunea igi produce efectele dupi incheierea unui act aditional intre Judepul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, $.C. TEL DRUM S.A. gi cesionar, la Contractul de fnchiriere nr. 1 din 16 ianuarie 2014, (2) Toate drepturile si obligatiile $.C. TEL DRUM S.A. vor fi preluate de catre cesionar. Art.5. - Pregedintele Consiliului Judetean Teleorman, prin directiile de specialitate, asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari. Art. 6, - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ institutiilor interesate fn termenul prevazut de lege. CONTRASEMNEAZA Secretar al f@letului, zi jt Silvjf Opteke DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV t ing. Piperta Victor ec, Melintescu Valentina Direotia Juridica si Administratie Public’ Local ett CUTIV, As jr. ToneSQu Idijana dria, Ne. 31... din 2%. martie 2014