Sunteți pe pagina 1din 1

L$S$ itr,.

1:,, ril:rrririrr
tittr rii:ir i 1r,.1,1t;11; t,.r .,lii;lrilt,

Stiniate l)omnule l)irector

Dorilr si vii aclt'esirrr f-elicitili perrtltr nivelr-rl gtiin{ific ridicat al lrrcrirrilor prezentate de elevii de la
f iceLrl d-voastra Ia a dotra eclilie a Conlerirr{ei NtrJionale de lnforntatici ;lentlu Elevi. "Prrlgotndrc, Comunicare.
Imaginusie, Dc,sigtt " - PCID 20 l(r. (cont'erences.trlbsibiu.ro/conf-.pcid/20 1(r). clesliSurata la Facr-rltatea de
$tiin{e. Universitatea,.1,r-rcian Blaga" clirr SibiLr in 2 aprilie 2016. plecurr gi la 6-a edi{ie a Clonf'erirr{ei
lnternaJionale Studen{egti cle lnforutaticit "Inrupiuution, Crcutit,it)t, Design, DeyeLopntenl" ICDD 20 l6
(conf-erences.Lrlbsibiu.ro/icdcl/2016). desfTr;Lrlatd la Factrltatea de gtiinle. Universitatea Lucian Blaga din SibiLr
in perioada l9-21 mai 201(r.

Lucrarea Angr1, Driver. r'ealizatd 5i prezerrtati de elevii cl-voastrir Marinescrr Marius Daniel gi Preda
Mihail Irinel sLrb coordonarea cl-rrei prolesoare Maltin Elena Liliana a obtinut Premirrl Il la ConferinJa PCID gi
dteptul de a fl in lirrba englezd la Cont-erin{a ICDD. La aceastd cont-erintA,
prezentata intr-o fbrrna extinsa;;i
elevii d-voastrh ttvttt o plesta{ie deosebitd, clerlonstland ca sunt capabili sir se riclice la rrivelul stLrden{ilor
aLr
pafticiparr{i la corrf'elin{ti. Conf-elinfa ICDD a rerrnit 44 de participarrfi ciin -5 {iri. oare au pfezentat 28 de lLrcrari.

Universitatea "L,ucian [3laga" din Sibiu are o activitrrte sLrsJinr-rth gi recunoscutd de prornovare a
cercetdrii gtiin{ifice in rAnclul studenfilor;;i 'in rrllirrii ani gi irr rarrdul elevilor. Manif-estiri le;;tiinlifice dedicate
elevilor gi str-rden{i lol nLr firc parlte clin rnarrif-estirrile qen conclns prot'esional (olimpiade). clar se incadreaz'ain
prclgralrtr-tl oficial al r-rrriversitzrlii. recunosctrt la nivel ner{ional. Dezvclltarea colrrpeten{elol de celcettrre Etiin{ifrca
este o ceritr[i actr,rald irlportarrtd irr contextul derLrldrii la nivel na{ional (UEFISCDI )ti
interrtaJiorral (HORIZON 2020) a nun)efoase corrpetilii de proiecte gi prograrre de cercetare gtiilr{ifica.
lrrplicalea in cercetztrea gtiin{ifrcZr a str-rden{ilor'gi elevilor clevine astf'el un punct cheie in clezvoltalea noilor
specialigti capabili si acceseze ?lceste pt'ogrzule.

JinAnd cont de lezlrltatele cleosebite ob!inLrte cle elevii de la Coleeiul Na(ional B.P Hagdeu din BLrzhLr gi
la edilia precederrti a conferinfei PClll (plerrritrl lll). zlm vl'ea sir vd invitint sii realizdrn irnpleuna Ltn
parteneriat in dornenir-rl celcetirrii Stiin{ilice gi lru nurlai. pe baza caruia sa puten clesfirstrru in viitor. intr-un
cadlu oficial actir-rni cour.ne.

Cu aleasf, consideralie.

Decan Facultatea cle $tiiltle Preqedinte Corrf-erin!e PCID 9i ICDD

Corrf. Univ Plol'. Univ. Dr. Dana Sirnian