Sunteți pe pagina 1din 26

Nr.103 din 02.09.

2011

W
WJ
NIWWWWW WWJW WJ

WlWWWNIWWWWlWWjWWW

WWNIW-WWIW

wwwwlwlNi_Ww! wwj W,wlwwwwwl

*WWWW
WJWWWNJWWW WWT WNWW- WWWNWWWI

Revizuit in data de 30.09.2015


Discutat in C.P. in data de 30.09.2015
Validat in C. A. in data de 08.10.2015
Nr. inregistrare 967l 24.49.2015
,, Daci te poartl gflndul peste un an,
Seamini un ogor.
Daci te poarti gflndul peste zece ani,
Sldeqte un pom.
Daci te poartl gf,ndul peste o sutl de ani,
Educi oameni.
Seminflnd ogorul
Vei recolta o dati.
Sidind un pom,
Vei recolta de zece ori.
Educflnd oameni
Vei recolta de o suti de ori.
MISIU]YE WZIU]YE

O gradinild pentru Efi cientizarea educafiei


copii qi fbmilii, cu un tlmpunl penffu mtegrafea
mediu educalional axat ei cu succes in programul
pe necesitilile copilului ,,Step by Step", in
care sd ofere o educalie conditiile conlucrdrii
de calitate. dintre toti factorii
ucalionali.
NTE SI O TUNI STRATEGICE
DEZYOLTAREA DE,ZVOLTAREA DEZVOLTAREA DEZYOLTAREA
CURRICULARA RESURSELOR RELATIILOR MANAGEMENTULUI
UMANE $I COMTNITARE TNSTITUTIONAL
MATERIALE

OBIECTIVE PRIORITARE
Asigurarea calitalii Armonizarea Dezvoltarea Asigurarea coerenlei
actului educafional. ofefiei de formare parteneriatelor manageriale
Personalizarea ofertei cu nevoile de institutionale qi (diagnozd,
educalionale formare existente. comunitare prognozd",
Valorificarea gi implementare gi
valortzarea evaluare).
resurselor
existente.

PROGRAME
Calitate in educafie Ofertd de formare Implementarea qi Comunicare/conlucr
CDS personalizat continud monitorizarea are in echipd
Dezvoltarea proiectelor Circuit
patrimoniului informalional corect
i eficient

Aplicarea curicumului I P.om-**, Asigurarea Microclimat


Diversificarea ofeflei I ofertelor de managementului educafional pozitiv
de opfionale formare continud pentru proiectele Detensionarea
Altemative Yalorrzatrea in desfbqurare stdrilor conflictuale
educationale experienlelor Interrelafionare Asigurarea qi
pozitive gradinild- promovarea unei
Dezvoltarea comunitate imagini pozitive a
patrirnoniului instituliei.
institutional

4
STRATEGIA DE, DEZVOLTARE A GRADINITEI CU PROGRAM
rRELTJNGTT "srEp By srEp ,, cntAne$I
PENTRU PERIOADA 201 I-2016
Labaza elabordrii Stratesiei de dezvollare a unitatii au stat urmdtoarele acte
normative:
I Legea nr. 1 pe 201 1 Legea Educatiei Nationale.
. Legea nr.26812003 pentru completarea I-egii nr. 84;
. Legea nr. 128/1997 privind Statutui personaluluilui didactic;
. Legea nr.35412004 privind completarea legii nr. 128
. O.M. nr.446412000 privind "Regulamentul de organizare gi funclionare a
invSlSmAntului pregcol ar" "
. O.M. nr. 448112000 privind aprobarea "Planului de ?nvafamAnt pentru
invdtdmAntul nresco I ar".

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Valorificarea curriculum-ului qi angajarea tuturor resurselor in


activitifi profesionale qi de management educational menite si duci la
reralizarea celor doui obiective fundamentale:
- socializareacopilului
- pregitirea lui pentru gcoali
w""

3
WWW

MEDITIL I]YTERA{
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

OPORTUNITATI AME,NINTARI

MEDIUL EXTER]Y
ANALI ZA MEDI{JLUI INTERN
PUI\CTE TARI PUNCTE SLABE
Gradul foarte bun de ocupare a Lipsa de spafiu pentru satisfacerea
locurilor oferite de gradinifd pentru tuturor cererilor de inscriere a
inscrierea copiilor copiilor;
Calitatea deosebitd a actului Lipsa de spaliu pentru desfbguraea
educalional din grddinild, unor activitdli qi programe
materiahzatd in r ezultatele bune qi extracurriculare;
foarte bune oblinute de copii in Atragerea unor sume relativ reduse
primii ani de gcoa16. din resursele extrabugetare,
Abordarea interdiscipl inard a Derularea unui numdr relativ mic de
continuturilor gi obiectivelor prin proiecte educalionale la nivel de
imbinarea in mod armonios a institulie in raport cu posibilitAtile
Curricumului pentru invdldmAntul existente;
preqcolar cu tehnicile de lucru Step Un numdr mic de proiecte de
by Step colaborare la nivel de grupd,
Performanlele obtinute de copii in
diferite competilii pe plan local qi
nalional (Concursurile : "Piticot,"
"Cu Europala joacd"
incadrare bun6- educatoare titulare
Educatoare colaboratoare a unor
auxiliare didactice qi indrumdtoare
metodice;
Condilii optime de desfbgurare a
proce sului instructiv-educativ,
precum gi de asigurare a securitdlii
fizice, psihice qi sanitare a copiilor,
prin amenajari modeme gi
funcfionale, precum gi prin dotdri
rnateriale deosebite
Aplicarea alterrrativei Step by step
precum qi a unor programe atdt
pentru copii cAt gi pentru pdrinfi.
Stabilizarea posturilor: I 00%
personal titular
Cuprinderea pdrin{il or intr-o
asocialie ("Head Start") legal
constituitd in februarie 1998 prin
intermediul cdreia se deruleazd
fondurile extrabugetare
Gradini16 pilot pe alternativa Step by
Sten

,j, :' ,;{r'i ;


...".: , -7
ANALI Z A MEDIULUI EXTERN
OPORTIJNITATI AMENINTARI
Existenla programelor Nerespectarea condiliilor de ocupare
guvemamentale destinate proiectelor a spafiului, impuse de U.E. , prin
privind dezvoltarea instituliilor de supraaglomerare
invdldmAnt; Cerere redusd de forla de muncd pe
Oferta bogati de programe destinate piala local6
educaliei preqcolare, in special Existenla unei legislatii care nu
educaliei timpurii; incuraj e a zd, colab or ar ea agenf i I or
Existenla unor oportun itAli de economici cu unitdlile gcolare;
completare a studiilor educatoarelor; Slaba salarizare a cadrelor didactice;
Existenfa unui numdr mare de Lipsa unor spafii destinate
solicitdri pentru ?nscrierea copiilor in activitAfilor extracurriculare in
gradinila noastrd prin plasarea ei in imediata vecindtate (sala de
apropierea principalului bulevard al spectacole, sal6 de sport, parcuri)
oraqului; Insufi cienla fondurilor alocate
Buna colaborare cu reprezentanlri invafdmAntului din bugetul local;
comunitdfii locale, cr-r qcolile din Existenla unui buget local sdrac;
cartier precum gi cu I.S.J. Amplasarea gridinilei in imediata
Existenfa unui program de vecindtate a unui cartier de rromi ce
colaborare srddinitS-famil ie. au o situalie materiald mai mult decdt
precard".
DIAGNOZ.A
(ANALIZADE
NEVOI)
A.

COGNOZA
(RECUNOA$TEREA)
B.

PROGNOZA
(oFtrRTA)
C.

pentru :

I. CURRICULUM
II. RESURSE UMANE
III. RELATII COMUNITARE
IV. MANAGEMENT INSTITUTIONAL

c,
W-WWW WWWMWW

A.-Prin analiza SWOT

B.-Plan de invlf[mint
- Metodologia de aplicare a planului de invi{imint
- Programa de lucru Step by Step
-Curriculum la decizia grldini(ei

C.-Oferta curriculari prin :


-Op{iuni strategice
-Planuri opera{ionale

lo
WWWNJWIWW WWWWWWNIWW

Oferta urmlreqte:
. asigurarea calitalii actulr-ri educa!ional prin trecerea de la un
invalam dnt baz,ar pe informalie gi reproducerea ei mecanicd, 1a un
invalamAnt global, integrat, personal\zat qi creativ'
. personalizarea ofertei educalionale prin oferirea unui curriculum la
decrzia gradinilei diversiftcat, modern gi in concordan[d cu cererea
existent[.

WWNIWW1WWWWWNWWWWWW

Activiti{i:
. proieclarea unui curriculum care s[ vizeze dezvoltarea de
perspectiv[ pe termen lung 9i mediu 9i adaptatea acestuia la
trecesitalile comunitaf i in care funclioneazd grldinifa, precum qi la
interesele, preocuparile gi aptitudinile copiilor preqcolari.
Termen: incePutul fieclrui afl
gcolar
Rdspund : directorul qi resp.
comisie metodicd
. Optimiz area calitdlii , modernizarea qi eficien{a demersului
didactic prin folosirea cle strategii didactice activ-parlicipative 9i
adaptarea conlinuturilor inva![rii la realitalile cotidiene pentru
satisfacerea nevoilor reale ale copiilor, generAnd qi suslinAnd astfel
motivalia pentru invdlare.

Termen:permanent
Rdspund : director, metodist,
responsabil comisie metodi

il
o Desfbgurarea de activit[li integrate in cadrul proiectelor tematice,
selectarea obiectivelor comportamentaler qi a conlinuturilor acestora,
precum qi armonlzarea lor g1oba15, corespunzdtor cerinjelor
Curricumului pentru invdldmAntul preqcolar qi a dezvoltarii psihice
stadiale ale copiilor.
Termen: permanent
Raspund: director, resp. comisie
metodicd, educatoare
Respectarea sistemului de evaluare a copiilor (iniliala, formativS,
finald), cu urmdrirea qi inregistrarea progresului realizat, precum 9i
utilizarearezultatelor in stabilirea direcliilor de dezvoltare ulterioard a
proiectdri i didactice.
Termen: permanent
Rdspund: director, resp.comisie
metodicd
Participarea la concursuri locale qi na{ionale de cunoqtinfe qi
aptitudini destinate copiilor pregcolari - qi oblinerea unor rezultate
deosebite
Termen: permanent
Rispund: director, educatoare
Proiectarea unor noi activitAti optionale, pe lAnga cele existente, cum
ar fi: atelier de conf'ectionat obiecte decorative, picturS.
J'ermen: octombrie 201 5
Raspund: director, consiliu de
admini st r atie, e duc ato are
Elaborarea de noi auxiliare curriculare qi editarea lor pe diferite
suporluri (hArtie, CD,DVD, casete video)
Termen: iunie 2016
Raspund. Director, educatoare

l2-
;-r--

WW*WWW.WW.WW

l.UMANE
A. Prin anahza SWOT
B. Personal didactic:
o 13 educatoare
o 1 director
. din care - 13 titulare
1 psihopedagog
Pregdtire inifiala:
- studii universitare 4
- institut pedagogic - 3
- gcoald postliceal6 - 1
- iiceu pedagogic - 4
- Formare continud la nivelul unitalii:- comisie metodic6 - responsabil
Formare continud la niveljudetean: - grupd metodicd * I responsabil

Vechime in invdfdmdnt:
- intre 0-I2 am: 6
- peste 10 am: 7
- Grade didactice:
- gr.I- 5educatoare
- gr. II-2 educatoare
- definitivat-2 educatoare
- debutant - 3
Personal didactic auxiliar: 2
- contabil
- administrator

Personal nedidactic: I l+ I

4 ingrijitoare
3 bucdtdrese
1 spdldtorese

rb
- I muncitor
- 1 paznic
- I asistent medjcal (asociat)

Copii: 196 inscligi in 6 grupe:


- 1 grupa mica
- 2 grupe mijlocii
- 2 grupe mari
- 2 grupe pregdtitoare
- i grupa copii CES

uhor

iLt
ORGANIGRAMA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

CONSILIUL PROFESORAL CONSILIUL DE


COMISIA METODICA ADMINISTRATIE

CONSILru
LOCAL/
DIRECTOR pruHaAruB

PE,RSONAL
CADRE DIDACTICE SANITAR

ADMINISTRATIE

PERSONAL DE
.iNcntrrnp

COPIII
WWWWjWIWW WWWNWWWWIWW

Oferta urmiregte:
armonizarea ofefiei de formare cu nevoile de formare existente
prin identificarea qi promovarea ofertelor de formare continud;
valorificarea gi valorizarea resurselor eixstente prin creqterea
gradului de responsabtlizare profesionalS in cadrul tuturor
activitAtilor metodice in care este angrenatd grddinila.

W WWWlWI WiWl WW WWW\WWIWWWMW

Activititi:
parliciparea educatoarelor la cursuri de perfeclionare organizale
de C.C.D., I.S.J., M.Ed.C. etc
termen: in funclie de ofertd qi nevoi
rdspunde: directorul

perfecfionarea echipei formatd din responsabilul comisiei


metodice qi a responsabililor de grup metodic in probleme
vizand informarea, indrumarea, controlul gi evaiuarea.
termen: inceputul fiecdrui an qcolar
rdspunde: directorul

intocmirea planificdrii semestriale qi anuale a calendarului


activitAtilor metodice din unitate
termen: inceputul fiecdrui an gcolar qi
semestru
rdspunde: directorul gi resp
de comisie metodicd
- Abilitarea tuturor educatoarelor in operare PC gi invdlarea unei
limbi strdine de circulalie intrna{iona16
termen: in funcfie de oferte CCD
rdspunde: directorul

- Monitorizarea perfecliondrii prin grade didactice, in special


pentru educatoarele cu vechime micd in invd!6mdnt, indiferent
de vArstb
termen: permanent, in cazul
indeplinirii criteriilor necesare
rdspunde: directorul, responsabilul
comisiei metodice

Ofertarea tuturor auxiliarelor didactice, precum $i a lucrdrilor


gtiin{ifice gi de indrumare metodologicd avizate de M.Ed.C.
termen: Permanent
rdspunde: directorul in colaborare cu
CCD qi ISJ

Alcdtuirea unor echipe de lucru in vederea elaborSrii de


materiale, auxiliare qi alte lucrdri didactice proprii, pe diferite
teme (proiectare, invSfare, evaluare)
termen: 2015-2016
rdspunde : directorul, educatoarele

tv
2. MATERIALE
A. _ PRIN ANALIZA SWOT
B. _ INFRASTRUCTURA
Cladire proprie, in componenfa cdreia enumerdm:
sali de grupd de unicd funclionalitate amenajate pe centre de
activitate( artd, alfabetizare, stiinfd, construclii, manipulative, joc
de rol, nisip gi ap[), dormitoare, sf,li de mese pentru fiecare grupa.
Bucdtdrie
Cabinet medical
Cabinet metodic
Holuri de primire
Birouri
Spalatorie
Magazie alimente
Spafii sanitare separate pentru copii qi separate pentru adulli
Curte amenajatd cu jocuri

DOTARI
Paturi individuale cu saltele,pdturi de ldna gi lenjerie pentru
fiecare copil
Mobilier specific alternativei Step by Step,
Jocuri gi jucarii moderne, funcfionale
5 televizoare
4 DVD player
1 aparat fotografiat
5 radiocasetofoane cu CD player
10 computere I 4 conectatela internet
I multifunc{ional
1 imprim antd, color
I imprimantd alb/negru
I copiator
1 aparatplastifiat
I aparat spiralat
1 combind frigorificd, I lada frigorific[, I frigider
2 magini spalat automate
3 aragaze
WWNIWWINI WWWW.WWWIWW

Oferta urmiregte

dezvo ltarea in lrastructuri i


dezvoltarea qi armonizarea dotdrilor in functie de necesitdti si de
normele igienico-sanitare in vigoare

w wNNiw wNi w w wwN\w Wlwt WWMW

Activitifi:
- accesarea Llnor programe guvernamentale de optimizare sl
realibilitare a inflastructurii gcolare pentru extinderea cladirii gi
completarea ei cu o buc[tarie , doud sdli pentru copiii CES qi o sald
de sport.
-['ermen
: 2015-2016
Raspund: directorul. Consiliul de
administra[te
- intocmirea unui plan anual de dotare cu materiale pentru toate
domeniile de activitate
Termen: 2015-2016
Raspund: directorul. Consiliul de
administraf ie

Inlocuirea tAmplariei existente cu tAmpldrie PVC (continuare)


Termen: august 2016
Raspurnd: directorul. Consiliul de
administralie
Realtzarea cabinetului metodic cu materiale didactice
Termen: octombrie 2015
Raspund: directorul.,C@$lli
Adm i n i strati e si responSHbTfi",
Cabinet metoclic't&qtVi^l" I (lt1;

M
RESURSE-FINANCIARE
a) Bugetare
o De la bugetul de stat - salarii
o De la bugetul local'- cheltuieli de intrefinere, reparafii
b) Extrabugetare
. Contribulia pdrinfilor pentru plata hranei copiilor
o Sponsorizdri de la agenfi economici
. Sponsorizdrt, donalii gi contribulii de la parinli
WWW-WWW.WWWW

A. - PRIN ANALIZA SWOT


ts. - pRIN pARTENERIAT'E ix npnut-ARtr:
o CU FAMILIA
cursuri de educalie pentru parinti dupa metoda "Educdm
aqa" qi a alternativei "Step byStep"
clubul parin{ilor
program de dotare cu birouri gi scaune ergonomice
pentru echipamentele IT din sllile de clas6
. CU AGtrN'UI ECONOMICI, ASOCIATII $I ONG-uri
"Piticot" cu Asocialia pentru tineret Olimp
"Girafa Rafa" cr-r SC CD PRESS

' .''e#* ; -, ; :#:.ff#ffi:g6,,.are


o CU BISE,RICA
- "Obiceiuri qi tradilii romAnegti)
o CU ALTE GRADINITE
Eco grddinila - cu Gradinila cu Frogram prelungrt m. 2
Slobozia

. CU PAI-ATUL COPIILOR CAI.ARA$I


- "Micul Picasso" - picturf, cu prof. de specialitate

?)
WIWjWNI WWWWWWWjWW

Oferta urmiregte:
. dezvoltarc a parteneriatelor institulionale $i comunitare existente
. implementarea unor noi parleneriate, atdt institufionale, cdt gi la
nivel de grupa

WWWWWWWj WW WWWWW.WffiWW

Activit5{i:
o concretizarea tuturor activitalilor propuse in cadrul proiectelor
aflate in derulare gi monitorizarealor
termen: 2015-2016
rdspund: directorul, colaboratorii
angrenali in proiecte
o proiect de colaborare cu Primdria oragului Calaragi pentru
identificarea tuturor cdilor de realizare a garpantei cladirii gi a
termoizolaliei precum gi proiectului de extindere a cladirii
termen: ianuarie 2016
rf,spund: directorul, consiliul de
administrafie

z>
A. prin analiza SWOT
B. gr[dinila cu program prelungit, unitate cu personalitate juridica,
infiinfata in 1975, ca urmare a necesitalii cuprinderii intr-o
unitate de invafamdnt preqcolar a copiilordin familiile de
muncitori qi intelectuali stabilili in cartierul Micro 6 cunoscut
sub numele de 5 Calaragi.
Adresa: str. Aleea Centralei nr. 7 Clifuaqi
TeL.02421315299
e-mail : Step:blz:Step@yahoo. com

-: il. iJ'1 -

z3
WWWWWIWINJ WWWWWWWIWW

Oferta urmire;te:

asigurarea coerenlei manageriale prin conlucrare in echip6,


comunicare eficientd gi corectd
a crearea unui microclimat educalional pozitiv
a detensionarea stdrilor confl ictuale
a asigurarea gi promovarea unei imagini pozitive a instituliei
W WNI.W WWI W WWWN\W Wl W WWMW

Activiti{i:
o efectuarea asistenlelor pentru toate cadrele didactice, in special
pentru debutante
termen: permanent
rdspunde: directorul
. intocmirea figelor de evaluare anual6, atdt pentru personalul
didactic, cAt gi pentru cel nedidactic
termen: sfArgit de an qcolar
rdspunde: directorul, resp.
comisie metodicd

planificarea managerrald pe termen scurt - anual qi semesttial a


activit[1ii tuturor compartimentelor
termen: 15 sept. 2015
r[spunde: directorul
WNIWJWWWIW'WWTWIWW
.WW;WWWWWWJWWJWI
WWWWW MWWNJ

Asigurarea dezvoltlrii normale qi depline a copilului preqcolar,


valorificAnd poten{ialul fizic Ai psihic al fieciruia, {in0nd seama de
ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective qi de activitatea
sa fundamentali - jocul.

imbogi(irea capaciti{ii copilului pregcolar de a intra in rela{ie


cu ceilal{i copii gi adul{i, de a interac{iona cu mediul, de-al cunoaqte
gi de a-l stipffni prin exploriri, exerci{ii, incerc[ri, experimentflri.

Descoperirea de citre fiecare copil propriei identiti{i gi


lbrmarea unei imagini de sine pozitive.
^

Sprijinirea copilului pregcolar pentru a dobf,ndi cunogtin{e,


capacit[(i qi atitudini necesare activiti{ii viitoare in qcoalio precum
qi vie{ii sale ulterioare in societate.

e?

S-ar putea să vă placă și