Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Stricescu, Tel. +40
253214006, Email: liliana@cjgorj.ro, camelia.semen@cjgorj.ro, consjud@cjgorj.ro, Fax: +40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari "Reabilitare drum judetean 673, ce traverseaza localitatle Slivilesti, Siacu, Bolbosi, Igirosu, Borascu, Calaparu, Turceni,
Broseni, pna n DN 66 (E79), Judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: pe DJ 673

Codul NUTS: RO412 - Gorj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Obiectivul propus are o lungime de 29,746 km si strabate de-a lungul traseului, urmatoarele unitati administrativ-teritoriale din judetul Gorj:
comuna Slivilesti, comuna Bolbosi, Comuna Borascu, oras Ticleni si comuna Plopsoru.
Aceasta reabilitare are ca scop:
mbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului orasenesc si rural;
ameliorarea accesului la reteaua de drumuri nationale ce fac legatura cu acest drum judetean;
ameliorarea accesului la alte obiective economice si turistice din zona.
Executia lucrarilor va urmari viabilizarea, respectiv aducerea drumului judetean la parametrii tehnici actuali si va consta, n principal, din:
rectificarea n plan, n profil transversal, a elementelor drumului existent si eliminarea punctelor periculoase;
reabilitarea structurii rutiere;
amenajarea acostamentelor;
rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat;
amenajarea de rigole si santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;
amenajarea podetelor n scopul asigurarii preluarii si scurgerii apelor pluviale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si listelor cu cantitatile de lucrari

Valoarea estimata fara TVA: 57,499,405.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Potrivit prevederilor art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, pretul contractului poate fi modificat astfel: 1 - n cazul n care nu se asigura
efectiv n termenul contractual de 24 de luni, sumele necesare executarii si finalizarii lucrarilor contractate, astfel cum au fost aprobate prin
Programul National de Dezvoltare Locala, conform O.U.G. nr. 28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor Metodologice
pentru punerea n aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, pretul pentru restul lucrarilor ramase neexecutate, poate fi actualizat, potrivit
formulei: a) la prima actualizare: V(1) = V(0) x C(A1), n care: V(1) - reprezinta preturile unitare actualizate pentru restul ramas de executat,
dupa prima actualizare; V(0) - reprezinta preturile unitare din propunerea financiara anexa la contract; C(A1) - reprezinta coeficientul de
actualizare care se va aplica la prima actualizare. b) ncepnd cu cea de-a doua actualizare: V(N) = V(N-1) x C(AN), n care: V(N) -
reprezinta preturile unitare actualizate pentru restul ramas de executat, la a N-a actualizare; V(N-1) - reprezinta valoarea preturilor unitare
dupa efectuarea actualizarii anterioare; C(AN) - reprezinta coeficientul de actualizare care se va aplica la a N-a actualizare. - Actualizarea
preturilor unitare din propunerea financiara anexa la contract se va efectua, dupa caz, n functie de efectivitatea asigurarii surselor de
finantare stabilite si de evolutia indicilor statistici elabora?i de Institutul National de Statistica, prin raportare la data ncheierii contractului la
prima actualizare, respectiv, prin raportare la data efectuarii ultimei actualizari ncepnd cu cea de-a doua. La prima actualizare
prevazuta la alin.1, lit.a, perioada de referinta la care se raporteaza Indicele statistic elaborat de Institutul National de Statistica respectiv,
este cea cuprinsa ntre luna ncheierii contractului si luna n care sursele de finantare devin efectiv utilizabile pentru plata, dupa prima
perioada de ntrerupere. ncepnd cu cea de-a doua actualizare, prevazuta la alin.1, lit.b, avnd n vedere ca noul rest ramas de executat
a mai fost actualizat, perioada de referinta la care se raporteaza Indicele statistic elaborat de Institutul National de Statistica respectiv, este
cea cuprinsa ntre luna la care s-a raportat actualizarea anterioara si luna n care sursele de finantare redevin efectiv utilizabile pentru plata.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 2/7


Fisa de date
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

500.000 lei. Garantia de participare se va constitui n conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, astfel: (1) G.p. se constituie prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla n situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, n conditiile legii. (2) G.p.trebuie sa fie constituita n suma si pentru perioada de valabilitate
prevazute n documentatia de atribuire (minim 4 luni de la data limita de depunere a ofertelor). (3) G.p.trebuie sa fie irevocabila. (4)
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se posteaza in SEAP o copie semnata cu semnatura
electronica extinsa, n SEAP, cel mai trziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul Consiliului Judetean Gorj de constituire a
garantiei de participare este: RO43TREZ3365006XXX001926, deschis la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, CUI: 4956057. Autoritatea
Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierznd suma constituita, atunci cnd acesta din urma se afla n
oricare din urmatoarele situatii: a) si retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita cstigatoare, refuza sa
semneze contractul n perioada de valabilitate a ofertei c) oferta sa fiind stabilita cstigatoare, nu constituie garantia de buna executie n
termenul prevazut legislatia in vigoare. Se returneaza conform prevederilor legale.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie a contractului se va constitui n cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului. Conform art.39 si art.40 din
H.G. nr.395/2016, garantia de buna executie poate fi constituita: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari(art.40, alin.1); - prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale alin.(3). n acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul National de Dezvoltare Locala

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.53 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d)Hotarrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/216 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 3/7


Fisa de date
Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care
confirma ca acesta nu se afla n niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice.
ncadrarea n una din situatiile prevazuta la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica.
Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire, pna la data ncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante,
documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze ndeplinirea criteriilor de calificare si selectie n conformitate cu informatiile
cuprinse n DUAE, respectiv:
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local si bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor, taxelor (pentru sediul
central si pentru toate punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) si a contributiilor la bugetul general consolidat. Certificatele vor
atesta lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.
Se vor depune formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara n care ofertantul este rezident, n copii semnate si stampilate
pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al ofertantului.
Dupa caz, se vor depune documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166,
alin.2, art.167, alin.2 si art.171 din Legea nr.98/2016.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile competente din tara n care acestia sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca ndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, n conformitate cu legistatia
din tara de rezidenta. Documentele se prezinta n original sau copie conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere autorizata.

- Declaratia pe propria raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, ce se va
prezenta in SEAP odata cu DUAE de catre toti participantii (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz).
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
Cosmin-Mihai Popescu-presedinte, Florescu Ciprian-Adrian-vicepresedinte, Muja Nicolae-vicepresedinte, Radulea-Zamfirescu Cristina-
Elena - secretar judet, Marcau Costel director executiv, Giurgiulescu Ileana-Claudia - Director executiv adjunct, Ungureanu Victoria - sef
serviciu,
comisia de evaluare (membri si membri de rezerva): Vladoescu Liliana, Isuf Leontin, Cimpoieru Cornel-Lucian, Ungureanu Gabriel, Semen
Camelia, Grigorescu Simona, Militaru Corina, Andrei Daniela, Savescu Daniela, Morjan Monica-Geanina, Daianu Alina, Balaci Mirela-
Virginia, Homescu Ion Cristian, Mihailescu Cristian, Ungureanu Ion Marian, Tomoi Mihai.
si consilierii judeteni: Andrei Vasile Liviu, Banta Victor, Bucalaete Gheorghe, Borcan Marius, Cilibiu Nicolae, Chircu Sorin-Constantin, Coana
Ion, Davitoiu-Lesu Gheorghe, Dragoi Ionut-Dinu, Grjoaba Vasile-Gabriel, Greci Cosmin, Grivei Gheorghe, Grosanu David, Gruescu Ion,
Hanu Dorin, Hortopan Ramona-Cristina, Iacobescu Marcel-Petrica, Maioreanu Andrei-Petrisor, Militaru Constantin-Severus, Milosteanu
Gheorghe, Nichifor Gheorghe, Orzan Gheorghe, Pasarin Ovidiu-Dragos, Popa Valentin, Prunariu Mihai-Octavian, Sarapatin Elvira, Tascau
Dorin-Dan, Tanasie Cristinel, Vasilescu Maria, Suta Denisa Zenobia.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, respectiv, sa
detina documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de ndeplinire: Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire
cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau, n cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise n
tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire, pna la data ncheierii raportului procedurii de atribuire.
Obiectul acordului-cadru/contractului trebuie sa aiba corespondent n coduri CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Documentele se vor depune n original sau copie lizibila, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul, iar n cazul ofertantilor
straini acestea vor fi nsotite de traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015), Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
precum si a mediei cifrei de afaceri globale. - Valoarea medie a cifrei de operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz)
afaceri globale a operatorului economic (individual sau asociere de operatori care confirma media cifrei de afaceri globale a operatorului
economici) pe ultimii trei ani, trebuie sa fie de cel putin 100.000.000 lei. - Se economic pe ultimii 3 ani. Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr.
vor prezenta documente care dovedesc ndeplinirea cerintei cu privire la 98/2016, ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz)
cifra de afaceri, n copie conforma cu originalul, care pot fi: Se vor prezenta clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pna
documente care dovedesc ndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, la data ncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta,
n copie conforma cu originalul, care pot fi: bilanturi contabile sau extrase de la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative
bilant nregistrate la organele competente, raport de audit (daca este actualizate (Se vor prezenta documente care dovedesc
aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, ndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, n copie
se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exercitiilor financiare conforma cu originalul, care pot fi: bilanturi contabile sau extrase
2013, 2014 si 2015 . Valoarea n EURO pentru cifra de afaceri se va de bilant nregistrate la organele competente, raport de audit
determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din
respectiv, dupa cum urmeaza: - cursul mediu leu/euro 2013 = 4,4160 lei; - acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente
cursul mediu leu/euro 2014 = 4,4446 lei; - cursul mediu leu/euro 2015 = edificatoare, aferente exercitiilor financiare 2013, 2014 si 2015),
4,4450 lei. Liderul asociatiei, singur sau mpreuna cu asociatii trebuie sa prin care sa demonstreze ndeplinirea criteriilor de calificare si
asigure aceasta medie a cifrei de afaceri globale. Pentru echivalarea unei selectie n conformitate cu informatiile cuprinse n DUAE.
cifre de afaceri declarata n alta moneda dect leul si euro, se va utiliza
cursul mediu anual leu/valuta, comunicat de BNR.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 4/7


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta: Lista lucrarilor similare obiectului contractului, realizate n Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
ultimii 5 ani, (raporta?i la data limita de depunere a ofertelor, modul de operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz)
stabilire al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului care confirma executarea de lucrari de tipul celor solicitate prin
prevazut n AP publicat ini?ial). Lista va cuprinde: denumire lucrari, valori, Fisa de date. Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016,
perioade de executare, beneficiari publici sau priva?i. Se vor prezenta: - ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) clasat pe
Certificari de buna executie pentru lucrarile cele mai importante, care sa primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pna la data
indice: denumirea, beneficiarul (indiferent daca acestia sunt autoritati ncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la
contractante sau clienti privati), valoarea si perioada de executie. - Pentru solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative
echivalarea unei experiente similare declarata n alta moneda dect leul, actualizate, prin care sa demonstreze ndeplinirea criteriilor de
pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta, calificare si selectie n conformitate cu informatiile cuprinse n
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte DUAE, respectiv: Certificari de buna executie pentru lucrarile
cele mai importante, care sa indice: denumirea, beneficiarul
(indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati), valoarea si perioada de executie.
- Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
dispozitia operatorului economic care executa lucrari, considerate necesare operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) care confirma
ndeplinirii contractului utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia
operatorului economic care executa lucrari, considerate
necesare ndeplinirii contractului.
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator), care
ultimii 3 ani confirma efectivele medii anuale de personal care executa
lucrari din ultimii 3 ani si numarul personalului de conducere din
ultimii 3 ani (lider, asociat).
Informatii privind subcontractantii si specializarea acestora. Se vor atasa Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele operatorul economic care confirma proportia de subcontractare.
asumate n acorduri se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante Odata cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat
atribuire pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pna la data
ncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la
solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative
actualizate, care probeaza cele asumate n acordurile de
subcontractare
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN . Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul operatorul economic (lider, asociat) care confirma sisteme de
contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme asigurare a calitatii solicitate prin fisa de date. Conform art. 196
de certificare acreditate sau alte alte probe sau dovezi care confirma alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, dupa
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
pna la data ncheierii raportului procedurii de atribuire, va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele
justificative actualizate, prin care sa demonstreze ndeplinirea
criteriilor de calificare si selectie n conformitate cu informatiile
cuprinse n DUAE.
Dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre
ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatea pricipala ce face obiectul operatorul economic (lider, asociat) care confirma standarde de
contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme management de mediu, solicitate prin Fisa de date. Conform art.
de certificare acreditate sau alte alte probe sau dovezi care confirma 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, dupa
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,
pna la data ncheierii raportului procedurii de atribuire, va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele
justificative actualizate, prin care sa demonstreze ndeplinirea
criteriilor de calificare si selectie n conformitate cu informatiile
cuprinse n DUAE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 5/7


Fisa de date
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 90.00% 90.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare
respectiv; b) pentru alt pret dect cel prevazut la lit.a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul
maxim alocat
2 durata de garantare a 10.00% 10.00
lucrarilor
Descriere: componenta tehnica

Algoritm de calcul: : a) pentru cea mai mare durata de garantare a lucrarilor prevazuta n oferte se acorda punctajul maxim
alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alta durata de garantare a lucrarilor dect cea prevazuta la lit.a) se acorda
punctajul astfel: P(n) = (durata(n)/ durata maxima ofertata) x punctajul maxim alocat Durata minima a garantiei lucrarilor este
de 3 ani de la data semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor iar cea maxina este de 5 ani de la data
semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Sub termenul de 3 ani ofertele vor fi considerate neconforme
iar peste termenul de 5 ani acestea nu vor fi punctate suplimentar. Este declarata cstigatoare oferta care ndeplineste cel
mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate pret.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
4 luni

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor cu cerintele prevazute n Documentatia de atribuire a contractului de
achizitie. n acest scop propunerea tehnica va contine, n functie de cerintele prevazute, urmatoarele documente: 1. O descriere a modului
de ndeplinire a contractului, conform caietului de sarcini, proiectului tehnic si detaliilor de executie; 2. Listele cuprinznd cantitatile de
lucrari; 3. Graficul de executie al lucrarilor; Se solicita operatorilor economici sa indice n cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au
tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Se va prezenta declaratie privind respectarea
conditiilor de mediu, social pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari. Institutia competenta de la care operatorii economici pot
obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca sau
de pe site-ul http://wwwinspectmun.ro/legislatii/legislatie.html precum si Agentia Nationala pentru protectia mediului sau de pe site-
ul:http//www.anpm.ro/web/guest/legistatie. Documentele propunerii tehnice trebuie sa fie semnate si stampilate de reprezentantul
ofertantului.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, ce reprezinta elementul principal al propunerii financiare. 2.Ofertantul va evidentia prin
completarea formularelor corespunzatoare, urmatoarele: - graficul de executie exprimat valoric pentru ntregul contract; - centralizatorul
financiar al obiectelor; - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari; - devizele oferta cu cantitatile pentru fiecare categorie de lucrari; -
devizele oferta cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice pentru fiecare categorie de lucrari; - lista consumurilor de resurse
materiale pentru fiecare categorie de lucrari; - lista consumurilor cu mna de lucru pentru fiecare categorie de lucrari; - lista consumurilor de
ore de functionare a utilajelor de constructii; - lista consumurilor privind transporturile. 3.Se va prezenta att n lei, ct si n euro, cu
respectarea conditiilor impuse n Documentatia de atribuire. Echivalentul n euro al valorii exprimate n lei se va determina corespunzator
cursului calculat de B.N.R cu 10 zile nainte de data limita de depunere a ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 6/7


Fisa de date
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Online. Toate documentele si ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si se vor ncarca electronic n SEAP, n sectiunile
respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai n
format electronic si numai pna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si
semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea "conform cu originalul". Operatorii economici trebuie sa ia toate
masurile, astfel nct oferta sa fie transmisa n S.E.A.P., numai n format electronic si numai pna la data limita de depunere a ofertelor, asa
cum este aceasta evidentiata n cadrul anuntului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad n sarcina operatorului
economic. Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt luate n considerare. Solicitarile de clarificari se vor adresa n mod
exclusiv n SEAP la Sectiunea "ntrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate n SEAP la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare. Oferta se va depune in SEAP, nsotita, dupa
caz, de: Acordul de asociere, acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului sustinator

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


n situatia n care se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaj egal, departajarea se va realiza in functie de pret. Daca
se constata ca aceste oferte au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, mbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul
SEAP, caz in care atribuire se va face ofertantului care obtine punctajul cel mai mare. 2.Nu se accepta oferte alternative. 3. Ofertantii vor
specifica n cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionnd motivele
pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale. 4. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici
interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter " Operatorii ecocomici au obligatia de a
depune DUAE odata cu oferta, n caz contrat oferta va declarata inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Documentul DUAE se va depune in SEAP, nsotit, dupa caz, de: Acordul de asociere, acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului
sustinator.Documentele justificative care probeaza cele asumate n angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul
loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prevederilor art.6 si art.8 din Legea nr.101/2016: 10 zile ncepnd cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii
contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Gorj - Directia Juridica si Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Adresa postala: Strada Victoriei, nr.2-4, judetul Gorj , Localitatea: Tg Jiu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel. +40 253-214006,
Fax: +40 0253-212023

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-02-2017 16:06 Pagina 7/7