Sunteți pe pagina 1din 12

VII.

Politici contabile privind


veniturile
1. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a
informa iilor privind veniturile IAS 18
2. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a
informa iilor privind contractele de construc ii IAS 11
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor: IFRIC 18,
IFRIC 15, IFRIC 13, IFRIC 13, IFRIC 12, SIC 31
4. Proiectul IASB privind veniturile din contractele cu
clien ii
1. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a
informa iilor privind veniturile
Aria de aplicare:
venituri din vnz ri de bunuri;
venituri din prest ri de servicii;
venituri din utilizarea de c tre ter i a activelor firmei (venituri
dobnzi, redeven e, dividende).
Evaluarea veniturilor se face, ca regul general , la valoarea just
contrapresta iei primit sau de primit. Cteva situa ii particulare
dac ncasarea este amnat , venitul este egal fie cu suma
s-ar ncasa imediat, fie cu valoarea actualizat a sumelor viitoare
de ncasat;
pentru schimburile de bunuri similare, nu se recunoa te
sau cheltuial .
IAS 18 va nlocuit, ncepnd cu 2017, de IFRS 15, ceea
genera modific ri importante pentru unele industrii.
1. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a informa iilor privind
veniturile continuare 1

Veniturile din vnzarea bunurilor trebuie recunoscute


dac snt ndeplinite condi iile:
entitatea a transferat cump r torului riscurile i
beneficiile semnificative aferente de inerii bunurilor;
entitatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la
care ar fi f cut-o n mod normal n cazul de inerii n
proprietate a acestora i nici nu mai de ine controlul efectiv
asupra lor;
valoarea veniturilor se poate estima n mod credibil;
este probabil ca entitatea s - i nsu easc beneficiile
economice asociate tranzac iei;
costurile suportate sau care urmeaz s fie suportate n
leg tur cu tranzac ia respectiv pot fi evaluate n mod
credibil.
1. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a informa iilor privind
veniturile continuare 2

Veniturile din prest ri de servicii snt recunoscute n func ie de stadiul


de execu ie a tranzac iei la data nchiderii, atunci cnd rezultatul
tranzac iei corespunz toare poate fi estimat n mod fiabil, adic :
valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod fiabil;
este probabil ca entitatea s - i nsu easc beneficiile
economice asociate tranzac iei;
stadiul de execu ie a tranzac iei la nchidere poate fi stabilit
credibil;
costurile suportate pentru tranzac ie i costurile de finalizare a
tranzac iei pot fi evaluate fiabil.
Cnd rezultatul unei prest ri de servicii nu poate fi estimat n mod
fiabil, venitul trebuie recunoscut doar n limita cheltuielilor
recunoscute care pot fi recuperate.
Pentru recunoa terea veniturilor din folosirea de c tre ter i a
activelor entit ii, se aplic regulile:
dobnzile trebuie recunoscute utiliznd metoda dobnzii efective;
redeven ele trebuie recunoscute pe baza contabilit ii de
angajamente;
dividendele trebuie recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul
ac ionarului de a primi sumele aferente.
2. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a
informa iilor privind contractele de construc ii

IAS 11 define te contractul de construc ie astfel: contract negociat n


mod particular pentru construirea unui activ sau a unui complex de
active care se afl ntr-o strns interrela ie sau interdependen n
ceea ce prive te proiectarea, tehnologia i func ionarea sau scopul
ori utilizarea lor final .
Pot ap rea dou tipuri de contracte:
contract cu pre fix;
contract cost plus.
Veniturile contractuale cuprind:
valoarea ini ial a veniturilor convenite n contract;
modific rile ulterioare n lucr rile contractuale, penaliz rile i
stimulentele.
Costurile contractuale cuprind:
costurile directe aferente contractului respectiv;
costurile indirecte care pot fi alocate contractului;
alte costuri care pot fi trecute n mod specific n sarcina
beneficiarului conform contractului.
2. Politici de recunoa tere, evaluare i prezentare a informa iilor privind
contractele de construc ii continuare 1
Cnd rezultatul unui contract de construc ie poate fi estimat n mod
fiabil, costurile i veniturile aferente trebuie recunoscute, n
func ie de stadiul de execu ie a contractului la data bilan ului.
Eventuala pierdere estimat n contractul de construc ie trebuie
recunoscut imediat la cheltuieli.
Stadiul de execu ie a contractului se poate stabili:
n raport de costurile contractuale suportate pn la data avut n
vedere fa de costurile totale estimate;
prin studii privind lucr rile executate;
n func ie de finalizarea fizic a unei p r i din lucr rile contractate.
Dac rezultatul unui contract de construc ie nu poate fi evaluat
credibil, atunci:
venitul trebuie recunoscut doar n m sura n care este probabil
recuperarea costurilor contractuale;
costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli n
perioada n care sunt suportate.
Dac este probabil ca totalul costurilor contractuale s dep easc
totalul venitului contractual, atunci pierderea prev zut trebuie
recunoscut imediat drept cheltuial (prin constituirea unui
provizion).
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor
IFRIC 18 Transferul de active (imobilizate) de la clien i
stabile te regulile dup care un prestator de servicii recunoa te
sau nu active imobilizate primite de la clien i tocmai n vederea
prest rii serviciilor respective (de exemplu, active necesare
conect rii la o re ea).
Prestatorul recunoa te activul imobilizat astfel primit, dac , n
urma evalu rii circumstan elor relevante, se constat
ndeplinirea criteriilor de recunoa tere specifice, indiferent dac
dobnde te sau nu dreptul de proprietate (se aplic principiul
prevalen ei economicului asupra juridicului).
Tranzac ia devine astfel un schimb servicii contra active.
Evaluarea imobiliz rilor primite se face deci la valoarea just . n
acela i timp, entitatea recunoa te i veniturile pe care le va
presta la schimb cu activul primit, n conformitate cu IAS 18 (e
posibil s intervin o e alonare a acestor venituri). Dac se
presteaz mai multe servicii, atunci valoarea just a ceea ce se
prime te trebuie repartizat pe fiecare din acestea.
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor continuare 1
IFRIC 15 Acorduri privind construc ia de investi ii imobiliare
se aplic n cazul n care dezvolt torul de imobiliare ncheie
contracte ferme de livrare a unor imobile, cu unul sau mai mul i
cump r tori, naintea finaliz rii construc iei i
beneficiarul/beneficiarii pl tesc avansuri n acest sens.
Pentru astfel de situa ii, trebuie stabilit n ce m sur se aplic
IAS 11 sau IAS 18:
- se invoc IAS 11 atunci cnd cump r torul este n m sur s stabileasc
elementele structurale majore ale proiectului;
- se invoc IAS 18 atunci cnd posibilit ile cump r torului de a influen a
proiectul snt limitate.
Contabilizarea tranzac iilor de acest tip se face astfel:
- dac se aplic IAS 11, atunci dezvolt torul recunoa te venitul n raport cu
stadiul de avansare a lucr rilor;
- dac se aplic IAS 18 i dezvolt torul nu are obliga ia de a asigura
materialele de construc ie, tranzac ia este o prestare de servicii, iar
venitul se recunoa te n raport cu stadiul de finalizare a tranzac iei;
- dac se aplic IAS 18 i dezvolt torul are obliga ia de a asigura toate
materialele de construc ie, urmnd s predea lucrarea c tre beneficiar,
tranzac ia este o vnzare de bunuri, iar venitul se recunoa te n raport cu
criteriile stabilite de IAS 18.
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor continuare 2
IFRIC 13 Programe de fidelizare a clien ilor se ocup de
punctele, premiile i alte asemenea avantaje acordate de
furnizori clien ilor pentru a stimula vnz rile i care se pot
converti ulterior n bunuri/servicii cu pre redus sau gratuite.
Solu ia din IFRIC 13 se bazeaz pe IAS 18 (tranzac ii multiple) i
spune c punctele (premiile) acordate trebuie contabilizate
drept component identificabil separat a tranzac iei
ini iale de vnzare. Astfel, pre ul ini ial se mparte ntre venit
imediat din vnzare/prestare i venit amnat aferent punctelor
acordate. Recunoa terea acestei din urm componente la
veniturile perioadei va avea loc atunci cnd entitatea acord
efectiv reducerile/gratuit ile aferente punctelor atribuite
anterior.
Dac se estimeaz c acordarea reducerilor/gratuit ilor/ premiilor
aferente punctelor va avea un cost mai mare dect valoarea
atribuit ini ial acestor puncte, diferen a este se recunoa te
ca provizion (se aplic dispozi iile din IAS 37 privitoare la
contractelor oneroase).
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor continuare 3
IFRIC 12 Angajamente de concesiune a serviciilor acoper
tranzac iile n care un operator privat se implic n exploatarea unui
element de infrastructur construit/exploatat/finan at de un
organism public. Operatorul privat se oblig s furnizeze serviciul
public, administreaz total sau par ial infrastructura i este obligat s
o predea concedentului ntr-o anumit stare, f r o plat
suplimentar ori cu o astfel de plat nesemnificativ . Contractul
prevede cum se stabilesc pre urile i cum se revizuiesc acestea.
Principalele reguli stabilite de IFRIC 12 snt:
infrastructura care face obiectul contratului nu poate fi
recunoscut ca imobilizare corporal de c tre operatorul care o
exploateaz ;
dac operatorul construie te/mbun t e te infrastructura, atunci
aplic IAS 11 pentru recunoa terea veniturilor;
contrapresta ia primit de operator poate avea forma unui activ
financiar (de exemplu, bani), a unei imobiliz ri necorporale
(licen a de a taxa utilizatorii serviciului public) sau a altor bunuri;
serviciile de exploatare prestate de operator se contabilizeaz
conform IAS 18;
obliga iile asumate de operator de a ntre ine/men ine
infrastructura se contabilizeaz conform IAS 37.
3. Interpret ri privind recunoa terea veniturilor continuare 4
SIC 31 Tranzac ii barter care presupun servicii de publicitate
trateaz livrarea de servicii de publicitate la schimb cu alte servicii de
publicitate.
Dac serviciile care fac obiectul schimbului snt similare, atunci
tranzac ia nu genereaz venit.
Dac , dimpotriv , serviciile de publicitate care fac obiectul schimbului
snt diferite, atunci IAS 18 oblig la recunoa terea veniturilor
aferente, cu condi ia ca evaluarea lor s fie credibil .
SIC 31 consider c valoarea just a serviciilor de publicitate primite la
schimb nu poate fi estimat credibil. O m rime credibil , necesar
n acest context, se poate ob ine doar prin referin la tranzac ii
altele dect cele de schimb (non-barter) care ndeplinesc unele
condi ii:
snt similare celor din tranzac ia de schimb;
se produc frecvent;
snt mult mai numeroase dect cele de schimb;
presupun plata n numerar sau n alte active cu valoare just u or
de stabilit credibil;
nu implic acela i partener ca la tranzac ia barter.
4. Proiectul IASB privind veniturile din contractele
cu clien ii IFRS 15
IASB a publicat deja IFRS 15 care ar urma s nlocuiasc IAS 11 i IAS 18 de la
1.01.2017. Obiectivul este elaborarea unei norme bazate pe principii i care s se
poat aplica n sectoare de activitate diferite i pe ct mai multe pie e financiare.
Principiul general de recunoa tere a venitului: s existe un transfer al bunurilor sau
al serviciilor evaluat n func ie de valoarea contrapartidei primite sau care urmeaz
a fi primite n schimbul bunului sau serviciului.
Venitul ar fi contabilizat atunci cnd bunul sau serviciul transferat clientului satisface
obliga iile din contract. Valoarea venitului ar corespunde p r ii din pre ul tranzac iei
aferent satisfacerii condi iei contractuale.
Etapele n aplicarea viitoarei norme ar fi:
- identificarea contractelor cu clientul;
- identificarea obliga iilor distincte din contract;
- determinarea pre ului tranzac iei;
- repartizarea pre ului tranzac iei pe obliga ii contractuale distincte;
- contabilizarea veniturilor atunci cnd fiecare obliga ie contractual distinct este ndeplinit .
Informa iile de furnizat n anexe ar trebui s permit utilizatorilor s n eleag
valoarea, scaden a i incertitudinile legate de venituri i de fluxurile de trezorerie
aferente:
- informa ii privind contractele cu clien ii: descompunerea cifrei de afaceri, natura obliga iilor
contractuale distincte, analiza scaden elor obliga iilor distincte pentru contractele pe mai
mult de 1 an, o reconciliere a valorilor ini iale cu cele finale;
- informa ii privind ra ionamentele profesionale i modific rile acestora: scaden arul veniturilor,
determinarea i repartizarea pre ului tranzac iei.