Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. ALPAGRI CONSTRUCTS.R.L.

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

PENTRU ACTIVITATEA DE TEHNICIAN IN CONSTRUCTII

A. MASURI GENERALE
Pentru aplicarea legislatiei in vigoare privind asigurarea securitatii muncii si reducerii pericolelor de
accidentare se vor respecta urmatoarele reguli si norme generale :
1-Nici un angajat nu va fi introdus in lucru decat dupa ce i s-au intocmit formele
de angajare , examinarea medicala , instructajul introductiv general , instructajul la locul
de munca, fisa de instruire .
2-Angajatii nu vor fi introdusi in lucru decat dupa ce li s-a
efectuat instructajul . Acestia vor fi atentionati asupra riscurilor si masurilor de prevenire
specifice locului de munca, precum si asupra masurilor de prim ajutor in caz
de accidentare .
3-Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze cunoasterea de catre
angajati a masurilor tehnice si organizatorice precum si prevederile instructiunilor de
securitate si sanatate in munca specifice fiecarui loc de munca . Lucratorul nu va
executa alte lucrari decat pe cele corespunzatoare calificarii pe care o are si pentru care a
fost instruit .
4-Deservirea masinilor ( a echipamentelor de munca ) se va face in conformitate cu
instructiunile de lucru/ cartile tehnice/ instructiunile de utilizare,etc..
5-Conducatorul locului de munca si nici o alta persoana din societate nu are dreptul sa
modifice starea de fapt care a condus la producerea unui accident mortal sau colectiv, cu
exceptia cazurilor in care pastrarea starii de fapt ,poate provoca noi accidente .
6-Conducatorul locului de munca este obligat sa anunte conducerea societatii de
producerea unui accident .
7-Lucratorii au obligatia purtarii echipamentului individual de protectie si de lucru pus
la dispozitie de unitate , in functie de specificul fiecarei lucrari, de riscurile identificate la
fiecare loc de munca si, implicit de Normativul intern de acordare EIP si EIL propriu
societatii.
1) Lucratorul are obligatiile urmatoare, cu privire la echipamentul individual
de protectie din dotare :
2) Sa-l utilizeze permanent cit este supus riscului impotriva caruia a fost
acordat ;
3) Sa-l foloseasca numai in scopul in care a fost acordat si in conformitate cu
instructiunile de utilizare ale acestuia ;
4) Sa solicite, sefului ierarhic superior, inlocuirea acestuia atunci cind EIP isi
pierde calitatile de protectie din fabricatie ( nu mai asigura protectia utilizatorului
impotriva riscului/riscurilor pentru care a fost proiectat si realizat).
5) Sa nu-l instraineze sau sa-l utilizeze in scopuri personale, fara nici o
legatura cu atributiile de serviciu.
6) Sa-l prezinte la verificari periodice, sefului ierarhic superior.
7) Lucratorii trebuie sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca,
eventualele pericole de accidentare si sa refuze intemeiat o activitate care ar pune
in pericol propria persoana sau pe ceilalti participanti la procesul
de productie . De asemenea, lucratorul trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel
incat sa nu puna in pericol de accidentare propria persoana si/sau ceilalti
participanti la procesul de productie.
8) Unele lucrari cu risc ridicat si specific de accidentare nu vor fi executate
decat de personal calificat si numai sub supravegherea conducatorului de lucrare.
9) Salariatii sunt obligati sa se prezinte la lucru si sa-si desfasoare activitatea
intr-o stare psiho-fiziologica corespunzatoare. Este interzis ca lucratorul sa fie, in
timpul desfasurarii activitatilor de productie : sub influenta bauturilor alcoolice, a
substantelor sau produselor stupefiante, sau a medicamentelor cu efecte similare
acestora.
10) Salariatii sunt obligati sa verifice zilnic, la inceputul lucrului, starea
tehnica a echipamentelor de munca pe care le deservesc, existenta dispozitivelor
de protectie din dotarea postului de lucru, interzicindu-se cu desavirsire,
exploatarea echipamentelor tehnice care nu sunt intr-o stare tehnica
corespunzatoare si care pot pune in pericol de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala, salariatii.
11) Se interzice inlaturarea, mutarea arbitrara sau anihilarea protectorilor din
dotarea locului de munca.
12) Deserventul unui echipament de munca care este legat la centura de
impamintare, are obligatia, zilnic, la intrarea in schimb, sa verifice existenta si
continuitatea legaturii echipamentului, la centura, iar in cazul in care constata
lipsa, intreruperea sau prinderea necorespunzatoare a acesteia, salariatul va anunta
imediat seful ierarhic superior, care va dispune masuri de remediere a
deficientelor.
13) Salariatii sunt obligati sa respecte programul de lucru al unitatii si ii este
interzis sa execute activitati pentru care nu este instruit. Se interzice orice
interventie la echipamentele de munca, desfasurarea oricarei activitati, deplasarea
la alte locuri de munca, din proprie initiativa, fara sarcini de serviciu, fara acordul
sefului ierarhic superior.
14) Salariatul are obligatia sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina la locul
de munca, sa mentina caile de acces si circulatie, din zona locului sau de munca,
curate, nealunecoase, eliberate de orice obstacol care ar putea provoca
impiedicarea, alunecarea, caderea si accidentarea personalului.
B. LUCRARI DE DEMOLARI
1) Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari, se va
intocmi planul de securitate si sanatate in munca, in care se precizeaza reguli
aplicabile santierului respectiv.
2) In santierele in care isi desfasoara activitatea mai multe unitati este
obligatorie desemnarea unui coordonator in materie de sanatate si securitate in
munca ce coordoneaza conceperea si punerea in aplicare a planului de securitate si
sanatate in munca.
3) Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue. In punctele de acces spre
locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului
persoanalor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului.
4) Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune a
utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.
5) Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii
vor fi prevazute cu balustrade de protectie
6) Masinile si utilajele de constuctii vor fi astfel amplasate si instalate incat
sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate;
7) La terminarea fiecarui schimb, fronturile de lucru se vor lasa in siguranta;
8) Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de
suprafata,care nu vor fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de
fundatii.
9) Locurile de munca ce reprezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare
de avertizare sau interzicere
10) Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care
comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi unde nu exista planseu
continuu,se vor ingradi conf.proiectului de executie;
11)Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure
desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de
munca;
12)Schelele, esasfoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la
inaltime vor corespunde prevederilor proiectului de executie;
13) Montarea,ancorarea si folosirea schelelor se vor face conf.cartii tehnice a acestora
si proiectului de executie a lucrarilor;
14)La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafondajelor ,lucratorii vor
purta echipament individual de protectie;
15)Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefevorabile
(vant, polei, descarcari atmosferice, precipitatii);
16)In cazul in care in zona lucratorilor exista instalatii subterane se va anunta
proprietarul acestora, lucrarile desfasurandu-se sub supraveghere competenta;
17)In cazul in care in timpul lucrului se descopera constuctii si instalatii subterane
care nu s-au cunoscut inainte, se intrerup lucrarile si se evacueaza lucratorii si se
vor putea continua numai dupa identificarea, stabilirea si convocarea
proprietarului, impreuna cu care se vor lua masurile corespunzatoare de securitate;
i. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa
potabila in cantitati suficiente. De asemenea, trebuie sa
dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
ii. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime vor fi
dimensionate peste sarcina maxima data de numarul de lucratori si de
incarcaturile suplimentare.
18)Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in
acest scop.Caile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din
demolari.
19)Caile ce servesc la transportul materialelor ,precum si cele unde au loc operatii de
incarcare sau descarcare,trebuie sa asigure desfasurarea activitatii in conditii
normale;
20)Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor, precum si
a altor materiale.
21)Se interzice incarcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu curgerea
altor materiale;
22)Incarcarea,ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu
respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective;
23)Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime,
vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor de
la inaltime;
24)Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va
executa numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratori instruiti si
autorizati in acest scop;
25)Se vor respecta instructiunile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare
si transport pe verticala si orizontala;
26)Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate
incat sa poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu derstinatia
lor.Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in
gol ,conform planului tehnologic;
27)Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locuri
destinate in acest scop.
28)Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile
stabilite si semnalizate corespunzator conform proiectului de executie.
29)Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat
sa nu constituie pericol de incendiu sau de explozie, iar persoanele sa fie protejate
impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta;
30)Se interzice lucrul la tablorile electrice de comanda si la partile componente ale
instalatiei electrice fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la
instalatia elecrica se face numai de electricieni calificati,instruiti si autorizati.
31)Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si
masinile actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la
alimentarea cu energie electrica.
32)Instalatiile de distributie a energiei electrice,existente inainte de deschiderea
santierului,trebuie sa fie identificate,verificate si semnalizate.
33)In timpul executiei lucrarilor de reparatii,consolidari,demolari si translatii de
cladiri se vor respecta preverderile cuprinse in Normele generale de prevenire si
stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in vigoare referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor.
34)In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor,de dimensiunile
incaperilor ,de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor si materialelor
prezente ca si numarul maxim de persoane, este obligatoriu sa fie prevazut cu
numar suficient de mijloace corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.
35)Dispozitive neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.
36)Se va asigura in interiorul santierului cantitatea de apa necesara, pompele si
furtunurile necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate
cu stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice.
37)Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu,la
sursele de apa prevazute in acest scop.
38)Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii
straturilor, asupra existentei apelor subterane, existenta eventualelor consrtuctii si
instalatii subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamant;
39)In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice,
conducte de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte se va convoca
proprietarul si specialisti in domeniu, se vor stabili masuri tehnico-organizatorice
si se vor asigura asistenta tehnica si instuirea lucratorilor;
40)Gropile de fundatii si santuri care se executa pe caile de circulatie vor fi
imprejmuite si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare,iar noaptea,prin
lumini de marcaj;
41)In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a
sapaturilor.In functie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura
straturilor de pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturii;
42)La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala,in cazul in care nu exista
ape freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali,
se va stabili prin proiectul de executie;
43)Cat sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa urmareasca
starea taluzelor. In cazul in care apar crapaturi se vor lua masuri de consolidare
pentru evitarea surparii;
44)Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii in terenul inghetat fara
sprijinirea peretilor sapaturii,insa numai cu accceptul proiectantului.In cazul
aparitiei pericolului surparii se vor indeparta de indata lucratorii,luandu-se masuri
de sprijinire;
45)Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de
locurile unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta
egala cu de doua ori adancimea sapaturii;
46)Daca in timpul sapaturii se acumuleaza apa, se vor lua masuri de evacuare a
acesteia;
47)Cand se va ajunge la apa subterana, se vor consolida malurile si se va interzice
continuarea sapaturii;
48)Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale, se vor depozita la o
distanta minima de 0.5m de la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii
in taluze, cu un unghi mai mare decat ungiul natural al taluzului,distanta maxima
dintre locul de asezare a pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita
in prealabil prin proiect;
49)Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor cand in apropiere se gasesc
utilaje ce produc vibratii;
50)Demolarea si indepartarea sprijinirilor se va face pe masura executarii umpluturii
de jos in sus conform fisei tehnologice si a proiectului de executie;
51)La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1.5 m se vor monta
platforme pt aruncarea pamantului.Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste
incarcaturii pe care trebuie s-o suporte;
52)In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente, masurile necesare pentru a
se evita tasarea acestora, vor fi przentate in proiectul de executie.
53)Inainte de inceperea turnarii betoanelor,conducatorul locului de munca va controla
modul de executie si soliditatea cofrajelor,a schelelor si a podinilor de lucru.
54)Caile de acces vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.
55)Se interzice accesul lucratorilor in zona de turnare a betonului.
56) In cazul prepararii betoanelor pe santier se vor afisa instructiuni specifice privind modul
de lucru cu instalatia de preparare a betonului si se vor monta panouri de avertizare;
57)Se interzice accesul personalului fara atributii de serviciu in zona de lucru a
instalatiei de preparare a betonului.
58)La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarele masuri :
59)-se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2 m
distanta de caile de circulatie ;
60)-se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat
si la stanta actionata de motor
61)-indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei speciale
62)-este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice
aflate sub tensiune.
63)Conducatorii echipei sunt obligati sa verifice inaintea inceperi lucrului daca sculele
sunt in stare tehnica buna,si daca cele actionate electric sunt legate la pamant.Se
interzice utilizarea sculelor si echipamentelor tehnice care au defectiuni sau
improvizatii.
64)Conducatorii formatiilor care executa cofraje, schele, sunt obligati sa verifice zilnic
ca personalul lucrator sa aiba echipament de protectie specific. Acestia vor stabili
punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta. In lipsa acestor puncte fixe
se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii
sa se asigure prin intermediul centurilor de siguranta.
65)La lucrarile de montare si demolare la inaltime a cofrajelor, schelelor sau
esafodajelor vor fi admis lucratorii apti din punct de vedere medical pentru lucrul
la inaltime conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
66)Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin
intermediul rampelor si a scarilor de acces executate conform standardelor in
vigoare.
67)Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau
esafodajelor.
68)Se interzice circulatia sau stationarea pe asteriala prinsa pe plansee.
69)Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de
lucru. Dulapii podinilor vor fi fixati pe grinzi.Circulatia pe cofraje metalice aste
permisa numai daca pe acestia s-au asezat dulapi.
70)Pentru montarea fermelor,iluminatoarelor sau a altor elemente asamblate pe loc,se
vor realiza in prealabil schele.
71)Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofrajele, schelele va fi imprejmuita,
zona va fi interzisa de circulat, iar daca este cazul se vor executa copertine de
protectie.
72)Daca cofrajul, schela raman un timp nefolosite, la reluarea lucrului se vor verifica
si se vor face completarile necesare si o noua receptie a cofrajului, schelei sau
esafodajului.
73)La asamblarea elementelor de cofraj, schele, verificarea coincidentei orificiilor se
va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice efectuarea verificarii
prin introducerea degetelor in orificiile respective.
74)Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor prin tractiune inainte de desfacerea
tuturor legaturilor.
75)Demontarea cofrajelor, schelelor se va face dupa ce s-au luat toate masurile de
securitate. Efectuarea operatiunilor de demontare se va face in ordinea inversa
celor de montare sau conform prevederilor proiectului de executie.
76)Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinile de lucru
a materialelor provenite din demolare.
77)Toate elementele componente demontate, se vor cobori pe masura demontarii lor,
prin mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetilor. Nu este permisa
aruncarea de la inaltime a elementelor demontate.
78)Se interzice la inaltime, montarea, demontarea cofrajelor, schelelor in cazul
conditilor meteorologice nefavorabile, pe intuneric, sau cand locurile de munca nu
sunt iluminate.
79)Accesul lucratorilor in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi
imprejmuite cu balustrada de protectie. Scoaterea varului din groapa se va efectua
mecanizat sau manual. In cazul scoaterii manuale se utilizeaza scara si podina
amenajata in acest scop.
80)In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatiilor din
piatra, se va controla rezistenta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori
de cate ori se constata deteriorari ale acestora.
81)La executarea fundatiilor din piatra, se va evita caderea bolovanilor.Coborarea
materialelor necesare executarii zidariilor subterane se face mecanizat sau
folosindu-se jgheaburi si planuri inclinate. Spatiile dintre sapaturi si fundatia
zidului se vor umple cu pamant si se vor bate cu maiul pe masura executarii
zidariei, spre a nu provoca daramarea zidariei.
82)Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din
interiorul lucrarii in constructie;
83)Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de lucru.
Accesul pe podinele de lucru se face numai pe scari.
84)La zidurile in care sunt inglobate conducte de apa, gaze sau instalatii electrice, se
vor studia planurile de amplasare a conductelor de alimentare cu apa, gaze,
termoficare a cablurilor electrice si de comunicatii si se vor lua masuri pentru
intreruperea legaturilor de alimentare, fara a le deteriora sau influenta alimentarea
altor cladiri.
85)Executarea zidariei exterioare de pe schele interioare se va face dupa ce in
prealabil s-a montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea de 1.5m si
panta spre zid. Pe aceasta copertina este interzisa circulatia lucratorilor sau
depozitarea materialelor si sculelor.
86)Este interzisa circulatia pe ziduri.
87)Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitive de sustinere si fixare
provizorie a cornisei ; acestea se vor demonta numai dupa executarea tencuielilor
si a invelitorilor. La cornise, zidaria care depaseste planul zidului cu peste 30 cm,
se va executa numai de pe schele.
88)In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de
mica mecanizare ,se vor respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul pe
schele si la inaltime.
89)In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor,la conductele
de transport al mortarului,cat si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul
de transport,se va opri lucrul imediat.
90)Se interzice orice interventie in timlul functionarii utilajelor. Interventiile
respective se vor efectua numai dupa oprirea utilajelor,de catre personalul calificat
si instruit pentru aceste operatiuni
91)Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca
constructiile sunt prevazute cu scari de incendiu sau alte scari de acces
corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta acestora.
92)La acoperisurile cu panta mai mare de 25,se vor folosi scari duble cu latimea de
cel putin 25 cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci rezistente,fixate solid pentru
a nu se deplasa pe suprafata acoperisului.
93)Se interzice sa se poarte halate,sorturi,imbracaminte cu poale libere si mansete
largi la locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii acestora de schele sau
alte elemente de constructii.
94)Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va verifica
rezistenta asterialei si sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei
sa nu prezinte deformatii sau deteriorari. In cazul constatarii unor deficiente, se vor
lua masurile de remediere a acestora.
95)Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe asteriala. Se vor
amenaja platforme speciale pentru depozitare.
96)Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face de pe schela exterioara,
ancorata de partile solide ale constructiei.
97)Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si montarea
caciulilor deasupra cosurilor de fum se vor efectua dupa amenajarea unei podine
de lucru sau schele.
98)Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule pe pe acoperis.Zilnic,dupa
terminarea lucrului se va curata acoperisul.
99)Pe timp nefavorabil se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la acoperis.
100) Lucratorii avand varsta sub 18 ani nu vor fi admisi la lucrari de izolatii la
acoperisuri,reparatii de invelitori,precum si la transportul bitumului fierbinte.
Pentru lucratorii izolatori care lucreaza la inaltime se va mentiona in fisa medicala
apt.
101) Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe
schele rezistente cu podine continui ; se admite a se lucra pe scari duble numai la
mici reparatii. Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea
podinelor.
102) Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice
executarea lucrarilor simultan la doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.
103) Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale
si scule.
104) La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare de functionare.
Pe timpul repararii pardoselii, cablurile electrice care o traverseaza vor fi scoase de
sub tensiune.
105) Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele
interioare sau de pe scari duble ; utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de
pana la 3 m inaltime.
106) Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu
ferestrele deschise sau asingurandu-se ventilatie.
107) In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte
substante care degaja gaze inflamabile este interzisa flacara deschisa sau
producerea de scantei.
108) La aplicarera vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia
corespunzatoare sau se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.
109) La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa ,
conductorii electrici aflati in incapere vor fi scosi de sub tensiune.
110) Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatii ,deseurile
se vor colecta in lazi.
111) Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o podina de lucru
continua. Se interzice accesul persoanelor sub locul de lucru.
112) Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata
dupa proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a
conducatorului lucrarii.
113) Masurile necesare pentru urmarirea comportarii in timp a lucratorilor de
subzidire vor fi prezentate in cadrul proiectelor de executie.
114) Operatiunile premergatoare lucrarilor de consolidare a constructiilor, vor fi
prezentate pe faze in proiectele de executie.
115) Suportii temporary si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub
supravegherea conducatorului lucrarii.
116) Se vor lua masuri de prevenire necesare pentru a proteja lucratorii contra
pericolelor prezentate de fragilitatea si instabilitatea temporara a lucrarii.
117) In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale
constructiei, se vor lua masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si
adapostirea intr-un loc sigur.
118) Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata
deformari ale terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se
va face numai dupa ce terenul a fost consolidat.
119) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la exeminarea nu
numai a obiectivelor de constructii propuse pentru demolare ci si a cladirilor din
imediata vecinatate in scopul obtinerii informatiilor necesare asupra rezistentei si
stabilitatii acestora. Toate observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si uneori,
dupa caz, din sondajele si incercarile nedistructive, vor fi cuprinse intru-un proves
verbal pe baza caruia se alege metoda de lucru si se intocmeste proiectul de
organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor. Lucrarile de demolare se vor
executa conform proiectelor avizate si aprobate.
120) Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui cadru competent
cu experienta in astfel de lucrari si care va raspunde de aplicarea corecta a
proiectului de demolare.
121) Conducatorul responsabil de lucrare va aduce la cunostinta lucratorilor
proiectul de demolare, metode de executare a lucrarilor, zone periculoase si
masurile de prevenire a accidentelor.
122) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua
urmatoarele masuri :
-va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata,iar la punctele de
acces spre zona de demolare va pune indicatoare de avertizare sau interdictie ;
-va intrerupe legaturile conductelor retelelor de comunicatii,apa
gaze,electricitate,energie termica si canalizare ;
-va lua masurile indicate contra prabusirii necontrolate a diferitelor
parti ale constructiei care se demoleaza ;
-va atrage atentia tuturor lucratorilor asupra locurilor de munca ce
prezinta pericol.
123) Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdictie urmatoarele zone
periculoase :
-raza de actiune a unor utilaje
-locurile unde se pot produce caderi de materiale in timpul lucrului
sau al evacuariidaramaturilor ;
-vecinatatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz, apa,
telecomunicatii .
124) In incaperile in care se scoate podina, usile vor fi imediat incuiate. Daca
podina se scoate partial, golurile vor fi imprejmuite.
125) Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrarile de demolare a
constructiei nu trebuie sa aiba goluri neacoperite si neangradite. In cazul in care
golurile din plansee sunt prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri solide, accesul
in incaperile situate mai jos va fi interzis.
126) Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite si
semnalizate.
127) Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii si a
constructiilor pe mai multe etaje.
128) Se interzice efectuarea lucrarilor de demolare a corniselor sau a
elementelor de consola de pe acestea ; se vor lua masuri de asigurare a unei pozitii
din interior, sau de pe esafodaje amenajate special.
129) Cladirile cu structura de beton armat trebuie daramate incepand cu zidurile
de umplutura.
130) Se interzice supraincarcarea planseelor cu materiale rezultate din demolare.
Aceste materiale vor fi evacuate progresiv.
131) Se interzice demolarea prin retezare la baza si prabusirea de pe plansee a
cosurilor de sobe, a coloanelor stalpilor sau zidurilor despartitoare.
132) La demolarea peretilor, nu se vor demola stalpii portanti pana la terminarea
demolarii constructiei ce se sprijina pe ei.
133) La demolarea boltilor la care exista pericolul unei prabusiri,trebuie
executate in prealabil esafodaje rezistente provizorii sub aceste bolti.
134) Se interzice demolarea prin rasturnare a zidurilor si elementelor cu inaltime
mare(cosuri de fum,etc).
135) Peretii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea fundatiilor trebuie
sprijiniti pentru cazul in care groapa de fundatie nu se umple cu pamant.
136) La demolarea elementelor de umplutura dintre grinzile tavanului este
interzisa atat stationarea oamenilor pe aceste elemente cat si pe cele vecine.
137) Demolarea se va face de pe podine rezemate pe grinzi.
138) Se interzice deplasarea laterala sau indepartarea grinzilor in scopul de a
produce prabusirea umpluturii respective.
139) Demolarea boltilor se face pornind dinspre cheie, iar lucratorii trebuie sa
stea pe portiunea nedemolata si sa fie obligatoriu legati prin centuri de siguranta de
elementele rezistente si stabile ale constructiei.
140) In cazul cand demolarea boltilor si a zidariei este obligatoriu sa inceapa de
la baza, a carei stabilitate este indoielnica, trebuie sa se monteze sub bolti sprijiniri
sau sustineri corespunzatoare.
141) Constructiile sau anumite elemente ale constructiilor supuse demolarii, care
la examinarea premergatoare inceperii lucrarilor prezinta riscuri de pierdere a
stabilitatii, vor fi prevazute cu sprijiniri provizorii.
142) Dupa un vant violent, o ploaie foarte mare sau o explozie se va proceda la o
noua examinare a constructiilor si in functie de constatari se vor lua masurile ce se
impun.
143) Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si
utilaje in zona de demolare a unei constructii, cu exceptia celor care participa
efectiv la lucrarea de demolare.
144) Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor.
145) Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si constructia in curs de
demolare,in functie de metoda de demolare adoptata.
146) Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice.
147) In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor rezultate din
demolare, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehicului.
148) La demolarea cu unelte manuale este obligatorie respectarea urmatoarelor
reguli :
-la desfacerea invelitorilor,elementele acestora(tigle,placi de
azbociment)se vor scoate simetric, incepand de la coama si numai dupa demolarea
cosurilor de fum ;
-sobele care se reazama pe grinzi vor fi in prealabil demontate si apoi
indepartate grinzile ;
-fermele si elementele planseelor, profilurile metalice, cazanele,
obiectele sanitare sau de incalzire, masinile si alte elemente grele sau voluminoase
vor fi demontate si coborate la sol. Se interzice aruncarea de la inaltime ;
-la demolarea elementelor de planseu sau a arcelor se vor lua masuri
de sprijinire pe orinzontala a peretilor ;
-la demolarea parapetelor si scarilor se vor lua masuri de blocare a
accesului pe nivelul deasupra caruia se demoleaza .
149) Distanta dintre utilajul de tractiune si constructia de demolat, trebuie sa fie
de cel putin doua ori inaltimea constructiei.
150) Suprafata pe care este posibila caderea masivului trebuie ingradita, iar
accesul oamenilor interzis.
151) Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.
152) Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor interioare ale unei
constructii.
153) Atunci cand la demolare prin tractare cu cabluri are loc prabusirea partiala
a unei constructii este interzis a se patrunde in interiorul acesteia pana la realizarea
prabusirii totale.
154) In timpul operatiunilor de taiere a zidurilor se vor lua masuri de sprijinire
provizorie a acestora.
155) Daramarea propriu-zisa a masivului se va face dupa o prealabila
semnalizare.
156) La demolarea cosurilor de fabrici prin tractiune cu cabluri, dupa sectionarea
zidariei dintr-o singura parte, trebuie sa se ia urmatoarele masuri :
-in jurul cosului trebuie ingradita zona periculoasa pe o raza egala cu
1.5 inaltimea cosului si asigurata paza ;
-cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la care se
executa sectionarea zidariei ;
-cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la care se
executa stationarea zidariei ;
-sectionarea trebuie sa se faca pe potiuni.
157) La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc excavatoare
hidraulice cu cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de aplicare a fortei de
impingere va fi situat obligatoriu deasupra centrului de greutate al elementului de
demolat.
C. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DE OTEL BETON
158) Descolacirea si indreptarea otelului pentru armarea betonului se va face pe
un teren sau hala destinata acestui scop .
159) La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor (masina
de fasonat , stanta etc. ) este necesar ca :
fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca
numai dupa oprirea motorului ;
inainte de pornirea motorului tamburul trebuie sa se acopere cu
aparatoarele de protectie ;
portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu
dispozitiv de protectie .
160) Este interzisa tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la stanta
actionata cu motor , pentru a evita prinderea mainii in timpul taierii barelor .
161) Indoirea manuala a armaturilor de otel trebuie facuta cu chei speciale, in
buna stare, pentru a nu se produce ranirea mainilor fierarilor .
162) Este interzisa prezenta oricaror persoane in apropierea celor care fasoneaza
otel beton in timp ce acesta lucreaza , deoarece exista pericolul ca persoanele
respective sa fie lovite in cazul cand aluneca brusc ( scapa ) cheile cu care se
efectueaza astfel de operatii .
163) Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice aflate sub
tensiune .
164) Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a
carcaselor sudate in grinzi , sau alte elemente izolate . In acest caz trebuie
amenajata o schela de lucru cu o latime de minim 70 cm , situata pe partea laterala
a cofrajului . Podina va fi imprejmuita cu balustrada si scandura pe margine .
165) Este interzisa circulatia pe armaturile carcaselor sudate .
166) Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor
inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si verificate in prealabil .
167) Pentru montarea armaturilor de otel la inaltimi cand nu este posibil sa se
realizeze parapete de protectie , muncitorii vor fi bine dotati , cu centuri de
siguranta .
168) Indoirea otelului beton se va face pe bancuri de fasonat , iar montarea
carcaselor pe capre .
169) Fierarii betonisti vor lucra cu echipament de protectie si manusi .
170) Manuirea stantei sau masinii de fasonat otel beton va fi facuta numai de
persoane instruite in acest scop .
D. MONTAREA DEMONTAREA COFRAJELOR
DULGHERIE
171) Cofrajul se poate utiliza sub forma de panou independent , manevrat
manual , sau preansamblat in panouri mari , manevrat cu macaraua .
172) Stabilitatea panourilor la montaj pe verticala este asigurata cu sprait
si talpa , sprait si cuie de otel la partea inferioara .
173) Accesul la diferite cote de nivel , in vederea executiei turnarii betonului
este asigurat prin intermediul podinei de lucru dispusa pe console podina si
prevazute cu mana curenta , bara intermediara si scandura bord .
174) Transportul , manipularea si depozitarea se fac cu elementele pachetizate .
Panourile sunt pachetizate prin intermediul dispozitivelor de pachetizare si al
cheilor zavor . Dispozitivele au urechi de agatare in vederea manipularilor .
175) La folosirea cofrajului se va face o verificare a elementelor inainte de
montaj. Cele care prezinta deformatii , degradari , suduri defecte se inlatura de la
utilizare .
176) Dupa fiecare folosire elementele cofrajului se curata de noroi , mortar sau
beton .
177) Partile filetate se ung cu unsoare consistenta .
178) La lucrarile de montare si demontare la inaltime a cofrajelor , schelelor si
esafodajelor , va fi admis personal muncitor :
apt din punct de vedere medical pentru lucru la inaltime ;
varsta minima de 18 ani ;
calificare corespunzatoare ;
sa fie instruit corespunzator ;
sa aibe o experienta de lucru la inaltime de cel putin 2 ani ;
179) Sefii formatiunilor de lucru care executa cofraje , schele si esafodaje la
inaltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul muncitor din formatia de
lucru sa fie dotat cu echipament de lucru specific : casti de protectie , centuri de
siguranta si sa stabileasca punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta .
180) Lucrarile de montare si demontare a cofrajelor se interzic in cazul
furtunilor sau cand vantul depaseste 11 m/s .
181) Accesul personalului muncitor pentru montarea sau
demontarea panourilor , a cheilor zavor , se asigura de pe schele independente
sau de pe podina montata pe consola podina .
182) Pentru cofraje montate pana la inaltimi de 5m se admite si montarea lor de
pe scari asigurate contra alunecarii sau rasturnarii , personalul fiind dotat cu
centuri de siguranta ce se leaga de puncte fixe si stabile . Se interzice decofrarea
de pe scari , indiferent de inaltimea la care se lucreaza .
183) Pentru montarea cofrajelor la unele elemente in exteriorul constructiei se
vor executa schele in consola , prevazute cu balustrada si bordura de margine ;
184) Ori de cate ori zona de lucru sau circulatie nu poate fi limitata cu pereti si
scandura de bord ,personalul muncitor va folosi centuri de siguranta legate de
puncte fixe si stabile.
185) Personalul muncitor care participa la primirea sau evacuarea elementelor
componente ale cofrajului pe la marginea planseelor cladirilor , va fi legat cu
centuri de siguranta de elementele fixe ale cladirii , in timpul efectuarii acestor
operatii .
186) In timpul ridicarii sau coborarii cofrajelor se interzice stationarea pe sau
sub acestea.
187) Este obligatorie asigurarea panourilor la vant sau loviri accidentale , prin
folosirea spraiturilor si a cuielor de otel .
188) Se interzice utilizarea cofrajelor deteriorate sau utilizarea legaturilor
improvizate (sarme). Strangerea cheilor zavor la pozitia definitiva se face numai
cu prelungitor , pentru evitarea strivirii mainilor .
189) La ansamblarea elementelor de cofraj cu chei zavor sau
cu suruburi , verificarea coincidentei gaurilor se va face numai cu dornuri
speciale . Se interzice efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in
orificiile respective .
190) Demontarea elementelor de cofraj se face in ordine inversa montarii lor
prin desfacerea tirantilor , scoaterea lor facandu-se prin tragere si nu prin
impingere , pentru evitarea caderii necontrolate .
191) Demontarea cofrajelor panou cu panou : desprinderea se face prin batere
sau pene. Se interzice aruncarea panourilor de la inaltime , coborarea se face prin
intermediul funiilor pe masura demontarii .
192) Se interzice decofrarea elementelor prin daramare .
E. EXECUTAREA TENCUIELILOR
193) Lucrarile de tencuire exterioara , cele de tencuire interioara precum si
gletuirile si vopsirile se vor executa de pe schele adaptate corespunzator .
194) La lucrarile de tencuire interioara si finisari se vor putea utiliza podinile
asezate pe capre nedeplasabile .
195) Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor
mici de tencuire in locuri izolate .
196) La folosirea pompelor de mortar , acestea nu vor functiona la o presiune
mai mare decat cea prevazuta in cartea tehnica a utilajului . In procesul de aplicare
a mortarului , injectorul trebuie sa se tina la o distanta de 1 1,5 m de la suprafata
care se tencuieste si sub un unghi de 90 o fata de aceasta suprafata . Aplicarea
mortarului se va face de sus in jos in straturi de cel mult 6 7 mm grosime .
197) Dupa incetarea lucrului , tuburile flexibile , conductele si utilajul se spala
bine cu apa.
198) In afara de utilajul de tencuit se vor lega la pamant si conductele metalice .
199) La terminarea lucrului , supapa de aer se va putea monta numai dupa ce
presiunea a scazut la zero .
200) Se interzice utilizarea la prepararea mortarelor colorate a
pigmentilor (vatamatori sanatatii muncitorilor ) ; miniu de plumb , galben de
crom , oxid sau acetat de cupru etc. fara masuri de protectie a pielii .
201) Personalul muncitor care executa aplicarea mecanica a tencuielilor precum
si cel ce executa tencuielile manuale la tavane , va purta ochelari de protectie .
202) La aplicarea tencuielilor torcretate , precum si la prelucrarea uscata a
tencuielilor in incaperi inchise , se vor lua masuri de ventilare permanenta in
scopul evacuarii prafului .
F.EXECUTIA LUCRARILOR DE ZIDARIE
203) Lucrarile de zidarie se executa din caramida , piatra sau elemente prefabricate .
204) La inaltimi mai mari de 1m zidariile se executa pe podine de lucru.
Aducerea mortarelor si caramizilor la locul de lucru se va face prin depozitarea
acestora astfel incat sa se lase un spatiu de minim 0,5 m intre zidul ce se executa si
materiale de-a lungul intregului front de lucru . Podina de lucru va fi cel putin cu
15 cm mai jos decat nivelul zidariei . Inaltimea zidariei nu va depasi 1,2 m
deasupra podinei de lucru . Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare
.
205) Golurile de usi din zidurile exterioare trebuiesc inchise pentru a opri
trecerea muncitorilor prin ele .
206) Se interzice circulatia pe ziduri . Pentru circulatie vor fi folosite
numai schelele .
207) Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie , neintroduse in
opera , a molozului sau sculelor , la intreruperea lucrului.
208) Zidaria din piatra bruta va fi executata obligatoriu cu ajutorul sabloanelor
din scandura , iar piatra folosita nu va depasi posibilitatea manipularii acesteia de
un singur om .
209) In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si
mecanisme de mica mecanizare , personalul muncitor ce le manevreaza va
respecta normele de protectia muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime si va fi
dotat cu echipament de protectie corespunzator .
210) Executarea zidariilor la inaltime se va face de pe schele executate
reglementar, ingradite cu parapeti si scanduri de bordura , iar podina sa permita
circulatia roabelor incarcate cu material .
211) Daca zidaria se executa sub nivelul solului este necesar sa se controleze
rezistenta sprijinirii peretilor santurilor si sapaturilor. Daca se constata defectiuni
se va intrerupe lucrul pana la remediere .
212) Daca se executa subzidiri la fundatii sau pereti ai cladirilor existente se vor
lua masuri deasigurarea stabilitatii acestora , iar lucrul se va desfasura sub
supravegherea atenta a conducatorului lucrarii .
213) Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire pe zidurile subzidite
se vor monta inainte de inceperea lucrarilor martori (repere) spre a putea fi
observate din timp eventualele deplasari ale constructiei . Martorii vor fi montati
la crapaturile zidurilor sub care se face subzidirea precum si pe zidurile apropiate .
214) In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale
constructiei se vor lua masuri de remediere, indepartarea personalului din zona si
indepartarea pericolului cu ajutorul sprijinirilor sau consolidarii lucrarii . Pe
masura executarii fundatiilor spatiul intre fundatii si peretii sapaturii se vor umple
cu pamant bine consolidat .
215) La lucrarile ce se executa in mediul umed , conductorii sub tensiune vor fi
deconectati inainte de inceperea lucrului .
216) In cazul in care este necesar a se taia sau sparge unele zidarii , personalul
muncitor va fi dotat cu ochelari de protectie .
G. TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU
MIJLOACE NEMECANIZATE AL MATERIALELOR
217) Toti muncitorii care lucreaza la transportul manual vor fi instruiti in acest
sens de seful punctului de lucru.
218) Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare manuala sau transport
a persoanelor care n-au nici o atributie la aceste operatii.
219) Transportul si manipularea prin purtare se va face numai cu salariati care
corespund din punct de vedere fizic.
220) Cei care lucreaza o perioada mai lunga vor efectua controale medicale
periodice.
221) Muncitorii care transporta manual trebuie sa aiba vizibilitate.
222) Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati pentru
manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate mare.
223) Se interzice transportul prin purtare al maselor care nu au sisteme de
prindere corespunzatoare.
224) Transportul a doua sau mai multe obiecte se face numai daca sunt fixate
intre ele corespunzator.
225) Nu este voie sa se transporte prin purtare masele fixate necorespunzator in
cutii sau lazi.
226) Tot traseul pe care se transporta prin purtare obiecte sau mase trebuie sa fie
eliberate de obstacole, sa nu fie instabile sau alunecoase.
227) La transportul obiectelor cu margini sau suprafete taioase, muncitorii vor fi
dotati cu palmare.
228) Planele inclinate utilizate de salariati pentru transport manual, trebuie sa
aiba stabilitate si parapeti de protectie.
229) Mijloacele de transport nemecanizate se va face in functie de felul si
greutatea materialului transportat, de natura terenului.
230) Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta
defectiuni.
231) Depozitarea materialelor se face astfel incat sa nu existe pericolul
accidentarii.
232) Seful punctului de lucru va stabili locul si modul de stivuire al
materialelor.
233) Distanta dintre doi manipulatori trebuie sa fie de cel putin 3 m.
234) Se interzice transportul materialelor lungi prin rostogolire libera.
235) Pentru prevenirea accidentelor / imbolnavirilor profesionale, datorate
manipularii manuale a sarcinilor, personalul de conducere si executantii vor avea
in vedere cel putin urmatoarele reguli:
-inaltimea optima pentru apucatul greutatilor nu trebuie sa fie sub 40
cm deasupra solului;
-cand greutatile se ridica direct de pe sol, se vor folosi franghii,
carlige;
-greutatea trebuie apucata cat mai aproape de corp;
-spatele se va tine drept, evitandu-se incovoierea;
-pozitia genunchilor trebuie sa fie astfel ca sa permita coborarea
nivelului de apucare si cresterea fortei de ridicare;
-la ridicarea si transportul greutatilor nu trebuie depasita limitele
maxime admise ;
-se va evita transportul greutatilor pe brate sau sprijinite de abdomen;
-greutatile mari se vor manipula cu mijloacele mecanice sau de catre
mai multi executanti;
-purtarea echipamentului individual de lucru si de protectie este
obligatorie;
-luarea masurilor speciale pe timp de iarna sau pe timp cu ploi, ceata,
caldura excesiva;
-caile de transport sa fie libere, fara obstacole, cu vizibilitate
adecvata; sa nu fie pericolul alunecarii;
-personalul va fi instruit corespunzator pentru cunoasterea riscurilor
la care se expun in cazul ca aceste activitati nu sunt executate corect.
236) In cazul in care materialele care se manipuleaza contin substante toxice
si/sau periculoase, executantii vor fi instruti suplimentar pentru cunoasterea
pericolelor si a regulilor de manipulare / transport / depozitare, prevazute in fisele
tehnice de securitate si in instructiunile de lucru pentru astfel de materiale.
237) Executia operatiilor de ridicare si transport materiale prin purtare directa se
face numai cu personal apt din punct de vedere medical pentru astfel de
lucrari ( personal verificat la angajare si periodic ).
238) Conducatorii proceselor de productie vor stabili distantele de transport
manual, astfel ca acestea sa nu fie mai mari de 60 m; inaltimea maxima de ridicare
manuala pe verticala a sarcinilor maxime admise va fi de cca 70% din inaltimea
corpului, dar nu mai mare de 1,5m.
H. UTILIZAREA UNELTELOR SI SCULELOR DE MANA
1. PREVEDERI GENERALE
239) Sculele si uneltele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie sa fie in perfecta stare si
sa corespunda lucrarilor care sunt executate.
240) Uneltele de mana vor fi confectionate din materiale corespunzatoare operatiilor ce se executa.
241) Este interzisa cu desavarsire folosirea sculelor si uneltelor defecte. Toate uneltele de mana vor fi
verificate cu atentie la inceputul lucrului. Periodic in functie de frecventa de utilizare, uneltele de mana vor
fi controlate sistematic. Uneltele de mana care nu corespund conditiilor normale de lucru, vor fi inlocuite
cu altele corespunzatoare.
242) Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa
permita prinderea lor sigura si comoda. In cazul folosirii cozilor si manerelor de lemn, se va alege lemn de
esenta tare, cu fibrele axiale drepte, fara noduri, crapaturi si aschii desprinse.
243) Fiecare scula trebuie sa fie fixata in maner, pensulele, surubelnitele si celelalte scule
asemanatoare, trebuie sa aiba inele metalice pentru strangerea manerului pe capatul sculei introduse in
maner. Este interzisa folosirea acestor scule fara maner.
244) Pentru fixarea cozilor si manerelor la scule se vor folosi pene metalice corespunzatoare.
245) Dimensiunile manerelor trebuie sa fie corespunzatoare, pentru a rezista eforturilor mari si continui
la care sunt supuse, dar sa nu fie supradimensionate, deoarece maresc efortul fizic al lucratorului.
246) Folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite, si a uneltelor
de mana improvizate este interzisa.
247) Este interzisa folosirea ciocanelor de orice greutate, neprevazute cu pana de fixare, care sa aiba
lungimea cat 1/3 din inaltimea orificiului ciocanului.
248) La intrebuintarea penelor mecanice pentru spargeri, se vor folosi dispozitive pentru tinerea lor
(cleste coada etc.), iar la lucrarile cu dalta dreapta sau in cruce, lucratorii trebuie sa utilizeze ochelari pentru
protejarea ochilor contra aschiilor ce ar putea sari.
249) Lucratorii vor refuza lucrul cu culele pentru taiat metale daca nu indeplinesc urmatoarele conditii:
-nu trebuie sa fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;
-muchiile laterale nu trebuie sa prezinte margini taioase, in locurile unde acestea se strang
cu mana;
-a foarfecele pentru taiat tabla, lamele se vor strange in asa fel ,incat sa preseze una pe
alta, fara joc in axul de fixare;
-capatul daltilor unde muncitorul loveste cu ciocanul trebuie sa fie neted si sa nu aiba
fisuri si oblicitati, iar lungimea lor sa fie de cel putin 150 mm.
250) Clestii vor avea falcile complet suprapuse si fara stirbituri. Clestele de fierarie va corespunde
dimensiunilor pieselor forjate iar manerele lui vor avea inele de protectie.
251) In timpul lucrului cu dalti sau pene tinute de ajutor, la baterea cu barosul se vor folosi clesti cu
lungimea de cel putin 0,7 m.
252) Este interzisa efectuarea lucrarilor cu scule si unelte mecanizate de pe scari rezemate.
253) In timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice,
lucratorii vor purta ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica
accidentarea .
254) Pentru uneltele si sculele care prin forma lor devin periculoase in timpul transportului (fierastraie,
topoare, tarnacoape, etc.), se vor lua masuri de acoperire a partilor taioase cu teci genti etc. ,iar partile
taioase, in cazul transportului cu autovehicule se vor aseza in aceeasi directie si numai inauntru.
255) Toate sculele de pe santier vor fi controlate periodic la cel mult 15 zile de o persoana calificata, iar
cele gasite defecte, vor fi imediat reparate sau scoase din serviciu.
256) Uneltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru
fixarea sculei, precum si cu dispozitive care sa impiedice functionarea lor necomandata.
257) Daca uneltele de mana cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta
pericol de accidentare, cum ar fi pietrele de polizor, panza de fierastrau, etc., acestea vor fi protejate
impotriva atingerii.
258) Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului si presiunii de lucru. Fixarea
lor pe racordul uneltei va fi asigurata cu coliere metalice.
259) Uneltele de mana rotative, cu actionare pneumatica vor fi dotate cu dispozitive de reglare si
limitarea presiunii si a debitului in vederea limitarii turatiei.
260) In cazul executarii lucrarilor la inaltime, sculele nu trebuie sa fie aruncate de pe sol la o pozitie de
lucru sau de la pozitia de lucru la sol. In acest scop, vor fi utilizati intotdeauna saci de panza pentru scule,
sau alte containere izolate, trase de funii de ajutor.
2. UNELTE ACTIONATE PNEUMATIC
261) Cu uneltele si masinile pneumatice trebuie sa lucreze numai muncitori in varsta de 18 ani
autorizati si dotati cu echipamentul de protectie si lucru corespunzator.
262) Repararea, ungerea, reglarea uneltelor pneumatice sau inlocuirea lor in timpul utilizarii este
interzisa. Uneltele si masinile pneumatice vor fi controlate dupa fiecare oprire a lor si inainte de repunerea
in functiune. Se va verifica starea tuturor pieselor, dandu-se atentie deosebita dispozitivelor de siguranta.
263) Reparatiile vor fi executate numai de muncitori autorizati instruiti special pentru aceasta.
264) Supapele sculelor cu aer comprimat vor fi controlate si reglate pentru a se deschide usor si repede.
La intreruperea apasarii pe manerul de comanda, ele trebuie sa nu mai permita trecerea aerului comprimat.
265) In timpul lucrului cu unelte de aer comprimat se va tine seama de urmatoarele conditii:
-legarea si dezlegarea conductelor si uneltelor la recipientul compresorului este permisa
numai dupa intreruperea admisiei aerului;
-inainte de legarea conductelor, acestea vor fi curatate prin suflare;
-admisia aerului se va face numai dupa ce se va aseza unealta in pozitia de lucru;
-mersul in gol al uneltelor este permis numai in vederea verificarilor, in vederea inceperii
lucrului sau in cursul reparatiilor;
-in timpul lucrului, muncitorii vor purta ochelari si manusi de protectie.
3. UNELTE ACTIONATE ELECTRIC
266) Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mana actionate electric trebuie sa
corespunda standardelor si normelor in vigoare, si vor fi verificate periodic de catre personalul de
specialitate.
267) Sculele si uneltele electrice se vor folosi numai de lucratorii care cunosc bine metodele de lucru si
masurile de protectie contra electrocutarilor, precum si masurile de prin ajutor ce trebuie luate in caz de
electrocutare.
268) Uneltele si sculele electrice trebuie pastrate in magazii si verificate in fiecare luna si dupa fiecare
defectare. Daca in timpul lucrului lucratorul simte chiar si cea mai usoara actiune a curentului electric, el
este obligat sa intrerupa imediat lucrul si sa predea scula defecta conducatorului locului de munca pentru
verificare.
269) Sculele electrice care se predau lucratorilor trebuie sa fie in perfecta stare de functionare si sa aiba
o izolatie sigura. Starea acestora se verifica zilnic.
270) Folosirea sculelor electrice ca: masini de gaurit, polizoare etc. fara legatura cu priza de pamant
printr-un conductor special si fara echipamentul de protectie (manusi si cizme electroizolante) este cu
desavarsire interzisa.
271) Izolatia electrica la cablurile si sculele electrice se va controla de electricianul de specialitate
inainte de inceperea lucrului. In timpul lucrului cablurile electrice de la sculele portative se vor proteja prin
jgheaburi, tevi sau prin suspendare la inaltimi inaccesibile muncitorilor.
272) In cazul intreruperii curentului electric sau a lucrului, sculele electrice vor fi deconectate de la
reteaua electrica de alimentare (prize sau tablouri de distributie).
273) In locurile cu umiditate mare, sapaturi, santuri, statii de pompare, rezervoare, sali de cazane, etc.
precum si la lucrul pe piese mari metalice(schele metalice, stalpi metalici, etc.) se vor utiliza numai tensiuni
reduse de 12 V-24V.
274) Este interzis lucrul cu masini unelte electrice portative sau mecanizate, de pe scari rezemate liber.
275) Intrebuintarea sculelor cu manere izolate nu exclude folosirea manusilor electroizolante, oriunde
acestea sunt prescrise.
276) Dupa terminarea lucrului, toate sculele electrice se predau persoanei care este responsabila pentru
pastrarea lor in stare perfecta de functionare si care are obligatia sa verifice zilnic starea sculelor.

S-ar putea să vă placă și