Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA NU POATE FI CONFISCATA! -APARAM DEMOCRATIA §I VOTUL ROMANTLOR! »Suveranitatea national apartine poporului roman, care o exert prin organele sale reprezentative, constituite prin alegerilibere, periodice si corecte, precum gi prin referendum. Niciun grup gi nicio persoan nu poste exercita suveranitatea in nume proprit CCandidatul pentru neta de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la Este ,guvernul” Ponta-Grindeanu-Jianu, Guvernul legitim investit de Parlamentul Romaniei in 4 ianuarie 2017? > Poate ,,guvernul” Ponta-Grindeanu-Jianu si puna in aplicare programul de guvernare aprobat de Parlament la 4 ianuarie 2017? > Exist sustinere in Parlamentul Roméniei pentru ,guvernul” Ponta- Grindeanu-Jianu? > Este constitufional ,guvernul” Ponta-Grindeanu-Jianu? > Reprezinti ,guvernul” Ponta-Grindeanu-Jianu votul exprimat de cetifenii roméni Ia alegerile din 11 decembrie 2016? Evident, rispunsul pentru toate aceste fintreblrilegitime este NU! ‘Aceasta nu este 0 mofiune de cenzurd impotriva unui guven PSD+ALDE. Este uun act de responsabilitate politick pe care trebuie si- facd Parlamentul Rominiei pentru a prezerva constitutional statului, respectarea legi a functionatii democratice a «a votului cetitenilor Roménici, Pentru orice om onest, politician sau nu, retragerea increderii insemni incetarea ‘mandatului primi, respectarea regulilor specifice si asumarea consecinelor. Demisia domnului Sorin Grindeanu din functia de prim-ministru era gestul firesc si responsabil al oricdrui politician demn si matur politi. Criza politics putea fi evitati si se putea proceda de indati Ia formarea noii echipe guvemamentale, Pénd la votul de incredere pentru noul Guvern, echipa domnului Grindeanu ar fi exercitat actele guvernamentale de administare a ‘treburilor publice, in deplina respectare a Constitutiei Romfniei, a legior gi a ptincipilor democratice ale unui stat de drept. ‘$i domnul Grindeanu si domnul Jianu au jurat, la numirea ca merabri ai Guvernului si respecte Constituta si legile fri gi si apere democrafia. Sub comanda unui deputafinalt fimctionar public au ales sisi incalce acest jurimant, si exercite suveranitatea nafionala in numele unui grup coult gi ‘gin s& prezinte opiniei publice din faré gi din afard imagines unor en imaturi si iresponsabili care cred c& pot confisca Guvernul Romaniei. Tita edema sounded, remedial cuttona tl epreintl weimen de cenzurd. Un act de responsabilitate politics impotriva unui pseudo-guvern care nu apartine cetifenilor, nu aparfine coalitiei PSD+ALDE, care nu are sprijimul UDMR ori al minorittilor nafionale gi care nu poate reprezenta o autoritatelegitima in stat. Parlamentul are obligatia de a interveni cu maxima celeritate, cu fermitate si intransigenté pentru apfrarea valorilor democratice, a funcjionarii constitufionale a statului si pentru asigurarea exervtirii responsibile a autortifii publice. Aprobarea acestei motiuni de cenzura restabileste ordinea de drept i deschide calea procedurilor pentru instalarea unui Guvern legitim care 8 respecte votul cetifenilor fitii si care si pund in aplicare angajamentele asumate, Pentru toate aceste motive, Coalitia de guvemare PSD+ALDE a optat si utilizeze mijloacele legale si constitusionale pe care le are la dispozitie pentru a pune capit acestei situafi critice, fard precedent, create de premierul niménui Partidele care compun majoritatea parlamentard au datoria de a interveni rapid pentru restabilrea ordinii consttutionale gi pentru a pune in funefiune st mai rapid un guver capabil s& recupereze intérzierile provocate de actualul prim- ninistr Votarea acestei motiuni este un act de responsabilitate gi reprezinté singura ‘opfiune vibils pentru a pune povara guvernAri fn sarcina unel persoane cafe s& ibd gi competenja, responsabilitatea 1 puterea de mune necesare pentru a ‘ecupera cat mai grabnic intarzierile gi a reintra in parcursul ambitios, dar cores, al acestui adevratproict de fara.