Sunteți pe pagina 1din 683

AGENDA electricianului

Ing. Emil Pietr:'he~n;qAGENDA electricianului

Editia a IV-a !"ev~uta 91 c0m:p~e~Hi.

EDNDRA TEHNICA Bu~e.§fi - 98'6

"

r

CUPRIN'S

1:. Date inb':odilcQ,ve utile in activit3:tea electricianului .'......... 1.,

1V l'i! 1& ~2

U ~

25 es 217

8'2 33

i.s,

1.3.2.

1.3.3. 1.3.1 . . iJ,.8.~.

H.

1.5. 1.6.

1f 41

5

1.7.

2.

10] 107 IUS 110 Ili In UZ ~ 1.), fl+ )15 11&

2.'1 . .3. 11'7

111 11& J19

2.'1.. Mat\}ria:le maKnetice , , ...........•. ,..... l,21

J.if. L Materia:le mag;netice roof ,....................... 1:21

50 sa

87 &8 9:0 91

2..1.2. ¥ater'ia:le magnet ice du,e - .

25. MalteIOiaue ae P;J;QwQ1ie :nl&c>anio'a ~j, d~ sus1,;illete ~ hls:taJ.a(1ile

eleotrice ...............•............................

2.5.-1. TnRuri g tevi tie )_'lIotect;ie a conduceoarelor .

Z5. 1. 1. :[<1'1>111;1 ;;i _te''''i de prcotecrie a cQ:;lci:uci;oateloL

iczola.te .............•....................

2,,5.1.2. Tuhud, Me<'"1ll"i §'j tev~ pentru Pl'ot":GtJ_ea,

cablurilol' etectrice _ .

2 . .5.2. SemH~britat"e met,a.lice - _ .

2.5.2.1. Pr-ofite a~n otel 1amill'!-te ia cald .

2'.5.2.2. -:B:r;ofi).e din. 1)li.nd-a. de otel for~a;t!l;la re't:e .

2.§.2.3. Table ;,;i ilTh-vJ:etituri dia sirmJ. de o~ ....••

2.5.3, _M'at'eri-i'tl~ g'e: tru St,s-!ffiere Ia I:i;niile electrice aerienc '2.5.3. 1. ~$.pj •.................................

2.5.3.2. J!temente d<;: sus, - ere .

2.6. ~c~orii Bente·ll execuzarea coneri.uoilor •.............

2_6. L Paipuci ji'entnl cop,'"dut;tciil.re . .......• ' .

1.,0:.1,1. PIlB~ci -st,wta;ti peMtu con(h~ t0aI:C q;e ctu_prn

~i aJ. umiuiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.6.1.2. Papuoi preS<1I"I"i sau, 'UI"lliI;;ji peJitro conductoaee

mmii.f:ilare din, cU,P= . ' .

Z.'§.2. Glet.ne de l,egll:turlt I?i ra'"cdrda~-e .

2.6.0. deme de le@ituril. :pel).tru Irnii ~ s'ta:tli e:lelltrice

3.

3.1. J.l.

3.2.2. 3.2,.5. 3.2,'l. 3.0.:1.

147 147 149 149 150. l.n

5.:'5. Barate ~e COllectar;e ~ Il~otectie ..........•. ,......... 155

3 .. 5.1. intrernptOar;e auromate i;1e joa~a ~eIlSilill.e 155

3._).~. C-o~~ctoare ~i intreruptoa.re .all:t-Ol1,1<ite de medie ~i

malta tensiUlle . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . 162

5.6. Aparate de p,rotectie oontza sup,racuFep.:titor ~i supcr,aten,

si6J;lj,lo~ •.. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : • • lOG

.15.1. Bb'.!;iine Ge teac..t""D~a :q"Scate ffu;il. miez de fier, Jl.e Crulru

de 1)eton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 166

122

123

125 126 12p 127 129 130. 130 131 13':1 124

13§ 136 13-7

M,O- 14'0 H.1 Hi 1*2 J~2 Mi

H5 li46 1',17

7

!.I.V.

5.'7.1.

:;.7.5. 3.7.0. 3.7.7. 3.7.8. 3.7.9.

18:2

9.8. 183

.

4. Afarate electrice de ac:jionare, automatizare, m'ii:suriitoti ~i conJtol 18~

i.1. A:parate pent.=ac,jiona.ri ~i au1;j mafiza;d el:ect:dce 185

1!"1.1. Apa-rate de comanQat rnanuala 185

1.1.2. :rYX.ic:rointrcrrrptoo.re ..............•................. ] 8&

1.1. 3. Limitatoare .. :................................. 1 ~

c4.1.1. Elech:omagne:(i fie act;!:o.aare . . . . . . . .. . . . . . . . 19i,}"

4.1..'>. Relee uzuale , .. .. .. .. .. . UH

i.l.6.. Aparatw;a de a:utomatizare din compunerea buclelor

tIe regJare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20~

12. ~fQonairoa'I:¢, de masur,at ... ,...................... 2Q7

:11.2.1. 1:"rain,sf{)i'ina,i::oare CI~ cru:hl..t ....•.........•......•.• 2~7

4.2.2. TJi"<liDSfOJ;ma.i:oare de reusiane .......•............. 211:

t.3. A:p8ira~ electrtoe de "Illasurat 212

'4.3.1. Ap'ar.ate ~e masurat e bo),on . _................ 212

14.3.2. Aparate pMtru 'masurarci. enet&,ei electrj;_Ce 218

"l.3.3, Apar:a:te electrice FenJ;Ll! J,J;l.a.wxar~ 1Uarinulor n~

cieotp.ce i • • • • • • • • 221

d.3.1. A:parate ~i il1'Stala,¢ pentru tncerc~ri ~i verificari

elect:fice _. . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

_<401. A~a.r~te de s~,):e ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.7

11..5. g~a:mente petitru WtaJajii d<;;a;.cj;ionare hl:fasui'atori ",i

control ~n c'onsb:ao\:ie antiex_ploziva 228

fJ" Liimlli ~ cdrp1lri. de iluminat '_ .. ,'" ._ _ , . 229

5. 1. t.mn'Pi e1ecil'ice .•.................. ,................. i22:~

41.1.1. Lampi en incandesce:ntll 22-9

:5. 1..2. ~i ilnorescente tu.bnlare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

5.1.3. Ulnpi en =llol'i de inalta. presinne .....•........ 2-W

:5,.2. et5l'p'Ur1 pentrn a_u lllio:a.t f],uoresli:ent . , . _ , , . . 232

8

10'1 168

l§R 170

171

1'72

1114 175 "l76 IT!

17\1"

5.2. 1. Caracterist"it{i ~enerale .. , ~ 232

5.2.2. Coefieiehti 'de u.ti1fra.:r-e . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 2'1fl

5.3. Corpuri pentJ:u' ilU11WJat ell iacandescerrta ,............. 2:i3

5.5, l. {''a;ra:cter,iStici generale . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 2'13

5.3.2. COefidenti de utllizil-I:.e' '............... 2H

216 216 21.6 ~5.3 253

fi. Ap a~ ei$.tnc!!, de pute,r.e ._ v ••••• , ••••••••••••••

6.1. Transformatoare e1ect:r;ite •......•.....•......•.•......•

6;. ~.1. Generah'ta.J;f , , .

6. p'. Traiiiiformai~.e >pici: , .•.••. , .....••..••..•••

6.1;,2.~. Tran§fo~foare mici de utilizare, curenta .. 6. L2.2. CalClllul tran.s{ormatoa'teler mil1i pinil. Ia

630 VA , ..................•.•...•......

6. 1..3. 'f1:~fe:!:matoaI:.e de p;utere .

6. L". 1. T1!1'!-'llslormato<!fc triiazate in lllei cu, dolia llif~:ri£'l'i 9-e alumi:rliu 6,10,20/071 k¥.

reglaj ±5 % .

6.1.3.2. :rrans'tonn:ato~e trlfil-faie uscate cu doua

inf~uxa.Ti din oo;prJr. reglaj ± 5 % .

6. 1.3,3. TraQ,$formatoare i'n ulei ell doua iMa;:1uraJ;i

de medie ~i Inai'tii tensiune , .

6.1.1. Tran:sformatoare ere s dare pu rc ele;<tric .

6.1.5. E:m1oatlr:e,a, inb;eijnel'~ ;;1 r~arar,ea: transfOFma.·

tc:>aFeJor .

C:onaensatOar<:, pentru, compeusarea energies elec1;rice.J;eactrte

~l;t 'r(etclele Cle ourent a'1ternativ .

ApaTate 'pentru pr;o¢Iuet;r~ 1';urenfulUi contin'lu utiliJZat 1p. in~laPile inlinStriaie. . ..............................•

!'i.3.1. .~cnmula't:Qare electrice .............•... , .

6.Jt2. Reds-esoaeecu seleniu .. . . . .. . .

5.3.S. Redresoare cu tiristoare 5.3.-4. Bloc de alime:p.ta).:';.pentru cureptul contihuu operat.i,Y

din statiile el®tri~, til? BAce .

-6.3.

25,5 258

258

,261 292

263

2/£.5 266 20u 263 2n

270 2,75 275 276 '278 '&79:

282 283 285

.288

asinCI'Ol!,e ttifazat:e cu inele de

V.3.

9.5.

V.7.

8. Echipa,mente electrice pre;fa:bri~e .....................•.... 324

8. I .. Ta.blo.D.J','i de lli$t~ibull" (,.t: 1 '5~ 't.e~iuIJ~ .•............ 321

8.1.1. Taolouti de distrib:u:j;ie pe p1a:c' i:lolante ... . . . . . . . 324

8;.1.2. Tablouri dedistribu1ie 'pe placi san cadre IlletaJice . . SZ'i

13. l.2.1. Taqlomi de ap,a~ent ..... . . . . • . . . . . . . . 3M

S.1.~,,2. T~Qlourl !l_e tl~tdljilp.e qesclfi;Se 3~6

:S. UU. Tab),ou'P$, de diSfribll.tie ST\6LB...L.0C 328

8. 1.3. Tablouri de distdbutie dearosabile 329

8. 1. 'il Tablonr.i de distr:i:b!ltre 1h pa:o.oUI.i 331

8. 1..5 1;'ablouri de aistribu'!;!e; 1:D dUlapl,lJ:i , , 331

'S.l,G. Tablanri G.e diS.tribu'j:i~ e,9,psri,fate.. ., .. ".,. I •• , •• , 3,,7

~.1.6. L Ta-,bloul'i de dis'tJ-ibilo\ie E,A;, IO~. ~I:AJ3 ., .Y.37

8.1.6,2. Tablonri de ilishibu1ie. ELEGTRQC(])NTACT

:Boto~ani , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!4f4

Cutii termip:rue "., " ' .. ,., 346

8.2. ee.lule pr:_cfabrica.t!j de medie tensiUllfu •.... , .•. , .. , , . , ,. ," Ji7

'8.2.1 .. Gelcl.e pref31bri'cate pe,ntru: ins'fjalli;iii de COlleilCiuni . . . • 547

&2.1.1. Celwe de interio;r ID.clli§e ......•..••• ,... 317

10

29!i 29~ 29k 292< 292 29J 293 295 ~e.

29$ 3Q4 304

3.0.5: 306 306 306 ~:0S 309 309- 310

312 312 313

31'1 32·1

8.2.1.2. ee1ule de t):t:!:e ior d~clrise .

8/2.2. Celcle pn~fallricate Bentr\! ;p'oSfuri de, tyaJ;jsior.m.a:re ..

8."2:2. 1. Gelule de illte;l:ioT ;lncliise _ ..

8.2.2.2. Q\lu-le Gte- in1,eJieF desehise, ......•.......

8.2.2.3. Celule de ~erjor .

8.3, Bat~ (ie eendeLlsatoat.e sfa'tice p@lrl.-u MW.nata'j'Ue,a iac-

:torulai de p,ut;ere, , ..•....• '.' .

8.3. 1. B&t.erii de condensateaae sta;tiC8" 3130/'1::2.0 V .

8.s.i. Ba;j:eru Gte £0I),deIls<J;t.ea.ve de Uledfe ten,siuue .

8.1. o.;$-.;e ne_:j,zq:la.te cap~UJ.a;te san p.Nrej~ .

8'5. Po'st~.::.-f iJ..ii' j''''''~(.>.J")i);lare ]!»iej'<l;b-ricate ....•. , , .

9. Alim.entirea CGD'S.uwat&l'illir Cl!<l~.eller~~ eleeuica -.

10. hWta':Ia:~i de ~neXiillli ~i tranffil1;ID.are 412

10.1. Gategor-ii de instahp,i: ~i compunerea lor ,. 41~

W.2. Partea de C0Dstlille?e a inr!>tal:a~t: 417

IO,20 1. Oql1iJ,i,.ui q,e <lJ.npJasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . "117

1Q~.2. GOllstrnctilie £ferente i~Uttul'or inter-ioare.... 1:20

102.3. Coustructi-i aferente insj;:l,I-il;\iilor extenioare . ~6

10.:Z.4. IP.s:tal:atli aferente ~i dotari £8'

i0.3. Et'hiparea electric¥!. ., , ......•.. , .. .. . . . . .. . £.6

10.3.1. Distante miniprli de izo:laTe In. ner $i de p,,0-

t,e~ .........•.....•..•.•........•........... ·"£30

16. ".;2:. AUegerea· transformatoaretor • . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,;>3

1'0.3.3. Al,egerea, boblu~lor ,6e reactintta !....... 1,i>c5

10.3.1. >A1egerea- ba.r~or ~i izola"toar'¢l0;r 437

10.3.5. Al:.egetea apara.:te1or de coneptare . . . . M;?:

350 3$2 3,)2 35$ 35.4

357 3:n 3§O

62- 364

3:(}8 368

.371

tl.§ J75 tJ'l6 377 3'78 378 38J. 385

11

10.3.6. AIegerea transformatoartilor de ml:isur.a. ;

10.4.. PJ;'otect,:ia .~ :;:tutomatizarea instil'""'!:illor de cone~Wli $i

tJ:allsfOlilnaxe ..... 0< • • • •• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10.".1.1. Pl'otec'¥ia barelor cclecteare ::;i ouplelor ......•.

10.4.2. Protec11a Iiniilor .

1..0.'4..3. P,r0t~tia t"f.anstQJ;'ma't;;_qarell?r .••........ , •..•.. 19.1.1· Instalaili lie automatizare uzuale in reteleie

electIice. ale coasumatocilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.Q. ExplOatarea,mn-etIner,ea ~i rep3.!:"area instah,1iil'or de

eoneXiuni ~t i;ra'nslormat,e . _ , .

1 L ws~ electrice de f.orfi ~ , . _ .

11.2.

11.3.

11.~. 11.5.

12. lnStala,Jii e~edri.ce ile ilumilia't .....• ,................ .... 5Q8

12. L Aleg"lrea sistemuhci de ituminat ...................• 50!

12. 1.1. Categol-!} fie flumiuat cle¢trig .. _ _ . . . . . .508

i2.1.2. Al~eJ:;ea snrselor eleclri._ce de 11 minat 511

12. 1..:1. I1llmiE ~l'j III edii norma te pentru il'w.l:1inat normal 511

12. i.':l. Ilu·miDari medii n'oxmate pentru ilumiR.a1 de

c£igur.<mfa _ ,. _ . _. . . . . .. . . . . . . . j':k5

12. 1..5. Asigurarea ClLlit:ii fri. j,hlH'.EJtL{:ului j ~6

12. 1.6:. CJ:i~rij 0,.. alegere a oSisi'emului de ilumimtf j J7

12.~. aucul",l ilum;natuI:ui ·lectr.,ic 5l9'

12.2. L Metoda fac1iol'ului cI'e uti!izare ........•.. _. . . . 519

1:2.2 .. Metoc;l.a P;tflJ.ct cu plHl.'¢t .......•.•.••.•..•.••. 523

12 .. 2.3. :Metpda Eut.erii sMcifi;ce ':. _. . . .. . . . 5~6

1?3. Dime~sionar!'la cl\cuiteldr ?i coloane1o~ iIlStaJa"j:j$lor ie

lIumjpat , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

12.3.1. Dimensionarea circuitelol' iusta1a.piJ.or d~ iliuninat ;;~ ~e prize pentro a~rate e1ectri.cc de 1!lZ casmc

~! slm~e > .. .. .. .. .. • 52:7"

l2

145

50§:

531 5}:2 532 .1535

536

12.5:. 558

13. J:risJm!ii de conilens.atoarc staKce ll..entJ;u 1mbunit3;~re'a f'ac-

torului de put«e , ..............• _.. . .. .. . . . . .. 64:1

541 512 546

H. wtalatii de pmteqie' a co=.tntcpiIor contra ttasnetuiui . .. . ... M8

14.1. Grlterii, de pzevedere .~i· ampIasaro: e • • • j~8

14.:2. Comp,ull._e.rea ~i e.'l:eputia j:llsfa.ia:~ilor _.. ~Q

14.2. 1. IngaJti;p.i de prot=t'le contraeieotelor directe

ale fi;Mn~tului, .mouta.te ]pe construetie .!550

B.Z.:?;. Instaaatii de p:z:otectie contra eiectelo1i directe ale

tJ:;asuet~luil montat~ indepentle.nt ':de cOI;lStrucne 5--55

11.3.3. InStala,;tii de protec1ie contra e1edeJ:or secundare

ale tr,:itS~etti1ui. ". . • .• . . . • . . . 55§.

14.;2.1. ProtecJia contra: des.carcliirilor J.ate.rale 5:5i1

!4.2.5. Detalii 'S1;1plimentaJ;e de execuzie .•.•.••.•... 557

14.-5. Calculul zQJJ:ei de, prpteclie e~mt@ trasnetirlui J§7

11 .. '1. Ym-lficarea mstala\iilor 560

15. Protectia muncii iII. illStaJ,aJ:iile electti.ce 561

13.. 1. GeneralitW 0 ••• , • • • • • • • • • • • Xl

15. 1. l. Ma.sw:i de p~oteo~ia muncii. in instalajille eleetrfce 561

15.1.2. Li!pit.e de t<!nsiu,.p.e ~i curent 566

15.2. InstaJa:l;ii de l~ie la, pa,~t Jlenttu prctec-p;a contra

eleclrocuta'rii ,. . . . . . 515;8

15.2. 1. Cfunpunere. Matepale. E;x;ecutie, ...•. ;.... ... 568

1.5.2.;Z. Utilillarea ill comun a i/J.sta.l~:tii10rde l~M:e la

p~t o.o................ §72

1.5.2 . .$0 .D;'me~n:atea. in.s:t~eia~ leg:a:re ;ta Rai'ftH!,ii .. 57:Z

lS.2.'i. Jl..1~Lea ;reajstentei de 1iispersI'e §i verlficarea

insfu.l:ajiilor ae ~egare 9.a pamint •. _ . . . . . . . . . 5.80

is .. .}. l~stalaW de Iegaee la, ;uil de l?rotectie 581

15.3.1. Mod de rea~&'e ..... 0...................... oSI 1.'U·,2. Materiale. Sec1iuni ~e ..•..........• ' . . . . .582- 15.3.3,. 'VerUicaj;eaJ,Ds1;<iTh.tIDOI:!;Ie leg&'e la nul de _protec\ti.e j8J

153.1. Canui p.<tl7ticulare .•....... ,................... 6:84

16. R:e@e electrice _. _. _. _ :... _ , .. 0 • • • • • • • • • • 587

16. L C,;mdijii geaerale privind utilizarea rnaterialelor e , 587-

16.1.1. Matetialul oonduetoarelor .. 0 o. . . . . . . .. .. . . . . . 587

13

16.1.2. Secliuui !l1!iRiPl€ in folos1l;ea: .cenductoarelor 588

15:.1.3, 5ecti=ea eeonomic~a. condu,ot,oai.efor 588'

16.5. Explcanarea, intretiueEea :;;i repararea liniUor e1ec:b;ice

a.ep.ene .,* ••• t'~'.~'."""W"""'.'i!"'i!."""'" 63.2

17. J?articWilrititi in proiectarea, executia si exploatarea ins,tala1illor

eu caracter special _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . 63.5

17 . L Ln.st:a!atii de acwnula;foa,e electricil _ . . . . . . . . . 6Z5

17.1.1. €ilr.~ni;zarea i!l,.stalatiei 0.. • • • 635

17.1.2. Dlme:asionarea instafutiei . . . .. .. . .. .. . 63(!

17. U3. E"Xploai:a.rea. insta:la.ctiei de <J.cumUlato<\-re 640

1'7.,2. Insiala.lli electrice in rnediu eu j!lepicol de explozie .....• 11 . .1: Instalatii de,::trice afenente instala1!ilor de STinS in:cerl<.liu

17.4'. Iluminatul de balizaj ' ................•......

17.5. Instahtiileclec ic;e ~erente inst~trUor: de gaIvaniZaTc

~1 electroliZi'i: .......................•.. _ _ ..

17.6. 4~~~ el'~lce a:£-e:ren.te centra_1.'elor .termi?e :.

17:Y. Instalatl1 eleCt:'I"lce a(e"ep~ iaor cilor 'l1 stat}i~or de dis-

hibu'j'ie -de oxigen _ : .. _ .

17.8. In;;ta1atii 1!l¢ctri'c ate,tenfe :insta1Rtill(')rca.~ produc sau utilizeaza acetileml. .......•....... t •••.• _ ••••••••••••

17.9. Il:LSfalatii elect,lce afel'egte c"tlptoanl1e):" il'ld1'l'striale

17.9,1. Cup£oareo. electrice cu arc .

17.9.2. Cupt=;toe electrice C,! !"ez:isten~ , .

17$.3. O:t~t:oa;re el'Cctdce en indue,!:ie .

19.9.1. Inst~ A:]-IIek penh uti:lizarea 4~rll.\i0naIa a"

energ'iei . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

17.10. lp;sthlajii el~c~ aterep e u~ielor de fualt% frec~en:f.i.

17. TO.l. Ee~ g-eriefhle .

17.10.2. 'Reguli {>e ca.tegorii de instalati-i ., _ _ .

,17. U, I~itii el:ectrice aferente utilajeYor de l'idicat ~i tr~I>,s-

J?.o.-tat . - ......•....................

i7 .11. 1. tnsta' at;i rferente maearatelor .

593 .59.3- 6tl5 605

e17 617 618

628 6;10 630

631 63~

612 64:1 646

6.7 6f9

649

650 651 651 6,:?3 65'1

(jj<5 656 6:56 6:57

(5,60 660

17.1112. l!;t-s,tala.p:i afere:Bte asc",~.sQari!lo.. . ..... , _, , , .. 17.].2,. Ilku"lll;t:l:i electJ;-ice Fe "$an ti;e.;;e '..,...,........,... ..

18. Iiistiilatii de telecomunioatii Ia abonat

18. L Gene.a;Iit'afi , , , ' .. - .. - . - ....•. , .

18.2:. ~li&ta.la~ll de leL~pnie ,.,., .• _ , .. ".

18.3. ~staiatii de dj.specer, interfcn ~i clutare persoane .•..

18.".1. IlJ.Stala~ii de radioficare ~ T\i , .

18:5. lnstalatii de ceasuri electrice , .

lS.u. I nstalgitii de semJJ<i)1~a;J.:e a incen'CliUo.r ,...... ,.

661 664

666 ('i'6~ 6(5'9 6'73 673 67-4 675

1. HATE INTRODUCTIVE

UTlLE IN AC(. VlTATEA BLECTRICIANtJLUI -

17

1.1. Acte nonnative privind proiedarea, exe:cupa. ~l(')atarea ~ intrepnerea instalaj:iilor electtice

1.1.1. Acte normative ifepUbUcane

, IFl-78, Ncrmativ Drivind proieotarea ~i executarea i:o:sta ..

Ia " 'Iqr electri<:« la: o.onsumata:ri, cu tensiunea pli;).a la 1 000 V:_ iNCERe .

. !:20-M. Norrnat~:v privind Fr:>iectare:~ ~ eXecu'tar,ea instalapi1€1:G de protect:le contra tra_~netuhll a constructiilo:r ~

INCERC. .

PE 10'J-'81. Normativ pentru proieetarea ~i executarea reteleler de cabluri electrice - I$PE.

X 'p-J3 12;4..78. N0mlativ pdv:i.nii alimentatea ou €Ji,lergi:e electricdi a C0nsumataLilerindu.stnali §i §iiiU:l?Ti - SPE.

FE 136-80. NOI1Aa:ti:v privind folosirea vavonaHi a energid electrice Ia ihuni1'latul artificial ~i: Ia utilizari ca.snrceIGEMENERG,

PE 13'5-85. rnstrnc:p.J(l::ni teljrice JRrivin<l determinarea $.er:;tiunii ee-Qno~ce. a conduGit~areLo in in;sta~a:tillli} de distribune de 1-110 kV - IPE.

p'if 145-85. N ormam pllvind sta l)i:liiea pnterilor IilProi"illl:le. eoonoIIne:"e pentru fransfonnatoarele din pO'sturiIPB.

P1'l-85. Normativ pentru proie tarea st·atiilor pentrn

eIeetTOGSlre ei eleetn'ilS iVQit@are - IPIU .

1.18.-82. N,o);ma:tlv !i'ent::Q1 pro" ectarea ~i e;xe~utaTea insta= ~ati-il~r inr&iQ e de telecomltraiG.a:p.i dirr cllldirile civile §i industriale - ICPTIc.

1 .1.2. A cte no:rmative depari:tJ:mte!Jtlare

C5:6-75. Normativ p,ea1'p_i verifi:carea calitiipi lucraruor tie constructii si instalasii afeI'ente ~ INGERC.

C204'-:80. 'No~ativ __ • cadru Jilrivind verificarea, ca)j'tatii 1'Qer~ri16r :de mantaj al utila jelDr ~i instalaiii10r tehnotogice pentru obieetive c,Ie investi-tli ~ IGSIG + ICCPDC. '(;'167-77. Norme p'rivind 'hlp;rjns 1 ¢ mod1il de Intocnllr.c, completate 91 lPastI;a'l"e a ca:r'Jii tehnice aC0X).StrnetieiIGSIC + ICCPL>€.

C16-79. NormatiV pentm realizarea pc ijm:p ffiguros a luorarilpr de consJru-C'tii si inst-ala,pi aferente -INGERC.

N~Jrmi3 r~fi:ubLicane de Jrotecjie a 1n1m.cii - ~ 1: + MS. F118-83. Norl11~ teIinibe de pr:oieeJaJie ~i realizare a eonstrncriiler p-rivind lltof:er:fia La ",Gfiunea foeurilors-«

mCERC + !peT. "

N erm'tJ generate de :prQte*~ Smtpotriiva ince-wlit:U;r ia :p:toi-ef;ta'tea ¥-i reatizarea c6ns,tructiilo:r §i in$talatiilor - D~ret ns, 29DjHiJU917.

Ministerul energiei ~lectric~:

FE O(!K3/79: Nomendatoru:l de verifical,'i, lncerca.ri ~l, prob!'\ plivino :m.outajul, ~une:rea in func~iune ~j darea in e~loafare a instalatiilar energeti e.

FE Oo;5j80. Re,iuIame:ntul J;1entro analiza si evidenta incic:Ientelo~ ~e ~xt'r?ata'l'e diJ:t. insw.a.pile . d: pr~?u;cere, tran~port si GIStnbup'e a energrei electrice ~l ealdnrii.

PE QQ6{tn. J"llsfmctiuni genemle de protectie a. muncii Fentru umtatile l\ffiE ..

PI? 119[82. 1qorme d~ protec-ge a mu:gcii pelftru:~$t$'1a1iile electp.ce;.

PE 1'01/&5. Nmmativ penttil cOl'lstruirea ifiSta}atiilQr ele;;:tri€e de (;;''Pn~riu~i~i transformare tc.ompletat Eli instruGtiunile P'E lOlA/85).

,. PE Tl l - voZ. I, II('l5 + vat. IITj78. InstruQ?uni pe:ntru pJ:oi~ctarea ~iatillo'( de. €ol1e:xiuni 9i. transtor.maFe. _'.

P4 102/09. N,'ortIJatlv pent~ prorectarea l,D.sthlaffilor de coneseiuni si disuibutie ell 'tieI:1$iuni pJna la 1 ao@ V e.a .. in unitati1e energetice. '

18

PE 112{8B. Nermatiir pentru pr;oiecta;re~ :ins~la,tii1or Ue curent contrnuu din centrale .si statu elect...-i,~e.

PE 103/"lO. In;s:truetiuni Rent:u~ ~me'lIsionaI:ea ~~ ve),"ificarea instalatll10r ~leetroenerg;etic;;e fa soliciUiii mecanice si termice In conditiUe curenfilor de scu.rteh:cuit.

" FE 104/79. Nolma,tiv pe,J:i.tr:u eopstructia liniilof aeriene de ener:g'ie electx:idi peste 1 000 v,

FE 105('88. MetqsJoagie Rc;t!;tru ditnensionarea sttlpiloI'

metalid ,ai lill1ilQT aeriene, ,

PE 1 Go/8a. Normativ pentru consfx;uGpa lirliilo,r ae'tiene:

de joasa tegsiune. _

FE 107f81 cu modific,arile din k9~. Normativ pentru proiec~aTea r:ete~elor din c4bl\,ITi electrice,

J;E 1:0'9/fJJ. Normativ privind alegerea izola1iei. c.oGTdonarea izoIa1iei ~i prQtec~la instala}l:ilor cil::ctt.Q.energeti!s:e ImpotriVa supratonsiu:Q.iJhr.

pe 1(4/83. Regul%ment' ere: explgata e tehniGa, a surselor d~ gurent centinuu.

FE 115/'1:3,. R~41amenJ de expl0:Mare tehIl1ca a instalat,iilor aaxiliafe diU statii (a-er c9mp:dmat, ventila}ie, ilu_JTIinat si £b:rta).

FE 716/84. Norma'tiv: de ince~d..:fi si ma:mratori la echipament'e si instalatii electrice,

P.E'118/79. 'Reguiament" g,e-aeral. Gle inane1He ill iastalatiite ,&,ectrice.

, PE 124J780 Nonn~tiv privind alimentarea eli energie eleetriGa ~ consuma t'OJ'i~or=. illil~s~riali si s'irnilari...

PE 126/78. Ins:tnic~luru p:p:\l'1D,.d c<2orcl:onarea €'eexlstep.t~l in:sta:latiilQ;r eLedtice C1:l liniilQ de ~elg·~0J,Il\ffii:caBi.

FE 126,lr82. R~gulame11t de exploatare tehnica a echlpamentelor eJe£triee de distribu tie primara,

FE 127/83. Reg,ruament de 'e'lg)lOO;tar€ fehnidi; a 1iniilor ete€.trice a~r:ierre.

P 128/73. Reg:ulameut tle e2l1'1o<:ttar~ ~ehnica a linhlor dee-trice 'in eaelu.

P E 1m/81. Regnlament de :xploatare a uleiarilor ekctroiZ01ahte.

FE 131/74. ~egu'lament de eXflloata.r~a motoa.re:hllI' electrioe.

'FE 13'&{84. Normativ privi:nd metodologia dt c<i.J.chl a curentj1ol1 de se'tlrtoir:cuit 1 retclere ele~ttic..6.

19

PE 139/77. Instruc'¢uni pri'Y1:nd normiitea oensumulu.i

de ene:rgiem r~telele ~eGb;iee. .

PE 142/8Q. Normativ ~rivind eomhateJJe;a: efectultii de ilfioke)' in retelela de distributie,

PE 143/80. No_,r:mativ pFivind limitarea l'egimului defurmaf.

FE 147/8i3. Ncrmativ de :gI<oiee-tare privh);d trailaI'ea aeutruhri In retelele de medie tensiuae,

PE 5:07/8.5. 'Normativ; privind p:wiee'area instaratiilo~ de . roteotie prin elee ~i automatlzare.

PE 502/75 ... 80. Normativ privind tl'atarea insfa:la-pilor tenm319gi:ce en aparate de masur4 ~ aut2matiza E.

FE trQ/J/7'J. Ne'nnaBv de p oiestare a instalatiilot de comanda: si oontr01 din Gentrale si statii electrice.

FE 505/'13. ~egula:me,nt de: exp'ioata~ tehnieil a camerelor de comanda ~i de supravegh:er:e a insiala:p:iloI ele.ctrice.

FE 5X),6):83. Reguiament de exploarare t-emndl a insta1atiil0J: de circuite secunda[)8.

P E 60t/SJ/.. Insttucpuni de proiectare a instalatlllof de telemeoaniCi a statlilor eleetrice tara perS0nal parma ent, PE 6(J2j8Q. R~gu1a~enf .de~xploata:T~ felli1ieii a msfaia:¢ilor de elec.omunicatii ..

PE 603/82. Instrucfiani p~ntru proiectarea instalapilo;: de telefenie aferent~ statii1Qr ele:ctri(;,e.

PE 9()2j70 (E 2 + 7(70). Normativ p ·vind rnstodica de lutGcmire ~i am:liza a bilasrturiler nerget~<!e ini."lteprindel"ile i~du!'itJ;iale 91 ~imilare.

PE 9 Of}} 60. NOrIJJativ p.r:iv,ini:L dotarea cazanelor de abur ~i a pa Iierbinte eu mijloace de masurare, 111 seopul eJ-.:ploa"iarii lor econemice,

FE 90Q,j61. Insfru.c¥iuni pentru exploatarea econon:rrEa a eup.toar€J.oI electdc~ ell. arc en ac\iu.ne {lkeG"t;a pentru topirea otelului precum 9i pe;utru lntoe~r~a 9i ar,,,J;liQ:a bilanfu.lui energetic al eacestor cuptQare.

PE 913/67 (E 19/(7). Norrnativ privind dotares cuptoarelor iqdU'striale tli "ffi~j1oace de masmareln scopul utilizarii rationale a c01llbustibililor.

PE 'Om/it. Instructiuni pri~d medul, de calcul al in(ficaiorilQr care definesc ieficierf economioa a consumato:ril(')r t:~Q:p. d~ energ;ie eleGtridL 9i taiTifare energiei pentru acesti consw:natori.

2Q

:p.E 929/(j(j. Prescriptii priviIid recuperarea resurseler energetiee seouhdare ~i dellennina.rea eikien~ei .ecoITomite a a>CeSfei re;cnp,era::ri.

PE 9301tJ;7 + snplimerrt l'l1.'Odificari 1970: R:eg:Jlla~ent pentrn e;;q'l'loatarea tehnica a instalatiilor e edrice din intreprinderite inaustriale si sii'ffila-i:e.

PE 931: j7S. lnstructiunl prtvind comp€nsarea puterii

r:ea~g:ve Ia consumate:Ji~ i;ndu'?t::iali §i siinilari. .

P4_ 93~/83. Instnrctkum pnvmd :p:Lodul de aut rizare a introdncerii ill pr.oiecte, monfarii 9i. a atilizarii receptoarelor eleetrcterraife.

3'RE-I1'2-83. lilstmetiuni privind sup~carcarea temper r~, accidentala, s;tu . fiodicaa transfoDIJ,atoa'F&OT ;&e

p teTe ill ulei. .

3.1.RE-IM-7:f1, Instructiuni privind e~liD:rarea, iruocuir::ea si eMidenta siguran-tcloT fuzibile.

• 3.2.RE-I77JJ2. 'Instru:ctimri privind reJ?ararea lipjilo.r eleetcite snbterane eu ensiuni pilla Ia 35 kV inelnsiv.

3.2.RE-J1B-70. Instructiuni pentru verificacea aparatelor

electrice de pe panQuri. '

3.2.RE-I20-10. Instructiuni pentrq lut:rhil(\ de revi.zii l jnstalatiil;e de ancian9a:re ~ut(!)Inata a rezervei (AAR). 3.RE-I'2a-78. lnstrnctiuni de exploatare ~ intretinere a instalajiilor de l~gare la pammt. _

·'/..RE-I41-82. L"tstmcjiuni privind atri1utii 9i respo.nsabi:Ut~ti pentm aplitarea In activitatea a,e ;prorecta;l'e a ;p::re,. veCIerilor €I.e protec-pa muncii cuprinse In legisla tia in vigoare. . - 3.1.RE-142-BZ, Instruopuni teb.nolo.glce de lucrusuID tenslun. in instala tiile ele.ctrice de, joasa tensiun .

:Murlsie;ruJ. inaustrilj chieaiee : ...

I.J)~t7-1()73. Normanv (lepattamental pentro insta1atii

eledriee in me'ill.i ell peticol de e::cpi0zie. ~

NPCIGJt.-7972. Norin:atiV" departamen.tal pentru pr!;'iectarea si execut;~ea QonstructiilOl' 9i insta.Ia:1iil0r din punet de vedere al pre"renirii iacendiilor £n_a. -indl1Siv instalafii

care p!'oauc san titiliteaz.a ac:etilena). '

'P.D.43-94. Norm.,'.rti'V· d;epa:ttamental pentrn p)'oiectarea fal?ricilo;:r de: oxig:ep ~i 'StatiiloF de O::istl'ibu:peoxjgen.

P.D.1'03JJ2. Normativ departamental priv:ind proiectarea depezitelor de aZ0tmt de amoniu.

21

1.1.3. Sta1jqartle. ae, stat:

ST AS 159tJr71 ... 79. Electrotehniea -§i electro.errel'getica. 5e;nne cqn.veJ.ll.~ff().lli.

STAS 78.4243. Iu"sfalatu ele(':;1i"ice hlteI"i()ar~ III €OnsiruCID.

Ssnme eOIlveapormle. . '

STAS 173'81-80 ... 84. Sernne €onvenJionale yentrn sthlme eleotrice.

BY AS 1212Q-8$. Instalatii eleGtrice. Scheme, diagrame, tabele,

STAS 6756.-81. Auto!'Q~tic.a. Se~ con.ventionale !?i simbolmi lite-rale.

$T~S E8.'30$AJ9. Notiun] energetice de baza folosite Ia

4a~raI'ea ~ilan~urilor ~ ~?laMe1or energetice. ik . .

$TAS 0061-'69. Inslalatn de producete a ene!gH~l elec.;tnce.

1?uteri. Terminologie. -

J .sTAS 9.30-,75. Retele electrice, T nsiuni nominale sj

abateri adnrisibile, ' - _,

ST AS 70'44-75.. Retele si Tec.eptoal'e eledrice rmmere,

Tensiuni flominille. ' ~ -

STAS ·4Z97-7ti. Aparate 9i utilaje electric-e. C1,lr_enti n~mill:alt .

. STAS RJ;)§_21~'//]. Prefabricate, ele~frice de joasa m,nsib.ne.

STAs 8'32-79. Inflnente ale hlstak"litiilor e:]e0iri'l>-e ue inalta tensiune asupra Ifruilor de tcl~Q0mur.ti€ath. Prescriptii.

ST AS 4936-71. ;l\!Iarcarea 1:5a:re10r si baretelb,!, c@lecio'are pentru centI:<'!l:e ~i sta}ii electfl£e: ti-e C.<Q,h~.:tium ¥ transforma.r:e. 8T,AS 96'38-74. Marearea eoaductearelor izelate pentru identificarea cirouitelor instalatiilor electrice,

&T:2'1S 82.7.5-7& PI' ;tec~ia lmp01lriya 'e:l:ee±Eocu.t!hi1_iQ.r.

Tsrminologie.

STA~ 6119-78. Instala.tii electrice de }oosa tensiune.

Instala~i~ de 1egan~ la p:dmint de Plotectie.

8TL.l$ 7334,..$3.. Instalatu electrie-t:. de in<iltJ; tertsinne. ~nsta1atii de legare la parnipt de pr0te:ctie. Presoriptii.

STAB 41lJ2-80. P~es:e pentrn i,nstallitii de legaxe 1;;£ p:lim:ln-<t de :pmt§otie.

BrAS 6:616"-83. It),s:tala\rii electrice de joasa tensiune.

Instal9-pi de legare la nul de f.lFotec-p.e. Prescrippi.

22·

STAS 6489-80 - 83 Coordonarea 12i01atiel. in insta.l.atiile:

€leG trice ell' te:nsiuni p.este 1 kV. Prtscr.iptii. '

STAS 8Q74-76. Ineruci!?ari: 'i.n:tre linl:il~!'i.e centast pentru tram""a~e §.l tr01ei"buze ~i: Iinii electrice aeriene san Hcii aeriene de telecQmunieatii. Pr scrip}ii.

:STAS @637-74. Inst-alaUile elednce .axe claEli,rilet:. Ter-

-' ,

min.ojJ.og~e.

S"IAS 234-7.9. Bmn~am.en1:e electrice. Ccloane,

STAB 8138-8i!;. EdiipameI)te erecteice pentru ma~ini industriale.

BT AS 831-7{). Linii aerrene. Utilizerea in comun a, stilpTIor pentru lirtii de e:p.eFgie ele0trica~ de tractiune~i de te1eGbIlluniea:tii. Prescript-no

STAS 7070-'J4. Instal~tii de automatizare. R~uli pentru l'Urecm.irea dOC1llllent'aTiilor tehniee desenate.

'SYAS 8028-75. Sisteme de reglare automata. Te~inologie.

ST AS '4'003::85. Poduri rulant~. Cheetiqnar de p.roiedare. BT AS 677.3-79. Poduri ruallte. Linii ae eontaet, Prescriptii de pr.piectar::~ ¥exeeupe.

STAB 7$03:5-"74 ... 80. Prate epa contra cOToz'iJl1iJ.ii a cpnstrucNiilor>etalice in;gropate .

.s:T:AS 6877/1 ... 11-74 ... 79. Etliipa:tnen:te electrr.ce pentru. atm~fera e:xploziv'lL

$T AS 5'325-79. Grade normals de pmtec~ie asi.g:m-ate; prin oarcasare, Ckrsificar:e $i metade de verif;i!car..i':.

Sarcina electrica

Deusitatea sa.rcinll ·e1.ectriO!): - de v-olum

j f2

p, (7j)

1.2. Date ~ ~elatli de calcuI el:ecu:ofehnh;e ua;uaIe

1.2.1. 1vJ.ii:r.i1Jii electric&; magnetice ~i /otometzice ji unit'#tle lor tie fniis.uJ'ii

U.t. r cont'inu~a1'e)
-e 3 I 4
a; I
f;;/mf3
PI C/m
,
1, amper I _.\
E,(_fl[) 'TO tfmetr-u I >rIm
Q, t~ volt V
V,<p -volt V
E volt V
~ coulomb-metra C'm
coulomb/me-tJ:Jl
plilt;tat G{m2
<1> cgUlom]5 C
b COul<l'm1:lLmetru
pll.trat Cfm2
G {arad F
fa-ra2--lmetr:u Plm
amper/mctru
p'~U'a~ jm'"
A, (c<,) 'aIDper {n.mtru kim
R onw .Q
P ohm·merru Q·m
G $i,emens S
,(, G Sie.tp~slp.et:rE! ~/D"L
p ohm, n
s; ebm Q
y ~eme!lS S
B siemens S
P watt W
12 val' va"
S '10 tamper VA
W, E '''Mtora VI'J:r 1

- de li.l:!W niniara) In_t;.cnsi-m tea. C ul'epttQui e eerric

iutensita-tea. -dmpului

electric

Tensiuiie ele!;ttica Po'tqnpa.l '$[f4trlG Tensiune (forra:) eleetro-

moroare

Moment elee~ic POlariza'tie electrlGa

E:!:UOl: electric Lndl1ctie e1ectrica

Capacitate IDectrica l"er·miti".itateDebsitatea curentului

electric:

- de su:ptafa,.ta

1 ntc-"sitate eJ:inp -m:a:g:netic "Een1>1une =-gnetica 'l';;'l'1si..une p!agne'tol)lOtoa-re In(iu:ctj:e- ma~etica

Flux magnetic

Nf0ment i:oagnetiG

24

H Um

F. F-m B -

<1>

rtI

A'm"

aiP:pe,!;/metrn amper amper

tesla.

web-er

am,per . meh'rr-p<!otrat

A{m A

A

T m

Not~: 1. MnItiplJi ~i s!!bul.ULtiplii -unit'ittDQJ; de mll.surii au Frefi~ele 1i valozile din tabelul urmM6r:

]Ma,gnetiza.p.e Po1arizai'-e magneticK .?~m~J:)ili*ate PerI),J,eanta Inductan}<i Hroprie Inductanta mutualil Rehlotaj'lia

'l;ntens~tate Lu;minoasi Flux lumih9~ , Ra.udaPlet!t 1 u'wixwi t:antitat<: <-le lumina Densitatea de suprafat'a a

fi-u."{i:iI1ii 1 u mi:!'i6s

Sm:itaElt~ Iutninoasa

I@m~e

Expunere Inminoa.sa

:l\II, n, J. s; jJ.

Il, (P)

,,L

I M,LIz. R-m,

1iUriru,i f o'tome.tJ;i'ce;

Tv. I ~il <li 1']11' '1)

Qv-, Q

L",1..

s; E 1£'1), "FH'

;5

=p«r!metrU 'I: e ..:s1a

benry (menu l1,enry

he:qry

henry l/henr¥

Marimi diverse

11

canC!e1>.i.

lumen/met",u patrat, candela/metru

p,atrat lUJP-enfm(l;J:J:n patrat

lux

l'BY • ·secun65.

I hertz

lm/mll

cdfm,'fi. lm/m" m Jx-s

I a:z:

giga tera pe-ta exa
G: T P ~
1O~ 1 ()}ll ral." lO.lS~
nano 1"ico femw wiota
:n p a
HI-9 !O""I2 Hr10 11)-1 S
g~ 1,36 1,5:0 1,63 1,77 190 2;.04 B }& 2:3i 2,4;) 258 i.7.2 Z:,s6

1,:99 3.,15 3",2:6 3,40 3,54

Bn.er,gJ:2. de ransforrna t,

W

I 602 I 1O~1~ G i(Si11'9. lQ:-L2 F{m.

!-lo :<1,,·10"-' HIm

k 1,38051· 10-~li J1K

h 21tl,O§~· Iffc34, J.s

m,. 9, 1082· m~I kg

3. Tl1belul respectii. prevederile STAS "16!J{4A,4. :9-81: 11~S·{ 1.2.2. Tr nsjormii,'ri eure lite a.er '}tnitiiJi il'e mlisurade pu'ter{p §i: ener:gif'J

Blectric;a~ kWh Mecanidl., kgr'm GaldULd., kca;l :Al:iur normal,

kgf 0,'744

€omh. c.,

kg c.c. 8 Ii

26

367· }03 8pO 0,123
1 2,31· 10'-3 3656.10-6 0,335· 1()-t.
127 1 1 56-3. 10-3 QJ13-10,....
,.
20:3. 1- 1'{)3 §.40 1: 91,5· ic=
2))9· l~ 7. LtIl 10,938 1

ExenwL'u de utilizare. ECiri·"a:lentu1 recu12eriirii a 312 MWb. e~rgie etes;ttte;l esre;

:3,1,2. 103, 0,123 = li2. 0115 'kg c.c. sau 3,1;2. JJ~3. 8150 = 29~ 12 ~al.

1.2.3, Relafii de caldbtl aJe 1'nJir·imilor electric& jo1:osite c'Urent

Tntensitatea .,o:;urel;l'tului

Re<",isteJl~ .electric!

tensiuhe, puk:te ~i re~sten!:3:sau impedan~:i 1= 7J:/R = JU

1= SjU = PlU Clasp = U c0s"?fRl I-" = I cas '1'; 1r = 1 sin 'f'

c.a. tr'i a:zat 1= SI./3 U = PI..)31TCO,s<p;

Ia: = r cos 'P' I .. = I sill 9

c.c.

c.a. lrl<:iuofailat

e.Q.. mq!lo,ia,zat

C.jl.. fi'ifa.zat

c.~.

c.a.

c.a.

P·uterea elec"-{.ica. acti'P-

u = ia + PIl

U = 'S I I = .fIT 06s <i> = R1j.r;CJS <;< U = SI.J3 1= FfjJ 1 CO§ ip;.

R =e, VII = P/l" = Y2/P R = r:r cos 'P11

Q = UI sill: If' = P tg!p

Q = f3 Ul sin q> = P tg '¥

S = VI = ..,[1'2 + QZ = PICOf? 'P = = Q/sin,,?

S ~ _.f'5 'tJ.I = .jP2 + Q2 = Pj0OSq> = =1JJsin'l'

21

1.2.3. (confinuar-t,)'

2

Rezisten1e. reactante :&ezi\stenl'~ (:Renm 1, v, 'tig. de]A l!.U)

Indu~ta:nta: specifidl. a cenductoarelor nemagnetfce, [HjmJ

electrice

unde:

~l - v, fig. de Ja b..U)

( 6 t1mdt 1) ~"

Lo = 4, 19_ -- + - .. 10 .

T 2

La conductoare d:reptUlIgoliiu~are:

('feU + h )

'LQ =2 In, 2 + 0,0'3 . 1~'1.

;;:/;> + 2},

1 L

Xe=-_·=---=---

(..)C 'bcrcfC 2 ':t1IC~

€ 1

&2,8 J:g (aIr.)

. 10-7

Concl",ctanta elettrica.

c~c.

G = JIB = lfU

G,= 111Z" = I cos plV = PfV2 =

= y cos 'l? = .jY-2 - :$

c.a.

28

Y = lIZ =a I'llJ = SI'fJ2 = .j'(!;2 + 132

Legaroo In seaie numai,

a ie-zistentelor san z:ea_ctau· t'elor d~ a'G"tea~J na1;illf:i

ii, A;, ,110

------cJ---CI--~ -

K" ~1 ,2:", -----0--'0-. 'r,=-------

k, x~ !i'c,;

~ ,..f-'---I ... -- .......... ~

~-~>-----/~-

Ii !J. X<

-----o----c::-tr--~.,..

R = Rl + ~ R"

Zt = XLi .r - -- t _x;~

1 1 1

-=--+._-4--

J(jC X:C:t . ~Og

! _..2..+ __ . +_1_

'R Ri. R,.

1 1 1

_'_=--+ _ .. +-

XE XLL .. $t"

!;'Co=XC1+ .. ,-l-%c.,

R 0=

Jl + (RCi-'~:V

z= R<#L

.JJJ!{1_~W~LC)'2- (&;4}2

2-9

1:.2.3. (cqifti.".uare)

2

R'2R23

Hz, = ---~:........:::_--

Ri'l. + R23; + ~31 .,

R2;:j:R(n

R"" = ---=--"

Ri2 + R2~ + Ral

R,N, + R1.R~ +.:R~1('l:

B-3

R.R. -I- RIRa + R2R" Ria =

E1

Ca.il.erea. de> rensiune /l tr

Re1atii in'tte' clden1e e tensilme sau prerdeiile depute e ~ ifime*unHe

conductoarelor .

!>''ota: Semnificatia simbolurilor, v. § 1.2.1 :ell :PIeoza.. He ~i GQmplet,fui~e : .p -\,i Y Sl'TIt. ~r>m'"a;te £ri =1'D;l, r~<lc-trJ" Smfnnn2; s - sect'iunea. e6nductorului In m~1, (t. - cge1iciwtul termic <11 materialulu-i c:o~q,Il~torului, in J!grd (v .. § 2. '\.1); Po - ,n:zi~tivitatea la temperatuna .de 20°C'

30

c.c,

c.", rnonefazart:

/s,u = "",V; = t:r/y.s = I;PJysU AU=l'l(ro'S6S'j' + %os.W.{j»; ]jffi'lltru

U ~ 50:0 V,

ll:U = lb'o cos 'P = 11. COS cp,!y.s = = lPjysff

t1V'= ./'JiZI(ro 0Q~ 'l? + x sin 'Pl; p<llltr:u V ~ 300· v.

nU = • ./3 ]1.0 cos 'l' = -3l!'Co'&'{J/i"'S= = !J'/y,srJ

LW% = 100 /lUlU

c.a, 'frifa=t

e.c ..

c.a, monofazat c.a, fii~z~t

%

i!I m,IIJ.,2fm ('1:. §2.l.1); €I, lit! - temp~atur'a!. respectiv sup .. atemperatura conductorujui, in. sardna, in "C; to! - aista~ta dil'ltn: barele extreme, tn em; 0, II - I.lti;vea totaia (a pach'etulci), respectiv J:jj;;:li\im~,a; barelor, in em; Ctmcti - dista>:\'}a. medie geornetriea intre C0iUductoare (tu

c,a, monofazatl am,'" = dl2, iar in osa. tr' azat, itmaj, = 4-d.12d3!l.a3iJ; 1'ra.~a conduomrului._, in em; ! - Iungirnea circuibului, ila m f"'. ~i,g. de Ia il.U)·, 7'Q' "'0 - rezistenta, I6§pec'tiv; n:actanta spe6iici, in film.·

E·xempI'hl 1.1. 0 LEA - 3. )( 3.8'0 )'I, 50 Hz, avwd l = 30 ill, cona.ucto2;fe .00 - 2-'10 mm" pe c-ou.soiil. orizonta.la cu ~2 = d~ = 4'" c' , t=nsp.6jta (I 'Buterg, de 100 kW Ill. CGls<p = 0,9 "i 6 = ,50¢G. Sa cere determinarea mari'n!iJ.or posibJ!!; s:azu],ui, specificate En ~ 1.2.S~

31

(Joo = Q"{l.~9 (1 t 0,004. JO) = 0,,,03;l.Q Iifkm2fm~ R$O = 0,0.53· 150/2"10 = 0,021 .Q.

1:.0= 4,.61g(50,1/1) + 0,,5·10-7 = 8,366' 1O-? HIm; 4b = 2 .. -60· 50·8,277· ~O-7 = 0,039 D.;

G = 0Q021/0,0432 = 11,36 S~

..

y = 1/0.,043 = 23,26 S;

Q = 100· 0,"18 = 48 kvar; .6.JI = 1,73· 1'62 (,9,021· 0,9 +

+ 0:,039'0,168)'= 1,1 V;

LW% = 100· 1,1138£l = 0,29%;

[).p = 3.· Q,021 . 1,692. 10-3 = 1,8 J;:W.

;r = = 169 A'

1,15· 380'0,09 '

Ia = 16)).0,9 = 152 A;

Ii: = 16~· 0,168 = 79- AjI

. £;x.~plul 1.2. Se (fa GtIcrutul din pg. L 1, a di'fUla: j se awi~ Ia borne y = 22~ V. Se: cere- determinarea re:z:isteI1~ei echivalente ~i a. Qurentilol".

!'"

j .~

Tt~

If

/ o

.. - relt<a

Big. 1.1. Tl'a:nsfigurarea iunghinlui in stea:

dublu ~illl'g.j:ii. b - 'muisfigura,;ea 1;l"i1l\"ghi.sfre~ 12.1; » - tmns£igurarea t~'uDgh~-£tea 23'*:.

Ca:1CJlliIl <re:fristente:t6r :

Din fig. 1.1, b:

R._ = 5.~f(3 + 5 + 2) = 1,5 fl; R2." = 3'.21('9 + 5 + '2) = 0,,6 .0;

=3,316 Q;

Calculul curer¢ilor; Din fig:. 1.1, b ~i 1.1, c:

I = 2;tOj3,;mi = 66,3 1\; 123 =66,,5 (.3.316 - 1~5)1

-e /(0,6 + "-I) = 26,17 A~ 14:0 = 69,5 (3)316 - 1,5)j

j{l +1) "'" 1D,r A,;

Din fig. 1.1, a;

Din fig. tl, c ;

R--s ",,4:.2/(4+2+2)=1,OQ; B-2" = 1· 1('" + 2 + ,2) = ljO 0;

= 3,.3t6 0;

Il2 = 66,3' {0,5IQ - 1){(1 + 3j = = 38,:18 A;

114 = 66,3 (3,316 - ImO,5 + 5) = 27}1,& ,£1:;

124 = 3&,38 - 26,17 = -(27:92 - 40 )3) = 12,21 A.

3::2

1.25. V aloarl8a cure1~filor pe-ntru 7 kW la tens.i'J)fnil't standay,dizti.le ilfJb 1 k V

u,v

6

12

1;8

110 1:20 22:0 440

~---I--- --- --.---

E:1(empiy de uti:U::>,are·: CU:rex.tul pe~hu 1.:357 )LW Ia t.ensiuU;ea. alterna., p va trllaza._ta de 380 V ~i cose = Q ,!l;) este :

1 = 135'7· 1,6 = 217'2 A.

~.3. (;,at~goriile de medii in care se Id amplasa instalafiile electiice

L!3~l. Ca.t~gflr#l:(') .aD medii, 'in Jun.cfie de ~ric(i)luZ ,de ince.ndiu (F. 118-(3)

Categ6ria 1\.: locUl:ile ell subsfinte care pot sa 5e aJ?rinda sat( sa eJql10a~e in cQ,ntaet cu aerul, acPa san aife suD'stanfe:, en liclride cu T~v < 28°C ~ eX! g,aze san va:PQri en Liez <:: <i 1O~ - cind ~int 1n cantit1t1i faverabile amestecului exploZiv ~i nu slnt utilizate ea cotnbustibiL

Categoria B~ lecurile en licliide cu T{v = Z8 .,. 1000 G, gpe san, va~ri cu Lief;> 10~, tSuspensii de fibre, praf san pulperj~ d~d sint ~n c'antitati f9.0:v-Qrabile amestet."'ului e:&.Jtl€lciv ~ nu slut utilizate ca cembustibil.

Categoria C: locurile cu materisle combustibile sclide sau en lichide en T,,,> 1 OO°C, daca: 1) nu-s u:tilizate pentru comeazi hid:raclke, racire., ilngete si ttatamentf: termice in canl:i~~ti. ~e l'!e.ste 2 ~3 san pe~tru . ard~r.e: 2) maj;~riate:~e £ombnstibile din spatitil respeetiv, inclusiv cele din utilaje san pentrn anioalaJtd ~i depozitarea rnaterialelor incombustibile (1?ale~esa1.1 'raitu-ri combu5u"bile) dep~esG 10 000 k-ealJm~ (63 MJ/m2); 5) cantitatea de ulei a echieamentului electric dep~e?te 60 kgjun;itate, iaJ; m:aterial:ul combustibil a1 flfixurilor de cabluri aepa~e9te 2,5 :kg!ra flUx.

Categoria D ~ Leeprile en substaute iu'€OmlitlstibiJ:e In stare fierbinte, topita sa incap,.deseenta, en degajar . de caIdu:di raruanta, f!;lidhi sau sdutei sau eu s bstante solide

liohid'e sau gazoase ce ard ca G:.ombuS:tibil. ,.

Ca:tegoria E: lOQudle ou su~tan'te sau materiale income. busti1!ile In stare rece.sa:u combu:stibile in stare de 1llT:Ij.ditate htaintat:[, ded £ara posibilitati de aprindere:

1.13.2. Catego"tiile de £ncaperi En juncpie de wutnarul de p.ersoam. pe cii:'Ke U pot 'fdfi;posti

SaIi agfomerate; illcaperue distincte san en tomunicatie directa intre ele, en mai }'>utin de 4 m2/per$Oana §i nnde pot fi simhl'tan: 1) oridte persoane, in salile de teatru qramatia:

34

san muzical : ZJ :olln.iiuum,. 1$0 persoape, in alte saIi ds spectaGol ~i In sWi de intruniri~ eXp0zitl1, clulmri ~i C~S6 de odJjh,p:a,afla'l;e la etaj; 6) mi~um 200 perscaae pentm caznl 2), ~rlaparte:r:, precum ~ In sali cu alte destinatii. ell eJ:!:ceptia vestiarelor din anexe1e sodal-atlmi.nistI;a:tive ale fntreprintlel'llor nude se admit :mi;nimum, 400 persoane,

lnci~ri en aglomel'iUi de persoane: alte mdiperi declll c,eJe anterior a:ratate, in care se pGt afla simultan mi~um 60 persoane, fiecar.eia Tev~nindu-i maximum 4 m2 de pardoseala.

1.3.5. Oategoriile de meQU norma Ie (17)

Uo - mdip_eTi uscate:umiditatea relaiiva sub 9£j~ ('Gamere lie 10.cti~t, birom, magazine, saIi de clasa" teatre. einematogtafe, ateliers mecanice san de tUnpHirie etc.).

VI - mdiperi unre:de en intermitenta (ceata ¢ contiensajij pe pereti de scurf'5: tlur-ata): u:m:iditatea relativv pe;;te 75~ perioade seune (bucaM.rii !?i We-uri In locuinte, c~catorii ~i :ct$~to;rii d:e blee, pivrute aerisite, ~op~oan:e- et.).

V-z - mdi-peri umede (cea}2: 9i cond'ensa-pr frecvente pe pere}i, fara igrasie): mniditate relativa obii9nnit '7§ •.. !}1~ (haile ~ spaIa'€oriil.e din loc;uinte, WC-urile din eJadiril~ civile ¢ in'austr1;ale, buca:rariife din cantine '9i restaurante etc.),

Ua -'- IDeaper~ ude (eea}a §i cQ~dens-atii permarrente ~ peret;i, en igrasie'): umiditatea relativa bbi!?-.quit peste 97~ (hai ~ du~mi sociale, spa.latorii industriale, We-uri puHlice, camere fl'ignrifice, spaIilforii de veh.itule cte.).

K - inejperi ell ag enp eorozivi; eu de-gaj ari sau infiltr~ continui. san pc iediee, ell acthme distr.uctiv.& asupra met-aleior (a,.telierede aeoperifi mefalice, stapi de 111.:carcru;:e acumu, Iatoare etc-),

T - spapi cu. tenme.ratuti rj:dicate: p.este +40°C in NI"manenla Z:€inele cuptoarelor !?1 d:e'<t~na:re din t~torii eteJ

PI - spatii en pI;a( ineom,bus,tjbil: cu dega Jari s'¥u'infilti"'ari in camtita!i periculo.ase prin depunere 'pe echipamentul electric (fabrici de eirnent, dep.Qz-i'te de msip etc.).

1.&.4. CategoriiJe dr: m~dii cu !ft.ericet de e~ftlJ)zie (I.D.17)

~c -: sp.aPi '~~~r~f, se~ru:ne sau fihc: .~ombustibi1~. in susp.ensle l!l cantitaiji lnSafrclent:e fonnaru am:€stecl:lTlior de aprindere ~u e~l0,zie (unel:e amhel'e de tIID_pUirle, depozite de ca;rbune etc.).

M - spa¥i cu pericnl de loviri mecanice, eare pot cl.egrnda ecbipa;menteIe :eLectrice ~zbne' de comunicatii ~ m._ani;Rnllb."i de matena:le, suprafete verticale sub lUaI~imea de '2 m etc.).

GE - inci,p'eri en pericQI de electrocutare, avind element:e de ca:nsfrucpe (peretj, pa:rdoseli etc.) 9i Q:0tari c:ondadl:t9.3;l;e de electricitate.

_ EE -:- !pcl.peri~estinate exC1~iv ec~tpamente~?r e1ecrr.;ce -¥ accesibile numal."pe£sonahilul ;autortzat (statu electride, eamere de comanda etc.)

I - spatH expuse intemperiiior (scare, ger, ploaie, zapada,~ . glieai'ii etc.) itl general neprotejate prin cLicl:iri.

L - zona de litor.al, lata de 3 kill in lungul tarmului maritim.

No.tit. SimbOlm:ite M. I nu-s normate, ci introduse de autor, meiliile sespective fiind lipsite de simbol,

E 1"0 - locurile unde amesteeurile explozive de gaze sau X3)RQri inflamabili exista permanen:t, i.n cenditii norm.ale de functionare,

E. I ~ loourile unde amestecurile e}q~loziv~ de gaze saa :vap.ori infla.ma.bili !i!,xista: 1) i-ntermitent 'Sa u peFiodic, in condipinormale de func;}ionare; 2) frecvenf, datorita neetan_§eita!ilor sau operatiilOFde Intretinere si repara?i; B~ O'Ca:lIfonal, la avarii sau functionari anQrmale ale insta,.latl;iloI;

tehnologice. .

E Ia - Ieeurile u.ncIe: 1) gaiele saar lichidele - nflama bile siat pastra;te, om.wpulate sau aepoz'it,ate i~ v~se au insta,.. la,tii irichise din care P0t scapa accidental (Ia a varii ~aii functionar:ianonnale); Z) cOTIQentmVlile periculoase S"''(1t e ·ta~e 0:Pr~n,uit prin v{)jRtiiatie mecarrid; '.3) pot rpattUE:de cOD;~e~tra,tll- pericn] ase din tnca:perile vecine de catego;ria El.

E Ib -leCurile unde: 1) gazele san vaporii iniramabili au Li.",? 15~ 9i m:llQS putefflic la, concentr-atia u ·ta

36

1.3.5. Categoriite ae met!'ii in Junotie de l1eriC!J,luL de, eleotro'cutc{r'e (S1'AS &Z75)

:admlsa; 2) lucrul se face sub ni~e san hote de ~abs@rb.p.e f S) cantita?ie de gaze ~i vaporii ~u pot forma eo.nc«l1ltra,iii p,eri0uloase.

E II ~ loeurile unde : 1) praiuI eombustibil este in suspen:sie perm:anent, inte-rmitel;lt san periodio In fUI):cpO)la};e norm,ala ~·i-n cantWiti fa'Vo a bile a:prindeTii~i explGziei t 2} oprirea; sau func:p..onarea anormala a instaJa}iilor: ar duce la fomiarea conc~nt:r;·aYilor periculoase., posibil sa fie a'Prinse de deranjamente concomitente Ia i;nstaIatia electrica i 3) pet aparea pr:af1:1rl. bune conducatoare de electrieitate.

E ITa - Iocnrile unde :Rraful combusfibil no. este in mod normal in suspensie vdar ~_~ .poate ~e~zita p_,.e e,clUpam~nt~, lRgre~d cedarea dldurll In exterior sau putrndu-se apnnde d-e laarcmile eIeem!]e san scinteile produse.

E m - locuriIe unde s manl:p-I:tleaza" fabrica sau folosese ~ procesUl de falmi.catie fibre san materiale care proCluc ssame u§.Pl' comb1'l,stibile :in: sus.pensie, d-aT ~n taat:ifati nepericuloase;

E nla - Iocuril t:Q, care se ;manipuIeaza;:;i depoziteaza fibre usor combustibi1e.

Eoaete periculsase: umiditatea, relativa peste 97%. te-m~ pe:ratu:_a ;(l_erulu~ peste 35QC, supraiat<l- din zona ~e mani~ulaF-e ocupata de obiecte conductoare legate electric la p,am.mi peste 60°lo1 medii corozive.

Periculoase: primels trei c€lndi.tii de sus eu :valonle: 75 ... 99%, -3'0 ... 35.o-c.:, sub 600/.0; in plus cu: pardoseli <::0»dn.ctoare(befon, :Ranlint etc.). pulben cenductoare ~gt:~ pilitrn:i '" met?l_}ioe e~c.), fluiiile care miC~QTeaza rezister:r$a electrica a eorpului omenesc,

'Rufin . per'mde;a:se: umiditatea_; relanva maaimusa 75~

temperatura aerului 15 ... B5;0e:, pardo§elj_ izQlante. .

Notii. Penjru prime!e dona ;::ategoril, CQn_ili-pa Be cIaSifrca:re este i'.o.aeplinirea singuia;ra san cumUiata acritetiil'or mentiwmte.

37

Ii .itB. Gategori,ile a'~ Z@~ crxtey,ieare junr;frle ae fJ1:a'duZ tie poluare- (J?E 1M/81)

earaeleris--J.cile zone; (dewru-~ catcgOl:iilor A~ is, C se di'i.: In nota fina:la.:)

1

1

2

.3

L Zone forestiel:e., mop.1ia.ne, ~icole nefertilizete cliimie, Si;tte ~ orase iar~ surse ro1ua:nte

Q :Z.One as'!!cole 1ertiliza· te chimio

B. Zone mJ~"ti@asfl, J.iIJ.g-J. ,",~i de apa sau. euccea#c 'l'ecventa

-to Triaje ¢ tl'a~~sari c.f. ",,",u tractiune- en abur, zone, lOli tta£c ru tie;;- inten:s, ora{le ;IDa;J:i

S_ InstaJatii I categoria A

eJiliDice; , ca±egoria B

categoda eo

o. ;Industria. ,mcfalu,rgicli, construc}i:i ma~J 1)_l1el=roare m.eta-Ie, matei!ia1: ·const=~ eategona.:

V. Preludrarea lemuu· lui, alill1,ente[of> pro&i· -~l' anrllllliliere, te-xtile, @tegoria.:

8. Extragerea mlle!l'cu- ! A

nIbr. ea.t<;g"oria: 13

C

P. Insta1apj: sa-citare §i de _lubritate, :fi.¢rme zO_0~lin:iee

1'0. €entroleo I Com);;, solid -t:m:moel~e Pllcura

j... l'5{) tccfH- Gaze ~tttra:le-

J;~n se I normea-

za

Nenormat

P~ime· tInl zonei res:p_cctive

0-1

7-10 5-70 0-3

5-9 3-5 0-3

3-5 @-

5-7' '3-5 0-3

0-3

2-1 1-3 Q-i

5-V ~-5

5-5 0-3

o-~

:0-3

1-j 0-5

0-2 o-i

1

11. Cent:ra:le J COmb. solid termoelectrice PII:cur1i. . ~ 150 teefh Gaze naturale

12. Zone 1itoJ,:a<1 ~a;ta I sud de paraJe:la 4<4"5Q' la~' ru;~d

13. 'Tenenuri saline 1.r3%

(In 'concent:ra:!:ie: <>3%

5-5 9-3
2-4 0-2
C.-I
15-18 1O-'J5 0-IQ
V-1Q §,-v O--.j
Zona.
"Zona. No fa. 1. Gla$ifi.car~ indfui,triilor dup'it a.c'P,unea noxelor asupra Izomtiei enerne a. instala.:jiiJCor electrk:e:

- .Industria cllimidl: A - inire;p,!'inaeri de arri'oniac, acid a-zeotic, tngrafo..n1.in:tes.az0toas~. acid sulfu:d:c, Dioxid de sU1f,acid'cIerhidric ~lprodnse clorurate., acid :fIllorhidric ~ sanuile 1m, -s1llfuri ~i l;rid:rogen S,Ulfurat,produse sodice, Ingra..~te chimice cornplej:e (superiqsfa}i), celuioZ3 ~ h,irtic'l fibre art:iliciale, samri rulnerale> carbid, negru de fum; B - 'i;iltr:e. prlnderi ,de prelucra.:t'ea petrolului, colorant' organic; ~ produse intermediare, .eol~al)j;i mi.:ne:rali, medioamente sintetiee, monomeci pentru ~ pla~~\\:e, camciU:c,sinteti,C; C -s,olV:!Jlltj: ~i r.eacfivi: or~% distilare lem11, r~ini sm;tetice, prelucra.rea mecamW a materiatelor plasfice, laouri~,ivopsele, laminate din hirtie san tclturj; imoibate en J;a~ini, pro'dusegaleIlice. tanini'

"':'Indnstiia metaIu.rgica, constroctiei de ma~ini $i prelucrarea metalelor:

A. - lIrtteprinderi de prepa,,,are coes, top:ke :rpnt.a, topiFe' rtlelAle ne'feltOas~ direct dill m1;nere:ur'i ~i din >concen'b;.ate; B - Noducexoeil. !ll~ul1il ~i meta1elor 'lleleroase., . tOl;'irea otehuui Eun met.()de :rvIartiiO." in ccnvertizoare sau 1ll. cuptoare 6J:ectrice. turn area fonrei, illllkinarea zgurei, mnQbi1.a~~ met<tleIor: C - SJi6:ej:!rinderi p;,entrtl, }lreluc:tareaj 1)1ecan.i.ca a; , e;. taleIor, acuarnlatoare; al:iluri. aJ?aTat~ 'l.>i ma~il)i electrlce;

- Industria materialelor de constrocfii: A - fabrici a,e cimeut, Val'. magnezitll., dolomit; B - fabrici de preluerare :zg,u~a; C - fabrici de pre~abrica..:te d.irl beten, ctl; amida, mrcl~. piese faianj:a ~j, poFj:~lan, carton as-

{ai'ta1;';' .

- JndUS.trfa e:!<tractiv"'i: A - extr-ag(;;rea s~ l:J;r:p,te $i ca!:b:nnelJit.r brichetal'eCkbune; 13 - extrage~ea Jll.iJJ.eremltor die, !!uDCera:n $i iiirlobila.:ea lor; C - ext;ragerea titeilllm;

- Industria prell:n::i.arli lemn,ul'ui: B - 4"aprici. de clierestea" pla"caie;> pl'efabhcafe din lem~; C - instala'fli de objinerea tiarbun'clotli ilin; lemn ~ir.lonse~ea lemnu'iUi; . -lD:~ustaa textiJa: A- atiilier§ de :>m'DibaIe clrimYdi. a. t~ cQU 1.ti~en slllfurat'"de_ dee?lo~e ~ *br~or ;.B - atelieJ;c de·1r.tit>i~~ a ~eS3;turllo,r 0U .lacuzi. ~l tiieJc1lIl lzolallt~, filat~X:l de !bumba'c;

- Industtiile neno.rrlin.a:lizale mal. sus se inca4re:aT.I: ,P,I;in ~ 2. Distantele se ma.sQarll. de 13. fQcuJ. emanatiei ,.Il;oxei (co~ de fi:il:l!o seqie fudus:triarar depozit cltrbnne etc..).

39

3. Zeaele de Iitoral despiirjite de mare ~Ein perdele proteetoare sau I:eliet favoFi1_bil :r:ethJ:erii 'PicaturHor de af1jl de mare se pot considera.protejat!! contra. efecfelor pbluarll.

~. La, 6ta15ilirea gr,adulu.l de po;ua~ §~ va, Wleseama c-lJ;: sursa cea tmai nociva elite d;::terminantl :masw:arile to teren au priprita.te tlLGa1;pJcte"izarea zonei, conditiite atmosfer:ice defavorabile (cea.ta frecve~t;i, ~i persis't;.cuta, umidit;_ate inte:nsa ~i sta:ti!l:narlll) san vin'f:u:d dominante cer a~tarea: uolat1ei cOre!o1pun4ator gradului tie polual'e imedi..t super-o .

o. ICEM:ENEnG, U comanda.. poate defini prin masu"lh'tol'i sau -c'omp'arare eu intrepriuder,i simila1'e,1jxa.dul de polnam; a1 zone; care iafe!reseaza.

Fwtectia contra pltrunderj,i apei

1.4, Protectia rnecanioa a eehipamentelor electrice 1 . '4.1 . .{;iade 1i(frmale de pro.tec1£e

Pro:tect!a contra atillgedi p!r1;i:!_Ot· mte_d:oa.te sub tensiune ~i contra patmm'ilecii coml'9:ilor str~ine '(:om{)t:IU STAS S3W'"79, 625-71, !J860-Bll

Protejatla :Batt:uIld!l:rea. i::6IJ?urilo'r strai'ne $0- Jide mal mar" de

Fan;, prt5t'&.pe .I,,=::- ___j -_

DOm\.2; 1:2~~ _

I2mm. o •••

2,5~.00 eY _j .r-----

Imw -;;7T-~- ~ -6---M

parWW .~ -- === • !~I~ = A-

a_tmos;fudCe!

:Q:i~ditti s:U21isnentare care se pQt' cere, simbol

40

l.4.];.

Pentnl Jl ii$l-e dill,; e<;:hi'pil.IDQl.tul e)!lCi;ric und~ ~ pL:odu'c; .a:rc;o,d :?'i. sc~tei .elec.moe sau iJ;lcalzil'i pe. riculoase in, :£un cuollare

J;tOl"mata ~

'Noli. 1. TabeluLrespect.l prevederile SifAS 6"877/ r .,' 1 ~ ,7' ID, 17.~ 19;73'. 2. S-a notat w ~ inters.titi;hl maxfm admis 'Con$flm:tlv la, mod!i1 de proteC:1te d ]?$IlWU !t. = 2.0' mm,

11

3. llica1irar,ea imoI1Il'afivii; a unor gaze ~i vapod su p.ericol de e:x;p.lozle pe grupede explozie -\1i elase-de temperarluta ~

- grupa I: TI - metan ;

- ,grupa IIA: Tl - aeetQna.,amoniac, a..cetat de efil, acetat de mehl,

acid acefic, acid cia.:tihidric, alcOQI metiUc, clor benzen, c10rura ae metil, dloIU'a. de vinil , etan, gaz natural, rnetan industrial, n:aftalinli., and de carbon~ .pto~n, pTopilena, tome);!',. P-~:mi :1;2 - ag~~t ~e atIiil. acetat 'd§ butil, acetat de J?i1opif, aC'1'tat de VIm!. alcooI butlltc (hutanol)., alcoa! etilic" 'ijenllfull: ,g,r~, ciclohexanill,a,etiloenzerr, izooctan, rnotorina, Izop~ntani T:'). - "benzin'aJ gazolina, cicl?helCan, ~-~ecall, n~henta:L. n-hw.:a~~ liiarog~l1 suHnrn!;, n-ll;pnan, octam. :een;ta:n, 't1te1,; T'll - :a;Id'ehida ac.etl~. iff<7eti11c;

-·gmpa US: 'II - gat ae;r-ian, e:tilena.~ 1:2 - bpJadiena) oxid d~

etiaena, o:lri<:i de pr:9p:i1ena; I'll - dioxan; ,

- grupa lie: TI - hldro:ge,n, ga:z de apa:; T2 - a~e.tiiewl_ T5 - sn¥fura de .ca1'b'oo.

4. EcJiivalenja dirrtre' vee¥ile III lloi:J;e sjmooluri:

STAS 6877- .. 68 ST~S 6'877/1-7;3

STAS 6877-68 STAS 6817/1-73

STAS 08n~68 Sl'AS 6.8'770-73

v; vp t l:

-p-I----==-,,'--

I II

IIA IIA!Sau IIB"

'G{ I Co'5

T4. :r~

III lIB

T6

5. BX:eJu'E'le de simboli.'za>;e: £iX.d.1 - prot~!::j;ie *tJ,,"Pfu±_oasa prill ea.uS;uiare J:!tideflagranta; E;l:.e~nA,T3 - jlrotec-tie antie:q.lozi:vll: sub :<TIi~ Irk 'prill slguranf1i. minta en Iimita tle temperai1urifa~ de

e.oooc_

N E' 'fH .TA T U M M'I:

MU W

Categoria de ~loatate (v,. uota 4)

42

-33 +10 +~:5 0 ... 1'5

-60 +40 +45 -10.,_ 1

+ 1 +16 +50 20, .. 27

-;10 +50 +55 22;. .. .27

CEima£ uQpica1-ul,Ued (:rH);;i opicaI-usca't (<fA) Troi:.e zoneJe mac.rocIin:la:Eice dg. uscat

-30 , Tio ) -;'10 I +'i.5 , I - I

+ 1 +*5 - - 1)'. nOfa}

v: note j v: nota 3 v. nota: 3;

sr, nota. 3:: v; nota ~

tn aer Iiber

in spatii prac<f:ic numai aco:eerite (tip \'l9Pron) lr.i .fudi.~ri in:c¥se dar :necl:bnatlzate

jn. lfr~perJ. 1Achls~ clima.tiza:te

Nota. 1. Semnifrca,fta Siffibolurilor: pr9tee:j;ie pentrn exploetare lle uscat (inclnsi"l rluri, lacllIi~ in ~{)'ne~r~cl\.rnaltid'e e11 :cli!lla;f: }( - tern¥~t, F - rece, TFI - tropical--UffieG" TA - toopica.l,-u,scat; "L'" - trCipi~l umed l l1scat, U - tl>ate zonele (J;>,fotecjie gep.eJ;a!a) ;proteqre pentra e::>l'ploat;J;l;e; in Z0,M macrociinla; ice on cJi.m.:l:t marin: M - te'rttperati:ec'e~ MT - tro]?ical, MU - temlle!,at"'-r,ece ~i uop,ica!; Vi - protec-p.e univer~13: (-pentru tCia:i:e zonele ~CI.oc)ilna;tiee. d. usc;tt ~r marine)

2. ZQne).,e mrmtoase po,t diferi ca lncadrare fa~a de zopele din jur.

3. Alte as,p'ect ·m~tiCe pentrn zone1e: F - prezerrta chiciunii, §hefii , vtntului cu p'Ulbed fine ~e z1l.paM,;TH - 'P S6>-d1t penhm eel pupu 12 h din 21. ~1 tint)? de:}. ,. 12 IUr!ifMl., pJ:e,~~ta p10ilQr t<)~entiaJe, actiunea fa<:tOl'ilOl biolo_gic,i., radiati:Ue solare] condensajie, um'ez€Iii, uneorl 8;i;fiun'ea .prafului; 1'4 - 'l'adia"}ia S:Q1arti. mteJi'8a, va:ria:jii mari,ale tempe.r:a-tuFii in 2A h, corrtinut ridicat; (:lie p_:ra{ 171 rii,sip il:! aer; M - umiditate ,?i cGn-p,nut de saruri In aer ridicate; MT - u,roidi'tate mai pica ca in,. 'TA, conpnut ridicat de sare in aer,

)4. Pentru proolls~l~ COIDllle::l:e, ca1:egeria de exploarare se re£e a Ja ansarnbln $i n a Ia comp,one e iuter"oare'.

S. 'B:s::er.nglu de simbolLzare: 't:H2 - Proteo:pe ,cIimati¢ pcutru zona. en macx:6climat' rroptcal-umed Cu~) .. .-:ploota ~ spatll e~etioare acoj)~te. 6. 'Se E~ecU'i ~l"tifetlerile STAS 6535-83, 6692·:83,

1.4.4 .. PyoJu'Cji,a,. i-nstala.jif;il'fr electr,ice i-'h zone rPQluate

Pe cit posibi] instala-p_ile ,e:x:terioare se amplaseaz:a: in zonele nepoluate (grad I ~i II - v, § 1.;),.6). Gind nu-i 'Pos-ibH, justificaf t~hnk:0-e.c9nom.ic, se "3,(;lroi'te roptasa;r.ea: itt rene de gmdul III sau IV de poluare, diaca:

- EJcista echi pamen; e en lungitnea, minima a 'liniei de fuga specifice L, conform £-ouditilior din tabeluI urmato-l":

Linii electrice a!;ri~ne 1/5 2.,0 2,7 3,6
Echipamenre electrice 1~1 '2J,O 2;<;a~ 2,4
~nW'-'i de b;~]atoar-e <;\0;
sns:!inerea conductoarelar
fie.'tiQiJ:e 2,0 2,3 2,8 2,8 ... 3,6 - Se ian masuri suplimentare de combat-ere a efpctele,r pQluarii prin ~co~rire ell unsori ptoiec.toare ¥ ·spaJ.M':ea depuneriior polua:nte ~ Giud acestea sint solubile inapa sau neaderente se pr"f!vaxi rnstalayi fixe san mobile de spa1a"t"€ sUb tensiuae.:

- Se d~ posibilijatea sGoaterii pa';1iale de sub tensiune a insta1atiilor in vederea ctlra:oprii, f~Ta a:feda:r.ea consumatori1or, prin asigurarea aceesiilui U~(1)1: (oqnstrnc{ii joase si semitfia;lte);

, - Se adopta instalapi asupra dirora poluarea are e~ecteminime Gum ar fi: scheme de comufa'(ie simple lpreferabil bloc) cu transformatoare de cUJ;"e,l1t ingldbate ~i en renuu}aI'C;3; pe IT 1a transforriiatoarei de masur:a, p eferarea Imbmant OO1:).du:ctoarelor prih 5uduia ~i nu pri.n cleme, evitarea montarii In. statii V"ertical, in V, in Y sau J.. a izolatoarelor de susp.ensle;

- In zonele corozive eonstrl:le1llie metalice VOL' fi acoperite corespuniator asigm:arn durabi1iHi.tii cemte;

- LEA vox fi pe st1lpi metaliei sau de beton ; cind se a9:opta nevoit silipi de lemn, se ian masuri contra aprinderii . prm tras;n:e.t., p'revazindn-se coborlri metaliie stabile termier - Clad experien,1:a eA,"P10at~Fii . ns;tala}iiIor similare existente in zona dovedeste necesitatea ~i aJtoI' masnri, a:cestea se Yor,<r@pta.

In cazul in ca::re nn se pot asigura aceste conditii, se adopta

instalatii electrice .interioare. s

1.5. Utiliiarea eehipamentelor eleetrice funcp,e de mediu

In interior

_~ - ,.: . .. . - r:. ,-:;:.

Coriductoal',e ;ueizolate -= -= =- =- =- 0 .0 a 0..:= =- =- =- 0 0 =- 0 G·

~ I Ne:protejate - -=I!:... =- =- =- --" -= -= =- -= z: Q~ =- =- _o 0 .§ .~ IF, IFF, U'FR - - - - - - - 0 0 - __ - - - - - -=-

., ., :PEL - - - 00 G 0 _1:£ 0 <R 000 - G - _

~I~ T 0000000--00000-@--

.B 's IFY>, IPF¥~ - - _I::" ' __ 00 - - _ - - - - -

§ I g I;PEY ~'- - - ~ - - - - 0 0 0 0 - - 0 - -

'8 ~u man.ta: (punte) ,= -=I~ -==-== 00 ==1= -=-=16 -= _:-

44

1

IE 00 rP 20 IP 3,3 II> 54 E';. d Ex. e, s:

Special~

:::::::~;:::::2=::

- - - ~ - -. - - ~ G' ~ - - - ,- 0 0 - ~-0Qd~O---O@~--~--

a-----------~~----~D----------------

------------0Q---Q

~~-'I-~~~~----------------~--

:::=:::~~:::::I~:::

---------0--------

---7-~-----O------

--981@OO---Q-----O-

o 0 - - - _I'd- - - -1- - - - - - - - .

I : ::: : : : : I: : : ~ : :51,& : =: : ;;

Nota! 1. SeUlniflca~ia srnilioluJ;'ilol' uti1iutte in tabel.:

- Ill: c<1.pultaJ;iehilw, Y. tabelul 1.2,:, e::<:cep+ie face, S - spa::j;iu e'l>.1e- 1'ior speeial (cdrosiv, ell Jl~af, zena litOl'al etc.);

- Pe~tru ~blti}'i:. - iYY ~ ca;b:1?ri:;:t~rmate'euizolPJi'e ~~ m~n~a depye.; - YP, - HP- ~ifem> en Izol~tIe de 'I?V ,res'pectlvhfrtie ~l manta. de Pb; - Y;Py - idem, ell 'zola'!ie de pyc.. ~i manta de. Pb cu ,tovel~~ e.'tterior diuP:VC; - YAY - cabluriarmate cu izolatie ~i wve!ir exterior de PVC; - '!J."'PAY - idem! e"if iz,q~1:ie g,e, YVG, manta de F,b ~ lnvel:i$' e;,rterior de pvC; - HP13, - H1?BI - id,eM, en iz61ati:e de M:tie $i 'IlIallf~ de Pb, fib:i, respecj:iv ell iIlveli~ exterior torhb~bi1,;

- 'Perrtru protectia echipamentelosj v: tabelele 1.1.1 "i 1.4.3~ 2. In privil1w.. eo'Udijiilpi: de ntiliza:l'6<:

- in inca,_Re>rJ:1e de categopiie ,E, ct: cOll(lu,C'toateJ;e ~i carele neizolare neprotejate sepot >'Ilfil±Zanumai@ linii d~ coutp.ct pentJ;U ali-·mentari p'rin Qulegaf'ori de curent (este :IElSa pr,eferabiIl utllizarea eabluril{)r trenate) ;,

. - Cond)lctoar:e1e izolate neprotejate; tuburil,e P'V:C ~ cablux;ile en manta de PVC montate aparent jn inca1leri de categoria C se afunft numai oo.ca Q avarie tR aceste instalajll nu poate provoca un incendiu.:

- Telllipetatu:ra me.d~lllui trebuie sa .fie , cuprinsa in Jimit\';le -25 ... +40"C pent'r:u tubuxJ.le PV"<!: ~j. -30 ... +400€ :Ben:t'ru cabluI'i1e en izbla:j:ie si manta de PVC;

)faterialul eo,nduc~{)arelor .neprotejate ~i inv>eli~l..ro<terior al cond)lctda;l'elar '20 ate, tli ur'lJor de rot6):jie" eabturitor ~i gmcca'Selor trebuie sa fie re·zisten'fe Ia acfiu::&ea. c6to.z,iva a mediului ue smptasare, iarln exre-

46

~oo ------------1--0---

~w -------0----------

Iil? 21 - - - - - - - - 0 .". - - - - - - - -

W~ ----- -0- --OO~

~@ ----- ---0------

IP 5:.t ~ - 0 - 0 & 0 - - - 0 - _ - - _11_ -

~~~ 00-0--------------

S'p~J)i, - - - .::. - - - - - - - - 0 D - - -~6

",--------,------- 1-----

IP 00 -"-- -"_ -- _1'_''''' - - - -10 - --

~~ --~----GO---------

~~ ----- ~O-----G

IF 14 - - - - - - - - 0 - ~ -

ITM ----- --O~----

O1'ior, ~i la ,infemPerii; st)fbiJ.ifatea materialelbr Ia ac?unea princi.BaliIol7 :agenp: chimici este indica1;a., spre orientare" in tabelnl urmator-;

C.upru PIN NfN MJN S~f .~
Aluminiu Nllt NjM N(N BfN N
Otel Npt ill/N MIN NIN N
Plumb FM N/N M/P PiT;> N M
Staniu SIM M1P SIM M[M N M
:Ala:m:1l. P{N FfN SIN PIN N P
LRorlel:an S(M. SfJ!if" SIS S/M S S
CauciuO' SIN MfI> PIN S/M M S
PVC dUL SIS S(S SIS S{S M S
.PVC Rlas'tic S!:S SM 87M SIM- S P 1 47

T.D.17-1973, echipamente_

L6. Personalul amorizat sa p,roiecteze~ execute, exploateze si fntretine instalatii1e electrice

,. ,,. . ~ .

1.6.1. Electricianu,J autor-itai

Proiectarea, executia ~i verific rea ins'talapi16x eleetrice de alimentare ~r ufiliz31Ee nn pot fi lIldeplirrite dedt de personal calificat (ingineri, maistri, tehnicieni sail muneiteri calificap:). oare a obtinut t(l.ut0xitarea Ministerului. Enefgiel EleDtric,eirr U::rD1a 1111Ui eX<iroel;l de. vet'· ioare acunosttnte10c

te-otetiee ~ practice necesare; ' ,

Aiitorizap.a es:1:e de dncigradc, diferentiafe dupa studiiIe:,. prac1;ica ~j cuno~tintele electfici:;friuTui pr,e.cuni ~ €lap-a C9m~ TlI(!,xitat~a 9,L iw,Rorfant§. luqiir:ilo.p Re sa,l;e aecsta 1'mffi.eaza sa Ie execute; GOIEl,pefcr:rte;:

Ex«menru per;ttm obtinerea calitl~'Pi de elecuwia,H autorizat se tine periO'd'ic In intl.'eprlnderi1e furrii:zoare de {lnergie ~lectiiea: Canllidatii 1;r'~b)J.ie sa ptezin'te eee:r;eFe €Iti Anseri&:e la ca!,:e se aneKeaza; cllitanta 'de Rla,t.a a eta-xci tie e:~an.re'n ~ a:otele doveditoar.e a c1llificarii p:r;o;feSlQuale 9i a func~~

Bxeroitarea ateptului de,. eledri0ia:n autonzat S,e< faca nqmqci :in wdfUlo.rganiz:a:ti'ei e~0nom~ce in cfI"Te Ace:sta i§S$:e ang.aja:t ~i pentrn lucraril,edin com.pe't~,nta orga'(I.i0?-¥.ei respec~ive limitate la A?Ta1cl:ul autorlZlap:ei. Nu se admit Iueran pe conf J?fopnil.

Bentru lucr1r:iIede instala-pi .electrice,.. beneiicianiL ~rin, electricianru aufonzaf executant, J.t1.'ebllie sa. lrrainteZ'e funiizOlmlui de ene:rgie electlli_c;:li,:

~ laainte de e2<etu}ie, dosanul p:reoli.minar m~ ce:r:e:Iea~tip iie avizare a pniectului ¥ arnceperii lucra:rii :;;i ell plamiI~i sclie'1).);a instala t~.ei ca:re u.;rtaeaz:a st se e:~&llte;

- I)l1pa execut~e, dosarul flefinitiv: eu : cererea de bran&ament, declarath erectricianu1.w a.ut&i;>:;a:;f aSltFI'a eJ(e0P:~i,_~ iifcl'ari:i", pI ail'll ~i sCHema de.tiniti'Ve. ale irrstala1iqi e~e~ut...<~:te'l evel,'l,tua:lealte- date GeIute de furnizor.

1.6.2.. RerS'oiltilJwl ~ e~p'loiitaM, .£nt:J;~#ivn.et'e ~ eX&;:Ufie aj, instafltjii'kir electrice

A tri15u tii :

- ~~PiA1ul de e,xp10ataI:e~ servirea op;erativa~iJsaUl! rntTe'tineirea eurenta a in:stala:tril.o)': ele_etric:e;

'~ . J

-wr,cSonalcll de in:tre.-p.nex'f}; eXe9-utia Jucra.rilor de r~vizie", ~e!la:ra;W ?i reniedieri ale ev:en:tua!le'lor avarii, pentru onen_ -p.nerea_ instalap:ildI :In starea co:resplmzatQaFe;

48

- personalul de execu'tie: e:l,{e.'cupa lu:cdirilOT de investitii 'iii re a:ratii rue insr-ala}lilor electrice in G:adl'Jilunei unitatJ: de' (wnstrnctibmQBta j ~ciali:zate.

Cpnditii de desf:a~ura:(e,a activit~tii (;erute personalului: -l-safie sa:ua.tos fizic 91 J!sibic, fara infirmitati care I-aX" still jew in activ'tta tea.: pro1esionaHi;

- sa posd::J.e CllnG$tinte te:h:nice i;;i de prot-e<ipe '* muncii, Gorespunzat6are f:unctid Fe. car: 0 inOeplin-e?fe.

Pentru j);lCia,drarea personaluhfi mtr-o ac ivit.,.ie ill care va lucY<. indeperrdent :

- initial i se va face un in~fntctaj p;rivind cuaoasterea regulilor generale exploatare teEnidi a instaJatiilor electrice, a Rormelgr de protecp.a mnncii 9i a instala tiiior Fe care Ie va executa, e'Xploata. sau repara :

-qiufia verificarea insusirii acestor cuno;>t1nte, va face ca dublura un sta.giu de 12 tile la I06U1 de mnnca sub indrumarea unui electrician experimentat,ooaistru sau inginer .. putmd executa luc;rap llUID,ai eu permisiun,e §i sub suprave_ghe'reaace5j:uia ;

-la expirarea stagiului, va fi veriiiC:<it de 0 -COWS!€" llumita de- corrducerea ntre: riq,_derii pentru admiterea de-finitiva (ill caz nega.tiv, se admite l'npa 0 verificare dupa 15 zile).

Semestrial pentru muncitori, anual pentru... mai~j. 9i ingineri-si IQ:ri de cite on este ne"Ce'sar;, 58 vgTverijica C1illo~tinve1e, de c.atre comisii numite de cond1;lcerea mtrep:dnderii". relativ la:

- eunQ9t1nte1e pro;fesienale :;>i' (')bligatille c~e reies din act~e nor~ative In. vigoare l~gate de activitatea profesionala, aesf~1ITat1i ;

-0unoa!i'terea llo,rm@0t d~ prot<~c-p,a munciL, a pericolelor de accide tiin" 9l a acorCl-arii primului ajlltor j

- cunoa~ten:a ;r1ormelor de paza contra incendiilor, a: posibilita ti1'or de i1l,cendiu ~ia 'utilizarii ~i jloacelor de aJ:armare· ~i stingerea a incendiilor in instalatiile respective.

Personalul 'fiira: drt':pt: de exploatarl'. a insta1a-pilox electrree

"§.e ar;lnrite in mcap.erile C'1:1 ins;t-alati.i SUD 1. 000 V:, insa mimai ell permisiunea energeticului-sef, loc-p:iteruui lui san !?efului se-cfrei .~ mimai ,5'b sfIlicta Shp,ravegh'e:re a unut electricjan calificat Gel B..utm m grup?, III NPM.

1.'7. Sensne si notatii conventiona.le folosite in schemele o/t planJlril~ de . ihstalafii eleetriee

Semne conv:en.jionale

----, SOt! = r-:: .N::I abc

2N--2iov ."-' 50Hz

d e

3N "" 50Hz38@V t----$O\j=- _.....,..--

~ b

-"yc"- -Mt-- --vL-
~ d 1:
_t>.. __ __ '."'-_ ~ti..j __
~ h _Lllb 4t:.' 't>.A_

k

J

_3il * __

I en

n

rso

Natura curentntui: lit - corrtinuuj b - alternativ: c ~ pulsati)riu san redresat,

'Exemple : 't/, - C.C",2 qbudu'ct6(l;J;:e active ~i neutr u, 220 ( 1.0 VI in'tre eXh"el):le ~j ueutru);e - c.a., 50 Hz; j - C.<J.. :s-ifazat en l'liutru, 50 Hz, 380 V (220 V intre fa2a ;;i heutro).

SensUl mi;;clkii; a - tra,nslatie)

b~ rotatie (Ult.tIRU!, en limitafe de '- oUJ"$aJ.

Comauda mecanica : a - le~j:'u~ me~an.ica; b - revenire automa"til;c - J,g.e'm, nea,utomata; 'd. - dispo;dtiv de b1;ocare pozitional:'l bjp:c;a.t; e - iO,em, deblceat.; j - dispozitiv de ·zlborire intr-l,lll sens'; g -'idem, bloca:t; h,-=fdem,. elibera"t" i, - idem, in 2 sensu", b'o,ca,t; j - id.em, in 2 sensu:ri eliberat; 7i - idem, 1~ 2 ~ensu!icu blccare,

!stinga fiind blocata; '$ - cuplaj rqrca.ecuplat : m- idem, ~uplat; nGU Irina. stn"nsa.,)

1

1--- It---- J-.--E'-abc d

5--- &-- \---

Ii'

"

11...---

'.!

(;1----> '-)0,---

i.:'l

h '.

Q---- CE-k

~

0--

~-- )---- \V--
11 e p
16 [ 0 m
a D c ~ @ rJz
q b <;: iii
'1"'""---..., 1
I i
e f C:OIJ:).andJi mecam,cit manuilIllt,: asemn general" b - cj" res,trii:ij:i:e 13. acces ; ,,- jll'in. trager,e; .d - pm f1npingere; ~ - pri-n.iot.ire; f - pI"involan; g - Brin l&'Iier; h - prill'ma:new. l)movibil~ e - prin; cheie; s >: prin buren de sec=itat~.

Coman-di; k - BrIn resod·; Z - hl,.. orau:Hca sau p:neurlla'ticii.; m - electroma'gUeti-ca.; n, - priB Eotor electric J o - prin efect ,fermic.; p - priri ceas, e1ectilo.

€QlJl.a,noo prin' marimi neelectcice: a; - nivelu,1 nnui fluid; b - debit: de fiuld; " - d'eoit de gak; d - nUItlaw de evenimente ; 'e - efect rugr,ometric.

Conductor, gl'Up de ceriduetoare, li:nie', ,eir"uit: a" - reprezentare mo-, no.ti1<i:dI.; b - rep,re21enia e nn::tltifila.r~ (circ).lrt de c.a, tiifaza.t" .')0 Hz, 5; ,conductoare 120 p:1m2 $i until de 50 m1lI2); ,,- conductor flexibQ, {l - conductor eoranat : e - eonduct"', ra-sudt; J - conducteare lli manta> cOI1;luna (cabIu); g - conductor coaxial; h - idenL, eCJ;an'at ~ 'i - cab U' .neraeordat Ia 0 eA"tremitate; s >: idem, 1.' i iZO~l';t.

Borne si eonex:iuni,: a- - con.exiune de CO'nau~tor; P - oorna.; c - deri~ uatie simp 11'. ; d - deti.lla~ie aubl~; fI - cleme de ~,ir (regleta de bor;ne);

1. '7. L (wnti:nttare)

~
-{- ---{--J-
a b
-ill- ~
~<>-
c d --cJ--- --w- -LJ-

0- b c

--t:J- tl -nm-

d e t

Di~Qziliv de eODee~re: ~t j~ -o'n'opolare; b - Idem, tripolare : c - ~1lamb1-ll de conecroare cuplate (partea fixa si p'a;"tea mobil1i.).; 'd - dispozitivc de Jon~tai"e (inc'his, deschisl

Rezistoare: a - semn gener_al;

b - cu rezistgu-ta vari,(biUi: i C - cu contact mobil; 'd - cu d,oua prize fixe; e - l}unt; f - element ae inca.lzh:e.

general; d - vamobile.

lnductailta.: a - semn general; b - cp m.iez .magnetic : C - ~dem, ~i intTetier;. d - cu pr,ize fixe; I' - cjr ,m.i,ez magnetic "a:ria:bil contmun: f - variab.lIa in trepte, eu contact mo-b'i:1r g - va:riometru.

Dispozitive de proteepe

7 I I· ~ a - Siguranta {uzibjlli.; 8 - si-

~ ~"".' . . glll'3.Il1:a fui.>bi!a-intreruptor-sema.

tor; d -Sig,uraIlJlt fu,zibiIA cu cirouif de semnafizare, ~1Pt~ c - eClator; j - eolafor (lubInj g - paraa:rasnet; it - tub cugaz lP,nitator de tensiune ; i-tv. 11 ell ,ga;z lim,.ita,to)." '$imcttk.

b

c

d

Q

~ t

e

9

Relee electrice

E emente decomanaa; a - bobil;fa cu Q .iJ;l;fa;l\uare; b - idem ell doua lnf1i.~urari; c - bobiu;.1f. de reteu ell temporiza.r:e 1a rev-entre: d - idem., 1a. ac+iollare; e - ideq;J-, 1a revenire ~i acfiona'r~; f - bobip,ii de releu en ac't!io~ nare . i revenire rapidA; $ - pentru releu ermjci h - peneru releu ell retlnere meca.nidi.; i. - pen!r1: relcn po~riz;ati '1 - p~ntI]J IGlOU CU T-crna:n!lDttr.

1. 17. 1. (r;t¢/tnua,e;

2

rm G EJ
a b c.
Cd I~I ~
cI e r
I~I I !~.~,~~ I ~
.
9- h I
~ ~
".,
k
~ 1°-11
m '" 0 Releu de mason: a - de fepsiune< nula; b - de curent mvers.; c; - deputere activil. minima; il - de irupedanta minima; 'e - de sesizarea, fntrempe:r:i1pr in infa~JlWij.; f_idem, deta,za;jlt.luf '1n sis,teIl;l trifazat; g- de' eurenma.'%inl tempor.izat; 1z - de curent- maxim pentro 2 elemente de m.l\.<;ur.i't en regtaj de 5-;- lQ A; i - de eu~n-t maxim; ~i min:ini c~ reglaj peste 5 A ~i sub 3 A; j - desesizare a scurtcirGuitelOl'inB:e spire] k - idem, a. blocliril rotoralni. prill masura.rea.curentului; l - de pu ererea.ctivil, rilariril;a; cu tra:n~rt de energie spre bare, I;eg~j 1 Mvar ~i en temporizare reglabila 1--: 10 S} m -de_ tensiune miJiimA, regl:ij 50-:+S& V ~L lIr'" = 'LJO%;· n - Buell, holz ; 0 - di~zitiv de reanclansare ,automat!!:.

Contact: a - normal deschis ; b-

normal-jnchis.; (; - du-blu descw:s~

d - dublu In(;hls.

COn~ ad 'cu- 2 pg21IW (comutator) ; e - en. §1 f - il:i.f;a intrer,uperea. circuit:u1uio de c_omutare; g - cu pozip_e de mijloc.

'Contact ~)a:sager care se n,chide; h -lao ac'liona.re; i - la .revenire; 1 - atit la actionare cit ~l Ia reveDire.

Contact de zil:voFire~ k - n.d.:

1 -nS. intreruptor: m - inertiaI~ n - ell mercnr en trei fume. GOntact fa~ de celelaJi.e· ell, jnchid-ere: 0-

rapida : p - infuzia..~~ e;n aesChidelTe~ l' - rap ida; s - intil-z:ia:ta.

63

1

1

1.:1.1 (continuar:eJ

A.!<U'ate mecanice, de cenectare

i 11111

I 1\ 1111. ~Ilill

\ 1,4 }-

1 [ I I! r------

c cL €,
11,H,6
111[11 IUILI
~ i
~
s -""
~' ,tdB E;0 £
11 .1
.
2 · <- + c 0
: r;; + <> e
~ e, ,0
+
~ · " . ,l
5 · + " '"
" 'I h
0 '" it :,'
. • J' ... s ,} r !~ t
'1 i 1:
.. I
r ,
• 10 Q I • .e
l~l t {
~
\
t 1
1
f 9 Comutato';:t:re PJ;u1tip61ar.e·; <Ii -::: on ~ pozitii (exem:e'lu 6); b; ~ en 4 po:tijii en diawm,a de pozi1ie (cind e necesar se in'd:i:ca prill. tat pe diagram1t.: fl1l1:Cpa. fiec8:1ei pozipi modul ~i sensul de ae1ionar:e. etc.) ;: c - en -1 poxi;j:ii iara: contact pe poziJia 2;cl - eu ·f circ1:Jite iadel!.en~ i;lente eomanda.te m:a.nua1; /I - cu 6i pdiitu . en sctu"teir. clli1:area. eontaetelOI1 in tUrtpul trecerii de la 0 pozi1;ie la. alta : f - idem, Ie scutlcin:uitarea. a. 3 c'ontac't~ p~fieca.re, pozitieJ g ~ ell 6 pp~itii (roclii'derea la.contact ·3 se face fu avans, iar la contact 'i/l .in urma celorlalte Ia un sens de i'6tiI:ea c:n~ii §i mve.rs Ill. celiilalt sense Cqmutatoare complexe: Q, - exempIn pentrn comutator- en 6 pozijii ,,1<.5 borne (A~ B. C. D, E) insopt de tabloul de co,neXiuni,.

a - CoIitactOT; ,,- conta:ctor asocia;t en un relen <Ie protectte; o - I"IlJ?"tOl'.; il - rusjolldoll' (inn6l'1lptOl:}; e - ,separato . .-; f - sepaiator cu. Z porit,ii ~i ell poZi"tie d~ 'zola;~e €~aJ:ar!=) aiedian1; £ - .bitrerul'ieor~sepamtol'; fl - in.trernptol'-separater en detiChldere aut4ma.ta.

\\'Ia§ini electeice rotati;ve IV:YY' ~

C d

d

e

~*~~3tt t£) V_ ~ ~

b c ·d

o

56

Elemente d~ ma\,i,W electrice.: l\!flf~ura)"e a - de comutaij"; b - serie·; (;!t- deriva.pll'; J; - sem~ general esc ;p Mera rnai dep_art.e); perle' de GO leotor; e - }ain.elar; f -lnelar (se simDolizeaza rrumai daca e neces'a:r~ eviden] ·'erea.).

Masini de c.c. ~ 'motor en excitatie g - serle; h - de i~tie.;i - mixia:; j - g;.el'.lerntoi C'IL 'ex~rta pe ind'epen.dep.t£<; k - motor cu excit'a{;ie en, magn~ permanent' -[ - eerrverttzor rot;ativ dec.c. cu i(excita~e 3'o=nnli.

~~ni de c.a. .cu colecter : a - roon~mt, en e,."{citape "erie; b - mg. 'no'iazat cu repnlsie.: e - tri:l;J;zat serie; d - moJ;lofa=t cu ryp.ulSie, C,U 2 sisterrie de peru (tip Deri}; e - trifazat; cu caracteristicli. iierivatie; a(im~~:tat, prin rotor, en 2 ri:nduri de FerU (tip SC,hrii'gej .

Ma;§ini sinerone; a:. - generator trifazat cu .. ~~ta'lie cu magp.e'p permanenti : Q - motor; mon6fa.zat ; cg=erato..t' trifazat coriexiune stea cu .neu:f;1:U1 secs : .d - ,genera.tor tFi~azat (;11 6 borne.

Ma~ini asincrene: a - motor inonofaza't CU' rotor in S'Curteircui, c u fa.z~ a;uxiliar.l :):i borne de ie~ire~; b - m:;,.tor ·trit.f.zat C Iotor:in scnrtCironit~; . (> - idem: ou6 horne de iel?ir.e p.e stater ; fi - ~dem, cu rotor bobinat,

Ui'. 1. (mntinua~e.)

1

2

~.~ ~r ~

Lrl ~~ ~,~~

abc d

a

b

Diverse: a- - comutatdce en 'exc.ita;~e derivatre; pas ell pas.

triiazaiA b - motor

bohine de re,aetan.fa. ~ de stingexe'

Transforrnator (~epre'zenta:te simp1ifi~ta ~,i detalia:tlL).: a - mono~aza,t; b ~ ttijaia.t en 2 I:n,ta;surari (ea-. neXiune i'''D); c - ip,~, CQ ;) ima:~uraii (eonexiune )..'YDJ; c;n ensi'lme; reglabila: li - monofazaf (cu coX)tu,tator cu prize cu regiaj eontfuU'U, r~~t,iv en, 'pri.Z¢ ~i comntator menevrabil fara tensiune);e - t:d.faza~ (~u comutator en -1 prize,,x~spectiv cu comU,ta:.tor cu prize manevrabil sub sarcinA).

Au,totra:nsformato( ,{'reprezelitare

sil:nplfficata ~i detaiiataj;, a - monofazaj:; b - trifaza.t, conexrune in stea; eu tensiun r~egl\'l.bila:: c - nfuIlO:fa;zai:, en F.egtld con t,U1:UU ; Ii, - tti.f;uat cu 9 borne de iesire.

~~glllatoare (rrwr-ezentar,e slmplifica:tik, .~i de,ta~W): a~ induepe - a - monofazate-; b - trifazate; Gde faxa. tiifazat.

e

57

Q b

8~~O

a 5- c d

ft]~~tj

BB8B

k

AEarate de incaizi~e~ en rezLsten~ja - semn. general, b - ell j:ricareili.tur3' s.olida. 'lnclUziill: diree. 0 - sau lit'hlllii inc:~tzi~ indirect. ,11. - en Plcalziz:e di~ect~ in toata masa iIIcareatu:df; cn indue;):iie - e· - Senln . g.~ neral, f - pentru iJ1c}:lzi.e di:rec:ta. g - aparat eap'll;(:ifiv, h: - aparat CUI nltrasunet,e,

Cllpto.aN elecmee: .cu l'ezistenta ~ a ~ Semn general, b - cu inea.rcatura soli da in. mediu i;Cihid ~i tnCAlil:(€> In toa'ta masa :ro,aterialUJ,pi, .c - cu inca._rciitur:i ll,01~d~ inPt.ediu gazes ~ l:nl:;aJzire ilJdii.e'cj:l la. suprafata rnaterialulni; en elecirozre II - semn general,e -ell jncll:zj·re directa :;;i: ~carcat.Ura solid.a; cu aJ;"C electric: f. - ell inc3.J.zire irJ,d;i;recti'i., g - en .lndLlzire dlr,ectir' ¢ l:nd~rca.tura souaa; en inaucj:ie; It - ell incalriIc directa ja)\ suprafata inc1&oltu:ril, t' - ou inca.lzir:e indb:ecta" j - cap.a.citiv, ken radiaj:ii i.ntraro:;;ul l - electronic,

Aparate electdee de masurat

<!J@098 ®®@CB0 @(i)@(DG)

Apara-oo indica carer volfmetru~ ampermerru, wattn;i,et;p.1, vwme,tr:o~ c.osfi;m:etrn, 'fazm'eb'u, ireovenlm'eu-u, lnw,-ator de. sens cU!"en:t, siacroscop, la1l1bme'tru, IilSei}OSCOp, galvanometru, salinometru, term ometrn san piIo:" metro, tahQmetrrr.

1

o

e

uu~~s

. d e 'f g b

tj~ ~

a

a

b

c.

a - wat· varnren:n

d

TransfoEma.tor de Clll:ene .(r.ep.;e;.

'zentar,e siu:puneata ~i: d'etalia~) J

, 'a - cu 0 in~;UI:a.:r'e; b - en d:oll1 ~~,r:<d ~e miezuri S~I:.a:t\"; J}r:d~l!!¥ pe mjez comunr 4- - d~ seev;enta homo;polara.

Tra@fatm-afor {Ie liensffine;; a - ;o.,anaiaz~t. san bifaza.:t;; 'b: - 00,1:11 monofazate -coneotate ill V; t> - trifazat -cu oonexinnl stea,-~trinng;!l! de.t;cl.iis.

I3 lIDi

i::t

B ,~

,59

1.7. 1. (co:ritinuar.e J

ootJOQGJ ~~~~,~~

e, t

a

b

d

@

e

j

h

~ ..... --
a b c .,r
... - .....
€ f 9
_",..~*' %--- ~..,_
~ """*" -
Ii ; +

o

D f

e

60

Sta til ~1 p.osturi de trari$formare (existe:;otJp.rorec~'t): a - se~ . &e~eral; 0 - exterioare-; c - .rn.ie);'loa;re,; d - suh:t!l,;Ia:ne; e - rp.obile, f - pe Sfilp,.

Pu'nct 'ae aHm:enta.r~ (e:l1istent/ proiectat}: g - supraiteran;

h - subteran,

St;J:pi diverse (eXlSfeJ).flPwiectat) ~ i-de redresare : j. - de acumnja-. toare.

a - Firida. de bsansamem, Tablour.i de distn"'butie: 'b - pe- placa. electroizol~t1lo; t- 'ti,p bloc at: apart,ament'; d ~ capsalat: e - me1;alic desahis ; j - meta1jc inchis.

~inii electrice

Lillie electrica: a - semn general ; b - subteranli;, C - sub apll_; Ii.ae.ria.na.

Cablu subteran de, eWIg!e (ei:i'stentf prpiectat}: e - 1-:-1.0 kV; if, - 1,"5-:...-:- 35 kV; g - p.est'e 35 'kV; e;a,blu sri'btera.n,; h - de sern·na.1izare ,~i proteetie; ,i - i:erefoniq;i j - de ilum;iIl:at~ pentru exp oafarea. !etetei elecp:ice~

Accesorif pentru ca-bIuri: a - C}Itie terminalij.; li - manson de )onctione; c - ma.n~oIL pentrn 0' .deriva~ie'; d - idem, Z diriXp.i,; e - cu'ti~

de distribntie; f -"" ll~.,.a. ls

~~sauEFHB, ~~sau~

o

0§sau~

==sau::!

p

'9119 ~,~,

s' t u

2

5ti1p de sustinere (elcistent!proieetaJ); a - de femn; b - de betonJ c - din teaV& meta:lica; Ii - din prcOfire laminate"

Stifp simplu de intindere, de c<>lt termirrai (e:tis~enWroiectat) ; ede 'lawn; f - din, p.(':ton; g - 'dhi t;ea:ira. melalica; li- din prof~ laminate,

Stilp dublu : (ex,ist'ent/.prO;ieI\tat):

i-din lemn; j - din beton. Stjlp A: simplu - k - am (emu,; I -sde, beton.; dubIu: m. - de lemn.;

1>:0-- de beton.

Stilp portal din st:U'pi A san simplu

o - de :temn; p - de beton St'ilp ancorat : ". - de lewn; s - de beton,

Stilp proptit: t - de Iemn; de beton.

St.ilp de Iemrr en adaos dll b~ton: v - sl;mplu; ,w - dubhr; x - A;

Y - pO-I'ta!.

1

a

b

----E>f--- '-if- -+ -if-

a b. C

0®ee®

: I

~-

abc d e

Bran~ment ;(er1a:d Brin a; - su-

J5Girt pe cladire; b -C<msola. cu izoIatoare monta.~ Ell' ;;:id.

Diver.$e

a - FHl'lep-e de rooresarej b - element de acumulator ; 0 - baterie de aC),:llllulat:t>are.

';

Aparate de s,emm:i:lizare: 'ac - lampoi de seranalizare; (semu g.enera!); bidem, cu piIpiire; c - mdfcator; il.indicator en circuit de semnalizaresep.arat<; e - indi~atp:retecnl!l;meca:wc OlL 0 p;o.zitie fai"4cur,ent ij1i 2 poziti;, semniflcative ; J - ela<xon (hupil.); g: - sonerae ; ,It - s.ir.ena.

TerIDQ,c:upluri; a - cJ,lind~~ea semnelor de p0Iarita.te.;. 0- ,idem, In,. grosat polul negativ; c - cu elemens ludl.Izitor l'J.'eiz0Jat; & - cu element lnCali'it'gr izolat.

cSemue cODv,eujiGllale pentru 1'Iannri de~t;!latii electriee

.//JII'I!

c s c, d 'e

62

Indi'c'area tl:eceI'll cfr¢llit~lor prio plan'~ee: 'if. - ul;oa Ja nivelul supertor.j b - urea de la nivelul Inferior i ceoboal'a; de la niveIzyl superior) il'cobOa;ra la niv:e1ul inferior; e - trece l,a ni '~elui sup~lor diii eel inferior l f - treee a niveful inferior din cell superior,

1

2

d'1'1"¥YY ~,f~¥lrV' (f"1:fi' t!v~

<I "b e 0 e j

j'·XY¥~Y9

9 h j kim

a

c

;....p..... @ "EJ --d-

d . e l 9

--4m r+I GS ---tr-

a b ;Co d

OJ

e:

JI]

f

~
,Q
/ /.
d
t
f b c

~riQn 9

tnp'eruptol' mono, "5i ~i tdpQlar inexecutie: a - nOl'mala;b - ~l o - antiexplozi71i.. Commator monel, 1;Ii ~i trpolaI: in execrit;ie: 'd - ~Jmati1' e - eta:nsa.· .1 -an:tie~loZl~' g - ~offi'Ufa;tor ·.d~ c<t,Pa't; 1z - ia,em:, cruce, Pri2a. i - bipoIa.:ra farli contact de prorectie ; i - idem, en c.p .• k - b~polara. rlubLa f;11:a c.p.: Ztripol.ara tara c.p.; pz - idem, ell contact de protectie.

Corp de iluminat: en lalllpi inean-deseerrre pentru: a - ilumina gene;ra1; b - de paza.~ c - de .sigu:r.a:~; cu lalJl,pi ell 'ae,scarci!:i: ii - cu tilIilIJ'i; e - cu becuni cu va:gori sub prssiune';1- 'balasr : g - starter. "Proiector: h - eu bee incahdescen1;.: iell bee cu V1);pn:r.i: sub PEC)' lune; Jen distribu!ie larga.; k - idew, c@neentta£a.

Ii1sta;ia'tli de avertizare: a - centIalit de av:ertizare .incerrdiu ; averrizo» dermeendiu : b - rna'nulLl; c - .tennic) d - de- fum; fJ-"-- automat; f - avertizor de paza.; fJ - celula. fotoe)eetrj6li.

InstaIatti 'de ~a;ratrasnet: a - :disBo~itiv san (J - cp~d'uctor de ca;gtare: ~. - legarea Ini, Ia eOMuctorua de coborjre ; d - conductor ~. e - dechiod alprizei de palTJ.'lnt; f - pi~ de Iegare la: 'e'lemynte metal.iCe. a:le C;OIi"Strucp.ei (g - exewpln la- QntlalL).

1.7.1.

~ r;

O. b

1 C YI<J Iii] !]D

, C" d f.

lli§r

H

2

Apa:ra.t.e ~ echiparncn:re e1~foniG;e: a; - firid~ telefonid\.,. b - rozefa (priZil.) telefonidi.; centml .cl¢ouicit: .0 ~ automata, d - eu .BiI. e - ell Be; f - post iele..""<:; post -telefonic ; !J' - CJI BL, .k - cu disc, i - p,p.Iltm ruai m.une linii.

--a

Nota.emne!e ,epnv~n:p.onale din 'tabel r~sRecU i:.¥~ica'pile: Sl'~>\S 159Q-3-71,1-'7",6'.'71,7-71,9,n,l~-"7'); STAS 1.812-73; STkS 1nsig-sO, .3-&':1, 4-M~5-&4,6-8Q, 7-80,8-&1,13-8 :l,15c8 r,20-80;'b1-82,22-82,23-83,2f.!-83,25- 80,27-80/.o28-80,31-81;STAS 12120Jl-83, 2-8J,3-83,1~3,j-'&3J6-83,

L 7,2, hiter.e reper pentr'UJ ide1ttilica-xea eategorie1elementelor sa.u )'tfncliilor generate in scMmele ele.ctrice

l-,rS?!

abc d

9r~ffif¥

e f g' .!l

e})~¥~

a Qed

AJ?&ntte .jli echi~am<:rnt radio-

amplificare: a - am~lifica Dr; b- 'difuzcr ; ~ ~ rnicrofon.

Antene: a - radio; b - TV ell aip~l deschis.; G - '"IV ell dipOl lrte'his; d - RTV colectiva.,

D~strib\litor de anf,ena; cpteetiva ell 0 intrare ~i; e - noua, j - trei, g - patru i~iri; It - pl'iza de anfena colectiva,

Instalatie de ceasuri : a - principal (mama).; b -Tn contacte' cen motor; d - en confrol de lIlscrier.e-.

€a.t-egoiia elemen tului

A

nale Traduetoare Condensate re

B C

64

Fnnctia generala

AuxiliaT

Directia cle.mi,~are Numarare

2.

3

D Elemehtel:iinare, disppzitilte de

mem0r'~re ~~ de emporizare Dispozitive diverse

Dis~ozitiv;e_-de 'prot~cJi . .

Generato:a:re (Qis';gozl1;lVe aUmentar..e) Dispozit~v¢ de selll~izare

Rel~ si contactoere (diferite de cele

din ~a.teg():ria F)

1::. Inductanje

1f Motoare

N . Dispozitive de calcul. regulatoare

P 'Instrumente masura, dispozitiv.e

R S

T U V

incercare

Aparate de co];rllit!1pe pen:tr:u circuit electrice, de ;l'orfli.

Rezistoare

AB~ate d,e co:qutajie' me.canica: pentrn

drcu;£e,~e ele:ctrice Tram;fofIl'\atoare Modulatdare, eonvertoare

Tuburi electroniee, semiconduetoare

,FrotecJ:ie llJ.cercate $e~e Inregrare

cA.propiere [exempfu: pozitionare de nive'l)

P:r:opor-P.onal

Stare; @:¢it • .opnit; sfiniict de curs.a)

Rearmare, ~ter.ger.e louQduCCl'e in' memorje, blTegistral:.e

T.ernporiza~c

Ca.l ga.nsmisie, gliid1lllde. an ene Borne, fi~, soclm:~

Dispozizive mecaniee acponate electric

Sarcini corective, transformatoare ,hlbride, filhe, 'egaJizatdare, Iimitatoare,

Vitezl frlna;re) Sumar,e MUl_tiplicare

(accelena fie,

Analogic

Nota. Respc'cta prevededle STAS 1212012'·-83.

1 Numerio

65

El200C ali Azo'c E
Denumir mm" l()-:I 10"" da.~ i:la.N
m;:tte.rialelor .2- --
ill grd .§');_Q =z mm~'
.1'0-2 ' L03
---,-~ -- --
1 2 3 '1 5 6
CjipD,l electro- 1
tehnic m:dale I 1,748 3~95 13
Iaem, fare l,US 3 .. ~"3
Bro):lZi 1,92-11 'i,OD
Alama AriJ,k5'SiS5 7,1/5- 1,3-2
Aluminiu 2,941 '1,00
Altl);ey 3,3:), 3,60
Alooro 3,28 3,66
:linc laminat 5,92 4,19
Zinc reeopt 5,92 7, t9
Fier Iq,00, 6,57
0'tel A (LBA) l",~ '1,5
0tel B (LEA; ?,5,2 1,8
04:el C (LEA.) 25,2 1,$
l\~o;neziu 'i,6 ':;,9
\¥oIfram 5,55 4,68
Nicliel moale .8 69 1,4-
NieJiel fare 1.9~5i -6,9
l'.folibden '!.,76 1,71
66 8

2, MATERIAL.E EliEGTROTEHNICE.

2. L Materiale cOndudoare

2,1. L Cca'l"aitey,i.stidle tehn"i:ce ale malerf:alelor eonducware

Va Y"

2 I 3 11 1 5 I 6

17 &,f

P-la'f~jJa; Arg:mf A-ur P1amb Staniu M:ercl'I:I:

2._1.2, Cd1:td:WctO'l:pre ae 7:;o"bi1'!!aj :Tipuri standar{fJZa:fe (S:rAS 1057(}'83):

~ C'0n'<luc-toa-Teem~a~lat§: Cu-EM-l (2 ;3}-:l05; C:u-EMU~10_5 _~_ Gu~ES-i @)-J05(18q~)5q)~ _ Cu-ESJ\~l (2}~10.\)(l50}; C~-:E1;';,.-lrZ}-l~§(l8{); ?20}; ~:u-ETs-l(2)-1-15; Cu-ETbF-Z(3)ISO.; CuP-~M-l(2)-105; CuP-ET-l (2)-L50; M-EM-l(2)-lQ5; AIP-Ell1i-l (2)-105;

-0 nd\rotoare iz:ola:t,e en hf-rtie: Cu-H; Cu_P-H; Al-H;

AIP-H; -

-_{_';0.:q,d;uttoa'1"~ iZo'late en fibte; tex,tji&~ Cu-2(3)B j Cu-E(2)E; Cu-(2),Mt; Cu-E(l)M:t; CuP-2(J) B; C:uRt-BT(4a,; ru-2(3)B; AlP-2(3)B;

-Gondud0aF~ izolate ell fire de sticlit: CU-2S::-J(2')-

15:5t'1S0): C1<I-:&2'5-1(2) ·155(280),~CuP-2S-1(2)-155(lS0)~

CuP-E2tS~1 C2')-1;;5(1_Sl1)'; Cu.P-2-Sy .. ,1 (2/)-156,(1:80).' -

Dilnensiuni stan:ilaxdizate:;:

- Pentru G,Qpductoa:reirOilmde,£,f, :iIl;iITn: O,P2.6:-:0/j32- o ,04-0.Qj-_:0;063-{t07'l-O,0.8-O,;(}9~O ,1-0 J 12----Q,,1:Z§- 0,,14- 0" 16,...-l}" 18-0f.?_f'-0 ,,?24-_0,,_25-0-,2$'-Q ,,315'-0 ,35:t- 04-.0 45-05-056-06'3'-071-'075-0 8-0 S3~Og--

-1 J ~ .. ~. -:,I-.~ .,. ~ )

O;:~§-1-1/06-i"lZ-1J8-1>i5-1,32-1,:.f~175-1,6:______. 2_,lZ-Z,r24-----2)16-------.z,5------:'2-,65-2.,,&-B;,

67

-- Pentru eonductoare dreptunghiula:re, a X b,in mm: a = 2-2,Z4-2,5-2,8-S,15-S,5~--,,4,B-5-5,6-6i&- 7,1-8-9-1Q-1l:2-i2,5-14~16l b = b,8-0,9-1-1,12 -1,25-1,4-1,6-1 ,8-2-2,24_':Z,5-2,g__....:g ,15-3,35-4- 4,5--:5-5,6.

Semri.ificat_ia simbolutilor: Cu. .AI - conductor de cu:I;II'u, a.lumi:ni1.1)

-- sectiune dr!?ptn:il.ghlliliirn (dnd Iipseste, secpun:ea. est~ circurara); E - em.auate~ M - en pr;op:rietati .meoanice ridj.ca.tei S -- suo.abil. 'iFcu st3.hilita.te termicl riQ.icatl!.; A -- termoade~ep.'t; s -- en IilOC termic imb.unaf&:tit; F -- rezlstent la ag.eIi}i frigorifici; U - .rezistent In ule] de tr.ansforma:fo,r; b -- aptitu:dilie de bob;nare imbunAta.;1it1i.; 1,~. 3 -~ul de izolatie. (simpIa, dubl':l., tripl1l.) J IPS, 130, 155, lBO, 220 -- indici q_e temperat1;lra; 'H - izoJa,jie de hirt.ie; B - i:nf~ural;e de bnmbac sau J),umbac:i.u amestee en fire sintetice; Mt - jJ:if;'l;~urare de m1i;ta.se; T -- tmpletiturii de bumbac san 'O.t;: bumbac ill amestec en fixe sintetioe; f - flf;lxibU J e $- dod ~Ii,ri C1L fire de sticIa impr~te; 3Sy -- dod lnfi.~,urilFi eu fire de srlclll fu amestec cu un fir sintetio impregnate.

2.1.13. Cablwrl §i c(Jnducte ele.ctri.ce lzolat,e

2.1.3.1. Clasificarea cablnrrlor ~ ~ondu,ct~ol" eiec,trice dupa eomportarea Ia foc

Cooiiform STAS 113'88/7-8.0, dupii com,portarea: la foe, c:ablurile ¢ eonductele electrice 'pqi fi:

- Para tnt~rdere la prapa.gare71 jM~rU (supuse un anumit timp nne: fla.€arr de initi~I:e, continua sa aT(Ui/'fladi.ra proprie prepagind -se J?iua la distrngerea oomplei:a, a ep1:)lvet!,!i de tacereare);. exemple: (A)CHPA.bI, GSHPI, GSHPAbI,

CCHPX, CORP MIj .

- Cu fnttrcriere la propagar:ea flacarU (suI?,use un anU,~t tirrip unei fiacw de ini1;iere, coptinu5. saa:rd'a, fladi,ra pmpne pr0pagindu-se pe 0 h:mgime det,erminata, dupa care se stinge)j exemple: (A)GYY-lkV, (A)CY;Ab:¥~lkV, {A)CY'llSY- 6k'V, tA)CYHSAbY-6ltV, (A)CYSEY-I0 kV, (A)CYSEAbY- 10 kY, (A)CYP-l kV, (A)CYPY-l kV, (A)GYPAbY-l kV, ACHPAb-l(6) kV, CSIT, CSYAbY, CSYEY, CSYEAbY, CS;HP, CSHPAb, CGHP, (CSPAbZ

....,_ Cu fnttrziere rJ13.ritd la prqpagarea fU1i;ari.~ (lun~m~a m~die arsa Ia incercarea de grup uti: depa~~te 50?& din lungim,ea epruv.etei In 10 min de ardere autonomi) I j!xemple:

68

(A) Gy-1:.F, CSyY-F, (A)CY;AbY-F, CS:YEY-F, C'SYAbY-F, CSYEAbY-FJ

- Repistente la foe {supuse aetiunii prelungit« .a, fla.carii de inijiere, continua sa fimctioneze annal tiinp nelimitat,

~. .5~2. Ciiilludd.e en:ergie de utili=e, nonnaIi

1

3

<;ab1uri tiU {zollifiede h!r.tie impregnata in manta de pluml;J fST~S ·f181 {2-80 )

ACHP f),6/1 3 X 16 -.;-:1:50 3 ~ (25 -.;- 150) :t

1 ~ 10 -';-.1<; + 1.6.,;- VO

AGHFAa 0,6/1 3 X 1'6,-.;- 150 3 ~ (21 -:;- (210) ,£>

<1 ;>!. 10 + 16 -.;- l20

;; X (25 -:- ~50) -j; + 16.-.;- vc

Ca/>luYi ~.U i;rola/ie ile PVOin manta de plumb (STAS 21.05-79)

ACHl?A:bI CHPAb.I .

AC¥P

ACYf'1;

~C¥PAbY

C¥E'

cYPY

0,6/1 0,6/1

s X 185

;; X Ip -:- 1'50

4: 5< 1,:4 -.;- 3;5

3 3< (2:5 -0, VOl -i? + 16 -;. 35

0,6/1,

O,6{1

O,6'/1

~ X: 25 -;- 185 :2 X -6 -:- 12:0 3 ~ 6 -.;- ss

I X 1,5 -:- 185 2 iX J,5 -i- 12() 3 )<,.1,5795

1 x·25 -;-,185 2, X 4-;. 12()

3 & 4: -;- 9".5

1?< 25:7 185 !2 X 4: -i- f20 13 ~ 1-.;- 95

3 1 (25 -i- ij'Q;) -Ii+ 16 -.;- 35 4>'l:!i-.;-35

3 ::<:(25 l;-- VOl * + 16 -;. 3.5 4~'4-';-35

2.1.3.2. ((}()ntiflual'e.)

.3

ACYY

ACYA"£,

ACYHSY ACY~SArl¥ A Y'SEY ACYSiE.'~b:Y _~'2YSY Uyy

CYAubY

CYHSiY tY1:!'SAbY GYSEl'" CYSEAb""P N~lc'Y-J

0,6/1

1 X 1 -;- {DO 2 >.:' 1,5-;.- lfi

"S Xl,' -;.- 2)1{)

1 ?< 16-;.- 400 2- X 4 -;- 16 :3"x 4 -;- 120

1 x 25 -;- 300 .1 ?S. 25 -;.- 300 '3 ~ 35 -;.- I-50 :3 x 35 -;- 1~0 1 X 95 -;- 150 l:x U-;.- 4:00 2 ~ t5'-;'- r6 .3 X r,5 -;- 2'fO

1 X 2,.5 -;- 400 2 X 1,5 -;.- 16 G. x 1,.5 -::- 240

(ST AS 8'778/2-80 J

I 4.x 1,5 -;- j~

;j x. (25-;- 210) + + 16 -i- 120

'I z:; !,5 -;.- '109

3 X ~,5 -s- 21'0) +

j + H5 -;- t2~

S ~ 2:5 -;- 210 :; X.25 7 24,0

~ID '6"09d-17 't X' t~5 7 3:5

:> x (0.0 --;.- 240) -h

+ 2-5 -'-- 120

'1 X 1,5; 35+ 16 1x 15-=-18-:5

J X (2..5 ~ 240) + .-l--ol16-::-24:Q

J x 2-§ ~ 150 3X25-;.-150

VDE Ol:7 If6J)

Nota. 1. Datele de rnai Sus se refet:;' Ia proou:ctia~tuata.

'2. Si.m:holiizar~: C - cablu. de energie; A Cia incep_ui:) - conductor de aluminiu (ana J,i;pseit'e, conct:uctorul _ ,es~e de cUp'.m~; Y -- lz()latie DJ.antasa-u iIlvejj,~ exte"rior ain PVC: 2Y - izola tie, mao,ta; san lnv:eli¥ exterlol" din l'olietil.ena.; H (dupii q - ko!~P-e di:nhil'tie_,; H - semi¢o.nductor; S - ecran de C1lprn:' E - ecran ; P - manta de plumb ] .Ab - a.J:"lIlatura. ~ b_anM d.e otel; I - Inlleli§ =teri<tr de pro'tectie .din .ma,tt;ria:I

fibros iIDptegnat. _

3. ::£eroperatut:a demcll;fzi:ce ma:titrui- admis§. p,"llitm cablu ri, de care se tineseama la rnclrearea. lor ~v. paragraful u{"m'1i.to-r) esre-;

U... k"V 1 6 10 I 20 30
I .. ·HP 80 80 65 I 6- ~O
61 '<''0 .. , ¥, 2Y 70 '1O 60 60~ ~O jj o,6{i

1 X f.~~ SOP 1 X 25 -;- 300 ;3 >< 35 -:- 150 3 X .35 -;.- 150 4 >.:! 16 -;- 5QO

{eli cifre grase, s-a aotar _pentru cablul A2':YSY-ZO kWj.

70

t .. iN
· .......

(£ •• lz
·
.'"
I""'" ·
0 )e
. .
• • I~
...
· I~
~ ·
0 ·
N
0 ,...
I
~ (D \0
0'
_.
~ ol~
\0 ~ , ,
0 ...,
8)
>
;!l!
.-< CJ ~
V/
(J ""

.. L;i~
~ ~
E l I t I I I I .I

" t I I I I I

I .I :I I I I

t l J I I I J

I I J I I. I I

I I I .I'!

1 I I I J J ,

I I II J

I II II I.

I I , J J r I

I I I J
I I , I
, , , I
I I I I
I , I I
~
!E
:t I I I
., o 1
~ ~. o
~.~ <::>
~~~ N
Si ~ ~
$: ,.... ~
.~e I I I~
~~ S
.. ~
J:i:, ~ Po
.::::~ .s
~~
-'ll ~ ~ ,""0
~~. i .~\O
C '"
.!i <> p;.
...
~1) 7
'"
...
" ·0010.'00
.~ <S''''''''IO
13
.,..,NNQ\
«>...,1Gl1O ...,_,
., , , '011)11)«;> .... 11)0'000
~ s:: ~~e~~.~~~~~
;;:
~~
~ , I
'"
'-
-N
-eo I J
"...; 0
<'i '-<
0\ j I I ~~9~,:g,2~g:2,~
'P""""I '11"""'1. ~ N N.,fi t""} ~ ~
QO , J
"100"""'00"'-""'00
c- 0\ - ~ 00 '" N·.,-, CO N N""
~-I"""""'I""""I'Nt':l('":'lt'j~~ I I " I !

I II II I

I ,

L I

13

74

I III t

I 1 I

-e-, 060
.W
.... ~ NOt--
'" ..,......,">
:;:
.$
§ .... '0.00
<>' *g:;:;
.,..__ ....
~
ri 6 000
.... or) -10
c,i '-' M··;;.ql;~-1
0<'),00
0\ ""'''''<"'1
~'"' 10
·0:00
00 .~\O t."'}
"t''01<:l
I~
0'00 U
~
t> ~~~ ~ ..... U
0
0
~r N
~' ~ ,S
':t ·U ""
00 §-~ t:
\;0 t-' '" a
n."'" .,
.~.~ "'"
~"Mrj:' ""
" <:>
~<~ E.
00 -"'1:1' .,
~~ ...
.,., ;:r:'C"':;I . g . ~
..,.. ,..,
:;: IE
'" :~
j ,~
~
""
"
00 u
..,.. ,.... <.-"
..,.."'" I I I I 1 I J. I 1 II ! 1

I 1 I I f I

II I J I 1 .1 I I I 1 'I III 1 I r

I I

I I I I I I I I I I T I .1 1 1 I I 1

1 I 1

1 J 1

1 I J

1 I I

I I 1

I I 1

I 1 .1

1 I I

75

]f ~I--------------------------~

'" ....., ,... "....

N ..-j

I I I

) I I I ! I I 1 I I

II I til I I 1 I I I I I

'/t'l

76

I I r I I I I I I I I I ~

I I I I

o

<::> <:> .,.,

o .,.,

-Io

-

,"

<;> o·

'"

<::> M

, ....

o

.£l

+

o .,.,

77

c. La cab!u",ile ;Po:rdt'e. tn p-amint:

(2. I}

f; 2 X 2,5 -:- i5 r. >2 X 35 -:- 95 1; 2. ,12{) -:- 21() 1;~ X 300 5;:1 X 2,,5 -r- 25 :3; 4. X ~5 -:- 95 5; 4..~ 120 -i- 2-40 3; 4. X 300

ValQri orientative p'e.atIU 1'&;s01 'obi$l}uit - 7Q; cuarj: - 11; granil; - 25; calcar -45'; nisip uscat - 3 '();ilisip umed l()% (20%) - t05 (17'.5); pMnint nisipos uscat 5% (8%) - 95 (60); pamint asgilos - 65.

Mod de pozare (d - iutre caJ:>Luri)

Nnrnarul cabtunilor alatllrate

I 2

3 I 4.

6 I 8 I

s

Q,60 0~56 0,.55 0,63 Q,60 .0,:58 -I -

Direct .i~ pamint 11= 7 em

In j:evi a~eza:tel:n lillie

nefta. (3 X l;llonofaza.'t) , d = 25 em

1,00 00$2·

1,00

~c,QC j
2Q' 25 :;0 321 10
85 1;0 1,,00 O,~6 0,92
80 1,04 1)0 0,96 0,9·1
7f'J 1,05 1,00 0,95 .0,8;1
{i5 1,05 ,00 0,,91 0,8,8
60 1,06 1,00 O,93- 0,S7 V1>zl fig . . 2.1

.w,;b c; Ii,

§,;j

Vez.i

fig. 2.1

79.

e. La cabluriltt 'PoIate in a.1iii,:

k" = 1, 15 (~.3)

'20~.l:h9~ ~~ ~t::
~ . ~3_
~ " t::
a b
>it ;6-- J= .~t::
~ .,
~.c...Q._Q_ 'I
000 'i .'
J
c -d e f m

Fig. 2.1. Moduri de 'poza:re a cablurilor In aer (se citeste en tabe1U'1

valo'rilor eoefici¢n.tului k"Il;

"-1>" p:>.rdp"""l~:.sau fund callal, alU."I'",te, b~jdem. ahpjte;c-pe pil!t de ea.blJlri ~';;rcu~.a~ia aerului ltr;p~e-aicat1l} a1litm"'!M 4- id~,a,npite;;e - pe grllt£te;, at~!ufa'te; J - idem, "lip-ite;, II - pe ·s,\:e1"l sail perete, dist=f:ate; 'II - :idem, ajip'ite.; ; - sistem tcif=t din cabluri mon6faZ'ate n~ll!turale lipit de pet<;le;j- tdem, ~ hril"d '<),e cana,rjai.r p:u:dos""l~; 'II; ~,idem, po papleea'

bluri ; I - id~, pe ¢¥tre; m - ide.n. ~n~ate.

Exemplul de calcur '2.1. Se cere incArcarea llla~ a,dnlisa pentru un cabju ACYY-l;kY - 3 Z 150 -j, 70 rom"; ~) p<l~t 1n;~opat ro :p~r;Dint argilos din Wlla de cirilpie, alli.t'uri de a1te '1 ca15kuJ;"i distantate Ia 'if. em unul-de a;Itul; b) ~zat: intr-o tJirna.tol:ie en te,.-nperatura 1a Iocul de :p6=C' de +40°C, pe 'pat ae dlblu:d cu douagratare ell 6 cabluri, pe grata.I".

~) Pentrn Bozarea l.iL pa.fulii;t;

kl1 = 1 1-1·0,61. 1 =.0,173) ~a4p = 0,73· 2i15 :c=201 &.

If) Pentru pozarea in aer ; ke, = 0,9·0,87 = O,183j

80

I,,':a'= 0,183·250 =)96 A.

Reztstentele ~i reactanrele inductive speci,fice pentru cahlurfle trifazate in manta comuna

1,~

~2,5 4 6 to 16 25 35 ~O VO" 95

120 1.'20 19;5 2>40 300 400

11,9.3~ fl, reo 4,4:75 2-,"983 l,V90 1,119 O~1116 0,511 0.,358 0,256 0, [88 0.,149 O,H9, 0,097 0,075 0,060 0.045

19,067 11,A4;Q 11,150

1167 2;860 1,788 1,144 O~871 0,572. {) 409 0:3'1)1 0,"238 0,191 o i55 0; 1~9 0.095 0,072

0.,101 0,096 0,.090 ()-6'86 0':6&4 0,08'l <.1;,079 9,078 0,077 0,iJ.77 0,0.77 0,0-76 0,076 0,074

0,144

.,113 O,i~3 0,i11 6,106 0,100 0,092 0,,093 0,091 0,.Cf88 o,Otw 0,.086 e ()"83 6;082

No.l:ii.. Pentru cablnrile monofazate pozare in sistem trif",~t. eac'l;anl'fa i:ndn,;tzya ~e calculea;>:a iunc:p_e de"a~lasar:e, utifuiad rela-pile corespunzatoa.re din § 1.2.3.

2.1.3"). Cabl.uri de comanda, semnahzare ~i control

3

NI909 NI909 NI909 J-rI 909

STAS 72~S.8a SXAS 7288·8{)

I STAS V~A;a ST:A S '72;88- 80

81

CCHP ccner G,CHPAb GCHP..AbI tSHP CSHJ'I GSH:.F'Xb (;SFlP..1\bJ:

1

I 2 !

3

Ciiblur.i GU 1,;<ol"afie fi manta de B-r:C .soo 'j 3,4,:.5, 7xO,7.5-:-6-9;

. 12.x·0;75-tcl- H, 16,19,21,24, SOC) 127, 30, 3~, 37",.0, 7~-;.-2,5-1z,

500 . 52,61XO,'75-:-1,.:'j

, I '.

50G 3:,-1,5, t« 1;5-:-6-9; Ux

500 X 1,5-:-:4.- 11,16, 19"2.L,4,27,, 500 30,,33,37 1,5.-;-.2,5-42,52,

509 56 61x 1,5

CS~-masiv GSYAbY-.rE,:asiv CSYEl" -masiv .cSYEAb-Y-roasiv·

CSYY-'fleXigi1 GS~Ab 'y -flexibil CSYEY -flexibii CSYEAb ¥-flerihil

S1'AS 8799,-'80 Sl'AS 8799--SQ STJi\S :8799--80 STAS 8799-8'0

Nota:. 1. Datcle din tab~l se re(era la plodu_$a actualii..

2. Sinrbolizare-; C(J - 'caplu de vcomanda ~i control' CS - tabtu de s.emnaliza1:e'; H - izQlatie de h~tie; y' - izo1ajie- sau m:alltadin ,P-VC; P - manta de plumb;f: -lIe-cran din _:folie de alu_mini:n sau liirUe metaliza-t'a; Ab - armatutii din ban5lll- de o~el; I - :inveli;; e~eJ:ior de prorecpie cQ'mbus.tibil; no X -sc - rrr. .cotiductoare X -'secyiune (scara 'Seo~illnij0r:

Q,75 - 1 - 1,5 - 2)5 - -1 - 6 mm2).

-1 [ 6

Pozare l1J__ pamint Ia :W:"C

30 j·Hj53j<i.5

21 29: j 38 j 4-8

Simbelizare

~ X n,<:-xdc, rom -sau .,~"X s-c, mm2

3

Cdbb"'~ f~ co'1-duQte te~lff()J"ice

\ ~lx l"?(O,5.-1-;-89x2x·(P-6-;-80 >(2)< 0,o-5.-:--55X 2k X 0;8 -6-;-'30 x'Z,x 0,9- 1-1-;.-

'2. L!3 .. -:I.. r. crmti11lUa1'e)

TCYP Tey

TUHP~

TUHP~I

TUHPArI TUlU'Y

TUBAli'!

TIHPt>.bY 'tIHPY'

T!:EL~:)r. JF

T!HAYAbY ':rIHA2YAbH 1JHADy.JF-S TJRADY- JF-DM TIHADYAbY-S

TIH,AD:YAbY-D TIHA,D2¥Ab Y-$ TIHAD2YAbY.D

I

:2

3

NID2033

NID 2(}33 STAS40'37

-:-46 X 3 ",0,6-11::: 3X·0,8.; 0.,9 -45 X 4 X 0,5-2-:-31,)< i·(:

X 0,8; ;0,9 -15x 5 X 0,8 ;0,9 51,61,70, SO, 101,'202,303, -I01x2xO,5

xO;5; 6,.6; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1~3.; I\i; 1,8....,2x{),?-:.-O,9 6-;-.201 X';Z·x 0.5-:--0,9~306" 408 X '2 xo, '1,-;-.0,9 -6~'Z;

918 X 2. X 0)-7-0); - 122:'.f"x x'"2xO.,,1; O,5-1PZ; I020x X 2x O;~-100 x4 X O,6 11-:.-20'2 x 2X 0,5-;.0,9-26:; 51X4XO,5; 0,6-515dx

X 0,7 -1O-:--25x 4 KO,S 26x2X.O,5-16·X2xO,9 52-:.-122'4 X 0',2 x 0,4,-11-:--

-;-. 1224x ~ x 0,5 -11_-:.- (i 12 X 2x XO,6;; 0,7-11-;-.-408x2xO,9- :_S; 1O'x 4 ):(0,5; O~ -j-:.- 7.-20 X 4;< 0,8-6x 1XO,.8

26 Xlf< 0;':1 ;0:9-51-:.-202')( XI-XOl"1~O,9-306; 40,8x 2XO."-:--0,7 -612XZx 0,4+

-:--0,6-9 fSi< 2· X: 0,4' 26x2xO,7; 0,9-51-:-202x x O,5-;-.O,9-30t; 108;1(2.X

X O".5-:--0~7 -612x 2 ~ 0,5; 0.i6 4-0-61 X 4>\0,9-1-;-. 19 x,;'lx 1,2 'iX4X 1,;2.-37 X 4XO,9-5 kV- 1--;-.37 X ix 0,9

3-:-61x '1 X 0",·9- -:--19xi)Z 1,2~ 4-:.-{))x 'Ix 6,9-1-:-- 14 xix 1,2- 3-:-19~4.xO,9; k2-21-:-70X ><1XO,9

5-:-19x1xO,Q; 1,2-24-:.-91".; x1xO,9

,~-:.- J9~ 4. X 0,9; l,2-.l1-o-9ix ~ 4)<0,9'

~7-:.-111x 4·5<O.,9-7-:.-1Qx 1~ 1,2 27-:-H~x '1 x0,9

12_.;- [9y 4 X 1,2-27-:- n4x

x4xO,9 .

27-;-. U1x "\ xD)! 27-;-.)HxixO,9 12-:.- flit< .ifxD,9

SIAS 6006·80

STAS 6Qp6·8,(} STAS 6006·80

ST AS 6006-S0

STAS 6006-80

NIE> 3812 NID 2096

NID i761; Nrn 2090 NID 2..090

NID 3.806 NID 38'06 NID 5806 NID J 06

Nm 380'6 ill}) 3806 NiD 3'8£16 MID 3&06

83

r 2'.1.3.4. (conti1lJ1f,a1'e)

3

"1;IHAD2A15:Y'-DM TIHAJ)~b -$ TRUeT, TBUOCTi TBUOY

"'I;13:"qZ ;Y

l'BICTi

'J;'iOCT

'nOY

TPOc;ri

1I',P,P-Y

1

NID 3806

NIb 38{)6 STAS 4.4):;3/2-80 STAS 4A83p-77 SrA? 1483}1-.77 Nl '24.57

STAS 4-483,L2-80 sTAB 4.t83{3-77 STaS 4.183/4.-77 STAS #,83/3-77 STAS 4~'3f4-77

C onduo; e de conej}(iu1ri; pe;nt,ru tel:e.ujinu1J'idttii f.i aut ornatiziiYi (STAS 1()37-80)

Tc£.J3L

rcWTBl£

'lCZML

"Tc2MTML

Ic(E, Y, C) ML "Tc(E, ~, C) 2MTML Te(E,1':, e:)2BTB:f.:l TcL[2BML

Te{E, Y, C)2MLF Te (E, Y, C)2BLF \i'c(l;;, ¥rC) 2MLFIML Tc(E, Y, C),2MT.MJ;.Fn!L

TcM(Y, qMD

-rcqt TebiYF Tc~ TeYF

TCLi2MBI TeLiiMBL

TcLiYTBL TCLiYTBUi' Tc2MY

0,5 0,5 o.s

0,5; 0-,8

0,5; 0,81

0,1; Q,2S; O,35~ 0,37; 0,5~ Q,6; OJ5; 1; 1,5; 2 .. 5+qm.ll 0,196; 9,283; Q,385'; a,50s} Q,q§q; 038.3.; 1:,131;

1,521; 1,539; 2,,515 rom!!'

o 05,() 10' 0 25.··0 .5 Ill'Iris 0:05; 0: 1'0; 6)5: 0;5 mm2

0,.35;0,5; 0,';'5; 0,.88; 1;

1,25; 1·,5; 193;2,5; 3,fmm2 0,0'7; 0,2; O,5~ 0,75; 1; 1,5 mm2;

In Iocuri usoate ; lega:i:uri tixe L se~ua.J;itari, IeT mstala Pi e ec-

triee Conducte a-limentare'rin Q:rictl medru de 'lncru Idem - useat, :to orioe- meiliu; Tc l?i -semnatizare ell atenua-

rea p ertuJ;;i:i!l--

tiifOJ; ind use Leg-:i.'l;uri sensibile 1a inelt,. care statiCli. rSeinna:lizare :Fe :radiotehnici, ' eJ,ecl:ronieli. - leglltUFi fixe

Idem - Jega.:tnd . flexibil,e

111 apara.t:).j~ de' radio l!i -telteomunic.ipi

iU.3.i. (continuar-e.t

2

TcLi2MY

TcLi2¥YF ~cLi2MYml\ T,cBF TCLiBCF

TcCBFEL

0,,12'; 0,35; 0,5; 0.'15.; ,1; 15 =2 0~:3.5; 0,5; 0,75; 1; 1,5mm2 2; 3xO,35;O,5; 0,75m_m:2 0,196; 0,282; ~13S;4; Iiq02; 0~783 0,371,0,.596· 0,789; 1,009; 1,5!lS

1;ZxO,282; 0,.502

~ Idem, unde esfe necesara :fI.el<i~ Dilime 1& 1poutaj

In apaAtaje Cl,e radio III tel eeomunica'tii;

Idem -

TLA¥Yd TLAYYs TLAYi TLFYB TfiA:Y,y

3(lX3:Jil) - 4,{l:><5Sl

3; 4(lx 3D}-3; 1(lX.5S) 3; .f(3xSSJ

2; 3; 4(lx6D') 2·3·1·16x(l8·~0 1)-

....: nixl~Adf) ,

STAS 3627-80' STAS 3ti27~St} STA,S3627-8~ STAS J6l.7-80

5-'IAS 10.566-75

Simbolizare. Pentru cabhzri .~i conducte te1efo"iee; TC, ..rU" T~ Cia i:ncepnt) - cabln san conducta ~elefpni.ca de eentt:a.li'l.. urban, :i;D.terur1:\ ; '[BU, TBI - cbnducta de oridl urpani'i., interurbana; Ti (la anceput) - cpnducta t",lefOluca deill.terioJ;; Y - izoIape=u manta de PVC; 2Y, H, C - izo ape de polfetilem>, hirtie, cauci.ue.; A (ultima litetll - autopnrtat; Ar, Ab - arIDa.tura de oteldin simla ,rotunda, oan<:li;'i.Jc P - manta de pJu:m:b" ;Eo - ecran decupru, folie de aluminiu san benai metalizateQ T; Ti (La sfir~it) - im'pletitura. textila liI,eimpregnata, imprC:c.oml.ta; I£nvel~~ pro.i'ector exferio,.

Pentrn eonducte .. qe eonexinni : Tc (1a. lnccpnt) - eonau'Cta de cp·n¢nni pentru telecornunicafii-; Li - :fifli.: B, 2Et M, 2M -lnfii~ura.ri din fire ~ bumbac san matase Ia .1 sau, 2 sbraturi; T - tresa din fir.e te:x:ti.1~; E - iac de, emailarlla condrrctoruluij Y, C - izolape saumanra de PV"G, ca.uduc; m - a,eojlerire comnna; F - tresa de reoranane (faralieiza:re); I - impregnare ell e.~l:i.. de albine ; b - sb:at de :tae electroizora:nt.

Pent'ru c9rdoane~ T - CQ$n doe teleeomunica.pi; A - apa.:ra.t· E' - fi~.; Y - izo1:afi:e simanta.li'e PVc.; 1- - fir leonic; j'. - tglpletitl; S - iFlralat,

FG;Ti F.CTi£! ACTi

7.50 750 750

1 .. 0,75 -7 150 l *0 75 -;- 1:5.0 1 X ,5 ~ 150

STAS 526~SO STAS 526-'§o STAS 9:4l&f3- ts

85

:Nota. 1. Aim~olizaJ"e": F - conducta-pentru rnsta!lacpi"fixe; A - (lal £nceput -alumini"t"'; P - prmte.; p - ccnstrucjie plata:; S - izolatl.e s;p'eciaJ.a; s - suspendare: ci - corpuri. de ilumina.1; (ciod se utilizea.zil. ~i: p'enttn suspen.da.ry, ~u se mai sGl"ie); C - Izolajie de. caucino; Y;_. 2Y - Izolatie san I+.ta;ntg a~ PV\, :re·~~cti~ deypoli:e~ilenii A - a;r:_niitur.d. ~n ~mpleti" tUFa d·~·bfeI; T, TJ - ampletitllcra textila neimpregnata, especnv impreg.p.a.1:a; I - rezisten, la intemperii ; :f - flexibil; ff - foarte flexibjL

Z. !n:citr.ca1'C{l;rnaxim#. adm~$ii i~~ region pe.r~ane <t Ia teaiperatura me'd,iului ambiant de +25~G, cQrifo'rm tabelul;ui urmMor:

M'onta:j M{;)lltaj in tub P1"9t~ti~; lIT. .condrrctcare :
se, mae.. "2- ~ i' I 5J6[ 2 I I
mm2
Cn I AJ. I Cnpru Aluminiu
11 1(} I
11
27 1"6 16 13
35 M 20 16
45 31 27 27 21
61 15 39 ~6 29
82 58' 5,':1 :l7 J8
IG7 76 67 66 53
152 98 87 83 65
16.5 12§ 104 ~O3 82
2f.t:5 1.56: t3.7 131 W4
t1.'i 1,~. 171 166 133
285 228 WJ~ 191 153
330 2>55 221 214 171
375
4\40
510
'6.0~
.86 FSGTi ~ k'V FsCT FciCTi F<;iCTip, FY

APY FYYA RPyy :A.FPYY AFP¥YS

3

1 X 1,5 -7 18:5 2;3xO,"15

1 X 0 .. 70-

2. >< O~75

Ix 1..;-.300

1 X 2,,5 -=- '100 1+.if:xl,..J..;.-4

'2· 3 x 1-=- 2.5 2:3x25'4'

z'x 2,.5;~; i}x 2,5; 2 x 4.; 1 X 3,.5; o x,2"

STAS 5617-80 STAS 1023-00 STAS lO;~3-80 srxs 1025-80 ,STAS 686-?-8q STASc 626:5-80 S'l'AS 2552-69 STAS 6864-76 $TAiS 6861-16

STAS 680&-76

c

3. Dlametrele intedoare .ale tu .uriloz: care pot proteja num:ai:u~ de conductoare-menpionat in taneluI precedent s.£nt arata:te in 12.5.

2. 1.3 .. 6. "Cahluri "i condncte Jientru ilIStaIatii electrice mObile

MCTp MeT: 1!(:t~ MCGU MCCUT :M:M€.M :J'd1¥ICMT MWp

MY¥l[p MyyU M¥YM

MC{;-G MO:;,&:-I MeCM-Is MCCG-Is

MYYG MYIf

MASCTi MAsYTiR

M see c

M Sud CW M Slid GC

:3

ST.A.s.

300 3.00 300

Gordo,ane pentruuiilizi'iri casnic« pi ·semiind •• ~triaZe

2:50 7.; X Q.75 -:- 1,5 51'1'1.5 4937-80

2~0 2; 3>i< q,75 ~ 1,5 STAS i9-37-&O

25D 2;. '3 X 0,75 ..:. I, 5 ~~sS ":11293376- 7~~. P .. .,O

380 1,3, -:4, .5 ~ 0;75 -;- 'I ':>'.1.-<>- ",,"0

38_0 2; ;3 x 0,75~ 1 STAS 123:6f2.;8()

500 2,.3, 'I, 5,6, x 0,75 c;- 6 SX'l"l,-S 1236/3-14

5QQ 2,3,4.xO,7.5c;-2.,;5 ST'-i\.S 123Qj3-74:

300 2 X 0,3:5; 0,50; 0,15; 1 -

-) x 0,5; 1 2 x 0,5 c;- I

2 x o_,75: '3 x 0,5 2,3.; 1,:? x 1-:- 2,5

75(1 750 5.00

1000

1 x 1,5 -:- 2"10 ~ 2, -3,"1 X

1,5 -:- 95 - .5 x 1".5 i'" 16 2,3,1,.5,6,7 x 0,75..::- 1.

1 x t5-;- 240 -2,;3, 4 x

x 1,5 -?- $)5 - .5 X 1_,5 -:-

-:- 16 ~ 6 ; 7 _;I<" 1,5 -;- e 2,3,4. X -'1

1 X OJ 75 -;- 95·

STAS 73'50£2-S{} . ST:AS 'j;3f>0l2-80 STAp 735.0Tl-80 ST~4..S73:j{)J2:!80

4:50 660

Ctibtcf-j tk Q,SC"ffrliSQM.~

I S8Q I 6; 18 X 0,75

380 20;'34. X 0,75

Cab~uf'i dec hlEiwi 8J.ie.fi'i04 1 x 16 -:- UQ

1 x 16 -:- 150

I x 16 ~ 95

ST,AS 12'S.6f1-'71! $TAS 12-36/1-71 STAS 1236/6-74

STA 12J6J6-71 5'1',A"$ 7359./'1--·&0 STAS 9108!o80

I STAS 1237-$0 STAS 1237-80

I STA:S 1020/2-8q STAS 10fO/2.-8@ STA:S 1020/2-80

87

:2.1.3.6. fumtinuar-e;j

~sceI

2.

1263-63

'Not,a. 1. Sil7lbcliza;re.: M (lac In,cep;ut) - cordon san. cabin pentru i:nstalafhl rnobile ; Y, C (a dorra, liter3:) - iz61atie PVC, caucino; C (in in". te;r.i6r) - manta de cauciue ; T, 'ti - .Impletitu~a te:x:ti1a. neunp;regna±a, iwpregnatlJ.; I -greu combnstibil ; U, MJ G. - execu;tie u!joara., mijlocie, grea; s - eauciuc special (la c<'l.blurite,MCC), tresa se'll);n'Uca.strn.ta. (Ia cor-deane MCT); Ai; - ascensor; R - fir de rezisten~; J> - f<;lrll).a plata.; 1" - forma rotune{i.;· Sud - sudur.a. electric'~; U - rezistenz 1<1: ujei, C1.j1orile conducttil-or; eonductoarele active AD- afbastru deschis, N - negru, B - o~n san maroa, de ~rotec:'e VG - verde-ga;lben. _

2. Incarcarea, ma.-rima. a'timisil. In r.egini permanent, Ia temperatura .mediului am'bmnt de. +ZcYC:

s.,mm21 0.5 0,75 1 - - ffPc 2112 16

r 3 1.-4

VAY v;r,py

YL-P¥A V"J.,yy

eNI -CNIff £'NIE

88

Cat/uri ii. t;oniluc;te pentru insiala/ii p'& autove}tit;1~le

sTA:S 960·StJ STAS 1021-3:0 Sl'*S Hi21-S0 S:,rAS 1021-80

1 XI 1,5 .

1 Xl 0 ,5 .:. 150 1 ~ 0:75·-;- UO

3 -;- 4 lI: 0,95 -;- 2,5

Caolu'Yi navare

Cablnr! cu izolafie, ilin cauciuc

9"50 1)!< 1 -:- 240_; 2 -:- 3 1 ~

-;- VO; i -:- 37 x 1-;- 2"j NIl> 3173-.]2

950 l~ 1-;-2~O;2-;-;;7!:! 1!>.iJ

?o vo· il ..0. 31 "j1 1 -=- 2 5 NID j U)E-80

V.50 i * i -;- 95.; 2. -:- 3 ~ i -;- 16;

4 M 1 -:- 6 ; 3 -;- 19 ¥ 1-:-

-' -;- 2,5 N1D 3173"72

~.1,.3..7. (continuarej

3 i

2

1

1 x 1 -:- 95; 2 -:- 3>.< 1 -:- 16; .1, -i- 12 X 1 --;- '2,5; 19x1...:..l:5 2, 3,1, :1, 7,"12, 19,27, 37, 48 X 1 2,3.1;,5, 7, 12, 19. 2FT, 3'7 X 1

1 -:- 3 X 1 -:- (0; -I x, 1 --;- 6;

.5 -:- 37 x 1 -i-' 2:5 W9E,-79

1 --:- 3 X 1 --:- 10 ~ 'X 1 -;- 6;

.s --:- 12 X 1 -;- 2,0' 109E-79

19 x 1,5 1O.!lE.19

l-x 1--:-2.10;2--;- 3>.: 1..:...

--:- 95; 4: 5< 1 --:- 6;

.5 --;- 37 X I -7- z,:S MID ID9E-'79

Cabluri cu izolactie din PVC

cser

CNCIE ONC85C

CN'C8.5CE.

1750

CNC85CAr CNC8'5Cf;f

1750 1i50

CNYY 12:50 1 X 1 --:- 210; 2 --;- 3 X 1
--:-12(); 4: X 1-:-1'6; N;TR 211E·81
CNYYAr 750 5-=- 19 X .--;-2 j l'(TR 21lE-.&1
cNfYY 951J 1 X 1 -:- 240; Z --;- 3 '* 1--;.-
t20; "'l X I-=- 16; ~rR ZUE·81
eNY'YEY '?50 5-:,- 19' x 1 --:- 2,5 NT~21lE-81
cNy;y-F V50 Ix 1--:-2.10;2--;-3 X 1-;-
120; 4x 1...:.. 1-6; NIT"R 2UE-&1
CNYYM·F 750 5-=- 19 x 1--;- 2J5 NTR 211E-81
CN£Y'Y-F v50 IX ~--:-240;2<-:-"3 }l! 1--;-
--:-120; 4x 1--;-16; NTE. 221E-81
CN¥YE¥·F gSO ,5 -:- 19 X 1 -:- 21:5 N-TR 2rlE-Sl (lCabluri mirJ,ierc 1009 3 + 31(3E) - Z.;5 --:-,95

60a03 + 3/(3E) -6 -:- 95 NID 6069{5 GE.-79

- ,com, --: pentru perlo~e -

3 Xi 1: + 3 :;::, 1.13E + 3 Xi 2,,5 l-;,·60!i9fl-$3

-'peno:-ucombint - 3 ~ 2,3 +

+ 1614£ + 3 Xi 25 f 1 x' 25com; "

3- Xi 25 ~ 95 + Hi'--:- 50/1£>"+ rr ~

~ 2,:5 + 1 ~ ± com E.6,O.69 / 1-83

Cablur.i penfru AMO

~CCGCE:i CMCCGCEI a:tCCGeBf

elleu-Canst tJ:;;r Fe-GoIlSt $EP Cu..Q,.rm CTPEa;onst C2YY-pH

2 ,;Ii:] 1.,38 - peatfu teI'lJ).oc;U;plu:d 2 Xi 1,,,8 - p,entrn ;termocnpl'uri z,)?) 1"JP - pentru: te!m'oon:pluri 2 Xl 1,50 -1>eAtru teE~plUIi 2.8l 0,75 -pentru pH-me'tre

N'ID 318 N~D 3i8 NID 318 NID 31S CS 5(Ji8~-8

1 i2

r "'

TD¥Y-.F-G k2Y'SE,Y -Eli

camcterl'£tio-ile -conduetoarelcr :

I(u~, 'Sec?uni -I;I1W, material,

Z', '" X 10;: IJ~ AI 2; '1 X l~Alrrn ;3 X 25 A:l ru + lit6 AI TU

;z.~ 1 * 1:6'.At rm

j X 25MI'm + 16Airm

~0 QL-A) + 1§; 2:5 M- ru 50 0L-Al + 2$.,£1.rID

:"5li1 o1....Al + 3 x 25; 3:5 Al-ru ~@ Qr.-AI + 16; Al ru.

50 ~L-A1 + -Jr-< l.Q,AJ TTl

5€l 0;:041 + 3 r: 1,6 -;- 1.0,;t'U rm

50 0J;:...AI + 26 AI.ru + 16; 25 All r u 00 QUAl T Ht Z5 AI r,m + 1(;

Z:J :A1",m

50 GL-A1 + s X 1:6 -;- 70 A1'rID +

+ 16' Alrm .

50 GL-AI4 3. x 2:5 of-If70 Al rm + + 3:x 16-AIrID .

50 ,G~ ;.:- (3 1)( '5 -;-. 'to AI rm; + ,t- 3 X 2:5 Al I:m .

5,1'} Or, ...JiJ r+ 3 X io; 70 A1 Em + +-5)( 3§Alrm

90

I

1 NT.R'G 80-82

I NTRE :ID970-8J

utiliza:r.e

,fa~~~e ol~iloI" idem, sau .S'tilp'i de J;$A

1

5Q OI.-Al + :3 X' 16 ~ 50 AI rID. + +- 2 X 16 AlrlT\

Idem, t,lfazate ~i bifazate san j'l\lm6.~at public

Nota_ 1. NI-CS 1/75; a; = 1000 V.

2_ Snnbolizare ; T - fascicul de conducteare torsa.date; Y - ~olati.e PVC; I - ~eZtst';nt h intemperii; R - rl}~"S1:_ent: Ia a,nder,e; AI - conductor de .alunriniu : 0L-:A:J. -conduJ;tbr 0<; otel-alull1.IDiu, ru - ro'bllli:l llnl:til<lI:; -r.m - rotund mulfifilar.

2. L4.1. Conductoare neizolate p,entru ljnii electrice aeriene

~
Fire dt=- z; M'ij' lad,A 1a 25°
s. F l'~
.'
mm'" --- mm daN k1?'fkro f1./liln +1 e;.
condo
-- ----
I 2 3 -I 5 6 Ccmituctoare ain cup'Yu - cs 10':1-75
6 J,_ Z.z8 5.0 70
10 1 379 80 95
10 '7 3§O 80 95
16 1 58;8 ioo 130
l§ 7 575 100 1,3,0
2:5- 7 907 14.'0 18'0
35' l 1251 170 2120
3; 19 1258 HO 2>20
50 19 1&67 2i5 270
70 19 2631 27.0 310
9) 19 33_95 335_ 4115
120 37 4'3~O 3~ 18ft
1,50 37 5394 ~65 570
~85 37 6612 5;50 6740
2'40 37 87:H 6;>5 760
2AO. 61 8657 635 766
3Q,ci' 61 ]08Jl 7'4.0 &sO
-100 6;1 895 105-0
Condu.atday~ .de, alunti'piu - S'T4,S3032-80
16 7 5,1 290 H /1,&)21 95
25 7 6,5 425 et 1 ·81 105
35 7 7,5 5B5 94. 0:833 lJD 170
91 !2.l/4,1. (rontinU{1'Te)
1 2 3 ;j ;5
50 '7 9,0 810 t35 165 215
56 19. 9;.0 8'60 lJ3 i65 215
170 19 10,5 1150 ~61 21Q 265
95 19 12,5 1595, 2>56 255 320
120 19 H,O 1.910 3:22 -300 375
150 G7 i5? 2570 ,406 3:55 410
185 37 14,6 310':; 501 do 500
1240 61 20,2 40L5 670 '190 590
GOO 61 221..5 1850 827 570 180
Qqn.4J+c.toare 4eotetzincat. categoria .A. - STA~ 3Z.J~-i11
16': <:! 5,1 588 8,8.00 95
25 'iJ 6.,3 li~~ 5,800 100
35 'iJ 1f/,,5 "1,100 1:15
50 1/ 9,0 1823 2,800 iJ55
5'0 19 9,(} 178 .. 1 2,9'0,0 165
';JO 19 10,5 2420 Z"lQ.O 210
95 19 12,5 3140 1,500 260
95 37 12,6 34M 1,500 2QO
120 19 14:0 4312 1,~OO
120 37 14;0 4283 1,200
1-50 37 15:'SO 5353 1,.00
185 3? 17.,4 6693 0,80.0
Candi4ctoare de ·Q.!el zincat, catef/oria B - ST:AS 3731-n
16 lJ 127 16,0 'iJ5
25 fl 194- '10,0 IOO
35 g 275 fl,3 155
50 19 386 5,2 f65
70 19 .528 3,8 210
9'5 87 151 2.,9 200
120 OJ Q35 2,2
qo 37 1185 1,9'
185 37 1'4i50 1,4
Ccnductoa'Ter1.eo 01el Zinpt;!_categur:ia G - ST AS 3731:.-71
16 v D,l 20:58 127 75
2'5. V 15,3 3116 19'1 100
35 V lJ,5 4420 'J,75. 135'
50 19 9,0 6243 386 165'
170 19 10,.5 8157 :';28 2ID
95 37 12,6 12162 151 ;!60
lZ0 37 14,0 15014 93:5
15f) 37 15~S 18~'Z,3 l1i5
ISj 3'7 17,1 2&107 1460
92: 1 2 3 1: '5 <3
Cwulu."r;toare de oteE-a -um~niu
25/1 Of 1 6,'8 896 .w0 30
3516 6+1 8,1 123a 135 170
'§O!$ 6+1 9,6 1710 165 210
'1.0/1;2 26+1 H6 2':<20 210 ;265
95fl5 26+7 13~1 3375 260 330
120121 26+7 15.,7 4560 3'03 380
ISjf3;2 26+7 19,2 662.0 475 sW
21-.0(40 26+7 2l,i7 858.0 5n5 610
300/5Q 26+7 24,2 106M 5~& 690
15Pf75 63+ 19 27,_3 l-0I.5.0
680:;8 54+19 36,0 21040
Condactoare de. o/ei-aiuminiu '£1~tar;it - SUS 3000-80
95f2r2 I r2+7 I 1,69 I 7,965 I ~I21 0:00°1 215.0 -:,13.0
,_ o:o9k 651_0
5801159 30+19 25,2 13170 10390 585
4:50/97 68+19 30,,2 17500 2016 0,0'65 68.0 298 313 32,? G38

Nota. 1. Si:mbo1izarea a.w. cepul tabeluhri -: Sc - seeti'U,'lda eonduotoJr:Ulu1; 'r -ioIj:a fie rupere; [.i1.d - curenrul ~xim admis, 'Pentru. conduceoarele OLA1 se da;_: tneo oana 1, raportul Ar/OL, iar- In coloaBa 2. su ma

1: . -. .

Al J OL.

2. H-aut'anjele If,1,'_iilorelearice aeriene en. eORd-uct()are 'neizotate (va:1pri medii), pentru seotiunea conductorului , in mm2:

151'0 (lOOO 250'0. 3000

3.8.51374

103. 392

;!19 105

429 118.

364 353 382 3t'I- 396 38-5 408 397

93

3

1 I z

A 1 j

10 15 20 "'0 40 50 rJ5

100 150 200

x~ - reactanj:a inductiva inter;ni!,

540 530 93(:) 1330 163-0 2010 2,090, 2.070 1850 1670

80 80 SO 80 90 90 rog ue l'!0 230 3'10 350

400 311 ~90

600 33'1$" 317

8{)O 354

1000 368

1230 381

1509 39'5

2000 H2

2500 426

3,OO.Q 43'7

2.1.1.2: .. Bare neizolate

JV1asa., kgjm

'7

1~1I lad_ A

pol c.c. 1 c,a,

8 -9-j--w-

.Dlmerisiunll mm

Masa, kgfm

2

n/j 1"4;, A

p(')l....:=_l~ 3 i: 3

Bare' 'iErept"w;ghiuZarf:

20 x 3 O;,~,3 1 2'90

20 x 5 0;$9 I 38.'5

25 x 5 i.n 1 16.;;

30 x!j 1;3i I 530

1(}; x .5 1)18 1, 710

3,56 2 1180

3~j6 1 1000

<7,12 2 1'770

94

295 6

390 7

179, 8

51Q 10

715 12

1215 11

1025 16

183.0 J 18

Bare rot,mti"

02.n %

0)43 1

O,447 I 6,699 1

1.00;7 1

1,370 1

1,790 1

2,2§5 1

He- 180 1.15 3.00 385 465 510 67(}

2.1.1.2. (crmti~tUaTe)
'2 I 3 I 4: 5 11 6 7 I s[ 9: 10
50 X ,5 850 20 2,.8.00 1
1410 22 3,380 1
5Xh:: 10 1215 26 1,370 I
2;125 28 5,1.80 1
60 X 5 1006 30 6,291 1
1685 32 7)58 l
2300 35 8,3.(;3 1
60 x 10, 14f5 38 'lO,1qO 1
2''1'7,'5 40 11,180 1
j305 ;Ii 11,150 1
80 X ,5 126{) Bare tMbular-e
221fl
295@ ZariA 1
80 X 10 184{) 221:26 1
2950 2,.1/30 1
3895, ~81.3-! 1
100 x 159:0 '35[40 1
2715 10{15 1
.J 3'510 1.5/50 1
lQO X 1 2215 50'}5j 1
'2 36;55 5§j§_O I
:>- 172A 62170
cd 6370 72180 1
Ban lie alu'min.x.!.<
HareJ:ej?twngJiitilarl) Bi:we T,ot,."ae
20 x J 1 225 6 0,071 1 115
zo x .5 i 3(io 7 0,077 I H.O
30 x 3 t 52;:; 8 0,136 i 170
SO x .5 1 1,15 10 0,212 1 220
~O x .5 1 530 '12 0,305 1 505
2. 92Q 14 0,.116 1 370
1 770 16 0,0&3 1 -4;50
2 1:380 18 0,6.87 t 530
3Ox5 I 1 515 2'6: 0"8:18 620
2. J11:5 22 ;,030 1 105"
50 x L'O ~ 9'1.0 ;>;5 1.;PO 1 855
2. 1660 28 1,65'0 1 WOO
® x, j .1 ':J70 :>0 l~IQ 1 11,00
i B~j j5 ·2,600 1 1$80
60 X 10 i p05 J8 3,060 1 1540
2 1930 10 3)$~9 1 1660
S 2620 :1:5, ~,,2$!O 1 19:60
95 1 2- I j I 1. :5 Ir 6 I tJ I 8',
80 X j 1"O89 Bare t1{bu~'are
2,160
3.2-1Q 20/30 575. 575
4,320 25/30 1}46 640
80 Z 10 2,160 30/40 765 '765
1;,.s:20 35/40 85'0 8:50
6;480 40{45 935 935
8.640 15/30 10'{0 1040
190 ~ 10 2.700 50/5ti 1145 1115
5;40.() 54/60 1310 1:310
8.,JOp 64/70 lj45 154.5
HJ,800 74/80 1770 1771),
J3WI'B de opel Bare dreptu;ngMulare Ear "Qtawde
20 X 3 (:),'17 1 8 0,395 1 18 48
2~ x.; 1),59 1 10 Q,617 I 57 n
30 X :3 0>71 1 12- 0,888 1 67 67
40 X .5 0;94 I 14 1,21P 1 81 81
:50 So: 3 1,18 1 16 1,58Q I 95 95
60 X j l,41 1 18 2,MO 1 100 100
70 X :3 ·Vij 1 20 2,lj70 1 124 12-'1
SO X :3 1.88 1 22 2,980 1 132 132
90 X 3 2, 12 1 25 3,800 1 1~7 1'17
],:00 X G Z.:33 1 30 5.:5§O 1 172 1-72
20 x4 0)$5 1 Bare tubulare.
25 X 4. 0,78 1
30 X 4 0;94 1 0,624
40 X 4 1,2,6 1 0;819
50 X 1. 1,57 1 1,2.50
60 X '1 1~88 1 1~630
:;;:0 X 4 2:,20 1 2,420
80 X '1 2,5:1. 1 3,130
90 X 'i 2,83 1 3,860
i00 X d 3,14 5,200
Bare rJi'J7- olel ('ornier 6,64~ •
7,6"10
25x~j~S I 1,55 ,-'ji'l'.;ij de cafe fera.t ~
3P:ii: ZQX"? I !'s)'4
10x40x1 1 2{{O P".ofil
4:) x 45;.; 5 1 2"78 7 t 7' 000 I 1 I 3.90 1399
50 is 50x.5: ~ :,}45 9 9;300 1 410 -'lI@
50)\50 )16 I ':H'7 11 )0,90:0 1 510 510
96 60X60)'(o 5,!f911 1 Hti 776.1

60 x060 X & 1,1'1 1 43.1 81}7

80x,zOx 8 :9,,6,6 I 1, 619 l.J.'10

r4 18 21

1"1'720 d0'50 23,6a0

2.1.1.2. (C'o.uinw;J,re!/

I 2 I 3 I 4 I' 5 II

No'ta. '1. .n.-WORTAN't 1 Tuaiute de stabilrrea cu,(.entul~i m:a:Jdm, admis in bare, valOrire din t,<fbel (d;i.i!~ fleillfrug t'e:ul~eI;ahi~a .ll',lIldiUlui ambient- de +25°<;, .Mtitu!!ii:pd :IIlWl~ d~ 1000 Ill, monta-j pe mll:c~e a d).stante'rrllJ). 'de :alfa CODl'brw. f!g. 2:,,2), pc trascu or-izontal ~i vopsite) vor fi, oorecta.:te·, func#e d~ alte. c,Qaoijii de rOZ&l"e~ prin lnmlJ;j.lirea. lor ell llrmatorii coefiCiMti:

Fig, 2.2', Bista,nte:mi· nirtre i~e ba;;e le· "g?-te in: pata-tel:

a - utu si'n{;1l.t pa ('Jict;. b - <lolla :i1a!l~t.c.

_6_, _,,~_. l~

111. 1,~ I

+ ~5 1 __ +_~_5_l

1,11 J

+35 1---- ---~ 0,88

'v, mls 1 2 I l 9 lq..
kz l,'l5 1,77 2,:5
R, - ~ore.c!.i:J> la mor.tarea, baretor pI? tat; v:alQd
nr, b,are- 1 2' 3' -4
l,mm 60-:-200- 50-;.-2'00 160' 20'0 l~" o,sto O,.!l5 ;Q,1t5 0,80 0;?5ff.7

- k~ = 0,8,5 - co);eC'tie i.'le t~,seu vert1.cal mai lu,ng de 3 m;

- "1l~ = lOO'of(Q@O@ + Pl.) - coreo:j;ie aealtitua~ne.J;llai mare de 10,00 m,

und'e H S6, k in Ill;

- k6; - ccm:e1ie, ipji:n;tru 'bare 'll<;l'vt>psi~e, 'k? - c'Orecji;e funatie de ira~ ~e :D.are pe pdl ,aplicat\t nllJIlJ,i Ia B~rele din Qt~l); "a10)'i:

nbipol 1 2; 3 2: "1-.2 -1
~6 lJ,$ 9,'Si Q.S7 O~9
Iti c.a; L65 2'.b6 :?,5
e.c. 1179 i~1Q 3,5 '2, Re"iistet'kfil:ii; s1p_eoj,Jite 1a te,U1f!eratwa d.e +05°1:: ~:i reac~nt!l1e mductiv;e specifice penku barele de- ..secp.u,ne drept"\1ng'l1iulara:

aRo ro, mq/%l
= ~c.n. 1 Al mn 150 2cOb
:25 1: !i .1{,235 Q,179 Q,'200' O<~~5 Q;2"l-'l
5'0 x: 5 0;:2$7 0,163 o, 189 0,2,06 O,2Sj
40 X $ OW7 0,H~ 9,170 0,1~9 0,211
i.0 X 10 0:086 O,14§ 0,170 ~,189 O,21,.:1
$,0 % 5 q,l'ffi 0,137 0,157 °,180 0,2'0'0
5.0 ~ 10 0,071 0,137 Q,i57 0,180 -0,2'00
60 x j O:i19 Q,120 ~U!l5 0,lJ):/ ttW9
, .-
410 x-- 10 OJl5,9 o,~zo 0,1:915 0, Ii5':;. 0,189
89 iX .5 b,D9.0 0,102 0;1211 .o,H . .\5 '0,170
SO M 10 0:.,051 O,102 6,126 -o.;H5 0,170
1005< i? <1,071 0,090 q,l13 0,133- 0,157
iOO X 10 0,051 Q,090 0,113 , 0,13) 0,157 In ac{ist -t<!-i>el llmeil = ~ este distatrta medle geometrloa dirltre b_a_re.

2.1.5. Condu.cto(lre ionice (selupii ap-oase)

Rezi-stirita-tea unci solutii de s0Il'i ,f,llnc~e tfe teritpera_tur:l ;;i cone.,;)::itrll.tie, in MUnun2frnm:

~ l 20 I 3.01 10 j 50 I QO I 70 j 80 I

90 r LOO

1 .

o 0,,1 p,5 1

l3' §

to 20 25

I 760 z:Sb O,5-i -0,53 0:,19 0" 13 0,10 OM D~(ii

12';,0 j?'10

0~9S 076 0:26 p,20 0,13 o IG O:Q8

10,00 3'30 Q)0 0,58 O,22 (/. t8' 0,];6 0> n 0,10 O,QIS j 0,07 0,07 O,!i-6

_ ~'las'U:tarea acidi't'a.tliso1up:ilor apoase se face determinmd pH-ul deficit prin una din :relatii1e:

pH = ~ log GH,OT "Sg.11 pH = --10g a:rr.o+ = ~ (log Gn,o'" -r.. + log!Hio';l-)

i~ care :l1;r~o+ e-s{e ooncen'tr"atra ic5"niloT de H, l1n ion0-~aUl Iitrn s:oluiie;

ilI.ir,OT a"!i:b~t<.J)te"a, i011:ilp.t: "de H (p;n~dusul dintre conceatratia csi cceficienml de acti-

vifate f) ;,' ,

Metodele de mas.uraiea pH-ului:

- elocrrochimi(di; utilize'aza obi~llt;l_it ):IU ~L~ctr0d de masurare de hidrogen ~i electrozi de r~ferinta, din calomel, clorura' de Ag sau oxid de mercur ; precizie. 0,01 pH i

- calornnetrkii; utilizea,zasolu1ie san hir'fie indicatoarej pl'eei2ie @ ,,1, pEL

~

It:i{l - ~ __ 'B1'1ZIf

J

Valprile pH op'e_ntru soliltii1e :sta;ndard:

o 5 1(;) 15 20 2,5 30 35 4P

167 1'67 (67 167 f;6& 1 $S 1;68 1i68 1,1,0

3 .. 50 i:§5 3A5 ~,5;<f

4,01 4,01 4,01 1,00 ~,OO 4,01 1,01 4,Q:2 4,.0.3

698 ((95 15,92 590 6:88 5,86 6,85 6,84 6,g4

946 9:39 9.13 9;211 9,22 9,18 9~H 9,"10 9~0;V

99