Sunteți pe pagina 1din 37
PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 24 _apecler 2017 Nr. off4- G6 -50 Stimate Domnule Presedinte al Parlamentului, La 24 martie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr.37 pentru modificarea si completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, pe care, ulterior, a remis-o Presedintelui Republicii Moldova spre promulgare. Prezenta lege prevede concretizarea normelor ce jin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare si control al taxei pentru mérfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului. insi la etapa elaborarii si adoptarii acesteia nu au fost luate in considerare unele aspecte cu impact negativ, si anume: Noile reglementari prevad diminuarea substantial a taxelor stabilite pentru diferite tipuri de ambalaj, in functie de volumul acestora, fiind reduse semnificativ taxele atit pentru ambalajul din plastic, cit si pentru ambalajul compozit, cu includerea unor noi praguri de diferentiere de 0,1 litri si 0,5 litri. Astfel, spre exemplu, taxa pentru ambalajul compozit de 1 lita a fost redus& cu 0,50 lei, iar pentru ambalajele frecvent utilizate cu’ capacitatea de la | litru pind la 2 litri micgorarea este maximal de 1,00 lei pentru o unitate. Totodat, autorii proiectului de lege nu au justificat in niciun mod necesitarea micsorarii radicale a cotelor taxei pentru poluarea mediului si nu au evaluat consecintele negative pentru buget si economia national in general. Subliniem c& fundamentarea unei asemenea abordari rezidi in intentia de a exclude barierele tarifare la importul de méarfuri. Totusi, datele statistice oficiale denot4 contrariul - cota la raft a produselor importate in ambalaj compozit si plastic este substantiala si in continua crestere. Or, in cazul aprobarii modificarilor propuse, in detrimentul producatorilor autohtoni, se va majora si mai mult cota importurilor produselor, in special din UE i Ucraina, care detin © pozitie dominanta in categoriile respective. Prin urmare, din perspectiva macroeconomic’, acesti factori vor cauza reducerea incasarilor bugetare. Un efect negativ analogic il vor avea si prevederile de la Art.ll. alin.(1) si (2) din legea remis& spre promulgare, care stabilesc cA persoanele fizice si juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridicd de organizare, si persoanele fizice care desfagoar4 activitate de intreprinzitor se scutesc de obligatia de calculare si achitare Ia buget a taxei pentru marfuri Domnutui Andrian CANDU, Presedinte al Parlamentului 2 in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului (ambalajul din plastic si compozit clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29, 3923 30 si 4819 20 000) pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 si pind la data intrarii in vigoare a legii remise spre promulgare. Aceasta, de asemenea, va determina o sc4dere a incasarilor bugetare pentru © perioadé determinatA de timp, cu toate c& importul ambalajelor poluante va rimine la nivelul precedent. La fel, va crea condifii pentru abuzuri din partea agentilor economici, care vor importa in mod deliberat marfuri in ambalaj poluant, cu scopul de a beneficia de scutire de la plata taxelor pentru poluare pind la intrarea in vigoare a legii. Aceste efecte se vor rasfringe, in primul rind, asupra producatorilor autohtoni, care export’ o parte din produsele lor si, respectiv, nu aduc prejudicii mediului inconjurator din Moldova. Conform datelor Ministerului Finantelor, incasarile la bugetul de stat pentru poluarea mediului au constituit 247 mil. lei in 2015, 272,2 mil. lei in 2016, in crestere cu 25 mil. lei fat de anul precedent, iar pentru anul 2017 sint planificate incasari de doar 210,6 mil. lei. Micgorarea incasirilor planificate in comparafie cu anii precedenti nu este argumentata in nota informativa la proiectul de lege, putem doar deduce c& planificarea acestor incasari s-a efectuat cu luarea in considerare a modific&rilor si completirilor aduse Legii nr.1540/1998 prin prisma legii remise spre promulgare. Astfel, din start pierderile bugetului de stat sint estimate la aproximativ 140 mil. lei doar pentru anul 2017 (inclusiv ~ 80 mil. lei ca rezultat al scutirilor pe perioada | ianuarie 2017 si pind la data intrarii in vigoare a Legii nr.37 din 24 martie 2017, plus 60 mil. lei incasari neplanificate pentru urmatoarea perioada a anului 2017). Un alt aspect pe care il evidentiez vizeazi stabilirea taxelor doar pentru ambalajele primare care contin produse cu o consistenté lichidé indiferent de viscozitate. Asadar, de plata taxelor vor fi scutiti subiectii care folosesc acelasi tip de ambalaje, ce cauzeazi poluarea mediului, ins& daca acestea contin produse solide. Or, este evident c& gradul de poluare adus mediului prin diferite tipuri de ambalaj nu depinde de continutul acestora, astfel c& in aceast redactie prevederile legislative vor permite agentilor economici care utilizeaz& asemenea ambalaje pentru mirfuri solide s& nu achite taxele pentru poluarea mediului. Ca urmare, din textul articolului 11, propus in redactie noua, de la alin.(2), de la alin.(4) pct.2), pet.3) si pet.4), precum gi din Art.II. alin.(1) lit.a) sintagma yeare confine produse cu o consistenfé lichidd, indiferent de viscozitate” se va exclude, La 1 ianuarie 2017 au intrat in vigoare modificarile si completirile efectuate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, prin care a fost schimbat modul de administrare a taxelor pentru poluarea mediului — din gestiunea Serviciului Vamal au fost transmise cdtre organele fiscale. Concomitent s-a modificat si procedura de declarare a taxelor pentru poluarea mediului - in locul calcularii si achitarii taxelor concomitent cu depunerea 3 declaratiei vamale de import, calculul urmeaza a fi facut de catre subiectul impunerii, care urmeazA s4 prezinte datele pind la data de 25 a lunii imediat urmatoare lunii de gestiune, adic& practic peste 2 luni de la data importului. Intr-o asemenea situatie, pentru subiectul obligat s& achite platile pentru poluarea mediului apar nelimitate posibilitati de a se eschiva de la plati/reduce substanfial valoarea taxelor ce urmeazi a fi declarate gsi achitate, prin manipulatiile asupra volumului ambalajului marfurilor importate. De facto, Serviciul Vamal nu verifici si nu fine evidenta volumului ambalajului marfurilor importate, in baza de date a acestuia lipseste asemenea informatie. Astfel, importatorul, dup& o lund de la realizarea importului, cind marfa poate deja sé nu miai existe, are posibilitatea sé declare volumul ambalajului nu de 0,2 1, ci de 2 1, reducind numarul unitatilor de marfi si, respectiv, diminuind substantial suma ce urmeazd a fi achitaté pentru poluarea mediului. Totodat, atentionim asupra caracterului retroactiv al -normelor Artif. alin.(1) gi (2) din legea remis& pentru promulgare, care stabilesc c& scutirile prevazute la alin.(1) se aplicd pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pind la intrarea in vigoare a prezentei legi. Aceasté norma contravine prevederilor art.76 din Constitutie, conform c&rora legea se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova gi intra in vigoare la data publicdrii sau la data prevazuti in textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenta acesteia. Este de notat faptul cd prin Hotarirea Curfii Constitutionale nr. 32 din 29. octombrie 1998 au fost interpretate prevederile art. 76 din Constitutic, stabilind c& legea intra in vigoare la data publicdrii sau la data prevazuta in textul ei, dar care nu poate precede data publicarii legii. Or, nu poate fi in vigoare legea care a priori intra in contradictie cu principiul constitutional al neretroactivitafii legii consacrat in art. 22 din Constitutie. Urmare celor expuse, consider oportun operarea urm&toarelor modificari la legea remisa spre promulgare, si anume la Art. [.: Ja pet.2, nofiunea ,,ambalaj primar” va avea urmatorul cuprins: »ambalaj primar — ambalajul care confine nemijlocit produsul si care este conceput gi realizat pentru a indeplini functia de unitate de vinzare, pentru utilizatorul sau consumatorul final, la punctul de achizitie, la fel ambalajul, conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vinzare, indiferent daci acesta este vindut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori daci ambalajul dat serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vinzare. Nu sint considerate ambalaje primare obiectele care fac parte integrant4 din produs, necesare pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul, dacé toate elementele sale sint destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate impreund cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrane de mezeluri);” notiunea ,,ambalaj secundar” va avea urmatorul cuprins: 4 yambalaj secundar — ambalajul conceput pentru a usura manipularea gi transportul unui numér de unitéti de vinzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportirii.”; nofiunea ,ambalaj tertiar” se exclude; la pet.4, Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 11, Taxa pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazi. poluarea mediului (1) Subiecti ai taxei reglementate de prezentul articol sint persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridicd de organizare, si persoanele fizice care desf’goara activitate de intreprinz&tor sub orice forma stabilitd de legislatie si care: a) produc mérfuri care, in procesul utilizérii, cauzeaz poluarea mediului, indicate in alin.(2); b) importa marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeaz poluarea mediului, indicate in alin.(2); ©) procura de la persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, mérfuri care, in procesul utiliz&rii, cauzeazA poluarea mediului, indicate la alin.(2). (2) Categoriile de marfuri care, in procesul utilizdrii, cauzeaz4 poluarea mediului sint: a) marfurile indicate in anexa nr.8; b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30); c) ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifara 4819 20 000); 4) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozifia tarifara 7612). (3) Obligatia privind taxa pentru marfurile indicate in alin.(2) survine la data importului mérfurilor respective, la data livrarii de c&tre producdtor a marfurilor de fabricatie proprie sau la data procurarii marfurilor de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar. (4) Cota taxei pentru marfurile care, in procesul utilizrii, cauzeaz& poluarea mediului se stabileste dupa cum urmeazai: 1) pentru marfurile stabilite in anexa nr.8: a) pentru marfurile importate — conform cotelor ‘stabilite in anexa nr.8 calculate din valoarea marfurilor (valoarea facturatd) a mérfurilor importate; b) pentru marfurile procurate de la persoane fizice $i juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar — conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea de procurare a acestora; c) pentru marfurile de fabricatie proprie — conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea livrarii marfurilor; 2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30): cu 0 capacitate de pind la 0,2 litri “= bucaté 0,20 MDL kilograme inclusiv =) kilograme cu 0 capacitate de peste 0,2 litri sau] una bucata 0,80 MDL. kKilograme pind la 0,75 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,75 litri sau| una bucata 1,00 MDL’ kilograme pind la 3,0 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 3,0 iti sau| una bucata 1,50 MDL Kilograme 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifard 4819 20 000): cu 0 capacitate de pind Ia 0,1 litri sau| una bucata 0,30 MDL | kilograme_inclusiv cu o capacitate de peste 0,1 litri sau | una bucata 1,00 MDL. Kilograme pina la 0,75. litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,75 litri sau| una bucata 1,30 MDL kilograme pind la 1,25 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,25 litri sau| una bucata 2,00 MDL Kilograme pina la 2,0. litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 2,0 litri sau| una bucata 2,50 MDL 4) pentru ambalajul primar din ab 7612): luminiu (clasificat la pozitia tarifaré cu o capacitate de de Ia 0,1 litri saw] una bucata 0,20 MDL kilograme pind la 0,5 litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,50 litri sau | una bucata 0,50 MDL kilograme pin la 1,0 litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 1,00 litri sau| una bucata 0.70 MDL kilograme pind la 2,0 itri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 20 litri sau| una bucata 0,90 MDL kilograme L (5) Se scutesc de taxa stabilit& de prezentul articol: a) m&rfurile importate si/sau livrate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare int jernationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizarii proiectelor respective, precum si din contul granturilor acordate institutiilor finantate de Guvern; de la buget, conform listei aprobate 6 b) marfurile destinate proiectelor de asisten{a tehnica, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre organizaiile internationale si farile donatoare in cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern; c) marfurile destinate acordarii de asisten}a in caz de calamitate naturala, de conflict armat si in alte situafii exceptionale, precum si marfurile primite in calitate de ajutoare umanitare in modul stabilit de Guvern; d) marfurile si ambalajele destinate exportului; e) ambalajul aferent medicamentelor prevazute de Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente; f) ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevazute de Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale; g) marfurile introduse pe teritoriul vamal al {ari de cdtre persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, inregistrate la Camera inregistririi de Stat a Republicii Moldova, cu condifia riminerii miarfurilor pe teritoriul necontrolat de citre organele constitutionale ale Republicii Moldova; h) marfurile fabricate de subiectii specificati la alin.(1) care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului si la a c&ror producere au fost utilizate, in calitate de materie prima si/sau materiale, marfuri indicate in anexa nr.8; i) ambalajul primar din material plastic (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30), ambalajul compozit (specificat la pozitia tarifard 4819 20 000) sau ambalajul din aluminiu (clasificat la pozitia tarifari 7612) cu condiia cd ambalajele mentionate au fost procurate, importate sau fabricate de subiectii specificati la alin.(1) al prezentului articol cu utilizarea in calitate de materie prima si/sau materiale indicate in anexa nr.8, cu conditia achit&rii taxei stabilite de prezentul articol la fabricarea sau la importul ambalajului primar mentionat.” Articolul II din legea examinati va avea urmatorul cuprins: Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.” in final, urmare a celor expuse si in temeiul prevederilor art.93 alin.(2) din Constitutie, remit Parlamentului spre reexaminare Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, in vederea xcluderii carenfelor constatate. Cu stima, Igor DODON PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea gi completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului Parlamentul adopt prezenta lege organica. Art. I, — Legea nr, 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificarile si completarile ulterioare, se modificd si se completeazi dup’ cum urmeazi: 1. La articoful | litera b), dupa cuvintul ,poluantilor,” se introduce textul ,de colectare, reciclare gi distrugere a deseurilor,”, iar in final se completeazi cu cuvintele si a degeurilor de ambalaje”. 2. Articolul 3 se completeaza cu patru nofiuni noi cu urmatorul cuprisis: .ambalaj compozit — ambalaj confectionat din diferite materiale, precum hirtia, cartonul neondulat, materialul plastic si/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, niciunul dintre aceste materiale neavind o pondere semnificativa pentru a putea atribui ambalajul la un anume tip de material (de exemplu, tetra-pack); ambalaj primar ~ ambalaj care confine nemijlocit produsul si care este conceput gi realizat pentru a indeplini funcfia de unitate de vinzare, pentru utilizatorul sau consumatorul final, la punctul de achizifie. Nu sint considerate ambalaje primare obiectele care fac parte integrant din produs, necesare pentru a confine, a susfine sau a pastra produsul, dacd toate elementele sale sint destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate impreun’ cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri); 2 ambalaj secundar — ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numér de unititi de vinzare, indiferent dacd acesta este vindut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dac ambalajul respectiv serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vinzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fliri a afecta caracteristicile produsului; ambalaj tertiar — ambalaj conceput pentru a ugura manipularea si transportul unui numar de unititi de vinzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deterior’rii in timpul manipulaii ori transportului.” 3. Articolul 9: la alineatul (2), dup cuvintele se percepe” se introduc cuvintele ,,de la subiectii ce admit asemenea deversari”; la alineatul (3), cuvintele ,se percepe pentru” se substituie cu cuvintele se percepe de la subiectii ce admit”. 4, Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 11. Taxa pentru mirfurile care, in procesul utilizirii, cauzeazA poluarea mediului (1) Subiecti ai taxei reglementate de prezentul articol sint persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridic’ de organizare, si persoanele fizice care desfigoar activitate de intreprinzitor sub orice formi stabiliti de legislafie gi care: a) produc mirfuri care, in procesul utilizirii, cauzeaz poluarea mediului, indicate la alin. (2); b)importé marfuri care, in procesul utiliz&rii, cauzeazi poluarea mediului, indicate la alin. (2); c) procura. de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar marfuri care, in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului, indicate la alin. (2). (2) Categoriile de marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului sint: a) marfurile indicate in anexa nr. 8; b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), care confine produse cu o consistenti lichida, indiferent de viscozitate; c) ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifard 4819 20 000), care confine produse cu o consistent lichida, indiferent de viscozitate; 5] 4) ambalajul primar din aluminiu (clasificat a pozitia tarifar’ 7612), care confine produse cu o consistenfi lichid&, indiferent de viscozitate. (3) Obligafia privind taxa pentru marfurile indicate la alin, (2) survine la data importului marfurilor respective, la data livrarii de citre produc&tor a marfurilor de fabricafie proprie sau la data procurérii marfurilor de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar. (4) Cota taxei pentru mérfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului se stabileste dup& cum urmeazé: 1) pentru mérfurile indicate in anexa nr. 8: a) pentru marfurile importate —- conform cotelor stabilite in anexa nr. 8, calculate din valoarea facturata a marfurilor importate; b) pentru marfurile procurate de la persoane fizice gi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar — conform cotelor stabilite in anexa nr. 8, calculate din valoarea de procurare a marfurilor; c) pentru mirfurile de fabricatie proprie — conform cotelor stabilite in anexa nr. 8, calculate din valoarea livrarii marfurilor; 2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tatifare 3923, 21 000, 3923 29 si 3923 30), care confine produse cu o consistent lichida, indiferent de viscozitate: cu 0 capacitate de pind la 0,20 litri sau| una bucata 0,18 lei kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,20 litri sau| una bucatt 036 lei kilograme pind la 0,50 litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,50 litt sau) una bucati 0,72 let kilograme pind la 1,00 liu sau kilogram inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,00 litru sau] una bucati 0,90 ei kilogram pind la 3,00 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 3,00 litri sau] una bucata 135 lei kilograme 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifara 4819 20 000), care confine produse cu o consistenfi lichid&, indiferent de viscozitate: cu o capacitate de pind la 0,10 litri sau una bucat& 0,30 lei Kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,10 litri sau| una bucati 0,50 Tei Kilograme pind la 0,50 litri sau | kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,50 litri sau| una bucat 1,00 tei kilograme pind la 1,00 lita sav kilogram inclusiv cu o capacitate de peste 1,00 litru sau| una bucat 1,30 lei kilogram pind la 2,00 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 2,00 litri sau} una bucat& 2,50 lei kilograme 4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozifia tarifara 7612), care confine produse cu o consistenti lichida, indiferent de viscozitate: cu 0 capacitate de pind la 0,50 litri sau] una bucata 0,15 lei kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,50 litri sau] una bucatt 0,30 lei kilograme pind la 1,00 lita sau {kilogram inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,00 litru sau una bucata + 038 lei ~~ kilogram pind la 2,00 litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 2,00 litri sau] una bucata 0,56 lei kilograme (5) Se scutesc de taxa stabiliti de prezentul articol: a) marfurile importate si/sau livrate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizirii proiectelor respective, precum gi din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; b) marfurile destinate proiectelor de asistenti tehnicd, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de citre organizafiile internationale si farile donatoare in cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern; c) marfurile destinate acordarii de asistenta in caz de calamitate natural, de conflict armat si in alte situatii exceptional, precum si marfurile primite in calitate de ajutoare umanitare in modul stabilit de Guvern; ) marfarile si ambalajele destinate exportului; 5 e) ambalajul aferent medicamentelor previzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente; £) ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevazute de Legea nr. 92/2012 cu privire la dispozitivele medicale; g) mirfurile introduse pe teritoriul vamal al firii de c&tre persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, inregistrate la Camera inregistririi de Stat a Republicii Moldova, cu condifia raminerii mirfurilor pe teritoriul necontrolat de catre organele constitutionale ale Republicii Moldova; h) marfurile fabricate de subiecfii specificati la alin. (1) care, in procesul utilizarii, cauzeaz4 poluarea mediului gi la a c&ror producere au fost utilizate, in calitate de materie primd si/sau materiale, marfurile indicate in anexa nr. 8; i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat 1a pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la pozifia tarifaré 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifari 7612), cu condifia ci ambalajele menfionate au fost procurate de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepfia celor care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar, sau au fost anterior importate de citre subiecfii specificati la alin. (1), sau au fost fabricate de citre subiectii specificati la alin, (1) lit, a) cu utilizarea, in calitate de materie prima si/sau materiale, a marfurilor indicate in anexa nr. 8.” 5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 14, Declararea, modul si termenul de achitare a plafilor pentru poluarea mediului (1) Subiectii prezentei legi sint obligafi s& calculeze in mod independent plafife pentru poluarea mediului prevazute la art. 6, 9, 10 si 11, s& achite la bugetul de stat platile corespunzitoare gi si prezinte Serviciului Fiscal de Stat darile de seami respective, utilizind, in mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronic in condifiile stipulate la art. 187 alin. (2') din Codul fiscal. Forma $i modul de completare a dirilor de seami se aproba de Ministerul Finanfelor. (2) Subiecfii vizafi la art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (1) calculeazA gi achit& plafile corespunzitoare si prezinti darea de seami respectiva, trimestrial, pind la data de 25 a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. (3) Subiecfii vizafi la art. 9 alin, (2) si (3) calculeazé si achit’ platile corespunzatoare si prezinta darea de seama respectiva, anual, pind la data de 25 a lunii februarie a anului urmitor de gestiune.