Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAIE DE AVERE

Subsemnatul TUDOSE LIVIU, avnd funcia de poliist local superior la Primria


Suceava, domiciliul in Suceava, cunoscnd prevederile art.292 din Codul Penal privind falsul n
declaraii, declar pe propria rspundere, c mpreun cu familia1) dein urmtoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1.Terenuri
Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri
Anul Modul de
Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Cota-parte Titularul2
dobndirii dobndire
____ _____ ____ ____ ____ ____ ____
____ _____ ____ ____ ____ ____ ____
____ _____ ____ ____ ____ ____ ____
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n
circuitul civil.

2.Cldiri
Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri
Modul de
Adresa sau zona Categoria* Anul dobndirii Suprafaa Cota-parte Titularul2
dobndire
Suceava 1 2008 31 m2 1/1 cumprare Tudose Liviu i
Roxana
____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de producie

1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora.


2) La Titular se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor
n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE


1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de
transport care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii
Natura Marca Nr. de buci Anul de fabricaie Modul de dobndire
autoturism Opel 1 2001 cumprare
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________

2.Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
nsumat depete 5.000 Euro
Not: se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii
Descriere sumar Anul dobndirii Valoare estimat
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________

III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 3000 DE EURO FIECARE, I


BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNI
Persoana ctre care s-a
Natura bunului nstrinat Data nstrinrii Forma nstrinrii Valoarea
nstrinat
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________
IV. ACTIVE FINANCIARE
1.Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro
Not: se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate
Instituia care administreaz i
Tipul* Valuta Deschis n anul Sold/valoare la zi
adresa acesteia
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2.Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a


tuturor acestora depete 5.000 Euro
Not: se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate
Emitent titlu/societatea n care persoana este acionar sau Numr de titluri/cota de
Tipul* Valoare total la zi
asociat/beneficiar de mprumut participate
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
* Categoriile indicate sunt: (1) Hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale n societi
comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal

3.Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000
Euro pe an:
Not: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
.........................................................
.........................................................
.....................................................................

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing
i alte asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro.
Not: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate
Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare
BANCA ROMNEASC 2008 2038 35000 franci elveieni
________________________ ___________ ___________ __________
________________________ ___________ ___________ __________

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea
de pia din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome,
companii/societi naionale sau instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse,
credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele dect cele ale angajatorului, a cror valoare
individual depete 500 Euro*
Serviciul prestat/obiectivul
Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume, adresa Venit anual ncasat
generator de venit

1.1. Titular _____________ _____________ _____________


..... _____________ _____________ _____________
1.2. So/soie _____________ _____________ _____________
..... _____________ _____________ _____________
1.3. Copii _____________ _____________ _____________
..... _____________ _____________ _____________
*Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i II.
VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an
fiscal ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare)
Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate

Serviciul prestat/obiectivul
Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume, adresa Venit anual ncasat
generator de venit
1. Venituri din salarii
1.1. Titular - agent comunitar superior
Primria mun. Suceava 18474 lei
TUDOSE LIVIU Poliia Comunitar
1.2. So/soie Col. Tehnic Samuil Isopescu - administrator
TUDOSE MIHAELA - ROXANA Suceava financiar 35422 lei
1.3. Copii ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
2. Venituri din activiti independente
2.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
2.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor
3.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
3.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
4. Venituri din investiii
4.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
4.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
5. Venituri din pensii
5.1. Titular ______________ _____________ _____________
..... ______________ ______________ ______________
5.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
6. Venituri din activiti agricole
6.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
6.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
7.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
7.3. Copii ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
8.2. So/soie ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________
8.3. Copii ______________ ______________ ______________
..... ______________ ______________ ______________

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii: Semntura:


02.05.2011 Tudose Liviu
DECLARAIE DE INTERESE

Subsemnatul, TUDOSE LIVIU, avnd funcia de poliist local superior la Primria


Suceava, domiciliat n Suceava,, cunoscnd prevederile art.292 din Codul Penal privind falsul n
declaraii, declar pe propria rspundere :

1. Asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes
economic, precum i membru n asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:
Valoarea total a
Unitatea Nr. de pri sociale
Calitatea deinut prilor sociale i/sau a
- denumirea i adresa - sau de aciuni
aciunilor
1.1. ______________ ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________ ______________
2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societilor naionale, ale instituiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaiilor sau fundaiilor ori ale altor organizaii neguvernamentale:
Unitatea Calitatea deinut Valoarea beneficiilor
- denumirea i adresa -
2.1. ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale:
3.1. SINDICATUL JUDEEAN TEFAN CEL MARE DIN CADRUL PRIMRIEI SUCEAVA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute n cadrul
partidelor politice, funcia deinut i denumirea partidului politic:
4.1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute sau aflate n derulare n timpul exercitrii
funciilor, mandatelor sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori ncheiate cu
societi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acionar majoritar/minoritar:
Procedura
Instituia
prin care a Data Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: contractant: Tipul Durata
fost ncheierii total a
numele, prenumele/denumirea i adresa denumirea i contractului contractului
ncredinat contractului contractului
adresa
contractul
Titular .............. ________ ________ ________ ________ ________ ________
So/soie ............. ________ ________ ________ ________ ________ ________
1
Rude de gradul I ) ale titularului ________ ________ ________ ________ ________ ________
..............
Societi comerciale/Persoan fizic ________ ________ ________ ________ ________ ________
autorizat/ Asociaii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societi
civile profesionale sau societi civile
profesionale cu rspundere limitat care
desfoar profesia de avocat /
Organizaii neguvernamentale
/Fundaii/Asociaii2)
1
) Prin rude de gradul I se nelege prini pe linie ascendent i copii pe linie descendent.
2
) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut, titularul, soul/soia i rudele
de gradul I obin contracte, aa cum sunt definite la pct. 5.

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii: Semntura:


02.05.2011 Tudose Liviu