Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARAIE DE AVERE

Subsemnata, Gherman Oana Andreea, avnd funcia de secretar cancelarie la Instituia


Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, CNP _________, domiciliul in Bistrita, cunoscnd prevederile
art.326 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c mpreun cu
familia*1) dein urmtoarele:
------------
*1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT:Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.
Adresa Categoria* Anul Suprafaa Cota-parte Modul de Titularul
sau zona dobndirii dobndire *2)
Bistrita, 3 2011 2600 mp 1/1 mostenire Gherman
Valea Claudiu
Ghinzii 54 Olimpiu
Bistrita, 3 2003 4600 mp 6.54/109.7 Mostenire Gherman
Valea Claudiu
Ghinzii 10 Olimpiu,
Raboca
Monica,
Gherman
Doina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte
categorii de terenuri extravilane, dac se afl n circuitul civil.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

2. Cldiri
NOT: Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.
Adresa Categoria* Anul Suprafaa Cota- Modul de Titularul
sau zona dobndirii parte dobndire *2)
Bistrita, Valea 2 2011 189 mp construire Gherman
Ghinzii, nr. 54 1/1 Claudiu
Olimpiu
Bistrita, Aleea 1 2003 76 mp mostenire Gherman
Salciilor, nr.56, 1/4 Claudiu
sc. D, ap. 56 Olimpiu,
Raboca
Monica,
Gherman
Doina,
Feldrihan
Georgeta
Bistrita, Valea 2 2003 100 mp 5/8 mostenire Gherman
Ghinzii, nr. 10 Claudiu
Olimpiu,Rab
oca Monica,
Gherman
Doina
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii
comerciale/de producie.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

Pagina 1 din 5
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport
care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii
Natura Marca Nr. de buci Anul de Modul de
fabricaie dobndire
autoturism Renault Laguna 1 2003 cumparare

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
nsumat depete 5.000 de euro
NOT: Se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe
teritoriul Romniei la momentul declarrii.

Descriere sumar Anul dobndirii Valoarea estimat

III. Bunuri mobile, a cror valoare depete 3.000 de euro fiecare,


i bunuri imobile nstrinate n ultimele 12 luni
Natura bunului Data Persoana ctre Forma Valoarea|
nstrinat nstrinrii care s-a nstrinrii
nstrinat

IV. Active financiare


1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro
NOT:Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.
Instituia care Tipul* Valuta Deschis Sold/valoare
administreaz n anul la zi
i adresa
acesteia

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor
acestora depete 5.000 de euro
NOT: Se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate.
Emitent Tipul* Nr. de titluri/ Valoarea total
titlu/societatea n Cota de participare la zi
care persoana este
acionar sau
asociat/beneficiar
de mprumut

Pagina 2 din 5
* Categoriile indicate sunt: (1) hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2)
aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal.

3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
..........................................................................
..........................................................................
NOT:Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte
asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro
NOT: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.
Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare
Banca Transilvania 2011 2041 144.585,97 Ron

Banca Transilvania 2014 2044 81.254,67 Ron


VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia
din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi
naionale sau instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri
de cheltuieli, altele dect cele ale angajatorului, a cror valoare individual depete 500 de
euro*
* Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al
II-lea.
Cine a realizat Sursa venitului Serviciul Venitul anual
venitul numele, adresa prestat/Obiectul ncasat
generator de venit

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal
ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare)

NOT:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.


Cine a realizat Sursa venitului Serviciul Venitul anual
venitul numele, adresa prestat/Obiectul ncasat
generator de venit
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Gherman Oana Indemnizatie crestere copil 10,684


Andreea

1.2. So/soie
Gherman Claudiu
Olimpiu Sc Plastsistem SRL Salariu Confidential

1.3. Copii
Gherman Iarina alocatie 840
Gherman Filip alocatie 2000
2. Venituri din activiti independente
2.1. Titular

Pagina 3 din 5
2.2. So/soie

4. Venituri din cedarea folosinei bunurilor

3.1. Titular

3.2. So/soie

5. Venituri din investiii

4.1. Titular

4.2. So/soie

6. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. So/soie

6. Venituri din activiti agricole

6.1. Titular

6.2. So/soie

7.Venituri din premii i din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. So/soie

7.3. Copii

Pagina 4 din 5
8.Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. So/soie

8.3. Copii

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii Semntura

21.11.2016 ____________

Pagina 5 din 5