Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. 258/30.05.

2013

DECLARAIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, ITOAF L. CRISTINA LAURENIA , avnd funcia
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANA
de EF SERVICIU la ,
CNP , domiciliul CONSTANTA
,
cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe proprie rspundere
c mpreun cu familia1) dein urmtoarele:
*1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.

Anul Cota- Modul de


Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Titularul1)
dobndirii parte dobndire
NU DETIN

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n circuitul
civil.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate,
cota-parte i numele coproprietarilor.

2. Cldiri

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.

Anul Cota- Modul de


Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Titularul2)
dobndirii parte dobndire
NU DETIN
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de producie.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate,
cota-parte i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile


1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport
care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de buci Anul de fabricaie Modul de dobndire


AUTOTURISM KIA CEED 1 2008 CUMPARARE

1
2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
nsumat depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii.

Descriere sumar Anul dobndirii Valoarea estimat


NU DETIN

III. Bunuri mobile, a cror valoare depete 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile nstrinate n
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana ctre care s-a Forma


Valoarea
nstrinat nstrinrii nstrinat nstrinrii
NU DETIN

IV. Active financiare

1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire,


inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.

Instituia care administreaz


Tipul* Valuta Deschis n anul Sold/valoare la zi
i adresa acesteia
NU DETIN

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); ( 2 ) depozit bancar sau echivalente; ( 3 ) fonduri de investiii sau
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor
acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate .

Emitent titlu/societatea n care persoana este Numr de titluri/


Tipul* Valoarea total la zi
acionar sau asociat/beneficiar de mprumut cota de participare
NU DETIN

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); ( 2 ) aciuni sau pri sociale n societi
comerciale; ( 3 ) mprumuturi acordate n nume personal.

3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
NU DETIN..
NOT:

2
Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte
asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.

Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare


RAIFFEISEN BANK 2012 2017 40 000 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din
partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau
instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele dect
cele ale angajatorului, a cror valoare individual depete 500 de euro*

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual


Cine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit ncasat
1.1. Titular
NU DETIN
1.2. So/soie
NU DETIN
1.3. Copii

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare)

NOT:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual


Cine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit ncasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
PRIMRIA MUNICIPIULUI
ITOAFA CRISTINA
CONSTANA 32 283,00 LEI
LAURENTIA
BD. TOMIS NR. 51
1.2. So
ITOAFA ADRIAN GEORGE SC MIRSTEFIS SRL 3600
1.3. Copii

3
2. Venituri din activiti independente
2.1. Titular

2.2. So/soie SC ITOAFA BUSINES SRL 6000

3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor


3.1. Titular
NU AM
3.2. So/soie
NU AM
4. Venituri din investiii
4.1. Titular
NU AM
4.2. So/soie
NU AM
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
NU AM
5.2. So/soie
NU AM
6. Venituri din activiti agricole
6.1. Titular
NU AM
6.2. So/soie
NU AM
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
Cine a realizat venitul
Nume, adresa generator de venit ncasat
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular
NU AM
7.2. So/soie
NU AM
7.3. Copii
NU AM
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
NU AM
8.2. So/soie
NU AM
ALOCATII DE STAT
8.3. Copii 1512 LEI
PENTRU COPII

4
Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii Semntura

Nr. 258/30.05.2013

DECLARAIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ITOAFA CRISTINA LAURENTIA , avnd funcia


de SEF SERVICIU la PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ,

CNP , domiciliul CONSTANTA

,
cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere:

1. Asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru n

5
asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:
Nr. de pri
Unitatea Valoarea total a prilor
Calitatea deinut sociale sau de
denumirea i adresa sociale i/sau a aciunilor
aciuni
1.1... NU SUNT
2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, ale regiilor autonome, ale
companiilor/societilor naionale, ale instituiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaiilor sau fundaiilor ori ale altor
organizaii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deinut Valoarea beneficiilor
denumirea i adresa
2.1NU SUNT
3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale
3.1...MEMBRU SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
CONSTANTA
4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute n cadrul partidelor politice,
funcia deinut i denumirea partidului politic
4.1 NU SUNT

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute sau aflate n derulare n timpul exercitrii funciilor, mandatelor
sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori ncheiate cu societi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este acionar majoritar/minoritar:
Proceduraprincarea
5.1Beneficiaruldecontract:numele,prenumele/denumireai Instituiacontractant: Datancheierii Durata Valoareatotala
fostncredinat Tipulcontractului
adresa denumireaiadresa contractului contractului contractului
contractul
Titular...
NUAM

So/soie... NU AM
1)
RudedegradulI aletitularului
NU AM

Societicomerciale/Persoanfizicautorizat/Asociaii
familiale/Cabineteindividuale,cabineteasociate, societi
civileprofesionalesausocieticivileprofesionalecu NU AM
rspunderelimitatcaredesfoarprofesiadeavocat/
Organizaiineguvernamentale/Fundaii/Asociaii2)

1)
Prin rude de gradul I se nelege prini pe linie ascendent i copii pe linie descendent.
2)
Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut, titularul, soul/soia i rudele de gradul I
obin contracte, aa cum sunt definite la punctul 5.
Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor
menionate.
Data completrii Semntura