Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAIE DE AVERE

Subsemnata__________________________________________, avand functia de Director la Liceul


Tehnologic ,,Axiopolis Cernavoda, CNP___________________________cu domiciliul

cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe proprie rspundere
c mpreun cu familia1) dein urmtoarele:
*1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.
Anul Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Titularul1)
dobndirii parte dobndire

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl n circuitul civil.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul),
iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

2. Cldiri

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri.
Anul Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Titularul2)
dobndirii parte dobndire

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de
producie.
*2) La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul),
iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

1
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport
care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii
Natura Marca Nr. de buci Anul de fabricaie Modul de dobndire

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
nsumat depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei
la momentul declarrii.
Descriere sumar Anul dobndirii Valoarea estimat
--

III. Bunuri mobile, a cror valoare depete 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile nstrinate n
ultimele 12 luni
Natura bunului Data Persoana ctre care s-a Forma
Valoarea
nstrinat nstrinrii nstrinat nstrinrii
--

IV. Active financiare

1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire,


inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.
Instituia care administreaz
Tipul* Valuta Deschis n anul Sold/valoare la zi
i adresa acesteia

2
--

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor
acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate.
Emitent titlu/societatea n care persoana este Numr de titluri/
Tipul* Valoarea total la zi
acionar sau asociat/beneficiar de mprumut cota de participare
--

*Categoriile indicate sunt: (1) hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2)
aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal.

3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
N/A

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte
asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 de euro

NOT:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.
Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare
--

3
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din
partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau
instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele dect
cele ale angajatorului, a cror valoare individual depete 500 de euro*
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
Cine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit ncasat
1.1. Titular --

1.2. So/soie --

1.3. Copii --

*Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare)

NOT:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
Cine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit ncasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. So/soie

1.3. Copii --

2. Venituri din activiti independente


2.1. Titular --

2.2. So/soie --

3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor


3.1. Titular --

4
3.2. So/soie --

4. Venituri din investiii


4.1. Titular --

4.2. So/soie --

5. Venituri din pensii


5.1. Titular --

5.2. So/soie --

6. Venituri din activiti agricole


6.1. Titular --

6.2. So/soie --

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual


Cine a realizat venitul
Nume, adresa generator de venit ncasat
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1. Titular --

7.2. So/soie --

7.3. Copii --

8. Venituri din alte surse


8.1. Titular --

8.2. So/soie --

8.3. Copii --

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completrii Semntura


5
6