Sunteți pe pagina 1din 56
INGSTRRUL INDUSTRIEL M.I.c/NSTRUCTIILOR DB MASINI I.C.C oN. Dyelurile pentru fevi sint grupete upd destinatia fevi- lors.in pat:> standarde, tobalizind 21 mirci de ofel (de bezd gi derivate), fein obicctul unui numir de 17 fige de ofel. ‘od fish OTCM merce de ofel OfLURT PENTRU TEVI UTILIZATE: LA TéMPpRA-| TURI RIDICATE lo Crilo lo 1o_MoCr 50 agaasal aa4 62-80 OTELURI B02 r PuSDRG TVE UNL Cin 28 fF in Lo Ni35 ow OLE 35 OLT 45 OLT 65 35 Mn 14 44 Mn lL 43 Mol 16 41 CrNi 12 33 MoCr 11 41 MoCr 11 35 VMohin 14 40 VMoMuCr 0! 34 MoCrNi 15 iv 17 IND. PutROLIERY 393399493389 M&rcile de ofel cuprinse in STAS 8184-80 gi STAS 1038280 pot fi utilizate $i sub formi de piese forjate, ob}inute sie direct din lingou, fie din semifebricat forjat sou laminat, condifiile tehnice- de calitate ale acestor piese forjate fiind reglementate prin STAS 1097/2-80. Paremetrii tehnici ai pieselor forjate din mirciie res- pective de otel sint cuprinse in fisele principale ale mircilor corespunzatoeres OTEL PENTRU TEVI Astfelt - pentru forjate din O85 (K si R) in figa TV 1;" ~> pentru forjate din OLM5 (K si R) in figa TV 2; ~ - pentru forjate din lo CrMfo lo in figsa TV 6; = pentru forjate din lo MoCr 50 in fisa TV 73 ~ pentru furjate din 16 Mo 3 in figa OR 11; - ~ pentru forjate din 14 GrMo 44 in figa OR 123 é - pentru forjate din 35 MoGr 11 in fise ATT 12; ~ pentru forjate Gin 41 MoCr 11 in fisa ATT 13; = pentru forjate din lo Ni 35 in fise TV 8 1. GENERALITATI SPECIFICE STAS 8183-30 La verificarea compozitiei chimice pe produs se adiait fed de valorile indicate in fise urmdtoarele abateri, cu condi- tia respect&rii caracteristicilor mecanice? ~ Cit + 0,02% Mntt 0,03% Sitt 0,02% Pr + 0,005% St + 0,005% . Ofelurile de uz general, cu acordul producktoralui, po fi livrate numai pe baza compogitiei chimice, fark verificarea c racteristicilor mecanice. 2. GENJRALITATI SPECIFICE STAS 8184-80 2.1. Observetis referitoare le compozitia chimicd. Pentru maroa OLT 35 K si OLT 45 K se admit urmitoarele con}inuturi maxime de elemente reziduale? 0,30% Cr; 0,30% Ni; 0,30% Cu 61 0,08% Ase La m&rcile din ofel aliat (16 Mo 3; 14 CrMfo 4; lo CrMo 10; 1o MoCr 50) se admit urm&toarele continuturi de ele- mente rezidusle! 0, 30% Ris 0,30% Cuy.0,02% Ti $i 0,05% As. Pen- tru marca 16 Mo 3 se sdmite maxim 0,30% Cr. Continutul maxim de Al totel pe produs va fi de 0,020% Le verificarea compozitiei chimice pe produs, fayi de compozitia chimicK indicat’ in fise, se admit urm&toarele aba terit MeI.Celf. peste lo pind la 2,5 inclusiv peste 2,5 Molibden Fosfor Pentru otelurile eliate abaterile admidibile prescri- se pentru C, Mn gi Cr nu trebuie si fie concomitent in acelag sens. 2.2. Observajii referitoare la caracteristici mecanice Velorile rezilientei reprezinti media a trei incerciriy unol dintre rezultate putind fi de 0,8 din valoarea prevdzuta&. Ve- ‘rificarea caracteristicilor de rezilient& pe teavi se efectueaz& numai le capul tevilor care pemmit prelevarea unei epruvete norme~ le (lo x lo um). Valorile regilientei determinate pe epruvete trensve: sale se stebilesc prih contract. Valorile caracteristicilor mecanice indicate in fise | corespund probelor prelevete din teyi tratete termic final conform indicajiilor din figele de material. Pentru gagle, verificorea carecteristicilor mecenice se face pe probe (eventual forjete la o dimensiune convenabila) prelevate din écosmagitratete termic final conforu indicabiilor atm _ OTSL PONTRU TEVI Generali titi din fisele de material. Intreprinderile produc&toare de $evi garanteaz4’ caracte: risticile de fluaj ca valori de calcul, pe baza-incercirilor de fluaj efectuste la omologeres tehnologiilor de fobricajie ale te- vilor. Velorile limitei tehnice de fluaj si a rezistentei teb- nice de durat& indicate in figele de materiel, se refer& le prod sele in stare tratatd termic si livrete .cu indeplinirea integr: @ prescriptiilor din STAS 8184+80. In cazul in care datorit&é conditiilor de prelucrare se nodific’ starea seu structura materialului,este necesar’ aplice- rea unui tratament termic corespunzitor, beneficiarul ve tine seama de necesitatea incadririi in banda de dispersie a caracteristicilor de fluaj. Valorile indicate in fise reprevinté valorile medii ale domeniukui de dispersie determinat pind in pre-| zent. Se estimeazi ci valorile minime se incadreazi in banda de dispersie de + 20% a duratei considerate, Velorile din paranteze ale limitei tehnice de fluaj si a rezistentei teinice de durati se refer la caracteristicile ot Lurilor la temperaturi la care acestea nu trebuie si fie utilizatd in exploatare de lungd durata. 3. OBSERVATII SPECIFICE STAS 8185-80 Bele Observetii referitoare le compozitia chinicd. Se aduit urmitoarele continuturi de elements reziduale max.0, 50% Cu; max.o,30% Cr; max.o,30% Ni si max.0,06% Mo. Pe baza intelgerii intre producdtor si beneficiar se pot elabora gsarje cu compozditia chimici in limite mai restrinse fay% de cea indicat’ in fise. La analiza chimicd pe fagl& se admit fahA de compozi- ia chimic& pe lichid urmitoarele abateris OTEL PENTRU TEVI 3.2. Observatii referitoare le caracteristici mecanice Valorile caracteristicilor mecanice indicate in figele de material sint determinate pe epruvete prelevate longitudinal. 4. OBSERVATIT SPECIFICE STAS 10382-80 4.1, Observatit referitoare la compozitia chimici. In cazul utilizdrii otelurilor pentru tevi destinate ecbi. pamentelor frigorifice, cont}inutul de Cu va fi de max.o,lo%. La verificarea compozitiei chimice pe produs fata de com pozitia chimicd indicat pe licnid se admit urm&toarele abateris OMSL PENTRU TEVI Apaterile edmisibile indicate se refer’ la produse prove- nite din lingouri pink la 6 tone inclusivs; pentru produse proveni- te din lingouri peste 6 tone abaterile admisibile se stabilesc de comun acord fntre producitor gi beneficiar. La marca lo Ni 35 sbaterile prescrise pentru C, Mn $i Ni nu trebuie si fie concomitent in acelas sens. 5+ OBSERVATIT SPECIFICE PIESELOR FORJATE (STAS. 1097/2-80). 5el. OMservatii referitoare la caracteristici meicanice. Caracteristicile mecanice indicate in figele de material sint determinate pe epruvete tengentiale. . Caracteristicile mecanice pot fi determinate gi pe epru- vete longitudinele seu rediale in care caz.valorile earacteristi- eilor mecanice se corecteaz&’ conform urm&torului tabels seaceesoe Corecterea procentual’ a valoriler caracteristi cilor mecanice in cezul incereirii pet == Carscteris tic a. mecentcd “Epruvete piese forjate cu piese forjate cu grosimea de max. gros imea peste Valorile caracteristicilor mecanice pentru piese forjate indicate in fisele de material se objin in conditiile respectirii indicatiilor tehnologice pentru forjare gi tratement termic. De comun acord intre pirti se admit gi alte durit&ti HB decit cele indicate in figes -La grosimi peste cele indicate, dar pind le maxim 500 mm, velorile urmitoarelor carecteristici mecanice se reduc cut = max.30 unStapi (N/mm?) pentre Rm; ~ max.20 unitati (W/mm) pentro RP 9, 2 = mex.lo unitaji @/on”) pentru KCUY ~ mex, 2 unit&éti (%) pentru Ase oN ere OTSL PENTRU TEVI WG . Generalitati | Pe6.7/7 Energia de rupere KV se determini ca medie a 3 incerciri, admitindu-se un singur rezultat de minim 21 J. In cazul determina rii energiei de rupere pe epruvete tengenjiale sau rediale valoare| minim va fi de 17 J ca medie a incercirii pe 3 epruvete obfinin- du-se o valoare de minim 14 J, 5.2. Observajii referitoare la tratamentul termic. Tpatamentul termic al pieselor forjate poate fi repetat de cel mult douk ori; operajia de revenire nu se consider& retra- tare. Piesele forjate cere au fost indreptate la rece dupa tratament termic vor fi supuse unei detensioniri pentru eliminareg eventualelor tensiuni interne. SEY Fig& intoomité ou avizul comisiei de meteriele I.C.! conform Deoretuluil 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calee Victoriei ,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI | MINISTERUL INDUSTRIBL GONSTRUCTIILOR DE MASINI Fige O1CM - TY - 1 1.0.0.M, Marcare oL PAN Eaitia OTSL PENTRU TEVI 1983 BSL D CONS uname cuteenenion ? pobel2 our 35 (ks R) | sts 918340) 1. DIP DE _OFEL Ogel carbon destinat execujiei tevilor gi conductelor, 2. CORESPONDSNTE (stendardizate) RSR RFG URSS, STAS W.Nr Gost [ four 35 [st 55 [1.0508 | 10 Ist 35.8 | . OBSERVATIE: Marca OLT 35 utilizat&é in industria petro- Lier&, conform STAS 8185-80, corespunde normei API 5 L, calitetea A gi A 25. A : 3, UDILIZARE : ; Tevi gi conducte pentru. industria petrolierd, energe~ tick, chimic&, alimentard, flange, stufuri (STAS 8183-80 gi 8185- -80); benzi pentru tevi sudese. Marea OLT 35 K (SPAS 8184-80) este specifick ubili~ zSrii le cald? piese pentru cazane energetice, schimbitoare de cil. durd supuse 1a solicitiri mecanice in regim de temperaturi ridica- te (200°...400°C). GENERALITATI conform figei OTCM ~ TV ~ G om Fao BVT M.I.C.M. OLT ‘Ky R STAS 8183-80 [Pag.2ve _| Mares Of 35 R (STAS 10382-86) este folosita pentra ins- talatii care lucreas&é la temperaturi scizute (~50°C). Din marcile OLT 35 K si OLT 35 R se executd gi piese forjate, conform STAS 1097/2-80. 4. LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: - $egle, jevi, benzi pentru fevi suiate (OLT 35), semi- fabricate pentru forjare (OLT 35 K gi OLT 35 R)s 4.2. STARE DE LIVRARE ~ leminat& (OLT 35) sau normelizet& (toate mircile). 5. COMPOZITIE CHIMICA (%)(pe ofel lichid). OLT 35 R OLT 35 R se admite max.o,30% Cr; 0,30 % Niz 0,08 % As gi 0,20% Cu (pentru echipamente frigorifice Ga max.o,1l0%). 6. CARACTERISTICL KoU min syeae =) sntormatiy xx) medie a 3 incerc&rl, unul din rezultete putind fi de 0,8 din veloaree prescrisi. om Baton VE MILC.M. OUT 35 (KR STAS 8185-80 Pag.3/6 Rezilienta pe teavi se determin& doar in cazul tevilor are permit prelevarea unei epruvete normale (loxlo mm). 6.2. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATS PENTRU TSVI DIN OLT 35 K 6-4. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE PENTRU PIESE FORJAT: DIN OLT 35 K (STARE WN). ° Ce 6.5. ENERGIA DE RUPSRE LA PEMPERATURI SCAZUTE PHNTRU PISSE FCRIATE DIN OLT 35 R 6.6. LIMITA TEHNICA DE FLUAT @p> SI REZISTANTA TEHNICA DE DURATA (Rr) PENTRU TEVI DIN OLT 35 K OTR PENPRU_TVI OLT 35 (K; R) |STAS 8183-80 8. DEFORWARE LA CALD Pentru tevit 1100°,.,850°C. Pentru piese forjate? 1150°...350°C. Q. TRATAMENT PERNIC *) ger cel putin 30 minute. indoire, se necesara. lo. PRELUCRARE LA RECB. Dup& indoire la rece, in cazul ungiiurilor mici de recomand’ o detensionare. La unghiuri mari de indoire detensionares nu este Prelucrere ugoar& prin agchiere. 11. RECOMANDARI PENTRU SUDARE 11.1. SUDABILITATE: ~ bund. 11.2. MATBRIAL DE APORT: = electrozit B 52,22.13/B.g.2.2.H3 - sirmit 8 io M15 = flux! FB lo. 11.3. PREINCALZIRE: = nu este necesard. 1L.A, TRAPAMONT TURMIC PosT-suDARE? / = nu este mecesar in mod obignuit. / OTEL PENDRY SSVI [our 55 cx: a) | sous a185-20 MsI.C.M. In cezul piesslor forjate din OLT’35 R conform STAS _ 1.097/2-80, dup& sudare se va efectua o detensionare 1a 550°,..600°C cu r&icire in aer, ier pentru piesele forjate din OLT 35 K detensio~ Inarea se face 1a 600°...650°C, cu ricire in cuptor. 12. MARCARE Merca__ Culoare OLT 35 a- violet; b-galben. i OL 35 K a - violet; b-gri. é a- violet; b-viginiu. OFICLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DEB MASINI Gelea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR DE MASINI Pisa OTC - TV 2 OTEL PENTRU Te" ; 1. TIP De OTL, Otel carbon destinat execujiei tevilor gi conductelor. 2._CORZSPONDENTE (standardizate). - RSR URSS RDG RPP RPU| SUA. J stas | pm | wetr. | cost | sor | py | sal asm | [ou 45 [st a5 |i.otos | 20 | st 45 u [st 45.8|1.0405 | 20 | K 12 [A 45.47\8 106 er B OLT 45 K) TU 42-c OBSERVATIZ: Marca OLT 45 utilizeati in industria petro- lier’, conform S'AS 8185-80, corespunde normei API 5L calitatee By *)3, UDLLIZARE evi gi conducte pentru industria petrolierd, energetd, c&, chimick, alimentar&, utilizate le presiuni mai ridicete decit (yin eazul otelului OLT 35 (respectiv OLT 35 K gi OLT 35 R); flange Si stufuri(STAS 8183-80 $i 8185-80); benzi pentru tevi sudate. Marca OLT 45 K (STAS 8184-80) este specific utilizarii la cald? piese pentru cazane erergetice, schimbitoére de cSlduré supuse le solicitiri mecenice in regim de temperaturi ridicate (200°...400°) Marca OLT 35 R (STAS 1038280) este folosita pentru instalatii care lucreazd 1a tempereturi sc&zute (50°C). Din marcile OLT 45K gi OLT 45 R se executé gi piese forjate confor@ STAS 1097/2-80. 4, LIVRARE 4.1. FORI® DE LIVRARE: ~ tagle, tevi, benzi pentru fevi sudate (OLT 45). si senifebricate pentra forjare (OMT 45K si OLT 45 R). T t OTEL PENTRU TEVI (__OLP 45 (K; R) } STAS 8183-80 Pagee/6 4.2. STARS DE LIVRARE: - laminat& sau normalizat& pentru marca OLT 45 gi norme-| lizat&pentru mircile OLT 45 K si OL? 45 Re 5 COMPOZITIF CHIMICA (%) (pe ofel lichid) 10417 644043940, 040 min.o,45 |0,15...0,390,040 OBSERVATIE: Le benzile pentru tevi sudate din OLT 45, la intelegere, contjinutul de C se poate limite la max.o,20%. Pentru OLT 45 R se admite max.o,30% Cr; 0,30% Ni; 0,08% As $1 0,20% Cu (pentru ecnipement frigorific cu mex.o,l0%). 6. CARACTSRISTICI MECANICH 6.1. LA 20°C PENTRU TEVI [o.oo KCU 300/2 Marca Stare OLT 45 L sat N OLMSK ON OLMSR N ese *) snformativ PXmedie a 3 incerciiri, unul din rezultate putind fi de 0,8 din ve loarea prescrisi. Registenta pe teavi se determin& doar in cazul fevilor care per- mit prelevarea unei epruvete normale (loxlo mm). 6s2. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE PENDRU TEVI DIN OLT 45 kK, Pemperatura, °C RPo,2 min. N/m MéI.C.M. 6.3. LA 20°C PENTRU PIESE FORJATE, STARE N (STAS 1097/2~ KCU 300/2 T/en® min 64, LIMITA DE CURGHRE LA TENPERATURI RIDICATH. PENTRU PISS FORJATS DIN OLT 45 K OTEL PENTRU TEVI zim) [sas 9193-80 | Pegst/6 | 6.6, LIMITA TEHNICA DE FLUAJ (Ry) SI REZISTENTA TEHNICA DE DURATA (Rr) PENTRU TEVI DIN OLT 45K Re [100 006 Unitates de mis. 1550190 2 lo msm 1255 2 Bad M.I.C.M. OTEL PENTRU _TEVI OLT 45 (Kj R) | 8. DEFORMARE LA CALD Pentru tevi? llo0°...850°C. Pentru pisse forjate? 1150°...850°C. 9. TRATAMENT TERMIC Temperature, 870°...900° KX) gar cel putin 3o minute. los PRELUCRARE LA RECE — . Dup& indoire le rece, in cazul unghiurilor mici de in- doire, se recomandi o detensionere. cesara. Le unghiuri mari de indoire detensionarea nu este ne~ Prelucrare ugoardé prin agchiere. 11. RECOMANDARI PuNTRU_SUDARE 11,1. SUDABILITATE: = bund. 11.2, MATURIAL DE APORT ~ electrozit E 52.22.13/B.g.2.2.H3 - sirmit S lo M1; . - flux? FB lo. 11.3. PRBINGALZIR: - nu este necesarii LL.A. TRATAMEND TERMIC POS'-SUDAREs = nu este necesar in mod obignuit. oma PND VE MI.C.M. OP 45 (Ky R STAS_ 8183-80 In cazul pieselor forjate din OLT 45 R conform STAS 1097/2-80 dup& sudare se va efectua o detensionare 1a 550°...600°C cu ricire in aer, iar pentru piesele forjate din OLT 4.5 K, deten- sionaree se face 1a Goo°...650°C, cu nicire in cuptor. 12, MARCARE Merce, Curoare OLT 45 a - violet; b - negru OLT 45 K a- violet; b - portocaliu OLT 45 R a-~ violet; b - albastru deschis. Figé intocmit& cu avigul comisiei de materiale I.C.C.M. conform Deoretului 99/1980 privind tipizarea otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA Pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Coles Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR, DE MASINI 2C.C.M, Mercere | Gi a-violet bealbas- STAS 8183-80, i 1. TIP DE OTEL I Ogel carbon pentru tevi fari sudurd, de uz general $i k pentru industria petrolier’. 2, CORESPONDENTE Marca COLT 65 utilizat& in industria petrolierd (STAS 185-80), are urmitozrea corespondentat ' Marea D conform GOST 631. 3, ULILIZARE: tevi pentru presiuni ridicate pentru in- | dustria petrolier’ gi chimica, pentru actionSri hidraulice. 4. LIVRARE 4Ael. FORME DE LIVRARE: - tagle rotunde sau p&trate, tevi. 4,2. STARS DE LIVRARE: - laminata seu normalizata. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) (pe. oje1 lichia). se anet: 6 CARACTERISTICI MECANICE (valori minime) GENERALITATI conform fisei OTCM - TV - G | nee se cect em Ae re tet ne a . OTEL PENTRU TEVI 1 3 tte ante Sent a ane ! { our 65 Pag.2/2 | 7. CARACTERISTICT FIZICH | = lie 00 (17500_| 00. pie bs 2 8. DEFORMARE LA CALD: 1100°...850% 9. SRATAMENT: TERMIC . Normalizare le 840°...850°C cu récire in aer. lo. DEFORMARE LA RECE Este determinat® de valoarea alungirii prin incercarg; de tracjiune sau prin incerc3ri tehnologice speciale (indoire, tu, tire, risfringere, largire). \ 11. RECOMANDARI PENTRU _SUDARE i 11.1. Sudabilitate? Limitata. 11.2. Material de sort? _- electrozi! E 51.4; - sirmit S io.M 1; - flux? FB lo, Figé intocmit& cu svigul comisiei de materiale 1.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizares ofelurilor OFICLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTI“LOR DE MASINI Celea Victoriei,nr.153,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CON STRUCHIAUGR DE MASINI Figa OTCM - TV 4 Marcare ats acct OTEL PENTRU TEVI Editia 1983 b=rogu STAS 8184-8057 Pagel/3 OBSERVATIE: Pentru tabl& gi piese forjate din aceast& marck se va consulta figa OTCM-CR 11. 1. TIP DE OTEL : ote] aliat pentru tevi utilizate la temperaturé ridicaté. 2. GORESPONDENTE: (standardizate) Ho4544 IG [15020 15Mo3 3. UPILIZARE : constructii gi instalatii care func- tioneazd la temperaturi de 450°. 6.530°C, cazane energetice,reci- piente sub presiune,schimb&toare de célduri,la temperaturi mai joase in medii de hidrogen. 4. LIVRARE +: 4.1. FORME DE LIVRARE: tagle si tevi. 4.2. STARE DE LIVRARE: normalizat. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) pe otel lichid : 6. CARACTERISTICI_MECANICE 6.1. LA 20°C 290 (29) =) informativ GENERALITATI OTEL PENTRU TEVI LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATEs 6.30 LIMITA TEHNICA DE FLUAT (Ry) SI REZISTENTA @EHNICA DE DURATA (Rr). ae | 450° 100.009 [Rr / 10000 | R; / 109 Cou fo. { 1 a N/mm? 303__ | 291 196. 252 164 227 88 196 U6 167 95. 145 B. 18 _. BS 100. AT Uniate a Te CARACTERISTICL FIZICE : Temperatura, °C Tp | Gap 200° | 3008 OTEL PENTRU TEVI | 16 Mo 3 STAS 8184-80 Page 3/3 8. DEFORMARE LA CALD : 1100°..,850°C. 9. DEFORMARE LA RECE : Dup& indoire la rece la unghiuri relativ mici este necesard o revenire la 600°...650°C; in cazul indoirii la rece la unghiuri mari nu mai este necesaraé revenirea ulterioara. lo. TRATAMENT TERMIC : Tratament Recoacere de inmuiere Normalizare -gros.| aer cuptor 11. RECOMANDARI PENTRU SUDARE : 11.1, Sudabilitate: bund. 11.2. Material de aport : = Blectrozi: E Mo B = Sirm&: Slolin1Mo ; - Flux: LW 320. Preincklzire: pin’ la 2 mm grosime: 7=100°C; peste 2 mm grosime:T =150°...200°C Tratament termic post-sudare: revenire la 650°C timp de 2 he Figk Intocmit& cu avizul comisiei de meteriele I.c. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONS?TRUCTIILOK DE MASINI Calee Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURBSTI MINISTERUL INDUSTRIET CONSTRUCTITLOR DE MASINI Figa OTCM-T¥-5 I.C.C.M. . Marcare OTEL PENTRU TEVI a=alb beviolet Editia 1983 14 Crifo 4 STAS 8184-80 . OBSERVATIB :; Pentru tabl& si piese forjate din aceasta marca’ se va consulta figa OTCM - CR 12. 1. TIP DE OTEL : ofel aliat pentru tevi utilizate la temperatur’ ridicata. 2. GORBSPONDENTE + MS.CD |13Cr 4.05 |Mo 44)" 3. UDILIZARE : constructii gi instalayii care functio— neazS la temperaturi de 450°...560°C, cazane energetice,recipien te sub presiune,schimbatoare de céldurd; la temperaturi mai joase fn medii de hidrogen. 4« LIVRARE 3 4,1. FORME DE. LIVRARE ~ pagle si tevi. 4,2. STARE DE LIVRARS - normalizat gi revenit. 5» CUMPOZITIA CHIMICA (%) @e otel Lichia) 0,10... | 0, 40006 0,18 CARACTERISTICI MECANICE 2 LA 20°C GENERALITATI conform fisei OTCM - TV ~ G OTEL PENTRU TEVI 6.3. LIMITA TEHNICA DS FLUAS (R,) SI REZISTENTA TRHNICA DE DURATA (R,) Ternperatura, °C roe | 20 | 30e | aco [ cow | 600 4 | 193 | 18.8 | 176 | 16.6 235 | 27 OTEL PENTRU TEVI Temperatura. °c opine... BOO 2c 4h 14,7 Firma Réchling ~ Burbech, pentru 13 CrMom#+ indicd urm&toe rele valori ale modulului de elasticitete (8) si ale cocficientulu: de dilatere linearé (oc): soe | _ 600" fe Korinnt| 21000 | 18500 } 17500 | 16500 want ba be Pe te pe] 8, DEFORMARE LA CALD: 1100°...850°C. Dupa deformare la calld se recomandi o revenire la 675°. 725°C. | 9. DEFORMARE LA _RECE Dup& indoire le rece le unghiuri relativ mici este ne- bcovard © detensionare 1a 600°,..650°C; in general este uzual un yu | tratament termic dupé deformarea le rece. = lo. TRATAMENT TiRMIC OTEL PENTRU TEVI MAT.O.M. 14 Cri & STAS 8184-80 Firmele Mannesmann gi Réchling - Burbach recomand& penif. marca echivalenté (13 CrMo 44+) urmitoarele tratemente termices = c&lire: 900°.,.940°C cu riicire in aer (la nevoie per tru grosimi mari in ulei sau apd); ~ revenire! 650°...730°C cu rdcire in ser linigtit; ~ detensionare: G00°...650°C cu ricire in ser linistit (temperatura de detensionare va fi cu 30°C sub temperatura de revenire adoptatd); ~ recoacere de atebilizare? 680°,..720°C cu ricire in cuptor. 11. RECOMANDART PENTRU SUDARE 11.1. SUDABILITATE: - bank. 11.2. MATERIAL DE APORT: = electrozit B Mo B; . - sirm&: S lo M1 Mos | - flux: LW 320. 11.3. PREINCALZIRE: . = la grosimi peste lo mm 12a 200°...300°C. 11.4, TRATAMENT TERMIC POST SUDARE: = la grosimi peste lo m revenire 1a 650°...720°C, | Fig&é intoomit& cu avizul comisiei de materiale I.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizeree ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Celea Victoriei nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTITLOR DE MASINI Figa OTCM - TV 6 Editia 1983 1. BLIP DE OTEL: ofel aliat pentru tevi si piese forjate utilizate la temperatura ridicata. 2. CORSSPONDENTE :(standardizete) OTEL PENTRU TEVI lo Cro lo 3. UPILIZARE :tevi gi conducte pentru constructii si instalatii care functioneaz% la temperaturi de 475°...580°C, cazane energetice, recipiente sub presiune,schimb&toare de cal- auri,piese forjate conform STAS 1097/2-804 4. LIVRARE + 4.1. FORME DS LIVRARE: tagle, tevi, semifabricate forjate. 4.2. STARE : normalizat&é gi revenit& pentru tevi, in stare imbdtrinit& pentru piese forjate. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) pe ofel lichid : Cr Ho 600 eo a) cena ceeeaeacecessesmeneseseash: x) informativ GENERALITATI conform figei OTCM-TV-G OTEL PENTRU TEVI lo CrMo lo STAS 8184-80 MolsGoMe 6.2. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE PENTRU TEVI $I PIESE FORJATE. soaessseesesshenssseasssesesescecessassse x) Se garanteaz& doar pentru tevi. 6.3. LA 20°C PENTRU PIESE FORJATE (STAS 1097/2-80) pind la | 45000» 250 690 6644 LIMITA TEHNICA DE FLUAT (Ry) SI REZISTENTA TEHNICA DE DURATA (Rr) PENTRU TEVI. os ERD A Le le CrMo lo STAS 8184-80 Pag. 3/4 7. CARACTERISTICI FIZICE : M,I.C.M. _ Tempera ratura, °C 2ce | iooe | 20 | 3007 | 40° ttn? mh ec 8, DEPORMARE LA CALD: 1100°...850°C Indoirea la cald a tevilor se efectueazé la ! 1000°...900°C gi eate urmati de o revenire, la 700°...750°C. : Pentru piese forjate,deformarea la cald se execut& in intervalul 1100°...900°C, 9. DEFORMARE LA RECE In general se obignuiegte a se efectua un tratament | termic dupé operatiile de deformare le rece. Dup% deformari pu- ' terbice la rece se recomandé o detensionare la 600°-650°C cu r&oire in aer. Dup& indoirea la rece este recomandabild o recoa- cere 1a 650° ~ 700°C. « TRATAMENT TERUIC lo.1. PENTRU TEVI : (conf.STAS 8184-80) Tratament Temperatura, 680°, ..720° 900°. .960° OTL PENTRU TEVI [owe | M.I.C.Me lo Crifo lo STAS 8184-80 Pag. 4/4 1o.2. PENTRU PIESE FORJATE (conf.STAS 1097/2~80) Normalizare: 900°,..960°C,r¥cire in aer linigt: Revenire: 680...780°C, récire in aer. lo.3. Firma Rochling-Burbach recomand& pentru marca echivalent& loCD9.lo urmatoarele tratamente termice ¢ ~ C&lire: 900°...960°C, rucire in aer. ~ Revenire: 680°...780°C, r&cire in aer. ~ Recoacere de stabilizare: 730°...780°C, racire in cuptor. 11. RECOMANDARIT PENTRU SUDARE : Sudabilitate: bund. Material de aport: ~ Electrozi : E Mo 1.Cr 2 8. Preincdlsire: 250°, +.300° Tratament termic post-sudare ¢ ~ pentru tevi:revenire la 650°...700° ~ pentru piese forjate: detensionare la 700°...750°C, cu r&cire in cuptor. Fig intoomit& cu evizul comisiei de materiale 1.0.0. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMBNTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Gelea Victoriei,nr.133,sectorul 1, BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIBL CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OTCM - TV 7 lo MoCr 50 STAS 8184-80 Page 1/3 1, DIP DE OTEL : ofel aliat pentru Yevi si piese forjate utilizat la temperaturd ridicata. 2. CORESPONDENTE : (standardizate). azalb bealbastry A213T5 A335P5 3. USILIZARE : tevi gi conducte pentru constructii gi instalatii care functioneazd la temperaturi ridicate gi in mediu de hidrogen, piese forjate conform STAS 1097/2-80. 4. LIVRARE : 4.1. FORME DE LIVRARE: tagle, tevi,semifabricate forjate. 4.2. SPARE: recoapt% pentru tevi, imbunktayite pentru forjare. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) pe otel lichia: Cmax) sin Si | cr eer ssn POS [030.050 |015...050 | 40...60 | I. 6. CARACTBRISTICI MECANICE : f 6.1. LA 20°C PENTRU TEVI KU 309/2 | 3 (ene mine4lo =) informativ. GENERALITATI conform figei OTCM-TV- OTEL PENTRU TEVT | wz i SUS 818 Pag. 2/3 || 6.2, LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE, PENTRU TEVI: 0' 140 135 430-~~125 6.30 LA 20°c PENTRU PIESE FORJATE (STAS 1091/2-80)_ Tratement termic aa [Pg min] Ay iu 3 300/2 Wane % nine 590. .740 | 390 ie | 59 15.06 490000740 | 260 1s 69 6.4. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURT RIDICATE. Temperatura| °C 2008 | 250° | 300°] 350°] 400° | 450° 2 i ee eee ¥/mn' 40 | 240 | 230 | 220 minim 7. CARACTERISTICI FIZICH : zee 106° T ace [30 [ace J soe T com as | — | - | 19,7 | 188 | 179 | 179 32 31 30 30 29 oC 10% mm OTEL PENTRU TEVI lo MoCr 50 STAS 8184-80 8, DEFORMARE LA CALD : 1100°...850°C. Indoirea la cald a tevilor se efectueazd la 1000°.. 900°c gi este urmatd de o revenire la 750°C. Pentru piese forjate intervalul de deformare 1a cala este 1000°C...900°C. 9. DEPORMARE LA RECE : Pind la lo mm grosime de perete,deformare la temperaturaé ambiant&. La deformari puternice (chiar la grosimi Je perete sub lo mm) gi la grosimi de perete peste lo mm necesar’ o ' preincklzire la 100°-300°C, In general se obignuieste a se efec— “tua un tratament termic dupi deformarea la rece. Dupi deformiri puternice la rece se recomandi o detensionare la 600°-650°C ou ricire in aer. Dupd indoire la rece este recomandabild o revenire la 650°-700°C. lo. DRATAMENT PERMIC + lo.1. PENTRU TEVI : Recoacere de inmuiere la 840°-890°C ou ricire in cuptor. lo,2. PENTRU PIESE FORJAE. Normalizare: 990°...1030°C r&cire in aer. Cdlire : 990°,..1030°C r&cire in ulei. Revenire : 660°...760°C riicire in cuptor. 1o.3. Firma Mannesmann recomand& pentru marca echiva~ lent&é 12CrMol9.5 urmatoarele tratamente termice: = Calire: 930°-980°C cu r&cire in ulei. - Revenire: 660°-760°C cu récire in aer linigtit. = Detensionare dup& deformare la rece:600°-650°C cu récire in aer linigtit. 11. RECOMANDARI PENTRU SUDARE + 11.1. Sudabilitate: bund. 11.2. Material de aport : - Electrozi: E MoCr. 5. 11,3, Preinedlzire: 200°,..300°C, 11.4. Tratament termic post-sudare:revenire respectiv detensionare 1a 700°-750°C pentru tevi gi piese forjate. Figé intoomit&é cu avizul comisiei de meteriele I. conform Decretului 99/1980 privind tipizeares ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Galea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIET CONSTRUCTIILOR DB MASINI T.0.6.M, Figa OTCM TV ~8 a [reg 1/3_ | S045 10382-80 1. DIP De OTEL: Ofel eliat destinat executiei tevilor gi forjatelor uti. ldzate la temperaturi scdzute. 2. CORESPONDENTE (standardizate). 3. ULILIZARE: instelayii care funchioneaz’ la tempere— turi scizute (pind 12 -100°C), recipiente sub presiune, schimbi— toare de cildurd. 4, LIVRARE 4,1, FORME DE LIVRARE: - tagle, tevi, conducte senifabricate pentru forj 4.2, STARE DE LIVRARE: - normalizab& si revenita. 5. COMPOZILTA CHIMIC A @)@e otel lichid) a en fafa aolee cpm. oh oa | CBSERVATIN: Se admit Tmeorimum: Er Cr30,20% Cu, == Ts 51 0,05% As. 6. CARAGTERISTICT MECANTOE 6.1. LA 20°C PENTRU TEVI: Rrv | min Tratarment M FPqa Niemen eg dnner?y Nim kg f/m i 1 440. (45... - 640 65) 340 (35) GENERALITATI conform figei OTCM ~ TV - 8 1o Ri 35 ; STAS 10382-80 Page2/3 6.2. LA 20°C PENTRU PIESE FORJATE, STARE I (C+R) STAS 1097/2~80 6.3. ENERGIA DE RUPERE LA TEMPERATURI SCAZUTE 6e3el. PENTRU TEVI: Tratament | Temperatura eae pe J. termic ide incercare |die pe 3epruvio singura epruv! Lo -100°C «| 28 (2,8) | 21 (21) | 6.342. PENTRU PIUSE FORJATE: STAS 1097/2-S0 Tratament | Grosime KV, Akgtm) ta temperatura, °C 7. CARACTHRISTICL FIZICE: 7el. MARIMI FIZICE: <. Unitatea Temperatura °C Marimea ke wirmes | | eee | El kaf /mm? 21.000 keal/mh°C 28,8 cat { g°C 8. DEFORSARE LA CALD 1100°,.. 850°C. 9, PRAPAMEND TERMIC metizare 30° th /25mm Revenire .- min. th Pentru piese forjate se recomandi urmatoarele tratament¢ Normalizere: 830°...870°C (880°) riicire in eer; C&lire? 820°...850°C récire in epi sau ulei (eer); Reveniret 600° (580°) ...650°C (650°) racire in ser. Valorile din perenteze aint indicate de firma KRUPP (REG) pentru marca echivalenté (lo Ni 14). lo. RECOMANDART PENTRU SUDARE 1o.1. SUDABILITATE: > bund. 10.2, MATERIALE DE APORT: = electrozi? EY 59.73 ~ sirm&t § 12 Grl9Ni9 Mn 7; ~ floxt - 10.3. PREINCALZIRE: ~ lo.4, TRATAMENT TERMIC POST SUDARE: pentru piese forja- te se recomend o detensionare 1a 560°... 600°C cu ricire in eer. OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILON DE MASINI Celes Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONST RUCTITLOR DE MASINI Figa OTCM CoO My -~™79 Marcare SL PERPRU TS Baigia Fond albas- OTEL PEFTRU TSVI 1983 {> = + Ogel sleb eliat pentra tevi f%ré sudurd destinate in- |dustriei petroliere. 2. CORESPONDENIG (stendardizate). Calitatea de teava dupd norma API UPILIZARE: } ~ piese tubulare ale utilajelor petroliere $i de gaze Fnesurale: prajini de foraj, burlene pentru tubaj, tevi de extrac- | }ie, prujini grele, conducte petrolieres ~ echipemente pentru prospectiuni, prijini gi burlane pentru forajul cu sondezes ~ piese de legiturk prelucrate din tevi; mufe, racor— dori speciale, reductii. 4, LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: - tagle rotunde sau patrate, tevi. 4.2. SPARE DE LIVRARE? ~ normalizat. 5. COMPOZITTE CLIMTCA @ ee otel Menta). MICH. 6. CARACTERISTICI MECANICE LA 20° (in stare imbunita- KU, J/om* 7» RECOMANDARI PENTRU SUDARE Pele SUDABLLIPATE: - limitata. 7.2. MATERIAL DE APORT: ~ electrozi? B 46.5; E 51,43 ~ strai: S io Wn 1,53 - flux? FSM 375; FSM 20. Fig& intocmité ou svizul comisiei de meteriele I.C.C.M. conform 'Decratului 99/1980 privind tipizeres ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA . pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DB MASINI Galea Victoriei,nr.133,sectorul 1, BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR DE MASINI Fisa OTCM - TV - lo 1.C.C.M. Mercare a ~ violet | OTEL PENTRU TEVI ecm bd — maro 4k Mn 12. STAS 8185-80 1. DIP DE OM, Otel slab eldat pentru fevi fird sudurk destinate indus- eriei petroliere. 2. CORESPONDENTE (standardizate). Calitotea de teavi dup%_norma API . 3. UTILIZARE - piese tubulare ale utilajelor petroliere si de gaze naturale? pr&jini’de foraj, burlane pentru tubaj, tevi de extrec- |tie, préjini grele, conducte petroliere; | - echipamente pentru prospectiuni, préjini gi burlene fipentra forajul cu sondeze 3 - piese de legdtur& prelucrate din jevi; mufe, racordur: [ispeciale, reductii. 4, LIVRARE 4e1. FORME DE LIVRARE: - $agle rotunde sau patrate, tevis 4e2. STARE DE LIVRARE: = normalizat. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) (pe otel lichid) GENERALITATI conform figei OTCM ~ TV - M,I.C.M. man [sais sais 6. CARACTSRISTICI MECANICN LA 20°C (in stare normalizeta ‘pi revenita). Rm, N/am® ginim 7. RECOMAN DART PENTRU SUDARE Jel. SUDABILITAT: ~ limitaté, 702. MATERIAL DE APORT ~ electrozit NIBAZ 55; = sirmi: S lo Mni1,5; - flux? FB lo Fig& intocmit& cu avigul comisiei de materiale I.C.C.M, conform Decretului 99/1980 privind tipizeres otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Galea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MRISERRUL, INDUSTRIBL iSTRUCTIILOR DE MASINI T.0.0.M. Figa OTM - TV 11 Hatcare : Bditie ¢}:] a,e~ violet OPEL PENTRU TEVI Jobs bin ron STAS_8185-80 1. TEP DE OTeL Otel aliat pentru tevi fara sudurd destinate industriei petroliere. ° 2.. CORUSPONDENTE (standardizate) ~ plese tubulere ale utilajelor petruliere $i de gaze naturale? prijini de foraj, burlane pentru tubaj, tevi de extric- fie, prajini grele, conducte petrolieres = echipamente pentru prospectiuni, prajini gi burlane pentru forajul cu sondeze; - piese de legituri prelucrate din tevi: mufe, recordur: speciale, reductii. 4, LIVRARE 41. FORME DE LIVRARE? - $agle rotunde sau patrate, jevie 4,2, STARE DE LIVRARE - normalizet. 5- COMPOZITIA CHIMICA (%) (pe ofel liehid) . GENERALITATI conform figei OTCM - TV TevI won 16 | stas 15-30 | Pag.2/2_ | ~ 2 RPp + Nam ninin 7 +_RECOMANDART PENTRU SUDARS: Jel. SUDABILITATE? - limitata. 202. MATERIAL DE APORT - electrozis NIBAZ 553 ~ strm&: § io.Mn 1,55 - flux? FB lo. Fig&i intocmit& cu avizul comisiei de meteriale I.0.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofeluril. OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR ,DE MASINI Caleea Victoriei.nr.143.sectorul 1.BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIILOR DE MASINI Figa OTCM - TV 12 Marcare benegru c=rogu 41 CrNi 12 STAS 8185-80 Pag.1/2 Observatie : Pentru date complete asupra acestei marci de of@1 se va consulta gi figa OTCM-ATT 18. PIP DE OTEL: ofel aliat pentru tevi fark sudurd destinate industriei petroliere. CORESPONDENTE: (standardizate) Marca de‘otel nu are corespondent in normele API. UDILIZARE: - piese tubulare ale utilajelor petroliere gi de gaze naturale: pradjini de foraj,burlane pentru tubaj,tevi de extrac }ie, prajins grele,conducte petroliere; - echipamente pentru prospectiuni,préjini gi burlane pentru forajul cu sondeze; = piese de legdturd prelucrate din tevijmufe, - racorduri speciele,reductil. LIVRARE: 4ele FORME DE LIVRARE: tagle rotunde sau p&trate, | tevie 4.2. STARE DE LIVRARE: normalizata. COMPOZITIA CHIMICA (%) pe ofel lichid + (0.37..045 040.080 '077.037 10035 _| 0935. GENERALITATI conform figei OTCM-TV=-G MsI.C.M. sos suabaso | Pagaa/a 6. GARACTERISTIGI MECANIGE LA 20°C (in stare Smbundtayits) KCU, J/cm? 7» RECOMANDARL PENTRU SUDARE 71. SUDABILITATE: lLimitaté. Te2e MATERIAL DE APORT: Blectrozi: EY 59.73 Sirm& : S12Cr19Ni9Mn 73 Pluxt FC. Figé intoomit& ou avizul comisiei de materiale I.C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESIL MINISTERUL INDUSTRIBI CONSFRUCTIILOR DE MASINI Piga OTCM - TV 13 I.C.C.M. Mar PR) acalbastru O@EL PENTRU TEVI Bditia 1983 b=roz 7 c=verde 33 Mor 11 STAS 8185-80 Pagel/2 OBSERVATIE: Pentru date complete asupra acestei marci de otel se va consulta figa OTCM-ATT 12. @IP DE OTEL : otel aliat pentru tevi fara sudurd, destinate industriei petroliere. CORESPONDENTE: (Standardizate ) Marca de otel corespunde Normei API 5 AX calitatea P llo. 3. UTILIZARE + - piese tubulare ale utilajelor petroliere gi de gaze naturale: prijini’de foraj,burlane pentru tubaj, tevi de extractie,prajini grele,conducte petroliere; echipamente pentru prospectiuni,prajini si burlane pentru forajul cu sondeze; piese de legiturX prelucrate din tevi:mufe, racorduri speciale,reductii. ‘LIVRARB : 4.1. FORME “DE LIVRARE: fyagle, tevi. 4.2. STARE DE LIVRARE: normalizata. 5. COMPOZITIA CHIMIGA (%) pe otel lichia: )30..037 | 1040.08 040. 40.090 O17 O37 0035 | 9035 090..130 (015.030 stevens GENERALITATI conform figei OTCM-TV-G. OTET PENTRU TBVI 33 Mor 11 | sts 6185-80. 6. CARACTERISTICI MECANICE LA 20°C (in stare imbundtitita) 7.» RECOMANDARI PENTRU SUDARE: Tel. SUDABILITATE: limitata Te2> MATERIAL DE APORT: Blsctrozi: NIBAZ 553 Sirma : SloMniMoCrl; Flux: FC 8 intocmit& cu avizul comisiei de materiale I. conform Decretului 99/1980 privind tipizeree otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Celea Victoriei snr.133,sectorul 1,BUCURESII MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUGTITLOR DE MASINI Nercare =albastru Figa OTCM - TV 14 Editia 1983 OTEL PENTRU TEVI STAS 8185-80 41 MoCr 11 fe ns Observatie: Pentru date complete asupra acestei marci de ofel se va consulta gi figa OTCM-ATT 13. 1. PIP DE OTEL : ofel aliat pentru tevi faré sudurd destinate industriei petroliere. » 2. GORESPONDENTE: (Standardizate). Marca de ojel nu are corespondent in normele API. 3 UPILIZARE - piese tubuiare ale utilajelor petroliers gi de gaze naturale: prajini de foraj, burlane pentru tubaj,tevi de extractie,prajini grele,conducte petroliera; © echipamente pentru prospectiuni,préjini gi burlane pentru forajul cu sondeze; - piese de legitur% prelucrate din tevi:mufe, racorduri speciale,reductii, 4+ LIVRARE + 4.1. FORME DE LIVRARE: tegle, tevi. 4.2. STARE DE LIVRARE: normalizats. > 5e GOMPOZITIA CHIMICA (%) pe ofel lichid : Se ps te te 197.037 0.035, | 0035 090.130 [o15..030] GENERALITATI conform figei OTCM-TV-G. 7 ' > OfEL PENTRU TEVI MLC ; 41 MoCr 11 STAS 8185-80 65 CARACTERISTICI MECANICE LA 20°C (in stare impundtiyita) ‘Te RECOMANDARI PENTRU _SUDARE: 7.1. SUDABILITATE: limitata. 7e2. MATERIAL DE APORT: Blectrozi: NIBAZ 65; Sirm& : SloMn1MoCr1; Flux: PC. 8, Figh intoomit& ou. evizul comisiei de meteriale 1.0 conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DB INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Cales Victoriei,nr.133,sectorul 1 ,BUCURESTI MINISTBRUL INDUSTRIEL CONSTRUCEITLOR DE MASINI Ee Cay Marcare OTSL PENTRU TEVI aayge a- verde o 35VMoNn 14 STAS 8185-80 Peg.1/2 1. DIP DE OTEL Ofel eliat pentru tevi f&r% suduré destinate industried petroliere. 2. CORESPONDENTE (stiandardizate) Marca de ofel corespunde Normei API - 5A. 3. ULTILIZARE - piese tubulare ale utilejelor petroliere si de gaze naturale: prajini de foraj, burlane pentru tubaj, tevi de extrac- $ie, prijini grele, conducte petroliere; = echipaente pentru prospectiuni, prdjini si burlene pentru forajul cu sondezes - piese de legitur& prelucrate din tevis mufe, recorduri speciale, reductii. 4, LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: - tegle rotunde sau pdtrete, tevi. 4.2. STARE DE LIVRARE: - normalizat. 5~ COMPOZITIA CHIMICA (%) (pe ofel lichid). GENERALITATI conform fisei OTSM - TV ~ G OTEL PENTRU EVI [x08 [ret [ems eiaao | e-a7# 6. GARACTERISTICT MICANICE LA 20°C (in stare” imbundté- 7e RECOMANDART PENTRU SUDARE: Jel. SUDABILITATE ~ limitata. 7.2, MATERTAL DE. APORT: = electrozit NIBAZ 653 ‘= sirmi: S io Mn 1 SiNi 1 Mo; > flux: FB lo. Fish intoomit&é cu avizul comisiei di terisle conform Deoretului 99/1980 privind tipizerea Syelustior OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DB MASINI Cales Victoriei snr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEI i CONSTRUCTIILOR DE MASINI i Figa OTCM ~ TV 16 C.C aM. OTRL PENTRU TSVT | Bditie 1983 b - porto— caliu {40 VMoMncr 07 STAS 8185-80 1. DIP DE OTEL Ofel eliat pentru evi fri suduré destinete industriei petroliere. 2. CORSSPONDENTS (standardizete). Calitatea de teavi dup& norma API P 105; @ 105; X 95 3. USLLIZARE ese tubulere ale utilajelor petroliere $i de gaze naturale: prajini de foraj, burlane pentru tubaj, tevi de extrac tie, prajini grele, conducte petroliere; ~ echipamente pentru prospectiuni, prijini $i burlane pentru forajul cu sondeze; ~ piese de legiturd prelucrate din tevi: mufe, racordur: speciale, reduc}ii. 4 LIVRARE 4,1. FORME DE LIVRARE: ~ tagle rotunde sau paitrate, tevie 4,2. STARE DE LIVRARE: ~ normalizat. 5. COMPOZITIA CHIMICA (%)@e ofel lichid): GENERALITATI conform fisei OTCM - IV - G { OPSLURI PENTRU SSVI MyI.C.Me 4o YMoNincr 9 STAS 8185-80 6. CARACTERIS TICI MECANTCE LA 20°C (in stare normalizaté gi revenita). Rm N/m? minim minim minim 780 690 12 60 ant 2» RECOMANDARI PENTRU SUDARE: ?el. SUDABILITATEs — limitata, 7.2. MATSRIAL DE APORT: = electrozit NIBAZ 553 = sirmé: S io Mn 1 SiMocr 1; - flux? FC 8, Fig&é intoomit& ou avizul comisiei de materiale 1.C.C.M. , conform Decretului 99/1980 privind tipizeree otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMANTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei ,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTFRUL INDUSTRIEL GONSTRUCTIZLOR DE MASINI: Figa OTCM = TV 17 8] 58) b=galben c=rogu 34 MoCrNi 15 STAS 8185-80 Pag.1/2 Observatie : Pentru date complete asupra acestei marci se va consulta si fisa OTCM - ATT 18. TIP DE OTEL: Otel aliat pentru tevi fara sudurd destinate industriei petroliere. CORESPONDENTE: (Standardizate) Marca de ofel nu are corespondent in normele API. UTILIZARE : - piese tubulare ale utilajelor petroliere gi de gaze naturale: prajini de foraj, burlane pentru tubaj, tevi de extractie,prijini grele,conducte petroliere; ~ echipamente pentru prospectiuni,pr&jini si burlane pentru forajul eu sondeze; - plese de legdtur&d prelucrate din tevismufe, racorduri speciale,reductii. 4. LIVRARE: 4.1. FORME DE LIVRARE: tagle rotunde sau patrate, tevi. 4.2_ STARE DE LIVRARE: normalizat& 5. COMPOZITIA CHIMICA (%) pe otel lichid : [Te [Tele Te S Cr 33 040 I, aloo: : 10,30...083 040..070/917.037 b025 _ jooss 140.470 |140..170 O15..025 GENERALITATI coform figei OTCM-TV-G OTSL PENTRU TEVI 34 MoCrNi 15 STAS 8185-80 MIC MM, 6, CARACTERISTICI MECANICE LA 20°C: (in “ee 7... RECOMANDARI PENTRU _SUDARE: 7.1. SUDABILITATE: limitaté 7.2. MATERIAL DE APORT: Blectrozi: E 19.9. Sirma : S12 Crl9Ni9Mn7. Fig&S intocmit&: cu svizul comisiei de materisle I. conform Decretului 99/1980 privind tipizeres oveluriior OFICIUL DB INFORMARB DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTITLOR DE MASINI Galea Victoriei,nr.133,sectoru] 1.BUCURESTL