Sunteți pe pagina 1din 2

Com nia ooTeleradio - Moldova"

nst tufid pu L nafional ut


str. Miorita, l, MD-2028, Chiqiniu, Republica M ldova; www.trm.md;
trm@trm.md
tel: +373 22 72-10-47, +373 22 22-82-84: fax: +l7S ZZ 72- 3-52

/
Data nr. 0/-/4ft/6

Par tidul Acliune ;i Solidaritate


rnei Maia Sandu, Preqedinte

Partidul Politi Platforma Demnitate qi Adevdr,


Do lui Andrei Ndstase, Pregedinte

La solicitarea Dvs. comund <le a oferi sdptdmAnal c6te o or de emisie, administratia IPNA
Compania ,,Teleradio-Moldova" ;i Consiliul de progreLme al lui de televiziune Moldova 1
precizeaz\, urmdto arel e :
Televiziunea publicd Moldova 1 respectd necondi{ionat C itufia I{epublicii Moldova si
cadrul legal nalional in domeniul mass-media si va acliona ca atare i continuare.
Astf-el, art.34 din Consiitulie prevede expres cd 0,,,.. de informare publicd nu sunt
supuse cenzurii". Art. 1 din Legea. presei statueazd, cir ,,,., li presei constituie un clrept
fundamentul, consfinlit de Constitulie. Cenz,ura de orice fel publicaliilor periodice Si
ugenliilor de presd, imixtiunea tn activitutea lor de pregdtire Si difuzare a informaliei sunt
interdsg,tt Acelagi principiu se regdsegte in Legea cu privire la libertatea de exprimare. Statul
garunteazd,libertatea de exprifnare a mass-lnedia: ,,,Nimeni nu pou interzice sau tmpiedica mass-
mediu sd rdspdndeascd infor,4nalii de interes public deciit tn conclil legii." Art. 5 din aceastd lege
consfinleste ed ,,... independenla etlitoriuld u mass-mecliu este utii gi garantatd de lege.
Cenzura este interzisd. Se itilerzice ingerinla in activittutea eclit d a mass-media, cu exceplia
cazurilor prevdzute de lege,o'De asemenea, potrivit art. 8 din Cod I Audiovizualului al Renublicii
Moldova, ,,...Radiodifuzorii q/lali sub jurisdicliu Republicii Mol va au dreptul sd decidd liber
usupru conlinutului emisiunilor gi p,rogrumelor l.or, respectdnd pri ipiul de pluralitate u opiniilor
tn conformitate cu cadrul juridic Sti condiliile expuse in licenla ernisie. Cenzura de orice fel
asupra comuniciirii audiovizuale este interzisii. Independenla ald u radiodifuzorilor este
recunoscutd Si garantatii prin lege.
Sunt interzise ingerinle'le de orice fel tn conlinut,wl, forma u modulitiilile de prezentare u
elementelor serviciilor de programe din parteu uutoritdlilor pubti suu a oricdror ulte persoane
din ufara instituliei respective a audiovizualului."
In acelagi timp,lStatutul l.eleviziuniipublice este reglementat direct de Codul Audiovizualului al
Republicii Moldova, fiar art; 50 Ei 52 conJin norme imperative cu privire la independen{a editoriald a
companiei, care este fiarantatd, prin lege.
Astfel, ,,... hu sp udmit ingerinle operute cle uutoritcTli publice Si nici inflwenla vreunui particl,
orgunizulii comercial,e, ecohomit:e, social-Ttolitice, sindicale Si cle ult orcltn. Inclependenlu eclitorialii
Si de creali,g include dreptul exclwsiv ul organelor de conducere ale companiei de a aclopta, tn
limitele stabilite de ple.zentul cod', deciTii cu privire la:
Q elahorarea p'gliticii editoriale, adoptarea Si moclfficurea grilei de emisie a companiei;
b) orgunizareutgttivitdtrii editoriale Si de crealie;
c) conceperea $,i producere'fl progrumelor, inclusiv a celor de qtiri qi uctwulitdli,"
Potrivit acestof norme legale, administralia televiziunii publice este obligatd s6 adopte
reglernentdri detaliat{ cu privire la organizarea actiizitdlii, astfel tncdt sd evite influentele de orice
natura asupra ui editorial gi de crealie al companiei.
Televizir"rnea p{blica respectd de asemenea principiile echilibrului qi pluralismului politico-
social prevdzute la ar{. 7 din Cod - "Acorddnd timpi de antend unui partid sau unei miqcdri politice
pentru propagarea poziliilor acestora, radiodifuzorul trebuie sd ofere, de asemenea, tn cadrul
aceluiasi gen de pro$rame Si la aceeasi ord, timpi de antend altor particle Si miScdri politice
fdrd
tergiversdri netntemeiate Si fdrd a favoriza un partid anume, incliferent cle procentajul reprezentiirii
sole parlamenture."
ReieEind din mele legalr: precizate, administra{ia televiziunii publice nu va admite nici o
presiune gi ingerinld Ie>gald, in activitatea gi independenla sa editoriald, indiferent din partea c6rei
autoritdti sau partid a veni aceasta.
Amintim cd in epublica N4oldova sunt inregistrate gflcial 45 de partide politice, fiecare cu
propria viziune gi ac ivitate. [nstitulia noastrd este deschisd spre dialog cu fiecare dintre aceste
partide.
LuAnd act de rul legal :Xpus, precllm gi de statutul televiziunii publice gi obligalia acesteia
de a reflecta corect, idistant;i obiectiv evenimentele politice din Republica Moldova, vd asigur6m
cd activitatea partide r pe care le conduceli va fi reflectatd qi in continuare obiectiv si echidistant in
buletinele de ;tiri ;i isiunile de dezbateri, in strictd confonnitate cu prevederile legale gi fbrri nici o
discriminare,
Vd mai info nr cd, in tinrpulapropiat, IPNA compania "Teleradio-Moldova" vaorganizao
intdlnire cu liderii sau reprezentanlii partidelor,la care vor fi discutate modalitdtrile de conlucrare pe
viitor. incepAnd cu dmana viitoare, a$a cum este pnevdzut in grila de emisie, vom invita in cadrul
emisiunii "Moldova i direst" reprezentanli ai partiderlor extraparlamentare.

Cu respect,

Preqedinte al IPNA oo
elearadio Moldova"
Olga BORDEIANU

Director Televiziune
Ecaterina STRATA