Sunteți pe pagina 1din 120

;\IINISTERUL Ll'CRRII.OR l'l'BI.ICE. TR.

-\i',SPORTURILOR SI LOCUINTEI

NORMATIV PRIVIND PRESCRIPTIILE


GENERALE DE PROIECTARE. VERIFICAREA
PRIN CALCUL A ELEMENTELOR DE
CONSTRUCTII METALICE SI A
IMBINARILOR ACESTORA

INDI CATIV NP 042-2000

102 103
CUPRl:\SU. '.'JOR\l.\TI\TlXI

Cap. 0. Pref,qi1 . 106

Cap. I. lntroducerc 113

Cap. l. Baze de calcul 129

Cap. 3. l\latcrialc . l-l5

Cap. -l. Stiiri limitii de ser\'iciu 152

Cap. 5. Stiiri limit,i ultimc 158


5.1. Elcmcntc de 158
5.2. Calculul solicitarilor 160
5.3. C\asiticarca scqiunilor trans, ersalc ...................................... 182
5.-l. Rczis1cn1:i seqiunilo1 tn111s, crsale ........................................ 195
5.5. Rczisten\a clcmentelor .......................................................... 211
5.6. Rezistcn1a inimilor la rnalarc produsit de forfccarc .............. 222
5. 7. Rezistcn1a inimilor la inci'i rci\ri trnns, ersalc.......................... 235
5.8. Structuri triangulntc .............................. ................................ 2-l2
5.9. Elcmentc compuse comprimate ............................................ 2-l-l

Cap. 6. imbiniiri supusc la solicit,'\ri statice ................................................ 256


6.1. Elemente de bazii................................................................... 256
6.2. lntersccJii de axe ......................... .......................................... 258
(1-3. imbinari solicitate la torlccarc supuse cfonurilor altcmante. 259
6.-l. C\asificarea imbinarilor...................... .................................. 159
6.5. imbiniiri rcalizatc cu :;;uruburi, nituri sau axe de articula\ic .. 262
6.6. imbiniiri sudatc ...................................................................... 287
6.7. imbiniiri hibridc..................................................................... 305
6.8. imbiniiri cu cclisc . ....................................................... ... 306
6.9. imbiniiri l!rinda - 307
6.10. imbirniri de profile cu seqiune tubularii in grinLi cu
ziibrcle 319
6.11. Baze de stiilpi 320

Cap. 7. Fabricare i montaj 321

Cap. X. Concep1ia i dimcnsionarea a:-i:-taie de cxperimcntarc 336


104
105
0.2. ISTORICl L PROCIUi\lELOR El ROCODURILOR
'\'OR\L\TI\' PRl\'l:'\D PRESCRIPTIILE GENER.-\LF. DE l11chc11,
PROIECT \RE. \'ERIFIC.-\Rf...\ PRIN C.\
- LCl 1 1. .\ ,-.;p U-12 21100 (I) Comi -.ia Comunit,i\ii Fllropcnc (CCI:) a a, 111 ini!iatl\ a de a ckmara n
EI.DIE:\TELOR DE CO:'\'STRl'Cfll IET.-\LICE SI.-\
;1cti\itatc de ,wbilirc a unui ansamblu de rcguli tch111cc arnwni;atc pcntru
i.\lBIN..\RILOH .\CESTOR.-\
calculul lucni11'01 de constrnctii (cl.idi1 i) :;,1 ck gcni11 ci, ii. 1cguli dc:,,tinatc a
Ii utilizatc. pcntru inccput. ca o altcrnatid la clifcritclc rcglcmcnt:'1n in
,igoarc in !,irilc mcmbrc i pc care 11ltcrio1 s;i le inloeuiasc;1. t\n:stc rcguli
0. PREF..\ TA
tchnicc all primit atunci 111tmclc de "EUROCODURI STRUCTlJR ALE".
(2) i 11 1990, dupii consultarea statcloi mcmbrc. CCI: a ll'an,fcrat accast;"1
0.1. OBIECTl\'ELE EUROCODL'RILOR
mund (acti,itatc) de dcz,oltare (dctalicrc). de difuzarc i aduecre la ;i a
Eurocodmilor strneturnlc dtrc CEN (Comitctul European de No11na1c) :ii
(I) Eurocodurilc :,,tructuraic sugcrcaz,i lln ansamblu de normc rentru
Sccrctariatul ,\,ocia\ici Europcnc a Libcrului Schimb (AEI.E) a ac.:cptat s;1
calculul :,,t111etural i gcotehnic al lucnirilor de cl11diri i de geniu ci\'il.
sc asocic1.c acti\'itii!ii CEN.
( 1 J Comitctul tchnic CEN re - 250 cstc ins,ircinat ell rcdactan:a llltmo1
(2) Elc \lint de:,,tinatc s;i sen easc:'1 ca documcntc de rcfcrin!a pcntrn
Euroc.:odmilor struct11rale.
unn;itoa,cle a:,,pcete:
a) sii do,cdcasc;i confonnitatca lucr,irilor de gcniu ci,il cu l
0.3. PROGRAi\lt.:L El ROCODLRII.OR
cxigcn!cle escn\iah: ale Directi,clor pri, ind Produscle de Construc!ii (D. P.
C.):
(I) 1\c.:ti\'itatca este in curs de dcslaurarc asuprn clifcritclor Furoeoduri.
b) -.ii sc1Ycasc;i drcpt cadru pcntru stabilirca specitica!iilor tchnicc
liccarc a\ ,ind, in general. mai nrnltc p.iqi:
annonizatc ale prodllscior de construc!ii.
EN 199 I E11rocodc I Bazclc de calcul i ac\iuni asupra structmilor
FN 1992 Eurocodc 2 Calculul structmilor din bcton
(3) Eh: 1111 tratcaz;i problcmc (aspccte) de exccu!ic i de inspec!ie (control)
EN I993 Eurococlc 3 Calculul structmilor din o\cl
dee.it in miisura in care cstc ncccsar s;i sc prccizczc calitntca produsclor de
EN 1()94 Eurocodc 4 Calcullll strnctmilor mi:xte (O!CI - bcton)
construc!ii i grndul sa1isfad1tor de rcalizarc pentru a Ii confom1 cu ipotczclc
l:N I995 Eurocodc 5 Calculul structurilo1 din lcmn
adoptatc in regulilc de calcul.
EN I996 Eurocodc 6 Calculul structmilor din zidi1ric
EN 1997 Euroeodc 7 Calculul gcotchnic
(4) Piin,i c.ind ansamblul spccifica!iilor tchnicc armonizatc pri,ind
EN I998 Eurocodc 8 Rczistcn\a structurilo1 la scism
produsclc ca i mctodclc de control ale perfonnan\cior accstora ,or ti
i\fai mult. 111111ii1orul Eurococlc posibil de acl.iugat progrnmului:
disponibilc, ci\tc,a Eurocoduri structurale tratcazii anumitc aspccte in catcva
EN I999 Eurococlc 9 Calculul strnct11rilor din aluminiu.
ancxc infonnati\'c.

(2) Subcomitctc separate au fost alcalllitc de CEN I TC 250 pcntru


Eurocodurilc mcn!ionatc mai sus.

(1) Aceastii pai1e a Eurococlului structural rcfcritor la calculul structurilor


din O!cl, care, sub dircciia CCE. a fo::-1 tinalizat i aprobat pentru publicarc .
cslc cclitat de CEN ca Normii Europcanii Expcrimcntal;i (ENV) pcntru o
durnt,i ini\iarn de trci ani.

106 107