Sunteți pe pagina 1din 115

d

Z.r,) lillite

. ,-;nt6 o cale testati de a depS;i aceste frontiere


pentru a realiza in viali mai mult decdt agi visat
vreodati.

Privili exemplul lui Joe Vitale. Mai demult nu avea adipost. Acum este
milionar li autor a numeroase cirli de succes, un guru al marketingului
online. Ce s-a intimplat de are asemenea succes? Rispunsul s-ar putea si vd
surprindi. Doar cind a descoperit sistemul hawaiian strivechi Ho'oponopono,
a gdsit;i succesul fari limite.
Actualizatd pentru epoca modernd, Ho'oponopono este o metode de
autoajutor care elimini obstacolele mentale, eliberAndu-vi rnintea pentru a
gasi cai noi, neatteptate, de a obline ceea ce vreli. Vitale a simlit ci trebuie
si impdrtigeasci metoda respectivd lumii intregi pentru ca gi alJii si
experimenteze implinirea;ifericirea pe care ie simte elin fiecare zi.

Aceastd carte este ca dinamita; in momentul in care incepeli si o citili


aprindeli fitilul. indepirteazi toate paradigmele complexe 9i ambigue ale
trecutului gi dezvdluie o cale relaxante gi clare de a vd transforma viala
fic6nd doar un singur pas. Pe misurd ce o veli citi gi explora, pregdtili-vd
pentru o cSlStorie care vi va provoca ;i vi va inspira mai mult decit v-ali fi
putut imagina vreodata.
. !r.
=t =-rJ
I
Craig Perrine ltffi-'

este pregedinte al companiei de consultantd in marketing


lw, Hypnotic Marketing Inc. A fost supranumit ,,Buddha al internetului"
i ** pentru felul in care imbina priceperea in marketing cu cea dovediti in

lM*it domeniile spirituale.


Printre c6rfile scrise de el se numiri Factorul de atruclie, Manual pentru
viaya gi Cheia, apdrute in limba rom8nd la editura Meteor Press.

p e ntr u at i n s e r ea u n u i
"
J? :'f :f ::"il:::::'ffi [:[11 : il?;:r
El a lucrat cu mii de oameni, inclusiv cu grupuri ale Naliunilor Unite,
UNESCO, World Peace Conference.

,ltilliililltlililil Lril lltll


[;s
?lf {o*Tirfn/p,
')i gi dr.lhaleakala Hew Len

Z,E,RO
LIMITE
srsnMut sKntr ptNIru AililGtRf uilul NlvEtlilAtT
mruulsnnEsluinrrgmct
Pentru Morrnah gi Ka'i
{o*W
gi dr. lhaleakala Hew Len
Dr. Hew Len

Pentru Mark Ryan pi Nenssa


Dr. Vitale

ZERO
LIMITE
slsltfrtut st(nEf pt]fiRu AI|IiGIRH UilUt ilnmlrnu
Dt B ultAsrAnt, siunnn g mcr

Traducere din limba englezl,de Simona Stan

tutEIE0ntTil
PRESSIAJ
Mulfumiri
ftlrf:rr trrr l'.tttttttttrltt.lullni-Soimaru
f i'f trrort'rfirt'f or'. Mrtriurut Rulu
( 'olrt'r f ;i: I\tr itt I)tttni!ratcu

( ir|yri1llrt (r .l(X)7 hy llipnotic Markcting and I)r. lhaleakala IJcw Len.


A ll r rlilrts rr:sr.rvr:rl. Doi oameni-cheie meriti mulgumiri Pentru aceastd
'I lrs trilrslirtion prrblishcd under licensr:. carte: Mark Ryan este un prieten nePretuit care mi-a sPus
l'ublrslrcrl by Jolrn Wilcy & Sons, Inc., Ilobtrken, Ncw Jers(:y. pentru prima dati povestea ciudatului doctor despre care
( ') ,t( X rc(litirrc 20 I 0 'liratr: clreplrrri le asupra accstei cdilii sunl rczcrvale
)r), I
veti citi gi dumneavoastrd, iar dr. Ihaleakala Hew Len este
ctltlttrri lr'llil l,l()R I'RIISS acel neobiqnuit terapeut care avea si devini mai tArziu un
prieten extraordinar. Nerissa, dragostea mea, este sprijinul
( i)illit(.1:
('.t,.'lI Illt meu principal Ei partenera mea de viagi. Matt Holt qi prie-
'li'1./lr;rx: Ol l.ll?.33. ll tenii mei dragi de la fohn Wiley&Sons sunt ni$te oameni cu
l: nrirrl t:rlilrrr;r(,rnlclcorprcss.r() care este extraordinar si lucrezi. Suzanne Burns este asis-
)istr rlrrrIir. lir:
tenta mea qi editorul meu $i ea a frcut $i o corecturd a va-
|
'li l./lrux: ()l |.222.33. I2 riantei inigiale a acestei c54i. Grupul meu master mind (de
Ii rrrriL r'orrrt.nzi (dlttelcorprcss.ro mingi strilucite) m-a sPriiinit de asemenea pe parcursul
wwW nx'll'rlt l)f(:ss.I()
acestui proiect, inclusiv |illian Coleman-Wheeler, Cindy
!)tstr'lrrr.n ('ll' a llilllioteeii Na{ionale a Ront6nitri Cashman, Craig Perrine, Pat O'Bryan, Bill Hibbler gi Ne-
vr'r'At.t,t,.l( )r,l rissa Oden. Printre primii cititori ai acestei cl4i, care m-au
Zcro linrilr' : sislrnrul socrcl pentr[ atingorca unui nivel inalt dc sinitatc, aiutat se o structurez Si si o perfecfionez, se numXrd Mark
lrtlrr:islurt;i p:rce /.hr Vitalii, dr. lhaleakala llew l-en ;
It;ul.: Sirrrorr;r Starr. - llrrcrrrc5ti : Mctcor Prcss,2(X)9 Weisser gi Mark Ryan. Vreau, de asemenea, sX mulqumesc
lsBN ()/u ')7 r-7?.ti-3tt7-{) Cerului pentru indrumarea Pe care mi-a dat-o in procesul
l. I lcw l.t rr, lhllt'irktrlu scrierii ci4ii. Le sunt recunoscdtor tuturor.
ll. Slarr, Sirrorr:t (lrirl.)

| 59.921.::
Cuprins

Prefali: [Jnde incepe pacea............... .......9

Introduce r e: Secretul universului .....'.................... 11

Ilo'oponopono este un dar profund care vi permite si


Aventura incepe ..'.....'...........19
vI imbuntrtiligi relagia interioari cu Divinitatea qi vI inva{i Descoperirea celui mai neobi$nuit terapeut
t'unr s5 cerc{i, in fiecare moment, ca gregelile cu gAndul, cu- din lume .............27
viintul sau cu fapta si fie purificate. Procesul se bazeazi in
principiu pe eliberare, pe eliberarea completi de trecut. Prima noastre conversafie.............. ....'..34
Morrnah Nalamaku Simeona Adev[rul gocant despre intengii ............39
Principalul instructor aI metodei Ho'oponopono, Care sunt excep$ile? .......,.....49
crcator al Identitdgii Ho'oponopono, numit5 cetXfean de
onoare al statului Hawaii in 1983 de c[tre Hongwanji Mis- Te iubesc ..........-.---62
sion of Honolulu gi Hawaii State Legislature
CinAnd cu Divinitatea.......... ..................77
Dovada ...-.-...........-87

Cum sX oblineli rezultate mai rapide ...........'....... 1 30


Cum si primigi boglqii mai multe .......138

Minqile sceptice vor si gtie .......... ......'.151

Alegerea este o limitare ......160

Trabucuri, hamburgeri gi uciderea Divinitiqii ......177


Adevdrul din spatele poveqtii ..............190

Epilog: CeIe trei etape ale trezirii ........200


ZEROI,MITE

Agrr.rrrlit'r.le A: Irrincipiile de bazd


tlc tncttxlci zero limite....... Prefald
...............206
Unde incepe pacea
Alrr.rrrliccle B:Cum sd vd vindecagi
(satr crtnt si-i vindecagi pe algii), cum
sit vl bucura;i de sdndtate, bundstare
Si fcricire ..........209
Scumpa Morrnah Nalamaku Simeona, creatoarea gi
A;rendicele C: Crne se afld Ia conducere? ............211 prima profesoari a practicii Identitigii Ho'oponopono, avea
l.egca cauzi-efect: modelul fi zic .......... ..............212 pe biroul siu inscripqia: ,,Pacea incepe cu mine."
l.cgea cauzi-efect: Identitatea Ho'oponopono....213 Am fost martor al pdcii acesteia dincolo de orice capa-
citate de inqelegere in timp ce am lucrat gi am cll5torit cu ea
...............
Bibliografie ...........229 din decembrie 1982 pin5 in aceazifatali din februarie 1992,
Resursc online...... din Kirchheim, Germania. Chiar cAnd zdcea pe patul de
...............222
moarte, inconjuratd de haos, fiinqa ei exprima o stare de li-
Despre autori....... ................233 nigte dincolo de orice inqelegere.
A fost marele meu noroc qi o mare onoare si fiu indru-
Index....... ............226 mat de Morrnah in noiembrie 1982 qi sd mi aflu in prezenfa
ei timp de un deceniu. De atunci, am aplicat practica lden-
titigii Ho'oponopono. Sunt incAntat ci acest mesaj poate fi
impdrtdgit lumii cu ajutorul prietenului meu, dr. foe Vitale.
Dar adevSrul este ci mesajul trebuie si ajungi doar la
dumneavoastri, prin mine, pentru ci toqi suntem una gi pen-
tru ci totul se petrece in interior.
Pacea eului,
Dr. Ihaleakala Hew Len
Pregedinte de onoare,
The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos
www.hooponopono.org www.businessbyyou.com
lntroducere
Secretul universului

in 2006, am scris un articol cu titlul,,Cel mai neobig-


nuit vindecEtor din lume". in acesta era vorba despre un
psiholog care a vindecat un pavilion intreg de infractori bol-
navi mintal - frrd s5 ii consulte pe vreunul dintre ei. El a fo-
losit o metodd neobignuit5 de vindecare, originar[ din
Hawaii. PinI in 2004 nu auzisem nici de el, nici de metoda
aceea. L-am ciutat doi ani pini s[-l gisesc. Apoi am inv5lat
metoda lui gi am scris un articol devenit celebru.
Acel articol a ftcut inconjurul internetului. Era afigat
in topul listei de gtiri gi era trimis prin e-mail unui numir
uriag de oameni din toate categoriile sociale. Prietenii din
propria mea list[ de pe site-ul www.mrfire.com au adorat
aceast[ metodi gi a trimis-o mai departe altor mii de oameni'
La rAndul lor, acegtia au transmis-o familiei 9i prietenilor'
Am estimat ci aproape cinci milioane de oameni au vdzut
articolul respectiv.
Tufuror celor ce l-au citit le-a venit greu s[ creadl ci
era adevirat. Unii au fost inspirali de el. Algii au fost scep-
tici. Cu to[ii vroiau s[ gtie mai mult. Aceasti carte este re-
zultatul dorinqei lor gi al ciutXrilor mele.
Chiar daci sunteqi expe4i in cunoa$terea celor cinci
pagi din cartea mea anterioatil Factorul de atracgie*, s-ar

'Factorul de atracgie. Cinci paSi simpli pentru obginerea prospe-


ritdgii prin utilizarea puterii interioare, |oe Vitale, Editura Meteor
Press, Bucuregti, 2008 (n.red')
ZENO UMITE Introdueerc

l)ut('l sii nu lili capabili si inqelegegi principiile incredibile Participarea in emisiunea Larry King Live din noiem-
lx' carc vi le voi dezvilui aici, cel pulin nu de la inceput. brie 2006 gi apoi din martie 2007 a venit ftri intenqia
l)rocesul simplu pe care md pregdtesc si vi-l prezint in mea.
aceasti carte vA va ajuta si vd explicagi de ce afi fosr capabili Holy-
in timp ce scriu aceste rAnduri, regizorii de la
si aveqi cAteva realizSri uriage ftrX si fi incercat, practic, si
wood se gindesc si transforme cartea mea Factorul de
le obgineqi. IatI cAteva dintre ele:
atraclie intr-un film gi, mai mult, alfi negociazi ca eu
I Timpul necesar programului audio de Ia Nightingale- si am propriul post de televiziune.
Conant, numit Puterea marketingului neobignuir, mi-a
fost alocat dupd ce am renunfat si mai bat la uqa lor Lista ar putea continua, dar a{i prins ideea. in viaqa

dupi zece ani de insistenEs. mea se intAmpld multe minuni.


Dar de ce se intAmpl5?
I Cum am ajuns, de la un s5rman ce locuia pe strizi, si Cindva locuiam pe str5zi. AstXzi sunt autor de suc-
fiu un scriitor implicat inigial in lupta penrru publicare,
ces, o celebritate in lumea internetului qi multimilionar.
apoi autor de succes, apoi guru al marketingului pe in-
Ce mi s-a intAmplat de am atAta succes?
ternet frrd sd planific acest hucru?
Da, mi-am urmat visele.
I DorinEa mea de a avea o magini sporr BMW Z3 mi-a
Da, am actionat.
inspirat o idee de marketing pe internet Ia care nimeni
Da, atn fost perseverent.
nu se gAndise pini atunci, idee care, in prima zi a apli-
Nu au fost gi al$i care au frcut aceleagi lucruri gi to-
cirii ei, mi-a adus 22 500 de dolari gi peste un sfert de
tugi nu au ajuns si aibl succes?
milion de dolari in decurs de un an.
Atunci, ce este diferit?
I Dorinqa mea de a md muta intr-o zoni deluroasi din
Daci veli privi cu un ochi critic la realizlrile pe care
statul Texas atunci cind eram falit gi treceam printr-un
le-am enumerat, ve[i observa ci nici una dintre ele nu
divorE m-a condus spre crearea unei noi afaceri care
a fost determinati de mine. De fapt, ceea ce au toate in
mi-a adus 50 000 de dolari intr-o singurd zi.
comun este intervenlia planului divin, eu fiind uneori
I Uriaga pierdere in greutate de 40 de kilograme s-a rea- un participant frri voie.
lizat dupd ce am renuntat la dietb qi m-am deschis spre L[sati-mi si vd explic altfel spre sfhryirul anului 2006
o alt[ cale de a-mi implini aceasti nizuinqX.
am condus un seminar cu titlul Dincolo de manifestare
I Dorin{a mea de a fi autorul unei c[4i de top m-a con- (www.BeyondManifestation.com), seminar ce este pu-
dus spre scrierea unei c54i care a devenit numdrul unu, ternic influengat de ceea ce am invlpt dupi ce l-am des-
degi nu pldn uisem niciodati sd, scriu gi nici micar nu fu- coperit pe misteriosul medic havaian gi metoda sa. in
sese ideea mea. timpul acelui seminar i-am rugat pe participangi si in-
I Rolul meu in filmul de succes Secrerulmi-a fost dat ftri tocmeasci o listi cu toate modalitigile Pe care le cunosc
si ilcergesc, fXr[ sd il cer, frri s[ planific sau sd inren- pentru a realiza sau a atrage ceva in viall. Ei au spus
fionez absolut nimic. ceva de genul: afirmare, vizualizare, intenqii, metode
zEnou[nE Introducerc

d e co ncen trare asupra senzatiilor fizice,


triirea rezulta- ringe puternice pe care trebuie si o aibX cineva. Dar aceasta
tului final, planificare atenti, Tehnica Eliber5rii Emo_
qionale (TEE) 9i multe, multe altele. CAnd grupul a este o strategie incompletl. L-am intrebat ce se intampli
terminat de trecut in revistl toate metodele, i-am intre_ atunci cAnd cineva nu este suficient de motivat pentru a-gi
bat pe membrii lui daci ele funclionau oricAnd, fdr[ ex- stabili un scop, ca si nu mai vorbim de indeplinirea lui.
cepgii. - Dacd a$ gti asta, a inceput el, ag fi in stare sd rezolv
tolii majoritatea problemelor din lume.
Cu au fosr de acord ci ele nu func$oneazi in_
totdeauna. Apoi a continuat spunAnd c[ trebuie s[ fii practic flI-
,,Ei bine, de ce nu?" i-am intrebat. mAnd s[-1i impline$ti un scop anume. Dac[ nu vei fi aga, nu
Nimeni nu mi-a putut da un rispuns sigur. te vei disciplina atAt de mult incAt sI te concentrezi gi si
Apoi i-am surprins pe cei din grup cu observagia mea: muncegti pentru indeplinirea lui.
,,Toate aceste cdi au limite", le-am spus. ,,Ele sunt jucdrii - Dar dac[ nu e$ti su-ficient de ,,fl5mAnd"? l-am intrebat.
pe care mintea voastri le folosegte pentru a vi face si credeli - Atunci nu igi vei realiza scopul.
cI avegi conrrolul. Adevirul este ci nu degineEi controlul qi - Dar cum faci sX fii motivat?
ci adevirata minune se petrece cAnd renunfafi la jucirii gi Nu mi-a putut rXspunde.
aveqi incredere in acel loc din fiinla voastri unde limitele Aici apare dificultatea. La un moment dat, toate Pro-
sunt zero," gramele de automotivare gi stabilire a scopurilor egueazl.
- Apoi le-am spus cI, in viaqd, cu totii ne dorim de fapt sI
depSgim acel stadiu al juclriilor, sI ajungem intr-un loc care
Oamenii ajung in punctul in care realizeazi ci, dac[ nu sunt
dispugi si obqini ceva cu orice pre{, atunci nu vor investi
se aflI dincolo de plllvrigeala minqii noastre gi si fim acolo
energia necesarl pentru ca lucrul respectiv si se materiali-
unde se afli ceea ce noi numim Divinitatea. Am continuat zeze. Acegti oameni vor renunfa. Cu togii gtim asta Pentru cI
explicAndu-le cI existi cel puEin trei ipostaze ale viegii, in-
ne-am propus diverse lucruri de Anul Nou qi le-am uitat in
cepAnd cu cea in care suntem victime, evoluAnd apoi spre a ziua urmitoare. Intengiile bune au existat. Dar ceva situat la
fi creatorii propriilor vieqi qi, in cele din urmd, - dacl sun-
un nivel mai adinc al fiinqei nu era in acord cu aceste do-
tem norocoqi - ajungem la cea in care devenim slujitorii Di_
rin{e congtiente.
vinitiqii. in aceasti ultimi etapE, pe care o voi detalia mai
Atunci, cum ai griji de acea stare mai adinc[ ce nu este
tArziu in cartea de fa1i, se intAmpli minuni uimitoare
aproape fXrd sd te chinui.
- ,,flimAnd6"?
in acest punct, devine utild metoda havaian6 pe care o
Ceva mai devreme i-am pus citeva intrebiri unui ex- veti invila in cartea de fag[. Ea vi ajutd s[ vi purifica{i sub-
pert in stabilirea scopurilor pentru programul de membru
conEtientul, adicl locul unde sunt depozitate blocajele. Ea
Hypnotic Gold (vezi www.HypnoticGold.com). Et a scris
numeroase cX4i gi le-a vAndut in milioane de exemplare. El
vi va ajuta si dizolvali programele ascunse care vX impiedicd
si vd implinigi dorinqa, fie ea legati de s[nitate, bundstare,
Stie cum si indrume oarnenii ca sd iqi implineascl scopurile.
O buni parte din filozofia lui se invArte in jurul unei do_ fericire sau de orice altceva. Torul se intAmpli in interiorul
dumneavoastri.
r
Introducerc t7
ZERO TIUTIT

Vi voi explica toate acestea in cartea pe care o aveli lentili noui care le va face inutile pe celelalte. in
Iblosiqi o
acum in mAni. Deocamdatd, qineli minte un lucru: momentul in care veqi reuqi, veli aiunge in punctul pe care
Existi un citat din cartea lui Tor Norretranders, Tfte eu il numescZero limite.
User lllusion (Iluzia utilizatorulur), care concentreazi esenga Jinegi cont gi de faptul c[ lucrarea de fagd este prima
caruselului mental in care sunteti pe cale s[ vi urcagi: ,,Ur-r1: din lume care dezviluie, actualizAnd-o, aceasti metodi de
versul a ap5rut cAnd nimicul.sj-@" vindecare a Identitdgii Ho'oponopono. Dar vi rog sd ingelegeli
gi c[ aici este vorba doar despre experimentarea metodei de
scttrt, Zero ft'mjre vorbegte despre intoarcerea la acea
-Pezero, unde nu existi nimic gi totugi totul este posibil.
stare cdtre un singur om: de mine. Degi cartea este scrisi cu bine-
in starea zero nu sunt ganduri, cuvinte, fapte, amintiri, pro- cuvAntarea terapeutului care m-a inv[qat uimitoarea me-
grame, convingeri sau orice altceva. Nu exist[ nimic. todd, tot ceea ce va urma este relatat prin prisma modului in
care eu v[d lumea. Pentru a ingelege pe deplin practica lden-
intr-o zi insl, nimicul s-a vizut pe sine in oglindfl ;i ast-
fel ne-am nlscut noi. Din acel punct, noi am creat gi, in- tit5lii Ho'oponopono, va trebui si participagi la un seminar
de weekend gi si experimentafi metoda pe cont propriu. (In-
congtient, am absorbit qi acceptat convingeri, programe,
scrierea la seminar se face pe www.hooponoPono.org sau pe
amintiri, gAnduri, cuvinte, fapte gi altele. Multe dintre aceste
www.zerolimits.info.)
programe se intorc adesea la acel inceput al existenlei in-
in cele din urmi, esenga cX4ii poate fi concentrati in-
seqi.
tr-o singuri expresie - una pe care veli inviga sI o folosigi,
Scopul prezentei ci4i este de a vi ajuta s[ experimen-
una ce dezviluie cel mai mare secret din univers, una pe
tagi minuni clip[ de clipd. Din acest punct, minuni precum
care vreau si v-o adresez dumneavoastr[ 9i Divinitdqii chiar
cele pe care vi le-am descris anterior vi se vor intAmpla gi
acum:
dumneavoastri. Ele vor fi unice. Vor fi de-a dreptul extra-
,,Te iubesc."
ordinare, magice, miraculoase.
Procuragi-vi un bilet 9i luagi loc. Trenul citre sufletele
Experienga mea de imbarcare in aceastl rachetd cu des-
dumneavoastr[ este gata de plecare.
tinagia spre puterea aflati dincolo de limitele rationale a fost
finegi-vi bine piliria.
ceva de nedescris. Am atins un nivel de succes ce intrece qi Te iubesc
cele mai sllbatice vise ale mele. Am c[pitat noi aptitudini, Aloha no wau ia oe.
gi nivelul de dragoste resimgitl pentru mine insumi Ei pen- Dr. |oe Vitale (Ao Akua)
tru lume este unul pe care cuvintele nu sunt suficiente pen- Austin, Texas
tru a-l descrie. Triiesc intr-o stare de continui uimire plini www.mrfire.com
de teami.
Permitegi-mi si mi exprim altfel fiecare dintre noi are
o lentili prin interrnediul c[reia vede lumea. Oameni reli-
giopi, filozofi, vindecitori, autori, conferenliari, guru, fabri-
canti de lumAniri, fiecare percepe lumea prin intermediul
unei mentalit5gi anume. Citind aceasti carte, vefi invEla si
AvnNrunn iNcEPE

Universul a apdrut cAnd nimicul s-a vdzut


pe sine in oglindd. Paceasi fre cu tine, toatd Pacea mea.
Tor Norretranders, The User lllusion O ka Maluhia no me oe, Ku'tt Maluhia a pau loa.

august 2004, suslineam dezbateri pi lucr[ri la confe-


in
ringa anuall a Asociagiei Nalionale a Hipnotizatorilor. imi
pl[ceau oamenii, imi pl[ceau evenimentul, energia gi rela-
file stabilite. Dar nu eram pregdtit Pentru evenimentul in
stare si-mi schimbe via[a, care avea si inceapd in acea zi.
Prietenul meu Mark Ryan lucra alSturi de mine- Mark
este gi el hipnoterapeut. Este un om cu viziuni foarte largi,
este curios, o persoani distinsi qi profund interesat cand
vine vorba de explorarea vielii 9i a tuturor misterelor ei'
Adesea am avut cu el conversafii care au durat ore intregi'
Vorbeam despre terapeuqi de marci, de la Milton Erickson
la gamani mai pulin cunoscufi. in timpul unei astfel de con-
versalii, Mark m-a surprins cu intrebarea:
- Ai auzit weodat[ de terapeutul care vindec[ oamenii
IXri ca m[car s6-i vad6?
intrebarea m-a lisat perplex. Am auzit de vindec[-
tori-medium, de vindecdtori la distanl[, dar Mark p[rea si
vorbeascfl de cu totul altceva.
- Este un psiholog care a vindecat un spital intreg de
bolnavi mintal, de nebuni patentati, dar nu a vizut nici mlcar
un singur pacient.
ZERO LMN'B AYenturaincepe

- Ce a llcut? Apoi, in 2005, la urmitoarea conferingi de hipnozi,


- A folosit un sistem havaian de vindecare numit Ho'opo_ Mark mi-a amintit din nou despre acel terapeut.
nopono.
- Ai aflat ceva despre el? m-a intrebat.
- Ho-o-ce? am intrebat. - Nu ii gtiu numele qi nu Etiu cum si scriu acel ho-oricum
L-am rugat pe Mark si repete termenul de zeci de ori. se cheam5, i-am explicat eu. Aga ci nu am putut gisi nimic.
Nu-l mai auzisem pAni atunci. Mark nu cuno$tea destul de Mark este extrem de ambi$os. Am fEcut o pauzd, am
bine metoda, astfel incAt si imi povesteasci mai mult. Re- scos laptopul, am gisit o conexiune la internet si ne-am pus
cunosc cd eram curios, dar mirnrrisesc ci eram de asemenea pe clutat. Nu a durat mult pAni ce am gisit singurul site ofi-
sceptic. Mi gAndeam cI este un soi de legendi. Si vindeci cial pentru Ho'oponopono la www.hooponopono.org. Am
oamenii ftri sI ii vezi? Da... sigur. cercetat putin $i am citit cAteva articole. Mi-am ftcut o idee
Mark a continuat gi mi-a spus urmitoarea poveste: sumari asupra a ceea ce aveam sX aflu.
- Timp de ;aisprezece ani am mers la Mount Sasha in Ca_ Am gisit o definigie a Ho'oponopono: ,,Ho'oponopono
lifornia in ciutarea sinelui. Un prieten de acolo mi-a dat o este un proces de eliminare a energiilor toxice din interio-
brogurl pe care n-o s-o uit niciodati. Era scrisl cu albastru rul dumneavoastr[, astfel incAt si vi puteqi supune gAndu-
pe alb. Era un articol despre un terapeut havaian qi metoda rilor, vorbelor, faptelor pi acgiunilor divine."
sa. Am citit acel articol de nenum[rate ori timp de cAEiva ani Habar nu aveam ce insemna asta, asa cI am cXutat in
de zile. Nu descria amdnungit ce a lHcut terapeutul, dar se continuare. Iati ce am g[sit:
spunea acolo ci a vindecat oamenii cu metoda sa. ,Pe s"utt, Eq'oporqporo irs
potrivit, sau (a corecta o gre$eatIffi
- Unde este acel articol acum? l-am intrebat. Vroiam si :_-----.:-
eu si il citesc. ieni, gregelile sunt cauzate de gAnduri care sunt declanqate
Ae an
- Nu il pot glsi, mi-a spus Mark. Dar ceva m-a ftcut si L
caldZe a
r
viU elibera
t.l
de energia acestor gAnduri sau qregeli
igi spun despre asta. $tiu cd nu mi crezi, dar sunt la fel de .I
cr.ureroase care cauzeaza Dolr sau oezecnuibre."
fascinat ca gi tine de subiect. $i eu ag vrea si
Etiu mai multe. exact?
A trecut un an pAni la urmltoarea conferinqi. in timpul
Pe misurd ce am explorat site-ul, cdutAnd informaqii
scurs intre aceste conferinle am tot cercetat pe internet, dar
despre misteriosul terapeut care trata oameni frri sI ii vadi,
nu am putut gdsi nimic despre niciun terapeut care a vin_
am ingeles ci existd o formi actualizatl a metodei respec-
decat oamenii fHrd sI ii vadi. Desigur, existd informaqii des_
tive numiti Identitatea Ho'oponopono (IH).
pre vindecarea la distanfi, cAnd cineva vindeci o persoani
Nu am avut pretengia ci gtiam ce inseamni toate aces-
fXri ca ea si fie de fa$, dar am ingeles cI acel rerapeut havaian
tea. Nici Mark. Noi eram camarazi exploratori. Laptopul era
nu frcuse asta. A;a cum aveam si aflu mai tArziu, nici nu
calul pe care cdliream in sdlbiticia noului ginut. Eram in
este vorba de distanld in tipul de vindecare pe care il prac_
cdutare de rlspunsuri. Tastam inainte cu interes.
ticd el. Mai mult ca orice, nu stiam cum se scrie Ho'opono- Am gisit un articol care ne-a ajutat acum si ne explicim
pono ca si pot cluta online. AEa c[ am renun[ar. cAteva lucruri:
r
zBn0 uunts AYsnnEaincepe

Identitatea Ho'oponopono CAnd gdndurile negre sunt inlocuite de unele pline de


A fi 10096 responsabil penrru problemele tlragoste in mintea terapeutului, a familiei sale, a rudelor gi
clienlilor mei a strimosilor, ele sunt de asemenea transformate gi in inte-
riorul clientului, a familiei acestuia, a rudelor qi strimoqilor
De dr.Ihaleakala Hew Len Si Charles Brown sii. Forma actualizati a Ho'oponopono ii permite vindecd-
in abordarea tradifonali a rezolvdrii problemelor gi a torului si lucreze direct cu Sursa originarfl care poate si
transforme gAndurile gregite in DRAGOSTE.
vindecdrii, terapeutul porne$te de la convingerea ci sursa
problemei este in interioruI pacientului, nu in interiorul Ochii i s-au uscat. Ridurile din colEurile gurii
propriei persoane. Terapeutul crede cI este de datoria sa a-l s-au mai atenuat. A zimbit, avAnd pe fagi o expresie
sprijini pe pacient in procesul de rezolvare a problemelor. de eliberare. ,,Nu gtiu de ce, dar mi simt mai bine."
S-ar putea ca aceste convingeri si fi dus la distrugerea com- Nici eu nu $tiam de ce. Serios. Viaga este un mister,
pleti gi sistematici a strucrurii vindecirii? in afari de DRAGOSTE, care le qtie pe toate.
Pentru a putea solugiona problemele cAt mai eficient, Am lXsat acea problemi in urmi gi doar i-am mulqumit
terapeutuJ trebuie sd fie dispus 100o/o sd igi asume responsa- IUBIRII, din care ne vin toate binecuvAntirile.
biktatea de a fi creat situa;ia problemd; asta inseamnd cd tre- in rezolvarea problemelor folosind tehnica actualizati
buie sd fie dispus sd vadd cd sursa problemei o reprezintd Ho'oponopono, terapeutul igi abordeaz[ intAi Mintea sa,
gAndurile gre;ite din interiorul sdu, nu cele din interiorul ldentitatea sa Ei le conecteaz[ la Sursa originari, pe care algii
pacientului. Terapeu;ii par sd nu observe cd atunci cAnd o numesc DRAGOSTE sau DLIMNEZEU. Cind s-a realizat
existd o problemd ei sunt intotdeauna prin preajmd! conectarea, terapeutul face apel la DRAGOSTE, ca ea sX co-
A fi 100o/o responsabil pentru existenla problemei ii per- recteze toate gAndurile greqite din interiorul siu, gAnduri ce
mite terapeutului s[ fie l00o/o responsabil qi pentru rezol- se manifesti ca probleme mai intii pentru el gi apoi pentru
varea ei. Folosind metoda actualizat[ Ho'oponopono, un clienlii s5i. Rezultatul este un proces de ciingi ;i iertare din
proces de c5inq6, iertare $i transmutare proiectat de Kahuna partea terapeutului -,,imi pare rdu pentru gAndurile gre-
Lapa'au Morrnah Nalamaku Simeona, un terapeut este ca- gite din interiorul meu care au cauzat probleme mai intAi
pabil si transforme gAndurile gregite din interiorul sHu gi din pentru mine;i apoi pentru clienqii mei; te rog si mi ie4i."
interiorul pacientului s[u in gAnduri totale de DRAGOSTE. Drept urmare a ciingei qi a iertirii invocate de terapeut,
DRAGOSTEA incepe un proces mistic de transformare a
Ochii ei erau plini de lacrimi. Riduri adAnci ii
gdndurilor gregite. in acest proces de coreclie spirituald,
incadrau colEurile gurii. ,,Sunt ingrijorati pentru fiul
DRAGOSTEA neutralizeaz[ mai lntAi sentimentele gregite
meu", a suspinat uqor Cynthia. ,,A inceput din nou sI ia
care au cauzat problema, fie ele resentimente, furie, vin[ sau
droguri." in timp ce ea imi spunea povestea sa dureroasl,
confuzie. in urmltoarea etapI, DRAGOSTEA elibereazd
am inceput purificarea gindurilor negative care
energiile neutralizate din g6nduri,lisAndu-le intr-o stare de
s-au manifestat in exterior ca o problemd a Cynthiei.
vid, de gol, de adevirati eliberare.
7

zEn0LunE Avontafa incepe ai

Cu gAndurile astfel golite, libere, DRAGOSTEA vine


apoi gi le umple. Rezultatul? Terapeutul este improspdtar, tmighidez viap g relajiile
resraurat prin DRAGOSTE. CAnd terapeurul este reinnoir, potrivit umltoardor principii:
la fel se intimpli si cu pacientul, si cu tofi cei implica;i in t. Universul fizic este o actualizare a gdndurilor mele.
problema respectivX. Daci in interiorul pacientului fusese '). DacX gAndurile mele sunt infestate de cancer, vor
inainte disperare, acum va fi DRAGOSTE. DacE in suflerul
siu fusese intuneric, acum va fi vindecarea dati de lumina
Daci gAndurile mele sunt perfecte, vor crea o
DRAGOSTEI.
Instruirea pentru metoda Identitiqii Ho'oponopono ii
4. Sunt 100o/o responsabil pentru crearea universului
invagi pe oameni cine sunt, cum igi pot rezolva problemele
in fiecare clipd gi cum, prin acest proces, pot sd fie innoigi qi
regenerafi de DRAGOSTE. Cursul incepe cu o prelegere de
5. Sunt 100o/o responsabilpentru vindecarea gffnduri-
lor bolnave care genereaz[ o realiiate]nEstaiEl-
doui ore. Cursangilor li se explici cum gAndurile din inte-
riorul lor se transformi in probleme spirituale, mentale, 6. Nu exist[ e*teriori@-
emolionale, fizice, financiare gi de relagionare, in vielile lor durllor dln mrntea mea.
gi in cele ale familiei lor, ale rudelor, pirinqilor, prietenilor,
vecinilor qi partenerilor de afaceri. in timpul cursului de in- Am citi articolul impreuni cu Mark Ei ne intrebam cine
struire la sfArgit de siptlmflni, cursangii sunt inv5tati ce este cste terapeutul: Charles Brown sau acest dr. Hew Len. Nu
o problem5, unde sunt localizate problemele gi cum sI re- $tiam. Nu ne puteam da seama. $i cine era acea Morrnah de
zolve diferite tipuri de probleme folosind peste 25 de tehnici care pomenea articolul? Ce era aceasti Identitate ho-o-vd
de solugionare gi, mai mult, cum si aibl griji de ei cu ade- rofl
virat. in timpul cursului accentul cade pe a fi 100o/o res- Am citit in continuare.
ponsabili pentru sine, pentru ceea ce;i se intAmpll gi pentru
Am mai gisit cAteva articole care au ftcut lumind in
chestiunea pe care o cercetam. Printre ele am descoperit gi
modul in care pot sI se rezolve problemele ftri efort.
afirmaqii ca: *Metoda Identit5tii Ho'oponopono vede fiecare
La$ra extraordinarl a tehnicii actualizate Ho,opono-
problemi nu ca pe un chin, ci ca pe o oportunitate. Proble-
pono esre cI avefi oportunitatea si vh reinnoigi fiinga in mod
.mele
sunt de fapt amintiri ale trecutului care apar din nou
continuu si sI apreciagi mai mult procesul de regenerare mi-
pentru a ne da o pamn du pti"i.r o
raculoasi a DRAGOSTEI, odati cu fiecare aplicare a tehnicii +-- .- "
E-Ec diidfre suF-rmperiul i nspi raf i e i "
respecdve. --*-Tli566i6s-m
curios, clar inci nu pricepeam. Problemele erau
,,amintiri ale trecutului"? Ce? Ce incercau acesti autori si
explice? Cum l-a ajutat acest ho-ceva pe terapeut s[ vindece
oamenii? Pin[ la urmI, cine era acest terapeut?
zERo LIunts

Am mai gisit inci un anicol, scris de un reporter numit


Darrell Sifford, care a intAlnit-o pe creatoarea procesului de
ho-opo-cum-ii-spune. Numele ei esre Morrnah ;i este o ka- DSScoPERIREA
huna, sau o pistritoare a secretelor. De fapt, aceasti Mor-
rnah ii vindeci pe oameni prin ,,apelul cdtre creatorul divin CELUI MAI NEOBISNUIT
al alegerii noastre <prin inrermediul Divinitdgii care existl in
fiecare dintre noi... care este de fapt o extensie a creatoru-
'I]ERAPEUT DIN LUME
lui divinu".
Poate ci dumneavoastri inEelegegi asta. Eu nu am inqe-
les in acel moment. Nici Mark nu a ingeles. Se pare cX
aceasti Morrnah spunea citeva cuvinte ca un fel de rugi-
ciune pentru a-i ajuta pe oameni. Am incercat si regin cAte
Cine priveste in exterior viseazd; cirtgp'r*Slte,
ceva pentru a afla mai uqor acea rug5ciune, dar acum efor-
turile mele erau indreptate spre o noul misiune: de a-l gXsi in interior se trezeste.
Carl |ung
pe acel terapeut qi de a invlqa metoda sa de vindecare. Am-
bigia mea de a gti mai mulre gi de a-l intdlni pe acest gaman
devenea din ce in ce mai puternici. Degi Mark gi cu mine
trebuia si ne intoarcem la lucririle de la conferinli, le-am
lisat pe toate deoparte gi ne-am continuat ciutarea. Ajuns acas[ in Austin, Texas, nu puteam si scap de po-
BazAndu-ne pe articole gi pe informagiile furnizate de vestea terapeutului care vindeca oamenii frri sI ii vadi. Care
site, am presupus ci vindecitorul pe care il cdutam se numea cra metoda lui? Cine era el? Povestea aceea era o farsi?
Ihaleakala Hew Len. Cel pugin acesta era primul nume. Nu AvAnd in vedere cei peste 20 de ani de implicare in do-
aveam habar nici cum se pronun[a, cu at6t mai puqin cum se rneniul dezvoltirii personale, ilustraqi in mare parte in
scria. Nu gtiam nici cum si il gisesc. Pe site nu erau trecure cirlile mele Adven tures Within (Aventuti interioare) 9i
niciun fel de date de contact. Eu gi Mark am incercat sd mai Iiactorul de atracgie, nu trebuie sX vi mire ci vroiam si gtiu
clutim pe Google, dar nu am gdsit niciun rezulrat. incepeam mai multe despre subiect. Dintotdeauna am fost un tip curios'
si ne intrebim daci acest terapeut nu este doar un personaj Mi-am petrecut gapte ani din viaqi alituri de un guru con-
ficgional sau poate o persoanl retrasd din afacere sau dece- I roversat. Am discutat cu o mulgime de rnentori 9i de inge-

dati. lepqi ai domeniului motivalional, cu autori 9i oratori, mistici


Am inchis laptopul gi ne-am intors la confering[. yi magicieni ai mingii. Datoriti succesului de care s-au bucu-
Dar aventura incepuse deja. rat cirqile mele, ii pot numi prieteni pe mulgi dintre ex-
perqii din domeniul dezvoltirii personale. Dar nu Puteam
scipa de povestea terapeutului. Era ceva cu totul diferit' Era
() noutate.
ZEBOI,ilITE Italcoperlrea celul nal neobls

Trebuia si gtiu mai multe. il voi ,,procesa", ii voi trimite un rdspuns cu ceea ce am primit de
Aga cd am inceput din nou si caut. in trecut, angajasem la Divinitate.
detectivi particulari penrru a gisi oameni dispiruqi. Am Informafii despre natura muncii mele pot fi gisite la
Ibcut asta cAnd am vorbit in cartea mea lie Seven Lost Se- www.hooponopono.org.
Simte-te liber sd md conlactezi pentru a vedea ce funcfio-
crets ofSuccess (Cele Fapte secrete pierdute ale succesulul
neazd in cazul tdu.
despre geniul publicitlqii Bruce Barron. Eram gara sd anga-
lfi doresc Pace dincolo de orice infelegere.
jez un detectiv profesionist pentru a-l gdsi pe dr. Hew Len,
Pacea eului.
cAnd s-a intAmplat un lucru ciudat. Dr. lhaleakala Hew Len
intr-o alti zi, cAnd ciutam din nou pe internet ceva des-
pre el, am gisit numele sdu asociat cu un site. Nu am idee de A fost un e-mail ciudat.Vorbe$te cu Divinitatea? Avo-
ce asta nu mai ap5ruse pin[ atunci, in ciutirile anterioare. cagii il angajeaz[? Nu Etiam destul ca s[ pot sI-l judec pe el
Dar iati ci acum glsisem ceva. sau metodele lui, dar eram sigur ci vroiam s[ qtiu mai mult'
Nu am putut afla un numbr de telefon. Dar prin e-mail M-am decis pe loc s[ iI angajez Pentru o consultaqie prin
puteam si il contactez pe dr. Hew Len pentru o consulta$e e-mail. Avea si m[ coste 15 dolari. Pentru mine, asta era
personalh. Era un mod ciudat de a face terapie, dar in epoca foarte pugin. IJrma, in sfArgit, s[ aflu mai multe despre foarte
actuali a internetului totul este posibil. G6ndindu-m5 ci ciutatul psiholog care frcea miracole, eram incffntat!
aceasta ar fi cea mai bun6 cale de a-l g[si, i-am trimis un e-mail Mi gAndeam la cAteva intreblri pe care a9 fi putut si i
prin intermediul site-ului respectiv. Eram incAntat peste le pun. Realizasem cAte ceva in viagd. Scrisesem ci4i, aveam
poate. Abia agteptam un rispuns. Ce avea si spuni? Avea succes, aveam maqini, case, o partenerd de viag5, sdnitatea
sd-mi scrie ceva care si m[ lumineze? Urma sd mi vindece ;i fericirea pe care majoritatea oamenilor le cauti. Slibisem
prin e-mail? 40 de kilograme gi m[ sim[eam groz v, dar mai aveam inci
Abia am putut dormi in acea noapte, atet eram de ne- vreoT kilograme de dat jos. Pentru c[ inci md confruntam
rdbditor si primesc ve$ti de la el. in dimineaqa urmitoare cu problema kilogramelor in plus, m-am hotdrfft s[ vorbesc
mi-a scris: cu dr. Hew Len. Aga am fHcut. Mi-a rlspuns in 24 de ore prin
urmitorul e-mail:
Joe,
i1i mullumesc pentru cd ai cerut o consultafie. Acestea se i1i mullumesc, Joe, pentru rdspunsul tdu.
fac de obicei prin internet sau fax. Persoana care solicitd con- Cdnd l-am citit, mi-am spus: ,Este in regul6."
sultalia imi furnizeazi informalii cu privire la naturaconsulta!iei, tdu!
adica imi descrie o problemd sau o griji a sa. Eu procesez acele
informafii 9i meditez la ele prin intermediul directivelor date de vreun tel, le rog
Divinitate. Apoi ii transmit persoanei, prin e-mail, ce mi s-a re- lungul zilei exploreazd-ti corpul. Ex-
velat prin medita!ie. plorarea ta trebuie si fie una plind de dragoste 9i recunoptinlA-
Astazi, cAnd luam prdnzul, un client, avocat din Hawaii, ,,i!i mullumesc ca imi comunici. ili mullumesc pentru respiralie,
mi-a trimis un fax cu infoimafii pe care sd le analizez. Dupd ce pentru bdtiile inimii."
il)
ZEf,O UUIru ItoncopBrtea ceM mal neobl$nultterapeat dln lwe il
Privegte{i corpul ca pe un partener, nu ca pe o slugi. Vor_
begte-i corpului tiu a9a cum i_ai vorbi unui copil. Fii prLt"n atdt de poetic intr-unul dintre sonetele sale: "$i riscolesc prin
el. Are nevoie de multd, multd api ca s6 functioneze. poate ",
simfi
amintiri firesc/ $i-addnc...".
cd ii este foame, totugi, s-ar putea si-!i spund ci ii CAnd am de-a face cu probleme generate de amintiri re-
este sete.
CAnd beiApi Solard Albastre ifi transformi amintirile, curente, trebuie si aleg. Pot si rimAn blocat sau il pot ruga pe
ree_
valudnd problemele in subcongtient (Copilut), ceea Dumnezeu si md elibereze de ele transformAndu-le, readu-
ce ili ajuta
corpulsi depigeascd momentele grele gi s6_limbriligeze pe cAndu-mi astfel mintea in starea sa originari, acea de zero, de
Dumnezeu. la o sticli albastrd. Umple_o cu apd platd. pune_i vid... al memoriei libere. Cdnd memoria mea este liberi, eu
un dop sau inveregte-i gura cu cerofan. pune sticla devin un Sine Divin pentru cd Divinitatea m-a creat dupi chipul
ra soare sau
sub o lampd puternici cel pulin o ori. Apoi bea apa; gi asemdnarea sa.
stropegte-li
corpul cu ea dup6 ce ai tdcut baie sau dug. Folosegte Cdnd subcongtientul meu intrd in acea stare zero, se alld
Apa Al_
bastri Solari pentru a gdti, pentru a{i spala hainele gi pentru dincolo de timp, dincolo de limite, se afl6 intr-o zoni a nemuri-
orice are nevoie de ap6 in mod normal. igi poli face cafeaua rii, a infinitului. Atunci cdnd amintirile md ghideazi, subcon-
sau gtientul meu este prizonier al timpului, al locului, problemelor,
ciocolata caldi cu Apd Albastri Solari.
E-mailultdu are ceva din eleganfa simplitifii, fiind un dar nesiguranfei, haosului, gAndirii, confruntirii cu problemele gi al
fdrd egal. rezolvdrii lor. CAnd le dau voie amintirilor si md conduca, renunl
Poate ne vom vedea in ipostaza de parteneri de la claritatea minfii, precum gi la alinierea cu voia Divinitdfii. Fdri
cdldtorie
inspre Acasd. aceasti aliniere nu existd inspirafie. Fdri inspirafie nu existd un
lfi doresc pace dincolo de orice infelegere. scop.
Pacea eului. in munca pe care o fac pentru oameni cer intotdeauna Di-
lhaleakala vinitdtii sd transforme amintirile din subcongtientul meu care se
manifesti ca percepfii, gdnduri gi reacfii. in starea zero, Divini-
in timp ce savuram linigtea oferitl de acest mesaj, tatea imi umple mintea congtientd gi pe cea subcongtientd cu
m-am trezit ci vroiam mai mult. Aga consulta el oamenii? inspiralie, permifAndu-i sufletului meu si vadd oamenii aga cum
ii vede Dumnezeu.
Aqa ii vindecase el pe acei bolnavi mintal? Dach
astfel std- LucrAnd impreuni cu Divinitatea, amintirile care se trans-
teau lucrurile, ceva important lipsea. Mi indoiesc
ci cineva formd in subcongtientul meu se modifici 9i in subcongtientul
ar fi acceptat acest e-mail p",rn verdict final asupra pier_ tuturor minlilor, nu doar in cele ale oamenilor, dar 9i in subcon-
"^
derii in greutate. Faptul c5-mi spunea mie,,egti bini,, ni era gtientul mineral, animal gi vegetal gi in cel al tuturor formelor de
exact solugia pentru tot. existenfd vizute sau nevdzute. Ce minunat este cdnd imi dau
I-am scris inapoi, cerAndu-i mai multe informaqii. seama cd Pacea 9i Libertatea incep cu mine.
IatI
ce mi-a rispuns: Pacea eului,
lhaleakala
Joe:
Pacea incepe cu mine.
Problemele mele sunl amintiri reluate in subcongtientul
meu. Problemele mele nu au nimic de_a face cu
altcineva, cu ' Sonet )ffi(,William Shakespeare, traducere 9i adaptare de
un loc sau cu o situalie. Ele sunt ceea ce Shakespeare
exprima
Cristian Vasiliu, www.poezie.ro (n.red.)
zEn0uunE lroscopertea celul mal neoblinult terapeut dln lune B

Ei bine, inci nu inEelegeam. M-am hotirAt si il intreb Ei bine, fof nu am ingeles.


dacl pot lucra cu el pentru a scrie o carte despre ceea ce face. I-am scris din nou, intrebAndu-l daci putem vorbi la te-
Imi pXrea o cale logici si-l determin sX dest[inuie roate se- It'fbn. I-am spus ci weau si realizez un interviu cir el. A fost
cretele despre metoda sa qi despre anii in care lucrase la spi- rlc acord gi cu asta. Am stabilit o intAlnire in vinerea ce
talul pentru boli rnintale. M-am gAndit cd asra ii va ajuta qi rrrma, cdteva zile mai tArziu. Eram aga de incdntat, incAt
pe algii. Mi-am spus ci eu voi face cea mai mare parte a i am scris lui Mark si-i transmit vestea ci urma in sfArqit si
muncii. I-am trimis un e-mail gi am agteptat. Mi-a rlspuns vorbesc cu misteriosul gaman havaian despre care imi po-
dupi cum urmeaz[: vt'stise cu ce$va ani mai deweme. Era qi el incAntat.
Eram amAndoi curiogi cu privire la ce putea si ne spuni.
Joe:
Habar nu aveam ce unna si experimentdm.
,,Pacea incepe cu mine."
Umanitatea a acumulat amintiri care dau dependenfd in
ceea ce privegte perceperea altora ca av6nd nevoie de ajutor.
Tehnica ldentitdtii Ho'oponopono (lH) inseamni sd te eliberezi
de amintirile din subcongtient care reiau percepfiile ce spun cd
problemele sunt,,acolo", nu in interior.
Fiecare dintre noi a venit pe lume cu acea predispozilie
deja existentd citre ,,riscolirea addnci prin amintiri".
Amintirile problemd nu au nimic de-a face cu oamenii, lo-
curile sau situaliile. Ele sunt oportunitdli de a te elibera.
Scopul lH este restaurarea eului, restaurarea ritmului na-
tural in acord cu lnteltrda !jv!nd. prin restabilirea acestui ritm,
-:- e@
-r
stEiTEa zero se deschide Si sufletul

tora despre asta cu intenfia de a-i ajuta. A scdpa de aceastd ten-


din[d de ,,ajutorare" este destul de greu. A exptica tH a]tora nu ii
elibereazi pe acegtia de problema amintirilor. in schimb, a prac-
tica lH iipoate ajuta.
Dacd suntem dispugi sd ne purificdm de ideile preconce-
pute, vom fi vindecali, gi la fel vor fi gi ceilalfi din jur. lat6 de ce
nu-i incurajez pe alfii sd explice lH; in schimb, ii incurajez s6 se
elibereze de interesul prea mare pentru treburile altora, sd se
elibereze intai pe eigiapoi pe altii.
,,Pacea incepe cu mine."
PE,
lhaleakala
tt l, n a n o as,t..d c ony etx afle 35

I)ovestea a devenit gi mai interesanti cAnd mi-a spus ur-


Pruue ruoesrnA rr rIl <larele:
- Dopn cAteva luni, paciengi care erau linuqi in cdmagi de
lirrll au primit permisiunea de a se plimba liber. Altora care
CONVERSATIE Prirncau tratarnente foarte puternice li s-a redus medica-
rrrcnta[ia. Si cei care plreau s[ nu aibi weo gansi de vindecare
r.ruu vindecali.
Eram de-a drepnrl gocat.
- $i nu a fost doar atit, a continuat el, dar asisten$lor gi
Fiecare om crede cd limita on?qnru1ui rrrcdicilor a incspul sX le placi si vini la munc[. Absengele gi
sdu esfe
;i limita lumii. irrvoirile au luat sfrrqit. Am ajuns chiar si avem un surplus de
Arthur
schopenhauer Pcrsonal, pentru c[ unii pacienli erau externatri gi pentru cd
ir('um tot personalul venea la lucru. Astizi, pavilionul acela
r.stc inchis.
$i aici am lansat intrebarea bombi:
vorbesc in sfarsit cu dr'
1'"* - Ce s-a intAmplat in sinea ta de ai reuqit si schimbi oa-
,"-#ii;f:si Len pe 2r oc-
rnr.nii?
Numele lui intreg era Ihaleakala Heu,, - Pur Ei simplu, am purifrcat acea parte din viaga mea
si ii spun,,E". Da, J;;il;;;#\l::#;T;iliH ( irrc avea de-a face cu ei.
fac asta. Prima datl, eu si ,,E" am vorbit el' - Ce?
rugat si imi poveste"r.e r."rr a"ro;;;;p-t*pe or5' L-am
o Nu infelegeam.
sa de terapeut.
Mi-a explic"t cd;;,,"-iI;; ffi;il:'a Dr. Hew Len mi-a explicat ci a fi total responsabil pen-
timp de trei ani. A,tp;;;;;;;il;f:_t:_T1i1, HTvaii tru via[a mea inseamni ci roru,l in viagi - pur qi simplu pen-
una periculoasi. Psihologii renunta' drr-io-"-l mlntAlr era tru ctr face pane din viaga mea - este responsabilitatea mea.
Membrii personalului';."*t ;;;;;; ;il o luni de munc i' lntr-un sens mai strict, intreaga lume este creafia mea.
si simpru demisionau."dilff;;;i\nt
bolnavi sau pur Vai de mine. Asta era destul de greu de acceptat. A fi
rt'sponsabil pentru ceea ce spun sau fac este una. A fi res-
cu spaiele la perete, d; il#;$;i;.\t_ftT:1,r"il'H:
tre pacienqi. Nu era un mediu deloc pllcqitde lxrnsabil pentru ce fac sau spun togi oamenii care fac parte
cit in el sau de vizitat. tr'it, de mun_ rlin viaga mea e cu tonrl altceva.
Dr. Hew Lean sau,,E" mi-a sDus cX n, Totugi, adevirul este c[, daci imi asum responsabilitatea
consultat prac- lx'ntru viala mea, atunci tot ceea ce vid, aud, gust, ating sau
tic paciengii. Nu a rd;;;i;r-";;;u:
t riliesc in weun fel sau alhrl esre responsabilitatea mea pentu
sr le srudieze dosarele. in timp ce lhcea .l_tot'rnsa de acord
se concentra gi t'ii fhce parte din viaga mea.
asupra propriei persoane. ca"a , h;;ili':'
Asta inseamni c[ terorismul, pregedintele, economia,
propriei p"rro"r", 9i p""i"rqii *l;.d;U:jffi::::"t* t()l ceea ce triiesc gi nu imi place, depind de mine ca si fre
zmo[IunE lhln a no astrf conversatle gl

schimbate. Aceste lucruri nu exist[, ca si spunem aqa, decAt irr llawaii. Metoda presupunea ca oamenii sI fie vindecagi
interiorului meu.
ca proiecgii ale pr irr discutarea problemelor cu un intermediar care-i asculta.
Problema nu sunt ei, problema sunt eu. t,lind puteau t[ia sursa problemei, aceasta dispirea. Dar in
$i pentru a-i schimba pe ei trebuie sX m[ schimb pe rrrr'toda Identitlqii Ho'oponopono nu este nevoie de un in-
mlne. tr.rn.rediar. Totul este realizat de persoana in cauzi. Eram cu-
r urs, dar qtiam ci voi ingelege mai bine totul odat[ cu trecerea

tirnpului.
. Dar, vorbind cu dr. Dr. Hew Len nu are inci materiale despre metoda sa.
, mi-am dat seama cd insemna pentru el gi M am oferit si-I ajut si scrie o carte, dar nu a pIrut prea in-
pentru metoda Ho'oponopono a te iubi pe tine insuqi. Daci r('rcsat. Existi un material video mai vechi pe care l-am im-
weti si vd imbunitdqiF viaqa, trebuie intii si vi vindecaqi. l,rtrmutat. El a spus, de asemenea, cd citise cartea lui Tor
Dac[ weli si vindecagi pe cineva - chiar qi pe un criminal cu N<rrretranders Tlre User Illusion Pentru ci sunt un cititor
probleme psihice - pureti face asta doar vindecAndu-vi pe irrrpitimit, am intrat imediat pe internet gi am ftcut comandi
dumneavoastri inEivd. 1x. Amazon. Cind cartea mi-a fost livrati, am devorat-o.
L-am intrebat apoi pe dr. Hew Len cum a continuat sI se Cartea sustine ci mintea noastri con$tienti habar nu are
vindece pe sine. Mai exact, ce a fXcut atunci cdnd a studiat r'r, se intAmpli. Norretranders scrie: ,,in fiecare secundi, mi-
dosarele acelor paciengi? lioane de informagii ne inundl fiinla prin simguri. Dar con-
-Am spus incontinuu,,imi pare rXu" gi,,te iubesc", mi-a ;t ientul nostru proceseazi poate cel mult 14 informagii pe
explicat el. sct:undi. Milioane gi milioane de informalii se evaporl gi ex-
- Asta a fost tot? pcriengele noastre congtiente nu congin practic informagii
- Da, asta a fost tot. irproape deloc."
Dac[ am inleles bine, dr. Hew Len sPunea ci, de weme
( c nu suntem congtien[i cu adevirat de ceea ce se intAmpli la

un moment dat, tot ce putem si facem este sA nu ne mai lup-


tim, ci sX avem incredere. Este vorba despre a ne asuma res-
f"n sau ,,E" lucra in spital, tot ceea ce
ajungea la
-eA;a-a;Hu* eI transmitea mai departe Divinitdqii qi ii cerea sd
fie eliberat de acel lucru. intotdeauna, avea incredere cI va fi rrelui. AstaEste tot. Cind terapeutul se purifici pe sine,
aga. intotdeauna, metoda func1iona. Dr. Hew Len se intreba ta. *
mereu: ,,Ce se intAmpli in interiorul meu de am dat nastere
..-'
acestei probleme, $i cum imi pot repara greseala?"
Aceasti metodl de virrdecare din interior spre exterior f ung, in sensul ci lumea exterioari perceptibilleste doar
este ceea ce spuneam ci se cheaml Identitatea Ho'opono- rrmbra propriilor vieli, ceea ce spunea el in final era diferit.
pono. Se pare ci existl si o variantfi mai veche a practicii lil pirea s[ transmiti ci totul este o oglindire a propriei per-
Ho'oponopono care a fost influenfatd de venirea misionarilor soane, dar gi ci noul ne revine responsabilitatea si repar5m
ZERO TIUIB

tot ceea ce experimentim prin conectarea fiingei interioare


la
Divinitate. Pentru el, singura posibilitate de'" repa." e*tu_
riorul este de a-i spune DivinitdEii,,te iubesc,,, Divinitate
poate fi Dumnezeu, viap, universul sau orice alti
care
entitate
AnnvARuL socANT
care simbolizeazi. puterea zuperioarl.
Uau. A fost o conversafie serioasi. Dr. Hew Len nu I)IISPRE INTENTII
imi
cuno$tea toati istoria personal5, dar mi_a acordat
destul de
mult timp. $i m-a zlpicit tot timpul cAt am discutat. El are
aprgape 70 de ani gi este pentru unii un guru, iarpentru
algii,
probabil, doar un nebun.
Am fost incAntat ci am putut vorbi cu dr. Hew Len pen_ Viaga interioard subiectivd este cea care con-
tru prima datI, dar woiam mai mult. in mod sigur, ,ro rcazi pentru noi ca fiinge umane. Totugi, gtim gi in-
irr_ plegim puline despre aparigia ei Si despre felul
geles tot ce a clutat si imi spunl Era foarte
ugorpentru"-mine
sI uit toatl istoria asta sau si scap de el. Dar mI urmirea cum fincgioneazd la nivelul voingei de a ac;iona'
po_
vestea folosirii acestei noi metode pentru a rezolva Benjamin Libet, Vremea min;ii
cazuri ire-
parabile, cum ar fi cel al bolnavilor mintal.
$tiam ci Hew Len urma si indrume lucririle unui semi_
nar in scurt timp, aga cX l-am intrebat despre asta:
- Ce voi cAgtiga din asta? Dupi acea priml disculie cu dr. Hew Len am vrut cu tot
- Vei cAgtiga tot ceea ce wei, mi-a raspuns. ,linadinsul s[ gtiu mai multe. L-am intrebat despre semi-
Suna ca un vechi refren al anilor 1970: prime$ti ror
ce rrlrul pe care avea si-l coordoneze cAteva siptimAni mai
trebuie si primegti. tirziu. Nu a incercat sd-gi fac[ reclami' A spus cd trecea
- CAgi oameni vor participa la seminarul tiu? l-am in- l)rintr-un proces constant de purificare, ca
si vini la semi-
trebat. ,ru. ou-"riii potrivi[i. Nu vroia o mulqime' Vroia doar inimi
- Imi continui purificarea, astfel incAt sE fie acolo doar ,lt,schise. Avea incredere ci Divinitatea - termenul lui pre-
oamenii cu adevlrat preglti$, mi-a spus el. poate vor
fi 30 l(,rat pentru acea putere care este deasupra ruturor - avea si
sau 50. Niciodatl nu gtiu sigur. lirci astfel incAt totul si fie perfect.
inainte de a incheia cJnrrersagia, l-am intrebat pe E
ce L-am intrebat pe Mark Ryan, cel care imi spusese prima
inseamni semnltura din e-mailul siu. oar[ despre dr. Hew Len, dacfl ar vrea s[ meargd' M-am
- PE inseamnd pacea eului, mi_a explicat el. Este pacea ol'erit s[-i plitesc drumul, in semn de recunogtinql pentru
care intrece orice inEelegere. cir mi-a povestit despre acest teraPeut care ftcea minuni'
Nu am inqeles atunci ceea ce astlzi imi este absolut clar. l)esigur c[ Mark a fost de acord.
inaintea cil5toriei am mai f[cut unele cercetiri' M-am
intrebat daci metoda acestui terapeut avea ceva de-a face cu
huna, otehnic[ de vindecare din Hawaii' Din cAte am citit'
ZEBO UUTIT AdoYllrul socant desnre Intendl 4l

mi-am dat seama ci nu aveau nimic de-a face una cu cealalti. Aloha, Mark, i-a spus prietenului meu.
Iluna este numele pe care fostul afacerist, acum scriitor, Max Ne-a intrebat cum a fost zborul, cit a durat sI ajung din
Freedom Long l-a dar versiunii de spiritualitate havaiani. El l'r.xus la Los Angeles, gi aga mai departe. Mi-a pldcut pe loc
susline ci a invilat o tradiEie secreri de la nigte prieteni ha- .rr'(.sl om. Ceva din stilul siu increzXtor, ceva din aerul siu
vaieni in timp ce lucra ca profesor in Hawaii. El a pus bazele ,h. lrrrnic bun m-a ftcut si m[ apropii de el.
Fr5liei Huna in 1945 ;i mai tArziu a scos pe piag[ o serie de Dr. Hew Len ii place sd inceapd la timp. Imediat ce eve-
c54i, una dintre cele mai cunoscute fiind T/re Se cret Science rrrrrrt'ntul a demarat, m-a interpelat:
Behind Miracles($tiinga secreti din spatele miracolelor). Degi - Joseph, cAnd qtergi ceva din calculator, unde ajunge
era fascinantX, opera Iui Long nu avea nicio legdturl cu tera- .r, r'l figier?
peutul pe care il cXutam. Din cAte mi-am dat seama, acesta - N-am nici cea mai micd idee, i-am rispuns.
practica ceva de care Long nici m[car nu auzise, cel pugin nu 'fogi au rAs. Sunt sigur cd nici ei nu gtiau.
in forma care ii era caracteristici lui Hew Len. - CAnd $tergeti ceva din calculator, unde ajunge acel fi-
Pe misur5 ce citeam qi cercetam, curiozitatea mea a 1;rcrl i-a intrebat pe cei din sali.
crescut. Abia aqteptam ziua cAnd aveam si il cunosc in per- - La cogul de gunoi, a rispuns cineva.
soand pe vindecltor. - Exact, a spus dr. Hew Len. Este inc[ in calculator, dar
.rs('uns vederii voastrerAmintirile sunt la fel. Ele existi inci
Am zburat spre Los Angeles, m-am intAlnit cu Mark gi
irr voi, doar ci nu in raza voastri vizuali. Ceea ce vreti voi
apoi ne-am indreptat spre Calabasa, California. inainte de a
,'*,
pleca, Mark mi-a aritat oraEul Los Angeles si ne-am distrat " Mi
s-a p5rut fascinant, dar nu aveam nici cea mai mici
de minune. Dar amAndoi eram nerdbdltori si il intAlnim pe
rrk.c ce insemna asta qi unde vroia sd ajung5. De ce ag vrea
cel despre care auzisem atetea. Deqi in timpul micului-dejun
r:r amintirile mele sd fie complet gterse?
avusesem discugii profunde gi stimulante, atit eu, cAt Mark
vroiam de fapt si parricipim la seminar.
Ei - V[ putegi tr5i viaga in doui feluri, a continuat Hew [en.
I'rin intermediul amintirilor sau prin intermediul inspira-
CAnd am glsit sala in care urma s[ se desfEqoare eve-
1ir.i. Amintirile sunt programe vechi recurente. Inspiraqia
nimentul, la intrare era o coadi de 30 de oameni. M-am ri- ('sre mesajul dat de Divinitate. Vreli s[ trii$ cilduziqi de in-
dicat pe vArfuri ca sd pot ziri ceva. Vroiam sd il vid pe spirafie. Singura cale de a auzi vocea Divinitiqii gi de a primi
terapeut. Vroiam si il vid pe omul misterios. Vroiam si il rrrspiratia este prin gtergerea tuturor amintirilor. Trebuie
v5d pe dr. Hew Len. CAnd am ajuns la ug[ in sfArgit, dr. Hew rkrar sX facegi curl1enie.
Len m-a salutat. Dr. Hew Len a explicat o buni bucatd de timp cum Di-
- Aloha, foseph, mi-a spus intinzAndu-mi mAna. virritatea este starea noastrl zero - ca atunci cAnd nu avem
Vorbea blAnd, totugi avea o carismi puternicfl gi multi rric'iun fel de limite. Niciun fel de amintiri. Nicio identitate.
autoritate. Purta o pereche de blugi, adidagi, o cimagl des- Nirnic altceva decAt Divinitatea. in viagi, avem cu tofii mo-
chisi gi o geaci inchis5 la culoare. purta gi o gapcH de base- nrcnte in care vizitdm acea stare zero, dar in cea mai mare
ball despre care aveam si aflu mai tArziu cd este articolul de
Pilrte a timpului suntem plini de gunoaie - pe care noi le
imbrdciminte de care nu se desparte niciodat5. rrrrmim amintiri - care ies la suprafali.
42
zEn0 HunE Aildrlrul gocant desy'tr.e Intentll

- Cind am lucrar la acel spital de alienali mintal li pri_ Cum iqi dai seama daci cineva care are cancer il are
veam saloanele bolnavilor, simgeam durere in interiorul
l,r'ntrur cI el l-a declangat sau pentru ci i-a fost trimis de
meu, ne-a spus el. Aceasta era o amintire, un program llrrrrrrrczeu ca o provocare?
care
ii determina pe paciengi sd se poarte aga cum o fHceau. Nu Am ticut c6teva clipe. Am incercat si analizez intrebarea.
aveau niciun control. Ei erau doarprizonierii unui
program. Cum igi dai searna daci orice se intimpld este din
Cind am simlit astar am inceput sI muncesc pentru a md t .rrza ta sau vine din partea Divinit5lii?
purifica.
Habar n-am, i-am r5spuns.
Purificarea a devenit tema discugiei. Ne_a vorbit despre
Nici eu, mi-a spus el. De aceea trebuie si te purifici
numeroase cii de purificare, dintre care multe nu pot
fi ex_ r orrr inuu. Trebuie sd purifici tohrl, pentru c[ nu gtii ce este
pJcate aici pentru cI sunt informagii confidenEiale. .rrnirrtire si ce este din inspiralie. Trebuie sI te purifici pen-
Va tre_
bui si participagi la un seminar Ho'oponopono pentru
a vi le tr rr l ajunge in starea zero, acea stare cu zero limite.
insugi pe toate (www.hooponopono.org;. nar
voi spune
despre metoda de purificare p" "X Dr. Hew Len spune ci mintea noastr[ are o viziune in-
dr.-Hew Len a folosit_o
;i o folosegte ""r"
cel mai mult, metodi pe care o practic eu in_ lirrstil despre lume qi c[ acea viziune este nu numai incom-
sumi: plctli, dar gi impur5. Nu am crezut cd acest concept este
v:rlirbil pAni nu am citit cartea The Wayward Mind(Mintea
- -ETrd parru expresii pe care trebuie sd le repetali adre_
sAndu-le Divinitiqii. itttortocheafri') de Guy Claxton. in acea carte, Claxton vor-
,,Te iubesc." lrr.stc despre experimentele care au aritat cum creierele
,,imi pare riu." n()rstre ne spun ce si facem inainte ca noi si decidem sd in-
,,Te rog sd mi ie4i." tn'prindem acel lucru. in cadrul unui experiment celebru,
,,MulEumesc." rrrr neurolog numit Benjamin Libet a legat oamenii de un
in timpul acelui seminar, expresia,,te iubesc,, a devenit ;rlxrrat ce realiza encefalograme, care aratd ce se intAmpli in
parte integrantd a vocabularului meu. Era exact ca r rt,ier. Experimennrl a dezviluit cI existi o activitate intensi
atunci
cAnd cineva se treze$te cu o melodie in minte,
exact a$a era,
ll nivelul creierului inc[ inainte ca o persoanl si aibi in-
ca gi cum m-ag fi trezit cu,,te iubesc,'in minte. t('n[ia congtienti de a face un lucru, fapt ce ne determinl si
Chiar dacl o
spuneam congtient sau nu, expresia era acolo. Era , rt.dem ci intenliile vin din subcongtient gi apoi intri in
un senti_
ment minunat. Nu aveam habar cum purifica un aspect lt entia con$tientului.
sau
altul al viegii mele, dar totugi spuneanlasta. Ce_ar fi putut Claxton scrie ci Libet,,a descoperit ci intenlia de mig-
sI ( irrc apare cu o cincime de secund[ inainte de migcarea pro-
fie r5u in acest ,,te iubesc"?
priu-zis5, dar c[ o activitate cerebrali s-a manifestat cu o
La un moment dat in timpul evenimentului aceluia, rr(.ime de secund[ inainte de aparigia intenliei!".
dr. Hew Len m-a chemat din nou in fa4i. M_a intrebat: Potrivit lui William lrvine, in cartea sa On Desire: Why
- foseph, cum i1i dai seama dacd ceva este amintire sau Wc Want What We Want (Despre doringd. De ce wem ceea
inspiraqie?
t't' vrem), ,,experimente ca acestea sugereazi c[ alegerile
Nu am ingeles intrebarea gi i-am spus asta. n()astre nu se formeazi intr-un mod conqtient, rafional.
ZEBOUTIIT IttttvilruI qocant despre tntenllt 6

Apar din subcongtient gi abia cAnd ajung la nivel congtienr Itecunosc c[ incfl eram destul de nedumerit in ceea ce
suntem stipAni pe ele." intenliile. Arn slibit 40 de kilograme pentm cd am
l,r rv(,ste
Chiar Benjamin Libet, cel care a condus controversa_ .rvtrr tirie de caracter gi pentru ci am intenlionat sl slibesc'
tele experimente, a sc4is in cartea sa Mind Time (Vremea ll,r'i, mi-am propus ceva sau pur qi simplu am rispuns la
mingii):,,Aparigia incongtienti a unei intengii de a acqiona ,,'rnnalul de a sllbi dat de creierul meu? A fost vorba de in-
nu poate fi controlati conqtient. Doar consumarea sa ,iprrafie sau de amintire? [-am scris dr. Hew Len. Mi-a rds-
final5
in act poate fi controlati in mod conqtient." explicAndu-mi:
1'rrns
Cu alte cuvinte, graba cu care aF fXcut rost de aceastl
carte vi poate pirea ci a venit dintr-o alegere congtienti, Nimic nu existi in punr-trrl -ern, An Akrra. niciun fel de nro-
dar in realitate creierul dumneavoastri a trimis mai intAi bleme,nicic@
Fi66clocupdrile legate de greutate sunt amintiri recurente, 9i
semnalul de a o lua qi apoi con$tientul a venit cu o intenlie tiu'
aceste amintiri determini fisuri in starea zero, in interiorul
clari de genul ,,Aceasti carte pare interesant5. Cred ci o voi
lua." Poate ci agi ales si nu luagi cartea, lucru pe care l_agi legate
congtientizat in vreun fel, dar nu ati putut contiola originea
semnalului insugi care v-a impins sI acgionagi
$tiu, pare greu de crezut. potrivit lui Claxton, ,,nicio in_ vinitate gi amintirile stocate in subcongtient, inspiralia fiind ceva
tengie nu se na$te in congtient; niciun plan nu zace cu totul nou, iar amintirile fiind latura veche a eului. $tim ci lisus
acolo. In_
tenfiile sunt de fapt premonitii, scene care apar in weun coll a zis: mai intAiimpirdfia Cerurilor (Zero) 9i toate cele-
"Cduta[i
al congtientului pentru a ne indica ce ar putea si se intAmple.,; lalte vi se vor adiuga (inspirafia)."

De fapt, o intengie clari nu este altceva decAt o premo_


nigie clari.
Dar iati ce mi chinuie pc mine: de unde vin gAndurile?
Esre $ocant. Dat fiind ci am scris despre puterea inten_
giilor in cartea mea Factorul de atracgiegici am vorbit
des_
pre ele in filmul Secretul,faptul de a realiza ci intenqiile
Din cAte puteam vedea, dr. Hew Len ciuta intengii tre-
nu crrte gi -"tg"i direct la sursi - starea zero, acolo unde sunt
sunt alegerea mea a insemnat un
$oc pentru minq. Se pare ci zt ro limite.
ceea ce credeam ci fac c6nd stabileam o intenfie era
pur gi
simplu verbalizarea unui impuls deja declangat de creierul face este s[ ne iubim, si
meu.
rrr: iertim qi c iar sI mul
intrebarea care unneazi in mod firesc este cine sau
ce () avem. acest
a fXcut ca creierul si-mi transmiti acea intengie?
Chiar l_am rurasca I
intrebat mai tArziu pe dr. Hew Len ,,cine se afli la condu_ nga de a mdnca in Plus, care m-a
cere?" A rds gi mi-a spus ci-i place la nebunie intrebarea.
lircut si fiu obez mare Parte din via1i, este un program' Apare
Ei bine, care este rdspunsul? rlin subconqtient. Dacd nu purific acest Program, va rimfrne
47
zER0 uxnE lilnrlrulljocartdes4relntenql
acolo $i se va manifesta din nou. Atunci cAnd apare din nou, rlrrr' o schimbare in lume sau primim idei pe care mai tArziu
trebuie si fiu atent la alegerea pe care urmeazi si o fac: sI 1,, rrrrnrim intengii? Asta arn intrebat-o in timpul
cinei'
minAnc sau nu. Aceasta este o luptl pe care trebuie si o port llhonda a tdcut timp indelungat' Pirea absenti anali-
toati viata. Nu este o distracgie. Da, pot face fagi tendingei de rllrrrlu mi intrebarea, ciutAnd in sinea ei rflspunsul' in sfrr-
a ceda spunAnd nu. Dar este clar cd asta imi cere o cheltuiali
lrl ilri-a zis:
enormS de energie gi ribdare. in timp, a spune nu tentatiei Nu sunt siguri. Ideea mi-a fost trimisi, asta e clar' Dar
poate deveni un nou obicei. Dar ce chin pini voi ajunge
r.n rrn muncit. Am creat fiImul. Aqa ci Pot sPune ci eu am
acolo!
l;tlrrt si existe acest film-
ll5spunsul ei a fost hotdrAtor. tdeea ii fusese dat5' asta
irrst'amrid c[ venise din inspiragie' Din moment ce filmul are
mai exista. Va rimAne acolodoarTlEeal fHcut'
rrrr irnpact atat de puternic, dat fiind ci este at6t de bine
este o biatd ln com ,,rit de str[lucitor Promovat, cred ci este doar revelaqie din
ia. AtAt timp cAt am tr5it din intengii,-miontinuit a fost nevoie de munci ;i
l)irrtea Divinit[gii. tntr-adev[r,
it 1.',,,,da a frcut-o. Dar ideea in sine venise din inspiragie'
Este interesant c5, dupi citeva luni de la apari$a fil-
mea s-a transformat.
Incd nu eram foarte sigur dacd aga funcqiona intr-adevlr
rrrrrlui pe piag[ qi dupl ce vizionarea lui atinsese cote istorice'
lumea gi incl eram destul de confuz in ceea ce privegte pu- Itlronda a trimis un e-mail tuturor actorilor spunind ci fil-
terea intenfiilor. Aqa ci m-am hotirAt s[ cercetez in conti-
rrrul are deja propria viagd. ln loc sl-gi exprime intenqia'
ea
nuare. gi a valorificat opornrnitatea' Se scria deja
,r rispuns
"iemXrii
,, .,ort" despre acest film. Larry King frcea o emisiune ba-
Am luat cina cu Rhonda Byrne, autoarea gi produci-
toarea filmului Secretul. Am intrebat-o ceva ce doream de r:rti pe uneie idei din film. Urma sI apari qi o versiune audio
mult sI qtiu: ,r lilmului. Se muncea gi la o continuare'

- A ta a fost ideea filmului sau !i-a fost insuflatl de alt-


cineva? rrritc, nu mai avem
$tiam ci fusese inspiratX sd creeze faimosul film, de r rrspiraqii gi acqion[m.

acum, care a produs o adevdratn febrl de marketing in lumea


filmului (vezi www.thesecret.tv). Ea imi spusese mai demult Totugi, putem opri curgerea inspiraqiei'
ci ideea filmului ii venise brusc in doar cAteva secunde. E Rhonda ar fi putut sPune nu impulsului ce a impins-o sd
clar ci primise inspiragia care avea si ducl la producerea tirci filmul. Aici pare s6 intervin[ in disculie liberul arbitru.
unuia dintre cele mai controversate filme din istorie. ( liind ne apare in minte ideea de a face ceva - idee ce vine
Dar woiam si gtiu daci ideea pentru produsul final, pen- llc din insfiraqie, fie din amintire - putem alege sd actiondm
tru filmul propriu-zis, venise din inspiragie sau daci a simqit sru nu, dac5 suntem conttienti de existenga imboldului'
ci l-a lHcut din alt motiv. Acesta era un punct de rXscruce in Potrivit celor scrise de |effrey Schwartz in cartea sa Tfie
cercetarea mea asupra intenliilor. Avem noi intengii care pro_ Mind and the Brain (Mintea 9i creierul)' voinla noastri
I
ZENO I,IMNE

corrgtienti -puterea de a alege _ se poate impotrivi


impulsu-
lui care a luat na$tere in zubcongti"rrr.
Co alte cuvinte, p"r"_
primi, si zice-m, impulsul de a cumpdra o
jg."or" daci alegem si procedim
carte, dar il putem
A""rra este liberul ar_
Cnnn SUNT EXCEPTIILE?
"rri"l.
bitru sau, dupi cum o numea Schwartz,
,,impotriuire tiberf,.
El mai scrie gi cd,,in ultimii ani, el (tibe$
a considerat
ci voinqa are rolul unui paznic al gAndurilor
ce apar din cre_
i"t Ut-::-:" preocupi-de implicagille morale ale
William James, legendarul psiholog, .orriid"r"t iroblemei.,, Sunt povestea a ceea ce crezi cd vezi.
cd liberul arbitru se manifesri dupn " 9i el
ce a aperut impulsul de Byron Katie, All War Belongs on paper
a face ceva gi inainte de a realiza
iractic acel lucru. Din nou (Rdzboaiele existd pe h6rtie)
subliniez ci depinde de noi si spunem da
sau nu. Este nevoie
de ingelepciune pentru a face al-egerea.
Dr. Hew Len m-a in-
vigat de fapt cd, prin purific"r""-"o.rrturrt5
a ruturor gdndu_
rilor, fie ele date de inspiragie sau de amintire,
pot jege ce Experienqa acelui sfArgit de siptimini a fost mai pro-
este mai bine intr-un anumit moment.
lrrndl decAt credeam. Dr. Hew Len a explicat cI tot ce ciu-
Am inceput si realizez'ci pierderea in greutatea
rut pentru cd am ales sd nu ascult de amintire"
a api_ tl-tm in interiorul nostru. Daci
rau de obi_
ceiul care mi frcea si minAnc mai mult qi
si fac _ai prrEi,
sport. Alegend sd nuascult de acesre impjsuri
,rulotoritoare,
mi-am pus la lucru liberul arbitru sau impotrivirea
liberi.
Cu alte cuvinte, nevoia de a m6nca in exces
era amintire, nu Dar afunci cAnd o persoani este violatd, a intrebat ci_
inspira;ie. Venea dintr-un program al minlii
mele, nu din neva? Dar daci este un accident de magini? Nu suntem res-
partea Divinitigii. Avusesem capaciratea
si depigesc acel ponsabili gi pentru aceste situaqii, nu-i aga?
program, sX il ignor. Ceea ce cred ci a vrut
si_mi sugereze ,,Ai observat vreodati cI atunci cAnd existi o problemi
dr. Hew Len este si iubesc acel program preexistent
al min_ si tu egti prin preajmi?" a intrebat doctorul. Suntem 100o/o
tii mele pAni cAnd se va d.izolv" .o"mpf"i gi va rimAne doar
Divinitatea. responsabili pentru tot. Fir[ excepfie. Nu exist5 clauze spe-
nu inlelegeam toful, dar am invlgat si ascult ciale care si vI acorde vreo scuzi pentru ceva ce nu vI place.
,inci
nu dau la o parte orice este nou. Habar nu
gi si Suntegi responsabili pentru tot, pentru absolut tot.
aveam ce putea
sI urmeze. Chiar cflnd a lucrat la spitalul acela de boli mintale unde
a vdzut criminali si violatori, doctorul si-a asumat intreaga
responsabilitate. A ingeles ci ei acEionau din impulsul unui
program sau al unei amintiri. Pentru a-i ajuta, trebuia sX in_
depdrteze amintirea respectivl. Singura cale prin care o
50
ZERO U}IIIT l:rfl snnt excepfrIle? 51

putea face era purificarea. Asta a vrut sI spuni


cAnd ne zicea l)ar nu a putut accepta imediat cdile sale ciudate. S-a
ci nu a consultat practic paciengii intr_un mediu terapeutic lrr,;r'ris la un workshop condus de ea, dar a plecat dupi
obignuit. Doar le-a srudiar dosarele. in timpul rrrrnriri trei ore. ,,Vorbea cu spiritele qi pirea nebuni", a spus
sale, i-a spus Divinitlgii,,te iubesc,', ""r"ui'rilo,
,,imi pare riu,,, ,,te rog si ,.1 ,,A;a cX am plecat."
mX ie4i" gi,,mulEumesc". F5cea ceea ce giia S-a intors o siptEmAnH mai tArziu, a pl5tit din nou taxa
mai bine peniru
a-i ajuta pe pacien;i si ajungi din nou in starea zero, ,l,.irrscriere gi a incercat si stea la un alt seminar condus de
in sta_
rea cu zero limite. CAnd dr. Hew Len a fhcut
asta in interio_ ,..r. 'l'ot nu a putut rezista. Tot ceea ce spunea ea pirea atit
rul sdu, ei s-au vindecat. ,h' rrcbunesc pentru o minte normali, incAt a pirdsit din nou
Dr. Hew Len a mai spus: 'i.r l:t.
,,Simplu spus, Ho'oponopono inseamni ua face ceea ce ,,M-am intors a treia oari gi am reuqit si stau un wee-
gste potril$' r"" ."@ h;ai""dJ{"t kr.rrrl intreg", mi-a spus. ,,Tot mai credeam c[ este nebuni,

s"
in3lamnb <cauzi> qi ponoponoinseaini operfecgiune>. po_

manif'est5 in urma unor amintiri dureroare-


TY
din tr"crrt.
no opo_19?enqplgpgng i rglq de a elibera enerqia
acestor
rl;rr ccva din fiinqa ei imi inmuia inima. Am stat alSturi de ea
lrllnii in 1992."
Metoda indreptatd spre interior a lui Morrnah ftcea mi-
rrrrrri, potrivit celor spuse de dr. Hew Len gi de alqii care au
gU"a"n-a r unoscut-o. Rug[ciunea ei gtergea cumva amintirile Ei pro-
iEim; lpamele mentale. imi doream foarte mult sI inv5q acea ru-
1grl<'iune qi nu puteam sd imi gdsesc linigtea pAni nu aveam si
I ca atare se deslHgoarl fnE-- o pl iu.
Morrnah a ftcut ceva trimiteri la metoda sa in articolul
f
l-a scris pentru cartea I Am a Winner (Sunt un in-
r(' care
Acest proces nou qi important de vindecare a fost
creat vingdtor).,,Am folosit vechiul sistem pAn[ acum doi ani, am
de Morrnah, iubita pistritoare a secretelor, care i_a transmis n'lhcut procesul, dar am pistrat (esenfa inlelepciunii stri-
metoda sa dr. Hew Len in noiembrie 19g2. Hew Len
auzise vechio,"
despre o vindecdtoare miraculoasl care
flnea discursuri la Mabel Katz, in cartea saThe EasiestWay(Calea cea mai
spitale, facultiqi gi chiar in faqa membrilor Nagiunilor
unite. usoard), spunea:,,Ho'oponopono este un proces de iertare,
S-a intAlnit cu ea, a vizut-o vindecAndu_gi fata
bolnavl de . ilin[I Si transformare. De fiecare dati cAnd aplicim tehni-
zona zoster gi apoi a renuntat la tot pentru a cilitori
alXturi , ilg sale ne asumim
de ea gi a invila metoda simplificati de vindecare.
Cum r,,r" in numele orooriei Dersoane. invitim ci tot ceea ce
Hew Len trecea gi printr-o crizi familiali, gi_a lisat gi
fami_ ;rpareFnvietile noastre este doar proiecgia unor prog,rame
lia in urmi. Asta nu este ceva neobignuit. Au existat -.:tt
nume_ l)reexIsrentg:___
rogi oameni care qi-au llsat familiile pentru a invlga -1VF56-intrebat cum a reftcut Morrnah vechea metodi
de la
un maestru spiritual. Dr. Hew Len vroia sI invege I lo'oponopono gi cum a transformat-o in metoda Identitd$i
metoda
lui Morrnah. llo'oponopono. Iati ce mi-a explicat dr. Hew Len:
52
zDfo uunE linro sunt exceotllle?

Identitatea Hobponopono hrcrrl unde trebuie si se faci schimbarea este in interior, nu


Ho'olronolrono tadftional in ('xterior, gi nici intr-o alti persoani.
l. Rezolvarea probleme 1. Rezolvarea probleme- ,,impreuni cu procesul Ho'oponopono actualizat", a
lor este nropurronrte lor este interpersonald. r orrtinuat dr. Hew Len, ,,Morrnah a inclus in metoda sa qi
2. Doar eu qi sinele meu 2. Un membru mai bdtrAn r r'lc trei pi4i ale sinelui, pirqi ce sunt calea spre propria

suntem implicagi. mediaz[ sesiunea de lrlt.ntitate. Aceste trei pI4i - care existi in orice molecull a
rezolvare a probleme- r r.rr I itXqii
- sunt numite Unihipili (copiluVsubcon$tientul),
lor pentru toti partici- I lhane (mama/congtientul) qi Aumakua (tat5l/supracon-
Pantii. ;rticntul). CAnd aceastX ufamilie interioari" este aliniati co-
3. Doar eu sunt prezent 3. Tof rr.spunzitor, fiinfa se afli in ritm cu Divinitatea. Datoriti
cei implicaqi in
in procesul de rezol- problemi trebuie si fie ;rt'r-'stui echilibru, viala curge normal. Ho'oponopono ajuti la
vare a problemei. de faE5. rr.stabilirea echilibrului mai intAi in interiorul individului
4. CiinEI fagl de eu. yi apoi in intreaga crea;ie."
4. Fiecare participant tre-
A continuat furnizAnd mai multe explicalii despre acest
buie sI simti clin$ in
fagaceluilalr, mediato- l)roces uimitor:
rul avAnd grij5 sd nu ,,Ho'oponopono este de fapt foarte simplu. Pentru vechii
Iravaieni, toate problemele incepeau de la nivelul gindurilor.
apard polemici.
5. Iertare din partea 5. Fiecare panicipant fte-
l)ar a avea un anumit gAnd nu inseamni neapdrat gi a avea o
eului. problemi. Deci, care este problema? Problema este ci toate
buie sE iqi cearl ierrare
gindurile noastre sunt saturate cu amintiri dureroase -
de la toEi ceilalli.
lmintiri sub forma persoanelor, locurilor sau lucrurilor.
Intelectul, pus sX lucreze singur, nu poate rezolva aceste
j" metoda Ho'oponopono
. in tradi$onali, mediatorul, ini_ probleme pentru ci acesta doar le gestioneazi. A le gestiona
Eiat procesul de rezolvare a problemelor, trebuie si se nu inseamni qi a le rezolva. Dar noi vrem si sclpim de pro-
asigrrre ci fiecare igi poate pirerea cu privire la bleme. CAnd aplici metoda Ho'oponopono, Divinitatea preia
problema existentE, ceea ce"*pii-u
constituie un impediment in gindurile dureroase qi le purific5. Nu se purific[ o persoanfl,
metoda tradiEionali pentru ci fiecare participant
vede pro_ un loc sau un lucru. Se neutralizeazd energia asociatl cu
blema diferit. Recuaosc ci imi place plocesul
nou imbuni_ acea persoand, acel loc sau acel lucru. Agadar, prima etapl
tI1it, pentru ci totul se petrece in interiorul propriei
fiinge. a Ho'oponopono este purificarea acelei energii. Apoi se in-
Nu e nevoie de nimeni altcineva. Asta mi se pare
mai nor_ timpli ceva interesant . Nu numai ci aceastl energie cste
mal. Pentru ci studiasem metoda unor profesolri
ce urmeazl neutralizat5; ea este de asemenea qi eliberatd, astfel incAt
coordonatele trasate de Jung, cum ar fi
de succes locul rimAne complet liber. Budigtii numesc acel loc Vidul.
Debbie Ford in The Dark Side of the Light "oto"r""
Chasers (partea Pasul final este atunci cAnd ii permili Divinit[qii si vini gi sd
intunecatd a cdutdtorilor de humini), i-ngelesesem
deja cI umple acel loc gol cu luminfl. Pentru a aplica Ho'oponopono
zER0 uunE l'ff.t riunt exceDllile? 55

nu este nevoie si gtii care este problema sau gregeala. Tot ce nuci atat de mare, incAt si
,, irrghelatd imensi cu gi sirop -
trebuie sI faci este si con$tientizezi ci existl o problemh pe ,rrr sc faci riu - dacl voi reugi si ajung la sfArgitul zilei frri
care o trliegti fizic, ernolional, mental sau altfel. CAnd con_
;rrclec pe cineva. Niciodatl nu am fost in stare si cAqtig
.,,r
gtientizezi acest lucru, responsabilitatea ta este si te purifici
.rlr.st pariu. Am observat ci reuqeam s[ rezist din ce in ce
imediat spunAnd: uimi pare riu>, <te rog sE mI ie4i.u" rrr;ri mult, dar niciodati pffni la sffrrgitul unei zile."
Clutdnd date despre Morrnah, am gisit chiar DVD_uri in sfArqit, acum $tiam cX era gi el om. Mi regiseam in
cu interviuri gi, in cele din urm5, am gdsit ruglciunea pe rrrirrturia lui. Deqi am lucrat mult Ia caracterul meu, inci
care o spunea pentru a vindeca oamenii, indiferent daci ii ,irrnt iritat de oamenii sau situagiile Pe care mi le-ag dori alt-
cunostea sau nu. Rugiciunea sa era aceasta: li'|. Sunt mult mai tolerant insi cu lucrurile care nu se Pe-
rr(.c aga cum vreau eu, dar sunt cu totul departe de a avea o
Creator divin, tatd, mamtr gi fiu deopotrivd...Daci eu, fa_
,rt itudine iubitoare in orice moment'
milia, rudele sau strlmoqii mei f-am gregit gie, familiei tale,
rudelor sau strlmogilor tii prin gAnduri, cuvinte, fapte sau ,,Dar cum le pot explica asta altora - ci eu sunt 100o/o
n'sponsabil pentru diverse probleme?" a intrebat el. ,,Daci
acliuni, de la incepunrl creafiei pAni astizi, i;i cerern iertare...
vrei si rezolvi o problemd,lucreazi in tine insuqi. Daci pro-
FI ca toate blocajele, energiile 9i vibra$ile rele sI fie curEqate,
blema este a altei Persoane, intreabd-te doar: oCe asPect care
purificate, eliberate gi transformtr aceste energii in lumind
se petrece in mine md face si fiu deranjat de aceasti per-
puri... Aga si fie.
soan[?> Divergi oameni apar in viaga ta doar pentru a te de-
Nu eram foarte sigur cum metoda in sine descituga vin_ ranja. DacH gtii asta, Poqi face situagia mai bund' Cum?
decarea in interiorul cuiva, dar puteam si vid ctr procesul SpunAnd simplu: oimi pare rXu pentru ce se intAmpld.' uTe
se baza pe iertare. Se pare cd Morrnah, gi apoi dr. Hew Len, rog si mi ie4i.""
au simEit ci, cerAnd iertare, se elibereazi calea spre vinde_ A continuat spunAnd ci dacl e$ti un maseur sau chiro-
care. de bine este rcrapeut gi cineva vine la tine cu o durere sup[r[toare de
brnr. -lertarea este cea care deschide uga pentru ca dragostea spate, intrebarea pe care trebuie si gi-o pui este aceasta: ,,Ce
se petrece in minegi se manifestl ca durere de spate in viala
acestui om?"
Toate aceste noutlgi mi s-au p5rut fascinante. Totugi,
Este un rnod amelitor de a vedea via1a. Aceastb viziune
n-u eram foarte sigur curn a$ putea si mi vindec, si vindec
pe explicd in parte cum a reugit dr. Hew Len si-i vindece pe
al$i sau pe un bolnav mintal prin Ho'oponopono. Dar am
acei alienagi mintal. Nu a acqionat direct asupra lor. A apli-
ascultat mai departe. Dr. Hew Len a continuat spunAnd cI
cat metoda pe sine.
trebuie si ne asumdm responsabilitatea totall pen1ru vie$le
A continuat apoi spunind c[ noi suntem cu totii puri la
- clauze adigionale.
noastre - ftrd excepfii, frri scuze, frri
baz5, firI programe, amintiri sau chiar inspiragie. Aceasta
,,Vi puteli imagina ce ar fi dacd fiecare dintre noi ne_am cste starea zero. Acolo sunt zero limite. Dar, pe misuri ce
asuma responsabilitatea totali?" a intrebat el.
,,in urmi cu tr5im, acumul5m programe Ei amintiri a$a cum cineva s-ar
zece ani am IIcut o ingelegere cu mine insumi cd imi voi oferi imbolnivi de gripd. Nu suntem rii cind ne irnbolndvim de
ZENO UIITB a:tm Bunt oxcepflle? 57

riceali, dar tebuie si facem tot ce ne std in putinli ca sI sci_ ncesta este un concePt ce vi deschide mintea, Provo-
pim de ea. La fel se intimpli gi cu programele preexistente. , .rrrrl o furnrni in creierul dumneavoastrl. A trli acest con-
Ne molipsim. CAnd vedem aceste preconcepfii la alqii, le aga cum nu agi mai ftcut-o
' r.l)t inseamni a vi schimba viala
prelulm qi noi. Calea de scdpare esre si ne purificim. 1,lirri acum. Dar qi faptul de a accepta ideea de asumare to-
Dr. Hew Len a mai spus: r,rlri a responsabilitdgii este mai mult decAt suntem gata sd
,,ExistI o cale de a scipa de probleme gi boli pentm orice l,rcr.m majoritatea dintre noi.
persoan5 care este gata si iqi asume responsabilitatea totald Cdnd acceptati aceast[ idee, urmitoarea intrebare este
de a-gi fi creat viaga aqa cum este la un moment dat. in ve- , rrnl sI v[transforma[i pe dumneavoastr[ ca si puteti
chea metodl Ho'oponopono, individul ii cere Iubirii si re- ,,, lrimba apoi lumea intreagi.
pare greqelile din interiorul sdu. putem spune: uimi pare rIu; Singura cale siguri este de a sPune ,,te iubesc"' Acesta
te rog si mE ie4i pentru orice se intAmpld in interiorul meu cstc codul care descuie seiful vindecirii. Dar trebuie folo-
gi face ca aceastX problemd sI existe.rr" .irlil asupra dumneavoasrrd, nu asuPra altora. Problema lor
El a mai adiugat: $te problema dumneavoasfrd, nu uitaqi asta, aga c[ a aplica
,,Ho'oponopono vede fiecare problemd nu ca pe un de- rrrt'toda pe ei nu vd va ajuta. Nu ei au nevoie de vindecare,
zastru, ci ca pe o oportunitate. Problemele sunt doar arnin_ , i tlumneavoasrri. Trebuie si vi vindecali. Dumneavoastri
tiri recurente ale trecutului, care apar pentru a ne mai da o .;rr ntefi sursa rufuror experienlelor.

gansi de a vedea cu ochii dragostei gi de a actiona bazAn-


Aceasta este esenfa variantei moderne Ho'opono-
du-ne pe inspiragie."
pono. MergeEi mai departe qi analizagi informaqiile aces-
Din nou spun ci imi este interzis si dezvllui detaliile fea o weme. in timp ce veti face asta, eu vI voi sPune
adAnci ale acelui seminar. Vorbesc foarte serios. A trebuit doar: ,,te iubesc."
si semnez un contract de confidentialitate, mai ales pentru
Unul dintre punctele cele mai importante invdgate in
a proteja datele celorlal! participanfi. Dar vI pot spune ater:
,'adrul workshop-ului din acel weekend este ci fiecare din-
este vorba despre asumarea totali a responsabiliti;ii pentru
tre noi actionXm bazAndu-ne pe arnintire sau inspiragie. Me-
viaga dumneavostr5.
moria inseamni gindire; inspiraqia inseamnl acceptare. Cei
$tiu ci a[i mai auzit asta pAnI acum. $i eu. Dar nu a[i ri- rnai mulqi dintre noi triiesc in mare parte din amintiri. Dar
dicat-o la nivelul la care a fost dezbituti la acest seminar. nu suntem con$tien[i de asta pentru ci suntem de fapt in-
Responsabilitate totali inseamnd a accepta totul chiar oa-
- congtienti in totalitate, punct.
menii care intri in viala dumneavoastri qi problemele lor, Prin felul acesta de a vedea lumea, Divinitatea ii trimite
pentru ci problemele lor sunt problemele dumneavoastri. minqii noastre mesaje de sus. Dar daci amintirile degin con-
Ei fac parte din viaga d.umneavoasrrd 9i, dacl vi asumati res- trolul - ceea ce gi fac, de obicei - nu vom auzi inspiralia,
ponsabilitatea pentru aceasta, atunci inseamni ci vI asumaEi dardmite si o mai lXsim sd ne ghideze. Drept urmare, Divi-
qi responsabilitatea pentru ceea ce triiesc e.r.(VI provoc si nitatea nu ne poate conduce via1a. Suntem prea ocuPati cu
citiqi incd o dati aceasti fraz5.) zgomotul mingii noastre pentru a-i putea PercePe mesajul'
58
ZERO UUNE t:nru sant excepwe?

, i;rcel lucru existi gi in noi. Treaba noastrd este si ne puri-


Inteligenfa lrclm de aspectul respectiv. Cfind ne purificim, acea stare
Divind ,lrspare gi din interiorul celorlalli. Astfel, in cele din urmd va
rlrsplrea din lume ca atare.

Mintea ,,LJnul dintre cele mai insistente programe din lume este
supracongtient6 rrra femeilor pentru birbagi", a spus dr. Hew Len. ,,Continui
(Aumakua) procesul de purificare, dar e ca qi cum a$ scoate seminge din
primAnt pe un cAmp plin cu seminge plantate. Fiecare si-
Vidul.:----*'---- rrringi este o riddcinX a acestui program. Existd o uri bine
_ Mintea irrriddcinatd a femeilor faEd de birbaqi. Avem nevoie de dra-
congtienti
(Uhane) lioste pentru a scipa de ea."
Nu am ingeles complet toate acestea. Pirea ca un model
Mintea
subcongtienti
rliferit sau ca o harti a lumii complet diferit5. Fiecare psi-
(Unihipiti) lrolog, fiecare filozof gi fiecare religie au cite o astfel de harti
rr lumii. Dar eu eram interesat tocmai de aceasta pentru ci
rni se pirea ci aga puteam ajuta intreaga planet[. Toate ca
toate, dar daci dr. Hew Len a fost in stare s5. vindece un in-
treg pavilion de bolnavi mintal inseamni ci orice este posi-
Dr. Hew Len a desenat ceteva schiqe pentru a hil.
ne face
sI ingelegem. (yezi diagrama cu srarea vid[.) Mai Dar dr. Hew Len ne-a atras atenfia c[ Ho'oponopono
intAi a
un triunghi. A spus cE acestia suntem noi, fiecare nu este uqor de aplicat. Este nevoie de hot[rAre.
9"::ii,
individ in parte. Labazinu este ahceva decat
Diviniratea. ,,Nu este o viziune asupra vieEii gen McDonald's", a spus
Aceasta este starea zero, unde sunt zero limite. cl. ,,Aceasta nu este fereastra unui fast-food unde primegti
Din partea Divinitigii vom primi inspiraqia. instantaneu comanda. Dumnezeu nu este un angajat care
O idee in_
spirati vine din parrea Divinitdgii, pe cani o amintire preia comenzile. Este nevoie de concentrare pe purificare,
esre o
idee preconceputl care exist5 in congtiinqa purificare qi iar purificare."
colectivi a uma_
nitigii. O idee preconceputi este asemenea unei
mentaliti;i, Ne-a spus mai multe pove$ti despre oameni care au fo-
un program pe care il impirtlgim cu algii. provocarea
care losit metoda de purificare pentru a realiza ceea ce altora li
ne este adresatl este si purificim toate acesre
programe pen_ s-ar pdrea imposibil. Una dintre povegti era despre un ingi-
tru a ajunge inapoi in starea zero, acolo,rrrde
su po"r"'_"_ ner de la NASA care a venit la el din cauza unei probleme
nifesta inspiraqia.
la o rachet5.
Dr. Hew Len.ne-a explicat mult timp ci
amintirile sunt ,,Din moment ce a ajuns la mine, am presupus cE eram
impirt5qite. CAnd vedem in algii ceva ce n-u ne
place, este clar i;i eu o parte a problemei", a explicat dr. Hew Len. ,*\a cd
Gl
ZENO I,DTIIT t:nra swt exce4&e?
voi fi ca-
m-am purificat. Am spus <te rog s[ mi ierqi> adresAndu-mi ,,r r;r ci, dac[ voi ingelege acest mesai de vindecare'
rachetei. Mai tirziu, cAnd inginerul a revenit, mi-a spus cI 1,;rbil sd-i ajut Pe
mulgi oameni'
' No qtiam atunci c[, inspirat fiind de
Divinitate' se pre-
racheta i$i corectase cumva singuri traiectoria."
1i;itea sX m[ faci guru'
Dar nu un guru Pentru lume' ci un
A putut influenga aplicarea metoda Ho'oponopono
funcqionarea rachetei? Dr. Hew Len gi inginerul acela aga lirrru pentru mine insumi'
cred. Am vorbit cu inginerul gi mi-a spus c[ era imposibil ca
racheta s5-gi corecteze singuri traiectoria. Trebuie si se fi
intimplat un miracol. Pentru el, miracolul a fost purifica-
rea frcutl cu ajutorul dr. Hew Len.
Nu pot spune c[ am crezut aceasti Poveste, dar recu-
nosc ci nu am o alti explicalie pentru ea.

in timpul unei pauze, un om a venit la mine gi mi-a


sPus:
- Existi pe internet un afacerist cu acelaEi nume ca al
dumneavoastr[.
Nu gtiam daci glumea sau nu, aga ci i-am spus:
- Chiar?
- Da, a scris o mulgime de cd4i gi vorbeEte despre mar-
ketingul spiritual gi hipnotic. Este un tip de treabd.
- Eu sunt, am spus.
Omul acela a a devenit foarte stAnjenit. Mark Ryan a
auzit intreaga discugie gi i s-a pirut comici.
Nu conta daci oamenii ptiau sau nu ci sunt vedeti, pen-
tru ci cei din salX incepeau deja si mi cunoasc5. Asta pen-
tru ci dr. FIew Len mi chemase de atAtea ori in faEI in
timpul evenimentului. Cineva chiar m-a intrebat: ,,,Sunte[i
rudi cu dr. Hew Len?" I-am rispuns ci nu gi l-am intrebat
de ce crede cd ag fi. ,,Nu gtiu", a spus el. ,,Dar pare s[ vi acorde
aten$e."
Niciodatl nu am simgit ci ies in eviden$ intr-un sens
riu. Mi-a plicut atentia gi am presupus ci trebuia si m[ ajute
in vreun fel, din moment ce dr. Hew Len gtia ci scriu cirqi
gi cd sunt cunoscut pe internet. Sunt sigur ci o parte din el
,'6 h,hofc

| )r. llew Len a accentuat in mod repetat cI doar 15 in-


l,'rrrr;rlii din cele 15 milioane disponibile intr-un anumit
TE tuSESC nrrnr('nt sunt accesibile la nivel conqtient. Nu avem nicio
.,,rrr.;ri rlc a inqelege toate elementele piesei. Trebuie si re-

Trebuie sI avem incredere.


'rrrrlIrn.
l{r'cunosc ci mare parte din ceea ce spun sun[ nebu-
r rr.,,tr.. La un moment dat in timpul evenimentului, un domn
Nu gi se poate refuza
nimic din ceea ce e per_ ,r ,,1,rrs ci vede o ugi deschisi in perete gi oameni morfi ieqind
,
fect, complet ;rcolo.
Si drept pentru tine atunci cAnd ru '1,.
"r,t
insugi. CAnd e;ti tu insugi inainte de toate, experi_ $tii de ce ii vezi? a intrebat dr. Hew Len.
mentezi perfecgiunea subforma gilndurilor, cuvin_ Pentru ci mai devreme am vorbit despre spirite, a
telor ;i faptelor divine. permigAnduJe gilndurilor .1,rrs altcineva.
toxice sd aibd intiietate, experimenteii Exact, a incuviinqat doctorul. I-ai atras vorbind despre
"uto-"t
imperfecgiunea sub forma bolilor, confuziei,resen_ ,.r Nu ai nevoie sd privegti citre alte lumi. Ai destule de
timentelor, depresiei, criticii gi sdrdciei. l,rlrrt in lumea in care tr[ieEti.
Dr. Ihaleakala Hew Len I,lu nu vedeam niciun fel de spirite. Nu gtiam cum sX
.';rr'lionez fa$ de cei care v[zuserI. Mi-a pl[cut fiImul A]
y,rsr'/ea simp, dar numai ca film. Nu woiam ca spiritele si mi
,,r, :rrate gi s[ vorbeasci cu mine.
Am asimilat mesajul dr. Hew Len cAt de bine am putur, 'fotuqi, se pare cI asta este ceva normal pentru dr. Hew
dar erau inci atAtea lucruri pe care vroiam gi trebuia sd le Lr.rr. Ne-a spus ci in timp ce lucra la acel spital de boli min-
gtiu. intotdeauna am fost ca un burete qi am
,,prins,'ideile r ,r k' auzea apa la toalet5 trlgAndu-se singuri la rniezul nopfii.
doar fiind deschis citre ele. participAnd la acesr prim
niment, am simlit ci slujba cea mai impoftanti pe care
eve_ - Locul era plin de spirite, ne-a spus el. Mulgi oameni
tre_ rrrrrriseri in acel pavilion in anii anteriori, dar ei nu gtiau ci
buia si o fac in viagi era sX spun ,,te itibesc" ori"i*i l.r"ro
';rrrrt morqi. Erau inc5 acolo.
care imi iegea in cale, fie cI era r5u sau bun. Cu cdt
voi putea Erau incl acolo folosind toaleta?
dezamorsa mai mult programele limitative pe care
le v5d Se pare c[ da.
sau le simt, cu atet voi putea si ajung mai repede
zero limite gi si aduc pacea planetei.
la starea cu $i daci asta nu vi se pare suficient de ciudat, dr. Hew
l.r.n a continuat explicAndu-ne ci daci vom vorbi cu unii qi
- Mark
incl
a prins ceva mai greu mesajul seminarului.
Vroia
si integreze ceea ce auzise intr-un tipar logic. Mie imi
vom vedea cI ochii lor sunt aProape albi, cu marginea pu-

era acum clar ci mintea nu are habar de ce se intAmpl5, lrilei ce[oas[, atunci sunt posedali.
aga
ci a ciura mai intAi o explicaEie logicd era reteta sig.rrl a ege_ - Nici m[car nu incercali si mai vorbiqi cu ei, ne-a sfr-
trrit el. Mai bine purificali-vn gi nidijduigi ci purificarea
cului.
voastrl va alunga intunericul ce a pus stipAnire pe ei.
ZEAOUfITts t'n hil,o9c

Sunt un tip destul de destupat la minte, dar aceasti dis- Arn spus in gAnd ,,imi pare ri\" $i ,,te iubesc". Nu am
culie despre poseda$ gi spirite, despre fantome care folosesc ,r,lrr.r;:rl aceste cuvinte cuiva anume. Pur
Ei simplu invocam
toaleta noaptea a fost un pic cam mult chiar gi pentru mine. ,,|'r I rl u I dragostei pentru a vindeca lU
Totugi, am rimas acolo. Vroiam si gtiu toate secretele vin- -ine ceea ce crea sau
,r | | .i,'('rt respectiva circumstangd extq.io"rS
negativi.
decirii ca si m[ pot ajuta pe mine gi pe al$i si atingem bu- in decurs de o ord am primit \n alt e-mail de la acea
ndstarea, sinitatea 9i fericirea. Doar c[ nu m-am agteptat
1',.r:;olrni. $i-a cerut scuze Pentru P{mul mesaj.
niciodati si plgesc intr-o lume invizibili gi sd intru intr-o Itt:qineli ci nu am intreprins \icio acliune exterioar[
zoni crepusculari pentru a ajunge acolo.
l'r'nlnr a prirni scuze. Nici micar AU i-am r[spuns. Totugi,
in alt5 etap[ a intAlnirii stdteam pe podea fEcAnd exer- .,1'rrrrind ,,te iubesc", am vindecat i\
mine acel program as-
cigii pentru eliberarea energiilor corpului nostru. Dr. Hew in care eram amindoi implicali.
Len m-a chemat Ia el. ' nns
l)emararea acestui proces nu aQna" intotdeauna rezul-
- CAnd mi uit la aceastl persoani, vXd foametea din Sri r,rrr. imediate. Ideea nu este s[ obgii rezultate, ci si ai pace.
Lanka, mi-a spus el. r l:irrtl ajungi si ai pace, obgii adesea gi rezultatele pe care le
M-am uitat la ea, dar nu am vlzut decAt o femeie care rrr rrrirrcai inilial.
se intindea jos pe covor.
l)e exemplu, intr-o zi, unul di\tre angajalii mei a dis-
- Avem atat de multe de purificat la ea, a spus dr. Hew l,iinrl, pur gi simplu. Trebuia si tel*itr" ce avea de f5cut
Len.
I(.nlru un proiect impoftant, cu un tennen limitd presant.
in ciuda nel5muririi mele, mi-am dat toatd silinla sd Nrr numai c[ el nu terminase activitatea pe care trebuia s-o
pun in aplicare ceea ce am inqeles. Cea mai simpli cale era l.rcri, dar pirea ci dispXruse de pe fa1" pdmAnrului.
de a spune tot timpul ,,te iubesc". $i chiar a$a am ftcut. Cffnd Nu am reacfionat prea bine. DeEi qtiam atunci de me-
am mers la baie intr-o seari, am simgit inceputul unei in- torla dr. Hew Len, mi s-a pIrut greu sd spun,,te iubesc" cAnd
feclii urinare. I-am spus Divinitigii ,,te iubesc", con$tienti- rot ce vroiam si spun era ,,imi vine 15 te omor". CAnd m[
z6nd in acelaqi timp senzaEia infecqiei. Am uitat repede de ea l1irrdeam la acel angajat, resim[eam multi m6nie.
gi pAni dimineaga senzaqia a trecut. Totugi, am spus incontinuu ,t€ iubesc" , ,,te rog si mi
Am continuat si spun mental, repetat, ,,te iubesc", in- rr.r1i" gi ,,imi pare rIu". Nu mi aqt"ru- unei persoane
diferent dacX ceea ce se intAmpla era bun sau rEu. imi di- ,nrume. Rosteam aceste cuvinte doal s[ le rostesc. Cu si-
deam toate silingele pentru a purifica totul in fiecare 1',rrran[5 nu simleam dragoste. De fap1, ""
mi-au trebuit trei zile
moment, indiferent dac[ eram con$tient sau nu. Dagi-mi ,k. aplicare a acestui proces ca sd po1 simli cAt de cit liniqte
voie sI vi ofer un exemplu. l,r1i de mine insumi.
intr-o zi, cineva mi-a trimis un e-mail care m-a suplrat. Atunci m-a contactat qi angajat\l rneu.
in trecut, obignuiam si rezolv aceasti situalie prin contro- Fusese inchis. A sunat s[ ceartr ajutor. L-am aiutat gi am
larea pornirilor mele sau prin incercarea de a accepta per- r ontinuat tehnica lui ,,te iubesc" cAn{ turolo'm situalia cu el.
soana care imi trimitea mesajul. De data aceasta, am incercat | )('pi nu am vdzut rezultate exterioare i6"6iate, faptul cd mi-am
si aplic metoda dr. Hew Len. f iilsit pacea interioari
a fost suficie\t ca s[ mi fac[ fericit.
zERo uurm l'o hrbo9c

$i nu gtiu cum, dar la un moment dat gi angajatul meu a sim_ l)r. Hew Len era t5cut. P5rea sH se uite direct la mine,
fitasta. Atunci l-a intrebat pe unul dintre gardieni dacl
r,rr r.rr stiteam tocmai in spatele silii. Pirea frustrat. Gin-
poate sd foloseascl telefonul gi m-a sunat. CAnd am vorbit cu
,lrrrrlrr ne cHintregul sdu rnesaj se concentrase asuPra faptu-
el la telefon, am putut afla rlspunsurile de care aveam ne_
lrrr cr1 practic nu existd o realitate exterioard, ci totul este in
voie pentru a termina proiectul.
rrrrr.riorul nostru, probabil a simgit ci lipsa capacitilii de in-
- _CAnd am participat la acel prim seminar Ho'oponopono,
dr. Hew Len mi-a liudat cartea Factorul de atricSie.'Mi_a
1r'lr'1gt:re a celor din sal[ reprezintd lipsa propriei sale capa-
, rtlli de inlelegere. Arita de parcd urma si legine in clipa
spus ci, pe mdsurd ce mi voi purifica, vibraEiile ci4ii mele
rrr rrr)ltoare. M[ gAndesc c[ in interiorul sdu spunea doar,,te
vor cre$te gi toEi cei care o vor citi le vor simli. Mai pe scurt,
rrrlx.sc, imi pare r[u".
pe mlsurd ce imi voi imbunltili propria persoan[, gi citito_
rii mei se vor imbunitlgi. Am observat c[ multi dintre cei care au ParticiPat la acel
- Dar ce se intAmpll in cazul cl4ilor deja vAndute, deja r,vr.niment aveau nume havaiene, dar nu ardtau a fi de ori-
existenre pe piaEi? l-am intrebat. lirrrc havaianl. $i eu, gi Mark i-am intrebat despre asta.
Cartea mea fusese un bestseller gi apiruserl deja mai Nr. au spus c5, daci simlim nevoia, dr. Hew Len ne poate da
multe edigii. imi frceam griji pentru cei cire aveau deja cir- rrrrnre noi. Ideea era sd ne identificlm cu un sine nou Pen-
fle mele. tr rr a porni pe calea spre lipsa sinelui 9i spre contopirea cu
Acele ci4i nu sunt acolo, a orplicat el, incurcAndu-mi | )rvinitatea in punctul zero.
din nou mintea cu viziunea inlelepciunii sale. Acele c54i
Am cunoscut puterea unui nume nou. in 1979 am de-
sunt inci in tine.
vr.nit Swami Anand Manjushri. Era un nume pe care mi-l
Pe scurt, nu existi un ,,acolo".
rlrltluse indrumitorul meu de atunci, Bhagwan Shree Raj-
Mi-ar trebui o carte intreagi pentru a explica aceasti
,rccsh (Osho). in acel punct al viegii mele, cAnd incl m[ lup-
tehnicl avansati in profunzimea pe care o meritl _ de aceea
scriu toate acestea cu acordul dr. Hew Len. Este suficient si rirrn cu sdr[cia qi cu trecutul, cAnd ciutam un rost in viali,
spunc5, ori de cite orivegi vrea si imbunltiffiffiffi .rccl nume nou m-a ajutat si o iau de la capit. L-am folosit
umneavoastrS, trnp de gapte ani. Era normal s[ md intreb dacd dr. Hew Len
,rr li vrut sau ar fi putut s[ imi dea un nume nou.
CAnd l-am intrebat, a spus c[ va cerceta ce spune Divi-
Nu toli cei care au participat la eveniment au priceput
nrlatea. CAnd avea si se simtl inspirat, urma sI imi spuni. La
despre ce vorbea dr. Hew Len. Spre sfArqirul ultimei zile au
inceput sd-l bombardeze cu intrebbri, toate puse dintr_o per_ ,rproximativ o lun[ dupi acel seminar, mi-a scris:
spectivd logici:
Joe,
l_Cr- poate purificarea mea si influenleze o alti per_ Lln nor mi-a intunecat mintea ziua trecutd. Ainceput sd se
soani?"
schimbe gi sd aibd o consistenld moale pi culoarea galbend'
,,Ce rol are liberul arbitru in toate acestea?"
Apoi s-a risipit ca un copil care crede cd devine invizibit. in locut
,,De ce ne atac[ teroristii?"
lui a apdrut numele Ao Akua, adicd ,dumnezeiesc'.
68
zmoutats l'n hrD0sc

Astdzi am primit urmdtorul citat intr_un e-mail:


ln ror ac€st timp, aq fi putut sI storc de la el tot ce gtia, in-
,Doamne, Tu, Cel care imi dai viala, dd_mi o inimd ptind de
mullumire." pavilion intreg de
, lrrsiv povestea despre cum a vindecat un

iSi doresc pace dincoto de orice inlelegere.


rrrlilctori bolnavi mintal. Dr. Hew Len a fost de acord gi
Pacea eului, rrrr lr scris:
Ihaleakala. Joe:
ili mutlumesc cd li-ai fdcut timp sd md suni. Nu erai nevoit
Mi-a plicut numele Ao Akua, dar nu gtiam cum si il sd faci asta gi totupi ai fdcut-o. iSi sunt recunoscdtor.
pronunt. Aga ci i-am scris gi l-am rugat si mi ajute. Iati Ag vrea, in schimb, sd fli propun o intAlnire sub forma unui
ce
mi-a scris: interuiu pentru vizita in Austin din luna februarie. Poate cd mo-
tivul declangator al interviului il poate constitui discutarea unei
Joe, perspective de rezolvare a problemelor cum este cea din cartea
ta Adventures Within: Confessions of an lnner World Journalist
A sund ca a in ( Aventuri interioare. Confesiunile unui jurnalist al lumii inte-
"tata"
O sund ca o din exclamafia rioareJ. Cred cd ar fi potrivit ca tu sd fii cel ce ia interuiul gi eu cel
"oh!"
K sund precum c in interuievat.
"carte"
U sund ca u din cuvAntul Claritatea este extrem de importantd in transmiterea unui
"tu".
Pacea eului, mesaj in orice formd de artd. De exemplu, se face mare caz in
lhaleakala jurul intrebdrii: ce este o problemd? Nu se discutd insd pi cauza
problemei. Cum poate cineva rezolva o problemd dacd nu este
complet clarificat in privinla ei? Unde ar trebui sd fie localizatd
Mi-am dat in sfArgit seama cum se pronunta gi m_am problema pentru a putea incepe procesul de rezolvare? in
bucurat de noul nume. Nu l-am folosit niciodati in public, minte? Ce este atunci mintea? Sau in corp?(Aga cred cei mai
doar cind i-am scris lui. Mai tArziu, cAnd mi_am ftcut mu$i.) Sau la nivelul ambelor? Poate cd nu se afld in nici unul
un
blog la www.|oeVitale.com, obignuiam sI mi semnez Ao din aceste planuri.
Akua. Foarte pufini oameni gi-au pus intrebiri. Mi_a plicut La fel de importantd esfe fi intrebarea cine sau ce anume
rezolvd o problemd. Dupd cum aminteai in caftea ta, este greu
totugi atAt de mult pentru cI mi se pirea cI ii ceream lui
sd nu te afecteze critica altora, chiar cdnd incerci sd rezolvi pro-
Dumnezeu si imi purifice blogul, folosind un nume care blemele folosind metode ca Opliunea sau Forumul. Critica sau
insemna pentru mine disparilia norilor pentru a_L putea convingerile sunt probleme adevdrate? O problemd adevdratd
vedea pe Dumnezeu. poate fi vdzutd de toli.
Degi seminarul din acel weekend imi fixase in minte lnteruiul neolicial nu va avea drept subiect metodele sau
conceptele bune sau rele, adecvate sau nepotrivite. Va fi un
acel ,,te iubesc", imi doream totugi mai mult. I_am scris
mod de a indepdrta neclaritdlile ce apar mereu. Noi doi vom
dr. Hew Len gi l-am intrebat daci nu ar fi vrut sd vind in face ceva extraordinar dacd vom limpezi cAt de cdt apele.
Texas ca si vorbeasci despre Ho'oponopono in faga Desigur, fiecare moment are propria formd gi propriul ritm.
unui
grup de prieteni ai mei. Acest plan era conceput de fapt in cele din urmd, dupd cum spunea Brutus (parafrazez) in piesa
mai lufius Cezar a lui Shakespeare, ,,trebuie sd agteptdm seara pen-
mult pentru mine. Urma sd vind in Texas qi si stea la mine.
tru a vedea c.rm se sfdrgegte totul". Aga vom face gi noi.
7l
znoufnts l'o hrbosc

Spune-mi ce crezi despre aranjamentele pe care le-am - Cartea pe care ai scris-o despre viaga ta (referindu-se
fdcut pentru acest interuiu. Nu depind neapdrat de interuiul res_ lt tldventures Within) arati cI ai ftcut o mul$me de lucruri
pectiv aga cum depindea Brutus de momentul finat at zilei.
pr.nt ru a-gi gisi pacea, a inceput el. Care dintre ele funcgio-
Pace,
r r,';r2,tr?
lhaleakala
M-am gAndit gi i-am spus c[ toate au ceva valoros, dar
Am anungat imediat o cind privati in prezenEa mea gi a
po:rteci metoda Opqiunea este cea rnai folositoare gi mai re-
['virnti. I-am explicat ci e un mod de a problematiza con-
dr. Hew Len. M-am gindit ci vor onora invitaqia cinci sau
urrrgerile pentru a afla cAt din ele este adevirat, de fapt.
gase oameni. S-a dovedit ci aproape o suti de oameni erau
interesaEi. $aptezeci gi cinci de oameni au fost dispugi s[ pld- - Ce-gi rimAne dup[ ce treci prin acest proces de pro-
lrk.rnatizare?
teasci pentru a-gi rezerva un loc la mas5.
Dr. Hew Len m-a surprins woind si qtie numele celor - Cu ce rimii? am repetat eu. RimAi clarificat in pri-
vinla alegerilor pe care Ie po[i face.
care urmau si participe la eveniment. Vroia s[ treaci mai
intAi prin procesul de purificare. Nu gtiam sigur ce insemna
- De unde vine aceasti claritate? a intrebat el.
Nu inqelegeam unde vroia si ajungi.
asta, dar i-am trimis o listi. Mi-a scris inapoi spunAnd:
- Cum se poate ca cineva sI fie bogat gi si fie, totugi, un
rrr.mernic? m-a intrebat el brusc
Mullumesc pentru ce mFai trimis lista, Ao Akua.
Am fost luat prin surprindere de aceastl intrebare. Vro-
E vorba despre purificare, despre gansa de a m6 purifica rlrn sd-i explic ci a fi bogat gi a fi nemernic nu se exclud ne-
de anumile lucruri gi de a fi curat inaintea lui Dumnezeu. ,rplrat una pe cealalti. Nu scrie niclieri cd numai ingerii pot
I i bogagi. Poate ci acel om nesuferit s-a clarificat in privinla
Trdiegte doar din paguba, a slugii,
balanla s-o ingreui cu belgug, lrlnilor, aga ci poate fi gi bogat, gi afurisit. Dar nu Puteam
schimbi clipe scdrnave pe ore lucii, ;1r\si argumentele potrivite in clipa aceea.
cu tine doar legdnd prietegug! - Habar n-am, i-am mlrnrrisit. Nu cred ci este nevoie
Rinit cu Moartea care ne desparte, r;il igi schimbi personalitatea pentru a deveni bogat. Trebuie
nici moartd, Moartea nu mai este Moarte." rkrar si ai convingeri care si accepte bogiqia.
Pacea si fie cu tine. - De unde vin aceste convingeri? a intrebat el.
Pentru cE participasem la cursul siu de instruire, gtiam
lhaleakala
rlestul de bine r[spunsul: ,,Ele sunt Programe pe care oame-
rrii qi le insugesc pe parcursul vie1ii."
CAnd dr. Hew Len a ajuns in Austin qi i-am iegit in in-
A schimbat apoi subiecnrl, spunAndu-mi c[ sunt cu ade-
tAmpinare, a inceput imediat sX-mi puni intrebiri despre
virrat un scriitor hipnotic. incepuse si cocheteze cu ideea de
viaga mea.
ir accepta ca eu si scriu o carte despre Ho'oponopono.
- Crezi cd putern scrie cartea acum? I-am intrebat eu.
' Sonete, William Shakespeare, Editra Litera Internalional, Bu_ - S[ vedem intAi ce se va intAmpla la acest sfArgit de sip-
curegti-Chilin5u, 2002. (n.red.) rirmAn[, a spus el.
zEB0 uunts t? hrlrosc

- Apropo de asta, cum va fi cina? l-am intrebat. Din- ,,,,,,,rrlui Austin, Texas. Directorul a fost amabil gi ne-a l[g61
totdeauna am vrut si 1in situalia sub control pentru ca tonrl ,,,r vctlcm sala. Dr. Hew Len l-a rugat si ne lase singuri' [i-
s[ fie bine gi pentru ca oamenii sE prirneasci ceea ce vor. r,, rorul a fost de acord 9i a plecat.
- Niciodatd nu-mi fac planuri, a zis. Am incredere in Ce observi? m-a intrebat el.
Divinitate. M-am uitat in iur gi am sPus:
- Dar tu vei vorbi mai intAi sau eu, sau cum vom face? Covoarele trebuie curXlate-
Ai vreo introducere sau vrei ca eu sE citesc ceva? Ce impresie generali if face sala aceasta? a insistat 91.
- Vom vedea, a spus el. Nu-gi face planuri. l"lrr rrita cI nu existi un rispuns gregit sau unul bun. Poate ftr
Asta m-a frcut sX mi simt destul de prost. imi place sI irltceva decAt vdd eu.
','z.i
$tiu ce am de ftcut. Dr. Hew Len mi punea intr-un con de M-am relaxat qi m-am concentrat asuPra acelui rqs-
umbr5. Sau poate de lurnini. Nu eram foarte sigur atunci. A rrrr.rrt. Deodati am simgit multd miscare, plictiseal5 9i intu-
continuat, spunAnd ceva mai inqelept decAt tot ce $tiam in rr,.r'ir'. Nu eram foarte sigur ce era sau ce insemna aQgg
mornentul respectiv: .,'.ilz.atie, dar i-am spus dr. Hew Len exact ceea ce simgea6.
- Noi, oamenii, nu suntem congtienli, in cursul exis- Camera este obositi, a sPus el' Oamenii intrl Si ies si
ten;ei noastre de fiecare clip5, de o rezistengd constantd, ne- rrrr o trateazd niciodatX cu dragoste. Are nevoie de atengis.
incetati fag6 de viagd. Aceastl rezistenqi ne {ine intr-o stare Mi s-a p5rut puqin ciudat. O cameri este ca o Persoa\i?
permanent[ de instrlinare faqd de Identitatea noastr5, de li- A r c sentimente?
bertate gi inspiragie, si mai presus de orice, fa$ de insugi lii, in fine.
Creatorul Divin. Mai pe scurt, suntem oameni dezechili-
- Camera aceasta sPune c[ numele ei este Sheila'
bragi, hoinirind frri $nti prin degertul mingilor noastre.
- Sheila? Acesta este numele ei?
Suntem incapabili si inlelegem unul dintre indemnurile lui
- Sheila vrea s[ simtl aprecierea noastri'
Iisus Hristos: ,,Nu vd temegi." Nu suntem in stare nici sI ac- Nu gtiam cum s[ reacfionez.
ceptlm un alt precept: ,,Pacea incepe cu mine." impotrivi-
rea gi teama ne tin intr-o stare de nerlbdare gi de siricie
- Trebuie s[-i cerem voie s[ ne lase si ne desfHqurf,p
,.vcnimentul aici, a spus el. AEa c[ o s-o intreb pe Sheila ss
spiritual5, fizicX, financiard gi materiali, a adiugat el. Spre piirere are.
deosebire de Shakespeare, noi nu suntem conqtienfi ci ne pg-
afl5m intr-o stare de impotrivire constanti, in loc si fim
- Ce spune? am intrebat, simqindu-md pugin stupid
rrind aceasti intrebare.
intr-una in care inspiralia curge nestingheritd. Pentru fie- c[ este de acord.
care informafie pe care o trlim congtient, experimentim cel
- Spune
- amintindu-rni cd avansul dat pe5-
E bine, am rispuns,
pulin un milion de informa;ii incongtiente. $i acea unici in- r ru inchirierea s[lii nu era returnabil.
formagie este absolut nefolositoare pentru salvarea noastrl.
A continuat si-mi exPlice:
Se anunla o seari fascinantd.
- Mai demult eram intr-o sal[ de spectacole, mI pregS-
A vmt sI vadi sala unde urma sd se desftgoare eveni- t(,am pentru o conferinqi Ei vorbeam cu scaunele din sall'
mentul. Era o sali imensl la parterul unui hotel din centrul Am intrebat: ,,Am neglijat pe cineva? Existl cineva car€ Qlg
zERo uunE Ta tubes8

oproblemi de care trebuie si mi ocup?" IJn scaun mi-a spus: Oraqul este plin de
,,$tii, astizi, la conferinga anterioard, s-a a$ezat pe mine un
- V[d multe pietre de mormAnt.
rnor[i.
om care avea probleme financiare gi acum mi simt foarte
M-am uitat pe fereastri. Nu vedeam nici morminte, nici
riu." Aga ci am purificat acea problemi gi am putut vedea rnoarte. Vedeam doar un orag' Din nou imi Puteam da searna
imediat scaunul revenindu-qi. Apoi am auzit: ,,Apa, acum
c[ dr. Hew Len iqi folosea ambele emisfere ale creierului in
sunt gata sd mi ocup de urmitorul care se va a$eza pe mine."
acelagi timp, aga cI putea vedea construc[iile sub forml me-
in sinea mea, m-am gffndit: ,,Bun, acum vorbegte gi cu taforicd Ei se exprima in func1ie de ceea ce percePea astfel'
scaunele?" Eu nu eram a$a. Treaz frind, dormeam in papuci'
Totugi, cumva mi-am lisat mintea liberb pentru a as- Am stat in camera de hotel timp de aProaPe 30 de mi-
culta in continuare ce-mi povestea despre acest proces de nute. Din cAte imi Puteam da seama, dr. Hew Len se plimba
purificare. El a continuat: prin camerl purificAnd-o, cerAndu-gi iertare, exprimAndu-gi
- Eu incerc, de fapt, sd o invig 9i pe aceastd camerd gi pe irugort"" fag[ de Sheila, purificAnd, purificAnd 9i iar purifi-
toate obiectele din ea cAte ceva. Asa ci o intreb: ,,Vrei gi tu cAnd.
si invef cum si aplici Ho'oponopono? Eu voi pleca destul de La un moment dat, a sunat pe cineva' I-a spus Persoa-
repede, apa ci nu ar fi plicut si poqi face munca de purificare nei de la celilalt caplt alfirului unde este, a descris camera
de una singurl?" Unele obiecte spun nu, altele spun da, al- qi i-a cerut pdrerea' Dupd cdte mi-am dat seama, a primit
tele spun doar ,,sunt prea obosit". confirmarea impresiilor sale. Dupi ce a inchis, ne-am aqezat
Mi-am adus aminte ci multe culturi strdvechi conside- la mas[ gi am discutat.
rau cd obiectele au viaEi. in cartea Clearing (purificarea), - Prietenul meu mi-a spus ci aceastd camerX ne va lisa
]im PathFinder Ewing spune ci locurile au adesea blocaje sI ne finem aici conferin[a atat timp cit o vom iubi, mi-a
energetice. Nu e totugi prea nebunesc si ne imaginlm cd spus el.
obiectele qi inciperile au sentimente. Acesta este cu sigu- - $i cum putem s[ o iubim?
ranfi un gAnd ce-gi l[rgegte viziunea. Daci fizica are drep- - Pur gi simplu spunindu-i ,,te iubesc" a rdspuns el'
tate gi daci tot ceea ce percepem ca solid nu este de fapt P[rea prostesc. Si ii spun,,te iubesc" unei camere? Dar
decAt energie, atunci a vorbi cu scaunele qi cu inclperile micar m-am striduit. inv[gasem deja ci nu este nevoie chiar
poate fi o cale de a rearanja energia intr-o formi nou5, pu- si simqi acel ,,te iubesc" Pentm ca el sd-gi facd efectul' Tre-
rificatI. buia doar si spun formula resPectivs. Aqa am qi frcut' Dupd
Dar scaunele gi inclperile pot sX rlspundi? ce am spus asta de cAteva ori' chiar am inceput si simt dra-
Atunci nu eram pregitit si accept a$a ceva. goste.
Dupi cAteva minute de ticere, dr. Hew Len a mai spus
Dr. Hew Len a privit peisajul ce se vedea pe fereastri.
cffteva cuvinte inlelePte:
Clidirile imense, clidirea primiriei, peisajul inrreg erau fru-
moase pentru mine.
- Ceea ce deginem fiecare, ori amintiri, ori inspiralie'
are impact imediat Ei absolut asupra tuturor dimensiuni-
Dar dr. Hew Len nu gAndea la fel.
lor ce ne inconjoari, de la oameni pAnd la regnul mineral'
ZEROUUITT

vegetal gi lumea animali. CAnd o amintire este transformati


in zero de cirre Divinitate in subconqtientul cuiva, se trans-
formi in zero in zubcongtientul tuturor formelor materiei
al tuturor!
- CneND cu DnnNITATEA
A ftcut o scurtS. pauzi, apoi a continuat:
- A$a c[ ceea ce se intAmpl[ in zuflerul tiu in fiecare
clipi, foseph, se inrAmpli in toate sufletele deodati. CAt de
minunat este cAnd pofi con$tientiza asta. Mai minunati este,
totugi, recunogtinEa ci pogi apela Ia Creatorul Divin pentru Tehnica actualizatd Ho'oponopono' un Proces
a $terge aceste amintiri din subcongtient gi a le inlocui in su_ de cilingd, iertare fi transformare, este o cerere adre-
fletul tdu qi in sufletele tuturor cu gAnduri, cuvinte gi fapte satd Dragostei de a goli fiinga de energiile toxice 9i
divine. de a o umple cu sine. Dragostea reu;e1te sd facd asta
Ce si mai spui cAnd aazi aga ceva? plutind prin minte, incepilnd cu mintea spitituald'
-supracon;tientd.
Tot ce am putut gAndi a fost,,te iubesc,,. Continud apoi sd cargd ptin mintea
iitelectuald, con1tientd, eliberAnd-o de energiile
gilndutui. In cele din urmd, se indreaptd spre min-
lea emogionald, subconStientd, ekberLnd gAndurile
de emoSiile toxice gi umplilndu-fte cu iubire'
Dr. Ihaleakala Hew Len

Peste 70 de oameni au participat la cina privat[ cu


dr. Hew Len gi cu mine. Nici nu credeam cd oamenii vor fi
aga de interesaqi de acest mentor neobignuit' Unii
oameni
au venit cu avionul din Alaska, New York 9i din alte
locuri'
din Oklahoma' Pind la
Allii s-au deplasat cu maqina tocmai
urmi, nici nu am inleles de ce au venit' Unii erau curioqi'
Alliierau fani ai cirlilor mele, c[rgi Precum Factorul de
atrac[ie,gi woiau s[ afle mai multe de la mine'
inc[ nu $tiam ce si spun despre toate astea' Nu gtiarn de
unde s[ incep. Dr. Hew Len pirea si se simtS bine lisandu-se
dus de valul viegii. A luat loc la masi 9i cei din
jur p[reau s[-i
soarbi cuvintele. RAndurile pe care le vegi citi ln continuare
7E
zER0uunB (:h^nd cu nflntatea

reprezintimirruria prietenei mele Cindy Cashman


(cea care, El a transmis acea energie cdtre Divinitate Si a spus:
apropo, pl5nuiegte si fie prima persoanltare
se cisitoregte in ,,iSi muJgumesc - te iubesc - imi pare rdu." A auzit vocea
spafiu; vizitali www.firstspacewedding.com):
Divinitdgii: ,,Spune-i sd bea mai multd apd."
Era sAmbdtd, 25 februarie 2006. M_am indreptat EI a mai addugat:
spre centrul oraSului A-ustin pentru a_l
auzi vorbinld pe - $tiu cum sd md purific pentru ca gi eu, Si ea sd pri-
dr. Hew Len. Am stat lilngdil Ia masd. Mesajul mim ceea ce avem nevoie-
lui eite
sd fii 100o/o responsabil. im martora unor ffansfe_
fost ii vorbegte lui Dumnezeu, ;i Dumnezeu ii vorbegte
ruri puternice de energie. o doamnd de Ia masa
noastrd lui. CAnd voi fi purificatd, ii voi vedea gi eu pe togi a1a
d\d"! vina pe un doin pentru cd nu sunase Ia spital cum ii vede Dumnezeu.
cilnd ea ayusese o criza d" ,stm. Dr. Hew L-am intrebat pe dr. Hew Len dacd ag putea sd md
L"n a'frcut
atunci o pauzd Ei a spus: programez ahd datd ca sd discut cu e/ pi mi-a spus nu,
- Sunt interesat doar de persoana dumneavoastrd pentru cd Divinitatea ii comunicase cd posedam deia o
gi am auzit cd trebuie sd beEi mai cunoaftere inte rio a rd.
multd apd pentru cd
asta vd va ajuta in cazul bolii de care A fost frumos pentru mine sd aud asta.
sufeigi.
Energia ei a tecut imediat de Ia acuzi Ia
.
tingd. Eram foarte incilntatd sd fiu martord
recunog_ in ansamblu, in acea seard am invdsat urmdtoarele:
Ia aga ceva 1. Am fost martord cdnd dr. Hew Len a transformat
pentru cd am obsewat gi fapml cd o judecam
spunAnd ,,ea este de vind"
ii ficere energia acelei doamne din acuzare in recunogtingd.
chiar imi doream sd stau
Si
departe de oameni uinou"gi. Dr. Hew Len
a luat energia
2. Am reupit sd fiu conStientd de faptul cd am fost ci-
negativd gi a transformat_o total intr_o ticd Ia adresa acelei femei Si a apei.
energie poziti:vd,
iubitoare. 3. Am ingeles srlsremu/ sdu de purificare gi cilt este de
Apoi am luat sticla de apd de pe masd. Ardtilnd puternic pentru noi togi.
cdtre apa de la hotel, i-am spis dr. Iiew Len: 4. Ar trebui sd spun mai des ,,mulgumesc" gi .te iu-
- Ap" aceasta nu este foarte bund. besc".
Dr. Hew Len mi-a spus:
- Vd dagi seama ce agi frcut? Am inceput conferinla explicAnd spontan cum l-am cu-
CAnd a spus asta, am ingeles imediat cd noscut pe misteriosul terapeut care a vindecat un pavilion
am trimis
energii negative cdtre sticla de apd. Uau!
Din nou m_am intreg de paciengi bolnavi mintal. Toqi erau extrem de atengi.
simgit recunoscdtoare, pentru id d"u"rerm I-am incurajat pe cei din sali si puni intreblri in timp ce
conrtientd
de ceea ce fdceam.
eu gi dr. Hew Len ne lineam discursul, a$a curn ar fi fXcut
Mi-a povestit cum se purificd permanent, asta Socrate qi Platon, doar cI eu mi simgeam rnai mult un fel de
in_
semnind cd, arunci c6nd doamna il-acuza
pe acel domn, plastilini decAt un veritabil Platon.
el s-a intrebat: ,,Ce hucru se intAmpld in mine
s,i se ma_ Dr. Hew Len a inceput spunAnd:
nifestd astfel in aceastd femeie? ir-
pot fi 100o/o res_ - Oamenii pun intreblri de genul ,,Ei bine, ce ne putEi
ponsabil?"
spune despre convingeri? Dar despre sentimente? Ce ne puteqi
ZERO UUITts clntndouUYMatea

spune despre asta? Dar despre cealalti?,'Nu mi ocup cu ast_


,,Tot ce gtiu oamenii de gtiinqi este ci universul a apirut din
fel de lucruri. Nu mi ocup cu niciun fel de prostii de genul
nimic gi cd se va preface in final in nimic. Universul incepe
,,cum se face ci...". Dar gtiu ci o si md intrebaqi pi ast-a, aga gi se terminl cu zero."
cI o si trebuiasci si mi descurc. Dar voi face ca si atunci Apoi a continuat spunAnd:
cAnd pun mAna pe ceva fierbinte care mi arde;i trebuie
sI - Aqa cd m-am hotirit si readuc universul mingii mele
mi-o retrag imediat. Aga cd, dacl va apirea o astfel de in_
la zero. Liisindu-l frri niciun fel de informagii. Aceasti stare
trebare, o voi evita chiar inainte de a o auzi. inainte de a
are diverse denumiri: vid, gol, puritate. Nu imi pasi cum ii
intra in aceasti camerd - aceastr camerd este sacri inainte
-
de a intra, deci, am vmt sX mi asigur cd am discutat mai intAi
spuneti. Mintea mea s-a intors in starea zero. Indiferent ce
cu camera. Am intrebat-o cum o cheami, pentru cI are un vi voi spune in continuare - degi nu am nici cea mai micd
nume. Apoi i-am spus: ,,imi dai voie si intru?" idee despre ce voi vorbi - acum ag vrea s[ vi povestesc
$i ea mi_a despre reducerea constantd, neincetatd la zero.
spus cd pot intra. Dar si presupunem cI ea ar fi spus:
,,Nu. Majoritatea celor din sali nu-gi puteau lua ochii de la
Egti un tip aiurea." Atunci ar trebui sX privesc la mine in_
sumi gi si fac ceea ce e nevoie si fac astfel incAt, atunci c6nd dr. Hew Len, degi mai erau incl unii, ca mine, care se aflau
md voi intoarce, si mi fi vindecat mai intAi pe mine. Aga cI in intuneric. Torugi, dr. Hew Len a continuat spunAnd:
vreau sd mi asigur ci am intrat aici vindecat, eliberat de in_ - Doar cAnd mintea se afld la nivelul zero poate avea loc
fluenga problemelor existente, cel pugin pentru moment. creagia, creagie pe care noi o numim ,,inspiraqie". in hava-
L-am intrerupt ca si pot face o mici introducere. Am ian5, aceast[ ,,inspiragie" se numeste Ha. Aga c[ vegi 9ti, dacl
vrut ca to[i si gtie cine era dr. Hew Len qi de ce se afla acolo. veli merge vreodat[ in Hawaii, ci "I/a inseamn5,,inspiralie".
Tot ceea ce ftceam era spontan si nu avea o form5 fixd. Vlrai inseamn5 ,,apI" gi I este ,,Divinitatea". Agadar, Hawaii
Niciodati nu se poate gti sigur ce va spune sau ce va face inseamni ,,respiralia gi apa Divinitdgii". Asta inseamnd cu-
dr. Hew Len. vAnrul Hawaii. in sine, acest cuvant este un proces de puri-
I-a intrebat pe tofi care ar putea fi motivul pentru care ficare astfel incat, daci mi aflu undeva, mi intreb, de
o persoani ar face cancer la sAn. Nimeni nu a putut ris_ exemplu inainte de a intra intr-o cameri: ,,Ce aspect pe care
punde. Nici el. A explicat faprul ci existi milioane de infor_ nu il cunosc trebuie si purific? Nu gtiu ce anume ar trebui
matii care plutesc in jurul nostru in fiecare moment, dar cI purificat, ce ar putea fi?" Agadar, aplicAnd procesul de puri-
noi nu putem fi atengi decit la cel mult 20 de informafii in ficare numit,,Hawaii", voi afla anumite Iucruri de care nu
acelagi timp. Aceasta este o temi recurent5 la el. Dar este eram con$tient gi voi reveni astfel in starea zero. Numai c5,
esenla mesajului s5u: nici unul nu avem nici cea mai vagl in punctul zero, trebuie si realizezi c[, avdnd doi stipAni,
idee in acest sens. mintea nu poate sluji decAt fieclruia pe rAnd. Fie se va afla
. - $tiinla nu poate spune cu siguranlX ce se intAmpll in
viaEa dumneavoastrX, a explicat el. Chiar matematica este
la dispoziqia gAndurilor tale, fie la dispozigia inspiragiei.
Ce spunea el devenea din ce in ce mai fascinant' Din
nesigurr din cauza lui zero. in finalul ci4ii lui charles Seife acest punct, dr. Hew Len a aprofundat gi mai mult subiectul.
Zey:
.lhe Biography of a Dangerous ldea (Zero. Biografia - Toatd aceasti inspiragie vine din Inteligenga Divini' 9i
unei idei periculoase), autorul trage urmdtoarea concluzie: aceasti inspira;ie este in rrne. Nu se afli nic[ieri in exterior.
Y

u ZEBO UUNE anend cu DlYtnlatea

Nu trebuie sE o cauEi altundeva. Nu trebuie si o caugi in alt-


- Daci ai o problemi cu cineva, nu este vina acelei per-
cineva. Este deja in tinel Urmitorul nivel este numit supra-
soane! a spus cu tlrie dr. Hew Len. Este vorba despre o
con$tientul. Este destul de simplu. Havaienii il numesc
amintire care revine, la care tu reac[ionezi. Aceasta este ade-
Aumakua. Au inseamnE ,,dincolo de timp gi spagiu" gi mal<ua
vSrata ta provocare, nu persoana respectivi.
inseamnd,,spirit sfent sau zeu", asta sugerAnd ci existi in tine
S[ Etili ci am lucrat cu unele persoane care igi urau sogul
o parte care este nemuritoare gi nu are nicio limiti. Acea parte
sau sofia. O femeie mi-a spus cdndva: ,,Voi merge la New
din tine este congtienti exact de ceea ce se intimpli.
York, acolo poate voi avea mai mult noroc." Apoi am auzit
Apoi existi con$rienrul; havaienii il numesc [Jhane. Divinitatea spunAnd: ,,Oriunde va merge, problema aceasta
Apoi existi subconqtientul numit de havaieni unihipili.
o va urmiri."
Voi trebuie si figi atenli la intrebarea aceasta: ,,Cine sunt Dr. Hew Len a explicat apoi c[, ori de cdte ori cineva il
eu?" Deci, ceea ce weau sd vi spun - ceea ce vreau si im-
contacteazi pentru o sesiune de vindecare, el priveqte mai
pirtiEesc cu voi - este ci identitatea voastri se constituie
intAi la sine insugi, nu la persoana care l-a contactat.
din aceste elemente ale minqii. Acum, este important si gtigi
cE. mintea aceasta este goali, Aceastd minte este zero. Deci,
- De exemplu, a spus el, recent am primit un telefon de
la o femeie a cirei mamd avea92 de ani. Ea mi-a spus: ,,De
cine egti tu? Egti o fiing[ divind, asta inseamnl zero. Deci,
cAteva siptimAni, mama are nigte dureri groaznice de qold."
de ce ai vrea si fii zero?
in timp ce vorbea cu mine, eu intrebam Divinitatea: ,,Ce se
CAnd e;ti zero, torul iqi stI la dispozigie. TotuLAsra in-
intAmpld in mine de am cauzat durere acestei femei?" Apoi
seamnd ci egti creat dupi chipul gi asemdnarea lui Dumne-
am intrebat: ,,Cum pot indrepta problema aceea din inte-
zeu. Voi explica clar ce inseamni asta pentru ci weau si fiEi
riorul meu?" A venit gi rispunsul la aceasti intrebare 9i am
purifica;i de Divinitate. Deci, sunteti creafl dupl chipul gi
frcut ceea ce trebuia si fac. O siptimAn[ rnai tArziu, femeia
asemlnarea Divinitigii. Asta inseamni cd o jumitate din fi-
aceea m-a sunat din nou 9i mi-a spus:,,Mama se sirnte mai
inga voastri este vidd gi infiniti. CAnd egti dispus si renungi
bine acum." Asta nu inseamni ci acea problemi nu Poate
la gunoie gi si te golegti, atunci inspiraqia i;i umple imediat
apirea din nou, pentru c[ existi cauze multiple pentru
fiinga gi egti din nou liber. Nici nu este nevoie si gtii ci egti
aceeagi problemd. Dar lucrez continuu asuPra propriei per-
liber, oricum marea majoritatea a tirnpului nu vei sti asta.
soane.
,in ce parte a frinqei mele am fost purificat? Unde? Unde?" O alti persoan[ l-a intrebat
apoi ce Poate sPune despre
In cea mai mare parte a timpului nu $tim unde.
rizboaiele existente in lume. Vroia s[ qtie mai exact ce face
Dupi ce intelecrul se blocheazi pugin, incepe si se blo-
dr. Hew Len in privinga lor.
cheze din ce in ce mai mult. Este ceea ce havaienii numesc
- O, md consider responsabil! a exclamat el. M[ purific
- mi scuzagi de expresie - Kukai Pa'a. $tigi ce inseamnl zilnic, dar nu Pot spune, atunci cdnd aplic acest proces, pen'
Kukai Pa'a? inseamnd constipare intelectuali.
tnt ce anume fac purificarea. Doar Dumnezeu $tie ce se poate
O persoani din sal5 a intrebat:
intimpla. Dar eu imi fac Partea mea, 9i anume purificarea,
- Dar daci am o problemi cu o persoani anume, wefi si ca in cazul desfiinllrii anumitor spitale. in Hawaii nu mai
spuneti ci eu trebuie si mi purific, nu persoana respectivl?
avem o aripd a spitalului pentru bolnavii mintal. Pur 9i simplu
ZEN|II.DIIE chenl culileffitatea

$i cu restul celor care s-au inscris a fost la fel de


nu mai existi. in aceastd priving5, mi-am ftcut partea cAt de ugor'
bine am putut. Poate dacd m-ag fi purificat mai mult, ag fi Aveam nevoie doar de 25 de oameni pentru acel eveniment'
avut rezultate gi mai bune. Sunt gi eu om gi fac tot ce-mi sti Iira o limiti autoimpusl, pur 9i simplu pentru ci simleam ci
in puteri. aE putea vorbi mai ugor in faga a 25 de oameni decAt in faqa
Am simgit ci dr. Hew Len era obosit qi woia sI incheie a ZSOO. in plus, nu mai fXcusem ceva aseminitor inainte' De
seara. Fusese un moment extraordinar pentru toEi. Dar dis- fapt, nici nu aveam idee cum trebuie si m[ organizez'
culia nu s-a terminat in seara respectivi. I-am povestit dr' Hew Len despre inspiraqia primit[ 9i
despre temerile mele.
in dimineaga de dupi conferinqi, eu qi dr. Hew Len am
luat micul dejun in compania cAtorva persoane ce fuseseri la
- Nu-gi face niciun plan, mi-a spus el.
cini. Printre ele se numira gi Elizabeth McCall, autoare a - Dar irni fac intotdeauna un plan, i-am explicat eu' Imi
scriu dinainte discursurile, creez prezent6ri Power-Point 9i
c[4ii Tfte Tao of Horses (Tao pentru car). De fiecare dati m[ folosesc de tot felul de notile. Mi simt mai bine cAnd
cAnd sunt in preajma dr. Hew Len, ajung la o stare de ticere
$tiu cat de cAt cum se va desf5,sura discursul meu'
interioarl. Poate orperimentez starea zero, poate nu. Cine
qtie?
- Te vei simli mai bine cAnd vei avea incredere c[ Di-
vinitatea are griji de tine, a rispuns el. Vom aplica procesul
La un moment dat, m-am simgit inspirat si organizez un
de purificare gi pentru aceast[ problem[.
eveniment numit Weekendul Manifestirii. Nu qtiu de unde Prin asta am inqeles ce a vrut si spuni: daci ii dezvl-
mi-a venit ideea. Cel pulin atunci n-am $tiut. Acum gtiu ci luisern aceste ingrijoriri, insemna ci ceva era neclar in in-
era o idee inspirati de Divinitate. in timpul micului-dejun teriorul s[u. imi amintea astfel ci tohrl se impirt5gegte' Ceea
mi s-a pirut a fi o idee buni, dar pe care nu doream totuqi ce trlia el trliam Ei eu, 9i invers.
sI o pun in practici. M-am striduit din risputeri si nu planific nicidecum
Eram foarte ocupat cu tot felul de proiecte, cilitorii, evenimentul. La un moment dat, am cedat in faqa temerilor
promo$i, concursuri de fitness gi multe altele. Nu imi tre- gi am pregitit o brogur[ pentru fiecare particiPant' Dar nu
buia inci o preocupare pe lista de activitlgi. Am incercar si am foltsit-o qi nu m-am ghidat dupi ea, pAnd la urm[' $i nu
mi impotrivesc acelei idei. Am asteptat si v[d daci nu va i-a trebuit niminui.
dispirea pur pi simplu. Am deschis evenimentul sPunind:
Nu a disp5rut. Trei zile dupi aceea, o aveam incl in - Habar n-am ce vom face la acest eveniment'
minte. Dr. Hew Len imi spusese c5, daci o idee persist[ dupi Togi au rAs.
cAteva purific5ri, atunci trebuie si o indeplinesc. Am scris
-Nu, pe bune, am spus. Habar nu am ce vi voi sPune'
apoi probabil cel mai prost elaborat e-mail din viaga mea qi Cu togii au rAs din nou.
l-am trimis celor din agenda personali. Spre surprinderea Apoi le-am povestit despre dr. Hew Len, despre
mea, cineva s-a inscris la doar trei minute dupi ce am trimis Ho'oponopono gi le-am mirnrrisit ch expresia ,,curn s[ ili
e-mailul. Era ca gi cum ar fi agteptat acolo, in faqa compute- .r""ripropria realitate" inseamn5 mai mult decit credem'
rului, tocmai mesajul meu. Am continuat spunAnd:
86
zER0uutlT

- CAnd existi cineva in viaga voastrd care nu vi place, e


pentru cd voi ati frcut si fie aga. Daci fiecare dintre noi
ne
credm propria realitate, inseamnd c[ i_am creat gi pe
pectivii.
res_ DoveDA
- SfArgitul de slptdmAni a fost minunat. Chiar si acum,
cAnd mi uit pe fotografiile de grup, simt dragostea pe
care
am impinSgit-o arunci cu rotii. putegi vedea o fotogi"fi"
l"
www. BeyondManifestation. com.
Dar acesta era numai inceputul.
inci mai aveam multe de invipt. folosi de lumina pe care o ai.
Debbie Ford'
The Dark Side of the Light Chasers

in urma cinei gi dupi Weekendul Manifestdrii, mulli


dintre participanti gi-au rnanifestat incenarea. in acest ca-
pitol, puteli citi o parte dintre istorisirile lor, ca si vi daqi
seama de puterea pe care o are tehnica Ho'oponopono.
Iati mirnrria lui Louis Green:
Dragd loe,
Ag vrea sd igi mulgumesc din nou pentru organiza-
rea acelei seri in care invitatul a fost dr. Hew Len' Ii
trasmit mulsumirile mele gi Suzanei Pentru cd s-a in-
grijit de detalii, comandind inclusiv o cini vegetariand
de la Hyatt. Mi-a pldcut tare mult sd petrec un timP cu
tine, cu Nerissa Si cu ceilalgi oameni minunagi de la
masd gi sd vd cunosc pe togi mai bine.
M-am simgit privilegiat sd am un loc in rflndul din
faSd cilnd a vorbit dr. Hew Len 9i sd mi se rdspundd cu
generozitate gi delicatege Ia toate intrebdrile.
in sdptdmilnile ce au ufinat acelei seri am trdit ex-
perienge uimitoare, pe care le voi impilrtd;i cu bucurie
88
zEn0uunts DoYede

cu-tine, Un lucru pe care nu l-am putut uita a fost


fap_ inregistrat in Canadian County, OHahoma, gi intreba
ruI cd dr. Hew Len a cdutat cdlduzire din partea Divini_
dacd cei din Tulsa se ocupaserd de asta. Era cAt pe ce sd
tdgii in privinla mea, astfel inc6t, in perioada in
care am leSin. Era cazul meu. I-am scris inapoi pentru a afla cum
aplicat procesul Ho'oponoporo pi cit de des mi_am
a auzit despre asta. Apoi mi-am petrecut o ord incer-
putut aminti, am beneficiat Si de rugdciunile lui pentru
cLnd sd gdsesc cAte ceva pe internet. Nu am avut noroc.
mine.
Mi-a scris inapoi gi mi-a spus cd este abonata unui
Am primit cererea pentru trimiterea relatdilor serviciu de gtiri online numit Courthouse News Servi-
dr. Hew Len chiar dupd ce am ascultat inregistrarea ces (www.courthousenews.com) care are oameni de le'
gdturd (pi probabil ,c\rtige") care monitorizeazd dosare
Prima expeiengd pe care af wea sd o amintesc este
primirea unui e-mail de Ia Suzanne, care md provoca la ;i cazuri din intreaga Sard pi atng atengia asupra cazurilor
a povesti Fi a impdrtdgi ceva de Ia seminarul
importante gi interesante. Descrierea intr-un paragraf
iu dr. Hew a cazuluf apdruse pe prima pagind, pe coloana din
Len. De-abia achizigionasem Manual pentru viraEd*,
de dreapta, a site-ului, degi eu nu intengionasem sd-i fac
abia descdrcasem de pe internet inreg'istrareaserrj res_
pectiue in format mp3 gi o ascultasem, cAnd am primit publicitate. Ca o ironie, tatdl clientului meu fitsese la
mine cuo zi inainte gi a trebuit sdii spun cd eram conuins
e-mailul ei.
in inima mea cd acel caz era foarte important. Nu-mi
Procesul in care eram implicat a devenit cunoscut la vine sd cred. cum, din mii de cazui care sunt luate in
scard nagionald, de;i nu-i fdcusem publicitate evidengd in fiecare zi, tocmai al meu a ajuns la gtiri.
A doua experiengd este aproape incredibild. Trebuia O cind pe care am organizat-o in ultima clipd s-a
sdpregdtesc dosarul pentru un nou proces atunci bucurat de prezenga unui mare numdr de oaspe;i
cilnd
am plecat din Austin pe data de 2i februarie.
Nu am Facparte din comitetul vegetarienilor locali Si ne
putut sd sfteng bate datele in dmp util pentru a trece
pe ginem intllnirile in fiecare a doua simbdtd a lunii. CAnd
Ia pogtd inainte de a pleca, id in iimineaga urmd_
toare am trimis informagiile"gn am cdutat impreund cu pres,edintele grupului un hoc
de Ia un oficiu pogtal din
Austin (24 februarie). Inexplicabil, pentru intilnirea din martie, am realizat cd nu era ni-
,-"u ciun locaL liber. M-am oferit sd rezolv situaSia. Ma4i,
pierdut in procesul de ^^turilul"
Si nu au aiuns la desti_
nagie decAt pe data de 6 martie

- Figurez pe lista de mail ce congine nume de avocagi


din intreaga gard. Vineri dupd-amiazd, o avocatd din 'Yukon Chevrolet 9i Fifth Third Bank au fost date in judecati
pentru fraudi in Oklahoma de cEtre un bdrbat cu capacitigi mintale
Connecticut a publicat un rezumat aI unui caz ce fusese
reduse care a cigtigat un premiu la un concurs cu bilete care trebuiau
rizuite. Cind s-a prezentat sl-gi ridice premiul, a fost relinut timp de
cinci ore, implicat in negocieri chinuitoare qi a fost constrins in cele
' Manual pentru viaEd. Un ghid pe care trebuia sdJ primigi la din urmi si ia un camion nou, pe care avocagii apEr5rii nu i-au dat
naffere, foe Vitale, Editura Meteor press, Bucuregti,
200g (n.red.) voie si-l restituie a doua zi.
90
zEn0 LDIIIT Itovada

pe 28 februarie, am mers la restaurantul meu preferat;i


ma4i, aga cd m-am gAndit cd vor fi micar 13 oameni
am aIlat cd patronul era plecat din orag pAnd la data de
pentru a acoperi banii da;i avans. Totu;i, incepAnd de
3 martie, dar cd imi ldsase un mesaj cd imi va da de
Stire miercuri, rdspunsurile au inceput sd vind cu nemiluita.
cAnd se va intoarce. Nu era bine.
PAnd Ia sfirgitul acelei zile eram 37 de oameni inscrigi
in ziua urmdtoare, de I martie, am mers la un res- pentru cind. M-am gLndit apoi ci vom avea o noud
taurant chinezesc care se desclrr'sese cu cAteva luni in
problemd de intlmpinat, a1a cd l-am sunat pe admi-
urmd. Am vorbit cu administratorul ;i l-am intrebat nistratorul restaurantului Si L-am intrebat care este ca-
dacd poate organiza o cind vegetariand. I-am spus cd de pacitatea maximi a localului; a sPus cd este de 65 de
obicei nu veneau mai muk de 20 de oameni, S0 cel
locuri. Rilspunsurile au continuat sd vind pAnd vineri 9i
muh. A spus cd se poate aranja, dar cd era nevoie de un
pilnd Ia momentul limitd eram 55 de persoane. Nu am
avans de 100 de dolari pentru a fi sigur cd nu existd ns-
fost prea eficient Ia muncd in acea zi pentru cd eram
cui in cazul in care s-ar fi aprovizionat cu prea multi foarte incilntat gi pentnt cd imi vertfrcam e-mailul la fie-
mAncare Si nu ar fi venit nimeni la cind. Am ales meniul
care cilteva minute (factorul de atracgie?). L-am sunat
Si era de-a dreptul incredibil: sushi vegetarian, supd, pe administrator gi L-am intrebat dacd se descurcd cu
patru feluri de gustdri, desert gi ceai pentru doar g do-
atet de mulgi oameni. Mi-a spus: ,,Sigur cd da."
lari. A spus cd va vorbi pi cu patronul localului Si apoi
vom discuta despre avans. Pe 2 martie puteam in sf6r-
foi seara obi;nuiam sil particip Ia un curs de kabba-
lah;i am ajuns destul de tArziu acasd, pe la 9. Am vei-
git sd anungdm cina. Am scris un anuni scufi pe care
ficat mesajele de pe telefon gi e-mail;i primisem mai
preEedintele grupului putea sd-l includd in e-mailurile
muke rdspunsuri. Acum eram 67 de oameni. Am ince-
pe care trebuia sd le timitem. Cina urma sd fie silmbdtd,
put si mi gindesc in mod serios ce voi face cu oamenii
pe 11 martie, Ei am cerut confirmare personald pAnd joi,
in plus. Am avut o idee excelentd de a lua legfrrura cu cei
9 maftie,la ora 5 dupd-amiazd.
care spuneau cd vor intAnia Pulin. Vineri, au venit 9i
In mod normal, preSedintele grupului vegetarian
mai muhe rdspunsuri. Am aiuns Ia uimitorul numdr de
timite gtirea aceasta cu cAteva zile inainte de inceputul 75 de persoane.
lunii sau imediat dupd. Cei mai mulgi oameni se bazeazd
Evenimentul a fost un succes total! Nu au participat
pe porta electronicd, pu1ini apeleazd Ia po;ta obi;nuitd.
toli cei care gi-au confirmat ptezenga, dat au fost algii
An lipit anunEul gi Ia bibliotecile locale, gi la localurile care au venit frrd sd confirme (tipi") Vibragia energe-
din orag. AvAnd atAt de pulin timp, pregedintele grupu-
ticd din restaurant era ertraordinari gi a fost ocuPat fie-
lui nu a putut sd timitd anungul tuturor gi s-a aflat t6r-
care loc din sald. Acest lucru i-a impresionat pe cAgiva
ziu, duminicd noaptea, pe 5 martie. Cum po;ta obignuitd
oameni care au participat pentru prima oard Ia un ast-
lucreazd gi mai greu gi trimite scrisorile lunea, am ince-
fel de eveniment. C\giva dintre cei cu experiengd,
put sd cred cd nu vor fi nici 20 de oameni Ia cind.
membi fondatori ai organizagiei de peste 70 ani, au sPus
Luni au inceput sd soseascd rdspunsurile. Mulgi oa-
cd numilrul participanSilor este un record pentru un
meni ne-au scn's. fi mai mulgi au rdspuns invitagiei
eveniment organizat de vegetarienii din OHahoma-
n zEn0 uunts

Chiar dispunerea ocupdrii hocurilor a fost grozavd. [Jnii spus cd incd nu aveau ceea ce imi trebuia mie gi cd ar fi
dintre participanli trebuiau sd ajungd Ia ahe eveni_ bine sd revin cu un telefon a doua zi dimineaga.
;i
mente, astfel cd cei care veniserd mai tilrziu gdseau ime_ Mi-am frcut bagajele in noaptea aceea. CAnd am
diat hoc. Chiar membrii personalului erau mulgumi;i ajuns la magind gi am vrut sd pun bagaiele in spate, am
pentru cd nu mai avuseserd pAnd atunci a:'/,t de multi observat cu groazi cd ugile din spate erau zgLriate.
cliengi in acelagi timp. De obicei, md uit foarte atent atunci cAnd dau banii pe
- ceva Si nu-mi aminteam sd Ii vdzut defectul maginii.
Minunea inchirierii unei magini
M-am gindit sd folosesc ma1ina gi sd gdsesc o solugie
Pentru a ajunge la seminantl din Austin, am inchi_
pind la expirarea termenului de inchiriere. Am plecat
riat o magind, frindcd nu vroiam sd o solicit prea mult
tArziu din orag gi am ajuns in Austin Ia ora 6 Si iumdtate
pe a mea Am comparat pufin pregurile gi mi_am dat
dupd-amiazd.
seama cd trebuia sd dau Ia fel de mult pentru o sdptd_
Derulez rapid firuJ povestirii pLnd la evenimentele
mind ca pentru o perioadd mai scurtd. Am obginui un
de sLmbdtd seara, de Ia ora 5, cu o ord. inainte de confe-
preg online destul de bun pentru o magind cu gapte Io_
ringa cu dr. Hew Len. Md ingriiorasem prea muk de
curi, care m-am gLndit cd ar fi mai confortabild dec6t
problema maginii Si de ceea ce trebuia sd fac sd o tepar.
una nicd. CAnd am ajuns Ia firma respectivd, mi s_a
spus Am mers apoi la un mall ca sd caut o camerd digiald.
cd sunt foarte pugine magini disponibile. Am observit cd
Cind m-am intors la magind, incepuse si se intunece gi
aveau doud magini portocalii marca Chevy HHR, care
ploua puternic. M-am oprit intr-un punct gi tocmai md
au un aspect .de stradd" extraordinar. Cind am ajuns la
pregdteam sd caut o cale de iegire pe un drum aglome-
ghi1eu, mi s-a spus cd nu sunt disponibile ma1ini
de md_ rat, cAnd am simsit deodatd o izbituri puternicd in spate.
rime mijlocie. Amintrebat dacdputeam inchirta o HHR
M-am gAndit imediat: ,,Fir-ar sd fte, intfli portiera stri-
gi mi chiar dacd acest tip de magind intra in
s-a zis cd da,
acum asta. Trebuie sd ajungintr-o ord Ia o cind pe
categoria maginilor
catd fi
mai. M-am gindit cd e distractiv sd care deja am plitit-o Si am nevoie de timp ca sd fac un
inchiriez o magind de un portocaliu aprins pentru dru_
dug pi sd md schimb." Toate ca toate, dar acea zond era
mul spre Austin, asta Si pentta cd portocaliul este una una foarte aglomeratd chiar gi simbdtd seara. Am luat
dintre culorile universitdgii din Texas, universitatea la documentul de inchiriere a maginii gi am ieSit. Un tLndr
care studiasem eu.
d.e culoare a venit spre mine: ,,Cauciucurile mele, a spus
Totugi, dupd ce am luat magina, mi_am dat seama el. Trebuie sd-mi schimb cauciucurile. Nu am putut sd
cd, degi ardn eftraordinar la exterior, in interior humi_
opresc mapina." M-am gLndit cd nu era un lucru prea
nile de bord ldsau de doit. Vroiam sd o returnez, dar inteligent sd-i spui asta unui avocat. Mi-am spus:
aveam nevoie de magind pentru a ajunge la birou gi pen_
,,Rahat, e o magind inchiriatd!" Ne-am dus sd verificdm
tru a rezo]va cAteva misiuni, aga cd nu am putut sd o duc daunele. Ne-am uitat unul Ia alruI inmdrmurigi. ,,Nu
inapoi in acea zi. Am sunat Ia agengie pirt* a vedea este stricatd" a zis e.L ,,Nu este stricatil! Slavd Domnu-
dacd pot schimba mapina cu una obigniritd, dar mi_au Iui!" M-am gLndit cd este amuzant, dar m-am uitat Si
I

94 ZERO LI}IIIT Itovade


I

tur de fo4d de muncdpi i s-a oferit ceea ce considerd


a
eufi nu mi-a venit sd cred. Avea dreptate, maSina nici
nu fiisese zgAriati. Partea aceea a maginii era frcutd fi slujba i" uit- Nu a vrut sd imi spuni mai mulrc Ia te-
Itefo;. in schimb, mi-a trimis un e-mail in care imi
des-
dintr-un plastic special. $tiu cd devenisem agitat, dar nu
cria locul de muncd care i s-a Propus' Mi-a cdzut cerul
am wut sd md mai ghndesc la probleme Si sd fac mare
caz. Vroiam doar sd ajung Ia hotel. Am dat mAna cu el in cap. Sd spunem doar cd acea comPanie era una de lux
gi apoi ne-am despdrgit. Am reugit sd ajung Ia cind gi am
gi diar num"le ar fi suficient sd vd ldmureascd' Cilteva
stat la masd cu loe gi Neissa.
luni mai tArziu a fost angajatd'
Am folosit intens tehnica Ho'oponopono pentru a
gti ce sd fac cu maSina. M-am hotdrit sd nu mai intre- IatX o alti mdrturisire:
prind nimic pind nu voi ajunge in ziua cLnd trebuia sd o in timp ce Participam la un seminat de tip Land-
returnez. Am cdutat in cartea de telefoane un atelier care
mark Forum de-trei rilu in octombrie 2006' intervenSia
putea sd rezolve problema. CeI cu care am vorbit mi-a Iui loe a limpezit apele tulburate' Lumea a inceput
sd se

infterbAnte-in timpul unui exercigiu numit "a fi


spus cd m-ar costa aproximativ 95 de dolari, dar cd era cu oa-
nevoie de cAteva ore ca si o repare. Asta md incurca gi menii" sau ceva di genul dsta' Pentru ,,a fi cu oamenii"'
mai mult, pentru cd depdgeam termenul de inchiriere Si indrumdtorul acelii seminar i-a impd4it pe cei 74 de
chiar nu woiam sd se intimple a1a ceva. L-am intrebat ce oameni in patru rinduri 9i apoi fiecare rAnd a
practicat
sd fac Si mi-a spus cd ar fi mai bine sd fiu sincer, sd sun Ia cu schimbul tehnica de a fi cu oamenii, carc constd in
aJ privi in ochi pe celdlah fird sd vorbe1t| Eu mi
agen[ia ]ocald de inchiriere gi sd rezolv situagia. Dacd tre- aflam
buia sd pldtesc pentru rcpara{ii, mdcar Ftiam cet urrnau in rilndul trei.
sd md coste. Am sunat, dar tipul de la ghiSeu mi-a spus Conducitorul seminarului a chemat ptimul rind sil
sd nu repar magina, ci sd o aduc la ei sd veifice pi sd vadd urce pe scend 9i si stea cu faga spte public'
Priveau la
care este ptoblema. Mi-am zis: ,,Bine." Am dus maSina noi i^ stdteim la Locuile noastre' Ne uitam 9i noi Ia
ei. Apoi a urcat Pe scend rAndul al doilea 9i a trebuit
sd
inapoi gi am ldsat-o la locul ei.Dupd ce a scanat codul de
bare, administratorul a inceput sd caute informagii des- ,r"^ in faSa rilndului unu aflat deia acolo' Componengii
celor douil randui s-au uitat unii in ochii celorlalgi
timp
pre maSind. I-am spus problema Si m-a trimis la ghiyul
de inchiriere. L-am gdsit pe cel cu care vorbisem la tele- de trei minute. Apoi tilndul al doilea a fost rugat sd co-
boare de p" rr"ni 9i a rdmas acolo numai primul
rLnd'
fon, el a trecut codul maginii in calcuiator gi Minunea
Ei se uita^u la noi de pe scend gi noi ne uitam la ei'
numdrul2: MaSina era zgdriatd inainte sd o inchiriez eu.
Nu eram eu de vind. Aleluia! Eram liber! Cu cilt se apropia timpul sd urc ai eu pe scend' cu
atit am realizat cd eram siresatd, dar nu inSelegeam
de
Sora mea a ob;inut slujba de vis tanspire md tot foiam
ce. MAinile incepuseti sfr-mi Si
Dupd evenimenrul cu loe gi dr. Hew Len, intr-o seard in scaun. Sarcina Pe care trebuia sd o indeplinim pdrea
cu
m-a sunat sora mea. Este pregedintele unei filiale a unei destul de simpld. De obicei, in timpul conversagiilor
oamenii sttdini gi cu ptietenii subileam contactul
vizual
companii foarte mai. Ea a fost contactatd de un plasa-
ZENOUUIIE Dovada

destul de bine. M-am gilndit cd o sd md descurc la fel de Acum stdteam cu faga spre cei din sa[d. De data
bine gi acum. aceasta am supravieguit, pentnt cd nu m-am uitat gintd
Apoi mi-am adus aminte de povestea trainerului de Ia oamenii din fagd. Apoi rAndul al patrulea a fost rugat
laprimul seminar Landmark Forum care ne mdmtrisea sd urce pe scend gi iatd cil aveam din nou in fagd un alt
cum a reacSionat el cind a fost pus sd facd acest exercigiu partener, la doar c\giva centimetri distangd. De data
pentru prima oard. Ne-a spus cd atunci cAnd a participat aceasta md aflam fagd in faSd cu o femeie in virstd care
la exercigiul respectiv in urmd cu 20 de ani, genunihii mi-a zilmbit timid. M-am gindit: ,,in reguld, cred cd
ii tremurau atet de tare, incilt un asistent i-a pus o haind acum md pot descurca." Dar imediat au inceput sd-mi
intre genunchi ca sd nu mai facd zgomot. dea lacrimile. De fiecare datil cind md uitam in ochii ce'
Gindindu-md Ia ceea ce spusese el atunci, am vrut luilah imi dddeau lacrimile gi ii evitam privirea. Ea in-
sd pdrdsesc sala. Mi-am zis cd nu e nevoie sd continui
cerca sd md linigteasci spunindu-mi cd totul va fi bine.
acel exercigiu pentru cd md descurcam gi aSa desruI de Eram jenatd Si dezorientatd de izbucnirea mea newoasd.
bine in a privi oamenii direct in ochi. Dar indrumdtorul seminarului ne direcgiona sPre ascultatea
Stiam cd nu
mi se va permite sd plec. Aga cd am stat la locul meu, vocii interioare din mintea noastrd - ceea ce ne trans-
transpirAnd gi foindu-md in continuare. mitea fiinga noastrd. Dar fiinga mea nu imi vorbea.
Prima datd cilnd a fost chemat pe scend rilndul meu, Apoi, brusc, mi-am adus aminte cd puteam sd-mi
a trebuit sd stdm fagd in fagd cu un ah r6nd. (Jau! Nu tre-
umplu mintea cu gdnduri in loc si-mi ascuh gAnduile-
buia sd md uit la 50 de oameni. Trebuia doar sd md uit Oricum, vocea mea interioari nu-mi vorbea- Din mo-
la unul singur. Ne-am agezat Si indrumdtorul ne-a spus ment ce mi-am pus in minte gAnduri care erau mai
ce trebuia sd facem in timpul celor trei minute de auto_
bune declt ceea ce se intAmpla acolo, y-^^ uitat Ia
descoperire. in primele zece secund.e plilngeam frrd sd partenera din faga mea Si m-am gAndit: ,,Igi mulsumesc,
md pot controla gi nu ptiam de ce. Nu md puteam opri te iubesc, igi mulsumesc, imi pare rdu, te iubesc, i1i mul-
din plAns. De frecare datd cAnd md uitam la cel din iaga gumesc." Imediat m-am simgit mai bine Si m-am umplut
mea incepeam sd suspin.
de apreciere Si dragoste pentru femeia din faga mea.
,,RAndul al treilea, vd rog sd ieSigi prin st6nga,,, am M-am simsit mai bine gi suspinul a incetat. Md uitam la
auzit. I-am mulgumit omului din faga mea gi am plecat. ea gi nu mai vdrsam lacrtmi.
Ce naiba mi se intimplase? parcd trebuia sd ascult Spre surprinderea mea, Pafienera mea a inceput sd
ce-mi spunea vocea inteioard, dar nu am auzit nimic. plAngd. Lacrimile ii curgeau pe fagd Si capul ei a inceput
Am fost coplegitd, am rdmas fdrd cuvinte. Nu invdgasem sd se clatine ttgor, inainte gi inapoi, in timp ce ea spunea:
nimic. Ce fel de exercigiu era dsta?! Eram confuzd, je-
,,Acum tu mi faci sd p16ng." Continuam sd-i trimit gin-
natd Fi ldsatd de izbeligte, cilt timp exercigiul continua pe durile mele: ,,iSi mulgumesc, te iubesc, imi pare rdu, te
scend in faga mea- ,,RAnduI al treilea, vd rog sd vd riili_ rog sd md ie4i, igi mulgumesc" gi tot aSa' Apoi, femeia
cafi, si vd intoarcegi la dreapta gi sd urcagi pe scend.,' din faga mea a fost rugatd sd coboare de pe scenil gi am
,,Ah, nu! Nu din nou!" a urlat o voce in mintea mea. stat in faga a 50 de oameni care erau invitagi sd md
Y

98
ZER|I I,IMITT Dovada

priveascd Si sd evalueze starea mea. Dar d.e data aceasta ceva de-a dreptul uimitor. Mi-a mulgumit cd l-am con-
eram total linigtitd gi capabild sd ii privesc pe acei oa_ tactat. Apoi mi-a indicat cilgiva pagi necesari de frcut
meni aga cum se uitau ei Ia mine. De fapt, mai degrabd pentru a inldtura acea energie. Mai intAi, trebuia sd in-
eu ii studiam pe ei. Md uitam doar Ia aceia care md pri_ geleg cd eu am atras situagia rcspectivd - un lucru greu
veau direct. Md simgeam muh mai bine! putea- ri fru de acceptat, dar esengial pentru procesul de eliberare.
eu insdmi gi de fagd cu strdinii! ii iubeam gi chiar ii apre_ Trebuia sE md iert pe mine, pe angajata mea pi toatd
ciam pe togi. energia adiacentd acelei probleme. Apoi, trebuia sd sta-
Exercigiul s-a terminat in scurt timp Si seminarul a bilesc exact cum doream sd fie situagia;i sd repet cu-
continuat; apoi am luat o scurtd pauzd. Doamna care fu_ vintele vindecdtoare ale dr. Hew Len: ,,imi pare rdu. Te
sese ultima mea partenerd m.a cdutat gi am d.iscatat des_
rog sd md ie4i. Te iubesc." Rezultatul a fost extraordi-
pre experienSa noastrd. I-am spus cd era clar cd eram nar. Dupd ce am parcurs procesul respectiv, i-am scris
speriatd de oameni, d.oar cd nu
ftiusem asta p6nd arunci. lui Joe urmdtoarele rinduri:
Mi-a spus cd a simgit cd intre noi s-a stabilit o legdturd
gi cd seminarul acesta o ajuta, pentru cd gi-a datiama Dragd Joe,
cd ii greu sd accepte dragostea altora. Apoi, a trebuit
este Sugestiile tale au fost bune. Dupd ce le-am citit, a tre-
sd ii mdrturisesc pi eu rchnica de vindecare pe care am buit si
merg de la Wimberley la Austin 9i am parcurs fie-
folosit-o ca sd md opresc din pl6ns c6nd eram pe scend. care pas pe care mi l-ai indicat. Afost pur 9i simplu uimitor.
A inceput din nou sd plingd. Ne-am imbrd{igat, apoi Mi-am acordat timp suficient pentru a inlelege ci eu am
atras acea situafie, apoi pentru a mi ierta pe mine, pe an-
ne-am despd4it pentru a ne bucura de scurta pauzi.
gajata mea gi energia ce insolea problema. Mi-am stabilit
Neissa Oden
noi intenfii 9i am repetat de multe ori acea metodd feno-
The VideoQueen.com
menali de vindecare din Hawaii. PAnd am ajuns in Austin,
m-am simfit de parci o tond de cirimizi s-ar fi ridicat de pe
pieptul gi de pe stomacul meu.
inceputul acestui an am descoperit cd o angajatd
La
a mea lua comisioane mai mari decit ar fi trebuit. Suma Dupd ce i-am urmat sfaturile lui loe, energia din
insemna o pierdere de sute de dolari pentru mine gi interiorul meu s-a tranformat total. MLnia ;i durerea au
mica mea afacere. Ea a refitzat sd-gi asume responsabi_ dispdrut. Era cu adevdrat uimitor. Mediul de lucru cu
ligatea pentru faptele comise. Este o angajatd-sirguin_ angajagii este mult mai bun acum. Suzanne, dacd cineva
cioasd, care nu ar mai putea obgine, in ord;elul nort^, m-ar intreba: ,,Chiar fitncgioneazd acest sistem?", i-a1
o slujbd Ia fel de bine pldtiti ca
;i cea pe care i-o oferi_ spune ci da, funcgioneazd, f|rd indoiald!
sem eu. Mi-a fost mild de ea, dar m-am simgit de ase_ Victoria Schaefer
menea rdnitd gi mLnioasd. in zilele urmdtoare acestei Editor, Pedal Ranch Publications
intLmpldrl nu i-am putut vorbi dec6t despre aspecte le_ Wimberley, Texas
gate strict de muncd ;i de-abia m-am putut uita la ea.
Nu Stiam ce sd fac. M-am sfrruit cu foe;i s-a intilmplat
r00
ZENO U}TIIT DoYeda

Iati o mirnrrie semnatl de citre Denise Kilonsky, Shre_ trupul meu, i-am
sAngele gi viaga scurgflndu-se incet din
venport, Louisiana:
cer$ dndrului sd se apropie de mine, L-am imbrdpgat gi
un vis pe care l-am avut in octombrie 2006 gi
Este i-am ;optit la ureche: ,,Te rog sd md iergi. Te iubesc."
care se potriveEte perfect cu metoda Ho,oponopono! Am murit in bragele lui, strLngAndu-Lla piept cu uhima
Am vdzut o lume ftrd inchisori pentru cd nu era nevoie picdturd de dragoste din fiinSa mea. in acea clipd, el a in-
de ele, ca urmare a aplicdrii filozofiei Ho,oponopono. geles mesajul. in timp ce imbrdgiga trupul meu mort,
Simplitatea mesajului specific metodei Ho,iponipono foptea prtntre lacrimi ;i suspine: ,,Te rog; sd md ie4i, te
pe care am impdrtd;i*o cu dr. Hew Len, cu
foe gi cu algi
iubesc." in acea clipd, fo4a viegii a revenit in trupul meu
cilSiva care o practicE era rdspLnditd in toatd lurrr", prin gi amAndoi am fost umplugi de o splendidd lumind aurie
intermediul programelor gi seminariilor. Aceste pro_ care era atet de puternicd, incit toli cei din sali;i de pe
grame ii invdgau pe oameni, in special pe copii, cum sd o razd de cilgiva kilometi in jur au putut simgi dlagos'
se iubeascd pe ei in1i1i Si unii pe algii. tea pe care o generam noi doi.
In uisul meu m-am vdzut predAnd seminarii la care Pe mdsurd ce aceastd energie a dragostei era resim-
participau mii;i mii de oameni. in cadrul acestor semi_ gitd de cei atingi de ea, ea se amplifica din ce in ce mai
narii ii instruiam pe oameni sd-gi aminteascd cine sunt mult gi ajungea tot mai departe. Dar nu togi cei imphcagi
cu adevdrat, care este natura lor divind;i ce ar trebui si erau con;tiengi de existenga ei. TAndrul despre care vor-
facd pentru a deveni acea persoani sd-;i aminteascd
- besc aici, acest tAndr care ginea arma indreptatd inspre
adevdrata lor naturd, dragostea. capul fratelui sdu, nu era dispus sd congtientizeze ;i sd
in acel vis am mai vizut;i un adolescent, membnt primeascd d.ragostea. TAndrul salvat i-a spus: ,,Te rog sd
al unei bande, indreptilnd o armd spre un ah membru aI md ie4i, te iubesc" gi I-a imbrdsipat pi l-a iubit, iubind gi
aceleiagi bande, ameningilndu-I cd-I impugcd. Tilndrul imbrdgi;Lnd astfel toate laturile intunecate ale propriei
ameningat tocmai participase Ia unul dintre seminariile fiinge.
mele organizate la;coala lui. Vorbea incontinuu despre Apoi s-a intilmplat minunea! Cei doi au fost um-
un miracol gi vroia ca grupul sdu sd experimenteze eI plugi cu acea strdlucire aurie a energiei iubirii, gi asdel
fi
miracolul respectiv. Dar ceilalgi erau retragi gi prea obo_ celdlalt tAndr a putut congtientiza gi primi dragostea care
sigi sl audd mesajul!
ii era oferitd. Cind a acceptat-o, i-a spus celuilah: ,,Te
In acel seminarel igi amintise care era adevlrata lui rog sd md ie4i. Te iubesc, frate. Te rog si mi ie4i."
naturl. Vroia sd impdrtdgeascd revelagia lui gi prieteni_ Ghici ce s-a intilmplat in continuare.
Ior din gruparea respectivd, dar ei se simsiserd amenin_ Cei doi au fost umplugi de un glob auriu de energie
[ati de mesajul lui pentru cd era prea simplu gi semdna a iubirii care s-a mdrit din ce in ce mai mult. Pe mdsurd
cu o farsd. ce se intindea in toatd camera gi ii atingea pe ceilalsi
Vezi, in cadrul seminarului Ia care participase t6_ membri ai bandei -pi ei o conftientizau Si o pimeau -
ndrul membru al bandei rcspective, eI a urcat pe scend
aceastd energie aurie a dragostei se revdrsa pe strdzi
gi m-a impugcat in abdomen. Cum zdceam pe podea
cu gi pe mii de kilometri in jur. Pe mdsurd ce tot mai
Y

r02
zER0Uunts Dovada

mulgi oameni simseau respectiva energie gi


o impdrtd_ Am folosit frecvent metoda de purificare Ho'opo-
feau, energia a crescut gi s-a intins tot mai departi, pAnd
cAnd intrega planetd a fost inconjuratd nopono pentru a-mi dezvoha afacerea;i abia aftept sd
de dragosti.
Aceasta este EraAuie, Era Dragoxei. vdd ce pot face in viitor pe mdsurd ce md intorc Ia tabla
De iceea ne_a din interiorul meu gi Fterg, fterg, Fterg.
fost dat acest dar aI metodei Ho,olponopono,
perrftu a Le mulgumesc lui loe Ei dr. Hew Len!
ne aminti cine suntem gi cd adevirata noastrd
naturd Cu recuno1tingd eternd,
este dragostea. Cu togii vrem doar
sd fim iubigi.
Este un vis frumos, nu_i apa? povestea Amy Scott Grant
acestei teh_
nici Ho'oponopono ar fr. un subiect grozav http : /lTh e Succ e ssme thod. c o m
de fiIm. Md
gAndesc adesea Ia frlmulpay It Foriard h t tp ://1,{e w su c c e s s. o rg
gi la impactul
il are asupra humii. Lumea este pregdtitd
l:Ho'oponopono.
":* pentru

foyce McKee a scris:

. in ryimele gapte zile dupd ce m_am intors acasd in decursul anului ce-a trecut mi-am asumat un
dupd Weekendul Manifestiii organizat nou rol, acela de ingrijitoare. Mama gi-a pdrdsit cdminul
de foe Vitale,
c! Ere,u am putut fine socoteala minunilor pe care il avea de zeci de ani pentru a fi aldturi de fetele
care s_au in_
timplat in viala mea. Asemenea unui burete, ei, in parte gi datoritd provocirilor din viegile noastre.
am absor_
bit toatd toa-te Lec;iile, mesajul integral, La scurt timp dupd ce s-a mutat, ea, care era viguroasd
_energia,
rezukatele incd apar gi se matnifestd ;i
uiru"" Iuminii. Si rezistentd ca o stencd, a fost diagnosticatd cu pro-
"u
Ap vrea sd amintesc care sunt cilteva dintre rezul_ bleme grave la inimd;i cu cancer la pldmini. A ales, in
t11ele mele palpabile: am clienSi noi, mod minunat, sd iSi petreacd timpul ce-i mai rdmdsese
contracte noi apar
din senin, mi s-a propus sd fiu implicatd ca partener de trilit aldturi de fetele ei. A decis sd nu facd tratamen-
in multe afaceri. Lista mea de opirtunitdgi a crescut tul impotriva cancerului datoritd vArstei inaintate, de
(pAnd in momentul cAnd icriu aceste BB de ani Aga cd medicii ne-au spus cd viaga ei se va
"? lu:300o/o
rAnduri). Am fost invitatd Ia numeroase evenimente im_ sfirgi in curAnd.
portante ;i de-abia pot
line pasur cu toate ideile uimi- in mai am participat la weekendul ,,Dincolo de ma-
toare care imi vin in minte pur simplu
Ei din senin. nifestare" organizat de loe Vitale ;i am aflat de existenga
Ca sd fiu sincerd, cu numai rr:ei hini
inainte eram o dr. Hew Len gi a metodei Ho'oponopono. Am fost de-a
necunoscutd in domeniul meu.
dreptul intrigatd. Povestea rezultatelor uimitoare pe
Toate aceste lucruri s-au intAmplat frrdweo
influ_ care le-a obginut in cazul infractorilor bolnavi mintal
enfd exterioard,Idrd sd md zbat, frriweun
efort real din prtn procesul de purificare interioard a exercitat un im'.
partea mea. Practic, toate au plutit spre
mine ugor, fdrd pact puternic asupra mea.
uPn,dtn abundengd. CAnd primesci idee inspiratd,
ac_ Universul este atet de darnic si scoate profesorul
fionez imediat gi sunt uimitd de rezultate.
potrivit in calea elevului care este gata sd-I urmeze.
Y

ilt4
zEBo ufnt Ilovada

Coordonarea a fost perfectd. intrebarea mea principald acdv nu doar in viaga mea, ci 9i in vie;ile altora md face
in acel weekend a fost: ,,Cum af putea fi folositd eu pen_ sd caut constant, clipd de clipd, Sursa Tuturor Lucruri-
tru ca mama sd fie ajutatd?". lor.
Eram gata sd recunosc cd sunt l00o/o responsabild
pentru uiaga mea - pentru toatd viafa mea, inclusiv pen_
tru mama AEa cd m-am folosit de ceea ce am invdsat. Iati un alt exemPlu:
Mi-am indreptat atengia inspre interior gi m_am purifi_
CAnd am ParticiPat la Weekendul Manifestdrii in
cat continuu.
mai 2006, incd simgeam durerea emolionald;i finan'
Pentru mine gi pentru mam4 efectele au fost sim_ ciard a unui contract de 1,2 milioane de dolari care imi
ple, dar puternice. Ea a rdmas cu mintea limpede, nu a
fusese reziliat exact la iumdtatea perioadei de o comPa-
avut dureri gi a fost in stare sd-gi poarte de grijd pilnd Ia
nie de petrol cu un capital gigantic. Rezilierea conttac-
sfArgit. intr-adevdr, mai erau mici momente de crizd
tului se datora numeroaselor probleme interne din
cAnd avea nevoie de calmantele date de medici; totugi,
cadrul companiei Pettoliere.
a fost in stare sd facd fagd unor asemenea situagii in con_
in drumul spre casd 9i timp de mai muhe zile' am
forml casei noastre, frrd a ajunge la spital. Acestea erau
tot spus: ,,Te iubesc. imi pare rdu' Te rog si md ie4i'
momente de antrenament pentru schimbarea ce avea
MulSumesc." La cAteva zile dupd aceea am inceput sd
sd urmeze, pregdtindu-ne pe amAndoud pentru mo_
md simt sldbitd, sd strdnut, si tugesc' Mi-am dat seama
mentul final cAnd avea sd treacd de partea cealaltd.
ci trupulmeu se elibera- La scurt timp, am avut o dis'
Cel mai mare dar a fost cd trdia clipa. Trdia elibe_ cugieiu un exPefi in marketing 9i in timpul acelei con'
ratd de povara trecutului. in fiecare dimineagd era versagii s-au Petrecut schimbdri enorme in interiorul
foarte surprinsd cd se trezise gi md intilmpina cu o ex_
corpului mei Si la nivelul inttegii situagii a alelei com'
presie mulgumitd: ,,Ghici ce? Am mai primit o zi!,,. p^iii. El doar m-a intrebat care este suma cea mai m.are
Aveam vreme suficientd pentru a schimba intre noi -de
bani pe care am primit-o vreodatd de la un client
cuvinte de dragoste gi pentru a petrece destul timp im_ pentru a-l instrui in protecgia muncii' (- -
preund. Aveam timp pentru a pregdti cu adevdrat tre_ I-am spus cd este vorba de 600 000 dedfiri,Mi-a
cerea ei dincolo. incepuse sd nu-mi mai fie teamd de
replicat: ,,fuendy, igi dai seama? Te pogi foloii de asta
faptul cd ne va pdrdsi. Ea;tia unde merge, Ia fel gi eu. pentru a clddi un imperiu. CAgi oameni ar putea spune
CAnd existau acele momente tensionate de respiragie icelagi lucru?' intr-o secundd, am Putut sd vdd binele
ingreunatd, vedeam harul lui Dumnezeu gi frici dispe_ acolo unde inainte vedeam numai rdul In loc sd observ
rea. [.]au, ce dar! cei 2M 000 de dolari care nu-mi fuseserd achitagi, am
_Tehnica
Ho'oponopono impreuni cu rugdciunile reu;it sil percep valoarea celor 600 000 Pe care ii aveam'
mele au schimbat felul in care priveam viaga. Senti_ Milam dat reama cd faptuJ de a-mi indrepta atengia
mentul de putere pe care l-am experimentat pi il expe_ asupra aspectelor pozitive mi-a dezldnSuit latura pasio-
rimentez incd este extraordinar. A Eti cd pot avea un rol n^ie Ei noi id"i mi-au venit instantaneu' M-am iluminat
_Y

ilt6
zEnouunB lloYade

Si am fost uimiti sd recunosc in interiorul meu ceva posibilitatea sd fiu administratorul a trei
site-uri foarte
imens ce tocmai se intflmplase. Era de parcd peste tot in 'populrr" (cel pugin plnd in momentul de fagd) pentru a
jurul meu exista o lumind care se intiidea cu mult din- 'rdspunde' unir'intrebilri legate de protecgia muncii'
colo de limitele fizice. pe)tru a face reclamd cdrgilot mele elecffonice' Pentru
Timp de doi ani m-am simgit o victimd gi am fost ';:;;;;";r;" serviciilor ;i a altor programe oferite de
mLnioasd pe acei oameni din compania respectivd care mine.
Numeroase companii mici Si miilocii md
au fdcut ce au fdcut gi iatd cd, deodatd, incepeam sd le solicitd sd
Contrac-
mulgumesc
Ie instruiesc angaiagii cum sd scape de durere'
La scuft timp, am inceput sd simt durere in picio_ timp sd imi
- rcle sunt scutte ;i rapide, apa cd am suficient
rul stAng. Nu puteam ingelege ce se intilmpla. im in_
in aplicare'1i alte idei care continul si-mi vind'
' pun in
cercat de toate - masaje, exercigii, bdi fierbiigi. Apoi am
predau acum Legea Atracaiei ca antrenor
ilus,
mers ]a un medic chinez care mi-a,,citit,'corpul.'El
mfa calificat pi recunoscut la www'theuniversallawofattrac-
spus cE fusesem sl.:resatd mub timp gi cd durerea
se afla tion.com.
in legdturd cu meridianul milniei. am awt-o la scutt timp dupd acel
Reugifa Pe care
Energia se blocase gi asta imi provoca durerea. Mi M-a
s-au aplicat patnr tratamente energetice
weekend esle legatd in mod cert de Ho'oponoynno'
pentru elibe_ pentru a face loc
rarea energiei blocate ajutat sd md eliierez de lucrurile vechi
;i durerea a dispdrut.
Nu cred cd existd o abd explicagie'
Corpul meu se agdga de minia pe care o simgeam ^lror^noi.
fag! de compania petrolierd pi, c6nd percepgia mea s_a WendYYoung
schimbat, acel sentiment era gata sd tlispard, dar se blo_
case!
Dupd cAteva luni de Ia aceastd experien;d, am des_ Iat[ un alt exemPlu:
coperit ci omul meu de legdturd de la acea companie, unul din-
Ca terapeut, tendinga de a juca teatru este
care era de altfel instruit sd incalce contractul xabilit fte cele mii -ari obstacole de care imi aiut clienqi!
cu mine, a refuzat sd mai rdneascd o altd persoani gi gi_a ,i r""p" fn The Celestine Prophecy. de lames Redfield'
dat demisia. DepaftamenruI respectiv a fost desfiintat si de ,,teatru de coitrol" este definit astfel:
serviciile pe care eu Ie ofeream sunt acum direc1ionaie "onriptul cu tendinga noastri de a-i
cdtre alt departament. 'controla sd ne confruntdm
,,iuAui"
pe algii. Nu uitaSi, cea de-a Patra.Revelagie ne
Aceastd eliberare de energia nedoritd mi_a deschis energie
dezvilluii cd oameniise simf adesea lipsigi de
calea spre scrierea unei cdrgi electronice pi mi-a dat po_ a do-
gi cautd sd se controleze unul pe celdlah..yentru
sibilitatea sd-mi lansez noul meu site www.getinsidey_ 'bindi incorporarea
acea energie care circuld intre noi"'
ourconfortzone.com. Lansarea cdrtii electronice a creat
noi oportunitdgi,la care nici nu md gilndisem.
Fusese un vis al meu sd ii invd; pe alsii protecgia Celestine, |ames Redfield' Editura Mix'
' Profegiile de la
muncii in domeniul activitdgii pe computer. Mi s_a dat Bragov (n.red.)
v
lm
ZEROUMTB Ilovada

acestui concept intr-un model terapeutic viselor proprii la un nivel mult mai ridicat- Unele rude
a permis im_
bundtdgirea tehnicii mele in priuiiga cazurilor au achizigionat o casd de o jumitate de milion de dolati
in carc
cliengii nu erau suftcient de concentragi asupra pentru a se stabili acolo Ia pensie, intr-una dintre zo-
scopu_
rilor sau asupra rezultatelor faptelor lor. nele cele mai linistite in care am fost weodatd (chiar
foe Vitale a fost cel care m_a inigiat in Ho,opono_ ceva mai jos de casa lui loe)- Mama a depdgit obstacolele
pono, degi eI nu gde asta, poate. pe de o pafte, emotionale gi fizice, s-a recdsdtorit pi e foarte incintatd
am con_
ceptul de teatru ;i de teatru de control deoarece
Ei, sunt de idila ei tilrzie. Am avut 9i eu Parte de rezuhate uimi'
terapeut, am nevoie de un instrument de echilibrare toare intr-un domeniu care nu imi permitea sd de-
pentru a-mi ajuta cliengii sd ipi atingd intreg potengialul, monstrez ceva ;i sd-mi cultiv cele mai bune aptirudini'
nu doar pentru a-i inEelege. Tatil meu (in vLrstd de 72 de ani) a teu1it in sfArgit sd
,,intoarcerea la zeroi este acel punct de echilibru scape de obligagia de a se inpd4i Ia fiecare pase sdptd-
pe care nu iI ingelesesem prea bine inainte ca dr. mlni intre Houston gi Prudhoe Bay, Naska (unul din-
Vitale
sd md introducd in universul dr. Hew Len.
in lumea tre cele mai nordice orage de pe planetfi} UnuI dintre
vesticd, in special in Statele [Jnite, modelul prietenii mei vechi a renunlat definitiv Ia un mod de
cultural gi
mesajele transmise sunt indreptate spre distrageria viagd tipicar gi s-a mutat in Austin, unde a pus bazele
atenliei de la interiorul nostru gi spre sitisfacAia
iistan_ unei afaceri pi unde trdie;te o viaSd cu totul diferitd'
tanee pe care o oferd numea aceasta nebuno-consumistd
Cumnatul meu se mutd in sfArSit Ia casa lui' Cumnata
in care trdim. ,,De la zero Ia 60,, este sintagma perfectd mea ;i soql ei schimbi o casd de la perifetie pe casa lor
pentru a defini mipcarea emofionald a unei lumi de vis. Fina mea, care de-abia a inceput liceul anul
de_
pendente de consum.
acesta, a jucat d.eja intr-un serial important Ei a fost no-
- Ho'oponopono m-a ajutat de fapt sd ingeleg cd uin_
decarea Si implinirea adevdratd vln tocmai din
minalizatd pentru titlul de Regina anului. Mamei sale
mis_ i-a fost oferiti una dintre cele mai bune oportunitdgi de
carea inversd, ,,de la 60 Ia zero,,. DeEi at6t de
multe afaceri din intrega viagd. Toate acestea au inceput 9i s-au
concepte metafizice includ ideea deta;drii, totugi
acest extins apoi Ia cel mai inalt grad din februarie 2006, cAnd
nu mi s-a pdrut niciodatd complet sau perfect. am auzit pentru prima datd de Ho'oponopono' Brusc,
:o:cept
Uneori, atingerea detagdrii perfecte pare chiir pros_ existenga mea de zi cu zi s-a umplut de experienle co-
tSascd. Acum, totugi, indreptflndu_md spre
zero, inge_ lorate gi distractive, dupd ce imi petrecusem 17 ani
leg cu adevdrat dinamica detagdrii gi midut cum
poi sd din viagd fiind serios;i Posac.
ajung acolo.
Viaga este un obicei, a1a cd mi-am frcut obiceiul de
Au trecut zece luni de c6nd am avut gansa de a_I a trdi bine.
intdlni pe dr. Hew Len Ia interuiul organizat de Nu sunf in niciun caz exPert in Ho'oponoPono'
foe un_
deva in zona Colorado River. Multis_au schimbat
in Aceastd metodd este incd noud pentru Srne pi nu triu
viaga mea Si a familiei mele. pdrinSii;i rudele unde md va indruma in aventura viegii. Ii sunt recunos'
au frcut
papi uiagi in transformarea interioard in implinirea cdtor dr. Joe Vitale Pentru cd dezvdluie lumii metoda
Ei
ll0
zBn0[IunB Doveda lu

Ho'oponopono pin prezentdrile pe care le face dr. Hew


Len. Fie cd e vorba de viaga personald aldturi de fru_
in arta gi practica qigong (exercigii
energetice ale
artelor ma4iale) existd un mod special de a respira 9i de
moasa mea sofie, fie cd este vorba de afaceri, a atinge
starea zero, a fi 100o/o responsabil, a cere scuze, a cere
a indruma fluxul energetic interior. Mae;trii attelor
marfiale au descoperit cd existd legi universale care
iertare sunt alegeri viabile care au un impact consi_
funcsionezd in corpurile noastre, Iegi pe care le putem
dgnbil in viaga mea. Igi mulsumesc, loe, igi mul1umesc,
invdga ca sd deplasdm circular energia internd Pentru a
dr. Hew Len.
Bruce Burns ne optimiza astfel nivelul sdndtdgii pi pentru trezirea
www.YourOwnGood.com profundd a conftiin1ei noastte' Acest proces este numit
adesea orbitd microcosmicd.
(Pe scurt - chnd inspirdm, direcgionim energiavie-
Dragd loe, gii prin intermediul respiragiei in partea din fagd a re-
giunii abdominale - regiune cunoscutd sub numele de
sd-gi mulgumesc din suflet pentru cd l_ai adus
-Vreau
pe dr. Hew Len in Austin. programil a fost minunat gi Dan Tien. Apoi direcgiondm energia spre coloand 9i' in
mi-a insuflat o noud ingelegere a viegii gi a modului in final, inapoi spre partea din fagi a abdomenului. Proce-
care legile universale imi guverneazd sdndtatea pi feri_ sul acesta rePetat creazd orbia microcosmicd a energiei,
cirea. Dd-mi voie sd detaliez. ceea ce duce Ia optimizarea nivelului de sdndtate 9i la
Mai intfli, vrea sd-Si spun cd nu sunt expert in
aF trezirea planului con tient.) I

practicarea metodei Ho'oponopono. De aceea, te rog sd C6nd dr. Hew Len a folosit o diagramd pentru a ex-
md iergi dacd dezvdlui prea mult din ceea ce n"_" fort plica Ho'oponopono pi pentru a ardta cum comunicarea
impdrtd;it, dar iatd ce mi s-a intLmplat dupd expeienga gi relagionarea dintre Persoane se orienteazi intr-o di-
unei singure seri. recfie circulard, am fost izbit imediat de asemdnarea
Dr. Hew Len a vorbit despre ceva foarte drag inimii acesteia cu orbita microcosmicd. De fapt, a fost foarte
mele - arta de a ne intoarce Ia zero. De fapt, acesta pare incitant sd vdd cum universul funcgioneazd in sensul
a fi punctul central al Ho'oponopono. p"rt* cd sunt cercurilor, intr-un fel in care nu il mai privisem pAni
un maestru al artelor marliale gi profesor de qigong de atunci.
mullt_ani, am inceput sd privesc aceastd a" Datoritd diagramei mi-am dat seama in sftrgit cd,
"rpii;t"i
purifrcare (de golire a mingii) ca pe unul dintre cele mai in marea majoritate a timpului, incercdm sd stabilim
mari daruri cunoscute de omenire. relagii cu oamenii bidirecSional, intr-un mod liniar.
Dr. Hew Len mi-a amintit de importanga trdirii Vorbim unii cu algii, ne certdm, negociem, ardtdm cu
intr-o stare de deschidere, de purificari a reacliilor in_ degeruI gi aSa mai departe - gi toate acestea se desfrsoard
terne gi de intoarcere Ia zero. Am fost total de acord cu
in p)an orizontal.
modul in care vede el viaga gi am fost incilntat sd cunosc
Totuqi, am realizat cd, deplaslndu-ne intr-o direcaie
o ahd fiinSd umand care impdrtd;e1te aceleaqi adevdruri
total diferitd, am putea infrptui cele mai mai schimbdri
pe care am ajuns sd le iuberc;i eu.
gi restabili cele mai adLnci relagii cu abe fiinge umane -
rl2
zERouunB DoYada

gi acea direcgie este sub forma unui cerc. Diagrama


telor interne. in 15 minute, am reugit chiar sd gdsim o
dr. Hew Len mi-a ardtat cd, indreptilndu_ne intli spre solugie pentru dilema anterioard, una care era perfectd
zero - undeva mult mai jos de nivelul conftient
aI min_ pentru amAndoi - una la care nu m-ag fi putut gAndi in
gii - , putem renun[a la reacgiile gi atagamentul
faSd de starea de spirit pe care o aveam inainte.
ceea ce percepem. Abia apoi ne putem idica
spre starea Pe mdsurd ce se dezvdluie misterele viegii, incepi sd
supraconEtientd pentru a deveni, in cele din urmd,
con_ vezi cd toate lucrurile se afld in strLnsd legdturd; totul
s;iengi de atingerea Diuinitdgii. Divinitatea poarc
tans_ vine din legile universale gi una dintre ele se referd Ia
mite intengia noastrd clard gi iubitoare fagd de ake cercurt. in filmul Secretul, imi aduc aminte cd ai spus:
persoane furigindu-se practic pe uga din spate
a mingii ,,Universului ii place viteza." Ap vrea sd adaug cd uni-
lor con;tiente, permigLnd o conexiune pii relagionare versului ii plac de asemenea cercurile gi, cu sigurangd,
purd, nefiltatd. viaga se desfr;oard mult mai ugor atunci cAnd ;tii in ce
lot,ce pot spune este cd metoda fitncgioneazd ca direcgie vrea cercul sd te indrepgi.
nimic ahceva in ftume. De exemplu, chiar sdptdmAna Aga cd igi mulgumesc din nou, foe. Diagrama folo-
trecutd eram intr-o intllnire de afaceri gi persoana sitd de dr. Hew Len pentru a explica Ho'oponopono
care
se afla de cealaltd parte a mesei cerea ceva
ce inigial mi mi-a fost de mare ajutor. Ilustrarea acestui proces ex-
s-a pdrut nedrept;i egoist. Am realizat cd incep
sd Iiu plicat printr-o diagramd mi-a oferit o perspectivd uimi-
destul de incordat in legdturd cu acea persoand, dar toare gi o unealtd minunatd pe care si o folosesc c|nd
mi-am amintit de diagramd gi de beneiciile directiei md aflu intr-o sirua;ie in care am de ales sd foryez lucru-
circulare, aga cd m-am decis sd renung la luptd sd mrerg ile le las sd se desfr;oare normal gi cind trebuie
;i sau sd
mai departe, pur gi simplu. sd rdspund din starea zero.
Mai intfli, m-am concentrat asupra respiraSiei Cu drag,
Ei
m-am indreptat spre punctul zero. in interior am sim_ Nick ,,Tistan" Truscott, Sensei
git cd atenSia mea se situeazd Ia un nivel mult
mai ridi_ www. S ense iTristan. c om
cat (exact ca in exercigiul qigong pe care l_am descris www.AllWavsZen.com
mai devreme) gi dispozigia mea s-a schimbat imediat.
Dacd ar fi trebuit sd exprtm ceea ce simgeam in
interior,
ar fi sunat cam aga: ,Te iubesc gi te ingddui. Te
rog sd md De cLnd am pafticipat la Weekendul Manifestdrii
pentnt cd am fost dur cu dne. bum ag putea sd te
iergi
din mai, spun in fiecare zi: ,,Te iuberc, imi pare rdu, te
ajut sd te simsi in sigurangd gi cum aF putea face ca rog sd md iergi, mul;umesc."
amindoi sd primim ceea ce ne doim?', in viaga mea nu s-a schimbat ceva euident, care
Apoi, ceva uimitor s-a intilmplat. prietenul meu poate fi observat, catalogat, inventariat, pentru cd eu
(nu-l mai vedeam ca pe un dugman sau ca pe o amenin_
oricum am o viagd minunatd de obicei.
gare) a inceput sd se schimbe gi sd fie
muh mai deschis Desigur, mi-ar pldcea sd fiu foarte bogatd, pentru
gi mai receptiv odatd ce am decis sd pun capdt
conflic_ cd a;a ap putea sd-mi vizitez mai des fetele ;i familia din
zEn0uunE Dovada

Queensland gi pe fratele meu la paris, aSa ag putea sd_i in Arroyo Grande California -
ofer sogului meu cdldtorta de vis. Mi_ar pldcia, de neobi;nuitd, luxuriantd- este atilt de ahfel
ase_
menea, ca romanele mele si fie cunoscute in tuati faSd de o pand de curent din Buffalo sau Bagdad
lumea. Dar acestea ar fi darui minuscule in compara_
fie cu ceea ce deja am acum. Evelin CoIe
Schimbarea nevdzutd este incredibild. C6nd spun The Whole-Mind Writer (Poetul profunzimilor)
,,imi pare rdu", md simt cu adevdrat responsabild pentru http ://wri te - for- we alth. c om
tot ceea ce am in minte atunci. Nu md mai pot disocia
de oamenii care nu sunt de acord cu mine.
Niciodatd pdnd acum nu m-am mai simtit at6t de Dupd ce am invdgat Ho'oponopono de Ia dr. Hew
legatd de algii. Len Ei de la dr. loe Vitale, am realizat cd treaba mea este
imi pare rdu pentru tot ce se intLmpld in lrak, de sd md purific incontinuu. CAnd md purific ;i ajung
pildd. Nu-mi place deloc sd dau telefoane, dar dau tele_ inapoi la zero, chiar ;i afacerile imi merg de minune.
foane peste tot in fari cu speranfa cd ag putea schimba Md purific Ai md indrept cdtre zero constant, iar dr. Hew
ceva din ceea ce se intilmpld in lrak. Md ajutd sd Len m-a invdsat cum sd fac asta.
md
vindec- impreund cu un coleg de muncd am mers pentru
Tocmai pentru cd md simt iertatd, sunt atdt de re_ a-i intflIni pe dr. Hew Len;i pe dr. Vitale Ei atunci am
cunoscdtoare. reakzat cd avem atet de multe in comun, incit am ie;it
la intLlnire chiar in aceeagi seard. Acum, dupd opt luni,
PANA DE CURENT iN OIZN CANION ROAD suntem mai indrdgostifi ca niciodatd. Cheia este sd fti
Dupd-amiaza tArziu - Iinigte brusc impreuni cu oamenii cu care gAndeEti Ia fel, sd iergi gi sd
te schimbi. Vd mulgumesc, dr. Hew Len ;i dr. Vitale,
Absenga bLzAinlui electric
pentru cd facegi cunoscutd aceastd metodd la scard largd.
este in stare sd md umanizeze
Totodatd, vd mulgumesc cd mi-agi oferit ocazia perfectd
Md simt afit de electric-vie
pentru a-mi descoperi dragostea viegii.
Nu esfe curent in nicio camerd,
Chris ,,tipul prosper" Stewart
in nicio casd,
www. Th e P ro spe rityGuy. c om
in sus ;i in jos pe stradd,
Nicro veste cd se va remedia
Ne-am cufundat in baia fierbinte
Drumul spre Austin a fost ca o vacanld venitd dupd
ne-am luat cina noastrd cu brilnzd pi vin pe rcrasd luni intregi de efort pentru organizarea spectacolului.
am discutat pe un ton scdzut Faptul cd am ldsat in urmi ora;ul Houston a fost mai
pi am privit stelele mult decilt o pauzd de 24 de ore de evadare din univer-
O pand de curent in Deer Canion Road sul acaparant aI producfiei. A fost conjunctura unei
ZEBO IIIII1E Dovada

nopli in care am luat in considerare ceea ce avea sd-mi Si trei/uni. Nici nu-mi imaginam atunci cAnd md pre-
puni intr-o noud ordine realitatea chiar inainte de pre- gdteam pentru moartea ei iminentd cd, dupd a6t de
zentarea pe care o organiza dr. loe Vitale. muh timp, ea incd va fi cu mine in turneu'
Trecuserd cilteva luni de cAnd ascukasem ultima Fapml cd L-am vdzut pe lhaleakala din nou in Aus-
oard una dintre prezentdrile dr. Hew Len - mai exact tin a fost ca $i cum a; fi ie;it Ia suprafagd Si aS fi tespirat
un an gi jumdtate. Degi nu iI mai int1lnisem pe loe Vi- adAnc dupd ce am stat in apd - una dintre acele expe-
tale pind atunci, i-am fost recunoscdtoare pentru ci l-a rienge cilnd simsi cd ,,te-ai intors Ia viagd". A fost, de ase-
adus pe Ihaleakala intr-un oraS relativ apropiat gi pen- menea, pi una dintre experiengele care mi-au schimbat
tru cd puteam participa la evenimenrul din Austin. cel mai profund existenga dupd 25 de ani in care am in-
Cind am schimbat decorul ;i micile oraEe ale Te- cercat de toate, de la budism, tradigii spirituale cehice,
xasului rdmAneau in urma mea, mi-au venit in minte psihoterapie, analiza viselor (Si chiar md picepeam la
ghnduri despre Ho'oponopono pe care Ie uitasem. Mi-am asta), exercigii energetice Si chiar Wicca'-
amintit de prima dintre mubele ddgi cAnd l-am auzit pe Iatd-md, deci, in Austin, din nou faSd in fagd cu
Ihaleakala vorbind Ei despre cum m-au trecut frori cend Ho'oponopono, o fiIozofie, o tradigie care practic ajunge
a citit rugdciunea de deschidere in havaiand. imi amin- la esengatuturor Practicilor, procedurilor 9i nesfirpite-
tesc cum am reugit sd primesc un contract pentru o Ior activitdgi de analizd pe care le-am studiat cu indAr-
carte la doar doud sdptdmilni dupd primuJ meu antre- jire atilt de mult timp inainte - toate cu scopul de a
'ingelege,
nament Ho'oponopono, practic doar participLnd la o de a md regdsi pi a trdi viaga la care am fost tri-
conferingd a editurilor, vorbind gi ldsAnd o carte de vi- misd pe acest pdmAnt. Trebuie sd recunosc, o parte din
zitd. Doui zile mai tArziu, un director de editurd m-a mine mil indemna sd md reped la cei care nu mai auzi-
sunat pi m-a rugat si vin si eu cu cilteva idei pentru o seri de Ho'oponopono gi sd Ie spun cd ,,deja fac asta",
carte pe care vroiau s-o scoatd. PAnd la sftr;itul lunii dar am inceput purificarea 9i tendinga asta stupidd
eram angajatd. (amintirea ei) a disPdrut-
Pe mdsurd ce md. apropiam de Austin, am med.itat inainte ca dr. Vitale sd-l prezinte pe Ihaleakala in
giIa momentul cind, cu ;ase luni in urmd, un medic ve- acea seard, o revelagie m-a lovit ca un trdsnet ;i m-a
terinar din Montreal mi-a dat trista veste cd pisica mea ficut sd sar de la locul meu, sd merg ditect Ia baie ;i sd
Maya avea cancer intestinal. Nu se gtia dacd urma sd trd- izbucnesc in lacrimi. in acel moment, in Austin, intr-o
iascd pAni trebuia'sd o scot din clinicd. CAnd mi-au camerd oarecare, Ho'oponopono mi-a invdluit fiinga 9i
dat-o acasd, veteinarul mi-a spus cd, dacd va avea pugin
noroc, va mai trdi cAteva sdptdmAni in care sd am timp
' wicca este un sistem spiritual care incurajeazd gindirea liberd
sd-i spun ,,la revedere". L-am contactat pe lhaleakala
a fiecirui individ in Parte, o religie politeist5, animisti 9i panteistd'
pentru a-i cere ajutorul cu un proces special de purifi-
toleranti, o migcare spiritual5 neop5gAnS, neuniformi. Fiecare indi-
care, pentru a scdpa de boala pe care sdrmana creaturd vid este liber si adapteze ideologia wiccani la propria sa personalitate.
o contractase din cauza mea. De atunci au trecut un an (n.red.)
118 ZERO TIUITE DoYada
lls

am awfi un moment de clarinte cAnd am ;tiut nu mai


cd cilteva luni. Dar cea mai minunatd gi cea mai mare
weau sd merg in turnee sub nicio formd. $ase sdptdmini schimbare care s-a produs inainte de lansarea afacerii
mai tArziu, eu gi Maya - pisica - ne indreptam spre Los este cd relagia cu solul meu s.a schimbat in doat cAteva
Angeles, sprc o noud casd in Topanga Canyon, care era sdptdmilni. OicAnd am simgitweun disconfort in rela-
datd spre inchiriere exact cAnd aveam noi nevoie, dar tii noastrd, am aplicat metoda Ho'oponopono 9i, brusc'
proprietarul s-a hotdrilt brusc sd nu o mai inchirieze. sogul meu a inceput sd-mi teciteascd cd4ile electronice'
Au trecut ahe gapte luni, Si chiar sdptdmdna tre- sd-mi pund intrebdri pi sd-mi impdrtd;eascd din pro-
cutd, cLnd experimentam o altd schimbare importantd, priile La locul de muncil Si-a asumat ceva mai
-muhd lr,le trdiri.
am citit o frazi pe care a scris-o lhaleakala: ,,Zero este responsabilinte 9i asdel gi-a imbundtdgit stima de
esenla fiingei." M-am purificat Si am pdgit dincolo de
srne pi dragostea fagd de propria persoand, ceea ce are
marginea unei existenle afa cum o gtiam;i pot spune cd
un impact incendiar asupra relagiei noastre'
nu am cdzut in prdpastie.
Am o incredere nezdruncinatd in mine ;i in ceea
igi mulrymesc pentru oporntnitatea de a fi pdrtag me-
ce se desfrgoardinaintea mea doar aplicLnd aceasti
acestor schimbdri, revelagii gi reflecSii despre Ho'opo-
todd cilteva minute Pe zi.
nopono care au apdrut dupd cdldtoria spre Austin din
Mulgumesc!
februarie.
PE
Kanie King
Autoarea cl4ii The Red Hot Bedroom (Dormito-
Elizabeth Kaye McCall
rul incins) (www.redhotbedroom.com)
Creatoarea loyfrtl Spaces (www'joyfulspaces'com)
inainte de a invdga gi de a aplica aceastd metodd, md
confruntam cu probleme puternice in multe laturi ale
viegii mele: un sol care nu credea in mine Si in capaci- Ho'olnnolnno depigege litnitele temPorzle
tatea mea de a-mi construi o viaSd prosperil, una de care
nici nu md putusem apropia pind arunci; simgeam cd Sunf o mare iubitoare a animalelor'
eram singurd in cdldtoria spre lmplinirea marilor sco- Nu imi pasd doar de ale mele - le iubesc pe toate'
pui pi vise. Cu cilgiia ani in urmd, un prieten mi-a votbit des-
in timpul weekendului cu loe, cilnd am invdgat me- pre site-ul www.theanimalrercue.com'
toda, am intilnit o tAndrd care avea scopuri gi interese Prtn intermediul acestui site poSi participa Ia hrd-
asemdndtoare cu ahe mele Si am hotdrAt sd punem ba- nirea animalelor doar ficAnd un click pe oPliunea "Hrd-
zele unei afaceri. Aceastd afacere a awft un succes de- neffe un animal in nevoie" (,,Feed an Animal in Need")'
osebit Si a fdcut ca munca mea sd evolueze de la un nivel Fiecare click inseamnd gase boluri de mincare Pentru
med.iocru Ia unul extraordinar in doar doud luni. Acum animalele fldmilnde. Un singur click pe zi poate fi foarte
Iucrdm Ia urmdtorul proiect, iar aceastd persoand parcd util. Am vizitat acest site in ukimii cinci ani absolut in
ar fi prietena mea apropiatd de ani de zile, nu doar de fiecare zi.
---T-

lm ZENO UUITts ItoYada

Intr-o sLmbdtd dimineaga imi Stergeam e-mailurile mgi intr-o alt[ cugcl unde fie sunt Hsa[i str moard de
;i md simgeam bine cH fac pi eu ceva in lume foame, fie sunt ucigi pentru labele lor 9i pentru vezicula
-.hrdneam
animalele in nevoie". Am dat peste o pozd afiSatd de biliar[ Labele de urs sunt considerate o delicates6'
unul dintre sponsorii site-ului. (http://en.wikipedia.orglwiki/Bile-bear)
Am vdzut intr-o cugcd un animal care incerca sd se
Mi-a venit sd vdrs;i am simgit nevoia sd imi des'
intindd dupd hrand. Ardta a6t de bolnav gi de sfrijit,
carc milnia pe ace1ti braconieri ignotangi. A fost nevoie
incilt nici blana lui deasd nu-i putea masca durerea. De
fapt, ardta atAt de ingrozitor de torturat, inc6t nu-mi
de toatd disciplina de care dispuneam pentru a-mi
aminti cil rupinea Si critica nu schimbd niciodatd o Per-
puteam da seama ce fel de animal era. Era un urs? Era
soand. Datoritd dr. loe gi dt. Hew Len, am acum la in-
un raton? Nu-mi puteam da seama. Sincer, nici nu vro-
demilnd, in bagaiul meu de trucuri, ceva muh mai bun:
iam sd md uit mai de-aproape. Teama imi spunea cd nu
Ho'oponopono.
voi face decAt sd-mi reamintesc cit de muhd durere
Am inceput sd spun cuvintele: "!mi pare riu, te tog
existd in lume gi cit de pugin pot face eu. Totugi, nu sunt
sd md ie4i, te iubesc, mulrymesc." In timp ce repetam
genul de om care sd intoarci priuirea doar ca sd se simtd
aceastd mantra iardsi Si iard;i, mi-am imaginat inima
mai bine.
crescdtorilor de urgi cum se umple cu dragoste, inSele-
Am simsit nevoia coplegitoare de a md implica. il
gere gi mild. Mi i-am imaginat cum au awfi, un moment
puteam auzi pe acel animal strigAndu-md, cerilndu-mi
de iluminare atunci clnd ceea ce Stiam a aiuns Si la ei 9i
sd md trezesc pi sd-i acord ateniie. privind mai de
astfel au intrat in contact cu propria con tiinfd. Astfel,
aproape, am descoperit cu oroare cd ceea ce vedeam
nivelul con;tiingei lor a crescut;i gi-au dat seama ci tes-
erau ur;i capturaFi in cuEti care aveau sd le fie inchi-
ponsabilitatea Pentru sAngele de pe milinile lor le apar'
soare timp de ani intregi, pAnd Ia sfrrgitul viegii lor.
gine in totalitate. Mi i-am imaginat cdzLnd in genunchi
Urgii trdiesc in cugti pugin mai mari decit ei pentru in agonie completd - cerAnd iertare Si indurare lui
a ugura ,,mulgerea". Bila le este extrasi printr-o tXieturl Dumnezeu Si urgilor pentru torturile gi suferingele pe
frcutl in abdomenul ursului gi in vezicula biliarX unde care Le-au cauzat acestor minunate cteaturi. Apoi i-am
este depozitattr bila, dupd ce este secretatl de ficat vdzut dAnd drumul tuturor ut;ilor, dLndu-Ie medica-
printr-un canal hepatic. Un tub este inserat in tdieturi mente, acordilndu-le atengie Si ingriiire, vindecLndu-i
pentru a colecta bila, sau un tub de oEel este introdus cu
de ceea ce sufereau gi eliberAndu-i in finaL.
fo4a in vezicula biliari pentru ca bila sE se scurgl
Poate mulgi nu ftiu (cum nu am Ftiut nici eu) ci
intr-un recipient de colectare. De la fiecare urs se co-
lecteazd intre l0 9i 20 de mililitri de doud ori pe zi. So- bila de urs esre folositd de secole. Astdzi este utilizatd
cietatea mondiall pentru protecgia animalelor atrage in procesul d.e producere a uinului, ;amponului pi me-
aten$a cI in timpul acestei operagiuni observatorii au dicamentelor. Greutatea enormd a acestei tragedii nu
viizut ci urgii gem, se izbesc cu capul de cugcX 9i igi implicd doar momentul prezent - munca mea de Pui-
mugcl labele. Rata mortalitigii este intre 50 gi 600lo. ficire trebuia si acopere gi trecatul. Era votba de sute de
Dupd cAgiva ani, cAnd urgii nu mai produc bilE, sunt mu- ani de durere ce trebuia vindecatd-
Y

t2, Itovada
l8
zEBo uunts

Aceastd experiengd m-a marcat. in acea zi, ore in- schimbd oamenii gi de la aceastd reguld nu existd ex-
cepgii. A manifesta dragoste faSd de o situagie
abuzivd'
tregi nu m-am putut concentra asupra nici unui alt as,
pect gi am repetat continuu: ,,imi pare rdu, te rog sd md piii"ulorsd, urilti este singuruJ lucru c?re il poSi face
le
.dacdegtiincdutareavindecdriigiaschimbdriidurabile.
ierSi, mulsumesc, te iubesc."
Greutatea acestei dureri enofine nu putea fr inde- Nu esie ugor si faci asta, dar intotdeauna rdspunsul este
pdrtatd sau ignoratd. Eram absolut chinuitd. Eram at6t draTostea.
de intristatd. Md sim;eam de parcd eu firsesem cea care Pe mdsurd ce netvozitatea mea a inceput sd scadd Si
capturase urs, r pi ginea cheia de la cugtile lor in propriul se apropia seara, ameleala, nerdbdarea, d:"'dutetea 9i
buzunar. maiia p" le simgisem pAnd atunci aiungeau sd pd-
""r"
leascd. Totugi, am continuat sd aplic metoda Ho'opono-
O datd pe sdptdmAnd, eu;i sogul meu ne-am ingeles
pono ca sd imi clatific amintirile zilei gi sd pot adormi'
sd avem o zi de ,,intllnire". in acea zi, eI m-a invitat sd
La scurt timP dupd aceea,intr-o zi' treceam pe
mergem la un ftlm. Mi simgeam foarte rdu;i nu prea
aveam chef sd merg. Dar;tiam cd nu avea niciun rost sd
lilngd televizor cilnd am auzit crainicul de la gtiri spu-
spun:,,Nu, mulgumesc. Chiar nu prea am chef - sunt tn- neia cX un urs a fost salvat recent' in adincul inimii
gtiam cd menjul imi eta adresat mie - mi se ddduse
o
grijoratd din cauza urgilor." 'confirmare
Am pdstrat munca de puificare doar pentru mine
a faptului cd putem schimba cu adevdrat
ceva in orice patte a lumii, indiferent unde am
trii' Da'
gi am fost de acord sd merg cu eL Ammerssd vedem fiI-
chiar pi cilnd milncdm PoPcotn Si ne uitdm laun
mul 16 Blocks cu Bruce Willis.Nicr nu md gAndeam cd ^runii
tema filmului va fr in strhnsd legdturd cu ceea ce sim- film.
geam atunci- Mesajul principal al filmului era: ,,Oame- Vd mulgumesc, dr. loe gi dr' Hew Len' gi Ie mulgu-
nii se pot schimba." mesc tututor celot care au purtat acest mesai inaintea
CAt timp a rulat filmul am aplicat Ho'oponopono. voastril, tuturor celot cate au adus mesaiul Ho'opono-
^
Intr-una dintre scene am observat pe fundal un auto- pono in vieSile noastre Pentru ca noi sd ne putem
-gi
trezi
si putem tansmite mai departe cunoa1terea cd avem
buz ce avea pe partea laterald o reclamd ce ard.ta imagi- 'putirea
nea unui ursuleg ;i dedesubt cuvintele: ,,Trimite de a vindeca 9i de a schimba lumea' Munca
dragoste." noastrd abia a incePut-
Experienga viegii imi spunea cd acesta era u.n ,,vis Sd ne amintim intotdeauna:
deSteptdtor". Era de parcd mi s-ar ft transmis: ,Epti pe Sd nu facem rdu nici unei frPturL

drumul cel bun. Continud sd faci ceea ce faci." ASa ne Sd iubim orice.
vorbeSte universul? imi place sd cred cd da. Sd ii iubim Pe toli oamenii'
Mi-am reamintit astfel cil acei crescdtori de ur1i nu Ho' oponopono depdge1te limitele tempotale "'
au nevoie de mlnie pentru a se rchimba; ei au nevoie Suzanne Burns
doar de dragoste. Urpii au nevoie de dragoste. Lumea www.ThankYouth.com
intreagd are nevoie de dragoste. Dragostea este cea care
i

ZERO I.DIIlts Dovada


lr
Cdutareaunui trarzment pentu astm s-a tncheiat In ziua urmdtoare, miracolul s-a manifestat. M-am
intr-o seard mai aparte, dupd 50 de ani de luptd cu intllnit cu mentorul meu (care face parte din echipa lui
astmul gi alergiile, aceastd problemd s-a incheiat magic, loe Vitale) ;i cu sogia sa pentru a lua prhnzul, dat fiind
brusc. Data: 25 februarie 2006. cd nu eram din ora; gi ci nu ne cunoscusem niciodatd
Mai devreme in acea zi, in timp ce md relaxam faSd in faSd. A trebuit sd mergem pe jos cAteva strdzi
IuLnd un prAnz Tex-Mex in Austin, am simgit un tre_ pAnd la restaurant gi am realizat cd nu aveam nevoie de
mur in fringa mea. Oooo, era ceva misteios, de parcd inhalatorul meu in timpul acestui drum. Era ceva des-
se intAmpla ceva ce determina in mine o schimbaie.
Un tul de neobi;nuit. Acesta a fost primul indiciu. Mi-a
val de dragoste mi-a strdbdtut fiinga
;i
m-am oprit din atras aten(ia cd era o distangd destul de mare fagi de
mAncat. locul unde parcasem magina gi [e-am spus cd poate nici
in acea seard, in sala de conferinge a hotelului, un nu mai aveam astm fi cd simgeam cd aga era.
val de electicitate a umplut aerul o pulsare inexpli_ Ceva mai tArziu in aceagi seard am avut pldcerea de
-
cabild de elnogie. Dr. Hew Len, oratontl, s_a a;ezat la a cina cu dr. Hew Len gi am discutat despre vindecarea
maffi mea. in timpul mesei i-am spus de problema cu care prin Ho'oponopono, subliniind cd acum, odatd ce am
md confruntam;i el s-a folosit de asta in discursul sdu. experimentat fo4a acestei metode scdpAnd de astm, ag
Ei bine, ;tiam c6te ceva despre spiitualitatea hava_ putea sd md duc sd-i ajut pe algii care au o problemd si-
iand Si despre metoda de uindecare spirinati huna*, dar milard. Ne-avorbit Si despre importanga de a bea mukd
n-u gtiam nimic despre metoda de uindecare pi apd inaintea fiecdrei mese pentru a elimina toxinele gi
iertare gi
despre filozofia de la baza vindecdrii pe care eI ni le_a pentru a inldtura dezordinea din mediul inconiuritor.
explicat in amdnunt. Dr. Hew Len ne-a spus cd aplicd Ei bine, a inceput sd devind din ce in ce mai inte-
aceastd metodd pentru fiecare dintre cei ie fage, iitind resant. De atunci au trecut aproape Sase luni Si, cu toate
numele noastre, purificLndu-se pi,,unrn du_se,, cu fie_ cd am mai avut bron;itd, am reugit sd md vindec ftrd
care dintre noi. El face asta prin expimarea d.ragostei medicamente. Nu m-am sufocat niciodatd;i nu am anfi
pentru fiecare persoand, prin a-gi cere ienare pentru nevoie de inhalator sau de orice ah fel de medicamente
orice rdu ftcut congtient sau inconstient, din treiutul pentru astm. De atunci am fost in case unde erau pisici,
Si
pAnd in prezentul siu gi al strdmo;ilor sd.i, noud sau
strd_ cAini Si pdsilri, case unde ani stat ore intregi frrd sd md
mo;ilor no;tri, mergAnd inapoi pe firuL vie;ii p6nd la in_ su{oc sau sd am nevoie de spray. PldmAnii mei sunt cu-
ceputuri, la formele larvare primitive. (Jau! Este foarte
ragi precum cistalul;i pot in sfirgit respira adAnc ;i nor-
mult de purificat- pentru ca gi el, noi sd putem ajunge
;i mal. Uau!
inapoi Ia adevdrata relagie cu Divinitatea.
Dr. Hew Len, depi nu o numigi vindecare, iar pe
dumneavostri nu vd numigi vindecdtor gi agi spune ci
*
Huna este titulat'ra moderni sau occidentarr folositi pentm universul ;i sulletul meu au ftcut vindecarea, aF vrea
a
desemna gamanismul taumaturgic qi spiritual hawaiian. (n.red.)
totugi si vd mulgumesc gi sd-i mul[umesc, de asemenea,
t?fi
ZERO UMTB ttoYada

fui loe vitale pentru cd v-a prezentat in acea


seard a uin- cd toate ideile erau noi pentru mine. Dar,la sfArgirul se'
decdrii magice. Vd sunt vepnic recunoscdtoare!
Martha Snee minarului, m-am gAndit sd md folosesc de cele doud
unehe care imi firceserd ddruite ;i am inceput sd Ie uti-
www.translimits.com
Iizez cdt de muh am putut in acea zi ;i in timpul;edin-
gei de masaj pentru a vedea ,,cum era frcutd budinca".
in trecut, practicasem Tui Na, o formd de masaj
Iati o ultimi mirrurie; medical chinezesc gi, de-a lungul timpului, punctul meu
de vedere cu privire la tratamente suferise o schimbare.
Un irlandez cunoagte Aloha
inainte de a aplica procesul acesta nou, aveam o ingele-
in urmd cu zece ani am inceput cunoa4terea sine_ gere foarte clar definitd despre ceea ce era rdu in inte-
lui prin metuda Ho'oponopono. Am ajuns la riorul unei persoane conform tradigiilor energetice
aprofunda_
rea acestei metode havaiene de rezolvare asiatice. Dar, pe mdsurd ce derulam procesul respectiv,
a problemelor
dupd ani fntregi de cercetare a sistemului asiatic am observat cd ingelegerea mea s-a schimbat ;i cd de
de vin-
decare, arte margiale Si activitate energeticd. ce-urile gi cum-urile mele nu corespundeau cu per-
M-am dat peste cap pentru a ingilege tot ceea spectiva aceasta. Acum imi focalizam atengia asupra
ce
era legat de iluminare
;i, irlandez fiind,'am cdutat in_ unor zone care nu aveau legdturd cu cele indicate de
totdeauna sd vdd,,cum e ftcutd budinca,, (insemnhnd
cd cliengii mei. CAnd am procedat astfel, cliengii mei mi-au
yfu^ sd vdd Si rezultatele, nu sd aud doar vorbele). semnalat rezultate imediate in mai multe privinge. Cred
Fiind crescut intr-un cartier foarte dur din South cd nu mai e nevoie sd spun cd am inceput sd md lupt cu
Bos_
ton, Massachusetts, unde focurile de armd gi sirena propria ingelegere Si am ajuns sil percep muh mai amplu
poliSiei erau precum ciripitul pdsdrilor, gansa
de a des_ cadrut spiritual aI acestei forme de artd havaiand. in pi-
coperi ingelegerea metafizicd a universului nu
apdrea mivara urmdtoare, am participat la un curs de instruire
prea des. ASadar, pentru cd mi s-a ivit oportunitatea
de completd gi am inceput sd aplic toate tehnicile specifice
a participa gratis Ia un seminar, am profrtat
de ocazie acestei metode.
pentru a verifica ce este cu aceastd ingelegere
havaiand intr-o zi, am primit un telefon de Ia o clientd pe
a vieSii.
care o voi numi l, psihologpracticant. M-a rugat sd con-
descoperit ceva foarte diferit. Multe sisteme
fo_ sult o pacientil a sa pentru care era foarte ingrijoratd
losesc mutd energia (apa cum ai muta piesele pe
-gi o (o voi numi F), cdreia i se aplicase un diagnostic clinic
ubld de gah). Torupi, Ho'oponopono mi_a dezvdluit
cum de dezechilibru mintal, care avea la activ numeroase
sd gterg elementele negative care se manifestd
ca pro_ tentative de suicid Si care fusese de cAteva ori pusd in
bleme in interiorul meu (indepdrtilnd astfel
chiar-pie_ cdmagd de foryd pentru proprta sigurangd. I-am spus:
sele de;ah). Eram cel pu;in uimit. La
acea weme, multe
dintre concepte mi-au trecut pe lAngd ureche, ,,Dar ce Si-am f\cut?" Mi-a spus: ,,ftiu cd o poSi ajuta.
pentru Trebuie sd o pogi ajuta. Dacd nu, nu va reugi sd treacd
zEno uunts DoYada

Am fost de acord. La sfLrgitul convorbirii,


peste asta."
zeu sd md indrume.
I mi-a spus, de asemenea, cd F fusese cilndva agresatd Este foarte, foarte greu sd faci asta. Am greu?
spus
de un maseur. M-am intrebat: ,,Ce ap putea face pentru Da, dar cred cd totugi lucrurile se imbundtdgesc gi cd ni-
a o ajuta pe aceastd femeie?" ciodatd nu putem ingelege totul, pentru cd sunt aterca
in seara aceea, cilnd am ajuns acasd, m-am intrebat realitdgi ce coexistd in acelagi tipar temporal. Nu ar tre-
o bund bucatd de timp cum aF putea proceda. Cum ag fi buie sd ne pierdem tinpul cu intrebdri, ar trebui pur;i
putut sd determin weo schimbare la acest nivel? Dupd simplu sd acgiondm.
ceva weme, mi-am amintit: Ho' oponopono ! Ho,opono_ ProcedAnd astfel, vom reugi sd nu ne fim o piedicd
pono! Mi se derula in minte ca o bandd stricatl. Aga cd in calea dezvokdrii propriei percoane. CAnd vom pdpi
am inceput sd depun eforturi serioase pentru a aplica in afara sinelui pentru a da vina, a reacgiona, a ne plAnge,
metoda inaintea consultagiei, in timpul acesteia gi dupd a g,eme;i aga mai departe, vom pierde de sub control si-
aceea. Nu i-am spus nimic lui F despre secretul meu. in tualia - gi anume gansa de a ne elibera de problemele
timpul consultagiilor, camera de tratament era plind de din interiorul nostru. Dacd vom arunca vina pe altci-
bund dispozigie ;i in aer plutea o pace consisientd pe neva, vom fi deconectagi (ca ;i cum nu am fi pldtit fac-
mdsurd ce md purifrcam. pentru a scurta povestea, a, tura la cablu, gi gata! am rdmas frrd HBO).
vrea sd spun cd F s-a schimbat complet;i cd este acum Trebuie sd ne pdstrdm echilibrul, sd nu ne conside-
o femeie normald care igi trdie;te viaga a;a cum e ea. rdm sfingi, dar nici sd nu cddem in depresie, ci pur gi
Este dovada vie cd, dacd ne asumdm 100o/o responsabi_ simplu sd ne continudm drumul fdrd a critica darul cel
Iitatea, siruagia se poate intr-adevdr schimba. mai mare - sinele.
$i in cazul meu, practica masajului s-a modificat Si Dacd mil poticnesc in procesul de purificare, md
foarte rar mai ating pe cineva. Acum plutesc prin viagd, trezesc gi o iau de la capdt - incd o gansd de a vedea ,din
lovindu-md de unele obstacole din c6nd in cind, a;tep_ ce-i frcutd budinca".
t6nd uimit sd vdd unde md va duce puriftcarea. A fost Mulgumesc!
simplu? Nu, dar valorific cu adevdrat toate siruagiile care Brian Om Collins.
m-au ajutat sd realizez cine sunt.
Dupd mul;i ani de voluntariat pentru Foundation
of I, Inc. Freedom of the Cosmos, punctul meu de ve_
dere este simplu:
Intotdeauna vor apdrea obstacole intr-un fel sau
altul, fie probleme de familie, fre situagii de stres, cri-
ticd, rdzboi, gi la inceput mi-a fost greu sd accept asta.
Acum, in loc sd md intreb,de ce eu?.(ceea ce induce un
rdspuns legat de vind), spun mai degrabd ,,sunt respon_
sabil" ;i pur gi simplu aplic metoda ;i il tas pe Dumne_
Cum sl obflne0 rcnIAtu mal npilre t3t

Shakespeare semnaleazd gi problema amintirilor:


Cdnd la taifasul gdndurilor bune
Cuvr sA onrrNETr le chem la mine, glasuri din trecut
depldng speranle ce-n desenaciune
REZULTATE MAI RAPIDE s-au stins, gitimpu-mijelui, cel pierdut.

Md maifrimAnti pierderile cite


Le-am incercat cAndva gi seami dau,
Nu ii spui Divinitdsii ,,te rog sd md ie4i" pen- Plitesc din nou imagini mohorAte
tru cd Divinitatea are nevoie sd audd asta; o spui Ce, vii odatd, mi inconjurau.
pentru cdtu ai nevoie sd. o auzi.
Sonetul 3C
Dr. Ihaleakala Hew Len
Morrnah arati care este scopul darului vieqii pe care ni
l-a frcut Divinitatea:
in ciuda tuffior dovezilor pe care vi le-am oferit in capi- ,,Purifici, $terge, gterge qi gisepte-;i propriul Shangri-
tolul anterior, eu inci mai aveam unele indoieli. [-am spus la. Unde? in interiorul tiu."
dr. Hew [,en ci nu puteam vedea intotdeauna rezultatele ime- Shakespeare gi Morrnah sunt mesageri care ne deschid
diate obqinute in urma purificlrii. Mi-a spus: ,,DacI ai putea noi perspective asupra misterului existenlei.
vedea toati gama de rezultate in urma purificirii tale qi a altora, Eram un tip destupat la minte, atat cat poate fi un om -
ai fi uimit. $i te-ai purifica gi mai mult. Jii in zuflenrl tdu toate cel pulin un om numit foe Vitale, sau chiar Ao Akua. Dar
gregelile lumii, la fel cum fac pi eu", a mai adiugat el. ,,Shakes- incd nu ingelegeam esenga a ceea ce dr. Hew Len incerca si
peare are o perspectivi incredibil5: ,,Biet ruflet, miez al lunrlui imi spuni. Dar continuam s[ invig. Mi-am amintit ce scri-
meu, lunrl / mereu newednic, cine te-nwijbi..." fSr:,netul 1 4Q-. sesem intr-una dintre ci4ile mele anterioare: confuzia este
Shakespeare ne atrage atentia cE raliunea (intelectul) acea stare minunati care apare inaintea clarificirii.
genereazl nebunie, confuzie, neclaritate: Ei bine, m[ aflam in acea ,,stare minunati".
Nenumirali vindecitori au venit la dr. Hew Len, pl6n-
Abstras gAndirii, fuge, gi-abia prins,
gAndu-se ci se simt r[u sau cI nu au capacitatea de a-i ajuta
nebun momeala cautd, ca pegtii,
in mrejile intinse dinadins... pe oamenii pe care ii consulti. Puteam spune gi eu acelagi
Sonetul 129-- lucru. Inifasem deja programul de instruire in miracole la
www.miraclescoaching.com gi woiam ca trainerii mei si in-
geleagi ci, pentru a-i vindeca pe algii, trebuie mai intAi s[ se
*
Sonefe, William Shakespeare, Editura Litera lnternagional,
Bucuregti-Chigin5u, 2002 (n.red.)
" William Shakespeare, op. cit. (n.red.) ' William Shakespeare, op.cit. (n.red.)
ZENO UUITts Cum sl obflned rezulfutu mal nDilIe

vindece ei ingigi; ceilalqi sunt deja perfecgi. Dr. Hew Len a ar putea fi r6u in a spune tot timpul,,te iubesc"? Nimic. De
explicat acest aspect intr-unul dintre e-mailurile sale: fapt, zero.
Dupi cum explica c6ndva dr. Hew Len, ,,pentru a des-
Un cursant al metodei ldentitd[ii Ho'oponopono din Calabasas, chide calea revdrsirii bogigiei divine, trebuie mai intAi si-1i
California, a strigat brusc in timpul discursului pe care il fineam in ca- stergi amintirile. AtAt timp cAt amintirile (blocajele/limi-
drul sesiunii de instruire din acest weekend: tirile) sunt prezente in subconqtient, ele nu-i dau voie Di-
u ,,Doamne, acum gtiu de ce mi durea aga de tare stomacul vinitiqii si ne ofere piinea noastrd cea de toate zilele."
cdnd aplicam procesul de vindecare. Eu luam de bund voie asu-
Am inceput si simt ci aceast[ metod[ de purificare qi
pra mea suferinlele clienfilor mei. $i nu trebuie sd fac asta. Le
eliberare prin a spune ,,te iubesc" trebuie impirtigitl lurnii
pot pur gi simplu indepdrta."
intregi. Pentru ci imi merge mintea la afaceri, am vlzut gi
Acel cursant a infeles o laturd a problemei pe care iera-
peulii" nu o infeleg. Ei nu pricep cd pacientul este de lapt
in aceasta un produs, aga cd am vorbit cu unul dintre parte-
perfect. Nu clienlul este problema. Nici terapeutul nu este pro- nerii mei de afaceri, Pat O'Bryan, despre realizarea unei in-
blema. Problema este ceea ce Shakespeare desemneazi prin: registriri audio a metodei. A fost imediat de acord. in timp
jelui, cel pierdut." ce el realiza muzica gi eu inregistram cele patru expresii,
"'l'impu-mi
Problema sunt amintirile care revin mereu in subcongtient, am frcut pi o copie web (o Puteti g[si la www.milagrore-
acel Unihipili, partea pe care o ?mparte cu clien- searchinstitute.com/iloveyou.htm)
"vindecdtorul"
tul sdu. Acel site gi inregistrarea audio respectivi au avut un
Metoda ldentiti[ii Ho'oponopono este un proces de rezol- mare succes. Dar mai bun decAt faptul cE am avut vAnz[ri
vare a problemei prin cdinfi, iertare gi transformare, pe care ori- imense a fost sentimentul c[ ii ajutam pe oameni sd se tre-
cine if poate aplica asupra propriei persoane. Este o cerere zeasci la puterea pe care o conferi folosirea acestui Proces
adresati Divinitdfii pentru a transforma amintirile problematice simplu de purificare. Imaginagi-vi mii de oameni spunAnd
din Unihipili in zero, ?n nimic. ,,te iubesc"!
La fel se intdmpli giin cazultdu. Amintirile problematice
din Unihipili sunt probleme recurente, fie ele legate de greutate, Mark Ryan - prietenul care mi-a vorbit pentru prima
lie de copilul pe care il ai sau de orice altceva. Mintea con- dati despre misteriosul vindec[tor care i-a tlmiduit pe in-
gtienti, intelectul, nu are nicio idee despre ceea ce se intdmpld. fractorii bolnavi mintal - a devenit ajutorul meu in realiza-
Pentru ci lucrurile stau astfel, Ho'oponopono apeleazi la rea unui produs bazat pe persPectiva dr. Hew Len.
Divinitatea din interior, care gtie si tranforme in zero toate amin- impreuni cu Mark, am realizat un DVD. Ideea este si
tirile care apar mereu in Unihipili. facem in aEa fel ca schimbarea si fie ugoari, fXrX efort. Nu
Trebuie si fac o observafie. Agteptirile gi intenfiile nu au ni- aveti decat si deschidegi DVD-ul cu orice player qi si privigi
ciun impact asupra Divinitifii. Aceasta va acliona cum gi cdnd spectacolul. Ceea ce ve[i auzi sunt Pove$ti spuse fie de Mark,
crede de cuviinfi, in felul siu 9i la timpul potrivit. fie de mine, gi mult[ muzici original[. Ceea ce veli vedea
conqtient sunt imagini frumoase, precum insule sau nori.
Degi nu inlelegeam inci toate acestea, aveam toruEi ca- Ceea ce veqi vedea incongtient sunt mesaie subliminale care
pacitatea de a spune ,,te iubesc". Pirea un gAnd inocent. Ce vor aplrea pe ecran doar cAteva clipe. Aceste mesaje sunt
-T
tu ZEROUUITT tum sE obflne[ rcnlAtu mal nplde

asemenea unor telegrame trimise subconqtientului dum_


El a pus simbolul acesta pe o carte de vizit[ gi a frcut
neavoastri. Ele vor afiga cuvintele care vi vor ajuta si re_
chiar ablibilduri gi nasturi cu acest simbol (vedeli
nuntafl la resenrimente gi si simlili dragoste. intregul DVD
www.businessbyyou.com). CuvAntul Ceepo rt inse a mni
este creat pentru a vI ajuta si iertaqi qi si sirnlili din nou dra_
,,purifici, $terge, $terge pAni vei intra in port - starea zero"*.
goste (vizitagi www.subliminalmanifestation.com.).
Pentru c[ acum sunt convins c[ purificarea este singura
Acest produs a fost realizat pentru a-i ajuta pe oameni
cale de a ob$ne rezultate rapide, port doul ace de cravatd.
si elimine blocajele negative interioare. pe misuri ce au eli-
Lipesc acest simbol pe orice, de la magina mea la computer,
minat tot mai multe stdri negative, au ajuns din ce in ce mai
la portofel gi pAni la echipamennrl de sport. Mi l-aglipi 9i de
aproape de erperimentarea strilucirii acelei stiri a fiingei cu
frunte daci nu ag crede c[ arit ciudat aga. Desigur, mi-aq
zero limite.
face ;i un tatuaj cu acest simbol.
$tiam c[ ideile ne vin pe misuri ce ne continudm puri_ intr-o zi, cAnd dr. Hew Len mi-a frcut o vizit[ pentru a
ficarea. Acestei stdri i-am dat numere de Marketing Insiirat. discuta despre carte, i-arn aritat noua mea carte de vizit5.
ln ffecut, obiqnuiam si creez un alt produs combinAnd idei Un prieten imi frcuse o pozl in care stdteam in faqa celei
gi produse deja existente. Acum realizam c[ ceea ce fdceam mai noi magini, un Panoz Esperante GTLM din 2005, o ma-
era mult mai puternic, mai puqin srresant cfind l[sam ideile gini sport asamblat[ manual, produsi undeva in Atlanta.
sI curg5 pur gi simplu. Tot ce trebuia eu sI fac era sH acfio_ $tiam cI in acea pozi arit foarte sigur pe mine gi probabil ra-
nez. Aqa am ajuns eu gi Pat si facem gi acea inregistare cu,,te diam bunistare, dar nu aveam idee cAt de puternici era acea
iubesc". Aga am ajuns eu gi Mark si crelm acelbvD cu idei imagine. (Vede$ poza cu mine gi cu Francine de pe cartea de
subliminale. Ideile imi veneau in minte, iar eu le puneam viziti, pe pagina urmitoare.)
in aplicare. ,,Aceasta este o unealt[ de purificare", mi-a spus dr. Hew
_ Daci vX veli opri gi vi vegi gAndi la implicaqiile acesror
lucruri, s-ar purea sX figi uimigi. Ceea ce weau spun este ci
Len dupi ce s-a uitat la ea cAteva momente. ,,PoEi purifica cu
ea amintirile gi starea de negativitate trecAnd cartea aceasta
purificarea continui este mult mai importantr decat orice de viziti pe deasupra obiectelor, oamenilor gi pe deasupra
altceva. Pe misurl ce vi veqi purifica, vegi primi nenumirate ta."
idei. $i unele dintre ele s-ar putea si vI aduci multd, multd Fie ci are dreptate sau nu, m-am simgit mult mai bine
prosperitate. gi eram acum dispus sd o transmit mult mai usor gi altora.
Dr, Hew Len sugereazi cAteva c5i de purificare perrna_ Imediat arn ridicat cartea de viziti deasupra corpului pentru
nenti. Una dintre ele este un simbol care i-a fost trimis prin a purifica negativitatea din jurul meu. Dr. Hew Len a zAm-
intermediul inspiragiei. Acesra este: bit, apoi a inceput sd rdd5.
Mi-a mai spus c[ emblema companiei produciroare
de mapini Panoz, cu un simbol yin-yang qi cu un trifoi,

*
In englezi in original: ,,Clean, Erase, Erase, while returning
back to Port - the zero state". (n.red.)
l.

r36
zEn0 uunE t'l,,tn sd obthefl rentlbtu mal nplde lgl

porl , surt reale. Dac[ le-aq aminti aici, nu aq reuqi s[ vi con-


unrg, daci mintea dumneavoastri este scePtici. PAni la
rrr rni, faptul c[ unii oameni lipesc desene Ceeport pe bi-
r,rrrile lor pentru a ob;ine o mirire de salariu poate pirea
l)r'()stesc, daci nu cel pugin o superstide. Ei bine, poate e
vorba de efectul placebo: funclioneazl pentru ci noi cre-
,lcrn ci funcgioneaz[. Dac[ e aqa, vi incurajez si face;i asta
irr continuare.
Marvin, de exemplu, un comerciant despre care vegi citi
in capitolul urm[tor, a depigit toate recordurile la capitolul
vrinzlrii maginilor de lux. Mi-a spus ci a lipit simbolurj Cee-
l)ort ,,peste tot".
,,Le-am lipit pe birou, pe tavan, pe computer, Pe cana
rlt' cafea, sub maginX, in sala de prezentiri qi in multe alte
Iocuri" a spus el. ,,Nu primesc ceva in plus pentru aceste eti-
chete. Totugi, cump[r sute de etichete gi le lipesc peste tot."
Poate credinga lui in aceastd unealtd de purificare este
cea care face ca lucrurile si funcqioneze.
Sau poate chiar unealta de purificare funcfoneazi.
Cine poate gti exact?
Un doctor mi-a spus cdndva: ,,Toate medicamentele au
de fapt doar un efect placebo."
este de asemenea o unealti puternici de Dacd gi cartea mea de vizitd are efect placebo, este cu
purificare. pentru
ci imi iubesc masina gi gofez destul de frecvent, gAndul cd sigurang[ mai ieftin[ decAt multe altele.
mi purificam doar conducAnd-o m_a ftcut sd zAmbesc. V[ incurajez si folosiqi orice vi se pare cd ajutl.
Purificaqi, purificagi, purifi caqi.
Cel mai frumos lucru in leg|turi cu carrea
mea de viziti
estecI are incorporatl imagilsa maginii cu acel simbol pe
capotd. Aga devine o unealtl dubli de purificare.
Sunt sigur cI din cauza unor afirmalii de
genul acesta,
unii oameni il considerd pe dr. Hew Len ca fiind
sirit de pe
fix. Dar, indiferent daci il considerafl nebun
sau nu, rezul_
tatele pe care eu gi atAgia alEii lg obginem cu
astfel de unelte
,,nebunepti", cum e cartea meade viziti sau acest desen Cee_
trun str orlmlfl bogiflI mal multe

- Mingea de baseball este Divinitatea, a spus el. Trebuie


.,i vi concentrati s[ ajungetri mereu la zero. Fdr[ arnintiri.
Cula sA pruMrrr fiiiri programe.Zero.
Purificare, purificare, purificare.
BOGATII MAI MULTE Tot ceea ce facegi este fig s[ vi purificafi, fie sI nu vd
prrrifica{i. Puteti alege ce v[ place. Dar nu puteti stabili 9i
rlac[ vegi obgine ceea ce v{ dorili sau nu. Trebuie si aveli
irrcredere in Divinitate ci yn face ce este mai bine pentru
rlumneavoastr[. Este posibil si Etili mai bine decAt Divini-
Eu sunt,I-ul ldentitilgii' tatea ce vd trebuie? Nu prex aq crede. Aqa cE renunlafi.
Ourau no ka J" Purificagi, purificaf , purifica$.
- Inten$a mea este s[ rn[ aliniez intenqiilor divine, i-arn
spus dr. Hew Len.
- Foarte bine Pentru tine, Ioseph.
UrmItorul seminar condus de dr. Hew Len la care am Intengiile sunt limit[ri. Iei decizia ci ai vrea un loc in
participat a fosr cu tonrl diferit de primul. Deqi mesajul prin- parcare pe rindul din fa$. Intenlionezi sX faci aqa. Dar Di-
cipal vorbea tot despre purificare qi gtergerea programelor gi vinitatea i$ d[ un loc de Parcare mult mai departe. De ce?
amintirilor stocate in plan mental, perspectiva sa era mult Pentru ci ai nevoie s[ mergi mai mult pe jos. Renungi si te
mai relaxati gi mai nonconformisti. A inceput jucAndu-se mai impotriveqti.
Purificfl, Purifici, Purifigfl.
cu o minge de baseball gi intrebAndu-ne apoi care era ideea
jocului. Am mai petrecut incl dsufl zile cu dr. Hew Len' in sali
principali a
erau treisprezece oameni. intreaga disculie se invArtea in
- De a atinge baza, a spus cineva. jurul modului in care apar problemele.
- De a cf,gtiga, a spus altcineva. - Vefi avea intotdeaura probleme, a spus el.
- De a sta mereu cu ochii pe minge, am spus eu. Nu sunt de acord cu iceasti fraz5, totugi am notat-o'
- Exact! a rbspuns dr. Hew Len cu accentul siu pro- Purifrcagi, purifi caqi, Purifi cagi.
nungat havaian. Pentru a cAqtiga sau pentru a atinge baza,
trebuie mai intAi sd stai tot timpul cu ochii pe minge. Ce as-
- Problemele sunt arnintiri care apar iar gi iar, a mai
addugat el. Ele nu vi aPa\in doar voud. Le imp[rtigiqi cu
pect din via{a voastri semnifici aceasti minge de baseball? alqii. Modul de a vd elibera de aceste amintiri este sd vi ex-
Toli erau ticugi. primali dragostea fap de Divinitate. Ea aude 9i r[spunde,
- Respiragia, a spus cineva. dar in felul cel mai potrivil pentm fiecare dintre voi, exact
- Aceste clipe, a spus altcineva. la timpul potrivit pentru fiecare in parte. Putefi alege, dar nu
Dr. Hew Len qi-a dat seama ci nu ajungeam unde vroia puteli decide. Divinitatea este cea care decide.
el, asa ci ne-a dat rispunsul: Nu ingelegeam. Purifiql, purific6, purific5.
zm,0uullT Cunsepffigloesfltu |lllultu w

Mawin, un tip vesel, zAmbitor, din Filipine, s_a ridicat


$tiam ci era foarte ocupati in acea zi, aga ci nu imi venea se
gi a explicat cX vinde magini de luX in
valoare de 150 de mi_ t'red cd pregltise ceva Pentru mine'
lioane de dolari pe an gi reu$e$re asta frri si_gi propuni sI
- Ce este? am intrebat-o.
vAndI ceva cuiva. Tot ceea ce face este sI se purifice.
- O surprizi imensS.
- Tot ce fac este si spun toati siug ,,te iubesc',, a expli_ - Spune-mi.
cat el cu engleza lui pulin stAlcit[. MI purific in timp
cult pe algii. Tot ce fac esre s[ mi pudiic, si rni purific""_iur_
- Nu ghicegti nici intr-o mie de ani, a spus ea'
Ai iar - Nu md pune si ghicesc. Nu am Ia dispozilie o mie
si mi purific. intotdeauna purific. de ani.
- Nu intenEionezi niciodatd nimic? l_am intrebat nein_ inainte sH vd spun ce imi pregdtise, da$-mi voie si v[
crezltor. Mi gAndeam cI cel pulin intenEioneazi s[ vflndi
cxplic ceva. Nerissa a fost foarte stresati din cauza nume-
magini, din mornent ce asta era slujba lui.
,oaselo, proiecte pe care le avea' Nu rnai Putea face fa!5'
- Niciodat5, a rdspuns el. Nu arn a$teptflri. pur gi simplu Lucra la L inregistrare video Pentru mine qi pentru un alt
mi duc la munc5 gi mi purific.
client. Ea creeaz[ programe computerizate Pe care wea sI le
Purifici, purifi cI, purifi ci.
promoveze. Trebuie si se ocupe pi de casi cAt timp sunt ple-
Am petrecut urmitoarele doui zile ascultAnd poveqti nume-
cat. Abia are vreme si-gi planifice ziua, asta Pe lAng6
despre purificare de la oameni obig\uiqi, ca mine gi
ca dum_ roasele ei proiecte. Aga c[ vi daqi seama cd am fost foarte
neavoastri. Dar este atat de greu de crezut. SI spui doar,,te
surprins cind mi-a sPus:
iubesc" gi si te puri-fici, gi lumea se va schimba? Aqa pogi
vinde - Jiam scos totul din dulap 9i am ftcut ordine'
mai multe magini? Aga poEi avea mai mulEi bani? Cum?
Purifici, Purifi ci, Purific[.
- Egti responsabil pentru tot, a spgs dr. Hew Len. Totul
Eram niucit. A-mi face ordine in dulap nu era o priori-
este in interiorul tiu. Totul. Firi excepfii. Trebuie
si te pu_ tate pentru mine, cu atAt mai pulin Pentru ea'
rifici in interior, altfel nu te vei putss-elibera.
SI purifici terorismul? - A* dat jos toate hainele, toate rafturile' am pus alte
rafturi, am Pus la loc hainele, gi-am pus hainele stivuite pe
Purifici, purificl, purifi ci. jos'
umerage pi le-am pus in ordine pe cele care erau pe
Si purifici economia?
Era la fel de surprinzdtor pentru mine ca 9i cum mi-ar
Purifici, purifici, purificd.
fi ldsat un cec in valoare de cinci milioane de dolari'
Si purifici - completali dumneqy6astrl _ ce?
Era de necrezut.
Purifici, purificI, purifici.
- Ce te-a determinat si faci asta? am intrebat-o'
- Depinde de tine sd purifici tot ce face parte din viaga Vroiam s-o fac de ceva vreme' a rispuns ea'
ta, a mai spus dr. Hew Len. -
A vrut si faci asta? Poate c[ da, dar gtiam cd nu avea
CAnd am fbcut o scurti pauz5, arn sunat acasl si v[d timp. Ideea ii venise din senin'
ce
fac Nerissa gi animalele noastre. Nerissa m-a lisat cu gura Dr. Hew len spune c[ atunci cAnd ne purific[m amintirile'
c5scati spunAndu-mi ci a pregitit o surprizl pentru simqit
-irr". inspiragia se revarsi in interiorul nostru' Nerissa s-a
zER0 ilun8 Cum si wlml{ bogtfl n{ nuln l{3

inspiratE si imi faci ordine in dulap. Este o meraforl gi dove- capului, foseph, a pus el privind
degte cd purificarea interioarl duce la ordine exterioard.
- Ai o aureolE in jurul
('cva ce eu nu vedeam sau nu simqeam. Simbolizeazi banii 9i
Nu poli gti care vor fi rezultatele exterioare.
seamini cu niqte vulturi.
Din nou spun ci pofi alege, dar nu poli decide.
Nu gtiu de ce am simqit nevoia s[ ii arlt un inel pe care
Mai tArziu, in camera de hotel a dr. Hew Len, am stat de il purtam. Era un inel de aur masiv, vechi de peste 2500 de
vorbl ca de la maestru la discipol. Atdt doar ci m[ trateazi ani, din Roma antici. A intins mina 9i i l-am pus in palm[.
ca gi cum eu ag fr maestml.
- Inscripgia de pe inel este in latini, i-am explicat.
- )oseph, egti un om ldsat de Dumnezeu sd fie de nota 10. F idem inseamni,,credinti".
- Sunt? Dr. Hew Len a rXmas tlcut cAteva clipe. P[rea si pri-
Eram mdgulit, dar recunosc cd habar nu aveam despre measci imagini gi irnpresii. $i eu am p[strat ticerea in timp
ce vorbea.
ce el examina inelul.
- Ai venit aici pentru a-i ajuta pe al;ii sd trezeasci Di- - intr-o viaqi trecuti ai fost un mare orator' a spus el.
vinitatea din ei, a explicat el. Scrierile tale sunt hipnotice.
Dar ai fost prins de mullime ;i omorit. Acest inel te vindeci
Este darul tEu. Dar mai e ceva.
de amintirea resPectiv[.
- Mai e? A fost interesant. Adesea avusesem flash-uri despre fap-
Purifici, purifi ci, purifici.
rul cd aE fi fost un orator vestit din trecut, iar in prezent mi-e
- Egti omul I al afacerilor, a spus el. $tii ce inseamni teami s[ vorbesc in public tocmai pentru ci in trecut fuse-
asta?
Habar nu aveam, gi i-am spus. sem omorAt dupi un discurs. M-am gAndit ci era o amintire
inventatd a eului Ei nu una veniti dintr-o vial[ anterioari.
- Egti un fel de Iizus al afacerilor, a rhspuns el, omul care
poate realiza o schimbare. Cumva, dr. Hew Len a readus la suprafaqi acea amintire 1i-
nflnd in mdnd inelul meu.
-- CAnd imi spunea toate acestea, mi gAndeam sI pistrez
discugia respectivd doar pentru mine. Nimeni nu va crede - tl port foarte rar, i-am mirnrrisit.
ce mi-a spus. Nici eu nu credeam. - Poarti-I, mi-a spus el. Poarti-l mereu.
Purific5, purific5, purificd. Se uita ginti la inel.
- CAnd eram cu Morrnah, a spus el gAndindu-se la anii - Este uimitor, a sPus el. Inelul a fost purtat de un vin-
in care kahuna l-a invigat tehnica modern[ a Ho'oponopono decXtor care $tia valoarea cunoaqterii de sine.
pe care o predi ast[zi, in primii cinci ani am crezut c[ este Eram fascinat. Dr. Hew Len avea aura unei mlri linig-
nebuni. Dar inrr-o zi gAndul acela a disp5rut. tite intr-o realitate involburat[. in timp ce lumea se invAr-
Stilul de a vorbi al dr. Hew Len este poetic, sincopat, vi_ tea nebunegte, el pirea liniEtit. Vorbea din inimi, acceptdnd
zionar. Pare s5-gi foloseascb concomitent ambele emisfere tot ce venea in viala lui, tot ce se spunea. Se uiti lint[ la
cerebrale, in timp ce noi, restul, abia inv5glm cum s6 o fo_ mine gi apoi la Picioarele mele.
losim doar pe una. A sirit de la a-mi spune ci sunt un fel de
salvator al afacerilor la povestea cu Morrnah. in felul siu, gi
- Doamne, foseph, ar trebui sd stau la picioarele tale, a
spus el, vidit migcat de ceea ce vedea in mine. Epti aseme-
el este hipnotic. Eram intrigat. Vroiam si gtiu mai muhe.
nea zeilor.
zEn0 tunts Cum sd nrlmld DogdflI mal malte t6

Purifici, purifici, purificd. rnult succes, dar nu ajungl nici mlcar printre pri-
a reugit sd

,,Ne afldm aici doar pentru a ne purifica, ne-a adus el rnele zece. Arn realizat o camPanie major[ de publicitate
aminte in timpul gedinqei din acel weekend. purificali-vi pentru a atrage atenlia asupra acestui titlu. A primit in final
intotdeauna, neincetat, pentru a vi elibera de toate aminti- ceva atenqie, dar vAnzirile nu au crescut. I-am spus dr. Hew
rile, gi astfel Divinitatea vI va da inspirafia sX facegi ceea ce l,cn ce se intAmpla.
trebuie." - in mintea ta, scufundi cartea intr-un vas ce contine
Purificd, purifici, purifici. api qi un fruct, m-a sfttuit el. $tiu cl pare o prostie. Dar no-
In timpul seminarului respectiv mi-am dat seama cd teazE-qi data de astdzi, inmoaie cartea imaginar in api Ei vei
m-am purificat pentru una dintre c54ile mele, dar nu gi pen- vedea ce se va intAmpla.
tru cealalti. Am petrecut destul de mult timp exprimAn- M-a surprins apoi intrebindu-m[ gi de Oprah.
du-mi dragostea pentru Factorul de atracfie, care a devenit - Vrei si ajungi la emisiunea ei?
num5rul unu la capitolul vAnziri. Dar nu am petrecut prea M-am bAlbAit spunAndu-i cI mi-ar pldcea mult si mi
mult timp manifestAndu-mi dragostea fagl de carrea cealalti, duc cAndva. Atunci nu fusesem invitat nici mlcar la emi-
There's a Customer Born Every Minute (in fiecare minut se siunea Larry King Live, aEa cI Oprah plrea o idee destul de
nafte un client), care nu s-a vAndut prea bine. CAnd mi-am indrizneali.
dat seama de asta, un fior mi-a trecut pe gira spindrii. De - Trebuie si fii purificat ca sX nu te ineci, m-a sfttuit el.
aceea nu avusese succesul celorlalte c5rgi. Purificl, purificd, purificd.
CAnd am participat la primul seminar, am aflat ci pot -Doi autori au participat la acea emisiune qi s-au inecat,
folosi radiera de la capitul unui creion penrru a md purifica. mi-a explicat el.
Trebuia doar si ating punctul problemi cu capitul creio- - Eu n-aq vrea si se intflmple asta, i-am spus.
nului. Asta era tot. Era de fapt un simbol, dacd nu chiar o - CAnd vei merge la Oprah, va fi pentru ci aga a ales ea,
unealti de gtergere a amintirilor. Am scos o copie a manus- qi nu pentru ci aga ai ales tu, mi-a mai spus el.
crisului Manual pentru viagd;i am pus creionul pe el. Luni - Asta sunl destul de profund, am comentat eu.
intregi, am atins manuscrisul cu creionul in fiecare zi. Ori de - Trebuie s[ renunqi la ideea cd algii fac ceva Pentru
cAte ori aveam cartea pe aproape md opream, luam creionul tine. Ei fac acele lucruri pentru ei. Tot ce trebuie s[ faci tu
gi atingeam capitul cu radieri de carte. Poate vi se pare o este si te purifici.
nebunie. Dar gestul funcgiona ca un declangator psihic pen- Purifici, purificd, purifi c[.
tru a mi ajuta si scap de amintirile legate de carte. Ei bine, inainte si termin discuEia cu el, l-am intrebat din nou
cartea a devenit una de succes gi s-a menlinut in vArfuI cla- despre acei ani cAnd lucrase ca gef de seqie la spitalul de bol-
samentului timp de patru zile. Companiile mari au cumpi- navi mintal.
rat-o in mii de exemplare. Wal-Mart qi-a ftcut un stoc intreg
- Aq vrea s[-1i fie clar un lucru, mi-a spus el. Nu a fost
de c[4i. Revista Woman's Daya recenzat-o in paginile sale. uqor gi nu am reugit sI fac asta singur.
Dar nu aplicasem purificarea gi pentru cartea in fiecare Aq fi vrut s[ ptiu mai multe. Mult mai multe.
minut se natre un client. Cartea a apirut, a avut destul de Purifi c5, purifici, purificX.
.iun sil DilmlA boshfll mll multe t47

Se pare c[ togi cei care aplicl Ho'oponopono au de spus ne-a implicat in discugie punflnd intrebdri gi oferind rds-
o Poveste mai degrabtr hipnotic[. De exemplu: punsuri. Nici nu bilnuiam ci dr. Hew Len dezgropa cu
Dngd dr. Hew Len, indemflnare toate amintirile gi iudectgile ascunse pentru
a le purifica pi transforma.
Am participat recent la reuniunea Ho'oponopono
d1n Prinsd in plasd, am ridicat mflna, am Pus intrebilri
lhilade$hia. Ap vrea sd vd mulgumesc, ctt rccunof- Siam filcut comentarii. Totupi, pe mdsurd ce timPul tre-
tinS! Si umilingd dintr-o inimd sincerd, pentru
cd mi-agi cea, incepeam s6 simt cd, ori de cflte ori adresam o in-
amintit de calea spre Acasd. Sunt vepnic recunoscdtor
Divinitdgii, dumneavoastrd pi rumror copiilor care v-au trebare, dr. Hew Len md punea la p\mAnt Md simgeam
ajutat sd predagi aceste invdgdturi. rdu. Fiecare rilspuns md,,ardea" gi mil simgeam umilitl
inpublic.
Ceea ce urmeazd este o milra;.r:ie in urmasemina_
ruIui. Este o destlinuire pentru toli PAnd duminicd dimineaia eram atAt de mAnioasd pe
aceia care s_ar putea
sd pund la indoiald puterea metodei Ho,oponolpono. dr. Hew Len,lncilt imi doream sd plec. I1 consideram
DScd vi se pare cd este folositoare, vd rog si o arogant, dominator gi impundtor. Stiteam acolo gi fiet-
ariagi gi
ajtg.ra. Dacd nu, daSi-o uithrii gi fre ca recun1tinla beam ln suc proprtu, nervoasd, gata sd pltng.
mea
fagd de togi sE fie suficienrd. Eram atAt de fitrioasd, incAt nuwoiam decilt sd dis-
Vd mulsumesc din inimd tuturor. par. Nu eram foarte siguril dacd-mi convenea sau nu sd
Fie ca Dumnezeu sd vil dea pace, ingelepciune, capitulez, aga cd m-am ridicat pi m-am dus la baie, de
sil_
ndtate Fi o viagd lungd pentru a vd purifrca pia gfisi teamd sd nu incep sd pl6ng in sala de confetinSe. Am
calea
spre Acasd. stat in cameta aceea cu miros lnSepiltot gi m-am ldsat
Cu multd, muhd draggoste, consumatd de furia in care se transfonnase supdrarea
Dana HaWe mea. Simgeam o {urie oarbd. O parte din mine nu vtoia
sd renunge la furie. Dar o altd parte din mine nu inceta
Mdrnrisire f\cuti ln urma seminarului sd spund: ,Iartd-mfr, iarti-md. Te iubesc."
H o' opo nopono d in philadelph i a Am continuat sd spun asta iar Fi iar. Apoi am reali-
Dr. Hew Len a deschis seminarul cu o lecrurd pi
cA_ zat cd furia s-a transformat intr-un nou sentiment, pi
teva desene. Ne-a descris modul de funcgionare al meto_ eram conftientil cC acea fitrte se infihrase 9i se deghi'
dei Ho'oponopono. Ne-a lntrebat: zase ca un foc mocnit ln conStiinga mea 9i lnainte
* ori
,,Cine suntegi voi? $tigi
crne sunregi?". Impreund, am explorat realitatea
incredi_ de cAte oi mC simseam umilitd de so;ul meu sau cAnd
bild, eternd, fttd limite, totald, cimpletd, golitd, realitatea mama soacrd insista cil ea are dreptate. $t, oo, era o fe-
zero a adevilnrului nostru eu din care emand pacea
ade_ meie care fricea ca negrul sd pard alb, zdpdcind mintea
vdratd. El a numit-o .Acasd., Apoi am exploni unui copil nevinovat.
lmpreund
cu el tntrebarea ,,Care
este problema?". ,,ASi olru*rt Apoi am ingeles. Am,prins ideea". Aha! Asta era!
weodat|", a fntrebat el, ,,cH oriunde ertstd o problemd Era vorba despre o amintire veche, birna din ochiul
sunregr gi voi? A*a nu vd spune nimic?".
Ca gi Socrate, meu, pe care o lnftgeam in inimile altora. Aceasta era
148
zEn0 ImIIB Cum si prlmlfl boEdflI mal multe

amintirii pe care o cdrasem in inima mea pAnd in


sabia
cuvinte pe care le scrisesem pe o foaie de hArtie, cuuinte
momentul prezent gi cu care ii mdceldream pe algii _ pe care reprezentau probleme -,,computer", ,,fiu" gi ,,sog".
dr. Hew Len, pe mama mea, pe sogul meu, pe Bush, pe Din nou, accentuez cE nu am cunoscut puterea acestor
S:ddam Hussein pi pe oricine puteam gi ciopergi. cuuinte pLnd nu m-am dus acasd.
Despre asta vorbea dr. Hew Len, despre ""u"i
aceastd casetd fiul m-au felicitat.
CAnd in sfArgit am ajuns, soSul gi
care ruleazd Ia nesftrgit.
ZLmbind amindoi maligios, mi-au spus: ,,Ghici ce
Nu am mai plecat. Am mers inapoi in sala de con- ne-am luat cAt ai fost plecatd?" ,,Un computer nou7"
feringe gi am fost extrem de calmd tot restul zilei. Spu_
Ghicisem. Avusesem probleme serioase cu computeral,
neam in tdcere in mintea mea: ,,imi pare rdu. Te rog
probleme care cereau ore intregi de asistengfr tehnicd,
sd md iergi. Mulgumesc. Te iubesc.', Dupd asta, cilni|
pAnd cAnd am ajuns sd md intreb dacd computerul nos-
dr. Hew Len a rdspuns la intrebdrile mele, am simgit pen_
tru nu era cumva un spirit malefrc, un duh sau o fan-
tru el doar dragoste, nimic din sentimentele anteiiare.
tomd. Mai muh, avusesem numeroase ciocniri familiale
EI nu se schimbase dehoc. Ceva se rchimbase in mine.
in uhimele sdptdmAni din cauza computerului capricios.
La ceva timp de Ia intoarcerea mea in sala de con_ Nu imi pdsa prea muh de computer. Vroiam doar inSe-
ferinSe, dr. Hew Len ne-a povestit o experienSd per_
legere.
sonald despre primele sale contacte cu Ho,oponLopono.
Am fost pugin surprinsi cLnd gi sogul, gi fiul meu
Plecase de Ia curs nu o datd, ci de trei oi, de ftecare datd
au spus cd da, cumpdraserdun computer nou. Cu o seard
gLndind cd instructorul era ,,nebun, gi cd risipise banii inainte, se hotdrilserd sd mai agtepte snse luni pLnd sd ia
daSi pentru curs. Atunci m-am intrebat:
,,Oare Ftie ce unul cu un procesor de 64 de bigi. Apoi au spus: ,,Ghici
gAndesc? Oare gtie cd era cilt pe ce sd plec pentru cd am
de care va fi." Am enumerat toate mdrcile pe care Ie
crezut cd era nebun?"
;tiam: DelI, Hewlett-Packard, Sony, Gateway, Compaq
in timpul pauzei urmdtoare, m-am apropiat cu grijd gi muhe a[te[e. Am amintit orice fel de computer pe
de dr. Hew Len. Plin de dragoste, explica cum memo-
care il Ftiam.,,Nu, nu, nu", au. strigat ei la fiecare incer-
ria masculind, veche, dominatoare igi ardtase faga. EI a care a mea. ,,Md dau bdtuti!", am declarat.
mai precizat cd aceasta este o amintire destul de comund
Sogul meu, pe care-L cunosc de acum de 30 de ani,
gi cil este nevoie de multi perseverenld
Ei rdbdare pen_ esfe un om foarte hotdrAt. Are o voingd de fier care,
tru a o uindeca. De-abia cAnd am ajuns acasd, am ince_ atunci cAnd este con1tientd gi concentratd intr-o direc-
put sd ingeleg profunzimea vindecdrii care se petecuse gie, se transformd intr-o ambigie fantasticd. Dar cAnd el
in mine Ia acel seminar. nu este a6t de con;tient de ea, trece drept incdpdgAnare
in weekend, dr. Hew Len ne-a indicat o serie de ;i nimic nu-l poate atunci mi;ca din loc. A fost un apd-
unelte de transformare, uneke care sftdeazd in totali_ rdtor ferm al calculatorului acela;i nimic, dar absolut
tate aspectul intelecrual. Fdrd sd a1tept vreun rezultat, nimic, nu-l fdcea sd-gi schimbe pdrerea. Aga cd, in mo-
am luat cu hotdrire gi cu scepticism creionul, gi spu_
mentul in care amAndoi au strigat la mine ,,Apple!", pu-
nAnd,,picdturd de roud", am atins creionul de cele-trei
teau sd md culeagd de pe jos. Vedegi,la inceput eu imi
r60
ZEN|I I,IUNT

dorisem un Apple, dar calculatoarele Applu nu erau


permise in casa noastrd a1a cum carnea de porc nu este
permisd intr-o casd de evrei.
Poate unora li se pare trivial. Dar sunt cilsdtoritd M TILE SCEPTICE
de 30 de ani pi in timpul acesta cdsnicia noastrd a avut
de traversat dealuri gi vdi in timp ce noi doi ne luptam sd VOR SA STIE
stabilim un scop comun - al unitdgii gi egalitdgii. Aceastd
alegere inconptientd a computerului reprezenta,,rid.ica-
rea pe care doar cei implicagi ln luptd iI pot
-steagului",
vedea. $tigi, dacd mi-ar fi spus cineva cd Tibenl a iipit ScopulvieSii este sd fii aSezat iardgi in Dragoste,
de sub influenga Chinei, nu ag fi fost mai uimitd decAt clipd de clipd. Pentru a implini acest scop, individul
eram deja. trebuie sd conptientizeze cil este 100o/o responsabil
imi amintesc momentul in care am ridicat creionul pentru viaga sa, afa cum a creat-o. Trebuie sd vadi
Si, spunAnd,picdrurd de roud", am atins cuvintele ,,sog,,, cd gdndurile sale ii determind viaSa apa cum este ea
,,computer" Si ,,{iu". Este posibil ca 30 de ani de conllicte clipd de clipd. Problemele nu sunt persoane,locuri
sd fie atflt de uSor gi de simplu dizolvagi? E posibil ca sau situagii, ci mai degrabil gAnduri ale individului.
doar repetAnd expresiile ,,imi pare rdu", ,,te rog sd md Acesta trebuie sd ajungi Ia lnSelegerea faptului cd
ie4i", ,,mulgumesc", ,,te iubesc" sd se transformi o viagd nu existd un ,,acolo" exterior,
intreagd de conflicte cu figurile autoritare
- mama, Dr. Ihaleakala Hew Len
compania telefonicd gi sogul? Tot ce fdu esfe cd au tre-
cut doud sdptdmAni de la acel seminar. In fiecare zi,
aplic cu o conftiinciozitate aproape religioasd ceea ce
m-a invdsat dr. Hew Len . Fiul meu s-a vindecat dupd o DupI cum am amintit in primele pagini ale acestei c[4i,
perioadd indelungatl de boald, iar eu am scris un articol cu titlul ,,The World's Most Unusual The-
Si sogul meu vor-
bim despre lucruri pe care inainte Ie gineam secrete gi rapist" qi l-am afigat pe blogul meu. L-am postat gi pe site-ul
bine ascunse. O, gi seara trecutd a spus: ,,$tii, dragd, daid www.mrfire.com. A fost inclus de asemenea gi ln caftea lui
ig! place, igi pogi lua un laptop din acela miipentru David Riklan, 101 Great Ways to Improve Your Life (101
tine." modalitdgi extraordinare de a-gi imbundtdgi viaga). Acest ar-
ticol a devenit foarte rlspAndit qi cel mai discutat text din
cAte am scris. Era afigat in grupajele informative, trimis prie-
tenilor, expediat pe adresele de e-mail publice gi personale,
gi aqa mai departe. Se pare cI mesajul acestui articol ii inspira
pe to[. Exact articolul respectiv i-a atras atenlia directorului
de editur[ cu care colaboram, de la fohn Wiley&Sons, gi ast-
fel am ajuns s[ scriu pentru voi aceastl cafte.

b--
zEBo uunts n4rcscepdcevorsftute r\

Dar nu le-a pl[cut tuturor. Unii oameni nu au putut 1'1. Un pacient gatea de obicei internat ani intregi, iarcostul in'

crede ci un om, fie el gi psiholog, a puftt vindeca infractori ternirii se ridica de obicei la30 000 de dolari.
bolnavi mintal. Cineva i-a scris dr. Hew Len gi i-a cerut o ex- 12. Rata demisiilor in rAndul personalului era foarte ridicati.
plicalie. Acea persoand vroia si gtie exact ce experienqe 13. Zona din jurul spitalului era mohordti gi neingrijitd.
triise dr. Hew Len in acel spital. Sincer s[ fiu, gi eu vroiam 14. Personalul era format din oameni minunafi 9i milogi.
s[ gtiu. Iati r[spunsul detaliat al doctorului: 15. Descrierea Fe care am f6cut-o se potrivegte probabil ma.
joritafii spitaletor psihiatrice din fari.
Povestea, ca mai toate povegtile, are nevoie de o ldmurire.
Adevhrul este cd: in iulie 1987, cdnd am incetat lucrul la acea unitate medi'
1. Timp de caliva ani, am fost angajat de stat ca psiholog la cali, situafia se preaenta astfel:
Spitalulde Stat din Hawaii, specializat in probleme psihia-
1. Nu mai erau folosite camerele de izolare.
trice gi sprijinit de cdtre Departamentul havaian de Stat
pentru sindtate. 2. Pacientii nu mai fiebuiau legafi de mdini sau de picioare.

2. Trei ani, din 1984 pdnd in 1987, am lucrat ca gef de secfie, 3. Actele de violentd erau extrem de rare 9i veneau, de obl
20 de ore pe sdptdmdni, intr-o unitate cu regim de sigu- cei, din partea pacienfilor noi.
ranfi maximi in care erau internafi pacienfii care aveau la 4. Pacienfii trebuiau si aibi grijd de eiingigi, inclusiv in ceeq
activ crime, violuri, abuz de droguri, jafuri gi agresiuni im- ce privegte mediul in care triiau, munca 9i procedurile le'
potriva allor oameni. gale pe care trebuiau si Ie faci inainte de a pdrdsi unita'
3. in anul 1984, cdnd am inceput munca in funcfia de gef de tea.
secfie, toate camerele de izolare erau ocupate de pacienli 5. Au devenit obignuite activitdfile de relaxare precum joggin.
extrem de violenti. gul sau tenisul, activitifi pentru care nu era nevoie de apro'
4. in fiecare zi existau cdfiva pacienfi pe care trebuia s6-i barea psihiatrului sau ca mAinile 9i picioarele pacien[ilor s{
legdm pentru a preveni actele de violenfi impotriva altora. fie legate.
5. in acea unitale, violenla exercitati de unii pacienfi asupra 6. Au lost organizate activitili de lucru, cum arfi sphlarea mq.
altor pacienfi gi asupra cadrelor medicale era ceva obig- fird a fi nevoie, din nou, de aprobarea psihiatrulql
ginilor,
nuit. sau ca mdinile gi picioarele pacientilor si fie legate-
6. Pacienfii nu erau implicafi activ in procesul de vindecare gi 7. pacienfii puteau lustrui pantofi gi puteau face prijituri cq
reabilitare. formd de activitate fizicd.
7. Nu existau activitdfi specifice reabilitdrii in cadrul progra-
8. Pacienfii au inceput sd fie vizitali destul de frecvent de fa-
mului respectiv.
milie.
8. Nu existau alte activitdfi exterioare pe care si le des-
9. Problema demisionirii angaiafilor nu mai era actuala.
fSgoare pacienlii, cum ar fi munca fizicd sau relaxarea.
9. Pacienlii erau vizitafi foarte rar de cei din familiile lor.
10. Zona din jurul spitalului arita mult mai bine' era renovati
gi ingrijiti pentru ci oamenilor incepuse sd le pese.
10. Niciun pacient nu avea voie sd piriseasci zona de sigu-
ranfd maximi lSri permisiunea scrisd a psihiatrului gi firi 11. Ceidin echipa medical[ au devenit mult maiimplicafiix
a avea picioarele 9i mAinile legate. spriiinirea pacientilor, pentru a-i incuraia s6 lie responsabifi.
ZENO UMITB illnltte sceweYorsegila

12. Timpul necesar pentru internare gi tratament a scdzut de la ritualitate, despre filmul Secreru/ gi despre dezvoltarea per
cdfiva ani la cAteva luni. sonali. A fost interesant, dar altceva ce s-a intAmplat in tim-
13. Calitatea vielii, atat pentru pacienli, cAt 9i pentru cadrele pul drumului m-a iluminat cu adevlrat.
medicale, s-a schimbat complet gi semana cu un cadru fa_
El citise unul dintre articolele mele celebre despre
milial in care oamenilor le pisa unul de celdlalt.
dr. Hew Len gi despre metoda de vindecare havaiani
llo'oponopono pe care acesta o folosise pentru a vindeca un
Ce am fdcut eu ca gef de seclie? Am aplicat practica lden-
titd[ii Ho'oponopono ca metodi de ciinf6, iertare gi transformare pavilion intreg de bolnavi mintal.
pentru tot ceea ce se petrecea in jurul meu, pentru tot ceea ce Ca mulli algii, acel om a fost inspirat de articolul res-
percepusem inaintedrepl probleme, pentru ceea ce percepeam pectiv.
atunci ca problemi gi pentru ceea ce mi s-a pirut a fi problemi Ca mul$ al$i, nu prea l-a inleles.
dupd ce nu am mai lucrat in seclia respectivd. in timp ce ne plimbam prin frumoasa insulX Maui, l-am
Nu am fdcut nicio gedinfd de consiliere cu pacienfii mei. auzit plAngAndu-se cd nu poate vinde una dintre case. VAn-
Mi-am asumat responsabilitatea totata pentru a md purifica
ztrtoruI Ei cump[rltorul se ceftau din cauza acestei case,
de tot ce imi cauza probleme ca gef de echipl.
dAnd nagtere la minie gi la multe resentimente. Agentul de
Eu sunt o creafie a acelui EU SUNL perfect, aga cum sunt
toate gi tofi in lumea aceasta. lmperfect este orice fleac, imper-
vdnziri era prins in cearta lor, ceartd care nu avea sd se ter-
fecte sunt amintirile care reacfion eaz6, careapar sub forma cri- mine prea repede. Acest om era in mod clar frustrat de ceea
ticii, resentimentelor, mAniei, iritirii, Dumnezeu mai gtie a cdrei ce fXceau.
9i
alte porcirii mai depozitdm noi in suftet. L-am ascultat un timp gi apoi am simlit nevoia s{-i vor-
Pacea eului, besc.
Dr. lhaleakala Hew Len, pregedinte emerit alThe Founda-
- Nu ai vrea s[ qtii cum ar rezolva dr. Hew Len qss6lfl
tion of l, Inc. Freedom of the Cosmos situaqie folosind Ho'oponopono? l-am intrebat eu.
www.hooponopono.org
- Da! a exclamat el, v[dit interesat. Cu siguran;5 rn6 in-
tereseaz5. Spune-mi.
Degi eram gi eu inc[ in stadiul de invdgare a metodei - SI te vld ce-o sl-i spui, mi-a zis Nerissa.
Ho'oponopono, uneori Ie explicam qi altora, care erau des-
- Ei bine, eu nu sunt dr. Hew Len, arn inceput eu, dar
chipi la rninte, metoda respectivl. Desigur, faprul cd ii ve- scriu o carte despre el qi am participat la cursurile sale. De
deam deschigi era o reflectare a mea, nu a lor. Cu cAt mi aceea cred c[ gtiu cum putem rezolva situaqia.
purificam mai mult, cu atat oamenii din jurul meu deveneau
- Spune-mi!
mai buni. Dar acesta este un lucru destul de greu de accep-
- Dr. Hew Len priveqte in sinea sa pentru a vedea ce
tat. Este mult mai simplu str vrei si schimbi exteriorul, mai anume din interiorul lui cauzeaz[ aceasti experienl[ sxtg-
degrabl decAt interiorul. rioard, am inceput eu. CAnd lucra la spitalul de psihiatdg, s
ln Maui, un agent de vAnzlri ne-a dus sE vedem cAteva studiat dosarele pacienqilor. Depi ii era greali de faptele lor, el
case. Pe drum am vorbit foarte mult despre vindeclri, spi- nu a infruntat acele persoane. A infruntat sentimenlsls
zEnoumn LlnttlesceDflcevorsinde 157

pe care le simgea eL CAnd s-a purificat de ceea ce era in in- Am ldsat aceste cuvinte s[ acqioneze gi ne-am continuat
teriorul siu, au inceput pieisi se purifice gi si se vindece. rlrumul vizitAnd gi alte case din Maui.
- imi place cum sund, a spus agentul imobiliar. CAteva zile mai tArziu am primit un e-mail de la agen-
- Mulgi oameni habar nu au ce inseamni sb_1i asumi r ul imobiliar. imi spunea ci aplica in continuare metoda
responsabilitatea, am continuat eu. Tot timpul dau vina pe dr. Hew Len.
cineva. Pe mlsuri ce evolueazd gi devin mai congtienli, Aqa funcgioneaz[ totul.
incep sI accepte ci sunt responabili pentru ceea ce spun gi Este vorba despre dragoste.
fac. Dar, dincolo de asta, pe mlsuri ce devii chiar mal con_ Este un proces continuu.
stient, incepi si realizezi cE tu egti responabil pentru tot ce $i dumneavoastri purtati toat[ responsabilitatea.
spun sau fac ceilalEi, pur qi sirnplu penrru cI ei fac parte din intr-una din zile, am condus un seminar impreuni cu
viaga ta. DacS tu igi creezi propria realitate, atunci inseamni Mindy Hurt, care se ocupi de Biserica Unitariani din Wim-
cd tu creezi tot ce vezi, chiar gi aspectele care nu i$ plac. berley, Texas. Seminarul avea titlul ,,secretul banilor". in
Agentul de vAnzlri a zAmbit qi a clitinat din cap. partea finali le-am explicat participangilor metoda de puri-
Am continuat sI vorbesc. ficare Ho'oponopono. DupI terminarea seminarului, un
- Nu conteazl ce fac vAnzdtorul sau cumpirtrtorul in domn a venit gi mi-a spus:
aceast5 situalie, i-am spus eu. Conteazd ceea ce faci tu. Am o problem[, pentru ci mi-e greu si sPun,,te rog sE
Dr. Hew Len doar repetl ,,te iubesc,,, ,,imi pare r5u,', ,,te rog mI ie4i" pi,,imi pare rIu".
sd mi ie4i" gi ,,mulEumesc". Nu spune asta cuiva De ce? am intrebat eu.
"rrr-",
Divinitlgii. Ideea esre sI purifici acea energie pe care o im_
"i Nu mai auzisem asta pAni atunci. Eram curios.
pa4i cu algii. Nu pot crede ci un Dumnezeu sau o Divinitate a dra-
gostei are nevoie ca eu si cer iertare, a sPus el' Nu cred cd
- Aga voi face, a spus el. Divinitatea trebuie s[ md ierte pentru ceva.
- Da, dar nu face asta ca si obgii ceva, am continuat eu. Abia mai tArziu, dupi ce am meditat o vreme, am $tiut
Trebuie sd o faci pentru cI aqa poEi purifica acea energie co_
mun5, astfel incet nimeni si nu o mai simtd vreodatX. Este
rispunsul pe care ar fi trebuit sd i-l dau: ,,Nu spui aceste ex-
presii pentru a fi iertat de Divinitate; le spui ca s[ te purifici.
un proces de purificare ce nu se terminl niciodati.
I le adresezi Divinitigii, dar ele sunt pentru tine, ca fu s[ te
M-am oprit.
purifici."
Omul incepea si ingeleagd. Avea ochii larg deschiqi gi
Cu alte cuvinte, Divinitatea is,i revarsl deja dragostea
un zAmbet generos i se intipirise pe faqi.
asupra dumneavoastr5. NiciodatX nu a incetat s[ o fac[. Sta-
- DacI face parte din viaga ta, am continuat eu, atunci rea zero, unde sunt zero limite, poate fi cel mai bine descrisi
depinde de tine daci vrei si purifici gi si vindeci acea rriire.
ca o stare a iubirii pure. Ea existi deja acolo, dar dumnea-
Pentru cd mi-ai spus gi mre de problema respectivi, trebuie
voastrl nu a1i atins inci acel nivel. Aga cd, spun6nd ,,te iu-
sd md purific si eu. Acum face parte gi din viaqa mea. Daci
besc", ,,imi pare riu", ,,te rog s[ mi ie4i", ,,mulfumesc", vX
eu sunt creatorul propriei mele existenfe, atunci inseamni eliberali de acele programe din interiorul dumneavoastrl
ci gi eu sunt responsabil pentru asta. care vd gin departe de starea purd a dragostei.
t58 zER0 tfints AIndIo scaDdcevot sl sdo

Din nou spun ctr Divinitatea nu are nevoie ca dumnea- Deci, ce e de fHcut?
voastri sI aplicagi metoda Ho'oponopono; dumn eavoastrd Tot ce pot sd fac este str ml purific. CAnd fac asta, se vor
sunteti cel care are nevoie de asta. purifica gi ei. CAnd vom purifica aceste programe comune,
Recent, am primit un e-mail sfAgietor de la o prietend ele vor disp[rea din intreaga omenire. Asta fac eu zilele
dragI, care mi-a scris: acestea. Asta mi-a spus dr. Hew Len cI a fdcut la inceput,
,,Ce i-ai spune unei persoane care gi-a citit cartea, a c6nd am vorbit pentru prima datd la telefon: ,,Tot ce fac este
vizut filmul Secretul, care intrH pe blogul tlu zilnic, care se s[ mI purific, si mi purific ai iar sd m[ purific,"
strlduiegte gi totuqi este incl slracd, nefericitl gi se luptl in Tot ce fac eu astlzi este sI spun ,,te iubesc", ,,imi pare
continuare cu egecul? Problemele apar una dup[ alta. parc{ riu", ,,te rog s[ md ie4i" qi ,,mulgumesc", Restul depinde de
nu se mai terminl. Ce spui?" Divinitate. Nu cred c[ astfel sunt lipsit de inim[, ci cred cl
I-am sim$t durerea. PAn[ la urm5, gi eu locuiam cAndva acesta este lucrul cel mai bun pe care il pot face. Exact aga
pe strlzi. M-am luptat cu s[rIcia timp de peste un deceniu" procedez acum, chiar cAnd scriu aceste cuvinte.
Mi-au trebuit 20 de ani ca sI ajung la acest succes Dpeste ln sfrrgit, nu uitali concluzia de mai jos:
noapte". $tiu cum e cind te simqi prins in nisipuri migcl- Cum povestea acestei persoane care m-a contactat face
toare. parte acum din experienfa dumneavoastr{, inseamnd c[ de-
si-i spui unei astfel de persoane?
Ce ai putea pinde de dumneavoastrl dacl vreli sI o vindecaf sau nu.
ln trecut fi dat ceva sfaturi. I-ag fi spus str citeascd
i-ag Pentru c[, pAn[ la urm[, daci ne crelm propria realitate, in-
The Magic of Believing(Magia credinfel de Claude Bristol, seamnfi c[ noi am creat pi aceastl situa$e, care face parte
sl vadl filmul Secretul de gapte ori, sI igi vizualizeze viala acum din viaga noastr6. Vtr sugerez s[ folosili otpresia ,,te
afa cum ar wea sI fie, sI mediteze in fiecare zi la existenla iubesc" pentru a o vindeca.
ei, sI lucreze asupra aspectelor de autosabotaj. Pe mHsur[ ce v[ vegi vindeca, persoana care mi-a scris
Dar aceasta este abordarea direct[ a schimbilrii. Am in- gi toli cei care impart cu noi aceasttr amintire comunil se vor
v[1at - gi dr. Hew Len poate depune mlrturie - cX aceastd simgi mai bine.
abordare funclioneazl extrem de rar.
Aga cI ce-a mai rlmas?
Cum pot eu, sau dumneavoastr[, sau oricine altcineva,
cum putem ajuta o persoanl care e dlrAmati de durere?
Conform metodei Ho'oponopono, singura cale este prin
purificarea propriei persoane. Oamenii care mi contacteazl
- inclusiv cei care imi scriu - impart cu mine o amintire co-
mun[. S-au molipsit de aceasttr amintire ca de un virus. Nu
e vina lor. Se simt prinpi ln capcanil gi incercuili. Le pot
arunca o funie de salvare, dar de cele mai multe ori nu o vor
folosi, sau o vor folosi ca sI se spAnzure.
AIeEerca este o llmltarc

I-am spus gi de participarea la emisiunea Larry King


Live, ca rezultat al rolului meu din filmul Secrerul. A vmt sI
ATncEREA ESTE o LIMITARE $tie ce fel de persoani era Larry King. I-am spus. King este
direct, prietenos qi foarte inteligent. Mi-a plicut ca om.
Am continuat povestindu-i despre succesul c54ilor
mele Facforu I de atracgie gi Manual pentru viagd. Dupi doar
cAteva minute, a putut vedea c[ explodam de energie.

Putem apela la Divinitate, care ne cunoa1rc - Ce crezi ci s-a schimbat fald de vremea cAnd ai luat
parte la primul curs de Ho'oponopono?
structura interioard, pentru a obgine vindecarea
M-am gfrndit un moment, apoi am spus:
gAndurilor gi amintirilor care ne trag inddrdt.
- Acum am controlul deplin asupra vieqii mele. Nu rn[
Morrnah Simeona mai impotrivesc. Tot ce fac este si mi purific, sX qterg gi sX
vreau si ajung la zero.
M-a bitut pe umir 9i a zimbit intr-un fel care-mi dddea
de gtire ci momentul respectiv era unul special, pentru ci
in octombrie 2006, dr. Hew Len a venir in Austin pen- simqea ce este bine pentru mine.
tru a petrece un timp cu mine. Cdnd l_am luat de la aeroporr, Ne-am indreptat spre maEind, dar dupi cAgiva pagi s-a
a inceput imediat sd imi vorbeascX despre via1i, Dumnezeu, oprit gi s-a uitat insistent la mine:
programe, purificare gi multe altele. M-a intrebat ce planuri - Ai un mers lopiit, a spus el aproape uimit. Mergi in
aveam pentru zilele urmitoare. I-am spus cAt de incAntat salturi.
eram. - Ei bine, sunf fericit ci te v5d, am zis eu.
- intr-un film care imi place, un personaj spune: ,,Unii in timpul cinei i-am spus ci eram dezamigit din cauzl
oameni sunt treji qi vie$le lor sunt o uimire continui", am ci lucrarea mea despre P.T. Barnum, There's a Customer
inceput eu. in viafa mea existi magie gi miracole, gi mi simt Born Every Minute, nu se vinde prea bine.
insuflelit. - |oseph, trebuie sd iubegti aceasti carte.
Vroiam sd se vdndX, aqa ci nu infelegeam ce avea de-a
- Spune-mi mai multe, m-a provocat el.
I-am spus de noua ma,sini pe care o ador. Este un panoz face dragostea cu asta.
Esperante GTLM din 2005, o maqinX de lux asamblati ma_ - foseph, daci ai avea trei copii gi unul din ei s-ar des-
nual. Acest tip de magini este realizat de cei din familia curca mai greu la gcoall, i-ai spune ci egti dezamigit de el?
Panoz. Fiecare model este asamblat manual gi semnat de - Nu, i-am rispuns eu.
oa_ Deodati mi-am dat seama de aceastX noui perspectivi.
menii care il realizeazd; mai mult, fiecirui model i se di un
Cartea era un copil al meu gi ii spuneam ci nu este la fel de
nume. Magina mea se numea Francine. $tiam cd dr. Hew
bunl precum ceilalgi copii ai mei. Am simgit asta atet de pu-
Len va aprecia dragostea mea pentru
-"iirra qi faptul ci o ternic, incAt aproape am inceput sb pling acolo la restau-
tratez ca pe o fiingi vie. pentru el, totul are viati.
rant.
zEnotunf, AIeEerca est6 o llmltarc 163

- Ai ingeles, foseph, a spus dr. Hew Len. Trebuie sX-gi -Cum se nume$te latura aceea a ta clreia ii place si stea
iubegti togi copiii. pe sceni? m-a intrebat ea.
Am inceput si md simt foarte riu pentru ci imi dispre- - Nu qtiu.
guisem copilul fiindci nu se descurcase bine la gcoala viegii. S-a gdndit ceteva clipe, apoi a spus:
Imi p5rea sincer riu. Am inceput s[-i spun Divinitigii: ,,te
- Cred ci se numegte Sprite.
iubesc", ,,imi pare riu", ,,te rog sd mi ie4i"
si ,,mulqumesc" in
mintea mea, in timp ce vizualizam cartea in inima mea. Mai
- Sprite?
tArziu in aceeagi zi, cAnd am ajuns acasl qi am vlzut cartea,
- Da, Sprite. Mi se pare c[ gi se potriveqte.
Am rAs gi a trebuit si fiu de acord. In ziua unn5toare,
am luat-o gi am qinut-o aproape de iniml imbr5qiqAnd-o,
cAnd i-am spus dr. Hew Len cX Nerissa ii d[duse numele de
iubind-o qi cerAndu-i iertare pentru cI nu o apreciasem
Sprite acelei laturi extrovertite, a ris zgomotos qi i-a plf,cut
pentru simplul fapt ci exista.
ideea.
Ceva mai tArziu, cAnd il duceam pe dr. Hew Len spre - Lui Sprite ii place lumina, cdnta el.
zona unde se afla casa mea in Wimberley, Texas, a spus ci a in ziua urmitoare sosirii dr. Hew Len in zona unde st[-
vlzut in mine un spiriduq. team, m-am intAlnit din nou cu el. L-am gdsit Ia o masfl cu
- Un ce? doui pensionare de origine mexican[, care pdreau si-i
- Un spiridus, a rispuns el. soarb[ cuvintele. Mi-a ftcut un semn si mi apropii. Mi-am
Md obignuisem deja ca el sI vadi lucruri pe care eu nu luat o cafea Ei m-am a$ezat lingi el. S-a oprit din explicaqii
le vedeam. Nu o considera o aptitudine psihicd, ci doar o
si m-a rugat si mi aqez pufin mai departe de eI, lAngi cele
dezviluire care avea loc in fiecare clipd.
doui doamne.
- Spiridugul are ochii gi urechile mari. ii place si stea - Spune-le doamnelor cu ce te ocupi, m-a indemnat el'
ascuns in interior gi s[ nu iasl in public.
Le-am vorbit despre ci4ile mele, despre filmul in care
- Aceasta este latura mea care vrea sd stau acasi qi sd lu- am jucat gi despre incercarea mea de a-i ajuta pe oameni si
crez la computer, in loc si interacgionez cu alEi oameni.
g[seasci fericirea.
- Torusi, o alti parte din tine iubegte lumina reflectoa-
relor. - Spune-le cum rezolvi tu problemele, m-a rugat el.
- Cu doui treimi din fiinga mea imi doresc sd fiu la emi- - in trecut, obignuiam sd incerc si rezolv problemele,
siuni in genul celor produse de Larry King gi de Oprah gi si fie ele ale mele, fie ale altcuiva. Acum, le las si existe, dar
primesc atenfie, am mdrrurisit eu. Dar existX o parte care mi purific acele amintiri care le-au declangat. CAnd procedez
face si-mi doresc sI stau inchis in casd qi si fiu retras. astfel, problemele cap[td o solugionare gi eu sunt mulgumit
- Spiridugul te va gine pe linia buni, a explicat dr. Hew de asta.
Len. Oamenii care vor doar celebritate vor inebuni. Cei care |oseph, le pogi da un exemplu?
-
vor doar si se retragd in pegteri, igi ascund lumina sub Situagia surorii mele mi streseazi, am m[rturisit eu.
-
obroc. in tine existl un echilibru. Era destul de bogati, i s-a spart casa, i s-a furat identitatea
Mai tArziu in aceeaqi zi, i-am spus Nerissei, dragostea gi multe altele. Nu este fericitX, gi asta mX nemulEumepte.
mea, despre spiridug. Am incercat si o ajut cu bani, trimiqAndu-i cEr;i Ei filme
zBn0 uunts tlegerca esto o llmltzre 165

motivationale gi chiar un DVD player ca sI vadl filmele. Dar - Dar exist[ o mul$me de programe. Ele sunt ca se-
ea nu face niciun efort ca si se schimbe. Acum nu mai incerc rninqele. Pentru a ajunge la starea cu zero limite, trebuie o
s[ o schimb. rnuncd mai asidu[ decit vi imaginagi.
- Dar ce faci? a intrebat una dintre doamne. Doamnele pireau c[ inqeleg, ceea ce rn-a surprins. Vor-
- Lucrez la propria fiinSi, am spus eu. Acum infeleg ci beam despre niqte concepte foarte derutante, dar pireau s[
are viafa aceasta nu din cauza a ceea ce face ea. Este vorba le ingeleag[. Nu mi puteam abgine sd nu gAndesc cd poate
despre un program, o arnintire care ruleaz[ mereu qi ea este sunt in reionanqi cu vibraqia dr. Hew Len, aga cum un dia-
prinsi in aceasri capcani. $i pentru cX eu am cuno$tinfi de pazon stabilegte tonul pentru toate sunetele inconjur[toare'
problemele respective, pentru ci ii simt durerea inseamni ci Apoi am ieEit cu dr' Hew Len la o plimbare. A fost o
impart cu ea aceste programe. De aceea trebuie sI md puri- plimbare scurti, pe un drum plin de pietrig, intr-o dimineall
fic. Pe mlsuri ce mi purific, programul nu va mai funcgiona rXcoroasi. Pe lAngi noi au trecut cdprioare. La un moment
nici in cazul ei. dat, stiteam faqi in fag[ cu un grup de cAini care lHtrau din
- Ce faci ca sI te purifici? risputeri la noi, dar am continuat sd vorbim.;i s[ ne plim-
- Tot ce fac este si spun ,,te iubesc", ,,imi pare riu", ,,te b[m. Deodati, dr. Hew Len a ridicat mAna ca qi cum i-ar fi
rog sH mi ie4i" gi ,,mulEumesc", iar qi iar. binecuvintat gi a sPus: ,,V[ iubim'"
Dr. Hew Len a explicat cE in expresia ,,te iubesc" existi CAinii au incetat si mai latre.
trei elemente care pot schimba orice. El a spus cI acestea - Orice fiinq5 are nevoie de dragoste' a spus eI. Eu, tu,
sunt recunostinfa, respectul gi transformarea. Am continuat chiar qi c6inii.
s[ le explic ce credeam eu ci se intdmpli cAnd aplici acest Un cAine rnic aflat mai in sPate a schel5l[it incet, ca 9i
cum ne-ar fi spus ,,treceti" sau Poate ,,mulrumesc".
Proces.
Sau poate chiar ,,qi eu v[ iubesc".
- Expresiile
acestea sunt un fel de cuvinte magice, re-
Conversagiile noastre erau intotdeauna interesante. La
prezentAnd combinagia necesarh pentru a deschide incuie-
toarea universului. CAnd spun asemenea cuvinte care un moment dat, dr. Hew Len m-a dat peste caP spunAnd ci
singura alegere pe care putem sd o facem este s[ ne purifr-
seaminl cu o poezie, ii deschid DivinitEgii calea pentru a mi
cdm sau nu.
purifica gi pentru a Sterge programele care mI impiedicd sI fie inspiratiei, a explicat el'
ajung acolo unde ar trebui. - Te supui fie amintirilor,
Asta este.
Dr. Hew Len a spus c[ ii place cum descriu metoda de
I-am r[spuns:
purifi care Ho'oponopono. intotdeauna le-am spus altora ci au posibilitatea de a
-
- A spune cI cineva a luat un virus descrie exact ce se alege si actioneze inspirat sau nu' Acesta este liberul arbitru'
intimpl[, a spus el. Este un program care ruleazi in lume gi Divinitatea igi trimite un mesaj gi tu poli alege si aclionezi
noi ne molipsim. CAnd cineva il are gi ru observi, deja il ai sau nu. DacI acgionezi, totul este bine. Dacd nu, pofi avea
gitu. Ideea este si igi asumi responsabilitarea totali. CAnd te probleme.
purifici, gtergi acel program din memoria futuror. - Alegerea pe care o poli face este s[ te purifici sau nu, a
A fXcut o pauz5, apoi a adXugat: spus el. CAnd egti purificat gi vine inspiraqia, tu doar acqionezi'
zEn0LilnB Alagerea este o llnttare 16,l

Nu te mai gAndegti. DacI stai pe gAnduri, arunci compari


in_ sau pentru ci au citit unele ci4i scrise de mine, in special
spiragia cu ceva gi acel terrnen de comparaEie este o
amintire. Factorul de atracgie, cred cI am cumva acces direct la Divi-
$terge amintirea gi nu vei mai avea de ates. vei avea doar in-
nitate. Adevirul este cd eu doar cAnt la instrumentul ce mi
spiragia qi vei acqiona fXri sh te mai gAndeqti. Asta_i
tot. s-a incredinfat pentru concertul viegii.
Uau! Aceasti perspectivi m-a lisat perplex. Mi simleam
jucim rolul ce ni s-a dat, gi eu asta fac, lumea
CAnd
riu pentru cE scrisesem gi vorbisem despre alegerea pe care
funcqioneaz[ cum trebuie. Atunci cAnd incercim sd luim
o putem face ca fiinge inzestrate cu liber arbitru gi
rolul altcuiva apar problemele.
aveam si aflu ci a dispune de liberul arbitru inseamni "",r_
sI
mai ai amintiri blocate in interior. Cind ne aflim in starea
- Cine a stabilit aceste roluri? l-am intrebat pe dr. Hew
Len.
zero, acolo unde nu sunt limite, nu pofi face altceva
ceea ce trebuie sd faci. Asta este.
decdt - Divinitatea, a rlspuns eI. Zero.
- CAnd au fost stabilite?
,,E ca gi cum am face parte dintr_o simfonie imensl, a - Mult inainte ca tu sau eu si fi apirut pe acest pdmAnt.
explicat dr. Hew Len. Fiecare dintre noi canti la un instru- - Asta inseamn[ ci liberul arbitru nu existi deloc? CI
ment. $i eu cAnt la unul. $i cititorii au insrrumentele lor. suntem obligali si ne jucim rolul?
Nici unul nu este la fel. pentru ca fiecare sd se bucure gi con_ - Egti inzestrat cu liber arbitru, a spus el. Egti creatorul
cerrul si aibi loc, fiecare trebuie si-gi cAnte partitura lui, gi propriei vieqi odatd cu fiecare clipi cAnd respiri, dar pentru
nu altceva. Problemele apar cAnd nu vrem sX cAntXm la in_ ca s[ triieqti de la zero trebuie mai intAi si renunqi la amin-
strument sau cAnd considerim cX altcineva are o partituri tirile care existl.
mai bun5. Asta inseamni amintirea." Trebuie sI recunosc ci nu ingelegeam in totalitate. Dar
Am realizat ci, in organizarea unui concert, este nevoie partea pe care o ingelegeam era cea care spunea ci eu trebuie
gi de oameni care se ocupi cu decorul, cu publicitatea sI imi joc rolul. DacI fac aqa, atunci sunt o piesi din jocul de
gi cu_
riEenia. Fiecare are un rol al lui. przzle al vieqii, una care gi-a gisit locul. Dar dacd incerc sE
M-am gAndit, de asemenea, la oamenii pe care ii cunosc imi gisesc locul in alti parte a jocului, nu mi voi potrivi
acolo gi intreaga reprezentare existen$al5 va fi compromisi.
gi care pireau si nu gtie care era metoda ce le adusese
suc_
ces. Este vorba despre James Caan, actorul celebru - Mintea ta constientX va incerca sX inqeleagi totul, m-a
din Na,su1 limurit dr. Hew Len. Dar mintea ta conqtientX vede doar
gi din seria Las Vegas. L-am intAlnit de cAteva
ori. Celebri_ 15 informagii o dati, in timp ce alte 15 milioane care exist5
tatea de care se bucuri este un mister la fel de mare
pentru in acea clipi vor fi trecute cu vederea. Mintea ta conptienti
el ca gi pentru mine. Este un actor excepfional, chiariegen_
habar nu are ce se intAmpli.
dar. Dar tot ce face este sA fie el insuqi. iqi joacl rolul in Asta chiar nu era deloc linigtitor.
ma_
rele scenariu al universului. Cel puqin, nu pentru mintea mea congtientd.
Acelagi lucru se poate spune gi despre mine. Unii oa_
Dupd cum am amintit gi mai deweme, intr-o zi am ginut
meni cu care mi intilnesc mi trateazi de parci ag fi vreun
un discurs la un seminar intitulat ,,Secretul banilor". Le-am
fel de guru. Pentru ci m-au vdzut jucAnd in filmul Secretul
spus tuturor cX vor avea bani dacX se vor purifica. Daci erau
zER0Llr|nts Ale4erca este o ltmttarc 169

faligi, insemna ci nu sunt purificafi. I_am spus dr. Hew


Len Am obsewat ci diruia o mulgime de bani. Am intrat la
asta qi a fost de acord.
un moment dat intr-un magazin mic de unde a cumplrat
- Amintirile pot qine banii deparre, a spus el. DacI egti cAteva figurine de sticli pentru prieteni. Apoi a scos o banc-
purificat in privin;a banilor, vei avea destui. universur
ti-i not[ de 20 de dolari qi i-a dat-o vAnzltoarei, spunAnd: ,,$i
dE dacd egti dispus si ii primegti. Amintirile
sunt cele care te asta e pentru tine." Vinzitoarea a fost foarte uimiti, ceea ce
impiedici sX ii ai sau sI vezi cum pofi sd ii faci.
e qi normal. Dar el a spus: ,,Sunt doar bani!"
- $i cum mI pot purifica in acest caz? Mai tirziu, intr-un restaurant, i-am dat un bacgig gene-
- SpunAnd in continuare ,,te iubesc". ros chelnerigei. A rlmas cu gura ciscat5: ,,Nu pot accepta
-
SpunAnd asta banilor?
asta", a spus ea. ,,Ba da, pogi", am contrazis-o eu.
_- cI iubepti banii, dar e mai bine s5_i spui asta Di_
Poate
Totugi, mai tArziu, am avut o idee Pentru un nou produs
vinitiEii. CAnd ai ajuns la zero, ai zero limite gi chiar poqi
ce avea si imi aduc[ o multime de bani. Dr. Hew Len mi-a
avea bani. Dar cAnd egti prins in capcana amintirilor, ei vor
atras aten[ia:
sta departe de tine. $i existd multe
amintiri legate de bani. pe
mdsurd ce le vei indep5rta, ele vor fi gterse gi din interiorul - Universul te-a rispldtit pentru generozitatea ta. Ai
altora. dat, aqa cd gi-a dat inapoi. fi-a dat inspiralie' Daci nu ai fi
dat, nu ai fi primit.
Am intrat intr-un bar gi am comandat o cafea. Localul
eralinigtit, dar incet, incet barul s-a umplut de oameni si a - Acesta era secretul real al banilor.
devenit din ce in ce mai zgomotos. VibraEia energeticl din - Noi, americanii, uitim cd pe banii noftri e inscrisi pe
acel loc a crescut. bunX dreptate expresia: ,,In God we trust*", a sPus dr. Hew
Len. Imprimim expresia pe bani, dar nu ii dXm atentie.
- Simqi asta? a intrebat el.
- Existi o vibralie speciali in acest loc, am spus eu. Oa_ La un moment dat, dr. Hew Len m-a intrebat despre
menii par mai fericigi. compania de nutrilie pe care am fondat-o impreuni cu un
- Am intrat noi si am adus cu noi sinele nostru purifi_ nutritionist 9i cu un medic. Am creat aceasti companie pen-
cat gi locul in sine a simqit asta, a spus el. tru a promova o formul5 naturali de scXdere a colesterolu-
Mi-a povestit despre efectele intrlrii sale in multe res_ lui numiti Cardio Secret.(Vizitafi www.CardioSecret.com.)
taurante din Europa. Afacerile unora dintre proprietarii Dr. Hew Len mi sfttuise cu ceva timp in urm[ care ar tre-
res_
taurantelor mergeau prost, dar, clupX ce el inira in acele bui s[ fie numele produsului gi al companiei gi acum era cu-
localuri, situaqia se imbunitiEea. A incercat asta in mai rios si afle cum evoluaserd lucrurile.
multe locuri, sd vadi daci funcfoneazi cu adevlrat. Chiar
- Deocamdat5 stim pe loc, i-am spus eu. Am angajat un
a$a era. Apoi a discutat cu unul dintre proprietari avocat din cadrul Food and Drug Administration (FDA)
gi i_a spus:
,,Daci vAnzdrile iqi merg mai bine dupi ce intrim noi in res_
taurant, ne vei da o masd gratis?", iar el a fost de acord.
Aga
a primit dr. Hew Len multe mese pe gratis 'Expresia a fost utilizattr pentru prima dati pe o bancnotd a Sta-
doar intrflnd un_
deva. telor Unite ln 1864, iar in 1956 avea si devind motto nalional. Sem-
nificaqia ei este: ,,in Dumnezeu ne incredem." (n.red,)
pentru a verifica site-ul si maniera de ambalare a produse_ voastrl urgentd Ei s[ l[saf lucrurile si curg[. Cheia, ca de
lor, iar acum il a$teptim si vini. Dar ca urmare a muncii pe vi purificaf Ei iar si vi puri-
obicei, este si vd purificagi, si
care am depus-o la acest produs, mi-a venit o idee purrtr., ficafi.
un produs chiar mai bun pe care l-am numir Fit-A_*ta.
Am continuat explicAndu-i ci Fit-A-Rita este un ames_ - si facl terapeu[ii atunci cAnd vid un Pa-
Ce ar trebui
tec natural de margarita (vizitagi www.fitarita.com). Ideea cient? l-am intrebat eu, dorind si gdsesc c[i bine stabilite
aceasta mi-a venit cAnd stlteam la un pahar cu prietenii. pentru a-i ajuta pe oameni sd se vindece.
Participam atunci la un concurs de fitness, aga cd un pahar - Doar s5-l iubeasci, a rlspuns dr. Hew Len.
de margarita era ceva rar si deosebit pentru mine. in timp ce - Dar ce se intAmpl[ atunci cAnd igi cere ajutorul cineva
beam, am spus: ,,Avem nevoie de un Margarita nodybuil_ care a trecut printr-o traumi gi nu a reuEit si o dep5geasci la
der." Cdnd am terminat de spus asta, am,tiut c[ uru o idu" momentul respectiv? l-am intrebat eu, dorind s[ il pun Pe
foarte bunX. dr. Hew Len la coll Ei si il fo4ez astfel si-mi spun[ o metodl
imi pare bine pentru tine, |oseph, a spus dr. Hew Len. pe care si o pot folosi.
Nu te-ai incdpXqAnat sI rimAi la primul produs, l5sAnd lu_ - Orice om vrea doar si fie iubit, a sPus el. Nu asta wei
crurile sI meargl exact a$a cum le-ai planificat, aga ci Divi_ gi tu? Nu conteazH ce faci sau ce spui atAt timp cAt iubeqti
nitatea 1i-a dat o nouX idee de a face bani. prea mulli oameni acea persoan5.

rimAn blocagi inrr-o singur[ idee gi lncearci sI_gi impli_ - Deci a! putea avea o abordare jungian[ sau freudiani
neascE a$reptirile, perturbAnd astfel chiar obEinerea bog5_ sau reichian[* sau de oricare alt tip?

Eiei pe care o doresc. Bravo, Joseph, bravo.


- Nu conteazi, a accentuat el. Conteazi doar sd iubeqti
Desigur, are dreptate. AtAt timp cAt voi fi deschis unor persoana respectivl pentru c[ ea este o parte din tine 9i fap-
idei noi din partea Divinir[qii, ele vor veni in continuare. in rul de a o iubi te va ajuta s[ tc eliberezi, s[ te purifici gi si te
afari de produsul Fit-A-Rita, mi-a venit qi o idee de ,,gervet clarifici in privinqa programului care ruleazi in viaga celor-
purificator". Pe astfel de gervete punem mAncarea pentru a lal$.
o purifica gi pentru a ne purifica pe noi ingine inainte de a Nu mi mulqumea acest rdspuns, degi inqelegeam ce
m6nca (vedeqi www.clearingmats.com). Dar nu m_am oprit vroia sX-mi spuni.
doar la aceastd idee. Dr. Hew Len a avut si el o alt5 idee. - Dar dac5 cineva este de-a dreptul nebun?
- Nu am vizut niciodati un site care si purifice oame_ - CAndva, a venit la mine o femeie considerati schizofre-
nii in timp ce ei stau si privesc doar la calculator, mi_a spus nic5, a inceput el. Am rugat-o si-mi spunl povestea ei. Tre-
el. Hai si concepem astfel site-ul pentru cartea noasir5." buie s[ inplegi c[ orice mi-ar fi sPus ea sau oricine altcineva
CAnd oamenii vor vizita acea pagini web, urmeaz[ si fie pu_
rificagi prin ceea ce vId pe site.
-
Chiar asta am ftcur. Vizitagi www.zerolimits.info. Wilhelm Reich (1897-1957) a fost psihanalist 9i Psihiatru aus-
triaco-american, care a promovat sexualitatea adolescentind, mijloa-
Ideile gi banii pe care ii purefi primi pot fi ftrX sfrrgit
cele de contraceplie gi avortul 9i importanga independenlei economice
atunci cAnd v-aEi hotirAt sd renunqaqi la nevoia dumnea_ pentru femei. (n.red.)
172
ZEROUUITT Aleeerca este o llmltarc

nu este perspectiva reali. povestea lor este interpretarea


Ceea cetriiegte acea persoan[ este implrt[git de tine. $terge
con$tientl a evenimentelor. Ceea ce se int6mpH cu
adevi_ programul comun gi amindoi vegi fi mai bine.
rat le scapi. Dar a asculta povestea unui om este
punctul de - Dar cum?
plecare.
- Te iubesc, a spus el.
- Ce a spus?
incepea sd sune ca un refren.
- Mi-a spus povestea ei pi eu am ascultat_o. in mintea incl de cind am crescut suficient pentru a citi c64i pen-
mea, ii spuneam DivinitiEii doar,,te iubesc",
cu credinEa cI tru copii qi c54i comice, am incercat si imi dau seama cum
tot ce trebuia purificat va fi purificat. La un moment
dat, funcgioneazi universul. Superman gi The Flas& erau destul
mi-a spus numele ei complet, un nume din acela compus.
de ugor de inleles. Acum trebuie si m[ confrunt cu $tiinta,
- Ca Vitale-Oden sau ceva de genul dsta? religia, psihologia gi fiIozofia, dar gi cu gindurile mele, de-
- Exact. Am gtiut imediat ci qi aceasta esre o parte a pro_ opotrivi.
blemei. CAnd cineva are un nume compus, are o personali_
CAnd cred cd am priceput ceva, apare o altl carte care
tate divizati. Avea nevoie si revini la numele ei de
fat5. si-mi dea peste cap viziunea pe care mi-am creat-o asupra
- I-ai cerut sd-qi schimbe numele? lumii. De data aceasta era vorba despre cartea Conscious
- Nu vroia si meargi atat de departe, a explicat el. I_am Speaks (ConStientul vorbegte) de Balsekar. O citeam, gi arn
spus cI numele ei e de fapt un cuvint intreg gi
imediat a in_ inceput sd simt o durere groaznicl de cap.
ceput si se relaxeze 9i sI se simtl pi ea o personalitate
com_ Daci ar fi trebuit si fac un rezumat al mesajului folo-
pleti.
sindu-mi cuvintele de om confuzionat de lectura ci4ii, ag
- Dar ce anume a schimbat situagia, propunerea de mo_ spune cX nimic din ceea ce facem nu este determinat de li-
dificare a numelui sau faptul cI ai repetai
,,te iubesc,,? berul arbitru. Totul ne este impus. Ni se pare cd suntem ac-
- Cine qtie? tori congtiengi. Dar ne ingeldm. Eul nostru vorbeqte. Cumva,
- Dar eu a$ wea si gtiu, am spus. Am inceput un program suntem niqte marionete ale DivinitiEii gi energiile din noi
de instruire in miracole la www.miraclescoachirrg."o;.
aq sunt folosite pe post de sfori.
vrea si fiu sigur ci instructorii mei vor face gi
voispune ce Acum gAndigi-vi la asta:
e mai bine pentu a-i ajuta pe oameni cu
adevdrat. Eu sunt cel care a scris Factorul de atracgie, o carte care
A continuat si explice ci vindecitorii cred cI menirea
explic[ un proces in cinci pagi pentru a avea, a face gi a fi tot
lor este sI ajute sau si salveze lumea. ln realitate, menirea
ceea ce wefi. Atet eu, cat gi algii am folosit metoda Pentru a
lor este si se vindece pe ei ingigi de programele pe
care le atrage diverse lucruri, de la bunistare pAnd la o magini, un
v5d cI actioneazl la pacienEii lor. AtuncicAnd
acele amin_ partener de viagi, sinltate, o slujbl mai buni gi aga mai de-
tiri dispar din interiorul vindecitorului, dispar gi din inte_
parte. Este vorba despre exprimarea intengiei gi apoi despre
riorul pacientului.
oportunititile care apar din interior gi trebuie valorificate. Pe
- Nu conteazH ce faci tu sau ce fac instructorii t5i atAt scurt, eu zunt pipuEarul gi lumea intreagi este marioneta mea.
timp c6t iubiEi oamenii cu care venili in contact,
a explicat el Cum impac aceste filozofii atat de diferite fbrl si am
din nou. Nu uita, persoana pe care o vezi este o oglindi
a ta. dureri de cap?
zER0 uunB Alegerea este o llmltan

Cred ci por face in felul urmitor:


Cu alte cuvinte, imboldul de a acgiona v-a fost trimis de
Mai intAi de toate, triim intr-un univers coordonat de l)ivinitate gi ner[bdarea de a-l pune in practici a fost gene-
convingeri. Daci sunt convins cI ceva anume va func1iona, rati de limita dumneavoastri personali. Daii la o parte li-
a$a va fr. Se va realiza fHri indoialE. Acea convingere imi va
mita gi vefi fi iar in unitate cu Divinitatea, asta insemnAnd
contura existenfa sub forma percepfiilor care au sens pentru ci vegi fi din nou gi p5pugarul, gi marioneta in acealagi timp.
mine. Apoir ceva apare in calea mea, ceva ce pare si nu se Dagi-mi voie s[ fac un scurt rezumat al lucrurilor care
potriveasci niciunde in sistemul meu de convingeri, gi voi au sens pentru mine astdzi:
face tot posibilul sX adaptez acel lucru la convingerile pe Agi venit pe lume cu un dar interior. S-ar putea sd figi
care le nutresc. Sau voi lua calmante. con$tienti care este acesta sau nu. S-ar putea nici sI nu $tifi
Apoi, nu mi pot abqine si nu md intreb dacl ambele c[ il aveqi. La un moment dat insI, il vefi simfi in interiorul
idei sunt adevirate: noi suntem gi pipugarul, qi marioneta. dumneavoastri. Mintea va evalua acest dar. DacI mintea iI
Dar asta se intAmpli doar cAnd nu ne punem in calea pro_ va privi ca fiind un lucru r5u, vegi cluta sX facegi gedinge de
priei viegi. Mintea noastrl ne impinge si abuz5m de alcool, terapie, vegi c[uta metode sau medicamente pentru a-l as-
de mincare, si furim, sI minqim gi chiar si petrecem prea cunde, pentru a remedia situagia, pentru a vd elibera de acel
mult timp intrebAndu-ne cum funclioneazi universul. Min_ dar nedorit sau pentru a-I accepta. Veqi putea ac[iona doar
tea noastri st5 in calea curgerii naturale a lucrurilor. Min_ cAnd ve$ da la o parte bariera ce sti in calea acceptlrii da-
qile noastre gtiu cX sunt blestemate gi nu pot suporta acest rului respectiv. Pe scurt, vegi fi marioneta Divinitilii, dar
lucru, aqa cd igi proiecteazi tor felul de activireli ca sE se vegi fi p[puEarul propriei viegi.
simtl mai bine, ca sH supravieguiascil in realitate (oricare ar Alegerea pe care o puteti face este s[ vi lisagi Purtagi de
fi aceasta), mintea este cea care ne impiedic[ si simgim strl_ val sau nu.
lucirea clipei. Acestaeste libeml arbitru. Unii il numesc ,,impotrivire
Dacd aga stau lucrurile, atunci inseamni ci toate tehni_ liberi" pentru cd decizia dumneavoastri real6 este de a ac-
cile de purificare - despre care am vorbit ca reprezentAnd al giona sau nu atunci cind simgigi impulsul.
treilea pas in cartea Factorul de atracgie Chiar pi cunoscutul om de televiziune P.T. Barnum,
-vi ajuti si scipafl despre care am scris in cartea mea Tlrere's a Customer Born
de bariera care sti in calea planului Divin.
De exemplu, c6nd folosigi ceva precum Tehnica Eli_ Every Minufe, $tia asta. El a acfionat. A fXcut lucruri extra-
ber5rii EmoEionale (TEE) - perspectiva de indep5rrare a ordinare. Dar intotdeauna s-a supus unor ordine de sus. Pe
problemelor prin tatonare - dizolvagi aspectele care vi de_ piatra sa funerar[ scrie: ,,Fac5-se voia Ta, nu voia mea."
EI a acgionat pe baza ideilor primite gi a dat la o parte
ranjeazi.
bariera minqii sale, permiqAndu{e rezultatelor sX fie aga cum
Dar apoi ce se intAmpli?
trebuiau si fie, av6nd credinp ci totul face parte din imagi-
Apoi intreprindeqi ceva pozitiv.
nea extinsi a universului. A reugit s[ nu se mai impotri-
Ei bine, nu trebuia oricum si faceqi ceva pozitiv?
veasci in timp ce ftcea ceva.
Nu aqa v-agi dar seama cI existl o probleml cu care rre_
Acesta este pasul cinci din cartea mea Factorul de atrac-
buie si incepeEi purificarea?
fie.
zER0uunB

inseara aceasta mi-am dat seama cum funcgioneazl


universul (cel pulin aga cred).
Miine nu sunt sigur cd o si mai $tiu ce gi cum.
Mi-e dor si mai citesc nigte ci4i comice. TnegucuRl, HAMBURGERI
- Orice om are un dar, mi-a spus dr. Hew Len dupi acea
plimbare.
$I UCIDEREA DTVTNITATII
- Ce imi poti spune de Tiger Woods? l-am intrebat eu,
gtiind rispunsul, dar avind intengia de a ajunge la o intre_
bare mai profundd.
- igi joaci gi el rolul in piesa DivinitiEii. Purificarea ajutd )a reducerea ipotecii puse asu-
- Dar cflnd ii va inviqa pe alqii si joace golfl pra sufletului tdu.
- Nu va avea succes, a spus dr. Hew Len. Rolul siu este Dr. Ihaleakala Hew Len
si joace golf, nu sI ii invele pe algii cum si joace. Acesta este
rolul altcuiva. Fiecare avem partitura noastrl.
- Chiar gi un portar?
- Da! Existi portari gi gunoieri care-qi iubesc munca, a intr-o zi, dr. Hew Len a vrut si ia ceva de mAncare. Era
spus el. Nu te gAndegti la asta penrru ci nu wei si le iei locul.
Iuni seara. Ne aflam intr-un oraq mic, unde luni este inchis
Dar nici ei nu pot juca rolul tdu. adesea peste tot pentru ci fiecare localnic se odihneqte dupd
Mi-am amintit brusc un rAnd dintr-un curs de dezvol_ ce s-a ocupat cu bine-dispunerea turigtilor venigi in wee-
tare personali: ,,DacE Dumnezeu Ei-a spus ce sI faci, ft acel
kend. $tiam cI era doar un local deschis, un fast-food numit
lucru gi egti fericit. Ei bine, ceea ce faci este ceea ce Dum_ Burger Barn. Nici nu woiam sd pomenesc de el pentnr s[
nezeu vrea si faci."
mi gAndeam cd dr. Hew Len nu ar vrea si consume mAncare
Ideea este s[ nu vi impotrivigi rolului pe care l-agi pri_
nes[n5toasd. in plus, cum stilul meu de vial5 se schimbase gi
mit. Poate mi-ar plicea si fiu compozitor ca Michelle Ma_ aveam noi obiceiuri alimentare, nici nu indrizneam sI mi
lone, actor ca ]ames Caan, sau antrenor de fitness ca Frank
EAndesc si trec pe lAngd un fast-food. Oricum, i l-am
Zane, sau scriitor ca Jack London. S-ar putea chiar sI fiu des_
mentionat dr. Ifew Len.
tul de bun in a compune cintece, in practicarea actoriei, a
exercifilor fizice sau in a scrie romane. Dar rolul meu este - Un burger ar ft grozav!, a spus el, evident incAntat.
sd vd inspir. Scriu ci4i pentru a-i trezi pe oameni, sau mai - Egti sigur? l-am intrebat eu.
exact pentru a mi trezi pe mine. - Da, sigur! Ador un burger bun.
Am ajuns acolo gi am parcat. Apoi am intrat gi nerx6
Pe misuri ce mX trezesc pe mine insumi, vi trezesc
Ai pe a$ezat. in meniu nu era inclus nimic care si semene cu o
dumneavoastr5.
hran[ sinitoasi.
- Eu ag vrea un cheeseburger cu o porlie dubli de
carne, cu o chifli de pAine albi, a comandat dr. Hew Len.
zER0 uunts ,

Am rlmas inmdrrnurit. Era o mAncare criminali, dupl cand i-am ardtat dr' Hera,
Len casa mea, inclusiv sala cle
pdrerea mea. Carne? BrAnzS? $i pAine alb[? Nu puteam si gimnastic[, am stat cu sufletrrlla
cred. Apoi, nu-mi venea si cred ci gi eu am comandat acelagi gin trabucuri. $tiu, pare iro\i..
*re. i" sala de gimnastici
l5'faci dimineaqa gi
lucru. MX gindeam cd daci este o mAncare destul de bund si fumezi seara, dar 1 "*er.itii
pentru dr. Hew Len, atunci trebuie sd fie qi pentru mine. ceam griji ci dr.
- Nu egti ingrijorat de combinagia asta de pAine, carne fumez. ""il'i;H1";':S,,TlJ::rilH,T;
Ei brinzi? l-am intrebat eu. I-am ardtat echiplm.eltele
mele, fotografii ale unor an-
- Niciun pic, a spus el. in fiecare diminea;d la micul trenori de fitness celebri qi Oipi.-"'p;;;" le primisem la
dejun mininc un hot-dog picant. Ador chestiile astea. concursurile de fitnessl"
- Da? "..u1^.i"i;;r;;. Am incercat si
il trag cAt mai depane a" baxqi;;;'";;;p"re Dar
Eigirile.
- Nu mAncarea este periculoasi, mi-a explicat el, ci ceea el le-a observat.
ce crezi despre mAncare.
- Ce-i asta? a intrebat el.
Mai auzisem asta pAn[ atunci, dar niciodati nu crezu-
sem cd ar fi adevirat. Credeam ci realitatea palpabili bate
- Trabucuri, am oftand'
gAndul. Dar poate mi ingelam.
- Fumezi "ana r3"-le\
-
Nu,
"",
,""rr"ilrillltiilll eu. Atunci este
A continuat s5-mi explice:
timpul meu de meditaqie. Mi "*pricar fumez 9i sunt
- inainte sI mdnAnc ceva, in mintea mea ii spun min- u;;; o"',
r U*"X,
recunoscdtor pentru viaqa rqq"'-
cirii: ,,Te iubesc, te iubesc! Daci prin stilul de viaqi determin Pentru o clipd a rdmas ticut.
ceva ce mi va face s[ mX simt rXu dupX ce te voi mAnca, si Astepram si imi amin-
gtii ci nu e vina ta. Nu e nici chiar vina mea! Este ceva din "u'" d'-"tot este drunr-
interior ce declangeaz[ starea de riu, ceva pentru care weau
::::ih[i:"i11$Tl" 'p""a
- Cred c[ e minunat.
si-mi asum responsabilitatea." Apoi imi continui masa gi md
bucur de ea, pentru ci hrana este purificati. - Da? l-am intrebat eu.
Din nou, perspectiva lui mi ldsa perplex gi mi trezea la - cred ci ar trebui ti fu.n""i un trabuc gi in magina ta
realitate. Am petrecut atat de rnult timp citind clrqi de spe- Panoz.
cialitate despre s[ndtate pi hrani pi eram atet de paranoic, - ce vrei si spui? ci"t,.ubrrt sd fac o pozi cu mine fu-
incAt nu mi puteam bucura nici de un simplu hamburger. mAnd gi cu Francine.pe fundaii- - -
- Poate cd ar fi r
M-am decis sI mI purific. CAnd ne-a fost adusi mAncarea,
am mAncat cu poft5. tumeziintimp*u,:'.ii'i.:ul"':T:T, j5l# j"r""l":T#
- Hamburgerul ista e cel mai bun din cAqi am mAncar truiegti.
weodati, a spus el. - M[ gindeam ci mi vqi ironiza pentru cx furnez, i-am
A fost atet de impresionat, incAt a vrut si gtie cine era spus eu in sfirgit. Cineva r.,,i;;;;;d meu c[ tumez pi
buchtarul gi si ii mulgumeasc[. Buc[tarul nu era obi;nuit ca mi-a scris ci imi bag toxine t";J;
oamenii si aprecieze burgerii sni prljigi. Nu qtia ce si spunI.
ii.?lm fac singur r6u.
Nici eu nu prea $tiam ce sd spun. ,","',,!,1i'1t'J"n":i"::"'1i";;;""i"'i"ioa"tddeobice-
te a tuma
pipa picii, a spus el, sau despre
zEf0 uullE Trabaeurl tambatgerl gl ucilIetea DIvMtiFI r8r

cum folosesc unele triburi fumatul ca ritual de trecere sau ca lucruri. $i daci singura unealti de purificare este ,,te iubesc"'
mod de a fi in legituri cu familia gi prietenii. atunci tiebuie s[ m[ purific de ceea ce vid in algii qi de ceea
Din nou, inviEam cH dr. Hew Len folosea intotdeauna ce ei vid in mine.
dragostea ca rispuns pentru orice. Cind proceddm astfel, si- Aceasta poate fi partea cea mai complicati din Ho'opo-
tuatia se schimbd. A fuma este riu atunci cAnd consider ci nopono. Nimic nu este in exterior. Tonrl este in noi' Tot ceea
e rIu; hamburgerii sunt nocivi atunci cind cred c[ sunt no- ce-experimentim se intAmpl5 de fapt in interiorul nostru'
civi. Ca in orice aspect al tradigiilor spirituale havaiene, ronrl privinfi, intrebAndu-m5:
Cineva m-a Provocat in aceastd
incepe de la nivelul gAndului gi cel mai mare vindecitor in
Ce ne puieli spune despre cele 50 de milioane-de
-
aceasti privingi este dragostea.
oameni care au votat un preqedinte care mie nu-mi place? In
incepeam in sfArgit si il inleleg pe el qi importanqa de a
mod cert, nu am nimic de-a face cu actiunile lor'
ajunge in starea cu zero limite. Dar nu toli oamenii simqeau
la fel ca mine.
- Curn ai luat cuno$ting5 de aceste 50 de milioane de
oameni? l-am intrebat eu.
intr-o sear5, eram la un teleseminar gi le povesteam tu- el'
turor despre experiengele triite cu dr. Hew Len. Multe din-
- Cum aficI, cum am luat cunogtinfl de ei? a rXspuns c[ l-au
Am citit despre ei, i-am v5zut la televizor qi este clar
tre ele vi le-am spus gi dumneavoastrd. Cu tofii au ascultat votat.
cu atentie. Au pus intrebiri. Pireau si inleleagd ce le orpli- Unde anume con$tientizezi toate aceste informagii?
-
cam. Dar spre surprinderea mea, la sftirginrl convorbirii, ei ln mintea mea, sub forma qtirilor'
s-au intors la modul obiEnuit de gAndire. Degi toqi au fost de
-
acord cI trebuie sH ne asumHm responsabilitatea totali pen-
- in interiorul tiu, nu? l-am intrebat eu'
- Ei bine, eu Procesez informalia in interiorul meu' dar
tru viegile noastre, vorbeau totugi despre ceea ce trebuie si ei sunt in exterior- Nu am in mine 50 de milioane de oa-
faci alEii. Degi toli au fost de acord cd metoda de purificare meni.
a doctorului Hew Len era puternici, s-au intors la vechile
- De fapt, chiar ii ai, i-am sPus eu' Ii simgi in tine' aqa ci
obiceiuri. ei nu existi plni cAnd tu nu priveqti in interiorul t5u'
Cineva a spus:
- Dar pot privi in exterior gi acolo ii vid'
- Nu vreau si spun ,,imi pare riu" pentru ci atunci voi - ii vezi in interiorul tiu, am insistat eu' Totinforrna-
ceea ce
deveni un om care igi plAnge de milX. gAndegti este in interiorul tiu. Daci nu Procesezi
Ag fi vmt s[-i spun,,ei bine, putem purifica gi acest as-
lia respectivl, ei nu exist[.
pect", gtiind ci ceea ce afirma era doar o convingere. Dar - Este ca atunci cflnd in pidure cade un copac 9i' dacd
i-am zis doar atAt: nu e nimeni prin preajrn5, c[derea lui e tot asurzitoare?
- Dr. Hew Len spune si faci ce este mai bine pentru tine. - Exact.
Recunosc ci la inceput mi s-a pirut frustrant. Dar apoi - Asta-i o nebunie
am realizat ci qi eu trebuia sd mi purific in aceastd privingd. - Exact, i-am spus eu- Dar este calea spre Acasi'
PAnd la urmi, dacd imi asum responsabilitatea totali pentru Apoi am decis s[-l testez' s[ merg chiar 9i mai departe'
ceea ce triiesc, inseamnl ci experimentez intr-adevXr acele L-am intrebat:
ZERO TIUIIT Trabucutl hambuserl It ucilterca ntuIntthdl

- Imi pogi spune care va fi urmltorul tiu gAnd? aceste rAnduri, spun in gAnd,,te iubesc", dincolo de cuvinte,
A fost ticut cAteva clipe. A vrut si inventeze un ris- dincolo de exprimarea lor, dincolo de munca la computer,
puns, dar gi-a dat seama cI nu-i vine nici unul.
dincolo de capitolele pe care le scriu. Rostirea acestui ,,te iu-
- Nimeni nu poate spune care va fi urm5torul siu gAnd, besc" in timp ce scriu, muncesc, citesc, joc ceva, vorbesc sau
i-am explicat eu. il poli exprima arunci cAnd $-a 'rrurrit in
gAndesc este de fapt incercarea mea neincetatd de a gterge,
minte, dar gindul in sine apare din subconEtient. Nu ai ni-
de a purifica gi de a mI elibera de orice sti intre mine qi sta-
ciun control asupra lui. Singura putere pe care o ai este
rea zeto.
atunci cAnd gAndul a apdrut deja, puterea de a-l pune sau nu
Simflqi dragostea?
in practici.
- Nu inleleg. intr-o dimineaqi, dr. Hew Len mi-a spus ci a vlzut o
- Pofi si faci o mulgime de lucruri arunci cAnd gAndul a sigli potrivitd pentru mine, ce conginea un trifoi cu patru
apirut, dar gAndul in sine este generat de subcongtientul tiu, foi.
i-am explicat eu. Ca sd-qi purifici subcongtienrul cu scopul - Cea de-a patra petali este aurie gi alungitl ca o limb5,
de a avea g6nduri mai bune, trebuie sI faci altceva. a spus el.
- Ce anume? CAteva minute bune mi-a explicat ceea ce vedea in min-
- Ei bine, scriu o carte despre asta, i-am spus eu, vor- tea lui sau in aer. Nu ingelegeam exact de unde ii venea in-
bind despre cartea pe care o citili chiar acum. spiraqia respectivd. Nici el nu era sigur.
- $i ce legdturd are asta cu cele 50 de milioane de oa- - Trebuie si g[seEti un artist care sI deseneze acest sim-
meni din exteriorul meu? bol, a spus el.
- Ei se afld, in egali mdsuri, atAt in exterior, c6t gi in Ceva mai tArziu, ne-am plimbat prin oraq. Am luat
gAndul tiu. Torul este in interiorul t5u. Tot ce po{i face este prAnzul, apoi am intrat in citeva magazine. in primul ma-
sd te purifici pentru a te elibera de programele existente in
gazin erau figurine de sticlX decorate manual. Eram amAn-
mintea ta. Pe misurd ce te purifici, gAndurile care vor apd-
doi impresionati. in timp ce admiram munca migiloasl a
rea vor fi pozitive, din ce in ce mai productive gi mai pline
vAnzitorului, acesta ne-a spus:
de dragoste.
- Daci avefi weodati nevoie de o sigll sau de un desen,
- inci mai cred ci este o prostie, a spus el. si gtiqi ci eu il pot desena.
- Voi aplica procezul de purificare gi pentru asta. Dr. Hew Len a zAmbit gi s-a inclinat spre mine in timp
Cel mai probabil este ci nu a inleles niciodatd. Dar dacl ce gi eu frceam la fel. A ajunge la zero inseamni sincroni-
vreau sd ajung in starea cu zero limite, trebuie sd-mi asum zarea perfectl.
responsabilitate total5 gi pentru faprul ci el nu a inqeles. in timp ce scriarn acest capitol, a trebuit si mi opresc
Amintirile lui sunt gi ale mele. programele din mintea lui pentru o weme din cauza unui interviu pentru un alt film.
sunt gi ale mele. Simplul fapt ci mi-a m5rturisit acest lucru Este un fiIm asemln5tor cu Secretul, dar ideea de la care
face ca el si fie gi parte din viafa mea. Aqa cI, atunci cAnd eu pleacl este vindecarea realizati cu ajutorul gindurilor noas-
voi scipa de acest program, va scdpa gi el. in timp ce scriu tre. La inceputul interviului am subliniat ci nu gAndurile
ZERO UTI1E TrabuaurL hambwed gI uclderea llMnltlfrl

sunt importante, ci absenla gAndurilor. Am incercat si ex_


va funcqiona la fel pentru togi. Dar viala nu e chiar aga. Sun-
plic ce inseamn[ starea zero a fiin1ei, acolo unde ii permitem
tem diferigi qi existenla ni se schimbi mereu. CAnd te gin-
Divinit5lii si ne vindece, nu unde ne vindecim noi singuri. degti ci ai scos-o la cap5t, apare iar o problemi gi pare ci
Nu qtiam exact care era motivul pentru care spuneam toate
lucrurile au scipat iar de sub control.
acestea. O parte a fiingei mele se indoia ci eram intreg la
Metoda dr. Hew Len ne invaf[ sI renungim gi sd ne in-
minte. Dar mi l5sam purtat de val.
credem doar in Divinitate, in timp ce ne purificim conti-
Dupi ce a fost opriti camera, cea care qinea totul sub
nuu de toate gAndurile gi experiengele care apar in calea
observagie a spus imediat c[ vindecd oamenii intrand in sta-
noastri gi ne impiedici si auzim vocea Divinit[qii. Prin
rea zero. Mi-am dat seama ci este veterinar gi ci trateazi
aceast5 muncl continux, putem scipa de rimxgigele tuturor
animalele intrAnd, cflnd se afli in prezenta celor bolnave, in
programelor, pentru a ne trii viaga upor, cu har.
starea zero, acea stare fHrd ginduri a fiinqei. Mi_a ar5tat fo_
in timp ce il ascultam pe acel autor de ci4i motivalio-
tografii ale unor c6ini bolnavi de cataractl qi poze dupi vin_
nale povestindu-gi epopeea lamentlrilor sale, ii spuneam
decarea lor completi.
continuu Divinitilii, tIcut, in mintea mea, ,,te iubesc". PAni
Din nou, Divinitatea imi demonstra ci ea are toatl pu_
am terminat convorbirea, plrea mai fericit gi mai u$urat.
terea, nu eu. Eu doar trebuie si md purific pentru a_i auzi
Dr. Hew Len ne amintegte mereu, mie gi multor altora,
vocea gi pentru a md putea supune indemnurilor sale.
cd ,,Divinitatea nu este portarul tiu. Nu trebuie si ceri di-
Noaptea trecutX am stat de vorbd la telefon cu un autor verse lucruri; trebuie doar sI te purifici."
de succes $i guru cunoscut. Fusesem un fan al s5u timp de Mi-a plicut si petrec ceva timp cu dr. Hew Len. Nu pi-
ani de zile. Ador toate cdrt,ile lui. sunt un mare admirator al reau si-l deranjeze intrebdrile mele. intr-o zi, l-am intrebat
mesajelor transmise de el. pentru cE gi lui ii plac cd4ile mele, dac5 exist[ o metodi mai avansati de purificare. PAn[ la
am fEcut cunogtint5 qi am discutat. Dar am rimas urmd, el folosea metoda Ho'oponopono de 25 de ani. Cu si-
$ocat de
ceea ce vorbeam cu el. guranti ii fusese sugerati gi o altl metodd de purificare decAr
Acest expert in dezvoltarea personali mi-a spus poves_ acest ,,te iubesc".
tea oribil5 a ultimilor sii ani. A fost abuzat gi maltratat de
- Ce faci zilele astea pentru a te purifica? l-am intrebat eu.
o persoani iubit5. in timp ce vorbeam, m-am gAndit cum A chicotit 9i a spus:
poate spune cd este o victimi, pentru cd rnesajul sIu princi_
pal vorbegte despre asumarea responsabilitdfi pentru pro_
- Omor Divinitatea.
Am rlmas cu gura cdscat5.
pria via15.
Pentru prima dati am realizat ci aproape toqi _ inclusiv
- Omori Divinitatea? am repetat eu, intrebAndu-md ce
wea si spun6.
expe4ii care ii invali pe algii cum si triiasci (inclusiv eu) _
habar nu au ce fac. Tururor le lipsegte incl o piesi din puz_
- $tiu ci pAnI gi inspiralia inseamni s[ fii cu un nivel
mai jos de starea zero, a oplicat el. Mi s-a spus ci trebuie si
zle. Ajung intr-un punct cind cred ci tot ce a funcgionat in
ucid Divinitatea pentru a ajunge Acasi.
situagiile trecute de crizi va funcgiona gi in cele viitoare, gi
- Dar cum si ucizi Divinitatea?
ZERO IIUNB Trabucurl, hamburger'l gI uclderea ltlylnttefl lgl

Purificare continud, a spus el.


- Ao Akua,
Mereu, mereu, mereu se intorcea la refrenul care tre- mullumesc pentru oportunitatea de a purifica acel aspect
i1i
buia si vindece toate rinile: ,,Te iubesc, imi pare riu, te rog din interiorul meu care md face sd primesc aceasti intrebare.
si mi ie4i, mulgumesc." O americancd a participat la seminarul organizat in Spania,
in Valencia, acum doi ani 9i m-a intrebat intr-o pauzS: ,,Nepotul
La sfirgitul anului 2006, cAnd mi aflam in Varqovia, po- meu era bolnav de cancer, m-am rugat pentru el cerAnd sd nu
lonia, m-am decis sI ii fac cunoscut publicului meu ideea de moard, dar a murit oricum. Cum se poate una ca asta?"
zero limite gi de stare zero. Timp de doui zile am vorbit des- ,,Nu te-ai rugat pentru cine trebuia", i-am spus eu. "Mai bine
pre marketingul hipnotic qi despre cartea mea Factorul de te-ai fi rugat pentru tine, cerdndu-[i iertare pentru acel aspect
atr:acfie. Oamenii au fost destul de deschiqi, iubitori gi dis- din interiorul tiu care se manifesta ca boal6 in trupul nepotului
pugi sh invege. Aga ci le-am spus ceea ce am impXrtdgit gi cu tdu."
dumneavoastri aici: ci fiecare este responsabil pentru viala Oamenii nu se vdd drept sursi a experienlelor pe care le
sa gi ci modul de a vindeca totul constl in exprimarea unui triiesc. Rareori rugdciunile se fac pentru ceea ce se intAmpll in
simplu,,te iubesc". interiorul celui ce se roagi.
Degi a fost nevoie de un translator, publicul pirea sI Pacea eului,
soarbi fiecare cuvAnt. Dar cineva mi-a pus o intrebare inte- lhaleakala
resanti:
- Aici, in Polonia, oamenii igi petrec toati ziua ru- Mi-a pldcut la nebunie acest r[spuns sincer. Iar qi iar,
gAndu-se lui Dumnezeu Ei mergAnd la bisericH, dar existi
punctul central este ci nu existl nimic in exteriorul nostru.
rizboaie, oragele noastre au fost bombardate de Hitler, am
Majoritatea oamenilor, cAnd se roagd, se poartl de parcl ei
trlit intr-un regim de teroare gi in suferinEi de ani de zile. nu ar avea nicio putere gi nicio responsabilitate. ,,Rugi-
De ce nu au funcgionat aceste rugiciuni;i ce este diferit in
ciunea" pe care trebuie si o facegi consti in a cere iertare
cazul rugiciunii havaiene?
pentru ceea ce se petrece in interiorul dumneavoastri gi de-
M-am gAndit citeva secunde pentru a da un rispuns co-
rect, dorindu-mi ca dr. Hew Len si fie acolo. in clipa urmi-
termini imprejurbri exterioare negative. Apoi trebuie sd
toare am spus: avefi incredere in Divinitate c[ vi va vindeca. CAnd dum-
neavoastr[ v[ vegi vindeca, gi cei din jur se vor vindeca.
- Oamenii nu primesc atAt ceea ce spun cX gi-ar dori,
Totul, frri excepEii, se petrece in interiorul dumneavoastri.
cit ceea ce simt ci qi-ar dori. Cei mai mulgi dintre cei ce se
roagX nu cred cI vor fi auzigi sau ajutaEi. MulEi se roagl in- Larry Dossey spunea bine in cartea sa Healing Words
tr-o stare de disperare, ceea ce inseamn5 cI vor atrage gi mai (Cuvintele care ne vindeci):,,Trebuie si qtim cI aceasti ru-
multi disperare. gdciune, cu funcqia sa de punte spre Absolut, nu are nicio
CeI ce mi intrebase pirea ci a inleles r5spunsul. Dar marji de eroare. Funcqioneaz[.T00o/o tot timPul - cu condi-
cAnd m-am intors in Statele Unite, i-am scris dr. Hew Len gia s[ nu uitim s[ o spunem."
gi l-am intrebat ce ar fi spus el in locul meu. Mi-a dat ris- Un lucru insi mi deranja in colaborarea mea cu dr. Hew
punsul prin urmltorul e-mail: Len.
t88 zER0uunts Trabac rL hambwgerl gI uctderca Uymtifrl

Pe misurX ce evoluam gi dobhndeam noi perspective, cI nu. Le-a lisat in continuare in lume pentru ci a simgit ci
incepeam s[ cred ci toate ci4ile anterioare fuseserl gregite ,,legea" era folositoare pentru a-i ajuta pe oameni si treacd
gi ci ii duceau in eroare pe oameni. Spre exempht,in Faaorul peste incercirile viegii. Dar eu vroiam s[-mi retrag ci4ile,
de atracgie l5udam puterea intengiilor. Acum, dupi cAgiva pentru ci ii duceau pe oameni in eroare. I-am spus dr. Hew
ani de cind am scris acea carte, qtiu cE inten$ile sunt un Len ci simteam ci ii fac lumii un deserviciu.
ioc
nebunesc, o jucirie a eului gi cd adevirata putere este inspi- ,,C5rgile tale sunt ca pietrele de rAu, a explicat dr. Hew
ralia. Acum mai gtiu qi ci sursa fericirii nu e incercarea de Len. Oamenii sunt in anumite puncte ale drumului. Cd4ile
a controla viala, ci acceptarea ei aga cum vine. prea mul;i tale vorbesc acestor oameni in punctul unde se afld. DacX
oameni, inclusiv eu, cauti si manipuleze lumea prin vizua- folosesc o carte ca punct de plecare pentru dezvoltare, vor fi
lizare gi afirmare. Acum gtiu ci nu e nevoie si fac asta. E mai gata si-qi citeascd urmitoarea carte. Nu trebuie si-ji retragi
bine si md las purtat de val in timp ce mi purific constant ci4ile de pe piagi. Toate sunt perfecre."
pent:u tot ce intAmpin. ln timp ce mi gAndeam la acele cirgi, Ia Neville, Ia
Incepeam si mi simt aga cum trebuie sh se fi simqit Ne- dr. Hew Len, la togi cititorii din trecut, prezent Ei viitor,
ville Goddard. Neville este unul dintre scriitori mei mistici tot ce puteam spune era: ,,Imi pare riu", ,,te rog si mi ie4i",
preferagi. Primele lui cd4i vorbeau despre crearea propriei ,,te iubesc",,,mulqumesc."
realitiji prin transformarea ,,sentimentelor in actiunil'. A Purificagi, purificagi, purifi ca;i.
numit procesul respectiv,,legea" in ci4i precum The Law
and the Promise (Legea gi promisiunea). ,,Legea" se referi la
capacitatea noastri de a influenEa lumea prin sentimente.
,,Promisiunea" se referl la acceptarea voingei divine.
Neville gi-a incepur cariera invdqAndu-i pe algii si ob-
gini ce doresc prin ceea ce el numea ,,imagina;ie treazi',.
Descrierea acestei expresii se referd la unul dintre citatele
preferate ale lui Neville: ,,Imaginaqia creeazi realitatea.,,
Prima lui carte s-a numit At your Command (La ordinele
rale). Aici, el explica ci lumea esre intr-adevlr la dispozilia
noastrd. Trebuie doar si-i spunem lui Dumnezeu sau Divi_
nitigii ceea ce vrem gi acel lucru ne va fi dat. Dar in ultimii
sii ani, dupi 1959, Neville a con$tientizat cd existi o putere
mai mare: aceea a renunterii qi a increderii ci Dumnezeu
lucreazi prin noi.
Ideea este ci el nu-gi putea aminri primele c54i aqa cum
un producitor de maqini qi-ar aminti de un model defect.
Nu gtiu daci era sau nu sup5rat din cauza acestor ci4i. Cred

br
AilevilruldtnspatelepoYeftll r9r

Dar ce a frcut, mai exact, Pentru a incepe transformarea?


.lv - A trebuit sd imi asum responsabilitatea complet5 pen-
ADEVARUL tru ceea ce se petrecea in interiorul meu Ei genera acea rea-
iitate exterioari, a spus el. A trebuit si-mi purific propriile
DIN SPATELE POVESTII gAnduri toxice s,i si le inlocuiesc cu dragoste. Nu era nimic
in nereguli cu pacienqii. Problema era in interiorul meu.
Dupi cum imi explica dr' Ifew Len, pacienqii qi cl5direa
ins[gi nu simleau dragoste. Aga ci a decis si iubeasc[ totul.
- Iubeam peretii qi am vlzut c[ era nevoie ca ei si fie
Nu esre uina ta, dar este responsabilitatea ta. vopsigi, mi-a spus el. Dar niciuna dintre vopselele noi nu
Dr. foe Vitale stitea pe perefi. Orice vopsea se cojea imediat. Aga c[ pur Ei
simplu le-am spus perefilor ci-i iubesc. Intr-o zi, cineva s-a
decis si vopseasci peretii $i atunci voPseaua s-a lipit.
Asta suna, ca sd zic aqa, cel pugin ciudat, dar incepusem
Nu terminasem cu dr. Hew Len. inci nu gtiam toat5 is- sd mI obignuiesc cu aceste experienqe ale lui. in final, am
toria activitlfi sale la spitalul de psihiatrie. pus gi intrebarea care mi frimAnta cel mai mult:
- Nu ai vlzut niciodatl paciengii? l-am intrebat eu in- - Togi paciengii s-au vindecat?
tr-o zi. Niciodatil - Doi dintre ei nu s-au vindecat niciodat[, a sPus el. Au
- I-am vizut pe holuri, dar niciodatd nu am consultat fost amAndoi transferagi in altd parte. in rest, toti paciengii
vreunul la mine in cabinet, a spus el. O singuri dati l-am s-au vindecat.
consultat pe unul dintre ei gi el mi-a spus: ,,$tii, a; putea si Apoi mi-a mai spus ceva care m-a ajutat intr-adevlr si
te omor." I-am rispuns: ,,Da, gi cred ci te-ai descurca destul ingeleg puterea metodei pe care o aplicl:
de bine."
- Dac[ wei si qtii tot ce s-a intimplat in acei ani, scrie-i
Dr. Hew Len a continuat spunAnd: lui Omaka-O-Kala Hamaguchi. Ea a lucrat ca asistent social
- CAnd am inceput sd lucrez la acel spital de bolnavi al spitalului pe vremea cAnd activam gi eu acolo.
mintal, in fiecare zi erau doui sau trei altercagii grave intre Chiar a,a am frcut. Am primit urmitorul rdspuns:
pacienli. La acea vreme, erau internaqi aproximativ 30 de
pacienli. Paciengii erau legagi, inchigi in camere de izolare Dragd loe,
sau tinuti strict in acel pavilion. Doctorii qi asistentele mer- igi mulgumesc pentru aceastd opotntnitate.
geau pe holuri cu spatele la perete de frici s[ nu fie atacati. Trebuie sd Stii cd scriu aceste rinduri impreund cu
Dupi doar cAteva luni de purificare, am vdzut o schimbarea Emory Lance Oliveira, care este asistent social gi a lucrat in
majori in bine: paciengii nu mai trebuia si fie legagi, nici 1i- aceeagi seclte cu dr. Hew Len.
nuti la izolare gi li se permitea si iasi 9i si faci tot felul de Am fost angajati ca asistent social la spitalul de psihia-
lucruri, si munceascd gi si faci sport. trie nou derchis. (Jnitatea in care luctam era numiti Unitatea
7
zER0 ullnB

de sigurangd maximd (USM). in ea erau internagi paciengii Aga cd aetnci cAr


care frcaserdunele dintre cele mai odioase crime, violuri, ata- Irologi",anr Fre.supurtl"u-1ll-' 'incd unul dintre acei psi-
curi, jafuri, molestdi sau mai muhe dintte acestea combinate, impiemente;;;;;,t:-v2-lnce1", sd {acd -pugind valvi, sd.
t p a c i e n si i e i a p o i
j,
;i care fuseseri diagnosticaSi cu seioase probleme psihice. s d p Ie c e r'm eqi,
s ru, ;ro;:1::,3
'L-rut \ :-
l.lnii dintre ace1ti pacienli nu etan cu adevdrat bolnavi, TotuSi, de da,ta e^--
- val-vArtei.
era vorba
dar erau condamnagi sd fie inchigi acolo- Algii erau cu ade- care, pe lAngi,lrpsul::"i:t: d"rir" dr. Hew Len
vdrat nebuni;i aveau nevoie de ttatament. Algii erau acolo facd mainir\ic. Nr r[r#,{:3jd" pri"t"nor, nu pdrea sd
nlctb acgiune de evaluare a si-
pentru investigagii gi pentru a se stabili dacd aveau discer' ruagiei' a" Ui""eara-wLrriu
d:. qts"ot dcare a paciengilor;
nimlnt cAnd au comis acele infracgiuni- Unii erau schizo- nu' oferea".*;;;;#:',."-t-i1
frenici, algii bipolai, unii erau retardagi, in timp ce algii erau D e m u ke ; ;;;'; i ot o g i c d'
;;;;l ;: i"Yj'. i, i o, ",, u, " p s i hintruniri
" la conferinge ;i
diagnosticagi ca fiind psihopagi sau sociopagi. Mai erau cilpva ale cadrelo
-Ji.rr^.'i;""^fl:'p,
care incercau sd se prefacd pentru a scdpa de rigorile legii- ,,ciudat" nu4isn""tiiiJ;:,':b, aplica un fel de proces
Cu togii erau inchiEi 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ;i li se cu asumarea.roor,rrffioi?jl:""oono, ce^":: !:_: ?::
permitea sd plece doar escoftagi;i legagi cu cdtu;e Ia miini gi unprocescore-priv3"Y;i",iil,ilfl;i,!,1"{,,i!,ii,l;iiii;
la picioare gi doar pentru tratamente medicale sau pentru Pro- in deparra'ea en ere;;t;;, gu,;, ri t e d i n
cese. igi petreceau mai toatd ziua in camere de izolate, camere T::;: :';;De " "
nedo

perfect inchise, ftri ferestre, cu pereli din beton, cu o baie Cel mai ciudat e
aeesr
inchisd. Multora dintre ei li se administrau tratamente pute? pul sdse sirn15 binj::jy:: pslrol og pdrea tot tim-
nice. Activitdgile de recteere erau foarte rare 9i foarte pufine. Rldcamutrsi pd*^:;::":^li -ut.-r-i, de fropria pesoani'
ze tmpreund' cu pac iingii ;i cu
Apireau mereu tot felul de ,,incidente" - paciengii ii ata- c ad rele medica,le ri lii^oltit

cau pe membrii personalului sau pe al;i paciengi, algii i1i u", "" rrri.''ii"rini,"rlll1 jtt^ ii
sii cn place cu adevirat
ftceau rdu singuri sau incercau sd scape. Apdreau gi ,,inci- i ui, n i,-
"
i: ;;r : k;::i]X"u j:,':. s e a u-
b i n e in c o m p a n i a

dente" cu cei din echipa medicald - maltratarea paciengilor,


drogarea lor pin supradoze medicamentoase, neglijarea bol-
navilor gi unele probleme legate de sporurile acordate asis- ffi d'^#,;flrTi,;i:,:r;i1iii,iliir,i !i.,!"
'1'vor; Qu inccpur, de asemenea' sd
rcnfilor; mai existau pi tensiuni intre cadrele medicale, aveau participe 13 *gr"p^:'-'
loc schimbdri pennanente ale psihologilor, psihiatrilor 9i ad- prorccte o" ,"riuiro'iJli,,lj::i"d"* r"u uno, programe ei
ela nevoie nici de doze prea
ministratorilor; existau;i probleme cu instalagia electricd pi mari de -".fr*-". *--'l "'itt
sanitard ;i muhte, muhe altele. Era un loc silbatic, trist, ten' seascd paviti",
"r
r'!l,ijrfl' iil *
ti t I i s- a pere-
.permis
restnclll-
*
sionat;i nesigur. Nu le mergea bine nici chiar plantelor or- Unirareq noastrd s_a nJr."r'^cle
namentale.
Chiar gi atunci cind paciengii au fost mutali intr-o noud ffi:';:,::,"y,:,;;;;;;;:;,::::::i;ii;::r""7;';:Hi
aripd renovatd, mult mai sigurd, cu o zond de recreere, ni-
meni nu se a1tepta sd se schimbe ceva cu adevdrat- :;:;:::,:"',i:#i:::",;:itS,*;:5,,:,,,_"f j*,i
1!t4
ZERO IIMITT

mu\ mai bine. Dacd inainte


entuziasmagi pi se ingelegeau nopono (IH) 9i a aplicat acest ptoces cu persevetenfa Fi se'
lipseau cadrele medicale comPetente,
acrm prezenga riozitatea unui f6s ofi;er de marini. A fost apoi in stare .sd
intr-un numdr prea mare era o Problemi. 'or ceard reluarea procesului ;i gi-a pregiltit pledoaria de apd-
Doud situaSii deosebite au aw)t un impact puternic asu- rare.
Pra mea. Degi majorimrca paciengilor gi avocaSii lor au oPtat
fi vor
Unul dintre paciengi.era bolnq, 4" paranoia, violent opta probabil intotdeauna pentru incetarea urmdririi penale
Si
rdnise grav cigiva oament dt'n secfiq ri 4; afara sec;iei, fiind din cauza lipsei f,s discernimint, acest pacient nu a ftcut
internat in repehte rAndun' I'usesu rn'mr's in [Jnitatea de si- aga. in ziua dinaintea inftgi;drii in instangd si-a concediat
gurangd maximd pentru cttmil.Ilni era o fricd groaznicil de avocatul. in dupd-amiaza urmdtoate a stat in faga Cupii,
el. CAnd se afla prin prealmii, mi sq ficea oirul milciuci. spunlnd cu regrct Fi umilingd: ,,Sunt responsabil gi imi pare
La un an sau doi dupd ce dr. IIuw fen a preluat condu- rdu." Nimeni nu se agteptase la asta. Au trecut citeva mo- I

cerea, L-am vdzut Pe acel pacient yenind in direcgia mea gi mente pind clnd judecdtorul a realizat ce se intAmplass.
nu am mai avut nicio reacgie negailvd. Am simtit cumva cd Am jucat tenis cu dr. Hew Len 9i cu acest tip de doui
il vdd penftu prima oard, chiar r\i arunci cend a^ trecut sau ttei ori, ;i chiar dacd pacientul eta politicos Qi se Pufia
aprcaPe unul pe t-ns:'!d!1!' Nu manr'fes ram acea tendingd frumos, incd aveam unele indoieli. Totugi, in acea clipd am
obignuitd de a o lua la fugd.De fap', am observat cd el pdrea
l

simgit duiopie gi dragoste pentru el gi am intuit de asernenea


desrul de calm. La acea ureme nu mai in secgi;, dar o schimbare interioard majord in toatil audienfa. Vocile avo- il
trebuia sd aflu ce se intimplase. 4n inteles
'ucramcd nu mai era cagilor gi cea a judecdtorului erau acum mai blLnde gi rcgi Ii
ginut la izolare mult timp rti ,rngur explicagie era cd
-de cei din juruI lui pdreau sd-l priveascd z6mbind. Era ceva de- it
unele cadre medicale incepuserd s{ piactice metoda Ho,opo- osebit.
I

nopono pe care le-o expltcase dr' Hew Ler. Aga cd atunci cAnd dr.Hew Len ne-a intrebat pe cAtiva trl

Apoi mi s-a in.tennlat!1cd ur,lucru deosebit in timp ce dintre ast'stenpi dacd vrem sd invigdm cite ceva despre
I

md uitam la televizor.lmiluaseq o zi liberd ca sd scap de Ho'oponopono dupi partida de tenis dintr-o cluPd-amiazd, lr

muncd ;i sd md relaxez..Procesul unui pacient din secgia am tresdhat de bucurie, a$tepftnd cu nerdbdare sd se fer- it

noastrd care molestase gi .omorflse o ferifd de trei sau patru mine meciul de rcnis. De atunci au trecut aproape 20 de ani ll

ani a fost dat la ltiri. Pacientul frs"ru at pentru cd nu pi incd sunr uinitd de ceea ce am invigat gi de modul In care
fi -t"r'
responsabil pentruacuzafi'i/e ce i se aduceau. Fusese
putea
I

Divinitatea s-a folosit de dr. Hew Len la Spitalul de Stat din


consuhat gi evaluat de cigiva psihiatri si psihologi i se pu- Hawaii. fi sunt vesnic recunoascdtoare dr. Hew Len pi,,ciu-
;i i

sese un diagnostic care il.ssdp2 celpufih de r"rf,ons"biiita- datului" proces pe care el ni l-a explicat.
rca pentru faptele ,::iti lvu rnri trebuia sld meargd la Apropo, €i in caz cil vd intrebagi ce s-a intlmplat cu pa-
1L

inchisoare gi urma sd trc.,tngslnat inrr-o seclie obignuitd a cienml aceia, el a fost gdsit vinovat, dar pedeapsa din partea ll
Spitalului de Stat cu posibilitatea de eliberare condigionatd. judecdtoruIui a fosf una blAndil, primind executarea senrin-
Dr. Hew Len discut-a$e cu aeest pacient, iar. el a cerut gei intr-un peaircnciar federal in sntul de unde provengn, s2
li
in cele din urmd sd fie invi;at trrutod" Identitdgii Ho,opo- sd fie aproape de solia Ei de copiii sdi. l

tl

I
ZMO tDIIIts Adevfirrl dln soatele Dovestll

Totodatd, deSi au trecut 20 de ani de atunci, am primit a$a. Nu a fost nevoie si fac asta. $i nimeni nu mi-a cerut si
in aceastd dimineagd un telefon de Ia o fostd secretard a sec- o fac.
giei, care intreba dacd dr. Hew Len ar putea cilt de curLnd sd Nu m-am mai intors in spital nici chiar cdnd ar fi trebuit si
se intAlneascd cu foStii membri ai echipei medicale de particip la petrecerea de rimas-bun. Prietenii mei s-au dus la
petrecere fird mine. Cadourile de rdmas bun au fost trimise la
atunci, care astdzi sunt pensionagi. IVe vom reuni peste c6-
Foundation of I dupi petrecere.
teva sdptdmini. Cine Ftie ce lucruri vom mai afla? Vd voi
Mi-a pldcut tare mult perioada petrecutd la spitalul de psi-
spune pe viitor Si alte poveEti. hiatrie. Mi-au plAcut oamenii din acel pavilion. Nu gtiu cAnd
Pace, anume am inceput s6 fiu, in loc de cadru medical, membru al
o.H. uneifamilii.
Am fost apropiat de ceidin echipa medicald, de pacienfi, de
reguli, politici gi clipee, de forle v6zute gi nevizute timp de trei
$i asta a fost tot. Dr. Hew Len a fXcut intr-adevir mi-
ani, cite 20 de ore pe sdptdmdnd.
nuni la acel spital. Exprimindu-gi dragostea qi iertarea, a
Am fost acolo cAnd camerele de izolare, medicamentele,
transformat oameni care erau irecuperabili gi consideraqi
cdtugele gi alte forme de control erau o parte normald 9i accep-
cumva scursuri ale societigii.
tati de tratament.
Aceasta este puterea dragostei.
Am fost acolo cind folosirea cdtugelor gi a camerelor de
Desigur, woiam si gtiu gi mai multe. izolare nu mai era necesard, dar nimeni nu poate spune cind
Dupi ce am terminat de scris prima schigi a acestei s-a intdmplat asta.
c[4i, i-am trimis-o dr. Hew Len pentru revizie. Vroiam ca Violenla verbali gi cea fizicd au dispdrut, de asemenea.
el si verifice dac5 expunerea era destul de expliciti. Vro- Scdderea dozelor de medicamente s-a produs de la sine.
iam, totodati, ca el si completeze eventualele goluri din po- La un moment dat, cine gtie cAnd, pacienfii au pirisit sec-
vestea referitoare la anii in care lucrase la acel spital. La o lia pentru activitdli de relaxare gi muncd fdri aprobare medicali
slptimini dupd ce a primit manuscrisul, mi-a scris urmlto- gi fird a fi legali.

rul e-mail: Trecerea pacienlilor de la nebunie gi tensiune la pace s-a


produs fdrd vreun efort congtient.
Ao Akua, Problema lipsei de personal a dispirut 9i ea, pur 9i simplu.
Aceasta este o scrisoare confidenliald pe care trebuie si o Asa cd vreau si fie destul de clar ci am fost un membru
citesti doar tu gi este urmarea lecturii manuscrisului Zero limite. activ al acestei familii medicale. Nu am fost un spectator.
Am de ficut gi alte comentarii la adresa acestui manuscris, dar Da, nu am oferit consultafii. Nu am fdcut teste psihologice.
li le voi transmite in mailurib urmdtoare. Nu am participat la intAlniri ale cadrelor medicale. Nu am parti-
-Ai terminat, mi-a spus Morrnah pe un ton obignuit. cipat la niciun fel de conferinle cu privire la cazurile speciale.
-Am terminat cu ce? am intrebat-o eu. Totugi, am devenit foarte implicat in vindecarea oamenilor din
-Ai terminat cu Spitalul havaian de Stat. acea unitate medicalS.
Degi am simlit juste{ea observa[iei fdcute de ea in acea zi Am fost acolo cdnd s-au pus bazele primului proiect de
de vari din iulie 1987, mi-am spus: ,Trebuie sd ii anun| cu doud munc5 in interiorul unitdlii - prepararea prijiturilor pentru vdn-
sdptdmdni inainte de a demisiona." Sigur ci nu am procedat zare. Am fost acolo cAnd s-au pus bazele primului proiect de
zmolunts AdeYfuuI dln spatele povegtll

munca in afara unitSfii - spdlarea maginilor. Am fost acolo cdnd 1. Purificagi-vdcontinuu.


a inceput primul proiect de activitate de relaxare. 2. Acqionaqi atunci cAnd apare o idee sau o oportuni-
Nu am indeplinit funcliile obignuite ale unui psiholog, nu tate.
pentru cd am simfit ci ele nu sunt necesare, ci pur gi simplu din 3. Purificagi-vicontinuu.
nu gtiu ce motiv necunoscut pdnd gi mie insumi. Asta-i tot. S-ar putea si fie calea cea mai scurti spre suc-
Totugi, m-am implicat, am ficut chiar prijituri, am participat
ces din cAte s-au inventar vreodat[. Poate fi calea cu cele
la jocuri de tenis gi am ficut jogging alituri de pacienfii mei.
mai puqine obstacole. Ar putea fi ruta cea mai sigurd spre
Dar mai mult decdt orice, m-am purificat inainte, in timpul
gi dupi liecare vizitd in acea unitate in fiecare s6ptimdnd, timp starea zero. $i totul incepe gi se termin[ cu o singuri exPre-
de trei ani. Am purificat, in fiecare dimineatd 9i seari gi ori de sie magic[: ,,Te iubesc."
cdte ori apirea o problemi, tot ceea ce se pelrecea in interio- Aceasta este calea de a intra in zona cu zero limite.
rul meu gi se reflecta in situafia unitdfii. A, da si...TE IUBESC.
Mullumesc.
Te iubesc.
Pacea eului,
lhaleakala

Mi-a pllcut mult aceast[ clarificare finali. Degi exprima


umilinqa manifestati de dr. Hew Len, md ajuta totugi si-mi
explic ce anume flcuse gi ce nu ficuse eI in timp ce lucrase
la acel spital.
I-am scris inapoi gi i-am cerut permisiunea de a include
acel e-mail aici pentru ca gi dumneavoastrl si il citigi. Mia
scris doar un cuv6nt, cel la care mi aqteptam - ,,da".
inci nu am terminat invilat tot ce-mi pot insugi de
de
la acest om uimitor. Am hotirAt sI organizlm seminarii im-
preund gi sE fim coautori ai acestei c54i. Acum gtiu cel pugin
povestea completi a vindecirii acelor bolnavi mintal. A rea-
lizat vindecarea aga cum face toate lucrurile: purificdndu-se
pe sine. $i se purifici exprimAnd doar doul cuvinte: ,,Te iu-
besc."
Acelagi lucru il putem face gi noi. Daci ar trebui sd rea-
lizez un rezumat aI metodei moderne a Identitilii Ho'opo-
nopono pe care o predd dr. Hew Len, acesta ar arlta cam
a$a:
CeIe trel etape ale tredfil nl

Acest rispuns este mult mai profund decit pare la prima


Epilog
vedere. Vine din inspiragie. Rlspunsul m-a surprins chiar qi
pe mine. Mi-a aritat qi la ce anume mi gindesc eu zilele
acestea: sunt mult mai interesat de aceast5 clipi decit de cea
CnTn TREI ETAPE ALE TREZIRII urmdtoare. Daci sunt atent la clipa de faEi, toate cele vii-
toare se vor desftgura destul de bine. Cindva, i-am spus
dr. Hew Len: ,,Astdzi, intentia mea personali este de a md
supune intengiei divine."
Cu cAteva minute in urmi, i-am transmis unui prieten
intrebarea qi rispunsul inspirat. I-au plicut la nebunie. A
inceput qi el sX practice Ho'oponopono cu cAteva luni in
Misiunea mea pe acest pdmLnt este dubld. urm[, aga ci a inEeles mesajul principal al acestei filozofri:
Prima indatorire este aceea de a indrepta lucrurile. cAnd renunli la eul t5u gi la doringele eului, ii permiqi unei
A doua este de a trezi oamenii care poate dorm. puteri mai mari si te indrume, Divinit[gii.
Aproape togi oamenii dorm! Singura cale prin care Acest eu nou, aceastd noul inlelegere sunt o parte ine-
Ii pot tezi este ca eu sd ml purific. diti a procesului meu de clarificare. Asta, desigur, nu se in-
tAmpl[ peste noapte. Dar spunAnd ,,te iubesc" gi celelalte
Dr.Ihaleakala Hew Len
expresii, am ajuns la un nou nivel al conftiintei mele, ceva
ce unii ar numi trezire spirituali sau poate chiar iluminare
interioard. Am inEeles ci existi cel puEin trei etape ale aces-
tei treziri pi cd ele alcituiesc o harti a cilitoriei spirituale.
Alaltiieri m-a intrebat un reporter: ,,IJnde vi vedegi Etapele sunt urmltoarele:
Peste un an?" 1. Suntegi o victimd. Cu togii ne nagtem cu sentimentul ci
in trecut, i-aq fi dat un rispuns sincer despre ce mi-aq fi
suntem neajutoragi. Mulgi dintre noi rhmAnem a$a"
propus si realizez. Ag fi vorbit despre planurile mele, despre
Avem impresia ci factorii exteriori sunt cei negativi:
scopurile gi intenjiile mele. I-ag fi spus despre c54ile pe care guvernul, vecinii, societatea sau ,,b5iegii r[i", indiferent
ag fi vrut si le scriu sau despre lucruri pe care aq fi vrut si Ie
cine ar fi acegtia. Credem ci noi nu putem face nimic.
fac, despre ceea ce as fi vrut sI fiu, si realizez sau si cumpir. Ne agdgim de orice, ne plAngem, protest5m qi ne gru-
Dar, datoritX activitigii de purificare pe care am desftgurat-o pdm in contra celor care credem ci vor si ne faci r[u.
impreuni cu dr. Hew Len, nu imi mai erprim aceste scopuri in afar[ de o petrecere din cind in cAnd, viaqa e de doi
gi intengii, nici nu mai fac planuri de viitor. Aga ci i-am dat bani.
un rdspuns care se potriveqte cu realitatea momentului: 2. Dumneavoastrd deSineSi controlul. La un moment dat,
,,Orice se va intAmpla, cu siguranll ci va fi mult mai bine vizionagi un film motivadonal de genul Secrerului sau
decAt orice imi imaginez eu acum." citigi o carte ca Factorul de atracgie sau Tle Magic of
zER0uilrlT CeIe tret etape eletedfll !t
BelievingEivi simEiEi impulsionagi in sensul valorifici- am acceptat totul. Simgeam o pace dincolo de orilr' lrtlrls
rii intregului potenEial al dumneavoasrri. Realizagi ce gere. Dragostea era idealul gi refrenul meu. DrngrtrlFr Ff c
putere poate si aibi stabilirea unor intengii. Realizali ce cAntecul mingii mele.
putere existl in a vizualiza lucrurile dorite, in a acgiona Dar acea idee fugari despre Divinitate nu r n nprll
gi a implini acele vise. incepegi si experimentafi ceva acolo.
magic in viala dumneavoastri. incepegi sd avefi rezul- Ori de cite ori mi aflam in prezenla dr. Hew l.t'tt, pu
tate uimitoare. Viaqa, in general, incepe s5 arate destul team simgi pacea. Sunt sigur ci exercita acelagi efect pc curo
de bine. il are un diapazon. Tonul pe care il didea el mH influerrln ;l
3. incepe;i sd vd trezigi. La un momenr dat dup[ etapa a pe mine. Md ajuta s[ vibrez la undele p[cii.
doua, vI daf seama ci intengiile sunt de fapt limite. Ve- in timpul celui de-al doilea seminar, am inceput str unt
degi c[, deEi avegi abilitXli noi, incd nu puteti controla ceea ce unii ar numi vedenii. Vedeam aura. Vedeam ingt'rl
totul. Realizaqi c[, atunci cind vi supuneti unei puteri in jurul oamenilor. Vedeam tot felul de imagini. imi amin
mai mari, incep sX se intAmple miracole. Renunfali la tesc cum vedeam pisici in jurul gAtului Nerissei. CAnd i-am
lupti gi avefi incredere. incepeqi sn fi;i clip[ de clipi mai spus, a zAmbit. Chiar dacl imaginea era sau nu reald, i-a in
con$tienfi de conectarea la sursa divinl. incepegi si re- fluenlat dispozilia; ea a zAmbit.
cunoa$teti inspiragia atunci cind vi este dati qi sE ac- Dr. Hew Len vede de rnulte ori semnul intreb5rii plu-
lionagi conform ei. Realizagi ci avegi de ales, dar nu tind desupra capului unor oameni, semn care ii spune pe
degineli Ei controlul vieqii dumneavoasrri. Realizaqi ci cine sd cheme la intAlnirile organizate de el. Ori de cdte ori
lucrul cel mai m[req pe care il putefi face este si vi su- vede simboluri sau fiinge invizibile, adaug[: ,,$tiu ci suni
puneli clipi de clip5 intenqiei divine. in aceasti etapi nebunegte. Psihiatrii l-ar considera nebun de legat pe unul
se intAmpll minuni gi ele vd uimesc conrinuu. Triiqi, in care ar spune a$a ceva."
general, intr-o stare de uimire gi de recunogtintd per- Desigur, are dreptate, dar din moment ce se produce
petud. trezirea, nu mai exist[ cale de intoarcere. in primul wee-
kend Dincolo de Manifestare, am citit cAmpurile energetice
Eu am intrat in cea de-a treia etapi, gi poate la fel aqi
ale unor oameni. Erau mirali. Nu qtiu daci acesta este un
frcut qi dumneavoastri pini acum. Din moment ce a[i por-
dar sau pur ;i simplu o deschidere spre ceea ce ar trebui si
nit in aceasti cildtorie allturi de mine, dagi-mi voie si vI fiu. O parte cendva nefolositd a minqii mele pare si se {i
explic in continuare propria-mi trezire. Poate vi va ajuta sI
activat. Acum, ochii mei vid daci ii las si vadi. I-am spus
vi pregitigi pentru ceea ce urmeaz5 si triiqi, sau poate vi va dr. Hew Len: ,,Totul pare acum cI imi vorbeEte. Totul parc
ajuta infelegeli ceea ce triigi chiar in acest moment.
sE
viu." A zimbit aprobator.
La primul seminar al dr. Hew Len la care am participat,
PAni la organizarea celui de-al doilea weekend Dincolo
am triit un moment de inqelegere scurti a ceea ce in- de Manifestare, am tr5it incd o experiengi satori. Satori estc
seamni Divinitatea. in acele zile, cAnd l-am intAlnit prima o clipX de iluminare, o degustare a Divinitigii, este ca gi cum
oari, am oprit pentru un timp glligia mingii mele. Atunci s-ar deschide o fereastrl qi te conectezi pentru o clip5 la
M zERo ufnts CaIetrelebDe aletrefitl

sursa vielii. Este la fel de dificil de explicat ca arunci cAnd ai cu inspiralia puri. CAnd acgionez conforrn acesteia, se in-
vrea si spui cum e o floare de pe altd planeti. Dar faprul de tAmpli lucruri mai minunate decAt mi-ag fi Putut imagina
a inqelege cI eu pot sI dispar pi ci pot experimenta starea cu vreodatd. Tot ce trebuie si fac este s[ fiu perseverent.
zero limite m-a transformat. Acea experiengd a fost pentru Unii oameni cred cI ingeleg glasul inspiraliei acordAnd
mine o piatri de hotar. intotdeauna mi-o aduc aminte gi md atenlie vocilor pe care le aud in mintea lor. Un prieten mi-a
raportez la ea. Acest lucru este minunat gi este totodath bi- spus cdndva: ,,$tiu si fac diferen;a intre vocea eului meu 9i
letul meu spre starea de iluminare. Pe de alti parte, este o vocea inspiragiei pentru ci eul este mai strident gi inspiragia
amintire in plus care mi line departe de tr5irea la adevirata este mai domoal[."
valoare a momentului prezent. Tot ce pot face este si mi Cred ci este destul de ingeldtor. O voce care suni dur Ei
purific continuu. una care suni blAnd, amindoud sunt totuqi vocile eului nos-
Uneori, cAnd particip la o gedingd, mi relaxez gi privesc tru. Chiar in momentul in care citigi aceste rAnduri, vorbigi
in gol gi astfel pot vedea adevirul din spatele acelei situaEii. cu sinele dumneavoastri. Punegi la indoiali ceea ce citiqi.
E ca gi cum timpul s-ar opri sau gi-ar incetini curgerea. Aqi ajuns chiar s[ vi identifica$ cu acea voce 9i s[ credegi ci
Atunci percep urzeala viegii. E ca Ei cum ai inldrura srrarul ea vi reprezinti pe dumneavoastr5' Nu este aqa. Divinitatea
de suprafagi al unei picturi penrru a descoperi dedesubt ca- gi inspiragia se afli dincolode aceste voci. Pe misuri ce veli
podopera. Putegi s-o numili vedere paranormali, viziune cu aplica tehnica Ho'oponopono, vh ve[i l5muri cu privire la
raze X sau vedere divinl. A$ putea spune cI foe Vitale (gi ceea ce este sau nu este cu adevdrat inspiragia.
chiar Ao Akua) dispare in starea zero, sau astfel percep eu Dr. Hew Len ne amintea mereu: ,,Nu este o persPectiv[
experienga momennrlui. Acolo sunt zero limite. Acolo existi de vindecare de tipul fast-food. Nu este o plimbare. Nu este
doar fiinga. in acel loc nu se produc confuzii, totul este clar. ca Ei cum ai avea un animal de casi. Nu situalia conteazl.
Nu triiesc perrnanent in acea stare. Revin la asa-numita Starea ta interioari conteazi' Totul incepe 9i se termini cu
realitate. inci am de infruntat provociri. CAnd Larry King minunata expresie: oTe iubesc.u"
m-a intrebat daci mai am zile proaste i-am spus cI da, inci
mai am. Dr. Hew Len a spus c[ vom avea intotdeauna pro-
bleme. Dar Ho'oponopono este o tehnicl de rezolvare a pro-
blemelor. AtAt timp cAt voi continua si ii spun Divinitilii
,,te iubesc" pi atAt timp cAt mi voi purifica, mi voi putea in-
toarce in starea cu zero limite.
Semnalul declangator al stlrii zero este, dacd incerclm
si explic[m in cuvinte, dragostea. Agadar, a spune ,,te iu-
besc" ne ajuti neincetat s[ fim in rezonan{i cu acea stare.
Repetarea acestei expresii ne ajuti si neutralizim aminti-
rile, programele, convingerile Ei limitele care stau in calea
trezirii noastre. in timp ce mi purific, m[ aflu in rezonanli
Prlnclpllle de Dazi ale metodel zen llmlte

Apendicde A care vd face si credeEi cd putegi determina ca lumea si


vI stea la picioare. Din moment ce eul nu poate pricepe
prea mult din ceea ce se intAmpli in lume, a-I lisa sX
decidi ce e mai bine pentru dumneavoastri nu este
PnrNcprrlE DE BAZA chiar o opgiune ingeleapti. AveEi de ales, dar nu degi-
neli controlul. Vi puteli folosi mintea con$tienti pen-
ALE METODEI ZERO LIMITE tru a incepe sI alegegi ceea ce agi prefera sI triigi, dar
trebuie s[ renungagi sd vi mai impotrivigi, fie c[ vegi rea-
liza un lucru, fie c[ nu, trebuie si renunqagi si stabiliqi
modul gi timpul exact cAnd veli intreprinde ceva. Re-
nun[area este cheia.
Pace penn.rt acum, pace pentru oice weme,
pace pentu totdeauna, pace yrenhuvegnicie 3. Putef s[ v[ diberagi de tot ce v[ stl ln cal,e.
Tot ce apare in viaqa dumneavoastr5, indiferent de
Ka Maluhia no na wa a pau, no ke'ia wa a mau felul in care a ajuns acolo, poate fi vindecat, atat dmp
a mau loa aku. cAt agi ajuns si congtientizagi acel aspect. Ideea este c[
tot ceea ce simqi$ putefi gi vindeca. Daci vedeli la alt-
cineva ceva ce vi deranjeazi, gine tot de dumneavoas-
trd si purificafi persoana respectivi. Am auzit ci Oprah
l. Habar nu avegi ce se tnt/lmplll. a spus: ,,Daci pofl numi o problemi, o poti gi rezolva."
Este imposibil sI ingelegegi tot ce se intAmpli in Poate nu aveli idee cum ceva anume a ajuns sI faci
jurul dumneavoastr5, fie in mod congtient, fie in- parte din viaga dumneavoastri, dar trebuie s[ vi elibe-
congtient. Mintea gi corpul dumneavoastri se pun de rafi de acel aspect atunci cAnd deveniqi congtienqi de
acord in aceasri clipi liri si vi dagi seama de acest existenga lui. Cu cAt ve;i purifica mai mult din ceea ce
lucru. in aer existl numeroase semnale invizibile, de la se manifestd in viagd, cu atet e mai aproape ceea ce a1i
undele radio la gAnduri, semnale de care nici micar nu dori si obginegi, pentru ci astfel veEi elibera energiile
suntefl congtiengi. intr-adevir, vi construiqi realitatea blocate care ar putea fi folosite in alte privinge.
chiar acum, dar facegi asta inconptient, firl controlul
4. Suntegi 10096 responsabili pentru tot ceea ce n:[i1i.
sau $tiinta dumneavoastri congtiente. De aceea puteti
Ceea ce se intAmpl5 in viagl nu e din vina dumnea-
gAndi pozitiv, conrinuAnd totugi si avegi egecuri. Nu
voastri, dar este responsabilitatea dumneavoastrl. Con-
mintea con$tient5 este creatoarea vieEii.
ceptul de responsabilitate personali merge dincolo de
2. Nu de;inegi controlul asupra nrturor lucrurilor. ceea ce spune$ sau gAndigi. Acest concept include in el
in mod evidenr, dacl nu EtiEi tot ce se inrAmpll in si ceea ce spun, gAndesc sau fac algii. Dacd vi asumagi
jur, e clar ci nu putegi controla totui. Esre o farsi a eului responsabilitatea totali pentru ceea ce apare in viaqa
208
zEn0 uurlT

dumneavoastri, iq.""-nd c[ atunci cAnd cineva din jur


Apendicele B
are o problemi, eq devine gi problema dumneavoastrd.
Acest punct se leagi de al treilea principiu care spune c[
putefi vindeca tot qs y[ sti in cale. pe scurt, nu puteli da
vina pe nimeni $i Fe nimic din realitatea dumneavoastri
exte,rioar[. Tot ce putegi face este si vi asumaqi respon- Cunn sA vA vINDECATI
saDllrtatea Pentru Qceast5 realitate, ceea ce inseamn[ mai (seu cuM sA-t vINDECATI PE ALTII),
intAi si o acceptali, s6 o stip1nigi gi si o iubigi. Cu cAt vegi
purifica mai mult din ceei ce vi se intimpl[, cu atat vI cuM sA vA BUCURATI DE SANAtltn,
veti afla mai mult ln armonie cu sursa.
BUNASTARE $I FERICIRE
5. Biletul spre zona eu zero linite este repetarea formulei
,te iubesc".
Permisul de ftsq.r. spre zona p5cii dincolo de orice
in;elegere, spre zonx vindecdrii qi a realizdrii dorinqelor,
este formula simplg ,,te iubesc". SpunAndu-i asta Divi- Iati doui c5i Ho'oponopono verificate in practici pen-
nitilii, vi purificagi totul in interior pi astfel veli putea tru ca dumneavoastri s[ vi vindecaf pe dumneavoastri inEivi
experimenta miraqolol acestei clipe: zero limite. Ideea in interior (s[-i vindecaqi pe alqii) sau si vindecagi ceva ce ob-
este si iubiqi totul. Sn iubigi kilogramele in plus, depen- servagi in exterior. Nu uitaqi ci ceea ce vedegi in algii existi 9i
denta, copilul-prqblemi, vecinul sau partenerul de in propria fiin$, aga cI orice vindecare este de fapt o auto-
viafi; si iubigi totql Dragostea elibereazi energiile blo- vindecare. Dumneavoastri trebuie doar s[ aplicali acest Pro-
cate si le transforqi. Rostirea acestui ,,te iubesc" este ces. intreaga lume se afli in mAinile dumneavoastri.
parola care v5 ajut5 si triigi in prezenfa Divinitiqii. in primul rdnd, iat[ rugiciunea pe care o spunea Mor-
6. Inspi"apa este mei importantt dec6t inten;iile. rnah pentru a vindeca mii de oameni. Este pur gi simplu mi-
Intenliile sunt de ?"pt o jucirie a minlii; inspiraqia nunatS:
este o indicagie pa care v-o dX Divinitatea. La un mo- Creator Divin, tat5, mami gi fiu deopotriv[... DacX
ment dat, vi veqi supune gi vegi asculta in loc si aqtep- eu, familia, rudele sau strHmogii mei gi-am gregit 1ie, fa-
tafi gi sI tot implolqd. Intentiile inseamni a-1i dori si-qi miliei tale, rudelor sau strimogilor t5i prin g6nduri, cu-
controlezi viaga bq2erdu-te pe vizunea limitati a eului; vinte, fapte sau acgiuni, de la inceputul creaqiei 9i pAnd
insPiralia inseamnS sr primegti mesajul Divinitigii qi astEzi, igi cerem iertare... Cur[gi, purifici, elibereazS, in-
apoi si actionezi. Intentiile functioneazi si aduc rezul- depXrteazd toate amintirile, blocajele, energiile 9i vi-
tate; inspiralia fuq"giorreazi braliile negative qi transformi aceste energii nedorite in
;i de"I"rrg"""e producerea lumin[ pur5... Aga si fie.
unor mrracole. Le preferagi?
in al doilea rind, modul preferat de a se vindeca al
dr. Hew Len const[ in a spune rnai intAi ,,imi pare rdu"
ZEN(I TIIIITB

gi ,,te rog sd mi ie4i". Facegi asta pent\


a realiza cl un as_ C
pect nedorit - fie cd zunteqi sau nu.con$tiengi
de asta _ a in_
'lpendicele
trat in sistemul mingii gi al corpului dr\rr""rroastrd.
Nu gtigi
cum a ajuns acolo. Nlc_i r1u trebuie si $titi.
Daci sunte;i su_
praponderali, inseamni cd agi activat proqramul
care vX face
si figi astfel. Spunind ,,_imi pare rdu", ii t"ransmiteti CTNU SE AFLA LA CCNDUCERE?
Divini_
tiqii faptul c[ dorigi sd fiEi iertagi pentry ceea ce Dr. Ihaleakala Hew Len
A""ire
ajungegi astfel. Nu ii cereli Diviniti;ii s{
vi ierte;"_"
ii cereli si **.,,**atr-*iw
vI ajute ca dumneavoastri in$_vi si vd Futegi ierta.
Apoi spuneli ,,mulgumesc" si ,,te iubesci,.
CAnd spunegi
,,multumesc", vi exprimati recuno$tin1" .,r5 exprimagi
in_
crederea ci problema se va rezolva spre Vi mulEumesc c[ aveqi bunlvoinga citili
birrete tuturor celor sd $i Ecest apen-
implicagi in ea. ,,Te iubesc" elibereazi anergia
blocati gi ii dice. VI sunt recunoscdtor.
permite si curg5, vi reconecteazi la sursa
Divinitigii. Cum Ador metoda ldentitXlii Ho'oponopono qi o iubesc pe
starea zero este una a iubirii pu_re $i a"ro limite, incepegi scumpa Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna L"b"'"rr,
"I"
si vi indreptafi citre ac9a. zoli;Ttimtndrr_vi
dragostea.' mi-a impirtigit-o cu bunivoingl in noiembrie 1992. ""r"
Ce se intAmpli apoi depinde de Divinitate.
S_a-r putea Acest articol se bazeazi pe cAteva gAnduri censemnate
s[ vi simgigi inspiragi si acqionagi cumvq. Oricare
ar fi im_ in agenda mea din 2005.
pulsul pe care il primigi, acgionali.
P":U n., sunted siguri cd
rrebuie si acqionagi, folo;iti meroda de purificare 9 ianuarie 2005
pJrrr^ u
vi elibera de confuzie. Cind vi vegi clariis2, vegi gti ce aveti Problemele pot fi rezolvate frlril # am habar 6" ceea ce
de frcut. se IntAmpEl! Si realizez Si sd ingeleg acest lucru esfe o ade-
Aceasta este o versiune simplificatd q
metodei moderne virati u1urare Si bucurie pentru mine.
de vindecare Ho'oponopono. Pentru aintelege Rezolvarea problemelor, ca Parte comltoaent{ a scopu-
mai bine me_
toda Identitigii Ho'oponopono, trebuie sl Iui aristcngei, constituie esen[a metodei ldentitdgii go']ro-
vi inscriegi la un
seminar (vedeqi www.hooponopono.org). pentru
a ingelege
nopono. Pentru a ne rezolva problemele, rrebpl. ,i n"
activitatea pe care o desfrgor impreuni cu punem doud intrebdri: Cine sunt eu? Cine se afld h condu-
dr. I{ew Len, vli_
zitagi site-ul www.zerolirnits.info. cere?
ingelegerea adevdratei naturi a universulri l.r"up"
indemnul lui Socrate: ,,Cunoa1te-te pe tine fnsugi..
- ",
21 ianuarie 2005
Cine se afld la conducere?
Maioritatea oamenilor, inclusiv cei drn comuni tdtile sti-
ingifice, vdd lumea ca pe o entitate fizicd. PfimuI
"*u-plu al

L-
2r2
QqLurE
Clne se aflL la eonilucere?
acestei perspective il reprezintd studierea4Dil-uluipenmr
a afla cauze ;i remedii pentru bolile de inimd,.ancel r, Jr2" con7tientd opereazd gi ea cu amintiri recurente, fird;tirea sa.
Det- Dupd cum aratd srudiile efectuate, ele dirijeazd tot ceea ce
trdiegte con;tientul.
Legea cauzil-efect: modelul fizic
Cauzil Efeu Legea cauzfiefnt: Identitatea Ho' op onopono
ADN imperfect Boli de inimd Cauzil Efecte
ADN imperfect Cancer
Amintiri recurente
ADN imperfect Diabet in subcongtient Fizice - boli de inimd
Realitatea fizicd Probleme fizice
Amintii recurente
Realitatea fizicd Probleme de mediu in subconStient Fizice - cancer
Intelectul, mintea coagtientll, crede cd poate tezolva Amintiri recurente
problemele, cd poate cuilLrora trdir fl ceea ce se
controla ceea ce uatm in subcongtient Fizice - diabet
fu-
timpld. Amintiri recurente
in cartea sa The User Illusion: Cuting Conscioqrrro.o in subconyient Probleme fizice - corpul
Down to Size, jurnalistul Tor Norretranders reali2urrl'i Amintiri recurente
descriere aparte a congtiingei. EI citeazd studii yiingifisr,. in
;rl; subconsdent Probleme fizice - lumea
ales pe cele ale profesorului Benjamin Libet de i, U";";;_
sity of California din San Francisco, care aratd cd dq.pl;r^ Corpul Si lumea se sprijind pe mintea sttbconptientd gi
sunt crealii ale amintirilor recurente, rar ale inspiraSiei.
existd inainte de conturarea lor in congtient gi cdmtele"r,i
nu realizeazd acest lucru, crezilnd cd el dd naptere d*friiil)
23 februarie 2005
Norretranders citeazd, de asemenea, gi studii Mintea subcongtientd cea congtientd, ce cuprind Si su-
"r.u ".J."
cd intelectul conftientizeazd doar 15 sau 20 de infona"sil)i
Ei
fletul, nu genereazd idei, gAnduri, sentimente gi acAiuni.
secundd dintr-un total de cilteva milioane care ajungr; Cum am spus mai devreme, Iiecare le percepe indirect fie
conftient.
;:
prin amintiri recurente, fie prin inspiragie.
Cine degine controlul, dacd nu intelectulsau rafiuneaZ
,,Dar omul tdlmdcegte ades evenimentul
8 febraarie 2005
Dupil pdrerea-i numai, nepotivitd-n totul
Amintirile recurente dicteazd ceea ce expenme*gsztS
mintea subconstientil. Cu dreapta-nsemndtate."
Mintea subconEtientd trdieSte indirect, mimeticsi,r- r^ William Shakespeare - Iulius Cezar*
distansi amintirile recurente. Se poartd, vede, simti
";;1"
cide exact aga cum ii dicteazi respectivele amintiri.rd;;;; *Iulius Cezar, traducere in limba romAni de Scarlat Ion Ghica,
1896. (n.red.)
zr4 zEn0ilunE ehe se afld Ia conlucerc? 2t5

ldentitatea
suflerul nu genereazd expe-
Este esenSial sd realizez cd Starea de vid
rienge de unul singur, in sensul cd vede ceea ce vdd aminti-
rile, simte ce simt amintirtIe, se poartd afa cum ii dicteazd lnteligenta
amintirile Ei decide ceea ce decid acestea. Doar rar vede, divini
simte, se poarti gi decide potrivit inspiragiei.
in rezolvarea problemelor este esenlial sd realizez cd Mintea
supracongtienti
lumea;i corpul nu sunt probleme in sine, ci efecte, conse- (Aumakua)
cinge ;i amintiri reluate de mintea subcongtientd. Cine se
afld la conducere?

,,Biet suflet, miez al lutului meu, Iutul Mintea


congtienti
mereu newednic, cine te-nwdjbi, (Uhanel
de ce gi-i ars pe dinlduntru scutul
pe-afard nins cu dulci aurdrii?" Mintea
subcon$tienti
William Shakespeare, Sonetul 146 (Unihipilll

12manie 2005
Vidul este findamentulldentitdgii, al mingii, aI cosmo- FIGLIRA C.l Starea de vid
sului. Este starea care precede infiizia de inspiragie din
partea Inteligengei Divine in mintea subcon;tientd (vedegi
figura C.1.). propriul Shangri-La.
,,Purificd, Fterge, Fterge ;i gdsegte-gi

,,Tot ce gtiu oamenii de ptiingd este cd universul a tlnde? in interiorul tdu."


apdrut din nimic gi cd va reveni la starea de nimic din Morrnah Simeona Nalamaku, Kahuna Lapa'au
care s-a ivit. Universul incepe Ei se termind cu zero."
,,Nici turnul cel de piatrd, nici lanSul cel de fier
Charles Seife, Zero: The Biography of a Dangerous Nu pot sd stea-mpotriva voingei neclintite."
Idea @ero. Biografia unei idei periculoase)
William Shakespeare, Iulius Cezar*
Amintirile recarente dau Ia o parte vidul ldentitdsii, im- 22 martie 2005
piedicAnd manifestarea inspiragiei. Pentru a remedia aceastd ExistenSa esfe un dar al InteligenSei Divine. Acest dar
situagie, pentru a restabili starea normald a ldentitd;ii, amin-
ne este oferit doar cu un singur rcop, acela de a ne restabili
drtle trebuie transformate in vid prin transmutarea lor ve- Identitatea prin rezolvarea problemelor. Metoda ldentitdgii
nind din paftea Inteligengei Divine.
'Ibidem. (n.red.)
zEmuf,nB 6'[lase aflllacoulucerc?

Ho'oponopono constituie versiunea adaptatd a unei metode ldentitatea ldentitatea


strdvechi havaiene de rezolvarea a problemelor, un proces Starea de inspiralie Starea amintirilor recurente
de cilingil, iertare;i nansformare.
,,Nu judecaSi gi nu veSi fi judecagi; nu osilndiSi Si nu
vei fi osAndisi; iertagi gi vegi fi iertagi." lnteligenla divine

lrsus, Evanghelia dupi Ltca, capitolul6 Mintea


supracongtientd
Ho'olnnopono presupune implicarea totald a ftecdrei
pd4i a ldentitdgii - Inteligenga Divind, mintea supracon- Mintea
congtientd
Stientd, mintea con1tientd Fi mintea subcongtientd - pdrSi ce
Iucreazd impreund ca o singurd. entitate. Fiecare laturd are Mintea
subcon$tientd
funcgia Ei partea sa unicd de implicare in rezolvarea proble-
melor gi in gtergerea amintirilor recurente din mintea sub-
congtientd.
Mintea suptacongtientl nu se afld sub controlul memo-
riei gi nu este deci afectatd de amintirile recurente din min- FIGLJRA C.2 Starea de inspira;ie
tea subcon;tientd. Mintea supracongtientd este intotdeauna gi starea amintirilor recurente
contopitd cu Inteligenga Divind. Cum Inteligenga Divind este
schimbdtoare, Ei mintea supracon;tientd este schimbdtoare.
Identitatea funcpioneazd pe ban inspingiei sau a amin-
tirilor. Doar una dintre acestea, fie inspiragia, fie memoria, ,,Noi susgin em cd aceste adevdruri sunt de Ia sine
pot prelua controlul mingii subcongtiente intr-un anumit ingelese, cd togi oamenii (toate formele de viagd) sunt
moment. Sufletul Identitdgii se supune doar unui singur std- crcali egali..."
pAn;i, de obicei, se supune spinului amintirilor, in loc sd se Thomas lefferson,
supund trandaftrului inspiragiei (vedegi figura C.2.).
Declaraqia de independengi
30 apilie 2005 a Statelor Unite ale Americii
,,Sunt singurul consumator al necazurilor mele.,'
Amintirile recurente deformeazd acest teren comun aI
lohn Clare, poet Identitdgii, indepdrtAnd sulletul min;ii de la pozigia sa natu-
rald deVid gi Infinit. De;i amintirile deformeazdVidul, totuEi
Vidul este terenul comun, egalizatorul tuturor ldenti-
tdgilor, afit al celor ,,uii", cit;i aI celor ,,frrd viagd". Este fi.tn-
nu il pot distruge. Cum de nu poate fi distnus?
damenruI indestructibil ;i vegnic aI intregului cosmos, vdzut O casd dezbinatd in interior nu poate rezista.
sau nevdzut. Abraham Lincoln
CIne se afl6Ia conilucerc? ars
zER0 tun'ts

5 mai 2005 ldentitatea Ho'oponopono


Pentru ca ldentitatea sd fie ldentitate clipd de clipd este (rezolvarea problemelor)
nevoie de aplicarea nefncetatf a Ho'opoaolnno. Asemenea Giinli gi iertare
amintirilor, procewl Ho'oponoynno nu tgi poate lua va-
cang{, nu poate iegi Ia pensie, nu trnate dormi niciodatil. Inteligenla divind
Aplicarea netncetatil a acest:.fi proces nu se Inate opri ni-
t3t
ciodatil...
Mintea supracongtientd
...in zilele-gi de glorie adu-gi aminte,
De rdul nettiut (amintirile recurente) din interior!
Geoffrey Chaucer, Povestirile din Canterbury
con$tientd
12 mai 2005
Mintea con1tientd poate inisia procesul Ho'oponopono Mintea
de purificare a amintirilor sau le poate da fo4d prin acuze gi subcon$tienti
indoieli (vedegi figura C.3).
l. Mintea conftientd inigiazd procesul Ho'oponopono de FIGLJRA C.3 Ciing[ 9i iertare
purificare a amintirilor ca o cerere adresatd Divinitdgii
de a transforma amintirile in Vid. Ea realizeazd cd
aceste amintiri reluate in subcongtient sunt problema pi
4. Dupd analizarea acestei cereri transmise de mintea su-
recunoafte cd este 100o/o responsabild. Cererea adresatd pracongtienti, Inteligenga Divind trimite energia necesati
Divinitdgii se referd apoi Ia mintea subcongtientd (ve- mnsformdrii inapoi in planul min;ii supracon1tiente.
de.ti figura C.4). 5. Energia transformatoare plute1te in profitnzime cdtre
2. Aceastd cerere plute;te apoi mai jos la nivelul mingii nivelul mingii con1tiente.
subcongtiente, unde pregdte;te amintirile pentru trans- 6. Energia transformatoare plutepte apoi de la mintea con-
formare. Apoi cererea, sau rugdciunea aceasta, ajunge Ftientd la mintea subcon;tientd. Aceastil energie ne-
Ia nivelul mingii supncon$tiente. utaliz.eazll tntAi amintirile vizate. Eaergiile nantalizate
3. Mintea supracongtientd revizuiegte cererea gi face schim- sunt alni stocate Ia acest nivel, crelnd *area de Vid.
bdrile necesare. Pentru cd se afld mereu in armonie cu
Inteligenga Divind, are capacitatea de a retufa pi de a
face schimbdri. Cererea este apoi timisd la nivelul cel
mai de sus, cel aI InteligenSei Divine, pentru revizuire
gi pentnu obginerea rezuhatului final.
m af,dla conducerc?
.UEnoLunB Glne se

ldentitatea Ho'oponopono Amintirile sunt tnsogitori nedespfl4igi ai minSii sub-


(Rezolvarea problemelor) conftiente. nu lgi iau nicidat{ vacanfi, nu ies Ia pensie.
EIe
Transformare cu ajutorul lnteligenlei Divine Amintirile reclrlr:ente nu se opresc niciodatt din derularea
lor pe ecl:.nul mingii subcongtiente!

Inteligenfa divin6 TheManof LafsTale


t{l Vai, supdrare cnintd, ce nu face casa bund
Cu strdlucirea lumii! Plind de-amdrdciune,
Sfrrgit al bucuiilor in truda noastrd zilnicd!
Doar supdrare-n gelul spre care ne-ndreptdm.
Mintea supracon$fienta
De wei sil te asiguri, ia aminte cd nu-i deloc de negliiat
$i-n ziJele-gi de glorie adu-Si aminte
De rdul ne1tiut doar interior!
Geoffrey Chaucer, Povestiri din Canterbury
Pentru a termina Pentru totdeauna cu amintirile, ele
Mintea con$fiente trebuie reduse definitiv la zero.

in 1971, in lowa, m-am indrdgostit pentru a doua oard;


Mintea se ndscuse fetiga noastrd, scumpa M.
---> in timp ce imi priveam ingrijind-o pe M, am sim-
@--n V subcon$fiente
Sit ci le iubesc
sogia

Ai mai muh pe amilndoud. Acum trebuia sd iu-


besc doud persoane minunate.
in acea vard, dupd absoluire, eu gi so1a am avut de ales in-
FIGLIRA C.4 Transformarea cu ajutorul Intellgsnlgi
tre a ne intoarce in Hawaii sau a ne continua studiile in lowa.
Divine
Imediat ce ne-am stabilit in Hawkeye State, am intim-
12 iunie 2005 pinat doud greutdgi. Mai intfli, micuga M nu s-a mai oprit
GAndirea gi invinuirea sunt amintiri racur€Ilfs (vedegi
din plilns dupd ce am adus-o acasd de la spital!
Apoi, in lowa, in acel an a fost o iarnd foarte grea. Timp
figura C.2.).
de cilteva sdptdmflni, in fiecare dimineagd trebuia sd lovesc
Sulletului ii poate fi transmisd inspiragia Inteligsnlsi pi_
puternic cu piciorul partea interioard a ugii gi sd dau cu cio-
vine frrd a Eti de fapt ce naiba se intilmpld. Singura
conditie canul in toc pentru a desprinde gheaga compactd care se
pentru primirea inspiragiei, a creativitdgii divine,
este ca {orma pe de ldturi.
Identitatea sd fre ldentitate. $i pentru a se intilmplau"r",
CAnd M
implinise aproape un an, am gdsit cAteva pete
nevoie de puriftcarea neincetatd a amintirilor. "* mici de slnge pe pituica ei. Abia acum, cAnd scriu aceste
ZEROI,IMNB
Glne se afli la conilueerc?

rAnduri, realizez cd plLnsul ei neintrerupt era din cauza bolii


din trecut", a,sa cum le spunea Shakespeare intr-unul dintre
grave de piele cu care a fost diagnosticatd mai tLrziu.
sonetele sale.
Am plAns multe nopgi privind-o pe M cum se scdrpina
Mintea conftientd are de fdcut o alegere: poate inigia
in somn. Tratamentul pdrea sd nu aibd niciun efect.
procesul de purifrcare neincetatd. sau le poate permite amin-
Chnd M era de trei ani, singele curgea continuu din rd-
nile de pe genunchii;i coatele ei. SLngele ii curgea din rd-
tirilor recurente, care se manifestd apoi ca probleme, sd
apard neincetat
nile de la incheieturile degetelor de la mAini gi de Ia picioare.
Pielea de la subsori gi din jurul gdtului ii cdpdtase un aspect
12 decembrie 2005
solzos.
Congtiinga singurd este de fapt incapabild si primeascd
intr-o zi, noud ani mai tArziu, cAnd ne intorseserdm in
Hawaii, conduceam masina, ne indreptam sprc casd, eram darul cel mai valoros oferit de Inteligenga Divind: Identita-
cu M ;i surioara ei; brusc, f\rd sd imi propun conftient, am rca. Agadar, este incapabild sd ingeleagd ce este de fapt o pro-
intors ma;ina gi ne-am indreptat in direcgia biroului meu blemd. Aceasta face ca orice metodil de rezolvare a unei
din Waikiki. probleme sd fie ineficientd. Bieml suflet se scufundil in du-
,,O, oameni buni, agi venit sd md vizitagi" a spus Mor- rere neincetatd, inutild, pentru tot restul existengei sale. CAt
rnah inceti;or, cAnd noi trei am dat buzna in biroul ei. in de trist.
timp ce aranja nigte foi de pe birou, se uita la M. ,,Ai vrea sd Mintea con1tientd tebuie sd fie trezitd pentru a primi
md intrebi ceva?" a spus ea cu blindege. acest dar al ldentitdgii, al ,,bundstdrii dincolo de orice inge-
M ;i-a intins ambele brage, ardtilndu-i urmele anilor in- legere".
delunga;i de suferinSd pi chin inscrise adAnc in piele, ca pe Identiatea este indestructibild gi eternd,la fel ca gi crea-
ni;te pergamente feniciene. ,,Ok" a spus Morrnah, inchizilnd torul sdu, Inteligenga Divind. Consecinga ignorangei este rea-
ochii. litatea falsd a sdrdciei, bolilor, rdzboiului pi mo4ii, generalie
Ce frcea Morrnah? Cea care crease metoda ldentitdsii dupd generagie.
Ho'oponopono chiar asta ftcea, aplica metoda. [Jn an mai
tArziu, cei treisprezece ani de sAngerdri, cicatrici, durere, 24 decembfie 2005
mAnie gi tratamente s-au terminat. Realitatea fizicd este expresia amintiilor gi a inspiragiei
Unul dintre adepSii ldentitdgii Ho'oponopono care lucreazd. in sulleatl ldentitdgii. Schimbd starea ldenti-
tdgii, gi starea lumii fizice se va schimba gi ea.
30 iunie 2005 Cine se afld Ia conducere - inspiragia sau amintirile re-
Scopul viegii este sd fii o ldentitate a1a cum Divinitatea curente? Alegerea ii apa4ine mingii con1tiente.
a creat conceptul de.Identitate, frind exact asemenea ei, en-
titate vidd pi infinitd. 7 februarie 2006 (un salt in anul 2006)
Toate experienSele viegii sunt de fapt expresia amintii- Iatd patru procese specifice metodei ldentitdsii Ho'opo-
lor recurente gi a inspinsiei. Depresia, indoiala, uina, sdrd- nopono care pot fi aplicate pentru a regenera ldentitatea,
cia, ura, resentimentele gi mflnia sunt de fapt acele ,,glasuri pentru a o elibera de amintiile-problemd din subconStient:
zmouultts CIne se afll Ie coulaeere? %

1. .Te iubesc." CAnd sufletul trdiegte amintiri ce genereazd


probleme, spune-Ie acestora mental sau in $oaptd: ,Vd 27 decembie 2005 (inapoi in anul2005)
iubesc, amintiri dngi, gi sunt recunoscdtor pentru opor- Cu cAteva luni in urmd, mi-a venit ideea unui glosar
tunitatea de a vd elibera gi de a md elibera pe mine in- ,,grditor" de termeni cu,personajele principale' ale ldenti-
sumi." ,,Te iubesc" poate fi repetat in tdcere la nesfArgit. tilgii. Pogi face cunogtinSd cu ele dupd cum voiegti.
Amintirile nu-gi iau niciodatd vacanld gi nu se pensio- Identiate: Eu sunt ldentitatea. Sunt compusd din
neazd pind nu le fo4ezi tu s-o facd. ,,Te iubesc" poate fi patru elemente: Inteligenga Divind, mintea suPracon-
folosit gi cind nu e1ti con;tient de existenga unei pro- stientd, mintea congtientd fi mintea subcon;tientd. Fun-
bleme. De exemplu, poate fi rostit inainte d.e inceperea damentul meu, vidul gi infinitul, este copia fideld a
unei activitilgi, de pildd inainte de a rispunde Ia telefon Inteligengei Divine.
sau de a te urca in magind pentru a pleca undeva. Inteligenglt divinil: eu sunt Inteligenga Divind. Eu
sunt infinitul. Eu am creat Identitatea gi inspin;ia. Eu
,,Iubigi pe wdjmagii vogtri, facegi bine celor ce
vd. urdsc pe voi. " transform amintirile in vid.
Mnte supnconptientf: eu sunt mintea supracon-
lisus, Evanghelia dupi Lrrca, capitolul6
Stientd. Eu supraveghez mintea conftientd Fi pe cea sub'
2. ,Multumesc." Acest proces poate fi folosit impreund cu conftientd. Eu revizuiesc ;i fac schimbdrile necesare in
cel anterior sau singur. La fel ca gi expresia ,,te iubesc", cereile adresate de mintea conftientd Inteligen;ei Di-
pi aceasta a mulrymirti poate fi rostitd Ia nesfrrpit. vine prin Ho'oponopono. Nu md afecteazd amintirtb ce
3. Apil Albastil fularil" A bea multd apd este o solugie mi- ruleazd in mintea subcongtientd. Eu sunt intotdeauna
nunatd de rezolvare a problemelor, in special dacd este in consonangd cu Creatorul Divin.
Apd Albastrd Solard. Ia o sticld albastrd cu un capac care Minte con$tientil: eu sunt mintea conEtientd. Eu am
sd nu fie metalic. Pune in acea sticld apd platd. Pune darul de a alege. Eu Ie pot permite amintirilor sd stdpi-
apoi sticla la soare sau sub o lampd puternicd (nu una neascd experienSele min;ii subcongtiente sau pe ale
fluorescentd) cel pupn o ord. Dupd ce apa s-a solarizat, mele sau pot permite eliberarea lor prin aplicarea ne-
poate fi apoi folositd in mai muhe modurt. O pogi bea, incetatd a tehnicii Ho'oponopono. Eu pot cere indru-
pogi gdti cu ea. Te pogi stropi cu ea dupd ce ai iegit din mdri de Ia Inteligenga Divind.
baie sau de la dug. Fructele gi legumele adord sd fie spd- Minte subcongtientl: eu sttnt mintea subcon,stienti.
late cu Apd Nbastrd Solard! La fel ca gi in cazul celor- Eu sunt depozitul tuturor amintirilor acumulate de la
lahe metode, Apd Albastrd Solard elibereazd amintirile incepurul creafiei. Eu sunt locul unde trdirile sunt ex-
problemd din mintea subcon;tientd. A;a cd foloseSte-o perimentate ca amintiri sau ca inspiragie. Eu sunt locul
permanent! de care depind corpul gi lumea. Eu sunt locul unde trd-
4. Cilpfltni;iafrne. Aceste fructe elibereazd amintirile. Pot iesc problemele sub forma amintirilor insullegite.
Ii mincate crude sau uscate. Pot fi folosite sub formd de Vi&il: eu sunt Vidul. Eu sunt fundamenrul ldenti-
gem, jeleu sau sirop de inghegatd. tdgii gi aI cosmosului. Eu sunt locul de unde izvord;te
zBn0 rrunB CIne se afllla conducere?

inspiragia venitd de la Inteligenga Divind, infinitul. CdinSC:Eu sunt cdinga. Eu sunt inceputul procesului
Amintirile reluate in mintea subcon;tientd md pot de- Ho'oponopono inigiat de mintea conftientd, ce Potne\te
ranja, dar nu mi pot distruge datoritd inspiragiei ce cu o cerere la adresa Inteligengei Divine pentru a trans-
curge din planul Inteligengei Divine. forma amintirile in vid. Prin mine, mintea conrtientd
InfinituL Eu sunt infrniruL, InteligenSa Divind. Din realizeazd cd este responsabili pentru toate amintirile re-
mine, inspiragia curge asemenea petalelor unui tranda- curente din mintea subcongtientd, cd este rcsponsabilil
fir delicat, inspre Vidul ldentitdgii, inspiragie ce este pentru crearea, acceptarca pi acumularea 1or.
ugor de rdnit de cdtre spinii amintirilor- Iertare: Eu sunt iertarea. Impreund cu ciinga, con-
Inspiragia: Eu sunt inspiraSia, eu sunt o crcafie a in- stitui o cerere a mingii con1tiente cdtre Creatorul Divin,
finitului, a Inteligengei Divine. Eu curg dinspre vid in- o cerere de a transforma amintfuile din mintea subcon-
spre mintea subconstientd. Sunt perceputd ca o trdire Ftientd in vid. Mintea conftientd nu d.oar se cdiePte, ci ii
cu totul noud. cere totodatd gi iertare Inteligengei Divine.
Amintirea: Eu sunt Amintirea. Eu sunt, in mintea Transformare: Eu sunt transformarea. Inteligenga
subcongtientd, depozitarea unei experienge din trecut. divini md folosepte pentnt a neutraliza 9i a transfotma
CAnd sunt declanpatd eu reiau acea experienSd trecutd. in vid amintirile din mintea subcongtientd. Eu pot fi fo-
Problemil: Eu sunt o problemd. Sunr de fapt o lositi doar de cdtre Inteligenga Divind.
amintire recurentd a unei experienge trecute, ce se de- Bunilstare: Eu suntbunistarea. Eu sunt ldentitatea-
ruleazd in mintea subcongtientd. Silrilcia: Eu sunt sdrdcia. Eu sunt amintirea. Eu duc
ExpertenSfl: Eu sunt experienga. Eu sunt efectul la declinul ldentitdgii, impiedicdnd manifestarea inspt-
amintirilor sau al inspiragiei ce se manifestd in mintea raliei transmise de Inteligenga Divind cdtte mintea sub-
subcongtientd. con$tientd!
Srlstem de opetare: Eu sunt sistemul de operare. Eu
inainte de a termina aceasti cilitorie, ag vrea si vd spun
fac ca in mintea subcongtientd. sd se manifeste vidul, in-
cI parcurgerea acestui apendice line locul unei zile de se-
spiragia sau amintirea.
minar cu rolul de introducere pentru metoda ldentit5lii
Ho'opnnolnno: Eu sunt Ho'oponopono. Sunt un Ho'oponopono.
proces de rezolvare a problemelor din Hawaii, moder- Vd doresc pacea dincolo de orice inlelegere
nizat pentru vremea de astdzi de cdtre Morrnah Nala- O Ka Maluhia no me oe.
maku Simeona, Kahuna Lapa'au, ce a fost recunoscutd Pacea si fie cu voi!
ca cetdgean de onoare de statul Hawaii in 1983. Sunt Dr. Ihaleakala Hew Len,
compusi din trei elemente: cdinSa, iertarea Ei transfor- Pregedinte de onoare,
marea. Eu sunt o cerere inigiatd de mintea conltiente, The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos
sunt adresatd Inteligenlei Divine cu scopul de a elimina
amintirile pi de a restabili integritatea ldentitdgii. Eu md
nasc in mintea conptientd,

S-ar putea să vă placă și