Sunteți pe pagina 1din 10

I -_ 1 -,) _n

2u\`.'
Experti contabili
i, i,\l\
Varianta 3 rv3)

A /70%) Studii de caz si exercitii

E (40%) Societatea Al fa efectueaza in cursul unei perioade date umatoarele operatii:


a) Plateste o datorie comerciala ^m valuta in suma de 10.000 euro, rezultafa in urma achizitiei unor
m5rfini. Cursul de schimb valutar la data achizitiei m5rfurilor a fost de 4,5 lei/euro, iar la data platii,
de 4,6 lei/euro.
b) Vinde clientului Beta mirfuri in valoare de 50.000 lei, temenul obisnuit de decontare fiind de 30
de zile. Clientul plateste imediat in schimbul unui scont de 2.500 lei. Se incaseaza clientul.
c) Achizi[ioneaza de pe piap reglementafa un numir de 2.000 de actiuni ale entitatii Beta,
reprezentind 55% actiuni in capitalul social al acestei societati, la un pret unitar de 250 lei/actiune,
din care 10% sunt platite pe loc, iar restul sunt pdstrate pe termen lung (mai mult de un an). Al fa
clasifica aceste imobiliz5ri fmanciare concretizate in titluri cotate ca fiind detinute la entifatile
afiliate.
d) in cursul perioadei analizate s-a procedat la cresterea capitalului social prim noi aporturi in
numerar pentni care s-au emis 1.500 de actiuni noi, valoarea de emisiune fiind egala cu valoarea
matematica contabila a vechilor actiuni de 15 lei/actiune, valoare nominala 10 lei/actiune.
e) Plateste un fumizor de imobilizari cu suma de 15.500 lei.
f) incaseaza o dobinda restanta, afererfe anului precedent, pentru un imprumut acordat pe termen
lung unei alte sociefati, n sums de 34.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
(1) Contabilizati operatiiLe de mai sus;
(2) Ca]culati fluxuri[e de numerar conform in.todei directe.

E (30/o) Entitatea ALFA aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara conform


OMFP 1286/2012. in cursul perioadei luat5 in calcul entitatea efectueaza urmatoarele tranzactii:
a)La data de 31.12.N-1 a achizitionat o cladire la costul de 200.000 lei. La data achizitiei a
primit Si incasat o subventie guvemanentala pentru achizitia cladirii in suma de 50.000 lei. Politica
contabila este de a recunoate subventia primifa ca venit amanat. Durata utila de viata a cladirii a fost
stabilita la 10 ani, valoarea reziduala a fost stabilita la 30.0001ei, iar metoda de amortizare a fost cea
liniara,
b)La sfirsitul anului N+2 cladirea este reevaluat5 la valoarea justa stabilita de un evaluator
autorizat in sums de 156.000 lei.Se considers ca amortizarea este eliminata din valoarea contabila
brufa a activului Si ca surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce
activul este folosit in intreprindere.
c)La data de 01.10.N+3, managementul intocmeste un plan de vanzarea cladirii Si intreprinde
actiuni pentru a gasi un cumpirator. Prin urmare cladirea este clasificafa drept detinrfe in vederea
vanzini. Valoarea jusfa a cladirii este de 142.000 lei, iar cheltuielile generate de vanzare sunt
estimate la 2.000 lei. La 31.12.N+3 valoarea justa diminuata cu costurile generate de vanzare este
145.000 lei
Se cere: conform IAS 16, IAS 20 si IFRS 5 contabilizati tranzactiile anilor N-1, N, N+1, N+2,
N+3 i N+4.
1=

E(3oo/o)
1. (3p) Prezenta!i obiectivele controlului intern Si enumerati componentele acestuia.
2. (3p) Care este procedura de intocmire Si semnare a raportului de expertiza judiciar5 intr-o
cauza penala in care sunt numiti, de organul de cercetare penala sau de instanta, mai multi
experti?
3. (4p) Societatea Al fa prezinta umatoarele informatii: Profitul net al anului N a fost de 2.000
lei; profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 1.500 lei in N-2 Si de 1.800 lei in N-I; in
cursul anului N-2 a avut loc o greva generala, pierderea fiind de 200 lei; in cursul anului N-1
a avut loc o calamitate naturala, pierderea totals fiind de 500 lei; studiile realizate de expertii
tehrici privind durata de viatii utila a activelor anortizabile au evidentiat o insuficienta de
anortizare in anul N-2 in suma de 150 lei; studiile efectuate pe piap muncii de catre expertii
independenti in munca i protectie sociala au evidentiat un exces de salarizare in anul N-1 in
suma de 300 lei; in anul N, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in
valufa au fost de 540 lei i nu au fost reflectate in contabilitate; previziunile pe urmatorii 4 ani
arata cresterea profitului net inregistrat la 31.12.N cu 20% in primul an Si apoi cu cate 5% in
fiecare an; activul net corectat stabilit in urma intocmirii bilantului economic a fost de 14.500
lei; rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piap financiara (rata de baza, rata rara
riscuri) este de 12%.
Se eel.e:
(a) Precizati ce corectii se aduc profitului contabil in vederea calcularii capacitatii
beneficiare;
(b) Pe baza datelor de mai sus, caLcu]ati capacitatea beneficiara;
(c) Pe baza capacitatii benef[ciare calculate mai sL[s, determinati: va]oarea de
rentabilitate; valoarea de rentabilitate continua; valoarea globala a intreprinderii
folosind metoda practicienilor;

8. /30%` Doctrina si deontoloria Drofesiei contabile

1. Definiti integritatea in profesia contabila. (2,5p)


2. Care sunt conditiile pentm a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica Si
practica necesar. (2,5p)
3. Care este rolul social al profesionistilor contabili? (2,5p)
4. Unitatea Si unicitatea profesiei contabile. (2,5p)
Jo,(.-=
L ,, Experti contabi]i
,`'` `,;

Varianta 4 ov4)
I_-- i r( .I

A,/

A. "0/ol Studii de caz si exercitii

E (40%) La inceputul anului N societatea Al fa dispune de urmatoarele date: Capital social


subscris varsat 10.000 lei; alte rezerve 1.000 lei; prime de emisiune 5.000 lei; rezultatul reportat
reprezentind pierderea neacoperfe (sold debitor) 1.500 lei; nurnar de actiuni 2.000 de titluri.
in cursul perioadei se efectueaza operatiile:
a) La data de 31.12.N-1 s-a reevalunt o cladire la valoareajusfa de 85.000 lei, durata rinas5 de
amortizare fiind de 20 ani. Se considers ca surplusul din reevaluare (soldul initial al rezervei din
reevaluare) este transferat la rezultatul reportat pe masura amortizini activului, metoda de
amortizare fiind cea liniara.
b) Cu ocazia lucrinlor de inchidere ale exercitiului N s-a constatat omisiunea iuregistrdrii in
contabilitatea lurii octombrie N a unei facturi privind intretinerile Si reparatiile primate de la
fumizor a carei valoare totals era de 16.000 lei, TVA 20%. Se apreciaza ca eroarea este
semnificativa
c) Se transforma 6.000 de obligatiuni in 1.000 de actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a
unei obligatiuni este de I leu.
d) Se incorporeaza in capitalul social alte rezerve in suma de 500 lei.
e) Se majoreaza capitalul social prim emiterea a 700 de actiuni noi, mentinind valoarea nominala.
Pretul de emisiune este de 6 lei/actiune. Aportul promis este eliberat prim depunere de numerar in
contul bancar curent.
I) Se fascumpira 700 de actiuni Si se decide reducerea capitalului social prim anularea lor, pretul de
rdscumpirare al unei actiuni fiind de 6,5 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
(1) Contabi[izati operatiile de mai sus;
(2) Calculati marimea capita[uriLor proprii La sfarsitu] anuLui N.

E (30%) Entitatea ALFA aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara conform


OMFP 1286/2012. in cursul perioadei luata in calcul entitatea efectueaza urmatoarele tranzactii:
a)La data de 31.12.N-1 a achizitionat o cladire la costul de 200.000 lei. La data achizitiei
ALFA a primit i incasat o subventie guvemamentala pentru achizitia cladirii in suma de 50.000 lei.
Politica contabila este de a recunoaste subventia primita prim deducerea ei din valoarea contabila a
activului. Durata utila de viata a cladirii a fost stabilita la 10 ani, valoarea reziduala a fost stabilita la
30.000 lei, iar metoda de amortizare a fost cea liniara.
b)La sfarsitul anului N+2 cladirea este reevaluata la valoarea justa stabilifa de un evaluator
autorizat in sums de 156.000 lei.Se considera ca amortizarea este eliminafa din valoarea contabila
bruta a activului si ca surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce
activul este folosit in intreprindere.
c)La data de 01.10.N+3. managementul intocmeste un plan de vanzarea cladirii Si intreprinde
actiuni pentru a gasi un cumpirator. Prim urmare cladirea este clasificata drept detinuta in vederea
vanzarii. Valoarea jusfa a cladirii este de loo.000 lei, iar cheltuielile generate de vanzare sunt

estimate la 10.000 lei. La 31.12.N+3 valoarea justa diminuafa cu costurile generate de vanzare este
80.000 lei
Se cere: conform IAS 16, IAS 20 Si IFRS 5 contabilizati tranzactiile anilor N-1, N, N+1, N+2,
N+3 ?i N+4.

E (3o%)
1. (3p) Exemplifica[i posibile deficiene in controlul intern.
2. (3p) Care sunt elementele mentionate de instapa in incheierea de Sedinta a unei cauze civile
cu privire la nunirea unui expert contabil in vederea efectudrii unei expertize judiciare?
3. (4p) Societatea Al fa prezinta urmatoarele informatii: Profitul net al anului N a fost de 4.000
lei; profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 3.000 lei in N-2 i de 3.600 lei in N-1 ; ^m
cursul anului N-2 a avut loc o greva generals, pierderea fiind de 400 lei; in cursul anului N-1
a avut loc o calamitate naturala, pierderea totala fiind de 1000 lei; studiile realizate de expertii
tehnici privind durata de viata utila a activelor amortizabile au evidentiat o insuficienra de
amortizare in anul N-2 in sums de 300 lei; studiile efectuate pe piata muncii de catre expertii
independenti in munca si protectie sociala au evidentiat un exces de salarizare in anul N-1 in
sums de 600 lei; in anul N, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in
valuta au fost de 1080 lei i nu au fost reflectate in contabilitate; previziunile pe umatorii 4
ani arata cresterea profitului net inregistrat la 31.12.N cu 20% in primul an i apoi cu cate 5%
in fiecare an; activul net corectat stabilit in urma intocmirii bilantului economic a fost de
29.000 lei; rata neutra de plasanent a disponibilitatilor pe piata financiara (rata de baza, rata
fara riscuri) este de 12%.
Se cere:
(a) Precizati ce corectii se aduc profitului contabil in vederea caLcularii capacitatii
beneficiare;
(b) Pe baza datelor de mai sus, calculati capacitatea beneficiara;
(c) Pe baza capacitatii beneficiare calculate mai sus, determinati: valoarea de
rentabilitate; valoarea de rentabilitate continua; valoarea globala a intreprinderii
folosind metoda practicienilor;

8. /30/o` Doctrina si deontologia I)rofesiei contabile

1. Definiti obiectivitatea ^m profesia contabila. (2,5p)


2. Definiti sigla/marca CECCAR. (2,5p)
3. Care sunt atributiile Adundrilor generale ale filialelor CECCAR? (2,5p)
4. Cum se mentine calitatea de expert contabil Si ce obligatii anuale au acestia? (2,5p)
L7,-:,)C-

Experti contabili
Varianta 5 rv5)
_ :... ;,,/
A. /700/ot Studii de caz si exercitii t``:`--:i:I -I . , ,

E (40%) Societatea Al fa efectueaza umatoarele operatii in anul N:


a) Primeste prim donatie, la 31.12.N-1, un utilaj cu o valoare de piat5 de 60.000 lei. Durata de viata
utila a fost fixata la 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniara.
b) La data de 01.11.N, in vederea achizitiei de materiale consumabile, ii platete fumizorului un
avans de 4.000 lei, exclusiv TVA 20%. Pina la inchiderea exercitiului financiar nu s-a primit
factura.
c) Platete o datorie comerciala in valufa in sums de 700 euro, rezultata in urma achizitiei unor
marfuri. Cursul de schimb valutar la data achizitiei marfurilor a fost de 4,2 lei/euro, iar la data platii,
de 4,3 lei/euro.
d) Se corecteaza o eroare in urmatoarele conditii: in anul curent N se constata ca s- a omis sa
inregistreze in anul precedent N-1 cheltuieli in sums de 1.200 lei facturate in baza unui contract de
prestari servicii. Presupunem ca eroarea este considerata semnificativa. Cota de TVA este de 20%.
Se elimina incidenp fiscala privind impozitul pe profit.
e) Se incorporeaza in capitalul social alte rezerve in suna de 5.000 lei.
I) Primeste in concesiune o padure care apapine domehiului public al statului. Durata concesiunii
este de 20 de ani incepand cu 01.01.N. n contract este prevazufa valoarea totala a concesiunii de
1.000.000 lei, cu o redeventa lunara de 4.167 lei, platibil5 la data de 15 a lunii urmatoare celei in
care se datoreaza. Amortizarea concesiunii se realizeaza pe durata contractului, prim metoda liniafa.
Conform OMFP nr. I.802/2014:
(1) Contabilizati operatiile de mai sus;
(2) Determinati impactul acestor tralizactii asupra bilatului contabil.

E (30%) Entitatea ALFA aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara conform


OMFP 1286/2012. in cursul perioadei luata in calcul entitatea efectueaza urmatoarele tranzactii:
a) La data de 31.12.N-1 a achizitionat o cladire la costul de 200.000 lei.La data achizitiei a
primit Si incasat o subventie guvemamentala pentru achizitia cladirii in sums de 50.000 lei.Politica
contabila este de a recunoaste subventia primita ca venit aminat. Durata utila de viata a cledirii a fost
stabilita la 10 ani, valoarea reziduala a fost stabilita la 30.000 lei, iar metoda de amortizare a fost cea
liniara.
b) La sfarsitul anului N+2 exista indicii ca aceasta cladire s-a depreciat Si se calculeaza
valoarea recuperabila in urmatoarele conditii: valoarea justa 140.000 lei, costurile aferente cedarii
20.000 lei; valoarea de utilizare 142.000 lei.
c) La data de 01.05.N+4 cladireaeste utilizata din nou ca sediu central admiliistrativ. La data
de 31.12.N+4 cledirea a fost reevaluata, valoarea justa stabilifa de un evaluator autorizat fiind
160.000 lei.
Se cere: conform IAS 16, IAS 20, IAS 36 Si IAS 40 contabilizati tranzactiile ani[or N-I, N, N+I,
N+2, N+3 Si N+4.
E (3o%)
I. (3p) Dati exemple de obiective de audit al stocurilor Si productiei in curs de executie.
2. (3p) Care sunt papile componente Si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila
judiciara? Detaliati elementele de cuprins aragrafele) ale capitolului Conclurii" din
raportul de expertiza contabila.
3. (4p) Societatea Al fa prezinta urmatoarele informatii: Profitul net al anului N a fost de 6.000
lei; profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 4.500 lei in N-2 Si de 5.400 lei in N-1; in
cursul anului N-2 a avut loc o grev5 generals, pierderea fiind de 600 lei; in cursul anului N-1
a avut loc o calamitate naturala, pierderea totala fiind de 1500 lei; studiile realizate de expertyii
tehnici privind durata de via[a utila a activelor amortizabile au evidentiat o insuficienta de
amortizare in anul N-2 ^m suma de 450 lei; studiile efectuate pe piafa muncii de catre expertii
independenti in munca .Si protectie sociala au evidentiat un exces de salarizare in anul N-1 in
sums de 900 lei; in anul N, diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in
valufa au fost de I.620 lei Si nu au fost reflectate in contabilitate; previziunile pe urmatorii 4
ani arata cresterea profitului net imegistrat la 31.12.N cu 20% in primul an si apoi cu cate 5%
in fiecare an; activul net corectat stabilit in urma intocmirii bilantului economic a fost de
43.500 lei; rata neutra de plasament a disponibilifatilor pe piata financiara (rata de baza, rata
fara riscuri) este de 12%.
Se cere:
(a) Precizati ce corectii se aduc profitului contabil in vederea calcularii capacitatii
beneficiare;
(b) Pe baza datelor de mai sus, calculati capacitatea beneficiara;
(c) Pe baza capacitatii benericiare calculate mai sus, determinati: valoarea de
rentabilitate; valoarea de rentabilitate continua; valoarea globala a intreprinderii
folosind metoda practicienilor;

8. /30/o` Doctrina si deontologia Drofesiei contabile

1. Definiti confidentialitatea in profesia contabila. (2jp)


2. Care sunt atribu{iile Aduninlor generale ale filialelor CECCAR? (2,5p)
3. Care sunt organele st structurile Colpului cu atribu[ii de investigare, judecare Si tragere la
rapundere? (2,5p)
4. Care este structura Tat)1oului cuprinzand membrii CECCAR? (2,5p)
2.L,,Cj
E`iperfi contabi]i
Va+ftynta 1 rvl)
\ c ,,,\

A. /70/o` Studii de caz si exercitii

E (40%) Societatea Al fa efectueaz5 urmatoarele operagiv in anul N:


a) Acorda unui client, printr-o factufa ulterioara, o reducere comerciala de 5.500 lei, TVA 20%,
pentm toate vanzinle aferente anului N.
b) Vinde clientului Beta m5rfuri in valoare de 40.000 lei, termenul obisnuit de decontare fiind de 30
de zile. Cele dout parti au negociat ca plata sa se realizeze peste 60 de zile, suma platifa fiind de
45.000 lei.
c) La data de 15.03.N+1, Alfa constata ca un salariat a furat un stoc de marfuri in valoare de 3.500
lei. Salariatul recunoaste fapta Si matfurile ii sunt imputate la pretul pietei de 4.000 lei, TVA 20 %.
d) La inventariere constata un minus de produse finite in suina de 7.000 lei.
e) Un stoc de mirfuri a fost vindut in luna decembrie N la pretul de 65.000 lei, costul de achizitie
fiind de 30.000 lei, deprecierea recunoscuta la 31.12.N-117.000 lei;
f) La 27.12.N incaseaza suma de 6.000 lei reprezentfnd chiria anuala, din care 1.5001ei sunt aferenti
anului N, restul anului N+1.
Conform OMFP nr.1.802/2014:
(1 ) Contabilizati operatiile de mai sus;
(2) Determinati impactu] tranzacfii[or de mai sus in contul de prorit Si pierdere.

E (30/o) Entitatea ALFA aplica Standardele Intema[ionale de Raportare Financiari conform


OMFP 1286/2012. in cursul perioadei luata in calcul entitatea efectueaza urmatoarele tran7actii:
a) La data de 31.i2.N-i a achizitionat o cladire la costul de 200.000 lei. La data achizitiei a
primit Si incasat o subventie guvemamentala pentru achizitia cladirii fn suna de 50.000 lei. Politica
contabila este de a recunoaste subven!ia primifa prim deducerea ei din valoarea contabila a activului.
Durata utila de viata a cl5dirii a fost stabilita la 10 ani, valoarea reziduala a fost stabilita la 30.000 lei,
iar metoda de amortizare a fost cea liniard.
b) La sfarsitul anulul N+2 exista indicii ca aceasta cladire s-a depreciat Si se calculeaza
valoarea recuperabila in umatoarele conditii: valoarea justa 140.000 lei, costurile aferente cedini
50.000 lei; valoarea de utilizare 100.000 lei.
c) La data de 01.10.N+3, managementul intocmeste un plan de vanzarea cl5dirii Si intreprinde
actiuni pentru a gisi un cumpalator. Prim umare cladirea este clasificata drept detinuta in vederea
vanzatii. Valoarea justa a cl5dirii este de 134.000 lei, iar cheltuielile generate de vanzare sunt
estimate la 34.000 lei. La 31.12.N+3 valoarea jusfa diminuafa cu costurile generate de vanzare este
125.000 lei
Se cere: conform IAS 16, IAS 20, IAS 36 i IFRS 5 contabilizati tranzactiile anilor N-1, N, N+1,
N+2, N+3 i N+4.

E (3o%)
1. (3p) Dati exemple de situatii de potenfiale amenint5ri la independen}a in audit.
2. (3p) Enumerati eel putin 10 fapte care constituie abatere disciplinara Si sunt sanctionate de
comisiile de disciplina, confom prevederilor Regulamentului de organizare Si functionare a
CECCAR.
3. (4p) Societatea Al fa prezirfe urmatoarele infomatii: Profitul net al anului N a fost de 20.000
lei; profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 15.000 lei in N-2 Si de 18.000 lei in N-1; in
cursul anului N-2 a avut loc o greva generala, pierderea fiind de 2.000 lei; in cursul anulul N-
1 a avut loc o calamitate naturala, pierderea total5 fiind de 5.000 lei; studiile realizate de
expertii tehnici privind durata de viata utila a activelor amortizabile au evidentiat o
insuficient5 de amortizare in anul N-2 in sums de 1.500 lei; studiile efectunte pe piapa muncii
de catre exper!ii independenti in munca Si protectie sociala au evidentiat un exces de
salarizare in anul N-I in sums de 3.000 lei; in anul N, diferentele nefavorabile de curs valutar
aferente creantelor in valuta au fost de 5.400 lei Si nu au fost reflectate in contabilitate;
previziunile pe umatorii 4 ani arafa cresterea profitului net inregistrat la 31.12.N cu 20% in
primul an Si apoi cu cate 5% in fiecare an; activul net corectat stabilit in urma intocmirii
bilantului economic a fost de 145.000 lei; rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata
financiara (rata de baza, rata fart a riscuri) este de 12%.
Se cere:
(a) Precizati ce corectii se aduc profitului contabil in vederea calcul5rii capacitatii
beneflciare;
(b) Pe baza datelor de mai sus, calculati capacitatea beneficiara;
(c) Pe baza capacitatii beneficiare calculate mai sus, determinati: va]oarea de
rentabilitate; valoarea de rentabilitate continua; valoarea globala a intreprinderii
folosind metoda practicienilor;

8. (3.0%t hoctTlpe ii dcontolorfu Drofe3iei contabi

I. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. (2,5p)


2. Care sunt raspunderile expertului contabil? (2,5p)
3. Care este rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public? (2,5p)
4. Criterii de recunoastere a unui organism profesional. (2,5p)
9- (=\ I b
\ +`G`E`xperti contabi]i

ViTianta 2 rv2)
A. /70%) Studii de caz si exercitii I

E (40%) Societatea Al fa efectueaza urmatoarele operatii in anul N:


a) la sfirsitul lunii decembrie N factureaza unui client, conform contractului, chiria in avans pe
urmatoarele dout luni 3.000 lei, TVA 20%.
b) Se corecteaza o eroare in umatoarele conditii: in anul curent N se constata ca s- a omis sa
inregistreze in anul precedent N-1 cheltuieli in sums de 1.200 lei facturate in baza unui contract de
prestari servicii. Presupunem ca eroarea este considerafa semnificativa. Cota de TVA este de 20%.
Se elimina incidenta fiscala privind impozitul pe profit.
c) Vinde clientului Beta marfuri in valoare de 30.000 lei, termenul obisnuit de decontare fiind de 30
de zile. Clientul plateste imediat in schimbul unui scont de 2.000 lei. Se incaseaza clientul.
d) pe data de 1 decembrie N, in vederea vanzini de produse finite se incaseaza de la un client un
avans in suma de 4.000 lei inclusiv TVA 20%. Pina la inchiderea exercitiului financiar nu s-a emis
factura.
e) in luna februarie anul N ALFA achizitioneaza un telefon mobil la costul de 1.000 lei, TVA 20/o Si
beneficiaza din partea operatorului de telefonie de o reducere de 100%.
f) Primete, sub forms de subventii, suma de 25.000 lei, din care 3.000 lei se incaseaza la data
acordarii, iar restul, in aceeasi perioada. Suma de 7.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.500 lei
pentm perioada curenta, restul pentru anul urmator). Suna de 18.000 lei constituie subventie pentru
plata unor materii prime achizitionate Si este aferenta perioadei in curs.
Conform OMFP 1802/2014:
a) Contabilizafi operatiile de mai sus.
b) Ca]cula}i impactul acestor operatii asupra rezultatului exercitiu]ui N.

E (30/o) Entitatea ALFA aplica Standardele lntema!ionale de Raportare Financiara conform


OMFP 1286/2012. in cursul perioadei luata fn calcul entitatea efectueaza urmatoarele tranzactii:
a) La data de 31.12.N-1 a achizitionat o cladire la costul de 200.000 lei. La data achizitiei a
primit Si incasat o subven[ie guvemamentala pentru achizitia cladirii in suna de 50.000 lei. Politica
contabila este de a recunoaste subventia primifa ca venit amanat. Durata utila de viata a cladirii a fost
stabilita la 10 ani, valoarea rezidunla a fost stabilita la 30.000 lei, iar metoda de amortizare a fost cea
liniari.
b)La sfarsitul anului N+2 exist5 indicii c5 aceasta cladire s-a depreciat Si se calculeaza
valoarea recuperabila in urmatoarele conditii: valoarea justa 140.000 lei, costurile aferente cedarii
20.000 lei; valoarea de utilizare 142.000 lei.
c)La data de 01.10.N+3, managementul intocmeste un plan de vanzarea cladirii Si intreprinde
actiuni pentru a gasi un cumpirator. Prim urmare cladirea este clasificata drept detinufa in vederea
vanzini. Valoarea jusfa a cladirii este de 134.000 lei, iar cheltuielile generate de vanzare sunt
estimate la 4.000 lei. La 31.12.N+3 valoarea justa diminuata cu costurile generate de vanzare este
125.000 lei.
Se core: conform IAS 16, IAS 20, IAS 36 Si IFRS 5 contabilizati tranzactiile anilor N-1, N, N+I,
N+2, N+3 Si N+4.
E(3oo/o)
1. (3p) Prezentati riscul de denaturare semnificativa.
2. (3p) Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare
in caun penala.
3. (4p) Societatea Al fa prezirfe urmatoarele informatii: Profitul net al anului N a fost de
200.000 lei; profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 150.000 lei in N-2 i de 180.000 lei
in N-1; in cursul anului N-2 a avut loc o greva generals, pierderea fiind de 20.000 lei; in
cursul anului N-1 a avut loc o calamitate naturala, pierderea totals fiind de 50.000 lei; studiile
realizate de expertii tehnici privind durata de viata utila a activelor amortizabile au evidengiat
o insuficienta de amortizare in anul N-2 in suma de 15.000 lei; studiile efectuate pe piata
muncii de catre expertii independenti in munca Si protectie sociala au evidentiat un exces de
salarizare in anul N-1 in sums de 30.000 lei; in anul N, diferentele nefavorabile de curs
valutar aferente creantelor in valufa au fost de 54.000 lei Si nu au fost reflectate in
contabilitate; previziunile pe umatorii 4 ani arafa creterea profitului net inregistrat la
31.12.N cu 20% in primul an Si apoi cu cate 5% in fiecare an; activul net corectat stabilit in
urma intocmirii bilantului economic a fost de I.450.000 lei; rata neutra de plasament a
disponibilifatilor pe piata financiara (rata de baza, rata fara riscuri) este de 12%.
Se cere:
(a) Precizati ce corec!ii se aduc proritului contabil in vederea calcularii capacitatii
beneficiare;
(b) Pe baza datelor de mai sus, calculati capacitatea beneficiara;
(c) Pe baza capacit5tii beneficiare calculate mai sus, determinati: valoarea de
rentabilitate; valoarea de rentabilitate continua; valoarea globala a ^mtreprinderii
folosind metoda practicienilor;

8. /30%` Doctrina si deontologia Drofesiei contabile

I. Definiti competenta in profesia contabila. (2,5p)


2. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? (2,5p)
3. Care sunt principiile fundamentale ale eticii in profesia contal)ila? (2,5p)
4. Necesitatea unor organisme profesionale uternice. (2,5p)

S-ar putea să vă placă și