Sunteți pe pagina 1din 2

geT ro rue'L r crxrnalA

^ _DlRxglra
@ s'dl [Et+H[,! Byfis',lr' INVATAMANT PREUNIVERSITAR
DIRECTIA ToRMARE coxrn'rui

!'i* htxcs :4tifu

I fl-fl
I :i{ f-

." -$prob4t,
Secretar de Stat,
lVlonica Cristina ANIS
a\

Inspectoratul $colar al Judefului .,...,...,/al municipiului Bucurepti


in atenfia inspectorului Ecolar general qi a directorului Casei Corpului Didactic

Ref.: selec{ia profesorilor-metodiqti la nivelul inspectoratului qcolar iudefean/al


municipiului Bucuregti - pentru anul gcolar 2016-2017

Avind in vedere rolul ;i funcfiile inspecliei ;colare,


dat fiind numdrul rnare gi diversitatea tipologictr a inspec{iilor
deslEEurate pe parcursul
unui an Ecolar la nivelul unui judel/municipiului Bucureqti,
in scopul asiguririi calitifii procesului de predare-invifare/evaluare,
in condiliile in care se impune respectarea si corelarea unui numdr mare de calendare
nalionale privind organizarea gi desft;urarea examenelor/concursurilor/evenimentelor
qtiinficelcompeti{iilor spo lare,
h

fin6nd cont de concluziile rapoartelor de inspec{ie generalS elaborate la nivelul Direc{iei


Generale invdtimdnt Preuniversitar,
facern urm6toarele precizlri privind procesul de selec{ie a profesorilor metodiqti la
nivelul inspectoratului qcolar jude{ean/al municipiului Bucuregti - peiltru anul qcolar
2016-2017:

Pentru participarea la concursul de seleclie a profesorilor metodiqti, cadrele didactice


trebuie sa respecte, cumulativ, urmitoarele criterii:
1) srudii corespunzdtoare - studii superioare, corespunzdtoare func(iei didactice ocupate;
2) statut profesional * titular in invd{Emintul preuniversilar;
3i evolulie in carierd - minimunr gradul didactic II;
4) dezvoltare profesional5 -
certificarea acumulSrii a 90 de credite profesionale transferabile in
ultimii 5 ani;
-
5) calitatea activitdlii didactice calificativul profesionai antal Foarte bine, oblinvir in fiecare
dintre ultirnii 5 ani.

in procesul de selecfie, se va respecta principiul


bunei organizdri, evit6ndu-se
cAt;i disponibilitatea
supraincdrcarea unui singur cadru didactic, evaludndu-se at6t capacitatea
unui cadru didactic de a desfrqura activitate de consiliere metodicd si de inspec{ie qcolard.
Astfel, se va evita perhrrbarea bunei desfdqurEri a procesului de predare-
invd{arelevaluare in unitatea de invaffundnt in care este titular profesorul metodist.

Str.Ceoeral Berthelotnr.2E-30.Sector[,0l0l68,Bucure;ti Tel:+40(0)21 4056315Far:+40(Q)21 -113J547 wury.cdq.{a


in situalia in care este programat un numir mare de inspeclii ;colare la nivel de
judel/mrinicipiul Bucuregti, vor fi acceptate in procesul de selec[ie qi cadrele didactice care, la
data depunerii dosarului, ocupd funclii cu atribufii de conducerc, de irrdrumare ;i de control. cf.
ar1.256 din Legea educa{iei na{ionale, nr.1/20 i 1 , cu rnodificirile gi cornpletirile ulterioare.
Pentru asigurarea cadrului dc iegalitate. obiecrivitate qi transparenfa a procesului de
selec{ie, la nivelul fiecSrui ISJ/la nivelul ISMB, se ya elabora o procedurd de selectie, aprcbatl
de Consiliul de adrninistra[ie al inspectoratului qcolar jude{ean/al rnunicipiului BucureEti, gi se
vor comunica in termenul legai prevlzut, prin afiEare la avizierul ISJ qi la acela al CCD precurn
qi prin publicare pe site-urile oficiaie ale ISJ, CCD qi ale unitililor de inv6{5mdnt, umrdtoarele
informatii:
- apelul de seleclie:
- critenile de selec{ie;
- caiendarul de seleclie;
- numiml de locun alocat fiecdrei discipline in anul qcolar care face obiectul selectiei;
- alte criterii specif,rce sau informa{ii de suport.
Cadrele didac.tice care indeplinesc condifiile de eligibilitate pentru participarea la selec{ra
corpului de profesori metodiEti pot lt incluse intr-un progmru de formare de minimum 16 ore,
avizat de ministerul educaliei, furnizorul de formare fiind Casa Corpului Didactic. Inspectorii
qcolari din cadrul inspectoratului gcolar jude[eanlal municipiului Bucuregti, pot avea calitate de
formator in programul de fonnare menlionat.
Metodi$tii incadrafi prin concurs la CCD, potrivit ariei de competenfd ;i de
responsabilitate delimitat[ de postului gi de pregdtirea profesionald. sunt membri de drept ai
f,rga
corpului prof-esorilor metodi$ti, la disciplina/in domeniul de studiu care corespunde specializhrii
inscrise pe diploma/diplomele de studii.
Rezultatul selecliei prof'esorilor metodiqti va fi comunicat prin aligare la avizierul ISJ li
la acela al CCD precum gi prin publicare pe site-urile oficiale ale ISJ, CCD gi ale unitd{ilor de
inva!6rndnt, in perioada 14-18 octombrie 2016. Decizia inspectorului gcolar general privind
profesorii selectati iu corpul profesorilor metodiqti va fi transmisi de c5tre inspectorul pentru
dezvoltarea resursei umane directorului CCD, carc va face dernersurile necesare formarii
continue a profesorilor metodigti.
Un raport privind procesul de seiec(ie Ei rezultatul acestuia, in formal electronic, atdt
scanat, certificat prin semnitura inspectorului gcolar general, cdt ;i in format editabil, va fi
transmis la Direcfia Formare Continuf, din cadrul Direc{iei Generale invltSmdnt Preunivcrsitar,
pAnd la data de 20 octornbrie 2016, pe adresa de e-mail: lnarilen4.nuta(@)edu.gov.ro .
lnspectoratele qcolare judelene, prin s[ucturile responsabile, vor pune in aplicare
prevederile prezentului docurnent, care anuleazd orice alte prevederi referitoare la selecfia
profesorilor metodiqti.

ESCU }