Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCTIA/ POSTUL: DIRECTOR GENERAL/ ADMINISTRATOR

Studii/ Specialitate: studii superioare


C
E
R Vechime: 10 ani
I
N Alte cerinte de specialitate:
T
E CURSURI PERFECTIONARE:
- ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL SOCIETATILOR

Este subordonat:

IERARHICE Are in subordine :


Toti membrii societatii

R
E
L
Cu cine: Pentru ce probleme :
A
T
I
I DE COLABORARE Cu toti membrii Manageriale si de
societatii. organizare.

Cu cine: Pentru ce probleme :

Institutii financiar- Control financiar fiscal


bancare
REPREZENTARE Inspectii autorizate Controlul de stat al calitatii
( ex. organisme de in constructii si control din
certificare / partea altor institutii
acreditare etc), publice si private autorizate
Beneficiari, clienti. Reprezentarea societatii si
incheierea de contracte.

Elaborat : Depart. Resurse Umane Aprobat : Data :


ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :
a) Aproba si sustine politica societatii in domeniul calitatii, protectiei mediului si sanatatii si
securitatii propusa RMC, RMM, RMSSM;
b) Supervizeaza activitatea intregii societati, realizarea contractelor cu clientii, firme asociate, etc;
c) Aproba necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru implementarea si mentinerea
sistemului de management integrat;
d) Asigura toate conditiile tehnice, materiale si organizatorice pentru desfasurarea activitatii
societatii;
e) Raspunde de implementarea , mentinerea si imbunatatirea prevederilor sistemului de management
integrat;
f) Deleaga un reprezentant al Managementului pentru Calitate, pentru mediu si sanatate si securitate
in munca pentru a asigura implementarea , supravegherea si mentinerea sistemului de
management integrat( calitate mediu si sanatate si securitate in munca);
g) Aproba Manualul Calitatii si procedurile de sistem aferente, precum si modificarile acestora ;
h) Aproba Planul Anual de Audit Intern si componenta echipei de audit intern; dispune actiuni
corective si termene de rezolvare a acestora in vederea eliminarii neconformitatilor constatate in
urma auditului intern;
i) Dispune luarea de masuri privind efectuarea auditului financiar in termenele si conditiile special
prevazute de legislatia in vigoare;
j) Examineaza periodic stadiul de implementare a sistemului de management integrat si decide in
consecinta;
k) Dispune conformarea dispozitiilor organelor de control pe linia asigurarii calitatii, protectiei
mediului si protectiei muncii, inlaturarea neconformitatilor sesizate si a cauzelor care le-a generat,
pentru prevenirea repetarii acestora;
l) Semneaza contracte pe care societatea le incheie cu clientii/ furnizorii de produse, servicii si
lucrari;
m) Aproba deciziile si fisele de post pentru tot personalul de conducere al societatii, documente care
includ si responsabilitatile referitoare la sistemul de management integrat;
n) Asigura cadrul organizatoric necesar pentru ca procesele pentru desfasurarea activitatii de control
al proceselor de executie ale societatii;
o) Asigura conditiile materiale necesare pentru desfasurarea activitatii de control al proceselor de
executie ale societatii;
p) Numeste Comisia Tehnica de Evaluare a Instruirii si aproba Programul anual de instruire;
q) Asigura resursele materiale necesare instruirii/ specializarii personalului societatii;
r) Ia parte la toate adunarile societatii, la consiile de administratie si la organele de conducere
similare acestora;
s) Supravegheaza activitatea compartimentelor din subordine si modul in care acestia isi aduc la
indeplinire misiunea incredintata;
t) Poate revoca din functie personalul din subordine in cazul in care activitatea acestora nu mai
justifica acordarea in continuare a mandatului managerial incredintat;
u) Este mandatat de a negocia Contractul Colectiv de munca din partea patronatului cu reprezentantii
salariatilor si este Presedintele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;
v) Negociaza in mod direct cu angajatii clauzele contractului individual de munca;
w) Aproba si aplica sanctiunile la nivelul intregii societati;
x) Aproba suspendarea, incetarea si desfacerea contractelor individuale de munca, inclusiv transferul
personalului din subordine la alte societati cu respectarea conditiilor impuse de lege;
y) Pastreaza confidentialitatea datelor in legatura cu datele si informatiile rezultate din activitatea pe
care o desfasoara;
z) Traseaza liniile directoare ale politicii organizatiei privind calitatea, protectia mediului, protectia
muncii si urmareste aplicarea lor de catre toti membrii organizatiei.
Luat la cunostinta : Data:
Nume/prenume/ semnatura