Sunteți pe pagina 1din 771

w w w .

d a c o r o m a n ic a
CLTORI STR IN I DESPRE
RILE ROM NE
VO L. V

www.dacoromanica.ro
A C A D E M IA D E T IIN T E SO CIALE I PO L IT IC E
A R E PU B L IC II SO CIA LISTE R O M A N IA
IN S T IT U T U L D E IST O R IE N . IO R G A "

La elaborarea ntregii serii a lucrat u n colectiv de la


In stitu tu l de Istorie N . Iorga" al Academ iei de
tiine Sociale i Politice form at din: M aria H olban,
M aria M atild a A lexandrescu-D ersca Bulgaru,
Paul C ernovodeanu i | Ion T o to iu |

www.dacoromanica.ro
CLTORI S RINI
DES RE
RILE ROMNE

VOL. V

V o lu m ngrijit de
M A RJA H O L B A N
(redactor responsabil)

M . M . ALEXAN D RESC U PAUL


D E R SC A B U L G A R U CERNOVODEANU

o o

E D IT U R A T IIN IF IC A , BUCU RETI, 19

www.dacoromanica.ro
n g rijito ru l seriei din partea e d iturii:
EL E N A C U R T O V

C operta i supracoperta:
VAL M U N TEA N U

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE

V olum ul V din seria de C l to ri" se ntinde


pe un in terv a l de circa p a tru decenii. El cuprinde aceleai categorii de C
l to ri" ca i volum ele precedente. i aici s-a in u t seama de realitile din
trec u t cn d a ra R om neasc, M oldova i T ran silv an ia alctuiau u n iti
politice diferite i cnd un locuitor din a ra R om neasc sau din T ransil
v an ia de p ild nu p u tea fi socotit localnic n M oldova i viceversa. A adar
i locuitorii T ransilvaniei, fie ei, rom ni, sai, secui sau unguri, vor beneficia
n lu crarea noastr de acelai tra ta m e n t ca rom nii din a ra R om neasc
i din M o ld o v a (vezi C u v n t nainte, voi. I, p p . X I I I , X IV ). Aa se ex
plica i p re zen a n volum a relaiilo r lui I. K em eny, C . M ikes i a celor
la li supui ai p rin cip elui T ransilvaniei venii n rile noastre n tim pul rs
coalei seim enilor. C a aspect volum ul de fa se deosebete destul de m ult
de volum ele I I I i IV , m ai omogene, cu o structur m ai u n itar legnd eve
nim entul sau m rtu ria izo lat de un p u n c t central, n vrem e ce m aterialul

www.dacoromanica.ro
de fa e ca o ap curgtoare ce-i caut o albie. D ac n in terv a lu l 1595 1601
asu p ra rilo r noastre se concentra to t interesul lum ii cretine, n fio rate de
rezu ltatu l h o t rto r ce se atepta de aici, acum, n prim ele decenii ale seco
lului al X V II-lea , se revine la stagnarea politic dinainte. n fru n t rile turco-
polone sub fo rm a unui amestec n luptele M oviletilor sau a unei consecine
a aciunii nesbuite a lui G raian i, n sfrit, a unei cam panii de prestigiu
conduse de sultan, nu au m ai a v u t nici im p o rtan a, nici rsunetul cruciadei
de la D u n re din veacul precedent.
Ele s-au p u rta t ns pe p m n tu l nostru, clcat n picioare i sectuit
de otile strine. C t privete concursul dom nilor, el era m ai m ult iluzoriu.
C u p o rn irea rzboiului de 30 de ani centrul de g rav itaie al politicii
europene se m u t n E u ro p a central i nordic. rile noastre snt prinse,
f r voia lor, n v rteju l coaliiilor i constelaiilor efem ere ce se njgheab
succesiv n tr-u n fel de caleidoscop am eitor. T ra n silv a n ia se a v n t n jocul
unei p o litici europene antihabsburgice. D u p prim ele sale succese, ea nelege
s-i im pun suzeranitatea asupra M oldovei i rii R om neti. E ra oarecum
o reluare a p reten iilo r dearte ale lui Sigism und B thory. C u rn d p rin ci
pele T ran silvaniei, G heorghe R koczy, d in tr-o fam ilie ce nu avea nim ic
com un cu B athoretii, m anifest veleiti de a ocupa tro n u l Poloniei n v ir
tu te a unui fel de m otenire m oral a regelui tefan B thory, fost principe
al T ran silv an iei. A lia t cu suedezii, cu cazacii i cu t ta rii crm leni, aju ta t
de voie, de nevoie de dom nii M oldovei i rii R om neti, el atrage i rile
acestea n dezastrul expediiei sale nesbuite.
D a r p n la acest deznodm nt au fost cam trei decenii de pace. Pace
totui relativ , cci din Bugeac se revrsau la cel m ai mic p re te x t t ta rii lui
C antem ir, iar n tre M odova i a ra R om neasc s-a p o rn it de m ai m ulte ori
la lu p t, nu f r am estecul suzeranului binevoitor. Ia r n 1650 a fost m area
expediie de ja f a t ta rilo r crm leni nsoit i u rm at de n v lirea cetelor
lui H m eln ik i. i n anii u rm to ri a fost lu p ta p e n tru dom nie n tre Vasile
L upu i fostul su m are logoft, G heorghe tefan, pus la cale to t de bunul
vecin din T ran silv an ia. n sfrit, nu m ult du p nfrngerea lui Vasile Lupu,
s-a p o rn it n am ndou rile rscoala seim enilor, nbuit i ea to t de ocro
tito ru l de peste m uni.
A cesta este fu n d alu l dram atic pe care se p ro fileaz m rturiile volu
m ului de fa . M rtu rii ce fac adesea abstracie de re alita te a n conjur
toare, u rm rin d interese p ro p rii de tagm sau de persoane. U neori, doar
in d irect m ai rzb ate ecoul unor fap te, m p reju rri sau stri ce nu in tr con
tient n o rizo n tu l vizual al oam enilor n trecere. C teo d at, o sim pl men
iune n tm p lto are v a oferi pun ctu l de plecare p en tru reconstituirea unor
stri altm in teri necunoscute.

VI

www.dacoromanica.ro
Volum ele I I I i IV au consem nat, n prim ul rn d , evenim entul, fa p ta ,
isp rav a, concentrnd i aten ia asupra fa cto rilo r activi n stare s-l de
claneze. R ap o artele com isarilor, em isarilor, spionilor i agenilor, adesea n
doielnici, u rm reau clip de clip inteniile reale sau prezum ate ale arb itru lu i
situaiei. C orespondena lor era un ziar al actu a litii prinse n zb o r din
centrul nsui al proiectrii ei. n volum ul de fa , clipa dinam ic este nlo
cu it cu un fel de d u ra t n edeterm inat, i prinderea n zb o r a evenim en
tu lu i cedeaz locul descrierii. O descriere cum inte, linitit, f r ngrijorarea
pe care o aduce evenim entul, ce p rea adesea seam n a catastro f. A vem
dou feluri de descrieri: una m obil, oarecum progresiv, legat de un iti
n erar. L ocurile i persoanele snt descrise pe m sur ce snt prinse n obiectiv.
In categoria aceasta in tr rap o artele solilor poloni n trecere p rin rile
noastre, precum i n bun p a rte rap o artele V izita iilo r apostolice ale lui
Baksic n a ra R om neasc i n M oldova, i o poriu n e apreciabil din
V izita ia lui B andini. C ealalt form de descriere este cea legat de un
in v en tar. M ajo ritatea ra p o a rte lo r m isionarilor catolici se rezum , n ultim
an aliz, la o asem enea nirare. A vem lista bisericilor, cu num rul enoria
ilor: uneori se d chiar i num ele lor. A desea este a r ta t i num rul caselor
de catolici, n f ia t n p aralel cu num rul caselor de schism atici". U rm eaz
in v en taru l obiectelor bisericeti (pe care le-am omis din versiunea noastr,
p strn d d o ar m eniunea clopotelor). U neori, ca n ra p o rtu l lui Bassetti, snt
a r ta te subiectele p ictu rilo r religioase m p o d o b in d diferitele altare. D in con
tex t a r rezu lta c nu e vorba de p ictu ri m urale, ci m ai pro b ab il de trip tic u ri
m ari de lem n, term in n d i dom innd altaru l. D ei nirarea lor p oate prea
fastidioas, interesul lor p en tru urm rirea m car i n felul acesta, sum ar,
a stadiului de d ezv oltare a acestor locauri m inore ne-a ndem nat s le
cu prindem n seria no astr. Cele dou feluri de descrieri (de itin e rar i de
in v en tar) se m bin adesea n textele m enionate i m ai n ain te ale lui Baksic
i B andini. N u lipsesc i alte genuri de redare a re alit ii nconjurtoare:
scrisori, m em orii, rem iniscene trz ii ale cte unui episod sau m om ent frag
m entar, ra p o a rte im ediate care snt de fa p t 'to t nite scrisori. M ai snt i
unele com biriaii ciudate, re z u ltn d din introducerea n povestirea de p ild
a cltoriei lui H ilte b ra n d t a unor pasaje ntregi, luate din c ri scrise m ult
dup aceea. A sistm la un fel de deform are sau falsificare incontient, cci
n tre tim p s-au ab tu t asupra T ransilvaniei schim bri eseniale aduse de n-
frngerea i pieirea lui G heorghe R k o czy al II-lea. C ondiiile generale p o
litice de subjugare cru n t, cu turcii p rezen i n a r i stpni pe cetatea
O rad ea M are, i condiiile p artic u la re individuale ale locuitorilor srcii i
m celrii n cursul lu p telo r cu turcii, i t ta rii v enii s recucereasc T ra n
silvania se su p rap u n pe povestirea m om entelor an terioare pe care le anu
leaz oarecum . C itito ru l trebuie s se sm ulg necontenit din prezentul p o
vestirii ce n u m ai corespunde fazei m ai evoluate a m p ru m u tu rilo r introduse

V II

www.dacoromanica.ro
n tex t. Este un efort ce seam n cu acela im pus de in v en ia cinem atografic
a aa-zisului fla sb -back, cu sim pla deosebire c aici nu este vorba de o p ri
vire n ap o i spre trecu t, ci de una nainte, n tr-u n fel de anticipaie de ce
v a fi. A ltu ri de aceste n ep o triv iri cronologice, rezu ltn d din trecerea necon
ten it d in tr-o epoc n tr-a lta , se m ai ivesc i alte distonane de stil p arc
nc i m ai flag ran te. P ovestirea in iial a lui H ilte b ra n d avea un fond de
vioiciune, de bucurie de a-i am inti i chiar de veselie uneori cam m ali
ioas, cu unele tr s tu ri caricaturale, cu jocuri de lum ini i de um bre,
ap ro ap e fantasm agorice n descrierea r t cirilo r sale din n oaptea anului nou
n bezna de pe uliele Iailor pe care iru p eau d eodat, glgioi, la p l-
p ire a ra p id a to relo r, cheflii n trz ia i sau co lin d to ri ce se pierdeau i ei
apoi n ntuneric. T o ate aceste im presii co n trastan te se dilueaz i se
p ierd n p ro z a corect, egal i p u in cam p ed a n t a autorilor solemni, de
cu p ai n felii i in trodui n tex t cu o grij a tt de scrupuloas.
i, n sfrit, m ai este i genul A d n o t rilo r" lui B andini cu referire la
m p reju rrile din M oldova. F r a cu ta m odele strine spre a le aplica
re alit ilo r concrete n tln ite de el n M oldova, m rginindu-se d o ar s p o
vesteasc i s descrie cele v zute de el, cu sim plitatea cea m ai direct i
m ai cuceritoare, el ofer sub form de com pletare i lm urire la darea de
seam a V izita ie i sale, o serie de capitole despre M oldova nsi ca aezare,
origine, fire a p o p orului, organizare p o litic, struind m ai m ult asupra dom
nului i a exercitrii dom niei p rin adm inistrarea justiiei i p rin inspeciile
anuale p rin a r . U rm eaz, bineneles, capitolele despre organizarea biseri
ceasc a M oldovei ortodoxe, cu o analiz m ai m ult negativ a fondului de
form alism religios al pop o ru lu i, p tru n s de strvechi eresuri pop u lare, ce
am enin s m olipseasc i pe catolicii din m ijlocul su. S nt subliniate, cu
rep ro b are, m p ru m u tu rile unor obiceiuri strvechi, la n m o rm n tri de p ild .
C u acest p rilej snt consem nate practicile n tln ite la ortodoci altu ri de
alte p a rtic u la rit i p riv in d felul de a ine srbtorile, felul de a se jura,
locul de seam o cupat de descntece i de exorcisme . . . etc. C ap ito lu l con
sacrat catolicilor din M oldova p a re sarac p rin com paraie. O p rezen tare a
m odului cum a fost srb to rit B oboteaz la Iai, n anul 1647, constituie
un fel de verig de legtur cu pasajele din V izita ie, n care snt introduse,
pe larg, experienele i interveniile sale personale, la Iai, de p ild cu p rile
jul co n flictului d in tre conventuali i poporeni, sau la B acu cu referire la
p ro p riu l su conflict cu p aro h u l catolic local. Peste to ate aceste a d n o t ri"
se n a l d o m in ato are figura dom nului Vasile L upu, pe care B andini l adm ir
sincer, ch iar cnd nseam n cifra de 2 0 0 0 0 de osndii la m oarte din cursul
jud ecilo r lui, de la nceputul dom niei, p n la d a ta re d actrii acelui capitol
ce p o ate fi situ at n cursul anului 1647 i la nceputul celui u rm tor.
C t p riv ete istoria ca aciune sau ca evenim ent, ea p o ate fi n tln it
sub form de rem iniscen n m em oriile m ult m ai trz ii ale lui K em eny, n

V III

www.dacoromanica.ro
care a p a r n relief figurile dom nilor Vasile L upu i M atei B asarab alturi
de cea a principelui T ransilvaniei, G heorghe R koczy, p riv it cu ochi critici
i n eierttori.
In sfrit, istoria este prins asupra m om entului n rap o artele i in fo r
m aiile trim ise din a r n cursul expediiei p en tru reprim area m icrii sei
m enilor condus de principele T ransilvaniei, m ai m ult ca o aciune personal
a sa n interesele sale dect ca un aju to r d at dom nilor la cererea lor i men-
inndu-se n lim itele d orite de acetia.
C t despre un sistem de grupare jjr o p r iu m rtu riilo r din volum ul de
fa , observm c acum ncep s ap ara cele dou iruri de ra p o arte i in
fo rm aii ce i v o r continua de-a lungul secolului ai X V II-le a i a cursului
celui u rm to r progresiunea lor, rectilinie i ord o n at p e n tru unul, mai hao
tic i m ai divers p en tru cellalt. Este v o rb a de irul ra p o artelo r solilor
poloni n trecere p rin rile noastre spre C onstantinopol, precum i de co
respondena p re o ilo r i m isionarilor catolici din M oldova i a ra R om
neasc cu fo ru l lor tu telar, fie C ongregaia de P ro p ag a n d a Fide de curnd
n fiin a t , fie p rep o zitul, general al Societii lui Iisus cnd p rin tre acetia
se afl i iezuii. F o arte adesea aceast coresponden se n d re p ta spre R om a
p rin interm ediul n u n iului apostolic din P olonia. A lteori legtura m ai ime
diat era asigurat de vicarul p a tria rh a l" (catolic) de la C onstantinopol,
care ap a rin ea ordinului franciscanilor conventuali i era socotit prefect al
m isiunilor din a ra R om neasc i M oldova. T rebuie subliniat c term enul
de m isionar nu avea n vrem ea aceea accepia general ce i s-a d at, de pild,
de A. Veress, care l socoate pe B andini n M oldova d rep t m isionar (n titlu l
brourii sale: Scrisorile M isionarului B a n d in i. . . din M oldova). El era a tri
bu it acelor p reoi sau clugri trim ii de C ongregaia de P ro p ag a n d a Fide,
care aveau un fel de calificare ce le ddea d rep tu l la aceast denum ire. E xist
o scar ascendent: m isionar sim plu, m isionar b acalariu" (prim a tre a p t ob
in u t dup circa 3 ani de funcionare n bune condiii) i, n sfrit, m isionar
d o cto r" sau m agistru (calificare la care p u tea aspira un m isionar dup un
stagiu dc 6 7 ani de funcionare exem plar, n urm a unei recom andri m o
tiv ate a superiorului su: episcopul sau prefectul m isiunilor de care depindea
direct) n tre a c t fie zis, acest titlu de doctor nu avea nici o legtur cu
studiile sau cu ltu ra candidatului, ci d o ar cu com portarea sa. Aceti m isionari
aveau rostul s suplineasc lipsa unor preoi la bisericile lipsite de un paroh,
sau care erau p rea d ep rtate de reedina acestuia p en tru a p u tea fi deser
vite de el. D e aceea, m isionarii trebuiau adesea s b at drum urile p en tru a
se duce s slujeasc la bisericile m ai izolate sau m ai greu accesibile. D a r mai
existau i clugri m isionari, in stalai n p arohii ca p arohi titu lari i p er
m aneni, ca de p ild la Iai. Pe lnj m isionarii legitim i, dac putem folosi
acest term en, m ai colindau p rin a ra i anum ii clugri vagabonzi" pentru
a ad o p ta term enul folosit de B andini, a crui V izita ie apostolic avea de

IX

www.dacoromanica.ro
scop p rin tre altele i aflarea i n l tu ra re a unor asemenea elem ente. Aceti
clugri veneau p ro b a b il de capul lor din P olonia, d a r p rin tre ei trebuie
s-i socotim , desigur, i pe acei m isionari dezertori de la datorie, de un p i
toresc p re a p u in edificator, stigm atizai de Baksic i de B andini: de exem plu,
fratele G iacin to d in O sim o, fostul vicar al episcopului absenteist polon,
A dam G oski sau fratele Sigism und P olonul, pom enit de B andini, o d at n
leg tu r cu den u n ul su m rav c o n tra fiilo r" bisericii de la B aia, i n
cele din u rm cu prilejul m orii sale violente i a n m o rm n trii sale la Iai
de care s-a n g rijit nsui B andini. F r a socoti aceste exem plare ca repre
zen tativ e ale ntregii tagm e, este totui necesar a sem nala spiritul oarecum
an arhic ce se d ezv olt p rin tre m isionari, d a to rit unei to tale lipse de orga
n izare i de n cad rare disciplinar sau ierarhic. Episcopul polon, a crui
au to ritate ar fi treb u it s se extind asupra catolicilor din ntregul terito riu
al M oldovei, strlucea p rin absen. A ceasta devenise chiar p rin c ip a la sa
caracteristic. M isionarii trim ii n a r veneau, fie adui n tr-u n grup mai
num eros sub conducerea unuia m ai vechi cu o experien de civ a ani n
a r (vezi n sensul acesta m rtu ria lui Bonici jp riv in d lotul de m isionari
adui cu sine de A ndrei Bogoslavic), fie n num r de 2 3, sub au to ritatea
nom inal d a t u n uia d in tre ei asupra celorlali (vezi scrisorile lui Silverio
P ilo tti, supus, n principiu, lui G iovenale Falco, investit de vicarul de la
C o n stan tin o p o l cu ca litatea de com isar). Ei nu aveau alt obligaie dect a
se supune p refectu lui m isiunii (care era vicarul de la C onstantinopol) sau
delegailor acestuia, fie viceprefeci, fie com isari, sau vicecom isari etc. n
felul acesta era asigurat cel m ult o coeziune n u n tru l ordinului (conven-
tu al) din care fceau g a rte , d a r nici o norm de coexisten cu clericii alto r
ordine a fl to ri n a ra , de p ild , franciscanii observani bulgari, m ai frec
veni n a ra R om neasc, d a r ap rn d i n M oldova, sau p rin ii So
cietii lui Iisus care se ivesc mai n ti n tre a c t n 1644 i apoi se insta
leaz tem einic n 1645.
R m n ea ns n elm u rit problem a subordonrii m isionarilor conven-
tu ali au to ritii episcopale. P e vrem ea absenteistului A. G oski, acesta i a tr
sese din p a rte a vicarului de la C onstan tin o p o l rspunsul d rastic c misio
n arii conventuali erau independeni de a u to rita te a episcopilor < a b se n te iti> ,
din cauza lipsurilor acestora. D a r cnd n locul acestora vine B andini, de
sem nat de C ongregaia de la R om a, cu titlu l de A d m in istrato r apostolic al
bisericii catolice din M oldova, el se izbete de aceeai rezisten a conven-
tu alilo r ce invoc aceast n e a trn a re a lor m p o triv a au to ritii sale cvasi-
episcopale. F o arte cu rn d conflictul d in tre ei avea s se nvenineze. D e vin
era birocratism ul rom an u n it cu un fel de team m ru n t de a su p ra pe
regele Poloniei p rin luarea unor m suri radicale n p riv in a absenteism ului
episcopilor poloni. Dei nite glasuri tim ide ngnau n surdin p rin ungherele
P ro p ag an d ei c de fa p t acel rege nu ar avea nici un d re p t de a p ropune

www.dacoromanica.ro
epicopi n tr-o a r care nu se afla sub a u to rita te a sa, s-a p re fe ra t calea m ai
com od a ju m tilo r de m sur. Episcopul polon nu v a fi scos, ci v a con
tin u a s beneficieze de acest titlu iluzoriu, iar n locul lui v a fi num it un
ad m in istrato r apostolic investit cu to a t a u to ritatea acestuia, m inus titlul.
C t p ertu rb are a p ricin u it aceast subtil rezolvare a d ificu ltii se poate
vedea din trib u laiile bietului B andini, silit n cele din urm s se neleag
direct cu episcopul polon, Z am oyski, acceptnd fo rm u la acestuia care se
deosebea n tr-u n p u n ct de cea rom an, i anum e n p u n ctu l su esenial. E ra
v o rb a i de ast d at de prestigiul polon.
. Acest prestigiu inspira preteniile cele m ai curioase. n 1634, n tr-u n
m om ent cnd po lo n ii cutau pe to ate cile s ajung la un tra ta t de pace
cu turcii, solul po lo n a emis-o subit i pe aceea: ca dom nul M oldovei s fie
ales de regele Poloniei! n ce m sur era v o rb a aici de prestigiul regelui sau
p o ate de socoteli m ai m runte ale unor m ari dregtori ai curii sale rm ne
de v zu t. n tre b a re a aceasta este ju stificat de existena unei obligaii scrise
din sept. 1634 i subscrise de fostul dom n Moise M ovil retras n P olonia,
care se leag s dea n fiecare an o sum im p o rtan t de bani M arelui h atm an
K oniecpolski, m p reu n i cu un num r nsem nat de vite, to t anual, dac ar
reui s recapete dom nia M oldovei p rin strd a n ia acestuia.
P rin tr-o coinciden ciudat, destul de curnd dup aceea, n 1636, acest
K oniecpolski, care se a r ta nencetat p o triv n ic dom nului M oldovei din scaun,
Vasile Lupu, v a m anevra p en tru a include sub o form sau alta, p rin tre
cererile n d rep ta te la C onstantinopol p en tru m eninerea pcii dintre P olonia
i T u rcia i m en io n area dom nului p rin tre tu lb u rto rii pcii av n d a fi n
l tu ra i. Vasile L u p u era astfel pus pe acelai p la n cu t ta ru l C antem ir, de
care se p lngea i el to t acum la P o a rt . M arele sol J. K rasinski, care p o r
nete n 1636 p rin M oldova spre C onstantinopol, inaugureaz n volum ul
n o stru irul am basadorilor poloni n trecere pe la noi. D ei ei nu erau n
srcin ai cu nici o m isiune oficial ctre dom nii notri, aceast trecere a
lor era n to td e au n a n so it de v irtu a lit i explozive. E ra ca o m ain in
fern al ce p u te a ex p loda pe drum sau la C onstantinopol, cu urm ri to t a tt
de periculoase. D ac dom nul se a r ta p rea p revenitor, era suspectat de
P o a rt , dac i p stra rangul era d en u n at la aceeai P o a rt ca dum an al
pcii. Incidente p u teau fi create din senin. Solii veneau trufai, p lin i de
resentim ente p e n tru dezastrul din 1620, p stra t viu de osem intele polonilor
risipite pe cm pul de btaie de-a lungul cruia le erpuia drum ul. C ontem
p lare a lor fcea p a rte d in tr-u n ritu al. n fru n ta re a cu dom nul M oldovei fcea
p a rte din altul, avndu-i originea to t n trecut. T rim iterea unui m are sol,
care rep rezen ta nsi persoana regelui, avea o g rav itate nc i m ai m are.
Alegerea lui se fcea de ctre diet, cci de m isiunea lui avea s depind
starea de pace sau de rzboi n tre R epublica po lo n i m p r ia turceasc.
D e aceea instruciunile lui K rasinski i-au fost date dup discuiile p u rta te

XI

www.dacoromanica.ro
n d iet unde se n fru n ta u p artid e le adverse ale m arelui cancelar P otocki i
m arelui h atm an K oniecpolski. D e lu p ta d in tre aceste faciuni depindea ale
gerea m arelui sol. Se p are c Vasile Lupu, cunoscnd ostilitatea m arelui h a t
m an, a c u ta t s-l sprijine pe adversarul acestuia. D a r a nvins K oniecpolski
care a im pus d rep t sol pe om ul su: un m ilitar n d em n at s interpreteze
in struciunile dietei n sensul voit de el.
D ac se citete cu atenie ra p o rtu l soliei lui K rasinski, la lum ina lm u
ririlo r de m ai sus, se p o ate uor distinge in ten ia n estrm u tat a m arelui sol
de a crea un incident cu dom nul M oldovei, care s justifice plngerea sa la
C o n stan tin o p o l m p o triv a acestuia. D e la nceput el era ferm h o t rt s nu-i
nm neze dom nului scrisorile ce i fuseser ncredinate. In v o carea preceden
tu lu i stab ilit de m arele sol C risto fo r Z baraski n 1623 era doar un p re te x t
p en tru a masca, sub prestigiul Poloniei, o aciune dinainte p ln u it. D ealt-
m interi ecourile de la C onstantinopol confirm aceast in terp retare. L a de
claraia sa, aro g an t, fcu t m arelui V izir c dac turcii nu-1 v o r scoate din
dom nie pe dom nul M oldovei o vor face polonii, acesta i-a replicat c el
i depete m an d atul, cernd lucruri care nu snt trecute n instruciunile
sale, i a av u t grij s-i am ne to t m ereu aud ien a la sultan p n ar n v a
cum s se p o arte. Ia r am basadorul englez de la P o a rt a crezut c trebuie
s-l p re v in c o atitu d in e socotit necuviincioas fa de sultan ar p u tea
atrag e du p sine pierderea nasului i a u re c h ilo r. . . A vertism ent colegial
p rim it cu oarecare neplcere.
R ap o artele solilor poloni urm eaz to ate un fel de tipic. Itin e ra ru l lor
este acelai, refleciile asupra p o pasurilor se repet ntocm ai. A titu d in ea so
lului copiaz, de obicei, pe acea a solului precedent. V rn d , nevrnd, el este
p rizo n ieru l unor p reten ii ce nu p o t fi date deoparte, p en tru a nu tirbi
prestigiul Poloniei. D u p o p rim clip de incertitudine, solul pete h o t rt
pe urm ele intransigente ale predecesorului su. D a r cu mici v arian te. D e
p ild , n 1640 solul M iaskow ski ar fi dispus s-i trim it dom nului scrisorile
ce-i sn t adresate, d ar n fiate p rin ceilali m em bri ai soliei, el nsui soco-
tindu-se jig n it de fa p tu l c nu a fost n tm p in a t personal de dom n i ne
gsind de cu v iin s-i njoseasc dem nitatea m ergnd la p a la t. U lterio r,
peste aceast nenelegere in iial se suprapun fel de fel de bnuieli, i cnd
ajunge la C o n stan tin opol, se grbete s anune c a fost n m are prim ejdie
a fi ucis de dom n! C iv a ani m ai trziu , cu p rilejul trecerii lui B ieganowski,
se co n stat c solii au re n u n a t la p re te n ia de a fi n tm p in a i de dom ni
la in tra re a lor n Iai.
R ap o arte le soliilor polone snt m arcate de oarecare m onotonie. A m
nuntele din 1636 i 1640 se repet ap roape aidom a. P n i sciatica lui K ra
sinski reap are la M iaskow ski. D a r mai exist o p artic u la rita te a lor destul
de fastidioas, anum e obiceiul de a n fia p rin trei ra p o a rte sim ultane n
d ep lin irea unei solii; anum e ra p o rtu l solului, acela al secretarului soliei, i

XII

www.dacoromanica.ro
n cazul lui M iaskow ski nc un ra p o rt u lterio r al su ctre diet. D in con
fru n ta re a lor se p o ate vedea c acesta din urm , plin de grandilocven,
exagereaz m u lt pretinsele jigniri din p arte a dom nului, precum i incidentul
cu t ta rii p en tru gzduirea unor m em bri ai soliei. T o to d at solul se laud
cu p ato s c a refu za t darurile dom nului nelsndu-se cu m p rat de el!
U n am n u n t ce nu este lipsit de interes este fa p tu l ca, n 1644, acelai
m are h atm an K oniecpolski, a tt de p o rn it co n tra lui Vasile Lupu, este so
co tit acum un fo arte bun prieten al acestuia, i chiar n tr-a tta n ct iezuitul
P a u l Beke se gndete la o p o rtu n itatea obinerii recom andrii sale pe lng
dom n p en tru ntem eierea de coli iezuite n M oldova! C unoscnd m etodele
lui Vasile L upu i cheia de au r cu care se pricepea s deschid to ate p o r
ile, m inunea aceasta se explic de la sine.
D ac m aterialu l volum ului risc uneori s fie m onoton p rin id en titatea
u n o r tem e i p rin repetiia unor m otive, aceste condiii iniiale m ai ingrate
sn t com pensate de variaiile neateptate oferite de reluarea sau in te rp re ta
rea tem ei date. T ip icu l im personal propus sub form de chestionar sau de
ablon nu rezist la a p o rtu l v a ria t al a tto r tip u ri personale de m artori. Ele
m entul in d iv id u al i pune pecetea, singulariznd m rtu ria . Aceleai obiective
p o t fi v zu te sub a lt unghi. Aceleai problem e p o t a fla rezolvri diferite.
M rtu riile nu p o t fi izolate de m arto ri. A cetia se desprind de cuvntul scris
i c a p t relief. U n relief care uneori i arunc um bra peste realitatea evo
cat de ei. m p reu n cu aceast realitate ei com pun o lume n care ei snt
p en tru noi i subiect, i obiect. i se n tm p l chiar uneori ca aventurile lor
singulare s fie m ai sugestive i m ai lm urito are dect unele descrieri sr-
guincioase lipsite de via.
D ac ne oprim la p rim u l m isionar ce ne iese n cale, A ndrei Bogoslavic,
p tru n d em n tr-o lume a iluziei. Ingenioasa deducie a lui G. C linescu din
A ltr e N o tizie (D ip l. I ta l. , II) a fost co n firm at cu prisosin de tex tu l
ined it al V izita ie i M oldovei de BakSic d a t la lum ina de G. Vinulescu
(ib id em , IV ). A ndrei A p h a ria i A ndrei Bogoslavic snt unul i acelai. P u
tem deci reconstitui cariera sa. C a A ndrei A p h a ria apare n a ra R om
neasc i l servete pe R ad u M ihnea ca secretar, fiin d trim is de el i la
C o n stan tin o p o l cu trib u tu l, nsoindu-1 apoi n M oldova, de unde e trim is
de dom n la p a p cu o m isiune personal confidenial. C a A ndrei Bogosla
vic reapare n 1623 venind de la R om a n fru n tea unui grup de m isionari
d ai n seama sa. C um i de unde i-a ad u n a t nu se tie. D a r fa p tu l c l-a
n ro la t pe d ru m pe negndite pe Bonici, rm as f r rost n P olonia deschide
unele perspective. n lo cu it poate acum de Bonici, care ajunge la rn d u l su
secretar al dom nului, pleaca n a ra R om neasc, d o rin d s aib un tra i
m ai bu n n m nstirea de la T rgovite. Se duce la R m nicul Vlcea, unde
se d d re p t episcop, i, n sfrit, este rid icat de acolo de episcopul catolic
b u lg ar i dus la C h ip ro v a, n locul lui fiind pus un observant bulgar trim is

X III

www.dacoromanica.ro
din acest centru. i abia acum aflm c el a dus un fel de v ia dubl.
T a in a e dezlegat de Baksic, care explic astfel intru ziu n ea franciscanilor
conventuali n a ra R om neasc. F ratele A ndrei din Leina, din insula P h a -
ros, era un observam ad p o stit n m nstirea observanilor bulgari de la
Zelezna unde s-a refugiat fiind osndit la galere. (N u tim p e n tru ce!) C n d
au m u rit de cium m ai m uli observani din a ra R om neasc, el a venit
aici n tim p u l dom niei lui R a d u M ihnea. D a r m ergnd la C onstan tin o p o l
dup treburile dom nului i lundu-se bine pe lng vicarul p a tria rh a l (cato
lic) de acolo, s-a d at d rep t conventual i a nceput o v ia nou ca fra n
ciscan conventual, bucurndu-se de ocrotirea acestuia. n cele din urm , re-
ca p tu ra t de observani, a ocupat un p o st onorabil n m ijlocul p rin ilo r de
la C h ip ro v a (n 1637) unde l aflm atestat alte rn a tiv sub am bele sale
num e n anii 1648 i 1649. D a r, lucru ciudat, arhiepiscopul bulgar Baksic,
cnd pom enete de el i de im postura lui din trecut, n u p are s tie nim ic
despre u ltim a faz chiprovician a acestei cariere bogate i n urm chiar
edificatoare. Ia r B andini, n to td e au n a c a p ta t de senzaional, aduce i el con
trib u ia trad iiei orale p stra te la Bacu, n contradicie v d it cu datele
consem nate de Baksic . . . I se spunea roseus m onachus, p en tru c um bla' cu
cercei de tra n d a fir dup ureche, i cu flori n p ie p t i p e n tru c i plcea
v ia a voluptuoas. A v n d u t o p a rte din p m n tu l bisericii, lu n d n schimb
un cal bun m oldovenesc, ar fi p o rn it chiar s v n d to a t averea episcopiei
de Bacu, d ar a rid icat m p o triv ire un p rin te . . . A n crcat to t ce m ai
era la reedin i a p lecat n p a tria sa din D a lm a ia (!) . . . T rebuie s re
cunoatem c scena fin al a exodului spectaculos a c p ta t un fel de valoare
general folcloric. i episcopul A dam Goski a n crcat to t ce era i a plecat,
ba a m ai i p c lit pe bieii poporeni, ncred in n d u -le lzi um plute cu bo
lo v an i d re p t odoare ale bisericii, i cu rn d dup aceea (prin 1652), episcopul
M arian K urski v a ncrca to t (ce mai rmsese) (?) i v a pleca, d ar v a fi
o p rit la g ra n i (versiunea a), v a pleca, dar v a fi tras la rspundere slujba
ul de la g ra n ia care l-a lsat s treac i care v a p l ti deci cu capul aceast
p asiv itate v in o v at (versiunea b). n contrast cu aceste av a ta ru ri ale p rin
telui asem uit cu firu l de tra n d a fir, venirea n M oldova a fost singura aven
tu r n v ia a cum inte i f r istorie a conventualului m altez P aolo Bonici,
co n fu n d at o clip cu un alt conventual P ietro P aulo B runi. (Acesta care a
fost i el n rile noastre, de unde s-a repezit la C onstan tin o p o l, p o rn it pe
scandal co n tra vicarului p a tria rh a l della F ra tta , a fost am git de am basa
dorul francez Cesy, i trim is pe m are n Italia, cu recom andaii nesincere
ctre P ro p ag a n d , desm inite la p rim a ocazie.) R ectificarea acestei confuzii
l-a lipsit pe Bonici de aureola unui asemenea episod. n schimb co n trib u ia
sa la descrierea M oldovei aduce rezu ltatu l unei experiene personale. n tre a g a
descriere e n f ia t sub fo rm a de itin erarii d in tr-u n loc n altul, itinerarii
care corespund la drum uri efectiv fcute. N u im p o rt fa p tu l c atunci cnd

XIV

www.dacoromanica.ro
i d silina s aduc i unele com pletri istorice, acestea snt greite. El
cunoate perfect prezentul n am nuntele sale (birul, veniturile dom nului n
cifre precise). P roblem a catolicism ului din M oldova e p riv it n ansam blul
ei. C a i B andini, m ai trziu , el vede soluia n n fiin a rea unui se
m in ar la Suceava care s creasc viitoarele echipe de preoi catolici cu r
dcini train ice n a r , p u n n d c a p t im p ro v izaiilo r de m om ent (aducerea
uno r m isionari ce nu cunoteau nici m car lim ba i care nici nu aveau tim
pu l s o nvee, d u ra ta ederii lor v ariin d n cazurile cele m ai bune n tre 3
i 6 ani) sau soluiilor de com prom is (cum e m eninerea ca p aro h i a unor
preo i n su rai, cu co ndiia s-i ndeprteze soia, sau folosirea n locul
p re o ilo r a u n o r diaconi p en tru care nu exista obligaia celibatului). D ac n
schiarea p lan u lu i acelui sem inar, el s-a gndit poate i la p ro p ria sa p er
soan, lsnd ch iar s se ntrezreasc perspectiva renvierii vechii episcopii
a iretului ca un fel de suport al aezrii proiectate, am nuntul acesta nu
in firm justeea vederilor sale. i A ndrei B ogoslavic i P ao lo Bonici s-au
bu cu rat de o situaie special, ca secretari (succesivi) ai dom nului R ad u
M ihnea i ca em isari ai si, trim ii de el n Ita lia p en tru a depune bani la
vestita Zecea din V eneia. D a r dom nul nu le-a n cre d in a t num ai com orile
sale, ci i sufletul su. C el d inti a adus ctre p ap rugm intea dom nului de
a fi p rim it n rn d u l catolicilor, ia r al doilea l-a asistat la m oarte, n tain,
bineneles, cci conversiunea fusese secret p en tru m otive lesne de neles.
F r a m erge a tt de departe, se observ m ai ales la dom nii M oldovei
o deosebit b u n v o in fa de biserica rom ano-catolic. P etru chiopul i
Ierem ia M ovil, pe vrem ea lor, lsaser chiar s fie concepute anum ite spe
ran e, desigur i n tr-u n scop politic. A titu d in ea lui Vasile L upu este m ult
m ai p u in echivoc, dei la un m om ent d a t unii dintre m isionari au p u tu t
atrib u i interesul m an ifestat de el p en tru desbaterea n co n trad icto riu a anu
m ito r p u ncte de dogm , unei dorine de a o p ta n cunotin de cauz n tre
confesiunea o rto d o x i cea catolic. n realitate era v o rb a cu to tu l de alt
ceva. D o m n u l se interesa de p reg tirea unui sinod al bisericilor ortodoxe care
treb u ia s fixeze p o ziia lor com un fa de calvinism i fa de catolicism .
D a r ro lu l su de o cro tito r i p a tro n recunoscut al bisericii ortodoxe din r
sritul ntreg nu im plica, n concepia sa, nici un gnd de in to le ran reli
gioas fa de catolici, ca atare. D im p o triv , el m anifesta p en tru supuii si
catolici o solicitudine deosebit, ngrijindu-se de neajunsurile rezu ltn d din
absenteism ul episcopului catolic polon, de care s-a plns n m ai m ulte rn d u ri
p rin scrisori n d re p ta te la R om a. Este d re p t c i aici se p u teau strecura
unele consideraii politice. S im pla existen a unui episcop polon al M ol
dovei constituia un fel de tirbire a independenei dom nului fa de statul
vecin cu vechi p reten ii de suzeranitate. Este probabil c u n episcop polon
rezid en t n a r a r fi com plicat nc i m ai m ult aceast situaie. D e aceea
dom nul, p ro testn d c o n tra anom aliei unui asemenea episcop iluzoriu, nu era

XV

www.dacoromanica.ro
dispus s se m ulum easc cu ju m t i de m sur, adic cu fgduieli de re
in tegrare a reedinei episcopale sau chiar cu suplinirea lipsei prelatu lu i
p rin tr-u n v icar sau ad m in istrato r apostolic, trim is chiar de p ap , ci voia
o soluie rad ical. A dic num irea d irect de la R om a a unui episcop care s
nu fie po lo n i care s-i ocupe efectiv locul. C t privete pe m isionari, dom
nul i urm rea cu oarecare nencredere, p u rtrile u n o ra din ei justificnd
nu o d at p rerea ex p rim at de ei i fa de B andini. n s ncepnd din
cursul anului 1642, pe lng dom n se afla un ocrotitor discret al conventua-
lilor italieni, de care pom enesc i B andini, i P au l Beke din M oldova, p re
cum i v icarul p a tria rh a l de la C onstan tin o p o l. A cesta era fiul m arelui d ra
gom an al bailului V eneiei de la C onstantinopol, tn ru l A m brosio G rillo pe
care i-l alesese dom nul d re p t ginere oferindu-i nc din septem brie 1641 pe
a doua sa fiic, fo arte tn r , R u x an d ra . n august 1642, el trim ite a cu m are
zor d u p el s vin s stea n M oldova. P n s se dum ireasc m arele D ra
gom an, in tra t la oarecare grij, sp o rit de sfaturile p ru d en te ale bailului, d ar
isp itit totui s serveasc plan u rile adnci ale D om nului M oldovei co n tra lui
M atei B asarab n labirintul in trig ilo r de la C onstantinopol, A m brosio era i
in sta la t la Iai i d ec la rat ca v iito r ginere, f r ns a se fi fcu t o logodn
oficial. L ucru d a to ra t poate i fa p tu lu i c logodna era un act religios i c
trebuia deci o b in u t n prealab il n cu v iin area bisericii care nu p re a n cu raja
cstoriile m ixte. D a r este iari ad e v ra t c atunci cnd dom nul s-a h o t rt
s-i dea fiica m ai m are, M aria, du p Ianusz R ad ziw ill care era p ro testan t,
cstoria s-a f cu t n ciuda unor m urm ure, cu m are pom p la Iai (n febr.
1645), fiind oficiat de m itro p o litu l K ievului, P e tru M ovil, venit anum e
p en tru aceasta. O ricum , A m brosio se bucura de m are fav o are la dom n, i
iezuitul P au l Beke ra p o rta n 1644 zvonul c dom nul ar fi rspuns d u h o v
nicului su care l facea a te n t la n ep o triv irea unei cstorii n tre dom nia
o rto d o x i un catolic ascultnd de p a p : D e ce vi se p are cred in a acelora
rea? M ie m i place fo arte m ult!" D e la A m brosio a a v u t B andini un ajutor
real n vrem ea aceasta. P o ate c to t de la el proveneau i scrisorile trim ise
de arhiepiscop pe o cale sigur la R om a, cu recom andarea s-i fie n ea p ra t
n ap o iate p ro b ab il spre a fi restituite de el.
D e altm in teri nsui A m brosio se a r ta fo arte vigilent, a tr g n d aten ia
v icarului p a tria rh a l asupra p u rt rii viceprefectului m isiunii de la Iai, G a-
v arin i, trim is de scurt vrem e de la C on stan tin o p o l spre a se califica astfel
p en tru d o c to ra t" i care chefuia cu calvini n o to rii spre m arele scandal a tt
al catolicilor, ct i al ortodocilor. F r zbav, n ciuda proteciei de care
se bucu ra tn ru l viceprefect, a fost dem is n august 1644 i rechem at din
M oldova. n relatarea V izita ie i sale redactate n 1647, B andini i aduce i
alte acu zaii m ai grave.
Dei A m brosio G rillo nu ap are n m rtu riile din volum ul de fa dect
n legtur cu m isionarii sau ca o d o v ad a sentim entelor favorabile ale

XVI

www.dacoromanica.ro
dom nului fa de catolici, nu este de prisos totui a indica i soarta sa ul
terio a r i a cuta, to to d at, explicaia arestrii sale senzaionale din po
runca dom nului n m ai 1648, precum i rezolvarea alto r dou enigme: a) m o
tiv u l M arelui dragom an veneian, cuscrul" dom nului de a m piedica re
n to arcerea n M oldova a dom niei R u x an d ra , in u t ca ostatic de ctre
tu rci de p rin august 1645, i cerut stru ito r de dom n care oferea s p l
teasc m arelui vizir sumele cele m ai fantastice i b) m otivul pe care l-ar
fi av u t dom nul s determ ine uciderea lui A ntonio n m ai 1649 n cele 7
T u rn u ri unde fusese n tem n ia t la declararea rzboiului turco-veneian. O
singur explicaie p o ate rezolva deodat to ate aceste trei n treb ri, i anum e:
aflarea de ctre A m brosio a planului socrului" su de a m rita pe dom nia
R u x an d ra cu Sigism und, fiul al doilea al principelui G heorghe R koczy I,
de cum va p u tea fi readus de la C onstantinopol, i com unicarea acestei
veti p rin te lu i su p rin tr-o scrisoare in tercep tat de dom n. A m brosio e
deci arestat m p reu n cu m ai m uli secretari ai dom nului, vinovai de a fi
lsat s rsufle secretul corespondenei dom nului, ia r ta t l su, A ntonio caut
s m piedice pe to ate cile slobozirea dom niei, care n adevr nu a fost ob
in u t dect la m ijlocul lunii august 1649, trei luni dup uciderea lui A n
tonio (la 5 m ai 1649). (Vezi n volum ul de fa n ota noastr la relaia lui
B argrave, p. 643 n. 69. Vezi i H u rm u za k i, IV , 2, pp. 513 571.)
D e fa p t logodna propus n 1641 trebuia s pecetluiasc o alian de
interese com une determ inate de situaia din acel m om ent. A ntonio G rillo
prim ise unele p ro p u n eri i din p a rte a lui M atei B asarab n 1638, de aceea
ctigarea lui de ctre Vasile Lupu era un p a s im p o rtan t n strategia tocm e
lilo r de la C on stan tin opol. D ou luni dupa aducerea zo rit a lui A m brosio
la curtea din Iai se optea la Bucureti c ar fi vorba ca turcii s dea dom
nia rii R om neti ginerului" veneian al lui Vasile Lupu. D ealtm interi
veneienii de pe Bosfor bnuiau rolul lui A ntonio n punerea la cale a unei
retrageri v o lu n tare" a lui M atei B asarab, i A ntonio nsui era n sp im n tat
de lab irin tu l de prim ejdii n care se bgase, dndu-i seama p rea trziu c
fiul su avea s rsp u nd de sinceritatea i docilitatea sa.
V eneia m ai este prezent n volum ul nostru cu o contribuie anonim
despre ara R om neasc a trib u it veneianului Locadello, care apare i el
n zare, d ar nu ca aventurier sau ca os domnesc, ci ca negustor stnd la
T rgovite i n tre in n d desigur legturi cu C onstantinopolul i V eneia. n
1638, cnd M atei B asarab apelase la serviciile lui A ntonio G rillo p en tru a
fi in fo rm at de cele ce se petreceau la P o a rt , e p ro b ab il c sugestia venise
de la Locadello, pe care l-a in d icat apoi i G rillo ca p o triv it p en tru aceast
sarcin. Acum , n a ra R om neasc, el este legat de un m ic grup de oam eni
venii de la C o n stan tinopol: conventualul A ntonio de V ia, recom andat dom
nului de ctre am basadorul francez la P o a rt i d ru it, n consecin, cu
slujba de p ah arn ic, un oarecare laic, spierul G heorghe i m isionarul G io-

XVII

www.dacoromanica.ro
venale Falco. A cesta, de cum a sosit, a a d o p ta t p o rtu l rii, lep d n d rasa,
a n v a t rom nete p redicnd chiar n aceast lim b, s-a m p rieten it cu un
egum en grec fo arte bine v z u t de dom n i a ajuns s se bucure de aprecierea
fa v o rab il a acestuia din urm . m p o triv a acestui mic grup se pornete o
cam panie fu rib u n d de acuzri din p a rte a conventualului Silverio P ilo tti,
v en it d in C o n stan tinopol odat cu G iovenale, d a r supus a u to rit ii acestuia
i silit, du p cum p retin d ea el s fac pe bu ctaru l, n vrem e ce su
p erio ru l su circula ca boierii n careta m podobit cu covoare sau clare
cu pistoale i cuite la bru. Acesta, dealtm interi, ar fi ncercat s-l om oare
n vrem ea fugii la m unte a populaiei m nate de spaim a t ta rilo r. S u p ra t
de dojenile lui Silverio, el l-ar fi i excom unicat n tr-o scen de o m are
ab su rd itate ce nu se potrivete cu celelalte in fo rm aii despre G iovenale,
p en tru care Baksic nu are dect cuvinte de laud. [ n 1640 l-a gsit la C m -
p u lu n g desfurnd o activ itate exem plar, p redicnd pe rom nete etc. etc.
n 1648, cnd se rentoarce la C m pulung, l pom enete cu em oie pe fostul
m isionar m o rt de civ a ani. O legend neprecis, pro b ab il oral, i atrib u ia
lui Falco, m p reu n cu nc doi m isionari, convertirea n m as, de la lu tera -
nism la catolicism , a ntregii p o p u laii (!) din C m pulung. Este vorba, evi
dent, d o ar de locuitorii sai sau germ ani, i nu de p o p u la ia orto d o x . C t
p rivete m etoda folosit, p are s reias p rin tre rn d u ri c ar fi fost destul
de energic! n realitate, cifrele p stra te p en tru catolicii din C m pulung snt
destul de m odeste.] D in acuzaiile confuze trim ise de Silverio P ropagandei,
sim u ltan pe diferite ci, i care p a r s indice o m inte subnorm al, se poate
vedea c m otivul p rin cip al i in iial al dum niei sale este legat de m ica
b isericu catolic rid ica t de Locadello la B ucureti (unde dealtm interi nu
erau credincioi catolici dect atunci cnd edea curtea aici). M u lu m it p o r
n irii ptim ae a lui Silverio, ni s-au p s tra t unele am nunte interesante (dar
c t de adevrate?) despre aceast ctitorie a lui Locadello, venit s n lo
cuiasc, n m od b ru ta l, construcia de lem n d a to ra t cu civ a ani n urm
conventualului Angelo P etricca d in Sonino. Locadello a r fi nceput p rin a
d a foc vechii bisericue de lem n p en tru a ridica n locul ei zidirea sa de
crm id . D a r Locadello voia s-i asigure un regim special, d ruind-o Ve
neiei, care avea s se ngrijeasc de ea i s-i trim it p a tru preoi etc. Si-
nio ria ns nu s-a g rb it sa rspund c accept aceast o fran d i, la rn d u l
su, Locadello nu se grbea s purcead la sfinirea locaului, care nici nu
era nc gata de to t. C u to ate acestea Silverio venea de la T rgovite s
slujeasc n ea. D a r p ro b ab il c el ncurca pe Locadello i pe cei din m icul
su grup (A. de V ia, spierul G heorghe i un igan) care trgeau la chiliile
d in ju ru l bisericii cnd veneau la Bucureti, sau cum va fa p tu l c locaul nu
fusese sfin it, a d eterm in at o prirea de ctre G iovenale a excursiilor d u h o v
niceti ale lui Silverio, refu zn d u -i p o tiru l de care avea nevoie la Bucureti.
F a p t este c acuzrile vehem ente co n tra lui G iovenale care ni s-au p s tra t

X V III

www.dacoromanica.ro
au fost precedate de altele, trim ise n u n iu lu i din P olonia i av n d de obiect
den u n area p u rt rii scandaloase a lui Locadello i a celorlali care pngreau
acea biseric d in Bucureti. Este p ro b ab il c aceleai m otive care l fceau
pe L ocadello s n trzie sfinirea bisericii l fceau s m piedice slujirea n
ea. O a re fo rm u la d ru irii ei Veneiei nu ascundea cum va in ten ia de a i-o
p stra n realitate pe seama sa?
A tunci cnd noul episcop bulgar de G allipoli, Baksic vine anum e la
Bucureti, chem at de credincioii de acolo, ca s sfineasc acea bisericu,
el este oarecum sab o tat de Locadello la care lsase vem intele sale episcopale.
O bservm c episcopul bulgar a fost chem at de credincioii (anonim i)
din Bucureti. Este p o ate o form ul p en tru a-i face drum n a ra R om
neasc pe care observanii bulgari o socoteau ca fiind oarecum m onopolul
lor u z u rp a t de conventualii italieni. (P entru catolicii bulgari, asigurarea unei
baze dincolo de D u n re, la adpostul vexaiilor turceti, era v ital.) F oarte
curnd, el obine de la P ro p ag a n d calitatea de v iz ita to r apostolic p en tru
a ra R om neasc i apoi i M oldova. n a ra R om neasc el vine la inter
vale destul de scurte. R ap o artele V izita iilo r sale din 1640 i 1648 snt o
ad e v ra t m in de in fo rm aii despre a r i despre m prejurrile ei, cu
descrierea fo arte am n u n it a bisericilor catolice de la T rgovite i C m
pulung. Secundat i p o ate chiar m b o ld it de coadjutorul su, Francisc Soi
m irovic, care u rm rea cu nverunare instalarea observanilor n m nstirea
de la T rgovite m car i num ai n ju m tate m nstire (la nceput) i care
stru ia la R om a p en tru obinerea unei breve n sensul m p ririi acelei m
n stiri , el a a tep ta t sosirea acestui docum ent pe care l-a n f ia t dom
nului n noiem brie 1648, bizuindu-se i pe afeciunea senil a acestuia p en tru
Soim irovic, care venea fo arte des la T rgovite n urm rirea elului su. D a r
dom nul, care scrisese personal regelui P oloniei n 1647, rugndu-1 s sprijine
ca n d id a tu ra p ro teja tu lu i su, pe care voia cu to t dinadinsul s-l v ad episcop,
nu s-a lsat n d u p leca t de consideraii personale i a re fu za t categoric s
ncuviineze o asemenea m p rire. C iv a ani m ai trziu , el v a scrie direct
p ap ei rep etn d , n esen, cele spuse acum . P a p a s nlocuiasc pe misio
n arii existeni cu alii pe care i v a socoti m ai buni, i acetia s vin n
m nstirea rm as ntreag. L a sfritul scrisorii se vdete i scopul ei
p rin cip a l: recom andarea lui Soim irovic p en tru un scaun episcopal.
R ap o artele lui Baksic despre a ra R om neasc i despre M oldova snt
de un interes n ep reu it a tt p en tru descrierea locurilor i m prejurrilor, ct
p en tru justeea ju d ecilor sale despre oam eni i caractere. O m ul nsui este
de o m are noblee sufleteasc. A titu d in ea sa dem n, firea sa cum pnit l
fac superior lui B andini, m ai dezarm at, m ai influenabil, m ai p u in consec
vent n sentim ente i n resentim ente. L a am ndoi gsim ns i unele tr
sturi com une: o bucurie aproape n aiv de a se n fia n m reia vem in
telor arhiepiscopale rostind binecuvntarea po n tifical, o ncredere des-

XIX

www.dacoromanica.ro
v rit n auxiliarii lor respectivi, coadjutorul Soim irovic de o p arte , secre
ta ru l P arcevic de cealalt, n sfrit, o atitu d in e oarecum asem ntoare fa
de dom nii din a ra R om neasc i M oldova, cu observaia c cea a lui
Baksic este m ai critic fa de M atei B asarab dect a lui B andini fa de
Vasile Lupu. E l nu adm itea ca supuii s nu-i p o at vorbi dect stnd n
genunchi, ca i cum ar fi pap a! La am ndoi se observ o m are atenie p en tru
m in u ii form ale. Baksic suspecteaz to ate altarele i to ate bisericile catolice
de a nu fi fost sfinite, sau nu n m od valabil, i purcede la sfinirea lor. B an
dini are o ad e v ra t descrcare de nervi contra p aro h u lu i de Bacu, vznd
felul inocent cum acesta p streaz eucharistia n tr-o cutiu de tinichea. D a r
trebuie ad u g at c fusese a a t de m isionarul Spera, care l inform ase despre
aceasta.
B andini a cunoscut i folosit d area de seam a lui Baksic despre M ol
dova. T otui n vrem e ce Baksic fixeaz n 1641 num rul caselor din Iai la
9 0 0 0 , B andini n 1647 l urc la 15 0 0 0 . Textele celor doi arhiepiscopi se
echilibreaz i se com pleteaz n m od rem arcabil. D e aceea p o ate au fost
p relu crate la sediul P ropagandei i redate sub form a unui tex t unic italian,
com pus din rezum ate sau fragm ente din V izita ia rii R om neti (Baksic)
i d in tr-o traducere p rescu rtat pe alocuri a A d n o t rilo r despre m prejur
rile din M o ld o va (B andini). T ex tu l acesta a fost p u b licat n Bul. Soc.
G eogr. 1898, sem. II (C ltori, am basadori, m isio n a ri. . .) de N . Iorga, care
l-a a trib u it lui C erri. Ei constituie o dovad m ai m ult a p re u irii acestor dri
de seam de ctre Em inenele de la R om a. D in scrierile lui B andini au fost
red ate n volum ul de fa fragm ente din diferitele sale m rtu rii i m rtu ri
siri: a) un p rim lot de Scrisori n care snt redate im presiile sale im ediate
din M oldova i trib u laiile sale p n la acordul su cu episcopul polon Z a-
m oyski, b) o serie de seleciuni din p rile constituind aa-zisul C odex,
adic E narratio, povestirea drum ului su peste D unre, spre M oldova
i a p rim elo r sale contacte cu dom nul, cu secretarul K otnarski, cu vicepre-
fectul G asparo din N o to , n sfrit, cu m ediul n co n ju rto r, ilu strat p rin
descrierea am ar a sediului conventualilor de la Iai, i de cea to t a tt de
re v o lta t a reedinei episcopale de la Bacu, c) nceputul V izita iei, po rn irea
la d ru m cu accidentele sale, apoi cteva fragm ente despre oraele B aia i
Iai, i despre C etatea N eam , d) A dn o t rile citate m ai sus, din care au
fost cuprinse cele m ai sem nificative a tt p rin subiectul lor, ct p rin oglindi
rea p erso n alitii autorului. Textele au fost nsoite de note subliniind m o
d ificrile n em rturisite suferite de ele. A fost, de asemenea, u rm rit in ter
v en ia frecv en t a lui P arcevic, fie sub form de influen, fie sub cea de
substituire.
R olul lui B andini n rezolvarea conflictului d in tre m isionarii conven-
tu ali i po p o ren ii catolici, unguri de la Iai, precum i dintre aceiai con-
v en tu ali i iezuiii care i n l tu r de la acea p aro h ie va p u tea fi u rm rit

XX

www.dacoromanica.ro
n biografiile i eventual textele lui G asparo din N o to , Francesco M aria
Spera, A n tonio din Brisello (zis L aim er") din volum ul de fa , altu ri de
pasajele din Scrisori sau din C odex n genere, la care trim item f r a le
m ai reproduce pe toate. D espre contradiciile d in tre Scrisori i C odex este
v o rb a n biografie i notele la textul lui B andini cuprins n volum .
A m lsat la urm trecerea n revist a unor m artori fie izolai, fie p re
zeni n fo rm frag m entar, n lipsa unui m aterial com plet. Este vorba mai
n ti de pelerinii rui care se n d re a p t spre Ierusalim i ale cror nsem
nri snt destul de rapide, din care cauz editorii lui G agara, de p ild , v a
riaz n d atarea cltoriei sale. n tre datele de ianuarie 1643 i ianuarie
1638 oferite de cele dou .ed iii p en tru trecerea sa pe la Iai am p referat-o
pe cea din urm , n tru c t din tex t rezu lt c, la venirea sa, m nstirea Trei
Ie rarh i nu era term in at.
N u exist asemenea nedum eriri n p riv in a lui Suhanov sau a lui Iona
T ravelski, care l-a n soit pe acesta. C l to ria lui Suhanov, pe lng m oti
v area sa religioas, avea un substrat politic evident, decurgnd n p arte a din
in iiativ a p atria rh u lu i de Ierusalim , Paisie, de a pune la cale o lig cretin
rsritean, n care M oscova ar lua locul rezerv at de ligile catolice din tre
cut Poloniei. A ceasta ar fi asociat i ea ligii, altu ri de cazacii lui H m el-
n ik i cu care era chiar atunci pe cale s ncheie pace . . . D a r aceast pace
tocm ai trezea unele ngrijorri. Suhanov trebuia s p rin d ecourile despre
situ aia i sp iritu l p o lonilor la trecerea sa p rin K iev, i s fie aten t i la ce
se petrece la curtea lui Vasile Lupu. T rebuia s-l consulte pe p a tria rh , dar
s-l i observe, i n sfrit s fie cu ochii n p a tru n p riv in a cazacilor
lui F lm elniki. Pe deasupra se m ai ivise i un fals preten d en t m oscovit ce-i
zicea uiski i care avea calitatea ra r de a fi n m ai m ulte locuri deodat,
abtndu-se i p rin M oldova. Fie pe urm ele acestuia, ajuns n sfrit la
C ehrin, cu gn d u ri dum noase p en tru aru l m oscovit, fie m ai degrab p en tru
negocieri m ai im p o rtan te n tre M oscova i hatm anul cazacilor, pe cale de
a-i fo rm a un stat, d ar n eh o trt nc dac v a fi aliatu l sau dum anul a
rului, S uhanov b ate drum urile n tre M oscova, C ehrin i Iai, nainte de a
p o rn i, n sfrit, spre C onstantinopol i Ierusalim . D a r de ast d at Vasile
L upu devenit b n u ito r refuz s-i dea carte de liber trecere. n s Suhanov
reuete s m ituiasc pe un diac al cancelariei dom neti ca s-i fac rost
de acest act, cu care ferindu-se totui de slujbaii dom nului reuete
s treac D u nrea. N u s-a p stra t povestirea trecerii sale la ntoarcere.
U n sol ad e v ra t este boierul rus O rd in N asciokin, care vine n 1642
la Vasile Lupu p en tru a obine de la acesta o intervenie la P o a rt n
vederea p rim irii unei solii m oscovite. Lucrul nu era uor. T rebuia s tii
pe cine s m ituieti i cnd. Vasile L upu care cunotea perfect toate sinuo
zitile acestor ocoliuri, i-a d a t sfaturile cele m ai nelepte care i-au asi
g u ra t reuita m isiunii. Scrisorile trim ise de N asciokin din M oldova snt pline

XXI

www.dacoromanica.ro
de m iez. P c a t c nu avem deocam dat la ndem n dect unele excerpte,
care i n fo rm a lo r frag m en tar snt de un m are interes. B un cunosctor de
oam eni, N asciokin a tiut s-l ctige pe dom n p rin tr-o p u rta re de o m are
sinceritate (cel p u in ap aren t) i p rin ad o p tarea n tru to tu l a felului de a
fi al boierilor m oldoveni de la curte.
C lto riile ce urm eaz: a em isarului suedez Io h a n n M ayer n 1651, pe
drum ul su de n toarcere de la Bagceserai spre Suedia, trecnd p rin M ol
dova i P olonia, i a lui R o b ert B argrave care m ergea de la C onstantinopol
spre A nglia, trecn d de asemenea p rin M oldova i P olonia, ofer unele puncte
de asem nare. A m ndoi autorii erau indifereni la condiiile reale ale rii
p rin care cltoreau, oprindu-se, de p re ferin , la anum ite fenom ene de
su p ra fa pe care nu le m ai analizau n profunzim e. D evastrile t ta rilo r,
nsoite de fuga lo cuitorilor lsnd satele pustii, se trad u c p en tru M ayer n
trista realitate de a se afla f r nim ic de m ncare, neajuns n d re p ta t n d at
de iscusina sa de v n to r. Jecm nelile t ta rilo r dobrogeni" (din Bugeac)
m ergnd chipurile spre oastea lui H m eln ik i, i ofer p rileju l de a p riv i r-
zn d la m iestria cu care aceti ad e v ra i artiti n h aa n fuga calului oaia
din tu rm i pornesc m ai departe n galop . . . C n d aude lucruri im p o rtan te
de la m arele serdar cu care se ntlnete, le nelege pe dos, frazele pe care
le reproduce constituind ad ev rate ghicitori. n trev ed erea sa cu dom nul este
red ata necom plet. A bia m ai trz iu i am intete un am n u n t esenial. D a r
totui nu u it s nsem ne com en tn d n d u re ra t al unui b trn m oldovean,
in d ig n at de fa p tu l c m onarhi cretini pu tern ici se nchin n fa a turcilor.
C lto ria lui B argrave nu are nici o contingen cu evenim entele. E l trece
ca un ad e v ra t tu rist. Gsete c la G a la i este belug i to tu l e fo arte ieftin
(trad u s n m oned englez!), n a tu ra este n cn tto are, drum urile ar putea
uneori s fie m ai bune, d ar nu snt chiar aa de rele. C ium a bntuie n ade
v r, d ar te p o i feri de ea consum nd m ied tare. Singura realitate m ai su
p r to a re este dom nul M odyford, p atro n u l glgios i agresiv a l lui B ar
grave. L a Iai englezii vin cu scrisori de recom andare, snt p rim ii n
au d ien, scutii de v a m . . . l viziteaz i pe iezuitul care se ocup de
educaia fiului m ai m are al d o m n u lu i. . . U n singur lucru i-a atras atenia
lui B argrave n cursul cltoriei: m etoda de a face potas, pe care o p ra c
tic nite englezi n p durile seculare din M oldova. M ai trziu i-a com ple
ta t nsem nrile din m em orie, bineneles cu greeli vdite. D a r i-a interesat
p o v estirea n u n ii dom niei R u x an d ra , care avusese loc scurt vrem e nainte
de trecerea sa.
D escrierea acestei n u n i fcu t de un m a rto r ocular ce reflect senti
m entul de indignare i rev o lt al fam iliei R ad ziw ill a fost p s tra t n
dou red ri: cea germ an, p u b licat de N . Io rg a n A c te i fragm ente i cea
po lo n p u b licat de I. B ogdan n H u rm u za k i S u p lim e n t. . dup care s-au
p u tu t aduce unele n d re p t ri versiunii germ ane. n p aralel cu aceast de

X X II

www.dacoromanica.ro
scriere, volum ul cuprinde i povestirea nunii dom niei M aria cu Ianusz R ad -
ziw ill, n f ia t o d a t n m em oriile lui K em eny, care a venit ca sol al
prin cip elu i G heorghe R koczy la acea n u n t la Iai i apoi n broura lui
H a p p e l (H appelius) dup un m a rto r anonim . A ceast descriere din urm ,
nefiind o m rturie direct, a fost cuprins n anex. A m ndou relatrile
acestea coincid destul de bine cu descrierea d a t de M iron C ostin n L eto
piseu l su.
D a r m ai avem i un alt fel de cltor, care nu seam n cu ceilali.
U n clto r destul de m isterios, care este p re o t sau clugr, d ar nu tim ce
hram p o a rt , care circul p rin lum e de capul su, p en tru sim plul m otiv c
l intereseaz O rien tu l i v rea s converteasc pe pgni, care se ncurc n
itin eraru l su i se contrazice p re tin z n d c a fost p rin locuri ce nu erau
pe d ru m u l u rm at de el, care d in fo rm aii m ai m ult din auzite dect din
experiena p ro p rie, d a r care s-a docum entat p en tru a-i m obila povestirea,
ce p are d estinat publicrii, n sfrit, un cleric care a d o p t un to n de autor
de rom ane uoare i rom aneaz to a t p a rte a re la tiv la c l to ria spre M ol
d o v a a E caterinei C erkeza, la care ajunge s fie i el asociat, p u r i sim plu
p en tru c se afla la Bagceserai, la vrem ea trecerii solilor m oldoveni ce o
nsoeau spre M oldova, i astfel li s-a a l tu ra t i el (?). Stilul su este su
gestiv. Ia t cum e descris v iito area doam n cnd este dus n ain tea paei
care v rea s o rein sub cu v n t c ar fi m u su lm a n . . . M car c din
cauza m u ltului p lns se fcuse alb ca varu l, totui turcul la vederea aces
tu i soare < ch ia r i> um brit s-a d a t nvins, spunnd c este un om m ort
dac ea nu-1 aju t. A vea to ate acele nsuiri pe care Venus le-a d a t unei
femei ^pentru a se num i frum oas. A vea ochii negri, m na lung, fin, d ar
p lin u a , m ijlocul subire, gura m icu cu buze nu p rea groase i era alb
to at, n c t se p rea c graiile i fcuser sla n f p tu ra ei. N enorocitul
de pa se ndrgostise aa de ta re c nu-i m ai gsea locul, pierduse orice
odihn, orice linite. V oia s se fac stpnul unei com ori aa de bogate . . . etc."
A cest to n n eatep tat m preun cu am nuntele fanteziste din to a t aceast
p a rte a cltoriei aru nc ndoial i asupra prim ei p ri. A r fi nevoie de o
cercetare a ntregii cltorii a lui N iccolo Barsi, din care nu a fost ed itat
dect trecerea p rin M o ldova i drum ul acesta de ntoarcere cu solii m oldo
veni, tocm ai n 1639, p en tru a ne p u tea d a m ai bine seama despre spi
ritu l ntregului tex t. O analiz a n ep o triv irilo r observate se afl n n o tia
biografic (v. m ai jos p p . 69 72), unde sem nalm i rezerva n u a n a t a edito
rului cu referire la in fo rm aia u n c n felul ei p riv in d m p ririle anuale
de p m n t d istrib u it orenilor de ctre oltuzii respectivi. M ai sn t i soli
coreci i b inevoitori (P. Strassburg, i CI. B. R alam b) care descriu sincer
p rim irea lor la curtea dom nului i im presia lsat de a r asupra lor. R ela
iile lor se aseam n n tre ele, dei le desparte un in terv a l de 25 de ani.

X X III

www.dacoromanica.ro
D a r exist un anum it stil al solilor unei ri, care i deosebete de solii alto ra
i care se m anifest i n com portare, i n scris.
Am fi d o rit s consacrm m car aici cteva rn d u ri doctorului M as-
cellini, care ar p u tea foarte bine fi cuprins p rin tre cltorii notri, dac am
avea scrisori de ale sale despre cele vzute de el n a ra Rom neasc. D a r
nu se cunosc dect pasaje fo arte scurte d in tr-o scrisoare din Ita lia (1652),
n care critic cu asprim e pe m isionarii conventuali din a ra Rom neasc,
n lu p ta d in tre acetia i observanii bulgari, el este de p a rte a ultim ilor. . n
1648, cnd vine iar Baksic la T rgovite n v izitaie apostolic, el trage la
d octorul M ascellini, de care se apropie fo a rte m ult. P o ate c i aceast
prietenie l-a in flu en at pe acesta n sensul ar ta t. D ac este s dm crezare
unui m isionar conventual cam dubios, C o n tan zo Rem oli, D octorul M ascellini
l-a r fi convins pe dom n s lim iteze num rul conventualilor din m nstirea
de la T rgovite la 3, adic prin tele P rovincial, un novice, i un m isionar
desem nat de M ascellini (!), ceilali av n d s plece n M oldova. D espre ser
viciile reciproce pe care i le-au fcu t doctorul italian i arhiepiscopul bulgar,
cnd acesta din urm , expus p rim ejdiilor din p arte a turcilor, a fost ndem
n at de el, d ar f r succes, s vin s se instaleze n acea m nstire unde l
p o ftea chiar dom nul, i despre in terv e n ia lui Baksic dup rscoala seim e
n ilor de a-i gsi un rost doctorului la C onstantinopol, a fost v o rb a n tr-o n o t
la V izita ia din 1648 (n. 244, i la p. 197). P rin tr-u n fel de fenom en sim etric,
d octorul Skogard la Iai se a r ta un o crotitor al lui B andini, pe care l
aju ta cu d aru ri generoase.
Ajuni aici ar trebui s artm n ce a constat m unca la volum ul de
fa? V a trebui m ai n ti s recunoatem d ato ria no astr fa de editorii
unui m aterial bogat din care au fost selectate o bun p a rte dintre m rturiile
cuprinse aici. Vom cita p en tru textele m isionarilor, dn d acestui cuvnt sensul
su cel m ai larg, A. Veress. (Scrisorile m isionarului B a n d in i. . .) G. C li-
nescu (A lcu n i m issio n a ri. . . n D ipl. Ita l." , I i A ltre notizie . . . loc. cit., II)
Gh. V inule 9cu (R elaia despre V izita ia M o ld o v e i. . . loc. cit., IV ). Francisc
P ali (Le co n tro ve rsie. . . loc. cit., IV ), E. F erm endzin (A cta Bulgariae),
V irginia V asiliu (II principato m oldavo e la curia papale D ipl. Ita l." , II),
C o d ex B andinus ed. V. A. U reche n A nalele A cad. R om ne", Pejachevich
(Peter Freiherr v o n Parcbevicb).
P en tru solii poloni, P. P. P anaitescu (C ltori poloni). P e n tru B argrave
i H ilte b ra n d t, ediiile lui Fr. B abinger, p en tru P . M ayer cea a lui C h. I. C on
stan tin n B alcania I I I I I (1939 1940). P e n tru N . Barsi ediia C . C . G iu-
rescu i p en tru rscoala seim enilor, volum ul pu b licat n 1968 de L idia D e-
m eny, L. D em eny i N . Stoicescu.
P e n tru pelerinii rui G. Bezvicone, C ltori rui n M oldova i ara
Rom neasc, iar p en tru note despre diveri c lto ri" N . Iorga n A cte
i fragm ente, I i n S tu d ii i docum ente, precum i n Bul. Soc. de G eo

XXIV

www.dacoromanica.ro
grafie", 1898 i n Istoria rom nilor p rin cltori, n sfrit, Sadi Ionescu
n B ibliografia cltorilor strini.
M aterialu l ne era oarecum dat. D ificu ltatea nu consta n strngerea,
ci n organizarea lui. D in elem ente fragm entare i disparate trebuia s
rezulte un ntreg. C aracteru l acesta frag m en tar se d ato ra, n p arte, ntm -
p lrii, care a n g duit s fie p stra te unele texte i nu altele, d ar i unei
alegeri fcute du p criterii p ro p rii de ctre autorii culegerilor de texte din
m aterialul m ai v ast al arhivelor cercetate. D e exem plu, culegerile lui G. C -
linescu ncep de la 1623 i om it, cu b u n tiin, ca inutile, texte m inore, care
ar p utea lum ina unele puncte i stabili o legtur necesar cu ali m isionari,
care n-au lsat p o ate dri de seam substaniale, ci sim ple scrisori sau in fo r
m aii indirecte nereinute de editor.
D in scrisorile lui B andini publicate de Veress au fost lsate to ta l deo
p a rte cele n care nu era vorba de chestiuni p riv in d M oldova, ci B anatul,
de pild, sau B ulgaria i au fost uurate, ca s zicem astfel, de un balast
socotit inutil, acelea n care pe lng M oldova se mai vorbea i de altceva,
n felul acesta a fost omis acel post-scriptum din 23 m artie 1648, esenial
p en tru nelegerea ad ev rat a ntregii atitu d in i a lui B andini fa de Beke.
S n t m enionate de Veress texte inedite, p e care el avea de gnd s le publice
f r a m ai ajunge s o fac, de pild, un ra p o rt al lui G asparo din N o to ,
povestind scena p etrecut n ajunul Bobotezei din 1645, cnd s-a n fiat
bietul B andini cu ploconul su n fa a dom nului, netiind ce fu rtu n l
pate.
T ranscrierea textelor publicate nu a fost f r cusur. U neori a trebuit
s procedm la o ad ev rat m unc de restituire a lor. C itm n sensul
acesta tex tu l lui P au l Beke (D ipl. Ita l. , II) pe care l nsoisem la nceput
de note sem nalnd n d rep t rile noastre. C um erau m ult prea m ulte, am
re n u n a t la ele. R elaia din 1652 a lui Fr. M aria Spera conine adevrate
ghicitori. A m re n u n a t de aceea la p arte a p riv ito are la trecerea lui p rin
T ran silv an ia. S ilin a noastr s-a n d re p ta t deci mai n ti spre corectarea i
conexarea m aterialului a tt ca form , ct i ca fond, apoi spre in terpretarea
sa, apelnd i la alte izvoare. D e p ild , p en tru solia polon din 1636 am
p u tu t aduce inform aiile solului veneian de la C onstantinopol. O bservaia
noastr despre lipsa de in fo rm aie p en tru perioada care precede textele
publicate este v alab il i aici. N u avem nim ic p en tru anii 1633 1634,
dei au fost trim ise solii la C onstantinopol, care au trecut pe la noi. D e
aceea am cu tat, n notiele introductive ale u nor asemenea texte, s dm
pe lng an aliza m p reju rrilo r n care s-a desfurat clto ria respectiv
i unele prelungiri necesare n tim p nainte i dup m om entul soliei, renun-
n d la p arte a biografic propriu-zis, f r rost i f r interes real n con
diiile date. n p rezen tarea unor texte nsoite de editori (de pild, Babinger)
cu note fo arte copioase, am reprodus din ele num ai ceea ce ni s-a p ru t

XXV

www.dacoromanica.ro
esenial, fo rm u ln d i rezerve atunci cnd era cazul. n general am c u ta t s
suplinim n notiele biografice elem entul de legtur dintre diferitele m rturii
izolate i s nelegem spiritul n care au fost fcute. Adesea reconstituirea
p o rtre tu lu i m arto ru lu i lum ina i m rtu ria sa. A m u rm rit peste to t sinceri
ta tea afirm a iilo r fcute i adevrul fa p te lo r expuse, subliniind n epotrivirile
cn d se iveau. N e-am silit s extragem din declaraii v d it false sau tenden
ioase elem entul de baz de la care au p o rn it. U neori din am nunte secun
dare puse n legtur cu indicii m inore am reuit s dezlegm unele problem e
ce nu erau lipsite de interes. A l tu ri de aten ia critic a stat efortul de a
nelege nu num ai cu m intea, ci i cu cldura sufletului m esajul lsat de
nite oam eni buni sau ri, veridici sau m incinoi, care trebuiau readui la
v ia. P e n tru noi figurile din volum triesc cu to t fream tu l i nelinitea
lor, cu gesturile i cu fizionom ia lor. A m ncercat n p rezen tarea lor s le
p strm aceast am bian vie.
n sfrit, volum ul nostru m ai aduce i ceva nou: o restituire a figurii
ad ev rate a lui B andini, ce atrage dup sine o altfel de restituire, negativ
de ast d at, a figurii lui P arcevic. D ovezile snt m ulte, era doar nevoie
s fie ad u n ate m preun i analizate n profunzim e. E x p lo rarea cea m ai
p asio n an t a fost cea din scrierile lui B andini (scrisori sau expuneri), n care
altu ri de stilul oglindind personalitatea sa am p u tu t detecta i un altul,
a p a rin n d evident altcuiva. Este acelai stil oratoric, vehem ent, baroc pe
care l aflm n declaraiile m ai trzii ale lui P arcevic. Ia t un exem plu de
asemenea stil. Este v o rb a de scrisoarea din 12 m artie 1649, d a ta t din Bacu
i p u rtn d isclitura lui B andini (D ip l. Ita l." , II, p p . 374 376), n care
den u n p u rta re a unor m isionari conventuali din B anat. D ac a r trebui
povestite cu d e-am nuntul toate relele lor, n ed rep tatea, scandalurile, cri
mele, nelciunile, r u t ile, adem enirile, certurile, dezordinele, zarvele, n-
gm frile, m inciunile i altele asemenea, ne-am tem e c a r bubui cerul i
s-ar cu trem u ra p m n tu l, a r cdea stelele i s-ar scufunda lum ea,
s-ar ntuneca soarele i a r pieri m icarea, a tt de grozave i de m ulte
sn t fap tele lo r nevrednice . . . etc. n condiii sim ilare, i v rn d s exprim e
p aroxism ul indignrii, B andini a r fi zis: i cum s n u -i crape inim a din
tine de asemenea fa p t ?"
C o respondena lui B andini cu P ro p ag a n d a era oarecum dubl. Se scriau
sim ultan dou ra p o arte sau scrisori, una ctre Em inenele C ongregaiei, cea
la lt ctre secretarul ei, M onsinoriul Ingoli. P e aceasta din urm o scria
n to td e au n a B andini, pe cealalt o lsa adesea p a ria l pe seam a lui Parevid.
U n eo ri n scrisoarea scris la dictarea lui B andini, acesta m ai adaug un
p o st-scriptum de m na lui. Este evident c atunci cnd n scrisorile isclite
de B andini ap reau frazele uor de recunoscut ale lui P arcevic, lucrul acesta
se fcea cu asentim entul lui B andini, care ad m ira p ro b ab il stilul secretarului
su. D a r aceast colaborare dovedete ascendentul progresiv al secretarului

X X VI

www.dacoromanica.ro
asu p ra lui B andini. A scendent co n firm at de p ac tu l ncheiat cu Zam oyski
n 1645, de schim barea la fa de ra p o rtu rile cu conventualii, de alian a cu
Beke. T o ate aceste schim bri sim ultane de atitudine snt inconsecvene, f r
n d oial, d ar ele snt d ato ra te dom inaiei exercitate asupra firii sale slabe
d e ctre v o in a neovitoare a lui Parcevic. n sfrit, la o d at nedeter
m in at dect p rin fa p tu l c e m ai trzie de 2 noiem brie 1647, el se substi
tuie, p u r i sim plu, lui B andini, nlocuind scrisoarea autentic a acestuia
(scris to t de el la d ictarea superiorului su i isclit de acesta) p rin tr-u n a
scris de el pe o foaie de h rtie isclit n alb de B andini. D e ast d at nu
m ai p o ate fi v o rb a de inconsecven, cci B andini nu tia nim ic de aceast
falsificare dubl, p rin care, pe de o p arte, se dispunea de v o tu l lui la ale
gerea episcopului de N icopol, re trg n d lui S tanislavov v o tu l pe care i-1
dduse el, pe de alta, ap rea ca acuzatorul lui Beke n v in u it de intrigi i
u n eltiri co n tra sa i cerea grabnica rechem are a acestuia. P n trziu dup
aceea, adic p n d u p term inarea redactrii i transcrierii drii de seam
a V izita iei, precum i a A d n o t rilo r, B andini nu tia de faptele puse n
sarcin a lui Beke cu care era n term enii cei mai cordiali, ba chiar afec-
tuoi, aceste dou texte v d in d o com uniune de vederi i de sentim ente cu
p ro p ria relaie a lui Beke, ce nu p o ate fi n tm p lto are. Beke nsui ne-ar
p u tea reine aten ia, a tt p en tru unele trs tu ri caracteristic iezuite (reti
cene, ab iliti, ad o p tare ca m etod a blndeii aparente etc.), ct p en tru
p riv ire a de ansam blu din ra p o rtu l su. A m crede c p ri din A dnotrile
i din V izita ia lui B andini, l indic pe Beke d rep t in sp irato r al lor, n
vrem e ce pasaje ntregi din Scrisori i din Ennarratio i a p a rin lui Parcevic.
A cesta ni se nfieaz ca un fel de figur sim etric aceleia a lui Beke.
i el are o vocaie de iezuit, la care ns reticenele i rezervele m intale se
tran sfo rm n ficiuni in v en tate i n gesturi concrete, iar blndeea ap aren t
n to ren te de lav . C a iezuiii el cau t s se insinueze pe lng suveranii sau
p o te n ta ii cu vaz. C a ei urm rete cu p atim rolul de em isar i negociator
politic. O singur d at el l-a p u tu t deine cu adev rat, atunci cnd a obinut
s fie trim is ca sol al m p ra tu lu i germ an la cazacii lui Bogdan H m elniki.
A fo st unica sa misiune autentic.
R econsiderarea lui critic s-a f cu t n m ai m ulte etape. O prim
fa z a a v u t d re p t p u n ct de plecare cercetarea critic a articolului lui Dujev,
P etr Parcevic i ncercrile de eliberare a popoarelor balcanice de sub st-
pnirea turcilor. U lterio r, scriind articolul A u to u r de Parcevic, am mers
m ai d ep arte pe aceast cale. n sfrit, acum am lrg it nc i mai m ult
c a d ru l cercetrii. C oncluzia este clar. (P entru dem onstraie trebuie s tri
m item la m aterialu l n fiat critic n volum ). Se p oate constata c ficiu
nea este p e n tru P arcevic elem entul su n atu ral. Suplicele ctre P ropagand
d in 1650 i anii im ediat u rm to ri dem onstreaz acest lucru cu prisosin.
C u v in tele atrib u ite lui Vasile L upu n D iv an , M itropolitului V arlaam n tr-o

XX VII

www.dacoromanica.ro
n tln ire m ai p u in determ inat, snt la acelai d iapazon cu acelea atribuite
m ritului sa trap " M atei B asarab, chemndu-1 la el din M oldova i rugn-
du-1 s-i fac pom an s m earg la regele Poloniei, p en tru a salva pe bu l
gari de pieire. D a r prem iul de ingeniozitate se cuvine celor trei scrisori creden-
iale" ce se m ai afl i azi n A rh iv a de S tat a Veneiei m preun cu memo
riu l ctre m arele colegiu, n care chiar i el s-a n trecu t pe sine. O con
fru n ta re cu scrisorile oratorului veneian de la V iena, Sagredo, ctre D oge
este ct se p o ate de instructiv, n ciuda fap tu lu i c ea apare n form ciun
tit n H u rm u zak i.
n sfrit, cum repetiia are pare-se v irtu i oculte i suverane, n 1673
P arcevic, venerabil i nduiotor, merge din nou la V eneia s pledeze cauza
cretinilor, gem nd sub turci, n arm a t cu o scrisoare a dom nului M oldovei,
Petriceicu (neisclit) i alta a m arelui h atm an H bescu (neautentic nici
aceasta). El m ai pom enete i de una a dom nului rii R om neti, d ar care
nu se m aterializeaz p n la urm . F r s vrea, citito ru l este cuprins de un
fel de ad m iraie p en tru invenia creatoare care a ridicat un asemenea m onum ent
ca m isiunile" lui P arcevic, aezate la loc de cinste p n i n lucrarea a tt
de serioas a lui Ion Srbu despre M atei B asarab, f r a m ai pom eni de
T ra ta tu l de istorie, voi. III.
C am ce concluzii s-ar putea trage din m aterialul vo lu m u lu i de fa ?
D ac nu ne oprim la fenom enele de su p ra fa, a cror descriere evoc stri
d in tr-u n m om ent dat, prinse n tr-u n fel de echilibru static, i coborm m ai
adnc n dom eniul m en talitilo r colective, putem observa procesul lor de
evoluie d a to rit coexistenei, cot la cot, a m ulim ii anonim e de catolici i
de ortodoci. Se constat, m ai n ti, o perfect to leran religioas la diferi
tele turm e de credincioi. C n d intervin gesturi de in to leran , ele ap a rin
de obicei clerului catolic. i la un nivel m ai adnc, acela al credinelor an
cestrale neclarificate i nediscutate, se stabilete un fel de sistem de vase
com unicante. Se m prum ut tra d iii i credine. n loc de catehism se insta
leaz folclorul. M orii catolici snt n g ro p ai cu b n u u l de m etal p en tru
trecerea rului spre rai. Se face i p en tru ei praznic. La pom enirea m orilor
lor ard i catolicii lum inri ncolcite pe care le dezdoaie i le n tin d pe
p m n t n lungul m orm ntului pe care m ai p u n pine, vin i bnui. Ei adopt
aceleai zile de p o st ca ortodocii. i urm eaz i obiceiul acestora de a nu
veni la biseric dect la srbtorile cele m ai m ari. Ia r ortodocii snt gata
s vin la procesiunile catolicilor la biserica m iraculoas a sfinilor Cosm a
i D am ian i snt dispui chiar s o repare din starea de ruin, dac li se
va ceda lor. In d iferen t de aceasta, ei socotesc c acei sfini le ap a rin i lor,
to t a tt ct catolicilor. Ia r acetia vin n procesiune s ocoleasc biserica de
trei ori pe an : n nopile vinerii m ari, a adorm irii M aicii dom nului i a
R usaliilor.

X X V III

www.dacoromanica.ro
D a r este clar c avem aici o transpunere a obiceiului ortodox de a ocoli
biserica n vinerea m are i n ajunul adorm irii. Peste aceste m pcri tcute
se aterne larm a discuiilor zadarnice.
O alt constatare este c m isionarii italieni se nelegeau cu poporenii
catolici pe rom nete. U nii au ajuns s i predice n aceast lim b, ca G io
venale Falco, Francesco M aria Spera, B ernardino V alentini d in Perugia,
f r a m ai pom eni de observanii bulgari, care trebuiau s cunoasc n m od
firesc lim ba, av n d dese prilejuri de a veni n ar . C t despre B andini, el
s-a p u tu t deprinde cu lim ba rom nilor la C aransebe. P en tru P arcevic, bulgar
cu studii n Italia, greutatea nu a treb u it s fie p rea m are. El nsui se
lau d n 1650, p rin persoane interpuse, c este un bun cunosctor al lim bii,
precum i al obiceiurilor i norm elor ra n ilo r de pe moia episcopiei.
N u ca o sim pl form ul, stereotip, ci ca o recunoatere real a unui
a ju to r constant n faza de pregtire a acestui m aterial la In stitu tu l de istorie
N . Io rg a" am dori s artm d ato ria noastr fa de cei prezeni i de cei
d isp ru i d intre noi. V om pom eni deci pe regretaii Ion T otoiu i P. P. P an ai-
tescu, la care am apelat de nenum rate ori, p rim in d n to td e au n a acelai
concurs p lin de cldur i de interes real. P articip area lor direct la ela
borarea unor p ri din m aterialul de fa este consem nat n lista autorilor
de la sfritul volum ului. Se cuvine s m ulum im colegilor notri pe care i
citm aici: M arin a Vlasiu, p rin m na creia au trecu t m ulte ra p o arte de
m isonari italieni uneori fastidioase, d ar n to td eau n a urm rite cu o com pe
ten i o atenie neovitoare, colegii Ilie C orfus i Ludovic D em eny, care
ne-au stat n to td eau n a la ndem n cu tiina i cu b u n v o in a lor, n sfrit
colegii din secia de Istorie universal, precum i tovarele Eugenia C hic-
T istu i A lv in a L azea, la care ne-am adresat nu o dat, cnd a fost vorba
de texte ruseti.
Ilu strarea volum ului ne-a fost m ult nlesnit d ato rit sugestiilor i aju
to ru lu i unor specialiti, ca: R zv a n Teodorescu de la In stitu tu l de istorie a
artei, M aria M uzicescu de la In stitu tu l de studii sud-est-europene i C o rin a
N icolescu.
N u putem u ita nici nelegerea de care ne-am b ucurat din p a rte a Bi
bliotecii In stitu tu lu i de istorie, care ne-a pus la ndem n lucrrile necesare
chiar n condiii excepionale.
T u tu ro r le m ulum im aici, la cap tu l m uncii noastre la acest volum .
M A R IA H O L B A N

XXIX

www.dacoromanica.ro
ANDREI BOGOSLAVIC
(? _ dup 1649)

A ndrei Bogoslavic (sau B oguslavich) cu care ncepe


seria m isionarilor catolici din volum ul de fa, are o situaie destul de am bigu, nfi;ndu-se
alternativ ba ca m inorit observant, ba ca m in o rit conventual i din n o u ca m inorit observant,
n ciuda fap tu lu i c aceste ordine erau rivale i dum ane. E l este aspru criticat de arhiepis
copul de Sofia, observantul Baksic, i de Bandini, observant i el, i acuzat de faptele cele
m ai grave, dar n anii 1637, 1648 i 1649 el se afl la sediul observanilor bulgari de la
C hiprova, n tr-u n po st de ncredere. A m biguitatea aceasta este sporit de fa p tu l c el apare
sub dou num e, ba m ai n ti ( n 1618 i 1619) ca A ndreas A p h a ria adic din Pharos
( = insula L eina) din D alm aia, de unde era originar, ba (n 1623) ca A ndrea Bogoslavic.
C h iar dup rentoarcerea sa la C hiprov, el folosete alternativ cele dou num e, B ogo-
slavif la 26 m ai 1648 i A p h aria la 26 august 1649 (vezi Ferm endzin A cta Bulgariae, pp.
185 186; 1 9 4 ). E nigm a d u a litii de num e a fost dezlegat de G eorge Clinescu, n studiul
su A ltr i M issio n a ri. . . (d in D ip l. Ital. , II, pp. 305 30 6 ), dei sub o form p u in d u
bitativ, folosind i docum entele publicate de V . V a siliu (n II principato m oldavo e la
Curia papale fra ti 1606 1620 ( ibidem , pp. 58, 6 1 ). Ipoteza sa este confirm at pe deplin
de pasajul din relaia lui Baksic, d in 1641, publicat u lterio r de V inulescu n D ip l. Ital. ,
IV , n care se spune clar c A ndrei Bogoslavic este o riginar d in L e in a . . . D ac la izvoa
rele docum entare se adaug, aadar, declaraiile (p o ate uneori m ai ptim ae) ale arhiepis-

www.dacoromanica.ro
copilor observani bulgari, se ajunge la o reconstituire, n p arte cel puin, a unei cariere
din cele m ai ciudate. P o triv it cu Baksic, dalm atinul A ndrei B ogoslavif ar fi fugit din ara
sa unde era condam nat la galere, n Bulgaria, gsind adpost i ocrotire n m nstirea de
la Zelezna, n apiopierea C hiprovaului. D e aici ar fi fost trim is la cererea lui R adu M ihnea,
la T rgovite, unde m uriser de cium cei trei frai bulgari aflai acolo. A adar, venirea lui
trebuie situat n intervalul 1611 1616 al dom niei lui R adu M ihnea n a ra Romneasc.
La trecerea dom nului n M oldova, putem presupune c l nsoete, poate i ca secretar. Este
probabil c nc din tim pul ederii n a ra Rom neasc el a fost trim is n diferite m isiuni
confideniale sau oficioase ale dom nului, afar din ar. D u p Baksic el ar fi nsoit i tri
bu tu l p n la C onstantinopol. A jungnd aici, unde era sediul vicarului apostolic (care m en
inea legtura cu clericii catolici din rile noastre, aa dealtm interi cum fcea i nun iu l
papal din Polonia, atent m ai ales la ce se petrecea n M o ld o v a), el ar fi o binut de la
acesta titlu l de com isar general p e n tru ara Rom neasc i M oldova, dndu-se drep t m inorit
conventual. D e la Iai, Radu M ihnea l trim ite la p apa Paul al V -lea cu o scrisoare n
care i aduce la cunotin c n urm a m orii episcopului de Bacu V alerian L ubieniecki, a
dispus, n acord cu regele Poloniei ca s vin n locul acestuia un alt episcop polon, A dam
G oski. T otodat l asigur pe pap cu m u lt patos de sinceritatea catolicism ului su tainic,
i l roag s-l prim easc n snul bisericii celei vii. U n elogiu insistent al v irtu ilo r em i
saru lu i su, prin tele A ndreas A pharia, care se strduie in partibus infidelium " ( ! ) i se
grbete s m earg s se nchine papei i s-i dea socoteal de gospodrirea sa ( villicationis
suae, n sensul de adm inistraie sau crm uire fiind vorba poate d e acel com isariat" ncredin
at lu i), pare m ai degrab o atestare p en tru o num ire ntr-o funcie m ai n alt dect o
sim pl form ul de prezentare a unui m esager. ( D ip l. Ital.", II, p. 5 8 ). Acesta pornete
napoi tocmai n m artie 1619, cu rspunsul papei adresat acum dom nului rii Rom neti,
de fap t acelai Radu M ihnea C o rv in " trecut d in nou n a ra Rom neasc din M oldova,
unde turcii num iser pe G aspar G raiani. P apa l ndem na s se adreseze episcopului de
Bacu, n legtur, desigur cu cererea dom nului de a fi p rim it sub um bra ocrotitoare a
arip ilo r Sanctitii sale. N u tim dac dup nm narea brevei papale, em isarul dom nului a
m ai rm as pe lng el, sau s-a dus ndat n M oldova, unde p u tea spera lucruri m ari de
la un alt catolic clandestin, originar dintr-o regiune a tt d e vecin cu cea de unde se
trgea el nsui. F apt este c vreo p a tru ani dup ncheierea episodului lui G aspar G raiani
n 1623, m in o ritu l A ndrei declar, vorbind de M oldova: A ici a fo st principe Gaspar Gra-
tiani, t i etici fi-a pierdut el viaa, i eu am rmas m preun cu m u li catolici n robia tta
rilo r!" T erm enii snt destul de am bigui: et i o . . . re sta i. . . schiavo d e lii Tartari. Cum tot
atunci m ai declar c d e patru ani s-a srguit s-i readuc pe poporenii de la H u i de la
erezia husit la credina catolic, nseam n c pretinsa robie la ttari e m ai m ult un fel
d e a zice dect o realitate. Aceste declaraii ale sale snt cuprinse ntr-un ra p o rt pstrat
n arhiva Propagandei, avnd doar data anului: 1623, i care se m parte ntr-o dare de
seam privind M oldova i ara Rom neasc, continuat de alta privind B ulgaria. A cum pen
tru prim a oar apare num ele de A ndrei Bogoslavic, i m eniunea c ar fi m in o rit conventual.
O com paraie a acestui ra p o rt cu altele datate tot a tt de sum ar (vezi, de pild, relaia
lui Fr. M aria Spera din volum ul de fa ) duce la concluzia c este vorba de o dare de

www.dacoromanica.ro
seam oral, fcut de declarant personal la Congregaia de Propagand. A adar, n 1623,
Bogoslavic se afla la Rom a, negreit tot n legtur cu interesele dom nului rii Rom neti,
R adu M ihnea, care se va strm uta n M oldova, n luna august a aceluiai an. D area de
seam este anterioar acestei schim bri. D a r ea m ai e anterioar i datei de 15 m ai, cnd
p a p a G rigore al X V -lea adresea 2 o brev dom nului rii Rom neti, R adu M ihnea C orvin ,
recom andndu-i pe m in o ritu l conventual A . Bogoslavic, pe care l trim ite cu 6 nsoitori spre
a sluji ca m isionari n a ra Rom neasc, M oldova i B ulgaria, dndu-i i calitatea de prefect
al m isiunilor din aceste ri. In aceeai zi adreseaz o brev sim ilar lu i tefan Tom a,
dom nul M oldovei. Se observ o deosebire nsem nat n felul de a nfia. M oldova i ara
Rom neasc. Cu priv ire la M oldova (n care s-a srguit declarantul p a tru ani de z ile ), avem
doar o nirare de centre catolice cu n um rul lo r de credincioi. L ucrul se schim b cnd
este vorba de a ra Rom neasc. Este am intit aderarea tainic a lu i R adu M ihnea la Biserica
R om an (nelipsind nici o aluzie la p ro p riu l su rol n m eninerea contactului d intre dom n
cu p apa Paul al V -lea), este sem nalat prezena m u lto r nobili catolici la curtea acestuia, n sfrit
este flu tu rat perspectiva aducerii rii la u n irea cu Rom a. Fcnd un istoric al catolicism ului n
a ra Rom neasc, declarantul struie asupra vechim ii sale, a existenei u nor biserici catolice
la Bucureti, C raiova i Arge, cotropite de clugrii ortodoci. M ai ales aceasta din urm
acoperit cu plum b i aram este fosta episcopie catolic a episcopului de A rge. Ca n
toate asem enea rapoarte orale, apar unele greeli evidente. T o tu i lapsusul care aaz T rg u l
frum os (T a rg fo rm o s) n a ra Rom neasc (este o confuzie, desigur, cu C m pulungul) sau
pom enirea n M oldova a unei localiti: M o n te Serrato p a r s-i aparin lui, i provoac
oarecare m irare. U n lucru vrednic de subliniat este absena titlu lu i de prefect al m isiunilor
din a ra Rom neasc i M oldova, n n o tia lim inar precednd aceste rapoarte ale sale n
care este n u m it doar fratele A ndrea Bogoslavic, m inorit conventual, f r alt calitate, ceea ce
ndreptete d atarea lor dinaintea desem nrii sale ca prefect la 25 aprilie 1623. D espre acti
vitatea sa ulterioar putem spicui inform aii de la Bonnicio, cu care a cltorit de la V iena
la Cracovia i apoi de aici n M oldova, i care noteaz am biguitatea situaiei acestuia de
Z ocolant-conventual, ludroia sa pretin zn d a avea g radul de m agistru, n sfrit, trecerea
sa la T rgovite i ridicarea sa de acolo p en tru p u rtrile sale rele de ctre episcopul (b u l
g a r) care l duce napoi la C hiprova, unde prezena sa este atestat n 1637, 1648 i 1649.
A lte inform aii extrem de curioase i preioase d Baksic n relaia sa din 1640, n care
e vorba i de calitatea de episcop catolic de R m nic, pe care i-o arogase acela (vezi textul
n vo lu m u l de fa, p. 211) T rebuie ns corectat data n u m irii sale de prefect, care nu
a fost fcut de ctre p ap a P aul al V -lea n 1619, ci de G rigore al X V -lea n 1623. n
sfrit B andini adaug i o not de pitoresc, rednd am nunte culese de el la Bacu, unde
operase n tihn clugrul abuziv, despre a crui apartenen la observanii bulgari el nu
tie n im ic! Ia t fragm entul din C odex (p p . 220 221) care i este nchinat. Este vorba,
m ai n ti, de episcopul polon A dam G oski, care fu r odoarele bisericii din Bacu, ducndu-le
cu sine n Polonia, i apoi de A n d re i Bogoslavic: 13. In tru nim ic m ai bun ca acesta, a
u rm at n stp n irea (d a r n u n slujba) episcopiei de Bacu, un oarecare prin te A ndreas
Boguslavic, dalm atin m in o rit conventual de al sf. Francisc, care, am estecndu-se n treburi
laice, slujea n m od scandalos de secretar dom nului n p ricini lum eti. Acesta, din cauza

www.dacoromanica.ro
firii sale m olatice, este nu m it p n azi roseus sive rosaceus monachus, i p e n tru c p rim
vara i a tm a pe p iep t i la urechi cercei de tran d a fir i se desfta cu m ult voluptate n
tovria fem eilor, i era ro b it de dragoste p e n tru ele. A cesta (d u p cum declar to i) a
n strin a t o m are pa rte din satul bisericii pe care a vndut-o p e n tru u n cal bun m oldovenesc
de ras, i care este d einut cu n d rjire p n astzi de ginerele cum prtorului i de soia
vduv. Ba ar fi n strin at p rin vnzare chiar to t satul T rebe, i ncheiase i trgul, dac
un clugr, n num ele bisericii, n u a r fi stricat nvoiala fcut ridicnd m potrivire. Acelai
p rin te A n d rei era foarte darnic n acordarea de div o ru ri p e bani. El unea n cstorie
rude de snge, fr deosebire de g rad u l de rudenie. D in aceste < c t i g u r i > adunndu-i
m u li bani, a lu at cu sine cnd s-a strm utat n D alm aia to t ce a m ai avut m nstirea
bcoan i n u a m ai lsat n M oldova nim ic alt dect d oar scandale". Precum se vede,
precizia fa p te lo r se estom peaz. A ndrei Bogoslavic n u a plecat n D alm aia, ci la T rgovite
i jnu a crat deci cu sine lucrurile m nstirii bcoane. A titu d in e a lu i Baksic i a lui
B andini fa de A ndrei Bogoslavic difer. Cel d in ti n u pom enete de pcatele acestuia dect
silit, ca s explice uzurparea conventualilor adui de el dup apostasia sa. E ra totui voiba
de un observant, i episcopul b ulgar are g rij s n u ntreac oarecare m sur n condam
narea lui. In schimb, B andini, crezndu-1 conventual, accept toate acuzrile ndrep tate contra
lu i. In concluzie, este totui ciudat ca d u p isprvile am intite (m car i num ai cele m enio
nate de B aksic), fptaul lo r s funcioneze n pace i onor la C h ip ro v a i s aib un rol
activ n recom andarea episcopilor catolici bulgari, i chiar a lu i Baksic n 1637! i a lui
Soim irovid n 1648! D e la el a rm as relaia publicat n D ip l. Ital. , II, pp. 327 329.
Inform aii despre el se afl n F erm endzin, A cta B u lg a ria e . . . pp. 22, 24, 46, 102, 185 186,
n H u rm u za k i V III, p. 405 i n studiul lu i G . Clinescu A ltre n o tiz ie . . pp. 305 306,
precum i n B ibliografia cltorilor strini a lu i Sadi Ionescu, pp. 125 126.

www.dacoromanica.ro
R E L A IE D E S P R E M O L D O V A 1

1623

In M oldova, a r a sultanului otom an, se p. 327 .


afl p rin tre alte orae, unul num it B acu; aici este o m nstire a clugrilor
notri, cu o biseric n ch in at Sf. Francisc; n acea m nstire locuiete epis
copul de B acu2, clugr din ordinul nostru, m preun cu ali clugri; aici
snt o sut i m ai bine de case de unguri catolici, d ar case srace.
A lte o sut de case sn t de greci schism atici3, av n d biserica lo r cu preot.
In a fa ra oraului snt dou sate care in de susnum ita noastr m ns
tire, astzi p refcu t n ntregim e n episcopie, cu un num r de 86 de case,
to t de unguri catolici.

1 T raducerea s-a fcut d u p textul italian p u blicat de G h . C 1 i n e s c u, n D ip l.


Ita l., II, 1930, p p . 327 328.
2 L a d ata aceasta era episcop m inoritul conventual polon A dam G oski, care fusese re
com andat d u p m oartea lu i V aerian L ubienecki (2 6 m artie 1618).
3 O rtodoci.

www.dacoromanica.ro
n acea p rovincie m ai este o localitate cu num ele de T rotu, aezat
la poalele m u n ilor T ransilvaniei; acolo este o biseric de a noastr i snt
70 de case de unguri catolici cu p re o tu l lor. M ai snt ialii, d ar p u in i,
schism atici i luterani.
n ap ro p ierea acestui ora este un sat de 28 de case de catolici, dar
nu au p reot, astfel c p en tru botez i spovedanie se duc la bisericile din
vecintate.
n acea p rovincie, lng un ru repede num it M oldova, m ai este un
ora frum os ce se chiam R om an; aici snt 72 de case de unguri catolici
i au o biseric n ch in at sfntului apostol P etru ; au i p re o t i vorbesc m ai
m u lt rom nete dect alt lim b. A lte 200 snt case de schism atici, av n d
p re o ii i clugrii lor, cu trei biserici; n apropiere snt p a tru sate, unele
din ele au biserici, care m ai snt n p a rte devastate de incursiunile necon
tenite ale t ta rilo r. n aceste < s a te > s fie vreo 60 de case de catolici;
ceilali snt to i schism atici.
n a fa r de ce am am in tit, n aceast provincie m ai este un ora to t
la hotarele T ran silv an iei4, fo a rte < b in e > n t rit cu o cetate, i este num it
Suceava. A colo noi avem dou biserici, una n ch in at Sf. T reim i, care fusese
o d at a clugrilor dom inicani i a lta M aicii D om nului; acolo snt 68 de
case de unguri i sai5 fo arte n strii i au p re o t; i o biseric i cealalt
snt bine ngrijite. C eilali snt to i schism atici, iar civ a snt luterani.
n ap ropierea acestui ora snt dou orae m ari P ia tra i iretul6, unde
snt 84 de case de unguri i sai i au i biseric i p re o t; alte 200 snt
case de schism atici i luterani, cu civ a arieni 7 i ig an i8.
De asemenea n acea provincie se afl o a lt localitate renum it ce se
cheam C o tn ari; aici snt 260 de case de unguri, sai i rom ni catolici, au
p re o t ungur i germ an, cu o biseric fo a rte frum oas i bine n t rit ,
care slujete la nevoie p e n tru ap rare i ca m eterez al acelor locuitori m
p o triv a dum anilor. A u i un n v to r9. M ai snt alte 120 de case de
schism atici, cu bisericile i cu p re o ii lor.
D e asemenea, n sus-num ita M oldov se afl un ora m ai nsem nat
dect to ate celelalte, n u m it Ia i10, unde locuiete de obicei dom nul acelei
ri, astfel c acolo se afl to t felul de lum e i tu rci i t ta ri i eretici i
p. 328 ln cea m ai m are p a rte schism atici / / care, cred, eu c trec de 60 0 0 0 ; aici
avem o biseric n ch in at Sf. Fecioare i o cas p aro h ia l unde stau doi

4 Ungaria Transalpina ( ! )
8 Sahsoni.
6 Pietra et M o n te Serrato ( ! )
7 A dic unitarieni.
8 Z ingani.
9 M aestro d ella scolia.
10 G 'tasso.

www.dacoromanica.ro
p re o i i snt vreo 84 de case de unguri catolici; la curtea num itului dom n
se gsete i cte un catolic.
Aici a fost dom n G aspar G ra ia n i i aici i-a p ierd u t < e l> v ia a 11, iar
eu am rm as m preun cu a li catolici rob la t ta ri (!)
n ap ropierea acestui ora, la o d ep rtare de o zi bun < d e d ru m > ,
snt m ai m ulte sate n care locuiesc un n u m r de catolici; p rin tre altele se
afl i unul fo arte m are num it H ui unde snt peste 80 de case de unguri
i snt f r p reo t din cauza lipsei de slujitori ai bisericii, d a r p reo ii notri
din oraul m ai sus am intit, Iai, le adm inistreaz sfintele taine, m ergnd
acolo o d at pe an. La H ui, to i erau eretici husii, d a r cu aju to ru l D om
nului nostru i cu osteneala m ea de 4 ani au fost readui acei locuitori la
cred in a catolic dei se n tm p l totui c unii doresc m ult s ia m p r
tan ia sub utraque specie12.
n p a rte a dinspre M area N eag r se afl m ulte orae i sate n care
snt p u in i catolici, cum este la C etatea A lb 13 i la B abadag 14 unde se
afl civ a negustori ragusani. T o i ceilali i din to a t regiunea aceea snt
< s a u > t ta ri < s a u > schism atici, m ai dum noi fa de noi catolicii, dect
chiar m usulm anii.
A stfel c n aceast provincie a M oldovei se gsesc 15 biserici p a ro
hiale i 1 0 1 0 case de catolici i 26 630 de suflete, cu o m nstire a ordinu
lui n ostru i un episcop de B acu, to t clugr de al nostru.
A ceasta este < s itu a ia > , n tru c t privete a ra M oldovei, care n clipa
de fa este crm u it de dom nul tefan T om a15, schism atic srb (!).

11 G asp ar G raian i, dom n al M oldovei (1619 1 6 2 0 ). P e n tru fuga sa d u p lu p ta de la


u o ra (19 septem brie 1620) vezi i Cltori, IV , anexa, precum i M i r o n C o s t i n,
op. cit.
12 A dic cu p lin e i vin, ca ortodocii i ca protestanii, i nu sub form a unic a otiei
im pus categoric de C ontrareform .
13 A c german.
14 Baba.
15 tefana T um psa. In a doua sa dom nie (septem brie 1621 august 1623).

www.dacoromanica.ro
R E L A IE D E S P R E
ARA ROM AN EA SC

n a ra R om neasc se afl dom nul R ad u


M ihnea C o rv in 16, este de rit o rto d o x i este im it cu biserica rom an catolic,
d ar d o ar n tain , din cauza m ai m u lto r considerente care p o t s se iveasc
n acea a r i pe care le-am a r ta t i n anii trecui cn d am venit la R om a,
fiin d trim is de acest dom n la p a p a P au l al V -lea 17 de fericit pom enire.
La curtea sa snt m uli nobili catolici i p rin tre alii este cum natul sus-
nu m itu lu i dom n18. D om nul locuiete m ai m u lt n oraul num it T rgovite,
16 R adulio M ih n o Corvino. N u m ele de C orvin a fost adoptat de R adu M ihnea n co
respondena sa cu papa. Este vorba de a p a tra sa dom nie m untean (august 1620 1623).
17 P aul al V-lea, p a p (1605 16 2 1 ).
18 Bartolom eo M inetti, cum natul lu i R adu M ihnea, a fo st m are stolnic n a ra R om
neasc (1620 septem brie 1627 n oiem brie), apoi sol trim is n T ra n s ilv a n ia . . . n M oldova
a fost m are hatm an ( 1 6 2 9 . . . ) . El vine n iunie 1630 la Pera m preun cu A lexandru Coconul,
dom nul m azilit al M oldovei, nepotul su. n octom brie 1632, sora lu i A lexandru Coconul,
Ecaterina, m ritat de curnd cu M oise vod al M oldovei, i cedeaz lu i M inetti o sum de
bani depus la V eneia de R adu M ihnea. D a r dom nul se opune i ea trebuie s-i retrag actul
de cesiune, sub cuvnt c a fost indus n eroare. N enorocitul d e M in e tti este u rm rit i

www.dacoromanica.ro
unde avem o m nstire i o biseric nchinat Sf. Francisc. Acea m nstire
este ru in at din cauza rzboaielor nencetate i a urei pe care o au schis
m aticii p en tru c n acel ora snt catolici. Aici se afl un num r de 40 de
case de catolici; m ai avem o alt biseric, ns f r acoperi care cndva a
fost cated ral, n ch in at < fiin d > Sf. M argareta.
C eilali locuitori snt to i schism atici i arm eni. A cetia au m ulte m ns
tiri i biserici n a fa ra i n l u n tru l oraului, cei de rit grecesc fiin d poate
n num r de peste 40 000 de oam eni.
In aceast a r m ai snt 6 sate pe m alul D u n rii, unde p o t fi vreo
280 de case de catolici unguri i rom ni i fiecare i are biserica sa d ar f r
p reo t, din cauza lipsei de slujitori < a i a lta re lo r> .
n vrem urile trecute, dup cum ni s-a re la ta t de persoane foarte
b trn e, care snt pe lum e de 1 2 0 de ani (!) catolicii notri aveau m ulte
locauri i biserici, ca n oraul num it B ucureti i la C raio v a i la Arge;
d a r din cauza m arei uri pe oare o n utreau schism aticii i < lu m e a > o rto
d o x 19 n acele vrem uri, m ai m u lt ca acum , m p o triv a catolicilor, i din
cauza rzboaielor necontenite, clugrii s-au retras n U n g a ria i P olonia. / /
A stfel, cu trecerea vrem ii, schism aticii a u lu a t n stpnire acele biserici i, '. 329.
golindu-le de to ate bunurile p n i de clopote, le-au lsat cu to tu l n p a ra
gin iar catolicii din acea vrem e neav n d p reo t, au u rm a t schisma greac,
cu deosebire n acel ora num it Arge, unde este o fo arte frum oas biseric
n ch in at Sf. Fecioare, to a t acoperit p n n ziua de astzi cu plci de
aram i de plum b i acolo era episcopia care acum a nu m ai exist, al
crui episcop se num ea episcop de Arge (Argensis) i care < b iseric > este
azi n m inile clugrilor schism atici, i aici se m ai gsesc totui 30 de case
de catolici, f r p reo t. C h ia r la m arginea acestei p rovincii, spre apus, ctre
T ran silv an ia, se afl un ora m are num it T rgul F rum os"20, unde avem
cam 56 de case de catolici, d ar unii snt m olipsii de erezia lui H uss; au o
biseric, d a r pe ju m tate ars de arieni, care locuiesc n p a tru sate din
m p reju rim i, oam eni venii din T ran silv an ia. C eilali, n am in titu l trg , snt
rom ni schism atici i i au p reo tu l lor, pe cnd ai notri nu au preot.
A stfel c n aceast provincie a rii R om neti se gsesc dup
ct am v z u t i am u zit eu 13 biserici ale catolicilor i 406 de case
i 856 de suflete i o m nstire a ordinului nostru. T o i ceilali i to at
a ra snt greci schism atici i arm eni.

nchis de creditorii si. M oare de in im rea. V duva lu i se va m ai lu p ta civa ani p n s


p o a t dobndi o p arte d o a r d in sum a cuvenit p e n tru d atoriile fcute de el n sp rijin u l dom
niei nepotului su.
19 L i scism atici et Cretia'n q u e lli te m p i ( ! )
20 Targ jo rm o s ( ? ) C onfuzie cum va cu oraul C m pulung?

www.dacoromanica.ro
In aceast a r , m car c este trib u ta r sultanului turcilor, p rin m ijlo
cirea bunului dom n m ai sus am intit, care o stpnete, s-ar p u tea uor aduce
i n tr-u n rstim p destul de scurt acele p o p u laii la unire i la ascultare
fa de sfn ta m aic biseric, d ar i cu a ju to ru l i co n trib u ia acesteia, pen
tru m isionarii 21 care vor fi trim ii acolo, cci locurile snt srace etc.
A ceasta este situaia, n ceea ce privete p ro v in cia rii R om neti,
pe care o conduce dom nul R ad u M ihnea am in tit m ai sus.

21 Operai, lucrtori ce lucreaz n v ia D om n u lu i = m isionari.

www.dacoromanica.ro
PAOLO BONNICIO (BONICI)
DIN MALTA
(? dup 1632)

C lugrul m in o rit conventual Paolo B onnicio din M alta


a venit n rile noastre d intr-o sim pl ntm p lare. T rim is n 1623 de Congregaia de Propa
ganda Fide la Colegiul din Cracovia, s-a m bolnvit p e drum ;i a zcut o lun la V iena.
C nd a sosit n Polonia, i s-a spus c prin tele de la P ropagand care i eliberase patenta de
plasare n colegiul fusese m u ta t din p o st i n lo cu it cu un a ltu l i c, aadar, patenta sa
n u m ai era valabil, iar p e de alt pa rte n u m ai era nici un loc disponibil n colegiul. Cum
el cltorise de la V iena la Cracovia m preun cu A ndrea Bogoslavic, care avea i el o patent
de alt n atu r de la acelai printe, m u ta t de la P ropagand, dar cruia i-a sosit la Cracovia con
firm area din p artea n o u lu i titu lar el avnd i o autorizaie special apostolic de a duce cu
sine 6 frai m isionari n M oldova , s-a h o t rt s i se alture n loc s se napoieze n Italia.
T o n u l p e care l adopt m ai trz iu , cnd vorbete de Bogoslavic, n d reptete bnuiala c
n tre ei s-a strecurat c urnd oarecare vrajb. B onnicio n u u it n scrisoarea sa recapitulativ
din 1630 s sublinieze fa p tu l c A n d rei era observant (Z ocolante), d a r se pretindea m inorit
conventual, ludndu-se c are i ra n g de m agistru, c s-a dus dup vreun an la T rgovite,

www.dacoromanica.ro
p e n tru a tri cu m ai m u lt confort n m nstirea de acolo, n sfrit, c dup 3 4 ani,
el a fost scos de acolo de un episcop [b u lg a r] p e n tru p u rt rile sale rele. A m crede deci
c n tre ei s-a nscut o rivalitate aprig p e n tru captarea sau reinerea favoarei dom nului,
aceluiai R adu M ihnea care l trim isese p e A ndrei la Paul al V -lea n 1618. Bonnicio m ai
nvat, m ai serios, m ai contiincios, l nlocuiete p e A ndrei Bogoslavic n sarcina de secre
ta r confidenial al dom nului, cruia ajunge s-i fie i duhovnic. A adar, dup vreun an,
A ndrei se retrage la T rgovite. C nd d u p ali 3 4 ani (deci 1627 1628) Bonnicio afl
de cele n tm p late acestuia, el se grbete la T rgovite ca s-i ia succesiunea. D a r aici
fusese instalat de ctre episcopul bulgar un frate observant. i Bonnicio, neavnd la m n
nici un act scris ( = patente o b e d en iale), n tru c t el n u fusese trim is de P ropagand n rile
noastre, ci n Polonia, n u a p u tu t s-i stea m potriv. D ealtm interi, n lipsa lu i Bogoslavic,
situaia lu i Bonnicio, fr nici u n act valabil la m n care s constate calitatea sa de m isionar,
era din cele m ai precare. D e aceea scrie la C onstantinopol i la P ropagand i struie p e toate
cile s i se expedieze actele necesare.
In scrisoarea sa din 24 ap rilie 1630, din G alai, ctre vicarul p a triarh a l de la C onstan
tinopol, el cere din nou st ru ito r s i se trim it acea patent obedenial absolut necesar
a tt n rap o rtu rile sale cu ceilali clerici catolici din ar, ct i p e n tru a p u tea traduce n
fa p t concesiunile fgduite de dom nul rii. In anul precedent (deci 1629) se hotrse
chiar s se duc la C onstantinopol n acest scop, d a r s-a tem ut de riscurile p re a m ari de-
curgnd din fa p tu l c era m altez (p a tria sa M a lta fiin d n stare de rzboi perm anent cu
tu rc ii). Se pare c rugm inile lu i B onnicio au rm as f r rspuns, deoarece la 28 aprilie
1631, succesorul lu i A lexandru C oconul, care i era i cum nat (n u prea co rd ia l), M oise
M ovil, a scris de la Iai am basadorului francez, de Cesy ca s-i cear s intervin n
chestiunea lu i Bonnicio. Ia r vreo ase luni d u p aceea, Cesy scrie Congregaiei de P ro p a
gand c ar fi bine ca succesorul episcopului polo n de Bacu, G abriel Fedro, s n u m ai
fie un polon, din cauza deselor rzboaie i conflicte turco-polone, ci s fie n um it p rin tele
P a u l" ( = B onnicio), n tru c t vicarul p a triarh a l G iovanni din F ratta p e care l cer catolicii
d in C otnari este slbit de b o a l . . . e t c . . . . i n u ar pu tea p rim i aceast sarcin. A m basada
F ranei continu s-l ocroteasc p e B onnicio i dup plecarea lu i Cesy. In iulie 1632, noul
am basador, G ournay, recom and lu i A lexandru Ilia p e p rin tele Bonnicio, care e la Iai.
N u se tie ct va m ai fi stat n M oldova. In arhiva Propagandei se pstreaz o am pl
d are de seam despre M oldova, datat: c[irca} 1632. Felul acesta de datare general este
p ro p riu rapoartelor fcute personal de m isionari la Rom a. A m crede, aadar, c p e la sfritul
anului 1632, sau nceputul celui urm tor, Bonnicio era la Rom a, unde p led a p e n tru n fiin
area u n u i sem inar catolic la Suceava, cu scopul form rii de p reoi catolici locali, a tt p e n tru
credincioii catolici din M oldova, ct i p e n tru cei din Secuim e. Sem inarul trebuia pus sub
autoritatea u nui episcop italian care s-ar p u tea num i d e iret", renviind aceast episcopie
d in trecut. In acest sem inar ar fi loc p e n tru 12 nvcei. C heltuielile s-ar urca la 600 de
scuzi p e an. D a r cu aceast sum ar pu tea fi p l tii doar 6 m isionari, n vrem e ce sem i
n aru l p e n tru aceeai sum ar da 12 preoi stabili. A cest sem inar ar p u tea ajunge i un
centru p e n tru p redarea lim bii latine fiilo r de boieri care s-ar pregti p e n tru v iito ru l apro
p ia t (!), cnd vor pu tea scpa de turci i se vor ntoarce spre O ccident. Este probabil c

12

www.dacoromanica.ro
Bonnicio i rezerva p e n tru sine acea conducere a sem inarului, n so it de dem nitatea epis
copal. D a rea de seam a lu i Bonnicio vdete o cunoatere real a rii, a d ru m u rilo r pe
care a treb u it s le bat adesea, a oraelor i satelor cercetate de el, a p d u rilo r de care
pom enete de m ai m u lte ori cu team i, odat cu rem iniscene p ro p rii, pom enind de codrii
d in tre Bacu i T rg u l T rotu, u n d e a rtcit p a tru zile m ncnd m ere pd u ree n tim pul
nvlirii ngrozitoare a tta rilo r din Bugeac p n n a ra Rom neasc n anul 1625. Inv-
n d bine lim ba rom n, el a p u tu t fi n contact direct cu realitile de la noi, p e care le
descrie cu inteligen i sobrietate, subliniind cauzele strii nenorocite a p o pulaiei apsate
de b iru ri arbitrare, m ergnd (d u p el) p n la 300/1 a sum ei nom inale. L a baza tu tu ro r
relelo r st lcom ia turcilor i com petiia p e n tru dom nie a dom nilor, care sn t nite sim pli
zapcii ( G abelotti) ai acestora. D espre acum ulrile de averi ale dom nilor n u este vorba
la aceast rubric, d a r ea apare n tre rn d u ri cnd vorbind de cetatea H o tin , el spune c R adu
M ih n ea avea depui aici, n siguran, 300 000 de scuzi, p e care voia s-i trim it prin
Bonnicio n Italia, p e n tru a-i cum pra acolo un dom eniu. Se tie c dom nul avea bani
depui la Zecea din V eneia, p e n tru care avea foarte curnd s ias m ari daraveri n tre
fiu l i ginerele lu i (A lexandru C oconul i M oise M o v il), crora avea s le cad victim
Bartolom eo M inetti, cum natul lu i R adu M ihnea, ru in a t i ntem niat p e n tru datorii, m urind
chiar n captivitate n vestita nchisoare a celor apte tu rn u ri. In ciuda un o r confuzii isto
rice, i uneori i geografice strecurate n tex t i a u n o r afirm aii nentem eiate cu privire,
de pild , la distrugerea cu tu n u l a bisericilor catolice de ctre tefni Rare, socotit a fi
fiu l lu i tefan cel bun ( = cel M a re ), darea de seam este rem arcabil p rin seriozitatea i
m oderaia sa, m car c autorul a avut a se p ln g e de vestitul A nastasie Crimca, m itropolitul
M oldovei care l-a b tu t cu crja pastoral, stlcindu-i u n deget i cotul, dar p n n p a tru
zile a m u rit subit n faa dom nului M iron B am ovski (cum nseam n cu satisfacie B on
nicio) .
In afar de aceast relaie a m ai rm as de la Bonnicio o scrisoare trim is din G a
lai n 1630. A m ndou au fost publicate de G . Clinescu, n D ip l. Ital. , II, p p . 330
331; 332 339. In form aii despre activitatea autorului se afl n studiul lu i Clinescu
A ltr i M issio n a ri. . . ( ibidem , pp. 306 30 7 ). Sadi Ionescu l-a cuprins n B ibliografia cl
torilor strini, p. 127.

www.dacoromanica.ro
P . B O N IC I, S C R IS O A R E C T R E
V IC A R U L P A T R IA R H A L
A L O R IE N T U L U I,
G IO V A N N I D I N F R A T A 1

1630, aprilie 24, G alai

p . 330 . . . A jungnd aici n ziua de 13 a lunii de fa


p rin tele b acalariu 2 G rigore din B ari3, te a f r i sntos din n d u rarea lui
D um nezeu, m i-a lum in at to a t bezna n care m aflam , stnd a tta tim p
n aceste ri periculoase f r a ti n co tro i pe ce s m sprijin, aadar
viu s m nchin p rin rn d u rile de fa i s v rog s binevoii a-m i trim ete
scrisorile obedeniale aa cum vei gsi c e m ai p o triv it, n tru c t venirea
m ea n aceste p r i a fost n tm p lato are, deoarece n ziua de 21 aprilie
1623 reverendisim ul p rin te B agnacaballo m i-a d a t o p a te n t de re p a rti
zare n colegiul din C racovia, care se afl la m ine. P lecnd de la R om a cu

1 T raducerea s-a fcut d u p textul italian p u blicat n D ip l. Ita l. , II, p p . 330 331.
3 Baciglier. M isionarii prim eau, d u p vreo p a tru ani de funcionare, acest grad de b a
calaureat" corespunznd celui d in universiti, iar d u p apte ani d e activitate m erituoas, pe
cel de m agistru sau doctor.
3 A cesta avea s fie ucis n 1632, n cltoria sa spre C onstantinopol.

14

www.dacoromanica.ro
fo a rte m ari greuti i oboseal, am ajuns la V iena unde m -am m bo ln v it
i am zcut 40 de zile. R entrem ndu-m m i-am u rm at drum ul p n la C ra
covia unde p rin tele G a rd ia n 4 i p rin tele R egent al colegiului, crora le-am
n f i a t actul m eu de re p artizare, m i-au rspuns n felul acesta: Vei ti
fra te b acalariu c a fost m u ta t < d in p o s t> p rin te le B agnacaballo i a
fo st num it < p rin te le > B ologna, deci noi nu prim im de bun re p a rti
zarea ta, i s-a i com pletat num rul de m em bri ai colegiului"; iar eu du p
ce am auzit acest rspuns m -am a fla t n cea m ai m are ncurctur. n ap o i
nu m puteam n to arce p e n tru m ultele prim ejdii < ale d ru m u lu i> , i cum
cltorise m preun cu m ine de la V iena un p rin te m agistru A ndrei dal-
m atinul, care era observant (Z occolante) i care pretinsese 5 c era un fra te
i m agistru din ordinul nostru, i care avea o m puternicire de la reveren-
disim ul B agnacaballo, i cruia i-a venit la C raco v ia confirm area din p a r
tea lui B ologna de a p u tea duce cu sine ase fra i n M oldova, i avea
i n cu v iin area apostolic (autorita apostolica), eu deci netiind ce alt lucru
a m ai p u tea face, m -am p lecat a u to rit ii 6 sale i am v en it cu el n M ol
do v a, r m n n d altu ri de el 6 luni de zile. Am n v a t lim ba m oldo-
vean ca i cum ar fi fost lim ba m ea m atern, i alergam ducndu-m p rin
a r s v izitez pe catolicii rsp n d ii p rin d iferite localiti, care din lips
de p reo i i din cauza m arei lo r m izerii triesc ca anim alele. S-a n tm p la t
c du p trecerea unui an de la venirea noastr n M oldova, prin tele
A ndrei s-a h o t rt s m earg n a ra R om neasc p en tru a sta m ai n larg
n m nstirea de la T rgovite, i m -a lsat pe m ine" con una sua obbe-
d ien za 7 n M oldova. D u p ce au trec u t trei sau p a tru ani am auzit c
a v en it un episcop 8 i l-a lu a t cu sine n urm a p u rt rii sale rele, i n d a
ce am au zit aceasta am p lecat eu nsu-m i ca s v d ce s-a n tm p la t9, dup
cum p o ate m rtu risi dom nul A ntonio D evia, d ar cum nu aveam acte de
obedien valabile, nu am p u tu t s m lu p t 10 cu fratele lsat de episcop,
i m -am n to rs / / n apoi la G alai, de unde am scris o scrisoare ctre printele
pro v in cial al O rie n tu lu i 11 i nu am p u tu t avea nici un rspuns, i nici
o lm u rire dect acelea din gura p rin telu i bacalariu G rigore. A nul trecut
m hotrsem s viu la C onstantinopol, d ar fiin d eu m altez, i cunoscut
ca atare, m uli p rieteni de ai mei m -au sf tu it s nu m duc de team

4 Stareul unei m nstiri franciscane.


6 H avevo dato ad intender, adic aseriunea sa neadevrat n baza creia prim ise m an
d atul su de la P ropaganda.
* M ie d ie d i alia sua obbedienza.
7 Probabil o delegaie scris de Bogoslavic.
8 N u poate fi d ect episcopul d e Sofia M arinov.
9 P. veder l successo.
10 Contrastar.
11 n text: Padre P-le d e l O riente.

www.dacoromanica.ro
de ce s-ar p u tea n tm p la. S tie sfinia vo astr c eu am m puternicire
de la dom nul acestei r i 12 ca s p o t predica i oficia n to ate locurile din
a ra sa, i s nu m p o a t m piedeca nim eni. M ai snt aici n a ra aceasta
ali doi fra i poloni, fra i sim pli 13i stau care ncoace, care ncolo, nu
ascult < ie ra rh ic > de nim eni n re alita te ; n fo ru l exterior m i a ra t supu
nere mie d in p o ru n ca p re a lum inatului dom n, d ar n forul contiinei nu
snt p rim it de nici una din p r i14. M ai am n g d u in a p re a lum inatului
dom n s p o t face m nstiri i locauri unde a voi, s iau p m n t (cam pi)
p en tru a sdi vii i a face to t ce e nevoie, trebuie num ai ca s am m ijlo
cu l 15 de a le p u tea face. E u snt gata s plec de aici spre a m duce la
dom n, ca s p u n s mi se treac n scris aceast n g d u in n chip de
privilegiu p en tru m ine i to i fra ii ordinului meu, p en tru ca n zilele sfin
iei voastre m u lt cinstite s se realizeze un lucru bun n folosul S fintei
religii. M rog d o ar de < a c tu l d e > obedien i de unele n d ru m ri cum
trebuie s purced n rile acestea, m ai ales n ceea ce privete aceast
concesiune pe care m i-a fcut-o dom nul cu referire la m nstiri. S tie
sfinia voastr m u lt cinstit c la Iai unde este reedina dom nului, snt
cam 50 de case de unguri catolici. P reo t nu au, i este o biseric ru in at .
La H ui snt vreo 80 de case, cu o biseric frum oas i au un p re o t de m ir.
L a Suceava snt 2 2 de case cu o biseric. C a p re o t au pe un fra te sim plu
de al nostru, num ai p en tru a sluji litu rg h ia i p en tru confesiuni. n B aia
snt vreo 40 de case, au o biserica i un frate de al nostru nc necalificat
(sem plice), d ar nu se m ai p o ate n trein e din cauza srciei acelora. n
N e am snt vreo 20 de case, cu o biseric f r p reo t, p en tru c nu au p o
sibilitatea de a-1 n trein e. n R om an m preun cu alte sate < v e c in e > snt
vreo 60 de case cu o biseric f r p re o t din cauza srciei. n Bacu este
episcopia < c a to lic > a rii. L ao lalt cu cteva sate, s fie vreo 100 de
case, acum nu e p reo t p en tru c episcopul 16 vine i ridic venitul i de
rest nu-i pas. n < T rg u l> T ro tu m preun cu alte sate snt vreo 1 2 0 de
case cu nite biserici f r p reo t. n S olon i Lucceni i nc alt sat 17
snt vreo 50 de case cu biseric, f r preo t. n B rlad snt vreo 2 0 de case
cu biseric i f r preo t. Aici n G a la i snt vreo 16 case cu o b ia t bise
ricu , i eu m i m anlengo 18 cu m are chin. S m ai tie sfinia v o astr c

12 n m om entul cnd scria aceast scrisoare dom n era M oise M ovil.


13 A dic f r o calificare sau g rad deosebit.
14 . . . in fo ro f o r i . . . etc in fo ro conscientiae non ho am m issione da niuna parte.
15 II m odo d i po terii fare. Este vorba aici d o a r de actul cerut sau i de m ijloace
bneti ?
18 n acest m om ent era episcop polonul Fedro, m in o rit conventual nu m it n 1628,
care practica absenteism ul ca i predecesorul i succesorul su. _
17 N u este num it. A r putea fi V alea Seac. V ezi D ip l. Ital.", IV , p . 122 (rel. lui
B ak lid ).
18 A stfel n text ( = m an ten g o ).

16

www.dacoromanica.ro
n fiece zi catolicii acetia ai notri se fac ortodoci 19 p en tru c nu au
preot, ndeosebi n ceasul m orii. A m ra p o rta t m ai n ain te aa cum eram
d a to r 20 aa d ar sfin ia v o astr s se apuce s scrie la R om a cui de drep t,
cum v i se v a p rea m ai cu cale. n rile acestea preoii nu p o t s triasc
dac nu au vreu n aju to r din alt p a rte i dac nu tiu lim ba valah, adic
cea m oldoveneasc, sau cea ungureasc sau cea germ an, nu v o r p utea rea
liza nim ic. [R o ag s i se scrie ca s tie ce trebuie s fac.}
C tre fratele G iovanni din F ra ta , vicar p a tria rh a l al O rientului la
G alata, C o n stantinopol.

19 S i fan n o d i fed e Vallacca.


20 In text: era obli gat o.

www.dacoromanica.ro
R E L A IU N E A S U P R A M O L D O V E I
F C U T D E P R IN T E L E
P A O L O B O N IC I, F R A N C IS C A N ,
C A R E A L O C U IT A C O L O
M A I B IN E D E 9 A N I 21

1632

p. 332 M oldova este o a r stp n it de sultanul tu r


cesc i aceast a r este aezat n tre R utenia, T ran silv an ia, a ra R om
neasc i o p a rte a B ulgariei i a T arta riei, adic T racia.
F luviul N istru sau T iras desparte M o ldova de R u ten ia; acest flu v iu
izvorte din m unii T ransilvaniei i se vars n M area N eag r, n ap ro
piere de C etatea A lb 22. M oldova are o ntindere de vreo p a tru zile de
m ers dealungul m alului N istru lu i, ncepnd de la C ernui, sau p u in m ai
sus p n la O rhei, iar dinspre p a rte a R uteniei ncepnd de la S niatyn se
n tin d e p n la R akov23, care este vecin cu O rheiul; de o p arte este R utenia,
de cealalt p arte , M oldova.

21 T raducerea s-a f cu t d u p textul italian p u blicat n D ip l. ital. , II, p p . 332 339.


22 Cit ta Bianca.
23 Riscova, pe m alu l stn g al N istru lu i.

18

www.dacoromanica.ro
D e pe cursul superior al N istru lu i p tru n z i n M oldova pe sub m un
ii T ransilvaniei i snt m ulte trg u ri i sate 24 crora oam enii le spun orae
p en tru c aveau n vechim e o populaie num eroas; p rin tre acestea se afl
unul nu m it iret, care i trag e num ele de la un ru ce curge p rin apro
piere; n acel ora noi, catolicii am a v u t n vechim e o episcopie, a iretului
i biserica avea o fn tn fcto are de m inuni, n care cel ce se spla n tr-o
anum it zi a anului, se nsntoea de orice beteug ar fi avut, lucru care
m i-a fost p o v estit de oam enii b trn i de acolo.
D e la iret, o iei spre Suceava, care este aezat sub m unii T ransil
vaniei, i unde se v o r fi gsind vreo 1 500 de case; acolo este o cetate n
t rit cu tu n u ri p en tru ap rarea dom nului i a curii sale de orice incursi
une fie a polonilor sau a t ta rilo r, d ar nu a r putea rezista m ult vrem e
la un rzboi n regul; n acest ora se afl arhiepiscopia schism atic a rii,
pe care ei o numesc m itropolie.
D e la Suceava mergi m ai departe la B aia, care < p o a te > s aib vreo '. 333
300 de case i este dintre oraele vechi din M oldova. D e la B aia ajungi
la N e a m 25, d ar trecn d p rin tr-o pdure fo arte prim ejdioas, i acest N eam
este cam de aceeai m rim e ca B aia; de la Suceava la N eam snt 30 de
m ile, de la B aia < s n t> 15 mile ca s m ergi la N eam . D e la N e am se
poate m erge n ara Secuilor < p e > drum ul H a n u lu i 26 d ar nu se poate
merge d ect clare sau pe jos; cruele nu p o t merge. D e la N e a m mergi
m ai d ep arte la P ia tra , care e cam la fel cu celelalte orae, adic de aproape
300 de case, um blnd to t drum ul p rin tr-o p d u re care este prim ejdioas
din cauza tlh a rilo r i e < l a > o d ep rtare de 2 0 de mile; pe lng acest
ora curge un ru fo arte repede, n u m it B istria, n care se gsesc adesea
grune de aur, d ar aceasta nu se d n vileag27; la fel, lnga B aia trece
rul M oldova, n care se spune c este de asemenea aur. D e la P ia tra se
poate lsa drum ul m are al B acului i se poate m erge pe jos, p rin pdure,
p n la T ro tu 28, fiin d cam vreo 48 de mile, d ar nu ntlneti lum e, dect
d oar tlh a ri acest drum l cunosc p en tru c l-am b tu t tim p de p a tru
zile, m ncnd mere p duree, cnd fugeam de t ta ri, n tim pul nvlirii
pe care au fcut-o n R utenia, M oldova i a ra R om neasc, cu m cel i
cruzim e, n anul < 1 6 > 25 29. n apropierea T rotuului trece un ru care i

24 T erre et V iile.
25 N e m z = T rg u N eam .
26 D e l K anhe. Pe d ru m u l spre Bica 2 se afl topicul D ealu l T taru lu i i anul
T taru lu i, lin g Ceahlu.
27 P ublicam ente. A firm aie fcut nc i d e R eicherstorffer n Chorografia M oldovei.
28 T o /r u = T rg u l T ro tu azi u n it cu T rg u O cna.
28 R egiunea d in d reap ta iretului era la adpostul expediiilor de jaf ale ttarilor
lu i C antem ir aezai d e c urnd n Bugeac de unde pu teau oricnd lovi in u tu rile Flciu,
T ecuci i C ovurlui, p e unde treceau i n a ra Rom neasc. P e n tru lovirea lo r la ntoarcere
d e ctre m oldovenii d in locurile am intite, vezi M . C o s t i n, ed. cit., p . 91.

19

www.dacoromanica.ro
ia num ele de la oraul T rotu; acest ora p o ate avea n Jurul a 400 de case
i n ap ro p iere snt cteva sate de unguri, care spun ca snt cretini, dar
to i snt calvini, p en tru c nu au acolo preo t. L a do u mile d ep rtare de acest
ora este o ocn 30 de sare fo arte alb cnd este pisat, dar m ai degrab
v n t dect alb cnd este b ru t, i acea ocn produce dom nului un venit
de 15 0 0 0 de scuzi pe an. D e la T ro tu se m erge dealungul aceluiai ru
care desparte a ra R om neasc de M o ld o v a31, p n la A d ju d 32 unde i
retu l se vars n num itul < r u > T ro tu i acesta i p ierde num ele p strn -
du -1 pe acela de iret; astfel iretul este m are p en tru c se vars n el
B istria i S ucevia"33. A m in titu l ora T ro tu este schela M oldovei pen
tru a ra Secuilor i de aici se trece n secuime cu carele, n tr-o zi; se trece
de la T ro tu la B rec34, care este locul din secuime unde se pltete vam
p en tru a in tra n M oldova. D e la A djud o iei spre Focani care are un
p o d peste iret 35 (!), cu dou p o ri, cci o ju m tate din ora este a M ol
dovei i cealalt ju m tate este a rii R om neti; de la Focani p n la
G a la i nu snt orae, ci snt m ulte sate; ru l iret desparte M oldova de a ra
R om neasc de la A d ju d 36 p n la V deni37, care este o m ic localitate
n in u tu l B rilei, sub stpnirea tu rcilo r, i acest iret se vars n D unre
aici la V deni; acest V deni este o schel unde se pltete vam turcilor
cn d se trece n M oldova, adic p rin p u n ctu l de trecere de la B rila, dar
trecerea m are din a ra R om neasc n M oldova este pe la Focani. D e
la V deni p n la G a la i snt cam 10 m ile pe D unre, d ar pe uscat este
m ai m ult; G a la i este schela dom nului M oldovei p en tru m rfu rile care
m erg din T u rcia n P olonia i invers. n tre a g a vam a M oldovei se aren
deaz vam eilor pe 35 sau 40 000 de scuzi i acetia p u n dup aceea oa
m enii lor de ncredere n to ate schelele, d ar schelele principale snt G alai
pe D u n re i H o tin u l pe N istru .
D e la G a la i mergi pe m alul D u n rii p n la G iurgiuleti38, unde se
vars ru l P ru t n D u n re; i acest G iurgiuleti este sub stp n irea turcilor,
de la G iurgiuleti ajungi la R eni, de la R eni la Ism ail, de la Ism ail drum ul
duce la C h ilia sau M oncastro39, iar de la C hilia ajungi la C etatea A lb, unde

30 T rg u l O cna de azi.
31 A firm aie greit, hotaru l fiind la M ilcov, n u la T rotu.
32 A g i u d = A djud, u nde n realitate T ro tu u l se vars n iret, i n u invers.
33 Sozzav/za (corect Suceava. D a r este desigur aici o confuzie cu afluentul m ai im por
tant, care curge p aralel cu B istria, anum e M o ld o v a).
34 Bresch = Brecu, jud. Covasna.
36 C onfuzie cu M ilcovul.
38 Se repet greeala de m ai sus (v . n. 3 1 ).
37 V aiden) = V deni, sat ju d . B rila.
38 G iurgiuleste = G iurgiuleti, sat la vrsarea P ru tu lu i.
39 C onfuzie cu Licostom.

20

www.dacoromanica.ro
D u n rea se vars n M area N e ag r40, p rin una din cele apte guri ale sale.
G a la ii p o t s aib 500 de case dac nu m ai m ulte.
De la G alai, m ergnd p rin M oldova, spre a-i face nconjurul ntreg,
lai de o p a rte drum ul m are al Iailor i treci p rin tr-u n sat num it Belceti41,
aezat la o distan de 10 mile de G alai. D e la Belceti o iei spre S cijzza"42, '. 334
aceste sate av n d vreo 300 de case fiecare; apoi m ergi p rin in u tu l Flciu-
lui 43 < in n d > m ereu drum ul pe lng ru l P ru t p n la H ui, unde rlul
P ru t venit n M oldova din m unii T ransilvaniei 44 < tre c e > ap ro ap e prin
m ijlocul rii45.
D e la H ui drum ul duce la u o ra 46 unde cretinii obinuiesc s-i
sape anurile de ap rare cnd se lu p t cu turcii i t ta rii, p en tru c se
afl pe apa P ru tu lu i; se spune c acest ora p o a rt num ele de u o ra
de la Cicero rom anul < d a r > nu am p u tu t afla n ce fel. D e la u o ra
ajungi la O rh ei p rin cm pii i pd u ri, cale de dou zile. D e la O rh ei o iei
n sus pe N istru , p n la H o tin , vrem e de dou zile; de la H o tin , to t
n sus pe N istru , m ergi p n la C ern u i47, alte dou zile. A cesta este
ad ev ratu l circu it al M oldovei ngustate, p en tru c restul este locuit de
t ta ri.
A proape n m ijlocul M oldovei este cap itala, num it Iai, unde locuiete
dom nul i acest ora are n tre 7 i 8 000 de gospodrii48, d ar este foarte
p o p u la t i locuit de m oldoveni i greci schism atici, de arm eni schism atici
i arieni, de p u in i unguri catolici i calvini. S n t acolo turci, t ta ri i evrei,
d a r sn t n trecere p en tru nego sau p en tru treburile stp n ilo r lor. D e la
Iai p en tru a merge n P olonia, treci p rin tr-u n trg n u m it tefneti49, de
circa 200 de case cam la 40 de m ile d ep rtare de Iai i treci m ai n ti
peste un ruor nu m it Jijia50. D e la tefneti te n d re p i spre H o tin p n
unde sn t circa 50 de mile, i se afl o cetate acolo, fiin a g ran ia cu Polonia,
n acea cetate principele R a d u C o rv in 51 avea 300 000 de scuzi p e n tru a-i

40 C onfuzie cu lim anul N istru lu i.


41 Belceti, oare actualul sat pe T utova, jud. V aslui care n u trebuie confundat cu Bel-
cetii din jud. Iai? Sau Belcetii azi disprut, in tru c it d istanta de 10 m ile n u corespunde
cu situaia satu lu i de p e T utova?
42 N eidentificat.
43 C onstretto d i Balei.
44 G reeal. P ru tu l n u vine din m unii T ransilvaniei, ci din Pocuia.
45 In sensul lungim ii.
46 Zozora. U rm eaz o aluzie indirect la lu p tele d in urm . V ezi M i r o n C o s t i n , ed.
1957, p p . 9, 43.
47 n realitate, C ernuii sn t p e P ru t.
48 Bochi.
49 Stefaneste = tefneti, ju d . Botoani.
60 Sciscia.
61 R adulio Corvino = R adu M ihnea. P en tru depozitele sale de bani n strintate,
de p ild , la Z ecea din V eneia, vezi G . C l i n e s c u , A ltre notizie, p . 307, n. 1.

21

www.dacoromanica.ro
trim ite p rin mine la R om a, < u rm n d > s-i cum pr acolo un dom eniu.
D e la Iai, p en tru a merge la G a la i spre a trece apoi n T u rcia
trebuie s mergi la Scnteia 52 i s treci p rin tr-o p d u re ce se n tin d e pe
5 mile, fo arte prim ejdioas din cauza tlh a rilo r, pe unde trec cu uurin
carele. D e la Iai la Scnteia snt cam 10 mile; de la Scnteia mergi ia
V aslui i snt 20 de mile, de la V aslui p n la B rlad se trece p rin tr-o
p d u re prim ejdioas i snt vreo 30 de mile. Aceste dou orae p o t avea
cel m ult 250 de case fiecare. D e la B rlad p en tru a ajunge la G alai, se
po ate merge pe cinci drum uri, dup cum v a fi nevoie, cci pe n tin d e
rile deschise se afl lo tri clri, care rpesc oam eni < i f u r > i lucruri
de p rin locurile deschise, din sate i din p d u ri i snt dou zile de mers.
D e la Iai p en tru a merge la C o tn ari trebuie s um bli 25 de mile i n
vecin tatea sa sn t trei drum uri, unul duce la Suceava, i sn t 45 de mile
< p n ac o lo > , to t p rin p d u re i m ai este nc un altul la fel de lung
care duce la N eam .
D e la Iai, p en tru a m erge la R om an, trebuie de la jum tatea drum u
lui spre C o tn ar, adic de la P odul de P ia tr al Iloaei 53 s coteti spre
T rg u l F rum os54. D e la Iai p n la T rg u l Frum os snt 25 de mile i acest
ora p oate avea cam 100 de case. D e la T rgul Frum os se trece p rin
Scheia55, care este cam de aceeai m rim e. D e la Scheia se trece p rin sate
de unguri 56 i dup aceea se ajunge la R om an; n to tu l trebuie s fie de
la T rg u l Frum os 15 mile. A cest ora R om an poate s aib 600 de case,
i pe lng zisul ora trece rul M oldova i la o d ep rtare de trei mile
se vars n P ru t57. D e la R om an, dup ce treci ap a M oldovei, mergi la
Bacu, ora de ceva mai bine de 2 0 0 de case, i acolo snt cteva case de
unguri catolici i luterani sraci; i < o ra u l> este la o d ep rtare de 25 de
mile de R om an. D e la B acu mergi la T ro tu pe drum ul m are i snt 30 de
mile. D e la Iai ca s mergi spre a ra ttrasc o iei spre H ui, care este
la o d ep rtare de 40 de m ile de Iai, i acest ora p oate s aib 300 de
case. D e la H ui, dup ce ai trec u t P ru tu l i N istru l, p o i um bla ase zile
p rin cm piile t ta rilo r i ajungi la C iubrciu, unde snt dousprezece sate;
d ar la C iubrciu sn t vreo 300 de fam ilii care au fost n vechim e cato-
p. 335 lice du p cte mi s-a spus ia r / / acum < lo c u ito rii> snt schism atici
i lu teran i p e n tru c nu au p u tu t s aib p reo i care s-i nvee i s-i
cluzeasc pe drum ul cel bun. S n t nc m ulte alte locuri i sate n M ol
dova, pe care eu nu le tiu pe num e, i al cror num r poate s treac de

52 Schentei = Scnteia, sat pe ru l Revricea, jud. Iai.


53 P onte d i pietra d i A lo i.
54 T ergh form os.
55 Schei = Scheia, ju d . Iai.
56 Per le 1 viile d i Ungari ( ? )
57 G reeal. In realitate, M oldova se vars n iret.

22

www.dacoromanica.ro
trei mii, d ar eu le-am a r ta t pe cele m ai cunoscute i care snt, dup p
rerea mea acele unde se afl unii unguri de convertit.
C t privete apoi crm uirea celor lum eti, se tie anum e c n tru c t
M o ld o v a a fost subjugat de sultanul Solim an 58 n tim pul lui tefan cel
M are (!), care era aom n n e a trn a t al M oldovei i avea de soie o princi
pes m ag h iar catolic (!)59, m car c el era schism atic, , sultanul a pus
la crm a rii pe unul din urm aii dom nilor M oldovei, care s crm uiasc
cu condiia de a da trib u t sultanului i de a a p ra a ra de dum anii aces
tui sultan. N u m ai singur trib u tu l p en tru sultan se ridic astzi la 10 000 de
scuzi60, dar dom nii M oldovei, p en tru c nu snt < n u m ii> pe v ia ci snt
trim ii ca nite strn g tori de biruri i num rul lor fiind m are, fiecare
cau t s dobndeasc dom nia p rin p rtin ire a i m ijlocirea vizirilor, astfel
c dac unul fgduiete v izirilo r o sut, altu l fgduiete dou sute
chiar i n ziua de astzi, cnd dom nul vrea s purcead din C onstantinopol,
el pleac n to td eau n a cu ase ba chiar apte sute de mii de scuzi datorie,
i ca u t s p o at p l ti to a t aceast datorie n m ai p u in de un an, i
din aceast cauz apas p o p o ru l. C n d dom nul in tr n stpnire, vinde
n d a t to ate slujbele rii i d re p t cu m p rto ri snt boierii si m ari i
m ici61, i dac descoper c sub stpnirea sa se afl vreun fiu al altui
dom n, nu num ai c l ucide pe acela, d ar strpete i to t neam ul acelora
n tr-a cro r cas ar fi gsit pe acest fiu < d e d o m n > . M ai n ti vinde de
obicei vam a, care i aduce treizeci i cinci sau patruzeci de mii de scuzi;
apoi vinde ocnele cu cincisprezece mii de scuzi; vinde zeciuiala oilor, a al
binelor i a anim alelor m ari, s zicem cu p atru zeci de m ii de scuzi; de la
celelalte slujbe v a mai avea alte douzeci de m ii de scuzi; n to td eau n a scoate
cu sigurana o sut de mii de scuzi pe an din acele vn zri. P e deasupra
m ai are birul o rd in ar i ex tra o rd in ar i m p ru m u tu ri (?) care nu se m ai dau
n ap o i62, de cte ori vrea.
B irul o rd in ar este acesta. D ac un ora trebuie s dea bir la fiecare
dou luni zece scuzi, el ( = dom nul) v a lua la fiecare dou luni de trei
sute de ori mai m ult, astfel c oraul v a trebui s dea la fiecare dou luni
trei mii de scuzi ca bir i astfel unul trebuie s dea m ai m ult, altul mai pu-

58 n d o it confuzie: a Iui Solim an M agnificul cu M ehm ed al II-Iea i totodat a Iui


tefan cel M are cu A lexandru cel B un i cu P etru Rare.
69 L egendara M argareta, prim a so{ie catolic a Iui A lexandru cel Bun. V ezi N . I o r g a ,
S tu d ii f i docum ente, I II, p. X X X I.
60 Aceast cifr pare greit, fiind n contradicie cu cifrele date de firm anul din
1620: 5 000 000 de aspri, adic 56 de poveri = 56 000 de scuzi (cf. B u l. Corn. Ist.,
X III, p p . 13 16 i R ev. ist. , X X , (1934, p p . 382 383) i de Polo M in io ; 58 de
poveri de aspri, adic 58 000 de scuzi. V ezi M . B e r z a, H araciul M o ld o ve i f i T a rii Rom-
n e fti in sec. X V X I X , n S tudii i m ateriale de istorie m edie", II, 1957, pp. 18 19.
61 B aroni e signori.
62 Prendite inrendibili.

23

www.dacoromanica.ro
in, du p cum snt oraele i trgurile. D u p aceea trgoveii i m p a rt
aceti zece scuzi fiecare dup puterea sa; cel m ai srac v a avea ca bir
ju m tate de p a u lo 63 i < to tu i> n dou luni v a trebui s dea o sut i
cincizeci de pauli; birul e x tra o rd in ar se pune de obicei de dou, de trei
sau de p a tru ori pe an i-l pltesc to i, chiar i clugrii schism atici, i e
obiceiul s se pu n un scud sau doi de gospodrie, d ar dac n tr-o cas
sn t m ai m ulte fam ilii, se v a d a de to t attea ori birul; iar cnd < d o m n u l>
nu are bani, pune s se ia cu m prum ut de la to a t a ra , de la episcopi,
de la boieri i de la to i ceilali locuitori; d a r nu m ai napoiaz niciodat
acei b an i; aceasta este crm uirea tiran ic lum easc. Ia r ct privete crm uirea
celor duhovniceti, n M oldova este un arhiepiscop i snt trei episcopi, adic
arhiepiscopul de Suceava i episcopul de R o m an, episcopul de H u i i epis
copul de R d u i, acetia snt sub ascultarea p a tria rh u lu i schism atic grec de
la C o n stan tin o p o l64, despre care se spune c este i calvin65.
n M oldova snt m ulte m nstiri de ale schism aticilor, a tt n m ijlo
cul p d u rilo r ct i p rin orae; au de asemenea m nstiri de clugrie care
ies d in m nstire, dou cte dou, i m erg jjrin ora.
E obiceiul ca episcopii s dea < h o ta r r i> de desprire. C n d soii nu
mai v o r s < s te a > m preun, ei ofer a tia b ani episcopului p n p o t c-
336 dea la nelegere, desprirea fcndu-se pe loc i fiecare se p o a te cstori
nc o d at; adic b rb atu l s-i ia o alt nevast i nevasta un alt b rb at;
concubinii p o t s o in n ain te c t vor, num ai s dea o anum it sum
episcopului n postul P atilor, ia r unul care l-a r pune pe un catolic s se
boteze d in nou n credina schism atic se spune c este ie rta t de toate
pcatele sale.
A rhiepiscopul de Suceava, n u m it C lin co "66, struia ca eu s-i fac n
chinare, ceea ce eu nu am v ru t s fac i m -a b tu t chiar cu crja sa ps
toreasc i cu m inile sale nsei i am rm as stlcit la degetul m are i la
cot, ferindu-m i capul, d a r nu au trecu t p a tru zile c a i m urit pe neatep
ta te n fa a dom nului B arnovschi 87 . . .
[U rm eaz nirarea p u n ctelo r de dogm i d octrin ce deosebesc pe
schism atici" adic pe ortodoci de catolici],
. . . P o p o ru l zice, i am au zit i pe p re o ii lo r spunnd c fie
care se poate m ntui dup legea sa, d a r nu to i vorbesc n acest chip.

63 Paolo, m oned Italian d e argint care valora 10 balocchl. D enum irea de paolo
a n lo cu it pe cea de g iu lio , sub pontificatul lu i P aul al III-lea (1534 15 4 9 ).
84 Prerea c R adu M ihnea n a doua dom nie n M oldova (1623 26) ar fi pus preo-
im ea acestei ri sub ascultarea P a tria rh u lu i de C onstantinopol" (I. B o g d a n , C ronici inedite,
p p . 171 172) este infirm at de tcerea lui Bonici asupra acestei pretinse schim bri recente.
86 A cuzaie adus de catolici lu i C h irii I. Lucari, p a triarh de C onstantinopol.
86 E vestitul A nastasie Crim ca, episcop de R om an (1605 1608) i m itro p o lit al M o l
dovei (1608 1617; c. 1619 c. 1629).
87 B ernaschi = M iron M ovil Barnovschi (1626 1629).

24

www.dacoromanica.ro
n ceea ce privete apoi au to ritatea spiritual catolic, n tim pul dom
n ului tefan cel B un68, voievod al M oldovei care a dom nit n M oldova
vreo 40 de ani i care avea ca soie o catolic m aghiar, au fost n late
m ulte biserici p en tru catolici de ctre acel dom n, din evlavia i rugm in
ile acelei doam ne; m ai n ti a n la t o biseric la iret m preun cu episco
p ia sa69, la C o tn a ri a n la t una cu o clopotni i cu clopote, dou la
Suceava, una p en tru p o p o r i alta n u n tru l cu rii dom neti p en tru doam na
sa i p en tru slujitorii ei; una din biserici e n ch in at prea S fintei T reim i
iar cealalt M aicii dom nului. C ea din C o tn ari este n ch in at < a d o rm irii>
p rea sfintei M < a r ii > din lu n a august i este num it sfn ta M aria m are; a
pus de asemenea s se fac o biseric la B aia70, n ch in at to t fericitei Fe
cioare, cu alte trei altare i la B aia este n m o rm n ta t doam na. A pus s se
fac una la B acu cu o m nstire, n ch in at p rin telu i serafic sfn tu l F ran-
cisc i a n zestrat-o cu unul sau m ai m ulte sate i aceast m nstire este
astzi episcopia de Bacu.
D a r d u p ce a m u rit acest dom n i dup ce a fost subjugat a ra de
turci, trecn d c tv a tim p, a ajuns dom n al M oldovei fiul n a tu ra l 71 al sus-
num itului dom n, care p u rta num ele de tefn i 72 belicne 73 care, cu to tu l
d im p o triv ta t lu i su, a fost un m are dum an al catolicilor. n d em n at
de episcopii si i de p re o ii schism atici a pus s fie botezai din nou to i
catolicii care se aflau n a ra M oldovei i voia s drm e cu tunurile to ate
bisericile noastre cum a i fcut cci a d a t jos to ate bolile bisericilor 74
afar de cele de la Baia, care au rm as m ulum it < m o rm n tu lu i> doam
nei n g ro p at acolo.
n biserica de la iret s-a slujit apoi de ctre schism atici d a r n cele
lalte < s-a slu jit> chiar de ctre preoii notri, care s-au f c u t schism atici,
i du p m oartea acestui tefni unii s-au rentors la credin i alii au r
mas n schism, iar alii n erezie.
C n d am sosit n M oldova, l-am gsit pe dom nul R ad u C o rv in " 75,
ven it de cu rn d n M oldova, dup ce lsase pe soia 76 i pe fiul su A le-

68 V ezi m ai sus, n . 58 i 59.


89 A tt bisericua de zid, ct i episcopia catolic de iret dateaz din secolul al
X lV -le a. . . . .
70 Biserica d in Baia, cldit din piatr, n stil gotic cu boli, este ctitoria lu i A lexandru
cel Bun.
71 N aturale, considerat poate ca atare, p e n tru c era fiu l lu i P etru Rare, au to ru l
fcnd aici o confuzie n tre fiu i nepot.
72 tefni Rare, nepotul de fiu i n u fiu l lu i tefan cel M are.
73 B ellichina (n alte locuri: belicane). Porecl dat lu i tefni Rare nc d in tim p u l
dom niei sale. P entru persecuiile sale religioase vezi i Cltori, 1.
74 A firm aie nentem eiat.
75 R adul/o C orvino = Radu M ihnea n a doua sa dom nie n M oldova (1623 16 2 6 ).
78 D oam na A rghira.

2S

www.dacoromanica.ro
x a n d ru C o rv in " 77 la conducerea rii R om neti. D u p ce m -a cunoscut,
s-a a r ta t binev o itor fa de m ine i lundu-m n casa sa, n chip de
secretar italia n i-a dezvluit sufletul care era de catolic, i afln d eu
c n a r se gseau catolici, am nceput s-i cercetez, m ai n ti n C o tn ari
unde m i-am n ceput lucrul i am gsit c erau cu to ii schism atici, cei m ai
m u li i luteran i. M ai n ti am pus s m i se fac o p a te n t 78 din p a rte a
p. 337 p rea strlu citu lu i dom n R ad u c n / / a ra sa, n tim pul dom niei sale nu
se v a b o teza din nou n legea orto d o x nici un catolic, apoi c nici un
lu tera n nu p o ate s se aeze < a ic i> ; du p ce m -am n g rijit s fie cunoscut
aceast p a te n t a sa, to i cutau s triasc n felul catolicilor, m ai ales
luteranii, d ar n ascuns erau to t lu teran i i fceau slujba n felul lu teran ilo r
cu p reo tu l lor; dup m oartea p re a strlucitului dom n R ad u , care a m urit
catolic, spovedit i m p rtit de m ine, n secret de to i slujitorii curii
sale, p a te n ta m i-a fost n t rit de noul dom n79, urm aul su, care a fost
ales ca dom n de nsui R ad u n tim p u l vieii sale, i am nceput s-i cerce
tez pe ei m ai de aproape, cu pilde i cu predici i p rim u l care s-a cit
de fa p ta sa a fost nsui capelanul i ncetul cu ncetul, s-au convertit, n
oraul C o tn ari, 60 de fam ilii, cele m ai bune din acel ora, care fuseser
n vechim e catolice i se lepdaser la un m om ent d a t de credin, din
p ricin a episcopilor, du p ct spuneau ei, d ar cu m ila lui D um nezeu, astzi
sn t statornici n cred in a catolic. Scrisoarea care le-a fost trim is de ca r
dinalul Borgia80, n calitate de conductor al sacrei congregaii < d e P ro
p ag an d a F id e > ei o in sub cheie ca pe nite m oate, d a to rit credinei pe
care o nutresc fa de biserica rom an, i au a r ta t-o cu m are pom p ce
lo rlalte orae convertite, ceea ce a p ricin u it o m are i nespus bucurie. L a
Baia snt vreo 40 de fam ilii; la Suceava < s n t> vreo 16 fam ilii, la N eam
vreo 35 i se ateapt m ai m ulte cu v oia lui D um nezeu. L a B istria, ora
din T ran silv an ia, unde sn t cu to ii sai luterani, erau ase fam ilii care
aveau rude la C o tn ari i m i fgduiser ia rn a trecu t s vin la cred in a
catolic i cred c v o r fi v en it f r n d o ial; la P ia tra snt m ulte fam ilii
care ar veni la ad e v ra ta lum in, f r n d o ial, dac ar avea p reo t; la
Iai de asemenea snt vreo 60 de case de catolici; d ar acetia sn t foarte
lipsii de cldur fiindc eu nu puteam fi peste to t; este d re p t c snt acolo
doi cucernici p rin i care sn t p ild de sfinenie, d ar ei nu p o t face m ai
m ult, deoarece nu cunosc lim ba rii.

77 A lexandru Cuconul, dom n al rii Rom neti (1623 1627).


78 E xistenta acestei patente pare destul de ndoielnic.
79 M iro n B am ovski (1626 1629) a fost urm aul lu i R adu M ihnea i num ai dup
el a venit A lexandru Cuconul (1629 16 3 0 ).
80 G aspare Borgia, cardinal, prefect al Congregaiei de P ropaganda Fide.

26

www.dacoromanica.ro
n acest ora Iai, fusese o biseric ce sta s cad i era de lem n; un
boier grec81, la cererea mea, a fcu t < o biseric> jum tate din p ia tr i
ju m tate din lem n, iar dup ce a gtit-o a m urit, astfel c p rin ii caut
acum s < m a i> fac p a tru cm rue; i la N e am am fcu t to t astfel o
biseric n ch in at sfntului N icolae.
La H ui, snt vreo 1 2 0 de case, care snt < d e > luterani, d ar ar putea
fi rectigai i ei.
La B acu i n sate< le din ap ro p ie re> snt m ulte fam ilii srace de
oam eni, i buni i r i, < c a re > au nevoie < d e p re o i> , m car c episco
p u l < a r tre b u i> s aib grij < d e ei> fiin d scaunul su i < a c o lo >
aproape.
La T ro tu i n tr-a lt sat m are num it B ogdana 82 i n alte sate snt
cam 2 0 0 de fam ilii < d e lo cu ito ri> , care spun c snt cu to ii catolici; de
asemenea la Lucceti 83 i la Solon. D a r la ei se duc preoii calvini din
T ran silv an ia i le adm inistreaz to ate tainele n felul lor, astfel c snt
to i calvini i aceasta s-a n tm p la t p en tru c nu au p reo t din chiar a ra
lor, care s cunoasc lim ba.
La G a la i snt vreo 2 0 de case i au o bisericu nchinat Sf. M arii
i ei spun c snt de ai papei, d ar fac to tu l ca schism aticii; am stat ctva
tim p cu ei, ns nu aveam cu ce s m in.
La B rlad m ai p o t fi de asemenea 30 de case, d ar nu vor s aib
icoane 84 n biserica lor. Dei eu vzusem dinainte aceasta, le-am lsat totui
un mic chip al Sf. Francisc, neavnd altceva.
E u nu v d alt cale p en tru a readuce pe aceti oam eni la credin
i p en tru a o p stra, dect s fie fcui preoi dintre ei nii, p en tru ca
s stea m ereu cu ei, deoarece italienii nu le cunosc lim ba i nu o v o r putea
n v a bine n mai p u in de trei ani, b a unora le v a trebui i m ai m ult P- 338
vrem e / / i n tre tim p n u se v a face nici un bine, ci d im p o triv se v a m pietri
i m ai m ult sufletul lor i n to td eau n a vor fi n lips de preoi < c c i>
niciodat nu v o r fi destui.
D u p ce am cu treerat to a t a ra M oldovei, mi se p are c Suceava este
locul cel m ai b un care se poate afla i m ai ferit de n vliri (fiin d < a c o lo >
o cetate p u tern ic) p en tru a ntem eia un sem inar de doisprezece tineri,
a tt din Secuime, ct i din M oldova, care s fie crescui sub disciplina unui
episcop italia n , i acetia ar sluji apoi ca preoi a tt n Secuime ct i n
M o ld o v a i astfel ar fi p reo i destui i ar lucra pe ntrecute.

81 Un signor Grego = postelnicul Enache din C onstantinopol. V ezi n voi. de fa


relaia Iui R em ondi, n . 7.
82 Bogdana, ju d . Bacu.
83 Lucaciani = Lucceti ju d . Bacu.
84 Im agini.

27

www.dacoromanica.ro
A ltfel eu nu vd nici o cale spre a p u tea face vreun bine n M oldova,
n a ra R om neasc i n Secuime.
E piscopul i-ar p utea lua num ele de la episcopia de iret i ar p utea
avea aceeai diecez pe care o are arhiepiscopul schism atic de Suceava,
d ar deoarece episcopul nu are i nu p o ate avea nici un fel de venituri
din acele locuri, este de treb u in s prim easc de la S acra C ongregaie
(de P ro p ag a n d a Fide) 600 de scuzi pe an, i cu acetia s triasc el, i s
n tre in de asemeni sem inarul de doisprezece tin eri cum am spus m ai
sus din M oldova i din Secuime.
N obilim ea din a r m i-a i v o rb it i m -a ru g at s njgheb coala,
p en tru a-i da acolo fiii, ca s nvee lim ba latin, cci ei socotesc ca
un fa p t sigur c M oldova v a fi eliberat din m inile turcilor i v a fi sub
stp n irea cretinilor (ceea ce s dea D um nezeu).
n alt chip nu tiu cum s-ar p u tea face, cci trim indu-se italieni,
v a trebui p en tru a-i ine pe acetia, adic p en tru a n trein e doisprezece
< d in ei> 600 de scuzi i p en tru a-i trim ite < n c o a c e > , v o r trebui cel
p u in o sut de scuzi p en tru u n u l singur, astfel c v a fi m ai m are chel
tu iala i f r nici un folos.
Secuimea este o regiune ntins care ine de T ran silv an ia i este sub
ascultarea principelui T ransilvaniei; aceast a r a Secuilor d principelui
su, cnd ar vrea s fac rzboi m p o triv a dum anilor lui, 7 000 de os
tai 85 i n aceast a r a Secuilor snt i calvini i catolici i arieni, n tr-u n
in u t pe care ei l num esc H a ru n Seck" (H rom szek), adic T rei Scaune;
snt m ai m uli calvini dect catolici i snt m ulte trg u ri m ari de catolici
inu au p reo i, i un p reo t trebuie s slujeasc la dou sau trei sate, i
nu-i p oate face bine slujba fa de ei i aa cum se cuvine; i snt foarte
nen v ai, m car c unii se bucur de fo arte m ult cinste, i dac ar fi
destui p reo i care s tie lim ba m aghiar i care s fie destoinici, s-ar con
verti p o ate nc i alii.
n tr-u n alt in u t num it C iuc 86 i n altu l < n u m it S f.> G heorghe 87
to i snt catolici, num ai cp itan u l suprem Francisc M iko 88 este arian, cu to at
fam ilia sa, i acesta are m are trecere la principele T ransilvaniei, p en tru
c este un b un lu p t to r m p o triv a catolicilor, i snt m ulte sate f r preoi.

85 P entru forele arm ate ale secuilor vezi relaia lu i D . Frolich.


88 Ciuck.
87 G iorgiou.
88 M i i Perene = Francisc M iko (1585 16 3 5 ), cpitan d e Ciuc, (n 1611 a p a r
ticipat la lu p ta de la B raov contra lu i R adu erban), apoi a ajuns vornic i vistier al lui
G abriel Bethlen, care l-a folosit n num eroase solii m ai im portante n diferite ri, n tre
altele i n M oldova (1 6 2 0 ). Este vestit i ca istoric: o istorie a T ransilvaniei despre eve
nim entele din vrem ea sa (1594 16 1 3 ), a fost publicat n M onum enta H ungariae Historica,
(M em orii, V I I ) , Pesta, 1863.

28

www.dacoromanica.ro
D e fa p t exist un episcop al T ransilvaniei care < n s > are reedina
lng p rea lu m in atu l card in al al U ngariei, deoarece nu p oate sta n T ran -
silv an ia89de frica prin cipilor, care snt lu teran i90, cci acetia izgonesc to t
d eau n a pe episcop, tem ndu-se ca s nu fac cum va catolicii vreo m icare
m p o triv a prin cip ilo r, i episcopul, ca ef al catolicilor, cu uurin i-ar
p u tea n d ru m a la o atare aciune, de aceea ei nu l vor n a r , astfel c
acolo este < d o a r > vicarul su, care nu este ascultat de p reo i dect atunci
cn d le convine. D a t fiindc principele i prtinete n to td eau n a m p o triv a
oficialilor catolici ai episcopului; mi se par deci foarte necesar de a cheltui
de d rag u l lui D um nezeu spre a face acest sem inar, astfel ca tinerii, att
unguri ct i m oldoveni, s creasc sub o bun disciplin i sub conducerea
bu n a unuia care s cunoasc felul lor < d e a fi> i s ajung astfel a fi
p tru n i de ascultare clugreasc i, s capete cel p u in n p arte , dac nu
n tru to tu l, felul de a fi italian.
C n d am fost n a ra Secuilor, cu gndul / / de a pune stavil aciunilor >. 339
lor, m -am ales cu o ran la fru n te i eram chiar n prim ejdie de a fi ucis,
dac nu m -ar fi salv at un nobil m aghiar, anum e rposatul C lem ent Beldi91.

89 Situaie ce poate fi u rm rit n trecut p n la anul m o rii episcopului Statilius


(1 5 4 2 ), ultim ul episcop efectiv al T ransilvaniei. D ealtm interi chiar i atunci existena aces
tu i episcop partizan al lui Z polya este dublat de existena u nui episcop fem an d ist G erendi
stnd fie n Sibiul nesupus lu i Z polya, fie n U ngaria de nord, credincioas H abs-
bu rg ilo r.
90 In realitate calvini.
91 B e ld i C helem ent (K e lem en t). Clem ent B eldi joac u n ro l nsem nat la nceputul
secolului al X V II-lea. E l este com andantul tru p elo r de secui n lu p ta lor de la Braov cu
R adu erban.

www.dacoromanica.ro
BARTOLOMEO LOCADELLO
(? dup 1643)

Bartolom eo Locadello, negustor italian originar din


Bergam o, s e , ddea n 1622, la C onstantinopol, drep t fiu l lui A ron V od, fostul dom n al
M oldovei.
Ca atare a ridicat preten ii asupra dom niei M oldovei, fiin d sp rijin it de soia lui Regeb
paa, sora sultanilor O sm an al II-lea (1618 1622) i M urad al IV -lea (1623 4 0 ), creia
i furnizase m rfuri n valoare de 12 000 de scuzi. P o triv it afirm aiilor bailului veneian
Z o rzi G iustiniani, gn d u l acesta i-ar fi fost sugerat chiar de unele persoane din preajm a su l
tanei, spre a n u m ai fi nevoit a-i p l ti datoria (30 aprilie 1 6 2 2 ).
Bizuindu-se p e influena sultanei pe lng O sm an al II-lea, Locadello i-a am anetat
m rfurile ce urm a s le trim it adevratul su tat, p e n tru a face rost de bani spre a
concura cu tefan T om a II. N ic i dup izbucnirea revoluiei ienicerilor (1622) i uciderea
lu i O sm an al II-lea, nlocuit cu M ustafa I, cel slab de m inte, Locadello nu i-a p rsit
gn d u l, struind pe lng cpeteniile ienicerilor i pe lng n oul m are vizir D aud-paa,
cum natul sultanului (28 m ai 1622, p. 396, doc. C C C C X L ).

30

www.dacoromanica.ro
C andidatura sa a stm it ns opoziia d rz a guvernului veneian, care se tem ea ca
republica al crei supus era, s nu ndure din pricina lui aceleai neajunsuri la Poart ca
p e vrem ea h in irii lui G aspar G raiani. P o triv it instruciilor dogelui i consiliului celor zece,
G iustiniani a stru it p e lng m arii viziri D ilaver-paa i D aud-paa i ali m initri ai
P o rii ca s-i refuze dom nia.
In urm a acestor p resiuni la care se m ai adugau i reclam a(iile creditorilor si, Lo
cadello a fost bgat la nchisoare la E di-K ule de unde trebuia s fie predat bailului. A iz
b u tit ns s cum pere bunvoina vizirului, fgduind chiar s se turceasc. Ia r n urm a
nscunrii lui M urad al IV -lea (1 6 2 3 ), protectoarea sa a redevenit atotputernic, astfel c
a fost scos d in nchisoare i trim is la serai (17 septem brie 1623).
N e p u tn d obine dom nia M oldovei nici d u p m azilirea lui tefan T om a al II-lea, n
locuit p rin R adu M ihnea, Locadello s-a dus n a ra Romneasc, unde a stabilit relaii bune
cu cum natul dom nului A lexandru Ilia (1627 29 ), anum e Constantin V ecelli din Rettino,
cu A slan vornicul i cu A ga M atei din Brncoveni, v iitorul M atei Basarab. In anii 1629
1630 a cutat s procure oam eni i cai p e n tru arm ata veneian aa cum propusese i Polo
M in io , cu civa ani m ai nainte, s aduc m oldoveni spre a sluji ca ostai clri n tru
pele Sinioriei. In acest scop, Locadello a fcut o cltorie la C onstantinopol, n cursul
an u lu i 1630. D u p urcarea n scaun a lui M atei Basarab, a fost folosit de acesta ca s-l
inform eze despre cele ce se p u n la cale la C onstantinopol i despre starea relaiilor veneto-
turce. In 1640 BakSi l ntlnete n a ra Romneasc. In 1643 se afl to t n ara Rom
neasc, de unde cere dogelui un ajutor n baza serviciilor aduse, ludndu-se c lucreaz la
m eninerea bunelor relaii rom no-venete. Cu ase ani m ai nainte, el scrisese D ogelui ce-
rn d un a jutor drep t rsplat a serviciilor sale i oferindu-i biserica nou ridicat de el la
B ucureti. Cci Locadello este ctitorul bisericii catolice din Bucureti, dup cum rezult i
din ra p o rtu l bailului, A loisio C ontarini, c t i din relaia prefectului M aria Spera din N a m i
i a m isionarului Silverio P ilotto. Aceast biseric ridicat cu nvoirea dom nului A lexandru
Ilia n urm a interveniei lui C onstantin V ecelli a fost nzestrat de Locadello cu venituri
p e n tru n treinerea a 4 m isionari catolici.
Cum autorul anonim al unei D escrieri pe scurt a T rii Rom neti, publicat abia n
1894, n A rh iv a Societii tiinifice i literare din Iai , pp. 1 1 1 1 1 6 , afirm c el a
cldit n B ucureti o biseric n folosul catolicilor" (p . 114), urm eaz c el poate fi iden
tificat cu Locadello. D atele cuprinse n aceast relaie, precum i tabloul v e niturilor i chel
tu ielilor rii cuprins ntr-nsa dovedesc c autorul ei poseda inform aii despre bogiile
rii, produsele exportate i relaiile comerciale cu C onstantinopolul i V eneia, ct i despre
resursele sale i puterea sa arm at, ce aparin tocm ai preocuprilor lui Locadello, care pe
lng procurarea de cai p e n tru arm ata veneian, fcea probabil i nego cu produsele rii
vite, cear, m iere aducnd de la V eneia stofe scum pe p e n tru dom n i boieri.
Se pare deci c ne aflm n faa unei relaii alctuite de Locadello, cu scopul de a
inform a guvernul veneian asupra situaiei economice i m ilitare a rii Rom neti n ju ru l
a n u lu i 1641.
D ei nu se arat d ata redactrii, totui un elem ent intern, i anum e m eniunea despre
m utarea capitalei rii la T rgovite cu un an nainte de scrierea relaiei m utare care

31

www.dacoromanica.ro
a avut loc n 1640 indic clar anul 1641, cnd L ocadello se afla n ara Rom neasc.
P robabil c aceast scriere constituie im ul din tre serviciile lu i Locadello p en tru care cerea
s fie r sp ltit n 1643.
D istingem n Descrierea anonim " dou felu ri de inform aii: unele reale i concrete
pe care le credem directe, i aici ne gndim la cifrele despre veniturile i cheltuielile rii
la categoriile de ostai i la lefurile lor i, In sfrit, la bogiile naturale ale rii. T o t
odat, el m ai folosete i unele date luate probabil din lucrrile geografilor italieni, afir-
m n d , de pild!, c ar fi fost n trecut 14 000 de sate, c n ar s-ar fi aflat m ine de
aur . . . etc. . i.
Inform aiile sale despre orae sn t destul de slabe. Inirarea oraelor celor m ai m ari
ncepe cu G herghia! D u p continuarea cu alte p a tru : B uzu, Rm nic, Focani i Slatina
m ai sn t am intite (d a r fr a le n u m i) nc alte zece orae, fiecare d in tre ele de cte
200 ( ! ) de focuri ( = g o sp o d rii). F a de cele 7 000 de case din T rgovite apare o dis
p ro p o rie cu totul nejustificat. D esp re Bucureti este vorba d o a r n treact. n schim b
T rgovitea, cu curtea dom nului i cu m itropolia, se bucur de o atenie deosebit, probabil
p e n tru c Locadello edea acolo. O bservm c inform aiile priv ito are la exportul i im p o rtu l
rii Rom neti p uteau fi cunoscute d e autor nc de la C onstantinopol, n vrem e ce d a
tele privind forele m ilitare ale dom nului sn t culese direct de la C urtea dom neasc d in
T rgovite. O rubric abia atins n treact, dei foarte im p o rtan t i m eninndu-i actuali
tatea, este aceea a m nstirilor nchinate al cror n u m r este artat a fi de 8 lcauri, .f r
ns a se da num ele lor.
D e Locadello s-au ocupat i X en o p o l n Istoria rom nilor, III, N . Iorga n Ge-
schichte des rum nischen V olkes, G otha, 1905, p. 50, n legtur cu veleitile sale! de
dom nie. G h. Clinescu n D ip l. Ita l., II, p. 308, trim ite ntr-o not la volum ele de d o
cum ente H urm uzaki, IV , 2, i H urm uzaki, V III, n care se afl cele m ai m ulte tiri despre
el. P en tru biserica ridicat de el la B ucureti, vezi i relaia lu i BakSi. Ia r despre ra p o r
turile sale i ale celorlali ctitori asociai cu conventualii italieni vezi D ip l. Ita l. , II, -m ai
ales scrisorile lu i Silverio P ilo tti de la Penna. Locadello este im personaj destul de am
biguu, care m erit a fi u rm rit. II aflm m enionat de Sadi Ionescu n B ibliografia clto
rilor strini, p. 127, pentru anii 1629 1639-

www.dacoromanica.ro
D E S C R IE R E A P E S C U R T
A A R II R O M A N E T I1

1641

a ra Rom neasc era o a r n flo rito are n p. H3


vrem urile trecute, p n acum cincizeci de ani, nainte ca dom nii M ihai i
erban voievod s se fi m p o triv it cu arm ele hoardelor otom ane; i, cu toate
c este b o gat i are un p m n t foarte ro d ito r i dei are din belug to t felul
de produse de vnzare, totui din cauza focului rzboaielor trecute, i m ai
m ult nc din cauza necontenitelor i deselor nv liri ale t ta rilo r i turcilor
vecini, este lipsit n bun p arte de cea m ai m are strlucire pe care o au rile,
i anum e de trg u ri i supui; cci de unde pe atunci se num rau paisprezece
mii de sate2, < care e ra u > supuse to ate acelei ri, astzi e redus la st
p n irea a num ai 4 000 de sate de cte 50 de case n medie.

1 T raducerea s-a fcut dup textul italian publicat n A rh iv a Societii tiinifice i


literare d in Ia i, V , 1894, p p . 113 115.
2 C ifr exagerat.

33

www.dacoromanica.ro
i cum a ra n sine este bogat de la n atu r , belugul ei a r fi crescut
i m ai m u lt p rin m unca oam enilor, dac drile copleitoare care se vars
n fiecare an la vistierie cum se v a spune la locul p o triv it n -a r rp i
acest mijloc < d e p ro sp e rita te > locuitorilor, care fiin d m pini p rin aceasta
la desperare i uneltiri grosolane i fie, doresc creznd p oate c va
fi m ai bine s se ndeletniceasc cu schim bri de dom ni, f r s in
seam c, p rin schim barea pe care o doresc, ei i sporesc greutile i se
ncarc, fa ta l, cu noi cheltuieli ce se fac obinuit la asemenea schim bri;
i desndejdea d n d natere la nepsare, ei se dedau unei viei necum p
tate, m ncnd i bnd.
114 A ceast provincie / / a rii R om neti, aezat la es, are cm pii ntinse
i p d u ri nesfrite precum i m uni, d a r num ai spre p a rte a T ransilvaniei;
este scldat de m ulte ru ri; cele m ai nsem nate i m ai m ari snt: O ltu l,
Argeul, Ialo m ia i D m b o v ia ; < a r e > b li, care snt num eroase, i i
au obria n D u n re; din aceasta se form eaz m latini fo arte m ari; de
asemenea, < a r e > i ocne de sare. A re m ine de aur, de aram i de o anu
m it p cu r neagr, care arde ca ceara; de acestea ns locuitorii nu se
ating, p en tru a nu d a tu rcilo r prilej de < a fa c e > vreo schim bare3.
Cele m ai m ari orae snt: G h erg h ia4, Buzu, R m nic, Focani, S latina;
pe lng acestea m ai snt alte zece la fel care cu p rin d fiecare cte dou
sute de focuri5; m ai snt apoi B ucuretii, fosta reedin a dom nului; acest
ora are 1 500 de case; aici am cldit eu o biseric6 pen tru folosul cato
licilor notri, n care slujesc p re o ii notri.
B ogia acestei p ro v in cii st n m arele belug de gru, din care se
oprete can titatea necesar p e n tru < n e v o ile > rii i se m ai trim ite acum
de ajuns i n rile vecine, ia r ceea ce prisosete este cu m p rat de ne
gustorii tu rci i greci i este dus pe D u n re n M area N eag r i p n
la C o nstantinopol. V in se produce din belug; nu este p rea ta re i se con
sum m ult; se m ai aduc i v in u ri strine, cci n aceste locuri vinul se bea
cu plcere. A poi, cea m ai m are p a rte din boi i oi de care a ra este
m belugat snt de asemenea dui de ctre negustorii tu rci i greci la
C o nstantinopol, unde gsesc fo a rte uor debueu7; iar boii, m ai snt dui
de ctre negustorii albanezi la Z a ra i de acolo la a li negustori, la V eneia.
Este apoi uim itor belugul nesfrit de m iere, despre care s-ar p u tea spune
c alctuiete v enitul cel m ai statornic al rii; din vm i, din banii p l tii

3 D e exem plu, m rirea trib u tu lu i.


4 G ioghza.
6 F uochl = gospodrii.
8 In privina condiiilor n care a fost ridicat acea biseric; vezi i relaiile lui Sil
verio della Penna din volum ul de fa.
7 T rova facilisim o lesito ( = l esito).

34

www.dacoromanica.ro
pe8 < m ie re > i din ceara ce se produce din belug, a ra poate acoperi n
cea m ai m are p a rte cheltuielile nenum rate pe care le face anual, la P o a rt .
i d u p cum m ierea m ai sus pom enit se vinde n T u rcia la C onstantino
pol, to t astfel cea m ai m are p a rte din cear este dus de negustori greci,
p rin S p alato , la V eneia, care aduc, n schim b, din V eneia m ulte stofe
de m tase, de ln i fir, i le v n d dom nului i bisericilor lui, i altora.
C h iar n ain te dom nii rii R om neti i chiar i cel de astzi9, obi
nuiau s aib reedina n B ucureti; d ar de vreun an / / < a c e sta > a m utat-o i. 115
la T rgovite p en tru ca s fie n m ai m are siguran, nefiind n legturi
bune cu P o a rta .
T rgovitea este localitatea cea m ai nsem nat din a ra R om neasc,
i se a fl cale de o zi i ju m tate de la hotarele T ransilvaniei; n acest
ora dom nul are un p a la t fo arte b u n 10 n co n ju rat cu ziduri, iar pen tru
p a z a sa, el ine n perm an en 100 de archebuzieri, care se schim b n
fiecare sm bt. i alege ca sfetnici doisprezece boieri < care a u > nsrci
narea de a crm ui a ra ; acetia snt n l tu ra i dup bunul su plac, el
av n d cu v n tu l h o t rto r n to ate deliberrile.
In acelai ora i are reedina arhiepiscopul num it de ei11 v ld ic";
acesta este investit cu deplin a u to ritate asupra tu tu ro r clugrilor i alto r
fee bisericeti, greci i rom ni; cated rala acestui ora este de m rim e p o tri
v it, acoperit cu plum b, i are o grdin m are m prejm uit cu gard; mai
snt i alte 200 de biserici de lemn i de p ia tr , n care slujesc preoii, i
snt num ite de ei biserici de p o p i" 12. Se face socoteala c ar p u tea fi n
acel ora peste 7 000 de case, locuite de vreo 40 000 de suflete, i aceste
case snt de lem n, acoperite cu indril, sau cu s tu f13, unele m prejm uite
cu gard, iar altele < f r n g r d itu r > .
S nt o p t m nstiri de clugri care se bucur de venituri bune, din
care trim it Sf. M unte i m untelui Sinai i m ai m p a rt o bun p arte i alto r
biserici din G recia cteva din m nstirile din Bucureti, ntrecndu-se
n tre ele n aceast p riv in .
P u terea acestui dom n const n a avea oricnd n caz de rzboi 8 000
de boieri, adic n o b ili14; dup acetia snt ali 4 000 de stare m ai joas,
num ii sp trei15; acetia snt d ato ri s m earg la rzboi pe cheltuiala lor.
n a fa r de acetia dom nul m ai pltete ali 4 000 de clrei num ii le

8 D a i spezzo d i questi.
9 M atei Basarab.
10 C om odo.
11 In text: da loc ( = d a Io ro ? ).
12 Biseriche d e popi.
13 A sse . . . canelle.
14 G ien til bom eni.
15 Spatarei.

35

www.dacoromanica.ro
fegii16 adic soldai cu leaf, i p e lng acetia m ai snt ali 4 000 de
ped etri, care snt scutii de orice dare i n caz de rzboi snt p l tii de
ctre dom n cu < c te > u n taler i ju m atate p e lun: snt oam eni foarte
v iteji n stare a m nui orice arm precum i arcul. D o m n u l m ai in e vreo
6 tu n u ri m ari i alte cteva m ici, num ite o rzan i".
m b rcm in tea dom nului este fo a rte b o g at; el este luxos; p o a rt o
h ain cu gulerul lung, n u m it de ei c a b an i17, cptuit de obicei cu b lan
de sam ur fo arte frum oas.
V en itu ri C h eltuieli

D ri ce ridic dom nul d in ar de P a tru m ii de soldai clri p l tii cu


p. 116 dou ori p e lun, cte a n e i m ii de cte 3 taleri p e lun, d a r li se
taleri de la toi capii de fam ilie p o oprete 3 lu n i d in an raportndu-1
triv it cu puterea lo r de p lat . . 120 000 epocii a n t e r i o a r e .................................... 105 000

V e n itu l de la trei ocne . . . . 40 000 T rib u tu l sultan u lu i 132 000

D ri d in sate ( ? ) 18 i d in trg u ri 60 000 D a ru ri ctre < s u lta n > to t atunci 10 000

D ijm a din stupii care dau m iere . 70 000 D a ru ri p e n tru m arii dregtori
P o rii fcute to t atunci . . . 20 000
D area zis a m ierii, p e n tru sultan, se
d n septem brie, de fiecare cas D a ru ri p e n tru aceiai i p e n tru ali
(fam ilie) n ra p o rt < c u a v e re a > 130 000 n m ai m ulte rn d u ri p e an . . 50 000

D area zis a fu m u lu i < C p l tit> de D a ru ri p e n tru paalele G reciei


fiecare cas din localitile m ari, S i l i s t r e i ................................................ 20 000
fiin d scutii boierii i soldaii i
a lii ce sn t n slujba dom nului C heltuielile curii d om nului i daru r
la fee de ra n g u ri deosebite . . 100 000
1 taler 40 000

D a rea zis a ierb ritu lu i . . . . 10 000

T aleri < to ta l> 470 00019 T aleri < t o t a l > 427 000

P en tru a m p lini noi cereri ale P o rii, se p u n d ri p e p o p u la ia srac


a rii.
16
L etezi.
17
Cabanizza.
18
In to rt: d a ii de valle (? ) e dentro nelle terre (v alle = v iile ?)
19
D e com parat aceast cifr cu cea dat de ra p o rtu l austriac d in 1643 (vezi H u r
m uzaki, IV , 1 , p. 67 2 ).

36

www.dacoromanica.ro
C. HRYSZKOWICZ
(? dup 1628)

C ristofor H ryszkovicz, negustor polon, a petrecut n


iunie 1628 cteva zile la Iai, unde venise s ncaseze nite bani. Intr-o scrisoare, din 23 m ai
1628, adresat de la C am enita d om nului Czam ow sky, el d unele relaii despre evenim entele
petrecute n acel tim p la ho taru l M oldovei. Scrisoarea a fost publicat de N . Iorga n S tu d ii
f i docum ente, voi. IV , p p . 186 187, d nd unele fragm ente n lim ba germ an, n care este
scris docum entul i rezum nd restul n rom nete. P rile rezum ate sn t redate n paranteze
drepte.

37

www.dacoromanica.ro
S C R IS O A R E 1 C T R E
D O M N U L CZA RN O W SK Y :

186 1628 m ai 23

Scopul p rin cip al al cltoriei mele la Iai la


M ria sa, voievodul rii2, p en tru nite treb u ri ale mele, a fo st de a p utea
ncasa sumele ce mi se datoresc n M oldova3. D u p ce am p etrecu t acolo
vreo sp tm n i ju m tate m -am gndit, s aduc la cunotina n lim ii
vo astre spre in fo rm are to t ce am p u tu t a fla cu p riv ire la pgni.
. . . [D esp re luptele lui C an tem ir4 cu h an u l5]. D e n d a t ce-1 v zu pe

1 T raducerea s-a fcut d u p textul fragm entar p u blicat d e N . Iorga n S tu d ii fi


docum ente, IV , p p . 186 187.
2 M iron Barnovschi, n p rim a dom nie ( 1626 16 2 9 ).
3 In text, dup obiceiul polon, Walachey.
_ 4 K antym iro, m rzac tta r, care i-a alctuit o stp n ire p roprie, rupndu-se de h a n u l
C rim eii i atrgnd la el cete num eroase de ttari. N u m it pa d e ctre tu rci i in stala t la
Silistra, d u p rzb o iu l de la H o tin , el i-a aezat acolo ostaii si, care capt num ele de
ttari dobrogeni. D u p m azilirea sa de la Silistra i strm ut sediul la Ism ail, um p ln d
cu ttarii si Bugeacul, de u n d e nvlea n M oldova, Polonia, etc. Cu tim pul el i-a m anifestat

3f>

www.dacoromanica.ro
ah in -G hirai6 [C a n te m ir] a fugit peste D u n re". [ ahin este atras de turci
peste D u nre, d ar era o curs p en tru a-1 prinde. n lu p t ahin pierde m uli
oam eni. C ad e i fratele lui C antem ir: S alm asa-M urza". A bia fuge ahin
lu p tn d u -se.] In tre tim p a trecut pe cellalt m al, la Ism ail7 i acolo a pus
s fie d ecap itai o seam de turci nobili, apoi se duse la cm j la trupele
sale, pe care le lsase la cteva m ile n urm a sa, cci se tem ea sa n u fie u r
m rit din spate de C an tem ir i de turci, precum s-a i n tm p lat. [U rm rit
de C antem ir, cu turcii, se d o lu p t, n care ahin nvinge. C antem ir abia
scap. Se ascunde n tr-u n tu fi.] In cursul acestor n tm p lri eram plecat din
Iai; M ria sa, dom nul, mi le-a povestit el pe toate. n d a t . . . ahin G hirai
[a rid icat plngeri co n tra sultanului, care l-a r sp l tit n aa fel p en tru cre
d in a sa. T rim ite du p trupe n C rim eia, se unete cu C aza cii] i vrea s
se rzb u n e8 i s strpeasc pe to i turcii din Bugeac.
E bine c b iru in a a fost de p arte a lui ahin G hirai, cci, dac se n-
tm p la altfel, nu m ai aveam pace, C antem ir fiind un m are dum an al co
roanei < p o lo n e > . . . M i-a mai spus dom nul c l-ar fi m pucat C antem ir
pe ahin-G hirai n p ie p t// d ar p en tru c avea o cmae de zale sau o p la i. 187
to9 bu n de m etal n-a p tru n s < g lo n u l> p rin ea; se cunoate urm a lui
pe piele, d a r nu l-a v tm at.

independena i fa de turci, care ba l foloseau contra polonilor, cazacilor sau ttarilor


crim leni, ba voiau s-l alunge din Bugeac. L upta despre care este vorba in tex t aparine anu
lui precedent, 1627. H a n u l crim lean, M ehm ed G hirai al III-lea (1622 1627), m azilit de
sultan, cheam pe cazaci in aju to r prin fratele su ahin G hirai. C ontra lo r este folosit Can
tem ir. M ehm ed G hirai m oare, ahin fuge i este pus ca han G ianibek G hirai (1627 1635).
P e n tru luptele anterioare ale lui C antem ir cu polonii, vezi M i r o n C o s t i n, op. cit., cap. 12.
La fel i p e n tru ridicarea din scaun a lui M oise M ovil (cap. 13 ).
5 M ehm ed G hirai al III-lea.
6 Szahin Giere, (m ai departe Szahin G ierey) fratele hanului.
7 Ism aillum . .
8 R echnen = rchen (? )
* E ine gute karraczen oder blechen-harnisch.

www.dacoromanica.ro
GHEORGHE APAFFY

(? dupa 1629)

G heorghe A paffy de A lm akerek, senator ardelean, a fost


trim is n toam na anului 1629, de ctre principele G abriel B ethlen la P oart. Cu p rile ju l
acestei solii, A paffy a trecut p rin a ra Rom neasc, oprindu-se la B ucureti, de unde a trim is
principelui o scrisoare n care descrie p rim irea sa la curte, d n d i unele tiri despre si
tuaia d in M oldova i a ra Rom neasc.
Scrisoarea s-a p strat n arhiva C onilor T eleki (A rchivum C om itum T elek i) d in B uda
pesta.
A fost publicat n original, n so it de o traducere rom n de A . V eress n D o cu
m ente privitoare la istoria A rdealului, M o ld o ve i f i rii R om nefti, voi. IV , p p . 296 297,
nr. 236 .
D e A paffy s-au ocupat:
Ivan N agy, M agyarorszg csaladai. . . voi. I, Pesta, 1857, p . 51; V encel B ir 6 , E rd ily
ko ve te i a Portn, p. 122.

40

www.dacoromanica.ro
R A P O R T 1 C T R E P R IN C IP E L E
T R A N S IL V A N IE I G A B R IE L B E T H L E N
TR EC ER EA P R IN A R A RO M N EA SC

1629, octom brie 16, Bucureti

. . . P ricin a n trzierii mele pe drum p n p.


acum nu este din alt cauz dect c am fost nevoit s zbovesc cteva zile
n u rm a boalei grele a dom nului Io a n H z i2, care se gsete i acum destul
de slbit.
N o i am sosit aici n B ucureti la 14 octom brie i a doua zi m -am n
f iat dom nului3 . . .

1 D u p traducerea nsoind textul m aghiar publicat de A . V e r e s s n D ocum ente p ri


vitoare la istoria A rdealului, M o ld o ve i f i rii R om neti, IX , p . 296 297.
2 Jnos H zi din O radea, n so ito r de-a lungul an ilo r al trim iilor ardeleni la Poart:
Farkas K am uthy ( 1 6 1 8 ), G heorghe A paffy (16 2 9 ) i M ih a il ,T h o ld alag i (1 6 3 0 ), V e n c e l
B i r 6 , E rdely ko vetei a Portn, pp. 119 i 12 2 ).
3 L a sosirea lu i A paffy m ai era nc dom n A lexandru Ilia (1627 X I 1629 X ) pe
cale de a fi schim bat cu Leon T om a, cf. I. B i a n u, D ocum ente rom neti, I, B ucureti,
1907, p p . 169 171.

41

www.dacoromanica.ro
M ria T a ai p o ru n c it s-i scriu dac aflu ceva despre starea din M ol
dova. D o m n u l cel nou4 este n scaun, cellalt dom n5 s-a dus la H o tin cu
o sut din ai si, d ar nu ca dum an ci ateapt aa e zv o n u l pe aici
ca T ta rii s plece din P olonia; aa a spus el, c pleac i nu v a ataca nici
o d at pe fiu l dom nului su6. C azacii se lu p t v rto s pe ap i um bl cu
noroc bun (obin succese), chiar nite turci spun c au ctigat trei galere
de la T urci.
D om nul d in a ra R om neasc st acum f r nici o suprare n a ra
sa, d ar a ra se pustiete fo arte tare din p ricin a drii celei m ari; a ajuns
acum p n n tr-a tta c vo in d s ne duc m ai departe cu cai de pot, au
v ru t s p rin d (i s p u n ) la ham i caii ceretorilor (?)7, ceea ce eu nu
am tiu t; au trim is n ain tea m ea o ceat de boieri, eu am v ru t s le dau
p. 297 po m an p rin < a c e i> boieri, d ar ei au spus c n-au nevoie de bani, m ai
bine le-a da caii napoi.
A c u m . . . vrem s plecm astzi, la 16 octom brie de aici din Bucu
reti.

* A lexandru Cuconul, dom n al M oldovei (1629 V III 1630 IV ).


5 M iron Barnovschi, fo stu l dom n al M oldovei (1626 I 1629 V III ).
6 R adu M ihnea, fostul su dom n.
7 S-ar p u tea ca p rin aceti ceretori" s se neleag calicii care i aveau chiar m a
h alau a lo r caliceasc" n B ucureti, la G organ, am intit docum entar n 1638 1639 (vezi
G h . G h i b n e s c u , Surele f i izvoade, voi. V I, Iai 1909, pp- 199 203, n r. 16 8 ). A supra
lo r vezi i I o n e s c u - G i o n , Istoria Bucuretilor, B ucureti, 1899, p p . 359 376, precum i
lucrarea m ai recent a lu i P . C ernovodeanu i N . V tm anu, Consideraii asupra calicilor"
bucureteni in veacurile X V I I X V I I I , publicat n M ateriale de Istorie i M uzeografie", voi.
II I, 1965, p p . 25 42.

www.dacoromanica.ro
DAVID FROLICH
(1595 1648)

D avid F rolich s-a nscut n anul 1395, n localitatea


Kezm ark, im p o rtan t centru comercial la poalele m asivului T atra. i face studiile de cultur
general n U ngaria, iar cele universitare n G erm ania, la F ran k fu rt pe O der, unde studiaz
m atem atica, istoria i m edicina. C ltorete m ult, viziteaz num eroase ri d in E uropa ntre
care i T ransilvania i in tr n legtur cu rom nii nv ai ai vrem ii. In 1630, dup o
absen de 12 ani, se ntoarce la K ezm ark i este num it rector al gim naziului local. m p
ra tu l F erdinand al III-lea i acord titlu l de m atem atician im perial. M oare n 1648, lsnd
n urm o bogat oper literaro-tiinific.
Frolich a fost ntr-adevr u n u l d intre scriitorii cei m ai fecunzi din U ngaria secolului
al X V II-lea, num ele lu i era cunoscut departe, peste hotarele rii, m ai ales n G erm ania, cu
care a pstrat toat viaa leg turi strnse.
E ra cunoscut n cercuri largi de cititori, m ai ales p e n tru calendarele sale p e care le
scotea, ncepnd d in 1632, an dup an, n lim ba latin, germ an i m aghiar. Foarte rspn-
d it era i cartea lu i de inform are istorico-geografic: Bibliothecae seu Cynosurae peregri-

43

www.dacoromanica.ro
nantium etc., tip rit la U lm , n 1643. D a r opera care l-a im pus lum ii savante ;i i-a asigu
ra t u n num e n literatu ra istorico-geografic a vrem ii a fost u n m anual de geografie, cu u r
m to ru l titlu :
M ed u lla Geographiae practicae, Peregrinantium im prim is usu i d einde H istoriarum et
rerum hoc tem pore belicosissimo gestarum gerendarum que cognitioni accom odata. . . auctore
D avide Frolichio, M athem atico Caesareopolitano, ap ud G epidas C arpathicos. . . Partim expe-
rientia atque oculari observatione, partim lectione neotericarum Geographorum concinnate.
T ypis B artphentibus, A nno 1639.
In aceast lucrare, care cuprinde experiena a 12 ani de cltorii ;i studii, gsim o
interesant descriere a T ransilvaniei aa n u n se prezin t aceast ai. sub dom nia m arilor
prin cip i G abriel Bethlen i G heorghe R ikczy I, fcnd n s i largi m p ru m u tu ri d in Cho-
rographia Transilvaniae a lu i R eicherstorffer. Frolich a cunoscut T ransilvania n 1630, adic
la u n an d u p m oartea lu i Bethlen i nscunarea lu i G h. Rkoczy I. A venit aici, la invi
taia p rieten u lu i su J. H . A lstedius, profesor la C olegiul din A lb a Iulia, cu scopul de a
aduna m aterial p e n tru o carte a sa: C hronologia Pannoniae, la care lucra de m u li ani. Aceast
carte n-a ajuns s fie tip rit i, rm as n m anuscris, s-a p ierd u t; dar cu acest prilej, d u p
sfatul p rieten u lu i su A lstedius, a lu at h o trrea s scrie u n tratat de geografie, care dup
n o u ani a i aprut.
A a a lu a t natere M ed u lla Geographiae Practicae, d in care dm n traducere descrierea
de m ai jos.

www.dacoromanica.ro
D E S P R E T R A N S IL V A N IA 1

1629 39

C ap. X

T ran silv an ia are ca vecini la apus U n g aria, / / p . 363


la m iaz-n o ap te R u ten ia, la r srit M oldova i la m iazzi a ra R om neasc. P- 364
Lungim ea ei este de 24 de m ile germ ane i to t a tta lim ea.
A ceast p ro v in cie se bucur n cea m ai m are p a rte de o clim tem pe
ra t . In locurile m ai joase i aflate m ai la sud m ai ales la A lba Iu lia
cld u ra este apro ap e de n e rb d at v ara, i abia am p u tu t, s m ap r de ea
ascunzndu-m n odile cele m ai retrase. D im p o triv , n locurile m ai m un
toase aerul este cu m u lt m ai plcut. ndeobte T ran silv an ia are aceeai clim
ca i U n g aria.
i p m n tu l ei este, ca i al U ngariei fo arte bogat de la natur,
n aur i arg in t, i unele ru ri p o a rt firicele de au r i uneori chiar buci

1 T raducerea s-a f cu t dup M ed u lla geographiae practicae, cap. X, pp. 363 378
{ tex t la tin ).

45

www.dacoromanica.ro
m ari p n la un fu n t i ju m tate2. M inele m etalurgice m ai nsem nate se
gsesc la Z la tn a i la Baia M are unde se scot uneori buci m ari de au r din
cel m ai curat. i acest belug de aur este dovedit ndeajuns p rin m onedele
antice de aur ale rom anilor care se m ai scot fo arte des acolo din p m n t
chiar i acum n zilele noastre.
M ine de arg in t se afl la B aia de A rie3 i R o d n a 4, unde se m ai scoate
i aram am estecat cu aur i argint. O e l5 se gsete la C iuc, fier la T rscu
i H u n ed o ara. D in m inele de aram se scoate antim oniu i sulfur foarte
b u n se extrage n M aram ure i n m ai m ulte alte locuri, i se tran sp o rt
n alt p arte.
C ereale de to t felul se p roduc din belug i nu cred s se gseasc n
lum e un loc unde s creasc m ai bine grul ca n aceast T ransilvanie cci
aici paiul grului este aproape to t a tt de ta re i de lung ca trestia. Locui
to rii nu m nnc alt pine dect de gru. G rul siligo"6 este cu ltiv at m ai
rar. C u acesta ca i cu m eiul din care este m are belug se ngra
porcii i alte vite. n afar de acestea se m ai afl aici un soi de cereale,
p u in cunoscute n alte p ri num it alac7, al crui p ai i spic aduc cu orzul.
C u acesta i cu fasole obinuiesc iobagii s-i ngrae vitele. O rzu l nu crete
p rea bine i cum locuitorii beau vin, ei nu-1 folosesc nici la facerea berii.
N u se p rea pricep la p reg tirea berii, de aceea berea lor, de cele m ai m u lte
ori, e lipsit degust, este tulbure, n e filtra t ideci nesntoas.
V inul, care se face din belug, este m ai bun dect vinul rom nesc,
francez, m arch ez"8, austriac, m orav, d ar m ai prejos de cel rom an i un
guresc: conine m ai m u lt ta rtru i este m ai sulfuros, i din aceast pricin
366 provoac / / a rtrit la m ini i la picioare9. V inuri m ai sntoase i m ai ta ri
se fac la A lb a Iulia, D eva, A iud, B iertan, Fene i M edia.
C m pul este p lin p retu tin d en i de cirezi de v ite: din acestea se vinde
adesea cu 7, 8 florini boul cel m ai zd rav n , care n G erm ania se d cu
50 60 de taleri. C arnea de v it se vinde cu 2 bani funtul sau toam na
m ai ales cu 1 b an 10. P e lng aceasta ei cresc cai de v i aleas i iui la
fug, pe care strinii i cum pr cu p re bun.
* Sesquilibralia. F u n tu l are circa Vi kg.
3 O ffera. N um ele corect este n ungurete O ffenbnya n germ an O ffenburg. . .
4 Iladna.
C h d ib s. . . .
8 Siliginem , specie d e g ru ales. E o contrazicere evid en t n tre prim a parte a frazei
i urm area privind folosirea acestei specii cultivate m ai ra r p e n tru ngrarea vitelor.
7 A lica.
8 M archiaco. C om itatul M ark se afl pe ru l L ippe n apropierea R inului.
* Chiragram e t podagram . '
10 P reu rile de m ai sus se confirm p rin date oficiale. In 1627, deci cu 3 ani m ai
nainte d e a veni Frolich n A rdeal, p reul u n u i bou de m rim e m ijlocie era fix at de
d ieta rii la 10 florini, d a r fu n tu l de carne foarte bun costa 2 bani, i m ai p u in b u n
1 Vi bani. Cf. M onum enta Com itialia R egtti Transilvaniae, voi. V III, p. 472.

46

www.dacoromanica.ro
S nt albine din belug, a tt de cas ct i slbatice, m ai ales n regiunea
O ltu lu i11. D e la acestea strn g ei din belug, cear i miere, i fierb un
m ied12 generos de aceeai calitate ca cel lituanian, dres cu ierburi aductoare
de sntate i cu un fel de arom ate i-l v n d cu p re m are n rile vecine.
P d u rile snt pline cu to t felul de slbticiuni. Se gsesc cai slbatici,
cu coam a p n la p m n t13, apoi cerbi, cprioare, vulpi i iepuri fo arte m ari
ale cro r piei se folosesc la m brcm intea fem eilor. L upii i urii n prile
rii de Sus14 i n regiunea rii O ltu lu i, se adun / / uneori n haite de i. 367
cte 30 40 i ap ro ap e n fiecare noapte de iarn sfie civ a cai. n a ra
de SusK se realizeaz frum oase ctiguri, cci un cap de fam ilie poate scoate
n tr-u n an < d in pieile v n d u te > trei p n la p a tru sute de florini, o sum
pe care cu greu ar putea-o scoate, m uncind la vie, podgoreanul din re
giunea vecin lor, cci n regiunea lor nu snt vii.
Pe lng aceasta, cm pul este p retu tin d en i acoperit cu to t felul de ier
buri de leac i cu iarb obinuit. n preajm a satelor i oraelor, pe lng
gard u ri cresc din belug pelinul, bozul15 i ridichile.
A re ru ri bogate n peti. D in tre acestea trei i anum e C riul, M ureul
i O ltu l snt navigabile. S n t i ru ri care p o a rt aur la vale.
P d u rile i m unii, a tt m unii C a rp a ilo r ct i cei din < s p re > ara
R om neasc, o ncing ca o coroan, mai m ult chiar: aproape c nu se poate
m erge de la un ora sau sat la altul altfel dect p rin tre dealuri i m uni
pduroi, d in tre care cei mai n ali se afl aproape n inim a T ransilvaniei,
lng p rea p u ternica cetate ce se cheam F gra; i aceti m uni neum blai
sn t acoperii cu z p ad venic.
A ceast a r a fost num it T ran silv an ia, d u p m ulim ea pd u rilo r,
deoarece nu se p o ate in tra i iei din ea dect p rin p d u ri. A stfel i ungurii
o numesc E rd ely, adic loc p d u ro s18, ia r germ anii Siebenbiirgen11, dup p. 368
cele apte orae n t rite sau ceti principale ale lor, cci B urg n lim ba
germ an nseam n cetate sau n t ritu r .
A re trecto ri fo arte puine i foarte nguste, ceea ce este spre folosul
locuitorilor n ap rarea lor m p o triv a n v lirilo r dum ane. Cele m ai nsem
nate d in tre ele snt urm toarele o p t: 1) B ran n apropierea B raovului, spre
a ra R om neasc. 2) T u rn u R ou, la 2 mile ardelene spre apus de Sibiu.

11 D istric tu l A tlta n d ic u i, dup germ . A ltland, care cuprindea scaunele sseti Sibiu,
N ocrich, Cincul M are i Cohalm .
12 M ulsitn.
13 Caii slbatici sn t am intii i de Bonfinius, Rerum Ungaricarum decades quatuor cum
dim id ia , Basel, 1368, p. 3, de asemenea i de geografii italieni.
14 Oberland = regiunea Bistriei.
15 Ebulus.
16 Sllvosum locum .
17 P en tru discuia p rivitoare la num ele de Siebenburgen vezi i relaia lu i Verancsics,
n Cltori, I.

47

www.dacoromanica.ro
3) P o a rta de Fier, aproape de O rtie i M ure18. 4) T recto area din preajm a
C lujului pe ru l C ri19, 5) cea de lng D ej20, p e ru l Some, 6) cea din
p reajm a B istriei, 7) cea de la C iuc21 n Secuime, 8) cea de la B uzu n
Secuime.
O d in io ar ardelenii22 p u teau d a p n la 90 000 de soldai, secuii peste
60 00023. ^
T ran silv an ia este locuit de germ ani sau sai, unguri, secui i rom ni24.
L im ba sailor are savoarea vechei saxone; n loc de w as i das, ei zic w a t i
dat-, n loc de unser B ro d t ei zic anser Brut-, n loc de K rebs zic K ribs. Ei
numesc cu dispre pe germ anii im igrai, M oser-i25 num e al crui neles
nici ei nu-1 p o t lm uri i snt n cred in ai c ei snt cu m u lt m ai de soi
dect to i ceilali germ ani. / / Aceti vechi germ ani ns n-au fost adui n
T ran silv an ia de m p ra tu l C aro l cel M are, cum scriu unii (cci nu exist
dovezi c m p ra tu l C aro l cel M are a r fi p u rta t rzboi n P an o n ia sau n
D acia), ci de G heiza, regele m aghiar, fratele lui L adislau cel sfn t26, cum
dovedesc vechile diplom e existente ale oraelor lor, sau p o ate snt urm aii
vechilor germ ani, daci i gei27, care au locuit odinioar n P an o n ia, d u p
cum dovedesc eu pe larg n a m ea C hronologia P an o n iae"28.
Aceti sai urm eaz religia lu tera n i bisericile lor snt cu rate de
idoli i chipuri cioplite. Se m ai gsesc p rin tre ei fo tin ien i29, d a r num ai la
C luj i T u rd a i m prejurim ile acestora.

18 M eresch, form a sseasc a n um irii germ ane M eerisch P oarta de fier, prin care
se face trecerea din T ransilvania n Banat, se afl n valea B istrei, spre apus de O rtie.
H iltebrand, care m p ru m u t m u lt de la Frolich, situeaz Poarta de F ier pe ru l M ure ( ! ) .
19 Keresch. Este trectoarea de la Ciucea.
20 Desch. P rin im leul Silvaniei rzbete la T isa. E ste P oarta M eseului.
21 Schuck. Este pasul G him e.
22 Este vorba de com itatele nobiliare regale d in T ransilvania care depindeau de voie
vodul T ransilvaniei, spre deosebire de secui aflai sub corniele secuilor.
23 Frolich i ia inform aia de la R eicherstorffer care scria n secolul al X V I-lea, de
aceea i adaug: odinioar (vezi Cltori, I ) . D atele sn t ns exagerate aici n p riv in a
secuilor. Pe la m ijlocul secolului al X V I-lea, Verancsics evalua la 30 000 num ru l lu p t to ri
lo r secui. La inspecia din 1602 n u s-au prezentat dect 9 435 de secui. D a r sub M ihai
V iteazul n um rul lo r a fost m ai nsem nat.
24 Valachi.
25 A supra acestui p unct vezi H ilte b ran d , care pornete de la tex tu l lu i Frtjlich, d a r
i d o extindere m u lt m ai m are.
26 C onfuzie n tre G heiza I i G heiza al II-lea. A cesta din urm , care a adus pe sai
n T ransilvania, n u era frate cu L adislau I ci cu Ladislau al II-lea.
27 V eche confuzie ntre daci i danezi, precum i n tre gei i goi, care a avut oare
care rsunet la erudiii din secolul al X V I-lea.
28 L ucrare rm as n m anuscris i pierd u t.
29 Photiniani, num ire dat n batjocur unitarien ilo r, d u p P h o tin u s episcop de Sirm ium ,
a crui n v tu r a fost condam nat, de sinodul ecum enic d in 351. Ei sn t u n ii i aceiai
cu arienii, de care vorbete Possevino n Descrierea Transilvaniei. Cf. voi. II al seriei
de fa.

48

www.dacoromanica.ro
S enatul lo r este a lc tu it din consul, judele regesc, judele de scaun, p ri
m arul stesc (sau H a h n ) i 12 ju ra i sau asesori. N u snt juzi regeti n
toate oraele, ci num ai la Sibiu, M edia, Sighioara, Sebe, R upea, O rtie.
C onsuli se gsesc la Sibiu, Sighioara, M edia i R upea.
P o rtu l b rb ailo r este la fel ca al ungurilor, / / totui le place ca hainele P- 370
i an teriile30 lo r s fie m ai bogate n lrgim e. i unii nu se sfiesc s p o arte
to a t v a ra pe aria cea m ai m are haine cptuite cu b lnuri de vulpe sau
de lup. P reo ii p o a rt o vest p u rp u rie, u n b ru rou sau albastru i o m an
tie de coloare nchis, num it p o p u lar reverend. P reoii de la trg u ri au
de obicei, v en itu ri m ai m ari din dijm a vinului i a celorlalte produse dect
cei de la orae, care i prim esc stipendiul n bani.
D e aceea p ro m o v area se face de la orae m ai m ari n trg u ri. P rin
cipii hotrsc an u al censul bisericesc, care se strnge n cele o p t capitluri
p aro h iale num ite lao lalt U niversitas".
P o rtu l femeiesc31 nu este destul de p o triv it nevoilor. H ainele snt
strm te, stingheresc m icrile i num ai la spate au ceva creuri. Las desco
p erite ceafa i gtul, p n la um eri. i acoper piep tu l cu m ari p a fta le ro
tu n d e de arg in t a u rit i m podobite cu pietre scumpe, d a r acestea snt a tt
de grele, n c t dac fem eia sau fa ta se apleac ori ct de p u in i se dezgo
lete p iep tu l trezin d n cei de fa sau ruine sau dorine nengduite. U nele
flindu-se cu p a fta le ce nu le a p a rin n fa a curtezanilor, v n to ri de zestre,
i pclesc32. N u -i m podobesc capul nici cu cununi de flo ri nici cu panglici
de legat p ru l, ci l las s cad pe um eri. / / D a r p o a rt o diadem fie din P- 37i
m tase cu rat, fie de arg in t, asem ntoare cu p afta lele m podobite de care
am am in tit. Femeile m ritate se m brac cu o rochie neagr, larg i f r
creuri. M ai folosesc i ube lungi de blan de iepure f r alt^ fa de dea
sup ra33. N u -i ngduie s p o arte com nace34 fcute din m tase sau din
piei de m us Fennicus"35, i-i acoper capul cu o scufie38 roie sau alb de
bum bac. Pe lng aceasta vduvele ct i femeile foarte b trn e i nfoar
capul i n tr-o n afram subire de bum bac.
S trin ii n trecere37 i alii, la recom andarea vreunui dem nitar m ai n a lt
de la curte, cap t cu uurin de la principele T ransilvaniei salv-conduct
30 T o g is et tunicis.
31 O descriere am nunit, la T o p p e l t i n u s , O riginei e t occasus Transylvanorum ,
L ugduni, 1667, p p . 96107. , ,
32 Quaedam in alienis jib u lis superbientes procis, opibus inhiantibus fu cu m faciunt.
33 Pelliceis quoque, oblongis leporinis absque superinductura utuntur. A djectivul lepo-
rinis, probabil, neles n sensul unei categorii ntregi de blnuri cu p ru l scurt i n u n sen
sul strict de blan de iepuri.
34 M itris. ' '
35 N eidentificat. M u s este u n num e general p e n tru roztoarele m ici. A stfel erm ina e
n um it m us ponticus.
36 V iltis.
37 Peregrini.

49

www.dacoromanica.ro
i scrisoare de liber trecere p rin to a t T ran silv an ia, cu care p o t cltori
d in tr-u n ora n altul, i acolo snt in u i n osptrii, din grija prim arului,
num it p o p u la r H a h n , cte dou-trei zile, cu m ncare i b u tu r din belug,
pe cheltuiala obteasc i apoi snt dui m ai departe. A ceast b u n voina
a p rin cip elu i fa de cltori i de servitorii acestora, pricinuiesc zilnic
neplceri locuitorilor, i-i cost b ani grei.
O raele m ai frum oase, m ai nsem nate i nzestrate cu privilegii snt
locuite de sai i < e le > snt 7 la num r. D in tre ele, cel d in ti i to to d a t
cap itala < lo r > este Sibiul38, aezat pe rul C ibin, n tre m latini i eletee,
p . 372 cld it p a rte pe deal, p a rte n es. Se distinge p rin casele lui fo arte n alte //
i se m ndrete cu bastioane i anuri adnci. P rin aezarea i p rin n tin
derea lui, p o ate fi co m p arat cu V iena. Se flete cu edificii m ndre, acope
rite cele m ai m ulte cu igl. T o ate strzile snt scldate de p raie. D in p ri
cina aerului um ed i nesntos < d a to r it m latin ilo r> nu e p rea p o p u la t; din
aceast cauz locuitorii prsesc chiar i casele foste odinioar din cele m ai
de seam. F o arte adesea locuitorii se m bolnvesc de a rtrit din cauza con
sum ului de vin n crcat de sruri. A ici i in ad u n rile celelalte ase orae.
Este vestit p en tru p in ea i m iedul fo arte gustos ce se face aici. Biserica i
unele p o ri p o a rt inscripii rom ane. T ip o g rafia acestui ora a fost p n g rit
n chip ruinos, m ai anii trecui de M arcus P istorius39, gur rea i suflet
negru, care i-a tip rit nepedepsit, cteva c ri n ea.
La o m il de Sibiu se afl ocna de sare de la O cna Sibiului, nem ete
Salzburg, d in care se scoate m u lt bnet. N u d ep arte de Sibiu se gsete tr
gul C isndiei40, cu un castel puternic, i de n tin d ere m ijlocie. Aici se lu
creaz seceri fo arte bune. C eva m ai jos de C isndie este C isn d io ara41
cetatea ei de p ia tr , n care, n tim p de rzboi, locuitorii i adpostesc ca
n tr-u n azil to ate bunurile.
P- 373 2) B raovul, un ora p o p u lat, v iz ita t p en tru trg u rile lui sptm nale,
este aezat n tre m uni fo arte frum oi. Este n t rit cu zid u ri n alte i basti
oane, d ar d in cauza ngustim ii v ilo r, n-are anuri. Se m ndrete cu cldiri
alese, care ns snt n cea m ai m are p a rte acoperite cu indril. Pe toate
strzile curg priae care car gunoaiele la vale. A re trei suburbii m ari,
d in tre care una este locuit de b ulgari42, a doua de unguri i a treia de
sai i secui. Io a n H onterus, a n fiin a t aici i a introdus reform a n biseric

38 C ibinium . In descrierea oraelor, au to ru l folosete n repetate rn d u ri pe Reicher-


storffer.
39 T ipograf la Sibiu n tre 1629 i 1657.
40 H elta. T o t pasajul este luat din R e i c h e r s t o r f f e r , Chorografia.
41 M o n s S. M k h a elis.
42 Confuzie din cauza n um irii de Schei , dat acestei suburbii locuite de rom ni,
care i aveau aici i biserica n care se slujea n lim ba slavon.

50

www.dacoromanica.ro
i n coal; totui m ai anii trecu i oasele lui au fost scoase, cu m are n d rz
neal d in m o rm n tu l bisericii i n locul lui a fost pus cad av ru l unui prost
oarecare. (Aici trebuie nsem nat, n treact fa p tu l c ardelenii, n loc de les
pezi funerare, acoper m orm intele noi cu covoare turceti sau persane de
m are p re )43.
D istrictu l n care se afl B raovul se num ete Brsa sau a ra Brsei i
este la m arginea T ran silvaniei < s a u > cum se spune p o p u lar: D a das deutsche
V ater unser ein ende h a t44. < a ra B rsei> este foarte atr g to are i este
astfel m p rit , c ap ro ap e ar putea fi num it o a doua T ransilvanie. Este
nco n ju rat din to ate p rile de m uni p duroi i de m uni n ali, din acei
care d esp art < m a i> la r s rit T ran silv an ia i ara R om neasc. D e secui
este d esp rit p rin ru l O lt. / / S pre apus, adic pe unde se vine din Sibiu >. 374

n a ra Brsei, la 3 mile, se n a l m untele n a lt i pduros num it P durea


C od lii45, d u p trg u l C odlea46, aezat dincolo de m unte, v estit p en tru bise
rica lui bine n t rit i p e n tru berea sa. A ceast regiune47 produce din belug
cereale i este ca un g rn ar al neam urilor vecine.
3) Sighioara, este aezat lng ru l T rn a v a p a rte pe deal, p a rte jos,
la poalele dealului. P a rte a de jos nu este aa de < b in e > n t rit ca cea de
sus, care are chip de cetate, are ns m ai m uli m eteugari, deoarece are
din belug ap precum i alte lucruri de treb u in .
4) M edia, aezat n inim a T ransilvaniei, este vestit p rin uciderea lui
Ludovic G ritii48, g u v ernatorul49. A re pe deal o biseric n t rit , dup obi
ceiul acestei naiuni, care i ntrete bisericile n chip de castel. P m n tu l
lui e b o g at n vinuri.
5) B istria este cld it lng ru l B istria n tr-u n loc bogat n vinuri.
E ste un ora frum os i puternic. L ocuitorii de aici vorbesc lim ba g erm an i
m ai cu rat dect n celelalte orae, d a r n rn d u rile plebeilor snt m uli guai,
surzi, m ui, nebuni, din cauza aerului i a apei.
6) Sebe, este un trg , a p ra t din spre apus de m latini i eletee. C l
dirile nu sn t prea deosebite.

43 A dic m orm intele d in biseric. Asem enea covoare se p o t vedea i azi a tm ate n
bisericile din Braov, Sibiu, M edia i Sighioara.
44 U n d e se sfrete (ro stirea ) tatlui no stru " (adic la extrem itatea regiunii sseti).
45 D e r Z eydenw aldt. Este vorba de m unii Peranilor care despart a ra B rsei de ara
O ltu lu i.
46 Zeyden.
47 A dic to t a ra B rsei. Cf. R e i c h e r s t o r f f e r , op. cit., de la care este m p ru
m u tat chiar fraza aceasta.
48 P e n tru uciderea lu i G ritti, la M edia, la 28 septem brie 1534, vezi cele trei relaii
din Cltori, I.
49 Z polya, p e n tru a-i asigura protecia lui la P oart, l num ise guvernator al U n
gariei.

SI

www.dacoromanica.ro
7) C luj, lng ru l Some, este un ora ntins, bine p o p u la t, vestit pen
tru trg u rile sale i ieftin tate a cerealelor. Este locuit m ai ales de fotinieni50,
care au n m n conducerea. Aici locuiesc unguri, care n celelalte ase orae
nu snt p rim ii n rndurile orenilor51. P rincipele T ransilvaniei a convocat
aici de cele m ai m ulte ori dieta rii. A ici se p o ate vedea casa n care s-a
nscut M atei C o rv in u l i aceea < n care s-a n sc u t> tefan B ocskay52.
L a p o a rta cetii53 se p o ate vedea o inscripie a lui T ra ia n . Aici se afla
tip o g rafia fotinienilor.
A lb a-Iu lia, lng rul M ure; < e s te > vestit p en tru cetatea ei, reedina
principelui, precum i p en tru gim naziul ei. C etatea este p lin p retu tin d en i de
ruinele vechilor p a la te i de rm ie rom ane54, d in tre care ns cea m ai m are
p a rte au fost duse la locuina principelui i n casa B th o ry 55, n care se
a fla m ai n ain te tip o g rafia i m onetria, iar astzi servete de locuin p ro -
376 fesorilor. n p o a rta oraului snt sp ai n p ia tr R om ulus i Rem us / / sugnd
de la lupoaic. Biserica m ai m are56 este m podobit cu m onum entele m ultor
regi i prin cip i. R uinele din suburbii snt m rtu rii sigure ale m reiei de
odinioar. C ci o dinioar a fost c a p ita la regilor D aciei57. A stzi este un trg
n co n ju rat cu zid u ri de p ia tr , locuit de unguri.
T u rd a se afl lng ru l Arie, bogat n aur. Este un trg vestit p en
tru ruinele sale antice, p in ea sa cea alb i m ndrele sale ocne de sare, d ar
este o tr v it de erezia fotinian.
A iud: este un trg ; are un castel. n p ia se poate vedea o inscripie
veche.
O rtie, trg n t rit lng ru l M ure; dup ce C lujul s-a ab tu t de la
ad e v ra ta n v tu r a lui H ristos, acesta a fost p rim it n locul lui n rndul
oraelor sseti. Este locuit de germ ani. A re p m n t fo a rte ro d ito r.
D ev a este o cetate cld it pe un m unte n alt.

50 A rieni, u nitarieni.
61 P en tru regim ul m ix t de la C luj, vezi R e i c h e r s t o r f f e r , n Cltori, I.
62 tefan Bocskay, p rincipele T ransilvaniei (1604 1 6 0 6 ).
53 Porta urb'ts portina. A m n u n tu l este m p ru m u tat to t de la R eicherstorffer care d
i inscripia.
54 A dic inscripii cu care i m podobeau m agnaii casele.
66 D o m u m B athorinam .
66 Fosta catedral catolic n care erau m orm intele: reginei Isabela Z polya i al lui
Ioan Sigism und regele ales , fiu l ei. A li regi n u se m ai pom enesc acolo. D in tre prin cip ii
T ransilvaniei, singurul catolic n g ro p at aici este cardinalul A n d rei. C eilali to i sn t calvini:
tefan Bocskay, G abriel Bethlen, G heorghe Rkczy I. etc. D a r despre cel din urm nici n u
poate fi vorba n textul lu i Frolich, care descrie T ransilvania d in anul 1630.
67 A firm aie greit m p ru m u tat de la R eicherstorffer.

52

www.dacoromanica.ro
B iertan 58 are v ii fo arte bune; aici i are reedina cele m ai adeseori, epis
co p u l bisericilor sseti.
H u n e d o a ra a fo st cld it n tre m uni, n tre trectorile V ulcan i O rlea59,
ap ro ap e de ruinele U lpiei T raian e sau Sarm isegetuza, odinioar ora strlucit
i fo a rte ntins. A re mine de fier.
D e v a este vestit p en tru minele m etalifere.
R u p ea, trg m are, este vestit p en tru o cetate pe stnc60 are ocne de p . 377
sare61 i p m n t ro d ito r.
V in 62, adpostete m uli anabaptiti.
Saschiz63, K yod, este un trg m are, ca o cetate cldit pe o nlim e.
P roduce v in acru.
eica M ic este v estit p en tru v inul ei bun.
A g n ita are to t felul de m eteugari i mai ales fo a rte buni fierari, d ar
p m n tu l ei produce un vin acru.
C etatea de B alt este n co n ju ra t din to ate p rile de ap.
F gra este aezat n loc m ltinos i es; are o cetate a tt de puternic
n c t nu p o ate fi cucerit p rin m inare64.
A b ru d i Baia de C ri snt orae m iniere, vestite p en tru minele lor
de aur i de argint. P streaz nc urm e ale an tich itii. L ocuitorii lo r snt
sai i rom ni.
Z latn a M are i M ic a fost odinioar un ora fo a rte m are, dup cum
apare din m onum entele vechi. A stzi este locuit de rom ni i este vestit
p en tru minele m etalifere.
H aeg , trg n co n ju rat de dealuri i m uni, este locuit de rom ni i
unguri.
H u st este o cetate cldit pe o n lim e i fo arte p uternic. i. 378

68 B erthalinum . B iertan a fost reedina episcopilor sseti din 1572 p n n 1868,


cnd a fo st m utat la Sibiu. Biserica sseasc, u n castel bisericesc, nco n ju rat cu dou
rn d u ri de ziduri, cu tu rn u ri i bastioane, adpostete m orm intele m ai m ultora d in tre episcopi.
V ezi S i l v e s t r u M o l d o v a n , ara noastr, Sibiu, 1894, p. 347.
69 Orlae, m unte lng H aeg. Frolich d num ele de trectoarea O rlii, P orii de Fier
a T ransilvaniei, care se m ai num ete i trectoarea Z iceni, de la satul aezat la intra
rea ei.
60 A rce scopulosa. P entru descrierea i istoricul cetii, vezi S i l v e s t r u M o l d o v a n ,
o p. cit., p. 238.
61 A firm aia greit. N u se gsete sare la R upea.
82 V iz (greit, n loc de V in z ). Este V in u l de jos; aici a colonizat G abriel Bethlen,
principele T ransilvaniei, la 1622, pe anabaptiti, asigurndu-le libertatea religioas, d a r lim i
tat la teritoriul acestei localiti. V in u l m preun cu V u rp ru l vecin au fost odinioar
posesiuni ale lu i R adu de la A fum ai.
63 K ysd in u m K ayst. P entru castel vezi am nunte la S i l v e s t r u M o l d o v a n, op. cit.,
p . 341.
84 Cunicttlis expi/gnari non possit (adic prin sparea de galerii p e n tru m in are).

www.dacoromanica.ro
G rd ite65 este pe locul vechei cap itale, ale crei ruine le rscolesc ade
seori rom nii, scond din m runtaiele p m n tu lu i geme, m onede i alte m o
num ente antice66.
A tta s-a p u tu t spune pe scurt despre T ran silv an ia, a v o rb i m ai pe larg
nu ne ngduie spaiul.

66 V ir h e ly .
68 Inform aia e lu at to t de Ia R eicherstorffer.

www.dacoromanica.ro
ANGELO PETRICCA
DIN SONNINO
(? 1673)

M in o ritu l conventual A ngelo Petricca d in Sonnino, care


a ocupat p n trz iu po stu ri de rspundere n reeaua Propagandei, precum i n ierarhia o rdi
n u lu i su, a slu jit ca m isionar n U ngaria, trecnd apoi i n rile noastre, unde a rm as
6 ani ( 1632 16 3 8 ). E l nsui declara c a fost m isionar al C ongregaiei n am ndou rile.
V in e m ai n ti n M oldova m preun cu a lt m isionar, Francesco A ntonio d in San Felice, amn-
d o i recom andai d om nului A lexandru al V U I-lea de ctre am basadorul F ranei la Poart,
G oum ay. I n 1636, am ndoi se afl n a ra Rom neasc, de unde vor pleca m ai apoi la
C onstantinopol. L a B ucureti, dom nul i d p e n tru m isionarii si, biserica d e lem n cu 6 chilii
nconjurtoare ridicate poate de A ntonio de V ia n ain te de 1629. Se pare c a contribuit
i e l la m buntirea i sporirea ei. D e u n interes deosebit este evocarea ndem nului lui
M atei Basarab ctre cretinii din O ccident s se ridice contra turcilor.
ncep n d d in p rim v ara anului 1639, Petricca se afl la P era ca vicar general d e C onstan
tinopol. M ai m plinete totodat i fu nciile d e com isar general n O rie n t i T ransilvania i
de prefect al m isionarilor din a ra Rom neasc i M oldova. A pstrat titlu l de prefect

55

www.dacoromanica.ro
p n n 1640. D u p 10 ani l gsim ca provincial al Rom ei, ca p rocurator al m nstirii
S finilor A postoli d in Rom a, u n d e i scria B onaventura d in Cam pofranco p e n tru a-i cere s
intervin p e n tru p la ta subveniei m isionarilor.
In 1652, Francesco M a ria Spera, ncheindu-i darea de seam, l indic p e el ca b u n
cunosctor al m p re ju rrilo r din rile noastre. M oare n 1673.
D e la Petricca a rm as, n tre alte scrieri, u n tratat m anuscris despre m ilocul de a n
vinge lesne p e tu rci" (D e l m odo facile d'espugnare il T u rc o ), n care se ocup, n treact,
i de rile noastre.
A fo st p u blicat d u p m anuscrisul p strat n copie n Biblioteca V itto rio E m anuele din
Rom a, de ctre C ervellini, n revista B essarione", 1 9 1 2 .
P rile priv ito are la rile rom ne au fo st publicate de N . Iorga n S tu d ii i docu
m ente . . . , voi. X X , p . 199 ?i de I. C. F ilitti, D in A rh iv e le V aticanului, I, p p . 97 98,
doc. n r. C il i C U I, d u p o alt copie.
Petricca a p u b lic a t i o lucrare in titu la t: D e nohilitate eiusque origine et d e recta
form a regnandi ad Principes Laicos ac d e ludabili subditorum observantia erga Principem ,
Rom a, 1652.
A ctivitatea sa a fo st u rm rit de G . C linescu n studiile A lc u n i m issionari cattolici,
D ip l. Ital.", I, p p . 22 23 i A lt re no tizie (loc. cit., II, p . 3 0 9 ), d u p care a fo st alctuit
i n o tia d e fa, precum i de Sadi Ionescu n B ibliografia c l to r ilo r ... p. 131.

S6

www.dacoromanica.ro
[F R A G M E N T D E S P R E S T A R E A C A T O
L IC IS M U L U I N A R A R O M N E A S C A

1640

n tim p u l din urm , un ora ntreg2 din p. 98


a ra R om neasc, nu m it C m pulung, a trec u t la legea catolic. i n acel
ora se a fl o biseric3 frum oas, cu locuin p en tru m isionari. Acest ora
este aezat la hotarele T ransilvaniei i locuitorii lui snt transilvneni din
vechim e, de rit catolic, care s-au aezat aici, la h o tare, din cauza fertilitii
pm n tu lu i.
E i fuseser am gii de un eretic4, d a r a d a t dum nezeu de s-au n to rs la
c red in a catolic, d u p cum este tiu t de ctre S acra C ongregaie5.
1 T raducerea s-a f cu t d u p fragm entul d in tratatul: D e l m ondo facile d espugnare il
Turco, publicat de I. C. F i 1 i 1 1 i n culegerea D in A rh ivele V aticanului, I, p. 98.
3 D u p cum re zu lt d in context este vorba d o a r d e catolicii trecu fi cndva la pro
testantism .
3 Brfia.
4 A dept a l lu i L uther.
5 R entoarcerea sailor de la protestantism la catolicism s-a petrecut n 1639. F e r -
m e n d z i n , A cta Bulgariae, X V III, p. 99; cf. i pp. 22, 23. I. B i a n u , V ito P ilu zi n
C olum na lu i T raian ", 1883, p. 151.

57

www.dacoromanica.ro
1640

D IS C U R S U L 8 D E S P R E M O D U L D E
A N V IN G E U O R P E T U R C I
I A -I A L U N G A D I N M U L T E R I
P E C A R E L E S T A P N E S C N E U R O P A

p. 98 [P etricc a am intete c a sta t 6 ani n M o ld o v a.] M ai adaug c snt < n


p rile acelea> , doi dom ni, un u l al M oldovei i cellalt al a rii R om neti,
i fiecare d in ei p o ate ridica, Ia p rim u l sunet de goarn, 25 000 de soldai,
i deoarece cele dou p ro v in cii se afl abia Ia o d istan d e 15 zile de
C o n stan tin o p o l, p o t s ridice arm ele c o n tra tu rcilo r, spre m area pagub a
p. 99 acestora. i a r face-o bucuros, oricnd, dac a r fi a ju tai de //p rin c ip ii cre
tin i, sau dac num iii p rin cip i s-ar ridica m p o triv a tu rcilo r i s-ar lu p ta
cu ei n alte p r i unde turcii snt vecini cu cretinii. Cei doi dom ni7 snt
fo a rte dornici s se rscoale, am cunotin de aceasta, deoarece am stat de
v o rb cu ei, fiin d m ult vrem e m isionar al Sacrei C ongregaii n cele dou
pro v in cii, b a ch iar dom nul rii R om neti, m i-a d a t, p e n tru ord in u l meu

8 La I o r g a , S tu d ii ; i docum ente, X X , p . 199: Trattato.


7 M atei Basarab in a ra Rom neasc, V asile L u p u In M oldova.

SS

www.dacoromanica.ro
clugresc o biseric8, av n d i m ulte ncperi p en tru locuit, n tr-u n ora
n care-i are reedina, anum e B ucureti i num itul dom n m i-a spus n m ai
m ulte rn d u ri: cum este cu p u tin ca p rin cip ii cretini s n-aib nici o m il
de a tia cretini care stau sub tira n ia turcilor, i s nu se gndeasc s r z
bune to ate jignirile pe care aceti tu rci le aduc lui H risto s M ntuitorul? U n
lucru este sigur: cei doi dom ni snt to td eau n a gata a se rscula m p o triv a
tu rcilor, dac a r fi n cu rajai i a ju ta i de com un acord, de p rin cip ii cre
tin i . . .

8 Este biserica de lem n cu cele 6 chilii ale sale, care a fo st apoi ars de Locadello,
spre a cldi acolo p ro p ria sa biseric, cu dependinele sale folosite de el i ca locuin.
V ezi relaia lu i Silverio P ilo tti, biografia lui L ocadello i relaia lu i Baksic d in volum ul
de fa.

www.dacoromanica.ro
PAUL STRASSBURG
(1595 1654)

P a u l Strassburg s-a nscut la N u rn b e rg in anul 1393,


d o i ani d u p stabilirea in acest ora a tatlu i su, ju ristu l A bel Strassburg v enit d in Saxonia.
C opilria a petrecut-o m p reu n cu cei trei fra i ai si la N iim berg. Studiile u n iv eisitare le-a
f cu t la A ltd o rf. I n 1613 este trim is n Italia, unde st trei ani, stu d iin d lim bile latin i
italian. C um u n frate m ai m are care era rezident al lu i M auriciu de H essa la curtea im pe
rial l-a chem at la Praga, unde se afla la d ezlnuirea rscoalei d in Boem ia, care a d eter
m in a t nceperea rzboiului de 30 de ani, el s-a a l tu ra t rsculailor p rotestani, el nsui fiind
calvin i a lu a t pa rte n tre altele la lu p ta de la M untele A lb, ajungnd cpitan. In 1624 este
recom andat de m in istru l englez d in C openhaga electorului p a la tin Frederic al V -lea, care se
afla refugiat la L ondra, la curtea socrului su Iacob I, d u p insuccesul m icrii d in Boem ia,
de care se legase p rim in d coroana acestei ri m potriva lu i F erdinand al II-lea de H absburg.
A ju ta t cu bani de regele A ngliei, care susinea d re p tu rile ginerelui su, Strassburg e trim is
ca agent al lu i Frederic la du m an u l H absburgilor, p rincipele T ransilvaniei G ab riel Bethlen,
s-i solicite altu rarea la aliana de la H ag a a rilo r protestante: A nglia, O landa i D a n e
m arca. D a r B ethlen a pretin s subsidii p re a m ari i astfel aceast p rim m isiune a rm as fr
urm ri. Peste p a tru ani avea s fie nsrcinat cu o n o u m isiune n T ransilvania, de ast
d at din p a rte a regelui Suediei G ustav A dolf, ajuns cum nat cu B ethlen, n urm a cstoriei

www.dacoromanica.ro
acestuia din urm cu C atherina de B randenburg. In 1628 , P aul Strassburg este fcut consilier
a u lic suedez ;i trim is ca diplom at s cear aju to ru l lu i B ethlen contra Poloniei ;i totodat s
susin p e C atherina n interesele ei bneti. E l m ai trebuia s obin i ncheierea u nui acord
c u priv ire la politica cuprului. T recnd p rin Polonia, Strassburg ajunge n septem brie 1628 n
T ransilvania, unde st u n an. D a r nici de ast d at m isiunea lu i n u e ncununat de succes.
B ethlen, avnd i el veleiti im periale, n u era dispus s le sprijine p e ale regelui suedez,
ia r C atherina i scria acestuia, plngndu-se de Strassburg c n loc s-i fie de aju to r i pune
piedici. La sfritu l anului 1629 , fiin d rechem at, prsete T ransilvania scurt vrem e nainte
d e m oartea lu i Bethlen i este n Suedia n ianuarie 1630 . D u p alegerea lu i G . Rkoczy
i se ncredineaz o m isiune nc i m ai com plicat. El trebuia n acelai tim p s obin sp ri
jin u l turcilor p e n tru p reten iile bneti ale C atherinei fa de noul p rincipe ceea ce, desigur,
n u p u tea fi p e placul acestuia i totodat s-l ctige p e Rkoczy p e n tru o colaborare
c u Suedia n G erm ania, m ai avnd i nsrcinarea s ralieze p e ortodoci i p e turci contra
m pratului. In trz iat de boal, el pleac abia n aprilie 1631 d in Suedia, m ai zbovind n
G e rm an ia p n n toam n, apoi p rin P olonia i U ngaria ajunge n T ransilvania, u n d e n cursul
lu n ilo r ianuarie-februarie ( 16 3 2 ) discut cu principesa vduv C atherina i prim ete instruciuni
p e n tru negocierile de la C onstantinopol. T recerea lu i p rin a ra Rom neasc a avut loc n p ri
m vara acestui an. In cursul trecerii sale a pus la dispoziia d om nului (L eon T om a) pe
un pictor din suita soliei, fa p t p e n tru care dom nul i m ulum ete p rin tr-o scrisoare d in 12 m ar
tie 1632. D in ap rilie p n n iu lie este la C onstantinopol, unde i se arat m u lt conside
raie, d a r n u reuete n m isiunea de a atrage p e turci n lu p t, acetia fiin d reinui de rz
b o iu l lo r cu Persia. R entors n T ransilvania, n tm p in rceal d in pa rte a p rincipelui, nem ul
u m it de zelul depus n aprarea intereselor C atherinei, i care se i plnge de el cancela
ru lu i Suediei. S ituaia capt o n to rstu r neateptat p rin trecerea la catolicism a C atherinei,
care caut s obin sp rijin u l H a bsburgilor p e n tru o m pcare cu Rkczy. Strassburg, p r
sin d T ransilvania, trece p rin B elgrad la C onstantinopol p e n tru a m piedica aceast m anevr.
Plecat apoi la V eneia, l aflm n prim vara anului urm to r (16 3 4 ) n Elveia, unde s-a
str d u it s determ ine p e grizoni ( G rau b u n d e n ") s-i uneasc forele cu suedezii contra im pe
rialilo r. T recnd apoi la F rankfurt, scrie acolo relaia despre p rim a sa cltorie la C onstan
tinopol, n care este cuprins i pa rte a referitoare la trecerea sa p rin a ra Rom neasc. Strass
b u rg a m ai fo st trim is n diferite m isiuni n O ccident. Se pare c l-a n so it p e O xenstiem a
i n F rana. La u n m om ent d a t este trim is la M eddem burg. In sfrit, n 1636 l urm eaz
p e O xenstiem a n Suedia, d a r serviciile sale n u m ai p reau a tt de necesare ca nainte. In
1637, cnd vine la Stockholm u n agent al lu i Rkczy p e n tru a re lu a legturile dinainte, el
fu lg er contra lu i Strassburg, care l-ar fi ofensat p e principe. C ariera lu i Strassburg continu
s-l poarte p rin ri strine: m ai n ti D anem arca, apoi O landa, unde se stabilete definitiv
la G roningen, cstorindu-se cu fiica m in istru lu i suedez de la H ag a. L a 1646 m ai face un
d ru m la Paris, ca nso ito r al contelui M agnus, trim is n m isiune oficial. M oare la 1634,
ase ani dup ncheierea rzboiului de treizeci de ani. Cele m ai m ulte am nunte biografice
d e sp re el se gsesc n discursul fu n e b ru ro stit de p astorul Sam uel G m iindt, la 1634, care a
fo st u lte rio r i tip rit i folosit m ai apoi de P a u l F reher n T heatrum V irorum eruditione
claroTum, N u m b e rg 1688, i de G . A . W ill n schia biografic din Nurnbergischeti Gelehrten

61

www.dacoromanica.ro
L e xiko n , n loc. cit., 1757. A rhiva lu i Strassburg p e anii 1626 1646 este pstrat la U niver
sitatea d in U psala. P ri din coresponden au fost publicate n 1701, la F ra n k fu rt p e M ain
n M o n u m en ta p ietatis et literaria virorum in republica et literaria illustrium selecta sau,
m ai recent, de A l. Szilgyi n legtur cu m isiunile din T ransilvania i T urcia. O p arte d in
m aterialul acesta a fost folosit i ca docum entare p e n tru istoria lu i G ustav A dolf.
Ju rn a lu l cltoriei lu i Strassburg, in titu la t P auli Strassburgi, Sueciae regis q u o n d a m - con
silia ii secretioris aulici et ad A m urathem I V Legai, relatio d e B yzantino Itinere ac negot'tis
in O ttom annica aula peractis, nec non d e sttu ac facie O rientalis Im perii, qualis erat circa
A n n . M D C X X X I I I , a fost p u blicat p e n tru p rim a oar de M ieg, n M o n u m en ta pieta tis
voi. II, pp. 185 226 ( Cltoria p rin Tara Romneasc, la pp. 200 2 0 4 ).
Ju rn a lu l lu i Strassburg a fost reprodus ntocm ai d e A l. Szilgyi n lucrarea G eorg
R kcz I im dreissigjrigen K rieg 1630 1640 m it U rkunden aus scbw edischen u n d nngari-
scben A rchiven, Buda-Pesta, 1883, p p . 83 12 6 . R elaia cltoriei lu i Strassburg n ara R om
neasc, greit datat, ca fiind din 1634, se afl la pp. 100 104.
Ju rn a lu l a m ai fost reprodus de Szilgyi n O kirattr Strassburg Pi 1631 1633i k i kd-
vetsege, es I R kczy G yorgy els diplom cziai osszekottetesei tortenetehez (D ocum ente p e n tru
istoria m isiunii diplom atice din 1631 1633 a lu i P aul Strassburg i -a prim elo r legturi d ip lo
m atice ale lu i G heorghe I Rkczy) B uda-Pesta 1882, publicat i n M onum enta H u n g ariae
H isto rica" (Cltoria p rin Tara Romneasc la pp. 100 1 0 3 ). '
T im o tei G p a r iu a reprodus num ai partea referitoare la aceast cltorie n A rh iv p e n
tru filologi i isto ri", B laj, 1867 p p . 12 16 , nsoind textul latin de o traducere n lim ba
rom n, reprodus apoi n R om n u l", X L III, 1899, nr. 274 276.
R elaia lu i Strassburg cuprinde am nunte asupra rodniciei, ven itu rilo r i fo relo r arm ate
ale rii R om neti, unele d in ele reproduse d u p inform aiile directe ale lu i Leon 'Torrta.
T o to d at autorul descrie prim irea sa la curtea dom neasc din B ucureti.
D e Strassburg s-au ocupat: M agnus M o m e r, ntr-o schi biografic publicat de Stock-
holm , n lim ba suedez. O versiune germ an a aprut n Sud O st Forschungen" n 1956,
p. 327 i u. sub titlu l: P aul Strassburg, ein D ip lo m a t aus der ze it des D reissigfhrigen K rieges
i A l. Szilgyi n B ethlen G bor 6s G ttsztv A d o lf osszekotteteseinek to rten e tih e z (D e sp re
istoria legturilor d intre G abriel B ethlen i G ustav A d o lf) n T ortenelm i T r (M agazinul
isto ric "), 1882, fasc. I (ianuarie m artie) pp. 249, 251 52, 258, 262 . D espre trecerea lu i
Strassburg p rin ara noastr au scris: D . P appasoglu, Istoria fon d rii oraului B ucureti, B ucu
reti, 1891, pp. 44 47; Ionescu-G ion, Istoria B ucuretilor, B ucureti, 1899, pp. 7, 103 107,
448, 530, 560, 579, 677; A l. Sadi Ionescu, B ibliografia cltorilor strini, p p . 128 1 30;
C. Bobulescu, L utarii notri: d in trecu tu l lor, B ucureti, 1922 , p p . 61 62; tefnescu-G alai,
C ontribuii bibliografice p en tru cunoaterea evo lu iei v ie ii p o p o ru lu i rom n, B u c u re ti,' 1920,
pp. 21 22 ; N . Iorga, Istoria R om nilor p rin cltori, B ucureti, 1928, I, pp. 283 287; idem ,
Istoria B ucuretilor, B ucureti, 1939, p p . 61 6 4 ; C. M oisil, B ucuretii vechi, pp. 1 5 -^ 1 6 ;
D . Caselli, P rim irea lu i P avel Strassburg la B ucureti n G azeta m unicipal, V (1936),.
n r. 240 (6 septem brie), pp. 1 2 ; A . Pom escu, U n suedez la curtea lu i L eon V o d ( 1 6 3 0 ) ,
idem , V II ( 1938 ) n r. 316 (27 m artie) p p . 1 2 ; i m ai recent E. Lozovan: Voyageurs nordiqnes
dans Ies pays roum ains n E tudes rom anes de L und" X V III (1970) p. 112.

62

www.dacoromanica.ro
R E L A T A R E A C L T O R IE I
IN A RA RO M A N EA SC A LU I PA U L
STR A SSB U R G , C O N S IL IE R S E C R E T
A L R E G E L U I S U E D IE I2 I SOL
LA S U L T A N U L M U R A D AL IV -L E A

1632

In tr-a p a tra zi a < lu n ii> m artie, am p lecat P- 12


d in B raov cetate de seam i vecin cu terito riu l rii R om neti, spre a
m erge la T rgovite, odinioar cetate de scaun. Acolo a trim is dom nul i
voievodul de neam grec Leon3 pe slujbaii si4 p en tru a ne nsoi spre capi
ta la Bucureti, care este acum reedina i locuina dom nilor.
C n d nu m ai era m ult p n s ajungem n ora, dom nul a h o t rt s-mi
ias n ain te cu un n u m r m are de ostai i chiar cu steagurile rii R om
neti, d a r eu, d in diferite m otive, am m piedicat acest lucru.

1 T raducerea s-a f cu t d u p textul latin p ublicat de T im otei C ipariu, n A rh iv u p en tru


filologi i istori", Blaj, 1867, p p . 12 16.
2 G ustav al II-lea A d o lf (1611 1 6 3 2 ).
3 Leon vod, dom n al rii Rom neti (1629 16 3 2 ) . N u era grec, d a r fusese crescut
la C onstantinopol i vorbea grecete.
4 Comm issarios.

www.dacoromanica.ro
T otui, d u p ce am ajuns n fa a acestei ceti m ari i ntinse, au v e n it
s ne n tm p in e vreo sut de nobili ai rii (pe care i numesc ,,boiari) care,
n a rm a i cu arcuri, gonind spre noi n tr-u n iure am eito r de iute, ca p e n tru
un a tac5 i desclecnd apoi, ne-au u ra t bun sosit, n num ele voievodului
Leon i ne-au n so it, < d u p aceea> c lrin d n ain tea noastr, p n la lo
cuin.
13 n aceeai sear, sus-num itul dom n6 a trim is pe m arele postelnic7 al
cu rii sale ca s ne pofteasc p en tru a doua zi la p rn z . i cnd s-a f c u t
tim p u l p o triv it, au v en it boierii i careta i ne-am n d re p ta t f r zbav,
spre p a la t8.
M erg n d cu noi, ne-au n so it cam 200 de soldai d alm atin i9 m ai bine
n a rm a i i m b rcai dect cei din T ran silv an ia.
T o ate d rum urile i pieele oraului erau pline de m rfu ri scum pe pe care
le expuseser spre vnzare negustori italieni, greci, rom ni, turci i srbi.
E ra a tta m ulim e i desime de norod n ct se p rea c to t p o p o ru l d in
a ra R om neasc se adunase n locul acela. C u rten ii10 p alatu lu i erau n c
i m ai num eroi, cerem oniile fastuoase i luxul m are n m brcm intea oam e
n ilo r i n podoabele cailor.
P a la tu l dom nesc este d r p n a t din cauza vechim ii i a deselor schim
b ri de dom ni.
D o m n u l m atep ta cu cum a n cap la ua slii de prim ire, salu tn -
du-m du p d a tin a turceasc, plecnd capul i in n d m inile la piept.
n tr-u n loc m ai n a lt erau aezate dou scaune: dom nul m i oferi pe
cel d in stnga, cel m ai de cinste la b a rb a ri11, pe care eu nu l-am p rim it.
A l tu ri de dom n edeau civ a turci de fru n te, du p cte m i pare
a rb itri12 i consilieri.
La d re a p ta stteau dregtorii rii i ai curii, to i m podobii cu b ln u ri
de sam ur ca n zi de srbtoare.
n p rezen a lo r am p re d a t scrisoarea M aiestii sale13 m preun cu ev
u rare n lim ba italia n i am ru g a t s mi se nlesneasc drum ul p rin a ra sa.

5 D em onstraie de m iestrie, p e care o m ai n tln im la cazacii lu i T im u, venii l a


nu n ta acestuia cu d om nia R uxandra.
8 Strassburg ntrebuineaz term enii de principe, vayvoda, palatinus i dom inus p e n tru a
desem na p e dom n.
7 A u la e sune praefectum . M are postelnic n sfatul dom nesc era boieru l M ano
1632 11. V II. 1632).
( .
16 I .

8 C urtea V eche.
9 D alm atae pretoriani: p robabil ragusani.
10 A ulae com itatus personalul d e cerem onie al curii dom neti.
11 A dic la turci.
12 R erum arbitri. V eniser p e n tru a judeca p ricinile d in tre rom ni i turci.
13 G ustav al II-lea A dolf.

(4

www.dacoromanica.ro
T lm aciu al discursului m eu era fratele Benedict, de neam cretan, ora
to r 14 al curii, care n a fa r de lim ba tu rc i greac m ai tia i lim bile ita
lian, latin i germ an i care a stat apte ani la W ittem berg, studiind teo
logia.
E l a tlm cit elocvent n lim ba turceasc i greceasca cele spuse de
m ine, i m i-a fg d u it n num ele dom nului, i cu cuvintele sale, c oam eni
pricep u i i cunosctori ai lim bii i obiceiurilor m v o r duce te a f r i n ev t
m at p n la p o rile C onstantinopolului.
D u p ce s-a sfrit convorbirea i au a v u t loc negocierile au rsu n at
cornurile i trm b iele cu m are zgom ot p en tru a se ncepe p rn zu l.
P a rte a din d re ap ta a mesei m i-a fost d at mie i n so ito rilo r mei, iar
cea din stnga, dom nului i rom nilor si.
n a in te a dom nului erau vase de argint, la m ijloc vase de ceram ic ngri
jit lu crate i sm luite iar la cap t, talere i blide de lemn.
B ucatele nu se ridicau n to t tim p u l p rn zu lu i / / i m ai m ulte ceasuri P- 14
n ir se to t puneau m ereu felurile unele peste altele, n ct s-au n la t, cu
ncetul, n tr-o grm ad ca o m ovil.
V inurile erau fo arte bune la gust i de soi fo arte ales i nchinnd des
cu p ah a ru l, convorbirea d in tre oaspei ajungea to t m ai prietenoas i mai
liber.
In sfrit, cnd dom nul, rid icn d o m are cup a n ch in at p en tru sn ta
tea i b iru in a M aiestii sale, s-au descrcat cteva catap u lte i tu n u ri de
aram cu a tta rsunet n ct se cutrem ura cldirea d r p n a t i chiar vasele
de pe m as se ciocneau n tre ele.
M arii d reg to ri15 i boierii rii R om neti, de cte ori nchinau cu
p ah arele p en tru sn tatea i propirea dom nului lor, d u p n d ato rire a lor,
de to t atte a ori ngenuncheau pe rn d i astfel goleau p ah a ru l n genunchi.
n asemenea d esftri s-au prelungit cu v n tarile i b u tu ra p n n o ap
tea, cnd fiecare s-a n to rs la locuina sa.
A doua zi dom nul a v ru t s m nsoeasc, de plecarea mea, cu to a t
cinstea i cu o escort de o mie de clrei i ase sute de pedestrai.
S pre a m ri fastul, n fru n te a alaiului s-a pus un steag de culoare roie
i de o m rim e neobinuit, pe care l trim isese sultanul [M u ra d ] dom nului,
precum i alte steaguri ale rii R om neti.
T rm b iele i tobele rsunau n p d u rile ap ro p ia te i n codrul vecin.
D e am ndou p rile n ain tau dregtorii i boierii rii, clrind cai
asiatici i m p o d o b ii cu haine strlucitoare.
L ng dom n erau lu tarii i un cor de m uzicani care cntau cu foc
un cntec b trn esc16 n lim ba rom n.
14 Concionator, term en tradus u neori p rin predicator.
15 M agnates.
16 Patrius.

65

www.dacoromanica.ro
C n d l-am n tre b a t p e dom n, p e cnd clream , ce num r de ostai
a r m ai p u te a strnge din a ra sa, M ai snt zece < m ii> de clrei idou
m ii de pedestrai" m i-a rspuns i nu f r suspin ia o fta t, zicnd c n
tim p u l voievodului M ih ai17 erau cincizeci de m ii de oam eni sub arm e.
Intrebndu-1 apoi despre v en itu l rii, m i-a afirm a t c ap ro ap e trei sute
de m ii de galbeni18 se strng din dijm a de pete, sare, cear, miere, din cire
zile de v ite i d in turm ele de oi, n a fa r de censul ce se obinuiete a se
p l ti cu b an i g ata i n a fa r de drile extraordinare.
Bogatele m ine de au r i de a rg in t19 nu snt exploatate, dinadins ca nu
cum va tu rcii, atrai i m biai de m ulim ea bogiilor, s ia cu to tu l a ra
d in m n a cretinilor.
p . 15 Se p ln g ea am arnic de r u ta te a i viclenia supuilor si i de aplecarea
d u h u rilo r spre r z v r tire i povestea cum a nvins, nu aa de dem ult, n tr-o
b tlie n to a t legea20 p e cei m ai nsem nai din rsculai, p e drum ul chiar
p e care m ergeam ap ro ap e de Bucureti, artn d u -m i cu m na sa locul b t
liei; m orm intele celor ucii i crucile rid icate n semn de b iru in 21.
U n ii d in tre boierii fugari se duseser n T ra n silv a n ia i cnd i-a cerut
n ap o i dom nul, principele R k o czy 22 nu a v ru t s-i dea, din care p ricin
s-au iscat m ulte certuri n tre ei la P oart-
C ci n a ra R om neasc este obiceiul, d u p o strveche d atin , ca
to i cei care rvnesc la dom nie s fie nsem nai p rin tierea n rii drepte, n
semn de venic n fierare23, i din aceast cauz s ajung a nu m ai fi vo l
nici a c p ta dom nia.
S ocotind acestea, M atei24, u rz ito ru l acelor tu lb u r ri25 (care era atunci

17 M ichael: M ih a i V iteazul.
18 A urei.
19 A sem enea m ine n u existau n a ra Rom neasc.
20 lu sto praelio. L eon T om a se refer la lu p ta avut cu boierii rsculai n frunte
cu aga M atei, v iito ru l M atei Basarab care s-a d a t n preajm a B ucuretilor d easu p ra viilo r",
la sud de m nstirea lu i M ih a i V o d (1 2 /2 3 august 1 6 3 1 ), p rin locurile m ahalalei Slobozia
de m ai trziu.
21 Peste tru p u rile celor m ori s-a rid icat o m ovil, ia r dom nul a aezat la 20 februarie
1632 o cruce, cunoscut sub num ele d e C rucea lu i L eon vod, cu o inscripie com em orativ
(cf. N . I o r g a , In sc rip ii d in bisericile R o m n iei voi. I, n r. 595 p p . 259 2 6 0 ). Crucea,
refcut n 1665, de R adu L eon (G en. P . V . N s t u r e l , C ontribuii la istoria B ucuretilor
n N o u a revist rom n" I, 1900, n r. 9, p p . 418 28, se afl n curtea bisericii Slobozia.
A m nunte la P . C e r n o v o d e a n u , C om plexul istoric d e la Slobozia: Crucea lu i Leon
vod T o m a " n G lasu l bisericii" X X IX , 1970, n r. 78, pp. 773 776.
22 G heorghe Rkczy I, principele T ransilvaniei (1630 1 6 4 8 ).
28 Injam iae notam .
24 M attbeas = aga M atei d in B rncoveni (v iito ru l dom n M atei B asarab), care peste
apte luni, n 15/25 octom brie, avea s repete ncercarea d in a n u l precedent, d e ast d at
cu succes, biru in d p e dom nul trim is de turci, R adu Ilie la Plum buita.
25 A ceast n o t din anul 1633 se refer la urcarea n scaun a lu i M a tei Basarab, n
septem brie 1632 .

66

www.dacoromanica.ro
1. M iron
Barnovschi,
dom nul
M oldovei

www.dacoromanica.ro
G.ABIVIKL HKTHI.KN l->. O. l*fftXCp5 T R W .'
>'Y1.YA\: U - . , P Ai r r , RK t i \ I i i V N ( i4K!,V: 1 ) 0 MiNVT
k t A i c v r . o f t v x f < - am m . * i r c

2. G abriel Bethlen, principele T ransilvaniei

www.dacoromanica.ro
3. M agnat i nobili poloni din leaht la nceputul sec. X V II

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
5. A nastasie Crimca, m itropolit al M oldovei

www.dacoromanica.ro
AUL l STRASBL RGI ,
I F X !^ E R E G IS Q .U O N D A M CON-
BI LI ARI I S E C E FTIOfl JS A U L I C I ET A D
AML'RATHLM Wmm LEGAI,

RELATIO
n 8 .
im u n o !tinere ac negotiis in Ottomftnniea
nivnoo ck & a& ; id rO ktttsMs Imperii,
pain c:* urca Ana.MDCXXX1U.
-
OJlquato Fricoftafri (adViadrum) expediii*
fuctani, VioiciH.iaqcnmdo mcinvait, qu op?
Dimcht&ti.sin Pmiltannter ibsque m o ri Iu*
kcp*. Ibi de nobiEumcomitaai, famtiteio, cur-
rubus,cqu,i,matu & tupdledeom m cuci pro-
b .R .M tis magnitudini & Dtgmtati convc-
adOricntisNaconcs apparatu Ipkft-
j r; ,>p ;-0H' A :ornti i miL{ucrcin,quo juxta cfcmcmdlimum S. R .M-t
it .daun Ii ulrtfltmis de KxccUentifltmus Dominus D . X ELI-
l s oX E N SP-E R N A RcgmMagmi$Canedlariun: benigne ia
. Uukubusoidin.HixcumvixacdsusegmwLite^Waf
i IXmA ->at!Atfunt,t)UxindiC4banraicusMp3'PoIomujita:
...AuratcobaTvaride ddjxrfuo nulucomncsin Ungari* trdltu
p..1 fxi patos ale. Qpmobrcm confukum vidcbatuc honunas
don-, am wariammctpcdire&&ilvi jCandta L itm s i&dcm
i acu; axe Sedau fuijHOo uon lcv fuborta dfct Polono
A a cavuh

6. Foaia de titlu a relaiei de cltorie a lui Paul Strassburg

www.dacoromanica.ro
7. Crucea ridicat lng biserica Slobozia de Leon vod Tom a
n am intirea victoriei asupra boierilor pribegi la 1631

www.dacoromanica.ro
8. G heorghe I. Rkoczi, principele T ransilvaniei

www.dacoromanica.ro
ascuns i \ T ran silv an ia, dup aceea i-a u rm at n dom nie lui Leon i acum se
spune c ar fi trec u t la poloni26 a v ru t s cum pere cu m uli bani ocrotirea
p rin cip elu i R koczy.
A poi d u p ce am c l to rit noi cale de un ceas, dom nul m -a rugat cu
to t dinadinsul s poposim p u in n tr-o vale frum oas p n ce ne-ar aduce
m ncarea de p rn z din caret.
n rstim p dom nul a nceput s-i struneasc de zor caii si alei la jocul
cu lancea i la alergrile cele m ai iui, s n tin d coarda arcului cu o putere
uim itoare, s slobozeasc putile i s trag la in t .
D regtorii i boierii im itau aceast ndem nare a dom nului lor i n tr-o
p re a frum oas ntrecere fiecare i a r ta iscusina sa cu armele. V znd
aceasta, D om nul, ca s aduc nc un im bold vitejiei fiecruia, s-a a r ta t
fo arte d arnic i a d ru it cu m na sa o sum m ic de bani de aur acelor care
ntreceau pe ceilali p rin iscusina sau agerim ea lor.
P rin tre alii, i un nobil din suita noastr a nim erit bine in ta ; acestuia
n loc de prem iu, dom nul i-a d ru it zece coi de estu r frum oas de m
tase adus n grab de la Bucureti.
i cnd cld u ra de am iaz a nceput s ne dogoare, dom nul bgnd de
seam aceasta a p o ru n c it s se n tin d deasupra noastr, n semn de cinste
i de b u n v o in , acel m are steag al rii R om neti n chip de cort, p en tru
a opri razele soarelui. C ci petrecusem a tta vrem e p riv in d la jocurile ost
eti, n ct m asa n oastr se prefcuse n tr-u n p rn z solemn, d u p svrirea
cruia, dom nul s-a ntors acas cu g ard a i cu curtea sa, iar carele i dre
gtorii ne-au p etrecu t p n la m alul D unrii.
P o t spune c n to a t lum ea cretin nu este p m n t mai ro d ito r dect P- 16
cel al rii R om neti.
C ci punile, p re tu tin d en i m belugate i bogate, hrnesc num eroase
tu rm e i cirezi. n p d u ri i codri e m are m ulim e de fiare slbatice i de
p sri. L n, in, piei p en tru locuitori se afl cu prisosin. M inele de sare
snt bogate i nu li se p o ate da de fund. D u n rea, H ierasus" (!)27 i cele
lalte ru ri dau pete n mai m are ca n titate dect oricare alt a r din E uropa.
L ocuitorii cresc o ras de cai renum it. A lbinele d au de la sine m ierea. ara
este b o gat n mine de m etale i rurile au nisip de aur. V iile se lucreaz
uor i p m n tu l se ar cu un m nunchi de spini28. Ei fac nego reciproc29

26 Zvon nentem eiat.


27 P robabil A rdesos = A rge.
28 Spinarum que fasciculo terram arant. A u to ru l confund aici grapa cu plugul.
29 M u tu a commercia.

67

www.dacoromanica.ro
cu tran siv n en ii, polonii, tu rcii i srbii i i p streaz m oneda .veche i
n ealte rat. n sfrit, se bucur de o clim b ln d i au un aer fo a rte sntos.
D u n rea d esparte a ra R om neasc de B ulgaria i ea este de aceeai
lrgim e cu ru l E lba la H am burg, d ar cu un curs m u lt m ai repede.
L a locul de trecere snt de o p a rte i de a lta a m alului D u n rii cetile
n u p re a n t rite : G iurgiu i R usciuc . . .

www.dacoromanica.ro
NICCOL0 b a r s i
(? dup 1640)

C lugrul italian N iccold Barsi d in Lucea a avut p ri


lejul s treac de dou ori p rin M oldova, n in tervalul 1632 1639, adic o dat venind din
P olonia i cobornd spre C etatea A lb, p e n tru a se m barca cu g n d u l a m erge n A natolia,
ia r a doua oar napoindu-se din Crim eea, cnd a trecut p rin C iubrciu i T ighina, ndrep-
tndu-se apoi spre M oghilev i V arovia. N u cunoatem p rea m ulte am nunte despre el. N u
tim crui ordin aparinea i ce scopuri urm rea afar de cele artate de el, n m od att
de vag: curiozitatea de a vedea locuri noi i do rin a de a converti p e pgni. Plecat din V ene
ia la 20 m ai 1632, el ajunge p rin V iena i Cracovia la Liov i C am enia, de unde trece
n M oldova, p e care o strbate v a r a . . . D a r n u tim anul, n tru c t autorul n u spune ct
tim p s-a o p rit p rin rile p rin care a trecut. E d ito ru l textului aaz aceast prim cltorie
p rin M oldova, n vara anului 1633. A m crede c aceast dat m ai trebuie m pins p n n
1634, cel m ai de vrem e, n tru c t fratele G iacinto d in O sim o, p e care l afl Barsi la Iai,
era vicarul episcopului polon de Bacu Zam oyski, care fusese nu m it la 18 iulie 1633. Cum
acesta n u i-a trim is vicarul chiar nd at, i cum la trecerea lui Barsi n tim p u l verii pe

69

www.dacoromanica.ro
la Iai, fratele G iacinto p rea destul de fam iliarizat cu ara i n u fcea im presia a fi un
nou venit, aceast datare pare foarte probabil. D in textul lui Barsi ar rezulta c principalu
su inform ator n p rim a sa cltorie a fo st acest dom inican ajuns de pom in, ale crui
tri au scandalizat i p e catolicii, i p e ortodocii din M oldova (d u p cum m rturisesc Baksic
i B andini p e n tru anii u rm to ri). Stilul n care cltorea Barsi, singur i de capul lui, bucu-
rndu-se de o libertate total de a dispune de tim pul su dup p ro p ria sa inspiraie, las
pe cititor cam nedum erit. Iar p a rte a final a aventurilor sale din Crim eea n legtur cu
aducerea n M oldova a E caterinei C erkeza este povestit pe un ton ce s-ar po triv i m ai de
grab u nui autor de rom ane uoare d ect u n u i cleric. In sfrit, titlu l ntregii n araiuni este
destul de sugestiv: N o u a f i adevrata povestire a cltoriei fcute d e N iccold Barsi d in Lucea
n anul 1632 p n n anul 1639 n prile Ttrim ii, ale Circasiei, A b a zzei f i M ingreliei,
u n d e sn t povestite m ulte n tm p l ri ciudate f i curioase, d a t l a l u m i n d e acesta f i
dedicat l u i . . . ( s ic .). D a r expresia dat la lum in (cum observ i e d ito ru l) se traduce
de obicei p rin : tip rit, publicat. T o t astfel, din loc n loc, autorul se adreseaz cititorului
spre a-i atrage atenia asupra ciudeniei u n o r obiceiuri sau am nunte. A adar, ne aflm n
fa a u nui text m anuscris destinat de autor a vedea lum ina tip aru lu i i scris anum e n vederea
aceasta. La acestea se m ai adaug fa p tu l c am nuntele p riv in d alaiul dom nesc, strlucirea
curii sale etc. se potrivesc ntocm ai dom niei lui V asile L upu, care a nceput n 1634.
P rim a cltorie p rin M oldova s-a fcut cu unele n tre ru p eri n u p re a lungi. D e la H o tin
cltorul a ajuns p n n ase zile la Iai, unde s-a o p rit cteva zile". D a r ceva m ai d e
p a rte sp u n e c s-a plim b at p rin toat ara, inclusiv R om an, H u i etc., n acest interval.
P ornind iar, ajunge n 5 zile la G alai. La Spinoasa vorbete turcete ( ! ) cu dregtorul local
turc. La C hilia a stat 15 zile, ateptnd o caravan de m ulte ori a cumprat aici m oruni
m ari". Pleac p e jos cu u n singur nsoitor. La dou zile de dru m ajunge n satul A ra-
b a th , unde regsete u n turc, d e care se desprise cu o lun m ai nainte. D u p oarecari
perip eii ajunge la Cetatea A lb, unde st 3 sptm ni. A ici se m barc i m erge p n la
Sinope: M odul de cltorie ales de el pare s fi fo st alturarea la o caravan de care m ai
num eroase, care alterneaz ns cu expediii singuratice de u nul singur, sau cu un singur
nsoitor, cnd n tm p in diferite aventuri. S-ar p u tea ca unele d intre ele s fi fo st inven
tate p e n tru d istrarea cititorului, care este nto td eau n a p rezent n m intea povestitorului. T re
cerea p rin M oldova la ntoarcere este m u lt m ai rapid i n u acoper dect un col de ar.
D a r n schimb drum ul era fcut acum al tu ri de solii m oldoveni, care o nsoeau p e Ecate-
rin a Cerkeza. O are docum entarea lui Barsi li se datorete i acestora? Inform aiile despre M o l
dova sn t redate n pa rte a n ti, a cltoriei sale, dar ele sn t introduse n text ca un fel
de suplim ent p e n tru d istrarea cititorului invocat insistent de autor. Ia r cnd n cursul acestei
p rim e cltorii este vorba de ttarii din Bugeac, Barsi pom enete de alungarea lor, care a
fo st posterioar acestui m om ent i p e care o situeaz la 3Va ani de data redactrii relaiei
sale care e din 1640. A adar avem o suprapunere de m om ente care com plic problem a aflrii
izvoarelor de inform aii ale autorului.
Barsi venea la noi trecnd p rin P olonia (p e care o descrie dealtm interi cu adm iraie)
i se ntorcea de la noi to t p rin Polonia, unde s-a o p rit p e n tru a atepta h o trrile dietei
p rivitoare la pacea ce trebuia ncheiat cu turcii. O bun p a rte a relaiei cltoriei d in ti este

70

www.dacoromanica.ro
aidom a acelora ale nsoitorilor solilor poloni, care au trecut p rin M oldova. O pa rte a docu
m entrii sale se datorete dup p ro p ria sa m rturisire vicarului (venit din P olonia) al epis
copului absenteist polon de Bacu, Zam oyski, dom inicanul G iacinto din O sim o. A cesta la Iai
i vorbete, n tre altele, despre originea rom an a rom nilor. U n al doilea popas de infor
m are este situat de el la H u i, unde afl un alt clugr dom inican, oare to t din Polonia?
T ratn d aceast chestiune oarecum n serie, gsete iari n regiunea Rom an un clugr dom i
nican, iar episcopul de Bacu este i el dom inican. Pom enind de bisericile catolice din M o l
dova, el d mai n ti o list succint a lor: C otnari, Suceava, Baia, P iatra N eam , Bacu, T r
gul T rotu, la care adaug apoi i Rom anul. (A sigur c a vzut el nsui satele de catolici
din preajm a o raului.) D a r cnd anum e a fost Barsi la R om an? n ain te sau d u p H u i? Cci
la nceput spune c a stat la Iai cteva zile, iar m ai apoi c d u p c e (p . 300) a plecat
din Iai (adic d u p ce a plecat defin itiv (? ) s-a dus la H ui. Ins drum ul obinuit pentru
a m erge la G alai nu trecea prin H u i, ci p rin Scnteia, unde se afla pdurea vestit soco
tit de poloni a fi b n tu it de tlhari. Este drept c n cursul povestirii sale pom enete de
satele catolice de lng Rom an pe care le-a vzut, apoi struie mai m ult asupra oraului iret
i a fn tn ii sale m iraculoase, adugind c a vorbit despre aceasta cu m u li oreni ai iretu
lui, am intete de iarm arocul de la Suceava, care se in e la rusalii, lsnd im presia c l
cunoate direct, n sfrit, vorbete de < T r g u l > T ro tu , unde se taie sare de ctre oameni
osndii la 3 a n i ! sau pe via ncheind cu declaraia: D up ce am strbtut a stfel ntreaga
ar m-am ntors la l a i i m-am o p rit acolo n ateptarea caravanei, la un clugr dom ini
can (p . 310) . . . etc. [G iacinto din Osim o care] m -a p rim it bucuros". Este clar c avem
aici o suprapunere a unui text m bogit cu inform aii culese ulterior, peste o redactare ini
ial m u lt m ai scurt, i care se referea, probabil, doar la drum i la popasurile sale. Oraele
i trgurile am intite de Barsi fac pa rte din lista succint dat fr adaosuri m ai nainte. Con
tradiciile acestea ntresc bnuiala c m u lte d in tre nsem nrile sale se refer nu la lucruri
vzute direct, ci auzite de la alii. In trecerea sa d estul de grbit p rin M oldova, el nu a
vzut cu ochii si poate nici alaiul dom nesc, pe care l descrie n general, nici vreo edin
de judecat a dom nului, nici desigur iarm arocul de rusalii, de la Suceava, nici nunile i
nm orm n trile nfiate de el p e n tru lm urirea cititorilor viitori. D eci n relatarea prim ei
cltorii avem o contopire a itinerarului urm at de cltor cu o prezentare rapid a unor tr
sturi particulare ale M oldovei, subliniind, oarecum , elem entul pitoresc ce ar p u tea satisface
curiozitatea cititorului n totdeauna prezent.
T extul original al lui se pstreaz ntr-un m anuscris m iscelaneu la B iblioteca N aional
d in Paris (N ouvelles acquisitions latines N o . 1891). Este in titu lat N uova e vera relazione
d e l viaggio fatto da N iccold Barsi da Lucea nellanno 1632 sino all 1639 nelle parti d i Tar-
taria, Circassia, A bazza e M engriglia, dove si narrano m o lti successi strani e curioi, dato in
luce dall'istesso e dedicato a l ..
A fost publicat de ctre C. C. G iurescu, sub titlu l L e voyage de N iccold Barsi en M ol-
davie (1 6 3 3 ) n M elanges de lecole roum aine en F rance", partea I, 1925, pp. 295 330,
cu un studiu introductiv, n care se sem naleaz existena un o r corecturi i ntregiri de alt
m n dect aceea a textului nsui: ed ito ru l trage concluzia c m buntirile s-ar datora auto
ru lu i i c m anuscrisul ar fi o copie executat de altcineva. Ipoteza contrar, adic atribuirea

71

www.dacoromanica.ro
acelor m buntiri unei alte persoane, este socotit d e el p u in p robabil. In considerarea
tex tu lu i lu i Barsi, d in p unctul n o stru de vedere, ca o com poziie fcut n cel p u in dou
etape, aceste corecturi a r reprezenta o u ltim revizuire, p e n tru o eventual publicare. L ucrul
reiese i d in adugirea la titlu l in iial a cuvintelor d o v e s i narrano m o lti successi strani e
curioi.
A fost tradus n lim ba rom n de A lexandrina Istrtescu Starea nou i adevrat
a V alahiei, a cltoriei fcut in anul 1632 p n la 1639 n Tartaria Circasia A bassa i M en-
grelia unde se povestesc m ulte n tm p l ri stranii i curioase, tradus d in lim ba italian, Chi-
inu, 1953.

www.dacoromanica.ro
N O U I A D E V R A T P O V E S T IR E 1
A C L T O R IE I F C U T E D E N IC C O L O p- 295
B A R SI D I N L U C C A , D I N A N U L
1632 P N N 1639, N IN U T U R IL E
T T A R IL O R , C E R C H E Z IL O R
I A B B A Z IL O R I N M IN G R E L IA 2,
N C A R E SE P O V E S T E S C M U L T E
N T M P L R I S T R A N II I C IU D A T E
D A T E LA L U M IN A

1633 1639

[A u to ru l se oprete 15 zile la C am enia


p en tru a-i face ro st de o ceat mai num eroas de to v ari de drum , pe care
o credea necesar n tru c t avea s p tru n d n tr-o a r a p a rin n d sultanu
lui" i p en tru c se tem ea i de m oldoveni pe b aza unor zvonuri destul de
neprecise.]

1 T raducerea s-a f cu t d u p tex tu l italian pu b licat de C. C. G i u r e s c u n M elanges


de lcole roum aine en F rance", 1925, I, p p . 295 330.
2 n G eorgia (G ru z ia ).

73

www.dacoromanica.ro
296 . . . A v n d deci o tovrie de drum de 40 i m ai bine de care, am ple
cat spre ru l N is tru la cincisprezece m ile italiene de sus pom enita cetate
C am enia. A cest ru desparte a ra p an ilo r poloni de aceea a S ultanului i de
fiecare p a rte se gsete cte o cetuie bine n t rit . D e p a rte a polonilor rul
a m in tit e d o m in at de un orel cu o cetuie num it Z w aniec. D e cealalt
p a rte , adic din spre turci, e d o m in at de un castel3 puternic, co n stru it de
italieni. A cesta este n co n ju rat de an u ri cu ap, i fiin d < c a > . n tr-o insul
nu se p o ate ajunge n el dect p rin tr-u n p o d ce se ridic i se las. n fa a
acestui castel este un deal pe a crui coast se afl un orel n u m it H o tin ;
locuitorii acestuia m car c turcii sn t stpni aici, snt cu to ii m oldoveni
schism atici4.
D u p ce am a d p a t i h r n it caii acolo, am str b tu t trei mile italiene
i am ajuns n tr-o fo arte frum oas cm pie, unde regele P oloniei5 a ctigat
acum douzeci de ani acea m ult vestita victorie asupra sultanului turcilor.
U rm n d u -m i drum ul to t peste cm pii i peste dealuri am m ai a fla t nc
297 estele / / descrnate i despuiate rm ase < a c o lo > de pe urm a acelui rzboi.
A juni n tr-u n sat num it R d u i6, aezat pe m alul rului P ru t, am d o rm it
n o ap tea pe m alul acelui ru, fiin d obiceiul n aceast a r n tim p u l verii
s se doarm afar . A m um b lat to a t ziua u rm to are to t peste cm pii i
peste dealuri treizeci de mile, f r a da de vreo cas, i am fost nevoit s
dorm i a doua n oapte pe m alul aceluiai ru, to t m ereu cu team a tlh a ri-
lor de care aceast a r este p lin 7. S-ar p rea c to i se nasc cu aceast
aplecare spre hoie. n sfrit, m ergnd a doua zi, cam 15 mile, am sosit
n tr-u n orel nu m it tefneti, i fiin d obosit, m -am o d ih n it aici o zi n
treag. Z iu a u rm toare, am mers to t dealungul acelui ru P ru t, f r a a fla
vreo locuin. D e abia seara trz iu am ajuns n tr-u n sat num it T ab ra, zis
astfel p en tru c atunci cnd sultanul a p u rta t rzboi cu polonii < cum am
a r ta t mai sus> i-a aezat acolo corturile, iar n lim ba tu rc lagrul unde
stau soldaii cn d snt can to n ai n vreu n loc se num ete ta b o r". A cest sat
se afl pe ru l P ru t. O bosit de drum i n frico at i de gndul ucigailor (!)
m -am o d ih n it aici n o aptea cum am p u tu t i eu, fcndu-m i din haine un fel
298 de saltea i p ern , i dim ineaa, cu n o ap tea n cap am p lecat / / spre Iai,
reedina dom nului M oldovei, ora fo arte m are i negustoresc, fiind schele8

3 Castello (aici, n sens de cetate).


4 O rtodoci.
5 V ladislav al IV -lea, particip an t la rzboiul H o tin u lu i, asediat n 1621, de O sm an al
II-lea (1618 1 6 2 2 ).
6 Radauz satul de p e P ru t nelipsit din itinerarul solilor p oloni ce se n d rep tau spre
D u n re. Cum localitile m enionate reapar foarte des n volum ul de fat, n u le m ai tre
cem n not, ele p u tn d fi gsite n indice.
7 A firm aie gratu it neconfirm at de experiena cltorului.
8 Scala. Loc de oprire obligatoriu, unde negustorii trebuiau s-i expun m rfurile
de vnzare, nengduindu-li-se altm interi tran zitu l p rin ar.

74

www.dacoromanica.ro
pe drum ul ce duce din P o lo n ia spre C onstantinopol. Acest ora este aezat
jum tate n es, iar cealalt ju m tate pe coasta unui deal; nu are ns ziduri;
num ai p a la tu l dom nului este n co n ju rat de o p a rte cu ziduri i de cealalt
p a rte este nchis cu brne m bucate unele n tr-altele. L ng p a la t este un
lac p re a frum os, bogat n petii cei m ai gustoi, d ar nim eni nu are voie s
pescuiasc f r n v o irea anum e a dom nului. n fa a p alatu lu i, pe cellalt
m al al lacului, se afl o m n d r m nstire de clugri din ordinul Sf. Vasile,
d ar schism atici; n um it G a la ta 9. Locuinele oraului, fo arte puine la num r
snt to ate din p m n t, ns cea m ai m are p a rte din ele snt fcute din brne
m bucate unele n tr-altele. Peste ele se aterne lu t am estecat cu pleav, cu
blig ar de cal i cu ap. D u p ce se usuc acest m aterial se ia v a r i se
albesc aceste case ca i cum a r fi nu din p m n t ci de zid, d a to rit crui fa p t
cine nu se pricepe, ia uor d re p t p ia tr ceea ce de fa p t nu e
dect lut. Aceste case ei i le m podobesc cu p rid v o are i balcoane ieite
n afar , p en tru a p u tea sta n tim p u l verii la racoare, i le acoper de cele
m ai m ulte ori cu paie. N u m a i casele boierilor i cea a dom nului snt acoperite
cu indril. T o ate snt izolate una de a lta i fiecare din ele i are ograda
sa cu g rajd u ri p en tru vite. N u m ai bisericile i p a la tu l dom nului snt de zid.
C atolicii au o bisericu in u t b a de clugri dom inicani b a de / / franciscani,
n acest ora locuiesc m oldoveni, greci, arm eni, turci, francezi, poloni, unguri, p . 299
rui, italieni i alii de toate neam urile, ns cei m ai m u li din ei snt tu rc i (!)10
i schism atici. n v ecintatea oraului snt m ulte vii i fn tn i cu ap
bun i rece; ap a din ora fiind to a t srat. Ia seama ns, cititorule, c
n aceast a r , m car c ap arin e sultanului, snt m ulte biserici catolice,
n oraul C o tn a ri snt trei; n oraul Suceava, dou; la B aia, una; la P ia tra
N eam , una; la B acu, dou; A ici i are reedina sa episcopul cato lic11,
care acum este un dom inican i la T ro tu 12, una. n toate aceste orae
locuiesc m oldoveni schism atici, precum i germ ani i unguri, catolici i aici
este g ra n ia spre T ran silv an ia. M ai e i oraul R om an num it astfel de la
R om a (!), p rim ii ntem eietori ai acestuia fiind rom anii. Acest ora este ae
zat lng un ru num it M oldova. L ocuitorii snt to i m oldoveni i arm eni
schism atici, a fa r de apte case de catolici de-ai notri. La cinci mile depr
tare de acest ora am v z u t cinci sate13 to ate de unguri catolici i n acestea
se gsesc dou biserici, n care slujete un clugr dom inican. A a dar, dup
ce am p lecat din Iai (unde, / / dup cum am spus m -am o p rit cteva zile) p . 300
m -am n d re p ta t spre un alt ora num it H ui, unde nu num ai c am gsit
o sut de case de catolici i un clugr dom inican, care era duhovnicul lor,

9 C titoria lu i P e tru chiopul.


10 A firm aie greit ca toat prezentarea popu laiei din Iai.
11 Ioan B attista Zam oyski, dom inican, episcop de Bacu, n um it la 8/18 iulie 1633.
12 Tattaruscia = T rg u l T ro tu .
13 A dic T m ani, A djudeni, Sboani, Lecueni i Solon.

75

www.dacoromanica.ro
d ar am a fla t i un obicei, cel m ai frum os pe care l-am n tln it n to a te p r
ile lum ii pe unde am fost. Obinuiesc < o am e n ii> n acest ora, i n to t
restul rii, s dea de m ncare i loc de ad p o st tu tu ro r strinilor f r nici
o p la t ; d a r cine vrea s bea vin sau bere trebuie s-o plteasc. M ai obi
nuiesc de asemenea ca n tim pul srb to rilo r lo r14, s aeze mese n jurul
bisericii, i aici s dea de m ncare i de b u t f r p la t oricui, fie strin
fie localnic. C n d b rb aii se ntlnesc cu fem eile15, obinuiesc s se srute
unii cu alii, a tt b rb aii tineri i b trn i ct i fetele, fem eile m ritate i
vduvele. Obinuiesc de asemenea, la n u n i s n tin d mese tim p de trei zile
i trei n o p i n ir, n care tim p nu fa c altceva dect s bea, s joace, s
cnte d in instrum ente i din gura; num ai m ireasa n p rim a zi nu m nnc,
ci d o ar trebuie s stea la joc cu fa a aco p erit p n noaptea, astfel n c t
nici m car m irele nu o p o ate vedea J>n la m iezul nopii, cnd pleac m
p reu n s desvreasc legtura cstoriei. C n d m erg m irii la biseric s
se cstoreasc, m ireasa st ngenunchiat n ain tea altaru lu i, cu fa a acope
rit, ia r b rb atu l n picioare, cu cciula n cap.
301 D u p term inarea cerem oniei / / ies din biseric, nsoii de rude, care
m erg pe jos, cn tn d din diferite instrum ente n ain tea trsu rii n care este
dusa m ireasa, i aceasta n fiecare p ia trebuie s coboare i s joace16 cu
to i cei care o poftesc. C n d m ireasa este d in tr-a lt loc, atunci ceilali ( = ru
dele celelalte) m erg clare. C n d ajung la casa miresei, ncep din nou jocurile
i b trn ii ca i tinerii joac cu m ireasa. A poi fiecare se aeaz la m asa, unde
snt servii de stpnii casei, i n ziua d in ti servete i m irele la m as. C n d
trece un strin pe acolo, dac-1 v d , l poftesc s bea i dac acela refuz,
l iau pe sus i l duc n cas, unde i d au s bea p n l m bat (socotind
c este o m are ruine ca un strin s plece de la ei f r s se fi m b tat);
iar acesta blesteam apoi i n ju r pe stpnul casei care l-a p o ftit, n loc
s-i m ulum easc.
D eoarece cred c oricine v a citi aceast povestire a cltoriei mele v a
fi curios s cunoasc felul n care obinuiesc aceste p o p o are s joace i din
ce instrum ente le place s cnte, precum i alte am anunte, m -am g n d it s
descriu pe scurt to a te obiceiurile lor.
A ad ar m oldovenii i to i locuitorii acestei ri, cnd v o r s joace i
p u n cizm e cu < u n fel d e > potcoave de fie r17 n picioare, i a tt b rb aii
ct i fem eile le p o a rt de felu rite culori. Fem eile ns au potcoave de aces-
302 tea m a i nalte d ect b rb aii, i cnd v o r / / s nceap jocul, se cn t m ai n ti
14 A dic la hram u l bisericii, cnd se face pom enirea ctitorilor.
15 A m crede c este o confuzie. D ac autorul se refer la rani, exist reg u li destul
de stricte p o triv it crora cei m ai tin eri srut m n a celor m ai b trn i, ia r fem eile p e a br
b a ilo r lo r. L a nun i, bineneles, rudele m irilo r se srut ntre ele. D a r to tu l corespunde
u n u i cerem onial dictat de m prejurare.
16 In ballo.
17 L i stivai! con li ferri.

76

www.dacoromanica.ro
d in . diferite instrum ente ca viori, cim poaie18, fluiere, tobe, lu t cu trei coar
de. A p o i se p rin d de m n to t cte un b rb a t cu cte o femeie, n tr-u n ir
lung, sltn d mereu, strignd i b tn d u -i picioarele unul de altul. D u p ce
au s ltat ctv a vrem e se strng cu to ii m preun n tr-u n cerc i salt ca m ai
nain te.
C n d m oare cineva, ei obinuiesc s-l in n cas tim p de trei zile,
m ai ales dac vrem ea este rece i este iarn. n aceste tre i zile ei nu fac
altcev a dect c d au de m ncare sracilor i cltorilor, cn tn d m ereu din
instrum entele pom enite m ai sus n ju ru l nsliei sau sicriului celui m ort.
D u p m p lin irea celor trei zile, l duc la cim itirul de lng biseric, trg n d
clopotele, cu p reo tu l lng ei, cu m uli b rb a i i femei care m erg desple
tite 19, bocind cu glas ta re i zm ulgndu-i p ru l. D u p ce l-au b g a t pe m ort
n m o rm n t care este o sim pl groap spat n p m n t i l-au aco
p e rit cu acel p m n t, se n to rc acas. A ici se face din nou p ra zn ic cu b rb ai
i femei, cu b o g a i i sraci, cu oam eni de toate neam urile, i cheam pe
p re o t s blagosloveasc m asa. La aceast m as nu m nnc altceva dect
pete, i spun c fac acest lucru p en tru a a r ta pedepsire tru p u lu i, i de du
rere du p cel m o rt; d ar beau totui vin i bere. M ai obinuiesc de asemenea
ca atunci cnd se . . .20 sau se taie capul vreunuia, s-l lase s zac tim p de
tre i zile pe p m n tu l < g o l> i fiecare cnd trece pune b ani pe tru p u l m or
tulu i, i cu aceti b an i este n m o rm n tat. i. 303
n oraul Suceava, am in tit m ai sus, se pstreaz capul unui sfnt, nu
m it Sf. Io an [cel N o u ]; acesta este n ev t m at i se gsete n tr-o bise
ric21 a p rin ilo r < d in ta g m a > Sf. V asile22 care snt ns schism atici. Ziua
acestui sfn t se srbtorete la R usalii, cnd pe lng deschiderea unui iar
m aroc fo arte bogat, care ine o p t zile n ir, la care vine < lu m e > din to at
a ra i la care tinerii, ca s ctige bani, fac fel de fel de lupte cu spada
m ai m erge i dom nul cu ntreaga sa curte, de cel p u in 2 000 de oam eni,
to i clri, i m u li alii n carete. D u p el vine doam na cu nsoitoarele ei
i cu alte boieroaice care o ntovresc n m are num r.
i acum v reau ca s tii cititorule, c atunci cnd dom nul23 se duce la
vreo serbare oarecare sau la plim bare, obinuiete s m earg cu m are alai.
P a tru com panii de archebuzieri l nsoesc, i fiecare < d in ele> este alc
tu it din 150 de oam eni. D u p acetia vin to t a tia , p u rtn d num ai arcuri
i sgei i cu spada la old. n a in te a D om nului m erg copiii i steagurile,
18 Sordelline.
19 Scom pigliate ( = Scapigliate).
20 L acun n text.
21 = Biserica Sf. G heorghe.
22 D enum ire pe care o d a u catolicii clugrilor ortodoci.
23 Este vorba d e dom n n general. D e i unele am nunte d in descrierea alaiului dom
nesc i a strniciei d om nului s-ar p otrivi destul de bine cu V asile L upu, ele aparin anului
1633, d u p aprecierea editorului, ia r V asile L upu a obinut dom nia n 1634.

77

www.dacoromanica.ro
cu surle i trm b ie, iar dup acetia urm eaz o gard de 150 de tu rci,
apoi vin to i boierii < c u v n t> care n lim ba lor nseam n seniori",
dup boieri m erge m arele logoft24 p u rtn d n m n un buzdugan de a u r
304 cu rat; d u p el snt dui de cp stru / / 12 cai turceti cu eile i cu to t
h arn aam en tu l lu cra t dup m oda turceasc, i to i m podobii cu m rgri
tare, cu aur i cu to t felul de nestem ate. D u p to i acetia urm eaz dom nul
singur, m b rc at dup m oda turceasc, num ai n m tase f r broderii de
aur i p u rtn d pe cap un calpac dup m oda turcilor, cu un surguci de neste
m ate la m ijloc peste un m nunchi de pene nespus de frum oase. El clrete
pe un cal turcesc, cu harnaam entul m p o d o b it cu aur i p ietre scum pe;
fru l este b tu t ap ro ap e to t cu peruzele, diam ante i rubine, de asemenea
fru n ta ru l p o a rt o tu f de pene prinse cu un giuvaer to t de m are pre.
D u p dom n vine careta lui, au rit to a t cu ta p ie ria b ro d a t peste to t cu
aur, n a far de acoperm ntul de sus25 care este d in tr-u n p o stav fo arte
ales rou i tu rchez i tras de ase cai turceti; dup ea urm eaz garda
de t ta ri n n u m r de 150. i n to ate oraele pe unde trece < d o m n u l> se
tra g clopotele. i fiindc o d at un p re o t schism atic nu a tras la tim p clopo
tele, dom nul a p o ru n cit ca de n d at s i se ra d b arb a, lucru de m are
ocar n a ra aceasta, p en tru care lucru bietul p re o t s-ar fi lsat m ai curnd
b tu t dect s i se rad b a rb a 26.
305 P reo ii lor snt n surai, dup cum este obiceiul la ortodoci, d ar snt
aa de sraci, n c t p en tru a tri, trebuie s ias m preun cu soia la a r a t
i la sp at i s m earg la t ia t lemne, pe care s le v n d 27 n p ia n
tim p u l trg u lu i i astfel s se 0 at ajunge. D ac le m oare soia din ti, ei n u
se m ai p o t nsura a doua oara. Fem eile lor se cunosc i se deosebesc de fe
meile noastre catolice p rin aceea c ale noastre nu p o a rt cercei, pe cnd
m oldovencele da. N u obinuiesc s se spovedeasc dect n p ragul m orii i
nu m rturisesc la spovedanie dect c au fu ra t sau au ucis; celelalte fa p te
nu le socotesc ei d re p t pcate. D e P ate iau p u in an a fu r i cei ce iau
aceast an a fu r au p o stit postul de patruzeci de zile m ai nainte, n care
24 G r an cancelliero.
25 Ctelo.
26 U rm eaz m ai m u lte fraze care au fost terse n text, din care i aceasta B elugul
acestei ri este un lucru m inunat, ea fiind bogat n orice fel de vite, ca boi, cai, oi i
alte anim ale, g rn e n abunden, psri de toate fe lu rile". In schimb autorul nu ren u n la
aprecieri defavorabile m oldovenilor p e care i declar d u p zvonuri i sugestii culese
n P olonia fricoi ( ! ) tlh a ri ( ! ) i buni doar la plu g rie ( ? ) Este, desigur, un ecou
al atitudinii p a n ilo r poloni fa de rnim e i, po ate chiar m ai precis, de rnim ea o rto
dox, a tt de asem ntoare cu cea exploatat de ei n U craina. N u este fr interes am nuntul
c n M oldova toate in form aiile i-au fost date de vicarul episcopului polon, dom inicanul
H ia c in t (G iacin to ) din O sim o, care avea s m ai rm n n ar m ai bine de 15 ani i
s rm n de pom in.
27 A lt fraz tears n paragraful precedent P e n tru a se p u tea nlesni se duc m preun
cu soiile lo r s are cm pul i s taie lem ne i apoi le duc la trg ca s le v n d .

78

www.dacoromanica.ro
tim p nu m nnc altceva dect pine i legume, f r untdelem n; nu m -
nnc nici pete, ci num ai icre i spun c m orunul28 i icrele nu snt pete.
M nnc sm bt carne dup obiceiul grecesc i n vinerea de dup P ate29
i urm eaz astfel tim p de cteva sptm ni, d ar apoi postesc i vinerea i nu
m nnc dect pete.
C n d vreunuia n u-i place soia sa, fie c ea este u rt, sau c el nu are
tragere de inim sau / / dragoste p en tru ea, chiar dac ar avea copil cu ea, i. 306
atunci ia o vac i o druiete m itropolitului, (adic n lim ba lor arhiepis
copului). Acela le d am n d o ro ra voie s se p o at cstori de al doilea cu
cine le este pe p lac30 num ai s nu fie dintre catolici, care nici ei nu se
p o t cstori cu aceti m oldoveni31 dup cum vrem s-i num im . i s tii
citito ru le, c pe vrem ea dom nilor de odinioar, dac un m oldovean s-ar fi
csto rit cu o catolic sau un catolic s-ar fi n su rat cu o m oldoveanc,
dom nul n d a t poruncea s i se p u n pe cap un cerc de aram nroit n foc
i deci l om ora n felul acesta32.
D om nul ascult psurile i st la judecat ceea ce n lim ba lor se
a ra t sp u n n d c ine d iv a n , pe care el l ine n tr-o sal fo arte m are
din p a la tu l su, el eznd pe un scaun au rit ce se afl pe o tre a p t m ai n alt
a p odelii33.
i cnd este vreunul n v in u it de fu rt sau de vreo alt f p tu ire rea,
dom nul n treab pe p r dac are m arto ri, i dac acela spune ca da, i i
aduce n ain tea D om nului, n d a t p rtu l este apucat, i se scot clunii n ain
tea dom nului din a crui porunc i se dau o sut i m ai bine de lovituri,
d u p cum poruncete dom nul.
Acest obicei l au de asemenea turcii i cnd vreunul fu r copii cretini
i-i v inde la tu rci34, n d a t ce s-a dovedit fu rtu l cu ajutorul m arto rilo r (cum
am a r ta t m ai sus), dom nul poruncete s i se frng to ate oasele p n a ce
m oare ca v ai de el.

28 L a morona.
29 n s p t m n i lum inat, ortodocii sn t scutii de post.
30 N u este lipsit de savoare confruntarea acestor critici provenind negreit de la fai
m osul G iacinto de O sim o, cu descrierea p ropriei activiti a acestuia. V ezi declaraiile lui
BakiSic ( D ip l. Ita l., IV 108 11 0 ), B andini (op. cit., 11 p. 310) precum i caracteri
zarea lui de ctre A ntonio de V ia (ib id e m ) d re p t cel m ai m are ticlos i cel m ai nem ernic
de sub b olta cereasc". V icarul pusese u n ta rif p e n tru oficierea botezurilor i cstoriilor.
Se lsa m itu it cu cte u n cal p en tru a h irotoni oam eni n su rai sau suferind de infirm iti
care i fceau in ap i p en tru preoie i se deda la acte de b ru talitate ce scandalizau i pe
catolici, i pe ortodoci.
31 Valachi.
32 A firm aie fantezist. Este poate u n ecou al u n o r legende n legtur cu tefni
Rare, care a prig o n it elem entele neortodoxe.
33 Sovra una sedia m ezzo a oro sopra d una loggia.
34 Spe penal ce pare im aginar i care este pom enit aici doar p e n tru a arta puterea
probei cu m artori, aducnd i un elem ent m ai senzaional.

79

www.dacoromanica.ro
M oldovenii35 se m brac la fel ca turcii de care se deosebesc num ai
307 prin faptul c acetia poart un ciuf de / / pr, care pornete din cretetul
capului i pe frunte este lat de vreo trei degete. Femeile dup cum am Spus
umbl cu faa descoperit, pe cnd turcoaicele umbl cu faa mereu aco
perit.
C n d cheam la liturghie, ei obinuiesc s b a t m ai n ti n tr-o tblie
de fier36 i apoi tra g clopotele cum fac i catolicii. M ai au un obicei, dac
un catolic se face m oldovean, adic schism atic, ei l boteaz din nou, spu-
n n d c ceea ce a p rim it m ai n ain te nu era botez ad ev rat. Ia r dac unul
d in tre acetia s-ar declara < a p o i> catolic ad ev rat, i dom nul ar pune
m n a pe el, atunci ar pune n d a t s-l ard de viu. C n d aa d ar se n-
tm p la acest lucru37, atunci ei fug n d a t n P olonia.
D om nul fiin d d ato r s dea 300 000 de reali38 trib u t S ultanului, m preun
cu alte d aru ri, caut s-i scoat de la supuii si, ncrcndu-i cu dri fo arte
m ari. n acest scop a h o t rt ca fiecare s fie obligat s-i dea zeciuiala,
cum ar fi de p ild din zece cai unul, din zece oi una, din zece boi unul,
i s-a ajuns a tt de departe c v re a zeciuiala p n i de la v arz.
N im en i39, fie trg o v e40, fie ra n , nu p o ate spune: A cest loc este al
m eu i acesta este al t u " ; ci doar la vrem ea sem natului, to i trgoveii
ies la cm p i oltuzul [s o ltu z j (ceea ce nseam n judele) m preun cu p r-
garii [p re g a ri] (care nsem neaz cei alei < c a sfetnici oreneti> sau sindicii)
308 m p a rt ogoarele i du p ct este num rul sufletelor d in tr-o / / cas, dau i
ogoarele: dac snt o p t suflete dau o p t ogoare; dac snt zece dau acelai n u
m r de ogoare. A cestea snt a tt de m ulte n c t niciodat nu p o t fi sem
n ate to ate, ci doi ani se seam n n tr-o p a rte i doi ani se schim b ogorul
n tr-a lta . L a ei ra n ii sn t ca i robii, deoarece de fiecare d a t cnd i
cheam stp n u l la lucru, fie c ar fi sntoi ori bolnavi, ei snt d a to ri s
asculte de e l . . .
n aceast provincie se m ai gsete un orel n u m it iret41, despre care

35 A firm aie m u lt p re a general, n tru c t p o rtu l ra n ilo r n u sem na cu al tu rcilo r!


Probabil c este vorba de p o rtu l m arilor boieri cu haine bogate din stofe de fir i cu blnuri
scum pe n elipsite nici la Stam bul.
34 Toaca.
37 T recerea la catolicism a u n o r ortodoci. Izvoarele n u pom enesc de asem enea arderi
p e rug, ci d oar de fuga u n o r atare apostai. D e observat c exem plul de trecere la catolicism
a u n u i o rtodox se refer aici la u n fost catolic convertit la ortodoxie. In aceast epoc nu
aflm exem ple de ortodoci adevrai trecui la catolicism.
38 M oned spaniol de argint.
39 Se trece aici la alt subiect, acela al m p ririi ogoarelor.
40 Aceti trgovei ( ? ) care ies la cm p, ofer oarecare prilej de ndoial.
41 Saretto. Substana celor ce urm eaz se regsete i n darea de seam a m isionarului
B onnicio de p rin 1632 i cu unele am plificri i la B andini (C odex, p p . 249 250).
La toi acetia se afl aceeai legtur n tre m inunea" de la iret i persecuiile lui Be-
lik in e".

80

www.dacoromanica.ro
nu v -am p o m enit m ai sus. C n d aceast a r ap a rin ea polonilor (!)42, acesta
era unul d in oraele frum oase pe care le av eau ei. Aici se afla o m nstire
foarte frum oas a clugrilor dom inicani, unde sttea i episcopul oraului,
din acelai ordin. n incinta m nstirii era o fn tn n care oriicine se
spla n n o ap tea Sf. Io an B oteztorul43 se vindeca de orice boal. V enind
du p ctv a tim p un dom n num it Io a n B a p < tis ta > B ellichini44, dum an al
religiei catolice, acesta a d rm at acea m nstire i a gonit pe to i clugrii
m preun cu episcopul < lo r > i de atunci ncoace fn tn a i-a p ierd u t acea
putere m in u n at. A stzi locuiesc n acest ora arm eni i m oldoveni, i eu
am v o rb it cu m uli d in tre ei i m i-au spus c dac se spal / / acum n >. 309
aceast fn tn n acea noapte a Sf. Ioan, m car c nu recapt vechea
sntate, ei sim t totui o m are uurare. n apropierea acestui ora se gsesc
p rae fo arte frum oase i m uni n ali acoperii de p d u ri dese. Lng h o ta
rul cu U n g a ria45 se afl un orel num it T ro tu 46, de unde se scot pietre
de sare. C n d cineva fptuiete vreo nelegiuire, p en tru care nu m erit pe
deapsa cu m oartea, este trim is pe trei ani sau < i> pe v ia n acest orel,
p en tru ca s m unceasc la scoaterea srii. a ra este bogat n vaci prea
frum oase precum i cai, de care se slujesc to i nobilii poloni precum i t
ta rii p en tru incursiunile lor. D u p ce am str b tu t astfel n treag a a r , m -am
nto rs la Iai i m -am o p rit acolo n atep tarea caravanei, la un clugr
dom inican, v icar general al dom nului episcop al provinciei M oldovei, care
fiind ita lia n d in oraul O sim o47, m -a p rim it bucuros. n tr-o zi stn d de
vorb cu civ a m oldoveni i p e ro i48 (!) i auzind cum rostesc cteva cuvinte
latine, i ch iar italiene, am ru g a t pe acel p rin te vicar s fie bun i s-mi
spun cum se face c acea lim b se aseam n la anum ite cuvinte cu a noastr.
E l m i-a rspuns cu m ult b u n voin, spunnd: A fl c aceast a r , fiind
ap ro ap e cu to tu l lipsit de locuitori n vechim e i aflndu-se num ai n spre
rul P ru t / / civ a rui, m p ra ii rom ani cnd voiau s-i pedepseasc pe i. 310
rom ani, i trim iteau n surghiun n aceast a r 49. Ia r ei v z n d c a ra este

42 N u este exclus ca aceste noiu n i greite s-i fi fo st comunicate de G iacinto de curnd


v enit d in P olonia i p e care Barsi l vede a tt la trecerea sa p rin Iai, ct i la sfritu l cl
toriei sale de ntoarcere, la Ciubrciu.
43 L a 24 iunie, care coincide aproape cu solstiiul de var, cnd n O ccident se practic
unele ritu ri strvechi pgne, ca de p ild a sri peste focuri aprinse anum e.
44 tefni R are. N um ele de Ioan B aptista, ce i se d aici, se datorete unei repetiii a
num elui d in fraza precedent.
45 A dic T ransilvania.
46 C orespunde la T rg u l O cna.
47 G iacinto Franceschi de O sim o, vicarul episcopului polon absenteist Ioan B atista Za-
m oyski. V ezi m ai sus, n . 30.
48 V allachi e P ero tti ( ? ) . Cum va = parrocci (p r e o i)?
49 Este legenda pus n circulaie de E nea Silviu Piccolom ini, cum c rom nii s-ar trage
d in exilaii rom ani, care p re lu a t de diferite cronici polone a trecut i la cronicarii m oldoveni.

8t

www.dacoromanica.ro
fo arte ro d ito are (cu to ate c era p u in locuit) au nceput s lucreze p -
m n tu l i au n d r g it a tt de m ult aceast a r , n ct fiin d rechem ai din
surghiun n-au m ai v ru t niciodat s plece i s se n to arc n Italia. A v n d
de-aface cu rui, cu t ta ri, cu tran silv an i, cu greci i cu tu rci i cu alte

f
iopoare, care ajungeau pe m eleagurile acestea, ei i-au stricat lim ba lo r ita -
ian i i-au alctu it o alta care este o chintesen a tu tu ro r lim bilor am in
tite m ai sus. i de aceea vedei voi c au unele cuvinte turceti, altele arm e
neti, altele greceti i altele italieneti. D e aici se trage fa p tu l c prim ul
ora n care au nceput s locuiasc m preun, ei l-au num it R om a, (!) deoa
rece au fost ro m ani aceia care au ntem eiat aceast a r . D in aceast cauz
ei nii se bucur s fie num ii ro m an i"50.
A dunndu-se destui to v ari de drum am p rsit lau l i, dup ce am
u m b lat vreo zece m ile, fcndu-se noapte, ne-am o p rit lng un lac. n di
m ineaa u rm to are, dup ce ne-am p re g tit to ate arm ele noastre, ca pistoale
i archebuze deoarece trebuia s trecem n acea zi p rin tr-o p d u re foarte
deas51, am p o rn it la d ru m p u n n d carele n ain te i lum ea m ai slab la
m ijloc, iar noi ceilali m ergeam pe lng care, tr g n d m ereu din archebuze
p en tru a nfricoa pe tlh a ri i a-i face s cread c sntem m ai m uli dect
511 eram n adevr. C n d am ajuns la ju m tatea / / p d u rii, ne-am n tln it cu
p a tru oam eni care fugeau ct puteau, spunnd c au czut n m inile tlh a -
rilo r care le-au fu ra t to ate carele; d a r noi m b rb tn d u -i i-am nsoit, tr
gnd m ereu din archebuze. C n d tlh a rii au au z it attea m pucturi de ar
chebuze i au v z u t fum s-au n frico at, p rsin d carele i s-au pus pe fug.
A m trecu t n cele din urm de aceast p d u re cu aju to ru l D om nului N o stru
i a p rea Sf. sale M aici, f r s ne odihnim nici un pic, tem ndu-ne ca acei
tlh a ri s nu se m ai adune n num r m ai m are i s ne atace; d a r nu am
m ai n tln it pe nici unii, i seara am sosit cu to ii frn i de oboseal, n
tr-u n orel nu m it Vaslui. N u am v z u t aici nim ic vrednic a fi am intit, nu
m ai c locuiesc vreo 11 fam ilii de catolici unguri, care ns nu au biseric.
A m cu m p rat pine i alte p ro v izii, i n aceeai sear am ieit din ora i
str b tn d o m il italia n am ajuns la o ap, unde ntrem ndu-ne ctv a, ne-am
o d ih n it to a t n o aptea. A m c l to rit a doua zi to t tim p u l p n am ajuns
seara n tr-u n a lt orel, num it B rlad, unde se gsesc 15 case de catolici cu o
bisericu d a r nu au preo t. D u p ce ne-am v en it n fire am c l to rit tim p
de trei zile f r ncetare i am ajuns n oraul G a la i, loc fo a rte frum os,
aezat pe m alul fluviului D un rea, pe care se aduc p n n acest ora prea
frum oase m rfu ri din C o n stan tin o p o l i T ra p e z u n t, ia r din acest ora se
312 vinde u n t i b rn z. Aici locuiesc II m oldoveni, turci, greci, unguri. C atolicii

50 R om ani (adic: ro m n i). O ra u l R om a este R om an!


51 P robabil p d u rea d e la Scinteia, d e care se n fio ra u nc n ain te d e a trece, solii poloni.

82

www.dacoromanica.ro
au o bisericu52. Se gsete pete din belug53, m orun, icre negre, nisetri i
crap i54. N e-am o p rit p u in p en tru a ne odihni caii i apoi am ieit din
ora.
M ergnd o cale de cinci m ile am d a t din nou de ru l P ru t i, trecndu-1
cu lu n trea, am v z u t lng m alul cellalt vreo 15 oam eni trai n eap.
(M rturisesc, cititorule, c nu m ic m i-a fost spaim a). T otui, ncrezndu-m
n p rea fericita F ecioar, am mers m urm urndu-m i n gnd rugciunile ro
zariului.
C u aceast team n suflet, am c l to rit to a t ziua f r a gsi nici un
fel de locuine; seara n sfrit, am ajuns n tr-u n sat de tu rci, num it Schi-
noasa55. O d a t acolo, m -am dus seara s-l v d pe stpnul satului, care
m -a n tre b a t pe turcete cine snt i ncotro m erg. I-am rspuns c eram un
biet c l to r italia n , care m ergeam s v d curtea m arelui han al t ta rilo r56.
M -a p o ftit n d a t n tr-o csu a sa fcut din nuiele acoperite cu lu t cum
am a r ta t m ai sus, i care fusese fcu t i aezat acolo anum e pen tru
strini, nefiin d obiceiul la ei n a r ca s fie lsate femeile n vzul lum ii57,
iar dac ntlnesc ele din n tm p lare pe careva, stau cu fa a acoperit, de
nu se p o t vedea. A pus pe p m n t o m as fcut din piele i m -a p o ftit
s ed jos pe nite perne, fcute anum e de-m i venea s m or de oboseal
de a sta cu picioarele ncruciate sub m ine. A u fost aduse pe m as buca
tele / / fcute din carne de berbec, fia rt cu orez i lap te i mi s-a d a t s >. 313
beau ap. S tp n u l casei s-a aezat i el la m as, m p riv ea cu ochi buni. Ei
nu folosesc nici fee de m as, nici linguri, nici furculie. C n d am v zu t
aceast spurcciune m -am sim it scrbit, i am suspinat dup deliciile Italiei
i traiu l civ ilizat din regiunile noastre. D u p ce am cinat, au v en it to i oa
m enii cu copiii din sat s m v ad ca pe o m inune, i to i au rm as uim ii de
cum nu m -au o m o rt t ta rii num ii N o g ai58, cci acele m eleaguri se afl
sub stp n irea lor. D im in eaa am m ulum it turcului care m i-a d a t o cluz
s m nsoeasc la C hilia. P lecnd aadar din satul pom enit i m ergnd
cale de zece m ile, am d a t de un loc foarte m are cu apa srat, lng care
acum trei ani i ju m tate59, h anul t ta rilo r 60 a z d ro b it arm ata lui C antem ir
52 Biserica Sf. fecioar.
53 T o i cltorii relev acest fapt, cf. N . I o r g a , S tu d ii istorice asupra C hiliei f i C etfii
A lb e, passim . Cf. A n u a ru l In stitu tu lu i d e istorie naional, II, p. 183; H urm uzaki, X I, p. 1 1 6 .
54 M orona, caviale, sturioni, carpium.
55 Spinosa = Schinoasa n L puna pe ru l B cul, la S E de C hiinu.
56 G ianibek G hirai al II-lea, han al ttarilor din Crim eea (1627 1635).
57 N u prea apare legtura logic din tre cele dou idei juxtapuse.
58 N oiyai.
58 Socotind anii din m om entul redactrii acestei dri de seam din 1640, aadar, prin
1636.
60 Inaiet G hirai (1635 1638 ) . P riv ito r la Cantem ir, m rzac tta r ajuns n 1621 pa
de Silistra i eful unei form aii puternice n Bugeac, sustras autoritii hanului C rim eii, vezi
N . I o r g a , S tu d ii istorice asupra C hiliei f i C etii A lb e, p . 222 i urm . Puterea lui a repre-

83

www.dacoromanica.ro
Paa, deoarece acesta se rsculase m p o triv a lui. D u p ce am lsat caii s mai
rsufle am u m b lat p n seara to t peste cm pii, f r a da de vreo cas, i
to t m ereu n prim ejdie de a fi om ort de t ta rii care du p acea lu p t p o
m enit m ai sus au ram as p rin aceste locuri. A jungnd n sfrit seara n oraul
C hilia, m -am dus s m adpostesc n tr-o cas a unor m oldoveni, unde am
fost fo arte bine p rim it de to i i v z u t cu ochi buni. / /
p. 3 i 4 A cest ora este aezat pe m alul D u n rii care este num it de turci D u n a
[ = T u n a ] i se gsete la o d ep rtare de vreo ase m ile de M area N eagr.
Este ncins cu zid uri groase, cu tu rn u ri m ari i puternice, i n co n ju ra t < cu
a p > . L a D u n re se afl o fo rt re a sau un castel, cum vrem s-l num im ,
care dom in p arte a dinspre m are cu to t n tinsul cm piei. L ocuitorii acestui
ora sn t fo arte tem tori i in m ult p az la p o ri, cu tu n u ri m ari ca s
nu lase s in tre n u n tru nici un strin. D a r p en tru ca acetia sp o at face
nego cu m rfu rile lor n a fa ra acestui ora, snt m ulte suburbii cu p r v
liile lor, n care se v n d to t felul de m rfu ri, inndu-se aici trg n fiecare
zi. L a o m il d ep rtare se afl cherhanaua cu to t felul de pete la un
p re fo arte ieftin: n deosebi m orun i somn, i nu este dim inea n care
s nu se gseasc pe m al o mie dou de m oruni i somni, pe care n d a t
i sreaz i scot < i> icre m inunate. D e aceea vin din C onstantinopol,
P olonia, U n g aria, M oldova i alte ri p en tru a cum pra pete i a-i n
destula oraele lor. i crede-m , cititorule, c este aa de ieftin, c de m ulte
ori am cu m p rat m oruni din acetia m ari, n greutate de 30 de funi unul,
p en tru suma de 4 aspri din m oneda lor, care n m oned veneian a r face
c t 4 g azzette"61.
Se m ai gsete din belug i vin i untdelem n pe care-1 aduc de la
p. 3 i5 T rap ezu n t. L ocuitorii / / oraului snt tu rci; n a fa ra < o ra u lu i> , n subur
bii, locuiesc turci, t ta ri, greci i m oldoveni i m ai snt de asemenea m uli
negustori ragusani, care se ndeletnicesc cu sratul m orunului. A cest ora are
num ai trei p o ri, din care dou dau spre suburbii i una singur spre D u
nre. A m s ta t n acest ora tim p de 15 zile cu gndul de a atepta s se
zen tat tim p de 15 ani o p rim ejdie perm anent p e n tru a ra Rom neasc, M oldova i T ran sil
vania, constituind, totodat, o am eninare p e n tru poloni i p e n tru h a n u l ttar, precum i o
problem din cele m ai spinoase p e n tru politica P o rii, care p u tea fi trt n rzboaie provocate
de aciunile anarhice ale tta rilo r lui C antem ir. In 1622 , 1624, l 626 se cere i se fgduiete
scoaterea tta rilo r din Bugeac. La u n m om ent d a t lucrul este declarat ca i n fp tu it. D a r, n
1627, C antem ir este fo lo sit de turci contra cazacilor care l sprijineau pe M ehm ed G hirai al
III-lea, h a n u l Crim eii m azilit de P oart. Acesta este zdrobit i n locul su vine G ianibek al
III-lea (1627 1635). L ucrurile ns se com plic. n c i n 1633 polonii cereau ndeprtarea
lu i C antem ir. C urnd se ncrucieaz n oile p lngeri ale po lo n ilo r cu reclam aiile h an u lu i nou,
In a ie t G h irai (1635 1638) i cu inform aiile i insinurile lu i V asile L upu. In 1636 h anul
p ornete contra lui Cantem ir, care este p rsit de ai si i care sfrete tia t de turci la
C onstantinopol. B ugeacul este devastat i ttarii de acolo strm utai n Crim eea, d a r foarte
curnd reapar n Bugeac.
61 Gazzetta, m oned veneian de argint, btut n 1 539-

S4

www.dacoromanica.ro
iveasc unii to v ari de drum , d ar nednd de ei, am ru g at pe stpnul casei
s-m i dea un n so ito r p n la locul de gzduire unde aveam s rm n n
seara aceea. m plinindu-m i-se-cererea am p lecat < a m n d o i> , cluza i cu mine
la 3 ceasuri n ain te de ziu, i n ain tn d 15 mile italiene f r s ntlnesc
nici o locuin, ci num ai cm p deschis, m -am o p rit s odihnesc p u in caii
i s m ntrem ez cu ceva h ran . D u p ce am m n cat puin, am apucat
drum ul ce duce spre un sat num it A ra b a th 62, nu f r m are team de a fi
ucis n drum . A jungnd seara n acel sat m -am dus s m adpostesc n casa
unei b trn e m oldovence renegate. n acest sat se afl o p re a frum oas
n t ritu r rid icat de curnd d ar nepus n stare de ap rare i nenzestrat
cu tu n u ri. S nt m ulte m ori de v n t i m ulte fn tn i bune. n acest sat am
regsit pe un turc pe care -1 cunoscusem i pe care l concediasem (? )63 cu o
lun nainte. A cesta m -a p rim it cu m ari semne de bucurie oferind s ci
neze cu m ine. M i-a adus un miel ntreg frip t n cu p to r i rachiu, deoarece n
acel loc nu se gsea vin. D u p cin m -a ru g at fo a rte stru ito r s nu plec
de acolo p n ce nu voi avea tovari de drum 64, aceast cale fiind foarte
prim ejdioas din cauza incursiunilor / / pe care le fac t ta rii p rin acele p- 3 i 6
in u tu ri i cm pii. D a r eu punndu-m i ndejdea n p rea fericita Fecioar,
S tp n a i ocro tito area noastr, am v ru t s plec cu orice p re , ceea ce vzn d
acel tu rc, m i-a d a t d rep t cluz pe p ro p riu l su fiu, n a rm a t cu arc i s
gei, po ru n cin d u -i s m nsoeasc i s-mi fie de aju to r p n cnd voi
ajunge n tr-u n loc sigur i n a far de prim ejdie.
A m plecat, aa d ar dis de dim inea, i m ergnd op t m ile to t pe cm p
deschis, am v z u t venind asupra noastr op t oam eni clri, fo arte fioroi
la n fiare, du p ct am p u tu t s-mi dau seam a din d ep rtare. Tem ndu-m
s nu fie t ta ri, am nceput s tra g cu pistoalele, m b rb tn d u -m i 65 cluza,
care trg ea cu arcul; n tim p ce aceia trgeau i ei n noi. D a r cnd au auzit
detu n tu rile pistoalelor i ale archebuzei pe care o aveam cu mine, nspi-
m ntndu-se peste m sur, p en tru c nu erau obinuii cu aa ceva, au luat-o
la fug. Ia r eu m -am apucat iar s-mi urm ez drum ul p rin acele cm pii,
m ergnd to a t ziua f r a n tln i nici oam eni, i nici vreo locuin p en tru
a m p u tea adposti n tim p u l nopii, aa c am fost nevoii s dorm im pe
cm p i a doua dim inea am p o rn it n zori la drum i dup ce am strb
tu t o b ucat de vreo 15 m ile, mi s-a p ru t c n deprtare, se v d nite
sate. T otui, tem ndu-ne de tlh a ri, am mers p n seara i am ajuns la un

62 N eidentificat, poate cum va C rbeni pe C oglnic? Sau vreun H arabagi d isp ru t? N u


m ele acesta este destul de frecvent n no rd u l D obrogii, n care avem condiii identice n vremea
aceasta.
63 G lhavevo data la liberta.
64 Compagnia.
65 Este destul de curioas aceast vitejie subit dup spaim a m rturisit n prim a parte
a cltoriei. Riscurile preau totui m u lt m ai m ari acum.

85

www.dacoromanica.ro
ora nu m it de latin i C etatea A lb, iar de turci A kkerm an [A c rim a]. Acest
p . 317 ora este aezat pe ru l N istru num it de turci / / T urla, care are o lrgim e
de 5 m ile italiene i se afl la o d ep rtare de 4 mile de m are. Este un ora
cu v ia negustoreasc bogat n t rit cu zid u ri i cu anuri de ju r m prejur
i are o cetuie cu m ult artilerie aezat pe m alu l acelui ru. n acest ora
nu este lsat s intre nici un strin, dac nu este m ahom etan. Snt dou
p o ri, fiecare din ele i are podul su care se ridic i se las. Aici este
schel de m rfu ri 66 pe drum ul spre C onstantinopol, a ra ttreasc, T ra p ezu n t
i spre alte locuri. A m fost deci silit s locuiesc n a fara oraului, n suburbie,
unde ed tu rcii, grecii, arm enii, m oldovenii i alte neam uri. Acolo m ai snt
i m uli robi rui i poloni. Casele snt unele de p ia tr , altele de lem n, unele
de p m n t. n acest ora turcii obinuiesc s-i nm orm nteze m orii lng
drum i fiecruia i pun < la c p ti> o p ia tr lung n felul pietrelor de
h o tar. Pe m orm intele fetelor p u n cteva stegulee din p n z roie sau verde,
n aceste locuri au fcut m ulte fn tn i cu acoperiuri sprijinite pe stlpi, de
unde scot zilnic n tim p u l verii ap p ro a sp t, p en tru ca s p o at cltorii
s se rcoreasc i s se roage D um nezeului lor pe care-1 m rturisesc ei (ca
fiin d unul i nu ca o treim e) p en tru m orii lor, ca s le dea pace i odihn.
i deoarece n ora ap a este srat, ei obinuiesc de asemenea s duc, de trei
ori pe sp tm n , ap n to ate p rile oraului i o m p a rt tu tu ro r n numele
p . 318 lui D um nezeu. / / Acel ru pom enit m ai sus, fiin d ap ro ap e de m are i vrsn-
du-se n aceasta, cnd este fu rtu n are apele srate i e p lin de pete, care se
vinde pe un p re de nim ica n acele locuri. n fiecare dim inea, n a fara
oraului, n suburbii se ine trg u l unde se v n d to t felul de lucruri. A m stat
n acest ora trei sptm ni, atep tn d tovari de drum , p en tru a m m
b arca. Iv in d u -se prilejul < so sirii> unor corbii care veniser special p en tru
a tra n sp o rta vreo 3 0 0 0 de turci n p rile Persiei, m -am m b arcat m preun
cu ei, i av n d p a rte de u n v n t prielnic, am sosit dup p a tru zile n oraul
Sinope, aezat la m alul M rii N egre, n p rile Asiei, < a n u m e > n A nato-
lia . . . etc. [D u p m ulte rt ciri Barsi ajunge n C rim eea . . . L a K arasu, ora
al t ta rilo r crm leni, se afl i m oldoveni robii de acetia.]

N T O A R C E R E A
1639

p. 319 . . . Acum , atep tn d un p rilej b u n de a m


ntoarce, D um nezeu m i-a trim is un m are noroc, cci a sosit n acele p ri 67
un sol68 al dom nului M oldovei, care fusese n C ircasia s caute o m ireas
66 Scala.
67 In Crim eea, la h anul tta r B ehadir G hirai (1638 16 4 2 ).
88 M arele postelnic A postol C atargiu.

86

www.dacoromanica.ro
tn r i frum oas p e n tru dom nul su. A cesta av n d nvoire de la h an a str
b tu t n treag a C ircasie i n cele din urm a gsit o f a t 69 de o fru m u
see neobinuit. D u p ce a d a t o mie de ducai tatlu i, cinci sute m amei
i o mie hanului, a v en it cu ea n oraul Bagceserai, unde m gseam i eu.
C u n v o irea hanului, am p o rn it < c u to ii> la 19 august din anul trecut,
[1 6 3 9 ] m preun cu 150 de t ta ri i 60 de m oldoveni ctre oraul O z 70.
[U rm eaz descrierea cetii O z 71 i povestirea incidentului p rovocat
de p aa de S ilistra72, a fla t acolo cu 8 000 de oam eni p en tru prevenirea unui p. 321
eventual atac al p o lo n ilo r ce ridicau o cetuie m ai sus pe N ip ru , i care
ncearc s opreasc din drum pe tn ra circasian creznd c aceasta a r fi
m usulm an.]
Acum d u p ce ne-am o sp tat aici i am lu at / / noi provizii, deoarece p. 322
aveam de str b tu t iari alte locuri pustii, am p lecat dm nou la drum .
A m str b tu t o n tin dere de 3 mile, am d a t de u n b ra de m are larg de
o m il. Aici ne-am o p rit p en tru a < n e > odihni caii, deoarece, n to at
acea zi ei nu m ncaser nim ic. Pe la orele 2 d in noapte, a v en it la sol chehaia 73
paii de Silistra, pe care noi l ntlnisem cu tab ra sub acea fo rt rea , i a
cerut solului n num ele stpnului su, pe principesa circasian. Solul i-a rs
puns c el nu a r p u tea-o da, deoarece ea i fusese n cre d in a t de ctre m a
rele h an, d a r c v a m erge nsui s v a d p e n tru care m otiv stpnul acestuia
i aduce aceast jignire. C hehaia s-a m u lu m it cu acest rspuns. A a d ar
pe cnd se p u rta u aceste tocm eli ca s-l n to arc din cale pe solul dom nu
lui M oldovei, acela chiar, care fusese trim is de m arele h an ca s m earg
la susnum itul D om n, i-a rn d u it oam enii de lu p t i le-a p o ru n c it s-l ur
meze, zicnd c v rea m ai bine s m oar cu to ii dect s dea pe doam na
aceasta n alte m ini dect cele ale dom nului M oldovei, aceasta fiin d porunca
ce a d at-o H a n u l. C hehaia, care era un om cum inte, i-a sf tu it s m earg
trei sau p a tru d intre cei m ai de seam la p a i s-i spun ce au de spus.
A u d a t ascultare sfatului ce li s-a d a t i au plecat deci trim isul hanului,
cu acela al dom nului i cu ali p a tru m ai de seam. Sosind n fa a paei
l-au salu tat i acesta i-a n tre b a t unde este circasiana. Ei au rspuns c
tn ra aceea este v iito area soie a dom nului M oldovei i c le fusese ncre
d in a t de m arele h an. T urcul a ntors v o rb a zicnd c un ghiaur (ceea
ce nseam n cretin) cum este dom nul M oldovei, nu p u tea lua de soie pe o
m usulm an. A m basadorul a rspuns c circasiana era i ea cretin i c prin

69 Ecaterina Cerkeza. .
70 O z-K apu = Oceakov.
71 [E ra u trei ceti fcute de turci p e n tru a tia cazacilor accesul la m are.] In cea de
sus n u pu tea ptru n d e nici u n strin, in cea de jos se fcea nego (se in e a trg ) i puteau
in tra toi locuitorii cetilor care erau turci ;i cei d in afar care erau ro m n i. . . !!
72 N asu h H u sein paazade (februarie 1638 februarie, m artie 1640).
73 M aggiorduom o. '

87

www.dacoromanica.ro
urm are ncuscrirea era foarte p o triv it . T u rcu l nu a v o it s m ai stea de
v o rb i a re in u t pe trim ii p n dim ineaa, sjpunnd c el o v rea fie ce o
fi pe circasian, i c el v a trim ite la h an sa v ad dac cele ce au spus
ei erau ad ev rate. D im ineaa, trim iii s-au ntors, au luat-o pe circasian
din trsu ra n care sttea, i au aezat-o n tr-u n car cu dou roate, a fla t
lng locul unde m odihneam eu, ascunznd-o astfel p en tru ca turcii s nu o
p o a t gsi i recunoate. T otui, du p ce au cu tat-o i acolo unde poposeau
lo cuitorii, deoarece nu o gsiser unde erau m oldovenii, d eo d at au vzut-o
lng m ine, m preun cu o alt tn r , d a r roab nu m ai p u in frum oas
dect ea nsi ( = m ireasa) i cu un copila fratele acesteia, care i el prea
a fi odrasla unui zeu. T urcii s-au repezit i au luat-o p e n tru a o duce la
324 pa, i ea vzndu-se prins, a n cep u t s p ln g am ar m preun / / cu co
pilu l, care cu to ate c era mic, tia totui ce nenorocire era s te gseti n
m inile necredincioilor.
[ < P rin cip esa > fiin d dus n ain tea paei, m preun cu ro ab a i cu co
pilu l, de aici ncolo povestirea ncepe s m prum ute un to n de rom an. P aa
se ndrgostete de logodnica lui V asile L upu sp u n n d c este un om m o rt
dac ea nu-1 aju t"! D escrierea frum oasei E caterina C erkeza culm ineaz cu
fo rm u la se p re a c graiile i fcuser sla n f p tu ra ei"! etc. Trim iii
dom nului i vestesc stpnul ct i pe h an de cele n tm p late, iar dom nul se
plnge la P o a rt . n rstim p p aa v rea s obin de la p rizo n iera sa o m r
turisire de cred in m ahom etan, d ar ea rspunde n chipul cel m ai categoric,
m ncnd cu ostentaie carne de porc! Barsi, n eavnd ali tovari de drum ,
rm ne pe loc.]
. . . A ad ar d u p ce am rm as vrem e de 15 zile m preun cu acetia,
p e n tru a nu m expune a fi ucis cl to rin d singur, am ajuns n aa m are
strm to are c isprvindu-se to ate p ro v iziile fcute m ai nainte, nu aveam
ce m nca, n tru c t nu era n acea cetuie pine destul ca s ajung la
toi...
. . . A m n cep u t deci s pescuim n acel ru care era bogat n m ulte
felu ri de pete, ia r n loc de pine m ncam pepeni, de care era p lin to t
in u tu l . . .
[U rm eaz descrierea co rtu rilo r paei].
327 . . . n acest tim p / / s-a n to rs trim isul care fusese expediat la h an i
a adus scrisori ctre p a cu ordinul h o t rt s lase negreit pe circasian s
plece, deoarece pe lng c era cretin, m ai era i trim is din ordinul su.
D a r tu rcu l n -a v ru t s asculte, i cu to ate c peste p u in e zile a sosit cel
la lt trim is care fusese expediat la dom nul M oldovei, adu cn d cu sine trei mii
de du cai, pe care i-a d a t acelui p a din p a rte a D om nului cu rugm intea
s dea d ru m u l m iresei sale, acesta nu a v ru t totui s o trim it, d ar a lu a t
banii i sosind n sfrit trim isului sultanului, care aducea cu sine ordinul
lm u rit sub pedeapsa pierderii vieii de a lsa pe circasiana s plece, ea fiind

88

www.dacoromanica.ro
v asala S ultanului, ca una ce avea d re p t m ire pe dom nul M oldovei, supusul
su, n d rg o stitu l pa v zn d c nu m ai are ncotro, p en tru a avea prilejul
s o m ai rein pe lng sine m car ctev a zile i s se bucure cel p u in
s o m ai p o a t vedea n ain tea ochilor dac nu p u tea avea p arte de ea
ca soie a spus c m ai vrea nc 2 0 0 de ducai i c altm interi nu-i
d drum ul. i astfel sosind banii, n cele din urm , du p attea necazuri, am
reuit s plecm .
F iin d to i aadar p reg tii de plecare, m -am dus n casa unui m oldo
vean care sn t num eroi n acel ora i l-am ru g a t s-mi fac p u in
pesm et pe ch eltu iala m ea n tru c t treb u ia s trec tim p de trei sptm ni to t
num ai p rin locuri pustii.
[U rm eaz plecarea din O ceakov la 6 septem brie i clto ria p n la
N is tru ] //. ^
n u rm am ajuns la m alul rului N istru , i cum acest flu v iu p re >. 328
cum am m ai spus m ai n ain te este fo a rte lat, cltorii l trec la vrsarea
sa n M area N eag r, unde nu este a tt de lat, cci se m p arte n dou brae.
A v n d noi nite b rci fcute din cte un tru n ch iu scobit, ne-am suit n ele
m p reu n cu lucrurile noastre in n d caii de h u ri, iar acetia n n o tn d , au
tras barca < a c e a sta > de p a rte a cealalt.
C o b o rn d din b arc am u m b lat cam vreo m il pe loc es, i d n d de
cellalt b ra al rului, l-am trecu t ca i pe cel dinti. n s ni s-a spus
c cei ce nu au la ndem n brci iau iarb i o fa c m nunchi i punndu-i
unul peste altu l i leag de cal, i ei se aeaz pe acea iarb, n tim p ce
unul m erge clare i < c a ii> trecn d nnot, tra g acei m nunchi pe m alul
cellalt i n chipul acesta ei trec rul. D u p ce am trec u t cu bine i acest
b ra , ne-am n d re p ta t spre un sat num it C iubrciu74, care n ciuda fap tu lu i
c se gsete n a ra m oldovenilor este totui n stpnirea hanului, m preun
cu alte apte sate aezate unul lng altul, to ate lng rul N istru , pom enit
m ai sus. Acest sat C iubrciu este cel m ai m are din toate i aici ne-am odih
n it n tim p u l n o p ii; n a fa ra fa p tu lu i c se gsesc m uli m oldoveni acolo, se
a fl i 30 de case de unguri catolici, cu o biseric cld it de curnd, dup
cum m i-a spus p rin tele fr a G iacinto de Osim o < c lu g r> dom inican i
vicar general al acelei provincii. n dim ineaa u rm to are am plecat spre un
orel nu m it B ender; p en tru a ajunge acolo am fost nevoii s um blm dou
zile f r a d a de vreo locuin.
n sfrit, d u p ce am ajuns n acest ora m i-am lu at rm as bun de la
tov arii mei de drum i am lsat pe acei soli cu frum oasa circasian s
m earg pe alt drum n a r a lor. A cest orel este n t rit de ju r m prejur
cu zid u ri fo a rte puternice, cu anuri i cu m ult artilerie. Este n stpnirea
tu rcilo r i locuitorii si snt turci i m oldoveni.

74 Cberci.

89

www.dacoromanica.ro
P lecn d de aici, m -am n d re p ta t spre P olonia, i du p ce am c l to rit
tim p de 15 zile n ir, m ergnd num ai p rin cm pii i peste dealuri, cu cea
m ai m are team de tlh a ri, am ajuns n tr-u n ora al Poloniei, num it M o-
ghilev75.
. . . L a V arovia, am sta t ctev a zile, d a to rit fa p tu lu i c se inea dieta,
p. 330 la care / / veniser am basadori ai tu tu ro r p u terilo r ca ai F ran ei, Spaniei, ai
m p ra tu lu i, ai M oldovei, T ransilvaniei, ai T t rim ii, ai Persiei, ai S ultanului,
ai A ngliei, ai rii R om neti, ai Veneiei, F lorenei, to i ad u n ai aici p en tru
a tr a ta pacea n tre rui i turci.

75 M oilova.

www.dacoromanica.ro
BENEDETTO EMANUELE
REMONDI
DIN MILAN
(? dup 1643)

M in o ritu l conventual Benedetto E m anuele R em ondi din


M ilan n u a v e n it n M oldova d in Italia, ci de la C onstantinopol, unde era sediul vicarului
apostolic p atriarh al, care era ;i prefect al M isiu n ilo r d in rile noastre. El era recom andat de
am basadorul F ranei i de bailu l V eneiei. A v enit n cursul a nului 1635. [E ste interesant de
observat c to t n 1635, acelai am basador al Franei, Cdsy, a recom andat dom nului rii
R om neti p e A ntonio de V ia (sau D ev ia) care, venind la T rgovite, a p rim it de la dom n
dei eclesiastic slujba (probabil n o m inal) de p ah arn ic! A cest A ntonio apare n leg
tu ri m ai strnse cu vestitul Locadello, stabilit u n tim p n capitala rii R om neti]. Fratele
Benedetto pare s fi fost o fire destul de aventuroas, cltorind m u lt i d in porunc, i din
plcere. In 1636, el viziteaz oraele i bisericile d in M oldova, ntocm ind i o dare de seam,
fr a arta ns n ce calitate a fcut acea cercetare. Pom enind de dou localiti, Baia i
Suceava, m enioneaz c le-a cercetat m preun cu m onseniorul [Z am oyski] episcop al aces
tei provincii", care d u p cum subliniaz V asile L upu n scrisoarea lui d in 14 februarie
1638 ctre p apa U rban al V U I-lea, a stat n dioceza sa d oar dou luni ( D ip l. Ital.", IV ,

91

www.dacoromanica.ro
p . 1 2 7 ). D e la B andini (C odex, p. 224) tim c episcopul Z am oyski a v enit la Bacu la 1
iunie 1636. O are fratele Benedetto a fo st s-l caute la el n Polonia, spre a-1 conduce n M o l
dova, cum p a re s cread G . C linescu, care m ai adaug c episcopul s-a p ln s ctre C on
gregaia de P ropagand de toi m isionarii n general, i de acesta n special? ( D ip l. Ital., II,
p. 3 1 1 ). In fe lu l acesta s-ar explica aceast vizitare a bisericilor fcut de fr. Benedetto.
D a r el specific anum e c doar n dou locuri, B aia i Suceava, a fo st cu episcopul. La
H u i n u a m ers episcopul de team a ttarilo r, i deci n u a m ers nici B enedetto. Ia r n loca
litile m ai m runte, spre grania T ransilvaniei, cum a r fi Stneti, T rg u -N eam etc. n u a
fo st B enedetto din lips de bani i de n so ito ri (deci n u era cu ep isco p u l). A adar, la o
citire m ai atent, se poate m pri d area de seam n dou p ri distincte. P rim a constnd din
in form aiile culese de la venirea no u lu i m isionar n M oldova, n 1635, cuprinde observaii
asupra localitii G alai (p e unde a sosit) i asupra B rlad u lu i vecin, unde a slu jit ca m i
sionar u n tim p n u prea lung d u p cum se poate citi n tre rn d u ri n sfrit, asupra
capitalei Iai, unde a stat cteva luni, locuind lng bisericua catolic i p robabil aflndu-i
u n ro st aici, m ulum it prezenei u n o r catolici francezi, veneieni sau u n o r negustori de d i
ferite naio n aliti d in C onstantinopol. U rm eaz descrierea u n o r aezri m ai rsrite i m ai
bogate: C otnari, R om an (trecnd p rin Sbuani) i Bacu, unde n u este p om enit episcopul.
T o ate acelea avnd parohi, s-ar p u tea ca aceste p eregrinri s fi avut de scop cutarea u nui
rost, de p referin ntr-un centru m ai ndestulat. A doua p a rte cuprinde ultim ele dou orae,
B aia i Suceava, vizitate m preun cu episcopul Z am oyski. U nindu-le m preun, fr. B enedetto
a n tocm it darea de seam adresat de el Propagandei.
In februarie 1638 este trim is de V asile L upu la Rom a, cu o scrisoare ctre p ap a U rban
al V U I-lea, cernd n um irea u n u i episcop italian n locul celui polon, absent de p a tru ani,
cu o ntreru p ere de 2 lu n i cu vreo doi ani m ai nain te (adic n 1 6 3 6 ), precum i o scri
soare ctre C ongregaie, cernd trim iterea a p a tru m isionari franciscani la Iai, capitala sa,
unde vin m u li strini catolici. S-ar p rea c s-ar fi n to rs n 1639 n M oldova, deoarece n
m em orialul bisericii din Iai, el apare n acest an ca vicar apostolic al Episcopiei de Bacu
i cu titlu l de prefect ( ! ) al m isiu n ii d in M oldova. L ucrul pare curios, deoarece Zam oyski
trim isese ca vicar al su p e dom inicanul G iacinto din O sim o, care e dem is tocm ai n 1641
de D e o d at (B a k sil). T o to d a t ar nsem na c B enedetto a fo st trim is de dou ori la Rom a,
deoarece el se ntoarce d in Italia, n 1640, cu doi m isionari trim ii de Congregaie B ar
tolom eo B assetti i Sim one A p o llo n i din V eglia o dat cu o rd in u l Congregaiei ctre
Zam oyski de a se ntoarce n episcopia sa, p e care i-1 nm neaz el nsui trecnd p rin P o
lonia. E l i aducea i d om nului rspunsul papei la scrisoarea acestuia i o copie a ncheieri
lo r conciliului de la F lorena, precum i nite icoane. B enedetto afirm c dom nul i-ar fi
cerut s-i dem onstreze, de fa cu m itro p o litu l i alte nalte fee bisericeti, existena P u rg a
to riu lu i. In acelai tim p, B artolom eo B assetti p regtea o dezbatere cu clugrii ortodoci
asupra p u rg a to riu lu i i a indulgenelor. Este p robabil c interesul d om nului p e n tru asem enea
discuii era n leg tu r cu preg tirea conciliului de la Iai, convocat de P a tria rh u l de C onstan
tin o p o l P artenie i de P e tru M ovil, p e n tru a form ula o m rtu risire d e credin ortodox,
care s fixeze p o z iia bisericii fa de catolici i de calvini.

92

www.dacoromanica.ro
D espre activitatea i m eritele sale este greu s ne facem o idee num ai d u p elem en
tele ce le avem la ndem n. Se pare c nu tr ia n term eni b uni cu ceilali m isionari care
n d rep tau p lngeri contra lui. N ic i la C onstantinopol nu se bucura de o prere p re a bun
a vicarului p atriarhal G iovanni d in Fanano, care-i scrie secretarului Ingoli, la 29 februarie
1643, c B enedetto e aproape nto td eau n a b eat i c hoinrete n afara hotarelor, btnd
d ru m u rile P oloniei. La 4 iunie scrie din nou c l-a rechem at. Poate c datorit colindrilor
lu i B enedetto, nu apare nici o clip n darea de seam a lu i D eodato (Baksid) d in 1641.
D a rea de seam d in 1636 a lu i Rem ondi pe care o redm m ai jos a fost publicat de
N . Io rg a n A cte i fragm ente, voi. I, pp. 78 81, sub titlu l R elation d e R em ondi cordelier
m issionnaire contenant le nom bre des iglises d e M oldavie d u rit latin et leur estat, dup
m anuscrisul de la Biblioteca N a io n a l d in Paris sub cota m s. fr. 16158, p . 331 r v. U n
alt exem plar se afl n A rh iv a Propagandei, V isite, X IV 294 .u. m enionat de L. Pastor ca
in ed it (vezi Storia d e i Papi, versiune italian d u p tex tu l germ an, voi. X III, Rom a, 1931,
p . 761, n. 1 ).
B enedetto Rem ondi este cuprins de Sadi Ionescu n B ibliografia c l to r ilo r ..., pp. 13 1
132 i de N . Io rg a n Istoria rom nilor prin c l to ri. . . , I, pp. 300 301.

www.dacoromanica.ro
M IS IU N E A SA N M O L D O V A 1

1636

Subsem natul, fratele B enedict E m anuel R e-


p. 78 m ondi din M ilan, m in o rit conventual, afln d u -m n anul trec u t, 1635, i
an u l acesta, 1636, ca m isionar al Sacrei C ongregaiuni de P ro p ag a n d a Fide
p. 79 n p ro v in cia M oldovei, am nceput s vizitez oraele i satele n care se g
sesc biserici i oam eni, care triesc sub au to rita te a sfintei noastre m aici, Bi
serica apostolic rom an.
M ai n ti, la in tra re a m ea n acea provincie, am gsit acolo o biseric
de-a n o astr, cld it din lem n, n oraul ce se cheam G a la i i este aezat
pe m alu l flu v iu lu i D u n rea; aici locuiesc 12 fam ilii de unguri catolici, f r
p re o t i uneori v in n acest ora c iv a negustori catolici ragusani 2 p en tru
m rfu rile i negoul lor.
1 T raducerea s-a fcut d u p textul italian, p u blicat d e N . I o r g a , n A cte f i fragm ente,
I, p p . 78 81.
* A ragusei. Este ultim a m eniune cunoscut despre prezena ragusanilor n rile noastre,
cci n a d o u a jum tate a secolului al X V II-lea, raza o peraiilor comerciale ale Ragusei se
ngusteaz sim itor.

94

www.dacoromanica.ro
D e acolo, n tr-o zi i jum tate, am ajuns n tr-u n ora 3 num it B rlad,
unde am gsit o m ic biseric de a noastr cu clopotni, cldit to t din
lem n, f r p reo t i f r odjdii4; aici se gsesc 2 0 ae case de unguri cato
lici. L a aceste dou biserici, n a fa r de m ine, care ca m isionar am slujit
de m ai m ulte ori, vine din cnd n cnd p en tru a m p rti p e credincioi,
p aro h u l d in tr-u n a lt ora vecin, num it H ui. P n n ziua de azi n-am p u tu t
v izita oraul H ui, nici m car biserica noastr, din p ricin a necurm atelor
incursiuni ale t ta rilo r, care roiesc n acele p ri; aceast biseric n-a fost
v iz ita t nici p n acum de m onseniorul episcop 5 al acestei dieceze, i am n
eles c a r fi acolo vreo sut de case de unguri catolici, care in un preot.
D in B rlad, dup o alt zi i jum tate am mers n oraul cel m ai n
sem nat al acestei ri, num it Iai, unde obinuiete s ad, de regul, do
m u l 6 susnum itei ri, de neam ul lui grec, i un m are n u m r dintre boierii
acestei ri, to i schism atici. n acest ora am gsit o biseric de-a noastr
cu clo p o tn i , fcut din lem n, din m ilostenia unui boier grec, acum r p o
sat1; n vecin tatea acestei biserici locuiesc eu de obicei. S n t 65 de case de
unguri catolici, francezi, veneieni i ali negustori de la C on stan tin o p o l de
rit rom an.
D u p m ai m ulte luni, am p lecat din Iai n a lt ora la o d ep rtare de
ase leghe care fac 30 de mile italiene i care se cheam C o tn ari; aici
se afl dou biserici ale noastre, cldite din p ia tr : una din ele e aa de
bine nchis i m p rejm uit cu un gard p uternic de lem n, n c t cim itirul ce
ine de ea p are o ad e v ra t cetuie, cu un tu rn m are, ce slujete de clopot
n i 8. A ici se afl vreo 60 de case de sai 9 catolici, care in un p re o t i
p streaz n biseric sfn ta m prtanie.
P lecnd apoi din C o tn ari, am ajuns, dup o cale de o zi, la un sat
m are, nu m it Sbuani, unde am gsit o biseric de a noastr cld it din
p ia tr , care ns n-are odjdii. Aici, socotind m preun i ali unguri catolici
care locuiesc n tr-u n sat vecin, am gsit vreo 80 de case de unguri de rit p. 80
rom an; ei in acum un p re o t care folosete odjdiile bisericii noastre din
R om an, un ora aezat pe m alul rului M oldova. Biserica din acest ora e
cld it din p ia tr i snt aici 10 fam ilii de sai i unguri catolici n grijii n

3 Terra grossa (E xpresie folosit i p e n tru u n trg m ai m are).


4 Snt cuprinse n aceast denum ire general toate obiectele de cult necesare slujbei bise
riceti reunite sub term enul de aram enta.
5 Ioan B aptista Zam oyski, episcop catolic de Bacu (1633 1647).
6 V asile L upu.
7 Postelnicul Enache din C onstantinopol. V ezi D a n B d r u , Fost-a Enache din
C onstantinopol, arhitectul bisericii T r e i Ierarhi din lai?, n S tu d ii i cercetri de Istoria
A rte i", 1 2, 1956, p p . 284 290.
8 Este biserica lui D esp o t V od.
9 E rau de fa p t germ ani, originari din regiunea T okaj, localitate din U ngaria, vestit p e n tru
v in u rile ei.

95

www.dacoromanica.ro
nevoile lo r sufleteti de acelai p re o t ungur, care locuiete cea m ai m are
p a rte a anului la Sbuani.
[D in o rau l 10 R om an, trecnd ru l M oldovei, m -am dus n alt ora, ce se
cheam Bacu, la o d ep rtare de p a tru leghe, unde am gsit dou biserici
de ritu l n ostru: una de p ia tr , care servete de reedin episcopal i cea
lalt de lem n, n vecintatea creia obinuia m ai nainte s stea parohul
catolicilor, care i face acum slujba la biserica episcopal. Se afl aci vreo
40 de fam ilii de unguri catolici, care in un p reo t i p streaz sfn ta m p r
tanie p en tru neputincioi.
P lecn d de aci se ajunge la un sat m are n u m it S tneti11 aproape d e
graniele U ngariei, n care sat se afl o biseric a noastr i cteva fam ilii
de catolici. N u nsem n num rul lor deoarece n-am v iz ita t nc acel sat,
n eav n d la ndem n oam enii i banii ce snt de treb u in p en tru a cltori
n asemenea in u tu ri de m argine.
T o t la g ran ia T ransilvaniei, unde din pricinele a r ta te m ai sus n-am
p u tu t m erge p n acum, se m ai afl un sat m are num it N e a m 12 unde
du p cum m i-au spus nite sai catolici de ai notri, locuitori ai acelui
sat se afl o biseric a noastr rid icat din lem n, cu vreo 2 0 de fam ilii,
f r preot.
La o d ep rtare de trei leghe de acest sat se afl un ora m are, num it
B aia, pe care vizitndu-1 m preun cu m onseniorul episcop [Z a m o y sk i] al
acestei provincii, am gsit n el o m are i frum oas biseric de p ia tr , cu
nn tu rn care slujete de c lo p o tn i 13. S n t aici 38 de case de sai catolici,
care in un p re o t i de asemenea pstreaz cu m ult evlavie p rea sfn ta
m p rtan ie p en tru neputincioi.
P lecnd d in acest ora, to t n to v ria m onseniorului episcop, am ajuns
d u p alte leghe n tr-u n ora fo arte puternic, fiin d aici o cetate n t rit ce
se cheam Suceava, d u p num ele rului care o nconjur. Aici am gsit dou
biserici frum oase ale noastre, cldite din p ia tr , n tr-u n a din ele se p streaz
sfn ta m p rtan ie p en tru bolnavi. A colo snt num ai o p t case de sai cato
lici, care co n tin u s in un preot,
p. 81 A lte biserici i alte localiti n care s se gseasc credincioi catolici
n -am m ai descoperit p n n prezent, nici n-am auzit c s-ar m ai gsi n
aceast p rovincie . . .

10 Citt. Se folosete aici term enul de citta, fiind vorba de un ora episcopal (m car
i o rto d o x ).
11 Steneg. Pare a fi satul Stneti, ju d eu l Bacu, ed ito ru l d identificarea Slnic
( = S len eg ).
12 N e m s = T rg u l N eam .
13 V echea ctitorie a lui A lexandru cel B un.

96

www.dacoromanica.ro
T o ate bisericile m ai sus am intite snt nchinate slvitei adorm iri a prea
fericitei Fecioare M aria i sfinilor apostoli P etru i P av el, srbtorindu-se
ziua lor cu deosebit solem nitate i cucernicie.
i astfel, eu fratele Benedict Em anuel R em ondi din M ilano, din tagm a
m in o riilo r conventuali ai Sf. Francis, m isionar p en tru provinciile M oldova
i V alah ia < n tresc cele de m ai sus> p rin sem ntura m ea14.

14 A lin iatu l d in urm este re d a t n lim ba latin : Ita et ego, fraier B enedictus E m anuel
R em undus de M ediolano. O rdinis M in o ru m C onventualium S a n d i Francisci, Provinciarum M ol-
daviae et Vallachiae M issionarius, m nu propria, u t supra.

www.dacoromanica.ro
SILVERIO PILOTTI DIN PENNA
(? d u p 1640)

C lugrul m in o rit conventual Silverio P ilo tti din Penna


a fost trim is n 1635 de ctre vicarul p a triarh a l de C onstantinopol, m preun cu a li d oi c
lugri, to t conventuali, G iovenale Falco d in L uni i Benedetto R em ondi d in M ilan, spre a
sluji ca m isionari n rile noastre. B enedetto R em ondi a trecut n M oldova, n vrem e ce
ceilali doi au rm as n a ra Rom neasc, G iovenale Falco prim in d curnd sarcina de co
m isar al m isiu n ii din aceast ar. D a r p e cnd G iovenale s-a adaptat condiiilor aflate de el
la T rgovite, nfindu-se n fa a d om nului n p o rt laic, i circulnd n caret sau clare,
ncins cu arm e la b ru , ajungnd c urnd s vorbeasc rom nete, i m prietenindu-se cu cle
ricii ortodoci, ndeosebi cu u n egum en foarte p re u it de dom n, Silverio btea drum urile,
venind de la T rgovite s slujeasc n capela ridicat de L ocadello la Bucureti, i nesfin
it nc, p riv in d cu ochi ri la tovarul i sup erio ru l su bine instalat n m nstirea de la
T rg o v ite i folosindu-1 p e el ca o slug care s roboteasc la buctrie ( ! ) (vezi declaraiile
sale din 28 dec. 1637 n v olum ul nostru pp. 103 10 5 ). Invidia, sau u n rigorism sincer l-au
fcut la 20 noiem brie 1637, s izbucneasc n im p u tri vehem ente, n tm p in a te de G iovenale,

98

www.dacoromanica.ro
cu o excom unicare rostit la repezeal ntr-o scen d in cele m ai curioase, p u in d i r calificat
chiar de comic. La 2 decem brie, Silverio scrie la C onstantinopol i la P ropagand, ca s ntrebe,
chipurile, dac excom unicarea era valabil i care era p ro p ria sa situaie, n tru c t el a continuat
s slujeasc n biseric i dup aceea, dar n realitate p en tru a se p ln g e de G iovenale i a-1
ncondeia ct m ai bine. A ceast scrisoare a m ai fost u rm at i de altele. D in ele aflm c
nc din 1 august 1637, el denunase inteniile i com portarea g ru p u lu i de catolici din ju ru l
lu i Locadello i a capelei acestuia d in Bucureti, ntr-o scrisoare trim is n u n iu lu i papal din
Polonia. Cei p u i n cauz erau, n prim u l rn d , doi catolici venii din C onstantinopol, am in
titu l Locadello i A ntonio de V ia, p e lng alii m ai p u in nsem nai. A cuzrile fantastice
c acetia ar voi s fac o sect n o u " sau s treac la ortodoxie, c ar vrea s in femei
n locaurile sfinte i ar duce o via de e p ic u rie n i. . . etc. au la baz u n fa p t real, anum e
c acel g rup de ctito ri" ai capelei foloseau chiliile din ju ru l capelei d rep t locuin cnd
veneau la Bucureti (vezi i relaia lu i Balcsif, n. 12 cu priv ire la piedicile ridicate de
Locadello p e n tru a n trz ia sfinirea bisericii, probabil p n la obinerea u nui rspuns favo
rabil din partea V eneiei, creia voia el s i-o dru iasc). Se poate ca nvrjbirea cu G io
venale din 20 noiem brie s fi fost o urm are a aciunii p o rn ite la 1 august contra lu i Lca-
dello i a g ru p u lu i su. n scrisoarea din B ucureti, din 2 decem brie 1637 (p e care o re
dm n trad u cere), Silverio afirm c m ai trim isese nc alte trei pln g eri C ongregaiei de
Propagand, convins c scrisorile sale vor fi oprite, p e n tru m otivele p e care le va arta el
personal la C onstantinopol. n tr-o alt scrisoare, datat to t din 2 decem brie, d a r cu locul de
expediie da Provato p. C onstantinopoli" ( ? ) i care pare s fie adresat secretarului P ro
pagandei, Ingoli, el declar c pleac la C onstantinopol, n tru c t p rin tele Falco a vru t s-l
om oare n noiem brie, cu p rile ju l fugii n m uni de team a t ta rilo r! E l s-ar fi dus s slu
jeasc la Bucureti, d a r prin tele Falco a refuzat s-i dea un p o tir i obiectele de cult nece
sare la litu r g h ie . . . L ucrurile ncep s ia un aspect ciudat. n scrisoarea din Rusciuc, din
28 decem brie, adresat p robabil ctre secretarul Ingoli, el expune din n o u toat chestiunea
ctito rilo r i a capelei din B ucureti, i trecnd la conflictul su cu Falco, l acuz p e acesta
de a se fi n su rat (fr alte dovezi dect nite deducii lipsite de logic). V o r trebui gonii
Locadello, A ntonio de V ia i spierul G eorge din B ucureti, ct i G iovenale de la T rg o
vite, cci sn t u n ii n tre ei. P en tru aceasta este nevoie de scrisori fo arte struitoare ctre
dom n din p artea am basadorilor de la C onstantinopol, precum i a regelui P o lo n ie i. . . etc.
La 1 m artie to t din Rusciuc el afirm c G iovenale a v in d u t bunuri mictoare f i
nemictoare ale m nstirii din T rgovite p e n tru a p lti b iru l (? ) ( i l V alaticho), a se des
p ri d e soie ( ! ) i a pleca napoi n I t a l i a ! . . . etc. In sfrit, la 4 ap rilie . . . declar c,
trebuind s fug, n u are a lt refugiu dect la C o n sta n tin o p o l. . . i din n o u m pinge la obi
nerea de scrisori de la am basadorii din C onstantinopol i de la regele P oloniei, p e n tru scoa
terea m isionarilor vizai, n tru c t n u s-ar p u tea realiza altm interi acest lucru ct ar sta n
scaun dom nul actual (M atei B asarab). E l nsui plecat cu in ten ia declarat de a se duce la
C onstantinopol, n u pare p re a grb it s ajung acolo, ci se oprete la Rusciuc, unde i afl
un rost m om entan la u n ragusan care i d ntreinerea, ia r el oficiaz srbtorile C rciunului
n casa acestuia, nefiind biseric. Se gndete s fac p e nvtorul copiilor din localitate n

99

www.dacoromanica.ro
n u m r de vreo 3 0 . . . D a r n vederea unei plecri viitoare, cere s i se trim it rspunsul
ateptat de el p rin telu i provencial la C onstantinopol.
Scrisorile lu i Silverio se caracterizeaz p rin tr-u n amestec ciudat de naivitate i de calcul
ascuns. A firm aiile sale, po rn in d de la elem ente reale, sn t am plificate i deform ate, p n a
pierde orice contact cu realitatea iniial. Inveniile sn t destul de inconsecvente, lipsite de
orice logic. D e pild , se plnge c G iovenale a v ru t s-l om oare, i apoi spune c acesta
i-a refuzat u lte rio r p o tiru l de care ar fi avut nevoie p e n tru a slu ji la B ucureti. A ceste dou
fapte n succesiunea aceasta se exclud reciproc. L a 2 decem brie, la plecare se p lnge c nu
a p rim it nici o p a ra din subsidiile trim ise ( D ip l. I ta l. , II, p. 340) ia r la 28 decem brie
scrie d in Rusciuc c din banii trim ii p e trecut a p rim it d oar 30 de scuzi i nim ic d in ve
n itu rile m n stirii de la T rgovite, care se urc la 60 de scuzi! A cuzrile contra com isarului
su urm eaz un m ers progresiv: acela um bl n p o rt laic i n u slujete la altar, deci este
n su ra t; este n su ra t fr nici o ndoial, vinde b u n u rile bisericii spre a-i face bani p e n tru
b ir ( ? ) , p e n tru d ivorul su i p e n tru a se napoia n Italia. V rea s fug, dar este o p rit de
strjile dom nului ( ! ? ! ) . C hiar dac p e n tru aceast inform aie din urm Silverio a p u tu t s
fie n elat de veti fanteziste, prim ite de el la Rusciuc, n cursul lu n ii februarie, p e n tru cele
lalte rm n e el ca singur nscocitor.
A m crede c Silverio a fu g it n u de team a de a fi ucis de com isarul su, ci de a fi
rid icat pe sus i trim is poate la C onstantinopol ca elem ent tu lb u rn d o rdinea din m isiune.
Este curios de com parat p o rtretu l fcut de Silverio lui G iovenale Falco cu acela schiat de
BakSic, n darea lu i de seam despre v izitaia de la C m pulung, unde l-a g sit pe acesta
slu jin d ca paroh. N u are destule cuvinte de laud p e n tru el i felu l n care se achit de
d a to riile sale. Scrisorile lui Silverio, n ciuda in sin u rilo r i acuzrilor din ele, n care se
am estec i elem ente im aginare, conin scene i descrieri colorate, precum i evocarea panicii
din noiem brie 1637, cnd au fu g it n m u n i locuitorii din a ra Rom neasc de frica t ta
rilor. Ele au fost publicate de G . C linescu n D ip l. Ita l. , II, p p . 339 341, precedate
de explicaii despre venirea lu i n 1635 ( A ltre n o tiz ie . . . p . 309).

www.dacoromanica.ro
S C R IS O A R E C T R E C O N G R E G A IA
D E P R O P A G A N D A F ID E 1

1637, decembrie 2, Bucureti

. . . P rin tele G iovenale F alco 2 a fost fcut p. 339


com isar peste m isionari de p rin tele V illani3, vicar p a tria rh a l, care s-a s-
v rit din v ia , i nici nu tiu cum de l-a f cu t p ro v in cial sau prefect al
m isiunilor din ord in u l Sacrei C ongregaiuni, d ar ori cum v a fi fost num it
voi povesti f r de legea care s-a n tm p la t n 2 0 ale lunii trecute.
^ N u m itu l p rin te nu p o a rt to t anul nici ras, nici funie < francis-
c a n > la b ru i nici tonsur, i dac totui alt d at le-a p u rta t, a fcut
ntocm ai ca B ertoldo, care p en tru a nu um bla nici despuiat, nici m brcat,
i-a pus pe spate n v odul. A a i acesta, cnd s-a dus la dom n p en tru oare

1 T raducerea s-a fcut dup textul italian publicat de G . Clinescu n D ip l. Ital. , II,
p. 339, doc. n r. V II.
2 G iovenale Falco da L uni, m isionar i com isar p en tru m isionarii din ara Romneasc.
3 P . V illani, vicar p a triarh a l de C onstantinopol, cf. P. L e o n a r d u s Lemmens,
H ierarchia L atina O rientis.

101

www.dacoromanica.ro
care m il, s-a dus n p o rt rom nesc, la p ia sau n locurile publice um bl
fie clare, fie n tr-o tr s u r 4 cu dou covoare pom poase5. S-a n tm p la t
c n vrem ea cnd to a t a ra 6 se refugia la T rgovite, p rin tele se p u rta n
aa fel c fcea din m nstire tav ern i crcium cu cntece i am bale, ca
acelea ce obinuiesc s se fac f r ruine n osptriile de acolo. P en tru
lucrurile u rte care le fcea, eu l-am in u t de r u pe p rin te i l-am o crt,
ca fiin d un fra te ticlos al Sf. Francisc, ap o sta t i eretic. A cesta m b ta t de
vin i de m nie, aa cum era m b rc at n p o rt rom nesc, i-a pus p a tra firu l
i m -a excom unicat p rin tr-u n canon cuprins n regula noastr, p o triv it c
ruia, dac cineva aduce ocri superiorului su, v a fi supus excom unicrii
aceluiai p rin te . Eu, f r s fi fo st deslegat de acesta, am slujit la a lta r
i m ai slujesc i acum. Supun cazul dom niei voastre, b a chiar S fintei C on
gregaii a em inenelor lor, dac am fcu t bine sau nu, date fiind m p reju
rrile am intite adic apostazie < s a > , p n g rire a celor sfinte i fa p tu l c
este suspect de erezie, i dac n asemenea m p reju r ri m ai are p u te re ca
nonul, ceea ce eu nu cred. Voi atep ta rspunsul i m surile de n d re p ta re
o p o rtune p e n tru linitirea sufletului meu. A m m ai scris alte trei scrisori 7
S fintei C ongregaii d ar m tem c nu vor ajunge p en tru m ulte m otive pe
care le voi desvlui la C onstan tin o p o l. D eocam dat trim it aceste scrisori
p en tru ca dom nia v o astr ilustrisim de m i s-ar n tm p la ceva n tim
p u l drum ului s tie to t i s tran sm it C ongregaiei c snt gata s slu
jesc Sf. biseric . . . etc.

S C R IS O A R E C T R E C O N G R E G A IA
D E P R O P A G A N D A F ID E 8

1637, decem brie 2. P rovadia

339 Scriu scrisoarea de fa inclus aici, n d re p


ta t c tre em inentisim ul dom n cardinal, p re fec t < a l m isiunii> . . .
S tii c de un an i ctev a luni, am m ncat m preun cu p rin tele
Falco m ai bine de trei obroace 9 de sare i nu l-am p u tu t scoate din gre
elile sale; m ai m ult, p rin tele V illani, v icaru l p a tria rh a l de bun am intire,
m agistrul su, i-a scris m ii de scrisori cu fgduieli ca s plece de aici, d ar
nu a v ru t deloc s-i dea ascultare, dei se tem ea m u lt de acel p rin te vicar,
4 Carozzetta.
6 U rm eaz: Senza vestigio d i frie.
* L a P rovincia tu tta d i V d a c h ia rifugiava in Tregorste. n legtur cu atacul lu i V a
sile L upu, n cursul lunii precedente.
7 S-ar prea c aceast scrisoare era nd rep tat ctre prefectul m isiu n ii d e la C onstanti
nopol. V ezi i scrisoarea urm toare.
8 Ib id em . Aceeai d at ca scrisoarea precedent, d a r alt loc de expediere ( ! ) .
* M oggi.

102

www.dacoromanica.ro
a crui m oarte era gata s mi-o atrag pe a mea, deoarece p rin tele < F a lc o >
voia s-mi fac pocinogul s m ucid cu prilejul fugii n m uni, n tim pul
rzboiului, n luna lui noiem brie10. D a r cu ajutorul lui D um nezeu am tre
cut de aceast prim ejdie cu bgare de seam, i f r scandal plec spre
C on stantinopol i s dea D um nezeu dac scap de sabie, s nu m or de frig
la Bucureti. Acolo e o alt biseric a noastr i locuitorii din acel ora m -ar
fi in u t din com pasiune, d ar p rin tele Falco nu a v ru t s-m i dea un p o tir
i alte obiecte de cult p en tru a < p u te a > face slujbele. n acel ora s-ar
aduce m ult folos n v n d pe copii, cci este oraul de reedin al dom
nului i locul unde se adun oam eni de d iferite neam uri p rin tre care se afl
i diveri catolici.
F ind singur, nu p o t s fac altceva dect ceea ce am fcu t; dac ar fi
v en it i ali tovari, s-ar fi n d re p ta t totul. N u am a v u t p n acum nici un
b a n 11 din subsidiul trim is . . .
D in P ro v a d ia 12 n drum spre C onstantinopol.

S C R IS O A R E C T R E C O N G R E G A IA
D E P R O P A G A N D A F ID E 13

1637, 28 decembrie, R usciuc

P rin tr-u n < r a p o r t> din 1 august trecut, p. 340


adresat nuniului d in P olonia, am n tiin a t pe em inena voastr c n oraul
Bucureti, n a ra R om neasc, p rin ii m isionari S anto Felice i Angelo din
S onnino 14 au rid icat, cu m are evlavie o biseric de lem n cu ase odi bune, p o
triv it cu condiiile rii, unde s-ar fi adus zi de zi oarecare folos n tru p ro p
irea sfintei noastre credine, d ar n urm a plecrii m isionarilor pom enii mai
sus i a lipsei de clugri, au in tra t n acele odi B artolom eo L ocadello 15 din
V eneia, A ntonio de V ia din C o n stan tin o p o l16, G iorgio bcanul m preun cu
civ a ali ig an i17, care din cauza unor d ato rii nu p u teau rm ne n rile lor;
n d a t au d a t foc bisericii de lem n i i-au f cu t una n chip de capel; i acolo
am slujit eu adesea cnd veneam de la T rgovite, iar uneori v z n d eu re-

10 V ezi m ai sus, n. 6 .
11 Q uattrino.
12 D ac d ata de 2 decem brie a fost corect redat, atunci s-ar p rea c indicaia locului
de expediere n u corespunde realitii.
13 Ibidem , pp. 340 341, doc. IX . A dresantul este u n cardinal, deci n u poate fi Fran-
cesco Ingoli, secretarul P ropagandei care n u avea acest rang, ci cardinalul prefect al M isiunilor.
14 A ngelo Petricca din Sonnino, m isionar din o rdinul franciscanilor conventuali.
16 Bartolom eo Luccacello ( ! ) V ezi biografia sa, n volum ul de fa.
18 A ntonio de V ia din C onstantinopol, franciscan conventual, m isionar la Caransebe i
to todat paharnic al dom n u lu i rii Rom neti.
17 Zingari.

10}

www.dacoromanica.ro
lele lo r dep rin d eri i v ia a desfrn at i epicurian pe care o duc, le-am ar
ta t n predicile mele c ea este m ai degrab scandaloas dect cucernic.
Ei nu v o r < s urm eze> ritu rile catolice, precum m i-am d a t seam a cnd
am b o tezat o feti, nu v o r s fie supui m isionarilor apostolici, ci v o r ca
republica. Veneiei s aib grij s trim it aici p ro p riii si (?) capelani18.
A ad ar eu in n d seama de am nuntele p riv in d persoanele de v iaa
lo r desfrn at, de scandalul ce se nate, de p u in u l cti sufletesc lor,
al credincioilor ba chiar, au izgonit pe civ a buni < cred in cio i> ,
cnd v o iau s v in la slujb, i acetia au trec u t la ritu l o rtodox snt cu
p rin s de n d o ial nu num ai p e n tru c au pus stp n ire pe locul d o b n d it de la
m isionari i din pom enile binefctorilor, d a r c v o r s fac o sect nou,
sau s se dedea obiceiului din a ra R om neasc, de a ine femei n loca
urile sfinte (!)19. A duc to ate acestea la cunotina voastr, ca fiind cpe
ten ia p re a vigilent a congregaiei, spre a lua m suri . . .
P rin tr-o alt < scriso are> a mea, din Bucureti, v anunam c n luna
noiem brie trecu t dom nii M oldovei i rii R om neti s-au m p cat, d ar
341 acum rzboiul a nceput / / din nou n tre ei. n acea lun noiem brie, spun, am
descoperit c p rin tele G iovenale Falco d A lcunio (^) avea soie. i, cu to ate
c eram prim u l care m i puteam da seama, dupa anum ite semne: anum e
c n-a in u t slujb la a lta r niciodat, nici n-a p u rta t ras, nici tonsur i
nici vreun alt a trib u t de clugr catolic, cu to ate acestea nu puteam s
afirm aceasta, atep tn d p en tru a o face qualche buon rispetto. D a r acum
lucrul este sigur i a ncercat s-mi joace festa, ucigndu-m , f r s-i pese 20
c lucrul s-ar p u tea afla, i gsea to t m ereu vreun m otiv de a se lua la
h a r cu mine. A m n d u ra t to tu l cu rb d are i am tr it ca un sclav, gtind
ca b u ctar p rn zu rile date de el la un oarecare egum en sau abate, care avea
trecere pe lng dom n. L a mesele acestea i n zilele de post, m ndem na 21
i pe mine s m nnc carne i s m nsor, dup obiceiul rom nilor, cu
vreo fa t sau femeie ru in at de el, cum l-a pus poate (!) i pe printele
G iovenale s fac. < D a r > s-a ostenit degeaba. D e aceea am p rim it de la
p rin tele Falco m ulte n fru n t ri, p n ce am fost silit s-mi d au gndurile
pe fa , i s-l fac de ocar, cum de p u tea fi a tt de ticlos n c t s p n -
greasc Sf. biseric i s defim eze religia, in n d crcium , atunci cnd
se refugia to a t a ra Ia T rgovite; ia r dac i inea femeie, treb u ia cel
p u in s n-o fac chiar a tt de fi. N e g n d aceasta, m -a excom unicat
p rin tr-u n canon care se cuprinde n legile noastre, m p o triv a in ferio rilo r
18 D i mandare li p-ri su i Cappellano. ( ! ) (C apelanul e la singular, articolul i adjectivul
la p lu ra l!)
19 A firm aie de pus poate n legtur cu fa p tu l c Locadello i ceilali tovari ai si
locuiau n acea cas din care o parte era afectat cultului sub form de capel. R estul servea
de han ctitorului.
20 Senza la vigilia che s i sapesse.
21 Subiectul fiin d egum enul!

104

www.dacoromanica.ro
care i insult superiorii, susinnd c el este ad ev ratu l superior la T rg o
vite i c p oate m erge cum i place, cnd clare, cnd cu trsu ra cu dou covoare
i cu servitor, am ndoi fiin d ncini cu cte un pistol i un cuit. D in aceast
pricin a treb u it s fug la C onstantinopol, d ar slav D om nului d u p ce am
trec u t D u n rea am d a t peste un sat pe num e Rusciuc, peste vreo 15 ragusani
i peste un negustor cumsecade jpe care l chem a Ser Sim one 22 i care m -a
in u t s fac sfn ta slujb de C rciun i m mai ine p n ce v a trece gerul
i m i v a fi un bun to v ar de drum p n la C onstantinopol. A devrul este
acesta i l voi susine la R om a.
D ac se v a n tm p la s se susin co n trariu l, p rin m rtu ria unor ere
tici neltori, em inena v o astr s-l cheme pe p rin tele Falco care nu v a
veni, iar n tre tim p s trim it noi m isionari care s fie recom andai de
am basadorii catolici de la C onstantinopole i la nevoie cu scrisori de la
p re a p u tern icu l rege al Poloniei, p en tru ca s se aciuiasc p rin m ijlocirea
M onseniorului N u n iu pe lng acesta sau pe lng a lt principe, p en tru c-
t v a vrem e, p n v o r fi alungai suspom eniii B artolom eo, A ntonio, G iorgio
de la B ucureti i p rintele Falco de la T rgovite, unde dac v a mai
rm ne cte ceva pe care nu v a fi iz b u tit s-l risipeasc acel distrugtor
ar p u tea sta acolo p a tru p rin i m isionari spre a p sto ri p o triv it dreptului
canonic, b ia ta tu rm a credincioilor, care se ridic la num rul de 288, m
p rii n tre oraele T rgovite, C m pulung i B ucureti; pom eniii dom ni
B artolom eo < i> A ntonio snt unii cu p rin tele Falco.
M voi opri n aceste in u tu ri p n a ce voi prim i noi ordine de la dom
nia v o astr, creia i doresc cea m ai m are fericire.
Rusciuc pe D u n re < n drum sp re > C onstantinopol, 28, decem brie 1637.

S C R IS O A R E C T R E C O N G R E G A IA
D E P R O P A G A N D A F ID E
1638, m artie 1, Rusciuc23

. C a s scap cu zile, am fugit din a ra P- 342


R om neasc, n d rep tn d u -m spre C onstantinopol, i ca s n u m or de frig,
de trei luni ap ro ap e stau, d a to rit oblduirii dom nului Simone K longevich,
ragusan, aici n p ro v in cia R usciucului, la o zi d ep rtare de Bucureti, cu
D u n rea la m ijloc n tre ele. U n d e m a flu acum nu este biseric, nici o rato
riu, d ar se p o ate sluji n casa am intitului dom n Simone. D e cnd stau aici,
am v z u t c snt 30 de catolici cu copii ce trebuie s nvee carte, i
pe zi ce trece se nm ulesc, d a r sn t m p rtiai p rin satele vecine. P en tru
22 Sim one K longevich.
23 Ibidem , p. 342, doc. n r. X I. A dresantul este u n cardinal. Probabil to t prefectul m i
siunilor.

10S

www.dacoromanica.ro
acest m o tiv am chibzuit s rm n i s d a u socoteal em inenei voastre, ba
ch iar ntregii congregaii, ca s tie cum triesc i s-m i acorde obinuitul
subsidiu. N u trim it nici o garanie 24 n a p ra re a m ea deoarece, cu m ila lui
D um nezeu, la o sim pl chem are, voi ap rea n persoan n ain tea em inenei
voastre i a em inenelor celorlalte. P n atunci, eu voi continua m isiunea
apostolic, acolo unde v a fi nevoie, p o triv it cu vicisitudinile acestor in u tu ri.
P rin tele F alco a v n d u t bunurile m obile i im obile ale m nstirii din
T rgovite, ca s plteasc b iru l25, s dea d iv o r de soie, i s se n to arc n
Italia, d ar o iscoad a d a t de veste dom nului care l-a o p rit26. C eilali laici 27
pe care i-am nu m it n alt scrisoare 28 a m ea, s-au dus i ei la dom n spunnd
c v o r s triasc i ei du p obiceiul din a ra R om neasc i s nu fie
stn jen ii de m isionari n ce p riv ete biserica din B ucureti. A celora nu nu
m ai c li s-a n g d u it < a c e a s ta > , d ar li s-au fcu t i d aruri, astfel c
em inena v o astr sau S acra C ongregaie, de v a trim ite noi m isionari, s
fac aa ca s v in cu scrisori de recom andare cu fo a rte m are au to ritate
d in p a rte a am basadorilor de la C onstantinopol, sau a alto r p o te n ta i cum
este regele Poloniei, p en tru c altfel nu v o r face nim ic, a tta tim p ct v a
fi acest dom n.

24 Fede.
26 Valatico.
26 A firm aie nesp rijin it pe nim ic i lipsit de precizie.
27 Secolari: adic Bartolom eo Locadello, A ntonio de V ia i G iorgio bcanul.
28 Cf. m ai sus, scrisoarea din 28 decem brie.

www.dacoromanica.ro
SOLI MARI POLONI
N TRECERE SPRE POART

S O L IA L U I K R A S IN S K I

(1636)

Soliile extraordinare polone care s-au succedat n al


doilea sfert al secolului al X V II-le a aparin u n o r m om ente de criz n relaiile cu Poarta
sau, m ai bine zis, u n u i clim at d e m are incertitudine, ncepnd nc d in deceniul al doilea
al secolului al X V II-lea. Problem a im ediat era cea a stp n irii M oldovei, care sub Ierem ia
M ovil fusese ocolit p rin tr-o form ul ciudat de d ubl suzeranitate, dom nul recunoscndu-se
vasalul Poloniei f r a se ru p e de P oart. L uptele M oviletilor au fcu t s explodeze aceast
fragil construcie, ce n u ar fi p u tu t d in u i dealtm interi d ect n cazul unui echilibru p e r
fect de fo re n tre cele dou state rivale. N ic i cnd se trece la u n rzboi efectiv pregtit i
declarat de Poart cam pania de la H o tin (1 6 2 1 ) n u se ajunge la o rezolvare a con
flictului, n tru c t lu p ta s-a ncheiat f r victoria vreuneia d in tre p ri. D e aceea i solia
extraordinar a lu i Z baraski p e n tru ratificarea tratatu lu i de pace de la H o tin a nsem nat nu
acceptarea unei situ aii clare, ci sublinierea vechilor divergene.
R atificarea, cerut insistent de P oart i am nat sistem atic de Polonia, era priv it de
aceasta ca o abdicare de la preten iile sale. D e aceea, cnd, n sfrit, a trebuit s se plece

107

www.dacoromanica.ro
la som aiile indirecte transm ise p rin dom nul M oldovei (T o m a), stilul n care s-a m anifestat
am basada trim is, cu ifosul personal al m arelui sol ;i cu g esturile sale insolente p n i n
divanul turcesc, trebuia s acopere um ilin a acelei confirm ri. A cea solie din decem brie 1622
1623 a creat u n m odel i p e n tru soliile u rm toare i ndeosebi p e n tru m odul de com portare
a m arelui sol fat de dom nii M oldovei.
In ciuda pcii aparente, relaiile turco-polone erau sub venica am eninare a inciden
telor provocate de ttari i de cazaci. A scensiunea m rzacului tta r Cantem ir, ajuns i pa
de Silistra, care i njghebase o stp n ire p ro p rie i autonom n D obrogea, iar apoi dup
m azilirea sa de la S ilistra n Bugeac, de unde i n d rep ta in cu rsiu n ile d u p po fta inim ii
n rile rom ne sau n P olonia fcea din aceti tta ri d o b ro g en i" de capul lo r nite du
m ani m u lt m ai p rim ejdioi dect cei crm leni la ordinele M arelui H a n . Polonii au cerut, n
repetate rn d u ri, n d ep rtarea tta rilo r d in Bugeac. In 1627, sultanul scrisese regelui Poloniei,
cernd reciprocitate d in partea acestuia cu p rivire la incursiunile cazacilor. In 1633, rzboiul
polono-m oscovit atrage dup sine am estecul turcilor, care cheam p e Cantem ir, precum i
p e voievozii d in a ra Rom neasc i M oldova ca s li se alture contra p olonilor. D a r
dom nii se strecoar dup o apariie form al la Cam enita P odoliei i M oise M ovil este rugat
de poloni s m ijloceasc pacea cu turcii (oct. 16 3 3 ). Ins solul polon, trim is n d at la
Poart, n u este lsat s vin la C onstantinopol d ect n m artie 1634, i m car i atunci
este concediat fr vreun rspuns. In iulie, regele P oloniei i scrie sultanului, vestindu-i vic
toria sa asupra m oscoviilor i in v itn d u -1 s ncheie o pace to t a tt de necesar am belor
ri. D ar, n acest rstim p, M oise M ovil prsise M oldova, retrgndu-se n P olonia cu spe
ra n a de a-i redobndi dom nia. In septem brie 1634, el ncheie o nelegere particular cu
hatm anul K oniecpolski, iar n 12 octom brie din acelai an, bailul V eneiei scrie, cu p rile ju l
v enirii solului de pace al regelui P oloniei, c acesta ar avea intenia s pretind d re p tu l d e a
alege el pe d o m n u l M o ld o ve i n virtu tea u n u i p retins obicei n d atin at! A ceast veleitate nu
a fo st n curajat de turci i problem ele m ai spinoase au rm as s fie reluate m ai trziu.
In prim vara anului 1636, P olonia ncheind rzboiul cu Suedia p rin tr-o pace de 26
de ani i avnd acum oarecare libertate de aciune, trim ite o solie la P oart, care s p ro
testeze contra actelor de clcare a pcii i s cear n l tu rare a vio lato rilo r ei. A cetia erau, n
p rim u l rn d , ttarii, i anum e tta rii aa-zii d obrogeni" d in Bugeac ai m rzacului C ante
m ir. D ar, n ra p o rtu l lu i K rasinski, solul trim is la Poart n 1636 , era d e n u n a t al tu ri de
acetia i dom nul M oldovei, ca dum an p rincipal i p erm anent al P oloniei. A ceast acuzaie
este acum nsoit de afirm aii priv in d lu crtu rile d om nului p e n tru a o bine ca desem narea
solu lu i p e n tru m isiunea la P o art s fie fcut de auto ritile civile, adic de cancelar (Po-
tocki) i n u de cele m ilitare, adic de m arele hatm an i castelan de Cracovia K oniecpolski.
H o t rre a n aceast p riv in avea s fie dat de seim (D ie ta R epublicii p o lo n e ). D om nul,
fiin d n term enii cei m ai b uni cu cancelarul i n dum nie cu castelanul de Cracovia, s-ar
fi folosit de m p rirea m em brilor dietei n diferite faciuni p e n tru a determ ina, p rin fac
iunea ctigat de el, alegerea solului de ctre cancelar. D a r a b iru it faciunea hatm anului
i a fo st desem nat de el u n m ilitar, Jerzy K rasinski, fiu l voievodului polo n Stanislaw K ra
sinski din Sandom ir i podstolnic al P odoliei. E ra deci de ateptat ca acesta, sub inspiraia
hatm anului, s-l prasc p e dom nul M oldovei la P oart. D um nia hatm an u lu i se datora le-

108

www.dacoromanica.ro
g tu rilo r sale cu fostul dom n, M oise M ovil, n l tu rat d in scaun de V asile L upu. E xist chiar
u n angajam ent scris, subscris i p ecetluit de m na fostului dom n M oise M ovil, retras n
Polonia, care se leag fa de Stanislav K oniecpolski, castelan de Cracovia i m are hatm an
al coroanei s-i plteasc anual 1 000 de ducai, m ai d ndu-i p e an i cte 100 de boi p e n tru
b u c trie i 13 boloboace de vin, n d at ce va fi restabilit n dom nie de regele Poloniei cu
aju to ru l castelanului! (30 sept. 1634). H u rm u za k i, Supl., I I 3, p. 611.
In 1644, acelai hatm an avea s fie socotit u n foarte b u n p rieten al lu i V asile L u p u !
R aportul las o im presie ciudat, ca i cum m arele sol n u atepta d ect u n prilej p en tru
a-1 acuza p e dom n de acte dum noase nd rep tate contra P oloniei. L a nevoie, u n asemenea
prilej de conflict p u tea fi i creat, fr o baz real. Se vede m ersul progresiv al subiectelor
d e nem ulum ire. 1 ) D o m n u l n u a v enit afar d in ora n n tm p in a rea solului, ca t. Tom a
n 1622 , la venirea lu i Z baraski! 2 ) G zduirea n u a fo st p e placul m em brilor soliei. Aceste
m otive sn t considerate suficiente p e n tru a n u m erge la dom n i a nu-i n m n a scrisorile re
gelui i ale m arelui hatm an. Ba m ai m u lt chiar. Solul refuz m car s spun dac are ase
m enea scrisori p e n tru d o m n ! L a acest refuz n so it de afro n tu l trim iterii napoi a alim entelor
date soliei, dom nul n u a rspuns n alt fel d ect oprind aprovizionarea ce trebuia asigurat
p e drum m em brilor delegaiei polone, rspuns care corespundea ntocm ai gestului de sfidare
a l solului, refuznd tainul ce-i fusese o ferit la Iai. In sfrit, p e n tru a n l tu ra orice urm
d e n doial asupra inten iilo r dom nului, sn t invocate nite declaraii foarte ciudate ale m em
b rilo r escortei m oldovene care au n so it p e sol p n la h o taru l M oldovei cum c aveau
porunc de la dom n ca s ridice p e locuitori contra delegaiei polone spre a o nim ici, dac
aceasta ar lua cum va ceva fr p lat n cursul dru m u lu i. Este interesant com paraia p u rtrii
solu lu i n M oldova cu cea de la C onstantinopol, descris de bailu l veneian Piero Foscarini
la 3 m ai 1636:
A ajuns, n sfrit, un am basador d in Polonia cu titlul de sol m are, care este un m i
litar, fiind colonel a 10 000 de ostai clri. E l este p lin de vioiciune i de spirit. A intrat
n acest ora n ziua de 24 a lu n ii trecute, fiind n tm p in a t de p u in i ceaui i lipsind Ceau
b ai care era ocupat, m preun cu m uli d in tre ai si, cu plecarea lui Capudan-Paa. A m
p u s s fie n tm p in a t d u p cum e obiceiul, de ctre Secretar [secretarul b a ilu lu i] care i-a ieit
n ain te la trei m ile d istan de P o arta de A drianopol, m preun cu cel al Franei i al
O landei. A venit, precum am scris, cu m isiunea de a cere depunerea lu i L u p u dom nul M o l
dovei, pedepsirea i ndeprtarea d efinitiv a Iui Cantem ir, m piedicarea efectiv a nvlirii
ttarilor, aa cum s-a exprim at in vivissim a maniera n p rim a audien la Caim acam [T abani
M ehm ed Paa, m are vizir i caimacam 1632 1637], la care s-a dus cu o nsoire (com ittiva)
num eroas i precedat de trm biai, / / de care lucru s-a indispus zisul vizir, care a pus s-i 1. 490
opreasc d in trm biat, zicnd c n u este obiceiul ca vreun am basador, al oricrui principe ar
fi, s purcead i s vin n felul acesta. In expunerea sa, el [so lu l] a zis c respectul pe
care regele su i republica au v ru t s-l poarte m p ratu lu i l-au fcut s trim it aceast
am basad p en tru a cere ca n executarea pcii, s se treac la nfp tu irea punctelor de m ai
sus, declarnd c dac ordinele i poruncile M . Sale [ = S u ltan u l] n u l vor scoate p e p rin
cipele M oldovei i n u vor num i n acea slujb p e u n a ltul discret i m odest, atunci ei [ = p o
lo n ii] vor fi silii s-l ridice ei-nii cu fora. N u a fost de loc bine venit acest lucru, paa

109

www.dacoromanica.ro
zicndu-i c n u era un fel < p o t r i v i t > de a tra ta Poarta, c struinele sale n u erau con
fo rm e cu cuprinsul scrisorilor sale (che le sue instanze non eramo conform i al contenuto
d elte sue lettere) i cu p u in e cuvinte i rsp u n su ri generale l-a concediat, am nnd din ad in s
sru tatu l m iin ii Regelui [ = S u ltan u lu i] p in ce obosit de zbav va m ai scdea din ifosul
com portrii sale, de care lucru s-a su p rat solul i se zice c a refuzat sum a de echini care
i se p lte a in fiecare sptm in, socotit la zece echini p e zi, d e d a rin d c regele Poloniei
are bani destui p e n tru a-i n tre in e solul fr aju to r strin.
Se crede c s-a stabilit o nelegere n tre regele Poloniei, m arele cneaz de M oscova i
regele Persiei d u p pacea ncheiat n tre p rim ii doi ( H u rm u za ki, IV 2, p p . 488 489). Ia r
vreo trei sp tm n i dup aceea, la 26 m ai, bailu l observ ( ibidem , pp. 489 49 0 ):
A m basadorul Poloniei n u a p u tu t nc s-l vad p e S ultan i este destul de necjit
i m car c n rstim p cere des s fie p rim it n audien de M . S. sau s fie concediat, n u
poate to tu i obine nici una, nici alta, p rim in d d oar rsp u n su ri generale i fiin d am nat
din zi n z i . . .
. . . i c t privete al treilea [p im c t] el neag c ar fi declarat Caim acam ului c dac
n u va scoate p e dom nul M oldovei cu porunc de aici, atunci regele Poloniei va face aceasta
cu p ro p riile sale fore i aadar a zis c atunci cnd va fi introdus naintea sultan u lu i n u va
fi netiu to r c se afl n prezena u nui p rincipe m are i c deci va vorbi cu el cu acel res
pect care se cuvine, p o triv it cu scrisorile p e care le va nfia i n conform itate cu m i
siunea p e care o deine. D . am basador al A ngliei a adus vorba cu iscusin despre m aniera
violent n care uneori au purces m praii otom ani contra am basadorilor de care s-au socotit
jignii, i a avut d re p t rspuns c profesiunea sa este aceea de soldat i c deci n u p u n e m are
p re p e viaa sa, c a vzut de m ulte ori m oartea n fa, i insinundu-i-se n u tiu ce despre
tierea nasului i urechilor, a artat din rspunsul su c aceste cuvinte n u i-au plcut. E u,
fiin d ru g at de Excelena sa, am pus prin in term ed iu l lu i G rillo [m arele dragom an al V en eiei]
o vorb p e n tru el la C aim acam '[cu m sur i d is c re ie . . . etc. Solul i m ulum ete]. A ici
e team c ar m ai p u tea izbucni rzboiul. V asile L upu s-a o ferit ca fr oaste i bani < d e
la tu rci> , ci doar cu ajutorul dom nului rii R om neti s apere cele dou ri i s
opreasc in trarea Polonilor n m pria turceasc. D a r se crede c e nevoie de fore m ai
m ari. D e aceea s-a acoperit neascultarea lu i C antem ir i rebeliunea h anului ttar, despre care
a scris Capugi-bai c a refuzat s m earg contra P erilor".
R einem declaraia m arelui vizir c struinele so lu lu i n u erau conform e cu cuprinsul
scrisorilor sale. S-ar p u tea deci ca solul s fi adugat din p ro p rie iniiativ acest p unct la
cele din instruciunile sale, fiin d sigur de asentim entul castelanului de Cracovia. Ia r to ate
dovezile dum niei lu i V asile L upu ar fi ju stificat o asem enea intervenie. Este iari ade
v rat c m arele vizir i caimacam este acelai care a fo st m itu it de V asile L upu n 1639,
p e n tru a obine nlocuirea lu i M atei Basarab cu V asile L upu i care a fo st executat p e n tru
acest m otiv.
In politica diam etral opus urm at n aceast vrem e de dom nii rivali ai M oldovei i
rii R om neti fa de Poart, ei foloseau m etode identice n captarea d regtorilor m ai
in flu en i ai seraiului. D ac M atei Basarab reuete n chipul acesta s se m enin, V asile
L upu p re tin d e s obin p e aceast cale i dom nia rii R om neti. Foarte abil, d n d dovad

110

www.dacoromanica.ro
d e zel p e n tru Poart, el tie s n l tu re radical prim ejd ia perm anent a u nui C antem ir bei
urm at de cetele d e tta ri din Bugeac. F a de acesta, aciunea sa m ergea paralel cu cererile
polonilor. D ealtm interi, n 1637 el caut o apropiere de Polonia. A vem i unele ecouri ale
lu p te i tcute d in tre cei doi dom ni, cu izbucniri scurte i iluzorii n 1637 i 1639, d a r n u n
rapoartele solilor, ci n darea de seam a u nui em isar polon, m artor la Poart a epilogului
ncercrii a doua a lui V asile L u p u de a se n stp n i n a ra Romneasc, al crui num e
a p are i n solia lui K rasinski i care este curnd apoi trim is ntr-o m isiune la Poart.
In p riv in a rap o rtu lu i o b se n m c el se ncadreaz n tr-u n tipic dat, n care intr
aceleai elem ente ca n descrierea soliei lui Z baraski (1622 1623) de ctre T w ardow ski (vezi
Cltori, I V ). A vem deci u n itin e rar oferind prilej de m editaie asupra p olonilor czui n
M oldova, fie n luptele M oviletilor sau n aventura lui G raian i i, n sfrit, n rzboiul
d e la H otin, cu unele adnciri n treculul m ai n d ep rtat ( tefan cel M are) sau m ai apro
p iat (M ih ai V itea zu l). U rm eaz apoi ciocnirea direct cu dom nul (ca n 1622), n dialoguri
aparent corecte, cu tot felul de rezerve m intale i im plicaii nerostite, sau lupta m ai aprig
i nevzut, p u rtat prin persoane interpuse (ca n 1636 1 6 4 0 ). D ei n u stau efectiv fa
n fa, ei snt totui ca doi lu p t to ri cese n fru n t cu p riv irea nainte de ncierare. Acesta
este m odelul urm at i de K rasinski i dup el de solii u rm tori. M odel de com portare
i de redactare a d rii de seam a soliei destul de asem ntoare i n esen i n am nunte.
P n i sciatica solului principal se repet fidel la M iaskow ski, dup o prim apariie la
K rasinski.
E ste i o p arte de notare direct, dar ea se reduce la am nunte. D in cnd n cnd se
d e sp rin d e un m om ent unic: oferta de cooperare a lui M atei Basarab i dojana p en tru in d ife
rena Republicii la soarta rilo r robite de turci.
D escrierea soliei lui Jerzy K rasinski, care cuprinde i relaiunea cltoriei p rin M oldova,
a fost alctuit de un nobil subaltern ai lu i K rasinski, rm as anonim . P strat n tr-u n m anu
scris din biblioteca O ssolinski din Lwow, ea a fost publicat de K lem ens K antecki n lucra
rea Z poddrozy O swiecim a (D in cltoriile lu i O sw iecim ), cci editorul a atribuit-o, din
eroare, cunoscutului cltor polon tefan O fw iecim .
Istoricul V . Czerm ak, care a publicat operele lui Oswiecim , a artat n introducerea la
Scriptores rerum P olonicarum X I X , Cracovia, 1907, p . I X .u. c nu i se poate atribui pa te r
n itatea acestei descrieri. D in inform aiile cuprinse n text p rivitoare la luptele d intre poloni i
tu rci ar rezulta c autorul era un otean, curtean de frunte, al podsto ln icu lu i" Podoliei, Je r
zy K rasinski i c se bucura de ncrederea deosebit a solului, de vrem e ce l-a reprezentat
n prim a sa audien la M atei Basarab.
O versiune rom neasc a acestui text a fost dat de P . P. Panaitescu, n lucrarea Cl
to ri p o lo n i in rile romane, Bucureti, 1930, pp. 22 33.
K rasinski (m . 1674) nsui a lsat o lucrare n m anuscris cu caracter istoric intitulat
Taniec R eczypospolitej polstiej, p rivitoare la rzboaiele po lo n ilo r cu suedezii, ungurii, cazacii,
rom nii i ruii n tre 1655 i 1669. A fost publicat fragm entar de A l. B uchner la Cracovia
n 1848.

111

www.dacoromanica.ro
D E S C R IE R E A A N O N IM A S O L IE I
L U I JE R Z Y K R A S IN S K I (1636)1

1636

[A juns la C am enia, solul a trim is pe tlm a-


p. 22 ciul su, arm eanul R om askiew icz, la D om nul M oldovei, vestindu-i trecerea sa i
cernd s fie p rim it cum se cuvine unui sol m are al regelui P oloniei.]
. . . 18 m artie. D u p ce am rn d u it to ate cele necesare p en tru drum i
du p oficierea serviciului divin m area m are, c p tn d i binecuvntare de
d ru m de la p reo t, am p lecat din C am enia, d o rin d s n o p tm la H o tin . D a r
n tru c t gheaa de pe rul N istru ncepuse s se topeasc, i din cauza dese
lor sloiuri de ghea, trecerea rului era cu n ep u tin , a treb u it s rm nem
peste n o ap te n Z w aniec2.
. . . 19. A doua zi, cnd sloiurile au nceput s se rreasc, am trec u t
N istru l n brci legate. D u p aceea ne-a ven it foarte greu s gsim locuin.

1 D u p versiunea rom n dat de P . P . Panaitescu n Cltori p o l o n i . . . p p . 22 33,


com parat i cu tex tu l original p u blicat de K lem ens K anteski, i cu unele m ici deosebiri.
2 O rel p e m alu l stng al N istru lu i.

112

www.dacoromanica.ro
P ierzn d to a t ziua cu aceasta a treb u it s n o p tm n H o tin , dei am fi
d o rit s mergem m ai departe. A cest ora, H o tin u l, se tie doar, a fost bun
i artos, d a r d in cauza deselor rzboaie i tabere puternice m oldoveneti i
turceti, ct i ale noastre, anum e n anul 1621 . . . oraul a fost distrus din
tem elie, aa n ct astzi abia a m ai rm as ca un sat i nc fo arte nenorocit. / / p. 23
C etatea ns, care se afl pe o stnc n a lt chiar pe m alul N istru lu i, nu este
de d ispreuit, dei se gsete n tre dou dealuri, de pe care ar p utea s fie
vtm a t . n cetate se poate in tra d in tr-o singur p arte, pe un pod n a lt
de lemn. Acolo st prclab u l Buhu3, un om dem n i n elep t cum snt
p u in i n tre ai lui, d a r fiindc nu l-am gsit la H o tin , nu am a fla t
acolo nici o b u n v o in. n orel este o biserica de zid destul de bun,
dou de lem n4 i o biseric arm eneasc.
T o t acolo am cercetat acele n t ritu ri, care au fost spate n jurul
taberei noastre, n anul m ai sus am intit, m p o triv a lui O sm an5, m p ra tu l
tu rc; ele i acum se m ai v d i cm piile acoperite atunci cu tru p u rile dum a
nilor ce le albesc $i azi cu oasele l o r . . .
. . . 20. P lecnd n joia m are, d u p m as, din H o tin , am mers p rin
cm pii netede i vesele, i cam la vreo p a tru mile am trecut n v ad rul
P ru t (acest ru este vestit p rin tr-o nfrngere de odinioar a n o astr)6. N o a p
tea am stat n satul R d u i7, care n vechim e se num ea C lrai, adic
oam eni slujitori, a cror sarcin era s v in la oastea dom nului la rzboi.
A cum ns nu m ai snt clrai, ci num ai ra n i sim pli. A cum a clraii snt
folosii num ai p en tru trim iterea scrisorilor.
. . . 21. P lecn d de dim inea am p rn z it la dou m ile de aici, n satul
Strineni8 i am p etrecu t n o aptea la tefneti9. i acest orel nainte
vrem e era nsem nat dup cum se vede din aezarea lui i d u p biserica de
zid frum os cld it, d ar acum a ru in at , p en tru restaurarea creia acum se
car pietre i a lt m aterial.
. . . 22. D o u ceasuri nainte de a se face ziu am p o rn it trecnd p rin
o cm pie frum oas i vesel. D u p trei m ile am lu at m asa pe P ru t n satul
T a b ra 10 n ju ru l cruia se v d in m agna circum ferentia" valuri m ari de
p m n t11 spate de la un m al la cellalt m al al rului, [oare fo rm a un

_ 3 V ezi D icionarul m arilor dregtori, p p . 355 356. D u m itru B uhu, prclab, 1635 ia
n uarie 1637 m artie; prclab de N e am 1641 aprilie, m are sptar 1645 m artie august.
4 A ceste cuvinte lipsesc d in versiunea dat n Cltori p o l o n i . . .
6 O sm an al Il-lea, sultan otom an (1618 1622).
6 Este vorba de nfrn g erea po lo n ilo r d in anul 1620.
7 Radyowcach p e ru l P ru t (ju d eu l B o to an i). N u trebuie confundat cu oraul R dui.
8 Strasznianach, azi disp ru t.
9 T o t p e P ru t.
10 Taborzyskoszczach = T ab ra p e aceeai vale a P ru tu lu i (ju d . Ia i).
11 D in vrem ea cam paniei lui Z olkiew scki din 1620. V ezi i Cltori IV .

113

www.dacoromanica.ro
c o t]12. Se vede c a fost n acel loc m ult otire i ta b ra (de la care i-a
lu a t i satul num ele). D u p p rn z am p o rn it spre Iai, p rin lunca P ru tu lu i i
p. 24 p rin cm pii frum oase. L ng satul num it / / C rniceni13 am trecu t po d u l peste
ru l Jijia, care acum era cu to tu l secat, d ar deseori este p lin de ap n tre
m alurile ei i la cea m ai m ic cretere a apelor se re v ars14. Acest ru este
vestit i m em orabil p rin n frn g erea15 lui P otocki, de ctre T om a16, care
era atu n ci dom n al M oldovei. Cel d in ti a fost m celrit ap roape cu to a t
otirea lui i otenii zv rlii n acest ru 17.
D u p ora i pod, am str b tu t o cm pie m ic, i dup aceea am u rcat
un deal destul de n a lt i de repede, pe care se afl o m ovil n alt, num it
m ovila lui Stroici. C u p rilejul n frn g erii lui P otocki, T om a p rin z n d pe
S troici18, boier m oldovean, care trecuse de p a rte a noastr cu un anum it
n u m r de oam eni, a pus s fie t ia t pe acest deal m preun cu a li boieri,
i ngropndu-1 acolo, a rid ica t spre vecinic am intire acea m ovil care a
p o ru n c it s se num easc cu num ele lui.
C n d am n ceput s coborm de pe acest deal, ne ateptam ca dom n u l19
cunoscndu-i n d ato ririle fa de m arele sol al P oloniei, i m ai ales c
fusese p rev en it i a n u n a t de ctre R om aszkiew icz20, s ias n ain tea
noastr n persoan, dup cum este obiceiul. D a r din dum nia sa n d rjit
m p o triv a republicii polone, nu i-a fcu t d a to ria ci a trim is n n tm p in a-
rea noastr num ai civ a boieri cu dou steaguri, d in tre care unul era al
b astru cu o cruce roie, iar cellalt alb cu o dung roie. C n d s-au a p ro p ia t
de noi, solul a co bort din caret i i-a p rim it21, destul de rece din cauza
o n o ru rilo r refuzate. D u p aceea a nclecat solul i am co n tin u at drum ul
trecn d p rin tre dealuri, acoperite din to ate p rile de vii fo arte dese. Spre
sear am in tra t n Iai i am stat la gazdele ce ne fuseser h o t rte care
erau fo arte m izerabile22.
A jungnd n Iai, ne-am fi a tep ta t la m ai m ult b u n v o in din p a r
tea dom nului, d ect am afla t, cci pe lng fa p tu l, c nu ne-a n tm p in a t n
persoan, ceea ce era obligat s fac,23 acum ne-a d a t i gazde m izerabile
i nu a f cu t nici cea m ai m ic preg tire p en tru p rim irea noastr, dup

12 Parantez explicativ introdus n text. In original nu exist.


13 K ryniczany.
14 In alt versiune: d evin e foarte mocirloas f i lutoas.
15 In lu p ta de la C ornul lu i Sas (1 9 iulie 1612).
16 tefan T om a, dom n al M oldovei (1611 1615).
17 F iin d m p o tm o lit n acest ru aproape cu toat armata sa.
18 V ezi M iro n Costin, Cronica ed. P . P . Panaitescu, p . 60.
19 V asile L upu.
20 T lm aciul soliei.
21 D u p ce s-a salutat cu ei.
22 In alt versiune: la hanuri indicate dinainte sau gsite la ntmplare.
23 L ipsete d in versiunea din Cltori p o lo n i. . .

114

www.dacoromanica.ro
obiceiul cuvenit solilor, dei l vestisem din vrem e. D e abia a doua zi, n
ziu a de P ati, ne-a trim is ceva carne i alte cteva lucruri m runte, p o ftin -
du-ne s ne ducem luni la el la mas.
Acest dom n se afla, n acea vrem e n m are dum nie cu p a tria noas
tr 24, i mai ales cu m ria sa dom nul castelan al C racoviei25, deoarece acesta
vedea i to ate p lan u rile i lucrturile sale i m ai intervenise la P o a rt ca
s fie n l tu ra t, ca unul ce stric pacea general. / / D e aceea26 n d ieta p- 25
precedent dom nul se silise p rin faciunea lui i p rin d aru ri ca s obin
ca solul < la P o a rt > s fie trim is dintre p a rtiz a n ii cancelarului27,' pe care
i-l tia fav o rab il, i nu d in tre acei ai hatm an u lu i28. D a r deoarece republica
botrse ca solul s fie ales d in tre oteni, deci n legtur cu hatm anul, i
cum dom nul nu izbutise s m piedice aceasta cu faciunea lui, era foarte
sup rat, tiind bine c to ate faptele lui v o r fi date pe fa la S tam bul, jje
cn d altu l p o ate le-ar fi tin u it . . . D e aceea a i a r ta t aa de p u in bun
v o in i p o litee fa de sol. Regele i castelanul C racoviei se ateptau la
aa ceva, totui dduser solului scrisori ctre dnsul, ca acesta s i le
p red ea cnd l v a vedea, dac dom nul se v a fi a r ta t aa cum se cuvine.
D a r deoarece solul a v z u t la el a tta dum nie i rea voin, nu num ai c
a refu zat s m earg la banchetul la care fusese p o ftit, d ar nici n -a v ru t s-l
vad, i nici nu i-a trim is scrisorile, i chiar acea p u in m ncare ce i-o
trimisese p en tru b u ctria lui, a p o ru n cit s i-o trim it napoi. n acea zi
a ven it la sol boierul C atarg iu 29, un grec fru n ta n aceste ri dup natere
i inteligen, d ar d u p cte am p u tu t nelege nu p rea ne era prieten. Acesta,
v o rb in d n tre p a tru ochi cu solul, a c u ta t s afle care era scopul soliei,
ceea ce fcea din po runca dom nului, d ar nu a izb u tit cci solul a neles
ce voia. E l a n d em n at apoi pe sol s cedeze i s v in n casa dom nului,
i scrisorile, dac erau30, s le dea. A ceasta o fcea ca s p o a t m ai trziu

24 D in cauza sprijinului d a t M oviletilor de ctre K oniecpolski.


25 C astelanul Cracoviei este u n u l i acelai cu hatm anul C oroanei K oniecpolski.
26 In alt versiune: D e aceea a lu crat cu to t dinadinsul la dieta de rzboi, folosind
anum ite fra c iu n i ce se nvoiau la aceasta i rspndind d a ru ri m ari, p e n tru a obine ca solul
su s fie trim is d in nsrcinarea d om nului cancelar, pe care i-l tia binevoitor, iar n u din
nsrcinarea hatm an u lu i. n tru c t ns P olonia avea interes ca solul s fie ales din tre m ilitari
i din o rdinul hatm anului, ia r el, dom nul, n u putuse s schim be aceasta prin fraciunile fo lo
site de el, era fo arte s u p r a t. . . (P recum se vede, deosebirea d in tre cele dou versiuni este
m inim , ea constnd n folosirea term enilor de faciune sau fraciune. Cum am ndou n con
textul de fa au acelai sens de clic sau g rupare aparte, n u sem nalm fa p tu l dect cu titlu
de c uriozitate).
27 T om a Zam oyski, conte de Zam osc, cancelar al Poloniei.
28 H a tm a n u l Stanislaw K oniecpolski sprijinea la dom nie pe M oise M ovil, cu care n
cheiase chiar u n fel de contract p articular. T o tu i n 1644, iez u itu l Paul Beke l va declara
foarte bun prieten cu V asile L upu.
28 A postol Catargiu, D icionarul m arilor dregtori, p . 370; m . post. 1635 1643.
30 A r rezulta deci c solul tinuise existena acelor scrisori.

115

www.dacoromanica.ro
dom nul s se dezvinoveasc la P o a rt cu acele scrisori ale regelui, dove
d in d cu aju to ru l lo r c nici regele, nici republica nu-i sn t dum ani, ci num ai
castelanul C racoviei. C a s p o a t ndupleca pe sol i-a fg d u it din p arte a
dom nului 6000 de taleri cu leu, precum i o bun recom pens p en tru fie
care n p a rte din ceilali m em bri ai soliei i to ate celelalte de treb u in
p en tru drum i p en tru nlesnirile de cltorie. D a r solul pzindu-se de nesin-
ceritatea i in trig ile lui, v z n d care este scopul p o lite ii lui, i p re u in d
m ai m u lt cinstea lui i a republicii dect darurile dom nului, nu a p rim it cu
nici un chip s ntunece n m od public dem nitatea regelui i a hatm anului
p e n tru d aru ri p articu lare. A ceasta nu p u tea dect s n t rite i m ai m ult
pe dom n, v z n d c nici unul din iretlicurile lui nu izbutise. S tn d aici n
Iai to a t acea zi de pati, am ascultat de dim inea liturghia i dup am iaza
am p etrecu t-o v iz itn d oraul, care dei este ca p ital, sau ora de scaun al
M oldovii, sediul dom nilor, totui nu are nici o n t ritu r n jurul su, peste
to t se p oate in tra i iei. n tin d e re a lui este a tt de m are, n c t se zice c
p. 26 are m ai m u lt de apte / / m ii de case, ceea ce e de crezut dup circum
fe rin a lui care e destul de m are, i d u p desim ea caselor. Cele m ai m u lte snt
m izerabile i acoperite cu stuf, a fa r de ctev a cu ri boiereti31. C astelul era
n ain te vrem e destul de srccios, d ar dom nul de acum p e n tru a avea o
locuin com od l-a restau rat fo a rte bine i l-a n d re p ta t i a f cu t n t ri-
tu ri bune de ju r m prejur. C h iar n fa a p a la tu lu i se afl o biseric fru
m oas, Sf. N icolaie, cld it din p ia tr cioplit. M ai s n t i a lte biserici fru
moase de zid, pe diferite strzi. Este i o biseric catolic de lem n32, pe
care o ngrijesc m isionarii franciscani33 din Ita lia . n sfrit se afl i o
m n stire frum oas de zid 34, pe un deal lng ora, n tr-u n loc bun; mai
m u lt nu-i nim ic dem n de vzut.
L ocuitorii acestui ora sn t num eroi i de diferite naiuni, cum a r fi:
tu rci, greci, arm eni i de-ai notri negustori, care aduc m a rfa lor aici i n
alte locuri.
Femeile din acest ora ca i n n treag a a r a M oldovei sn t deosebit
de frum oase. a ra M oldovei este pe alocuri neted d ar cea m ai m are p arte
e deluroas i m un toas; e o a r m noas i bogat. P e dealuri snt p re tu
tin d en i m ovile care snt semne ale rzboaielor m u lto r neam uri.
. . . 23. A ven it la sol Buhu, p rc lab u l H o tin u lu i, chipurile spre a-i
face o v izit, d ar n realitate spre a afla n ce condiiuni ar v rea solul
31 A bia n 1647 boierii m ai n strii au nceput s-i cldeasc curi de p iatr (N . I o r g a ,
H isto ire des R oum ains, X I, p . 18 4 ).
32 E ra de lem n, d a r cu tem elie de p iatr. V ezi relaia lu i P . Bonici, n volum ul de fa.
33 M ai de m ult, p e vrem ea lu i Bonici, erau doi franciscani. L a trecerea lu i Barsi slujeau
acolo ba franciscani, ba dom inicani (cu referire, probabil, la G iacinto din O sim o ). M ai trziu
este am in tit conflictul d in tre p a ro h u l bisericii i m isionarii italieni p e n tru aceast biseric. V ezi
relaiile lu i Baksic i B andini p e n tru anii 1641 i 1645.
34 M nstirea G alata.

116

www.dacoromanica.ro
s v ad pe dom n i s-i dea scrisorile, d ar neobinnd nim ic, a salu tat pe sol
i a ieit. n aceeai zi adic n lunea patilor, dujj ce solul a trim is scri
sori castelanului C racoviei, artn d u -i pe larg to ata dum nia dom nului, am
ieit singuri din Iai num ai cu m em brii soliei, la ceasul prnzului.
V zn d dom nul h o trre a noastr i c nici nu-1 rugasem p en tru o
g ard 35 care se d de obicei p en tru a onora soliile, a v ru t totui s arate c
i face d ato ria i a trim is cteva zeci de boieri sub un steag albastru, ca
s nsoeasc pe sol. P e cnd noi treceam pe sub castel, ei ne-au ieit n
cale, d ar solul a trim is la ei, spunndu-le s se n to arc napoi, neavnd ne
voie de o suit aa de srccioas ca num r. D eoarece ei ns nu se puteau
ntoarce f r voia dom nului, am fost nevoii s ne m ulum im cu aceast
bun v o in a lor. Ieind din Iai, strb tn d un drum ru pe o distan de
o m il i ju m tate, am fost silii s trecem peste un deal nalt, fo arte repede
i de asemenea p rin p d u rea num it b u c o v in a "36 fo arte m are i vestit
p rin n frngerea cea nsem nat a lui Ioan A lbert, regele Poloniei i a otirii
lui . . . etc.
// N e ateptam i noi s avem n aceast p d u re vreun necaz, cci aici e p. 27
de obicei locul de n tln ire a tu tu ro r bandiilor, d ar cu ajutorul lui D um
nezeu am strb tu t-o f r nici o tu lb u rare i n d at, dupa ce am ieit din
pd u re, ne-am o p rit p en tru noapte n satul S cnteia37, la trei m ile de Iai.
Acest sat era m ai de m ult fo arte mic i n el locuiau num ai tlh a ri, acuma
ns s-a m rit m ult, s-au aezat n el m uli oam eni gospodari i s-a cldit
o biseric nou, frum oas de zid.
. . . 25. P lecnd de dim inea din acest sat am m ers p n la conacul
h o t rt p en tru noapte n orelul Vaslui, la p a tru m ile de drum ; m ai de
m ult, n ain te de nfrn gerea lui P o to ck i38, se tie c acest orel era bine cl
d it i p o p u lat i este chiar tra d iia c nainte vrem e era cap itala dom nilor
M oldovei39, ceea ce este de crezut dup diferitele ruine, care se mai v d i
azi i anum e acolo unde era p a la tu l i reedina dom nului zidurile se
m ai v d apro ap e pe ju m tate ntregi , dup care ne putem da seama ct
de frum oas era o d at stru ctu ra acestui p a la t. E xist i o feredea n vale,
sub p alat, de asemenea o construcie frum oas. n fa a p alatu lu i se afl o
biseric de zid, fo arte frum os zu g rv it, a tt pe d in afa r ct i pe dinuntru.
D a r i aceasta se ru ineaz acum . S nt i cteva biserici de lemn. O relul

35 In textul Cltori p o l o n i . . . , greit: gazd.


36 N u m ire nsem nnd, de fapt, pd u re de fag. Se cunosc m ai m ulte asemenea buco
vin e". A ceasta de pe d ru m u l spre Scnteia, n u are nim ic comun cu C odrul C osm inului la
care se refer solul.
37 Skinteyi, Frecvena tlh riilo r n acel loc este contrazis chiar n fraza urm toare.
38 L a C ornul lui Sas ( 1 6 1 2 ) . N u se vede care e legtura logic n tre acest evenim ent
i starea u lterioar a oraului.
39 Se confund aici noiu n ea de capital i de curte dom neasc.

117

www.dacoromanica.ro
nsa n sine este destul de srccios. Aici cneazul W ysniow iecki40 a b tu t
pe turci, om o rn d vreo zece m ii41 el n eav n d mai m ult de nou sute de cai,
folosindu-se ns de un iretlic, anum e: ieind cu otenii si din casele n cl
zite, a t b rt asupra tu rcilo r ngheai.
n acea n o ap te am fost cu to ii de straj i n arm a i, precum am fost
de altfel peste to t n M oldova, de la plecarea noastr din Iai, fiind p re
venii de anum ii prieteni c dom nul, p u rtn d u -n e dum nie, i cunoscnd
bine scopul cltoriei noastre la C onstan tin o p o l, i tiind c nu vom lipsi
s-l pom enim acolo, pe lng alte puncte ale soliei, se gndea s ne preg
teasc ceva ru. D e altfel i acetia care m ergeau cu un steag pe lng / /
p. 28 noi, au recunoscut, v o rb in d cu ceauul turcesc ce ne nsoea, c aveau p o
runc de la dom n, ca adugndu-i i alii n aju to r, s ne ucid, dac vor
vedea c lum cel mai mic lucru n a ra lui f r p la t . D a r vzndu-ne
p re g tii i g ata de aprare, n-au cutezat s ne fac nim ic.
D in acest loc, solul a trim is n ain te pe R om aszkiew icz la dom nul m un
tenesc42, dn d u -i de veste de sosirea lui, cci avea o misiune deosebit ctre
dnsul.
. . . 26. A m p rn z it n satul K olinie43 d u p un drum de dou mile, iar
n o ap tea am stat n orelul B rlad, la dou m ile d ep rtare de cel dinti.
Acest orel nu are nim ic deosebit, este acolo o biseric de zid i snt ase de
lem n, d ar to ate pustii, precum i oraul nsui. N u dep arte este o lunc larg
i ru l nu m it de asemenea B rlad, de la care-i ia num ele orelul.
. . . 27. n tru c t eram stui de a tta paz n care eram nevoii s stm n
to t d ru m u l din M oldova p en tru sigurana no astr, am fo ra t caii ca s facem
n acea zi dru m u l p rev zu t p en tru dou zile i s putem fi chiar n acea
n o ap te n a ra M unteneasc. D e aceea am ieit n grab din B rlad foarte
de dim inea i am mers de-a lungul rului am in tit m ai sus p a tru m ile p n
la orelul Tecuci, unde am sta t fo arte p u in ; apoi, lsnd drum ul din stnga
ce duce spre G alai, am luat-o la d re ap ta spre a ra M unteneasc. P e acest
d ru m am v z u t o m ovil foarte m are, pe m na stng, la o dep rtare cam
de o m il, care i are povestea ei; n tre altele este vestit p rin fa p tu l c
R ad u l voievod, fost cn d v a dom n al M oldovei44, a serbat sub cerul liber la
poalele acestei m ovile n u n ta 45 < fiu lu i su46> cu fiica unui oarecare cetean
S k u rk iel", de neam grec. L a vreo m il de locul unde prnzisem , am trecut
40 P e n tru o redare m ai real a acestui episod, vezi povestirea lui Joppecourt, n C
ltori, IV .
41 In Cltori p o l o n i . . . cteva m ii.
42 M atei Basarab.
43 Poate D ocolina.
44 R adu M ihnea, dom n al M oldovei (1616 1619; 1623 1626).
45 In Cltori p o lo n i. . . R adu . . . fi-a serbat cstoria.
46 A lexandru Coconul, dom nul rii Rom neti, fiu l lu i R adu M ihnea, n su ra t n 1624
cu R uxandra, fiica lui Scarlat B eglitzi. Skurkiel" este o transcriere greit p e n tru Skarlat.

118

www.dacoromanica.ro
n v ad iretul, care e destul de m are, cu m aluri nalte, care dei acum nu
era adnc cnd ns se um fl, se revars departe pe o m are ntindere. D e
la acel ru am m ai mers vreo dou mile p rin tr-o cm pie foarte ntins, i
se ntunecase bine cnd am in tra t n Focani. Acest orel este chiar pe
g ran ia M oldovei cu M untenia, pe care le desparte un p ru , sau m ai bine
zis o b alt, peste care este cld it un p o d de p iatr . A tt podul, ct i o r
elul snt ju m tate a M oldovei, cealalt ju m tate a rii R om neti. V rnd
noi s dorm im n linite dup attea neplceri ce avusesem n / / M oldova, p. 29
am trecu t n p a rte a m unteneasc unde am fost p rim ii cu alt bun v o in
dect n M oldova.
. . . 28. D eoarece ne aflam acum n tr-o a r p rieten 47, nu m ai era ne
voie s obosim caii, din care cauz n acea zi am strb tu t num ai trei mile
p n la orelul R m nic, unde nu e nim ic deosebit de vzut. a ra m unte
neasc, apro ap e n ntregim e, este a tt de neted i de vesel, n ct n to at
a ra nu am n tln it nici m uni, nici m car dealuri mai nsem nate, a fa r de
acei m uni care se vedeau de departe i care despart a ra m unteneasc
de cea ungureasc48.
. . . 29. L a trei m ile de aici, am rm as n oaptea n Buzu. Acest orel
este destul de m are; are dou m nstiri frum oase de zid, o a treia biseric
de asemenea de zid, i o a p a tra prsit, d ar din ruinele ei se poate vedea
c era frum oas ca arh itectu r. Acest orel este vestit i p rin izbnda cea
m are, pe care J a n Zam oyski, m arele h atm an i cancelar al C oroanei, a c-
tig at-o asupra lui T om a (!)49 pe care l-a nvins cu to tu l la rul Teleajen,
din apropiere.
. . . 30. P lecn d din B uzu, am p u tu t s vedem la poalele m unilor
ungureti oraul T rg ovite50, unde m ai n ain te se afla reedina obinuit
a dom nilor m unteni; ba chiar i n aceste tim p u ri m ai obinuiesc s se re
trag acolo uneori, m ai ales la vrem e de prim ejdie turceasc. L a trei mile
de Buzu, am p rn z it n satul G ed zian a"51 i de acolo am mai mers p n
la n o ap te nc o m il, p n la satul Slobozia52.
. . . 31. L a trei m ile de aici la ora p rn zu lu i am trecut ctre m iaz-zi
ru l P rah o v a . C u rn d dup trecerea rului ne-a n tm p in a t cu cteva zeci
de clrei L o g o ftu l53, adic cancelarul, un b rb a t dem n, care a u ra t cu
dragoste bu n sosit dom nului sol n num ele dom nului M unteniei, stpnul su,

47 V ezi scrisoarea Iui M atei Basarab ctre cancelarul T om a Zam oyski n H urm uzaki,
Supl. II, 2, pp. 612 613.
48 A dic T ransilvania.
49 C onfuzie cu nfrngerea Iui M ihai V iteazul (20 octom brie 1600).
50 Targowica.
51 Probabil G geni.
52 N eidentificat.
53 G rigore din Poiana, m . log. 1634 1639. V ezi S t o i c e s c u , op. cit., pp. 194 19 5 .

119

www.dacoromanica.ro
i a o ferit din p a rte a lui to t felul de ajutoare i de b u n v o in . El ne-a n
soit cu ai lui p n ce ne-au ieit iar n cale ctev a zeci de pedestrai, i
astfel am ajuns la G herghia. A cest ora a fost pe vrem uri m ai m are i
m ai p o p u lat, cum snt i celelalte orae din aceste regiuni.
. . . 1 ap ril. A m ieit din G herghia cu aceiai tovari fo arte de dim i
nea, p en tru c aveam de str b tu t un drum prost, i locul p re g tit p en tru
n o ap te era fo a rte d ep rtat. n ad ev r am trecu t pe dru m u ri rele n p d u ri
apte mile, i d u p ce am trecu t ru l Ialo m ia pe un p o d zid it, ca la o jum
ta te de m il de conacul unde trebuia s n o p tm , ne-a ieit nainte pe rul
p . 30 C o len tin a to a t curtea dom nului cu h atm an u l (!) n fru n te . / / E rau to i
frum os m b rcai, clrin d cai turceti, < i deosebit de ei> erau cinci stea
guri de oteni. Acolo, nepotul de sor54 al dom nului, a crui funcie este
s p o arte b uzduganul i sabia dom nului, l-a salu tat pe dom nul sol n num ele
dom nului, a r tn d m area prietenie a acestuia, iar logoftul m ai sus am in tit
a tlm cit cuvintele. D u p aceste u rri ne-au condus la Bucureti, dup
u rm to area ordine: n fru n te m ergeam noi vreo zece persoane n rn d cte
doi, de p arte a d re ap t m ergeau dou steaguri, iar de p a rte a stng trei.
n u rm a n o astr, chiar lng dom nul sol m ergeau pe jos p a tru guarzi m b r
cai ca nem ii, i av n d m uschete; cu solul m ergea to a t curtea dom nului,
i n urm veneau vreo cteva zeci de slujitori calri. S tr b tn d oraul, pe
strzile cele m ai frum oase, am fost condui la o m nstire55, unde s-a o p rit
dom nul sol, iar noi am fost m p rii pe la diferite gazde bune.
A cest ora B ucureti este cetatea de scaun a dom nilor rii R om neti,
unde dom nete acum M atei B asarab, om n v rst n a in ta t , foarte d ev o tat
cretin tii i regatului polon, iar tu rcilo r le este de-a d re p tu l dum an, dei
a ra lui e supus turcilor. A ezarea acestui ora este fo arte frum oas i vesel
pe o cm pie n en tre ru p t, pe care am strb tu t-o nc de la ieirea din M ol
do v a. < L n g o ra > este o m ovil m are rid icat pe osem intele ostailor,
care acum cinci ani au p ierit n lu p t , b iruii de acest voievod56. M ai este
i o a doua m o v il de cealalt p a rte o oraului, aezat n tre ru ri, care
de asemenea este sem nul unei victorii a aceluia acum un an 57.
O raul este m ai frum os cld it dect laul, dei nu este a d t de m are.
A p ro a p e to ate casele au acoperiul de indril. n t ritu ri nu snt deloc afar
de m nstiri n t rite i anum e: Sf. M ihai i cea am in tit m ai sus. Bisericile,
care sn t fo a rte frum os zidite, m podobesc oraul. D a r cea m ai de fru n te i
m ai frum oas este m nstirea n care a fo st gzduit dom nul sol; se afl

64 M arele sp tar P reda B rncoveanu, nepotul dom nului, m am a sa fiin d var prim ar cu
M atei Basarab, i nu sor. M enionat m ai sus ca h atm an!
55 M nstirea R adu V od.
56 L upta d in tre M atei Basarab i Leon T om a.
57 Probabil lu p ta d in tre M atei Basarab i Radu, fiu l lu i A lexandru Ilia (4 noiem brie
1 6 3 2 ), de lng M nstirea P lum buita (n . e d .).

120

www.dacoromanica.ro
n tr-u n loc frum os, sus, pe o insul, a r tn d ca un fel de cetuie nco n ju rat
de ru l D m b o v ia, care strbate oraul. Biserica acestei m nstiri e fo arte
frum oas ca arh itectu r i p ictu r nu exist alta asem ntoare, sau cel p u
in eu n-am v z u t ceva asem ntor. n tr-o capel de lng aceast biseric
se afl n g ro p at m p reun cu soia, R adul voievod, dom nul M unteniei i
fo n d a to ru l acestei m nstiri i al acestei biserici58. / / P a la tu l59 n care p. 31
locuiete dom nul, se afl n tr-o vale, n tre ru ri; pe din a fa r nu este u rt,
d ar nu are nim ic deosebit.
. . . 2 aprilie. D e ast noapte dom nul sol s-a m bolnvit fo arte ru de
picior, din care cauz n -a p u tu t s se duc n acea zi la dom n. D om nul
trim isese dup dnsul, ca s-l aduc cu o caret frum oas tras de ase cai
i cu o g ard de o sut de oam eni. D eci am mers eu n acea caret la dom n,
ca s-l scuz pe sol care era bolnav. F iind p rim it cu dragoste de dom n am
neles din convorbirile ce am a v u t m area sa dragoste fa de regele nostru
i de R epublic (Polonia). n acelai tim p am a fla t i m area sa ur fa
de turci, precum i p u tern ica sa d orin de desrobire a cretinilor, de sub
jugul p g n 60. n tru c t nu ar putea-o realiza p rin p ro p riile sale puteri, ar
dori fo a rte m u lt s contribuie la aceasta cel p u in cu averile sale, care snt
fo a rte m ari. A num e, dac arm a ta polon s-ar ncum eta i el dorete ca
R epublica no astr s ngduie acest lucru s nceap rzboiul, el ar putea
ine pe cheltuiala sa to a t acea otire. El m i-a spus n ta in urm toarele
cu vinte: D e cum a auzi c a rm a ta a trecu t N istru l n acest scop, voi tri
m ite n d a t o sut de m ii de zlo i roii i altele p en tru ndestularea ei, iar
cnd ar ajunge la D u n re dom nii poloni, nu ar m ai trebui s aib grij
de leafa so ldailor (tiu c aceasta e grija lo r de cpetenie), cci aceast
b arb sur a m ea (apucndu-se de barb) v a p l ti." El neav n d copii nu
dorete s dea alt n treb u in are com orilor sale n enum rate dect p en tru
eliberarea cretinilor de sub jugul turcesc. Aceste cuvinte se potrivesc i cu
n fiarea p lin de g ra v ita te lum inat de frum useea p ru lu i crunt. D u p
o lung convorbire cu el, am fost condus n ap o i n aceeai caret i cu ace
lai alai.
. . . 3 aprilie. Dei sn tatea dom nului sol s-a n d re p ta t p rea puin, sau
ap ro ap e deloc, totui nedorind s am ne p rea m ult solia sa, n scurt vreme,
cu aceeai caret i cu acelai alai ca i ieri, solul a p lecat la p alat, iar noi,
d u p obiceiul locului am m ers clare cte doi nainte. L a coborrea din
caret dom nul sol a fost n tm p in a t de m areali", care ne-au condus p rin
m ai m ulte cam ere pline cu boieri, cu dem nitari m ai mici i ali oam eni. n

58 M nstirea R adu V od a fo st ridicat n 1615, de R adu M ihnea; dar p rim ul ei ctitor


a fost bunicul su, A lexandru al II-lea.
59 C urtea V eche, p e m alul D m boviei.
60 R eferitor la p lan u rile lu i M atei Basarab de lu p t contra turcilor, vezi I. S r b u,
M atei V o d Basarabas auswdrtige B eziehungen, Leipzig, 1899, p p . 87 i 192 193.

121

www.dacoromanica.ro
u ltim a odaie erau dregtorii m ai m ari i m ai de frunte, oam eni politicoi
i venerabili. D om nul sttea sub un baldachin, m b rcat n tr-o hain de fere-
p. 32 zie alb i violet, cptuit cu b lan de sam ur; vzndu-1 pe / / dom nul sol
in trn d n cam er a n a in ta t de la tro n u l lui i l-a p rim it cu dragoste. D u p
aceasta s-au aezat fiecare la locurile ce li se cuveneau; a u rm at fo rm ali
ta te a tran sm iterii de u rri i salutri din p a rte a regelui i felicitri reciproce,
p oruncindu-se apoi tu tu ro r boierilor de sfat i d reg to rilo r s treac n alt
cam er, iar noi am trecu t n iatacul dom nului. A m in tra t acolo n audien
p a rtic u la r cu care prilej am discutat tim p de o or i m ai bine chestiuni
p riv ito a re la R epublic i la a ra lui. n tre altele a fost v o rb a i de fap tu l,
de care se p lngea fo arte m ult, c a ra no astr se las a tt de greu n p ri
v in a p rim irii sale sub p ro te c ia regelui; p rin aceasta el ar p u tea s fie m ult
m ai de tem u t p en tru pagni. n aceast p riv in dom nul sol i-a d a t asigurri
h o trte, iar apoi i-a lu at rm as bun frum os i ne-am n to rs napoi n ca
m era cealalt, iar la plecare dom nul a pus pe um erii si o m antie de catifea
de culoare viinie, n semn de prietenie.
n tim p u l mesei s-au n fiat naintea dom nului sol, d u p obiceiul aces
to r ri, trm b iai, cn trei din caval, pan g licari i d iferii m uzicieni i sca
m ato ri de to t felul pe care i-a m u lum it pe fiecare, du p cum se cuvine.
. . . 4 aprilie. V ineri de dim ineaa, am p lecat spre Silistra, condui de
boieri, m b rcai de srbtoare i de ase steaguri cale de peste un sfert
de m il de ora. D u p un drum de cinci m ile ne-am o p rit p en tru noapte
n tr-u n sat, care p o a rt m ai m ulte denum iri, unii i spun C io ran 61, iar alii
M urgeti62, ceea ce n lim ba noastr nseam n In tra re.
. . . 5 aprilie. P lecnd dim ineaa de aici, d u p p a tru m ile de mers ne-am
o p rit p en tru n o ap te n satul C iocneti63, care este aezat pe un b ra al
D u n rii.
. . . 6 aprilie. T recn d pe acest drum pe un p o d bine construit peste acel
b ra al D u n rii, am mers pe un ostrov de pe D unre, pe unde curg mai
m ulte ru ri, sau m ai cu rn d brae ale D u n rii. D u p ce am mers cam trei
mile, ne-am o p rit pe m alul chiar al D u n rii, unde ne ateptau caice m ari
i frum oase cu care am trecut D un rea la Silistra, m ai repede dect am fi
crezut. n d a t ne-au n tm p in a t pe m al o m ulim e de m uzicani turci, care
ne-au d esftat cu cntece din instrum ente i din gur, a r tn d p rin gesturi,
tlcu l cntecelor lo r turceti.
D u p ce au trecu t to ate carele, a trec u t cel din urm i dom nul sol,
care a fost n tm p in a t iari de ali m uzicani num eroi cu tobe i flaute
m ulte, care ne-au condus cu acea m elodie a lor p n la Serai sau p a la t,
unde a fost g zd u it dom nul sol iar noi ceilali ne-am m p rtiat pe la dife-
61 Czoran.
62 M urszeste. C uvintele care urm eaz lipsesc d in versiunea d a t n Cltori p o lo n i. . .
63 In ju d eu l Ilfov.

122

www.dacoromanica.ro
I. G ru p de boieri rom ni din sec. X V II

www.dacoromanica.ro
II. M atei B asarab, dom nul T arii R om neti

www.dacoromanica.ro
I I I . D oam na E lina, soia lui M atei B asarab

www.dacoromanica.ro
IV . C e ta tea A iud

www.dacoromanica.ro
rite caravanseraie. Acest serai sau p a la t, n care a fost p rim it dom nul sol,
a fost constru it de rposatul R ad u l voievod, dom nul M oldovei04; acolo fie
care din aceti m uzicani a fost r sp l tit, dup cum se cuvine.
D u p ce am fo st gzduii n acest loc, dom nul sol a trim is n d a t s
ntrebe de paa de S ilistra65, care este crm u ito r de g ran i p en tru to a t
aceast / / regiune de g ran i i h atm an al tu tu ro r otirilor. D a r n acest 33
tim p el lipsea, deci n locul paei, cadiul, adic p rim aru l sau judectorul lo
cului i-a a r ta t to a t b u n v o in a fa de sol; trim in d din belug to ate cele
de treb u in , a tt p en tru curte, ct i p en tru cai i anum e: un ciubr cu
vin, o co v at cu pine i dou ulcioare cu rachiu.
O rau l S ilistra pe m oldovenete se num ete D rsto r i se a fl aezat
chiar pe m alul D u n rii, n tr-u n loc frum os i vesel; nu are n t ritu ri, num ai
dinspre ru p a la tu l are un zid, d ar nici acesta nu este n t rit, iar dinspre
cm pie este un v al vechi, d rm at. Cele m ai m ulte case snt construite din
lem n, d ar num ai acolo unde locuiesc grecii; casele turceti ns snt n m are
p a rte de zid, din crm id ars sau nears. R are snt casele, pe care s nu
se gseasc cte dou sau trei cuiburi, n care clocesc berzele. M ecete sau
moschei, adic biserici turceti, snt n n u m r de apte de zid, cu arh ite ctu r
frum oas; fiecare posed un tu rn n alt, ro tu n d , cu cerdac de jur m prejur,
de unde hogea sau p reo tu l turc vestete ora rugciunii. [U rm eaz un pasaj
despre religia m ah o m edan].
S tn d acolo to a t ziua, a venit la dom nul sol un tu rc sau m ai bine zis
un renegat anum e P o ta rn a k M ustafa, fra te bun cu rposatul R ad u l voievod66,
dom nul M oldovei, om n a in ta t n v rst, gros i m are, care fusese cretin
i s-a tu rcit. El a cerut o audien p a rtic u la r la dom nul sol, care i-a acor
dat-o, d ar nu a spus nim ic bun, cci d u p cum am p u tu t nelege avea
capul am eit din cauza m astoc-ului, pe care turcii obinuiesc sa-1 bea
m ai ales cnd se duc la lu p t m p o triv a inam icului. C ci acest m astoc are
a tta putere, n ct dac cineva se m b at cu el, p oate s-i p ia rd i m in
tea . . . etc . . .
P e lng b u n v o in a, pe care ne-a ar ta t-o cadiul, du p cum am spus
m ai sus, i vam eii de acolo s-au p u rta t la fel; ei ne-au trim is n d ar un
pete m are p r o a s p t. . .

64 R adu M ihnea.
65 Ibsir-paa.
66 V ezi N . I o r g a , F rai p a g in i ai lu i Radu M ihnea, n Rev. ist., X , 1924, pp. 81 82.

123

www.dacoromanica.ro
ROMASKIEWICZ
(? dup 1639)

A rm eanul Rom askiewicz din Lem berg a fost folosit ca


tlm aciu de solii p oloni trim ii la P oart, fiin d un bun cunosctor al lim bilor orientale.
In 1639 a fost trim is n calitate de curier spre a preg ti etapele cltoriei m arelui sol p o
lon W o jciech M iaskow ski.
R aportul su a fost publicat n revista Przyjaciel L u d u , Leszno, X I, 1944, pp. 50 53,
V , sub titlu l Essentialia relacyi nieyakiego R om aszkiew icza, slugi pana krakow skiego, ktory
potvrcil z K onstantynopola o d M ech m et B aszy K ajm akam a. 2 2 Stycznia 1640 (R ezum at al
relaiei u n u i oarecare Rom aszkievicz din serviciul castelanului Cracoviei, care s-a n to rs de la
C onstantinopol, de la M ehm et-paa caim acam ul, la 22 ianuarie 1 6 4 0 ). N u se indic num ele
e d itorului.
P. P . Panaitescu a publicat o versiune rom neasc n Cltori p o lo n i in rile romne,
pp. 34 35, d n d n rezum at, n italice, p rile care n u prezint u n interes direct p e n tru
rile noastre. In reproducerea noastr ele apar n paranteze drepte.

124

www.dacoromanica.ro
R E Z U M A T 1 A L R E L A IE I M IS IU N II
LA C O N S T A N T IN O P O L .
D E S P R E P L A N U R IL E L U I V A SIL E L U P U
I U N E L T IR IL E P E N T R U D O M N IA
A R II R O M N E T I
1639 1640

L a 16 octom brie 1639 am plecat din Iai cu


trei oam eni i am av u t i doi cai de schimb de la paa de S ilistra2, p n la
C o n stan tin o p o l. A m sosit la C onstan tin o p o l la 24 octom brie.
[A n u n sosirea m arelui sol3 dup el. Trece o sptm n i caim acam ul4
trim ite un sangeac fiului dom nului M oldovei5 cu steag de dom nie]. Ia r cnd
eu ceream s fiu trim is napoi, m am na din trei n trei zile, p en tru ca s
p o a t s se aeze dom nul M oldovei n scaunul rii R om neti, iar pe fiul
lui s-l aeze n M oldova.
1 D u p P. P. P a n a i t e s e u , op. cit., pp. 34 i 35.
2 N asu h H usein, paazade.
3 W . M iaskow ski.
4 T abani M ehm ed-paa, m are vizir (1632 1637) i caimacam p n n decem brie 1639.
6 D u p ncercarea care a d a t gre n 1637, V asile l u p u izbutise s scoat u n n o u f ir
m an de dom nie p e n tru fiu l su Ioan, oferind u n d a r de 300 000 de taleri i creterea sta
tornic a trib u tu lu i am nduror rilo r cu ali 100 000 de taleri.

125

www.dacoromanica.ro
[V zn d c trece o lun i nu este trim is napoi, R om aszkiew icz declara
c v a pleca i f r scrisori, d ar caim acam ul i spune s m ai stea ca s se
p o a t nto arce cu veti m bucurtoare. D u p zece sp tm n i]: A venit veste
de la M atei dom nul rii R om neti, ctre K a p u d an -p aa6 al M rii, prietenul
su, c a nvins pe m oldovean7, care abia a fugit cu doi oam eni la B rila.
[Im e d ia t i se dau scrisorile de plecare. A doua zi se pecetluiete casa
caim acam ului]. S ultanul8 i-a spus caim acam ului: T u m -ai asigurat c dom
nul rii R om neti v a lsa de bun voie scaunul su celui m oldovean i
c acesta se v a aeza n c a p ita la rii R om neti f r rzboi i vrsare de
snge, iar acum tu ai d a t g in ri"9 (act de nvoire) acestui ghiaur s ridice
rzboi m p o triv a m untenilor i o m ulim e de supui sraci ai mei au p ierit.
O are eti tu al doilea m p ra t, c-i ngd ui aa de m ulte?" i n d a t a
p o ru n cit s-l sugrume. A m v z u t nsum i ca d av ru l caim acam ului cu un la de
g t10. P ricin a m o rii lui a fost aceasta: c lcom indu-se p re a m ult, luase
de la dom nul rii R om neti o sut cincizeci de m ii de taleri i apoi de
asemenea, de la cel al M oldovei iari 100 000 de taleri, ca s-i dea voie
s m earg n a ra R om neasc, cu nvoirea c de se v a aeza n c a p ita la
rii R om neti s m ai dea alt sut de mii. i aa din lcom ie11 i-a J>ier-
dut capul. D u p aceea pom enitul K a p u d an -p aa al M rii s-a strd u it sa ca
pete de la sultan po ru n ca s-l p rin d pe dom nul M oldovei la B rila.
Fusese i trim is p o ru n ca i p orniser zece capugii m p rteti ca s-l
p rin d , d ar deoarece agenii m oldoveni erau m uli, aezai peste to t, l-au
vestit < p e d o m n > n p a tru ceasuri. C alul lui sttea dincolo de zid u ri i
el, urcndu-se pe cas, a srit n curte i srind peste n tritu ri, a czut
pe cal, num ai cu dolm anul i n p ap u ci i a fugit cu un singur n so ito r,
sosind la G a la i n dou n o p i12. A colo a gsit n clm in te de la un ra n
i cai p e n tru trsu r. D u p dou zile a sosit la Iai i n so ito ru l lui, de
asemenea, a alerg at dup dnsul cu doi cai. D a r sultanul nu-1 v a m ai ine
n scaun dect p n la p rim v a r, cci are de gnd s-l n ltu re sau s-l

6 Capitan basa. E ra D e li H usein-paa (1632 1633, 1639 1642).


7 L u p ta de Ia O jogeni u n d e M atei B asarab a nv in s pe V asile L upu. Cf. M i r o n Cos-
t i n , op. cit., p. 116; vezi i D ocum entele B istriei, I, p. X C V II.
8 M urad al IV -lea.
9 In tex t greit: gm iry.
10 A fo st executat p rin strangulare la Edicule (15 decem brie 16 3 9 ). V ezi C. C. G i u
r e c u , Uciderea v iziru lu i M ah o m ed T abani B uiuc, sp rijin ito ru l lu i V asile L u p u , O scrisoare
inedit, n Rev. ist. , X II, 1926, pp. 98 103. V ezi i cronica lu i H asan V egi n N . I o r g a ,
M anuscripte din bibliotecile strine, II, pp. 55 56.
11 A lsat n u rm a lu i o avere de 1 200 000 scuzi.
12 A su p ra acestor evenim ente, vezi M i r o n C o s t i n , n Opere, ed. P . P . Panaitescu,
p . 116.

126

www.dacoromanica.ro
ucid i s p u n pe altu l dup gndul i voia lui, ca s-l p o at avea n
m n. . . .
. . . C o n sta n tin 13, fiul dom nului Ierem ia, frate cu soia voievodului de
S andom ir, confident al sultanului, m i-a spus stpnul m eu14 se pregtete
m p o triv a v o astr [a p o lo n ilo r] cu rzboi la anul".

13 V ezi P. P. P a n a i t e s c u, op. cit., p. 35 n r. 2. N u poate fi vorba d e C onstantin


M ovil care m urise de m ult, ci de u n frate al lui, fie A lexandru sau Bogdan care au fost
prin i de turci la 1616 i turcii. Soia voievodului d e Sandom ir este M aria, fiica lui Ierem ia
M ovil, care a lu at ca so n a doua cstorie p e N icolae Firley, voievod de Sandom ir".
14 Sultanul.

www.dacoromanica.ro
IOAN KEMfiNY
(1607 1662)

Ioan K em eny u n a d in tre m arile fig u ri ale T ransilvaniei,


s-a distins ca m ilita r i ca brbat de stat, ocupnd ctva tim p i tro n u l ardelean.
S-a nscut la B ichigin, n 1607, i-a fcut studiile la A lba Iu lia, com pletndu-le apoi prin
cltorii n F rana, G erm ania i Italia.
i-a nceput cariera m ilitar d e la vrsta de 15 ani la curtea lu i G abriel Bethlen. Sub
cei doi G heorghe Rkczy a ajuns com andantul arm atei ardelene. In aceast calitate a p a r
ticipat la dezastruoasa expediie d in P olonia (1 6 5 7 ). D ei s-a bucurat d e faim a d e m are
general, se pare totui c s-a distins m ai m u lt p rin vitejie personal d ect p rin nsuiri d e
com andant. In Polonia, de pild , n-a p u tu t evita u n dezastru, cznd cu toat arm ata arde
lean n m in ile ttarilor. E l a fo st rscum prat d u p d o i ani, de ru d ele sale, cu g arania
d om nului rii Rom neti, M ihnea al III-lea, i p ltin d o sum enorm de b ani; d a r cei m ai
m u li d in tre ostai au p ie rit n Crim eea, ca ro b i la ttari. A fo st socotit n to t tim pul vieii
lu i ca u n u l d in tre cei m ai de seam brbai politici d in T ransilvania. n c de tn r com ite
de A lba, apoi cpitan al cetii Fgra, al crei dom eniu era u n fel de p rin cip at autonom ,

128

www.dacoromanica.ro
el ajunge u nul din tre cei m ai ascultai consilieri de stat, cu cuvnt h o trto r n m ai toate
afacerile rii. A fost trim is n diferite m isiuni diplom atice la Berlin, n Polonia, la Constanti-
nopol i n rile rom ne. S-a artat foarte p ru d e n t n tratativele p e care le-a dus, rezolvnd
m ulte problem e delicate.
Cunotea bine rile rom ne n care a fost trim is n m ai m ulte rn d u ri, cu diferite
m isiuni diplom atice sau m ilitare. Cunotea i lim ba noastr: n 1648 s-a p u tu t nelege cu
V asile L upu f r tlm aciu. Principalele m isiuni n rile rom ne au fost urm toarele: n 1637
a fost trim is cu tru p e n ajutorul lu i M atei Basarab, aflat n lu p t cu dom nul M oldovei; n
1645 a reprezentat p e principele T ransilvaniei G heorghe Rkczy I la n u n ta fiicei lu i V asile
L upu, M aria cu p rin u l R adziw ill; n 1648 a fost trim is la acelai dom n s o cear p e dom
n ia R uxandra, ia r n 1653 a fost trim is de noul principe ardelean G heorghe Rkczy al II-lea
m potriva lu i V asile L upu.
La ntoarcerea sa din captivitate, de la ttarii din Crim eea, a gsit T ransilvania n
p lin rzboi civil. L uptau p en tru tro n G heorghe Rkoczy al II-lea i A caiu Barcsay. Kem eny
n u s-a am estecat n aceast lu p t, dar d u p m oartea lu i Rkczy, fiin d chem at de partizanii
acestuia i ndeosebi de secui, i-a p u s candidatura la tro n u l T ransilvaniei, i la 24 decembrie
1660 a fost ales principe. N u a obinut ns confirm area sultan u lu i i a cerut ajutorul m p
ra tu lu i L eopold I. O puternic arm at turco-ttar, care a p u stiit o m are p arte din ar, l-a
alungat d in T ransilvania i a nscunat p e M ih ail A pafi. Kem ny, p rim ind ajutor i de la
germ ani, a ncercat s-l rstoarn p e A pafi, nvlind cu tru p e n T ransilvania, dar, cu toat
superioritatea num eric a tru p elo r sale, a fost b tut de turci n lu p ta de la Seleu (p e T rnava
M are) i a m u rit p e cm pul de lu p t (22 ianuarie 1662).
K em eny a fost i un scriitor de seam. O dovedesc m em oriile sale scrise n tim pul celor
doi ani de robie, scrisorile rm ase de la el, precum i o pledoarie p rin care caut s arate
c n u el era vinovat de dezastrul d in Polonia.
M em oriile n care i descrie viaa de la natere p n la 1655, ca i pledoaria am in
tit m ai sus au fost publicate de L. Szalay n colecia M agyar T orteneti Em lkek" ( M o n u
m ente istorice m aghiare") sub titlu l: K em eny Jnos erdelyi fejedelem Oneletirsa, (M em o
riile lu i Ioan Kem eny, principele T ran silv an iei), Pesta, 1856. P rile privitoare la istoria rilo r
rom ne au fost publicate n traducere rom neasc de N eagoe Popea, sub titlu l M em oriile lu i
Ioan K em eny, B ucureti 1899- A u fost analizate cu luare am inte de N . Iorga n Istoria rom
nilor prin cltori, pp. 352 353 i de Sadi Ionescu n B ibliografia cltorilor strini, pp.
156 159.
m p re ju rrile i m om entul n care i-a scris K em eny m em oriile explic libertatea cu care
judec i condam n politica tem toare i egoist a lu i G heorghe Rkczy I fa de M atei Ba
sarab de pild, scond n relief rspunsul p lin de dem nitate al dom nului rom n. n aceste
m em orii, evenim entele n u snt priv ite dinafar, oprindu-se de exem plu, doar la descrierea
fastu lu i de la curtea lu i V asile L upu, ci snt dezvluite inteniile, ndoielile, bnuielile care le-au
determ inat. C lim atul de nesiguran n care a fost p u rtat solia din 1648 este sugestiv p entru
toate tratativele duse atunci. Ca inform aie istoric aceste m em orii constituie un izvor de m na
n ti.

129

www.dacoromanica.ro
M EM ORII

C L T O R IE N A R A R O M A N E A S C A
I M O L D O V A 1

1637

. . . n anul 1637, toam na trziu , Lupul, dom -


p. 289 nul M oldovei, a v n d n cu v iin area P o rii, a p o rn it cu oaste asupra lui M atei,
dom nul rii R om neti, cu care noi ncheiaserm m ai n ain te alian , i a
treb u it deci s-l ajutm . A ceasta s-a petrecu t astfel:
E u m m bolnvisem pe atunci de lingoare; am zcu t ctv a tim p la
mine acas n G rin d 2; apoi m -am dus la A lb a-Iu lia , s-m i ngrijesc sn
tatea. Acolo se afla i principele3. D u p ce am rm as tre i zile la curte, n

1 T raducerea s-a f cu t d u p textul m aghiar, n ediia lu i L. Szalay: K e m e n y ]nos er-


d i ly i fejedelem oneletirsa (A utobiografia lu i Ioan K em en y, principele T ransilvaniei), B uda
pesta, 1856, n colecia M agyar T ortnelm i Emlekek** (M onum ente istorice maghiare*1) , voi. I,
p . 289.
2 Gerend, sat pe m alu l A rieului, cu u n castel feudal. A fo st proprietatea fam iliei Ge-
rendi. D u p stingerea acestei fam ilii, Ioan K em eny l-a p rim it n dar, n 1650, de la G h. R i-
kczy I, m preun cu alte cteva m oii din m preju rim i. V ezi L s z l K S v r i , E rdely
epiteszeti em lekei, B udapesta, 1866, p . 228.
3 G h. Rkczy I.

130

www.dacoromanica.ro
dim ineaa u rm to are principele m -a chem at fo arte devrem e la el i m i-a
m p rtit tirea ce-i sosise chiar atunci. / / i discutnd despre felul cum ar '. 290
p u tea fi a ju ta t M atei V oievod, principele m i-a spus c dac m ncred n
puterile mele, el m va trim ite pe mine cu tru p e n ajutorul lui, deoarece
este p re a trziu ca s m ai convoace consiliul i s cheme pe altcineva n
fru n tea otirii.
N d jd u in d n D um nezeu, am p rim it, i deoarece principele voia s
plece n aceeai zi spre T rg u M ure i G urghiu4 ca s n u strneasc n
fricoare a i plecat, iar pe mine m -a trim is din C rciunelul de Jos5
locul unde am po p o sit la p rn z n p rile T rnavelor, avnd i com anda
tru p elo r din Trei-Scaune.
A ceasta s-a petrecut n tr-o m ari i ajungnd noaptea la G rind, m -am
p re g tit cu cele de treb u in p n m iercuri la am iazi i joi dup am iazi am
sosit la F gra; vineri am f cu t jp reg tiri, plecnd sm bt; luni dim ineaa
ne aflam dincolo de m uni, pe pam n tu l rii R om neti6. A m in tra t p rin
pasul Buzu, cu ctev a mii de secui, clri i pedetri i cu arm e de foc.
S itu aia lui M atei B asarab era destul de p ro ast: cci ieind din Bucu
reti, pedestrim ea s-a d esp rit de el, i alungnd pe aga7 napoi la dom n,
i-a ales singur un com andant; clrim ea m urm ura i ea, iar L upu intrase
n a r , n ain tn d tim p de p a tru zile; dar, de n d at ce a a fla t de sosirea
aju to arelo r ungureti, s-a o p rit pe loc.
Sosind apoi n urm a mea M ihail T oldalagi8 cu grosul otirii i unindu-ne
forele, am p o rn it m p o triv a lui Lupu; d ar am gsit doar locul unde fu
sese9. / / N o i ns aveam o rd in u l ca, p rin acest m ar s punem ca p t tulbu
r rilo r pricin u ite de < L u p u > i to to d at s-l alungm din scaun; dar, n- i. 291
treb n d pe om ul trim is de principe, cine anum e a lu at p a rte la edina
consiliului de stat, m i-am d a t seam c de cum a sosit tefan K assai10,
care era sfetnicul cel mai de tain i m ai credincios al principelui am n-
doi ns < i el i p rin cip ele> fiind oam eni fricoi s-a schim bat i
ordinul.
4 Gorgeny, -castel bine n t rit, nzestrat cu dom enii ntinse. A id obinuia G h. Rkczy I
s petreac o p arte din an. T o t aici avea s m oar, n 1648.
B Karcsonyfalva.
6 La 9 noiem brie. La 11 noiem brie se afla la V lenii de M unte, cf. N . I o r g a, S tu d ii
i docum ente, II, p. C L X X X IX i n. 3.
7 O are O prea din Bucu, ag (1632 octom brie 1637 iu lie )? K em ny n u indic n i d
o dat. tim ns c atacul lui V asile Lupu s-a produs n toam na trzie a a nului 1637, d e a
dup data oferit de N . S t o i c e s c u, D icionarul marilor dregtori, p. 221, ce trebuie poate
m utat ceva m ai trziu.
8 Vezi biografia lui n Cltori IV , pp. 366 367.
9 L upu s-a retras la 11 noiem brie; cf. vezi I. S r b u, M a tei Bsrbs auswrtige Be-
ziehttngen, Leipzig, 1899, p. 118
10 V ornic sub G h Rkczy I , I v n N a g y , Magyarorszg csaldai (F am iliile d in U n
gar-a), voi. V , Pesta, p. 113.

131

www.dacoromanica.ro
T otui, nelegnd c dom nul < M o ld o v ei> trim isese pe cum natul su,
un boier n u m it oldan11, cu c iv a oam eni s pzeasc trecato area O ituzului,
pe T rotu, am p o rn it ntr-acolo, cu to ate c sosise ordinul s intervenim
ca s-i m pcm ; dac ns ar trebui s mergem nainte, atunci < u rm a > s
convingem pe M atei V oievod i pe boieri s liniteasc P o a rta cu cheltuiala
lo r12, p en tru aceast intervenie a rm a t a no astr.
C n d i-am fcu t aceast propunere, M atei ne-a rspuns p lin de dem
n itate, p rin u rm toarele cuvinte vrednice de a m in tit13: M ai n ti de toate,
d o rin a p rin cip elui nu trebuie s fie cunoscut de nim eni, nici chiar de
v reunul d intre boieri, cci s-ar p u tea isca nem ulum iri, deoarece noi fiind
aliai cauza p en tru care lu p tm este com un, i astfel se cuvine s p u rt m
m p reu n to ate g reu tile"; cu toate acestea el este g ata s ia asupra sa (i)
aceasta. n p riv in a celorlalte chestiuni a spus: U nde v a fi cinstea m ea i
a principelui? U n de v a fi faim a i num ele n aiu n ii voastre, dac noi nce
pem a um bla du p Lupu? E l, cinele, fuge d in ain tea noastr, d ar nu cere
292 pace, i totui noi s-l m biem cu pacea? / / P e lng aceasta, cred c el a
av u t pace din p a rte a noastr, d ar el a ru p t pacea i a n v lit asupra noastr.
D ac trebuie s ncheiem pace, atunci ar trebui s-o ncheiem cu cineva n
a crui statornicie s ne putem ncrede; d ar el ori de cte ori a ncheiat
pace cu noi, i-a clcat n to td e au n a ju rm n tu l. N -a re s-l in nici de
acum n ain te; de aceea m ai bine s ne vedem de trea b a n o astr".
L upu V od pusese s se pzeasc trec to are a O itu zu lu i p en tru c nc
din vrem ea lui G abriel B ethlen14, tr ia m azilit n T ra n silv a n ia un fiu de
dom n, Io a n -V o d 15. . . etc. A cesta avea o seam de p a rtiz a n i n M oldova
i p rin cip ele l trim isese la B recu16, la gran i, cu gndul de a-1 trim ite
n a r , ceea ce se p o ate face cu uurin.
oldan ns care aflase de venirea m ea cci pe la asfin itu l soarelui
eram sosit la T ro tu a fugit dinaintea m ea; i cum n-am p u tu t s-l u r
m resc, am p o p o sit acolo. C n d am v o it m ai apoi s pornesc dup el, M a
tei V oievod, scrbit de p re ten iile nedem ne ale prin cip elu i, n -a m ai n ain tat,
ci s-a nto rs acas, m ulum indu-se cu a tta c dum anul a fost alungat. A tunci
ne-am n to rs i noi acas: era i fo arte frig, cm pul era acoperit de z p ad
i drum ul era fo arte greu. M ihail T oldalagy, care era un om b trn , a p lecat

11 D um itraco oldan, m are vornic al rii de Sus (m ai 1634 februarie 1638), era
cum nat cu Costea Bucioc i deci unchi p rin alian al doam nei T udosca.
12 P o triv it cu n o u l ordin prim it, care l an u la p e cel in iial, de a-1 alunga p e V asile
L u p u din scaun.
13 Snt analizate am ndou punctele com unicate de K em eny: a) p retenia ca M atei singur
s asum e rspunderea i cheltuiala fa de P o art i b ) sugestia de a p o m i tratative de pace
cu dom nul M oldovei.
14 B ethlen G abor. Principe al T ransilvaniei (1613 1 6 2 9 ).
15 Ivn Vajda = Ioan M ovil, fiu l lu i Sim ion M ovil.
16 B ereczk, sat n Ju d e u l Covasna.

132

www.dacoromanica.ro
nain te, iar eu care nu am p u tu t p rsi pedestrim ea i tunurile, am av u t p i
cioarele r u v tm a te de frig.
/ / A ceast cam panie n -a fost p rea lung, d ar a fost grea, m ai ales c '. 293
am nceput-o b o ln av ; d ar m i-a aju ta t D um nezeu de m -am vindecat pe drum
i de boala m ea de splin. N o a p te a, din cauza vrem ii aspre, am bgat caii
mei la m ine n cort.
C u rten ii17 s-au n to rs cu sniile de la lu p t. M ncare n-am prea avut,
d ar vin a fost din belug, i din aceast cauz rom nii au t ia t gtul sau
p rile ruinoase m u ltor secui rm ai bei. N o a p te a am ajuns n Trei-Scaune
m i se p are n satul L em nia18 i am fost gzduit n casa unei vduve
de secui, o femeie b trn i foarte de treab, care prim indu-m cu m ult
omenie, m -a a ju ta t s m spl pe picioare i m i-a d a t m ncri gustoase i
bere bu n de cas i p a t bun, de num ai D um nezeu s-i rsplteasc bunei
femei. N ic i eu nu i-am u ita t om enia i i-am fost de ajutor dup aceea.
D a r lucrurile nu s-au o p rit aici, cci n toam na anului 1638, L upu s-a
rid ica t iari cu oaste asupra lui M atei ca s-i ia dom nia pe care i-o dduse
i P o a rta . M atei a n ceput din nou s cear ajutor de la principe i diet;
d ar principele prim ise porunca aspr de la P o a rt , s nu ndrzneasc s se
amestece n aceast treab. inndu-se sfat n aceast p riv in , bietul P aul
B ornem isza19 i cu m ine ne-am a r ta t d o rin a s-l ajutm , cci dei < lucrul
e ra > prim ejdios p en tru v iito r < to tu i> aceasta era cred in a noastr; P rinci
pele ns nu ne-a lsat, ci a pus pe bietul Sigism und K ornis20 general peste
oaste i a trim is tru p ele n a ra Brsei ca i cnd ar fi tru p e de ajutor,
ia r pe G heorghe K a p ro n cza i21 l-a trim is < so l> la M atei V oievod. V aznd
aceast frn icie, n-am v o it s m m ai amestec, ci cernd voie de Ia p rin
cipe m -am dus la slujba m ea n F gra22, unde am rm as p n la ncheie
rea acestora. Ia r p rin cipele m preuna cu aceia cu care s-a p u rta t n acest
chip necinstit, era neles, fa de bietul M atei V od; cci prefcndu-se c-i
trim ite aju to r a trim is p en tru a avea crezm nt pe Sigism und K ornis
cu tru p e n locul am intit, ia r pe K apronczai, n fru n te a unei im p o rtan te so
lii, la M atei V od i la boierii lui: p rin trim iterea lui, folosea acea stra ta
gem p o litic, du p care, cine v rea s nele i s m in t pe altul, trebuie s
nele i s m in t m ai n ti pe acela, p rin care v rea s-i ndeplineasc acest
p lan . i el nenorocitul, acolo se ju ra ta re c-1 v o r aju ta n eap rat. P e de alt

17 C urtenii lu i M atei Basarab.


18 L em heny, Ju d e u l Covasna.
19 P aul B ornem isa, o riginar din B ihor, cpitan general al lu i G h . Rkczy I i coman
d antul oastei ardelene. A m u rit n 1644.
20 Sigism und K o rn is era sub G abriel B ethlen i G h . Rkczy I com ite de B ihor. Se
bucura de m are trecere p e lng aceti principi. V ezi I v n N a g y , op. cit., V , p . 363.
21 P u in cunoscut.
22 E ra cpitanul acestei ceti.

133

www.dacoromanica.ro
p a rte ns principele trim ite a pe A catiu B arcsai23 la L upu, ca s-l asigure
c nu l v a aju ta pe M atei. B arcsai era g ata s p ia r pe acolo: fiin d atacat
de tlh a ri, a fo st dus r n it i p re d a t lui A b a za paa, pe atunci paa de Si-
listra, care era de p a rte a lui Lupu.
n acest tim p, L upu se aprojpia cu trupele de M atei; acesta, bietul,
p. 295 pierzn d u -i ndejdea n aju to ru l fg d u it, a h o t rt i a ieit n / / n tm p i-
n area lui L upu i cu ajutorul lui D um nezeu, l-a b tu t cu m p lit24, apoi sr
m anul < M a te i> a stors de la noi un tr a ta t nou i m ai sigur; d a r i de d ata
aceasta, principele a lu crat cu viclenie, deoarece n actul d a t de d ieta rii,
nu era v o rb a de nici o excepie, pe cnd n acela d a t n num ele su, se fcea
excepie p en tru tu rci i t ta r i25,
p. 297 n anul 1643 s-au p etrecu t u rm toarele fa p te nsem nate. U n u l este c
au sosit trim iii ducelui litu an Jan u sz R a d z iv ill26, p rin care < a c e sta > ruga
pe principele n o stru s in terv in pe ln g Vasile L upu, ca acesta s-i dea
n cstorie pe fiica sa. C u acest p rilej, s-a m ai v o rb it i despre fa p tu l
c V ladislav, regele de atunci al P oloniei27, nem aiavnd m u lt de tr it,
treb u iau lu ate m suri ca n tim p u l interregnului s p o a t fi ales un rege
evanghelic28. E i se gndeau la principe, sau la fiii si29, i solii m ai artau
c ducele dorete s se cstoreasc cu fiica lui L upu p en tru c sper s
dobndeasc o zestre m are, cu care s fac apoi preg tirile treb u ito are n ve
derea p lan u lu i am intit. P rincipele a i n cep u t vorbele n p riv in a cstoriei;
d ar tem ndu-se ca L upu s nu-i desvluie la P o a rt struinele, i s-i atrag
p rin aceasta m u strrile P o rii, principele a c u ta t s se fereasc de o asemenea
prim ejdie i de aceea cnd a trim is pe solii ducelui n M oldova, a ntiin
a t pe de alt p a rte pe capuchehaia sa la C onstantinopol.
A cesta ns n -a n fiat lucrurile aa cum se cuvenea, i ajungnd lucrul
p. 298 la cu n otina lui L upu, s-a sim it jignit i a respins / / m ijlocirea principelui.
T rim in d acas pe solii dietei, el a recurs, n aceast p riv in , la m ijlocirea

23 V iito ru l p rincipe al T ransilvaniei (1659 1660).


24 L upta s-a d a t n tre satele N n io ri (azi A rm eti) i O jogeni, pe apa Prahovei. Cf.
Cronica lu i R a d u P o p e s c u, ediia C. Grecescu, B ucureti, 1963, p. 102; M . C o s t i n,
Letopiseful "rii M oldovei, B ucureti, 1958, p. 116.
25 Este vorba de rennoirea, n 1640, a tratatului ncheiat n 16 m artie 1635. D ar, n
29 septem brie 1638, V asile L upu ncheie un tratat de alian cu G h. Rkczy.
26 Janusius R odezi vil, m agnat polon de origine litu a n i religie protestant, n strnse
legturi cu fam ilia Rkczy, to t protestant. T rim iii lui au sosit la 26 septem brie 1643, cf.
E. T r a u s c h e n f e l s , D eutsche F undgruben zu r Geschichte Siebenbiirgens (N . F .), Braov,
1860, p . 338.
27 V ladislav al IV -lea (1632 1648).
28 Aici, n sensul general de protestant.
29 Principele G h. Rkczy I i fiii si, Sigism und, care a m u rit de tn r (1632 1652),
i G heorghe, care a urm at tatlu i su i care, p e n tru a obine i coroana polon, avea s
fac, n 1657, faim oasa expediie din Polonia, sfrit n chip catastrofal.

134

www.dacoromanica.ro
m itro p o litu lu i de C hiev30 (care era din neam ul voievodului M ovil, ca i
G a v ril i Io an , am in tii m ai sus) i cstoria s-a fcu t31 cu ajutorul lui, cum
se v a vedea m ai jos.

D u p sfritul cam paniei din U n g aria de sus32, principele m -a trim is p. 419


n M o ld o v a la L upu-V od, sub cuvnt c m duc p en tru nu n ta ducelui R ad zi-
w ill, care se logodise cu fiica voievodului. N o i ne tem eam destul de acest
L upu, tiind c el era neles cu nem ii m p o triv a n o astr33. A veam i do
vezi, cci a tt el ct i M atei V od, au treb u it din ordinul P o rii, s ne
dea cte o mie de curteni n ajutor; iar acetia, cernd o d at leaf, i fiind
refu zai de principe, care nu era d ato r s le plteasc, i care mai era
i zgrcit au fugit acas p rin P olonia, tocm ai cnd era m are nevoie de ei;
d ar acolo au p ierit m uli din acei cini34 . . .
/ / P rincipele a trim is cu mine n M oldova i pe A caiu Barcsai m ai cu p. 422
seam p en tru fa p tu l c se ncheiase m ai n ain te p rin el i T om a Baa35
alian a cu L u p u < V o d > 36.
N e-a n cre d in a t ca s-i ducem acestuia, noi nine, dou scrisori scrise
n latinete i n rom nete. D up o lips de 11 luni m -am ntors din aceast
expediie (n U n g aria) acas la C ove37, d ar f r a zbovi, am plecat n
M oldova. L a n u n ta ducelui lituan Janusz R adziw ill eu reprezentam pe p rin
cipe ca sol p rin cip al, dup mine urm a A caiu Barcsai i d u p el tefan

30 P etru M ovil (1596 1644), fiul lui Sim ion M ovil.


31 D u p vreun an i jum tate de tocm eli cu Poarta.
32 G h. Rkoczy I a nceput n februarie 1643 cunoscuta cam panie m potriva H absburgi-
lo r i a ocupat o m are pa rte a U ngariei de nord. Kem eny, care era com andantul otirii, ajunge
ctre sfritu l anului p n aproape de grania austriac. D a r din porunca turcilor, care nu
vedeau cu ochi buni n t rirea vasalului lor, principele a n tre ru p t operaia i a ncheiat cu
im perialii pacea de la Linz (1 6 4 5 ). La aceast cam panie au participat i contingente de m un
teni i m oldoveni. _
33 P en tru legturile lui V asile Lupu cu germ anii i polonii vezi S. S z i l g y i , L evelek
is okiralok 1. R koczy Gyorgy k eleti osszekottetesei tortenetehez (1631 1648), (Scrisori f i
docum ente privitoare la relaiile orientale ale lu i Gh. R koczy I, 1631 1648), II, B udapesta,
1883, p . 693.
34 La nceputul verii, L upu a rechem at trupele p e care le dduse lui Rkczy, sub cu
vn t c au fu g it fr tirea lui, ceea ce Rkczy n-a crezut ( H u r m u z a k i , fra g m en te, III,
p . 140; M onum enta H ungariae Historica, D iplom ata, voi. X X IV , p p . 215, 2 2 1 ). C t despre
trupele m untene, Rkczy scria fiu lu i su, la 20 octom brie, c cea m ai m are pa rte din tre ele
au fu g it i n-au mai rm as dect 200 300 de oam eni (Ib id em , p p . 215, 221, 274, 285).
35T am s Baa. II gsim n 1642, cpitan de T rei Scaune, consilier de stat, sol la Constan-
tinopol; cf. I v n N a g y , op. cit., I, Pesta, 1857, p . 212.
36 P en tru aceste tratative, vezi Torok-m agyarkori adatokm nytr, (D ocum ente privitoare
la dom inaia oto m an ), voi. V , p p . 20, 29.
37 K ovesd, sat, azi nglobat n oraul A gnita.

1)3

www.dacoromanica.ro
M ariasi38, care reprezenta pe G heorghe R k o czy cel tn r. n aceast m isiune
am lu a t cu m ine i o seam de oam eni de frunte, care m i-au fost de m are
423 folos i acetia / / erau: N icolae Sebesi39, M ihail Szekely40, Francisc O r-
b n 41, V alen tin Decsei42, G rigore C siszr43.
A veam cu m ine, sub steagul meu, o ceat de peste o sut de clrei,
m b rcai cu to ii n piei de lup.
N u n ta s-a fcu t cu m are p o m p 44. D in P o lo n ia au venit m uli m agnai
i soli de ai regelui i de ai nobilim ii, bine m b rcai i echipai, buni cl
re i i cu m uli oam eni ca la dou m ii de clrei i pedestrai, d ar ca s
vorbim d rept, nu-i ntreceau pe boierii de la curtea voievodului m oldo
vean n ce privete frum useea i bogia m b rcm in ii: hainele de sam ur,
de rs, de m tase, erau cele m ai obinuite. E ra belug din toate, la mesele
de to ate rangurile se afla u m ncri proaspete, p lcin te, baclavale45 gtite
d u p m oda polon i era, aa m are belug c se fcea risip; pe toate m e
sele cele lungi erau num ai fa rfu rii i castroane de argint. E rau apoi fel de
fel de m uzici, m scrici, acrobai i saltim banci i oam eni cu fel de fel de
m iestrii, vrednici de ad m irat. n tr-u n cu v n t a fost m are strlucire i belug
n toate, nu du p obiceiurile ra n ilo r rom ni, ci dup m oda de la curile
regilor cretini. L a m as la locul de cinste, edea am basadorul regelui polon;
pe acelai rn d u rm au ali poloni; lng am basador edea R ad ziw ill, mirele,
i dup acesta m itro p o litu l C hievului din fam ilia voievozilor M ovil, frate
424 cu voievozii G av rila, Io an i M oise, / / . . . M itro p o litu l acesta era i un
bun c rtu ra r i to t aa erau i ceilali ierarhi de religie rom neasc sau
greceasc46, ce se aflau cu el; n-am crezut m ai n ain te s se afle oam eni a tt
de n v a i n rn d u rile preoim ii. Acest m itro p o lit era i fo a rte cinstit i
b ln d ; el i-a cu n u n at n biseric dup ritu l rom nesc, i R ad ziw ill dei era
evanghelic47 nu s-a m p o triv it. V oievodul m rugase cu stru in s ngdui
ca m itro p o litu l s stea cu un loc naintea m ea, m otivndu-i rugm intea cu

38 M ridsi Istvdn, nobil m aghiar, v enit d in U ngaria Superioar n T ransilvania, cf. I v n


N a g y , op. cit., V II, p . 313.
39 Sebesi M ik lo s: N o b il ardelean, rom n de origine, fa v o rit al lu i G h. Rkczy al II-lea.
40 N eidentificat. S nt foste num eroase fam ilii cu acest num e de Szekely (care nseam n
S ecuiul); n I v n N a g y , op. cit., sn t n irai peste 30.
41 Orbdn Perene. N o b il secui d in O dorhei. C unoscut ca n o tar al acestui neam , cf. I v n
N a g y , op. cit., V III, f. 234.
42 D ecsei B dlint. N o b il ardelean (num ele vine de la satul D ecea, p e M u re ), u nul d intre
oam enii de ncredere ai lu i G h. Rkoczy I. Ibidem , IX , p. 265.
43 N eidentificat.
44 P entru descrierea n u n ii vezi M . C o s t i n , op. cit., p. 120 i urm .
45 M arczapanok.
46 A dic ortodox. V enise i m itro p o litu l tefan al rii Rom neti.
47 n sens m ai general de protestant, R adziw ill fiind calvin. P e n tru efectul asupra boieri
lo r a acestei cstorii m ixte vezi M iron Costin. D e aceea, fap tu l c au fost cununai dup
ritu l ortodox, de m itro p o litu l K ievului, era foarte bine venit.

136

www.dacoromanica.ro
cuvintele c d u p cum i la noi se obinuiete s se arate nailor o deosebit
cinstire, i la ei snt in u i n m are cinste cei care cunun48. M -am nvoit
aad ar ca m itro p o litu l s ead n ain tea mea.
n casa aceea i la m asa aceea, n-a fost nici o femeie i nici o fa t
i nici m ireasa; i n -a fost nici joc, ci jocul s-a in u t n p ia a oraului. n ain te
de a ne aeza la m as, vreo 50 sau 60 de fete i femei din n a lta nobilim e,
to ate fo arte frum os m brcate, prinzndu-se de m ini, au dansat jocul rom
nesc, cnd n v rtin d u -se n cerc, cnd desfcndu-se n ir lung. B rbaii nu
m ai p riv eau la ele, i nici unul nu s-a am estecat n jocul lor; d ar tocm ai
n fru n te a lor, un stolnic b trn srea ct p u tea n v rtin d u -i toiagul. Femeile
au fost o sp tate n alt cas49.
n tim p u l ospului, a b u t fiecare ct a v ru t la mesele principale, d ar
n-a fost beie. / / D u p aceea, am basadorul regelui polon, mirele i ceilali p- 425
poloni, s-au rid ica t de la m as i au plecat; i-a petrecut i voievodul, ru-
gndu-ne s-l ateptm . S-a ntors curnd i a b u t cu noi fo arte m ult,
p n ni s-a u rt; a a r ta t ndeosebi fa de mine m u lt dragoste i cinste.
C n d ne-am lu at rm as bun, sturndu-ne i noi, ne-a condus din p a la t i
voia s ne conduc i pe scar n jos; iar dac am spus c m ai bine m culc
acolo dect s-l las s coboare scrile, el a rspuns c de m voi culca
eu, se culc i el acolo; i abia cu m are greutate am scpat de el.
V oievodul a ieit i el n n tm p in area nuntailor, ca la o ju m tate de
leghe, pe un cal fo a rte frum os, fru l era b tu t n pietre scum pe i aur,
to t asemenea i scara de la ea; la fel i sabia. L a cum avea un surguciu
bogat, num ai din cinci diam ante, d a r m ari; un asemenea d iam an t m ai avea
la inelul din deget. Ceea ce avea pe el i pe cal, ca m brcm inte i podoabe,
putea s preuiasc, du p socoteala noastr de atunci, vreo 40 000 de taleri.
L a cm p, au desclecat i aa au stat fa n fa 50.
D u p trei zile de osp au nceput negocierile, i i-am adus m ustrri
c scrie n tr-u n fel scrisorile sale de credin i se p o a rt cu to tu l altfel,
cci nu p o ate tgdui c n -a r fi ale sale scrisorile, iscliturile i peceile.
E l num ai s-a m irat ntrebndu-se dac a / / fost beat sau nebun, c s-a n- p. 426
d a to ra t la asemenea lucruri pe care nu le p u tea ndeplini; cci dac turcii
i poruncesc s se ridice m p o triv a noastr i s ne fie dum an, el n-are
nco tro ; de altfel, el v a p stra pacea i prietenia, fcnd ntocm ai ca ogarul,
care e dus legat la v n a t m p o triv a voinei lui: dac scap, nu alearg dup
vn at, ci o ia n alt p arte . T o t astfel, arm ele lui nu ne v o r pricinui nici
o pag u b . S-a ju ra t ct a p u tu t cu vorba, d ar nu ne-a d at la m n o nou

48 N u n i n transcriere greit: XJnuna.


49 V ezi i descrierea n u n ii dom niei R uxandra n volum ul d e fa, p . 471 .u.
50 17gy lonek szem ben egymdssal.

137

www.dacoromanica.ro
scrisoare de cred in ; noi am p s tra t ce-i d rep t, scrisorile dinainte, dar p rie
ten ia51 lui a rm as to t ndoielnic.
Am lsat pe m ire acolo; d aru rile principelui i le-am d a t, fiind de fa
i m irele i m ireasa, apoi m -am g r b it sa m n to rc la principe, pe care l-am
gsit la M unkcs52.

1648

p. 470 n anul 1648, principele s-a m b o ln v it din nou, n drum spre G urghiu:
locul acesta avea sa-i fie fa ta l, d ar m ai n ain te de aceasta, pe cnd p rin ci
p. 471 pele se afla nc la C luj, a sosit solul voievodului Lupu, / / G heorghe te
fa n 53, cu p ro p u n eri i cu d aru ri; L upu i scria n ascuns principelui n tre
altele, c ar avea de discutat cu principele despre nite lucruri foarte nsem
nate, pe care nu v rea s le ncredineze nici chiar om ului su de ncredere,
i de aceea l roag s trim it la el pe Io an K em eny. A m discutat i ne-am
g n d it m u lt despre ce p u tea fi v o rb a; totui p rincipele a f g d u it c m v a
trim ite, d ar nici solul am in tit m ai sus, n u tia n ce scop.
D u p ce a p lecat solia m oldovean, principele m -a lsat i pe m ine
s m erg acas, po runcindu-m i s m pregtesc i s m duc la el la G urghiu,
ca de acolo s m trim it m ai departe.
Ceea ce am i fcut.
[P rin cip ele se sim ea to t m ai ru, totui, din G urghiu l-a trim is pe K e
m eny n M o ld o v a.]
p. 472 / / D a r n ain te de a pleca, m i-a spus fo a rte tris t urm toarele cuvinte:
Pleci acum , d ar mie mi p are foarte r u c te duci, cci tare m tem,
p en tru tine, de acel om viclean netiind de ce te cheam ". E u i-am rspuns
N u trebuie s te tem i, M ria ta, p en tru c nici m car pgnii nu obinuiesc
s se atin g de soli". P rincipele a u rm at: L upu-V od a fcut, chiar de la
nceput, m ulte lucruri pe care nu s-ar fi cuvenit, s le fac un cretin".
L-am n tre b a t din nou: D e ce te tem i, d ar M ria ta? N u m ai c a putea
fi o p rit acolo, sau i de m ai ru?" El a rspuns: tii bine c snt n
ceart cu turcii, din cauz c ei vor s ridice trib u tu l rii la 15 000 de
galbeni, pe cnd n ain te era num ai de 10 000 (aa era, cci G abriel Bethlen

51 T ratatu l de alian se va ncheia n aprilie 1646, cu concursul lu i Janusz Radziw ill,


v enit n acel an n M oldova, cu soia sa, M aria. D a r obieciile d om nului la o form ul care
l p u tea com prom ite fa de turci au rm as n picioare. Spre deosebire de tratatu l lui Rkczy
cu M atei Basarab, n aceasta se m enine m ai departe declaraia c T ransilvania i M oldova
se afl sub suzeranitatea P orii.
52 O ra n U craina subcarpatic.
53 V iito ru l dom n al M oldovei (1653 1 6 5 8 ).

138

www.dacoromanica.ro
l coborse la 10 000 de galbeni)54 iar eu nevoind s fie pe voia lor, de
doi ani de zile nici nu l-am trim is la P o a rt . D ac el este neles cum va
cu tu rcii s te p rin d i s te trim it la P o a rt , atunci, dac vreau s te
rscum pr, v a trebui s pltesc m ai m ult dect face trib u tu l pe unul sau
doi ani; A u zin d acestea, i-am m ulum it p en tru grija-i printeasc i i-am
spus: D ac aa st treab a, i M ria ta te nvoieti, i voi cere p rin cu
rier / / s-mi trim it o scrisoare de cred in 55, p rin care s m asigure c m >. 473
va p rim i cu cinste n a ra lui i c voi fi condus oricnd a voi s prsesc
a ra , f r a avea vreo suprare, cci stpnul meu nu-i poate trim ite
servitorul de lng sine f r vreo asigurare anum e. D u p ce voi trim ite (scri
soarea), voi pleca i eu sub cu v n t c m duc la slujba mea din Fgra;
dac nu vine rspunsul n tim p u l acesta, m duc m ai departe ca s inspectez
chipurile p e lefegiii can to n ai n a ra Brsei, dac nu vine nici n tim pul
acesta, m p refac c merg, din porunca M riei tale, s v izitez strjile de
la g ran i. D ac sosete asigurarea n tim p u l acesta, m i urm ez drum ul".
A ceast p ropunere a p lcu t principelui i cu aceast socoteal am i plecat,
[ n drum , K em eny s-a ab tu t pe acas, apoi a mers la F gra.]
N ici n-am ap u cat s ies din Fgra, cnd m i-a sosit scrisoarea de asi
gurare de la Lupu. A m trim is scrisoarea principelui i m i-am u rm at d ru
m ul . . . [U rm eaz c a n d id a tu ra lui G h. R k o czy I la coroana P oloniei.]
C l to ria m ea n M oldova s-a p etrecu t astfel: tiind c v iaa p rin ci p. 476
pelui se apropie de sfrit, m tem eam de viclenia lui Lupu, n cazul cnd
tirea despre m oartea principelui m -ar fi prins n M oldova. D e aceea am
p o ru n c it d reg torilor din Trei-Scaune, C iuc i din alte in u tu ri de grani, c
p n la n to arcerea m ea s nu lase pe nim eni s treac n M oldova, afar
de aceia care m i v or fi trim ii doar mie. i ca cei care ar fi venit dup
m ine / / s tie cum s se p o arte i ce s vorbeasc, am lsat anum e oam eni p. 477
la B recu ca s-i sftuiasc ce aveau de fcut. n ce m privete, p o triv it
asigurrilor date, cum am sosit n M oldova, voievodul m i-a fcu t o p ri
m ire frum oas, trim in d n n tm p in area mea chiar la ieirea din trec
toarea de la T ro tu , d re p t com isar pe boierul su de frunte, m preun cu
mai m uli ali boieri care s m nsoeasc p n la Iai. i voievodul a
trim is n ain tea carelor mele chiar i caii si de trsu r, dou rn d u ri; iar de
la Iai a ven it s m prim easc, cu trsu r i cru , m arele vistier50; m-a
n so it p n la locuina mea, nite case m podobite cu m are lu x ; aici slujeau,
la b u ctrie i la mas oam enii si care n treb u in au vase, p ah a re, fa rfu rii

84 T rib u tu l, fixat n 1541 la 10 000 de galbeni, a fost ridicat sub tefan B thory (1571

10 000 .
1581) la 15 000, apoi cobort din nou, dup struina lu i G abriel B ethlen (1613 1629) la

85 Salv-conduct.
86 Iordachi C antacuzino, m are vistier (1635 1637; 1640 1644; 1645 ianuarie 17
1654 ian u arie).

139

www.dacoromanica.ro
de argint, ceti i alte lucruri to t de ale sale. P rim irea n audien, n mai
m ulte rn d u ri i ospul s-au p etrecu t cu m ult strlucire. V oievodul n-a
p rim it s fie de fa la discuiile pe care le-am a v u t nici tlm aciul
de rom nete al principelui, pe care-1 adusesem cu m ine, nici < tlm a c iu l>
su, ci a treb u it s vorbesc eu, ct tiam rom nete.
Secretul, pe care v oia s mi-1 m prteasc era u rm to ru l: El ar fi
neles p rin unii oam eni de ai si c polonii ar avea m are aplecare p en tru
principe, i c ar dori s-l aleag rege la dieta care se in ea n acest scop.
478 A cest lu cru voia el s-l aduc la cunotina p rincipelui, / / oferindu-se to t
o d at s-i dea, dac o dorete i principele, to t sprijinul su, a tt p rin m arii
lui p ro tecto ri din P olonia, ct i pe orice alte ci; dar, la rndu-i, i p rin ci
pele s-i arate prietenie i s p streze bun nelegere cu el, etc. A m avut
m ai m ulte co n v orbiri despre aceasta, i cu to ate ca n-aveam nici un fel de
in struciuni de la principe, care lsase to tu l n seama credinei, discreiei i
priceperii mele, fiin d ns de ajuns scrisorile de ncred in are, p rin care mi
se ddeau depline puteri, am f c u t i eu dup cum urm eaz: m ai n ti am
m u lu m it p en tru b u n v o in a, pe care o a r ta stpnului meu, apoi l-am n
d em nat s pstreze legturile de bun vecintate, duh cretinesc i p ru d e n ,
aratn d u -i c atunci cnd caut s se alieze cu stpnul m eu i cu casa lui,
lucreaz de fa p t, p e n tru n trire a sa, a casei sale i a rii sale.
i, de vrem e ce se gndete la izb n d a stpnului meu, cruia D um ne
zeu s-i druiasc un sfrit norocos, se p are c a r trebui s se p o a rte n
tocm ai. D ac ns s-ar fe ri de a-1 aju ta i nu i-a r a r ta b u n voin, rm -
n n d i m ai d ep arte n tre ei ra p o rtu ri neprieteneti, situ aia Iui nu v a fi prea
bun cci, pe de o p arte , M atei V oievod nu-i este prieten, iar pe de alt
479 p a rte principele sau fiu l su s-ar rci fa de el ca i cazacii / / i regatul
polon, ceea ce i-a r slbi sim itor situaia. T otui nc nu e trziu i n d r z
nesc s-l n credinez c stp n u l m eu v a p rim i cu bucurie jjro p u n e re a f
cut, i-i v a rspunde cu aceeai b u n v o in ; d ar m i-am a ra ta t d o rin a
n num ele p rin cip elui < c a e l> s declare c v a ndeplini cele cei voi p ro
pune, i anum e:
1) D ac se v a n tm p la ca stpnul m eu s m earg cu oti n P olonia,
s aib trecere liber p rin M oldova;
2) D e v a voi stpnul m eu s recruteze ostai n M oldova, s i se ng
duie acest lucru;
3) D e v a cere bani cu m p ru m u t deoarece nu-i poate lua visteria cu
sine s-i dea m car p n la 100 000 de galbeni;
4) S-l ajute i la P o a rt , in terv en in d p en tru cauza lui, din to t sufletul
i cu to a t au to ritatea i trecerea pe care o are;
5) S nu fie dum an al stpnului m eu i al casei lui, chiar dac i s-ar
p o runci.

140

www.dacoromanica.ro
L u p u a consim it fo a rte bucuros i m i-a num it pe m arii lui protectori
de la P o a rt , ale cro r num e m i le-am i nsem nat la m asa lui, cu cerneala
i condeiul lui i pe h rtia lui, i ne-am neles ca s se dea porunc a tt
capuchehaielor p rin cip elui ct i celor ai voievodului, / / ca s se neleag n tre p . 480
ei i s lucreze m p reun n aceast p riv in , a ju tai de protectorii celor
dou p ri. D eoarece prietenii poloni i spuseser principelui s caute s
atra g de p a rte a sa i pe cazaci, cci atunci i cazacii porniser otile asu
p ra p o lonilor, vo in d i ei s-i ntocm easc treburile n tim pul interregnului;
iar eu luasem scrisori de la p rincipe i ctre ei, p en tru orice m prejurare,
i-am m p rtit i voievodului acest lucru v zn d u -i b u n v o in a i l-am
ru g a t s lm ureasc oam enii m ei asupra drum ului de urm at, ceea ce a i
fcu t. A m trim is ap o i pe unul num it G rigore M osa57, otean de curte, care
vzuse i auzise i tia m ulte, i era nobil de E rnea58, n scaunul M ureului,
i pe un altu l nu m it G heorghe R a 59, otean de curte, care cunotea m ai
m ulte lim bi i era de lege o rto d o x ; i i-am n v a t s procedeze astfel cu
h atm an u l cazacilor, B ogdan H m elnichi: s-i nfieze la nceput num ai scri
soarea m ea i n u m ai d u p ce i-au ctigat ncrederea i bun v o in a, s-i p re
d ea i scrisoarea p rin cipelui; le-am m ai a r ta t i ce aveau de spus p rin viu grai60.
A ceast solie a izb u tit fo a rte bine, dup cum se v a vedea n cele ce
urm eaz.
D a r n tre acestea s-a m ai n tm p la t c solul m oldovean G heorghe te i. 481
fan , pom enit m ai sus, pe cnd se afla la R koczy, a adus n tre altele vorba
f r n d o ial prim ise asemenea ordin c fiica cea m ai m ic01 a lui
L upu, pe care o avea de la p rim a sa soie62 < ca re e ra > m am a soiei lui
R ad ziw ill, ar fi o fo a rte p o triv it soie p en tru Sigism und R k o czy 63, a r tn d
i folosul ce ar iei d in tr-o asemenea ncuscrire. m p rt in d acest lucru i
prin cip elu i i principesei, principele nu s-a a r ta t p re a n cn tat, d ar princi
p esa64 era bucuroas i l-a convins i pe principe. M i s-a n cre d in a t deci i
aceast p ropunere, spre a o aduce n discuie, dac voi gsi cu cale. P -
rndu-m i-se folositoare aceast cstorie, am tra ta t-o n secret cu logoftul
G heo rg h i65, fiin d de fa / / i voievodul. I-am adus acestuia i darurile de p . 482
la principes i m -am neles cu el s-i aduc acas fa ta , deoarece, atunci,

57 M osa Gergely, nobil, de origine rom n din prile C hioarului.


58 Ernye. A zi n globat n oraul T m v en i.
59 Rcz Gydrgy, nobil rom n din m prejurim ile D e ju lu i.
60 Instruciunile p e n tru solie, n M onum enta H ungariae Historica, D iplom ata, voi. X X III,
P- 5 - . . . . .
61 D om nia R uxandra, care va fi soia lui T im u, fiul Iui B. H m elnichi.
62 T udosca D oam na, fiica m arelui vornic Costea Bucioc.
83 Era al doilea fiu al lui G h. Rkczy I; avea s se cstoreasc, n 1651, cu H en-
rietta, fiica electorului P alatin.
64 Suzana L orntffy, soia lui G h . Rk 6 czy I.
65 G heorghe tefan, v iitorul dom n al M oldovei.

141

www.dacoromanica.ro
o in ea la P o a rt . A i trim is n d a t 66 dup ea, i a adus-o acas cu m are
cheltuial. O trim isese la P o a rt m ai n ain te ca s ntreasc ncrederea P o rii
n el i s potoleasc bnuielile iscate la P o a rt de cnd i m ritase fiica
cea m ai m are cu R adziw ill. M -a lsat s neleg, c dac i aduce fa ta ,
tinerii se v o r p u tea cunoate m ai de ap ro ap e67.
E ram ns tare n sp im n tat de gndul c ar p u tea s-mi soseasc acolo
tirea m o rii principelui. C ci i n tim p u l drum ului spre voievod, i n
tim p u l p etrecu t la Iai, veneau scrisori i oam eni p rin care aflam c starea
principelui se n ru t e a mereu. n tre alii au venit n tr-u n rn d hotnogii Bal-
ta z a r T bm osvri i Io an Szilgyi cu tirea c starea principelui era to t m ai rea.
A stfel stnd lucrurile, am cerut stru ito r voievodului s m lase s
plec acas, sub cu v n t c principele m i-ar fi p o ru n cit p r in oam enii venii n
urm , s m n to rc de grab, deoarece v ro ia s trim it pe fiul su m ai mic
la moiile sale din U n g a ria68 i nu-1 v a trim ite p n nu m voi n to arce
eu. V oievodul ar fi fost bucuros s-mi prelungesc ederea n M oldova i
struia s m ai rm n ; eu ns m i-am lu at rm as bun, ia r voievodul m -a
cinstit cu m ulte d aru ri: o m antie cptuit cu catifea roie, cu guler de sam ur,
un cal turcesc cu scara, frele i cpstrul m podobite cu peruzele, o
to lb m b rcat n catifea cusut cu fir de au r69 i m -a condus cu acelai
alai ca i la venire.
484 A bia fcusem dou m ile de drum , cnd n tre Iai i 1 rgu-F rum os70
m -a n tm p in a t stolnicul M ihail U g ro n 71 / / cu tirea c principele a m u rit.
D a r am t in u it tirea p n am ajuns la T ro tu ; de acolo i-am scris voievo
d ului; i p n s ajung scrisoarea n m na lui, eu eram de m ult n T ra n sil
vania. i am inteam n scrisoare c n tru c t tiam c starea sn tii p rin c i
pelui nu m ai n g duia nici o speran, am ncheiat tra ta te le nu num ai n
num ele principelui ci i n num ele fiilo r lui i n al dietei. D e aceea l ru
gam s p streze pacea i cu fiii principelui i cu dieta, dndu-i asigurri
i din p a rte a lo r; i i m ai scriam c dei principele a m urit, urm aul i
dieta snt n v ia i deci tra ta te le ncheiate p u teau fi in u te m ai departe.
D a r L u p u l", care p o triv it naturei sale, num ai p ru l v rea s i-l schimbe,

68 N u a p u tu t obine rentoarcerea ei dect n august 1649. P e n tru chem area ei la Poart


din porunca su ltanului n august 1645 vezi m ai jos relaia lu i B argrave n. 69.
67 P e n tru situ aia lui A m brosio G rillo ales de dom n d re p t ginere n septem brie 1641,
ibidem .
88 G h. Rkoczy I era poate cel m ai bogat p ro p rietar feudal n U ngaria habsburgic. In
afar de veniturile d in T ransilvania, avea i n U ngaria Superioar m oii care se ntindeau p e
cinci judee.
89 S zko fiu m .
70 SzSpvsr.
71 Ugron M ihly. N o b il secui; vistier sub dom nia lui G h. Rkoczy al II-lea i A catiu
Barcsai.

142

www.dacoromanica.ro
nu i firea i pielea, m i-a rspuns c orice tra ta te nceteaz, scriind acest
lucru astfel pe latinete: M ortuo principe sepeliantur tractata om nia nego-
lia12. D in acest rspuns s-a v z u t necredina i nestatornicia lui73, el schim-
bndu-se du p cum bate vntul.
L a acestea s-a m ai adugat i alt fa p t : dei i-a adus74 fiica de la
P o a rt , du p cum ne nelesesem, d ar cnd principesa i Sigism und R koczy
au trim is p e ito ri s-o peeasc, el s-a schim bat la fa , spunnd c preoii lui
l opresc s-i dea fiica dup unul care este de alt lege75 i c peitorii
s-au p u rta t necuviincios, ceea ce l-a suprat. Aa i era, cci fuseser tri
mii ca p eito ri nite oam eni fo arte necioplii. n fru n te a lo r era un Ioan
Borsos70, fa v o ritu l cel m ai ap ro p ia t al principelui G heorghe R koczy cel
tn r, un haiduc, fecior de ra n rom n, om ru, beiv i stricat. A l doilea
era N ico lae Sebei, cu nim ic m ai bun ca cellalt. A l treilea, G heorghe H o r-
v t, om ul cel m ai de ncredere al lui Sigism und R koczy, era de asemenea
un om tru fa i ru, care ca p eito r avea s fac greeli m ari i m ai trz iu 77,
cnd s-a csto rit Sigism und R koczy.
D a r i L u p u a fost pedepsit de D um nezeu p en tru aceasta, cci n -a p u tu t
s-i m rite cum i-ar fi fost voia, fiica, pe care o cereau i oam eni de seam
din P olonia, deoarece cu rn d dup aceea au nv lit t ta rii n a ra lui i cu
to ate c tiau c voievodul avea m are trecere la P o art, au p r d a t a ra
cum plit i el abia a scpat cu fuga n p d u ri. i nu s-a m plinit nici sp-
tm n a, du p retragerea t ta rilo r, i au venit pe urm ele lor cazacii i au
p r d a t i ei. i cnd s-a ncheiat pacea L upu a trebuit s fgduiasc pe fiica
sa lui Tim u, fiu l m ai m are al lui B ogdan H m elnichi, i apoi s i-o i dea
de soie.

A trim is solie i M atei V oievod i a smuls principelui i dietei o nou p . 497


diplom cu p riv ire la aliana cu ei78. Eu m -am m p o triv it la aceasta i cnd

72 C nd m oare principele sn t ngropate (i) toate cele tratate (d e e l).


73 A preciere nentem eiat, deoarece condiiile care l ndem naser pe V asile L upu la
acel dem ers erau legate de persoana nsi a lui G heorghe Rkczy I, n relaie cu candidatura
acestuia la tronul P oloniei.
74 A bia peste u n an, cnd a p u tu t fi scoas de la turci.
75 Ca i R adziw ill, Sigism und era calvin. C lerul ridicase obiecii i la cstoria acestuia.
76 Poate Ioan Boros care ia p arte n 1655 la nbuirea rscoalei seim enilor din ara
Rom neasc. V ezi i M iron Costin. In orice caz au fo st alei rom ni p e n tru aceast m isiune.
77 In anul 1651.
78 T ra ta tu l lu i M atei Basarab cu G h. Rkczy I, ncheiat la 16 m artie 1635, a fost
ren n o it n 1636 i 1640 i apoi, sub G h. Rkczy al Il-lea, n 1650 i 1651.

143

www.dacoromanica.ro
a tre b u it s semnez, am p ro te sta t spunnd: V oi semna i eu dei nu
bucuros i num ai de team c dac a refuza, cineva d in tre dom niile
v oastre v a zice c num ai din reav o in nu vreau ca M ria ta s te n t
reti p rin alian cu alte ri i popoare. T otui susin c alian a noastr cu
rom nii v a fi spre paguba noastr, p en tru c sntem p rea slabi a tt noi
ct i ei spre a ne putea a p ra unii pe alii" . . .

www.dacoromanica.ro
VASILE GAGARA
(? dup 1643)

V asile G agara a fost u n clugr d in Cazan care a c


lto rit d in R usia la Ierusalim i In E gipt, trecnd i p rin rile noastre la o dat care m ai
poate fi supus discuiei, n tru c t cele d o u ediii m o d em e fcute d u p dou variante m a
nuscrise dau p e n tru aceast cltorie fie anii 1642 1643 (ed. d in 1851), fie anii 1637
1638 (ed. din 18 91 a lui D olgov, urm at i de G . Bezviconi n lucrarea sa, Cltori rui
n M oldova i Muntenia, B ucureti, 1947).
In cursul cltoriei sale, la ntoarcere a trecut p rin a ra Rom neasc i M oldova, unde
a ajuns n luna ianuarie f r artarea anului. D escrierea cltoriei sale a fo st publicat de
dou ori, d u p dou m anuscrise cu deosebiri apreciabile n tre ele: Cltoria la Ierusalim
a unui cltor rus la mijlocul veacului al X V II-lea (EpycaJfflMCHOe xojKfleHHe pyccKoro HyJKe-
uieCTBeHHKa copoKOBbifi rofloB X V H Bena), n BpeMeHHHHK_06meCTBa h c to p h h h upeBHOCTe ,
X, 1851, pp. 21 23 (care cuprind pasajele privitoare la ara noastr) i S. O . Dolgov,
Viaa i cltoria la Ierusalim i in Egipt a lui Gagara din Cazan QKH3Hb h HOJKfleHble B
HepycaratM h H ra n e T Ka3aHyJKa T ara p n ), n ripaBocjiaBHbifl riajiecTHHCKBft c 6 o p h h k , X I, 1891

14S

www.dacoromanica.ro
i extras, 102 pagini. E diia din 1851 d u p un m anuscris m ai com plet, cel p u in n ce privete
cltoria n M oldova, cuprinde am nunte ce lipsesc n m anuscrisul editat de D olgov n 18 9 1 .
D e aceea, traducerea noastr s-a fcut d u p textul editat n 1851, indicndu-se n note unele
deosebiri m ai im portante, d in ediia d in 1891- G . Bezviconi, op. cit., pp. 42 44 public o
traducere d u p textul p riv ito r la ederea lu i G agara n M oldova, d u p ediia din 1891, cu
unele lacune om ind pasajul despre ederea au to ru lu i la P e tru M ovil la Kiev.
C ltoria lu i G agara este interesant p e n tru descrierea obiceiurilor de B oboteaz la Iai
i nceperea cldirii colii i m nstirii de la T re i Ierarhi. D a tare a ei va p u tea fi fcut cu
toat precizia, in n d seam a de urm toarele indicii: a) La trecerea lu i G agara p rin Iai m
nstirea T re i Ierarh i n u era nc cldit, ci doar nceput. Z id u l nco n ju rto r era ns gata
i incinta era socotit m ai ncptoare ca cea a cetii M ojaisk. b ) La acea slujb de Bobo
teaz asista dom nul cu j iu l su, p e n tru care s-au pregtit dou scaune de catifea r o i e . . . etc.
D a r acel fiu n u p u tea fi copilul nscut din a doua cstorie a d om nului care a avut loc n
toam na anului 1639. D eci n ianuarie 1643, el ar fi p u tu t avea cel m u lt doi ani i jum tate!
In schimb, n ianuarie 1638, voievodul Ioan era u n flcu p e n tru care tatl su visa dom nia
rii Rom neti. E l avea s se sting de boal la Brussa, n anul 1640.

www.dacoromanica.ro
C L T O R IA
P R IN A R A R O M N EA SC
I M O L D O V A 1
(1637 1638)

. . . A m m e r s . . . , p rin B ulgaria, p n la
oraul de g ran i al T urciei, anum e M acin. i acest ora se afl pe m alul
D u n rii, iar pe cellalt m al al acestui ru se afl o cetate2 m are, num it
M cinul dom nului rii R om neti de odinioar poreclit D racu l3. Ia r p rin
a ra R om neasc de-a curm eziul p n n M oldova e o cale de o sapta-
tniria4, iar n lungim e drum ul este de 3 sptm ni.
A m ieit din a ra R om neasc i am mers p rin M oldova, unde triete
dom nul M oldovei, n oraul num it Iai. n acest ora se afl m ulte m

1 T raducerea s-a f cu t dup textul ru s publicat n BpeMeHHKTi ofm eC TB a HCTopHH h A P bb-


Hocre X , 1851, p p . 21 23.
2 E ste vorba de B rila.
3 Poate fi vorba de V lad D racul sau de V lad epe, a crui am intire este legat p rin
trad iie de B rila.
4 C uvintele n italic a parin textului din S bom icul P alestinian" (1 8 9 1 ) p referat aici,
n tru c t pasaju l corespunztor d in k,V rem ennik ( s n t 5 0 d e z i l e ) este evident greit, cum
rezult i d in context.

147

www.dacoromanica.ro
nstiri i sun clopotele to t ca i la noi n m nstiri. T o t dup obiceiul de
la noi se afl n m nstiri arh im an d rii, iar n unele din ele egum eni, iar
cred in a la ei este cea cretin.
L a o v erst5 d ep rtare de ora se afl m nstirea6 p atria rh u lu i Theo-
fa n de Ierusalim 7, o cldire p rea frum oas i o biseric cld it m inunat. i
cnd vine p a tria rh u l n M oldova p en tru m ilostenii, el se oprete n aceast
m nstire.
Ia r m itro p o litu l8 M oldovei triete n oraul Sucevei, i acest ora este
la dou zile de drum de Iai. i acolo, la Suceava, sn t m oatele sfntului
m ucenic al lui H ristos, Io a n cel nou.
A m s ta t trei sptm ni n M oldova i n tim p u l cnd m aflam acolo,
acel m itro p o lit a venit n ziua Bobotezei i a fcu t slujba la acea srbtoare
cu v n t cu cu v n t cum se slujete acum la M oscova, i a aru n cat crucea n
ap , d ar ei se deosebesc de noi p rin aceea c atunci cnd m erg cu crucea,
otenii b a t din tobe9. Ia r p en tru dom nul M oldovei i p en tru fiul su10 s-au
fcu t dou scaune m ari dup chipul nem esc i acoperite cu catifea roie.
i cnd se duc spre ap, n ain tea lor m erg m uli oam eni cu tobe, iar alii
cu arm e de foc i lnci. Ia r d u p ce s-a fcu t slujba, pe cnd se n to rc de
la ap, se trage cu tunul i se slobozesc putile.
Ia r n ju ru l oraului nu snt n t ritu ri cci se tem de sultanul tu rc
dect d o ar la cu rtea dom neasc, a fa r din ora. i lng aceasta au nceput
s cldeasc, cu binecuvntarea i dup dim preun sftuire a m itro p o litu lu i11
cu dom nul M oldovei, o m nstire12 cu zid n co n ju rto r de p ia tr m ai m are
dect cetatea M ojaisc, p en tru ca s aib unde s se p o a t ad p o sti dac ar
veni m p o triv a lor turcii i t ta rii din C rim eia. M itro p o litu l dorete s n
fiineze o coal, unde s nvee 300 400 de copii i acolo v o r n v a
carte ruseasc13.
i a doua zi du p B oboteaz am fost la m as la m itro p o litu l M oldo
vei i n tim p u l p razn icu lu i s-a tras cu putile la curtea dom nului M oldovei,
p n la m iezul n o pii. Eu l-am n tre b a t la m as P en tru ce se trag focuri de
puc la dom nul vostru i ce nseam n aceast bucurie?" El m i-a spus:

5 U n itate de m sur de 1 067 m.


6 M nstirea G alata nchinat Sf. M orm nt, la 1618, de R adu M ihnea.
7 T heofan al III-lea, p a triarh de Ierusalim (1608 16 4 4 ).
8 V arlaam (1632 1 6 5 3 ). _
9 A ici textul din Sbornicul P a lestinian" difer, se spune c n aintea dom nului m ergeau
oam eni cu p u ti i berdae" (b a ltag e ).
10 V asile L upu (1634 1653) i fiu l su, Ioan ( f l 6 4 0 ) .
11 In Sbornicul P alestinian": sfatul p a tria rh u lu i".
12 M nstirea T rei Ierarhi.
13 Colegiul de la T rei Ierarhi, n care au p re d a t profesori adui de la K iev, de la co
legiul ntem eiat de P etru M ovil.

148

www.dacoromanica.ro
F ocurile de puc au fost trase n semn de bucurie, cci a venit de la
sultanul tu rc 14 un ceau tu rc cu scrisori ctre dom nul M oldovei iar n scri
sori scrie aa: S nu te lepezi de m ine n tain , trecnd la m p raii i regii
care se unesc m p o triv a m ea i ct tim p voi fi eu la C onstantinopol, i voi
d a ie dom nia pe v ia n M oldova i copiilor ti, s urm eze dup tine n
dom nie n M old o v a". Pe dom nii dinainte i schim bau des i stteau la
dom nie cel m ult un an sau doi i pe m uli i-au i pedepsit cu m oartea15. Ia r
acum au d a t de veste sultanului turc c stp n ito ru l nostru, a ru l16 merge
m p o triv a lui i cu acel stp n ito r m erge i cesarul cretin17 i regele L itva-
n iei18 i m u li ali dom ni i regi.
i d u p aceea am plecat p rin a ra L itvaniei i . . . am mers la oraul
K iev, n sp tm n a m are, n V inerea m are. M itro p o litu l de K iev 19 n-a cu
tezat s m annce pine la trap e z i ne-a aezat la o m as ro tu n d lng
dnsul cu arhiepiscopul A nfinoghen, care vorbea lim ba noastr ruseasc.

14 M urad al IV -lea (1623 1640).


15 A luzie la executarea lui M iron B arnovski, dom nul M oldovei (1 6 3 3 ).
16 M ih ail Feodorovici R om anov (1613 1645).
17 m p ratu l germ an, F erdinand al III-lea.
18 D e fapt, regele Poloniei, V ladislav al IV -lea, care era i m are cneaz al Litvaniei.
19 M itro p o litu l de K iev era atunci P etru M ovil.

www.dacoromanica.ro
SOLIA LUI
WOICIEH MIASKOWSKI
(1640)

Aceast solie, ca ;i cea din 1636 , a lui K rasinski, avea


de scop m piedicarea unei agresiuni turceti ajuns im inent, d u p term inarea cam paniei sul
tanului n Persia, m ulum it creia m ai slbise ctva am eninarea turceasc. D e ast dat,
alegerea solului a decurs fr m anevre oculte sau im plicaii politice, ca n cazul lui K ra-
sinski, cnd desem narea efului delegaiei depindea de partidele ce se conturaser n Seim.
A cum regele nsui l-a num it, in n d seama d e m isiunile diplom atice anterioare nd ep lin ite
n dou rn d u ri n G erm ania. N o u l sol e x traordinar era W o icieh M iaskow ski ( ? 1648),
stolnic de Podolia i u lte rio r subcam erar de Liov. B iografia sa nu ofer nim ic deosebit.
A luat p arte la luptele p u rta te n P odolia contra turcilor. A fo st m areal la trib u n alu l co
roanei. In 1647 a fost com isar de grani. A m u rit n 1648. M ai m ulte elem ente personale
p entru reconstituirea fizionom iei sale m orale aflm n ju rn alu l su, n ciuda fap tu lu i c
o serie de nsem nri par repetarea celor spuse n ziarul soliei din 1636. D ru m u l este
acelai, popasurile aiderea. D o a r om ul este parc altfel, m ai cald, m ai apropiat. Pom e
nind la Crniceni de m ovila lui Stroici i de boierii tiai acolo de Tom a, el se ntristeaz:

150

www.dacoromanica.ro
E rau prieten ii i cunoscuii m ei i adaug am nuntul preios c el fusese cel nsrcinat
d e rege, conform cu decizia dietei, s m earg la L iov ca s dea bani boierilor m oldoveni
p e n tru acea o t i r e . . To t el a fost trim is de rege, m ai apoi, s opreasc oastea n Po-
dolia, d a r Potocki i trecuse n M oldova i n u a v ru t s se m ai ntoarc.
D ru m u l solului spre lai este fr perip eii i f r reclam aii. n tiinarea despre m oartea
sultan u lu i M urad, trim is de dom n m preun cu sugestia de a face cale ntoars n aceste
m p reju rri, neprielnice unei solii de n atu ra acesteia, rm n f r ecou. D e ast dat, dele
gaia polon n u pornea cu p ln g e ri contra dom nului. A cesta trim isese n ntm p in area so
lu lu i u n p rim lo t de boieri m ari la T ab ra cu o scrisoare de b u n sosit. n ain te de intrarea
n lai, solul este ateptat de fratele dom nului, hatm anul, cu cei m ai m ari boieri i cu m ai
m ulte steaguri de cazaci. Poate c, lsat la p ro p ria sa judecat, solul ar fi p riceput c nu
se p u tea cere m ai m u lt dom nului n tr-u n m om ent de nesiguran ca acela creat de schim barea
sultanului. Este dealtm interi argum entul p e care l folosete el nsui m ai apoi, cnd l n
deam n p e M atei Basarab s n u vin n aintea sa la B ucureti, spre a n u trezi bn u ieli n
m p reju rri grave ca acestea. D a r cuceririle glorioase ale solilor dinainte n u p uteau fi p
rsite de el acum . D e aceea urm eaz i el, cu m ai p u in arogan poate, exem plul lu i K ra
sinski, neducndu-se la dom n. D a r are totui grij s trim it scrisorile cu trei m em bri ai
soliei, p rin tre care p ro p riu l su n epot p u rtn d acelai num e cu el. Poate c era aici o sub
tilitate p e n tru a m asca p ro p ria sa absen. Ins dom nul a lm u rit toat treaba i a refuzat
s prim easc scrisorile din alt m n dect cea a solului titu lar. T rebuie u rm rit aceast scen
n ra p o rtu l lu i Taszicki, secretarul soliei, deoarece n jurnalul su propriu, M iaskow ski trece
m ai iu te asupra ei. D in C onstantinopol el scrie, la 27 m ai 1640 p a la tin u lu i de Broclaw,
plngndu-se de V asile L upu i declarnd c acela vrea s-l om oare! (N . Iorga, S tu d ii i
docum ente, IV , p. 2 3 0 ). La rentoarcerea sa p rin Iai, se repet ntocm ai prim irea de ctre
boieri n fru n te cu fratele dom nului. D in nou solul refuz s m earg la dom n i n u se
las m biat de daruri. S nt nsem nate foarte laconic n ite certuri cu ttarii p e n tru locurile de
gzduire ale personalului soliei, dar n u li se d m are im portan. In ju rn alu l lu i Taszycki
este d re p t foarte schem atic n aceast pa rte ele n u sn t pom enite. T o tu i acest incident
m ru n t este com plet transform at n ra p o rtu l solului (M iaskow ski) ctre diet, unde atinge
nite p ro p o rii nebnuite. T o n u l este grandilocvent. A plecat p e ger i f u r t u n . . . , a str
b tu t zpezile R usiei i Podoliei, a trecut N istru l iP ru tu l p e ghea, care ncepea s se
ru p etc. A pare o acuzaie nou c dom nul ar fi o p rit scrisorile sosite p e n tru el d in Polonia,
le-ar fi citit i n u le-ar f i trim is d u p el dect dup 6 sptm ni. Se plnge de dom n c
n u i-a ieit nainte, c n u a p rim it scrisorile trim ise cu m em brii subalterni ai soliei, c nu
a consim it s-l n tm p in e nici la rentoarcere, cu toate sforrile ceauului turc M ehm et Aga,
n sfrit c n u a lsat p e fo tii prizonieri turci repatriai de sol s in tre n ora, i m ai
m u lt chiar, c n cearta p e n tru gzduire d intre oam enii d in suita solului i ttarii care voiau
s intre peste ei, dom nul a sp rijin it cu ostaii si p e tta ri! S-a ajuns le ceart i s-au
scos sbiile. D o m n u l era de partea ttarilo r i-i ajuta cu pedestrim ea lui, iar p e lng m ine
erau turcii cu M ehm et A g a ! Ia r ct privete p ro p riu l refuz al solului de a m erge la domn,
din care au decnrs celelalte necazuri, el declar cu patos c a lu a t exem plu dup O zga sta
roste de T rem bow l, sol m are, care a fcut la fel lu i T om a V oievod, precum a fcut i

151

www.dacoromanica.ro
cneazul Z baraski, coniuul (com isul), lu i T om a V oievod dei acesta totui ieise n ntm -
pinarea lui 1 (F ie zis n treact, aceast afirm aie din urm este greit, p e n tru c din
descrierea lui T w ardow ski (vezi Cltori, IV ) Z baraski a fost la dom n, f r prea m are bucu
rie ). A adar, se observ influena u nor asemenea exem ple, fie chiar nereale, n dictarea a ti
tu d in ii trufae a solilor urm tori fa de dom nul M oldovei. M iaskow ski se vede silit s
repete gestul lu i K rasinski. D a r n faa dietei m ai trebuia n flo rit adevrul i astfel apar
n oile acuzaii absente din textul ju rn alu lu i, p rin tre care i aceea c piedicile n tm p in ate din
partea turcilor la trecerea D u n rii la napoiere s-ar fi dato rat unei nelegeri din tre dom nul
M oldovei i Paa de Silistra (vezi n sensul acesta i scrisoarea lu i M atei Basarab din
4 iulie, n Hurmuzaki, Supl. I I 3, p. 6 2 4 ).
O p articularitate a m u lto r rapoarte ale solilor poloni const n fa p tu l c ele apar adesea
ntr-o n tre it redare: a solului, a secretarului soliei i eventual a unui alt m em bru al soliei.
A a se nfieaz i darea de seam a soliei lu i M iaskow ski. A l tu ri de ju rn alu l su poate
fi citit i acel al secretarului soliei Taszycki n sfrit, al treilea text aparine to t
solului, fiind o expunere la m odul p atetic destinat dietei. A m fi fost isp itii s renunm
la aceast evocare din urm , m ai m u lt retoric, dac o confruntare n tre cele trei texte nu
ar fi de natur s lum ineze m ai bine g rad u l lo r d e realitate.
Ju rn a lu l lu i M iaskow ski, p stra t n m anuscrisul bibliotecii O ssolinski din Liov
(no. 420) a fost p u blicat n revista W a rta ", X I, Poznan, 1864, p. 469 .a. O alt redacie
cu m ici deosebiri se afl n m anuscrisul n r. 224 al aceleiai biblioteci. Este in titu la t: Dyaryusz
Legacyej do Turek W ojciecba M iaskowskiego, podkom orzego Lw owskiego w ktorym sie opis-
nia droga od wyiazdu z Kamienca asz do powrotu. (Ju rn a lu l soliei la turci a lui W ojciech
M iaskow ski p o d cm ra" de Liov, n care se descrie d rum ul de la plecarea din C am enia
p n la n to arcere). Partea referitoare la cltoria p rin rile noastre a fost tradus de
P. P. Panaitescu n Cltori p olon i n rile romne, pp. 36 42.
R aportul solului ctre d iet a fost p u blicat de I. N iem cew icz n Zbir pamietnikow
historycznycb (C olecia de m em orii istorice), W iln a , V , p. 52 i urm ., d u p care a tradus
P. P. Panaitescu partea p rivitoare la rile noastre ( ibidem , pp. 43 45) p e care o rep ro
ducem m ai jos.
La 27 m ai 1640 W . M iaskow ski a scris o scrisoare n lim ba germ an ctre palatin u l
de W roclav, p rivitoare la cltoria sa p rin ara Rom neasc. Scrisoarea a fost publicat frag
m entar de N . Iorga n Studii f i documente, IV . Legturile principatului cu Ardealul,
Bucureti, 1902, pp. 222 223, doc. nr. 59.
D e M iaskow ski se ocup N iesiecki, Harbarz Polski, Leipzig, 1821, p. 380. Este citat
de Sadi Ionescu n Bibliografia cltorilor strini, p. 134.

www.dacoromanica.ro
JU R N A L U L S O L U L U I1

1640

[1 6 4 0 .] 28 februarie. Ieind din C am enia,


la p rn z, am trec u t N istru l pe gheaa subire lng H o tin . P rclab u l de P- 36
acolo m atep ta la m al cu m oldovenii < s i> , dou mile.
29 < fe b ru a rie > . A m trecut P ru tu l iari pe ghea, d ar aceasta era
periculoas i cu sp rturi. N o a p te a am rm as n satul R d u i2 de pe P ru t,
p a tru mile. / /
1 m artie. M i s-a d a t o scrisoare de la Lupul, dom nul M oldovei p rin P- 37
care m i aducea la cunotin m oartea lui M u rad 3, sultanul tu rc i urcarea
n scaun a sultanului Ib rah im 4, fratele celui pom enit m ai sus. D om nul
1 D u p versiunea rom n d at de P. P. P a n a i t e s c u n Cltori p o lo n i. . . , pp. 36
37, com parat i cu o riginalul Dyaryusz legacyi do Turek W oyciecha M iaskowskiego podko-
morzego Lwowskiego, p. 1717, cu unele m ici deosebiri.
2 R dui, sat, jud. Botoani.
3 Amurat = M urad al IV -lea, sultan otom an (1623 1640).
4 Ibrahim I, sultan otom an (1640 1648).

153

www.dacoromanica.ro
< M o ld o v e i> m sftu ia s m ai zbovesc n P olonia, d ar cum eram n a
doua zi de d ru m n a ra M oldovei i trecusem N is tru i P ru tu l p n s
prim esc aceast veste, n-am v ru t s m m ai n to rc. A m p o rn it deci m ai de
p a rte (d n d de tire despre aceasta regelui5 i castelanului C racoviei6). D ru
m ul era ru, adeseori acoperit cu buruieni, dealurile cu p o v rn iu ri lune
coase. N e-am o p rit n satul S veni7 p a tru m ile. A m rm as to t acolo i a
doua zi.
3 < m a rtie > . L a tefneti, orel la trei m ile de locul unde petrecu
sem n o ap tea trecut. A doua zi, dum inic, am in tra t n stuleul T a b ra pe
P ru t, unde mi s-a d a t o scrisoare de la dom n, n care m i scria c m
ateapt cu plcere. M i-a ieit nainte, n num ele dom nului i m -a n tm
p in a t n cm p m arele serdar [ ........... ]8 adic acela care st n fru n tea a r
m atei, precum i v o rn icu l9, trim is de dom n.
5 < m a rtie > . n satul C rniceni pe rul Jijia, nu departe de ap a P ru tu
lui este i p d u rea num it C ornul lui Sas, n care loc rp o satu l tefan P o-
tocki pe atunci staroste de Felin, a fost nvins n anul 1612 de ctre T om a
voievod, pe cnd aducea la dom nia M oldovei pe cum natul su C onstantin,
fiul lui Ierem ia. L u at prizonier, P otocki a fost dus la C onstantinopol. T o t
acolo, pe un deal n a lt, a fost rid icat o m ovil care acoper tru p u rile bo
ierilor i dreg to rilor .m oldoveni de frunte, p a rtiz a n i ai lui C o n stan tin i
ai otirii noastre, care dup pierderea b tliei au fost tia i de ctre Tom a.
E rau p rietenii i cunoscuii mei, cci din po ru n ca regelui du p h o trrea
dietei am fost trim is n acel an la L iov i am trim is bani boierilor m oldo
veni p en tru acea otire i p en tru acea expediie nenorocit. D u p aceea re
gele m -a trim is s opresc oastea n P odolia, d ar starostele de Felin, m ai
sus num it i trecuse N istru l i P ru tu l n M oldova i nu voia s se n to arc
n P olonia. Acest lucru a m pins spre m orm nt i pe G olski, voievodul R u
siei, care a m u rit peste cteva zile la C am enia, caci nu p u tea s ajute pe
Potocki, cu m natul su, n n trep rin d erea aceasta nefericit i sttea la N is tru
n fa a H o tin u lu i.
6 < m a rtie > . A m mers n grab p n la Iai, trei m ile. D om nul a
trim is n n tm p in area m ea pe fratele su h atm an u l10 cu d regtorii i
p- 38 boierii / / m ai de fru n te cu cteva steaguri de cazaci. D eoarece el ns n-a
v ru t s vie el nsui, cum era d ato r dup obiceiurile vechi, am in tra t i

5 V ladislav al IV -lea, regele P oloniei ( 1632 1 6 4 8 ).


* Stanislaw K oniecpolski.
7 Sawinie.
8 Szaw any (? ) w ielki. P rim ul cuvnt se datorete, probabil, unei confuzii cu num ele
Saw inie de m ai sus. Sensul dup context a r fi hatm an, d a r acesta II ntm p in m ai trz iu ,
chiar nainte de intrarea n Iai. V ezi n. 10.
9 T o ad er Petriceico.
10 G avriil hatm anul, fratele lu i V asile L upu.

154

www.dacoromanica.ro
eu n ora n caret i n-am v ru t s-l v d, de unde s-a nscut suprare i
m nie n tre noi.
7 < m a rtie > . A m trim is de la gazda m ea la dom n pe K osakow ski, pe
C isw icki i pe M iaskow ski, nep o tu l meu, cu scrisorile regelui i ale caste
lanului C racoviei, d n d u -i de tire c eu nu p o t s-l v d , deoarece nu m -a
n tm p in a t el nsui n cm p, cum este vechiul obicei i d ato ria dom nilor.
D om nul, n d a t ce a au zit c nu vreau s vin la dnsul, s-a m n iat i n-a
lsat pe K osakow ski s ncheie vorba, n -a p rim it scrisorile, nu ne-a d at
care p en tru drum i n-a n g d u it s mi se dea h ra n n drum p n n ara
R om neasc.
8 < m a rtie > . M i-au sosit scrisori de la castelanul C racoviei, n care m i
d de veste despre h o ard a t ta rilo r din C rim eia.
. . . A m trim is scrisori v iziru lu i11 la C o n stan tin o p o l n a ra R om neasc
i castelanului C racoviei.
11 < m a rtie > . R om aszkiew icz, tlm aciul meu, a p o rn it n ain te cu in
struciuni n a ra R om neasc. E u nsum i a doua zi de Sf. G rigore am
p o rn it n u rm a lui din Iai dup slujba religioas de dim inea lng castel
pe m al (?). n p d u rea bucovinei12 am gsit drum uri rele, o m il ntreag
am m ers pe dealuri n alte j i repezi i ne-a chinuit pe drum i o ploaie m are
i deas, aa n c t am str b tu t n o p t ceasuri i ju m tate abia dou mile.
N o a p te a am p etrecut-o n satul num it Scnteia.
13 < m a rtie > . D e acolo p n la V aslui am str b tu t f r oprire p a tru
mile. Vaslui, ora vechi, a fost odinioar scaunul dom nilor M oldovei. M ai
snt acolo ruinele zid u rilo r i ale odilor cldite de tefan voievod, pe m alul
B rladului, care strb ate orelul.
A doua zi am rm as peste no ap te n satul D o lin y " 13, dup un drum
de dou m ile m oldoveneti.
15 < m a rtie > . L a B rlad, pe ru l cu acelai num e, zi cald i vrem e
bun, d ru m u l e bun, iarba se ndesete14. A ici n tim pul nopii, p reotul W yz-
nanski, cap elanul meu, a / / b o tezat p a tru copii. A doua zi la Tecuci, dis- P- 39
ta n a p a tru m ile, pe acelai ru B rlad. U n ceau turc din C onstantinopol
a trecu t n grab, m ergnd la dom n, aducnd vestea c H a lii p aa al Silis-
trei a fost m azilit i c n locul lui a fost num it Ip sir paa15.
17 < m a rtie > . La o m il de Tecuci am cobort de pe deal n valea
iretului pe care l-am trecu t i trecerea a in u t trei ceasuri pe bacuri n
form de brci.

11 K ara M ustafa-paa, m are vizir (1639 1644).


12 C odrii de fagi din ju ru l Iailor. V ezi rel. lu i K rasinski, n. 25.
13 V ezi to t acolo, n. 31, K o lin ie poate D ocolina.
14 A ceste cuvinte lipsesc din versiunea din Cltori p o lo n i__
15 D u p N a im a (T a rik h 111, p . 423) n lim a Z ilkerde (28 febr. 23 m artie 1640) a
fo st trim is la Silistra Ebsir-paa.

155

www.dacoromanica.ro
M ergnd pe drum am v z u t spre m na stng o m ovil n a lt rid icat
n cm p n am in tirea n u n ii pe care a serbat-o n acel loc cu m are strlucire
R ad u l v o iev o d 16 al M oldovei, p en tru fiul su. D u p o m il am trec u t iari
a lt ru, P u tn a i du p p a tru m ile ne-am o p rit n orelul Focani pe rul
M ilco v 17, care strb atea orelul pe la m ijloc, desp rin d M oldova de a ra
R om neasc. A m fo st p rim ii bine de isp rav n icii18 lui M atei, voievodul rii
R om neti. Z iu a era rece, cci b tea v n tu l rece din m unii rii R om neti
acop erii cu zp ad .
18 < m a rtie > . D um inica din m ijlocul postului. Peste noapte a czut
m u lt z p ad , de a acoperit cu to tu l p m n tu l. M i-a sosit rspuns de la
dom nul rii R om neti p rin G hiorm a, cp itan u l lu i10, care m i-a a r ta t b u
n v o in a dom nului su, spunndu-m i c dom nul dorete s vie de la T rgo-
vite s m ntlneasc fie la G h erg h ia20, fie la Bucureti, d ar eu i-am scris
ndem nndu-1 s n-o fac, din p ricin a b nuielilor21 ce ar p u tea trez i la turci,
p en tru tu rb u ra rea ce ar avea el, om b trn , i n sfrit, p en tru c nu avea
nc steag de la C o n stantinopol de la sultanul cel nou.
A ici ne-au n tm p in a t dou steaguri de oam eni, care ne-au n so it p n
la R m nic.
19 < m a rtie > . La R m nic un ger m are i un v n t rece ne-au in u t pe
loc, cci eu m ngrijeam cu leacuri p en tru sciatic. A ceasta cuprinsese coapsa
i p iciorul d re p t aa de tare, n ct nu am p u tu t scpa de boal i de necaz
tim p de trei sptm ni. A m trim is pe un p re o t franciscan la T rgovite cu
scrisori ctre dom n. T o t acolo a fo st i un cutrem ur de p m n t ctre ceasul
al douzecelea i m i-au spus unii c a fost de trei ori < c u tre m u r> n
acea zi.
20 < m a rtie > . O zi m ai cald, drum ul bun i neted, m -a cluzit un
steag de clrei. In drum m -am n tln it cu C ostin22 fratele fostului h a t
m an 23 al M oldovei care avea indigenatul nostru i care m i-a adus m ulte veti:
m o artea sultanului i a h anului24 t ta rilo r. La ju m tatea drum ului ne-a n -

16 R adu M ihnea. P e n tru n u n ta lu i A lexandru C oconul d in 1624, vezi la solia lu i K ra


sinski n . 32 ;i 33 .
17 M ilkanol.
18 Namestnici, n versiunea din Cltori p o lo n i.. .
19 G hiorm a A lexeanu, cpitan de clrai. V a fi m are ban n 1646 1655.
20 Gierlica.
21 E ste curios cum i d seama acum de aceste considerente care explicau i abinerea
lu i V asile L upu, n fiat n m od tendenios.
22 Constya. P robabil D u m itru postelnicul (P . P . P a n a i t e s c u , op. cit., p . 39, n. 3)
V ezi i S e v e r Z o t t a , Dumitru postelnicul, fratele lu i Costin hatmanul n R ev. ist.,
1925, p p . 260 268.
23 Ioan C ostin, tat l lu i M iron C ostin.
24 A pare oarecare divergent n tre cele dou variante ale tex tu lu i polon urm ate p n
aici. n aceea folosit n Cltori poloni, p . 40, este vorba de moartea regelui Persiei i a
h anului ttarilo r. n cealalt, n loc de regele Persiei, este v o ita de sultan. D a r acel sultan

156

www.dacoromanica.ro
tm p in a t cu apte steaguri de oteni buni boierul P ita r (?), suprem ul econom P- 40
al rii R o m neti25. D u p ce am trecu t p rin vadul unei ape m ari i repezi,
B uzul, ne-am o p rit n orelul B uzu.
21 < m a rtie > . D in cauza strii rele a sntii mele am zbovit acolo,
o sp tn d pe trim iii m unteni. D e asemeni i a doua zi am rm as to t acolo,
din cauza v n tu lu i m are i a viscolului.
23 < m a rtie > . Steagurile de cazaci ne-au nsoit o m il ntreag. Z
pezile se fac to t m ai m ari. A m trecut ap a C ricovului, unde ne ateptau apte
steaguri de clrei. A poi am sosit la un al doilea ru num it P rah o v a ; trece
rea p rin v a d a fost grea i prim ejdioas, ap a fiin d adnc i foarte repede,
aa c < e r a > apro ap e s ia cu sine cteva care, dei clrim ea m untean
in ea p iep t apelor vijelioase. D incolo de ru stteau pedestraii care ne-au
nso it p n la G herghia, unde am rm as peste noapte dup un drum de
cinci mile m unteneti26.
24 < m a rtie > . D u p plecarea din G herghia era un ger aa de m are
n ct servitorii au ad u n a t psri ngheate n p d u ri. La jum tatea drum u
lui am trecu t apa Ialom iei pe un p o d bun. La ju m tate m il nainte de
Bucureti, ca p ita la rii R om neti, m -au n tm p in a t n drum alte apte stea
guri de clrei i o p t de pedestrai.
25 < m a rtie > . La Bucureti, ca p ita la rii R om neti, am gsit pe clu
cer27 i pe S tarzaw sk i28 trim ii de dom n de la T rgovite. M i-au d a t scri
sori i m i-au u ra t bu n sosit m preun cu logoftul29 i cu G hiorm a cpitanul.
26 < m a rtie > . [A m rm as] to t acolo p en tru slujba religioas care a
av u t loc n bisericua catolic30 local n ziua Bunei V estiri. n B ucureti se
afl o m nstire cld it de R ad u l voievod i un castel de zid. A p a D m
boviei trece p rin m ijlocul oraului. A trecut [ceauul] A hm ed aga venind
din C o n stan tin o p o l i m ergnd la dom n dup haraciu. A m m ai stat aici
ctev a zile din cauza sciaticei, care m chinuia.
30 < m a rtie > . D u p ce am d a t cteva pachete de scrisori arm enilor
cam enieni, am ieit din Bucureti. Zece steaguri de clrim e bun i alte

a m in tit n text n u poate fi identificat cu M urad al IV -lea, despre a crui m oarte fusese
n tiin at solul nc de la 1 m artie. S fie cum va vorba de m oartea u n u i sultan ttar pom enit
od at cu cea a h a n u lu i? n realitate nici acest B ehadir G h irai (1638 1642) n u m oare acum,
ci n 1642. T o t astfel i ahul Persiei Safi I (1620 1642) a m ai tr it doi ani.
26 n text: Pilar. Poate P itar, m arele p ita r D u m itru . D u p nota d in Cltori p o lo n i. . . ,
suprem ul econom ar fi stolnicul, pe atunci Socol.
26 N u se arat fa de care m il se deosebete cea rom neasc.
27 D ragom ir din Plviceni, m are clucer (1637 1641).
28 Starzaw ski, pisaru l p olon al lui M atei Basarab.
29 U drite N stu rel din Fierti, al doilea logoft, cum natul lui M atei Basarab, care este
m enionat de Taszycki.
39 P entru istoricul acestei bisericue vezi n volum ul de fa relaiile lui Locadello,
Silverio P ilo tti, Baksid.

157

www.dacoromanica.ro
41 zece steaguri / / de pedestrai m -au nsoit d ep arte n cm p. N o a p te a am
petrecut-o n stuleul C iorani, dup cinci mile de drum , pe care le-am str
b tu t f r oprire.
31 < m a rtie > . Zi rcoroas. A m trec u t peste dou ru ri31 n tr-o cm pie
frum oas. S-a a r ta t un iezer32 fo arte m are i ru ri sau b rae largi care se
desfceau din D unre. N o a p te a n satul W erszew ie"33 d u p trei mile de
drum .
1 ap ril. D um inica F lo riilo r zi vesel, vrem e frum oas, cu v n t uor.
D u p o m il, strb tn d m ai n ti un sat pustiu34 am sosit la un p o d lung
i bun, care era nc n a ra R om neasc. Trecem peste un ru sau m ai
bine zis peste un b ra al D u n rii, unde sttea straja rii R om neti cu
tu n u ri. D u p aceea am trec u t p a tru p o d u ri i am sosit la m alul D u n rii
n ceasul al optsprezecelea. O rice v n t ncetase deodat, aa c nici nu se
p u tea s fie D u n rea m ai linitit. M -am u rc at n tr-u n caic, care m atep ta
cu un c p ita n tu rc sub un steag rou. A m trecu t D u n rea n m ai p u in de
un sfert de ceas p n sub castelul Silistrei, z id it o d inioar de greci. C arele
ns i caii au trecu t dup m ine, ncepnd de la o ra p rn zu lu i p n la un
ceas din noapte, cnd ultim ii au sosit la curtea frum oas i m p o d o b it,
care-m i era d estinat mie n cetate.

ntoarcerea

28 iunie. L a dou mile de orelul M cin, am sta t n ta b r pe m alul


D u n rii, unde am gsit crapi proaspei de D unre.
29 < iu n ie > . A m rm as to t acolo n ziua Sf. P e tru i P avel, m ncnd
crap i m ari. V oiau < tu rc ii> s ne reie m ai m ult vrem e aici, dar cu aju
torul m itu irii i al talerilo r am iz b u tit s obin de la ceauul Ip sir paa35
s trim it pe p rizo n ieri36 n ain te la locul de trecere a fluviului n fa a G a
lailo r.
30 < iu n ie > . D in zori, n d e p rtn d straja turceasc a ceauului, am p o r
n it de-a lungul D u n rii, m ergnd p a tru mile iam trec u t n fa a B rilei37
de pe m alul cellalt al rului. Este n M o ldova un castel zid it, cu garni
zoan turceasc. A m ajuns n fa a G alailo r pe m alul D u n rii, unde n d a t
am o b in u t cu oarecare silin i iretlicuri cteva bacuri m ari, dei tu rcii
-1 Probabil M ostitea i b alta O bileti.
32 Probabil Iezerul M ostitea.
33 Probabil V rti, p e m arginea lacului Boian.
34 N u pare s fie vorba de Ciocneti, unde trsese solia lu i K rasinski n 1636, cci
acum a se arat c este vorba de un sat p u stiu !
36 Paa de Silistra.
36 Prizonierii poloni eliberai de turci.
37 Braihilow. S-ar prea c la B rila se refer fraza urm toare, despre castelul cu gar
nizoana turceasc din M oldova ( ! )

158

www.dacoromanica.ro
opriser s-m i fie date. A m p o ru n cit s fie trecui n ti to i prizonierii n
ctev a zeci de care, apoi caii i carele mele i la urm am trecut eu n
sumi, cnd se i ntunecase. / /
A m trec u t D u n rea cu bine n acelai loc lng orelul G alai, unde p- 42
cu trei zile n ain tea mea coborser din corabie slugile mele i cei 130 de
prizo n ieri, pe care i trim isesem din C onstantinopol pe M area N eagr. A u
p lu tit trei sp tm n i p e M area N eag r, cci au atep ta t aisprezece zile un
v n t < p rie ln ic > lnga C onstantinopol, apoi au trec u t m area n dou zile
i dou n o p i i au in tra t cu bine pe D unre. A u mers n susul D u n rii tim p
de cinci zile p n la G a la i. A fost spre norocul lor c nu s-au o p rit la V arna
cci desigur Ip sir paa ar fi p o ru n c it s-i opreasc, cum fcuse chiar cu
mine.
1 iulie. D um inic am stat pe m alul D u n rii lng G a la i m ulum ind lui
D um nezeu n bisericua catolic de acolo c am scpat de Ip sir paa i c
eram n sfrit n a ra M oldovei. Ceauii au trecut i ei D u n rea dup mine,
n ain te de rev rsatu l zo rilor.
2 < iu lie > . n ziua V ovideniei am mers p a tru m ile p n la satul T on-
ceti38. A m ascu ltat sfn ta liturghie la p rn z i am ieit din G a la i cu un
ceas n ain te de rsritu l soarelui (!?)
3 < iu lie > . La Tecuci am a fla t de focul de la Liov din m ahalaua cra-
cov ian. A doua zi la B rlad p reotul capelan a b o tezat civ a copii.
5 < iu lie > . La Vaslui am stat n ta b r pe m alul rului B rlad. A doua
zi la Scnteia n tab r.
7 < iu lie > . La Iai dom nul nu m i-a ieit nainte, ci a trim is num ai pe
fratele su h atm an u l cu boierii i cteva steaguri de clrei. n d a t am
a v u t necaz cu t ta rii p en tru locurile de gzduire.
8 < iu lie > . T o t acolo, negocieri cu dom nul, care voia s vin la castel
la dnsul. A m pus co ndiia ca el s v in la gazd la mine i s se scuze.
E l a v ru t s scape de aceast condiie p rin d aru ri m ari, pe care nu le-am
p rim it i n-am fost la dnsul.
9 < iu lie > . A m p lecat din Iai. N o a p te a am rm as n satul C rniceni
pe o m ovil, care acoperea pe otenii notri ce pieriser n acest loc cu
tefan P otocki, cum s-a am in tit mai sus. A cum cinii i porcii au dezgropat
n m are p a rte oasele i craniile lor.
10 < iu lie > . D u p slujba sfn t p en tru sufletele lor, am plecat la te
fn eti. P rim a ploaie n acest drum .
11 < iu lie > . La R d u i pe P ru t, unde am atep tat s treac lucru
rile mele i p rizonierii am in tii m ai sus.
12 < iu lie > . D u p ce am trecu t P ru tu l, am ajuns la H o tin . Ploaie mare.
A doua zi am trec u t N istru l pe o ploaie nencetat p n la C am enia.

38 Tonczestern = T onceti, p e B rlad inclus n satul Vam e.

159

www.dacoromanica.ro
b) R A P O R T U L S O L U L U I
W O J C IE H M IA S K O W S K I
C T R E D IE T 39

n d a t ce am lu a t porunca de plecare de la
rege i de la cancelaria regelui, ra-am g rb it s m n d re p t p rin Liov ctre
g ra n i i am p o rn it la drum ctre acel tiran , spaim a lum ii, M u ra d cel crud,
n v in g to ru l Persiei. Am p lecat n ziua Lsatei Secului, pe ger i fu rtu n . . .
A m str b tu t zpezile din R usia i P o d o lia cu cele m ai m ari greuti. La
C am enia, vrem ea ncepnd s se nclzeasc, am lu at h o trre a s trec ct
m ai repede la / / H o tin . D eci am d a t de tire dom nilor rii R om neti i
M oldovei i m arelui v izir M ustafa paa despre sosirea mea.
A bia trecusem N istru l i P ru tu l, pe gheaa care ncepea s se ru p i
am p rim it vestea despre m oartea lui M u ra d i u rm area la tro n a fratelu i
su, sultanul Ib rah im 40.
M i-a scris i Lupul, dom nul M oldovei, sftuindu-m s m n to rc
n a r . E ram fo arte n eh o trt ce s fac, vedeam c instruciunile mele ctre
M u rad i pierduser din putere, d ar tre i m otive nsem nate m m piedicau
s m n to rc n ap oi n P olonia: a) trecerea era grea din cauza ru rilo r, care
se coborau n valnic de la m unte; b) p rim v a ra se ap ro p ia i cu ea rzboiul
declarat de M u rad m p o triv a n oastr; c) sosirea solului regelui la C onstan
tin o p o l era atep tat, i f g d u it de m u lt p en tru felicitri cu p rileju l iz-
bndei de la B abilon41, i M u rad o ateptase cu nerbdare, i de aceea m ai
ales se suprase c regele P oloniei nu-1 felicitase, cum fcuser ali p rin
cipi. D eci din aceste m otive am p o rn it n ain te i am trim is tirea despre
m oartea lui M u ra d regelui i castelanului C racoviei; acesta din urm n to r-
cndu-se jje s te p a tru zile de la W innica din expediie m p o triv a t ta rilo r, m i-a
trim is rspunsul i sfaturile trebuitoare, ca s-m i p o t urm a drum ul. D a r,
L upul, dom nul M oldovei, a o p rit scrisoarea i a citit-o i abia dup apte
sp tm n i a p o ru n c it s fie n m n a t tlm aciului m eu la C onstantinopol.
P e lng acest neajuns ce am a v u t de la dnsul, m i-a fcu t altu l i m ai m are,
cci atu n ci cn d am sosit la Iai nu m i-a ieit n ain te n cm p, ci a trim is
n um ai pe b oieri cu fratele su h atm an u l i cteva / / steaguri. D eci nici
eu nu am v ru t s-l v d n reedina lui, lu n d p ild dupa p an u l O zga,
staroste de T rem bow la, sol m are, care a fcut la fel precum a fcu t i
cneazul Z b arask i42, com isul lui T om a voievod dei acesta totui ieise n
39 D u p Relacya legacii Pana M iaskokowskiego Podkomorzego Lw owa d o Ammuratha,
Ibraim a cearow ottomanskich 1641. In versiunea lu i P . P . P a n a i t e s e u , op. cit., p p . 43 45
com parat cu originalul.
40 Ibraim = Ibrahim I (1640 1648).
41 V icto ria de la Bagdad care a pus capt rzboiului cu Persia. _
42 D ucele C ristofor de Z baraz (1580 1 6 2 7 ), comis al coroanei. P e n tru p rim irea acestuia
de ctre tefan T om a al II-lea n 1622, vezi Cltori, IV , relaia lu i T w ardow ski.

160

www.dacoromanica.ro
n tm p in area lui. A m a v u t i a lt m otiv de suprare m p o triv a lui, cci n-a
v ru t / / s prim easc scrisorile regelui i ale hatm anului, dei eu i le trim i- p . 44
sesem p rin m em brii cei m ai de fru n te ai soliei: C isw icki, M iaskow ski, curtean
al regelui i p an u l K ossakow ski. D e aici < s-a tra s > cearta n tre noi i sup
ra rea lui m p o triv a m ea, ceea ce m i-a fcu t m ult pagub, cci a p o ru n cit
s nu mi se dea h ra n i m ijloace de tran sp o rt. Am p o rn it spre a ra R om
neasc p rin B ucovina43, pe un drum greu, fiind i nfom etai. n a ra R o
m neasc am d a t d in nou de zpezi i v n tu ri m ari. A tunci m -a lo v it pe
m ine i boala. A m fo st bine p rim it i bine tr a ta t cteva zile de ctre cei mai
de fru n te d reg to ri ai rii R om neti, trim ii de ctre M atei V od, care
atunci se afla la T rgovite, sub m unii T ransilvaniei. A m ieit din Bucu
reti n so it de o mie de clrei i de un polc de pedestrim e m untean i
am sosit n D um inica F loriilor la p rn z la D unre, n fa a Silistrei. L a m al
m atep tau tu rcii cu caice, i cu m irare am trecu t D u n rea n tr-u n sfert de
ceas n ziu a aceea linitit i frum oas; carele i caii au fost tran sp o rta i
p n la un ceas d in noapte sub castelul Silistrei, cld it odinioar de greci . . .

ntoarcerea . . .

M -am n to rs44 la B azargic, unde din nou am sta t n fo m etai dou zile,
cci acum nu p u team cp ta alim ente nici pe bani. D u p aceea, ne-au lsat
turcii s n ain tm ncetul cu ncetul, num ai cte dou m ile pe zi. P m n tu l
era uscat, ars de soare, n c t nu am v z u t trei zile fir de iarb, apele erau
ra ri, ru ri < n u e ra u > deloc, ra r cte o fn tn . A m ajuns n sfrit la D unre
la orelul M cin, unde am stat n ta b r i din nou ne-au o p rit s tre
cem. Ip sir p aa45 atepta un rspuns de la P o a rt , dorind i uneltind cu
L u pul al M oldovei s m n to arc / / sau s m n ch id undeva. D deau p . 74
de tire viziru lu i c snt cazaci pe m are, c otirea regelui este sub C am enia
i c nsui regele este n drum . A fln d de acestea i v zn d c turcii nu
aveau oaste lng noi, m -am d esp rit pe furi de ei av n d n fa pe m alul
cellalt B rila. A m mers astfel p en tru a avea un loc m ai bun de trecere,
p a tru m ile pe m alul D u n rii i am sta t n ta b r n fa a G a lailo r, orel
m oldovenesc. n d a t m oldovenii m i-au d a t caice i bacuri, de am pus s fie
trecu i n ti p rizo n ierii i carele m ai grele i d u p aceea, ctre sear, am
trecu t eu nsum i D u n rea, f r ca paznicii turci s p rin d de veste. n
aceeai zi i-a sosit lui Ip sir paa la V a m a d ojana scris de la P o a rt p en tru
c m inuse pe loc. V iziru l46 i-a p o ru n c it s m lase de n d a t n pace
43 C odrii de fagi din regiunea Iai.
44 D e la V a m a venind de la C onstantinopol.
45 Ebsir-pa = d e Silistra.
46 K ara M ustafa, m are vizir (1639 16 4 4 ).

161

www.dacoromanica.ro
i s adauge un al treilea ceau, care s m cluzeasc p rin M oldova. D in
drum de la D u n re, a p lecat n grab al treilea ceau la Iai cu b u jar-
75 d u n 47, o rd in de la vizir, ca L upul voievod / / s m prim easc altfel i
s-m i ias n n tm p in are, n d re p tn d p rim a sa greeal. A m n tln it din
nou pe ceau la S k iry ca"48 i m i-a d a t de veste c dom nul nu vrea s ias
din brlog. n d a t a alergat iar la dnsul M ehm et aga nsui, cu durere i
suprare, d ar n-am p u tu t obine nim ic de la acest ra n n c p n a t i prost;
nu a ced at n tru nim ic i nu i-a schim bat tru fia . Pe prizo n ierii pe care i
trim isesem n ain te pe m are i pe D unre, nu i-a lsat s in tre n ora; i-am
gsit n cm p cu slugile i bagajele mele; poruncise s fie supravegheai i
s se ntocm easc un in v en tar. A trim is n n tm p in area m ea trei steaguri de
cazaci i boieri. A bia m -am aezat la curtea ce-mi era h o t rt i n d a t
au n cep u t nenelegeri n tre oam enii mei i t ta ri. Ei stteau la gazdele unde
li se hotrse in cartiru irea n case, i t ta rii voiau s in tre peste ei; s-a ajuns
la ceart i s-au scos sbiile. D om nul era de p a rte a t ta rilo r i-i aju ta cu
pedestrim ea lui, iar altu ri de m ine erau tu rcii cu M ehm et aga. D a c n-ar
fi fost vrednicia i v irtu te a lui M ehm et aga, m -ar fi silit pe m ine nsum i s
ies d in cas. T otui, d u p aceea, dom nul m i-a o fe rit o mie de zlo i roii
i d a ru ri bogate p rin M ehm et aga, num ai ca s m erg la el; d a r nici nu
p u team , nici nu voiam s fac aceasta, cci nu prim ise nici una d in con
diiile ce-i pusesem i nu era nici un m ijloc s ne vedem n tr-u n m od dem n.
N u voi u ita s pom enesc i aceast v irtu te a lui: cum pr de la t ta ri
ro b i d in leahta p o lo n i-i trim ete s m unceasc din greu la conacele lui
de lng C o n stan tinopol. D e acolo l-a lu a t m arele v izir pe W isniow iecki i
m i l-a trim is mie. Slav D om nului! A m p o rn it viu i sntos din Iai i
trecn d P ru tu l i N istru l, am sosit la C am enia.

47 B uyurultu, ordin em anat de la m arele vizir. Ceauul e p robabil acel M ehm et aga n um it
n fraza urm toare.
48 P robabil Scnteia.

www.dacoromanica.ro
ACHACY TASZYCKI
(? dup 1650)

Achacy Taszycki, dintr-o fam ilie n ru d it cu conii Po


tocki, l-a n so it n 1640, n calitate de secretar al soliei, p e m arele sol W o ic ieh M iaskow ski,
n d rum ul acestuia la C onstantinopol i napoi, trecnd p rin M oldova i T a ra Romneasc,
a tt la dus, ct i la ntors. E l a lsat cea m ai sugestiv i colorat descriere a acestei cl
to rii, precum i a u n o r incidente din cursul ei. F a de tip u l de ju rn al oficial al solilor,
de fe lu l celor datorate lu i K rasinski sau M iaskow ski, constnd n p rim u l rn d dintr-o redare
u niform a itin eraru lu i cu sublinierea sporadic a u n o r locuri sau m om ente m ai im portante,
descrierea lu i Taszycki este liber, personal i vie, bogat n am nunte sem nificative i n
im presii p ro p rii, vdind o curiozitate m ereu treaz i o m in te receptiv a tt la nuane, ct
la vederi de ansam blu. D escrierea este destul de variat, nelim itndu-se la u n singur gen.
E a nu se apropie de ra p o rtu l oficial dect p rin crm peie d in itin e rar i p rin includerea tex
tu lu i scrisorii l u i V asile L upu, d a r se deprteaz b o t rt de tipic p rin libera alegere a
subiectelor descrise p rin pitoresc, sim dram atic i p u tere de evocare. n ain tea cititorului se
p erin d p ortrete, scene i tablouri schematice, dar sugestive. C ontrastul la H o tin n tre declaraia

163

www.dacoromanica.ro
politicoas i oficial optim ist a prclabului i p lngerea p rim ito ru lu i boier Sturza (poate
M atei Sturza, cum natul lu i G heorghe tefan) silit s plteasc b iru ri m ari i oarecum arbi
trare la p orunca dom nului, este poate ntm pltoare, dar scena din tre dom n i m em brii soliei
venii la el cu scrisorile solului este n fia t cu m u lt sim dram atic, dei secretarul n u a
fost de fa la ea. C urios fa de to t ce-1 nconjur, m erge m p reu n cu a li tovari de solie
la bazar i apoi, de acolo, s priveasc m nstirea T rei Ie ra rh i i s o viziteze i pe
d in u n tru . V ede i descrie alaiul dom nului ieind de la slujb, dar se sim te obligat s i
precizeze a titu d in ea p roprie, ct i a tovarilor si i s explice c ei priv eau incognito
(deci prezen a lor n u com prom itea onoarea so liei).
M ai trziu, cnd este vorba de p rim irea de la B ucureti i de banchetul dat solilor
de U d rite N stu rel, buna dispoziie ce a dom nit este evocat p rin gestul ospitalier al m arelui
logoft i plecarea vesel i zgom otoas a inv itailo r condui de ostai trg n d focuri de
puc n cinstea lor.
Se observ c, p e m sur ce nainteaz descrierea, autorul n u se m ai ine dect foarte
liber de itin e raru l de baz, m u lt m ai prezent n p rim a p arte. D e asemenea, el com ite unele
erori i confuzii ce se explic, probabil, p rin fa p tu l c acele pasaje n u au fost scrise chiar
la faa locului sau asupra m om entului, ci mai trziu, din memorie. D e pild , este o confuzie
n tre Scnteia i V aslui, iar m ai departe, localitatea M ovileni este greit situat n tre Focani
i R m nic, ia r dom nul de atunci este botezat M atei. S-ar p u tea deci ca aceste pasaje s fi
fost incluse ulterio r, d u p m odelul o ferit de ra p o rtu l solului, p e n tru a d a acestor n o taii oare
cum m arginale o com pletare necesar.
T o t n sensul unei redactri m ai trzii, p e baz de rem iniscene, pledeaz i fa p tu l c
d ru m u l de ntoarcere este tra ta t n m od cu totul inegal. D u p descrierea scam atoriilor cu
care i-a d istrat u n panglicar la G alai, urm eaz n irarea seac a celor 4 pop asu ri p n la
lai. n o tat data sosirii 7 iulie. A poi sn t redate, p e acelai plan, d aru rile de la M atei
Basarab prim ite de K osakow ski, vetile d in P o lo n ia i inform aia c n ain te de ora au fost
n tm p in a i de trei steaguri de m oldoveni, cu 16 boieri venii din proprie iniiativ, nu din
porunca domnului care era certat cu solul. D a r tim d in ra p o rtu l solului c domnul a
trimis pe fratele su, hatmanul, cu boierii i cu cteva steaguri d e clrei.
A adar, descrierea aceasta n u e com plet i va trebui n to td eau n a s fie folosit, avnd
n fa tex tu l m ai srac, d a r in u t la zi al ra p o rtu lu i solului.
N u se cunosc anii de via ai lui Taszycki. Se tie d o a r c, n a doua jum tate a seco
lu lu i al X V II-le a, el s-a vzut silit s em igreze n T ransilvania, n tru c t refuza s abjure aria
nism ul, care n u m ai era to lerat n P olonia catolic. 1 s-a stabilit deci la C luj, centrul arianis
m u lu i. D esp re el s-a ocupat i A lexander B riickner n D jieji Kultury polskiej, voi. II, K ra k 6 w
1931, p p . 501, 526, 529 passim .
T e x tu l lu i T aszycki, p stra t n m anuscrisul 2274 al bibliotecii Iagellonice din Cracovia,
a fost p u blicat de R. O ttm an : Dyaryusz drogi Turekiey i akta Konstantynopolskie z roku 1640
(Z ia ru l cltoriei turceti i actele din C onstantinopol d in anul 1640) n revista ilustrat

164

www.dacoromanica.ro
K losy", Cracovia, X X X V I, 1883, pp. 202 246. P rile privitoare la rile rom ne au fost
rezum ate de Em. G rigorovia: U n interesant m anuscris polon vechiu n A rh iv a", X I, Iai, 1900,
pp. 456 i urm . D a r G rigorovia atribuie, n m od greit, aceast relaie lu i St. Lubienecki,
u n a lt m em bru al soliei, care este pom enit n tm p l to r n m anuscris. P. P. Panaitescu care a
tradus p rile p rivitoare la rile noastre n Cltori p o lo n i in rile romne, pp. 45 52 arat
c au to ru l descrierii soliei este Taszycki.

www.dacoromanica.ro
R E L A IA S E C R E T A R U L U I1

1640, februarie 25.

45 D u p am iaz ne-am grbit s trecem N istru l,


am sosit la H o tin , la trei mile de C am enia, unde vom n o p ta.
O rau l face p a rte din m p r ia turceasc i am in tra t n el trecn d rul
pe ghia. N e -a n tm p in a t p rc lab u l2 cetii cu cteva zeci de oam eni care
ne-a u ra t bu n v en it i ne-a spus c sultanul tu rc ateapt bucuros pe sol.
C etatea H o tin u lu i este aezata pe o stnc fo a rte n a lt i inaccesibil; pe
din a fa r e fo a rte frum os lu crata, fiin d zid it din crm id. O relul H o tin
este ns srccios i nenorocit, snt num ai case mici, ca n tr-u n sat, nu n
tlneti nici o cas m ai m are. T o a t escorta noastr i caii nobililor au rm as
n o ap tea sub cerul liber, d ar n schimb au a v u t ce m nca, < e ra u > de toate

1 D u p versiunea d in C ltori p o lo n i. . . , p . 45 i urm ., confruntat cu o riginalul i


cu unele m ici m odificri.
2 C onstantin Strcea, prclab de H o tin (1635 1 6 4 4 ).

166

www.dacoromanica.ro
din belug a tt p en tru slujitori ct i p en tru cai: pete, pine, m ied i bere.
S dea D um nezeu s avem de to ate to t astfel pretutindeni.
Seara s-au c itit articolele soliei i le-au isclit to i acei care le-au auzit, P- 4 6
a fa r de cei care lipseau. U n ii care eram m ai departe de gazda solului3 am
fost n evoii s ne grbim s ajungem acolo, cei r n ii la m n nu au p u tu t
iscli. D im in eaa am scris o scrisoare la T arn o p o l p rin tr-u n bieel al lui
S try in sk i4 pe care a treb u it s-l trim it de acolo cci aa a v ru t solul, i pe
to i cei care aveau v rsta bieilor lui Zaheus i-am expediat din H o tin . Eu
am tras n gazd m preun cu p a n S tryinski i p a n Z ad arsk i cel tn r la un
oarecare S tu rza5, un om v iteaz i n d ato rito r, la care am a v u t de toate, trin d
cum se spune, ca o gogoa n unt. A cest S tu rza ne-a p ovestit c din acest
sat6 se dau b iru ri fo a rte m ari dom nului M oldovei; el nsui pltete ca dri
obinuite, o sut de zloi roii pe lun i cnd poruncete dom nul, chiar i
la sp tm n , iar ra n ii pltesc o p t sute de zloi roii pe lun, dei satul e
mic. A ceasta ni s-a p ru t de necrezut, lucrul st aa n adevr, cci am n
tre b a t pe m ai m uli, i to i au spus la fel, i ce p o t s fac? T ocm ai cnd
ne urcam n trsu r din po ru n ca solului, a v en it veste de la dom nul M ol
dovei despre m oartea sultanului otom an, care pierise. Solul a scris n d at
despre aceasta castelanului C racoviei, pe cnd caii erau chiar n h m ai la
crue.
T ran scriu scrisoarea dom nului M oldovei de pe original P rea
pu ternice i m ilostive dom nule subcm ra de Liov, m ilostivul meu
dom n i p rieten. A zi am p rim it scrisoarea D om niei tale, p rin care
binevoieti a-m i da de tire de ap ro p ia ta dum itale sosire, fiin d n
drum p e n tru a nd ep lini solia la C on stan tin o p o l din p a rte a m riei sale re
gelui. Auzisem de aceasta nc m ai de m ult, te ateptam cu nerbdare pe
D o m n ia ta, cci nu dem ult puteam nc s-i slujesc n chip fo arte folositor
cu tiri tainice nsem nate. A cum ns s-au schim bat lucrurile, cci m p ratu l
otom an, sultanul M u rad, ctre care D om nia ta erai trim is, a m u rit i n locul
lui a u rm a t fratele su Ib rah im 7. D e aceea a dori ca D om nia ta s m ai
zboveti ctv a tim p n p atrie , p n ce vei p rim i alt tire de la rege, cci
eu am scris regelui i h atm an ilo r C oroanei. D a t n Iai, 26 februarie 1640.
A l D om niei tale iu b itor prieten i slujitor, Vasile V oievod i dom n al rii
M oldovei". A dresa P re a pu tern icu lu i i m ilostivului meu dom n i prieten
W ojciech M iaskow ski, subcm ra de Liov, sol m are al regelui Poloniei ctre
sultanul otom anilor, i se adreseaz < a c e a s ta > .

3 W ojciech M iaskow ski.


4 O fier polon, m em bru al soliei.
6 Poate M atei Sturza, u lte rio r jitnicer (1 6 4 7 ), prclab de O rhei i m are m edelnicer.
In 1640 este f r titlu , ceea ce s-ar p o triv i cu m odul n care e nfiat: u n oarecare Sturza.
6 A dic H o tin u l ( ! ? ) .
7 Ibrahim I (1640 16 4 8 ).

167

www.dacoromanica.ro
47 Ieind d in R d u i8, am trec u t p rin S veni9 i de acolo la tefneti un
orel, unde am rm as peste noapte, dup un drum de trei m ile de la p o p a
sul precedent. T rsurile au p o rn it nainte, d ar solul clare cu to a t escorta a
rm as n u rm din p ricin a unuia d in tre tovarii si, M aniecki, care era
bolnav. Solul n -a v ru t s plece p n ce b o lnavul n -a fost trim is napoi, i
s-a u rc at apoi n rd v an . L a 4 m artie am mers de la tefneti i p n la
satul T a b ra nu m it astfel p en tru c fusese ta b ra cneazului K orecki i a
h atm an u lu i Z olkiew ski, ei se n triser acolo n aa fel n c t dum anii nu
au p u tu t s le fac nim ic10. S n t m ulte urm e < r m a se > de la ei, ghiulele
m ari ct capul unui ra n i altele i m ai m ari se p o t vedea p rin casele r a
nilor. A cest loc este triu n g h iu lar, n dou p r i curge rul P ru t i din a
treia p a rte este un v al ridicat. D e aici p n la u o ra, unde au fost zd ro b ii
ai notri, nu este dect o m il. N o i am trecu t p rin locurile pe unde s-au
lu p ta t ai notri. L a u o ra am v z u t o m ulim e de m ovile. D e aici ne-am
dus la C rniceni i la Iai, reedina dom nului M oldovei. A cesta a trim is
n n tm p in area noastr p e fratele su h atm an u l i p e cancelar11, precum i
p e to i dregtorii, ase steaguri de cazaci, soldai i m uzic m ilitar. D om nul
ns n -a v en it el nsui, i aceasta dac e de crezut, p e n tru c un arm ean
i-ar fi spus c nu este v o rb a de un sol m are, ci de un sim plu curier. M ai cu-
rn d , n-a ven it din alt pricin, du p cum s-a auzit, cci fiin d acum un sultan
nou, dom nul n -a v ru t sa se dea p re a m u lt de p a rte a polonilor, iar dac sul
tan u l ar fi a v u t vreo p o rn ire m p o triv a sa, l-ar fi p u tu t m azili. C t despre
Iai, v o rb a ceea: vijelie m are, ploaie m ic, deoarece se spune c vor fi de
to ate ndestul, d ar n realitate e num ai srcie i nim ie vrednic de vzut,
cci e un orel m ic cu casele acoperite cu paie, nu e bun de nim ic.
Solul a p lecat cu trsu ra la biserica rom ano-catolic; p lo aia ne-a sp
la t bine penele, n ct n -a fost nevoie de ceaprazar, cci se renoise culoarea
p enelor, cu care ne m podobisem n tia oar. D u p slujb, p e care a oficiat-o
p re o tu l soliei, solul s-a ntors la gazd i a a v u t la m as trei franciscani
i doi dregtori? ai dom nului12. n a in te de am iaz el trim isese la dom n
p e K ossakow ski, p e C isw icki, p e M iask o w sk i13 i ca tlm aci p e R om aszkie-
w icz. K ossakow ski a d a t dom nului scrisorile regelui i p e ale castelanului
48 C racoviei, d ar el n-a v ru t / / s le prim easc, spunnd lui K ossakow ski: D u m
n eata eti subcm raul, adic solul"? Ia r el a rspuns: N u , d a r slujesc
sub steagul lui i acum plec n T u rc ia cu escorta lu i". M ria sa regele nu

8 R dui, p e P ru t.
9 antan = Savian.
10 P en tru m ersul real al cam paniei polo n e din 1620 i retragerea ce a urm at, vezi i
Cltori, IV .
11 G avril, m are hatm an (16341651) i G avrila M ateia, m are logoft (16301642).
12 In text slugi.
13 N e p o t al m arelui sol i m em bru al soliei.

168

www.dacoromanica.ro
i-a d a t scrisoarea dum itale, ci solului, deci nu o voi prim i de la dom nia
ta, ci de la sol". K ossakow ski i-a n fiat scrisorile, d ar el a refu za t s le
ia. A poi K ossakow ski a spus dom nului: Solul n treab de ce n-ai ieit
n n tm p in area lui, cci el rep rezin t persoana regelui". L a acestea dom nul
n-a rspuns nim ic, ci num ai i-a ndesat cum a pe cap i s-a aezat pe scaun
n fu ria t. M em brii soliei m ai sus num ii au nclecat i au p lecat la gazd
i au p o v estit solului cele discutate. Solul a spus: C u nici un p re nu-i voi
da scrisorile, chiar de a r trim ite dup ele".
Solul a scris n d a t regelui i castelanului C racoviei i s-a auzit c i i
dom nul le-a scris la rn d u l su. n tre tim p s-a zv o n it c dom nul, scuzndu-se
ctre sol c 14 nu i-a ieit n n tm p in are, ar fi p re g tit ctev a buci de bro
cart, i vreo zece buci de diferite m tsuri p en tru sol. Dei solul tia
cu siguran acest lucru, a p re fe ra t onoarea p a trie i i bunul num e al rege
lui, a crui persoan o reprezenta atunci, dect toate darurile lui. Solul a
a r ta t c p o p o ru l po lon nu poate fi cu m p rat p rin d aruri bogate i c p re u
iete m ai m u lt gloria. Solul tia bine c to tu l este trecto r n a fa r de faim a
cea bun.
n tim p u l liber de dup am iaz m -am p lim b a t m preun cu unii dintre
tov ari, ca Stryijenski, B ronikofski, G radnicki, N om osenski (?) i B azil; am
fost la trg i de acolo la biserica num it Sf. Vasile, p a tro n u l dom nului,
pe care el a c l d it-o 15, cci este obiceiul ca fiecare dom n s cldeasc o
biseric, p u rtn d hram ul p atro n u lu i su. E u o descriu aa cum am vzut-o:
m ai n ti n ju ru l bisericii, a m nstirii i a cim itirului, este un zid de c
rm id larg ct doi oam eni; p o a rta este n alt, frum os lu crat i acoperit
cu igl. A ceast p o a rt are un orologiu i sub el snt cteva clopote m ari
la o m are nlim e, cci trebuie s urci 280 de trep te n spiral ca s ajungi
acolo. Biserica nsi e i m ai frum oas a tt pe d in afa r ct i pe dinuntru.
Pe d in afa r are p ia tr cu vinioare colorate i chipuri greceti n diferite cu
lori. n u n tru pe perei se v d chipuri felurite, colorate n aur i pe nsui
dom nul, soia, fiu l i cele dou fiice16.
A m v z u t pe dom nul nsui, cnd ieea din biseric, ducndu-se afar
din ora ca s se nvioreze. n a in te a Iui m ergeau trei steaguri de cazaci, apoi
ctev a zeci de ieniceri pe jos cu muschete i dup acetia, urm au doi cai m po- p. 49
dobii, apoi nsui dom nul pe un cal m oldovenesc sur. E ra m brcat n tr-o
ub de sam ur i de b ro cart cu broderii n p a rte a de sus. L ng el, doi ieni-

14 Fraz nclcit avnd d re p t scop s insinueze a) c dom nul s-ar fi scuzat fa de


sol, b ) c a r fi ncercat s-l m ituiasc cu daru ri scum pe. D a r zv o n u l n u a r fi p u tu t s se
refere dect la acele d a ru ri ipotetice pregtite i nicidecum la n ite scuze nerostite.
15 Biserica T rei Ierarhi, sfinit la 6/16 m ai 1639.
16 A dic tocm ai cei n um ii n p isania slavon a bisericii d in 6 m ai 1639: Io V asile
V oievod i cu doam na noastr T udosca i cu d ru iii de D um nezeu copii, Ion V oievod i
M aria i R uxanda . . . V duv, dom nul se rensoar n toam n cu Ecaterina Cerkeza.

169

www.dacoromanica.ro
ceri n alvari de catifea roie fugeau p rin noroi p u rtn d fiecare cte o
lance. n u rm a dom nului era un slujitor al lui cu buzduganul i cu sabia
i alii p u rta u trei lnci. D u p aceea, u rm a logoftul, fratele dom nului17
i ali boieri m ai mici. P e cnd trecea, sunau clopotele p re tu tin d en i n Iai,
cci ei au a v u t i au acest obicei ca oam enii s se adune n asemenea m
p re ju rare spre a adm ira alaiul, d a r nu era nici un u l din escorta noastr,
cci fiecare vzuse n p a trie lucruri m ai de seam i < n o i> priveam num ai,
f r s se tie cine sntem .
B oierii dom nului au trim is pe K u tn a rsk i18, p isaru l la sol, s-l ntrebe
pe unde v rea s m earg: p rin a ra R om neasc sau d ead rep tu l la D unre?
Solul n-a d a t deocam dat nici un rspuns, i i-a spus s se n to arc peste
un ceas. M ai trziu a d a t acest rspuns: pe unde este drum ul m ai d re p t pe
acolo v a merge.
18 m artie. Solul a scris dom nului rii R om neti i a trim is pe R om aszkie-
w icz tlm aciul cu scrisorile lui, precum i cu acele scrise acelui dom n de c
tre rege i de ctre castelanul C racoviei. A m mers de la Iai p n la satul
Scnteia, unde am v z u t ruinele unui castel19, cldire de seam i frum oas
alt d at, n co n ju rat cu an frum os, unde se a fla reedina dom nului, d ar
apoi a fo st d rim at de cneazul K orecki. Aici am a v u t un p opas neplcut,
n-am a v u t de nici unele i ne-am m ulum it num ai cu ceea ce am a v u t noi,
cci dom nul su p rat pe sol, a p o ru n c it s nu ni se dea nim ic din a ra lui.
D e acolo am mers la K u lin " 20. A treb u it s facem ro st de to ate pe banii
notri.
P e n tru un drum de trei mile cu o c ru p ro ast, solul a p l tit p a tru
taleri. M ergeam ncet p en tru c solul atep ta instruciuni p e n tru sultanul cel
nou. L a Tecuci am p rim it vestea ca n locul sultanului tu rc care murise,
fusese ales altul, anum e un pa m ai de frunte, despre care nim eni nu p u
tea s ne spun ceva.
L a Focani cnd am trecu t po d u l spre acea p a rte a oraului care este
a dom nului rii R om neti, clraul cel m ai de seam, care ne cluzise
de la Iai, s-a aezat pe un scunel lng p o d i a atep ta t pe sol. I-a spus
acestea: M rite sol, m i-am n d ep lin it n tru to tu l n d ato rire a m ea i p o
runca D om nului, stpnul m eu; m opresc la g ra n i i v rog s fii aa

17 Taszycki confund pe m arele logoft, G avrila M ateia, cu G avril hatm anul care era
fratele lui V asile L upu. V ezi P . P . P a n a i t e s c u , op. cit., p. 49, n. 1)
18 K o tn arsk i p isarul polon al lui V asile L upu. V ezi M i r o n C o s t i n , op. cit., p . 148,
care-1 caracterizeaz ca fiin d om deplin la toate treb ile . P e n tru o caracterizare m ai p u in
favorabil vezi B andini n volum ul de fa, p p . 302, 304, 3 0 7 . . . 315 .u.
19 A ici este vorba, n realitate, de curtea dom neasc de la V aslui. V ezi relaia lui K ra
sinski p . 117 din v olum ul de fa.
20 K u lin , pro b ab il D ocolina p e valea B rladului, loc vestit de popas nc din secolele
precedente. A pare i sub form ele: D oliny, K o lin ie n 1636 i 1639.

170

www.dacoromanica.ro
de buni / / s v am intii de mine, sluga i prietenul dom niei v oastre". V or- P- 50
bea p rin tlm aci, cci el nu cunotea bine lim ba polon.
In tre Focani i R m nic am v zu t o m ovil fo a rte n alt, rid icat pe
iret lng Focani21 (!). Se am intete c un dom n, anum e M aftei sau cum
zicem noi M atheusz (!), care a fost dom nul M oldovei i al rii R om neti,
a serbat pe acea m ovil n u n ta fiului su cci nu avea nici o cldire a tt de
ncp to are, ca s p o a t cuprinde o aa m are m ulim e de oam eni, cum s-a
ad u n a t atunci. E ra de fa i un sol al regelui P oloniei i m uli dem nitari
m ai m ici ai C oroanei polone. A ceast m ovil este n fiin de cteva veacuri
i v a rm ne n veci dup prerea mea.
La R m nic, p arc ar fi czut o piaz rea asupra solului i a noastr
a tu tu ro r, cci stnd fiecare la gazde deosebite22, vorbeam lim bi diferite,
de v in erau vinurile bune, m iedul i berea bun, d ar a doua zi civa
le-au p l tit cu sn tatea lor, i m ergeam ca nite catri i chiar, cum se
spune m u i ca petii".
R om aszkiew icz tlm aciul a venit de dim inea la Focani cu o scrisoare
de la dom nul rii R om neti, cci solul l trim isese nc de la Iai cu scri
sorile regelui i ale castelanului C racoviei. Solul scrisese dom nului scuzndu-se
c nu se p o ate n tln i cu el, cci ar trebui s fac un drum de peste 20 de
m ile m oldoveneti i el se grbete s ajung la C onstantinopol, d ar fg
duia n schim b s-I v ad la ntoarcere, cu voia lui D um nezeu. A m rm as
m ai m u lt tim p la R m nic, cci solul nu sttea p rea bine cu sn tatea i
se ngrijea cu d o fto rii. D u p p rn z, a venit la sol, la gazda unde trsese,
m arele h a tm a n 23 al dom nului rii R om neti; nu tiu din ce pricin a
ven it, cci au v o rb it n tain , nu erau n cam er dect urm torii: solul, h a t
m anul, p re o tu l capelan i tlm aciul R om aszkiew icz. A fa r de dnii n-a m ai
fo st nim eni.
A ju n g n d la B uzu, am trecut rul B uzu, de la care-i ia numele ora
ul. R u l nu e p re a adnc, d ar este repede, se aseam n m ult cu D unajeul
din in u tu l C racoviei, cci are m ult p ia tr , se revars pe o ntindere m are
i are m ult pete, m ai ales tiuci24 m ari, chiar au prins una n semn de bun-
venit, era lat ct un v iel mic i lung ct trei viei. N e-au condus p a tru
steaguri de oteni din ora i cp itan u l orelului, care era n tr-o caret fru-

21 In realitate, n tre B rlad i T ecuci. A zi M ovileni pe iret, unde s-a celebrat nunta
Iui A lexandru C oconul n 1624. E m enionat, n 1636, de autorul anonim al raportului soliei
lu i K rasinski, apoi de M iaskow ski n ju rn alu l soliei. L a rn d u l su, secretarul Taszycki brodeaz
m ai liber pe m arginea ju rn alu lu i.
22 M car i sub form a aceasta este atestat ospitalitatea aflat n ara Romneasc, unde
solii poloni au fost distrib u ii la diferite gazde bune care se ntreceau cum s-i ospteze
m ai bine.
23 M arele sp tar P reda Brncoveanu.
24 D u p descriere pare a fi vorba de un som n. Se tie c acest pete, care nu e cu
noscut n Polonia, poate ajunge p n la 500 kg greutate i 5 m lungim e,

171

www.dacoromanica.ro
p- 51 m oa. D ac l-ar fi v z u t cineva n P olonia, i m ai ales cu asemenea cai,
chiar la diet, a r fi tre z it m ai m ult cu rio zitate / / dect nsui dom nul straz-
nic25 al C oroanei cnd m erge la castel cu caii m podobii.
[L a B uzu solul a ate p ta t instruciuni p e n tru sultanul cel nou.]
23 m artie. A m sosit la G herghia la apte m ile m oldoveneti de la p o
pasul d inainte. E ra un ger grozav i z p a d a ajungea p n la genunchii cailor.
G erul era aa de aspru, n ct am p rin s pe drum cu m na dou p sri nghe
ate, o m ierl i un stu rz; le-am lu a t i le-am b g a t n m nu, aa c le-am
adus vii la gazd i le-am d a t copiiilor gazdei, am intindu-m i de iubitele
m ele nepoate P aw low ski. Ce a r m ai fi f cu t cu ele! D e acolo am trecu t
dou ru ri26, unul se num ete G h erg h ia i peste acest ru au a v u t rzboi
dom nii M oldovei i rii R om neti n anul 1639, toam na, i dom nul M ol
dovei fiin d nvins, i-a scpat v ia a cu fuga27.
24 m artie. A m sosit la B ucureti. n n tm p in area solului au ieit vreo
zece boieri de fru n te i apte steaguri de oteni clri. D im ineaa s-au slujit
trei liturghii la gazd unde a tras solul i un franciscan a in u t o predic pe
latinete. D u p term inarea slujbei, am lu a t m asa; solul a a v u t ca oaspei
p a tru boieri ai dom nului: c p ita n u l28, logoftul, cu m n at29 < a l d o m n u lu i> ,
clucerul30 i S tarzy n sk i31 p isaru l polon al dom nului. Ceauul sultanului oto
m an a p lecat din Bucureti, reedina dom nului rii R om neti, i s-a dus
la T rgovite, unde locuia atunci < d o m n u l> . i ducea din p a rte a sultanului
caftan u l i sceptrul, ntrindu-1 n stp n irea rii. L a plecarea din Bucureti,
un detaam ent de cteva sute de oam eni, clri i pedetri, au condus pe
sol. n a in te de plecare, solul cu C isw iecki, nepotul sau, i civ a m em bri ai
soliei, au fo st la osp la logoft, cum natul dom nului. C nd C isw iecki era
s plece de la osp, a v en it s-I ia un r d v a n cu ase cai, d ar logoftul s-a
su p rat fo arte tare, spunnd: D ac am p o ftit pe cineva la m ine, voi gsi
eu cu ce s-l trim it n ap o i". A a d a r r d v a n u l a plecat, i el a p o ru n c it
s se aduc a tia cai nuai ci oaspei erau. A u p o rn it astfel cu toii
i civ a din oam enii notri m ergeau pe jos. n a in te a cailor m ergeau 50 de
oam eni cu m uschete, care ncepur s trag focuri din clipa de cnd m usa
firii au n clecat la curtea logoftului i p n la casa lui C isw iecki, ceea
ce era un lu cru de m irare la m unteni, cci deobicei ei nu tra g focuri n
v n t; num ai p o lo n ii notri s-au b u cu rat de un asemenea trium f.

25 Prefect al p a la tu lu i regal.
28 P rahova i T eleajenul.
27 S uprapunere a datei lup tei de la O jogeni (1 6 3 9 ) i a locului celei de la T eleajen
(d in 1637).
28 G hiorm a.
29 U drite N stu rel, fratele doam nei E lina.
38 D ra g o m ir d in Plviceni, m are clucer (1639 1 6 4 1 ).
31 Corect Starzaw ski, p isa r polon.

172

www.dacoromanica.ro
/ / 28 m artie. Solul a scris regelui nostru i m ai m ultor senatori, m inu- P- 52
nndu-se c nu se trim it m ai repede instruciunile noi p en tru solie la noul
sultan , i n treb n d dac instruciunile n-au fost cum va i trim ise, cci solul
se tem ea ca dom nul M oldovei, un om r u v o ito r, s nu le fi o p rit pe drum
p rin m ijlocirea vreunui slujitor al su. T recuser cinci sptm ni de cnd scri
sese solul regelui, spre a-i da de veste de m oartea sultanului i nu prim ise
n c nici un rspuns. U n c p itan ne-a n so it de la B ucureti pn la D u
n re i^ apoi p n la S ilistra. D e acolo s-a ntors napoi n a ra R om neasc
i a c p a ta t ca r sp la t p en tru osteneala lui o pereche de pistoale i dou
m uschete m brcate n arg in t, pe care i le-a d a t solul cu m na lui, cci ne
nsoise de la R m nic p n peste D u n re cu civ a clrai.
n c de dim ineaa solul m -a trim is n ain te la Silistra peste D unre,
la nam iestnicul Silistrei, m preun cu R om aszkiew icz tlm aciul i cu Biele-
w icz pisarul. P aa32 fusese m azilit m ai nainte de noul sultan i nu fusese
n u m it nc un altul n locul su. Fusese trim is num ai un dregtor de fru n te
de la a rig ra d s-i in lo c u l. . .

ntoarcerea

La 1 iulie ne-am o p rit lng G a la i un orel m oldovenesc n cm p, pe


m alu l D u n rii. Aici am a v u t un popas bun, m ai bun dect to ate cele tu r
ceti. D e dim inea, solul s-a dus la m ica biseric rom ano-catolic33; dup
am iaz un p an g licar a venit n ta b r i a a r ta t diferite scam atorii, n tre
care i aceasta: in ea pe nas un b n alt, pe care se afla cum pnit un ulcior
cu ap i astfel juca, sau, in n d o p ia tr n tre dini, i aeznd un lem n
m are pe cap, zv rlea lem nul cu ajutorul pietrei.
D e acolo am fcu t urm toarele popasuri: la Tonceti34, Tecuci, B rlad,
Scnteia i la 7 iulie la Iai. A colo ne-a ieit n ain te K osakow ski care a
te p ta de ctev a zile n Iai sosirea solului. Se ntorsese de la dom nul rii
R om neti, la care fusese cu o treab m ai m u lt prieteneasc, spernd c va
p rim i vreun d ar cu acest prilej. n adevr, ndejdea nu i-a fost deart,
cci dom nul i-a d a t un cal turcesc, m tase, o ju m tate m sur (?) de skar-
la t35 i atlas p en tru slujitori. El ne-a adus urm toarele veti: m ai n ti c

2 H alil-paa n locul cruia a fost n u m it Ipsir-paa. V ezi relaia lu i W ojciech M ias-


kow ski, p . 161, n. 45.
33 Cu hram ul Sf. Fecioare.
34 T a n kierz = T onceti sat p e B rlad, n globat n satul V am e.
35 T erm en desem nnd n ti o culoare foarte cutat, apoi o calitate foarte aleas de
postav, p u tn d fi i de alt culoare. Ce poate nsem na aici jum tate m sur?

173

www.dacoromanica.ro
d ieta po lo n se dizolvase, c acum trei sptm ni ai notri p u rtaser o lu p t
cu t ta rii, n care pierise un b trn tovar. L a o jum tate de m il de ora,
ne-au n tm p in a t trei steaguri de m oldoveni cu aisprezece boieri, care au
fcu t aceasta d in im boldul lor, iar nu din po ru n ca dom nului, cci dom nul
era c e rta t cu solul. D e acolo ne-am m ai o p rit la C rniceni, tefneti, R d u i
i H o tin . (U rm eaz o ceart la H o tin n tre doi poloni).

www.dacoromanica.ro
BARTOLOMEO BASSETTI
(? d up 1644)

C lugrul m in o rit observant B artolom eo Bassetti din Pia-


no, (Ita lia ) trim is de Congregaia de Propaganda F ide n M oldova, la sfritu l anului 1639,
a ajuns aici n 1640, nsoind pe Benedetto R em ondi, care aducea i o copie a rezoluiilor
conciliului de la Florena.
Cu p rile ju l pregtirii conciliului d in 1641, organizat de p a triarh u l din C onstantinopol,
Partenie, i de P e tru M ovil, n scopul de a redacta o profesiune de credin ortodox,
lm urind p oziia sa n tre p unctul de vedere catolic i cel calvin, V asile L upu a cerut lui
B artolom eo Bassetti s nfieze p unctul de vedere catolic, spre a n t ri argum entaia lui
M eletie Sirigo. A stfel se explic interesul dom nului p e n tru argum entele teologice ale m isio
n a rilo r catolici, care-i nchipuiau, n m od naiv, c era vorba de conversiunea lui V asile
L u p u (V ezi i biografia lu i R em ondi).
D ei B assetti n u tria n b u n nelegere cu ceilali m isionari care se p ln g de
el , totui arhiepiscopul de Sofia Pietro D eodato BakSid l-a lsat cu p rile ju l vizitei sale
n M oldova ca viceprefect al m isiunilor.

175

www.dacoromanica.ro
Bassetti a stat n M oldova p n p rin anul 1644, cnd titlu l de viceprefect al m isiunilor
este p u rta t de franciscanul conventual G asparo din N oto.
B assetti a lsat o descriere am nunit a bisericilor catolice d in M oldova, d n d i date
statistice asupra p o pulaiei catolice d in principalele centre p e care le-a vizitat. A fost p u b li
cat n D ip l. Ital. , II, pp. 343 352 de G . C linescu, care m ai d i unele inform aii
a su p ra au to ru lu i ei n studiul su A ltre notizie, pp. 310 311.

www.dacoromanica.ro
V IZ IT A IA B IS E R IC IL O R D I N
M OLDOVA1

1643

V izitaia bisericilor i a catolicilor din p ro


vincia M oldovei, n cep ut la 16 ianuarie 1643, de ctre p rin tele m isionar,
m agistrul B artholom eo Bassetti, din ordinul Sf. Francisc, m in o rit conven-
tu al, m isionar apostolic, viceprefect i v icar general al celor dou V alachii
p en tru < ch estiu n ile> spirituale.

BACU

Biserica d in reedina episcopal a B acului, care este n ch in at A d o r '. 343


m irii fecioarei M aria este lung de 24 de pai, larg de 9; a fost ridicat,
d u p ct se spune, de o principes catolic m aghiara2. A re trei altare. n al-
1 T raducerea s-a fcut d u p textul italian p u blicat de G . Clinescu n D ip l. Ital. , II,
p p . 343 352. _ . . .
2 Socotit a fi M argareta, prim a soie a lu i A lexandru cel Bun.

177

www.dacoromanica.ro
ta ru l cel m are se afl chipul fericitei fecioare cu fiul < s u > n brae, n p a r
tea d re ap t, Sf. Francisc, care prim ete stigm atele i Sf. A n to n de P ad o v a;
n p a rte a stng, A v ram care i sacrific fiul, bogatul cel ru cu L azr
< z c n d > sub m as, iar deasupra este p rin tele ceresc. Aceste p ictu ri abia
se recunosc d in cauza vechim ei; celelalte dou altare snt com plet distruse
de ap, deoarece biserica a sta t descoperit, i chipurile se recunosc cu
greu . . . .
[U rm eaz nirarea obiectelor de cult fo arte srccioase. Se m enio
neaz il dou clopote care snt aezate n biseric p e dou grinzi, clo p o tn ia
p. 344 drm ndu-se . . .
n acelai ora al B acului se afl biserica p aro h ia l n ch in at Sf. N i-
colae este fcu t din lem n, lung de 14 pai, larg de 6; n care nu se m ai
face slujb fiin d p rsit cu to tu l. A re un a lta r cu chipul sfntului N icolae;
se m ai afl acolo un clopot de m rim e m ijlocie i un altu l mic . . .
L a Bacu, case de catolici snt 112, suflete snt 145, de m p rtit 380
(?)3 n grija p rin te lu i m aghiar B althasar.
C ase de schism atici snt circa 130, iar suflete circa 500. < S n t> trei
biserici i o m nstire unde snt ruteni, n num r de trei.

IA I

Biserica din Iai, care este n ch in at A d o rm irii fericitei fecioare este


de lem n, cu tem elii de p ia tr ; a fost sfin it de episcopul de B acu V ale-
ria n 4, m preun cu celelalte, n anul 1612, la 19 noiem brie. Este lung de 10
pai, larg de 6. A re un singur a lta r, de lem n au rit; la m ijloc se afl chipul
Sf. M aria m are; la dreap ta, Sf. P etru , la stnga, Sf. P avel. P e ui, la d reap ta,
este Sf. L aureniu, la stnga, Sf. tefan; n p ri, la d re ap ta, Sf. Francisc,
la stnga, Sf. A n to n de P ad o v a. n p a rte a de deasupra la d re ap ta, Sf. Iachint,
la stnga Sf. Francisc X av ier. S n t dou clopote, unul m are, altu l m ijlociu i
tre i clopote m ici p en tru n lare a otiei;
[Se nir obiectele de cult: a p o i . . . ] S n t i p a tru vii care snt ngrijite
de m ireni catolici.
C ase de schism atici snt 15 000. Suflete, vreo 60 000, biserici 45 i 4
m n stiri. U n a < e ste > de ruteni n care snt vreo 25 de clugri. C elelalte
snt greceti5 stn d n fiecare vreo 10 12 clugri. M ai este i o biseric ar-
3 T rebuie s fie o greeal n text, n loc de 80.
4 V alerian Lubieniecki, provincial n T ransilvania, apoi vicar n tim p u l episcopatului lui
G eronim o A rsengo. C u sp rijin polo n a fo st n u m it episcop de Bacu la 18 ap rilie 1611, n
ciuda opoziiei m aghiare. P en tru p u rt rile sale vezi i relaia lu i Q u irin i din Cltori, IV ,
p .. 49 .u. P en tru n u m irea sa, vezi V . V a siliu n D ip l. Ita l., II, p . 10, 18 i I. C. F i 1 i 11 i,
D in A rh iv e le V atica n u lu i I, p p . 91 92.
5 O rtodoxe.

178

www.dacoromanica.ro
m eneasc; p aro h u l este sub ascultarea bisericii rom ane. Casele6 snt n num r
de 60, suflete snt 222. D om nul i are reedina n acest ora; el s-a a r ta t
i se a ra t n to ate m prejurrile cu bune sentim ente fa de catolici i
n deosebi fa de clugrii lo r7. n acelai ora i are de asemenea ree
d in a arhiepiscopul schism atic8 n u trin d i el in ten ii bune fa de catolici.

HUI

Biserica oraului H ui, fiin d cld it din nou, nu se tie crui sfn t va
fi fost n ch in at. E ste de lem n, acoperit cu paie, lung de 14 pai, larg
de 4. A re un singur a lta r n fin d N aterea Sf. Fecioare, coborrea lui
H risto s de pe cruce i pe Sf. M aria cea m are. A d m in istraia o are preotul '. 345
M ihai K enbo. Case de catolici snt la H ui 81; Suflete < s n t> 480; p en tru
m p rtan ie 295.
In tr-u n sat nu m it A lbeti9, la dep rtare de p a tru m ile de H ui, pe d ru
m ul spre t ta r i10, snt 10 case de catolici; suflete 56, de m p rtit 27. n
m ahalale snt case de schism atici 110; suflete 411, biserici 4 i o m nstire,
n care locuiete episcopul schism atic.

VASLUI

Biserica acestui ora care a fost cap ital a provinciei i reedin dom
neasc este ru in at etc.; [obiecte de cu lt]. Case de catolici snt 6; suflete 25,
de m p rtit 24.
Case de schism atici < s n t> 230; suflete, circa 700; 4 biserici. U n a a r
meneasc.

B R L A D

N u se tie crui sfn t este n ch in at biserica din B rlad. Este de lemn,


acoperit cu paie, lung de 10 pai, larg de 4. A re un singur a lta r cu chi-

6 D e catolici.
7 V asile L upu se afla ntr-o faz favorabil catolicism ului. In acest m om ent, el avea
p e lng sine p e g in erele" su, A m brosio G rillo, care ocrotea p e m isionarii conventuali ai
Propagandei. T o tu i dom nul era foarte treaz la p u rt rile acestora, p e care le condam na cu
h o trre, ca i M atei Basarab dealtm interi.
8 M itro p o litu l V arlaam .
9 A lbafalo, p robabil A lbeti, azi inclus n oraul H u i.
, 10 A dic spre rsrit.

179

www.dacoromanica.ro
p u l lui H risto s cu <cele 2 > M arii; la d reap ta, Sf. P e tru ; la stnga, Sf. P a -
vel. A re . . . etc. un clopot.
Case de catolici, 25; suflete, 120; de m p rtit, 80. N u exist p aro h .
C ase de schism atici snt 150; suflete 430; biserici, 6.

GALAI

Biserica din G alai, nu se tie crui sfn t este nchinat, este de lemn,
acoperit cu indril. A re un a lta r cu chipul M aicii D o m n u lu i11, al Sf. D o-
m inic i al Sf. E caterina din Siena; n d re ap ta Sf. N icolae, n stnga Sf. M ar
tin . Este lung de 16 pai, larg de 7 . . . etc.
C ase de catolici snt 13; suflete, 63; de m p rtit, 48. N u este paroh.
Case de schism atici snt 3 00012 (!), socotindu-se aici i turcii i celelalte
neam uri. Suflete, 1 300. ase biserici i o m nstire a grecilor13 unde stau 8
clugri.

COTNARI

Biserica de la C o tn ari < e > de zid, este n ch in at A dorm irii fericitei


Fecioare. S nt trei altare. L a a lta ru l cel m are este chipul lui H risto s rstignit
pe cruce, cu sfintele M arii14; deasupra este B una Vestire, la m argine este n-
m o rm n tarea fericitei fecioare; de o p a rte i de alta stau apostolii, la dreapta
Sf. P etru , la stnga Sf. P avel; altu ri, Sf. L au ren iu i Sf. tefan. L a cellalt
altar, la d re ap ta este chipul Sf. E caterina cu ro a ta . L a al treilea alta r
p. 346 este zu g rv it Sf. Treim e. Biserica este lung de 23 pai, larg de 10.
A re o clo p o tn i cu trei clopote, unul m are, unul mic, cellalt m ijlociu < i>
p a tru clopoele p en tru n lare a otiei. S n t15 / / etc. 18 vii < i> dou
case.
A fa r din ora, p rin tre vii, este o biseric n ch in at Sf. U rb an , lung de
12 pai, larg de 5. A re un altar, num ai cu chipul Sf. U rb a n la m ijloc, la
d re ap ta Sf. N icolae, la stnga Sf. M artin cu cei p a tru evangheliti, snt
acolo dou clopote m ijlocii i biserica este de zid. P a ro h este p reo tu l M ihai,
un sas.

11 M adona d e l Rosario. n legtur cu devoiunea rozarului introdus m ai n ti de


dom inicani i reluat apoi de contrareform .
12 Probabil 300, ceea ce ar corespunde cu cifra 1 300 de suflete d in text.
13 M nstirea Sf. N icolae, lng G alai, nchinat P atriarhiei d in C onstantinopol.
14 Lim m agine del -j- fisso con le M a ria (adic Fecioara i M a ria M agdalena prezente
la r stig n ire).
15 U rm eaz lista obiectelor de cult, toate de argint i de m tase.

180

www.dacoromanica.ro
T o t n tre vii este o biseric de zid, n ch in at Sf. L eonard, lung de 7
pai, larg de 4; are la m ijloc chipul lui H ristos pe cruce16, la d reap ta, Sf.
L eonard; la stnga, Sf. L eo p ard 17.
Case de catolici snt n ora 47; suflete 260 iar de m p rtit, 180.
Case de schism atici < s n t> 120; suflete vreo 480. A re dou biserici.

A M G E I18

Biserica din Am gei este de lem n, n ch in at prea Sf. treim i.


Lung de 8 pai, larg de 4, are un clopot mic . . . e t c .. . . este un singur
a lta r cu chipul Sf. E caterina cu roata.
Case de catolici snt 16; suflete, 102; de m p rtit, 80.
Case de schism atici, 20; suflete, 130. A u o biseric.

H R L U

Biserica acestui ora este ru in at i i-au rm as num ai zidurile; nu se


tie crui sfn t a fost n ch in at; este lung de 15 pai, larg de 5, a r e . . .
e t c . . . . dou clopote m ijlocii.
Case de catolici, 4; suflete, 16; de m p rtit, 10. Pe vrem uri erau peste
o sut de case.
Case de schism atici, 350; suflete vreo 1 200; biserici, 5019.

SU C E A V A

n acest ora snt dou biserici de zid. C ea care este n fa a pieei este
n ch in at B unei-vestiri i este lung de 22 de pai, larg de 7. A re 3 altare,
cel m ai m are (care este de lem n) a fost rid icat de p re a lum inatul dom n Ie
rem ia M ovil; este aurit.
La m ijloc se afl rstignirea lui Iisus H risto s cu < S f.> M arii i ngerii
cu p o tirele care i prim esc sngele; la d re ap ta, Sf. P etru , la stnga, Sf. P a-
vel; pe ltu ri, chipul M n tu ito ru lu i i al fericitei fecioare. n p a rte a de sus
se afl n co ro n area fericitei Fecioare i B una-vestire. n al doilea a lta r care
este n ch in at zm islirii p re a Sf. Fecioare, se afl chipul acesteia. n al trei
lea, care este n ch in at Sf. N icolae i care ap arin e friei dei P reccari"20 este
16 Scris: -\-fis s -e ( = crocefissione). A dic: rstignirea lu i H ristos.
17 Leopardo = Leobardus.
18 M agi.
19 C ifra greit.
10 Conjraternit de Preccari, oare Beccari = m celari?

181

www.dacoromanica.ro
chipul Sf. Sebastian; celelalte chipuri nu se p o t recunoate. A colo snt trei
347 clopote m ari / / . . . etc. Se m ai afl aici o cas cu grd in a sa de za rz a v a t.
Biserica cealalt, care se gsete n ap ropierea p a la tu lu i dom nesc, este
de zid i este n ch in at p rea Sf. Sacram ent. Este lung de 20 de pai, larg
de 10, are trei altare, ale cror chipuri snt terse cu to tu l; snt dou clopote,
unul m are, altu l m ijlociu. A re 9 vii i o cas cu g rd in a sa de z a rza v at.
Case de catolici snt 12; suflete, 50; de m p rtit 26.
Case de schism atici, 550; suflete, 3 400; biserici 16 i o m nstire21, unde
st vicaru l m itro p olitului, fiin d aici reedina acestuia.
Case de arm eni snt 400; suflete vreo 2 000. A u trei biserici i o m
n stire n a fa r de ora, n care i are reedina episcopul < lo r > cu doi
p reo i.

B A IA

Biserica din B aia este de zid < e > n ch in at A d o rm irii fecioarei M a


ria. A fost rid icat de p rea lum inatul dom n A lex an d ru 22 d u p cum se vede
d in tr-u n e p ita f23 n corul acelei biserici, pe stnga i care are u rm to ru l cu
p rin s: n anul D om nului 1410, s-a n ch in at aceast biseric n cinstea fe
ricitei fecioare M aria ; a fost rid ica t de p rea lum inatul p rincipe A lexandru
voievod o d at cu m nstirea din B aia24. S oia sa M arg areta de sfn t am in
tire este n g ro p at sub cristeln i". Biserica este lung de 30 de pai, larg
de 10. S nt 4 altare. L a altaru l cel m are este chipul fericitei Fecioare, la
d re a p ta sfn tu l P etru , la stnga sfntul Io a n ; deasupra, p rea sfn ta Treim e.
A l doilea a lta r, care este n ch in at sfintei E caterin a cu ro a ta , are la m ijloc
chipul ei, la d re a p ta sfn ta V a rv a ra , la stnga sfn ta D o ro tea, deasupra nco
ro n area fecioarei M aria. L a al treilea a lta r, care este n ch in at sfntului N i-
colae, n m ijloc, este Isus, pe cruce, deasupra A dorm irea fecioarei M aria i
v ia a acestui sfnt.
L a al p a tru le a a lta r este chipul fecioarei M aria cu fiul n b ra e ; nate
rea lui H risto s i adorm irea M riei. M ai este < i> o capel n ch in at prea
sfintei T reim i, care ap a rin e dom nilor G ross25, sai; e lung de 8 pai, larg
de 4 pai i ju m tate. S n t . . . etc. [obiecte de cu lt m ulte din ele de argint
i de m tase] . . . 5 vii. O cas cu p iv n i 26. L a C o tn ari are dou p iv n ie
cu dou case.

21 M nstirea episcopal din Suceava, Sf. G heorghe.


22 A lexandru cel Bun.
23 R edat i de Baksic i de B andini.
24 M onaslerio m oldavicense, . . . Baia era num it i M oldavia.
26 Sig-ri G rossol = G rosul, form rom nizat.
26 Cantina.

182

www.dacoromanica.ro
M ai este i o alt biseric a far din ora, nchinat sfntului P etru,
< e > de zid; fiin d ru in at din vechim e, slujete d re p t biseric sacristia, care
este lung de 10 pai, larg de ase, cu un singur a ltar, f r icoane. n sus-
nu m ita < c a p e l > , nchinat p rea sfintei Treim i, la a lta r este n fiat prea
sfn ta Treim e, n coronarea fericitei fecioare, la d re ap ta sfntul T om a care
atinge coasta lui H ristos, la stnga nvierea. P aro h este preotul G heorghe
G ross27.
Case de catolici, snt 44; suflete, 215, de m p rtit, 133.
C ase de schism atici, 180; suflete, vreo 600. S nt 4 biserici.

IR E T

Biserica din iret era de zid, lung de 18 pai, larg de 8, nchinat


p rea Sf. sacram ent; a fost distrus de voievodul tefan28 la cererea episco-
p ilo r schism atici, din cauza m ultelor m inuni care se svreau acolo; a fost
acolo o m nstire de dom inicani, acum nu se m ai gsete nici un catolic; se
m ai v d nc urm ele acestei biserici lng care este o fn tn unde s-au
gsit pe o b u cat de p n z 29 trei p ictu ri de snge i vestindu-se printele,
s-au dus n procesiune i au dus-o la biseric, unde s-au petrecut m ulte m i
nuni i m uli schism atici au trecu t la credina catolic: i n ziua de astzi
acest loc este in u t n m are cinste, chiar de ctre schism atici. S fie vreo
46 de ani de cnd s-au petrecut cele spuse m ai sus30.

N E A M 31

Biserica de la N e am este de lem n cu tem elia de p ia tr ; este nchi


n a t p rea Sf. T reim i, fericitei fecioare i Sf. N icolaie. A fost sfin it de
n lim ea sa episcopul Q uirini n ziua Sf. M a rtin 162932. Este lung de 15
pai, larg de 6 i jum atate. La m ijloc are un singur altar, cu chipul lui
Isus pe cruce, la m ijloc, fericita fecioar cu fiul, deasupra p rea Sf. reim e,
la d re ap ta Sf. Io an ; la stnga Sf. N icolae. M ai snt alte dou chipuri de stil

27 Giorgio Gross a fost sfin it p re o t n 1641, de arhiepiscopul de Sofia Pietro,


D eodato Baksic.
28 tefan Rare, dom n al M oldovei (1551 1 5 5 2 ).
29 In u n p ezzo d i tela d i una V ergine (? )
_ 30 D eci p rin 1597, m om ent de ofensiv a catolicism ului, care folosea acest m ijloc de
influenare a p o p o ru lu i. V ezi i relaia lu i Barsi, p . 81.
31 N e m z = T rg u l N eam .
32 E roare. Q u irin i a m u rit n 1603. Este vorba de episcopul polon Fedro (1628
16 3 3 ).

183

www.dacoromanica.ro
ru tean, nu se tie ce sfini nfieaz. A r e . . . etc. 5 clopote, dou m ari,
do u m ijlocii i unul m ic; dou p e n tru n lare a p re a Sf. Sacram ent. < A re
i> dou vii. A m ai fost a biseric n ch in at fericitei Fecioare, era de lemn,
cu tem elia de p ia tr , lung de 20 de pai, larg de 7, cu trei altare. A fost
distrus de v n t de m uli ani ncoace.
Case de catolici snt 17; suflete, 85; de m p rtit 65. P a ro h < e > p
rintele Sigism und33, polonul, case de schism atici, 120; suflete, 470; dou bi
serici.

P IA T R A

Biserica d in P ia tra este distrus; era de lem n, lung de 8 pai, larg


de 5, nu se tie crui sfn t era n ch in at. A vea un singur altar, p ic ta t cu
n v ierea lui C hristos. A r e . . . etc. un clopot distrus de trsn et. U n clopo
el mic.
Case de catolici snt n num r de 3; suflete, 10; de m p rtit, 6.
Case de schism atici, 60; suflete, 280; o biseric.

SA BA O A N I

Biserica d in S boani este de zid, n la t d u p cum se spune de doam na


M arg areta i n ch in at A dorm irei Fecioarei M aria. N u se tie dac a fost
sfin it. E ste lung de 21 de pai, larg de 8, snt trei altare, n cel m are
este n f i a t Isus pe cruce cu sfintele M arii, la d re a p ta Sf. P etru , la stnga
Sf. P av el. L a al doilea a lta r este A dorm irea fecioarei M aria, la cellalt M n-
tu ito ru l cu dou alte chipuri, care nu se m ai cunosc. A re e t c . . . . dou clo-
. p ote, unul m are, cellalt m ijlociu; un clopoel p e n tru n lare. O cas.
Case de catolici snt 45; suflete 243; de m p rtit, 152.
C ase de schism atici, una, suflete, cinci.

TAM AAN I

Biserica d in T m ani este n ch in at A dorm irei fecioarei M aria ; este


de lem n, aco p erit cu paie, lung de 8 pai, larg de 6; are e t c .. . .
Case de catolici snt n num r de 14, suflete 63; de m p rtit 44.

33 P e n tru p u rt rile acestuia i m oartea sa, vezi B a n d i n i, Codex, p . 199 i n voi. de


fat p p . 326 327.

184

www.dacoromanica.ro
LICUENI 34
N u este biseric, snt ase case de catolici, suflete 30, de m p rt
it 22.

R C H IT E N I35

Nu este biseric, case de catolici snt 38, suflete 220, de m p rt


it 142.

A G IU D E N I36

Biseric nu este. Case de catolici snt 22, suflete 111, de m p rtit


70. Aceti catolici snt cu to ii n grija bisericii din Sboani, unde n clipa
de fa n u este paro h .

ROMAN

Biserica din R om an este de lem n i nu se poate sluji n ea, fiin d ruinat.


A re hram u l Sf. M aria m are; snt dou altare. n altaru l cel m are este chipul
fecioarei M aria, n d re a p ta Sf. P etru , n stnga Sf. P avel. L a al doilea a lta r
sn t aceleai chipuri. Biserica este lung de 15 pai, larg de 7, a r e . . .
e t c . . . . trei clopote, unul m are, cellalt m ijlociu. U n clopoel p en tru nlare.
A re dou vii i o cas; n clipa de fa nu este paroh.
Case de catolici, 7; suflete 37; de m p rtit, 18; n acest ora au
fo st pe vrem uri dou biserici de p ia tr p en tru catolici, u n a era a ungurilor,
cealalt a sailor.
Case de schism atici snt 250; suflete, 1 200. ase biserici cu o m nstire,
unde i are reedina episcopul din acest ora.
Case de arm eni, 80; suflete, 360; au o biseric.

FR O A N I

Biserica din F ro an i este de lem n, acoperit cu paie, nchinat fericitei


Fecioare, lung de 12 pai, larg de 5.
n a lta r este chipul fericitei fecioare i un crucifix; are o cas.

34 Leces, poate fi i Li {ea la E . de Rchieni.


35 D orna ( = D u m a) cf. la A . P atai n 1743 ( D ip l. Ital., IV ) D u m a falva sau
R chieni". D u m a este o tlm cire a cuvntului rchit.
36 G uide ( = G iu d e ).

185

www.dacoromanica.ro
Case de catolici, 64; m ai sn t nc dou sate sub ngrijirea acestei bise
rici, unul se num ete P o x o (?^37 unde snt cinci case de catolici, cealalt se
chem B ogdana38 unde snt douzeci de case de catolici. Suflete snt cu to tu l
459; de m p rtit, 282. S n t n grija paro h u lu i din Bacu.

< T R G U > T R O T U

B iserica din < T rg u > T ro tu este de p ia tr , n ch in at Sf. N icolae,


lung de 28 de pai, larg de 8. N u se tie dac este sfin it; are e t c . . . .
o vie, o cas i o cldare de f cu t bere. Este un singur a lta r cu chipul
fericitei Fecioare, al Sf. N icolae, al Sf. P e tru i al Sf. P avel. P a ro h este preo
tu l tefan, m aghiarul. La d ep rtare de dou < m ile?> era o alt biseric,
unde nu au m ai rm as acum dect zidurile. N u se tie crui sfn t a fost
n ch in at, este lung de 13 pai, larg de 7; n interior, pe perei i acolo
unde era a lta ru l cel m are se v d chipurile apostolilor, ale p ro feilo r, al sfn-
tu lu i L aureniu, al Sf. tefan, al Sf. Vasile, un ecce hom o i snt m ulte
altele care, fiin d pe jum tate distruse, nu se m ai cunosc. P e un deal din
v ecin tatea acestei biserici este o alta , distrus, to t de lem n, lung de 10 pai,
larg de 9 n ch in at Sf. C osm a i D am ian. L a aceste dou biserici, dup cum
afirm a tt catolicii ct i schism aticii: ap rea o lum in39 i m ai ales n ziua
vinerei m ari; n biserica din vale, au n ceta t de a se n g ro p a catolicii notri
de acum 14 ani.
Case de catolici la T ro tu snt n n u m r de 22; suflete, 100; de m
p rt it, 58.
Case de schism atici, 45; suflete, 133. S n t dou biserici de ale lor.

S T N E T I40

Biserica din Stneti este de lem n, acoperit cu paie < e > nchinat
duhului sfnt, < e > lung de 8 pai, larg de 4. Este un singur a lta r cu
Iisus pe cruce, n d re a p ta fericita Fecioara, n stnga chipul Sf. Io a n evan
ghelistul. A r e . . . etc. un clopot m ijlociu. U n clopoel p en tru n lare, doi
p ra p u ri de p n z.
Case de catolici snt 16; suflete 71; de m p rtit, 41.
Case de schism atici < s n t> 7; suflete, 28.

37 A dic: Pozzo = F ntnele, la Va m il de Bacu ( B a n d i n i , C o d e x).


38 B ogdan, vezi la B andini: B ogdan falva = V alea Seac. In acelai sens, cf. la nord
d e g a ra V alea Seac, localitatea F u n d u l lu i Bogdan.
39 P en tru aceste m in u n i vezi m ai jos relaia lu i B ernardino de V alentinis.
40 Steneti, sat ju d . Bacu.

186

www.dacoromanica.ro
MANETI 41

Biserica din M neti este de p ia tr , n ch in at Sf. N icolae, lung de 15


pai, larg de 6, s-ar p rea c a fost sfin it, d ar nu se tie de cine. S nt
trei altare. La a lta ru l cel m are snt diferite chipuri, m ai ales deasupra unui
(?) crucifix, Ju d ecata de apoi i Iisus42 cnd in tr n Ierusalim . La al doilea
este chipul Sf. N icolae, de cealalt p a rte Sf. E caterina cu ro a ta i un alt chip
care nu se cunoate ce este. L a al treilea, un crucifix la m ijloc, la d reap ta
fericita fecioar, la stnga Sf. Io a n E vanghelistul. Biserica are . . . e t c .. . .
[U rm eaz enum erarea obiectelor de cu lt.]
Case de catolici < s n t> 8; suflete, 43; de m p rtit, 29; la G rozeti43
care se afl sub ngrijirea acestei biserici snt 3 case, suflete 13, de m p rtit
6. Case de schism atici 7; suflete, 30.

V A L E A SEA C A 44

n acest sat nu este biseric. El este n grija paro h u lu i din T rotu; snt 11 P* 351
case, suflete 48, de m p rtit 34.

LUCACETI

Biserica din Lucceti este de lem n, n p a rte descoperit, iar o p arte


a czu t la p m n t, este n ch in at Sf. N icolae. Lung de 11 pai, larg de 5,
are e t c . . . .
Case de catolici snt 12; suflete, 54; de m p rtit, 29.

SO LO N

Biserica din S olon este de lemn, acoperit cu paie, e nchinat A dor


m irii fericitei fecioare. Lung de 7 pai, larg de 5, are un singur altar, la
care este n f ia t p re a Sf. Zm islire, de o p a rte Sf. V a rv a ra i Sf. D orotea,
de cealalt p a rte , Sf. tefan, rege al ungurilor, un ecce hom o", fericita
Fecioar i Sf. Ioan. A re e t c . . . . un clopot m ijlociu, doi clopoei p en tru
nlare.

41 M anfalon ( = M a n falv a ). A zi contopit cu satul B b u a com. D ragom ireti.


42 In text Ch'tesa, citire greit n loc de G iesu.
43 Gorza falia (corect: fa lv a ).
44 Valsake. In Bacu sn t m ai m u lte sate cu aceast num ire. A ici este vorba, probabil,
de satul d in fosta plas T azlu.

187

www.dacoromanica.ro
Case de catolici < s n t> n nu m r de 21; suflete, 122; de m p rt
it, 77.
n ziu a de 12 aprilie s-a sfrit v i z i t a i a . . . S nt 27 de locuri i orae
unde se gsesc catolici; n ele snt 24 de biserici. S n t ase p reo i de m ir,
4 clugri m isionari, i fiecare biseric are un slujitor m irean care, acolo
unde nu este p reo t, an u n cu prileju l fiecrei zile de srbtoare, srbtorile
i p osturile i citete evanghelia. Case de catolici snt aproape 1 050; su
flete 5 000.

www.dacoromanica.ro
STANISLAW OSWIECIM
(1606 1657)

N o b ilu l polon Stanislaw O sw iecim aparinea unei fa


m ilii bogate din orelul K rosno p e O der, avnd legturi strnse cu casa hatm anului Koniec-
polski. Stpnind dom eniul nobiliar K unow , el sem neaz n lim ba latin Stanislaus de K u-
now a". M u lu m it averii sale a p u tu t s aduc m eteri d in Ita lia p e n tru cldirea bisericii
fam iliei sale la K rosno. A fost un cltor pasionat, a vizitat P arisu l i alte orae din apusul
E uropei, lsnd interesante descrieri de cltorie cuprinse n m em oriile sale, care m erg de la
1643 la 1651.
In rile rom ne a trecut n 1643 cu p rile ju l soliei lui N icolaie Bieganowski postelnic
de L iov trim is n acel an de regele V ladislav al IV -lea la C onstantinopol p e n tru a anuna
sultan u lu i Ibrahim I victoria po lo n ilo r asupra ttarilor. D in relatarea sa rezult c fcea i
el pa rte d in solie.
M em oriile sale au fost publicate de W . Czerm ak sub titlu l: Stanislai Oswiecim diarium
1643 1631, n colecia Scriptores rerum P olonicarum ", X IX , Cracovia, 1907.
Istoricul rom n P . P . Panaitescu a extras relaia cltoriei lu i O sw iecim n rile ro

189

www.dacoromanica.ro
m ne i a publicat-o n traducere n lucrarea sa Cltori poloni, pp. 53 55 m preun cu o
scurt prezentare bibliografic (p. 5 3 ).
R ela(ia lu i O sw iecim cuprinde date priv ito are la prim irea soliei lu i N icolae Bieganow ski
de ctre V asile L upu.
D e O sw iecim s-a ocupat n afar d e W . Czerm ak, I. H r(y c z ) n lucrarea P raw dziw a
H istoryczna w iadom osc slawnego rodzenstw a O& wiecimow (A devrata inform aie istoric
despre vestita fa m ilie a O tviecim ilor), Cracovia, 1873.

www.dacoromanica.ro
TRECEREA SOLULUI P O L O N
B IE G A N O W S K I P R I N M O L D O V A
I A R A R O M N E A S C 1

1643

1643 septem brie, 23. T recnd N istru l am g- P- 53


sit la v ad pe p rclab u l H o tin u lu i, care l atep ta pe sol2 cu cteva zeci de
c l rei. U rn d u -i bun venit l-a condus p n la H o tin , i chiar p n la gazda
ce-i era p re g tit . P rclab u l a a r ta t m ult politee n cuvinte i n cere
m onii, d a r fo a rte p u in n fa p te , m ai ales n ce privete h ran a, cci n acel
loc ju m tate d in tre ai n otri au rm as flm nzi.
Pe to t drum ul de la H o tin p n la Iai ne-au cluzit clraii (pe
acetia i ine dom nul M oldovei n deosebite orae p en tru unele slujbe grab
nice). n a in te a fiecrui ora ne ieeau n n tm p in are prclabii, peste to t au
fo st o m ulim e de cerem onii, d a r cele de treb u in adic h ran a a tt p en tru

1 D up P. P. P a n a i t e s c u , Cltori p o lo n i n rile rom ne, p p . 53. i urm .


A ceast cltorie a solului este descris de Stanislaw Oswiecim , care l nsorea, desigur, ca
m em bru al soliei.
2 N icolae Bieganowski, podstolnic de Liov.

191

www.dacoromanica.ro
oam eni ct i p en tru cai erau i m ai reduse ca n H o tin . La cinci m ile
n ain te de Iai ne-au n tm p in a t vistierul3 m preun cu vreo zece persoane
trim ise < d e d o m n > . El a a r ta t c dom nul4 ateapt cu bucurie pe sol.
D u p aceea, ne-au m ai ieit n ain te n drum p a tru steaguri de oteni, p e
lng care erau m uli b rb ai de seam, senatori i dregtori ai rii M oldo
vei. Ei atep tau m ai de m ult pe sol la o ju m tate de m il de Iai i cnd
s-au n tln it, i-au u ra t bun sosit din p a rte a dom nului. D u p aceea l-au n
soit p n la Iai, oraul de scaun al dom nilor M oldovei, la casa cancelaru
lui (care se num ete logoft5 n lim ba m oldoveneasc), unde se pregtise
g azda p en tru sol. Pe drum , solul a fost tr a ta t cu m ult cinste i a fost
n tm p in a t de o m are m ulim e de oam eni. / / T otui, dup a tta pom p i
strlucire, ne-au trim is o m ncare de sear ce se p o triv ea p rea p u in cu felul
cum fuseserm p rim ii; apte gini, un berbec i dou buci de carne. A bia
am n cep u t s v ad n adevr iretenia m oldoveneasc.
A doua zi dom nul a trim is la sol ntrebndu-1 cum o dusese pe dru m
i cnd ar dori s vin la dnsul. Solul a rspuns m ulum ind i a spus c
deoarece se grbete n c l to ria sa la P o a rt roag s fie p rim it n audien
chiar n acea zi.
D eci dom nul a trim is d u p sol, la curtea unde era n gazd, o caret
fo arte frum oas se vede c era lu crat n P olonia tras de ase cai
turceti, n care erau doi boieri de seam. Pe acetia solul i-a re in u t num ai
p u in vrem e la dnsul, n tim p ce suita noastr se pregtea, m brcndu-se
n b ln u ri de rs i de sobol. D u p aceea, urcndu-se n caret, a p o rn it
spre cu rtea dom neasc. P e lng caret m ergeau ca la o sut cinci zeci de
oam eni de-ai dom nului, unii pedestrai n haine roii i ceilali m oldoveni
de to t felul. Sosind la p a la t am gsit a tt a far ct i n u n tru fo arte m uli
oteni: boieri m oldoveni, ieniceri turci, clrai, pedestrai m brcai n rou,
asemenea pedestrim ei noastre i m uli ali oam eni. n fa a pragului la care
s-a o p rit careta, atepta m arealul6 cu un toiag n m n i n d a t ce s-a co-
b o rt solul, l-a condus m preun cu cei care veniser cu el n caret n tr-o
cam er m are pe care ei o num eau d iv a n " (adic sala de sfat sau jude
cat). A ceast cam er era p lin de diferite persoane, boieri de curte ai dom
nului. D u p aceea, i-a dus n tr-o cam er m ai m ic, n care stteau de ju r
m p reju r, de o p a rte turci cu tu rb an e fo arte deosebite pe cap, de ali dre
g to ri ai rii. n sfrit am ajuns n tr-o a treia cam er unde stetea dom nul
ca un m o n arh pe tro n i n fa a lui erau civa senatori7. C n d a in tra t solul

3 V istieru l Iorga, v ru l lui V asile vod L upu (1643 m artie 1644 septem brie).
4 V asile L upu.
5 T odiraco Ianovici, m are logoft (1643 16 5 0 ).
8 M arele postelnic, A postol C atargiu (1635 ianuarie 1643 m artie).
7 M ari boieri.

192

www.dacoromanica.ro
n acest d ivan sau cam er, n d a t s-a rid ica t dom nul n picioare, d ar nu
s-a clin tit, atep tn d ca acesta s vin ctre dnsul. Solul, ns, socotind c
lucrul nu ar fi spre cinstea lui i a nsrcinrii ce avea, v z n d c dom nul
sttea pe loc, s-a o p rit i el la m ijlocul cam erii. O bservnd aceasta, dom nul
s-a co b o rt de pe tro n u l su i i-a d a t m na. D u p ce dom nul i-a u ra t bun
sosit, l-a n treb a t solul dac audiena trebuie s aib loc n picioare i rs-
p u n zn d dom nul c n picioare, n d a t l-a salu tat din p a rte a regelui8 i a
castelanului C racoviei9 i i-a d a t scrisorile lor. D om nul lundu-le a n treb a t
de sn tatea regelui i a hatm an u lu i i dup aceea // s-a aezat din nou p . 55
pe tro n o ferin d i solului un scaun. D eoarece cel din ti i-a acoperit atunci
capul i n -a spus solului s fac la fel, acesta f r s stea m u lt pe gnduri
i s m ai atepte p o ftea l i-a pus i el cum a n cap.
A a a fcu t i n alte m p reju rri to t astfel i acum i-a p o triv it n tru
to ate felul de a fi dup al dom nului. M reia dom nului era un lucru n
ad ev r vrednic de p riv it, n tru to ate era vrednic de adm iraie. n tre altele
avea pe dnsul o h ain m podobit, a tt de m rea, n ct n-ai p u tea vedea
una ca aceea nici la sultanul turc i nici la vreun a lt m onarh. M ateria din
care era cro it, m i se p are c era altem b as"10, pe care erau bro d ate n aur
flo ri n alte de un deget; avea dou perechi de n astu ri (paftale) de diam ante
splendide, se nelege c erau de fo a rte m are p re . H a in a era cptuit cu
b lan de sam ur, care desigur trebuia s fie p o triv it cu r e s t u l . . .

ntoarcerea

23 decem brie 1643. [S crisoare] din Focani la g ran ia d in tre a ra R o


m neasc i M oldova. Solul, term in n d cu bine solia sa, se grbete s se
n to arc la dom nul castelan al C racoviei, binefctorul nostru. D u p ce am
trecu t D u n rea, am a v u t m ult b u n v o in din p a rte a dom nului rii R o
m neti11, m ai ales la T rgovite, unde ne-a p rim it el nsui i ne-a tr a ta t cu
fo arte m ari dovezi de cinste, iar la urm ne-a i d ru it a tt pe sol, ct i
pe noi to i. D ei d arurile nu erau p re a bogate, fiecare dintre noi am p rim it
cte zece coi de atlas i nu din cel m ai bun, totui am fost m ulum ii din
cauza bunv o in ei lui. L a fiecare conac, chiar dac erau lo caliti mici, ne
n tm p in au ctev a steaguri de oteni i trebuie s recunosc c dom nul rii
R om neti are o m ulim e de oteni buni de lu p t i fo arte bine rnduii.
D ac D um nezeu ar v rea s m ai in vrem ea frum oasa de care ne-am bucu
ra t n to t drum ul, vom fi la B ar n d a t dup anul nou.

* V ladislav al IV -lea (1632 1 6 4 8 ).


9 Stanislaw K oniecpolski, totodat m are hatm an.
10 Stof turceasc esut cu aur n relief.
11 M atei Basarab.

193

www.dacoromanica.ro
PETRU BOGDAN BAKSIC
(c. 1601 1674)

P etru B ogdan BakiSic (B aksev) sau P ietro D eodato


BakiSic, cum obinuia s i se spun italienete, s-a nscut n tre anii 1601 i 1603 la Chi-
prova (C ip ro v ac), cea m ai nsem nat aezare catolic d in B ulgaria, unde avea s se afle re
edina de fa p t a episcopului catolic de Sofia, creat m ai n ti n 1601.
In 1612, B aklic a in tra t la m nstirea m in o riilo r observani din C hiprova, unde s-a
clugrit n 1617 1618. i-a desvrit studiile la Rom a, n C olegiul Clem entin i n m
nstirea A racoeli (1 6 2 8 ), colabornd cu R afael Levakovic la editarea crilor liturgice n lim ba
slavon.
R entors n B ulgaria, a fost n u m it n 1631 custode al B ulgariei, cci n tim p u l pstoriei
episcopului Ilie M arinov (1622 1641) fusese creat C ustodia B ulgariei (1 6 2 4 ) desprins
de adm inistraia provinciei catolice, Bosnia, form nd o organizaie bisericeasc deosebit. Foarte
p re u it de episcopul de Sofia, M arinov, a fost ales n 1638 episcop de G allipoli i coadjutor
al acestuia, cu precizarea c i va u rm a n scaun, la m oartea lui, fr alte recom andri. Se
pare c p rin 1639, b u n a nelegere din tre cei doi p relai a fost tu lb u rat ntru ctv a i c

194

www.dacoromanica.ro
ra p o rtu rile d in tre ei se rciser. La m oartea lui M arinov, n vara anului 1641, BakSic s-a
intitu lat, n m od autom at, episcop de Sofia, fiind recunoscut ca atare. In 1642 Episcopia
de Sofia a fost ridicat la rangul de arhiepiscopie, Baksic fiind p rim u l arhiepiscop al B ul
gariei. Foarte curnd, la st ru in a sa, avea s fie creat ;i A rhiepiscopia de M arcianopol, la
care l-a recom andat, ;i n care l-a instalat p e M arco B andini, cu care a voit s m p art grija
bisericilor catolice din B ulgaria i supravegherea celor din rile noastre. U n act de m p r
eal ntocm it n 6 febr. 1644 fix a lim itele teritoriale d in tre cele dou arhiepiscopii. A u to ri
tatea noului arhiepiscop de M arcianopol se n tin d e a asupra D obrogii, precum i asupra re
giunii de la D unre, unde se m plntase, din vrem uri strvechi, erezia paulician, i excep
io n al i asupra M oldovei, n tru c t BakSic nelegea s m p art i calitatea p e care o prim ise
de V icar apostolic al celor dou Valahii, el reinnd doar a ra Rom neasc, iar M oldova
revenindu-i lui Bandini. A ceast nsrcinare i fusese anum e atrib u it acestuia, n urm a p ro
pu n erii i struinei lui BakSic, care l precedase n M oldova, n calitate de vizitator apos
tolic n anul 1641, cnd a n tocm it un ra p o rt de un interes considerabil, care a constituit,
de fapt, p rim ul jalon p en tru nsrcinarea ce avea s se dea m ai apoi lui B andini.
Cu a ra Rom neasc BakSic avea legturi m ai strnse i m ai continui. E l a venit n
anii 1640, 1641, 1648, 1651, 1653, 1670 i a lsat o serie de rapoarte despre vizitaiile
sale din 1640, 1641, 1648, 1651, 1653. In 1640 vine de dou ori. M ai n ti n august (la
24 este la Craiova, la 26 la Slatina, apoi la R m nic, A rge, C m pulung, la 1 septem brie la
T rgovite, la 3 septem brie la B ucureti), chem at de catolicii din T rgovite ca s sfineasc
biserica, p e care n s nu o poate sfini n lipsa dom nului, care tocm ai po rn ea la B rncoveni.
A adar, pleac p ro m in d s se ntoarc i i las chiar vem intele pontificale necesare p e n tru
aceast consacrare n pstrarea lui Locadello. C nd se ntoarce (la 16 octom brie e la B ucu
reti) cu gn d u l s sfineasc m ai n ti bisericua din B ucureti a lui Locadello, acesta nu
poate fi gsit, i deci nici vem intele ncredinate lui. Se zbovete, i din nou dom nul
pleac (spre h o taru l cu T ransilvania) de ast dat fr ca Bakid s se fi p u tu t duce n
audien dup cum era p o ftit, cci n u se cdea s m earg altfel dect n vem intele sale p o n
tificale. D ealtm interi, n u odat el se complace n am intirea u nor m om ente solem ne, cnd
aprea n toat m reia u nor asem enea vem inte. D eci n 1640, cnd vine n a ra Rom
neasc p rim a oar, el nu are nc nici un m andat din p artea Propagandei p e n tru p rile
acestea, ci rspunde la chem area catolicilor de aici care l rugaser s le sfineasc acea bise
ric a m nstirii catolice din T rgovite. Precum se tie, o tm o sire de biseric nu p u tea fi
fcut dect de un prelat. D a r d u p cum rezult din raport, bisericile ce trebuiau sfinite nu
erau nc p e d eplin reparate sau term inate, lucru care s-a v dit dup ce sfinirea a trebuit
am nat: a) din cauza lipsei dom nului, b ) din cauza lipsei vem intelor necesare consacrrii.
D eci nu ar fi exclus ca acea chem are la trnosire s fi fost provocat, spre a p u tea veni n
a ra Rom neasc p e n tru a studia condiiile n care aceasta ar pu tea fi adus sau readus n
orb ita m ino riilo r observani bulgari. BakSid nu era atunci dect episcop de G allipoli i coadju-
tor al celui de Sofia. C alitatea de vicar apostolic p e n tru cele dou V alahii i se confer
u lterior. In a ra Rom neasc, el se arat foarte interesat de ce i povestete despre starea rea
a bisericilor din M oldova, din cauza episcopului absenteist polon, com isarul conventual Fran-
cesco din C astro, fost m isionar i n M oldova, i se grbete chiar s sem naleze aceste fapte

19S

www.dacoromanica.ro
la Rom a. A titu d in e a sa, n general cum pnit, este totui in flu en at de riv alitatea d intre
m isionarii conventuali i clugrii observani bulgari. D ei n tr-u n loc recunoate c n bise
ricile catolice din a ra Rom neasc dom nise u n fel de libertate, clugri catolici d in orice
o rd in p u tea u veni s slujeasc n bisericile f r slu jito r oridecte ori voiau, i s plece apoi
f r nici o obligaie i dei m enioneaz prezena n trecu t a u n o r clugri franciscani
(u n g u ri), dom inicani, u lte rio r observani bulgari, i acum m in o rii conventuali, el i consider
p e acetia d in urm d re p t uzurpatori i caut s obin de la P ropagand o rdinul, i de la
M atei Basarab consim m ntul m p ririi conventului de la T rgovite n tre conventuali i
observani. C nd vine, n 1648, cu o scrisoare de la Propagand, n sensul acesta, dom nul
refuz cu h o trre u n asem enea com prom is, persevernd n acelai sens i cnd i scrie d u p
3 ani papei, lsnd la h o trrea acestuia desem narea ord in u lu i socotit m ai bun, care va bene
ficia de acel convent ce trebuie s rm n ntreg. F a de ortodoci el are o atitu d in e destul
de ptim a, criticnd clerul n general p e n tru ignorana lu i i p e episcopi cei din M o l
dova, de p re fe rin p e n tru fapte sau gesturi p e care le-a a fla t de la alii. D a r m ai m u lt
d ect acestea, l supr com paraia p e care o face n tre stilul lo r de via i cel al prelailo r
catolici chiproviceni. D espre dom ni, M atei Basarab, V asile L upu, este vorba cnd direct
nfindu-i n cursul u n o r audiene protocolare n care accentul este pus p e dovezile de
cinstire artate p re la tu lu i i indirect papei, sau al u n o r audiene cu scop precis, cnd sn t
redate rspunsurile lo r n stilul i form a folosit de dom n, de exem plu, rspunsul lu i M atei
Basarab cu priv ire la m prirea conventului, sau al lu i V asile L upu cu p riv ire la restituirea
p osesiunii T rebe a Episcopiei de Bacu cnd indirect. In tre cei doi dom ni, Baksic pare
s aib o pre fe rin p e n tru dom nul M oldovei care contrar vecinului su din a ra R om
neasc n u adm ite obiceiul ca supuii ce se nfieaz n ain tea lu i s ngenuncheze p e n tru
a-i vorbi. F a de M atei Basarab, el are u n fel de necaz n eexprim at fi, dar care transpare
n anum ite locuri, de p ild , cnd este vorba de folosirea cldirii bisericii catolice din T rg o
vite ca loc de d eteniune p e n tru prizonierii m oldoveni din 1639 sau de cazarea din ord in a
secretarului p olon al dom nului (catolic d ealtm interi) ntr-o cam er a m nstirii catolice din
T rg o v ite. Cu tim pul s-ar p rea c aceste asperiti se atenueaz. M edicul dom nului, italianul
M ascellini devine u n aliat preios p e ln g dom n, i se dovedete totodat u n adversar de
tem ut al conventualilor. Ia r dom nul se p rin d e de o m are afeciune p e n tru coadjutorul lui
BakSid, p rin tele Francisc Soim irovid p e care ar voi s-l vad episcop, struind p e lng
superiorul lu i s-i netezeasc aceast cale. C t este la T rgovite n 1648 se produce o alarm
neconfirm at a unei nvliri ttare n un ire cu V asile L upu, i B aklid este m arto ru l prezenei
de sp irit i a ferm itii dom nului. D ei M atei Basarab n u pierdea nici un prilej de a am inti
occidentului de d a to ria acestuia de a lucra p e n tru dezrobirea cretinilor de sub turci, cu
B aklic n u este niciodat vorba de aa ceva. D espre am estecul lu i BakiSidn presupusa solie
la V eneia a lu i Parcevid n 1650 va fi vorba n biografia acestuia d in urm . N u odat
B aklic sublinieaz starea nenorocit a popu laiei apsate de d ri i exaciuni ntrecnd p u te
rile sale i d eterm innd de p ild fuga u n o r catolici din C m plung (plecai probabil peste
m uni, n T ran silv an ia ). B aklic este foarte atent la p roductivitatea d iferitelo r regiuni ale rii,
ca factor in flu e n n d i g ra d u l de civilizaie al locuitorilor. A ceast preocupare se oglindete
cel m ai bine n relaia sa d in M oldova, d in toam na anului 1641. A cest tex t descoperit n

196

www.dacoromanica.ro
A rh iv a P ropagandei i publicat n D ip l. Ita l." , IV n 1940, este de un m are interes, att
p e n tru inform aiile ce Je cuprinde, ct p e n tru m odelul ce l-a constituit p e n tru darea de
se a m i a lu i B andini din vestitul su C odex. Ins soluiile practice preconizate de ei difer
sim itor. Baksic, n faa situaiei p a ro h ilo r catolici contam inai de luteranism , m ai ales din
regiunile din spre T ransilvania, pro p u n e nlocuirea lo r cu clugri, adui eventual din Italia
i supui fie au toritii u n u i episcop venit to t de acolo, fie u n u i episcop-clugr, trind n
m nstire alturi de m onahii si. C a soluie ideal indic creterea din snul p oporenilor
catolici a u n o r p re o i ai lor. B andini, dim potriv, criticnd p u rtrile m isionarilor conventuali,
acord pre fe rin p a ro h ilo r contra acestora (este d re p t c aceast atitudine luat n privina
situaiei de la Iai n u m ai este m eninut i p e n tru B acu ). La am ndoi se m anifest un
antagonism adnc contra conventualilor, socotii ca u zurpatori n a ra Rom neasc, i ca ele
m ent de dezordine i anarhie n M oldova. F a de celelalte relaii ale lu i Baksic, cea din
M oldova, rednd observaii din cursul a dou lu n i de peregrinare atent, este m ai bine con
struit, lipsit de unele lungim i i m in u ii u neori fastidioase, de pild , n descrierea foarte
am nunit a bisericilor din a ra Rom neasc vizitate de el sau a cerem oniilor religioase sau
n repetatele anchete p e n tru a stabili dac cutare altar are sau n u are m oate la baz i poate
sau n u fi considerat drep t consacrat cu adevrat. In caz de ndoial, el consacr n d at un
altar p o rtativ ! Acest form alism ocup un loc nsem nat n nsem nrile sale. In biseric caut
crucile de consacrare ce obinuiau s ateste p e perete n d ep lin irea acestei cerem onii esen
iale. In lipsa lo r vrea s purcead la o nou consacrare. D a r n u nto td eau n a cu succes. D u p
am nrile din 1640 l vedem iari n 1648, o p rit n avntul su de ctre p rovincialul
conventual B elardini de la T rgovite, care i njghebase n m nstire o locuin pro p rie
cu nc un novice (b trn ( ! ) probabil ca s-l serveasc) i n u nelegea s fie deranjat cu
p regtirile necesare consacrrii.
Strngerea leg tu rilo r cu a ra Rom neasc se im punea catolicilor bulgari. A cetia fu
gind din p a tria lor, r u b n tu it de turci, p uteau afla aici un adpost. Prezena u n o r preoi
sau clugri, cunosctori ai lim bilor slave, era necesar p e n tru asigurarea asistenei religioase
a b u lg arilo r catolici refugiai n a ra Rom neasc, d a r to todat i p e n tru ocuparea p e nesim
ite a p a ro h iilo r catolice de aici. O exem plificare a m etodei urm ate aflm la coadjutorul lui
BakJic, Francisc Soim irovic, care reuete s substituie p e u n observant bulgar n locul con-
v en tualului Francesco M aria Spera (vezi relaia acestuia d in anul 1652 D ip l. Ital., II, p. 427 .u .),
care se afl tradus i n volum ul n o stru precum i rap o rtu l lu i Soim irovid din februarie 1652
(ibidem , pp. 422 42 4 ). E xistena g ru p u lu i de la C hiprova era to t m ai p rim ejduit. La
25 octom brie 1656, doctorul M ascellini scrie din T rgovite cardinalilor de la Propagand
c dom nul rii Rom neti (C onstantin B asarab) a h o trt, n ultim ele luni, s-l cheme pe
arhiepiscopul P e tru D io d a ti (B aksic) de la C hiprova, d ndu-i m nstirea de la T rgovite
(care a fost prsit de franciscanii conventuali) i fiind gata s declare n p lin D ivan c
i-o las p e to t tim pul vieii ca s-i fie acesta p a tro n i crm uitor. M ascellini se ntorsese de
dou sptm ni la T rgovite, d u p o edere de p a tru lu n i n T urcia, unde se nsurase cu
fiica doctorului Scoccardi (S kovgaard). In scrisoarea sa, el afirm c aceast h o trre a dom
n u lu i ar fi fost luat n lu n ile trecute. N u tim cum va fi fost m anifestat atunci. L a re n
toarcerea sa, doctorul M ascellini ia el aceast iniiativ, n m od energic. E ra poate i u n fel

197

www.dacoromanica.ro
de a recunoate, n chipul acesta, intervenia din anul precedent a lui Bakic care, aflnd
de ruinarea lui de ctre rscoala Seim enilor i plecarea lui n T u rcia se grbise
s p ro p u n Congregaiei p en tru P ropagand, angajarea lui ca p ro cu rato r al Propagandei la
C onstantinopol. D a r nici una din aceste p ro p u n e ri n u a p rim it vreo aplicare, i B akil a r
mas n B ulgaria unde s-a ocupat cu recldirea bisericii din C hiprova. n 1670 m ai trece o
u ltim oar p rin a ra Rom neasc. n 1674 m oare la C hiprova. Cu el dispare figura cea
m ai lum inoas de apostol a contiinei bulgare lu p tn d p e n tru a supravieui tiraniei turceti.
In felul su cum pnit i n e n frn t a lu p ta t p e n tru unificarea sufleteasc a bulgarilor, ducnd
mai departe eforturile predecesorului su p e n tru ctigarea la catolicism a paulicienilor res
pini de biserica ortodox. A asigurat contactul p erm anent cu occidentul de la care se a
tepta salvarea. Fa de clerul ortodox b ulgar ra p o rtu rile chiprovicenilor erau m ai ncordate.
T recerea sa p rin rile noastre a d a t p rile ju l u n o r d ri de seam de o im portan capital:
ale sale p ro p rii, i indirect a C odicelui" lui B andini.
Baksic a publicat m ai m ulte lucrri cu caracter religios ca: traducerea m ed itaiilor sfn-
tu lu i Bon aven tu ra precum i o versiune a lucrrii augustinianului A ndrea G elsom ini, publicat
la Padova n 16X8 despre concepia cereasc a fecioarei M aria, M aica D om nului (R om a 1643)
i a scris i o istorie a catolicism ului bulgar.
A lsat de asemenea alturi de u n vast m aterial de d ri de seam ale vizitaiilor sale
din B ulgaria m ai m ulte relaii cu priv ire la cele din D obrogea, a ra Rom neasc i M oldova,
cuprinznd inform aii i date concrete deosebit de preioase p e n tru istoria noastr econom ic
i social. R elaiile p rivitoare la a ra Rom neasc, pstrate n A rhiva P ropagandei (Scritt.
rif. v. 219, fol. 17 i urm . ff. 152 16 5 ), au fost publicate de E usebiu F erm endzin n A cta
B ulgariae ecclesiastica . . . p p . 75 76, 84, 87 88, 95 106, 234 236, i de G . Clinescu
n D ip l. Ita l. , II, pp. 363 374, doc. X X II. R elaia asupra M oldovei descoperit n A r
hiva P ropagandei (fo n d u l V isite e Collegi, voi. X X I , f. 3 32) a fost p ublicat de P. V i-
nulescu, Ibidem , IV , p p . 104 126.
D e Baklid s-a ocupat Ioan D ujcev, 11 cattolicesim o in Bulgaria n el secolo X V I I secondo
i processi info rm a tivi nella nom ina d e i verscovi cattolici, Rom a, 1937, ( O rie n talia C hristiana
A nalecta , 11 1 ), p p . 35 4 l ; iar la noi N . Iorga n Istoria rom nilor prin cltori, II, pp.
5 16 i Sadi Ionescu n B ibliografia cltorilor strini, p p . 136 139-

www.dacoromanica.ro
C L T O R IA
IN A R A ROM AN EA SC1

1640

. . . In fa a < R u sciu cu lu i> 2 pe o insul din p 75


D u n re3, se afl o alt cetate, num it G iurgiu, bine n t rit , d u p chipul
celei num ite m ai sus (Rusciuc). Ia r p e uscat de pe m alul D unrii, din veci
n ta te a cetii se afl un ora m are cu 3 000 de case d in tre care 1 000 snt
ale tu rcilo r i 2 000 ale rom nilor, iar, n a far de G iurgiu, turcii nu mai
stpnesc nim ic altcev a n acea p a rte a D unrii.

1 T raducerea s-a fcut d u p tex tu l publicat de E. Ferm endzin, n Monumenta


italian
Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium, voi. X V III, Zagreb, 1887, p. 74 i urm .
In redarea textelor lui BakSid, n volum ul de fa, s-a p strat ordinea din prezentarea lui
Ferm endzin, dei cronologic aceast cltorie din octom brie 1640 urmeaz dup cea din
vara aceluiai an. C ititorul va trebui s fac el, n m inte, transpunerea necesar p e n tru o mai
bun nelegere a textului.
2 Baksic se afla la Rusciuc n ziua de 8 septem brie 1640.
3 O strovul Sf. G heorghe.

199

www.dacoromanica.ro
A ceast cetate m preun cu oraul a fost cedat de dem ult sultanului
de ctre un dom n al rii R om neti4. M ai snt i alte insule pe D unre, n
care se ia v am d u p felul m rfu rilo r, d ar feelor bisericeti fie catolici
sau ortodoci li se ia v am a de zece ori m ai m are dect m irenilor; de
aceea, ascundeam lucrurile bisericeti i colo i colo p e sub eile i sam arele
cailor, ca s n u fie vzute, deoarece 10 scuzi nu ajung p en tru o singur tre
cere. A a se face n to ate schelele de la D unre. C u vam eii tu rci se trece
m ai uor dect cu cei evrei, d a r n cele m ai m ulte schele de la D u n re v a
meii snt, n cea m ai m are p arte , evrei.
n tim p de rzboi se construiete n tre aceste dou orae, sau ceti,
un p o d peste D unre, i se gsesc i acum acolo vasele, num ite de turci
tu m b asi", pe care se construiete acest po d : ele se afl sub cetate, n tr-u n
loc descoperit, lng rm u l D u n rii.
p. 7 6 .....................................................................^................................................................................ ^ .
S nt catolici la Silistra, la B rila, la C hilia, la B abadag, la V arna, rs-
p n d ii p rin to a t a ra cnd cte unul, cnd cte doi sau trei i nu au preoi
nici biserici m ai ap ro p ia te ca aceasta din P ro v ad ia.

p. 84 [B aksic v iziteaz N icopole n ziua de 9 octom brie 1640]


D e cealalt p a rte a D u n rii5 se afl o cetate p u tern ic6 bine p z it i
n tr-n sa se p streaz proviziile p e n tru soldai. A ceast cetate se afl n
a ra R om neasc, d ar este stp n it de tu rci; cam ase m ile de terito riu al
rii R om neti n lung i n la t7, p o ate i m ai m ult, sn t n ntregim e ale
tu rcilo r i acolo ei in v ite m ari, bivoli, oi etc. n p riv in a bogiilor, locul,
nu este cu nim ic m ai prejos dect alte in u tu ri din B ulgaria; dim potriv, le
ntrece n to ate p riv in ele, fiind aezat pe m alul D u n r ii. . .

p. 87 [15 octombrie 1640]


D u p ce am term in at v izitare a lo calitilo r de la M area N eag r i a
satelor locuite de pavlichieni8 am trec u t din nou D u n rea pe la schela itov
pe sub satul O rescye"9 i am mers a doua zi la Bucureti, spre a ine leg
tu ra cu catolicii care m rugaser s m n to rc din nou aici p en tru sfin i
rea bisericii. C n d am in tra t n ora am n tln it pe do m n 10 care ieea din
ora p e n tru a m erge la v n to are, i era n trsu r, n so it de to i boierii

4 A fo st cucerit n 1417 de M ehm ed I.


5 In faa N ic o p o lu lu i unde se afl Baksic la 9 octom brie 1640.
6 T u rn u M gurele.
7 E ra raiaua cea m ai m ic. _ . . .
8 Sect religioas foarte rsp n d it n B ulgaria m ai ales la Silistra i P rovadia cu
p ro n u n at caracter social.
9 D esigur R ahova num it O rehovo.
10 M atei Basarab.

200

www.dacoromanica.ro
m ari i de ali nobili i de geste 600 de soldai, cu steaguri, trm b ie i cu
alte rnduieli m ilitare n c t p area o oaste bine ntocm it. i cnd s-a a p ro p ia t
dom nul de noi, am o p rit caii i ne-am scos tich ia11 din cap iar el / / i-a P- 88
scos n d a t cum a i a trim is pe unul din cei 12 n so ito ri pe jos ai trsurii,
num ii d u p obiceiul turcesc, paici, s ne ntrebe cine sntem. I s-a rspuns
c era un episcop de al catolicilor care venea s sfineasc biserica aces
to ra 12. Acest lucru i-a p lcu t i a zis: S punei-i s m earg n ora". C n d
am p lecat spre a in tra n ora iat c m arele cm ra13 a venit d u p n o i . . ,14
cu un servitor, i ajungndu-ne a nceput s vorbeasc pe turcete, i don
F ilip p o 15 vorbea cu el; a n treb a t, din p a rte a dom nului o m ulim e de iucruri
despre T u rcia; i la desprire ne-a spus c dom nul dorea s ne vorbeasc.
A m in tra t apoi n ora, unde credeam c ne vom gsi bagajele n care se
aflau i vem intele episcopale, cci lsaserm to t ceea ce nu ne era de tre
b u in n T urcia, n grija unui negustor ven eian 16, d a r din nenorocire nu
am m ai gsit nici pe negustor nici lucrurile, nici altceva. A m trim is n d at
un om anum e la T rgovite dup lucruri, i cnd s-a ntors dom nul, am tr i
mis pe do n F ilip p o i pe printele Francisc17 la m arele cm ra, s-i spun
c nu ne-am gsit lu crurile aici, ia r episcopul n -a r v re a s vin f r ve-

11 Beretta.
12 E xist o serie de inform aii n legtur cu aceast biseric, chiar n volum ul
nostru. V ezi declaraia m isionarului Silverio P ilo tti d ella Penna, d in toam na anului 1637, c
el a slu jit d e m ai m ulte ori n aceast biseric, deci n ain te d e trnosire. D ealtm interi i
Bakic invoc p e n tru am narea acestei consacrri fa p tu l c altarul n u este nc gata (n 1640)
Silverio d enun intenia veneianului Locadelle d e a sustrage biserica sa au toritii m isio
n a rilo r existeni n ara Rom neasc, legnd-o d e V eneia. D in spusele lu i Silverio m ai
reiese c Locadello a nceput p rin a arde m icul loca d e lem n cu cteva chilii ridicat prin
g rija lu i A ngelo din Sonino prin 1633 ( ? ) i c noua sa m nstire era m ai degrab u n han de
care beneficia el i cu al(i laici n voii d e el. nchinarea acestei cldiri V eneiei era deci
cu tlc. F ap tu l c abia n 1640 este vorba ca acea biseric s fie sfin it s-ar explica prin
g n d u l ascuns d e a m ai ctiga tim p. D in context se poate vedea c cei ce struie d e BakSid
p e n tru sfinirea bisericii sn t cretinii" ( = catolici) din Bucureti, i p re a p u in ctitorul,
care n u a d a t nc nzestrarea necesar bisericii. In sfrit, sabotarea sfin irii proiectate p rin
dosirea vem intelor episcopale, absolut necesare la aceast cerem onie, p a re destul d e sugestiv.
V ezi i m ai jos p. 217, fraza obscur a lu i Bakid din septem brie cu priv ire la cauzele care
au zbovit acea trnosire.
13 Cameriere G rande P rv u m are cm ra (1 6 4 0 ).
14 A Casalo ( ? )
15 F ilip p o Stanislavov, nsoitorul lu i BaldSic, m ai reapare n volum ul nostru n leg
tu r cu B andini i Parcevid. A vnd n sarcina sa p e pavlichienii d e la D unre, se va crea
p e n tru acetia Episcopia d e N icopol p e care o va ocupa n 1648. M ai trziu ajunge arh i
episcop d e Sofia. V ezi biografia lu i n v olum ul d e fa.
16 V ezi m ai departe m eniunea c acest negustor veneian este ctitorul bisericii catolice
d in B ucureti. Este vorba deci d e B artolom eo L ocadello, personaj destul d e am biguu, am es
tecat n in trigile d e la C onstantinopol, v enit i n ara Rom neasc unde a stat n m ai
m ulte rn d u ri. V ezi biografia sa n v olum ul d e fa.
17 Francesco d e C astro, m inorit conventual, com isar apostolic p e n tru a ra Rom neasc.

201

www.dacoromanica.ro
m intele sale episcopale, p en tru c nu se cade, i c am trim is anum e s ni
se aduc lucrurile i hainele din T rgovite. E i s-au dus i au n d ep lin it cele
de treb u in la curte; a doua zi ns a v en it trim isul nostru cu tirea c n -a
gsit pe acel negustor, i nici bagajele noastre iar dom nul a p lecat de vrem e
spre gran i. E u am rm as acolo destul de n cu rcat i fo arte nem ulum it de
a fi p ierd u t prileju l s stau de v o rb cu dom nul. i cnd am v z u t c n
acea biseric altaru l nu era nc g ata18, am p lecat la T rgovite i de la
T rgovite aici. D o n F ilip p o s-a n to rs la Rusciuc, iar eu am rm as pe loc
p n ce a v en it negustorul. i cnd s ne lum lucrurile noastre p en tru a ne
nto arce n B ulgaria, acei catolici au nceput s m roage din to t sufletul,
i cu m u lt stru in , s rm n p n la ntoarcerea dom nului; d a r dom nul
n -avea s se n to arc p re a curnd i de aceea nu puteam atepta. Le-am
f g d u it ns c de v a voi D um nezeu i Sacra C ongregaie, m voi ntoarce
n anul v iito r i voi face d u p d o rin a lor. n s biserica aceea n-are n
zestrare i ei in totui s-o sfineasc chiar f r de nzestrare.
D u p ce am f cu t aceast fgduial catolicilor de acolo, i m ai ales
acelui negustor veneian, cci el ridicase acea biseric m -am ntors
ia r pe dru m u l meu spre B ulgaria. A v en it cu m ine i p rin tele Francesco
de C astro , m in o rit conventual, p en tru a se duce la C onstantinopol. C n d
am ajuns la D u n re, am d a t peste un vam e care ne-a ju p u it bine, cu toate
c nu se cunotea c sntem preoi, deoarece ascunseserm felonul i m itra
sub eile i sam arele cailor, ia r celelalte lucruri pe unde am p u tu t. V znd
acest lucru, acel p rin te m isionar a zis: N ic io d a t n-am s m ai trec p rin
astfel de v m i"; cci nu m ai fusese n T urcia, ci venise din Ita lia , p rin
G erm ania i P olonia, n M oldova i din M oldova n a ra R om neasc.
i p lecnd d in a ra R om neasc am v iz ita t alte locuri ale noastre de
la C h ip ro v a . . .
U rm eaz descrierea vizitei n B ulgaria.

18 A cest lucru l-a vzut ( ! ) dup ce a aflat d e plecarea d o m n u lu i, care deci nu ar


m ai fi fost prezent la sfinire. D a r despre starea bisericii se putuse n credina nc din
septem brie, deci cu vreo 6 sptm ni m ai nainte. V ezi, m ai jos, descrierea sum ar a bise
ricii, p . 217.

www.dacoromanica.ro
D E S C R IE R E A R II R O M N E T I19
Aezare. Produse.

1640

a ra R om neasc este foarte frum oas i P- 95


foarte m noas; se m rginete la m iazzi cu fluviul D unrea, la m iaznoapte
cu m unii T ransilvaniei, iar la apus este nco n ju rat de aceiai m uni, deoa
rece m unii B alcani trec dincolo de D unre, n ct aceiai m uni nconjur
to a t B ulgaria i a ra R om neasc i trec n T ran silv an ia n p arte a aceea,
iar la r s rit se m rginete cu M oldova.
Aceast a r are n lungim e mai bine de zece zile20 (de drum ) iar n
lim e cinci zile: eu vorbesc aici de ceea ce se afl acum n stpnirea dom
nului rii R om neti. T o at a ra este loc es, num ai n apropierea m uni
lor i ru rilo r se afl dealuri. n p rile de la D unre snt ntinderi fr

19 Ibidem .
20 n c i n tin era riu l din B ruges din secolul al X lV -le a ( Cltori, 1, p . 21) se
observ obiceiul p en tru regiunile din orientul E uropei de a socoti distantele n zile de drum
i n u n un iti de lungim e.

203

www.dacoromanica.ro
p d u ri, d ar d u p o zi de mers n u n tru l rii a p a r p d u ri i codri pe unde
m ergi uneori ct este ziua de m are.
a ra este m noas i m belugat. E fo a rte bogat n grne de to t felul.
R om nii nu ar p m n tu l de dou sau trei ori, ci num ai o d at, i p u n s-
m n a n p m n t, ceea ce este un lucru m inunat, ns nu se ndeletnicesc
p rea m u lt cu ag ricu ltu ra; ei seam n d o ar a tt ct s le ajung pe un an.
a ra e b o g at n m iere i anim ale de to t felul. R om nii ar m ai m u lt cu
cai21. i folosesc i la crue din cauz c este locul es22.
A ceast a r are belug de toate, m ai ales de sare, care se scoate din
p m n t n can titile cele m ai m ari, i o duc negustorii p rin to a t T urcia,
i de aici se scot sume m ari de bani. S n t m ine de au r i de argint, d ar nu
snt ex p lo atate din cauza tu rcilo r23, deoarece a r voi atunci s m ai m reasc
trib u tu l. Se gsete aram i fier. n apropierea T rgovitei, se gsete n
p m n t i o m aterie neagr i se fac din ea lum nri, care a rd ca i cnd
a r fi de cear; i se m ai gsete i p c u r 24. D a r acela care a r scoate la
iveal aceste lu cruri a r fi pedepsit cu m oartea.
L ocurile d in ap ropierea D u n rii snt bogate n pete, d a r n cele din
ap ro p ierea m u n ilo r, acesta lipsete. C ea m ai m are lips este de untdelem n25,
m area fiin d d eparte. V ii nu se gsesc n n u m r m are, i nici n to t locul, ci
num ai n anum ite regiuni; i a r a aceasta nu produce un vin tare, fiind ex
pus m ai m u lt frigului. L ocuitorii fac o b u tu r din m iere i meiu, ia r cea
d in m eiu ei o numesc b ra g 26.
R egiunile d in vecintatea m u n ilo r p ro d u c c a n tit i aa de m ari de to t
felul de grne i de pere i de p ru n e ca este de m irare. n m ulte locuri se
gsesc ad ev rate p d u ri i crnguri de pom i ro d ito ri, pe care nu-i pzete
nim eni.
F ructe de peste m ri, ca portocale, lm i, m sline i altele asem
n to are se gsesc fo arte ra r aici; se aduc uneori d a r num ai p en tru boieri.
E ste deajuns s spunem c dac aceast a r a r fi n m na unui dom n ne-
a trn a t27 i stabil, a r fi o a r fo a rte bogat. N u m a i D om nul rii R om
neti p ltete sultanului un trib u t de 150 de pungi28 n a fa r de ceea ce se

21 Inform aie extrem de curioas.


22 T raducere p robabil. Usano ancora le carozze per amor d elle pianure.
23 Per amor d elii Turchi.
24 La pece. P e n tru aceast inform aie ca i p e n tru cea despre m inereurile de a u r i
argint din a ra Rom neasc, autorul s-a p u tu t inspira d in descrierile geografilor italieni:
d A nania M agini, B otero.
25 Foarte necesar p e n tru nevoile cultului.
26 Braga.
27 Absolut o et stabile. _
28 U n ra p o rt veneian din 1638 ( Hurmuzaki, V III, p . 470, doc. 667) c t i acel
al rezidentului Sm idt ( ibidem , IV , 1, p . 672 doc. nr. 5 98) indic sum a de 130 000 de
taleri. V ezi n volum ul de fa i relaia anonim a trib u it lui Locadello.

204

www.dacoromanica.ro
cheltuiete p en tru nevoile curii i de ceea ce se m p arte boierilor i ostailor,
i de alte cheltuieli. A ceasta o sim te bietul p o p o r, care n unele p riv in e su
fer m ai m u lt dect cei care se afla sub < s tlp n ire a d ire c tl> a turcilor.

D o m n u l schismatic. < L o c u ito rii> sufer n unele p riv in e, d ar n m ulte


sn t liberi ca de p ild n chestiunile p riv ito a re la cultul divin; astfel ei p o t
s-i cldeasc nesu p rai biserici i m nstiri, s in clopote la biseric,
s-i fac slujba bisericeasc i to t ceea ce ine de libertatea cultului cre
tin 29. A ceasta, din cauz c au un dom n cretin, dei schism atic i nu poate
fi dom n un tu rc, cci aa snt legile lo r din vechime.

P reoii snt ignorani. O ficia z n lim ba slavon a S f. C iril. C lugrii


i p reo ii rom ni, citesc i slujesc n lim ba slavon, cu slovele Sf. C iril i
n u neleg nim ic din ceea ce citesc; snt fo arte p u in i acei care neleg ce
citesc.
L im ba rom neasc este un amestec de diferite lim bi d in tre care cele
m ai nsem nate snt italian a i slavona; ei vorbesc i p rin d d iferite vorbe din
aceste lim bi, i stropesc cuvintele; totui i-au f cu t o lim b a lor.

Folosesc ritu l grec ortodox. L iturghia i celelalte slujbe bisericeti se fac


d u p ritu l o rto d o x . P reo ii snt cstorii, d a r sn t p u in i, num ai n orae30
i cte unul de fiecare biseric; d a r snt m uli clugri. La T rgovite se afl
un m itro p o lit i nc doi episcopi. N u se gsesc alii n to a t a ra R om
neasc.

M nstiri ortodoxe. M nstirile snt num eroase i bogate; in vite i oi


i alte lu cru ri asem ntoare i snt supuse m nstirilor de la S fntul M unte,
n G recia, fiin d obligate s trim it n fiecare an stareului o sum anum it.
E gum enii31 sau stareii lor um bl n trsu r m b rcai n m tase i nconju
ra i de slugi, n c t p a r to t a tia boieri. i fiecare m nstire are n stpnire
un n u m r de fam ilii de ig an i care snt ca i robi; ar, sap, muncesc i
pzesc vitele; i to t ce trebuie fcut, fac ei; chiar i igncile um bl p rin
m nstire, i muncesc, fac pine, spal vasele, m tu r, m ulg vacile i fac
to t ce trebuie fcu t n tr-o cas, ceea ce e un lucru nem aipom enit. iganii
acetia snt robii boierilor, i cine ntem eiaz m nstiri, le nzestreaz cu un
nu m r de fam ilii de igani.

29 In rile supuse direct adm inistraiei otom ane erau num eroase restricii, p entru cretini,
n tre altele la cldirea de biserici noi (ia r cele vechi p uteau fi reparate num ai n schim bul u nor
tax e m a ri), sau la folosirea clopotelor la biserici etc.
30 V iile, term en p u tn d nsem na i sate, i orae.
31 E gum eni, adic stareii greci ai m nstirilor nchinate.

205

www.dacoromanica.ro
Se spune c n tim p u l voievodului M ihai32 erau 14 000 de sate n a ra
97 R om neasc, ia r astzi nu m ai snt nici 2 000; a tt de m u lt a / / p ierd u t
aceast a r , cci a fost n m ulte rn d u ri jefuit de tu rci i de tlh a ri, i
unii lo cuitori au fu git n T ra n silv a n ia i n alte ri.
Se v d p e d ru m u ri publice cruci m ari de p ia tr i de lem n, cioplite
frum os i scrise de sus p n jos; i ei fac aceste cruci cum se fac n Ita lia
pe d ru m u ri capele i chipuri zugrvite < d e s fin i> . Bisericile lor, m ai ales
cele de la sate33 snt fo arte p u in cercetate, deoarece enoriaii34 se ngri
jesc p re a p u in de ele, ia r p re o ii de m ir35 i m ai p u in . P aro h ii, av n d soie
i copii, se gndesc m ai m u lt la cele ce sn t ale soiilor dect la ale lui D u m
nezeu.
C rile lo r snt tip rite n d iferite locuri, ca la M oscova, la V eneia,
i n T ran silv an ia, i chiar i dom nul acesta a tip rit cteva c ri36. T ip aru l
v eneian e cel m ai p re u it de ei.

C urtea D o m nului. D om nul acestei ri, fie c se afl n ora sau a far
din ora, ine o curte fo a rte frum oas, i are trm b iai care sun din trm -
bie n to td eau n a dis de dim inea, la A ve M aria i la p rn z , cnd se ine
d iv an u l sau se d au audiene publice i n to td e au n a seara.
Supuii37, cn d vorbesc cu dom nul trebuie s ngenunche i s v o r
beasc n genunchi, ca i cnd a r fi p a p a ; p re o ii i clugrii nu-i scot
com nacul38 cnd vorbesc cu el, i nici nu ngenunche, ci stau num ai n p i
cioare.

N u exist im unitate pen tru eclesiastici. C n d v re u n p re o t sau clugr


se face v in o v at de vreun delict, dom nul nu-1 d pe m na clericilor, ci face
cu el ceea ce crede el de cuviin. D om nii n-au p a la te ; se zice c sultanul
nu le d voie s construiasc nim ic la curtea lor.

E vla v ia d o m n ului pentru biseric. A cest dom n este M atei, nu are copii,
este om b trn i un m are p rieten al p rin cip ilo r cretini. El a rid ica t m ulte

32 M ihai = M ih a i V iteazul.
33 V iile. '
34 Parochiani.
35 Secolari. O poziia aceasta: enoriai p re o i de m ir pare destul de curioas. Iat toat
fraza: perche li Parochiani ne hanno poco cura, e li secolari minore. L i Parochi havendo
moglie . . etc.
36 n tim pul dom niei lu i M atei Basarab exista o tipografie dom neasc la C m pulung,
unde apar tip ritu ri n anii 1635, 1642, 1643 i 1650, i o a doua tipografie la m nstirea
G ovora, care s-a m u ta t (1642 4 3 ) la m nstirea D ealul, i apoi n cetatea de scaun
T rgovite ( 1 6 4 8 ). S-au tip rit n total 18 cri de caracter bisericesc i juridic, p rin tre care
Pravilele de la G ovora (1 6 4 0 ) i T rgovite (1 6 5 2 ). '
37 Vasalii.
38 Capello.

206

www.dacoromanica.ro
m n stiri i a ren o v at m ulte biserici39, pe ntinsul rii R om neti. i a lu at
m suri ca tu rcii s nu se m ai p o arte, n a ra sa, cu a tta ndrzneal, cum
fceau m ai n ain te; p en tru c, m ai nainte, un tu rc p u tea s-i ngduie
orice n d rzn eal n a ra R om neasc < n to c m a i> ca i cnd ar fi fost n
m ijlocul Turciei, d ar acum n u se m ai ncum et s fac aa ceva ci se p o a rt
f r ifos40 . . .

O raul C raiova. Z iu a de 24 august 1640. A m v iz ita t oraul C raiova


aezat n tr-o cm pie, iar ceva m ai departe curge un ru m are, num it Jiu 41.
E o regiune m noas, dup cum am m ai spus; ceva m ai jos snt vii, dar
puine. n fiecare vineri se ine trg n acest ora, i se aduc de la sate, la
blci, oi i alte v ite n n u m r fo a rte m are, i vin negustori din T urcia, p n
chiar i de la C o n stan tinopol, ca s cum pere vite. In acest ora nu se g
sesc catolici p rin tre locuitori, doar, cum am am in tit m ai sus, se ine trg
n fiecare / / vineri, i atunci vin m uli negustori catolici la trg, unde le-am p- 98
f c u t acum slujb de ziua Sf. B artolom eu42, n casa unui rom n, deoarece
schism aticii nu ngduie s facem slujba noastr n biserica lor. S nt 200 de
case de schism atici, ceea ce face peste 1 000 de suflete, to i schism aticii
acetia au m ulte biserici de lem n, d ar au i o biseric de p ia tr , m are i fru
m oas, cu cinci tu rle i un tu rn cu dou clopote m ari43. A p ro ap e de ora n
codri, se afl dou m nstiri, din care una este a grecilor i cealalt a sr-
b ilo r44. Bisericile snt fo arte frum oase, i p en tru m unci au igani, precum
am a r ta t m ai sus.

R eedina m arelui ban. A cest ora este reedina m arelui ban care este
al doilea dom n al rii i are curtea i scaunul su de judecat deosebit. n
to a t a ra R om neasc nim eni, n afar de dom n i de ban, nu p oate osndi
pe cineva la m oarte.

O raul Slatina. P e n tru a m duce la m unte, am trec u t p rin m ulte locuri


i orae n care v in negustori catolici. L a 26 august am fost n oraul Slatina,
aezat n tre dealuri, pe m alul rului O lt (care vine din Ungaria (!) i peste
care se trece cu lu n trea); are 100 de case de rom ni, adic peste 500 de lo-

39 P en tru ctitoriile lui M atei Basarab cf. C. C. G i u r e s c u, M atei Basarab cel mai
mare ctitor bisericesc. . . tiri n o i despre lcaurile lui, n I.P .S. A rh . f i M ilr. N icodin,
P atriarhul Rom niei, prinos la srbtorirea a 80 d e ani, Bucureti 1946, pp. 167 176.
40 H um ilm en te.
41 n text: X u g l ( ! ) .
42 24 august.
43 Biserica Sf. D u m itru , Bneasa, ctitorie a boierilor Craioveti.
44 Balta V erde i B ucovul; vezi I o r g a , Istoria rom nilor prin cltori, voi. II,
ed. I, p . 25.

207

www.dacoromanica.ro
cuitori, to ate bisericile snt de lem n; nu locuiesc aici catolici, d ar v in m u li,
n fiecare dum inic, cnd se ine trg , ca i n locul a m in tit m ai sus.

S a tu l B rncoveni. D e cealalt p a rte a ru lu i45, la vreo zece mile, pe


dealuri, se afl casele i locul de batin al dom nului M atei, i altu ri de
casele, sau m ai bine zis p a la tu l su, se n tin d e un sat m are, n u m it B rnco
v eni46; dom nul a cld it aici, la curtea sau p a la tu l su o biseric frum oas47,
i, n tre altele, a ab tu t o m are p a rte d in acel ru 48 i l-a f cu t s treac
pe lng casele sale; i acel canal strbate peste douzeci de m ile n lungim e
p n ce se nto arce n ru l cel m are49 i ap a lui nu folosete num ai acestui
sat, ci trece p rin m ulte alte locuri, care m ai n ain te n-av eau ap, iar acum a
au d in belug.
C ev a m ai n jos de sat se a fl o p d u re m are, n care se gsea o veche
m n stire50 ru in a ta ; acum dom nul a refcut-o i a n t rit-o ca pe o cetate
cu zid u ri de ju r m prejur i, deasupra p o rii, un tu rn puternic, d ru in d u -i
m ulte fam ilii de igani.

O raul C aracal. A m m ai trecu t p rin tr-u n a lt ora num it C ara cal n


care se v d vechile case ale dom nului M ihai51, acela care a p u rta t rzboi cu
sultanul, d ar to ate snt ru in ate n a fa r de biseric52, acum nc n bun
stare. A cest ora e aezat n tr-o m ic vlcea i este n co n ju rat to t de cm pii
i p d u ri. n fiecare m iercuri se in e aici trg , i vin m u li negustori catolici,
i se v inde un m are num r de vite, ca i la C raio v a. A re 150 de case de
ro m n i care to talizeaz peste 700 de suflete; celelalte biserici, n a fa r de
cea am in tit m ai sus, snt fcute din lemn.

O raul P iteti. M ai este nc oraul P ite ti53, n apropierea m unilor,


aezat pe dealuri, lng ru l A rge; de o p a rte a ru lu i se afl cm pii i
p d u ri i de cealalt p arte , spre m uni, snt dealuri i vii care snt n m are
n u m r i dau vinurile cele m ai bune din to a t a ra R om neasc. A re
biserici frum oase i o m nstire de clugri54. A ici nu snt catolici, doar
cnd v in negustori < la tr g > . A re 200 de case de rom ni, adic vreo mie
de suflete, oam eni ceva m ai rsrii.

46 O ltu l.
46 Brancoveni, ju d . O lt.
47 Biserica paraclis a curii din B rncoveni cu hram ul Sf. N icolae, ridicat n 1634.
48 P robabil p ru l nu m it O ltior.
49 O ltu l. . . .
60 M n stirea Brncoveni cu hram ul A dorm irei M aicii D om nului, refcut din tem elii
n 1632 i zugrvit n 1638 1639.
61 M ihal Beg = M ihai V iteazul, care a fcut ora dom nesc" din satul Caracal.
6* B iserica Sf. T reim e atrib u it de trad iie lu i M ihai V iteazul.
63 Pitescti.
64 Poate V ieroul. N . I o r g a, Istoria romnilor prin cltori, voi. II, p. 26.

208

www.dacoromanica.ro
Se face o p in e fo a rte frum oas, alb i gustoas. P- 99
M ai snt nc m ulte lo caliti n care vin catolici de ai notri i se
ocup cu negoul; i uneori, din lips de p reo i, stau m ult vrem e f r slujb
religioas i f r m p rtanie. n drum ul m eu am v z u t adeseori aceste lo
c a liti, i cred c ar fi fo a rte uor s se cear dom nului s cldeasc o bi
seric la C raio v a, fiin d < a ic i> locul cel m ai p o triv it, p en tru a se stabili
un p re o t care s p o a t p u rta de grij acestor catolici, n num r de peste 60,
care cltoresc p rin aceste p ri. M ai zilele trecute unul din ei, de fel din
Zelesna55, a m u rit f r p re o t i f r m prtanie.

O raul C im p u lu n g . Z iua de 29 august 1640. A m v izitat oraul C m pu-


lung56, aezat la poalele m unilor, n tre m uni m ai m runi, in u t bogat n
fru cte i ape. P rin m ijlocul oraului trece un ru 57 pe care snt m ori, iar de-a-
lungul ru lu i < s n t> grdini. N u snt vii, m u n ii fiin d ap roape viile snt la
o d e p rta re de vreo 20 de mile, n oraul P iteti, despre care am vo rb it
m ai sus.
n acest o ra <se a fl > din tim p u ri strvechi catolici, i snt de nea
m ul lo r sai, d ar nu m ai tiu graiul ssesc i vorbesc rom nete; alt d a t
erau m uli, d ar acum nu m ai snt dect 400 n v rst de a fi m p rtii
i 100 de copii. i m ai de m uli ani ncoace m rturiseau erezia lui L uther,
< ia r > p reo ii lor erau num ii n T ran silv an ia de ctre lu teran i i erau c
sto rii; m ai triete i acum unul din acei p re o i; d ar anul trecut, p rin ii
m isionari ai sfintei C ongregaiuni, m inorii conventuali, cu aju to ru l lui D um
nezeu i b u n v o in a dom nului, au alungat din biseric pe p reo tu l lu teran i
au n cep u t s p re d ic e . . . e t c . . . . acelora, astfel c acum snt iari cu to ii
catolici i cretini buni. P reo tu l lor este p rin tele fra te G iuvenale F alco58,
m in o rit conventual, care cunoate fo a rte bine lim ba rom n i face treab
bun . . . e t c . . . . N u m itu l p rin te st singur n acest ora i a f cu t o grdin
lng biseric59 i i s-a d a t chiar casa n care locuise p reotul luteran. P re
dic n zilele de srbtoare, cnd i chiam pe credincioi la biseric. C n d
am ven it noi, cum nu era zi de srbtoare, p reo tu l a tras clopotele de ve
cernie, i n d a t s-a u m p lu t biserica, m ai ales p en tru c aflaser c a venit
episcopul catolic i c urm a s facem slujba de vecernie dup ritu l p o n ti
fical60 e t c . . . etc.

65 n text: X elesn o . L ocalitate lng C hprova.


66 Campoonga.
BT R ul T rg u lu i.
68 Acelai p e care conventualul Silverio della P enne n u se sfiete s-l ncondeieze,
fcndu-1 uciga, chefliu, desfrnat, etc., nvinuindu-1 c um bl n p o rt romnesc, c e nsurat,
etc., vezi m ai sus, p . D a r nsui acuzatorul face o im presie destul de proast.
69 B ria.
60 P o n tifh a lm en te. A dic n calitate de episcop.

209

www.dacoromanica.ro
A doua zi p reo tu l a chem at pe credincioi la liturghie, i au v en it b r
b ai i femei i litu rg h ia s-a fcu t dup ritu l p o n tifical n tr-o atm osfer de
fo arte m are evlavie. P reo tu l a in u t o predic pe rom nete61. D u p ce s-a
sfrit slujba, am v iz ita t firid a 62 din stnga altaru lu i, n cu iat cu o cheie
p. 100 de fier, unde se p streaz sfntul sacram ent n tr-u n p o tir / / de cositor, f r
candel, fiin d lips de untdelem n. A m v iz ita t apoi biserica63, n ch in at Sf.
Iacob cel M are; E a este lung de 35 de pai i lat de 9 pai. Fuseser trei
altare, dou erau distruse i num ai altaru l cel m are era n bun stare la care
se slujete acum, cu o icoan pe care a d at-o de cu rn d un clugr schism a
tic64. N u are odoare bisericeti n sacristie n a far de un felon pe care l-au
adus clugrii de la T rgovite, i un liturghier, iar n anul acesta, n ziua
Sf. Ilie, negustorii din C h ip ro v a au d ru it dou fee de m as p en tru altar
i altceva nu se m ai gsete, d a t fiind c biserica a s ta t a tia ani n m inile
lu teran ilo r. Biserica a fost sfin it, i b trn ii m i-au spus c p re o tu l lu teran
a scos o d at din a lta r o cutie de fier i a pus-o n tr-u n m orm nt, apoi unul
din acei b trn i care era nc n v ia , a pus-o la loc cu alt p rile j, to t
acolo65, d ar ceva m ai adnc . . . [E l cheam un zid ar, l pune sa caute i
gsete cutia care trebuia s conin m oatele de la consacrare, . . . netiind
dac altaru l m ai p oate fi folosit, el sfinete un a lta r p o rta tiv care s-l
nlocuiasc, se ateapt s se p ro n u n e C ongregaia de P ro p ag a n d a F ide]
sfn ta C ongregaie v a h o t r ce trebuie f cu t cu aceast biseric p n g rit i
p ro fa n a t de lu teran i i de alii; i m u li p re o i lu teran i snt n g ro p ai n
fa a altaru lu i cel m are i biserica a fost ars o d at de t ta ri. Sacristia
b o ltit 66 se afl n p a rte a stng, d a r nu se gsete nim ic n ea. Ju m tate
din biseric e b o ltit, iar cealalt ju m tate are num ai zidurile n alte i este
acoperit deasupra, d a r este stricat, fiind veche67 i adeseori cad pietre
de sus. D e altfel n treag a cldire am enin s se nruie i bieii oam eni
n -au cu ce o rep ara. n fa a altaru lu i se afl o cristelni, acoperit cu o
p n z. n fa a uii bisericii se afl o clo p o tn i fcut din lem n cu dou
clopote m ari, i lng biseric este un cim itir, care fusese m ai n ain te m p rej
m u it cu zid u ri i apoi a rm as deschis; acum acest p re o t a pus s-l nchid
cu < u n > g ard i i-a fcu t o p o a rt ca s p o a t ncuia acel cim itir care

61 A m n u n t vrednic d e subliniat.
62 Finestra.
63 Biserica B riei.
64 A m n u n t sugestiv p e n tru ra p o rtu rile d in tre clericii celor dou confesiuni.
65 A dic la baza altarului.
66 E fa tta in volta.
87 Biserica B riei dateaz, probabil, d in secolul al X lV -lea, cci o inscripie fune
ra r gsit de del C hiaro, la intrarea n biseric, poart d a ta d e 1373 (E . L z r e s c u ,
D espre piatra d e m o rm n t a c om itelui Laureniu n S tu d ii i cercetri d e istoria artei",
IV , 1957, 1 2, p . 1 2 1 ).

tio

www.dacoromanica.ro
este n ju ru l bisericii. C atolicii de aci nu snt confirm ai; chiar printele
voia s se fac acum confirm area, d a r nu se gseau nai i nici < credincioii>
nu erau cu to ii acas. D a r la 20 iulie n ziua de Sf. Ilie, se face n acest
ora un blci m are care ine o lun, i vin m uli negustori catolici, care ar
p u tea s le slujeasc de nai, i cu acest prilej, zic ei, am p utea veni ca s
facem confirm area, d u p cum au i scris n tr-o scrisoare n care se pom e
nete i de acest lucru, i eu am fg d u it s viu, de sigur, dac v a voi D um
nezeu i sacra congregaiune. Aceti catolici, care snt nc proaspei < n
aceast lege> au posibilitatea de a n trein e legturi cu luteranii, d a t fiind
c m erg ap ro ap e zilnic la B raov, care se afl la o d ep rtare de 30 de mile
de acest ora. i de aceea, snt de p rere c ar fi bine s putem avea vreun
copil de al lo r ca s-l trim item n vreun colegiu din Ita lia , i atunci cnd
v o r fi cu p reo ii lo r de acelai neam nu v o r m ai lsa s p tru n d lupul / / i. 101
n tu rm a cretinilor. A tta p o t s spun c a tta vrem e ct v a rm ne aici
p reo tu l de acum nu este nici o prim ejdie; d a r dac s-ar ntoarce n p atrie,
d u p cum dorete, s-ar p u tea ei m olipsi uor. D e aceea trebuie s se caute
vreu n leac i s fie luate m suri din tim p. Mie m i-au n cre d in a t un biat,
d ar eu nu m duceam d ead rep tu l spre cas, ci voiam s m erg spre M area
N eag r, i era p re a m are cheltuial s-l duc p rin atte a ri, fiind i prim ej
dia de a-1 pierde n vreun loc n cursul cltoriei68.
In acest ora catolic m ai este nc o biseric69, d a r i s-au prb u it aco
periul i cupola corului; < n u m a i> zidurile au rm as ntregi. E ra nchi
n a t Sf. E lisabeta, regina U n g ariei70, i m nstirea, m preun cu biserica
fuseser ale clugrilor franciscani. D a r n -a m ai rm as din m nstire nim ic;
num ai biserica se m ai pstreaz, cum am spus m ai sus, i aceast biseric,
lung de 40 de pai i la t de 12, a fost o biseric fo arte frum oas; se spune
ch iar c ar face m inuni: veneau b olnavi din to ate neam urile, i stteau
n biseric i se nsntoeau. A m a fla t acest lucru de la credincioii de aici,
i chiar de la p reo t. C lugrii au fcut a l tu ri o grdin, d ar dac ar fi
cineva care s-i dea silina, s-ar p u tea uor red obndi de la dom n to t tere
nul acela.
In aceast localitate snt 400 de case de schism atici care fac peste 2 000
de suflete de rom ni. A re 12 biserici fo arte frum oase i o m nstire m are71,
pe care a cldit-o acest dom n; i a rid ica t n ju ru l m nstirii ca un fel de
cetate din b rn e m ari nconjurnd-o cu 12 bastioane de jur m prejur; nct

68 n sensul poate c acel b ia t ar putea fugi?


69 C loaterul din C m pulung.
70 Fiica regelui A ndrei al II-lea al U ngariei, beatificat n 1235.
71 M nstirea N egru-V od. A fost cldit n secolul al X lV -le a de Radu I i doar
restaurat n 1634, de M atei Basarab. n 1809 a fost distrus de cutrem ur, d a r restaurat
la 1832. A ici se afl m orm n tu l lui N icolae A lexandru Basarab, m ort la 1364.

211

www.dacoromanica.ro
este fo arte bine n t rit , i m ai trebuie s se um ple pe d in u n tru cu p m n t,
p e n tru c nu este nc gata.
A ceast m nstire prim ete, m preun cu biserica, vam a blciului de la
Sf. Ilie.
C n d am fo st g ata de plecare, au v en it cei m ai b trn i la m ine i
m i-au cerut s-i binecuvntez, zicnd: voiam s ne rugm ca o d at s
ieii a fa r n ora m b rcat n vem inte p o n tificale ca s p o a t vedea i
ro m n ii72 p en tru c ei ne dispreuiesc m ult zicnd c cred in a noastr e
necu rat i c legea noastr a r fi m ai rea dect to ate celelalte". Le-am rs
puns: V om veni alt d at i vom face n tr-o zi o procesiune i astfel ne
v o r vedea rom n ii". Bieii oam eni spuneau aceste cuvinte p en tru c n sim
p lita te a i felul lor, voiau s arate ro m n ilo r frum useea odjdiilor i a ritu
lui pe care l folosesc ei. C h iar m -au f cu t s m erg p rin ora n vem inte epis
copale i am fost la m nstirea lor, i b trn ii, cu capul descoperit, m ergeau
p re tu tin d en i cu noi, cu cea m ai m are evlavie, ca i cnd a r fi v z u t pe
ngerii lui D um nezeu. i ne-au ru g at stru ito r s ne ntoarcem n ea p ra t
p en tru ziu a de Sf. Ilie, cum am spus m ai sus. Aceti catolici se deosebesc
n unele p riv in e de rom ni, cci fem eile lor se p o a rt m brcate altfel dect
rom ncele i fac p in ea n a lt fel, m ai bun, m ai alb i chiar de o a lt
form . Ia r ei se p o a rt (?)73 n unele p riv in e altfel < d ec t ro m n ii> , i-i
reteaz pletele deasupra urechilor.

R m n ic, ora odinioar catolic, ap o i a ajuns schism atic din vin a unui
episcop, care punea p e credincioi s plteasc dare.
M ai este un ora num it R m nic, n care au fost m uli din acelai neam 74
i biserica se m ai pstreaz nc, d a r nu tiu cum se spune c s-au fcut
schism atici; ns dou sau trei fam ilii au v en it acum p rin tre acetia, afln d
p. 102 . c ei au p reo t. i se spune / / c au czu t n rtcire n tim p u l fratelui
A ndrei B ogoslavic75. E u n-am v zu t, d ar m i-au p o v estit aceti catolici. tiu
bine c se ddea d re p t episcop al rii R om neti i am v z u t scrisorile
sale i bulele pe care le-a scris m ultora.

O raul Arge. M ai este un ora num it Arge, nu p re a departe de oraul am in


tit m ai sus. Se spune c i n acest ora au fost catolici din acelai neam [ = sai]
i c ncetul cu ncetul fiind lipsii de p reo i, s-au f cu t eretici i schism atici,
i s-au p ie rd u t ap ro ap e to i, ceea ce e un lucru de plns. T oate aceste orae

79 Valachi, n sensul de: schism aticii.


73 Portano.
74 Sai.
76 V ezi biografia lu i n acest volum .

212

www.dacoromanica.ro
snt ap ro ap e de m uni i de hotarele U ngariei76; i cum acetia au venit din
acele in u tu ri, de aceea tra g uor ntr-acolo.
P lecnd din C m pulung spre T rgovite, ne-a nsoit acel printe m isio
n a r77 p en tru c noi nu cunoteam drum ul, i am sosit la Trgovite pe la
ora 22 (?). D om nul pleca tocm ai n aceeai dim inea spre a se duce la
B rncoveni locul su de obrie i astfel n-am av u t prilejul s v o r
besc cu el. M gndeam s svresc ceea ce aveam de fcut i s plec, f r
s m m ai n to rc alt dat. D a r catolicii de aici au struit a tta , nct le-am
fg d u it s m n to rc iar, ei invocnd p rin tre alte m otive, fa p tu l c nu
pu teau s-i sfineasc biserica n lipsa dom nului78. A poi, nici altaru l nu era
gata, i nici altele. Ia r eu v zn d toate acestea i m icat de rugm inile lor,
m -am h o t rt s las toate lucrurile pe care le adusesem p en tru sfinirea bise
ricii, n tru c t m prum utasem de la biserica din C h ip ro v a, pluvialul, tunica
i felonul i m an tia episcopal, deoarece n T urcia n-aveam nevoie de aceste
lucruri, neav n d posib ilitatea acolo de a oficia dup ritu l pontifical. A m lsat
num ai m itra, dac ar fi nevoie de ea cnd s-ar face vreo confirm are n vreun
loc oarecare. M ai n ti am v iz ita t aceast localitate T rgovite, cum voi arta
m ai jos.

T rgovite, oraul n care i are reedina dom n u l rii R om neti


Z iua de 1 septem brie 1640. A m v iz ita t T rgovite, un ora f r ziduri
< d e a p ra re > , n care se afl reedina dom nului rii R om neti dei
m ai are o reedin la Bucureti. < T rg o v ite a > este aezat n tr-u n es n tre
dou ru ri; unul trece p rin ora i se num ete Ialo m ia, iar cellalt <curge
cev a> m ai d ep arte i se num ete D m b o v ia ; am ndou snt ru ri m ari. Pe
cel care trece p rin ora snt m ulte m ori bu n e79; i de cealalt p arte a rului
care trece p rin ora sn t dealuri acoperite cu vii. A ceast regiune este bogat
n grne, poam e, vite i altele, ntocm ai ca i alte locuri din a ra R om
neasc. M unii snt la vreo trei sau p a tru m ile de acest ora sau poate ceva
m ai m u lt. L ocuitorii acestui ora snt m ai lefuii dect ceilali de p rin alte
p ri d in a ra R om neasc, deoarece, oraul este cercetat de m ult lume, el
fiin d reedina dom neasc, dup cum am am in tit m ai sus. Casele i p alatu l
dom nului nu snt cldiri de m are p re , d ar snt ncptoare. C u rtea dom nu
lui este chiar m are, n conjurat to at cu zid u ri, av n d p o ri de fier; deasupra
p o rii un tu rn m are, iar de o p a rte i alta a p o rii stau strjile ziua i n o ap
tea. L ng p a la t, n p a rte a de sus80, pe m alul rului se afl grdina dom nului.

76 A dic ale T ransilvaniei.


77 G iovenale Falco.
78 D esp re care biseric este vorba? V ezi m ai jos, dup n. 87, descrierea bisericii fra n
ciscane d e la T rgovite.
79 D i bon costo.
80 Appresso il palazzo della parte d i sopra.

21J

www.dacoromanica.ro
Aici, n acest ora, se afl biserica i m nstirea81 n ch in at M aicii D om
nului; lung de 20 de pai i la t de 10; este un singur alta r care nu e
sfin it i se slujete pe p ia tra sfnt, pe care am pus eu s o deschid, i
nu erau nici un fel de m oate n u n tru i am pus eu m oate.
p. 103 Ico an a sau chipul de la a lta r este al M aicii D om nului iar de o p arte
i de a lta snt Sf. Francisc i Sf. D om inic. N u se pstreaz sfintele d aruri,
nu este cristelni. n p a rte a d re ap t sub clo p o tn i se afl sacristia, d a r nu
se gsete nim ic n trn sa82. . . Este o clo p o tn i m are, lip it de biseric cu
dou clopote i dedesubt, n tr-o p a rte , este sacristia cum am spus m ai sus.
A ceast biseric este fo arte veche i era aproape s se prbueasc, d ar
acum au ren ovat-o i i-au schim bat lem nria de deasupra, m preun cu aco
periul. Pe d in u n tru este neagr de to t din cauz c anul trecu t, dom nul,
p rin z n d n rzb o i83 500 de m oldoveni, care erau aproape to i r n ii, i-a
ad p o stit n biserica noastr i fiin d frig, au fcu t a tta foc n biseric, de
p re a o buctrie. A u m ai cu rit-o p u in , d ar se m ai cunosc nc bine
urm ele. n aceast m prejurare s-au a r ta t aceti schism atici m ari vrjm ai
ai bisericii noastre catolice . . .
A ceast biseric nu este sfin it, cci nu se gsete nici o urm nici
m car despre sfin irea altarului.
C asa sau m nstirea este lip it de biseric; m ai snt acolo dou case
i un loc frum os m prejur iar altu ri o g rd in sau vie frum os o rn d u it.
M ai au nc dou vii, n care se m ai cu ltiv m ere i alte fructe, d ar au
nevoie de a fi gospodrite84. A u av u t sub m nstire un sat85, d ar acum nu
m ai este nim ic acolo, p en tru c au fu g it to i locuitorii, m i se p are c m ai
sn t doi oam eni care vin din cnd n cnd pe la m nstire p en tru m unci
casnice.
Acest loca n -a av u t niciodat vreo stabilitate religioas, adic n -a ap a r
in u t aceluiai o rd in religios, ci d u p cum spun aceti catolici (localnici),
cine venea i gsea c nu era nim eni aici, in tra i fcea slujb i se ngrijea
de biseric i apoi cnd voia, pleca m ai departe.
Se spune c au fost aici clugri franciscani din U n g aria, i clugri
dom inicani, i eu tiu < d e v re m e a> cnd stteau aceia de la custodia B ul
gariei, i acum a snt aici p rin i m inorii conventuali. E ra acum m ai m are
peste ei p rin tele Francesco din C astro, com isar n a ra R om neasc. El
pleac la C o n stan tin o p o l i m ai rm ne un singur p rin te , i astfel n to a t

81 M nstire franciscan.
82 Se nir m ai departe pu in ele obiecte de cult din sacristie.
83 In lupta de la O jogeni, pe Prahova (1 6 3 9 ).
84 H anno bisogno d e l governo.
85 Se cunosc dou sate n posesiunea m nstirii: otnga i Bezdad. V ezi I o r g a , op. cit.,
p. 27.

214

www.dacoromanica.ro
a ra R om neasc nu snt acum dect doi p rin i, unul la C m pulung i altul
la T rgovite. n aceast localitate snt aproape o sut de suflete de catolici
care iau m p rtan ia i to i snt de la curtea dom nului; unii snt soldai,
alii negustori; ei snt de neam uri diferite, poloni, unguri, slavi, sau srbi
i alii, i d in tre ei snt fo arte p u in i care au fam ilie. C n d dom nul st n
aceast localitate, catolicii snt n num r m ai m are, iar cnd se duce s stea
la Bucureti, rm n fo a rte p u in i aici, totui niciodat nu lipsesc catolicii.
Vechea m nstire a ars, nu tiu cum, aa c snt num ai dou case p en
tru ad postirea a dou sau trei persoane. n tr-u n a locuiete un polon, secre
ta ru l86 dom nului, cu fam ilia sa; dei e catolic, el i supr m ult pe acei biei
p rin i, i nu i se p o ate zice nim ic, p en tru c aa vrea dom nul. A m confir
m at aici pe un tn r polon care fusese arian, i a fost b o tezat de susnum itul
p rin te com isar. Am oficiat slujba dup ritu l p o n tifical i au lu at p a rte la
slujb to i acei catolici care erau n localitate, i p rin tre ei i un cp itan
ungur, care tia / / fo a rte bine latinete. i. 104
A p ro ap e de p ia se m ai afl o alt biseric m are i frum oas, care
este a catolicilor notri, n ch in at S fntului Francisc87. D a r este ru in at, n-au
m ai rm as dect zidurile. E lung de peste 40 de pai i lat de 14, are
ferestre m ari, fcute din p ia tr alb n fo rm de cruce i o clopotni m are,
ca o fo rt rea . A ceast biseric st p r sit ; n tr-o p a rte chiar s-au lsat
p u in zidurile. M i se spune c un rom n cldea o biseric n alt loc i nce
puse s ia p ia tr i alte m ateriale de la aceast biseric i catolicii notri
v z n d acest lucru s-au plns dom nului, care a i d a t n d a t porunc s nu
se mai ating nim eni de nimic.
S n t peste 4 000 de case de schism atici, ceea ce nseam n peste 20 000
de suflete de diferite neam uri. D a r cei mai m uli snt rom nii, apoi urm eaz
srbii, bulgarii i alte neam uri care vin din p rile Turciei ca s intre n
slujba dom nului, precum i cei care n-au p u tu t rm nea n T urcia, fie din
cauza p rig o n irilo r, fie c s-au fcu t vin o v ai de ceva, i care au fugit cu
fam iliile lor n aceast ar, i astfel la curte cei mai m uli snt slavi.
Schism aticii au n acest ora 60 de biserici afar de m nstiri i
o m nstire m are i o biseric frum oas, acoperit to a t cu plum b, n care
se afl reedina m itropolitului88; snt i alte m nstiri p rin p d u ri i m uni,
n cuprinsul curii dom nului se afl dou biserici nu p rea m ari. Aceast
localitate este reedin m itropolitan, m itro p o litu l locuiete cu clugrii n

86 Starzawski.
87 V ezi Pavel Chihaia, M onum ents romans et gothiqttes d u X H I e au X V I e siecle en
Valachie, n Rev. roum . d hist. de lart, t 5/1968 p. 53.
88 A rcivescovato. M itropolia, a crei construcie a fost nceput d e N eagoe Basarab la 1515,
continuat d e R adu d e la A fum ai i term inat d e R adu Paisie p e la jum tatea secolului al
X V I-lea.

215

www.dacoromanica.ro
m nstire i in e aici o curte aa de m are i servitori i clugri, diaconi i
a lii la cu rtea sa, adic la m nstire, ca i cnd ar fi n m ijlocul Italiei89.
. . . A fa r d in ora, n tr-o vale din apropierea v iilo r se afl o m nstire
de m aici00 i o biseric frum oas. D a r aceste clugrie nu snt claustrate,
nu tiu s citeasc, nu recit slujba ci s-au ad u n a t acolo nite b trn e care
nu m ai sn t de nici un folos n lum e, i stau acolo, dein attea posesiuni91
i m erg unde au p o ft ; n tr-u n cuvnt, este un lucru n e p o triv it i lipsit de
bun cuv iin , m car c snt btrn e.
Se m ai afl n acest ora m uli greci, to i negustori care m erg n fie
care an cu cear la V eneia92, i alii se duc n G erm ania i P olonia i n
to a t T u rcia i snt negustori b ogai i puternici. M ai snt i m uli negustori
arm eni de neam , care vin de la C o n stan tin o p o l i din alte p ri ale Turciei;
ei n -au biseric n aceste ri, i m uli vin la biserica noastr, m ai ales acei
care v in din P olonia, p en tru c au m ai m ult ncredere n ai notri dect n
schism atici. P rin ii de aici m i-au spus c acetia aduc tm ie la a lta r sau
orice alte lucruri de trebuin p en tru cult, cci arm enii cn d snt buni, snt
fo a rte evlavioi. P o t vorbi din experien de m ulte neam uri aa cum le-am
v z u t n m ulte rn d u ri.

O raul Bucureti i aezarea sa. Z iua de 3 septem brie 1640. A m v iz ita t


Bucuretii, ora f r ziduri nconjurtoare, aezat n tr-o cm pie p rin care
trece un ru m are n u m it D m b o v ia. Este un in u t fo a rte bo g at n grne i
m belugat n vite de to t felul, n vin i m ulim e de fructe. A re pete din
belug, fiin d la vreo 30 de m ile de D u n re i nc i m ai aproape de unele
105 lacu ri93. A cest ora are toate pieele i / / strzile p odite cu un fel de poduri
de lem n, p en tru c fiind n cm pie, n tim p de ploaie se face m ult noroiu,
i caii i cruele i oam enii m erg p rin piee i pe strzi, pe asemenea poduri.
P a la tu l d o m nului94 se afl pe m alul ru lu i; o p a rte d in p a la t se ntinde
chiar peste ru , i trebuie s treci p rin p a la t ca s m ergi n grdina, care
se afl pe cellalt m al al rului. P a la tu l dom nesc nu este deloc frum os i
este m ai de grab lsat n prsire; pe unde se n tin d eau m ai n ain te ziduri
n co nju rto are, au nchis locul acum cu uluci de lem n, i locuina n care
st dom nul este destul de um il. D easupra p o rii de la curte se afl un tu rn
n care soldaii stau to t tim pul de straj. n a fa ra curii se afl nchisoarea,
fcu t din lem n.

89 Se subnelege com paraia pe care o face cu situaia m isionarilor abia tolerai de


turci la C hiprova.
90 M nstirea V ifo rta .
91 Tengono tonte possessioni.
99 P robabil c p rin tre acetia se num ra i L ocadello.
93 Se refer, desigur, la lacul G reaca, p e m alul D u n rii, la sud de Bucureti.
94 C urtea veche.

216

www.dacoromanica.ro
M ai n ain te dom nul rii edea m ereu n acest ora, ia r acum s-a m u
ta t la T rgovite, dei din cnd n cnd m ai vine i aici unde a str
m u tat pe to i ostaii si care locuiau n acest ora m preun cu fam iliile i
to t av u tu l lor. C n d ne aflam noi la T rgovite, tocm ai i cldeau casele;
d ar ce case? O mic m prejm uire de gard, de jur m prejur lip it pe din afar
i pe d in u n tru cu lu t fra m n ta t i cu o p o rti , i a tta to t; nu fac prea
m are cheltuial cu construirea caselor.
n acest ora catolicii n -a r fi a v u t biseric dac nu a r fi rid icat una
civ a negustori, m ai ales un v en eian < c a re > a cheltuit m ai m ult dect
to i95. A fost n la t n cinstea M aicii D om nului de la C rm ei96; e lung
de 10 p ai i lat de 5 pai i este fcut cu o b o lt97, cu dou ferestre i
o u. A ltaru l nu era nc construit; fcuser unul de p m n t, d ar se d-
rm ase.
A u pus s se zugrveasc o icoan98 a M aicii D om nului p en tru a ltar,
d ar dei p icto ru l era bun n-a tiut cum s nfieze pe Sf. Francisc i pe
Sf. A n to n de P ad o v a, care stau de o p a rte i de a lta a M aicii D om nului;
a fcu t pe Sf. Francisc b trn cu b arb a alb, ia r pe Sf. A nton, slab la chip
p arc a r fi Sf. B e rn a rd in ". M aica D om nului este bine n fiat, st n
picioare i ine copilul n brae.
Biserica n -a fost sfin it g en tru m otivele pe care le-am a r ta t n alt
p a rte 100, i v o r s-o trnoseasca acum a, d ar biserica n-are nici un fel de
ven itu ri i n-are felon, nici p o tir, nici liturghier, nim ic din cele de treb u in
p en tru oficierea liturghiei. N u are preo t, d ar vine unul de la T rgovite,
cale de 40 de mile, i trebuie s aduc cu sine p o tiru l i felonul. N u snt n
acest ora dect dou fam ilii de catolici, care fac 10 suflete n to tal, d ar fiind
un ora com ercial i m ai m are dect toate celelalte < o ra e > care se afl
n a ra R om neasc, se gsesc to td eau n a catolici, i cnd st aici dom nul, cei
care snt la curtea < s a > vin la aceast biseric, nem aifiind a lta n acest
ora.
Se spune c se afl aici, 12 000101 de case de ale schism aticilor, ceea
ce a r face m ai m u lt de 100 000 de suflete102; au 100 de biserici ale lor i
m ulte m nstiri. E piscopia nu se afl aici.
C n d in tri n ora, venind dinspre D unre, se vede o m ovil i deasupra
ei o cruce de p ia tr alb, acoperit n ntregim e cu inscripii n buchii sr-

95 Locadello.
96 Madonna d el Carmine: dup m untele C rm ei n L iban.
97 Fornace ( = fo m ic e ).
98 Probabil un triptic.
99 B ernardin, clugr franciscan din Italia (1380 14 4 4 ).
100 V ezi m ai sus, p . 201, n. 18.
ol D e observat disproporia din tre cifrele date p e n tru B ucureti (12 000 de case de orto
d oci), C m pulung (400 de case) i T rgovite (4000 de case) 1
io* Socotind adic 8 suflete de fiecare cas.

217

www.dacoromanica.ro
beti103. A ceast m ovil a fost rid icat cu tru p u rile m o rilo r, cnd acest
dom n M atei a ctigat o lu p t p e n tru stpnire, m p o triv a m oldovenilor i
a t ta rilo r104; n am intirea acelei biruine, a p o ru n c it s se strng to i m o r
ii la un loc, i i-a acoperit cu p m n t, i a pus deasupra crucea pe care
a scris p o v estirea biruinei lui i num ele m o rilo r care snt n g ro p ai sub
cruce etc.
106 P rin tele com isar al rii R om neti, m isionar apostolic, care a fost
c tv a tim p m isionar n M oldova, m i-a spus c n M oldova snt vreo 30 de
biserici catolice, d ar n diferite localiti, i o m nstire la Iai, i m uli
catolici, care n -au preot, i spune c episcopul de B acu105 nu vine niciodat
n M o ld o v a; b a chiar m i-a spus c venind acela o d at n M oldova, la n to a r
cerea sa n P olonia, dup ce a trec u t un ru care este la h o tar, cnd a fost
de p a r te a cealalt s-a n to rs < cu f a a > spre M oldova, i cobornd din tr
sura, a sru ta t p m n tu l cu gndul s nu se m ai n to arc niciodat acolo. Se
zice c el este un nobil polon, care triete bine(?)106, i care nu e n v a t
s sufere. D e aceea m gndesc c dac nu v rea s vin n M oldova, care
este m ai ap ro ap e de P olonia, cu a tt m ai p u in ar veni n a ra R om
neasc107, n tru c t dup cum mi s-a spus, aceasta se afl la o d ep rtare de
15 zile de drum i p oate i m ai m ult. P o ate c num itul p rin te v a fi scris
Sacrei C ongregaii despre aceast stare de lucruri din M oldova.
A m atins aceste lucruri aici, aa cum le-am a fla t de la alii; mi le-au
p o v estit ntocm ai chiar polonii care cunosc fo a rte bine pe acest episcop, i
ch iar dac ar m ai veni n M oldova, nu v a veni n a ra R om neasc, n
p rim u l rn d p en tru c este departe i n al doilea rn d p en tru c drum ul este
p lin de prim ejdii, i cei doi dom ni triesc n cea m ai m are dum nie unul cu
altul. D e aceea, in de a m ea datorie s spun to t ceea ce am v z u t i am
au zit de la alii, i sacra C ongregaie v a cugeta la ce v a fi de f cu t p en tru
m n tu irea sufletelor catolicilor108 i p en tru p ro p o v d u irea sfintei credine
catolice etc.109

103 A dic chirilice.


104 L upta a avut loc la 4 noiem brie 1632, m potriva lui Radu, fiul lui A lexandru
Ilia, care venea cu tru p e de m oldoveni, ttari i boieri m unteni pribegi n M oldova,
ca s ocupe tro n u l. P entru lu p ta de la P lum buita (25 octom brie 1632), vezi cronica lui
R adu Popescu, ed. C. Grecescu, B ucureti, 1963, p p . 95 96.
105 n acel m om ent era un episcop polon absenteist Ioan B aptista Zam oyski, episcop de
Bacu din 1633.
106 Sta commodo.
107 BakSic se preocup de situaia sa p ro p rie fa de a ra Rom neasc. n eventuali
tatea apariiei lui Zam oyski (episcop de Bacu i de A rge) n inspecie, ro lu l lui BakSic
nceta.
108 D e p e acum se g ndea la o eventual cltorie n M oldova.
109 C nd a scris aceast dare de seam BakSic era d oar episcop de G allipoli i coadjutor
al episcopului de Sofia M arinov. D u p m oartea acestuia a trecut autom at n locul lui ca
episcop de Sofia. C urnd scaunul episcopal a fost n lat la rang arhiepiscopal.

218

www.dacoromanica.ro
D A R E D E SEA M D E S P R E M O L D O V A 110
1641 // p- 100
S fritu l relaiei despre v izita m onseniorului
Pietro episcop al Sofiei, n Bulgaria i
relaia ntreag despre v izita lui
n < M oldova>

n relaiunea din anul trecu t am descris ct


am p u tu t m ai bine B ulgaria i a ra R om neasc iar acum cltorind
din nou p rin B ulgaria p en tru a m erge n M oldova, am in u t s descriu
aceast cltorie pe care am fcut-o p rin a ra Bulgariei, n drum spre M ol
dova, d u p cum se v a vedea m ai jos.
A m p lecat din C h ip ro v a, reedina mea, la 22 august 1641, i am sosit
a do u a zi la Sofia, unde am fost p rim it cu m u lt dragoste de dom nii negus
tori ragusani, cu care am mers apoi spre P ro v ad ia, unde am sosit la 8 sep
tem brie. D e la P ro v a d ia am m ers cale de cinci zile bune p n la B abadag111,
av n d m ereu n d re a p ta M area N eag r, iar n stnga D unrea, i n acest

uu Traducerea s-a fcut dup textul italian publicat de Gh. Vinulescu, Pielro D iodalo
e la sua relazione sulla M oldavia (1641) n D ipl. Ital., IV , p. 100 . u. T itlu l a fost
adugat de secretariatul Congregaiunii D e Propaganda Fide .
111 Baba.

219

www.dacoromanica.ro
drum lung de cinci zile nu ntlneti m car un ora sau sat de cretini, nici
catolici, nici schism atici; snt num ai tu rci care nu cunosc alt lim b n
a far de cea turceasc. A ceast provincie se num ete D obrogea112 i nu se
gsesc aici nici m uni, nici dealuri, nici p d u ri, nici m car ru ri i izvoare;
este num ai es ntins. T urcii de acolo folosesc, n loc de lem n de foc balega
b o ilo r i a vacilor, pe care o usuc la soare; p en tru ap au p u u ri adnci
de 60 p n la 70 de pai m ari, i scot ap a cu m u lt osteneal cu b u r
d u fu ri fcute d in piele de bou n v rtin d cte p a tru oam eni d eodat nite
ro i113. A u un m are num r de vite, a tt cai, ct i boi, vaci i oi. S n t p ri
m ito ri fa de strini. Casele lo r snt m ici i acoperite cu paie; pinea o
coc n spuza de balig de bou. Se gsete din belug gru i meiu. Se afl
pe aici tlh a ri, care pndesc la drum ul m are, ca s p o a t ucide pe trecto ri
i s-i jefuiasc de ce au asupra lor; p rin tre ei se gsesc m ilitari i oam eni
bogai, ca spahii i ieniceri i alii de felul acestora; dup vorb se vede c
snt necioplii, iar la chip snt u ri.
n aceast a r se cresc boi i cai fo arte iu i; in i cm ile care snt
de alt ras dect cele din O rie n t; acestea au pe spinare dou cocoae, una
m ai n fa i alta m ai n ap o i i snt aa de n alte c le iei d re p t m ovile
i p are c n a tu ra nsi le-a pus un sam ar n spate; cnd m erg, cocoaele joac
fiin d moi, i nu p o t p u rta poveri ca alte cm ile, ci tra g la jug, i snt folo
site la a ra t etc.
p . 101 n aceast p rovincie D obrogea, se afl peste 20 de sate de t ta ri, venii
din ara ttrasc i p streaz i astzi datinele ttreti, vorbesc lim ba t
ta r i se m b rac n p o rt ttresc, se hrnesc cu carne de cal i beau lapte
de iap i m ai fac i alte lucruri du p obiceiurile acelora. T o ate aceste sate
nu d au nim ic sultanului; locuitorii lor snt d a to ri d o ar s trim it un num r
de oam eni la rzboi, iar de alte sarcini snt scutii, fiind m ahom edani.
D obrogea este aezat n tre M area N eag r i D u n re; n to a t aceast
p rovincie nu se gsete nici un cretin, fie schism atic sau catolic, dect n
apro p ierea rm u lu i M rii N egre i al D u n rii. n tin d e re a D obrogei este de
ase zile n lungim e, iar n lim e de tre i i pe alocuri m ai m ult, pe m sur
ce D u n rea se apropie de v rsarea ei n M area N eag r, to a t a ra fiin d un
es n t in s D u p ce ai ajuns la B abadag, ora care se afl la o... d ep r
ta re de p a tru m ile de...lacurile M rii N egre, o iei ctre m iaznoapte, p en tru
a ajunge n M o ld ova . . . D e la P ro v a d ia p n la B abadag nu m ai snt nici
p d u ri, nici pom eturi, nici vii, nici dum brvi, to tu l este un es ntins, cu
holde de gru, m eiu i ovz, ce se p ro d u c n D obrogea n m are can titate.

112 D obruca.
113 Tirando quatro u o m in i insiem e certe rote e t in g en i loro.

220

www.dacoromanica.ro
In lo calitile din D obrogea, locuite de turci se face un fel de b u tu r
de meiu, pe care o numesc busa 114, este alb i ferm entat i se p o t m
b ta cu ea, ca i cu vin, i o beau n loc de vin. T ta rii apoi fac un fel
de b u tu r din lap te de ia p 115, i o beau, d ar aceasta nu e la ndem na
oricui.
n to ate aceste p rovincii nu se m ai gsesc h anuri la drum , de aceea
se doarm e n cm p, i noaptea trebuie s stea < c in e v a > de straj p en tru
p a z a cailor, a bagajelor i < ch ia r i> a vieii. T rebuie s iei de acas m n-
care i celelalte lu cru ri de treb u in , cu alte cuvinte, trebuie s-i iei casa
cu tine. A ceasta este situaia ap ro ap e n to a t T urcia.
A m fcu t p rin aceast regiune 20 de zile, adic de la C h ip ro v a pn
la B abadag i de la B abadag p n la D unre, de unde am trecu t n M oldova;
n aceast regiune nu se gsesc catolici, ci num ai schism atici i tu rci; totui
p rin orae se gsesc negustori catolici, iar pe m alul D u n rii, n m prejurim ile
N icopolei, ctev a sate de pavlichieni, despre care am d a t relaii n anul
trecu t.

/ Despre Babadag]

17 septem brie, 1641. A m v iz ita t B abadagul, ora deschis aezat n


vale, la poalele unui m unte. C tre r srit se afl M area N eag r i lacurile116
pe care le face D u n rea str b tn d acele locuri i se v d din ora, precum
i u n a lt lac, nu p rea m are, la o jum tate de m il de ora117; i aceste lacuri
snt pline de to t felul de peti. n jurul oraului snt m ulte vii i to t felul
de pom i ro d ito ri. Se afl aici un tu rn cld it de un p a 118, spre a se putea
adposti acolo la nevoie, p en tru c deseori vin n aceste regiuni ale M rii
N egre cazacii ca s p ra d e i de aceea to t tim p u l snt in u i anum e oam eni
care s fac de straj la rm u l m rii.
n acest ora, tu rcii in n m are cinste un m o rm n t119 lung, n tr-o mos
chee, n co n ju ra t cu candele i cu sfenice n care ard lum inri de cear; i
se afl acolo m uli dervii, clugri de ai lor, care se canonesc m ult, um bl
desculi, ap ro ap e goi i duc o v ia auster. in n com un to t ce au; au
moii, sate, servitori i supui i un foarte m are num r de oi, boi, vaci i

114 Bere preg tit din m eiu.


116 Cum s.
118 Lacurile Razim , Sinoe etc., care ns n u sn t form ate de D unre, ci de m are.
117 Lacul Babadag.
118 D e pus n legtur cu cetatea p o rn it d in nsrcinarea sultanului M urad al IV -lea
de ctre K odja K enan-paa. L ucrrile au fo st op rite dup m azilirea lu i K enan-paa. V ezi
Evlya Celebi Seejahatname, 111, p . 363.
119 M orm ntul lu i Sar Saltk Baba dateaz din 1484. Evlya Celebi, care a fo st la
Babadag n 1651, m enioneaz m nstirea (te k k e ) a lu i Sar Saltk Baba de care era
lip it U lu D jam i, cldit de Baiazid al II-lea; vezi Evlya Celebi, p . 364.

221

www.dacoromanica.ro
cai. D in iubire fa de dum nezeu, snt p rim ito ri cu strinii. Aceia care in tr
n moschee ca s v ad m orm ntul trebuie s dea ceva de pom an i nu las
pe nim eni s in tre cu n clm in tea n picioare. Se m ai povestete o m in
ciun m are; ei las adic s se neleag c tru p u l acela ar fi al Sf. N icolae,
pe care-1 num esc n lim ba lor S ar S altc B aba120. i m ai spun i alt m in
ciun, anum e c acel tru p ar um bla noaptea, i de aceea i p u n ap ro ap e n
fiecare sear nclm inte la ndem n; aceast n clm in te o cum pr
nobilii, i este fericit acela care se p o ate bucura de fa v o are a de a cum pra
el n clm in tea; i mai < s p u n > nc alte n z d rv n ii de felul acesta, pe
care nu e nevoie s le povestesc aici. A m observat la ei, cum am am intit
m ai sus, c se supun la fo arte m are canon; se m brac n po stav alb grosolan,
unii din ei um bl goi, acoperindu-i d o ar p rile ruinoase, pstreaz cu
m are grije tcerea. A u un singur superior, pe care l ascult n toate p ri
vinele. T urcii au p en tru acel m orm nt, ca i derviii, o fo a rte m are veneraie.
n oraul B abadag am gsit 10 suflete de catolici p en tru m prtanie;
i uneori v in negustori ragusani, de care au fost educai aceti cretini, care
chiar snt ragusani121 i unii dintre ei au fost schism atici, i slujind n casele
nu m iilo r negustori, au trecut la legea catolic. Am b o tezat un copil de
6 luni, i o copil de 8 ani, am absolvit pe un om excom unicat de 4 ani,
dndu-i un canon m n tu ito r i am co n firm at trei ini. Aceti cretini nu au
biseric, nici p reo t i n-au nim ic p en tru a oficia slujba. C te o d at vine
p re o tu l din P ro v ad ia, la un an sau doi.
Case de schism atici snt peste 60, cu aproape 450 de suflete; au o
biserica de lem n, acoperit cu paie, n ch in at Sf. P araschiva sau Sf. V ineri,
pe care bulgarii o numesc P e tk a 122.
S nt 20 de case de arm eni cu 120 de suflete, n-au biseric, d a r au
p re o t i se nchin n case, ca i ai notri.
S nt peste 2 000 de case de ale turcilor cu peste 10 000 de suflete; au
20 de moschei, d intre care una fusese cated ral < c re tin > , iar astzi i
p streaz fo rm a de biseric cld it n cruce, deasupra cu dou tu rle 123; a tt
d o ar c turcii au scos crucile de pe biserica construit dup obiceiul vechi
i au cld it altu ri tu rn u l de pe care se strig credincioii la rugciune. n
vrem ea cnd M ihail, dom nul rii R om neti devasta T u rc ia124 a lovit-o cu
bo m b ard e i astzi se afl d rm at.

120 A cest dervi turc era considerat ca sfn t bekta". Sub influena credinelor cretine
Sar Saltk, fctor de m in u n i ntocm ai ca i sfinii bizantini, este confundat cnd cu Sf.
S piridon cnd cu Sf. G heorghe sau Sf. Ilie; iar n cazul de fa cu Sf. N icolae. Cf. Encyclo-
p ed ie de l Islam IV , p p . 177 178 i 1018.
121 Anz't sono ragusei (? )
122 D im in u tiv care corespunde zilei de vineri, a cincea din sptm n (p ia tn ia ).
123 In text: capele = cupole, adic turle.
124 n 1596, la atacul cetilor turceti de pe m alul d re p t al D u n rii.

222

www.dacoromanica.ro
n ap ropierea acestui ora se afl m ulte sate i orae de bulgari, care
vorbesc ns i turcete i rom nete, i snt i ortodoci i m ahom edani. Pe
rm u l m rii i al D u n rii se gseau orae etc., d ar au fost toate distruse
i nu se m ai cunosc din ele dect zidurile ruinate. Acete aezri omeneti,
sau m ai bine zis aceti oam eni, triesc m ai cu seam din pescuit, cci se
scot c a n tit i fo arte m ari de pete.
N u m ai scriu despre alte locuri, deoarece am re la ta t anul trecut des
p re to ate aezrile d in B ulgaria, care in de jurisdicia noastr, i ndeosebi
despre acelea n care se gsesc catolici, i trec deci la M oldova. Am sosit
aici < n M o ld o v a> dup dou zile de la plecarea din B abadag, cltorind
ns o zi i apro ap e to at noaptea i, la fel, i ziua urm toare, i am trecut
D u n rea la G alai, cea d in ti localitate din M oldova.
T o ate regiunile despre care am v o rb it se strb a t cu m ari prim ejdii din
cau za ru fc to rilo r; n to t ceasul eti n ateptarea m o rii; n drum se v d
p retu tin d en i m orm inte de oam eni care au fost ucii, i acest fa p t bag
spaim a n trecto ri, de aceea trebuie s cltoreti bine nsoit, s um bli
n a rm a t i s ai cai buni ca la m are cum pn s p o i ori s fugi, ori s-i
aperi v ia a . N o i din m ila lui D um nezeu am c l to rit n pace, m ergnd pn
la D u n re n to v ria dom nilor negustori de la R agusa.

V IZ IT A R E A A P O S T O L IC A A M O L D O V E I125

1641

P ro v in cia M oldova este aezat n tre a ra R om neasc, T ran silv an ia, P> 104
P olo n ia i a ra T treasc, av n d n r srit a ra t t ra sc 126 la m iazzi
T urcia, la apus a ra R om neasc i T ran silv an ia, iar la m iaznoapte R u
sia127 sau P olonia. A ceast provincie are o aezare fo arte frum oas, nu este
nici p re a eas, nici p re a m untoas, este p re srat cu codri, dum brvi, cm pii,
d ealu ri i m uni nu p rea n ali, astfel n c t n to a t a ra um bl crue i nu
se slujesc de cai p en tru p u rta tu l po v erilo r < p e sp in are > , ci de care, a ra
fiin d bine p ro p o rio n a t i ntocm it.
P ro v in cia este bogat n fructe, grne i pete, este bogat n vaci,
boi, oi, m iere i u n t; cresc cai fo arte frum oi i de p re , iar la tu rci snt
la m are p re caii m oldoveneti. Este o a r fo arte bogat n ru ri i ape
curg to are, n tre altele snt dou ru ri m ai m ari, unul se num ete P ru t i
vine din P olonia, iar n apropierea D u n rii desparte M oldova de T a rta ria

125 Ibidem , p . 104 i urm .


126 H a n atu l Crim eii.
127 Rusia Roie (m ai trziu G a liia ).

223

www.dacoromanica.ro
M ic"128, n care snt t ta ri num ii ai lui C an tem ir129, care au fost alungai
n anii trecu i de hanul cel m are130 apoi C antem ir a fost ucis de su ltan 131
i locurile acelea au rm as pustii. A cum ncep din nou s v in t ta ri i s
se aeze n locurile acelea, du p cum m i-au spus cretini din p a rte a locului,
care fiin d vecini, au legturi cu ei. A l doilea ru se num ete iret i desparte
M o ld o v a i a ra R om neasc n apropierea D u n rii; acest ru vine din
T ra n silv a n ia 132.
A ceast a r a M oldovei nu este p re a m are; n tin d e rea ei este cam de
o jn zile n lungim e, sau p oate ceva m ai p u in , i de patru-cinci zile n
lim e, du p cte am p u tu t s-m i d au seama, i du p cum m i-au spus local
nicii, i nu este pustie ca a ra R om neasc; aceast provincie este m ai bine
p o p u lat.
p. 105 M o ld o v a p ltete trib u t sultanului (d u p cum se spune) cte o sut de
m ii de scuzi133 n fiecare an, n a fa r de sumele ce se dau v izirilo r i paa-
lelor, i dom nul e obligat s trim it soldai la rzboi pe cheltuiala sa, cnd
i poruncete sultanul. D a r turcii nu se am estec de loc n conducerea rii,
dom nul este liber s fac din a ra sa orice, nestingherit: s judece, s co
m ande, s osndeasc la m oarte chiar i pe boierii si sau s-i slobozeasc,
n tr-u n cu v n t este liber s fac to t ce-i place, dac v re a chiar i f r sfa
tu l < d iv a n u lu i> ca i dom nul rii R om neti.
D om nul care dom nete acum se num ete Vasile V o d 134; D om nul i
boierii snt bogai, d ar ra n ii i p o p o ru l135 sufer p en tru c snt m p ila i
de d ri, zi de zi.
T o a t p ro v in cia este schism atic, ine de ritu l grec, n a fa r de p u in i
catolici care se gsesc n a r , cum se v a vedea m ai jos. M oldovenii v o r-

128 M in o r Tartaria. A dic de Bugeac, unde au fost aezai ttari poate de p e la


m ijlocul secolului al X V I-lea; sn t am intii n tia dat la 1601. Cf. N . I o r g a , S tu d ii
istorice asupra C hiliei f i C etii A lb e, B ucureti, 1899, p . 246 i urm .
129 C antem ir, M rzac tta r ntem eiaz n Bugeac u n fel de stat ttresc, independ
H a n atu l C rim eii, cu care se afla de cele m ai m ulte ori n dum nie. F a de turci, care l
num iser dup rzboiul de la H o tin pa de Silistra p e n tru ctva vrem e i guvernator al
rm u lu i M rii N egre dinspre g urile D u n rii ( ibidem , 2 2 2 ), a fost destul de nesupus.
F a de dom nii M oldovei i rii Rom neti, de la care storcea d a ru ri sub d iferite ame-
n i ri, a fost o adevrat pacoste. L-a p r t la Poart p e M iron Barnovschi, ia r p e M oise v o d
a venit s-l ridice din scaun etc. D e capriciile sale depindea pacea d intre Polonia i T urcia
sau ivirea u n u i rzboi general.
130 In a ie t G h irai, h anul tta rilo r crm leni (1635 1638) a strm u tat cu strnicie p e
tta rii din Bugeac n Crim eea.
131 M u ra d al IV -lea (1623 1 6 4 0 ). P en tru uciderea lu i C antem ir (1 6 3 7 ) vezi M i r o n
C o s t i n , Opere, 1958, p . 110.
132 Jn realitate izvorte din Bucovina.
133 La B andini: 100 000 de im periali, Codex, p . 138.
134 B asilio V oyvodano overo como lo chiamano loro Vasilie.
135 S u d d iti e vasali, term enul de vasal avnd sens de ran dependent.

224

www.dacoromanica.ro
besc rom nete136,- clugrii i preoii lor slujesc n biseric n slavonete,' au
cri tip rite n a ra M oscovit i la V eneia. D om nul i boierii sn t cu
to ii schism atici, p reoii lor, am eii de veninul grecilor m p o triv a Bisericii
rom ane, sn t cei m ai m ari dum ani ai Bisericii rom ane i ai prim atu lu i papei.
A pro ap e to a t a ra postete lunea, m iercurea i vinerea; < o am en ii> o fac
p en tru c sn t silii, ns se sinchisesc p rea p u in de legea lui D um nezeu;
in p osturile i triesc ca anim alele (!) netiind ce nseam n D um nezeu i
legea lui. E piscopii i p reo ii lor snt a tt de ig n o ran i137 n c t puini din
ei dac nu niciunul p o t s neleag ceea ce citesc, deoarece citesc
n lim ba srbeasc ( = slavon) pe care nu o cunosc i astfel nu neleg nim ic
nici ei, nici aceia care i au d n biseric138. Spun aceasta despre aceia care
nu tiu altcev a dect buchele slavone, d ar nu cunosc lim ba, cci n preajm a
dom nului se gsesc i unii care tiu cte ceva, fiind greci; d ar ct privete pe
cei din a r , acetia snt, aa cum am a r ta t m ai sus, d ar cu toate acestea
sn t fo arte n d rtn ici i stru ito ri n schism.
M oldovenii, m ai ales aceia care locuiesc la hotare, snt foarte aplecai
spre fu rt i tlh rie 139 d ar n tim p u l acestui dom n se cltorete n sigu
ra n , deoarece a strp it aproape din to a t a ra pe r u fcto ri i nu nce
teaz de a-i u rm ri p en tru a-i strpi cu totul.
M oldovenii sn t n legtur cu polonii, b a chiar boierii i trim it copiii
la studii n P olonia, i snt boieri care vorbesc fo a rte bine lim ba la tin ; i
acest dom n a fcu t n Iai o m nstire140, n care a adus clugri din R u
sia141 i in coal latineasc i aproape to i tiu lim ba latin ; m ai m ult chiar
stare u l142 e un bu n teolog, d ar se ine cu to tu l de legea greceasc. Totui
bunul D um nezeu p o ate face, cnd v a voi el, ca acetia s cunoasc adevrul,
av n d ei cu notin de cu ltu ra la tin ; acel stare are pe to i autorii catolici
ca de ex. Sf. T om a, Sanchez143 i alii, d ar p e n tru a fi pe placul dom nului
i al boierilor se in e cu to tu l de legea greceasca.
a ra este p lin de biserici i m nstiri, are trei episcopii, doi episcopi i
un m itro p o lit144, care st to t tim p u l la Iai, pe lng dom n, cu toate c

136 Valaccho.
137 P entru cultura epscopilor vezi declaraiile lu i I. K em eny din volum ul de fa.
138 A u to ru l nu observ sim ilitudinea cu folosirea lim bii latine, to t a tt de neneleas p
slujbele catolicilor. _ _
139 A firm aie contrazis de p ro p ria declaraie p rivitoare la sigurana cltorilor prin
M oldova.
140 M nstirea T rei Ierarhi.
141 D e la K iev. . . . . . . .
142 Pare a fi vorba de Sofronie Peciachi, fost rector al colegiului d in Chiev. N . I o r g a ,
Istoria in v m in tu lu i romnesc, Bucureti, 1928, p p . 26 27. _ _ _
143 O are T om a de A quino i T om a Sanchez (1551 1610), iezuit spaniol, autorul u nor
tratate de cazuistic ironizate de Pascal? Sau doar T . Sanchez f r virgul?
144 M itro p o litu l V arlaam (1633 1656), M itrofan, episcopul de Rom an (1633 1641)
i G hedeon episcopul de H u i (1633 1656).

225

www.dacoromanica.ro
episcopia sa nu este la Iai ci la Suceava; i merge n fiecare zi la curte,
clare pe un cal negru, cu v a ltra p negru, cu doi servitori i doi m onahi.
C n d dom nul vrea s scoat pe cineva din dem nitatea de episcop, el
nu cere n cu v iin area p atria rh u lu i, ci, din a lui putere, l chiam , i ia crja
din m ini n vzu l tu tu ro r i f cn d aceasta se nelege c episcopul este de
mis din dem nitatea sa145,
p. 106 22 septem brie 1641. A m v iz ita t oraul G a la i, aezat pe m alul D unrii,
n cm pia d in tre cele dou ruri, unul care desparte M oldova de a ra R om
neasc i se chiam iret, cellalt care desparte p a rte a de r s rit a rii de
/ / T a rta ria M ic i se num ete P ru t; am ndou snt, dup cum am spus i
m ai sus, ru ri m ari peste care trebuie s treci cu luntrea.
O raul acesta are din belug pete i to t felul de vite ca: boi, vaci i
alte p atru p e d e; are m ulte vii i produce gru destul. A ici este schela D unrii
unde dom nul ia vam de la cltorii care trec din T u rcia p e n tru a merge
n M oldova, P olonia i U n g aria sau T ra n silv an ia; pe aici trec to ate cara
vanele care v in din C onstantinopol, fie pe ap sau pe uscat; corbii i vase
m ari care v in din M area N eag ra pe D u n re ncarc gru i alte m rfu ri aici,
n oraul G alai.
D e cealalt p a rte a rului iret146, se afl un ora m prejm uit cu ziduri
care se chiam Ism ail. M ai nainte era al dom nului M oldovei147 i acum l
stpnesc tu rcii m preun cu zece sate m prejur. n acest ora i are ree
d in a k adiul, sau judectorul; un dom n al M oldovei l-a d a t sau d ru it tu r
cilo r148. D e acea p a rte a P ru tu lu i, spre r srit se aflau sate de m oldoveni149
i nu cu m uli ani n urm , cnd sultanul O sm an a mers la rzboi m p o triv a
p o lo n ilo r150, a lu a t satele acelea, afla te de p a rte a aceea a P ru tu lu i i le-a
d ru it unei moschei din oraul Isaccea151 n p rile turceti152, unde pe atunci
era p o d peste D u nre; n acea moschee num itul O sm an s-a n ch in at atunci
cnd a mers m p o triv a polonilor, cci e obiceiul la tu rci ca sultanul, atunci
cnd trece p rin a ra sa, s fac to td eau n a danii m oscheelor n care in tr s
se nchine. In ap ropierea oraului G alai, a ra M oldovei se ngusteaz i se
v d hotarele dinspre a ra ttreasc, sau T u rcia i dinspre a ra R om
neasc, cci aici se apropie unul de altu l sus-num itele ru ri p en tru a se

145 D u p aceast introducere general urm eaz darea de seam propriu-zis.


146 In realitate: Prut.
147 Valacchia. Cu sensul aici de M oldova.
148 A junge n stp n irea turcilor, n tim pul lui tefan cel M are, la 1484, odat cu
ocuparea C etii A lbe i a C hiliei. (N u m ai era n stpnirea rii R om neti din tim pul
urm ailor lu i M ircea cel B trn .) Pe locul vechiului sat m oldovenesc, Sm ilul, turcii au ridicat
oraul Ism ail.
149 M oldovani.
150 C am pania lu i O sm an al II-lea din 1621, ncheiat cu pacea de la H otin.
151 Jasakcye.
152 A dic n D obrogea.

226

www.dacoromanica.ro
vrsa n D u n re; ia r de aici, m ergnd apoi spre inim a rii, M oldova se
lete, p en tru c acele ru ri se lesc, sau m ai bine zis se nd ep rteaz unul
de altul.
n acest ora ( = G alai) snt 43 de catolici p en tru m prtanie i
8 copii; snt de origine m aghiar, d a r p u in i din ei m ai tiu ungurete ci
vorbesc rom nete. A u o biseric de lem n, acoperit cu paie, lung de 12 pai
i lat de 5 pai, cu dou ui, n ch in at Sf. N icolae p a p a 153. N -a u nim ic
p en tru oficierea slujbei, i ra reo ri vin aici preoi, pe de o p a rte p en tru c
sn t p u in i catolici, i pe de a lta p en tru c snt cam departe de alte localiti,
unde se gsesc p reoi. I-am m iru it154 pe toi, deoarece niciodat n-a fost
vreu n episcop n acest ora; a r dori m u lt s aib un preot, care a r putea
s-i agoniseasc traiu l, m ai fiin d i o alt lo calitate155 cu 30 de fam ilii,
cum vom a r ta m ai jos.
S n t 100 de fam ilii de rom ni156 sau m oldoveni cu peste 2 600 de su
flete, to i schism atici. n acest ora se afl o biseric m are de zid i fru
m oas, rid ica t de dom n i n ch in at Sf. mucenic D u m itru ; este vecin cu
biserica n o astr; < lo c u ito rii> au 8 biserici de lem n, acoperite cu indril
i paie, ca i < b iseric a> noastr.
n acest loc i are reedina un jude157, p en tru c ei l socotesc d re p t
ora, i asemenea lo caliti p o a rt num ele de trg 158, denum it cu un cuvnt
slavon care nseam n loc de nego sau ora com ercial: n fiecare sptm n
se in e trg , i v in m uli negustori turci, arm eni, greci, rom ni i uneori i
catolici, d a r rareo ri, deoarece nu se gsesc n apropiere, n T urcia, locuri
ap ro p iate care s fie locuite de catolici.
26 septem brie 1641. A m v iz ita t oraul159 B rlad, aezat n es pe rul
n u m it B rlad, n tre dou dealuri. Este bogat n grne, vite ia r petii care
se gsesc nu sn t de d ispreuit. V ii nu are i nu poate s aib, fiin d un loc
rece i expus / / um ezelii, poam e i altele de felul acesta nu se fac n ap ro >. 107
piere, d a r se aduc din alte locuri nu p rea d ep rtate; n ru ri i la cm p
se afl din belug p sri de v n a t, d a r localnicii nu se ndeletnicesc cu vn-
toarea, fiin d o cupai cu alte treb u ri; ar, pasc vitele, fac unt, cresc albine i
altele. C ato lici se gsesc n acest ora 140 de suflete de m p rtit i 20
de copii, m aghiari de neam , d a r snt p u in i cei cari tiu bine ungurete, fiind
d ep arte de g ran ia U ngariei. A u o biseric de lem n lung de 8 pai i lat
de 5 pai, acoperit cu paie; nu m i-au p u tu t spune cui i era nchinat.
N -a u p reo t. D espre acest ora am spus c a r p u tea ine un p reo t m preun
153 San N ico lo P ontefice. P apa N icolae I cel M are (858 8 6 7 ).
154 Este vorba de confirm area la catolici, care se face p rin m iruirea de ctre episcop.
155 = B rlad.
158 Valacchi.
157 Giudice.
158 Targ.
159 Terra, term en valabil p en tru orae m ici sau trguri.

227

www.dacoromanica.ro
cu cei din G a la i, aceste orae n efiind dep arte unul de altul. A u un felon,
o cruce de arg in t i un p o tir, d ar spart. Este acolo un om n u m it A ndrei,
care tie s citeasc i nelege lim ba latin , om b trn i bu n ; i-am d a t
d re p tu l s ngrijeasc de biseric, s trag clopotul de A ve M aria, i n zilele
de srb to are sa nvee pe credincioi T a t l nostru etc., la nevoie s p o at
i b oteza p en tru c ceilali oam eni sim pli nu cunosc nici ritu alu l botezu
lui i s aib grij, cnd vine vreun preo t, s-i duc pe cei botezai
de el, ca s fie m iru ii cu untdelem n sfin it. A u n ain tea bisericii un clopot
a trn a t de o grind n alt i n ju ru l bisericii un cim itir nchis cu un gard,
n care snt n g ro p ai credincioii.
N -a m fcu t confirm are n acest loc, deoarece ei n-au p u tu t s-m i spun
dac erau sau nu confirm ai, unii spuneau c da, a lii ca nu, i de aceea
am am n at-o p en tru alt d at, ca s nu greesc cu m v a160.
A m b o tezat trei copii i a fost un caz care s-a p etrecu t n d a t ce am
sosit noi n ora: o femeie care de 15 zile se afla, f r n treru p ere, n dure
rile facerii, nscu n acel m om ent o f p tu r vie i veni num ai dect b rb atu l
i ceru s fie b o teza t noul nscut, i dup ce fu bo tezat, m uri n acelai
ceas; i fem eia s-a spovedit i s-a cum inecat a doua zi. i se m inunau oa
m enii zicnd cum a fcu t bunul dum nezeu, ca f p tu ra aceea s nu m oar
n snul m am ei f r a p rim i botezul i s rm n n v ia atte a zile etc.
i du p ce a fo st n g ro p at n cim itir acea f p tu r , ta t l ei ne aduse pine
i ce m ai avea n cas spunnd: A ducei m ulum iri lui D um nezeu c a
a v u t a tta m il de m ine i a f cu t s se nasc f p tu ra vie, pe care a
m n tu it-o p rin sfn tu l botez, i c n -a m u rit m am a". V o rb in d d rep t, dac
aceti catolici a r avea p re o i buni, a r fi cretini buni i evlavioi, p en tru
c nu snt aa de ri, i snt oam eni cu frica lui dum nezeu.
U n altu l ap o i se logodise cu o fecioar, i cum atunci nu era p re g tit
p en tru celebrarea cstoriei dup obiceiul locului, p en tru a avea binecuvn-
tare a, a dus pe m ireas la biseric i de acolo a trim is-o acas la ta t l ei,
zicnd: C n d v a veni vrem ea voi lua-o napoi, cci nu tiu de voi putea
av ea atunci un p re o t care s-m i dea binecuvntarea bisericii". D in aceasta se
p o ate vedea ct snt de evlavioi i ct de m u lt in seam de poruncile
sfintei biserici, cu to ate c snt oam eni sim pli. i in m u lt s aib un preot.
S n t 150 de fam ilii de rom ni cu peste 800 de suflete; au cinci biserici,
u na m are de zid, cu h ram ul Sf. N icolae P a p a 161 i alte p a tru de lem n, aco
p erite cu indril i cu paie, d ar dou din ele snt ap ro ap e distruse.
29 septem brie 1641. A m v iz ita t H u ii162, ora nem prejm uit cu ziduri,
m ai degrab trg dect ora, d ar l numesc ora163 fiin d aici reedina unui

160 C onfirm area n u se face dect o dat.


161 In realitate, Sf. N icolae d in M yra.
162 U s e ' . . . . .
163 A dic citt, cci reedinele episcopale erau socotite civitates sau citt.

228

www.dacoromanica.ro
episcop / / schism atic. Este aezat n vale; ceva m ai jos se deschid cm pii ctre >. 108
P ru t; m p reju r sn t dealuri nu p re a nalte, pe care se afl un m are num r
de v ii; aici sn t viile dom nului. E bo g at n poam e pe care le produce aceast
a r ca: mere, piersici, nuci etc. nu ns poam e de peste m ri164, pe aici
fiin d geruri m ari iarn a. P rin apropiere snt foarte frum oase p d u ri i dum
b rv i se gsesc to t felul de anim ale n m are num r.
S n t 400 de catolici, p en tru m prtanie i 95 de copii; snt de neam
m aghiar i vorbesc la fel ungurete i rom nete. A u o biseric de lemn,
lung de 12 pai i lat de 6, acoperit cu paie, n ch in at Sf. M arii celei
m ari, cum i zic ei, adic A dorm irea M aicii D om nului. n jurul bisericii
se afl un cim itir m p rejm uit cu gard; pe a lta r o p ie t . A u un felon, un
p o tir de arg in t, d ar sp a rt i dou clopote frum oase; n m ijlocul bisericii,
cristelnia. N -a u p reo t, vine uneori cel de la Iai. n biseric se cnt n
lim ba ungureasc G lo ria, C rezul etc. i alte cntri religioase, i cei care cnt
snt m ireni i se chiam diaci165; iar la biseric aju t la slujb, p streaz i
au grij de lucrurile bisericii i snt d ato ri s-l nsoeasc pe p re o t cn d acesta
m erge cu euharistia (m prtania), fie la o nm orm ntare, fie p en tru alte
slujbe bisericeti, i s se duc cu el p n la biseric etc.
O rau l se chiam H ui, din cauz c aceti catolici se ineau la nceput
de secta sau erezia husit; chiar i astzi se m ai gsesc vreo cinci-ase b trn i
care cer s fie m p rtii sub utraq u e specie"166, i unii p reo i p en tru a
le fi pe plac, le m plineau d o rin a; d ar din m ila lui dum nezeu, triesc toi
dup legea catolic. N -a u ns p re o t i de aceea se com port uneori dup
vechile lor o b ic e iu ri. . . A m d a t ordin vicarului m eu167 s le caute un
p re o t bun.
T o i168 locuitorii din ora sn t catolici, i n apropiere n jurul orau
lui, sn t sate de rom ni sau m oldoveni. n ora, schism aticii au o biseric
frum oas de zid cu dou tu rle 169, acoperite cu plum b, cu hram ul Sf. apos
to l P etru , i aceast biseric este episcopal i lng biseric este m nstirea
n care i are reedina episcopul cu m onahii si. A u nc dou biserici de
lem n. n ora sn t num ai 10 fam ilii de locuitori schism atici i m ai snt altele
p rin sate, cum am a r ta t m ai sus; ceea ce ar face p o ate 60 de suflete num ai
n ju ru l oraului, lsnd la o p a rte alte sate.

164 M arine.
165 D ia czi (cit. d iac i).
166 m prtania cu p in e i vin (asem enea celei orto d o x e), practicat de husii.
167 Bartolom eo Bassetti, m inorit conventual.
168 P o triv it cu B andini (C o d e x) ei alctuiesc majoritatea, d a r n u totalitatea acestor
oreni.
169 Z uoghi.

229

www.dacoromanica.ro
n apro p ierea acestui ora, n dou sate, se afl vreo 12 fam ilii de ca
tolici, de neam m aghiar, nu m rn d vreo 70 de suflete, i bieii de ei nici
n -au p re o t i nici nu p o t asculta o liturghie. C u to ate acestea snt a tt de
ta ri n cred in a lor catolic, n c t nu ascult niciodat de p reo ii schism a
tici, i nici nu v o r s-i boteze copiii cu n um iii preoi, ci ateap t totdeauna
p n v in p reo ii catolici.
n tln in d n acest ora al H u ilo r pe p rin tele H ia c in t (G iacinto) din
O sim o170, din ord inul Sf. D om inic, fost vicar general al M oldovei, nscu
n a t de episcopul de B acu171, nu voi scpa prilejul de a spune cteva cuvinte
despre el i despre isprvile lui, d a t fiin d c a fost un m are d esfrn at i p ri
cin a m u lto r scandaluri, m ai ales a lu rii de ctre dom n a averii bisericii
d in Bacu. S pun aceasta nu p e n tru a-1 defim a, ci p e n tru a rosti adevrul,
du p cum snt d ato r, i p e n tru a-m i uura cugetul; i voi spune ceea ce am
au z it de la oam eni de isprav i cinstii, a tt p reo i ct i m ireni.
M ai n ti, acest v ic a r172 dduse un o rd in ca fiecare om s plteasc
a tta p en tru botez, a tta p e n tru svrirea cununiei, altm in te ri nu-i fcea / /
d ato ria . D in cauza unei cstorii, l-am gsit r n it n cinci locuri cu cuitul:
s-a n tm p la t anum e c el celebrase cununia i se nelesese cu om ul asupra
p reu lu i, i n tr-o dim inea a mers n casa acelui om i l-a gsit n p a t cu
n evasta lui i n u m aidect a nceput a bom bni: D e ce nu-m i plteti?" etc.
Bietul om a rspuns: i-am fg d u it s pltesc cnd voiu fi m ai nlesnit".
E l se n fu rie grozav, trage cu fo ra soia din p a t, num ai n cmae, i o
duce n alt cas, unde i pune ctue la picioare, zicndu-i: P n nu-m i
v a p l ti b rb a tu l tu, nu te voi lsa s pleci de aici". A venit apoi b rb atu l
i nu tiu cum s-au neles n tre ei, c i-a lsat soia liber. n aceeai zi
a ven it fratele acelui om i a nceput s-i spun: P rin te , de ce ne faci
aceast ruine i ai pus n fiare pe soia fratelu i m eu?" Ia r vicarul p u n n d
d eo d at m n a pe u n lem n, a nceput s-l loveasc pe om ul acela, care n -
furiindu-se, a lu a t un cu it i l-a nju n g h iat n cinci locuri. E u l-am gsit
n p a t, nici nu se p u tea m ica. D eocam dat n-am p u tu t s fac nim ic altceva
d ect s-i vorbesc de to ate acestea i de altele ce m ai tiam , i l-am scos
d in v icariat, p o ru ncindu-i s prseasc aceast a r . D a r m ai apoi, cnd
m gseam la Iai, m i s-a spus c i este r u i i-am trim is un p reo t; apoi
n-am m ai a fla t nim ic despre el, iar om ul care l rnise era n nchisoare
la Iai, din p o ru n ca dom nului. A tta p o t spune c schism aticii se folosesc
de asemenea p rileju ri ca s-i b at joc de clugrii notri i de legea noastr.
N u p o t povesti to t ce am au zit despre el, ca s nu depesc m arginile d ra
gostei freti i apoi nu tiu dac m ai triete sau este m ort, de aceea nu
170 A pare n m ai m u lte locuri d in volum ul de fa, ncepnd cu relaia lu i N iccolo
Barsi.
171 Ioan B aptista Zam oyski, episcopul polo n de Bacu.
172 V icar al episcopului absenteist polon.

230

www.dacoromanica.ro
v reau s spun deocam dat nim ic m ai m ult despre isprvile lui, dect lucru
rile care privesc biserica i care au fost publice.
M i s-a m ai spus, c un anum e m irean cu num ele N icolaie, dduse ace
lui vicar un cal i alte plocoane, i acesta ( = vicarul) a fcut ca s fie h iro
to n it de ctre M onseniorul < ep isc o p > de Bacu. O m ul acela avea soie i
am ndoi fgduiser n fa a episcopului s triasc n castitate, i acel om
de n d a t ce a fost h iro to n it i fcut preo t, i i s-a d a t o parohie, i-a lu at
din nou soia la sine i s-a dus n T ran silv an ia n tre secui, i acum triete
acolo i are i parohie i soie; cci se afl n Secuime vreo zece preoi cs
to rii, care triesc p rin tre eretici, slujind p en tru catolicii care locuesc n Se
cuime. Aceti oam eni triesc n T ransilvania, n p rile dinspre M oldova, n
m uni, cci m unii care despart M oldova de T ran silv an ia vin din m unii
B alcani173 i trec D u n rea (precum am a r ta t n relaiunea p riv ito are la ara
R om neasc) i despart a ra R om neasc de T ran silv an ia, apoi m ai departe
ctre m iaz noapte, despart M oldova i apoi P olonia i trec n U ngaria
de sus i n G erm ania etc.
M i-a m ai spus p aro h u l din C otnari, un om b trn i bun, care a fost
h iro to n it de sus-num itul episcop, c atunci cnd acesta a cerut s-l h iro to
neasc, < ep isco p u l> Zam oyski i-a zis: D u -te i te nelege cu printele
vicar, cci eu voiam m ai n ain te s-i dau lui p aro h ia, d ar n tru c t cretinii
acetia te cer pe tine, n-am n co tro ; de aceea nelegei-v n tre voi". i
astfel s-a fcu t n tre ei nelegerea ca acest b trn s dea a tta i a tta vica
rului, i astfel a fost h iro to n it. Acest lucru mi l-a spus acel p aro h cu gura
lui. Este acesta n tr-a d e v r un om bun i n v a t, cunoscnd a tt lim ba la
tin ct i pe cea ungureasc, nem easc i rom neasc, d ar srm anul om are
la nas o ran m are, un cancer fo a rte u rt care scoate p u ro i m ereu etc.; este
d rep t c-1 p o a rt acoperit cu o legtur, totui nu e lucru p o triv it < p en tru
un p re o t> . A vea acest cusur i atunci cnd a fost h iro to n it. O m ul acesta
fusese csto rit i du p m oartea soiei s-a fcut preot, are dou fete i un
biat. E u i-am v o rb it de acest cusur, d ar el srm anul a nceput / / s plng, . 110
zicn d : U n d e v rei s m erg, aa b trn cum snt?" I-am rspuns: T e las
pn voi ra p o rta Sacrei C ongregaii de P ro p ag a n d a Fide i vom face a tt
eu ct i dum neata ceea ce v a h o t r S acra C ongregaie". i astfel l-am l
sat deocam dat n p aro h ia unde l-am gsit, p en tru c n adevr i enoriaii
in la el, n prim u l rn d p en tru c este de lim ba lor, i n al doilea rnd,
dup d o rin a lor, p en tru c este om b trn i de treab i deocam dat nu
p o t gsi un altul, fiin d a ra lipsit de preoi.
M i s-a m ai spus c acel vicar nu statornicete p re u ri num ai p en tru c
storii i botezuri, ci i p en tru celelalte taine, i to t ce am spus, am spus
fiind de d ato ria m ea ca m d u lar al Bisericii; nu vreau s las la o p arte

173 M o n t Em o.

231

www.dacoromanica.ro
nim ic d in ceea ce trebuie s tie S acra C onjregaiune despre p u rta re a preo
ilo r i clugrilor, care duce m ai degraba la nru irea credinei catolice,
dect la n la re a ei, f r a m ai vorbi de beie i de alte necuviine despre
care nu se cade a vorbi, i cu a tt m ai p u in a le aterne n aceast relaiune.
A m gsit la acest p rin te H ia c in t ctev a feloane, p o tire i pluviale i alte
lu cruri de ale bisericii i l-am n tre b a t unde ducea acele lucruri. M i-a rs
puns c voia s m earg n a ra ttreasc i c venise n oraul H ui cu
acest gnd, d a r c fiind stnjenit de rni n -a p u tu t s-i duc la ndeplinire
gndul su. n a ra ttreasc, ap ro ap e de M oldova, se afl o lo calitate nu
m it C iu b rciu 174 n care se gsesc civ a catolici de neam m aghiar i poloni
robi, i el spunea c voia s duc lucrurile m ai sus pom enite acolo, la C iu
brciu. C n d m -am dus apoi n oraul Iai, i am p ovestit p rin ilo r mi
sio n ari175 ceea ce-mi spusese sus-num itul p rin te, au rspuns c nu se ducea
n a ra ttreasc cu a lt scop, dect p en tru a se bucura de m ai m ult li
b ertate p rin tre oam enii de acolo . . .
3 octom brie 1641. A m v iz ita t oraul Iai, ora deschis aezat n m ijlo
cul natu rii, pe nite dealuri nu p re a n alte, care este reedina dom neasc.
Spre r s rit sn t p d u ri fo arte m ari, la m iaz-noapte la oarecare d ep rtare
de ora curge ru l P ru t, iar spre m iaz-zi i apus se n tin d cm pii. L a m ar
ginea oraului, pe lng curtea dom nului, curge un ru o r176 nu p rea m are i
cum se afl n tre dou dealuri, dom nul a spus s se opreasc ap a n tre un
deal i cellalt i i-a fcut un lac fo arte m are, n c t se p o ate merge pe el
cu brcile, i n el se afl to t felul de peti, i nim eni n-are voie s pescu
iasc acolo, n a fa r de pescarii dom nului; locuitorii nu p o t scoate din acel
lac m ai m ult de trei peti, i dac p rin d pe cineva c a lu a t m ai m ult de
trei, l pedepsesc. n a fa r de petele din lacul dom nului se m ai gsesc p
sri ca: rae, gte i altele de felul acesta pe care poate oricine s le p rin d
sau s le vneze d u p plac.
P m n tu l d in ju ru l oraului e foarte darnic n grne; iar vite snt de
asemenea n m are num r, d u p cum am spus m ai sus v o rb in d despre to a t
a ra M oldovei. S n t i vii n m prejurim i, d a r nu dau v inuri p rea bune, locul
fiin d n a lt i expus frigului. Se gsesc to t felul de poam e indigene; i fiind
acest ora c a p ita la rii, negustorii aduc aici i fructe de peste m ri ca:
portocale, lm i precum i m sline i altele, d a r to ate se v n d scum p, mai
ales untdelem nul. C elelalte lucruri de m ncare, ca de p ild carnea, caul,
un tu l snt ieftine. V inul este scum p, p en tru c se face p u in , abia n trei
P- 111 sau p a tru locuri n to a t a ra // i vin tocm ai din P o lo n ia ca s-l cum pere.

174 Cebercu. _ _
176 P en tru ra p o rtu rile d in tre m isionari i vicarul episcopului polon, vezi D ip l. Ital.**,
II, pp. 376 377, scrisoarea lui B andini din 10. IV . 1649.
176 B ahluiului.

232

www.dacoromanica.ro
V inurile sn t cam acrioare; pinea nu e rea, m ai ales aceea pe care o fac
ungurii.
P a la tu l dom nului nu e u rt i acum chiar se cldete din nou un altul.
C u rtea dom nului este aezat pe dealul dinspre lac i este nco n ju rat de
zid u ri cu un tu rn bun de p a z 177, cu biseric n u n tru i nc un p a la t p en tru
doam n i dom nie, care a ars acum . A re o curte fo arte frum oas fa de
condiiile rii. D om nul ine d iv an ap roape n fiecare zi, d serbri m ari,
d n d cu acest prilej audiene publice i cnd d asemenea audiene, to i bo
ierii178 i ceilali d reg tori snt d a to ri s fie de fa . Boierii vin clare iar
slujitorii lor pe jos. D e asemenea m itro p o litu l este d ato r s v in n fiecare
zi la curte. C n d dom nul vrea s ia o h o trre singur i f r a spune nim
nui nim ic, o face i decide orice lucru, n a far de cele care privesc interesul
obtesc. Aceti dom ni au lib ertatea de a aciona i a d a ordin i p o t om or
fie d in tre boieri, fie alte persoane f r a ine seama de nim eni. L a judeci
cei ce vorbesc cu dom nul stau n genunchi, d ar dom nul acesta a desfiinat
acest obicei p ro st; cel al rii R om neti ns cere i astzi ca supuii iui
s stea n genunchi cnd vorbesc cu el, i to i supuii lui s stea cu cciul179
n m n ; dom nul st n tr-u n jil de m od italian, de catifea roie, ceva m ai
sus dect boierii, care stau to i pe o banc, de aceeai p a rte la stnga dom
nului cu calpacele n m n. D oi dregtori num ii postelnici stau n picioare
lng el, cu toege sau vergele de a rg in t n m n. C n d vine vreo fa m ai
lum in at la dom n, cei cu toege de arg in t i ies n n tm p in are n sala cea
m are cu calpacul n m n i cu toiagul n m n i unul d in tre ei merge
nain te iar cellalt ridic perdeaua de la ua unde se afl dom nul.
C n d < d o m n u l> ine aceste judeci publice, sun trm biele; de ase
m enea cnd m nnc i cnd iese ae la curte sau m erge la v n to are. C nd
trece p rin ora spre a pleca undeva sun toate clopotele bisericilor i to t
aa cnd se n toarce. C n d pleac din ora, to i boierii, ostaii i ali dregtori
sn t d ato ri s m earg cu el. T o t ce se vneaz i se duce lui i dac-1 afl
pe cineva c a ascuns ceva, l pedepsete f r m il i rspltete pe cei care
aduc vreun v n a t i apoi druiete boierilor din acel v n a t ct crede i ct
i place.
A poi, c t despre cldirile din ora, nu p o t spune nim ic, deoarece casele,
a tt ale boierilor ct i ale trg o v eilo r i ale srcim ii, snt fcute din lemn
i snt p ro aste i unele snt acoperite cu paie sau cu stuf de b alt. P en tru
iarn to ate casele au sobe fcute n aa fel n c t cuptorul de pine i soba
sn t la un loc. Casele snt m ici i se nclzesc repede.
P ia a nu e rea. n acest ora se afl negustori m uli i din felurite p ri
ca: poloni, greci, arm eni, turci, pe lng btinai. A p a nu e bun, e s-
177 Procca.
178 Baroni.
179 Bareta.

233

www.dacoromanica.ro
ra t ; ap bun se gsete a fa r din ora i se aduce de acolo. C n d dom nul
se afl n ora, m ai este cte ceva de v zu t, d ar cnd lipsete nu e nim ic
de v zu t, n a fa r de biserici, cci < a ic i> nu snt cldiri ca p alatele din
Italia.
C atolici p e n tru m prtanie snt 160 de suflete i 42 de neam m aghiar;
au un p re o t de aceeai naiune i de asemeni se a fl acolo i un m isionar.
A u o biseric de lem n fcut de un grec180, lung de 15 pai i la t de 6
pai care are un a lta r n esfin it; acum secretarul181 dom nului face un a lta r
al zm islirii Sf. Fecioare. Biserica este n ch in at A dorm irii M aicii D om nului,
are cinci feloane i 4 antipende i alte lucruri p en tru serviciul divin, un
p. 112 p o tir de argint, un chivot de arg in t i un disc, dou clopote / / n tr-o clo
p o tn i de lem n; n jurul bisericii se afl cim itirul unde snt n g ro p ai cre
dincioii; nu e n g rdit.
n a fa r de catolicii de m ai sus, se m ai gsesc to t tim p u l nc m uli de
alte neam uri, ca poloni, francezi, italieni, unguri, slavi i alii, care vin
p e n tru a face nego sau ca ostai sau snt trim ii cu treburi la dom n.
P reo tu l se p lngea c triete fo a rte greu, pe de o p a rte p en tru c acei
credincioi fac p u in e m ilostenii, pe de a lta d in p ricin a p rin ilo r m isionari,
spunnd c i-au lu at casa p aro h ia l, i c p n i acea m ilostenie se m p rea
n dou p ri. Ba chiar voi spune adevrul, c to i credincioii au venit s
strige m p o triv a acelor m isionari, cum c v o r s-l alunge cu sila pe p reotul
lo r i c l-au b tu t i l-au dus la dom n. E u, pe ct s-a p u tu t, am ncercat
s-i m pac i am p o ru n c it p rin ilo r m isionari s nu se amestece n treburile
p reo ilo r, p en tru c n-au fost trim ii de sacra C ongregaie ca s se rzb o
iasc cu credincioii, ci p en tru a m plini lipsa de p reo i, m ulte localiti fiind
f r de p aro h . A flndu-se n acest ora reedina dom nului, ei a r vrea s
stea i ei to t aici, i chiar spunea acel p re o t, ca i credincioii, c m isionarii
i-au spus dom nului: N o i am fost trim ii de p a p a ca s ne aezm aici".
N u voi m ai spune nim ic altceva, p en tru c, m ulum it lui D um nezeu, deo
cam d at a fost lsat n pace. M isionarii au gsit n ad ev r acest loc f r
p re o t, d u p cum spun ei; au lu at casa aceea, au refcut-o i apoi M onsenio
ru l de la Bacu a num it pe p reo tu l de acum la acea biseric, deoarece este
de aceeai lim b, dei nu e n v a t pe ct s-ar cere.
n acest ora al laului snt 9 600 de case ale schism aticilor m oldoveni,
ceea ce nseam n peste o sut de mii de suflete, nou m nstiri de m onahi
sau clugri i una de clugrie, unde acestea triesc neclaustrate i f r
nici o regul. M nstirea n care i are reedina m itro p o litu l se num ete
S fn ta M aria. M nstirea cea n o u 182 i biserica pe care o cldete dom nul
lsu P ostelnicul E nache d in C onstantinopol. V ezi D a n Bdru n S tudii i cer
cetri de istoria artei , 1 2/1956, p p . 284 290.
181 G heorghe K otnarski, secretarul lu i V asile L upu.
182 M nstirea T rei Ierarhi.

234

www.dacoromanica.ro
acum snt altu ri de biserica noastr, d o ar zidul le desparte; e o biseric
frum oas d in tr-u n fel de p ia tr alb, sculptat to a t pe d in afa r, iar n
u n tru zu g rv it cu diferite chipuri de sfini i o p ictau acum m eteri183
adui din P o lo n ia i din a ra M oscovit. Este nchinat S finilor Vasile cel
M are, Io a n C hrisostom ul i G rigore Teologul. P e n tru aceast m nstire a
adus clugri din R u sia184 care aproape to i tiu latinete i in coal de
lim ba latin , d ar n biseric oficiaz slavonete. P rin tre alte lucruri pe care
le-a f cu t dom nul la aceast biseric < e ste > o frum oas clopotni cu clo
pote fo arte m ari care se afl deasupra prim ei p o ri a m nstirii, i un ceas
m are care se aude n to t oraul. n biseric snt candelabre de argint, can
dele i alte lu cruri care m podobesc biserica i icoane fo a rte frum oase din
a ra M oscovei. A adus de la C onstantinopol i nite m oate ntregi, anum e
tru p u l sfintei P e tk a b u lg ar185. Grecii o num esc Sf. P arasch iv a i rom nii
Sf. V in eri186. B ulgarii i to ate popoarele acestea o cinstesc fo a rte m ult i o
serbeaz la 14 octom brie. D om nul a cu m p rat aceste m oate de la p a tria rh u l
C on stan tin o p o lu lu i cu 30 000 de scuzi n afar de alte cheltuieli i
le-a adus pe M area N eag r i apoi pe D u n re la G a la i, unde au fost n-
tm p in ate cu fo arte m are evlavie i cu im nuri de slav, de ctre to i episcopii,
stareii, clugrii i ^preoii rii i de un m are num r de credincioi. i au
fost aduse n aceasta biseric noua. i aceast sfnt se num ete sfn ta P e tk a
din T am 187, lo calitate care se afl ap roape de S ofia n B ulgaria. E u am in tra t
od at s v d biserica i p rin tre alte lucruri am v z u t acele m oate, care
erau nchise n tr-o racl cu catifea roie n u n tru n sfnta sfintelor unde se
afl altaru l, n p a rte a d re ap t; am cerut s le v d i mi s-a spus c < n u
a u > cheia < c a re > se gsete n m inile egum enului i c el nu este acas.
M i s-a spus c tru p u l acela s-a p s tra t ntreg, i lipsesc num ai un picior i
o m n i este m b rcat n tr-o cm a alb bulgreasc; se construia un m o r
m n t n / / biseric la un perete, adic un chivot din felurite m arm ore fru i. 113
moase p en tru a aeza sub el tru p u l acela; se fcea ntocm ai ca un a lta r latin,
cu coloane, cu podoabe i cu inscripii n lim ba slavon n cinstea acestei
sfinte.
A lte m nstiri din a fa ra i d in u n tru l oraului snt construite de diferii
dom ni; aceste m nstiri au sate, moii, bunuri nem ictoare i m ictoare;
au o m ulim e de oam eni care s m unceasc i ig an i; in cirezi m ulte de boi,
oi, vaci, cai, precum i albine i altele, i apoi fac v n zri i strng bani, pe

183 M eterii rui care au lu crat la T rei Ierarhi snt: Sidor Pospeev, D eico Iacovliev
i Pronca N ichitin.
184 R usia = U craina.
185 P etka = C uvioasa Paraschiva, adus n 1641. A m ndou num ele nseam n pe
grecete i rusete: vineri.
188 Santa Veneranda.
187 Jn regiunea T m o v o .

233

www.dacoromanica.ro
care i trim it n d a t la Ierusalim i la S fntul M unte n G recia, fiin d aceste
m nstiri nch in ate acelora.
n a fa r de m nstiri, v o r m ai fi fiin d vreo 40 sau i m ai bine de bi
serici, a tt de zid ct i de lem n i acestea snt parohiale, a v n d fiecare p a
ro h u l ei. i, n anum ite zile, cnd se aduc p in i la biseric p en tru a fi sfin
ite, to i credincioii snt d ato ri s v in la biserica p aro h ial, altfel fiecare
p o ate m erge unde crede i-i place. Boierii se duc n to td e au n a la biserica unde
m erge i dom nul i n zilele de srbtoare m erg n to td e au n a la utrenia de
noapte, du p obiceiul bisericii orientale.
C n d m -am dus n audien la dom n care da audiene publice, n d at
ce m -a v z u t de sus, a pus ca p t judecii sau divanului i s-a retras n tr-o
odaie; iar cn d am in tra t acolo, dom nul s-a rid icat i to i boierii au stat n
picioare cu calpacul n m n. D u p ce m i-a ntins m na, m -a aezat la
d re a p ta sa n ain tea tu tu ro r boierilor si, i dup ce l-am salutat, i-am d at
scrisoarea sacrei C ongregaii, pe care lund-o, s-a rid icat din nou n p i
cioare; apoi a n ceput s ntrebe de stpnul nostru, P a p a 188, de em inenele
lor card in alii i de starea Bisericii catolice. i d u p o convorbire ndelungat
a n cep u t s se p lng de episcopii notri din trecut, spunnd c au jefuit
bisericile i c au dus to t ce au p u tu t n P olonia, precum i de v icarii lor,
care au d a t loc la m ulte tu rb u r ri n aceast a r . N -a v ru t s-i pedepseasc
spunea el fiindc erau fee bisericeti, i din cauza acestor tu rb u r ri
a lu at n ap o i din averea bisericii din B acu, cum voi a r ta am n u n it, la
locul cuvenit. M ai m ult chiar, cnd am nceput s-l rog s binevoiasc a
n ap o ia cele ce a p a rin eau bisericii din Bacu, a rspuns: E u nu am lu at
p en tru m ine, d ar, ca dom n snt d ato r s m ngrijesc de p stra rea lor i
le-am n cre d in a t m nstirii mele; iar acum le voi n ap o ia, d ar cu condiia
ca lucrurile bisericii s fie bine pzite, i dac voi m ai afla v re o d at c
lucrurile nu snt n grijite de m nstire le voi lua din nou". E u i-am m ul
u m it i i-am fg d u it c voi lsa un vicar bun, care v a ngriji de renovarea
bisericii din Bacau, deoarece are m are nevoie de aceasta i am pus vicar pe
m isionarul B artolom eo Basseti189, m in o rit conventual, i i-am d a t ncuviin
a re a i ord in u l de a se apuca de renovarea acelei biserici. i dom nul a mai
ad u g at: V ei auzi i alte lucruri pe care episcopii le-au fcu t n trecu t n
d au n a bisericii"; i a spus: Scriei sacrei C ongregaii to t ce v spun". i
eu i-am rspuns: L um inate doam ne eu am fost trim is n aceste ri tocm ai
p en tru a face o dare de seam Sacrei C ongregaii". D u p plecarea noastr,
a u zin d clugrii m nstirii sale c dom nul a fg d u it sa ne napoieze to tu l,
s-au dus la dom n, plngndu-se i spunnd: L um inate D oam ne, am auzit
c M ria v o astr a fg d u it s dea din nou acestui episcop frn c 190 moiile
188 P apa U rban al V lII-le a (1623 16 4 4 ).
189 V ezi biografia i relaia sa n acest volum .
190 In nelesul de apusean11 catolic.

236

www.dacoromanica.ro
episcopiei de Bacu, care au fost p n acum ale noastre; i noi cu ce vom
tr i, n eav n d v in nici alte lucruri p en tru m nstire?" i el le-a rspuns:
E u socot c nu e bine s iau de la o biseric i s m bogesc pe alta; voi
d ucei-v cu D um nezeu, i eu voi avea grij de voi cnd vei fi n nevoie".
Acestea mi le-a spus apoi secretarul su, care a fost de fa cnd au v o rb it
clugrii cu dom nul; i acest secretar al su este catolic, pe num e G heorghe
K otn arsk i, bun filosof; i acest secretar a fg d u it s scoat din nou scrisori j r. 114
d e la dom n p en tru moii. D u p plecarea m ea am n c re d in a t to tu l susnumi-
tu lu i v ic a r191, ca s aib grij de toate.
8 octom brie 1641. A m v iz ita t oraul C otnari, aezat n tr-o vale n tre
dealuri, deasupra unui lac n care se afl diferite soiuri de peti. Aici snt
fo a rte m ulte vii, p e n tru c p m n tu l acesta d cele m ai bune v inuri din to at
a ra , i to ate viile de aici a p a rin dom nului i boierilor. n vrem ea culesu
lui apro ap e to a t a ra se adun aici, fie p en tru cules, fie p en tru a cum pra
vin. C t despre poam e, snt din belug, n deosebi un anum it soiu de prune
care stau pe pom p n n iarn i se gsesc nu num ai aici ci n to a t a ra ,
m ai ales n p rile dinspre m unte. n p riv in a v itelo r (cum am m ai spus
m ai sus n deobte despre M oldova) acest in u t nu este mai prejos, aflndu-se
vite din belug apro ap e n to a t a ra , i locuitorii se aju t m ult cu vn zarea
v itelo r: boi, vaci, oi, cai etc.
Aici sn t 380 de catolici p en tru m prtanie, snt 11 copii care n-au
ajuns Ia v rsta m prtaniei, snt sai i unguri de neam i au o biseric de
z id nespus de frum oas i de m rea, lung de 28 de pai i lat de 10 pai,
n ch in at A d orm irii fericitei Fecioare, sfin it n anul 1619. A lta ru l cel m are
al fericitei Fecioare are sculpturi i p ictu ri fo arte frum oase n felul celor
italieneti i un d u lp io r sau chivot al euharistiei n cu iat cu cheia; . . . d ar
n-are candel, fiin d lips m are de untdelem n; cristelnia cu capacul su i
cu apa sfin it n sm bta sfn t; un am von p en tru predic, fcu t din lemn
i p ic ta t i crile necesare cn trilo r ca G rad u alu l, A n tifo n ariu l etc.; n
clo p o tn i se afl 3 clopote frum oase i m ari i un ceas. n ju ru l bisericii
este un cim itir n g r d it i casa n care locuiete p re o tu l i m ai este o cas,
n cim itir, n care st dasclul colii. Ferestrele bisericii snt de sticl i nalte.
A ceast biseric are viile ei, care snt d ate n grija unor adm inistratori, i
din v en it se pltete p reo tu l i dasclul, iar ceea ce prisosete se pstreaz
p e n tru cheltuielile bisericii, p e n tru lum inri, p en tru tm ie i p en tru alte
lucruri de treb u in .
M i-au spus credincioii, i chiar dom nul, cum am m ai spus, c o dat
un episcop po lo n nu m it A dam G oski192 furase de la aceast biseric mai bine
de 700 de flo rin i i to t el a lu a t arg in tu l bisericii de Ia Bacu, cum voi arta
la locul cuvenit.
191 Bartholom eo Bassetti.
19* E piscop polon d e Bacu (1618 1627).

237

www.dacoromanica.ro
n acest ora se m ai afl o b iserici de zid lung de 9 pai i lat de 5,
cu un a lta r n ch in at sfntului p a p i m a rtir U rb a n 183, cu un cim itir m pre
ju r, nesfinit, cu dou clopote n clo p o tn i, < ca re e > p u in rid ica t de la
p m n t.
n acelai ora m ai este o a lt b iserici de zid, lung de 8 pai i la t
de 5 pai, sfin it i nchinat sfntului L eonard, av n d un cim itir m p reju r
i un clopot. n aceste biserici nu se slujete, dect d o ar uneori < c n d > se
fac procesiuni, i se face slujb c te o d a tl n zilele de srbtoare. Ia r bise
rica Sf. L eo n ard a m e n in i s se drm e.
S n t 100 de case de rom ni sau m oldoveni ceea ce ar face 300 de suflete,
i ei au dou biserici, una de zid, a Sf. m ucenic D u m itru i a lta de lemn a
S fn tu lu i N icolaie p a p a 194. C atolicii locuiesc n locurile cele m ai bune deoa-
p . 115 rece ei au fost p rim ii / / care s-au aezat n acest ora, i spun c ei au fost
n cepto rii la sadirea viilor i m i-au spus c snt m ai bine de 200 de ani de
cnd au cld it biserica de care am v o rb it, d ar n-am gsit nim ic scris i de
aceea nu p o t a r ta anul ntocm ai cnd a fost cldit.
Aceti catolici i p streaz lim ba lor sseasc i unii d in tre ei snt un
guri; d ar to i tiu lim ba rom neasc m ai bine de ct lim ba lor, i p en tru cine
v rea s stea p rin tre ei e de ajuns s tie lim ba rom neasc, pe care m ai ales
femeile o cunosc m ai bine dect pe cealalt, cu to ate c ar fi bine < c a m i
s i o n a r u l s o tie pe cea m aghiara etc.
12 octom brie 1641. A m v iz ita t oraul Suceava, nem prejm uit < cu zi
d u ri> , d ar altu ri de ora se afl o cetate195 fo arte frum oas i p u te rn ic i
aezat pe un deal, la poalele cruia curge un ru n u m it Suceava, n care
se afl p str v i i ali peti, i acest ru vine din m unii T ransilvaniei. A cest
ora este ap ro ap e de grania P oloniei. n in u t se afl din belug gru i
poam e, d ar vii nu snt, deoarece regiunea este m ai ap ro ap e de m unte i de
team a frigului nu se sdete v i, d a r to i au vii la C o tn ari, n in u tu l am in
tit, care este cale de o zi spre rsrit. V itele nu snt n num r m ai m ic dect
n alte p ri ale M oldovei, i snt i m ai de soi, fiin d m ai aproape de
m unte. O am enii snt m ai lefuii deoarece au m ai dese legturi cu polonii i
ungurii i acest ora este i reedina de cpetenie a dom nului, care are aici
un p a la t, b iserici i grdini i alte lucruri ce-i a p a rin i vine adesea s stea
c tv a tim p . Este un ora m ai de seam i ca p ita la ntregii M oldove i to to d at
reedina M itropoliei. C etatea num it m ai sus are tre i-p a tru tu rn u ri m ari
i altele m ai m ici i deasupra p o rii are sp at un cap de bour, care este stema
rii; dedesubt snt inscripii slavone ale d iferiilo r p rin cip i. E bine p z it ,
n zestrat cu arm e i este in u t to td eau n a ferecat. n p ia, n fa a p a la tu
lui dom nului, se afl un spital p en tru boln av i i sraci, d ar nu este p re a
193 p ap a U rban I (220 23 0 ), s rb to rit la 25 m ai.
IM In realitate, Sf. N icolaie din M yra.
195 C etatea Suceava.

238

www.dacoromanica.ro
m are. M ai snt b i turceti, nu departe de p a la t. Se afl acolo m ulte a e
curgtoare i fn tn i cu ap rece. n ju ru l oraului snt ogoare, lacuri i p
duri. M ai n ain te locuiau aici m uli catolici, dup cum m i-au spus catolicii
i se vede du p biseric, d ar acum snt puini.
S n t 40 de catolici p en tru m prtanie i 10 copii, sai de neam. A u
o biseric fo arte frum oas, lung de 27 de pai i la t de 6 pai n spre
a lta ru l cel m are, ia r m ai jos ctre mijloc, de 12 pai. E nchinat Sfintei
T reim i, are trei altare cu zugrveli sau p ictu ri fo arte frum oase; pe m na
stng e sacristia; se afl i un am von de unde se predic i o cristelni n
m ijlocul bisericii. N u au p r e o t . . . etc.196 i n clo p o tn i < s n t> 5 clopote;
n jurul bisericii se afl cim itirul m prejm uit i o cas p en tru preot, d ar
aceasta este ru in at, fiind p rsit. C atolicii snt p u in i i nu au preoi, nu
p o t s-i n trein dei au la C o tn ari nite vii ale bisericii, acestea fiind p r -
ginite. n aceast biseric snt n g ro p ai trei episcopi; Se cunosc urm ele unde
este n g ro p at unul < d in e i> , d ar locurile celorlali nu se cunosc; se tie de
ei d o ar p rin trad iie. A u destule cri p en tru slujb i p en tru cntri. N u
se tie ca biserica s fi fost v reo d at sfin it, neaflndu-se nim ic scris, nici
semne de cruci; este ad ev rat c a fost v ru it de m ulte ori i p oate de
aceea nu se cunosc crucile pe zid.
n acest ora se m ai afl o biseric n grd in a dom nului, i aceasta este
de zid av n d o lungim e de 23 de pai i o lim e de 10 pai i e n ch in at
tru p u lu i lui Isus. A cum are num ai un a lta r, celelalte sn t ruinate.
n clo p o tn i se afl 2 clopote; / / biserica este ncuiat, d ar cheia o in >. 116
credincioii. D om nul a v ru t s-o ia el i a chem at pe catolici i le-a v o rb it
astfel: V voi face o alt biseric, unde v ei v ro i voi, d a r pe aceasta l-
sai-o n stp n irea m ea". Ei i-au rspuns: L um inate D oam ne, nu noi am
cldit-o, cum v re i atunci ca noi s-o dm ?". D om nul a v ru t apoi s-o ia cu
anasna, d ar nu i-a n g d u it m itro p o litu l197 lui, spunndu-i: L um inate
D oam ne, vei lua aici aceast biseric i n locul ei se v o r lua zece de ale
noastre n P o lo n ia" i astfel a lsat-o deocam dat; nu tiu ce va fi n
viito r.
M oldovenii au 700 de case, ceea ce face peste 3 000 de suflete; au 16
biserici, o m nstire cu biseric n ch in at unui oarecare Sf. clugr Io a n 108
i se spune c tru p u l su se afl n acea m nstire. M nstirea este a m itro
politu lu i, este reedina sa, dei el st aproape to t tim p u l cu dom nul, i n
m nstire st v icarul su cu ali clugri. M ai este o biseric m are n p ia ,

i*8 U rm e a n irarea obiectelor d e cult.


i s t V arlaam , m itro p o litu l M oldovei (1632 1653), avea m are autoritate asupra dom
n u lu i.
198 B . Giovann't M onaco = Sf. Ioan cel n ou, ale crui m oate au fost aduse de
A lex an d ru cel B un.

239

www.dacoromanica.ro
a Sf. m ucenic D u m itru . C am acestea snt cele m ai nsem nate, de zid, apoi
m ai snt altele de zid i de lemn.
E xist 300 de case de arm eni, ceea ce face peste 1 600 de suflete. A r
m enii au cinci biserici, una este destinat episcopului p en tru c i a r
m enii i au episcopul lor n acest ora i triesc n fo a rte m are pom p
i libertate. N u am n treb a t de num ele bisericii lor.
14 octom brie 1641. A m v iz ita t oraul B aia, aezat la poalele m unilor
care desp art U n g aria sau T ran silv an ia de M oldova, pe m alul apei n u m it
M oldova, de la care ru i ia num ele ntreaga a r , num indu-se M oldova.
M u n ii acetia se numesc n lim ba latin M ontes C arp acci". in u tu l acesta
nu are v ii i nu produce nici m car gru, totui se cu ltiv ovz i alte ce
reale care cresc n regiunile reci; n acel ru se gsete din belug pete, ca
p str v i i alte soiuri; se cresc oi i alte anim ale, crora le priete m untele.
C atolici p en tru m prtanie snt 160, copii 80, ca neam snt sai d ar
p rin tre ei se afl i civ a unguri. A u o biseric m are i frum oas avnd
o lungim e de 33 de pai i o lim e de 10 pai, n afar de capela cea m are
pe m na d re ap t care are 8 pai n lungim e i n lim e i este n ch in at
A d orm irii M aicii D om nului. N u se tie s fi fost sfinit, neexistnd nim ic
scris; se oficiaz pe p ia tra sfin it 199. [S n t am intite cele 5 altare, corul f.
frum os i a m v o n u l. . . i nirate obiectele de c u lt.] n p a rte a stng a a lta
rului cel m are se afl o firid n zid, cu o ui de fier cu cheie, unde se
p streaz euharistia. n clo p o tn i snt 3 clopote frum oase; biserica este de
zid, b o ltit i lu crat frum os. n ju ru l bisericii este un cim itir nchis i n
cim itir este casa parohului. A u p re o t pe un anum e p rin te fratele Sim on din
V eglia, dalm atin , m isionar i acum am m ai h iro to n it eu, cu nvoirea n tre
gului p o p o r, pe unul din localitate pe care l chiam G heorghe200; sper c
v a fi un p re o t bun, deoarece am a v u t referine bune despre el i de la n u
m itu l p rin te Sim on, i to to d a t este de aceeai lim b cu credincioii i b
tinaii; are ta t , fra i i rude. n m ijlocul bisericii este o cristelni cu n -
velito area ei de m tase i sub ea a fost n g ro p at o doam n de odinioar
a M oldovei, care a fost catolic; ea i soul ei au rid ica t aceast biseric, aa
cum se vede n in scripia de pe zid care sun astfel:
p . 117 A N N O M C C C C X . H O C T E M PL U M IN H O N O R E M B. M . Y . D E D IC A T U M A B
IL L M O P R IN C IP E A L E X A N D R O A E D IF IC A T U M EST, U N A CU M M O N A S T E R IO M O L -
D A V IE N S I, CU IU S PIA E M E M O R IA E C O N IU X M R G R IT , SUB F O N T E B A PTIS-
M A T IS SE PU LT A EST201.

199 P ietra sacrala (sau consacrat).


200 G heorghe G ross.
201 Inscripia n traducere: n anul 1410 a fost zidit aceast biseric nchinat
Preafericitei Fecioare M aria, m preun cu m nstirea din B aia de ctre strlucitul p rin cip e
A lexandru a crui soie de pioas am intire, M argareta este ngropat sub cristelni". M a r
gareta a fo st prim a soie a lu i A lexandru cel Bun, era catolic din Polonia. V ezi N . I o r g a ,
Istoria rom nilor, n chipuri f i icoane, C raiova, 1921, p . 37.

240

www.dacoromanica.ro
^ A a precum am a r ta t m ai sus stau scrise aceste cuvinte pe zid, i m
n stirea care se num ete aici m oldoveneasc, este a schism aticilor.
n acest ora m ai este o biseric, av n d lungim ea de 8 pai i lim ea
de 5 pai, n ch in at Sf. A postol P etru . L a nceput a fost o biseric mare,
d a r au distrus-o t ta rii ibiserica de acum e fosta sacristie a acelei biserici,
ale crei urm e de abia se m ai vd. E xist 150 de case de m oldoveni o rto
doci, ceea ce ar face m ai bine de 900 de suflete; au p a tru biserici ale lor,
un a m ai m are, cu dou turle, n ch in at A dorm irii M aicii D om nului, a doua
sfn tu lu i mucenic G heorghe, a treia P rea S fintei T reim i, a p a tra n l rii
D om nului, to ate de zid i frum oase.
A poi n m uni au o m nstire202 rid icat de am in titu l dom n pe apa
M oldovei, < m n stire > n ch in at Bunei V estiri, de care s-a am in tit m ai sus,
unde se afl un m are num r de clugri care triesc n acel pustiu. A u nc
n a r v ii i m ulte bunuri m ictoare i nem ictoare, sate, Doi, vaci, oi i
cai d in care v n d i fac num ai ce cred ei i ce le place lor; snt liberi, nu
dau nim ic nim nui i, fiind n m uni, nu se tem de t ta ri i de rzboaie.
A cest ora Baia, aa cum am spus, este n m uni i are de suferit din
cauza frigului m ai m u lt dect alte localiti pe care le-am v z u t p n acum ;
ns n-au a se tem e de t ta ri, de rzboaie i de turci, cnd acetia trec p rin
a r m ergnd cu rzboi spre hotarele Poloniei. A cetia fac pagube foarte
m ari srm anilor locuitori, ba la ntoarcere le rpesc femeile i copiii i apoi
i v n d n T u rcia, ca robi.
16 octom brie 1641. A m v iz ita t oraul N e a m 203, aezat la poalele sus-
num iilo r m uni, n tr-o vale acoperit to a t de pru n i, m eri i ali pom i care
p o t crete n apro p ierea m unilor. N u exist vii i p m n tu l este neroditor,
n u pro d u ce cereale. V itele nu snt n num r m ai mic dect n alte locuri,
deoarece au punile trebuitoare. D easupra oraului, pe deal, se afl o ce
ta te 204 m ic cu tu rn u ri mici, p rsit de m uli ani i acum dom nul o repar
i se lucreaz zilnic chiar i acum , dei este n p d u re, acest ora aflndu-se
n m ijlocul p d u rilo r i n co n ju ra t din to ate p rile de m uni. S nt 63 de
catolici p en tru m p rtanie i 29 de copii care nu se m prtesc nc, ca
neam snt sai. A u o biseric de lem n lung de 18 pai i larg de 8 pai;
este sfin it, d ar nu am gsit nim ic scris ca s tiu cnd a fost sfin it; are
un a lta r i o sacristie m ic de lem n; cristelnia era n m ijlocul bisericii dar
a lta ru l este gol, p en tru c nu au p r e o t . . . etc. n fa a bisericii se afl o
clo p o tn i de lem n cu dou clopote, iar m p reju ru l bisericii < e > un cim itir
m p rejm u it cu gard unde se n g ro ap credincioii.
n acest ora N e am a fost din vechim e o biseric frum oas i m are de
zid, d a r este ru in at ; se cunosc num ai zidurile i urm ele unde a fost num ita
202 V atra M oldoviei.
203 T rg u l N eam .
204 C etatea N eam ului.

241

www.dacoromanica.ro
biseric; n-am scris cui e n ch in at acea biseric, p en tru c nim eni n -a tiut
s-m i spun.
S n t 100 de case de rom ni cu 550 de suflete. A u dou biserici de lem n,
una a sfn tu lu i m ucenic D u m itru i a lta a N ate rii M aicii D om nului. A ici se
ia vam de la negustorii care m erg n T ransilvania.
p . 118 19 octom brie 1641. A m v iz ita t satul S boani205 aezat n cm pie la
poalele unui deal. Locul are din belug poam e de to t felul d ar vii nu snt.
D e asemeni au i vite din belug, m ai ales boi i vaci i alte p atru p e d e; este
lip sit de pete, dei nu dep arte curge un ru n u m it iret, i cine ar vrea
s se osteneasc n -ar duce lips nici de pete etc. S nt 130 de catolici p en tru
m p rtan ie i 29 de copii unguri. A u o biseric m are de zid, lung de 24
de pai i la t de 10 pai, n ch in at N ate rii M aicii D om nului, are un sin
gur a lta r i e ca i p rsit, neavnd un p re o t cum se cade. A ceast biseric
are un p aro h , un p rin te < fra n c isc a n > conventual polon, i dei e acum
b trn , to a t lum ea se plnge de el i de v ia a lui scandaloas. Se spune c
um bl venic b eat i m erge aa ncoace i ncolo, certndu-se cu m irenii i
alte lu cruri scandaloase. i n tr-a d e v r eu am v ru t s-i iau p aro h ia , d ar
n eav n d pe altul, n-am p u tu t s las sufletele acelea f r p sto r. L ng bi
seric este sacristia i au to ate lucrurile de treb u in p en tru oficierea slujbei,
d ar snt vechi i ap ro ap e p r p d ite. C lo p o tn ia este de lem n cu trei clopote
n u n tru . N u se tie dac biserica a fost sfin it . n jurul ei se afl un ci
m itir nchis cu gard, unde snt n g ro p ai credincioii i a l tu ri este casa n
care locuiete p aro h u l, iar m prejurul casei g rd in a parohului.
M ai in de aceast biseric de la Sboani i se afl n grija acestui
p a ro h anum ite sate vecine care aproape to ate au d re p tu ri206 n aceast bi
seric, i la srbtorile m ari vin aici din to ate satele p en tru a asculta slujba
i snt ap ro ap e silii cu to ii s ajute aceast biseric, d a r srm anii de ei,
nu au p re o t bun.
P rim u l sat este R chiteni unde d u p cum m i-a spus p reotul, snt 150
de suflete p en tru m prtanie i 45 de copii. n sat nu au biseric i nici
m car cele de treb u in p en tru slujb i snt de neam unguri.
A l doilea sat este A giudeni unde se afl 100 de suflete p en tru m p r
tanie i 16 copii i acetia snt unguri de neam . N ici n acest sat nu au
biserica lor, nici m car lucrurile necesare p en tru slujb.
A l treilea sat e T m ani, unde snt 50 de suflete p en tru m prtanie
i 14 copii, de neam snt unguri. n acest sat se afl o biseric sau capel,
m ic de lem n, d ar nu au nim ic p en tru oficierea slujbei. C apela a fost con
stru it din cucernicie de unul din locuitorii catolici.

205 Ju d . Neam { ca i satele ce urm eaz.


208 Jus ( = d re p t).

242

www.dacoromanica.ro
A l p atru le a sat este T ecani unde snt 125 de suflete p en tru m p rt
anie i 40 de copii. N ici acetia nu au biseric, nici m car cele de treb u in
p en tru oficierea slujbei. S n t unguri de neam.
A l cincilea sat este Leucueni unde snt 25 de suflete p en tru m p rt
anie i 8 copii, de neam snt unguri. N u au nim ic p en tru celebrarea slujbei.
T o ate aceste sate snt n grija susnum itului p aro h de la Sboani, care
este ns un om, du p cum am spus, ce vrea s stea n a fara p atriei sale
f r s se supun p re la ilo r si. L -am n treb a t de cnd este n a ra aceasta
i m i-a spus c de 17 ani, artn d u -m i patentele m onseniorului < ep isco p >
de Bacu. I-am cerut scrisorile obedeniale ale p re la ilo r si cu care a venit
n aceast a r , i m i-a spus c le-a p ierdut. M gndeam s-l nlocuiesc,
d ar n eav n d pe altul, l-am lsat deocam dat. C hiar cnd s plec de acolo,
i-am spus n fa a vicarului207 n ostru susnum it, s se pregteasc de ntoarcere
n P o lo n ia i el a rspuns n gura m are: M ai curnd n T urcia, dect n P o
lo n ia". T o tu i i-am d a t o rd in vicarului ca, de n d a t ce v a gsi / / un p reot i. 119
bun, s-i interzic s m ai slujeasc. M i-au spus c-i bate pe bieii ara n i
spre a le lua cu fo ra m ilostenia p en tru siv rirea tain elo r i c e deajuns
ca el s se p ln g dom nului m p o triv a p re la ilo r i s vorbeasc de r u pe
ceilali p reo i, ca dom nul, vzndu-1 aa de b trn , s-l cread. i a fcu t
r u m u ltora, aa cum m i-au spus p rin ii m isionari i enoriaii lui.
21 octom brie anul 1641. A m v iz ita t R om anul, ora nem prejm uit cu
zid, aezat n tr-o cm pie n tre dou ru ri m ari, iretul i M oldova, care se
unesc unul cu altul lng ora i apoi de aici se chiam iret p n la D u
nre. A cest in u t are gru din belug, d ar vii nu snt p rin p re ju r. Pete se
gsete n ru rile am intite. C t despre oi, boi, vaci etc. nu lipsesc i la fel i
alte lucruri. n acest ora snt fo arte p u in i catolici i anum e 25 p en tru m
prtan ie i 6 copii, de neam snt unguri. A u o biseric de lemn, lung de
17 pai i la t de 7 pai, d ar aproape ru in at. C n d plo u nu se poate face
slujb. A u un p o tir de argint f cu t n 1513 cum este scris pe piciorul lui
e t c .. . e t c . . . i o clo p o tn i de lem n n care erau trei clopote fo a rte fru
moase. n ju ru l bisericii este un cim itir m prejm uit, unde snt n g ro p ai cre
dincioii, i n cim itir se afl casa n care locuiete paro h u l, d ar n-au preot
acum, ei fiin d p u in i, iar cnd au nevoie vine preotul de la Sboani, fiind
apro ap e cam la cinci sau ase mile.
A ici snt 260 de case de rom ni, ceea ce face m ai m u lt de 1 500 de
suflete. Este o m nstire a Sf. P arasch iv a sau Sf. V ineri cu obiseric m are
cu dou tu rle i aceast biseric este a episcopului sau vldici208, cum spun
ei, i episcopul locuiete n m nstire m preun cu clugrii lui. N u voi
v o rb i m u lt aici despre felul cum triete i despre veniturile sale, deoarece
i acest episcop are sate i moii, ca i ceilali, n afar de ceea ce prim ete
207 Bartolom eo Bassetti.
208 M itro fan episcop de R om an (1633 16 4 1 ).

243

www.dacoromanica.ro
de la supui i de ceea ce ia de la p aro h i. A m v z u t c atunci cnd vine ci
n eva p e n tru vreo pricin, so co n tra soiei sau soie contra soului, sau chiar
p aro h c o n tra unui laic etc., el re z o lv i repede pricina, f i r i a ine seama
nici de canoane, nici de concilii sau de autorii care ne n v a s i judecim
d re p t. i pe care-1 gsete v in o v at, l b a g i im ediat la nchisoare i-l bate
ca pe anim ale, uneori cu p ro p ria lui m na, f i r i a p z i preceptul (?), care
zice cei care lovesc" . . .209 i apoi ia ct vrea ca pedeaps p e n tru vina pe
care o are. C n d vrea s i despart pe o soie de so i s i desfaci legtura
cstoriei, cum se obinuiete la ei p e n tru cel m ai nensem nat cuvnt, face
m ai n ti o nvoial cu ei: C t d ai?" i dup ce a f cu t mai n ti p reu l,
d i voie ca un b rb a t s-i ia alt soie i o femeie alt so. D e asemeni cnd
cineva v rea s i fie hirotonit, se nelege m ai n ti din p re i apoi este h iro
to n it. M ai ales la Iai am v z u t la curtea m itropolitului, trecnd doar pe
acolo, oam eni care edeau n curte ca i cum ar fi la un judector laic. T o t
ce fac, < a c e tia > fac p e n tru bani, m ai ales episcopii lor din T u rc ia210, iar
srm anii supui blestem i-i afurisesc. i ai notri de asemeni v zn d cum
fac ei, s-au lu at dup ei, chinuindu-i pe bieii catolici, care nu snt obinuii
s n d u re o asemenea tiran ie i apoi m erg p rin lume i n rile catolice i
v d cum se triete; m ai m ult, snt m uli catolici care tiu carte i neleg
cte ceva. D e aceea eu n-am v ru t s iau nici un ban de la nim eni, dei m uli
m i-au o ferit cte ceva din p ro p ria lor voin. D a r p e n tru a n l tu ra orice
p. 120 p rilej de scandal // i p en tru a le a r ta c sfn ta biseric rom an interzice
cu desvrire s se ia b ani i s se plteasc p en tru Sfintele T aine i p en tru
alte slujbe ale bisericii, iau m arto r pe D um nezeu c n-am lu at nim ic; am
p rim it totui pine sau poam e i alte lucruri de m ncare, p en tru a nu m
a r ta p re a aspru, i to ata lum ea pe unde am trec u t p o ate fi m arto r n p ri
v in a aceasta. i < m ju r > pe adevrul sfnt, ar fi m are p c at s fie tu r
b u ra i acei srm ani oam eni care triesc p rin tre a tia schism atici i dum ani
ai credinei catolice i ai sfintei biserici rom ane, care observ i v d to t ce
fac ai notri, fie episcopi, sau p re o i i credincioi, ca s p o a t apoi s-i um i
leasc pe bieii catolici i s-i b at joc de fap tele noastre. M ai snt aici la
R om an nc apte biserici ale rom nilor sau m oldovenilor, unele de zid i
altele de lemn i aceste apte biserici snt to ate parohiale. L a una din n u
m itele biserici locuiesc cteva clugrie de ale lor, d a r acele clugrie se
clugresc de nevoie, cnd nu m ai p o t face nici o treab n lume.
A rm enii au 80 de case cu 450 de suflete. A u o biseric de zid care nu
este u rt i este zu g rv it i au un p reo t p aro h de neam ul lor, arm ean. A r
m enii care se afl n rile acestea au ven it to i din T u rc ia i locuiesc n
aceast a r a M oldovei. Se spune c snt m uli i n P olonia.
209 N o n guarddo lA s 'tlo che dice non per cusores ( ? ) .
110 P articolarm ente l i V esco vi loro d i Ittrch'ta. Se refer aici la p re la ii greci venii
d in T urcia, cu gin d u l, de sigur, i la egum enii m nstirilor nchinate.

244

www.dacoromanica.ro
24 octom brie 1641. A m v iz ita t cetatea" Bacu, nem prejm uit cu zi
duri care este m ai curnd trg u l B acu; d ar i zic cetate" fiindc se afl
acolo o episcopie. Este aezat n cm pie, la poalele m unilor C a rp a i despre
care am v o rb it m ai sus, pe m alul rului B istria, care vine din T ransilvania.
in u tu l are din belug gru, vin, poam e de to t felul - n a far doar de
fructele de peste m ri i alte lucruri; pete se gsete n ru l B istria
pe care l-am am in tit; ca i n alte p ri, n u lipsesc vacile, boii, oile i alte
vite dac nu snt chiar n n u m r m ai m are; d ar ca s m ntorc la poam e,
ct am u m b lat p rin M oldova, nicieri n-am v z u t belug m ai m are de fructe
ca n ju ru l oraului Bacu, poam e de to t felul vrednice a fi servite pe m asa
oricrui om de seam.
S nt 400 de catolici p en tru m prtanie, 120 de copii, de neam snt
unguri. A u un p reo t de acelai neam , n v a t, om cum se cade d ar cam
singuratic, n -a r iei bucuros niciodat din cas, to t tim pul studiind sfnta
scrip tu r211.
D escrierea strii acestei biserici de la B acu v a fi p rin fo ra lucrurilor
ceva m ai lung dect de obicei, ea fiind cea d in ti din M oldova cu numele,
d ar u ltim a n felul cum se nfieaz. A ceast biseric a fost frum oas
i m are de zid, cu cor, d ar p a rte a de sus a corului, adic b o lta s-a prbuit
to a t i locuitorii au acoperit cu paie p a rte a unde se gsete un a lta r i unde
p aro h u l oficiaz slujba; restul e n ntregim e descoperit i distrus. Biserica
are o lungim e de 25 de pai i o lim e de 10 pai i este n ch in at A dorm irii
M aicii D om nului. A re un felon n zdrene i un p o tir de argint, pe care l-a
d ru it p reo tu l susnum it.
A rg in tria i celelalte lucruri ale sacristiei s-au p ierdut n felul n care
m i-a a r ta t dom nul, precum i catolicii de acolo, i to a t lum ea tie de acest
lucru. L a B acu era episcop un anum e A dam Goski, polon. S-a n tm p la t
o d at ca lum ea s fug de t ta ri n m uni; aceasta se ntmjDl deseori n
M oldova, cnd dom nii nu snt n legturi de prietenie cu ta ta rii. Fugind
oam enii, a treb u it s fug i episcopul212. n clipa cnd s plece din cas
i n m are zpceal, cci n asemenea m om ente nu sev d unul pe altul
de spaim , acest episcop a chem at nite oam eni din ora i le-a ncredinat
o lad n cu iat i n fo a rte bun stare i le-a spus: L uai aceast / / lad p- 121
cu voi, p en tru c eu cine tie unde m voi duce". i aa au lu at lad a cu ei
fugind n m uni. D u p ctv a tim p s-a lin itit a ra dinspre p a rte a t ta rilo r
i to a t lum ea s-a n to rs acas. E piscopul ns nu s-a ntors i oam enii l
ateptau din zi n zi; v zn d apoi c nu m ai vine, iar ei av n d nevoie de
lucrurile bisericii, au deschis lad a i au gsit-o p lin cu pietre i crm izi.
E piscopul luase to tu l cu el n P olonia, i biserica a rm as jefuit, i cre-
211 A celai cu care a in tra t n conflict B andini civa ani d u p aceea.
212 V ezi m ai sus, p . 237. i la B andini (C o d ex) se am intete pe larg de acea t
fapt.

245

www.dacoromanica.ro
dincioii au fost foarte indignai, i nu num ai catolicii ci i schism aticii.
Acel episcop nu s-a m ai ntors niciodat n M oldova. T o ate acestea mi le-a
spus dom nul, de fa cu boierii si, i eu de m are ruine, n-am p u tu t zice
nim ic. i acelai episcop a v n d u t un teren al acelei biserici din B acu unui
boier schism atic care l stpnete i acum.
U n agent sau servitor al lui Ieronim , episcop al B acului213, a fu ra t
un p o tir i alte lu cru ri din sacristie i a fu g it f r s m ai tie nim ic despre
el nici p n astzi.
A p o i un agent al episcopului de acum Z am oyski a lu a t 20 de vite, boi
i vaci, i ch iar cele m ai bune din to ate i le-a dus n P olonia. E l nsui a
v n d u t dou vaci i trei oi, dou capre i 15 stupi de albine. E piscopii fac
asemenea lucruri, i catolicii v d c nu se face nim ic p en tru biseric, ci to
tu l e p e n tru n o i"214 i aceia car n alte p ri. Se indigneaz i m urm ur nu
num ai catolicii d a r d u p cum am m ai spus i dom nul. i dac < ep isco p ii>
ar fi fo st oam eni buni, n -a r fi dus lips nici ei, nici biserica, i oam enii cnd
a r vedea c se aduce cte un folos bisericii a r d a cte ceva cu m u lt tragere
de inim .
E xist un sat al bisericii care a fost lu a t de dom n din aceast cauz i
d a t n stp n irea clugrilor si. A cum , rugndu-1 eu, m i-a f g d u it s-l n a
poieze, i am d a t ordin vicarului m eu n m p reju rarea c a r p u te a dobndi
ceva d in cele ce s-ar cuveni episcopului, s nu-m i dea mie nim ic, ci s chel
tuiasc to tu l p en tru rep ararea bisericii i s m plineasc alte lipsuri, p en tru
c astfel dom nul s-ar m ai liniti p u in i cretinii a r fi m ai cu dragoste de
biseric; to to d a t cum catolicii snt d a to ri s dea episcopului 12 baiocchi"215
de fiecare cas o d at pe an, dac din aceti bani v a p u tea s capete ceva
(fr de ceart ns) s cheltuiasc to tu l p en tru lucrrile la acea biseric.
Acest sat al episcopului se num ete T rebe216, i snt acolo vreo 20 de
case de catolici. S n t d a to ri s plteasc dare episcopului atunci cnd atrn
de el, d a r acum ei n u d au nim ic, deoarece dom nul i-a lu at p en tru m nstirea
lui i d area ei o dau clugrilor, d a r dac i v a da napoi, cum a fgduit,
v o r p l ti din nou zeciuial aa cum snt d ato ri, i n fiecare sptm n trei
oam eni v o r treb u i s m unceasc p en tru biseric. T o ate acestea m erg acum
la m nstirea dom nului, i nu m feresc s spun c dac a r fi un episcop
bun i care s stea to t tim pul acolo, n -a r avea num ai att, ci a r p rim i ve
nic cte ceva pe d easupra de la dom n, cum au a v u t din vechime.
N u voi om ite de a povesti aici (aa cum m i-au spus catolicii de la
Bacu) c aceast biseric a lor n-a fost de la nceput episcopie ci a fost

2i3 E piscopul d e Bacu Ieronim A rsengo (1607 1610).


2H O m nia pro nobis (cu iro n ie ).
215 Baiocchi, m oned d e aram circulnd n statul p apal; cuvntul capt i nelesul
general d e bani, parale.
216 Jn text T rebek apoi Trebesc, ju d . Bacu.

246

www.dacoromanica.ro
din vechim e m nstire a clugrilor < fran cisca n i> observani, rid icat de
doam na M arg areta217, care a fost catolic i a adus n m nstirea sa clugri
din U n g aria. M ai triesc i astzi unii b trn i care-i am intesc de vrem ea
cnd erau m ai bine de 10 clugri n acea m nstire, i spun: n vrem ea
noastr se aflau 10 sau i mai m uli clugri franciscani, care p u rta u san
dale de lem n i atunci m nstirea era n alt stare". C h iar dom nul cnd
vorbea cu m ine nu spunea: biserica episcopal", ci m nstirea" i aa
se gsete i n actele lor. i cnd se plngea de episcopii din P olonia m i-a
spus p rin tre altele: N u e bine / / ca episcopii s ia lucrurile m nstirii i i. 1 2 2
s le duc n P o lo n ia". T o a t lum ea num ete aceast biseric m nstire, aa
cum i se zicea nainte. i p o ate c n tim pul papei de fericit am intire C le
m ent al V U I-lea, vreun clugr din acea m nstire218 a fost fcu t episcop,
d ar nici nu era un loc p o triv it p en tru aceasta B acul fiin d un ora mic
totui p en tru im p o rta n a susnum itei m nstiri din acel tim p, se p u tea face
episcopie, cu a tt mai m ult cu ct erau a tia clugri n m nstire i aceasta
avea v en itu ri bune. i acum , fiind jefuit de unul i de altu l, ncetul cu n
cetul, biserica s-a ru in a t i a srcit, iar din m nstire nu se mai cunoate
nim ic altceva, dect zidurile i p iv n ia.
C lo p o tn ia bisericii s-a d rm a t ca i sacristia; au m ai rm as trei sau
p a tru odi, adic chilii ale m nstirii, d ar to ate drm ate, iar p aro h u l de
acum a cld it ceva m ai departe de biseric o cas mic n care locuiete,
p rsin d locul vechilor cldiri ale m nstirii. n ju ru l m nstirii i a bise
ricii se afl o grd in m are, cu to t felul de pom i ro d ito ri; poam ele le culeg
acum a clugrii ortodoci, cu n cu v iin area dom nului, dup cum am am in
tit m ai sus. N u p o t a r ta n cuvinte pagubele ce au fost pricinuite acestei
srm ane biserici.
< M n stire a > posed acum, ca bunuri ce revin episcopului, adic in
de v en iturile lui n a fa r de ceea ce au fu ra t servitorii m onseniorului
Z am oyski i v icarul su 25 de capete de vite m ari i mici boi i vaci,
16 porci, o cldare m are de aram , o a lt cldare m ai mic, dou pluguri,
un car p en tru boi, cinci p u n i; toate acestea se gsesc n grija unui catolic
din acel sat, cu num ele Biagio Silta.
Z id u l cim itirului de lng biseric s-a d rm a t de to t; dou clopote se
gsesc n biseric, a trn a te deasupra uii celei m ari. N u -i nevoie s mai
adaug altceva, cci oricine i p o ate nchipui n ce stare de m izerie a ajuns
aceast biseric din Bacu.

217 V ezi m ai sus, n . 201. C t privete ctitoria ce i se atribuie, ea este dedus sim
p list din prezena observanilor u nguri, la Bacu p e vrem ea lui Q u irin i i A rsengo.
218 Sub p ontificatul lui Clem ent al V U I-lea (1592 1605) a fo st nu m it episcop de
Bacu i de A rge" un clugr grec din Chios, B em ardino Q uirino, i nicidecum u n clu
g r din m nstirea de la Bacu, care n u avea im portana ce i se atribuie acum.

247

www.dacoromanica.ro
n ju ru l B acului se afl ctev a sate de catolici care se gsesc n grija
aceluiai p a ro h i to ate snt aproage. P rim u l sat se num ete F r o an i219; aici
se gsesc 250 de suflete de m p rtit i peste 50 de copii, de neam snt un
guri, au o biseric m ic de lem n, d a r n-au nim ic p en tru oficierea slujbei.
A l doilea se chiam T rebi n care se afl peste o sut de suflete de
m p rt it i 25 de copii, de neam snt unguri; n-au biseric i nici lucrurile
de treb u in p e n tru slujb.
A l treilea sat, la poalele m unilor, se chiam S olon220, i are 70 de
suflete de m p rtit i 20 de copii, de neam snt unguri; n-au biseric i
nici cele trebuincioase p en tru slujb.
A l p a tru le a sat, Lucceti221 n care se gsesc 53 de suflete de m p r
tit i 10 copii, de neam snt unguri; au o biseric m ic de lem n, d a r n-au
nim ic p en tru oficierea slujbei.
A l cincilea sat se num ete V alea Seac222, aici snt 42 de suflete de m
p rt it i 8 copii, de neam snt unguri, n-au biseric i nici cele necesare
p en tru slujba religioas.
M i-a spus acel p a ro h de la Bacu, care se cheam D o n B altazar, c se
gsesc m uli catolici p rin satele rom neti; n unele sn t dou case, n altele
una, n altele trei sau p a tru case, d a r nu tia s-m i spun h o t rt cte su
flete ar p u tea s fie, de aceea nu p o t s le trec aici.
p . 123 n B acu se afl 130 de case de rom ni, 700 de suflete sau ceva mai
m ulte sau m ai puine. A u o m nstire cu h ram ul A dorm irea M aicii D om
nului i dou biserici de lem n, de al cro r num e n-am n treb a t.
2 7 octom brie 1641. A m v iz ita t trgul T ro tu 223 aezat n tr-o vale n tre
m u n ii C a rp a i. N u este un in u t pe care s-l p o t lu d a n alte p riv in e;
voi spune d o ar c dei e m ai m ic i m ai n d e p rta t dect altele, este m ai
ren u m it dect alte locuri din cauza unui sinjur lucru. N a tu r a l-a n zestrat
cu m ateria cea m ai necesar, cea m ai p lcu ta p en tru neam ul omenesc, deoa
rece n ju ru l acestui ora se gsesc ocne de unde se scoate sare n can titate
aa de m are, n ct este dus n to t cuprinsul M oldovei, n R usia, n T urcia
i n alte ri. Se tra n sp o rt pe D u n re i apoi de pe D u n re pe M area
N e ag r p n la C onstan tin o p o l. T o a t aceast sare ap arin e dom nului i
nim eni nu are vreun amestec la ea. Se taie sub p m n t n buci m ari i
groase, cubice i se scoate a fa r cu ajutorul unor roi trase de cai. Cei care
taie sarea sn t cei osndii de dom n p en tru vreo fa p t rea a lor. E u n-am
v z u t, d ar se spune c atunci cnd snt osndii la ocn, fiindc aa se nu-

219 P oroyani (ju d . B acu).


220 Solonz, ju d . Bacu.
*21 Lucaceste.
222 Valesagh jud. Bacu.
223 In apropierea im ediat de T rg u O cna.

248

www.dacoromanica.ro
mese salinele, li se taie224 m ai n ti nasul i urechile i snt bgai pe v ia
la ocn, unde lucreaz p n la m oarte. A ceast pedeaps e la fel cu osndi-
rea la galere.
L ng ora curge un ru num it T ro tu de la care i ia numele i trgul,
de se cheam T ro tu . n ju r nu se gsesc grne n ca n titate m are, deoarece
to i oam enii snt o cupai la ocn sau saline i snt obligai s lucreze acolo
p en tru dom n de nevoie, dac n -ar v rea de bun voie. Snt obligai s dea
pe rn d , cai cu care s se scoat sarea, i s aduc lem ne atunci cnd se
ntresc galeriile n salin, ca s nu se surpe p m n tu l. i snt obligai, sr
m anii de ei, s m ai fac i alte lucruri de acest fel, i din cauza aceasta se
pln g fo arte tare c to t tim pul muncesc. V ii nu au, deoarece aceast
aezare se afl n tre m uni; fructe snt puine. Acest ora e cercetat de lume
i de negustori, care v in s cum pere sare. S nt 94 de catolici p en tru m p r
tanie, 28 de copii, de neam snt unguri. A u biseric de zid, frum oas i
n alt, lung de 33 de pai i la t de 10 pai, n esfinit, i e n ch in at sfn
tulu i ierarh N icolaie. A re trei altare, d ar ruinate i biserica e ca o cas p a r
ticu lar, n eav n d p reo t; a fost rid ica t n 1557. n jurul bisericii este un ci
m itir nchis cu gard. Sacristia, lng altaru l prin cip al, e de zid i b o ltit; n
ea se afl lucrurile de treb u in p en tru slujba, p o tir i cruce de argint i fe-
lon, d ar toate snt vechi i p r p d ite ; totui ar p u tea fi folosite, dac ar
fi p reo t.
n acest ora snt 30 de case de rom ni, cu 160 de suflete. A u dou
biserici, d ar num ai n una se slujete, cealalt e ru in at. R om nii nu au nici
m nstire i nici m car altceva m ai de seam n aceste locuri.
n jurul acestui ora se afl cteva sate de catolici, care in de paro h u l
acestei biserici, d ar acum nici oraul nici satul n-au p aro h i oam enii tr
iesc ca anim alele, f r a ti de zi de srbtoare, de posturi i nici de alte
lucru ri. Este ad e v ra t c uneori i viziteaz paro h u l de la Bacu, d ar nu
m ai cte o singur d at pe an, cci nu p oate veni p re a des, pe de o p arte
p en tru c are treab n p aro h ia lui, iar pe de a lt p a rte p en tru c e la o
d ep rtare de m ai m ult de 50 de mile.
P rim u l sat de lng T ro tu este S tneti225, unde snt 87 de catolici
p en tru m p rtan ie i 19 copii, de neam snt unguri. A u o biseric m ic
de lem n, f r cele de treb u in p en tru oficierea slujbei. M ai snt alte trei r. 124
sate, num ite unul Borzeti, altu l M neti i al treilea B ahna. n aceste trei
sate snt p u in i catolici, cu to tu l 90 p en tru m prtanie i copii 20, de neam
snt unguri. T o ate trei satele au o biseric de zid, d ar aproape distrus i
f r nim ic, i satele snt aproape unul de altu l n jurul num itei biserici.
A ceti catolici care locuiesc n T ro tu i n satele vecine snt ca nite sl

224 Inform aie neconfirm at de alte izvoare.


225 In ju d . Bacu ca i cele trei localiti ce urm eaz.

249

www.dacoromanica.ro
batici i nclin m ai m ult spre erezie, fiin d ap ro ap e de T ran silv an ia, cale
de o singur zi; trecnd d o ar m unii, eti n T ran silv an ia. A u legturi cu
ereticii, i n eav n d preoi, nici n v tu ra catolic, fiind i sim pli, n d at
ce le ajunge la ureche vreo credin eretic, le i in tr uor n cap.
A cetia m i-au cerut s le hirotonesc pe unul care avea nevast i eu
am spus c nu p o t h iro to n i pe unul cstorit, i ei m i-au rspuns: D e ce
nu? N o i am v z u t p reo i catolici i papistai n T ran silv an ia, care au soie
i totui snt p re o i". Eu i-am fcu t s neleag ct am p u tu t m ai bine, d ar
ei cred c dac alii au fcut asemenea lucruri, e un lucru ngduit, fiindc
acel p reo t N ico lae226 de care am am in tit m ai sus i care a fost h iro to n it de
m onseniorul Zam oyski, dei avea soie, a fost p a ro h aici, i dup ce a fost
n u m it la aceast biseric din T ro tu , i-a lu a t n d r t soia i a fugit n
T ran silv an ia. Se afl i acum n Secuime i se spune c are p aro h ie acolo,
n aceast a r a Secuilor snt p reo i care au soie, i anii trecui un clugr
dom inican ven it aici din Polonia, d ar de felul lui italian, a stat ctv a tim p
n M oldova, i apoi a r p it o fa t , fugind cu ea n T ra n silv a n ia i acum se
afl acolo p rin tre oam enii aceia. i acestor srm ani catolici, care triesc
m p reu n cu ei i v d asemenea lucruri i altele pe care le fac p reo ii cei
r i i eretici, li se p are c aa e bine i de aceea au oarecare aplecare n tr-
acolo. D a r snt sigur c dac ar avea p reo i buni, ar fi i ei buni, aa cum
se vede c snt ceilali care au p reo i buni i n elepi.
M u li p reo i care s-au lep d a t de credin < i> vin n aceste p ri ale
M oldovei au fost cauza m ultor scandaluri p en tru c dau de libertate, nu au
superiori, i episcopul n-a venit dect o d at n v ia a lui, i nu tiu dac a
stat trei luni n dioceza lui i apoi a p lecat. V icarul su227, am in tit m ai sus,
fcea d u p capul i cheful lui, iar ceilali v z n d cum nelege superiorul
i p re la tu l s-l slujeasc pe D um nezeu, au nceput i ei s fac i m ai ru.
F iin d trim is de aceast C ongregaie ca s v d i s cercetez aceast
a r , snt d a to r s spun ceea ce este, spre m ai m area slav a lui D um nezeu
i spre m n tu irea sufletului, i lucrul acesta l doresc to td eau n a i cu acest
scop am fo st trim is i h o t rt p en tru aceste ri. D e aceea pe ct am p u tu t
s-m i d au seam a de a r , de oam eni i de starea lor, spun c ar fi bine
sau s se trim eat buni clugri observani (!) cum au fost la nceput i s
aib cu ei un p re la t bun care s-i p o a t m ngia n necazuri i pedepsi n
ab aterile lor, i m ai ales s le fie o p ild bun p en tru c unde este p re la t
i superior bun, chiar dac cel subordonat ar face o greeal, b u n atatea
superiorului acopere n oarecare m sur urenia fa p te lo r supuilor sau
s fie un episcop clugr, care s aib el d re p t i p utere asupra clugrilor,
226 V ez m ai sus, p p . 230 232.
22 lb id e m . A cest G iacinto (sau H ia cin t) Franceschi d e O sim o reapare i sub B an
d in i. V ezi scrisoarea acestuia publicat i d e V e r e s s (Scrisorile m isionarului B a n d in i din
M o ld o va ) i de C 1 i n e s c u n D ip l. Ita l., II, p p . 376 378.

250

www.dacoromanica.ro
s-i conduc a tt n cele p riv in d religia ct i n cele p riv in d p arohiile, aa
cum au av u t prim ii episcopi ai acestei provincii, care locuiau m preun cu
clugrii n / / m nstire i erau i ei clugri. A stfel se tr ia n pace sfnt i. 125
i n linite i credincioii erau slujii bine, i nu avea pricin de scandal
nim eni d in p arte a lor, ci aveau num ai exem ple bune. D a r apoi au nceput s
se schimbe i nu s-au m ai p u rta t ca la nceput i de aceea a tt m nstirea
ct i biserica de la B acu au ajuns ru . . .
n M oldova se p oate tr i ca n m ijlocul Italiei, a ra fiind liber dinspre
p arte a tu rcilo r. A r fi o m are m ngiere228, nu num ai p en tru catolici ci chiar
i p en tru ortodoci, deoarece episcopii lor snt clugri i triesc p rin tre c
lugri ducnd cu to tu l v ia a clugreasc; m ai m ult, ei susin i spun c nu
poate fi cineva p reo t dac n-a fost m ai nainte clugr i dac ncerci s-i
contrazici, se indigneaz e t c .. .
T o ate aceste biserici din M oldova au avut vii pe care acum Ie au n
seam laicii, delegai ai com unitii lor, ca ad m in istrato ri i ei strng veni
tul. D in acesta cheltuiesc p en tru construirea bisericilor i pltesc pe p aro h
i pe n v to r, cum am spus m ai sus; ei nu le las pe seama p aro h ilo r. Eu
am n tre b a t: D e ce nu d a i viile n grija parohilor?" i ei m i-au rspuns:
P en tru c ticloii de paro h i au p ierd u t to ate bunurile bisericilor p rin ne
psarea lor, lsnd viile nengrijite; de aceea ne ngrijim noi de lucrurile
bisericii". i acum , fie p aro h u l bun sau ru, nu li se m ai d nim ic pe m n.

D u p term inarea v izitrii M oldovei m -am ntors din nou n a ra R o


m neasca. D e la T rotu, ultim ul loc unde se gsesc catolici n M oldova,
am ven it n tim p de op t zile la T rgovite. n drum am av u t p a rte de attea
ploi i noroaie i attea ru ri de trecut n ct n so ito ru l meu, p rin tele F ran-
cesco229, era s se nece n tr-u n ru cu cal cu to t. L -a dus ap a la oarecare
d ep rtare i i-a lu at capela din cap i m an tau a de pe u m e ri. . . C n d am
ajuns la T rgovite, l-am gsit pe do m n 230 i m -am dus s-l salu t i s-i n
fiez scrisoarea sacrei C ongregaii. A cesta v zndu-m c in tru pe u,
s-a sculat n picioare cu cum a n m n i s-a n clin at n fa a mea. Deoarece
n relaia pe care am fcut-o anul trecu t despre a ra R om neasc am ar
ta t situ aia ei nu e nevoie s obosesc din nou sacra C ongregaie. Aici voiu
a r ta d o ar pe scurt c ne-am dus, spre a fi gzduii, la m nstirea Sf. F ran-
cisc, cum faceam i p n acum, m nstirea fiin d a custodiei Bulgariei, dup
cum este bine tiut de dom niile voastre. N u tiu de la cine au neles p rin ii
m isionari c p rin ii custodiei B ulgariei au p reten ii asupra acelei m nstiri

228 S fie adic n u m it un episcop bun. Aceasta este concluzia u nui pasaj omis aici
despre realizrile p rim u lu i episcop bulgar de Sofia, propuse oarecum ca m odei de urm at
n M oldova. _
229 Francesco d in Castro.
230 M atei Basarab.

251

www.dacoromanica.ro
de la T rgovite. N u ne-au p rim it bucuros; d im p o triv i-au spus lui D on
F ilip p o 231 al n o stru c voiau s ne alunge de la m nstire i c noi am fost
126 ri, i din aceast cauz S acra C ongregaie / / ne-a izgonit din m nstire i
a d at-o p rin ilo r m isionari. E u tiu bine cum st treaba, d ar n-am p u tu t s
fac scandal, ca s nu d au schism aticilor p rilej s-i b at joc de noi. i tiu
bine c Sacra C ongregaie nu trim ite m isionari ca s pu n stpnire cu fo ra
pe locuri ocupate m ai dinainte de alii, i s v n d c a n titi de vin iar apoi
s m ai ia i re trib u ia de la Sacra C ongregaie i s-i um ple pungile. i ct
bine fac ei p e n tru aceasta, n a far d o ar de acela bietul care st la C m p u
lung232. A d ev ru l trebuie spus, d a r n-ai vrea s spun ceva ce ar jigni iubi
rea cretin; totui cnd m atac i vor s m alunge din m nstire, tre
buie s spun adevrul. M isionarii nii nu tiu n ce m p reju rri au venit
n a ra R om neasc, i iau p u in u l < v e n it> cu care se ajut custodia B ul
gariei. E u ns tiu; anum e clugrul A ndrei din Leina, care s-a num it apoi
B ogoslavic233, a fost clugr observant de al n ostru i venise n B ulgaria
con facolta Generale i era fugit d in 234 p ro v in cia sa, D a lm aia, fiindc fu
sese co n d am n at la galere. S ttea n m nstirea de la Z elezna235 cnd a venit
veste din a ra R om neasc cum c cei trei clugri ai notri m uriser de
cium la T rgovite, i dom nul R a d u 236 scrisese s se trim it ali clugri.
i acest clugr A ndrei, fiin d om n v a t, a fost trim is el m preun cu nc
doi. D o m n u l l fcuse secretar al su p en tru lim bile latin i italian , deoa
rece scria bine, i astfel, ncetul cu ncetul, dom nul a nceput s-l trim it n
diferite p r i cu m isiuni, trim indu-1 i la C o n stan tin o p o l cu trib u tu l. Acolo
el s-a fcu t conventual, nelnd pe vicarul p a tria rh a l, iar vicarul l-a fcu t
com isar general n a ra R om neasc. C u aceast p a te n t s-a dus apoi la
R om a, n tim p u l papei de fericit pom enire, P a u l al V -lea, dndu-se cu
aceast p a te n ti pe care o avea, d re p t conventual. A a s-au petrecu t lucru
rile. A poi au fost trim ii m isionarii. D e v a fi nevoie, p o t s m rturisesc, cu
to a t contiina, c aa s-au p etrecu t lucrurile237.

231 F lp o Stanslavov.
232 C onventualul G ovanale Falco. V ezi p . 209 .u.
233 V ezi m ai sus biografia lui Bogoslavic.
234 In text: et fu g ito nelle sua provinia d i D alm aia. D in context se vede c n u
poate fi vorba de refugierea lui n D alm aia, deoarece se spune c sttea n m nstirea de
Ia Z elezna, d in vecintatea C hiprovaului i aparinea acestui centru catolic. T o tu l se lim
pezete dac n loc de nelle vom citi della.
235 In B ulgaria n vecintatea C hiprovaului.
238 R adu M ihnea.
237 Ceea ce este surp rin zto r este fa p tu l c, u lterior, acel Bogoslavic funcioneaz la
C hiprova nesuprat de observanii bulgari, i avnd o funcie de rspundere.

252

www.dacoromanica.ro
V IZ IT A IA N A R A R O M N E A S C A 238

1648

. . . A m plecat din reedina m ea239 la 3 no- p. 364


iem brie m p reu n cu vicarul meu general240 p en tru c este bine cunoscut la
curtea acelui dom n241, ducnd cu m ine ali trei preoi, un servitor i o tr
sur cu doi cai care p u rta u bagajele, a tt cele trebuitoare p en tru h ra n i
p en tru d orm it, ct i vem intele religioase i obiectele de cult, cci ceea ce
nu se aduce cu sine, nu se poate gsi p rin acele locuri, de aceea trebuie s
aduci to tu l, f r de care n-ai avea cu ce tr i i cu a tt m ai p u in cu ce sluji
n biseric, deoarece locurile snt lipsite de nlesnirea unor hanuri i case de
gzduire, i trebuie de m ulte ori sa um bli p rin to t satul ca abia s gseti
238 T raducerea s-a fcut d u p tex tu l italian publicat de G . Clinescu n D ip l.
Ita l., II, pp. 363 374.
239 C hiprova n Bulgaria.
240 Francesco Soim irovic din C hiprova, m in o rit observant.
241 M atei Basarab inea foarte m u lt la el i intervenise la regele Poloniei n sprijin u l
candidaturii sale la scaunul episcopal de N icopol, o b in u t ns de F ilippo Stanislavov.

2J3

www.dacoromanica.ro
vreun bordei p en tru gzduire, i aceasta n tim p de iarn, cci v a ra se p o p o
sete n to td e au n a pe cm p; i p en tru cai arareori se gsete vreun grajd, i
de cele m ai m ulte ori ei stau afar , fie c este ploaie sau zp ad , sau orice
fel de vrem e. i astfel am ajuns n ziua a doua la schela D u n rii, pe unde
se trece spre a in tra n a ra R om neasc, i am czu t la n v o ial cu acei
vam ei tu rci asupra p reu lu i, cci ei obinuiesc n to td e au n a s ia de la
oam enii bisericii, a tt catolici ct i schism atici, m u lt m ai m ult dect de la
lum ea cealalt, iar ca s treac cineva pe furi nu este cu p u tin , cci s-ar
confisca to ate lucrurile, n a fa r de alte neajunsuri care ni s-ar p u tea n-
tm p la. A stfel am p l tit ce au v ru t ei i am trecu t n a ra R om neasca i
cu aju to ru l lui D um nezeu am ajuns n a zecea zi la T rgovite unde i are
reedina dom nul; aici ne-a ieit n n tm p in are, nc n ain te de a in tra n
ora, P rin tele m agistru G regorio242 de M agistris d A la tri i p rin tele m a
gistru V enantio B erardi243 cu un servitor al dom nului medic M ascelini244, i
am tras la m nstire, dup cum este obiceiul, d ar am gsit to ate casele i
grajdurile prjo lite, i dup ce m -am n ch in at la biseric, am fost nevoit s
m n d re p t spre casa dom nului doctor M ascellini care era cam bolnav. C u
to ate acestea am fost p rim it cu m are osp italitate de ctre excelena sa,
dei era m ereu la p a la t pe lng dom n caruia i era ru ; i chiar dorm ea
la p a la t, aceasta fiind h o trre a nsi a dom nului; cu to ate acestea chiar n
aceeai zi, suszisul dom n doctor a venit s ne viziteze i s se scuze c nu
p u tea s p etreac seara cu noi din cauza strii sn tii dom nului i ne-a
spus c ducndu-se n acea sear la el, i-a f cu t cunoscut c eu sosisem, i
n d a t ce s-a f cu t ziu, dom nul din b u n tate a sa i vechea sa prietenie,

242 Gregorio d e M agistris d'A la tri, Provincial i viceprefect n M oldova (1644 1648)
i com isar n a ra Rom neasc. In 1650 a plecat n Italia, m urind p e drum .
243 V enanzo B erardi din M onte O ttone, franciscan conventual, com isar general i vice
prefect. V e n it n 1639 ( ? ) , com isar n 1644, rm ne p n n 1651.
244 M a rsilini din Pesaro. G iovanni M ascellini a fo st m edicul lu i M atei Basarab n c
dinaintea v enirii lu i BakSiif care l afl instalat de ctva tim p. In 1652 m erge la Pesaro
p e n tru interesele sale, d a r n u st m u lt. In 1653 BakiSid l va regsi p e lng dom n. El i
continu slujba i p e lng urm aul lu i M atei Basarab, C onstantin, cruia i slujete de
tlm aci la audiena solului suedez, W ellin g pe care l nsoea H ilteb ran d . D a r, ru in at de
rscoala seim enilor, el prsete a ra Rom neasc, stabilindu-se la C onstantinopol, unde se
nsoar, n 1656, cu fiica doctorului suedez H . A . Skogaard, cunoscut sub num ele de
Scoccardi, fo stu l m edic al lu i V asile L upu. A uzind de plecarea lu i din a ra Rom neasc,
BakSic propusese Congregaiei (la 7 iunie 1655) s-l foloseasc d re p t agent (fa tto re ). La
C onstantinopol i-a exercitat profesiunea de m edic, fiin d u n tim p i n slujba bailului V e
neiei. Cu toate acestea l-a n so it ca m edic p e m arele vizir A hm ed K o p ru li la asediul Can-
diei (C re ta ), n 1669. In 1672 l-a n so it pe M ehm ed al IV -lea la A drianopol. In 1675
era chem at n Crim eea de hanul ttarilor. A m u rit n cursul dru m u lu i su de napoiere la
G alai. Inform aii despre el se afl n H u rm u za k i V 2, pp. 7, 14, 76, 108; I X 1, p. 11,
n D ip l. Ita l. , II, date biografice p p . 313 3 l4 i 2 scrisori p p . 361, 425. P en tru o
prezentare de ansam blu, vezi dr. N . V t m a n u, V o ie vo zi f i m edici d e curte, B ucureti,
1972, p p . 150 162.

254

www.dacoromanica.ro
ne-a trim is v o rb c a d a t po ru n c s ni se dea ta in u ri245 i p en tru cai, i
pe deasupra ne-a com unicat c dac am zbovi m ai m u lt pe aici ne va
chem a n au d ien cnd se v a sim i m ai bine, precum a i fcut m ai apoi.
T recnd o p t zile, ne-au v estit de la p a la t c trebuie s ne ducem n
aud ien i atunci dom nul doctor am in tit mai sus, p en tru a ne face m ai m are
cinste, a pus s ni se pregteasc careta sa, i astfel cu crucea arhiepiscopal
i n vem nt episcopal obinuit, m -am dus la curte, unde am fost p rim ii cu
voe bu n a tt de ctre boieri ct i de ctre dom nul nsui, cu care am v o r
b it o ju m tate de or n cam era de ta in unde nu se a fla nim eni n afar
de mine i de vicaru l meu i D om nul cu D oam n a246 i un m are vornic247
a l su m ai bine zis < u n fel d e > lo ciito r248 care fcea pe tlm aciul, fiind
slav din rile noastre i tie fo a rte bine lim ba n o astr; i-am m ai d ru it o
icoan cu D om nul n o stru Isus C hristos i alte lucruri de ale bisericii i a
trim is n d a t acel tab lo u cu D om nul nostru, spunnd c aceast icoan sfnt
trebuie s stea n tr-u n loca sfn t; i dup ce ne-a d a t drum ul, ne-am dus
n casa acelui dom n doctor unde am fost fo arte bine osp tai tim p de 19 zile.
Pe cnd ne aflam nc la T rgovite a venit veste din M oldova c acel
dom n Vasile (Lupu) pornise m preun cu t ta rii249 ca s vin asupra rii
R om neti; / / acest fa p t a p ricin u it a tta groaz n a r n ct to i locuitorii i. 365
d in p reajm a h o taru lu i ctre M oldova au fugit n p d u ri i dom nul a trim is
n d a t p o runc p rin a r 250 s ias ostim ea la lu p t; chiar spusese boieri
lor: C n d vom fi pe cm pul de lu p t, ndjduiesc s m vindec" i noi
stteam la m are n doial, netiind ce s facem . D a r dup cteva zile a venit
vestea c t ta rii s-au ntors din drum i astfel cu voia D om nului a ra a fost
liber, iar otenii care porniser, m preun cu cpitanii lor, s-au n a p o ia t la
casele lor. i p en tru a nu lungi prea m u lt povestirea unor lucruri care nu
m privesc, voi v o rb i m ai jos de starea sufletelor i a bisericilor care se
afl n acele ri.

245 C i diano le parti.


246 E lina N stu rel d in Fierti (1598 1652).
247 Un suo dvorniko maggiore. N u poate fi vorba de m arele vornic D ragom ir din
Plviceni (1644 1652), cunoscut ca rom n neao;, ci m ai degrab de u n strin ca G hiorm a
p e atunci m are ban (1646 16 5 1 ), calitate care se potrivete cu fu n cia de lociitor de
scaun.
248 O per d ir m eglio luogotenente. F elul acesta de exprim are dup form ula neprecis
redat n nota precedent confirm im presia c term enul de m are vornic este folosit n
sensul general de m are dregtor.
249 D u p nlturarea lu i C antem ir i strm utarea ttarilor din Bugeac, raporturile
lu i V asile L upu cu ttarii, adic cu h a n ii Crim eii au fo st bune, p n n 1649, cnd are loc
incidentul de la B rtuleni. T ta rii care se ntorceau cu p ra d d in P olonia sn t lovii de
m oldoveni, n urm a unei porunci p rip ite a dom nului. V ezi M iron C ostin. A adar, o coope
ra re a lor n 1648 m ai era nc p lauzibil.
250 }Aando le porte.

255

www.dacoromanica.ro
In anul 1648, n ziua de 15 noiem brie care a fost o D um inic, am vizi
ta t biserica din T rgovite. M ai n ti s-a cn ta t slujba p o n tifical i n ziua
u rm to are o alta p en tru sufletele m orilor cu iertarea pcatelor, p o triv it
o rdinului p apei.
Biserica susnum it este fcu t din zid i n-are cor251; despre m rim ea
i lungim ea sa am pom enit n celelalte dri de seam ale mele; nu este
zu g rv it, este f r am von, cu trei ferestre, are cteva m orm inte n bise
ric spate n p m n t; snt i nite bnci lng a lta ru l cel m are; biserica este
aco p erit cu in d ril252, de curnd a fost fcu t de dom nul doctor am in tit
m ai sus pard o seala de crm izi. D u lap u ri nu snt de loc nici m car cutii
p en tru m ilostenie; aghiazm a se p streaz n tr-u n vscior de aram cu sfitoc
fcu t din lem n; < a r e > dou ui, una m are ctre apus spre strad a cea m are
i cealalt spre in terio ru l m nstirii; are o cruce de lem n n v rfu l < tu rle i> .
n a fa ra bisericii, n spre r srit, este cim itirul; nu se tie dac a fost
sfin it, i este m prejm uit cu un g ard m preun cu m nstirea; are civa
pom i ro d ito ri; se ngroap m orii n p m n t, n sicrie de lemn.
C lo p o tn ia, asemenea unui tu rn , are dou clopote care nu au fost sfin
ite; n biseric nu se afl confesionale, cretinii poloni se spovedesc n
sacristie sau n biseric. N u se tie s fi fost sfin it, ei n d jd u ia u c va fi
sfin it la venirea m ea d ar acel p rin te p ro v in c ia l"253 care se afl acum
aici se scuz spu n nd c acum nu erau condiiile p o triv ite p en tru a se face
sfinirea. C t privete p atro n u l bisericii, unii spun c biserica ar fi n ch in at
sfintei fecioare, alii c ar fi fost n ch in at sfntului Francisc; acte scrise
nu se gsesc; nu se face slujba p en tru h ram ; se slujete dup ritu l rom ano-
catolic, n lim ba latin.
Indulgene nu se dau, staiuni nu se fac, nici rugciunea de 40 de cea
suri, cci snt fo arte p u in i catolici i p o ate i p rea p u in grij din p a rte a
slu jito rilo r bisericii; nu snt nici un fel de p u p itre p en tru cn trei, nici
cri p e n tru cor, i cred c to ate acestea purced din schim barea zilnic a
m isionarilor care vin aici trim ii de sacra C ongregaie p en tru a se m bogi
i a distruge, lsnd biserica i casa golit i jefuita, dup cum s-au plns
aceti catolici i p o ate c vor fi i scris n acest sens C ongregaiei.
N u se p streaz sfn ta euharistie p en tru bolnavi, nu este tabernacul sau
alt loc < d e p s tra re > p o triv it p en tru aceasta; nu este nici m car pixid
i nici tab ernacul de p u rta t n procesiune, nici m car alte lucruri p riv in d
euharistia.
C risteln i nu este; i nici nu se binecuvnteaz ap a n sm bta m are;
este ad e v ra t c arareori se n tm p l s se boteze n acest loc, p en tru c

251 A bsida, nu m it astfel p e n tru c acolo sttea corul.


252 Scindarelle.
253 V ezi m ai jos p . 258, p u rt rile acestui prin te, provincial abuziv care reuete s-i
alunge pe m isionarii ceilali, spre a se instala singur n m nstirea d e la T rgovite.

256

www.dacoromanica.ro
snt fo a rte p u in i b rb ai nsurai sau, p en tru a spune m ai bine, nici unul,
a far dac vreunul din soldai254 nu se cstorete cu vreo rom nc.
S fntu l m ir l in n trei vscioare de aram 255 (?) i se ngrijesc prea
p u in s-l m prospteze n fiecare an, dac nu li-1 aducem noi cnd venim
s-i v izitm , sau / / dac nu li se trim ite de ctre negustori din p ro p riu l lor .. 366
im bold; n tru c t m isionarilor le este n g d u it s fac orice, dupa bunul lor
plac, i s nu in seam a de nimic.
N u se pzesc cazurile rezervate256, deoarece m isionarii au putere m are
i se sinchisesc < p re a > p u in de p re la i, punndu-se n to td eau n a la ad
postul decretului emis de Sacra C ongregaie n favoarea lor, decret n care
se spune c o d at ce au cerut voia episcopului, chiar dac nu au dobndit-o,
ei p o t face orice, m are privilegiu n adevr, d ar n tru nesocotirea pstorilor
bisericeti; de aici p rin d schism aticii prilejul de a-i b ate joc de biserica
noastr i spun: C atolicii p o t face orice". D e aceea ei iau au to ritatea din
m na episcopilor i o dau unor sim pli clugri; i aceasta vine din fap tu l
c m isionarii se laud c asupra lor nu au nici o putere episcopii < i> nici
ali superiori i m ai spun i alte nebunii asem ntoare, de unde se nasc
scandaluri i desconsiderare p en tru sfn ta biseric. M oate nu snt, nici chiar
obiecte sacre, chiar dac ar fi fost odinioar, cci a ra a fost jefuit n attea
rn d u ri de t ta ri, de unguri i de alte neam uri i astfel au fost < je fu ite >
to ate cele, sau duse n alte locuri. A ltaru l m are fusese refcut de suszisul
dom n doctor e t c . . .257 n zestr ri < a le bisericii> sau obligaii decurgnd
din slujba liturghiei sau privilegii i lucruri asem ntoare nu snt aici.
Sacristia afla t nspre p arte a E pistolei258 n chiar tu rn u l clopotniei, e
f r d u lap u ri259; < e > b o ltit, d ar n u n tru nu se afl nim ic . . . etc., acolo
se nvem nteaz < p re o ii> .
C asa sau m nstirea este aproape de biseric i m prejm uit la un loc
cu aceasta. E a nu este altceva dect o cas cu dou cm rue i acum a p ro
v in cialu l"260 i p reg tea o cam er; se m ai afl nc o alt csu m ai la
o p arte , unde st i capelanul soldailor poloni; lng cas se afl grdina
sau v ia care este de m are ajutor m nstirii. Posed n a far de ora dou vii
i civ a ru m n i261, n satul otnga262, i 8 oam eni n ora, pe care i numesc
grd in ari, i acetia ngrijesc viile i muncesc p en tru m nstire f r s fie

254 Probabil d in tre soldaii poloni am intii m ai jos.


255 Lam e - (ra m e ? ).
256 pcate care nu p o t fi iertate d ect de episcopii diocezani sau de pap.
2o7 S nt nirate obiectele de cult i pictu rile (sau icoanele) din biseric.
258 Sacristia della parte d e llep-la = partea din biseric unde se citete Epistola, spre
deosebire de cea u n d e se citete Evanghelia.
259 Sen za l'art m arij ( = arm arii) (? )
260 V ezi m ai jos, p . 258.
281 S u d d -ti ( = su d d iti), ran i dependeni.
262 V illa d i Sottenga.

257

www.dacoromanica.ro
p l tii, fiin d scutii de bir, deoarece din vechim e au fost druii, cum spun
ei, de D o am n a rp o sat E caterin a263 care era o catolic m aghiar (!). i cu
acestea se h rn eau odinioar p rin ii din B ulgaria, i acum Sacra C ongrega
ie trim ite m isionari i le m ai d pe deasupra i o alocaie264, lu n d paro h ia
de la aceast b ia t C ustodie265, care a ad m in istrat acest loc f r a urm ri
nici un interes i care i avea aci ultim ul refugiu m p o triv a persecuiilor
tira n u lu i266 cru ia i snt ei supui.
U n ii po lo n i au f cu t n m ijlocul bisericii un mic a lta r cu p ia tra con
sacrat pe care slujesc i l-au n zestra t destul de srccios cu lucrurile trebui
toare. P e acest a lta r este un chip al S fintei Fecioare i de jur m prejur c
tev a ex -v o to de argint.
P a ro h i ai bisericii snt p rin ii m isionari m in o rii conventuali i acum
p. 367 era u nul cruia i ziceau P ro v in c ia l" 267 care a gonit pe to i m isionarii; //'
i r m n n d singur, a m b rcat ca novice pe un b rb a t b trn i sttea cu
el, plngndu-se de m isionari c au ru in a t casa, iar ei se plngeau de el c
fcuse rost, f r de tirea D om nului, de o scrisoare ca s-i ciom geasc pe
acei m isionari i s-i goneasc de acolo, dup cum au i p lecat unii din ei,
n um ai p rin tele V enanzio B erardi268 a m ai rm as, d ar de la com unitate nu
i se ddea nim ic du p cum se jeluia acest p rin te. E u nu vreau s spun toate
cele ce m i-au spus ei, p en tru c tiu c se v o r n g riji s scrie ei nii cu
m na lo r; voi spune num ai aceasta c nici m isionarii nici provincialii nu
fac nici o isprav, dect doar c fac scandal i nim ic altceva, fiin d necu
nosctori ai lim bii i f r tiin de carte . . . etc.269 i dom nul doctor M as
cellini m i-a spus chiar el de m ai m ulte ori: E u nu tiu ce fel de oam eni
trim ite sacra C ongregaie n aceste ri" , ba chiar m i-a spus c a scris sacrei

263 q.jn ( = quondam ) Catbar'tna = E caterina Salvarezzo, soia lui M ihnea al II-lea
T u rcitu l, care nu era m aghiar, ci levantin d in Pera. V ezi D ip l. I ta l., II, p. 360, doc.
nr. X V II/2 0 noiem brie 1648.
264 j_a ro v isio n e .
265 C ustodia Bulgariei.
266 A sultanului.
267 Che lo chiam avano P rovintiale, form ulare im plicnd poate c n u ar fi vorba de
o calitate real, ci de u n a uzurpat. Identificarea acestui personaj este oferit de scrisoarea
trim is acum d in C m pulung secretarului Congregaiei de ctre viceprefectul i com isarul
B erardi, care Se p ln g e de acest p rin te provincial B elardino, care n tre altele vrea s-i
goneasc nepotul d in m nstire. M ai este nem ulum it i de fa p tu l c se fac n um iri de p ro
vinciali ai V alahiei fr nici u n m erit, iar el, care s-a tru d it 10 ani ca m isionar, este trecut
cu vederea. Scrisoarea este datat din C m pulung din ziua de 23 noiem brie. D a r s-a folosit
probabil stilul vechi, cci Baksic slujete la C m pulung n ziua de 1 decem brie i el l
nsoise acolo. D ealtm in teri n rile rom ne, p rin tr-o derogare special catolicii ineau i
m ai departe calendarul vechi.
268 Jn scrisoarea sa, el declara c era h o t rt s plece cu p rin tele m agistru G regorio,
care se ducea n T ransilvania, i n-a rm as dect la ru gm inile lui BakSSi.
26* U rm eaz exem ple de ignoran a m isionarilor (conventuali) de care se indigneaz
i doctorul M ascellini. '

258

www.dacoromanica.ro
C ongregaii n acest sens. D espre num rul sufletelor de catolici nu se v a
p u tea ti n iciodat nim ic deoarece nici unul nu este aici cu fam ilia, a far
num ai dac vreun soldat nu i-a lu at de soie vreo rom nc. E rau aici doi
unguri i doi poloni cu fam iliile lor, iar dintre ceilali, ba unul pleac, ba
altu l vine; cu toate acestea se gsesc n to td eau n a vreo sut de suflete de
catolici de m p rtit, cea m ai m are p a rte snt poloni, dintre care doi snt
c p itan i n slujba dom nului, i i in un p a ro h care slujete n graiul lor.
Ia r cei care snt de alt lim b i de alt neam , ajung schism atici; snt mai
bine de 20 de ini care nu vin la biseric; dintre acetia au venit civa la
noi, plngndu-se c nu au nici un p re o t de lim b slav, i tocm ai n acele
zile susnum itul p rin te P ro v in cial gonise pe un m isionar, fratele Sim on D a l-
m atin u l270 la care se spovedeau cei de naiune slav.
P rin tele V enanzio B erardi271 m i-a spus c, a adus la m rturisirea cre
dinei pe un arhiepiscop arm ean i fgduia c l v a convinge s vin la
mine, d ar acela nu s-a n fiat niciodat, ci, dup ce a citit acea m rtu ri
sire de cred in , a slujit n biserica noastr i de atunci ncoace nu a mai
fost v zu t i se crede c acea m rturisire de credin nu v a fi cu p rea m are
folos (s dea D um nezeu s nu fie astfel) p en tru c dup cum m i s-a
spus acel arm ean avea de gnd s se duc la R om a i s se aleag cu
m ici ctiguri. E u repet cele povestite. Acelai p rin te V enanzio a b o tezat
un copil de unguri i m i-a spus c dintre unguri el a co n v ertit pe doi eretici
m preun cu soiile lo r272 i m ai spunea c acel copila pe care l botezase
era al acelor unguri care erau venii de p u in vrem e din T ransilvania.
S-a stru it pe lng dom n, ba chiar i s-a a r ta t breva dom nului nostru
p a p a 273 ad resat dom nului nsui, p rin care sanctitatea sa i cerea s dea
clugrilor din B ulgaria, dup cum hotrse sacra C ongregaie o p arte , i
s lase cealalt p a rte p rin ilo r conventuali. D a r el a rspuns cu aceste cu
v in te ntocm ai: S m fereasc D um nezeu s fac acest lucru, deoarece dac
eu a face aceasta, a da p rilejul ca dup m oartea m ea s fac ali dom ni
la fei cu m nstirile m ele".
A poi, n al doilea rn d , el nu ngduie ca s fie refcut acea biseric
m are care este d rm a t ; zice c ajunge p en tru papistai o singur biseric.
i despre m nstire, spune: A m / / m ai spus odat i am m ai i scris ca s >. 368
dea p rea sfin ia sa p a p a de la R om a aceast m nstire n ntregim e uneia
din p ri: sau celor din B ulgaria, sau italienilor, adec acelora care a r fi
270 Sim one M isercich d in Sebenico, v enit n l6 4 7 , n ara Rom neasc.
271 V ezi scrisoarea sa citat m ai sus n n. 267, n care nir realizrile sale am intite
aici de BakSid ( D ip l. Ital. , II, p . 3 6 1 ). . . . .
272 D a r n scrisoare este vorba de un singur convertit G io rg io ", m preun cu sofia
sa i de d o i fii botezafi de m isionari.
273 Inocenfiu al X -lea (1644 1 6 5 5 ). D em ersul su avea de ro st m prirea n tre con
ventuali i observani a lcaurilor catolice din ara Rom neasc, ncepnd cu cele din T r-
govite, p rin tr-u n fel de judecat a lu i Solom on.

259

www.dacoromanica.ro
de m ai m are folos, i eu voiu fi cel d in tiu care s le-o ncredinez, d ar s
o m p a rt eu, asta nu o voi face nicio d at". D a r las aceasta la chibzuiala
sacrei C ongregaii, deoarece p ricin a st din nou spre judecare.
A m m ai au zit c provincialul de acum a cerut voie dom nului s d-
rm e biserica aceea m are, adic zidurile ei (deoarece nu se m ai afl altceva)
i s fac d in acel m aterial nu tiu ce la m nstirea unde st provincialul
nsui; d a r dom nul nu a n g d u it; a spus: C eea ce n-au fcu t alii nu voiu
face eu" i astfel acea biseric st aa dezvelit i n jurul ei s-au cld it
m ulte case, d a r nu este nici o ndejde s o putem redobndi ct tim p ine
schism a n a ra R om neasc; iar dac D um nezeu v a trim ite vreun dom n
i boieri care s aib alt gnd, D um nezeu s fac aceasta din n d u rarea sa
i spre sporirea slavei sale.
In acest loc nu am fcu t nici o confirm are, nefiind copii, d u p cum
am m ai spus m ai sus, i pe acei poloni i confirm asem cu p rileju l ultim ei
mele v iz ita ii pe care am fcut-o n a ra R om neasc . . . etc.
In aceast lo calitate a T rgovitei, am gsit pe D om nul P anteleone Li-
garidi, un grec care inea coal greac i latin i predica n zilele de sr
b to are n lim ba greac; el a stu d iat la R om a, la colegiul grecesc, i se a r ta
fo arte legat de biserica rom ano-catolic i se plngea c Sacra C ongregaie
i tiase subvenia de 60 de scuzi.
D u p 19 zile pe care le-am petrecut la T rgovite, m -am dus din nou
s vorbesc cu D om nul i s-m i iau rm as bun i s-i m ulum esc p en tru bu n
v o in a a r ta t ; am fost fo a rte bine p rim it, stnd m ereu cu capul descoperit274,
p en tru a a r ta m ai m are cinste, i d u p ce s-a v o rb it de m ai m ulte lucruri,
m i-a spus: E i bine, ce s-a fcut cu p rin tele Francesco275 al nostru? (cci
vicaru l n ostru era m preun cu mine n u n tru ) l-au fcu t episcop?" i eu am
rspuns: P re a n late D oam ne, p n acum n -a fost fcut, d a r cu tim pul,
sfn ta biseric l v a face, dac v a voi D um nezeu". i a spus c prim ise scri
sori de la rp o satul rege V ladislav al IV -lea al P oloniei p rin care fgduia
s scrie la R o m a i s-l recom ande pe acest clugr. i acum v d c nu
s-a fcu t nim ic, i c de aceea trebuie ca s scriu din nou".
i eu am rspuns: P re a n late D oam ne, atunci cnd a scris M ria
sa V lad islav al iV -lea a fost num it un altu l; d a r cu toate acestea sfn ta
biseric v a gsi calea i un chip de a cinsti i pe acest p rin te " i i-am f
g d u it s scriu eu em inenelor voastre p en tru ca s nu scrie el, deoarece
cnd v o r ncepe sse amestece m irenii n aceste treburi, sacra C ongregaie
ar pierde din d re p tu l su276 cum s-a n tm p la t n m ulte locuri. T otui nu
ar fi r u (dac ar gsi cu cale sacra C ongregaie) s scrie acelui dom n o
274 Senza bareta.
275 Francesco Soim irovic d in C hiprova. D espre intervenia n Polonia a lu i M atei
B asarab n sp rijin u l lu i vezi biografia lu i Par2evid d in volum ul d e fa.
276 lu s in /artibus.

260

www.dacoromanica.ro
scrisoare de m ulum ire p en tru c s-a n g rijit s cinsteasc pe supuii sfin
tei biserici, apoi s binevoiasc s i se scrie i p en tru a lt m otiv anum e ca s
v ad c m i-am in u t fg d u iala, deoarece i spusesem c voiu scrie i eu
n d a t ce voiu fi n reedina mea. D ndu-m i slobozirea de plecare de la
curte, m i-a trim is v o rb s m ai atept ctev a zile p n ce v a fi m ai m are
siguran din p a rte a t ta rilo r, i d u p trei zile a spus dom nului doctor:
D ac m onseniorul arhiepiscop v re a s plece la C m pulung, poate s se duc,
deoarece nu e nici o prim ejdie din p a rte a t ta rilo r" ; i astfel n a p a tra zi
dup ce am p rim it n g d u in a, am plecat cu trei sau p a tru ceasuri nainte
de a se face ziu p en tru a p u tea face o zi de drum p n la C m pulung,
i a ven it cu noi p rin tele V enanzio, m isionarul, i a stat cu noi p n ce
am / / p lecat din C m pulung. C hiar n aceeai zi, cam trziu , am ajuns n
trg u l C m pulung, f r s fi lsat caii s se odihneasc n ziu a aceea, cci
altfel nu am fi ajuns, ziua fiind scurt i drum urile rele p rin p d u ri i
m uni, deoarece susnum itul ora este < a e z a t> n tre m uni, unde nu p o t fi
nici vii, nici nu se fac sem nturi; se face m ult fn i oam enii fac nego cu
diferite m rfu ri n T ran silv an ia, tr in d din aceasta.
n anul 1648, n p rim a zi de decem brie, am v iz ita t biserica din C m pu
lung277. C um am ajuns n acel trg, am fost p rim ii cu m are cinste i bucurie
de acei cretini, trgndu-se clopotele i fcndu-se o procesiune n ain tea bise
ricii, la care s-a ad ogat i o m are m ulim e de schism atici, i m ergeau p rin
v m ijlocul oraului cn tn d n tr-u n a Te D eum laudam us" . In trn d n bise
ric i sru tn d m ai n tiu crucea la u, du p ce am fcu t stro p irea cu
aghiasm i rugciunea, m i-am pus m an tia i m itra, lu n d i crja i am dat
bin ecu v n tarea solem n poporului, d in tre care cea m ai m are p a rte erau ro
m ni, care stteau s priveasc slujbele noastre. C um i sosise vrem ea pen
tru < ru g ciu n ea > A ve M a ria " 278, fiecare s-a dus la casa sa, i noi am fost
gzduii n casa p aro h u lu i279, i adunndu-se cei m ai b trn i d in tre catolici,
au f cu t m ilostenie aa d u p cum le ngduia srcia lor, bucurndu-se din
suflet de venirea n o astr, i nu se sturau s ne srute m inile i vem intele.
n dim ineaa u rm to are nainte de A ve M aria ", du p ce au sunat
clopotele de utrenie, a venit p o p o ru l n biseric, fiind astfel obiceiul,
de oarece schism aticii se duc la utrenie n zilele de srbtoare i ai notri
au de asem enea obicei de a veni la utrenie i n acea zi a vizitaiei
noastre a czu t srb toarea In tr rii n biseric a sfintei Fecioare, dup

277 A ctuala B rie, cu hram u l Sf. Iacob cel m are (a p o sto lu l).
278 A dic p e nserate, aceast rugciune fcndu-se dim ineaa, la nceputul zilei i pe
nserate, la sfritul ei. . . . . .
279 Francesco M aria Spera din N a rn i, franciscan conventual, viitor provincial al T ra n
silvaniei $i prefect al m isiunilor.

261

www.dacoromanica.ro
vechiul calendar, dup cum se in srbtorile n aceste ri p o triv it cu d a
tin a veche. V enind apoi o ra slujbei, i adunndu-se p o p o ru l i o m are m ul
im e de schism atici p en tru a vedea cerem oniile noastre, m -am dus m b rcat
n vem ntul episcopal i cu crucea, n biseric . . . etc. p e n tru ca acel p o p o r
care sttea acolo s aib m ai m ult evlavie280 P rea sfntul sacram ent
se p streaz f r candel fiind lips de untdelem n n aceste ri . . . snt
370 catolici p u in i i sraci, / / m p o v ra i de dom n cu dri grele i felurite,
astfel n c t abia p o t tr i srm anii. E uharistia se ine f r candel cci e
lips de untdelem n sfinit, reedina noastr fiind departe, i cei de aici nu
se p rea sinchisesc s-i fac ro st de e l . . . i p o t s afirm aceasta cu to at
sinceritatea ad evrului, deoarece snt a tia ani de cnd snt episcop i adm i
n istrato r i v icar apostolic al acestei provincii, anum e c nu tiu ca vreo
singur d at m isionarii s fi f cu t rost din in iiativ a lo r de untdelem nul sfnt.
N u snt aici confesionale, i nici chiar cazuri rezervate, sau srbtori
ob ligatorii i altele asem ntoare cum obinuiesc s fie n bisericile p a ro
hiale etc. C redincioii se spovedesc p rin biserici sau p rin cim itir; . . . etc.
M oate de sfini nu snt, du p cum am spus i despre biserica de la T rg o
vite deoarece schim brile petrecute au p gubit m ult a tt bisericile ct i pe
credincioii care au rm as acolo.
A ltaru l m are, de p ia tr , neconsacrat la care urci pe trei trep te, este
srccios n z e s tr a t. . . etc. P e a lta r se afl icoana fericitei Fecioare M aria
cu copilul n b rae, p ictu r veche fcut dup stilul grecesc281 i la d re ap ta
i la stnga aceluiai chip snt zu g rv ii doi n g e r i. . . etc.
Biserica este m are ^i nu are cor; este n ntregim e de zid i deasupra
altaru lu i celui m are p n la p o a r ta de m iazzi este b o ltit; are dou ferestre
n alte nchise cu o reea, alatu ri de a lta r; n-are am von; n pardoseal snt
lespezile u n o r m orm inte spate n p m n t282. S n t bnci p e n tru b rb ai i,
n p a rte a de jos a bisericii, p e n tru fem ei; acoperiul este din indril,
iar pard o seala de crm id arsa; dulap u ri nu snt de loc, nici chiar cutii
p e n tru m ilostenie; se pstreaz aghiazm a lng ua cea m are, n tr-u n vas de
a ram ; sn t dou ui, una m are n spre apus i cealalt m ai m ic spre m iazzi;
n v rfu l bisericii este o cruce de lem n; nu este zu g rv it ci num ai v ru it
to a t pe d in u n tru m preun cu bolta.
C im itiru l < e > de ju r m prejurul bisericii; m orm intele puine snt < s
p a te > n p m n t i deasupra lor < s n t> puse pietre cu litere sau cu in-
371 scripia latin a num elor i prenum elor celor care / / snt n g ro p ai < d a r >

280 U rm eaz descrierea cerem oniilor i lista obiectelor de cult existente, precum i
a celor necesare care lipsesc.
281 A r fi vorba cum va de o icoan bizantin?
282 L a nceputul veacului urm tor, del C hiaro observ o lespede funerar, la intrarea
n biseric, pe stnga, p u rtn d d ata de 1373 (Istorie delle m oderne revoluzioni della Va-
lachia, ed. N . Iorga, B ucureti, 1914, p . 31.

262

www.dacoromanica.ro
f r blazoane (?)283. N u tiu dac cim itirul este sfinit, nefiind nici un
semn (de consacrare)284 i nici un fel de scripte.
C lo p o tn ia din fa a bisericii e fcu ta din lemn, n alt, cu ua ei, cu
trei clopote fo arte frum oase, i nici acelea nu snt sfinite; n v rfu l clopot
niei < e s te > o cruce de lemn.
Biserica este n chinat sfntului apostol Iacob cel m are sau, m ai bine
zis Zevedeu; nu este nici un semn c ar fi fost sfinit, n a fara fap tu lu i
c n cealalt v izitaie a m ea am gsit vsciorul cu m oate . . . etc.
N u se face slujb p en tru hram ; se slujete n lim ba latin i dup ritu l
rom ano-catolic. N u snt tabele ale srb to rilo r sau ale indulgenelor, nici
indulgene plenare, nici staiu n i; nu se fac rugciuni de patruzeci de ore;
cri de cn tri snt fo arte puine i f r nici o valoare; snt unul sau dou
liturghiere i alte crticele du p care snt n d ru m ai copiii s cnte vecernia
i utren ia m preun cu liturghia, aa cum p o t ei din obinuin i cum au
n v a t de la cei m ai b trn i care pstreaz m ai departe un anum e fel de
a sluji de la unguri.
Sacristia se afl n p a rte a dinspre Evanghelie285; se in tr p rin biseric
i nu are alt u; este cldit cu bolt i n-are n u n tru dect un singur d u
lap . . . etc286.
Biserica nu are nici o zugrveal, nici cruce, nici vreun alt semn m car
p en tru a ti dac este sfinit, dup cum am spus m ai sus; deasupra nu are
tav an , dect p a rte a unde nu este b o ltit, a fost (dup cum spun) ars de
foc; are dou m ici altare n m ijloc, unul n fa a celuilalt, nu se slujete
la ele; le in m ai degrab de frum usee, dect p en tru altceva.
P rin biseric i n ju ru l altaru lu i ei in nite lum nri groase de cear
obinuit i le ap rin d cnd se cnt evanghelia, la n larea p re a sfntului
< sa c ra m e n t> i la M agnificat" i fac n to td eau n a aceasta n zilele de sr
bto are i adun aceast cear din cea pe care o are biserica, i de aceasta
are grij unul pe care ei l numesc gom an287 i care ine aceast slujb
un an i numesc apoi pe un altu l d in tre ei, i acetia snt n chip < d e >
p ro cu rato ri.
P reo tu l i are casa lui, cld it lng biseric, chiar n aceeai curte;
acum ndeplinete slujba de p aro h un p rin te m isionar conventual288; a ajuns
s i neleag p u in lim ba rom neasc, spre a se p u tea sluji < d e e a > . S-au
i m p lin it trei ani de cnd st n acest ora i se plnge c nu are cu ce

283 Senza larme.


284 La consacrarea bisericilor se obinuia s se nsem ne nite cruci p e peretele bise
ricii. Probabil c l la cim itire se nsem na ntr-u n fel oarecare consacrarea.
285 Sta nella parte d e ll Evangelio = p a rte a din biseric unde se citete E vanghelia.
286 U rm eaz nirarea obiectelor de cult, destul #de pu{ine i srccioase.
287 G ozm an, probabil: G utsm ann.
288 Francesco M aria Spera din N arn i.

263

www.dacoromanica.ro
tr i i c n aceti trei ani nu i-a p rim it leafa, i aceti cretini snt sraci
i nu-1 p o t aju ta cum ar voi.
i du p a ce s-a isp rv it to a t < s lu jb a > p en tru biseric, am cn ta t litu r
ghia p o n tifical i n tim pul celebrrii liturghiei s-a vestit In d u lg en a sfin
tei biserici, lu cru care a fost p rim it de ei cu cea m ai m are smerenie i
credin.
p. 372 D u p cum se vede din cartea parohului, snt cu to tu l 229 de suflete
de catolici, snt sai de neam , din vrem urile de dem ult, d ar acum i-au u ita t
lim ba lor p ro p rie i nu tiu alt lim b dect lim ba rom n.
C n d am v iz ita t alt d at acest loc, i cnd era acel p rin te de bun
am intire G iuvenale Falco care i astzi este fo a rte reg retat de aceti oam eni
i chiar de schism atici, num rul catolicilor era m ai m are, i acum s-a m ic
o rat m u lt p e n tru c cei care nu p o t face fa d rilo r m ari snt nevoii s
fug n a lta 289 p arte, d ar m ai m ult n T ran silv an ia, fiin d v e c in i. . . etc290.
Biserica are o viioar, la o d ep rtare de C m pulung de o ju m tate
de zi sau m ai m ult, i de ea vede g o m an u l" sau p ro c u rato ru l lor i dup
ce se scad cheltuielile, ceea ce prisosete se d p en tru biseric, adic pe cear,
tm ie i alte lucruri trebuitoare i nc m ai dau din acelai fo n d p en tru
n trein erea291 bisericii. Acea vie nu p o ate da m ai m u lt de o butie de vin,
care face 50 de m suri de ale rii, i fcn d socoteala cheltuielilor care
se ivesc nu prisosete dect fo arte puin.
Aceti catolici m i-au spus c p rin tre ei erau trei ini care deineau unele
puni ale acelei biserici; i eu i-am chem at pe to i, am f cu t o cercetare
i am a fla t c ceea ce-mi spuseser era a d e v ara t; i, du p ce am chem at
pe acei catolici, i-am n treb a t cum i cu ce inim ineau ei acele bunuri
ale bisericii, dndu-le pe deasupra s neleag c sfintele concilii au rostit
excom unicri m p o triv a u zu rp ato rilo r i a d ein to rilo r unor asemenea b u
n u ri; iar ei se scuzau spunnd c era p u in lucru i c ei le cum praser
de la g o im an ii" sau p ro c u rato rii bisericii i < a c e tia > au cheltuit acei bani
p en tru a n m o rm n ta pe anum ii p re o i sau p aro h i ai lor care au m urit, i
to t din aceiai b ani au f cu t pom eni p en tru sufletele p sto rilo r lor d uhov
niceti; cci ei obinuiesc s fac praznice ca i rom nii, i se adun cu
to ii s m nnce i s bea i fac aceasta n p rim a zi a n m o rm n trii, n a
treia, n a noua, n a patruzecea, la ju m tatea anului de la m oarte i la
m p lin irea anului, i nu fac altceva dect s bea i s m nnce; i spuneau:
n acest scop s-au v n d u t acele b u n u ri i noi le-am cu m p rat". n sfrit
am fcu t a tta < la r m > n jurul lor, am eninndu-i pe de o p arte , < ia r >
pe de alta lu n d u -i cu binele, n ct de bun voie au lsat din nou bisericii

289 In m are p arte din cauza trib u tu lu i m u lt sp o rit n 1633.


290 U rm eaz d u p registrul particu lar al preo tu lu i artarea num rului de botezuri,
cununii, ungeri din urm i a altor taine adm inistrate de acesta n curs de 3 ani.
291 Fabrica (term en anum e cu acest sens).

www.dacoromanica.ro
acele p u in e locuri de la care v a avea aceasta ceva aju to r; i acei srm ani
cretini292 se b u curau m ult, binecuvntndu-ne de m ii de ori, deoarece acele
bunuri se pierduser de a tia ani i acum s-a v z u t c au fost redobn-
dite. i p en tru m ai m are tem ei am lsat n scris num ele i prenum ele celor
care au lsat susnum itele bunuri i de asemenea i o nsem nare despre puni
i n ce loc se gsesc, adognd nc o excom unicare n scris, ca de acum
nain te nim eni s nu ndrzneasc s cear din nou pe vreo cale oarecare
lucrurile pom enite, m ai artn d u -le i pedepsele h o t rte de canoane m po
triv a unora ca acetia.
M -a ru g a t apoi susnum itul p rin te s cercetez ceea ce ddeau ei p a ro
hului pe an, i am gsit c ei aveau dinainte un sta tu t < f c u t> n tre ei
ca s dea p aro h u lu i de P ate de fiecare cas 10 baiochi, de S fn ta M aria
din august ( = Sf. M aria M are), 8 baiochi; i de C rciun to t a tta. i atunci
p rin tele m i-a a r ta t n scripte c o treim e din case nu-i p lteau p en tru c
oam enii snt sraci, i a fcu t / / socoteala cu ei i ei au co n firm at c el >. 373
nu a a v u t de P ati i de Sf. M aria din august dect num ai 6 taleri i ei,
srm anii, fg d u iau s dea de C rciun; cu to ate acestea i vine cte ceva
ca < d a r u r i> n tm p lto are (?)293 ceva pine, ceva lum nri i ceva vin,
astfel c p o ate tr i n srcie p rin tre sraci.
n celalalte d ri de seam ale m ele din anii trecui am pom enit de o
biseric a catolicilor notri care fusese din vechim e n acest ora i lng
care se afl m nstirea Sf. E lisabeta, regina U ngariei294; i din acea dare
de seam se v a p u tea vedea m rim ea i frum useea ei, nefiind nevoie s
um plu h rtia cu ceea ce am m ai scris odat; i se v a gsi acest lucru, mi se
pare, n relaia m ea din anul 1640. C u aceast biseric s-a n tm p lat, anul
trecut, un lucru ciu d at care s-a petrecu t astfel. n acest ora al C m pu-
lungului se afl o m nstire295 rid icat din vechim e de dom nii de odinioar
i refcu t n ntregim e de dom nul de acum, ba chiar fcut din nou; i
vo in d stareu l acelei m nstiri s ridice un tu rn sau m ai bine zis o clopot
n i, a p o ru n c it p en tru aceasta dom nului egumen, grec de felul296 su s
drm e acea biseric a Sf. E lisabeta i a pus s fie d rm at p n n tem elii
i a lu a t to t acel m aterial i a pus s se cldeasc cu el pom enitul tu rn la
m nstirea dom nului, i cred c dac s-ar fi gsit vreun b rb a t cum inte care

292 D in com unitatea catolic.


293 Qualche cosa dell'incerte.
294 Este vorba de Cloater, am in tit n scrisoarea din 27 ap rilie 1427, monasterium de
Longo Campo in Valachia, ordinis fratrum predicatorum. N . I o r g a, Acte f i fragmente,
II, p p . 81 82. _
295 M nstirea N egru-V od din C m pulung, unde este ngropat N icolae A lexandru
Basarab. _ _ _
29* Egnmeno Greco della N atione este Egum enul M elhisedec m enionat ca cel care
au stricat i biserica ce au fo st p e acest loc n docum entul din 25 m ai 1656, p rin care
dom nul restitu ia catolicilor locul p e care se n la m nstirea dom inican.

265

www.dacoromanica.ro
s se duc atunci la dom n i s-i spun ce se face, cred c f r nici o
n d o ial el nu ar fi n g d u it s se svreasc o asemenea fa p t d ar post
fa c tu m non est consilium . D a r . . . etc . . . s-a n tm p la t c n aceeai zi n
care s-a sfrit tu rn u l, i chiar dom nul stare se preg tea de dim inea s
aeze n el clopotele, iat c din m nia lui D um nezeu a lu a t foc m nstirea
i a ars ap ro ap e n ntregim e m preun cu acoperiul bisericii lor care era
to a t aco p erit cu plum b i nc i clo p o tn ia i a tte a dughene m prejur
unde se face trg m are n ziua de Sf. Ilie cnd vin negustori din diferite
p ri ale rii, i s-a p ricin u it o pagub a tt de m are acelei m nstiri, n ct
trece de ctev a m ii de scuzi. A cestea m i le-au p o v estit aceti catolici i eu
am v z u t apoi cu ochii mei biserica d rm a t i m nstirea schism aticilor ars,
iar cnd dom nul a a fla t acest lucru, a fost cuprins de o m nie aa de m are,
n c t v o ia s-l ucid pe acel egum en, i apoi ca pedeaps i-a p o ru n c it s
refac to ate pagubele pe cheltuiala lui, i el a fcut-o fiin d fo a rte bogat,
du p cum se spune i acum to tu l s-a refcu t din nou.
A poi n d im ineaa urm toare, dup ce s-a ad u n a t norodul, am slujit
litu rg h ia p en tru sufletele celor m ori, i du p ce s-a sfrit litu rg h ia m -am
dus p rin biseric i p rin cim itir . . . etc. i n acea dim inea era z p ad i
un frig cum plit. C u toate acestea nu m -am lsat de a face to ate aces
te a e t c . . . .
P a tru sau cinci copii n v a s citeasc pe lng acel p rin te ; acetia
slujesc n biseric i aju t la cn tri. A lte < locauri de nch in ciu n e> cum
ar fi capele sau o ra to rii nu se afl n acel loc. M -am n to rs apoi ca s plec
n B ulgaria i la 8 decem brie am ajuns la C raio v a unde i are reedina
b an u l297, care ine locul al doilea d u p dom n; i n acea zi era srbtoarea
zm islirii sfintei fecioare, am slujit litu rg h ia n casa unui schism atic i civ a
din catolicii notri, negustori bulgari, s-au spovedit i s-au m p rtit, cci
nu fuseser de m u lt vrem e acas la ei i nu se p o t duce la T rgovite, p en
tru c ei nu tiu lim ba ita lia n 298; i n acelai loc a p rim it dezlegarea
de p c a t unul care i renegase credina, spre nenorocirea lui.
A m p lecat apoi n aceeai zi299 i am mers to a t ziua p rin p d u ri i
dum brvi, fiin d m u lt z p ad i ghia pe drum ; i abia se cunotea drum ul,
n efiin d < d ru m > obtesc, i am fcu t aceast cltorie p e n tru nite catolici
ai n o tri care sn t fugii din B ulgaria m preun cu fam iliile lor, i stau n
a ra R om neasc f r < a lii de o > lim b < c u e i> , f r biseric, f r
p reo t i de aceea am p o rn it la drum ca s cercetez pe aceti srm ani i s

297 G hiorm a m are ban (1646 1 6 5 1 ).


298 A dic lim ba m isionarilor italieni.
299 Q u el istesso giorno. D e confruntat cu afirm aia c a m ers toat ziua i a ajuns
abia seara. Este lim pede c aceeai zi n u se refer la continuarea program ului de la C ra
iova, care a precedat plecarea de acolo, n tru c t se spune m ai apoi c d rum ul a d u ra t o zi
ntreag. '

266

www.dacoromanica.ro
le d au oarecare m ngiere duhovniceasc pe m eleaguri strine, cum a i
fost. ^
A m ajuns n aceeai sear n satul acela num it S lcua300 unde snt
civ a schism atici i locuiete acolo i un c p itan rom n, am gsit pe acei
srm ani catolici ai notri care i fcuser n tr-o p a rte din sat bordeie n
p m n t, du p obiceiul rom nilor, ca s scage de frig, i cnd m -au v z u t au
fost a tt de bucuroi n ct li se p rea ca v d pe ngerii lui D um nezeu;
i am locuit n acele bordeie ale lor i ei ne-au f cu t cea mai m are cinste,
du p p u tin a lor. C n d s-a lum in at de ziu, am slujit liturghia n tr-u n a
din acele csue i to i s-au spovedit i s-au m p rtit b rb ai i femei
i < c o p iii> care erau < n v rs t > s se m prteasc i am gsit pe unul
care era bo ln av de peste 40 de zile, de nite frig u ri fo arte rele i el s-a
spovedit i s-a m p rtit.
n acest sat snt m ai m ult de 15 suflete de catolici i ei au fugit din
dioceza mea, din locul num it K lisura301 nem aiputnd r b d a m arile dri
i corvezi ale tu rcilo r. i cnd am plecat, mi s-au recom andat srm anii, spu-
n n d : N u ne u itai pe noi, srm anii, trim itei-ne cel p u in o d at pe an un
p reo t ca s nu ne pierdem p rin tre schism atici, lucru tare de plns".
S n t n a ra R om neasc n m ulte locuri catolici fugii din T urcia, dar
n p u in vrem e nu se va m ai putea ti pe unde se mai afl. i dac ar
fi aici clugri din B ulgaria, cum erau la nceput la T rgovite, ar fi fost
n sarcina lor s cerceteze unde se afl i s se ngrijeasc de sufletele lor,
p en tru c altfel, tr in d ei zi de zi p rin tre schism atici i m urind b trn ii lor,
ceilali se v or face to i schism atici, cum s-a n tm p la t n m ulte locuri, unde
stau catolicii f r p rin te duhovnic i cluz a sufletului lor i f r spo
vedanie i m p rt a n ie .. . .

300 Salkuzza. Se afl u n sat cu acest num e (Slcua) aproape d e T itu .


301 C lisura (n lim ba bulgar: strm to a re), loc aezat pe D u n re, m ai sus de O rova.

www.dacoromanica.ro
C L T O R IA N A R A R O M N E A S C 302

11653]

234 ............ D u p srbtorile C rciunului (1652)


am p lecat n a ra R om neasc i fiin d z p a d i vrem e de iarn , am ajuns
la T rgovite, d u p o cltorie de 12 zile, i am tras n gazd la doctorul
M ascellini303. D u p ce m -am o d ih n it cteva zile m -am dus s v d pe prea
lu m in atu l dom n, aducndu-i d aru ri, dup cum este obiceiul rii. m fost
p rim it fo a rte bine i a p o ru n c it s ni se dea unele ncperi din p a la tu l
su, p e tim p u l ct aveam s rm nem n oraul su de scaun.
n anul 1653, la 16 februarie am v iz ita t biserica din oraul T rgovite,
unde se a fl un fra te m in o rit conventual. H ra m u l bisericii nu se cunoate,
negsindu-se nsem nat nicieri. C lugrii conventuali o numesc Sf. M aria, i

302 T raducerea s-a fcut d u p tex tu l italian p u blicat de Ferm endzin, o p. cit.,
p . 234 .u. _ _ _
303 M edicul lu i M atei Basarab. V ezi m ai sus p . 254, n . 244.

268

www.dacoromanica.ro
alii Sf. Francisc; a l tu ri era pe vrem uri o m nstire, acum a este o cas
i o grdin.
Biserica nu este n zestrat cu obiecte de cult; are trei altare; se oficiaz
pe altare p o rta tiv e . N u se tie dac a fost sfinit. L ng biseric se afl
cim itiru l n care se n g ro ap credincioii, d ar se m ai ngroap i n bise
ric. N u snt catolici d in tre btinai ci num ai strini; poloni, slavi i alte
neam uri, care snt n slujba dom nului.
Biserica aceasta m ai are n a fa r de grd in cteva vii pom enite m ai i. 235
sus i livezi i asupra v en itu rilo r sale snt stpni p rin ii conventuali,
care de civ a ani ncoace au scos acest loca de sub custodia B ulgariei304
care l inea din vrem urile de dem ult. N u se pstreaz euharistia, nu este
nici cristelni; untdelem nul sfin it este p s tra t n sacristie, n care ei m ai
in i puinele obiecte de cult, pe care le-au d ru it p o lo n ii n tim p u l acestui
dom n. Sus n clo p o tn i snt dou clopote m ici, caci n a ra Rom neasc
se p o t in e clopote.
P u in ii catolici care se afl aici triesc din lefurile date de dom n i
p en tru a fi pe p lacu l schism aticilor la care snt n slujb, m uli din ei
prsesc ritu l n o stru i trec la ritu l lor. i cei ce se cstoresc nu chiam pe
preo ii notri s le binecuvnteze cstoria, ci se duc la preoii schism atici,
cum a fcu t acum , n fa a mea, un c p itan polon. A proape to i triesc cu
o anum it lib ertate de contiin; unii in m ai m ulte iito are, i dac astzi
se n tm p l s fie o schim bare, to i i vor prsi chiar i soiile luate cu
cununie i se v o r strm u ta n alt a r . E de ajuns s spunem c snt sol
d ai. S nt i negustori catolici, care vin uneori < a ic i> d a r nu snt dintre
aceia care s stea n tr-u n a.
A m n d em n at pe p re o t s aib grij de ei; d a r el nu tia nc lim ba
lo r i pe p rim u l lor capelan l concediaser; i am v o rb it i cu acel cp itan
i el m i-a rspuns c ei nu tiau alt lim b i voiau < u n p re o t> care s
cunoasc lim ba polo n , i < m i> -a u cerut pe un p re o t din C h ip ro v a, care
studiase n P o lo n ia i cunotea fo a rte bine lim ba. Am f g d u it c-1 voi tri
m ite, ceea ce am i f cu t la n toarcere, i acesta e capelanul lor o s e b it. . .
Peste ctev a zile m -am dus iar la dom n p en tru a cere slobozire de ple
care i a-i m ulum i de b u n v o in a a r ta t . C u b u n tatea sa obinuit m i-a
d a t un p aa p o rt p en tru a p u tea clto ri n to a t a ra sa, i cum avea m uli
solicitani, m i-a d a t slobozirea de plecare n bun pace.
L a 24 februarie 1653 am v iz ita t biserica p aro h ial305 din C m pulung,
to t n a ra R om neasc . . . etc. C um inectura se afl n tr-u n p o tir de aram

304 C ustodia B ulgariei a fost n fiin at de p a p a U rban al V lII-lea, n 1624 sau 1625;
avea n sarcina sa i adm inistrarea com unitilor catolice d in ara Rom neasc i a U ngariei
d e sud.
305 Bria.

269

www.dacoromanica.ro
sub un vl, f r candel, catolicii fiin d sraci i untdelem nul scump, p e n tru
c vine din G recia . . .
< S n t> trei altare nesfinite cu cteva icoane; unul din credincioii de
aici dorea s fac, p en tru altaru l cel m are, cu cheltuiala sa, un tab lo u n
cinstea Sf. apostol Iacob. A l doilea altar, < e > al Sf. Fecioare, spre stnga.
La d re a p ta < e > al sfntului N eculai, p a p a ; se slujete pe altare p o rtativ e,
p. 236 A ltarele / / sn t fcute din p ia tr , cel m are era sfin it d ar < acu m e>
f r m oate i nu se tie nici de cine < a fost s fin it> nici cnd, cum
se v a vedea din p rim a mea relaiune, despre a ra R om neasc.
Biserica se cheam Sf. apostol Iacob cel m are i e m are i n cp to are ;
are corul n fa a altaru lu i celui m are, iar b o lta deasupra corului; ferestrele
sn t n alte d u p m oda italian , acoperiul < e > de indril, podeaua de
crm izi, i < a r e > dou ui. C im itirul este lng biseric d ar unii sn t
n g ro p ai ch iar n biseric i cim itirul e m prejm uit cu scnduri. n fa a
bisericii clo p o tn ia < e > fcut din lem n, cu dou clopote fo a rte bune; sa
cristia este n p arte a evangheliei cu o fereastr i cu o u care rspunde n
biseric etc . . . S nt fo arte puine obiecte de c u l t . . . etc. < cred in cio ii> fiin d
sraci. Lng biseric este o cas n care locuiesc parohii, acum a se afl doi
p rin i de la custodia din B ulgaria, care tiu fo arte bine lim ba ro m n ;
credincioii sn t m ulum ii de ei i m -au ru g a t s nu fie schim bai.
C u prileju l slujbei religioase, unul din ei a in u t predic n rom nete;
erau i m uli schism atici care p riv ea u cerem oniile noastre. D u p svrirea
slujbei, au fost co n firm ai 41 de copii. Se m plinea anul de cnd au v en it
aceti p reoi.
A doua zi am c n ta t slujba p en tru m ori i am fcu t pom enire . . . S n t
de ritu l catolic peste 250 de suflete; de neam ul lor sn t sai, aezai aici din
vechim e, d ar i-au u ita t lim ba lor i nu m ai vorbesc dect rom nete; num ai
un singur < la n > de m uni i desparte de T ra n silv a n ia ; snt supui ai dom
nului rii R om neti i fo a rte m p o v ra i de biru ri.
Se m ai afl n B ucureti o m ic biseric a noastr d ar st nchis,
nefiin d aici nici un catolic; cnd ns vine dom nul, atunci vin acolo to i
soldaii i se slujete n aceast biseric pe un a lta r p o rta tiv .
n a ra aceasta catolicii sn t r sp n d ii n m ulte localiti, ns < s n t>
aezai cu fam iliile lor p rin d iferite sate; alii um bl cu negustoria, i cei
m ai m u li sn t din B ulgaria i p reo ii aceia pleac adeseori p rin a r ducnd
cu ei cele treb u ito are p en tru slujb i viziteaz pe c a to lic i. . . etc. i unul
din ei rm ne necurm at la C m pulung.
D u p ce am term in at v iz ita ia acestor locauri am p lecat din nou n
B ulgaria, i dei vrem ea era nc rea n c t nu puteam um bla, totui am
p lecat d u p cteva zile, i cu to a t z p ad a, ghiaa i noroiul fo arte m are,
am ajuns la C h ip ro v a.

270

www.dacoromanica.ro
PAUL BEKE
(? dup 1652)

Iezuitul ungur, Paul Beke, a crui apariie n M oldova


avea s polarizeze n em ulum irile i antagonism ele care m ocneau nc d inainte n snul com u
n it ilo r catolice fa de m isionarii Propagandei, a v enit n realitate n urm rirea u nui el
strin de aceast ar. In tra t n Societatea iezuit care i convenea p e n tru accentul pus pe
nvtur, erudiie, logic constructiv n slujba un o r p lan u ri m ree de cucerire de spaii
noi, el m rturisete pasiunea cu care atepta s m earg la ttari, spre a lucra la conversiunea
lo r i a ajunge p n la h o taru l C hinei. P en tru el M oldova era doar o etap necesar n
u rm rirea acestui scop. E l i face ap ariia m ai n ti n iunie 1644, trim is de superiorul
m isiu n ii din T ransilvania, G aspar Raike. E ra totodat o luare de contact i o cltorie de
explorare, n vederea alegerii punctelor celor m ai p otrivite p e n tru m plntarea iezuiilor. La
Iai, predicile sale n lim ba ungar au ctigat adeziunea catolicilor unguri stabilii n capi
tal, care constituiau m ajoritatea pop o ren ilo r acestei biserici. A cetia au v ru t s-l rein ca
p aro h , dar cu m ult p ruden el s-a strecurat fr a accepta sau refuza aceast ofert. T rebuia
m ai n ti schiat o tactic p e n tru p lan u l de ansam blu al cuceririi iezuite. T reb u ia recunoscut
teren u l nainte de p ornirea unei ofensive. E l se apuc deci s cutreiere toate regiunile din

271

www.dacoromanica.ro
M oldova, unde se aflau catolici, cercetind m ijloacele rii intregi i ale com unitilor in parte,
;i priv in d cu ochi critici p e p reoii (p a ro h i) catolici ale acestora i cu o repulsie ptim a
p e clugrii m isionari, care se aflau fa de p arohi ntr-o p ro p o rie de 8/4. Itin eraru l pe
care l urm eaz este aproape identic cu acela al d iferitelo r vizitaii apostolice cea a Iui
Baksic dinaintea lui, cea a lui B andini de dup el. Ins darea lu i de seam nu seam n cu
ale lor, cci constituie un adevrat p lan de cam panie. P o triv it cu obiceiul general al iezuiilor,
toate sforrile trebuiau nd rep tate spre ctigarea dom nului. D e el avea s depind succesul
iezuiilor. D in p rim a clip Beke tie unde trebuie s bat ca s i se deschid. A scunznd
fa de toi afilierea sa la iezuii i lsnd s se cread c el este u n sim plu p re o t ca oricare
altul, el i se destinuiete doar secretarului catolic al dom nului, vestitului G eorge K otnarski,
iezuit n suflet i cleric n nfiare i stil de via, care i d i unele sugestii p e n tru capta
rea dom nului. Beke socotete i cum pnete diferitele ci p e care s-ar pu tea realiza scopul
u rm rit de el. D a r prefer un m ers subteran i sigur. Sm erenie i austeritate p e dinafar,
calcul i diplom aie p e dinu n tru . R entors la G raz, Beke trebuie s atepte asentim entul
superiorului su, care nu se afla acolo. A bia n anul u rm to r i pune n aplicare p lan u l
su, reuind s provoace chem area sa la Iai, de ctre vicarul apostolic (B an d in i) sau
dup versiunea lui B andini d in C odex chiar de ctre viceprefectul m isionarilor P ro p a
gandei, G asparo din N o to . A juns p aro h u l catolicilor (u n g u ri) din Iai, el reuete, s-i
deposedeze p e m isionari de biserica i casele m isiunii, declarate acum parohiale, i pstrate d e
iezuii datorit concursului lui B andini din faza posterioar tu m u ltu lu i de la Iai. (P en tru
divergena versiunii m isionarilor i a aceleia din C odex, precum i p e n tru neconcordana celei
d in tre scrisorile lui B andini i C odex, vezi biografia lui G asparo din N o to ). Incepnd din
vara anului 1645, apropierea d in tre B andini i Beke devine to t m ai strns. B andini i cere
iezuitului u n g u r s-l nsoeasc n vizitaia sa apostolic i in tr to t m ai m u lt sub influena
lui. In C odex l laud m u lt p e Beke i critic p e m isionari. E l se adreseaz Provincialului
iezuiilor din Polonia, cerndu-i s trim it iezuii de care ar fi m are nevoie. In 1647, de
Boboteaz, copiii din coala iezuiilor, n fiai ca ngeri, recit u r ri p e n tru dom n p e la ti
nete i p e rom nete, spre m ulum irea dom nului i spre jubilarea lui B andini, absolut solidar
cu Beke. D a r, deodat, n toam na aceluiai an se produce u n fa p t care pare de-a drep tu l
inexplicabil. In dou scrisori p u rtn d aceeai dat, dictate la Bacu de B andini secretarului
su Parcevic, i ncredinate acestuia spre a le duce la Rom a Congregaiei de P ropaganda F ide
i lui Ingoli, secretarul C ongregaiei, B andini adopt fa de Beke dou atitu d in i diam etral
opuse, elogiindu-1 n p rim a i criticnd aprig p e m isionari, n vrem e ce n a doua denun
in trig ile lui Beke nd rep tate m potriva sa, ludnd, dim potriv, p e m is io n a ri! D a r lucrul are
o explicaie. A doua scrisoare a fo st alterat de secretarul Parcevic, care a nlocuit p a rte a
fin al a textului adevrat cu atacuri vehem ente contra lui Beke puse p e seama lui B a n d in i!
Cum acesta nu tia nim ic de toate acestea, atitudinea sa real fa de Beke nu s-a schim bat.
A bia n 1649, m u lt dup rentoarcerea lui Parcevid aflm ntr-o scrisoare a lui B andini ctre
Propagand, cte ceva din acuzaiile textului apocrif despre care a fost vorba. In ianuarie.
februarie 1650, B andini m urea la Bacu. D espre m p re ju rrile n care a avut loc aceast m oarte
avem m ai m u lte versiuni, toate din in spiraia lui Parcevic. In toate i se atribuie un ro l
sinistru lui Beke, ba venit s-l alunge p e B andini din biata reedin de la Bacu i grbindu-i

272

www.dacoromanica.ro
sau provocndu-i m oartea, ba am rndu-i zilele i venind dup m oarte s alunge p e m isionarii
de la Bacu i s-i nsueasc lucrurile rm ase. m p o triv a lui Beke i a iezuiilor, Parcevic
pornete o ofensiv neobosit, asociat unei vii agitaii m potriva episcopilor p oloni absenteitii
intind la obinerea de la P ropagand a substituirii sale n locul rm as vacant p rin m oartea
b trn u lu i arhiepiscop de M arcianopol, M arco B andini. D ificu ltatea consta n fa p tu l c m u
rin d i episcopul titu lar Zam oyski, era de ateptat ca polo n ii s im pun ia r un episcop polon
n M oldova. P n n cele din urm , P ropaganda a sfrit p rin a obine rechem area lui Beke
d in M oldova. Acesta afirm c nici n u s-ar fi aflat n M oldova la m oartea lui B andini, ci n
Polonia, d a r cum data p e care o artase p e n tru acea m oarte este posterioar cu vreo lun
celei adevrate (c h ia r socotit cu ap roxim aie), acest alibi este neconcludent. Conform prac
ticii iezuiilor de a evita orice vlv, prep o zitu l general al Societii, Francesco Piccolom ini
l-a rechem at p e Beke i n u a m ai revenit asupra h o trrii sale, nici la intervenia dom nului
i nici chiar la cererea regelui Ioan Cazim ir, fo st iezuit i el. In schimb iezuiii s-au m en
in u t n M oldova, sp rijin ii i m ai departe de K otnarski, cu sim pla deosebire c acuma este
vorba de iezuii poloni. U n u l d in tre ei avea s fie nsrcinat cu instruciunea fiu lu i dom nului.
D espre Beke n u se m ai pom enete n M oldova. O afirm aie poate fantezist a lui Parcevic,
fcut sub v lu l anonim atului, p retinde c Beke ar fi fo st ridicat n furci din porunca fratelui
d om nului, m arele hatm an, i salvat de rugm inile m isionarilor ( D ip l. Ital. , II, p. 440:
Suplica orenilor din R om an din 8 aprilie 1653). O versiune uor diferit, n care n u se d
num ele iezuitului m altratat de m arele hatm an, pretin d e c ar fi fo st legat n lan u ri de tr
sura acestuia ( ! ) cu vreo trei ani nain te de ntocm irea relaiei din organul iezuiilor A nnuae
L itterae" adic n 1650 (vezi n volum ul de fa p. 5 0 5 ). D ac va fi fo st vreun inci
d ent de aceast natur, atunci acesta ar im plica o divergen serioas n tre fratele dom nului
i secretarul acestuia, sp rijin ito ru l neclintit al lui Beke.
T ex tu l ra p o rtu lu i din 1644 al lui Beke, p e care l redm n versiunea rom neasc, i
care a fo st p u blicat de G . Clinescu n D ip l. Ital. , II, pp. 352 359, ca anex la studiul
su A ltre n o tiz ie . . . ntr-o form extrem de defectuoas, este de u n interes deosebit. A lturi
de nfiarea situaiei catolicism ului n M oldova, este expus n punctele sale eseniale nsi
situaia politic i social din M oldova, ar cu u n p m n t nespus de m nos, cu boieri lipsii
de orice libertate, cu dom nul silit s asculte de turci care nu-i ngduie s ridice cldiri de
p iatr p u tn d sem na a castel (m ilita r), ci d oar m nstiri, de care construiete ntr-una, cu
o p o pulaie apsat de d ri i totui voioas i dispus s se veseleasc p rin crcium i dup
ce a re u it s plteasc b i r u l . . . Strlucirea curii i se pare zdrnicia zdrniciilor. O ni-
rare a oraelor culm ineaz cu descrierea capitalei considerat m ai ales ca centru al viitoarei
aciuni iezuite. Se struie asupra iniiativei dom nului de a cldi coli asem enea celor din
O ccident, chem nd ca profesori foti elevi al colegiilor iezuite din Polonia, ca un fel de
p rolog p e n tru viitoarele coli ale acestora ( ! ) . U n pasaj im p o rtan t despre K otnarski aduce
tiri noi cu priv ire la legturile personale ale acestuia cu n oul han ttar Islam G hirai p e care
l-a adpostit i ascuns n p ro p ria sa cas p e vrem ea oropsirii lui. D espre Beke s-a ocupat
la noi Francisc Pali, n stu d iu l su rem arcabil, L e Controverse tra i M in o ri conventuali e i
gesuiti, n D ip l. Ital. , IV , p. 139 . urm ., valabil i p e n tru o m ai just apreciere a lui
B andini i Parcevic.

273

www.dacoromanica.ro
[R E L A IE D E S P R E M O L D O V A ]1

1644 iunie

D espre M o ld o va de unde trecerea este uoara


n ara ttarilor2 care este n hotat.
cu Im p eriu l chinez

p. 352 M o ldova este un in u t rsritean ce se n tin d e


de la D u n re, care o desparte de B ulgaria, pe o lungim e de 70 de mile
ungureti, p n la g ra n ia P odoiiei, care se m rginete cu rm u l flu v iu
lui N is tru ; iar n lim e, se n tin d e de la C a rp a ii T ransilvaniei3 p n n
p u stiu rile rii ttreti, cam 60 de m ile ungureti.
A ceast p ro v incie este de dou ori m ai lung i m ai la t dect este
T ran silv an ia, i o ntrece pe aceasta a tt p rin rodnicia p m n tu lu i ct prin
frum useea aezrii, d ar totui T ra n silv a n ia o ntrece m ult p rin desim ea locui
to rilo r i p rin a p rarea cetilor n t rite ; cci pe aici snt m ulte i ntinse
1 T raducerea s-a f cu t d u p tex tu l latin, p u blicat de G . C l i n e s c u , in D ip l.
Ita l., II, p p . 352 359. T ex tu l latin, re d at ntr-o form foarte defectuoas, a fo st supus
m u lto r em endaii, p e care n s n u le artm n not p e n tru a n u ncrca prea m u lt sub
solul.
2Tar taria.
3 Alpes Transilvaniae.

274

www.dacoromanica.ro
in u tu ri p ustii din cauza deselor n v liri din trecu t ale turcilor i t ta rilo r.
Ia r acum fiin d supui la p la ta unui trib u t ctre turci i t ta ri, au legturi
com une cu acetia i au d o b n d it o pace a tt de sigur nct, n orice vrem e,
fie ziua, fie n o ap tea, cltorul purcede n cea m ai m are siguran chiar
dac ar fi n crcat cu aur i cu pietre scumpe, i chiar dac nu ar p u rta la
el nici o arm dect do ar un b n m n.
A cest lucru l-am ncercat eu nsum i nu o d at cnd am n o p ta t n locuri
pustii, i dei turcii, t ta rii i k u rth an ii (?) le strbteau to t clrind pe
acolo, totui nici unul din ei nu m -a a ta c a t i nici nu < a c u ta t s m >
nspim nte v o rb in d u -m i cu asprim e, ci dup ce m -au n tre b a t i eu le-am
rspuns de unde < v in > i cine snt, m -au lsat linitit n bun pace, < c c i>
a fost destul s spun c m duc la Iai, i c eu snt acolo p reotul unguri
lo r din acel ora n care i are reedina sa statornic dom nul M oldovei4.
P m n tu l acesta este a tt de ro d ito r n ct nici acel al U ngariei, nici
acel al T ran silv an iei nu-i p o t fi asem uite; aceast rodnicie a pm n tu lu i
i face f r n d o ial pe locuitori a tt de lenei, ca i cum ar vrea s cu
leag < d e a g a ta > to ate roadele p m n tu lu i f r m unc5; i n ad ev r cu
fo a rte p u in m unc ei recolteaz attea bucate de to t felul, n c t nici n-ar
p u tea fi / / v n d u te alto ra dect strinilor; este de asemenea fo arte p ro d u c tiv >. 353
i n v in bu n i m belugat i n bere i n fructe. L a ei se p are c < n u > se
seam n sau se a r toam na ci p rim v a ra cnd este cald o singur d at
ctre P ati, i atu n ci nu a r a tta, ct rcie p m n tu l; cu to ate acestea ei
strng recolta cea m ai bogat i cea m ai tim purie n iulie. N u au gru
siligo"6, peste to t locul i nici din belug; < d a r > snt ndestulai cu grul
cel m ai cu rat7, cu ovz, orz ca s nu m ai vorbesc de m eiul care le place
rom n ilo r peste m sur < i> din care gtesc o m m lig fo arte bun ne
greit du p gustul lor, d ar p en tru alii este de negustat. A u ocne de sare,
de aici m arele belug < d e sa re > ; au n d iferii m uni vine de a u r8, de
a rg in t i de felurite < a lte > m etale, d ar nu ndrznesc s le extrag din
cauza tiran iei turceti, tem ndu-se c p rin luarea lor < d e ctre tu rc i> a ra
s nu fie sleit p rin m unci nencetate p en tru turci.

4 In m om entul acela dom nea V asile L upu.


5 S-ar p rea c avem aici un ecou al iezuitului B otero. In realitate, acuzaiile acestea
d e lene sn t nentem eiate i provin d in necunoaterea condiiilor vitrege ale popu laiei bn-
tu ite de incursiunile d in afar i supuse tu tu ro r apsrilor d in u n tru .
6 Siliginem. Specia cea m ai aleas de g ru . Se face o deosebire ho trt n tre siligo
i triticum. In tru ct n u avem nu m iri care s p o at reda aceast deosebire, subliniem d oar
fa p tu l n not.
7 Purissimo abundant tritico.
8 A firm aie aflat i la R e i c h e r s t o r f f e r , n Chorograia M oldovei i devenit
loc comun la d iferii au to ri vorbind de rile rom neti.

275

www.dacoromanica.ro
A ceast regiune produce cai fo a rte buni, oi i boi, a tt de m ari n ct dac
cineva nu i-ar vedea cu ochii, abia ar da crezare celui ce i-ar povesti despre
ei. esul M oldovei este larg deschis, cine vrea s v ad v a p u tea s o fac,
num ai s nu-i lipseasc voina.
a ra este b o gat n p o rci9 i p sri: se m ndrete cu lacuri i iazuri
n ain tea alto r ri, de aici m ulim ea de necrezut a p etilo r. M unii nu
snt p re a frecv e n i10; ap ro ap e to a t regiunea este acoperit de cele mai fru
m oase i m ai m noase dealuri; m ierea i ea e n aa m are belug n ct n
unele locuri ro u de dim inea este la gust dulce ca mierea. A re p a tru ruri
navigabile m ai nsem nate: num ele lor snt: B istria, M oldova, iretul i P ru
tu l care se vars n D unre, iar D u n rea nsi i N istru l snt fluvii ce
m rginesc a ra . N u lipsesc nici alte p raie zgom otoase, izvoare nitoare ce
m bie visul cu m urm urul lor la poalele m unilor i dealurilor, iar n locurile
singuratice sn t fn tn i ce te nvioreaz v a ra cu ap a lo r a tt de rece, crn -
guri cu u m brare uoare ce ndeam n la odihn, p ajiti zu g rv ite cu fel de
fel de flo ri i pe alocuri livezi zm bitoare cu belug de poam e, cm pii, bogate
n bucate, p d u ri d esfttoare p rin sim etria copacilor i culoarea verde a
frunziului. D ac vom face cercetare despre bani < v o m spune c d ei> nu
se b a t11 b an i n aceast a r , totui locuitorii au bani din belug, i mai
cu seam de arg in t i de aur. A cest belug de bani se datorete negoului
cu neam uri rsp n d ite n lung i n lat. C ci aici p rim a n treb are a v n zto -
rului este: Ce fel de bani pltete cum prtorul? D ac num ai de argint
sau de aur, atunci v a p l ti p re u l nesporit12, iar de nu, v a p l ti n d o it.
Ia r orenii i locuitorii ce locuiesc n a r snt ro m n i13, unguri i sai, ger
m ani i un m are n u m r de arm eni i bulgari. i italieni, poloni, turci i
evrei sn t n n u m r destul de m are, d ar ca negustori i m eteugari ei triesc
altfel dect localnicii. N u lipsesc nici t ta rii, care slujesc pe bani la curtea
dom nului i a boierilor. R om nii i ungurii i unii sai (ca i oam enii de alte
n aii < ce locuiesc> aici)14 se a ra t m ai degrab a fi b arb ari dect cretini
i ca i cum s-ar deosebi de t ta ri num ai p rin lim b i religie. i de cte
ori le-am f c u t vin d in aceasta, m i-au rspuns strn g n d din um eri i p le-
cnd ochii: A a am fost noi n v a i din anii tinereii i p n n vrem u
rile acestea. D e ce nu vin n a ra noastr oam eni din acei ce ne-ar n v a
alte obiceiuri m ai bune ca acestea?"
D ac ungurii i germ anii cretini locuiesc la un loc cu t ta rii, sau dac
se ntlnesc m preun, nu v a apare nici o n ep o triv ire n tre ei, n ceea ce

9 Peris ( = Porcis) et avibus abundat.


10 Frequentes.
11 N o n in d u n tu r ( ! ) = cuduntur.
12 S im p lu m solvet.
13 Valachi.
14 (U ti aliorum hic nationum ho m in es).

276

www.dacoromanica.ro
p riv ete h ran a, m b rcm intea i felul de trai, dect d o ar c C retinul spune
din gur c el este cretin. T o i rom nii din M oldova snt schism atici, un
gurii i saii < s n t> catolici, i ndeobte cred in a catolic este num it n
aceast a r cred in a ungureasca, i p reotul, fie c a r fi germ an sau polon,
este num it p reo tu l credinei ungureti. N u m ai p u in i au auzit de numele lui
C alv in i L uther, i zelul catolicilor este a tt de m are n ct ereticii ce vin
din T ra n silv a n ia sau de aiurea nu ndrznesc m car s pom eneasc de cal-
vinism ul sau luteranism ul lor, a ltm in te ri15 a r fi prim ejdie ca s se repead
la ei ch iar copiii i femeile cu ciomege i cu pietre i s le dea pedeapsa
cuvenit. D a r ei nici nu ra b d chiar pe un p reo t catolic dac este concubi-
n ariu sau m ueratic, cci n felul acesta, dup cum spun oam enii b trn i
ce sn t cu cinste < la ei> p en tru p ru l lo r alb, tineretul este v tm a t de
p ild a cea rea. A poi, erau d o ar p a tru p reo i m ireni. D in acetia trei < e ra u >
a tt de necioplii, n c t abia tiau s citeasc rugciunile din cartea de rug
ciuni, ia r al p a tru le a era doctor vestit n U n g aria i T ransilvania, iar apoi
co n v ertit de ai notri a dus o v ia apostolica la B acu, ngrijind de satele
d im p reju r spre edificarea tu tu ro r. N um ele su este B altaza r G yiirgyei16, i
m rturisesc c du p ce l-am v z u t srguindu-se n nespus srcie, rbdare
i smerenie ca s duc mai departe slava lui D um nezeu m i-a fost mie ruine
de m ine. A cesta este singurul < p re o t> n M oldova, venit chiar de la ai
notri din U n g aria, care edific pe to i p rin cu v n tu l i p ild a sa, . . . pe
cnd ceilali d rm , nu cldesc17.
M ai snt pe lng acetia o p t clugri, cnd mai m uli, cnd m ai puini,
d in tre care unii, dezertori ai vocaiei religioase, iar alii < v e n ii> din Ita lia
sub cu v n tu l unei m isiuni apostolice de p ro p ag are a credinei18, se p o a rt
ca lupii, cci ei p rin r u ta te a vieii lo r i p rin stricciunea m o rav u rilo r m n
b ia ta tu rm fie la p c at, fie la dezertarea la schism atici. U nii din ei rs-
pndesc cred in a greit du p cum nu se ruineaz com plicii lor s a fir
me c p catu l trupesc al p reotului nu este un p cat, dnd ca m otiv c
p re o tu l este o fa sfin it i tie p rin rugciune s-l nduplece pe D um
nezeu p en tru sine i p en tru alii; de aceea un altu l socoate c nici beia
p reo tu lu i nu este un p c a t; apoi c nu este v alab il dezlegarea duhovnicului
care spovedete, dac nu este o p la t din p a rte a celui ce se spovedete, i
nici m p rtan ia nu este rodnic dac nu v a fi fost bnoas19. A u fost i
15 A lis ( = alia s).
16 B andini pom enete de el cu n d u f n C odex i scrisori. V ezi m ai jos p. 302. D e ase
m enea i incidentul m enionat la p . 297.
17 Joc de cuvinte: aedijicant = edific, i cldesc.
18 D e propaganda fid e .
19 T ex tu l este n proz rim at ca cea folosit n unele texte religioase. N o n est va
lida confessarii absolutio / / n i si confi/en/is avedati solutio II neque com m unio est fructuosa
nis't fu e r it pecuniosa / / cf. i m ai apoi: Egregie d u o m onachi ante aliquot annos p ro f -
cerunt II q u i foedissim e in T urcism um d e fe c e ru n t. . .

277

www.dacoromanica.ro
doi clugri acum civ a ani, care dup ce au servit cu m are cinste, au czut
< a p o i> n m ahom etanism cu m are spurcciune. A r fi un pom elnic lung dac
am n ira certurile, m nctoriile20, rtcirile p riv ito a re la cele sfinte i la ta i
nele bisericeti, luptele i certurile (?)21 clugrilor, a tt a celorlali ct a
celor trim ii p e n tru p ro p ag area cred in ei"22, care dac nu snt n stare
sa o p ropage, m car s fac bine s nu o nruie i care necunoscnd lim ba
i n edndu-i silina s o nvee, m ai snt i fo arte adesea pilde de v ia
ruinoas. D e aceea, n aceast extrem destrm are a disciplinei cretine din
aceast a r , vezi c b u n tatea dum nezeiasc a p s tra t pe seama Societii
iezuite aceast m unc: < a n u m e > ca s restabileasc n aceast p a rte a lum ii
d isciplina cretin, i o d at restituit, aceeai P ronie cereasc i v a arta,
du p cum ndjduiesc, acelei Societi calea spre t ta ri i Scii, p n acum
lsai n prsire.
Acestea cu p riv ire la preoii catolici.
S nt fo a rte m uli clugri i p reo i schism atici n M oldova, i nu puini
episcopi, al cror arhiepiscop23 ap roape n to td e au n a st pe lng dom n,
deoarece el este singurul su sfetnic de tain care ndrznete s-l cheme la
n d re p ta re i s-l m ustre. M m inunez fo arte ta re de aceasta c dac un
clugr sau un p reo t schism atic strnete n em ulum irea24 po p o ru lu i i acest
355 fa p t ajunge la cunotina dom nului / / i episcopul sau arhiepiscopul cruia
i se pune n vedere nu pedepsete pe v in o v at, atunci nsui dom nul l pe
depsete fo arte ru, aruncndu-1 n la n u ri n tem ni. i de cte ori ajunge
la urechile dom nului ceva despre vreun p re o t sau clugr catolic, dom nul
se m nie i se plnge ru c p rim aii bisericii rom ane nu trim it un episcop
p en tru u n g u rii" lor, cci aa num ete el p e catolici, cci el nu are nici
un am estec cu preoii acestora, n tru c t aceia snt supui unei p u teri m ai
m ari, anum e P o n tificelui rom an. S im m ntul de care este n su fleit acest
dom n fa de credina catolic apare lim pede chiar din fa p tu l c num ai
p re o ii catolici snt scutii de dijm e i de cens. Ia r p reo ii schism atici cu
to ii, i m onahii cu toii, dau cens i dijm e. n aceast a r snt m uli pust
nici care urm eaz o regul fo a rte aspr de tra i locuind n ascunziurile cele
m ai p ierd u te ale m unilor i n peterile rp elo r, i abia artndu-se p riv irii
om eneti. Ei se abin de la m ncarea crnii, se to t hrnesc cu legume i
p u rtn d ciliciul, ei se m ortific p rin nem ncare i struiesc num ai n contem
p larea lu cru rilo r cereti. Ei nu tiu nim ic despre nenelegerile d in tre greci
i latin i, ci im itn d v ia a lui H risto s i a Sf. Io an B oteztorul, fe rii de orice
legtur cu oam enii se ndeletnicesc cu rugciuni, i n tim p u l zilei m un-

20 Comessaliones.
21 Faditates.
22 Franciscanii conventuali a p arin n d m isiunii D e p ropaganda fid e .
23 A rhiep isco p u l = M itro p o litu l (V a rla a m ).
24 Scandalum facial. = strnete indignare.

278

www.dacoromanica.ro
cesc cu m inile. i clugrii schism atici i au rugciunile lor ce trebuie
svrite n biseric, rostindu-le i cntndu-le la anum ite ceasuri, fiecare
< i a re > chilia sa; cheltuiala este laolalt, refectoriul i bunurile snt co
m une: cci orice m nstire care se ntem eiaz are un fond p rea ndestultor
p en tru un n u m r anum it de ini. D a r snt a tt de necioplii n ct foarte
m uli din aceti clugri snt netiutori de ce nseam n acest num e m ntuitor
al lui Isus; cum va o pasre sau un om ?25 iar d in tre poporeni26 nu tie nici
unul, d ect cei care au legturi cu ungurii sau cu germ anii. M agnaii se
numesc aici boieri. C o n d iia lor este servil, deoarece trebuie s to t vin
m ereu la curtea dom nului f r vreo leaf, i nici nu au voie s m earg
la moiile lor, dect cernd n g d u in a de a pleca de la dom n, care le
h o trte soroc p en tru a m erge i a se ntoarce, < ia r > dac boierul nu se
n toarce < a tu n c i> e am endat. N u i este n g d u it nici unui m agnat s-i
ridice o cas de p ia tr sau s nconjure cu un zid chiar mic curtea sa,
rid icat din m aterial lemnos. D a r nici chiar dom nul nu ndrznete s
n ale case de p ia tr n chip de castel, cci altfel turcul l-ar n v in o v i c
ar vrea s fac r z v r tire i l-ar alunga. i e n g d u it dom nului s cldeasc
d o ar biserici i m nstiri de aceea se ndeletnicete cu to tu l i nencetat
cu ridicarea acestora. P o p o ru l este incredibil de ap sat de b ir27, cci este
trib u ta r tu rcilo r i t ta rilo r. El i pltete dom nului felurite d ri28, i nu
se ine seama de vreo m sur sau num r < s a u > de cte ori a m ai fost d a t
im pozitul, ci oricnd i ori de cte ori se poruncete, se pltete f r vreo
consideraie de persoan. N u se p o a rt grij dac are cu ce p l ti sau nu,
ci este h ru it n fel i chip p n ce pltete b irul din banii lu ai de el cu
m p ru m u t. C u to ate acestea oam enii snt a tt de veseli, chiar i n aceast
srcie, n ct nu am v z u t niciodat oam eni asemenea lor la veselie; cci
d u p ce au p l tit oriicum d rile29, de cum s-a iv it o zi de srbtoare, alearg
m p reu n la crm p en tru a se nveseli m preun, i acolo scrind mai de
grab dect cn tn d din cim poi, din fluere i cobze, ngn cntece, salt i
joac cu foc, socotind c n lum ea ntreag nu s-ar afla un concert m ai suav
dect m uzica lor. N ici un sat sau trg nu are vreun h an 30 ci fiecare cas este
loc de gzduire31, i n aceasta snt vrednici de laud m oldovenii, c primesc
oaspei f r p la t i i ospteaz generos cu bucatele pe care le m nnc ei
nii: i m ai ales pe cel care ar cunoate lim ba stpnului casei. R om nii, i
m p reu n cu ei catolicii, in srbtorile du p vechiul calendar, n temeiul
unui p riv ileg iu p o n tifical, i < le in > aproape pe to ate acelea pe care le
25 A firm aie neserioas.
26 Plebeiorum .
27 Censu.
28 Exactiones.
29 Tributis.
30 C om m une hospitium .
31 D iversorium .

279

www.dacoromanica.ro
srbtorete p retu tin d en i biserica rom ano-catolic i pe deasupra m ai in i
356 ctev a srb to ri ca acea a p ro fetu lu i Ilie etc. i de cte ori / / au vreo sr
btoare, m unca este o p rit sub cele m ai grele pedepse chiar i p en tru ca
tolici.
D espre p re a strlucita curte a dom nului nu snt m ulte de zis. U n lucru
este absolut sigur: fo arte p u in i p rin cip i cretini i se p o t p o triv i, fie c p ri
vim n um rul nobililor strlucii din felurite neam uri de la curtea sa, fie c
p riv im luxul vem intelor i m reia pom pei. A re d re p t curteni p rea strlu
cii32 tu rci, t ta ri, poloni, unguri, italieni, pe lng m oldoveni, greci, arm eni,
rui^ i bulgari; n um rul lor trece de 10 000. D a r aceasta este dertciunea
d ertciunilor. A r trebui s urm ez m ai d ep arte cu relaiunea m ea < v o rb in d >
despre b u n v o in a osebit pe care o a ra t dom nul catolicilor (cci el nu tie
deloc ce fel de fiin 33, este iezuitul). n tr-a d e v r orice subsidii sau im uni
t i au cerut p n acum catolicii, le-au d o b n d it cu cea m ai m are uurin
de la el: fie p en tru biseric, fie p en tru preo i. Ia r acum ocrotete la curtea
sa pe un tn r italia n ilustru cruia se spune c i-ar fi fg d u it s-i dea n
cstorie pe fiica34 sa m ai mic. T n ru l acela35, zice-se este fiul solului36
veneian ce ade la P o a rta O to m an . n aceast p riv in atunci cnd d u
hovnicul dom nului a r fi v ru t s ridice obiecii n ain tea sa precum c nu se
cade ca el care ascult de p a tria rh u l din C o n stan tin o p o l s-i dea fiica sa
unui asemenea nobil ce a trn de P a p a de la R om a, oam enii zic c dom nul
a r fi rspuns duhovnicului: O are vou, vi se p are cred in a acelora rea?
M ie m i place n tr-a d e v r37, n tru to tu l". El are doi fii care snt nc n
v rst frag ed 38.
S venim acum la orae30 al cror n u m r e destul de m are, d in tre acestea
cele m ai m ulte snt orae ungureti40. T rotuul, Bacul, H uii i m ulte sate.
i n alte orae precum la B rlad, G alai, R om an snt unguri n num r ap re
ciabil i au peste to t biserici. O raele sseti snt C o tn ari i Baia. i n oraele
N e a m i Suceava snt germ ani am estecai cu rom ni. i n alte orae se

32 A u lic o s . . . nobilissim os.


33 Q uale sit animal.
34 D o m n ia R uxandra. P en tru aceast logodn vezi n. 69 la relaia lu i Bargrave.
35 A m brosio G rillo d intr-o fam ilie d e vechi patricieni genovezi a v enit n M oldova
n toam na a n u lu i 1642 ( H u rm u za ki, IV , 5 1 6 ). P entru sp rijin u l d a t de el m isionarilor ita
lieni vezi B andini. P en tru logodna sa vezi m ai jos p. 492.
36 A ntonio G rillo . T atl lu i A m brosio era m are dragom an al b ailu lu i veneian la
C onstantinopol.
37 M i h i p ro fecti ( = profecto) in om nibus placet!
38 tefni i Ioan d in a doua cstorie, cel m ai m are p u tn d avea p a tru ani. U nicul
fiu de la doam na T udosca m urise la Brussa, n 1640.
39 O ppida. D in context se vede c sn t nirate m preun i orae, i trg u ri, ca
T g. T ro tu , d e pild.
40 Iezu itu l u n g u r m parte aceste orae d in p unctul de vedere al p op o ren ilo r catolici
n orae u n g u reti" i orae sseti", nclinnd balana spre cei d in ti.

280

www.dacoromanica.ro
gsesc risip ii unguri i sai. i nicieri n to a t aceast a r nu este o cetate
n co n ju rat cu ziduri, sau vreo cetuie. O raul Suceava este a doua ree
d in a dom nului. G a la i este vestitul p o rt al negustorilor pe rm u l D u n rii
n m arginea dinspre B ulgaria. O raul C o tn ari este fo arte vestit p rin b u n
ta te a v inului su i fo arte re p u ta t d a to rit unui nivel de tra i superior41
aceluia al celorlali oreni jerm ani, el ntrece cu m ult celelalte dou orae,
m ai ales dac se considera posibilitile unei viei m ai bune p en tru ai
n o tri42.
D a r desigur ca p ita la rii ntregi este Iai, p ia a negustorilor ce roesc
din A sia i rile nconjurtoare din Sciia, P olonia, T ran silv an ia i chiar
din Ita lia . P ia a sa este fo arte nsem nat i fo a rte bogat n toate m r
furile. N u este nici o zi h o t rt p e n tru iarm aroc, ci to ate zilele de srb
to a re 43 snt zile de trg ; m car c la srbtori e n g d u it s se v n d doar
de ale m ncrii. Acest ora este aezat pe dou dealuri m ari pe care snt
peste 7 000 de case, care ar trebui mai ad e v ra t num ite cocioabe dect case.
N u este nici un zid n co n ju rto r i nici o m prejm uire, i totui, n m ijlocul
lu p telo r slbatice a tt de des deslnuite, ale m oldovenilor, t ta rilo r i tu rci
lor, acest ora a rm as n to td e au n a neatins i teafr. T o a t p odoaba acestui
ora este m ulim ea bisericilor, care ating num rul ap ro x im ativ de 60, ct
i apte m nstiri m ai vestite, pe lng cele ce se v d n a fa ra oraului. A ici
este o singur biseric a catolicilor, pe lng care snt dou csue i o bu
cat de p m n t44 a p a rin n d bisericii. M i s-a d a t s aleg sau csuele sau
p m n tu l, dac a vrea una sau a lta num ai s rm n la ei. n s deoarece
doi clugri din cei zii de p ro p a g an d a fide stteau acolo m p o triv a voinei
orenilor, spre scandalul tu tu ro r, am socotit mai p o triv it s m deprtez
deocam dat. i dei clugrii precum i orenii m p riv eau ca pe un p reo t
de m ir, nu am v ru t totui din spirit de prevedere s fiu de fa cnd snt
alu n g ai n apoi de unde au v en it clugrii care s-au b g at cu de la sine p u
tere, cu scandal i p rin violen, f r a fi fost chem ai i cu scrba p o p o ru
lui, ca nu cum va aceia, adic sim indu-m m ai apoi c snt om ul societii
< ie z u ite > s se p ln g cu strm b tate Ia S fn ta C ongregaie de P ro p ag a n d a
Fide c iezuiii aduc piedici m uncii lor i le culeg roadele. A bia se p oate
crede c p rin tre cocioabe45 se ascunde o aa m are m ulim e de oam eni ce
au z b u rat aici din m p riile Asiei i E uropei. Aici doar boierii rom ni de
seam i au locuinele lor m ai artoase dect csuele poporului de rn d .
41 G erm anorum que civicum ( = civiu m ) reliquis maiora p o litia nom inatissim um . '
42 M a xim e s i v iv e n d i com m oditas nostrorum spectetur. C riteriu de baz n alegerea
centrelor de propagand iezuit.
43 D ies fe r ia le s. . . iar m ai departe festis enim diehus. S-ar prea c este o contra
dicie. S-ar putea cum va ca n cazul al doilea s fie vorba de srbtorile m ai m ari, sau ca
acele edulia s se opun eventual la bibalia?
44 D uae dom unculae et fu n d u s etiam terrae.
45 Cosas.

281

www.dacoromanica.ro
Aici snt m ulte coli arm eneti i rom neti n care nu se p re d alt tiin
dect s tie cineva s citeasc i s scrie. D in acest ora trecerea este uoar
spre a ra ttreasc, Serbia, Persia, < i> din orice p arte spre T u rcia i
p n la hotarele C hinei, num ai s se nfiineze o m isiune la Iai care este
locul cel m ai prielnic. S-ar p rea c D om nul M oldovei i-ar da ncuviinarea
sa societii iezuite p en tru aceast treab i ap o rap e c ar chem a societatea
necunoscut de el p n acum, deoarece n al coli noi de p ia tr de o m rim e
deosebit uneori cu dou catu ri p e n tru ca tin eretu l m oldovenesc s fie ini
ia t n cu ltu r i n m o ravuri n acelai fel n care n v a ii credinei ro-
m ano-catolice obinuiesc s educe tineretul. i p en tru ca dom nul s-i urm eze
m ai bine gndul a chem at din C hiev, (care este m itro p o lia R uteniei), p a tru
tin eri d o cto ri n filosofie care au stu d iat la iezuiii notri n L itu an ia pre-
flcn d u -se < acolo c s n t> catolici. A cestora le v a n cre d in a dom nul la
n cep u t coli p en tru pred are; dac m ai apoi v a fi nevoie de m ai m uli edu
catori, el nu vrea s crue nici o cheltuial. D om nul este n d em n at la aceasta
de p ild un o ra care i snt m ai pe p lac la curtea sa unde i presteaz om agiul
credinei; din tre acetia dei unii au str b tu t d o ar ca au d ito ri gramatica,
alii < d o a r > sintaxa sau poetica*6, totui exceleaz n conducerea treb u ri
lor p rin sfat i chibzuin, i de aceea ei tra te a z treb u ri de m are nsem n
tate. P rin tre alii este strlu citu l dom n G heorghe K u th n arsk i de fel din o ra
ul C o tn ari, catolic evlavios i secretar al dom nului, pe care l-a rid icat
tiin a crturreasc din condiia um il a p rin ilo r si trgovei, i l-a f
cut vrednic de cea m ai m are cinste n ain tea dom nului i a ntregii sale curi.
E u m -am n f ia t acestuia n ta in 47 < a r tn d u -i> cine snt i de unde
snt, i din ce cauz am in tra t n M oldova. Ceea ce a au zit cu m are bucu
rie i a m rtu risit c a cerut m ai n ain te cu rugciuni la D um nezeu i cu
ru g m in i la p rin ii Societii ( = Iezu iilo r) din P olonia ca s-i ia ei asupra
lor aceast m isiune, d ar aceia, din cauza unor g reuti pe care le ridic cu
sine n cep u tu l oricrui lucru bun, l-au n g ro p at n tcere. A cerut i el m ai
de m u lt du p cte am neles, s fie p rim it n Societate, d ar nu a fost p ri
m it din cauza ochilor < s i> slabi, aa cum i are i acum . P are sigur c
el nutrete acelai gnd: cci p z in d celibatul48 pstreaz un aer de disciplin
religioasa n n fiarea sa, n felul de a se p u rta cu alii, n m asa sa, n
n frn a re a sim u rilor; iar sentim entul fa de Societate este a tt de p uternic
la el, n c t se m ndrete c a p rim it de la Societate to t ce posed49 i declar
c dac i-ar refu za aju to ru l S ocietii n orice lucru cu care ar putea s-i
fie de folos, atunci s-l ajung pedeapsa divin p en tru nerecunotin. M ulte
a d iscutat el atunci cu m ine, arzn d de m are zel < p e n tru m n tu ire a > suflete
46 C icluri d e n v m in t d in colile iezuite.
47 Sub roia.
48 Coelibem agens vitam .
49 Q u id q u id ipse rerum u n -iita ru m ( ? ) possessor tenet.

282

www.dacoromanica.ro
lor i p rin tre altele m i-a declarat: D ac Societatea" a spus el are de gnd
s p tru n d n a ra ttreasc, m i v a fi foarte uor s ndeplinesc aceasta,
cci hanul de acum al t ta rilo r50, exilat de predecesorul su, s-a ascuns des
tul vrem e n casa m ea, i eu l-am in u t i ocrotit cu cea m ai m are bun
vo in i drnicie; i acela chiar atunci s-a legat p rin fgduial c n d at
ce v a p u tea s-i redobndeasc sceptrul, nu v a u ita binefacerea prim it. F r
a se ab ate de la acea fgduial, el am intete nencetat p rin cuvinte, prin
soli i scrisori cele fgduite, cernd s-i fac cunoscut ce vreau s dobndesc
de la el, d ar p n acum am rezerv at aceast binefacere p en tru un lucru de
o nsem ntate deosebit. A adar m voi srgui s fac cu bucurie i bun
voin orice v o i p u tea face la hanul t ta rilo r, i nici un lucru / / nu-m i va 358
da m ai m u lt m ulum ire, dup m ntuirea sufletului meu, dect dac mi va
fi n g d u it s v d c P rin ii Societii propesc n M oldova i a ra t t
reasc". A poi a a r ta t < p a r c > cu degetul: Ia t ct cldire n al dom nul
nostru, p en tru ca tineretul din M oldova s se lum ineze, ncepnd de la coala
cea m ai de jos i trecn d p rin to ate clasele, dup obiceiul p rin ilo r So
cietii. Ce m are speran de a da colari n seama p rin ilo r iezuii strlu
cete aici, dac aceti p rin i ar p o rn i m ai n ti asemenea coli51 i ar c-
tiga p rin tr-o salutare om agial i trei mici scene de te a tru 52 favoarea dom
nului, a m itro p o litu lu i i arh im a n d riilo r". La acestea eu i-am m ulum it n
num ele Societii i am fgduit s ra p o rtez to a te acestea superiorilor mei,
deoarece eu nici nu p o t i nici nu vreau s fac de la mine ceva. E l a decla
ra t c ateap t cu cea m ai m are nerbdare s afle i s v ad ct m ai curnd
c aceste lucruri s-au p o rn it i snt pe cale bun.
L ucrurile stnd astfel, trebuie s ne gndim n ce fel vor fi locuinele
fra ilo r notri. V or locui oare n colibe? A poi ce m ijloace vor avea p en tru
susinerea traiu lu i lor, p en tru ca s p o a t s v a d f r grij de m ntuirea
sufletelor. S ecretarul < d o m n u lu i> nu v a trebui s fie p lictisit p en tru toate
cele, cci b u n v o in a trebuie folosit cu cruare: p o p o ru l este sleit de dri.
Deci trebuie c u ta t un o crotitor care s fie prieten cu dom nul M oldovei
i s-i recom ande pe < f r a ii> notri. A cesta este p rea strlucitul duce al
Rusiei K oniecpolski53, m are h atm an al Poloniei, care este fo arte prieten cu

60 R e x Tartaros ( = T a rta ro m m ). n 1644, hanul M ehm ed G h irai al IV -lea (1642


1644) este nlocuit de Islam G hirai (1644 1654).
61 P en tru ilustrarea acestui sfat vezi n C odex descrierea srbtoririi bobotezei din
1647 unde apar copiii de la coala iezuit rostind u r ri dom nului i n find scene
sim bolico-religioase.
52 A c salutatio<C.ne> trib u l com icisque actiunculis. D eci m ici piese jucate de elevii
colilor iezuite. V ezi spectacolul de acest gen n fia t curii de Boboteaz, n 1647, poate
n urm a u n o r asem enea sugestii.
53 K o n e rsp o lsk i = K oniecpolski, m are hatm an al Poloniei, protector al iezuiilor,
fo n d a to ru l C olegiului de la Bar, deci avnd toate calitile p e n tru un asem enea patronaj.

283

www.dacoromanica.ro
Vasile < L u p u > , dom nul M oldovei54; la recom andarea acestuia dom nul va
rid ica i locuine p en tru ai notri, i v a da i un fo n d p en tru lucrurile ne
cesare bunei n trein eri a vieii. P rea strlu citu l duce K oniecpolski nu se va
d a n l tu ri s fac aceasta la cererea p rin ilo r din P olonia, cci el a ra t
fa de ai n o tri cea m ai m are dragoste, i nc de fo a rte tn r se com
plcea n desbaterile fra ilo r notri i este ntem eietorul C olegiului din
B ar . . .
[D a r snt a r ta te i inconvenientele ce ar p u tea rezu lta d in tr-o fav o are
p rea subit: 1. gelozia m itropolitului i a clerului o rto d o x n urm a p rtin irii
acestor noi venii. D e aici ar rezu lta lu cr tu ri cci fiecare s-ar tem e p en tru
pin ea lu i". 2. P rim ejdia unei id en tificri to tale cu p ro tec to ru l din P olonia.
R a p o rtu rile personale d in tre dom n i duce se p o t rci, dom nul p o ate s
ajung n m are dum nie cu P o lo n ia .]
P are m ai sigur deci ca noi la nceput s ne p u rt m ca i cum nu i-am
cunoate pe poloni, i s ne aezm p o triv it cu d o rin a p o p o ru lu i i s do-
b ndim p rivilegii cu ajutorul boierilor: cci p o p o ru l v a rm ne i m ai de
p a rte < p e n tru n o i> ? 55 T otui d u p ce ai n o tri v o r fi prins bine rdcini,
abia atunci vom p u tea cere lin itit recom andarea p re a strlucitului K oniec
polski, p en tru ca b u n v o in a dom nului M oldovei fa de noi s nu se n
tem eieze pe p rieten ia polon, i s v ad c ocrotirea pe care n e-ar da-o
cum va, ne-o druiete m ai degrab din prietenie fa de locuitorii unguri
care sn t g ata s-i fac slujb n tru toate.
M o d alitatea de asigurare a traiu lu i v a fi a ju to ru l56 care v a trebui cerut
la un an sau la doi ani de la catolicii din in u tu rile vecine, p en tru ca to at
M o ld o v a s se conving cu a tt m ai uor c noi nu dorim desftarea noastr
p . 359 ci m n tu irea lor. L ocuina, la nceput, v a fi strm t d a r fo a rte p o triv it
p e n tru co ntem plarea celor cereti.
A cestea snt fo a rte pe scurt (cele ce am de spus) despre M oldova.
P en tru cei care ar m erge de aici la t ta ri57 p rim u l p opas i cel m ai p o triv it
ar fi n oraul C iubrciu de sub a trn a re a h an u lu i58. A ici m ajo ritatea locui
to rilo r sn t unguri. D re g to ru l59 este i el ungur. El merge adesea p en tru
slujba sa n a ra T treasc de dincolo60. A ici am stat cteva zile, i de sr
b to area Sf. Ig n atie locuitorii acetia au n cep u t s geam cu glas jalnic
ca nite suflete d in P u rg ato riu : n d u ra i-v de noi, n d u ra i-v de noi, m -
64 A ceast prietenie a su fe rit i un ele eclipse. In 1636, conform ra p o rtu lu i anonim
al soliei lu i K rasinski, era m are dum nie n tre acelai hatm an i castelan al Cracoviei
i dom n.
55 P opulus enim m anebit. A dic p oporenii catolici.
58 E lem osyna.
57 In Tartariam.
68 R eeis Tartarorum .
59 O jlicialis.
60 U lteriorem Tartariam.

284

www.dacoromanica.ro
c a t voi p rieten ii notri cretini, i trim itei-ne un p re o t ca u n al doilea m n-
tu ito r!" N u v reau s m extind m ai m u lt v o rb in d despre vastele provincii
ale t ta rilo r cci nu ne-am n st p n it nc nici n M oldova care n tm p in
m ai n ti pe cei ce m erg la t ta ri.
Cel m ai p o triv it lu cr to r61 p en tru aceast recolt ar fi unul care s
cunoasc lim ba rom n, cea m aghiar, cea sseasc sau germ an i cea ita
lian. E trebuincioas lim ba italian din cauza unor italieni cu m are autori
ta te ce locuiesc la curtea dom nului i care ocrotesc pe clugrii in titu lai
de p ro p a g an d u fid e", i v o r s-i aib < p e acetia> de la Sacra C ongre
gaie din cauz c le cunosc lim ba. A poi lim ba rom n este o italian stri
cat, de aceea un italia n care v rea < cu to t d in ad in su l> n v a m ai uor
lim ba ro m n n dou luni, i dac o stpnete pe aceasta el poate s s-
vreasc m ulte, chiar dac nu tie lim bile celelalte . . . etc.

61 A dic m isionar.

www.dacoromanica.ro
GASPARO DIN NOTO
(? dup 1650)

Franciscanul conventual G asparo d in N o to apare n


volum ul nostru de m rtu rii asupra rilo r rom ne, n m od m ai m u lt sim bolic dect real, n tru
ct cele cteva rn d u ri redate aici cu greu ar m erita num ele de raport. R olul su a fost ns
destul de nsem nat a tt n desfurarea real a conflictului m isionarilor P ropagandei cu ie
zuiii cotropitori, ct n redarea acestuia de pana p rtin ito are a lu i B andini. G asparo din
N o to se reliefeaz n C odex ;i n coresponden ca una d in tre figurile proem inente din seria
de p o rtrete vii evocate cu o p atim rscolitoare. 11 avem ntr-o d ubl ipostaz de lum in i
de ntuneric. C onfruntarea i suprapunerea celor dou im agini dezvluie cugetul n elinitit al
evocatorului. D a r exist i o m rtu rie pro p rie a lu i G asparo, nu relativ la acel episod, ci
la un m om ent anterior, anum e la scena dram atic a fulgerrii bietului B andini de m n ia dom
n u lu i n ziua Bobotezei din acelai an, 1645. D in pcate, ra p o rtu l lu i G asparo din ziua de
13 ianuarie 1645 a rm as ined it i este doar citat de V eress ca aflndu-se n colecia sa p a r
ticular, alturi de alte m rtu rii nepublicate.
D esem nat de Congregaia de P ropaganda Fide nc din iulie 1643, p e n tru a fi trim is ca

286

www.dacoromanica.ro
m isionar n M oldova, G asparo vine din Italia, poate chiar din m nstirea d e la Assisi, n
anul, urm tor. La 25 iunie 1644, el scrie din Iai, unde se afla, desigur, de ctva tim p, deoa
rece a avut rgazul necesar p e n tru tlm cirea pe rom nete a catehism ului cardinalului Bel-
larm ino. El venea ntr-un m om ent cnd dom nul M oldovei, V asile L upu, se arta deosebit de
h in e v o i'o r fa de catolici, d ato rit i prezenei pe lng el a tn ru lu i Am brosio G rillo, gi
nerele" su, dup care trim isese cu m are im petuozitate la C onstantinopol n august 1642 i
care. avea s se arate un ocrotitor al m isionarilor Propagandei. O crotitor, d a r i censor. D a
to rit acestei vigilene este rechem at urgent de la Iai viceprefectul m isiunii Pietro-P aolo Ga-
ravini din Faenza, tn r alu m n (fo st elev) al Colegiului Propagandei, trim is de la C onstan
tin o p o l, de p u in vreme, spre a se califica acolo i care scandalizase pe catolici i pe orto
doci prin p u rtrile sale, chefuind cu calvinii i ocrotindu-1 pe B enedetto Rem ondino din
M ilan, care um bla m ereu beat i btea d rum urile P oloniei. Fr a cunoate poate i abuzurile
m ai g rave ale lu i G aravini, pom enite i de B andini n Codex, A m brosio G rillo a inform at pe
vicarul p a triarh a l de la C onstantinopol, G iov. B attista Siroli din Lugo, care s-a grbit s
num easc u n alt viceprefect n persoana lu i G asparo, rechemndu-1 pe G aravini m ai nainte
ca o asem enea sugestie s-i vin chiar de la dom n. Sarcina de viceprefect al m isiunii com
p o rta o rspundere destul de grea ntr-un m om ent cnd m isionarii Propagandei, aflai n p lin
anarhie, aveau s se n fru n te cu iezuiii care i pregteau din um br ofensiva lor victorioas.
M isionarii trim ii de Congregaie erau m ai toi franciscani conventuali, italieni fr studii
speciale, n m ajoritatea cazurilor, i fr o organizare m ai strict. R olul lor era s suplineasc
nevoia bisericilor aflate fr p re o i n locurile unde n u existau paro h ii organizate deservite
d e un paroh, n tre in u t de credincioi, fr amestecul Propagandei. Cum catolicii din M o l
d o v a erau fie unguri, fie sai, asistena duhovniceasc a u n o r italieni necunosctori ai lim bii
lo r n u era de m are folos i nici n u i m ulum ea, do rin a lor fiind s aib p reoi seculari
i n u clugri oameni de neam ul lor, i n u strini. A tunci ns cnd italienii reueau
s nvee lim ba rom neasc, pe care o tiau i ungurii i saii, ei p uteau totui s-i n d ep li
neasc slujba. In tre m isionari n u exista vreo ierarhie. E i ascultau cu toii de Congregaia
d e la Rom a, care era inform at fie direct de ctre viceprefectul sau com isarul din cele dou
V alah ii", desem nat de vicarul apostolic din C onstantinopol, fie chiar de ctre acesta din
u rm , care intervenea i el uneori, trim in d sau rechem nd m isionari ca n cazul artat
m ai sus. M isionarii afirm au c ei n u sn t supui autoritii episcopului local, n spe a
episcopului de Bacu, strin de ar i absenteist, reprezentat de un vicar desem nat de el.
A cest vicar era de cele m ai m u lte o ri n dum nie cu m isionarii, pe care i critica i voia
s-i n ltu re, nlocuindu-i cu clugri poloni, de p referin dom inicani, cum a ncercat prea
celebrul G iacinto din O sim o (vezi relaia lu i Barsi din volum ul de fa ). L ucrurile luau un
a lt aspect, cnd n locul u nui asem enea vicar, pus de episcopul polon, Congregaia desem na
ea pe un vicar apostolic, dndu-i p u teri depline p e n tru a face o vizitaie apostolic sau a-1
sup lin i pe episcop n calitate de adm inistrator al M oldovei i al rii R om neti". Prim a
d in tre aceste situaii s-a ivit n 1641, cnd arhiepiscopul de Sofia, D eo d at (B aksic) a cutre
ierat toat ara, cercetnd starea bisericilor i activitatea paro h ilo r i a m isionarilor. D ar
aceast vizitaie n u a du rat m ai m u lt de dou luni i, cu toat an tipatia neexprim at cu
g las tare a lu i BakSid p e n tru conventuali n general, ea n u le-a pricinuit nici un neajuns.

287

www.dacoromanica.ro
In schimb, venirea lui B andini avea s aib urm ri grave att p e n tru m isionarii convenfuali,
ct i p e n tru G asparo per onal. L a nceput se p rea c rap o rtu rile din tre ei vor fi bune.
B andini este gzduit d e viceprefect n casa m isiu n ii (acea cas p e n tru care avea s s
duc n cursul anului u rm tor tu m u ltu l povestit d e B andini n C odex) i sp rijin it n sfo r
rile sale d e a obine recunoaterea din partea dom nului a calitii i a m isiunii sale. A ceste
m erite i fa p tu l c se aflau d e aceeai p arte a baricadei acopereau, p e n tru m om ent, a n ti
patia adnc a lui B andini observant bulgar p e n tru conventualii P ropagandei (socotii
d e bulgari ca nite intrui n ara Rom neasc) i judecai, n general, cu asprim e. D a r
lucrurile se schim b cnd i se recunoate lu i B andini calitatea d e vicar apostolic i adm i
n istrator al M oldovei. n d at se actualizeaz conflictul virtu al d in tre m isionari i episcop. M ai
intervenise cu p u in nainte i o schim bare a situaiei lui B andini fa d e episcopul polon
Zam oyski, care a m anifestat fa d e el, cel p u in aparent, o bunvoin neateptat i care
i-a recom andat clduros (p rin interm ediul lui Parcevid) pe iezuitul u n g u r Beke, acelaicare va
sm ulge d e la conventuali posesiunea locaului d e la Iai. O d a t cu creterea vertiginoas a
influenei lui Beke asupra lui Bandini, ra p o rtu rile acestuia cu prim u l su sp rijin ito r s-au
rcit i s-au nveninat p n la tonul acela d e condam nare acr a com portrii atribuit fo stu
lui sau aliat n oraul H u i (d in C odex), sau d e rutate satisfcut cu care se va bucura m ai
trziu, a flnd d e nereuita ncercrii lui G asparo d e a se strm uta la T rgovite. Se p o t d is
tinge m ai m u lte e.ape: 1) Rezerv fa d e punctul d e vedere al lui G asparo n conflictul cu
iezuiii i ndem nuri la o nelegere cu poporenii (i cu parohul ie z u it). 2) n lesn irea aca
parrii locaului d in Iai d e ctre n oul paroh, p rin cesiunea consim it d e B andini n cali
tate d e adm inistrator al M oldovei, n defavoarea conventualilor. V iceprefectul era scos d in
casa ce fusese a m isiunii, unde l prim ise n 1644 pe B andini, i nghesuit ntr-o singur
cm ru d in casa a doua, m u lt m ai proast, schim bare descris d e B andini, folosind un eufe
m ism ciudat ca o renunare a sa la p ro p ria locuin n favoarea lui G asparo (scris. 6 aug.
1645, V eress, op. cit., p. 4 9 ). 3) U rm eaz restrngerea d re p tu lu i acestuia d e a oficia n b i
serica d e la Iai, nelsndu-i-se d ect srbtorile m obile ( D ip l. Ital. , IV , p. 102; Scris, din
22 sept. 1645 a lui S iro li). D a r la 19 octom brie, B andini pornete s viziteze bisericile ca
tolice d in M o ld o \ a, ncepnd cu oraul H u i. P e la sfritu l lunii, G asparo, ascultnd d e o
invitaie m ai veche a lui B andini, d e care acum i prea r u acestuia din urm p e n tru c
d e atunci se h o trse s ia cu sine pe iezuitul P a u l Beke apare la H u i, prim a etap a
vizitaiei canonice. D a r B andini a g sit o soluie nu tocm ai pe placul lui G asparo. A
lu at cu sine pe parohul secui d e la H u i, d e care n u prea era nevoie, deoarece l -avea pe
Beke d re p t tlm aci i l-a lsat n locul acestuia pe G asparo. L ucrul era cu a tt m ai cu
rios cu ct B andini l declarase pe paro h u l d e H u i om fr n v tu r, beiv m prtesc,
venic cn tn d i veselindu-se la chefuri, nsuiri care nu-i p uteau fi d e nici un folos n c
lto ria sa. In C odex se m ai adaug c G asparo, nem aiateptnd ntoarcerea lui B andini din
circuitul su (destul d e lung i ca distan, i ca tim p ), a plecat din H u i, d u p ce l-a p
gu b it pe p aro h u l secui n casa cruia ezuse, stricndu-i din lu cru ri i nsuindu-i chiar
unele ( ! ) , d u p cum s-a to t p ln s apoi acel paroh. N u se arat ns precis cnd a plecat
d in H u i, spunndu-se d o a r c s-a g r b it s plece d e cum a auzit d e pania clugrului
franciscan Sigism und polonul, lovit r u d e un osta al dom nului ntr-o ceart la beie i

288

www.dacoromanica.ro
m urind de p e urm ele acelei loviri. Cum m ai departe, n Codex, B andini arat cum l-a n-
m orm ntat p e acel clugr ;i l-a slu jit cu to t fastul n biserica de la Iai, f r ns a arta
o abatere a sa din d ru m u l vizitaiei sale, lu cru l pare destul de ncurcat. A flm ns c p
rintele G asparo, p e care ni l-a artat alergnd la Iai, i-ar fi nsuit lucrurile m ortu lu i, dei
n u contribuise la cheltuielile n m orm ntrii. V edem c t de departe a ajuns B andini p e calea
acuzrilor, care snt, totodat, justificri p ro p rii. In acelai tim p, n C odex afirm c iezuitul
Beke, instalat n casa de la Iai, botezat acum cas parohial, i m prea cretinete cu
G asparo n u o singur dat p in e a z iln ic !
P lngerile lu i G asparo nain tate la Rom a, de ctre vicarul p a triarh a l de la C onstanti
nopol, au prim it, n sfrit, un rspuns. C onventualii trebuie s triasc n arm onie de acum
ncolo cu iezuiii, p u n n d capt oricror nenelegeri (ianuarie 1647). Convins, probabil, de
zdrnicia unei ncercri de a ine p ie p t cotropirii iezuiilor ocrotii de in fluentul secretar
al dom nului, K otnarski, i care aveau acum i sprijin u l lu i B andini, G asparo, socotind c
se m pliniser cei trei ani de edere n acelai loc, la care erau obligai m isionarii, s-a gndil
s-i ncerce norocul n ara Rom neasc, al crei dom n se arta generos fa de m isionari.
Se pare ns c i-a ascuns inteniile, plecnd p e furi la T rgovite, unde f r o m inciun
expres, a lsat totui, p rin am biguitatea rspunsurilor sale la ntrebrile d om nului cu p r i
vire la sntatea papei, s se cread c venea direct d in Italia. D a r a fo st d a t de gol de
observanii bulgari p e cnd se afla la T rgovite secretarul lu i B andini, Parcevic (poate chiar
cu concursul acestuia). N e p u tn d dup aceea s m ai rm n n ara Rom neasc, s-a re n
tors p e tcute n M oldova, unde a re ap ru t n public, la serbarea Bobotezei (1 6 4 8 ). Cum
n lipsa sa fusese golit cam era ce o locuia, la ntoarcere s-a instalat n locuina rezervat
lu i B andini, spre m area indignare a acestuia. A cest p unct este destul de neclar. La 6 aug.
1645, B andini n scrisoarea sa ctre P ropagand afirm a al P. Pra Gasparo d ie d i l a m i a
c h a s a p r o p r i a in d e tto las et nela casa parrochiale lassai il parrocho eletto da d etto
popolo in praesentia d e l prencipe", d a r n 1647, n lipsa lu i G asparo, el i scoate lucrurile
din cas din porunca dom nului ( ? ) i la stru in a poporenilor. Este vorba to t de acea c
m ru din casa m ai m ic a bisericii, botezat de B andini la m ia chasa propria. D a r cnd se
rentoarce G asparo, el d buzna n casa p e care i-o rezervase B andini i p e care pune s o
deschid (D o m u m quam nostro usui occupaveramus et accomm odaveram us a p eru it). Proba
bil c de ast dat este vorba de casa m are, parohial, preluat de Beke ca paroh i unde
i avea B andini locuina sa, cnd venea la Iai. A ceasta este u ltim a m eniune a lu i G as
paro n Codex, care se i ncheie n m artie 1648.
In 1650 (n u se arat lu n a ), el prsete M oldova, d a r cere, p en tru a p u tea pleca n
patrie, leafa n e p l tit p e ultim ii doi ani. Cum m plinise 7 ani de activitate, cere s i se
confere gradul de m agistru. D ealtm interi, nc din 1645, B andini l recom andase p entru
aceast distincie (vezi V eress, op. c it.), cele dou texte adresate u nul secretarului Ingoli, ce
lla lt em inenelor d in C ongregaie, acesta din urm fiin d opera lu i Parceviif, d u p cum re
zult din stilul retoric caracteristic al acestuia. G asparo din N o to este po m en it n ianuarie
1650 n term enii cei m ai peiorativi, de u n m isionar din ara Rom neasc, exclus d in m i
siune p e n tru indisciplin e tc .. . . n u m it Contanzo R em oli (vezi D ip l. Ita l., II, p p . 382
385) care, bnuind c a r fi fo st ncondeiat de G asparo, care l-ar fi persecutat, l acuz de

289

www.dacoromanica.ro
toate cte n lun i n soare: de a fi ncercat s-l nele p e doctorul M a sc e llin i. . . cruia
n u o dat fin s e la diversita d elle litiere e particolarm ente una volta della Sacra Congrega-
z i o n e . . . c se ndeletnicise cu nego i c a m t . . . c n u i plcea s slujeasc n biseric sau
la c o r . . . c se m bta i juca i fcea p e caraghiosul (B u ratin o ) n fa a d o m n u lu i. . . c i
se spunea n fa c are un spirito c o n stre tto . . . etc.
Rem oli susine c G asparo a fo st d u p el la G alai a rapinar com e 2 suo solito ( ! ) .
Cum afirm o serie de lucruri inexacte, de p ild , c G asparo ar fi fo st alungat din Iai i
d in M oldova, de ctre dom n con pena capitali per i gran scandali commessi, c a r fi fost
exclus din num ru l m isionarilor din M oldova i a ra Rom neasc de ctre prefectul din
C onstantinopol i c dac u lte rio r a o b in u t certificate, acestea i-au fo st date de m il, p en tru
c se lam enta alia siciliana, sau au fo st p lsm uite de el, cci tie s falsifice orice scriere
i sigiliu ( ! ) ( sapendo rifare tu tte le m a n i e comporre tu tte le sorte d e s i g i li i . . . ) , s-ar p
rea c avem aici o ncercare de diversiune.
R einem din scrisoare cteva puncte. L a 20 ianuarie 1650, R em oli declar c a plecat
de u n an da quelle P rovincie. M odul cum s-a fcut desem narea m isionarilor ce urm au s
prseasc a ra Rom neasc pare s exclud versiunea c G asparo ar fi fo st alungat cu
ocar. D octorul M ascellini, vznd c sn t p re a m u li m isionari la T rgovite, l-a h o t rt pe
dom n ca s d ispun s rm n doar trei: provincialul, novicele u n m isionar desem nat
acum : V enanzo din M onte O ttone. C eilali aveau s m earg n M oldova. P enultim ul a p le
cat R em oli la G alai. A adar, d u p a p ariia lu i G asparo la Iai (n ain te de 6 ianuarie 1648),
el s-a m ai n to rs n a ra Rom neasc, de unde a plecat u lte rio r la G alai ( ? ) . D ac este
aa, atunci trebuie revizuit versiunea lu i B andini, d u p in form aiile lu i Parcevic, care adesea
nflorete adevrul.
R n d u rile lui G asparo din N o to redate m ai jos au fo st publicate de D . G azdaru, n
articolul In fo rm a ii italiene in ed ite despre cteva tex te ro m n eti scrise d e m isionari catolici,
a p ru t n S tu d ii italien e", I, B ucureti, 1934, p . 82. Reinem din ele c el credea n p re
ziceri i c a tlm cit n lim ba rom n catehism ul lu i B ellarm ino, rm as absolut necunoscut.

www.dacoromanica.ro
S C R IS O A R E D I N IA I1

1644

A m sosit, dei am gustat to ate nenorocirile p . 82


care se p o t nchipui, n ct dac nu m i-ar fi fost prevestite de un slujitor
al lui D um nezeu din m nstirea noastr de la Assisi, m -ar fi ngrozit n tru
to tu l i m -a fi ntors n ap o i, cci de m ai m ulte ori am fost lo v it de tlh ari
astfel n ct nu tiu cum m ai in p an a n m n i era ct pe aici s fiu aru n
c a t n tr-u n ru de nite calvini fiin d silit de ctre ei s le a r t scrisorile
< m e le > de trecere.
A cum m a flu la Iai, unde snt m uli catolici i am trad u s n lim ba
v o rb it a rii catehism ul prea cinstitutului cardinal B ellarm ino, cu expli
caiile sale p en tru a-1 p re d a copiilor i chiar i celor m ari, care nu tiu
nici m car ce este semnul crucii i crora li sep are un lucru nou cnd aud

1 T raducerea s-a f cu t dup o riginalul italian p u blicat de D. G azdaru, n S tudii


italiene, I, B ucureti, 1934, p . 82.

291

www.dacoromanica.ro
aceste explicaii din catehism. Este ad e v ra t c atunci cnd acest dom n p re a
b u n 2 a b in evoit a-m i d a audien, ctev a zile d u p sosirea mea, fav o are pe
care am cerut-o deoarece m -a silit s i-o Cer, a binevoit s porunceasc tu tu
ro r catolicilor notri s-i trim it fiii, la biserica noastr catolic cel p u in
n zilele de srbtoare.
Iai, 25 iunie, d u p vechiul calendar 1644.
F ratele G asparo din N o to m isionar n
M o ldova i n a ra R om neasc.

* V asile L upu.

www.dacoromanica.ro
MARCO BANDINI
{1593? 1650)

M arco B andini s-a nscut la Skoplje la sfritul


secolului al X V I-lea, n intervalul 1593 1598. El era bosniac de origine. N um ele su iniial
fusese Bandulovid, d in care a rezultat form a italianizat B andini sub care este ndeobte cu
noscut. A avut m ai m uli frai d in tre care un ii au fo st to t preoi. A f cu t i studii n Italia,
f r a avea ns tim pul s obin calitatea de alum nus" al vreunui colegiu catolic, ca vii
to ru l su tovar m ai tn r, Parcevic. In tra t n rn d u l franciscanilor observani, a slu jit (1628)
la m isiunile din Caraova i Belgrad, apoi la Caransebe unde a nvat p u in lim ba rom n,
stnd ntr-u n m ediu m ai m u lt rom nesc. In noiem brie 1630 pleac din Caraova n p rile
U ngariei Superioare i A u striei" de unde se rentoarce n 1631. In 1638 e paroh la Belgrad
i isclete adugnd dup num ele su: o/im guardianus curiae B ani, d iffin ito r provinciae el
ad p r e ie m capei/anus seu patocbus A lbae Graecae ( = odinioar gardian" adic stare (? )
la curtea banului < d e Caransebe > . . . e t c . . . i acum capelan sau paroh al B elgradului).
E l continu s fie chem at destul de des la Caransebe. n c de acum are p rile ju l s intre n
contact i n oarecare conflict cu m isionarii franciscani conventuali, ceea ce va determ ina la
el o antipatie persistent p e n tru fraii din aceast tagm . A n tip atie ce explic n oarecare
m sur, uu rin a cu care s-a ra liat n 1645 la tabra iezuiilor n lu p ta acestora cu con-
ventualii d in M oldova.
V enirea sa n M oldova se datorete lui Baksic, care constatnd n cursul vizitaiei
apostolice fcut din o rdinul C ongregaiei n anul 1641 neajunsurile rezultnd din existena
episcopilor poloni absenteiti, a propus s fie suplinit aceast lips p rin num irea unui

293

www.dacoromanica.ro
A dm inistrator apostolic al M oldovei, n u m it de Rom a, i l-a indicat pe M arco B andini a
crui activitate n p rile bnene i dovedise destoinicia. T otodat, la sfritu l anului 1642,
se schieaz la Rom a u n p rim plan de scindare a provinciei catolice Bulgaria, arhiepiscopia
de Sofia p strn d B ulgaria propriu-zis, Bosnia, D alm aia i B anatul cu regiunea de la D unre,
ia r M oldova i a ra Rom neasc aveau s constituie o diocez separat cu u n p re la t deo
sebit (A . V eress, Scrisorile m isionarului B a n d in i din M oldova, p. 5 ). D u p num irea lu i B an
dini ca arhiepiscop ales (electus) de M arcianopol, la 16 decem brie 1643, el s-a dus la Sofia
i la C hiprova unde s-a fcut delim itarea reciproc a celor dou arhiepiscopii p rin tr-u n act
ncheiat de cei doi arhiepiscopi i p u rtn d data de 6 februarie 1644.
m p rea la aceasta se deosebea sim ito r de cea schiat grosso m odo la sfritu l lui
1642. A rhiepiscopul de M arcianopol prim ea acum n g rija sa regiunile disid en ilo r Paulicieni
de la N icopol p n la m unii Balcani, precum i D obrogea, iar n locul am belor ri rom ne,
i se recunotea d oar M oldova, f r Focani i f r po riu n ea ce m erge p n la iret. A cestea
m preun cu a ra Rom neasc i cu B ulgaria i rm neau arhiepiscopului de Sofia care de
altm interi avea de m ai m u li ani calitatea de vicar apostolic p e n tru am ndou rile rom ne.
C iuntirea provinciei catolice a M oldovei, p rin fixarea h o taru lu i ei la iret n loc de M ilcov,
trebuie pus n legtur cu inform aiile greite date de m isionarii anteriori. E a este cu totul
neintenionat. D im potriv, desprirea celor dou ri ce trebuiau u nite ntr-o diocez co
m un, n u era neintenionat. E a se datora desigur presiu n ilo r observanilor bulgari de la
C hiprova care considerau toat a ra Rom neasc i conventul de la T rgovite ca aparinndu-le
lo r i scriau la Rom a ca s cear neaprat aceast m nstire, n tru c t asupririle turcilor i
obligau s-i pregteasc u n loc de refugiu. In caz de refuz, ei cereau s li se dea m nstiri
n Ita lia ! Este foarte lm uritoare n acest sens scrisoarea lu i Soim irovic ctre Congregaie.
D a r in flu en a acestuia asupra lu i Baksid se vdete de-a lungul ntregii corespondene a arh i
episcopului de Sardica-Sofia. M a i trebuie observat c fo rm u la d in 1642 excludea d in aceast
nou diocez episcopia de Bacu, rezervat zonei de influen p o lo n ! A ceast episcopie de
B acu era acum n credinat n o u lu i arhiepiscop de M arcianopol n calitate de A dm inistrator
sau vicar apostolic. A adar n u se m ai p u n e a problem a unei reorganizri n adncim e, ci doar
a m p lin irii u nui gol. D e aceea, B andini la ncheierea acestui act n februarie 1644 a fost
p erfect satisfcut n ce privete a tribuirea M oldovei, contrariu p rerii lui V eress (o p . cit.,
p. 6 ) care se refer, de fapt, la o scrisoare d in 18 noiem brie 1644 n care B andini p ro
testeaz contra greitei delim itri la iret n loc de M ilcov, p e n tru bun u l m otiv c aceast
greeal a perm is lu i K otnarski s p u n la n d o ial toate actele doveditoare ale lu i B an
d ini. N em u lu m irea lu i B andini rv n in d i a ra Rom neasc aparine unei faze ulterioare.
Sfinit arhiepiscop la 21 august 1644, a p o rn it spre M oldova n ziua de 3 septem brie
m preun cu P e tru Parifevic, sfin it n grab i care a ocupat pe lng el locul de secretar,
exercitnd asupra lu i o in flu en netgduit. Plecarea d in B ulgaria, trecerea pe la T rgovite,
sosirea n M oldova, audiena la dom n i piedicele ntlm p in ate din pa rte a lu i K otnarski, n
sfrit sosirea la reedina din Bacu, sn t povestite n capitolul din C odex in titu la t Enarratio,
redat n traducere n volum ul de fa. E xist ns oarecare neconcordan n tre aceast expu
nere i datele d in scrisorile scrise chiar asupra m om entului. N econcordan cronologic, sem
nalat i de V eress n S c r i s o r i ... D a r apar i deosebiri de o n a tu r special, indicnd o

294

www.dacoromanica.ro
prefacere adnc a textului iniial n redarea u nor m om ente eseniale. D e pild, scena d ra
m atic a , venirii lu i B andini la curte n aju n de boboteaz cu u n plocon p e n tru dom n
care se n fu rie ; i i poruncete s plece d in ar p n la venirea brevei papale, care s aduc
dovada c n u este u n im postor sau u n spion lipsete din Enarratio, i se gsete doar
n scrisoarea lu i B andini trim is dup cteva zile din Bacu (28 ian u arie). I n schimb, toat
scena dezndejdii care a u rm at i a lam entaiilor bietului arhiepiscop a fo st m utat dup
audiena de venire a lu i B andini la dom n, de la nceputul lu n ii noiem brie, unde nu i
afl vreo justificare. Rezult deci c ntr-o redactare iniial, aceast scena era cuprins n
text, de u n d e a fo st apoi scoas, folosind artificiul sem nalat m ai sus. D e asemenea, descrierea
ntunecat a casei m isiu n ii" de la Iai, desem nat m ai apoi drep t cas paro h ial", pare s
aparin u n u i m om ent posterior conflictului d intre poporeni i conventuali p e n tru bisericua
catolic i a celor dou case in n d de ea. Este o m are asem nare de stil i de atitudine
p ro p rie n tre redarea acestora i zugrvirea jalnic a reedinei de la Bacu. A m crede c
aceasta din urm a insp irat i rn d u rile despre casa p aro h ial ". C onstatm aadar o supra
p unere de m om ente aducnd cu ele schim bri evidente. D a r se m ai observ n 'Enarratio
i p o riu n i scrise n tr-u n stil m ai retoric, care aparin f r nici o n doial lu i Parcevic. Cnd
anum e au fo st ele scrise, nu se poate spune fr o cercetare am nunit a originalului din
punctul acesta de vedere. D e asemenea i scrisorile lu i B andini vdesc o d ualitate neobser
vat pn acum. S se compare ntre ele cele dou scrisori din 27 februarie ctre Congre
gaie i ctre secretarul Ingoli, p en tru recom andarea lu i G asparo din N o to la obinerea docto
ratu lu i (S c riso ri. . . p p . 35 36 ). A m ndou poart isclitura lu i B andini, dar deosebirile
flagrante de stil i de ton, proclam clar c n u aparin aceleiai persoane. D e aceea i scriso
rile vor trebui supuse aceleiai cercetri atente p e n tru a p u tea separa ce i revine lu i B andini
i ce se datorete secretarului su om niprezent. Se tie c o bun pa rte d in scrisori erau
scrise de acesta la dictarea sau indicaia superiorului su. In ele apar pasaje vdind stilul
personal al lu i Parcevic, retoric, vehem ent, polem ic, coexistnd cu proza m ai blajin a arhi
episcopului. A m artat n biografia lu i Parcevic i cazul de substituire a u n u i text scris de
acesta, textului iniial scris to t de el la dictarea lu i B andini. D a r aceasta constituie u n caz-
lim it. E xist n s i dovada unei influene puternice directe exercitat de secretar asupra
superiorului su, a crui fire p o to lit i ncreztoare, nsoit de oarecare sentim ent al im por
tanei sale (ce nu excludea o dispoziie u n eo ri cam tim orat, avnd nevoie de un sprijin
d in a fa r ), fcea s fie deosebit de influenabil. D ovad ascendentul ctigat asupra sa de
iezuitul u n gur P aul Beke de la prim a lor n tln ire n 1645 p n p rin 1649, dup cum pare
s rezulte din S c riso rile . . . publicate de V eress. D ovad, n m ai m ic m sur, i sugestiile
lu i Fr. M aria Spera referitoare la paro h u l u n g u r din Bacu, n scrisoaiea redat n volum ul
de fa, p. 385 .u., adoptate ntocm ai de B andini, dup cum reiese din C odex (ed. cit. p . 221 .u .).
B andini se las uor cluzit de sentim ente i de resentim ente, nefiind capabil de plan u ri
subtile sau de o viziune depind u n prezent actual i tangibil. C nd apar anum ite calcule
ce i arunc um bra m ai departe, ele n u i aparin lui. E l se m ulum ete s plnuiasc refa
cerea bisericii i a reedinii din Bacu, njghebarea unei rnduieli de bun gospodar, fru c
tificarea posib ilitilo r oferite de terenul agricol, nu p rea ntins al m n stirei", de m unca
acelor ran i ce m ai rm seser supui episcopiei, n sfrit de m oara, despre care nu pom e-

295

www.dacoromanica.ro
nete nim ic (p o ate to t la ndem nul secretarului) p n la distrugerea ei p a rial de inundaiile
din 1646. M ai p ro p u n e i o valorificare a terenului din Iai p e care s-ar p u te a construi du-
ghene ce ar aduce un venit apreciabil bisericii catolice din M oldova i conductorilor ei. Pe
plan profesional, privete cu favoare strdania iezuiilor de a ntem eia coli, p e care le con
sider ntru ctv a ca un bun comun de care se p o ate m n d ri i el, f r a vedea m ai departe
u rm rile posibile ale acestui prezent m bietor.
D a r totui, n scrisorile i m anifestrile sale p o t fi surprinse firele u nor calcule m ai
abile speculnd efecte m ai deprtate. D e p ild , ideea de a duce un plocon dom nului n ajun
de boboteaz, la fel cu episcopii ortodoci, ctignd astfel u n fel de recunoatere tacit
a calitii sale de prelat. A ceasta n u corespundea firii sale tem toare cutrem urate de privirea
sever a d o m nului. D e altm interi, el nici n u b n u ia sensul acestui gest p e care l fcea, i
care p e n tru el era doar un gest de supunere. C nd scrie la R om a la 18 noiem brie 1644
cernd cu cerul i cu pm ntul s i se trim it breva ctre dom n, el adaug (p . 2 6 ): M ai
este foarte necesar ca s se treac n brev c reedina m ea este n Bacu i nu num ai acolo,
ci oriunde ar f i voia arhiepiscopului i ar fi nlesniri p e n tru a edea acolo, cci trecindu-se
acest lucru ntr-un decret, provincia M oldova s-ar f i afla prevzut cu arhiepiscopul su (per-
c h i essendo m esso in un decreto, i gi la provincia d i M oldavia provista d e l suo arcivescovo)
care venind aici i va avea reedina la Iai". n ain te de ncheierea scrisorii (p . 2 7 ), el
lm urete c n u ade la Iai. F r a m ai vorbi de porunca dom nului, lucrul ar fi im posibil
d in cauza scum petei, dar dac a r avea cu ce, ar face acest lucru bucuros. S-ar p rea c acea
recom andare i-a fo st sugerat i n u a fost p re a bine neleas, iar com entariul de la urm
i aparine n ntregim e lui. In alt scrisoare de la 10 decem brie 1644 (p . 30) ncepe s
m ijeasc ideea ederii n a ra Rom neasc ( ! ) . . . aa cum o f putea s stau f i n Tara
R om neasc unde trebuie adesea ca episcopul s se afle n faa acelui nespus de afabil
(hum anissim o) i binevoitor p rincipe al acelei V alahii care m i-a spus cnd am fost n
trecerea m ea ca s-l salut, c ar fi foarte m ulum it (d i gran gusto) s vad adesea p e unul
din episcopii notri la curtea sa, m ai ales acum c s-a ncheiat pace n tre el i principele
M oldovei". Iar la sfritu l scrisorii, sugereaz un nou dem ers, anum e o scrisoare a cardinali
lor Congregaiei ctre regele P oloniei i m arele hatm an (K oniecpolski) crora dom nul n u le
poate refuza nim ic. In sfrit, d u p ncheierea acordului cu Zam oyski efectuat d e Parcevic,
apare la B andini ideea ciudat c i a ra Rom neasc ar p u tea fi considerat ca supus a utori
tii sale, n tru c t el l reprezint p e episcopul polon care se intituleaz episcop al am belor
V a lah ii! A ceast interpretare, cu corolarul ei: pre te n ia de a m erge n vizitaie apostolic n
a ra Rom neasc, clcnd nvoiala cu Baksic din februarie 1644, n u se potrivete nici ea cu
felul m ai direct i m ai nesofisticat al lu i B andini.
ederea lu i B andini n M oldova poate fi subm prit n m ai m u lte m om ente sau
perioade distincte:
a) din octom brie 1644 p n n iunie 1645 cnd intervine acordul ncheiat n num ele
su de ctre Parcevic cu episcopul polon Zam oyski. In aceast faz curg apeluri nencetate
ctre P ropagand p en tru expedierea brevei necesare recunoaterii de ctre dom n, i se m enin
rap o rtu rile cele m ai bune cu m isionarii conventuali n persoana subprefectului lor, G asparo
d in N o to ;

296

www.dacoromanica.ro
b ) din iunie 1645 p n la nceperea vizitaiei M oldovei, 19 octom brie 1646. A ceast
perioad se caracterizeaz p rin schim barea politicii lu i B andini, h o t rt s m earg de-acum
nain te m n n m n cu Zam oyski, apelnd n m od constant la poloni, fr a m ai inform a
n prealabil, sau chiar i m ai trziu Propaganda. In acest interval, Parcevid a cltorit de p a tru
o ri n Polonia. A bia ntors de la G rodek, n iunie 1645, el pornete din nou cu r u g m i n i
ctre regele Poloniei s obin de la dom n restituirea m oiei T rebe fgduit n m ai m ulte
rn d u ri, iar n anul u rm tor l nsoete p e B andini la Z borow unde i se confer solem n
acestuia p a liu l i dup aceea pornete iar s duc lu i Zam oyski vestea m anevrelor lu i H yakintos
M akrypodari n vederea n um irii sale ca episcop titu lar de Bacu. P o triv it dorinei exprim ate
de Zam oyski, B andini prsete p e conventuali, aliaii si din zilele negre i trece n tabra
iezuiilor, favoriznd instalarea lor n casa parohial".
c) din 19 octom brie 1646 p n la o dat ce n u poate fi stabilit cu certitudine, ea
fiin d n funcie de m om entul n care B andini i-ar fi d a t seama de m anevrele dum noase ale
lu i Beke. O cercetare critic a scrisorii senzaionale din 2 noiem brie 1647 a dovedit c nu
a fost scris de B andini. A cesta nici chiar atunci cnd redacteaz descrierea srbtorii de bobo
teaz din anul 1647 n u avea cunotin de acuzaiile aduse d e secretarul su b u n u lu i su prieten
P aul Beke. Cum n u exist n sensul nsuirii acestor acuzaii dect scrisoarea din 10 aprilie
1649, n care sn t repetate aproape aidom a punctele d in scrisoarea din 2 noiem brie, va
trebui cercetat cu luare am inte p e n tru a se vedea, p e ct se va putea, dac a fost cumva
supus u nor m odificri suspecte, dac este scris de m na lu i B andini sau cumva a lu i Par-
cevid (la dictarea lu i B andini, etc.). In aceast faz nedeterm inat suficient ca durat
dar care m erge n orice caz p n dup data de m artie 1648 cnd nu se ntorsese nc Parcevid
din Italia, i cnd B andini anuna c a term inat de scris darea de seam a vizitaiei, la care
a adugat m ulte lucruri m olto belle e curiose" B andini a p u tu t s se bucure de oarecare
satisfacie n tim pul vizitaiei, i n lunile urm toare, cnd i-a p u tu t vedea de gospodria
d e la Bacu n lipsa lu i Parcevic trim is de el, poate chiar la sugestia acestuia, n T ransilvania
(adic n secuim e) i apoi n ara Rom neasc per un servizio. L initea i-a fost tulburat
d e incidentul cu p aro h u l u n g u r din Bacu care a pus n m icare p rin K otnarski chiar
p e dom n. A cesta i-a scris p e u n ton am enintor b ietu lu i arhiepiscop s n u cuteze s-l m ute
din loc p e bun u l paro h din Bacu! (iu lie 1 6 4 7 ). P o triv it cu spusa lu i B andini, el s-a m bol
n vit cam p e atunci i a dus-o to t astfel cteva luni. D e boboteaz ns (1 6 4 8 ) era restabilit.
E d ito ru l scrisorilor, V eress a pus p e seama acestei stri patologice" inconsecvena flagrant
a scrisorii din 2 noiem brie 1647 care se datorete de fa p t u n u i fals.
d ) de d u p 23 m artie 1648 sau 10 aprilie 1649 p n la m oartea lu i B andini. N u cu
noatem exact m prejurrile m o rii sale. D eclaraiile lu i Parcevic din suplicele adresate n
num ele catohcilor din M oldova la Roma, oscileaz n tre dou versiuni: 1) B andini a m u rit
de inim rea atunci cnd au venit, ba Beke, ba oam enii lu i K otnarski s-l alunge din ree
d in a de la Bacu sub cuvnt c m u rin d Zam oyski, ar fi fost n u m it un alt episcop polon i
m andatul lu i B andini ar fi ncetat. 2) El a m u rit m h n it de declaraiile dum noase c nu
m ai are vreun rost n M oldova, i chiar n aceeai zi a i venit Beke cu zbirii si s alunge
p e p re o ii i m isionarii de la reedina din Bacu etc. V eress m ai m enioneaz o relaie

297

www.dacoromanica.ro
a lu i Parcevic, despre m oartea lu i Bandini, care a rm as in ed it i a fo st gsit de el la
V iena, f r a m ai d a alte am nunte. D espre ro lu l su n rezolvarea tu m u ltu lu i de la Iai"
a fo st vorba n biografiile lu i G asparo din N o to , Fr. M aria Spera i A ntonio din B risello
zis L aim er".
Im p o rtan a cea m are a lu i B andini e legat de acea dare de seam scris de el n tre
februarie 1647 i 23 m artie 1648 n care a expus venirea sa n M oldova, piedicile n tm p i-
nate, starea catolicilor d in M oldova i n general m p reju rrile din ar, fo rm n d cadrul su
biectului p rincipal: prom ovarea bisericii catolice n M oldova. D area la lum in n 1940 a re la
iei lu i BakSic? d in anul 1641 p e care B andini a cunoscut-o, referindu-se la ea n cteva
m p reju rri aduce u n elem ent n plu s p e n tru o apreciere m ai com plet a operei a tt de
bogate cunoscut sub num ele de C odex B andinus. O cercetare am nunit va trebui s su b li
nieze i am estecul sau aportul lu i Beke i Parcevic? n redactarea u nor p ri ale textului.
C t privete versiunea latin singura p e care o cunoatem va trebui vzut n m sura
n care acest lucru ar fi posibil, dac ea trebuie atrib u it u n u i singur traductor, sau dac
vom p u tea vorbi de doi asem enea translatori: im ul p e n tru Enarratio, cellalt p e n tru V izitaie
i p e n tru A n o trile " despre M oldova.
T e x tu l aa-zisului C odex a fo st publicat de V . A . U rechia n A nalele Academ iei
R om ne", mem. Sect. Ist., t. X V I, 1895, n so it de o prezentare com portnd o redare a cu
prin su lu i, ba sub form de rezum at, ba de versiune fragm entar legat p rin explicaii i rezu
m ate p ariale, cu reproducerea n original a pasajelor m ai enigm atice. N evoia unei ediii critice
este evident. D a r chiar n form a ei actual, darea la lum in a textului ined it p n n 1894 95
a adus u n m are serviciu, n u num ai istoricilor, ci chiar cititorilor do rito ri a cunoate aspecte
din trecutul nostru.
Scrisorile scrise din M oldova au fo st publicate de A . V eress n 1926 ( ibidem , seria
III, t. V I, m em . 1 3 ). Cunoaterea lor sporete i m ai m u lt valoarea C odicelui, scond ns
n relief i unele contradicii ce trebuie studiate. Prezentarea scrisorilor fcut cu toat grija,
a r fi ctigat totui dac unele sem nalri din note ar fi fo st m ai p u in laconice, autorul tri-
m in d uneori la u n m aterial ined it aflat n colecia sa, p e care avea de gnd s-l publice
ct de curnd, d a r care a rm as din pcate, inaccesibil cititorilor. T o to d at a re d at din scri
sori num ai acea pa rte a textului care i se p rea c intereseaz M oldova, om ind unele pasaje
eseniale p e n tru nelegerea ntregii corespondene, ca de pild , acel post-scriptum relativ
la falsul lu i Parcevic? p u blicat u lte rio r de Fr. P ali n L e C ontroversie. . . n care este vorba
i de ro lu l lu i B andini n conflictul d in tre conventualii i iezuiii din M oldova. D e aceea i
concluziile la care a ajuns cu priv ire la aparente inconsecvene patologice" ale lu i B andini,
nu m ai p o t fi acceptate azi. V a trebui reconstituit to t stocul de scrisori din M oldova ale lui
B andini, inclusiv cele priv ito are la problem e ale m isionarilor observani din B anat sau B ulgaria,
urm rin d to todat i indiciile eventuale ale u n o r com unicri ale lu i Parcevic? d in vrem ea
aceasta, com parnd scrisul i stilu l lor cu cele din scrisorile publicate. D e asem enea va trebui
fcut o cercetare sim ilar cu priv ire la scrisul lu i Beke, com parat cu acel al textului m an u
scris al C odicelui B andini din colecia Academ iei.
D esp re B andini au scris m ai toi istoricii notri. Sadi Ionescu l-a cuprins n B ibliografia
cltorilor str in i".

B98

www.dacoromanica.ro
M A R C O B A N D I N I1 C T R E IN G O L P ,
S E C R E T A R U L C O N G R E G A IE I
D E P R O P A G A N D A F ID E

1644 noiem brie 9, lai

[Se plnge de ntrzierea brevei de recom an- p. 22


dare a sa ctre dom n i de neajunsurile decurgnd p en tru el din aceast cauz.
D uce m are lips de bani. A m intete de greutile n tm p in ate la trecerea n
a ra R om neasc.]
. . . D ac nu a fi fost a ju ta t de un negustor i de fratele su, unul nu
m it C arlo, iar cellalt Giosefe3 din fam ilia (?) (di Casa) G odin, locuitori ai

1 T raducerea s-a fcut dup textul italian publicat de A . V e r e s s , Scrisorile m isio


narului B andini d in M oldova (1644 1650), n A n. A cad. Rom . , M em . sect. ist. , se
ria III, t. V I, m em . 13, p. 22 ;i urm .
2 E ra secretarul Congregaiei de P ropaganda Fide, B andini trim itea n acelai tim p i
rapoartele, i scrisorile sale a tt Congregaiei, ct i secretarului Ingoli.
3 V ezi n Codex: G allus Iosephus, devenit acolo u n singur individ printr-o curioas
transform are. Subliniem c redactarea C odexului e m ai trzie cu cel p u in doi ani dect scri
soarea aceasta.

299

www.dacoromanica.ro
oraului L iov din P olonia, cred h o t rt c a fi fost silit s m n to rc iar
n d r t, nu num ai p en tru c nu a fi cunoscut lim ba (per non haver lin-
gaggio), ci p en tru fa p tu l m ult m ai im p o rtan t, ce e drep t, c eram f r nici
un ban, n tru c t cheltuisem m ult n tim pul drum ului ncoace i n colo . . .
Aceti doi buni i p rea cu rten ito ri fra i m -au lu a t sub ocrotirea lor, f r
a m fi cunoscut dinainte, i nu num ai ct a in u t to t dru m u l de la D unre
p n la Iai, ci i acolo m i-au d a t cu m p ru m u t ceva bani cu ce s-mi asigur
zilele mele m p reun cu ale slugilor mele, d u p ce au a fla t de rspunsul
dom nului, i m -au n d a to ra t p n la m oarte . . .

A C E L A I C T R E C O N G R E G A IA
D E P R O P A G A N D A F ID E

[A ceeai dat i loc de expediere]

. . . B inevoitoarea i p lin de cinstire audien la p re a strlucitul Vasile,


dom nul M oldovei, m i-a fost ac o rd a t a doua zi de la sosirea m ea la Iai,
i a fost la 5 noiem brie, cu care prilej, d u p ce s-a b u cu rat de venirea mea,
cu to a t dragostea, s-a oferit n p uine cuvinte s fac to t ce se cuvenea
p en tru biserica i p en tru persoana noastr, i astfel d u p ce am ro stit o scurt
cu v n tare pe latinete n tru lau d a sa m i-am lu at slobozire de plecare, nchi-
nn d u -m adnc i rugndu-1 to to d a t s binevoiasc s-m i dea o scrisoare
de liber exercitare a conducerii < sp iritu ale a turm ei de credincioi c a to lic i> 4
n cuprinsul rii sale, ca s p o t cu prilejul unei v iz ita ii5 fcute de mine,
s aduc m ngiere p u in ilo r cretini ( = catolici) care se aflau n acele locuri,
i cu aceste cuvinte am ieit. n ziua urm toare a venit la m ine secretarul
su6 trim is de dom n i m -a n tre b a t cu ce m puternicire am venit eu aici,
i dac aveam scrisorile S an ctitii sale7 p rin care s fiu recom andat, i n
deosebi ca episcop num it < ex p res> n scrisorile sale, cci fiind el a tt de
m re, p riceg u t i p lin de rv n n crm uirea sa, vrea s fie recunoscut,
p re u it i slvit, f r atte a cerem onii i congregaii; i dac trece drept
fo arte p u ternic, d u p cum i este, atunci i el p re tin d e s fie o n o ra t (visi-
tato) cu scrisori din p a rte a unor principi i < fe e > de cea m ai m are cinste;
de aceea este de treb u in ca em inenele lor s binevoiasc a-i trim ite o scri-
p. 24 soare n num ele / / sanctitii sale, punndu-i i pecetea stpnului nostru, cci

4 Una lettera d e l governo libero n el suo stat o.


6 Fusese nsrcinat n m od special s fac o vizitaie apostolic a tu tu ro r bisericilor
;i lcaurilor catolice d in M oldova, rap o rtu l su fiind ateptat p e n tru a se p u tea ajunge la
o organizare m ai satisfctoare i coerent a m isionarilor d in M oldova.
8 K otnarski, devotat iezuiilor, p e care voia s-i substituie m ino riilo r conventuali
italieni instalai n M oldova.
7 P apa U rban al V lII-lea (1623 1644).

300

www.dacoromanica.ro
n felul acesta sper s am din p a rte a principelui ogni gratia e consolatione.
n acea a u d ie n i am fost n tre b a t de p rincipe dac p re a R everendul M on
senior Z am oyski episcopul de B acu a fcut un act nendoielnic8 de renunare
la < episcopia d in > aceast a r i ; i apoi a rid ic a t obiecia c l cel cu d reptul
a alege p e episcopul din acea a r era Serenisim ul rege al P oloniei9, i c l
nu i-a sosit nici p rin scrisoare, nici pe alt cale < n im ic > care sl-i a d u c i
vreo sig u ran cu p riv ire la aceste dou n d o ie li. . . [B andini roag s l i se
rsp u n d dom nului la aceste dou n tr e b r i. . . etc.] i n rstim p fiind
e u aici trim is n a ra sa, gol i lipsit de acele arm e, m ai ales papale, dorite
ndeosebi de dom nul P rincipe, nu tiu ce s l fac m ai n ti10: m l atep t d rep t
rspuns ca s l fiu d a t a fa r ca im postor i m incinos, i m a flu n cea
m ai m are strm toare, te m n d u -m l s l nu ias vreo ocar p en tru B iserici.
P u n ctu l al doilea este c l veniturile bisericii de sub jurisdicia mea,
a t t n M oldova, ct i < n locurile> de sub stpnirea S ultanului11 snt s tl-
p n ite i d einute de ctre laici, f i r i nici o rem ucare n cugetele lor, iar
bisericile c o n tin u i s l se ruineze i s l decad, i p aro h ii ptim esc neavnd
cum s l triasc i s slujeasc n acele biserici. [T rebuie s l i se cear dom
n u lu i restituirea bu n u rilor bisericii, care s l fie puse la ndem n lui B an
dini. S l se trim it i lui B andini un act cu censurile i pro h ib iiile contra
deintorilor de bu n u ri bisericeti, p en tru a o p u tea a r ta ; ia r em inenele
lor s l scrie o scrisoare particular tu tu ro r celor ce dein asemenea b u n u ri.]
C h ia r acum cnd eram gata s l nchei aceste rn d u ri, vine din nou acel secre
ta r din p a rte a dom nului i spune: D om nul P rin cip e zice aa: D om nia voastr
rev eren d isim l p o ate s l se re tra g i n reedina sa de la Bacu i s l se odih
neasc acolo cu rb d are p n ce vor veni < scriso rile> trim ise n o u l de P o n
tificele Suprem , din care s l p u tem judeca situaia voastr, i atunci ne vom
n g riji s l-i dm to at acea satisfacie care era aco rd at m ai nainte predece
so rilo r v o tri&q