Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUAREA N NVMNTUL PRECOLAR

Educ. Mercurean Ioana Otilia, Grdinia P.P. Mihai Eminescu, Tg-Jiu

"Evaluarea merit un loc important n nvmnt, din care face parte integrat. Ea are
ntotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, n extensie i n calitate, al nvrii.'' (D.
Ausbel)

Lu nd n considerre studiile lui D. Ausbel, se pote firm cu certitudine c evlure este o


component importnt procesului de nv tm nt, ce permite lure, n cunos tint de cuz , unor
decizii de reglre, meliorre s i perfectionre ctivit tii pres colrului. Dup D. Ausbel, e este punctul
finl ntr-o succesiune de evenimente: stbilire scopurilor, prin prism comportmentelor dezirbile,
proiectre s i executre progrmului, m surre rezulttelor, preciere lor. n fpt, procesul nu este
ncheit, deorece, pe bz evlu rii v fi relut ntr-un mod mi convenbil decvt nevoilor de eductie
s i posibilit tilor rele de le stisfce, stfel nc t evlure re rolul unei leg turi, unei conexiuni
inverse, unui feet-bck opertiv ntre etp prcurs s i ce urm tore.
Evlure trebuie conceput nu numi c un control l cunos tintelor su c mijloc de m sure
obiectiv , ci c o cle de perfectionre, ce presupune o strtegie globl form rii. Operti de evlure nu
este o etp suprpus procesului de nv tre, ci constituie un ct integrt ctivit tii pedgogice. Evlure
constituie o vlidre justetei secventelor eductive, componentelor procesului didctic s i un mijloc de
delimitre , fixre s i interventie supr continuturilor s i obiectivelor eductionle.
n veder conceperii s i plic rii decvte le evlu rii n ctivit tile pres colre, r trebui s se tin
cont de c tev muttii de ccent, consttte n ultimul timp, v nd drept consecinte redimensionre s i
reg ndire strtegiilor evlutive, n consens cu o serie de exigente:
extindere ctiunii de evlure de l verificre s i preciere rezulttelor, l evlure
procesului, strtegiei cre condus l numite rezultte; evlure nu numi elevilor, ci s i
continutului, metodelor, obiectivelor, situtiei de nv tre
lure n clcul s i ltor indictori, ltii dec t chizitiile cognitive, precum conduit,
personlitte elevilor, titudinile etc.
centrre evlu rii supr rezulttelor pozitive s i nesnctionre n permnent celor negtive
trnsformre copilului ntr-un permnent prtener l eductorului prin utoevlure,
interevlure s i evlure controlt
rportre rezulttelor l obiectivele definite s i l evoluti societ tii

Funciile evalurii precolarului


Evlure pres colr reprezint un nsmblu de ctivit tii dependente de numite intentii.
Aceste trnscend dtele imedite s i contingente, rport ndu-se l o serie de functii s i scopuri bine
determinte. Scopul evlu rii nu este de prveni l numite dte, ci de perfection procesul eductiv.
Rportt l derulre unei secvente de nv tre su prin reltionre l un nsmblu structurt de ctivit ti
de formre, se desprind functii le evlu rii specifice dimensiunii normtive (constttiv , dignostic ,
prognostic ), respectiv functii specifice dimensiunii formtive (motivtionl , decizionl , informtionl ).
Privite din punctul de vedere l eductorului, functiile evlu rii vizez :
culegere de informtii cu privire l m sur n cre u fost relizte obiectivele stbilite
controlul supr ctivit tii desf s urte

stbilire eficientei orgniz rii, structur rii, ccesibiliz rii continutului, legerii strtegiei
decvte grupei su indivizilor din grup
descoperire unor lcune, dificult ti, r m neri n urm pentru c pe bz lor s se elboreze un
progrm de recuperre (cu ntreg grup , pe grupe mici su individul)
nticipre, proiectre , orgnizre s i conducere s tiintific , eficient urm torelor secvente
de instruire
Pentru pres colr, functiile specifice le evlu rii sunt:
l jut s fixeze, s consolideze s i s retin cunos tintele prin repetre s i nt rire pozitiv pe
cre evlure o determin , s le integreze n sisteme
s -i m resc ncredere n fortele proprii s i s -i descurjeze comportmentele negtive
i sustine interesul pentru cunos tere stimul ndu-i s i dirij ndu-i nv tre
contribuie l formre cpcit tii de utopreciere s i l stimulre tendintei de utofirmre
contribuie l nt rire leg turii gr dinitei cu fmili
Tote ceste functii demonstrez necesitte includerii evlu rii n ctivitte didctic . Ele pr
s i se ctulizez diferentit, prin prevlent unei ft de lt l un moment dt. O prob evlutiv
orecre nu ndeplines te tote functiile posibile n cees i m sur . Tote functiile se pot ntrez ri, mi
mult su mi putin, n tote situtiile de evlure.
Activitte eductiv n gr dinit este complex s i solicit forme de evlure vrite, multiple,
dptte l prticulrit tile pres colrilor. Diversitte situtiilor didctice, precum s i multitudine de
obiective le evlu rii presupun concepere s i plicre unor strtegii diferite cre s mijlocesc procesul
evlutiv. Astfel, n gr dinit sunt utilizte urm torele strtegii s i forme de evlure:
Evaluarea formativ (continu) este indispensbil nr-o pedgogie form rii centrte pe copil.
Rezulttele se rportez , dup fiecre secvent, l obiective, cu scopul de nregistr lcune, gres eli su
confirm eficient nv trii. Evlure formtiv jut l prevenire unor distorsiuni n nv tre, provenite
din surse fective (nesigurnt, ncredere nejustifict , indiferent).
Evlure formtiv re implictii t t n ctivitte eductorei/institutorului, c t s i n ce
copilului. Functi dignostic s i prognostic sunt vlorificte pentrul copil n stbilire crcteristicilor
viitorului progrm instructiv-eductiv. Copilul v nv t mi eficient dc beneficez de rezulttele
evlu rii, s i le sum prtil c utoevlure, dc ntelege semnificti evlu rii. Este o evlure continu ,
e evit rupere procesului de nv tre su relure unor trsee lungi (gres it prcurse), printr-o nv tre
cons tient de obiectivele, desf s urre s i rezulttele sle (feed-bck). Continuitte propriu-zis nu este
ns nci posibil , nici necesr . Nu pot fi fixte norme de timp su cntitte de informtii ce se evluez ,
evlure depinde de mplitudine proceselor cognitive implicte, complexitte ctivit tii, posibilit tile
celui educt. Evlure este necesr dup fiecre secvent semnifictiv nv trii, f r cre nu se pote
nint n proces. Chir dc cere un consum mre de timp, frecvent evlu rii nu pote fi pre mre.
Evlure formtiv se mi crcterizez prin punere n leg tur rezulttelor sle cu ctivitte
trecut s i cu ce viitore. Astfel, este o evlure sumtiv repett , de snctionre copiilo
rcre nu obtin performnte n timp, cu scopul de cultiv ncredere n propriile cpcit ti de reus it n
nv tre.
Evaluarea sumativ este tipul de evlure prin cre se constt nivelul de performnt tins n
rport cu numite exigente de formre cre u fost stbilite l nceputul unei periode lungi de nv trre
su cre se formulez bi n momentul evlu rii. Cosntt rile se exprim n clific ri tribuite copiilor,
clsific ri su promov ri le cestor.n gr dinit putem vorbi de evaluare iniial n momentul venirii
copilului n institutie s i evaluare final, l p r sire cestei, c nd trebuie s i se completeze fis psiho-
pedgogic finl (profil de personlitte, inventr de cunos tinte, interese s i posibilit ti de nv tre)
pentru se recomnd nscriere l s col .
Autoevaluarea este o form de trecere l utonomie (de exemplu reconstituire unei imgini din
buc tele pote fi utoevlut ). Exist ctivit ti pe cre pres colrul nu este cpbil s le utoevlueze f r
exercitiu prelbil. Pentru utoevlure este necesr cunos tere obiectivului s i c ii de relizre. Atunci
c nd pres colrul se utoevluez , rezulttele sunt superiore.
Evaluarea clinic se relizez pentru pres colrii cu probleme n evolutie, de c tre un specilist
(psihitru, psiholog). Prescriptiile pentru ctivitte ulterior dignostic rii, vor tine sem nu numi de
simptome, ci s i de reltiile dintre fctorii psihologici, socili s i eductionli cre influentez
performntele copilului.

2
Rolul educatoarei/institutorului n evaluare
n fiecre secvent eductiv , ntr-o prim fz , eductore prei unele din obiectivele din
progrm , le dptez prticulrit tilor copiilor s i situtiilor de nv tre, le ordonez linir s i ierrhic
pentru le nscrie n logic didctic . Pentru c evlure s fie posibil , eductore v descrie pentru
sine s i pentru copil modlit tile n cre se v mnifest comportmentul scontt prin cre se exprim
fiecre obiectiv, conditiile n cre se s tept c cest s pr s i nivelul de performnt l chizitiilor
(minime, medii, mxime).
n fz ulterior , dup procesul de nv tre, eductore/institutorul v recurge l metode s i
instrumente de culegere de dte, cre conduc l rezultte cntittive. Aceste vor fi prelucrte poi
clittiv, prin rportre l obiective.
Metode de culegere a datelor n vederea evalurii
n functie de specificul v rstei pres colre, metodele de culegere dtelor pentru evlure vor fi:
observti, conversti, studiul produselor ctivit tii, nliz procesului de integrre socil , testul,
nchet. Dintre ceste, un loc prte l ocup observti s i conversti.
Metoda observaiei fcilitez eductorei obtinere unei p rti nsemnte de dte despre pres colr
prin observre comportmentului n conditii obis nuite (uneori s i provocte, n conditii nume
crete pentru se edific supr unor specte mbigue). Nu se v limit l observti spontn , ci
v reliz s i observti sistemtic , stbilindu-s i obiectivele de urm rit, mijloce s i ctivit ti
progrmte, dispun nd de metode de nregistrre, ordonre, prelucrre nrtiv su codifict .
Elementul de comportment supus observ rii v fi circumscris s i descries prin indictori
semnifictivi. Sunt de evitt definitiile vgi s i se v not frecvent, periodicitte su durt
comportmnetului observt, folosind grille, coduri pentru o nregistrre rpid . Pot fi folosite s i
mijloce tehnice de nregistrre mnifest rilor: mgnetofon, prt de fotogrfit, nregistrre
video etc. Rezulttele sunt evlute cu jutorul unor scle ce diferentiz clit ti le
comportmentului observt. Se tine sem s i de fctorii de distorsiune, perturbtori, ce tin de
subiectul nlizt (obosel, dezinteresul), de observtor (subiectivism, tendint de evit
extremele) s i de crcteristicile evlute.
Conversaia curent cu copilul duce dte neorgnizte, nesistemtice. Se recurge tunci l
conversti dirijt su semidirijt , xt pe problemele cre ne interesez , le c rei rezultte sunt poi
prelucrte s i sistemtizte.
Alte metode de culegere dtelor n vedere evlu rii sunt: nchet s i chestionre dultilor,
testele etlonte, probele docimologice, fis ele de munc independent . Aceste mpreun cu cele
mentionte mi sus, fc posibil evlure, eficientiz nd procesul eductiv.
Specificul evalurii n grdinia de copii
Deorece ctivitte din gr dinit re preponderent un crcter formtiv-eductiv, cu finlit ti de
prespectiv , ce nu se pot concretiz pe termen scurt, ci ntr-o viziune de constructie ps cu ps, n
colborre cu lti fctori (fmilie, s col , medi, societte), evlure este frgmentr , incomplet , unele
rezultte p r nd mi t rziu, n s col su l finele ei. Formre unor deprinderi de ctivitte intelectul ,
conducere opertiilor g ndirii de l concret spre bstrct, logic, rtionl s i mnifestre deprinderilor s i
bilit tilor n comportmentul copiilor nu se pot evidenti dec t dup periode mri de timp, n
perspectiv .
Evlure pres colrilor este dificil s i permite dor prognoze pe termen scurt, dr este
importnt s i necesr pentru eductor s i copii pentru cunos tere nivelului tins n dezvoltre
personlit tii, cre este deprte de cristlizre, pentru individulizre s i eficient n ctivitte.
nv tm ntul pres colr re crcter orl, nu exist teme pentru cs , ir evlure se fce orl su
prin fis e de evlure. Pres colrii trebiue evluti unul c te unul, eductorul trebuie s retin ce spus
copilul, nu se pote relu corectre c n lucr rile scrise. Desigur, fis ele de evlure pot fi relute, dr ele
nu contin concepte, reguli, legi, ci dor rodul ctivit tii copililui, l cre el pote junge s i din nt mplre,
f r o ntelegere verificbil mplinirii celor propuse prin obiective.
Totodt evlure se extinde s i l ctivitte de predre s i l m iestri eductorului de reliz
obiectivele propuse, de individuliz nv tre, de fcilit chiziti noilor cunos tinte, dr mi les de
form, de educ t n r genertie n vedere integr rii ntr-o societte dinmic s i
solicitnt .Cretivitte, spontneitte, independent, spiritul critic, modul de utoevlure sunt mi
dificil de supus unei evlu ri obiective. Este mi us or s evlu m fis ele de ctivitte mtemtic dec t
cretiile plstice le copiilor su nivelul utonomiei personle.

Formele i metodele de msurare i apreciere a rezultatelor copiilor


L nceputul fiec rui n s colr, primele dou s pt m ni sunt rezervte culegerii de dte pentru
cunos tere fiec rui copi. Metodele utilizte de eductore sunt:
observre copilului n timpul diferitelor ctivit ti s i momente din progrmul zilnic,
consemnre n protocole individule su fis e psiho-pedgogice
dilogul cu copilul s i cu p rintii, pentru cunos tere dezvolt rii psiho-fizice, nivelului de
cunos tere, deprinderilor pres colrilor
n timpul nului s colr, se relizez n mod implicit o evlure continu nivelului de cunos tinte
s i deprinderi prin oportunit tile oferite de regimul zilnic, fis ele de evlure, observtie zilnic , prin
convorbiri, studiul produselor ctivit tii, test.
Observarea copiilor n timpul regimului zilnic reprezint percepere orgnizt , sistemtic , de
durt conduitei n situtii vrite. Presupune stbilire unui scop, elborre unui pln, precizre
instrumentelor, consemnre dtelor, interpretre cestor din punct de vedere psihopedgogie.
Convorbirea este un dilog ntre eductor s i copil dup un pln de ntreb ri, urm nd consemnre
r spunsurilor s i interpretre lor.
Testul este o prob stndrdizt cre furnizez dte despre crcteristici psihofizice din diverse
plnuri.
Studiul produselor activitii ofer dte nsemnte pentru dezvoltre deprinderilor, intereselor,
ptitudinilor, motivtiilor copiilor. Se studiz desene, obiecte confectionte, colje, picturi, modelje
s ...
L sf rs itul nului s colr s i l finele unui ciclu se impune o evlure tent , detlit copiilor
pentru stbili progrmul urm tor su pentru finliz fis ele psihopedgogice de cces n s col primr .
Pentru cest scop se plnific o period de circ dou s pt m ni de evlure finl .
Fiecre tip de ctivitte s i fiecre ctegorie de ctivit ti comune re forme s i metode specifice.
Se vehiculez o serie de ciete de munc independent s i fis e de evlure conscrte n prctic ,
ce pot fi ns mbog tite s i diversificte. Cele mi multe s-u elbort n sfer ctivit tilor mtemtice su
pentru exercitiile grfice.
n povestiri, repovestiri su convorbiri se pelez l recunos tere unor scene din poves ti,
ordonre lor cronologic , recunos tere unor obiecte, fiinte, lucruri.
L ctivit tile de eductie plstic s i ctivit tile prctice evlure se relizez chir prin nliz
cretiilor; l eductie muzicl su l rt drmtic se pot orgniz serb ri su spectcole pentru p rinti,
ir l ctivit tile de eductie pentru societte se propun ctiuni de cur tenie, ordine, utogospod rire,
ngrijire sptiilor verzi su mpodobire s lii (n cre pot fi evlute contributiile fiec rui copil). De
semene, l eductie fizic se plic probe de motricitte, fort, rezistent, ndem nre specifice v rstei.
Contributi jocurilor s i ctivit tilor lese, optionlelor s i extinderilor se evluez mpreun
cu ce ctivit tilor comune, deorece este dificil s determin m c t din performntele copiilor se
dtorez fiec rei forme de ctivitte. mportnt este c l finele fiec rei ctivit ti, pres colrii s -s i
mbun t tesc rezulttele, s se comporte conform regulilor stbilite de comun cord.
Astfel, prin tote ceste forme de evlure s i metode de preciere rezulttelor, pres colrii devin
treptt cpbili s se utoprecieze, s descopere ce u lucrt bine, corect, ce chizitii noi u, dr s i ce
lipsuri trebuie compenste. De semene p rintii pres colrilor vor pute fl rezulttele evlu rii prin
nt lniri periodice, prin scrisorii temtice, prin intermediul copiilor cre vor duce cs desene, fis e,

4
felicit ri, tblouri confectionte de ei, sporind stfel preocupre cestor pentru muc eductiv s i
continutul informtionl vehicult de eductori s i tr g nd sprijinul lor c prteneri n eductie.
As dr, prin evlure, eductore si ndeplines te misiune nobil de preg ti copilul pentru o
integrre f r disfunctii n s col , de urm ri ce se nt mpl cu el s i dup terminre gr dinitei, furniz nd
nv ttorilor dtele necesre continu rii ctiunii instructiv-eductive pe diferite trepte. Urm nd ps ii unei
evlu ri eficiente s i respect nd cerintele cestei, constituie o modlitte de moderniz procesul de
nv tm nt, precum s i de spori rolul eductiei n formre personlit tii .
Bibliografie: Voiculescu, E., (2001), Pedagogie precolar, Editur Armis Cartea educatoarei, (2000), Ghid
prctic-lpictiv, T rgu Mures onescu, M., (2003), Instrucie i educaie, Editur
Grmond, Cluj-Npoc Bocos , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalurii, Editur
Cs C rtii de
S tiint, Cluj-Npoc
Cucos , C., (2006), Pedagogie, Editur Polirom