Sunteți pe pagina 1din 5
IGG werse9 fe lo. 2a Lo DECLARATIE DE AVERE Subsemnata LUCAN MARIA, avind functia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI CLUJ, CNP , domiciliul cunoseand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rspundere c& impreuna cu fami 31) Prin familie se infelege sotul/sotia si copii aflai in intretinerea acestora. 1. Bunuri imobile @ -Terenuri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. + Categorile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lueiu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. *9) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sofia, eopilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA @ Se vor dectara inctusi cele aflate in alte yr. apr Construct Bucuresti 1 1996 | 100mp | - | Cumparare |[ucan Mina + Categorile indicate Sunt: (1) apartament; (2) east de Tocuit; (3) east de vacant; (AY spatii comerciale/de productie. 2) La “Titular” se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copitul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor. Il. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii gricole, salupe, iahturi si alte mi juterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si cultural national sau universal, a ciror valoare 2, Bunuri sub forma de metale pretioase, numismatied, obiecte care fac parte din patrimor ‘nsumata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afl sau nu pe teritoriul Romaniei ele, lanjuri din aur | : e@ palben si sib) 1973-2008 6000E Tablouri si icoane( pictori contemporani) 1973-2008 6000 IIL, Bunuri mobile, a ciror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, e inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din str&inatate Raiffessen Bank 1 Lei 2008 : 84.762 Raiffessen Bank 2 Euro 2008 922.250 Banca Italo Romena 1 Euro 2009 19.048 Citi Bank. 1 Lei 2010 162.000 *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar saw echivalente: (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu ‘acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2 2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daci valoarea de piafd insumati a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strdinatate de titluri/ Emitent titlu/societatea in care ‘SC Lukmed SRL_ 2 8/40% *Categoriile indicate sunt: (1) hértii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societai comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. e 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in straindtate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daci valoarea insumata a tuturor acestora depiiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. Creditor | Contraetat in anul Valoare VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de pia(a, din partea unor persoane, organizafii, societi{ti comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele deciit cele ale angajatorului, a ciror valoare individuals depaseste 500 de euro* " ‘Sursa venitului: ‘Serviciul prestat/Obiectul ‘Venitul anual Claes ronliant vonitul numele, adresa generator de venit ‘incasat 1.1. Titular 1.2. Sof/sotie 13. Copii *Se excepteaza de la declarare cadourile si tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 1 -tea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modificarile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. a an Director 69.734 ‘Camera de Conturi a Judefului Chuyj_ 1.1. Titular 1.2. Sot UM.F.Cluj Profesor 69.433 ICUTR Sef sectie 31.213 1.3. Copii 2. Venituri din activitegi independente 2.1. Titular e 2.2. Sot P.F.I. Medic Prestatii medicale 3.999.303 3. Venituri din cedarea folosingei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Soysotie 4. Venituri din investitii 4.1, Titular 4.2. Soy/sotie (5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sovsotie (6. Venituri din activitapi agricole 6.1. Titular 6.2. So¥/sote Cine a realizat venitul ee eral 7. Venituri din premii si din jocuri de noroe 7.1. Titular 7.2. Sovsotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Soysotie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau @ caracterat incomplet al datetor mentionate. Data completarii Se “a 05.10.2010