Sunteți pe pagina 1din 2

Geranium is a triple Michelin starred restaurant based in Copenhagen.

The restaurant is situated on


the 8th floor in Fælledparken (Common Gardens) in the center of the city, allowing its visitors to
enjoy beautiful views. Their mission it “to create meals that involve all our senses – restores,
challenges and enriches.”

Geranium este un restaurant cu stea Michelin triplu cu sediul la Copenhaga.Restaurantul este situat la etajul 8 în
Fælledparken (Gardens comune), în centrul orașului, permițând vizitatorilor săi să se bucure de vederi
frumoase. Misiunea lor l „pentru a crea mese care implică toate simțurile noastre -. restaurează provocari si
imbogateste“

The Nordic inspiration is in focus on the plate as well as in the interior design. Rasmus Kofoed is
the chef and c0-founder of Geranium.signature dishes are refined compositions of herbs, flowers,
mushrooms and berries. He was crowned the world’s best chef in 2011. At Geranium, one can
expect a feast of exceptionally high quality, for about $500 with wine pairing. A once in a
lifetime experience!
Inspirația nordic este focalizat pe placa, cât și în design-ul interior. Rasmus Kofoed este bucătarul-șef și c0-fondator
al Geranium.signature feluri de mâncare sunt compoziții rafinate de ierburi, flori, ciuperci și fructe de pădure. El a fost
încoronat cel mai bun bucatar din lume în 2011. La Geranium, se poate aștepta la o sărbătoare de excepțional de
înaltă calitate, pentru aproximativ 500 $ cu vin de împerechere. O dată într-o experiență de viață!

About us

Total Management is a leading global event, travel and lifestyle group with offices in London
and New York.
Despre noi Total Management este un grup lider de eveniment la nivel mondial, de călătorie și stilul de viață, cu
birouri în Londra și New York.

With over a decade in the industry, Total Management is widely recognised as a leading provider
of entertainment, travel and lifestyle solutions, globally. Made up of four divisions run by teams
of knowledgeable experts in; Entertainment and Hospitality, Travel, Event Management and
Lifestyle Management, the divisions work in synergy to provide a full scope of services for
brands, corporates and individuals, internationally.
Cu peste un deceniu în industrie, Management Total este larg recunoscut ca un important furnizor de soluții de
divertisment, de călătorie și stil de viață, la nivel global. Compusă din patru divizii conduse de echipe de experți în
cunoștință de cauză; Divertisment Ospitalitate, Travel, Event Management și Management Stil de viață, diviziile
lucrează în sinergie pentru a oferi un domeniu complet de servicii pentru companii, corporatii si persoane fizice, la
nivel internațional.

We consult to provide logistical and creative solutions as well as access to the ordinarily
inaccessible via our unparalleled global network. Not only do we offer our clients innovative
approaches to their entertainment and travel needs but we can also afford savings in both time
and finance.
Ne consultam pentru a oferi soluții logistice și creative precum și accesul la obișnuit inaccesibile prin intermediul
rețelei noastre globale de neegalat. Nu numai că oferim clienților noștri abordări inovatoare pentru nevoile lor de
divertisment și de călătorie, dar ne putem permite, de asemenea, economii în timp și finanțe.

Entertainment & Experiences

Our industry connections and global network in sport, music, film, art and fashion provide our
clients with unparalleled experiences and event access.
Divertisment & Experiențe conexiunile noastre din industrie și rețea globală în sport, muzica, film, artă și modă oferim
clienților noștri de neegalat experiențe și acces la eveniment.

Entertainment and Experiences by Total Management provide a unique and creative approach to
both personal and corporate solutions. Our highly knowledgeable team open up the realms of
possibilities utilising our industry connections and our global network in sport, music, film, art,
culture, fashion and travel.
Divertisment Experiențe de Management Total oferă o abordare unică și creativă atât soluții personale și
corporative. Echipa noastră vaste cunoștințe deschide tărâmurile posibilităților, utilizând conexiunile noastre din
industrie și rețeaua noastră globală în sport, muzica, film, arta, cultura, moda și de călătorie.

Our multi-faceted team work with an array of clients around the globe to oversee everything
from event concept to execution, offering innovation and creativity through to the intricate
logistical details. From beautiful dinner concepts to multi-performance high-tech productions,
we cover an expanse of services to meet a huge array of event requirements and needs.

Munca noastra echipa multi-fațete, cu o serie de clienți din întreaga lume pentru a supraveghea totul, de la conceptul
de eveniment de execuție, oferind inovație și creativitate prin a detaliilor logistice complicate. De la concepte cina
frumoase la producții high-tech multi-performanță, vom acoperi o întindere de servicii pentru a satisface o gamă
foarte mare de cerințe de evenimente și nevoi.

WHAT PEOPLE ARE SAYING ABOUT OUR SERVICE(


Ce spun oamenii despre serviciul nostru

TM were instrumental in the success of our departmental offsite. From ideation to event
production, they were energetic, creative, reliable, and execution oriented. They were 100%
devoted to ensuring this event exceeding the expectations of our attendees, and their hard work
backs up the company’s.
TM au un rol esențial în succesul offsite noastre departamentale. De la ideație la producția de eveniment, au fost
energic, creativ, de încredere, și orientată spre execuție. Ei au fost de 100% dedicat asigurării acestui eveniment
depășind așteptările participanților noștri, iar munca lor susține companiei.

Total Management offer the ultimate tailor made travel service, leaving our expert team to
navigate our extensive network and provide options that best suit each client’s requirements and
preferences, whilst offering a plethora of unique ideas, exclusive benefits, and competitive rates.
Managementul total oferă personalizate serviciu de călătorie final, lăsând echipa noastră de experți pentru a naviga
rețeaua noastră extinsă și oferă opțiuni care potrivesc cel mai bine cerințele și preferințele fiecărui client, oferind în
același timp o mulțime de idei unice, beneficii exclusive, și tarife competitive.

Our proactive and expert approach to lifestyle management services offer personalised and
invaluable support to both individual and corporate clients via our membership programmes.
Abordarea noastră proactivă și expert pentru serviciile de gestionare a stilului de viață oferă sprijin personalizat și de
neprețuit atât clienților persoane fizice și juridice, prin intermediul programelor noastre de aderare.