Sunteți pe pagina 1din 1

Lista documentelor necesare intocmirii dosarului de credit

Persoane Fizice

 Formular standard cerere de credit/cont in original


 Oferta de credit semnata si stampilata de client si de dealer - original
 Copie act de identitate (BI/CI) pentru solicitant, semnata si stampilata de dealer pentru
conformitate*
 Adeverinta privind veniturile realizate în anul precedent
 Adeverinta de salariu tip, cu specificarea functiei, vechimii si a venitului net lunar - formular
tipizat Porsche Bank* - original
 Extras din registrul de evidenta al salariatilor - print screen din aplicatia Revisal, furnizat de
actualul angajator, cu mentiunea "conform cu originalul", semnatura si stampila angajator, cu
inregistrarea contractului solicitantului, din care sa reiasa datele contractului de angajare si
datele angajatorului*
 Copia contractului de munca, precum si toate actele aditionale (daca este cazul)*
 Copie factura utilitati (pentru adresa de domiciliu trecuta in B.I/C.I)
 Copie dupa actul de spatiu - doar in cazul persoanelor care lucreaza in strainatate
 Ultimele doua taloane de pensie (pentru pensionari) - copie
 Decizia de pensionare (pentru pensionari)- copie
 Orice alte acte care sa dovedeasca existenta unor venituri suplimentare (ex. declaratia pe venit
global, fluturasi salariu, contracte de inchiriere, contracte drepturi de autor, renta viagera,
dividende)*

*Aceleasi acte sunt necesare si pentru sot/sotie si/sau coplatitor (dupa caz).

S-ar putea să vă placă și