Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 1

FIȘA DE ÎNSCRIERE
„Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!”
Ediția a-II-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ADRESA:
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR/CADRE DIDACTICE ÎNDRUMĂTOARE:
1.
2.
Tabel nominal cuprinzând participanții la concurs
Denumirea grupului:……………………………….
Titlul obiceiului /montajului ales:………………………………………….
Nr.crt. Numele și prenumele elevului Clasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anexa 2

Concursul de desene, colaje: „Avem o tradiţie care nu trebuie uitată!”


Ediţia a-II-a, 13 mai 2018

Titlul lucrării: ............................................................................................................................

Numele şi prenumele elevului: ...............................................................................................


Clasa:……………………………………….
Unitatea şcolară: ......................................................................................................................
Coordonator: ............................................................................................................................

2
Anexa 3
FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC

NUME……………………………………………………………………………...

PRENUME cadru didactic ……………………………........................................

Profesia: ……………………………………………………………………………

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………...................

Adresa de corespondenţă: ………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Participare directă:

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI

Nr. Numele și clasa secțiunea Titlul lucrării


crt. prenumele elevului
1

Participare directă: □ DA □ NU

3
Şcoala Gimnazială nr.1 Valcău de Jos Școala ..................................................
Nr._____ din ___ Nr. _____ din ___

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

1. Părţile contractante:
A) Şcoala Gimnazială nr 1 Valcău de Jos cu sediul în localitatea Valcău de Jos, strada Principală, nr
100, reprezentat de domnul director prof.Gui Mircea și
B) ..................................................................................cu sediul în..........................................,
str................................................... reprezentat de director ............................................................. și
profesor coordonator........................................................
Convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor
de colaborare în domeniul educaţiei.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Concursului Judeţean“Avem o tradiţie
care nu trebuie uitată!”

3. Obligaţiile părţilor:
A)Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile, instituţiile partenere despre proiectul educaţional;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului;
- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Participarea prin angajaţii comunitari, la activităţile iniţiate de şcoală pentru sprijinirea elevilor şi a
cadrelor didactice îndrumătoare;
- Sprijinirea unităţii şcolare în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acţiunilor.

4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 2017-2018.
Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act adiţional datat
şi semnat de ambele parţi.
Coordonatori/iniţiatori de proiect: prof. Sârca Marinela, prof.Dura Corina, prof.Mirela Moisi,
prof.Ola Liliana.
Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în
vigoare de la data semnării.

Aplicant, Partener,
Şcoala Gimnazială nr 1 Valcău de Jos Instituția/Școala ..........................................
Director, Prof.Gui Mircea Director, ...................................