Sunteți pe pagina 1din 18

IASICONS.A.

IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08


P ROCEDURA TEHNICA REALIZAREA PE TIMP FRIG UR OS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag I din 17

1. SCOP
Procedura are ca scop stabilirea normelor de executie $i fazelor tehnologice necesare
executiei structurilor de beton pe timp friguros (conform Normativului C16-84 perioada 15
noiembrie 15 noiembrie-15martie este considerata ,,perioada conventionala de timp
friguros", caracterizata prin temperaturi sub +5 grade Celsius)
2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile din prezenta procedura se aplica pentru realizarea lucrarilor de
constructii la obiective executate in cadrul SC IASICON SA
3. DEFINITll ~I PRESCURTARI
P.V. - proces verbal,
P.V.L.A. - proces verbal de lucrari ascunse,
D.S. - dispozitie de santier
N.T.S. - norme de tehnica securitatii muncii,
P.U.C.M. - pamanturi cu urnflar: §i contracts mari,
P.S.U. - parnanturi sensibile la umezire.
4 . DOCUMENTE DE REFERINT A

-- - Normativ C 16 : 1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a - -- lucrarilor de


constructii si a instalatiilor aferente,
- Standardul SR EN ISO 9001 : 2001
- Legea nr. 10 : 1995 privind calitatea In constructii,
- Normativ P 10 : 1985,
- NE 012-2 2010.Normativ Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton
armat si beton precomprimat
- Normativ C 56 : 1985 - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii $i instalatii
aferente,
- STAS 6054: 1977 - Terenul de fundatie. Adancimea de lnghet,
- Proiect de executie, caiete de sarcini.
5. CONDITll PREALABILE
- Asigurarea cu personal calificat $i instruit.
Existents personalului de deservire a instalatiilor calificat, instruit si verificat In conformitate
cu normele tehnice In vigoare.
- Organizarea compartimentelor functionals pentru asigurarea calitatii:
- Asigurarea cu resursele necesare pentru activitatile de management In A.O.;
- Elaborarea programului calitati: pentru specificul lucrarilor - In care se precizeaza toate
tipurile de verificari necesare In vederea certificarii calitati!
-Programul de control al calitat] In faze determinante de executie - prezentat de proiectant;
- Receptia la terminarea lucrarilor pe obiecte.
- Stabilirea responsabilitatilor $i autoritatii In coordonarea executiei lucrarilor: cu
nominalizarea sefului de santier, a responsabilului tehnic cu executia, a sefului punctului de
lucru si sefii formatiilor de lucru.
MASURI PREVENTIVE
~ lnstruirea personalului de executie pe linie N.T.S. si P.S.I.
~ Existents §i folosirea echipamentului specific de protectie a muncii.
6. RESPONSABILITATI
Seful de lucrare raspunde de aplicarea lntocrnai a documentatiei de executie, a
prezentei proceduri, cat $i a inreqistrarilor de calitate.
Responsabilul C.Q. veritica respectarea prescriptiilor din procedure §i lntocmirea
corecta a lnreqistrarilor de calitate.
Responsabilul tehnic cu executia, atestat, raspunde de verificarea documentatiei de
executie, a docurnentatiei tehnologice, urrnareste modul de aplicare a acestora si activitatea
responsabililor CQ de lucrare.
Responsabilul cu mecanizarea raspunde de asigurarea utilajelor necesare §i buna lor
functionare precum ~i a alimentarii cu energie electrica, apa !?i aer comprimat.
7. ACTIUNI IMPLICATE
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNJCAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 2 din 17

> Lucrari preqatitoare,


> Asigurarea materialelor termoizolante,
~ Asigurarea surselor de caldura,
~ Asigurarea personalului pentru schimburile de noapte,
~ Monitorizarea temperaturilor exterioare si a betonului
~ Realizarea gradului de maturarizare a betonului
~ intocmirea lnreqistrarilor de calitate.
8. PROCEDURA
LUCRARI PREGATITOARE
- asigurarea posibtutatuor de indepartare rapida a apelor de suprafata §i a celor
provenite din precipitatii (ploaie, ninsoare), sau dezghet, de pe langa constructii, drumuri §i
ln general de pe Tntregul teritoriu al santierului.
- asigurarea din timp a panourilor contra lnzapezirii (para-zapezi), inclusiv asigurarea
utilajelor si dispozitivelor de curatire a zapezf (pluguri de zapada, buldozere, lopeti) $i de
spargere a ghetii (tirnacoape, topoare, baroase, spituri etc.). Pentru perioadele cu ninsori
abundente se va reorganiza activitatea utilajelor folosite la desapezire astfel ca sa SF'
asigure functionarea lor si In timpul noptii. La santierele instalate pe terenuri cu denivelar ~
pronuntate se va prevedea prin proiectul anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friquros
evacuarea zapezii si ghetii din zonele ridicate ale terenului inclusiv de pe suprafetele dintre
cladiri;
- asigurarea curateniei generale a santierului §i indepartarea. tuturor resturilor de
materiale neutilizabile, a molozului, a pamintului In exces provenit din sapaturi etc. ;
- strTngerea tn figuri regulate a pietrisului si nisipului existent pe santier: se vor
prefera figurile de volum mare, care chiar pe geruri puternice, contin ln interiorul lor un
procent ridicat de materiale neinqhetate:
- umplerea cu parnint a golurilor fundatiilor terminate $i prevederea de pante
superficiale la aceste umpluturi, pentru a qrabi indepartarea apelor de suprafata de langa
fundaui, inclusiv asigurarea scurgerii lor la santurile colectoare cele mai apropiate;
- verificarea existentei pe santier a reperilor de trasare $i a celor de nivelment,
replantarea reperilor dislocaf si a celor ce lipsesc, precum §i lnlocuirea tarusilor §i
Tmprejmuirilor de trasare, insuficient Tngropate, cu altele corespunzatoare;
- corectarea profilului santurilor ;ii sapaturilor ce nu vor putea fi umplute lnaintea
periodei de timp friguros, prin reducerea Inclinarti taluzurilor daca pamintul este sensibil la ,
lnghet-dezghet;
- astuparea sau acoperirea golurilor existente In elementele de beton, turnate sau
depozitate In pozitie orizontala, pentru a se Tmpiedica colectarea apei sau zapezii, care prin
lnqhetare poate provoca, degradarea elementelor.
Pentru a se preveni dificultatile produse de perioadele de dezqhe] ce pot interveni de
mai multe ori In cursul unui sezon friguros, conducerile punctelor de lucru vor stabili
masurile care sa asigure continuarea nestingherita a activitatii §i pe timp de cezqhet In
acest sens se vor efectua:
- aprovizionarea din tirnp a cantitatilor necesare de materiale antiderapante
(rumequs, nisip, zgura etc.};
- asigurarea materialelor de lntretinere a drumurilor (bolovani, piatra bruta, pietris,
piatra sparta, placi de beton etc.} si executarea.iucrariior necesare pentru mentinerea
drumurilor in buna stare de circulatie:
- verificarea zilnica a stabilitatii tuturor stivelor de materiale $i piese - mai ales a celor
ce transmit presiuni mari terenului pe care stnt depozitate - §i consolidarea acestora si a
stivelor In caz de nevoie;
- curatirea de noroi a gropilor de fundatii §i asigurarea taluzelor acestora irnpotriva
prabusuii:
- colectarea apei provenita din topirea zapezii ~i evacuarea acesteia In afara zonelor
respective; oriunde este necesar §i posibil se vor introduce conducte de evacuare, care vor
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
Cod: PT-TF08 ·J
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 3 din 17

fi prevazute cu pante mai mari pentru a accelera scurgerea apei; de asemenea se va


prevedea curatirea gurilor de intrare tn conducte;
- verificarea si curatirea perrnanenta a conductelor de apa si de canalizare, precum :;;i
a lnstalatiilor sanitare de santier pentru a se preveni plesnirea lor datorita inqhetarii apei si
noroiului din interior;
- asigurarea din timp a stabilitatf $i inteqritatii elementelor do constructie,
materialelor, utilajelor etc., situate in zone arnenintate de inundatii, spre a nu fi degradate
sau deplasate de catre sloiuri sau de catre apele mari;
- verificarea silozurilor $i buncarelor pentru lianti $i aditivi In ceea ce priveste
etanseitatea $i stabilitatea lor:
- verificarea tuturor tablourilor, intrerupatoarelor si dispozitivelor electrice de pornire
de catre electricienii santierului $i luarea masurilor cuvenite de izolare pentru evitarea
scurtcircuitelor $i tensiunilor de atingere, datorita urniditati. crescute; ln perioadele de
dezghet
- controlarea rninutioasa si perrnanenta a cailor de rulare la instalatiile de ridicat - mai
ales a macaralelor turn; la aparitia unor fenomene de tasare, macaralele vor fi oprite imediat
iar caile de rulare vor fi reglate corespunzator: ln acest sens, caile de rulare instalate pe
longrine de beton si pat de pietris vor fi verificate daca nu s-a produs noroi iar indepartarea
zapezii se va face si preventiv In perioadele cu temperaturi mai scazute, prin rnaturarea
zapezf pe o latirne de eel putin 2 m de la fiecare sina: prevederea de mai sus este valabila
nu numai pentru. caile de rulare a macaralelor, ci $i pentru liniile ferate de transport din
incinta santierului.
Pentru asigurarea capacitatii depline de frlnare a macaralelor la temperaturi In jur
sau sub 0°C, trebuie sa se dispuna, de-a lungul traseului caii de rulare, mici depozite de
nisip care va fi lmprastiat pe sine.
- verificarea stabilitatii esalodajelor, schelelor, rampelor de lemn sau metalice asezate
pe talpi etc., luTndu-se rnasurile necesare de indepartare a deficientelor imediat dupa
constatarea acestora; verificarea irnblnarilor $i a punctelor de solidarizare se va face In mod
special In timpul pauzelor mai lungi In activitate; la esafodaiele alcatuite din tevi metalice, se
vor verifica suprafetele de rezemare ale stilpilor $i soliditatea legaturilor §i cuplajelor.
EXECUTAREA SAPATURILOR PE TIMP FRIGUROS:
Executarea sapaturilor va incepe imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea
stratului superficial,astfel ca sa se evite o noua inghetare a suprafetei,inainte de sapare si in
special inainte de turnarea unor fundatii.
La sapaturile cu epuismente apa pompata va fi indepartata imediat,pentru a nu se
forma gheata in jurul punctului de lucru.
Utilajele pentru executarea sapaturilor pe timp friguros:excavatoare,buldozere
etc.,vor trebui examinate cu atentie la terminarea sau intreruperea lucrului curatindu-se de
resturi de pamant intregul sistem de transmisie si deplasare.
TRANSPORTUL PAMANTULUI PE TIMP FRIGUROS:
Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de a
incepe sa inghete.ln acest sens se var respecta la organizarea lucrarilor duratele disponibile
. t a ble:
prevazu t e in
Temperatura aerului Timp de incepere a inghetarii
pamantului(minute}
-5 90
-10 60
-15 50

Transportul pamantului trebuie facut pe distante cat mai scurte,cu evitarea toatala a
stationarii pe traseu a mijloacelor respective de transport.La transportul pamantului pe timp
friguros,vehiculele se vor curata bine de pamant dupa fiecare descarcare.Caile pe care se
deplaseaza vehiculele de transport vor fi amenajate si intretinute in mod special pentru
lucrul pe timp friguros.
IASICON S.A. IASI I
COMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALlZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 4 din 17

Caile rutiere var fi amenajate in masura posibilitatilor pe traseele si la cotele


drumurilor interioare definitive.cu precizarea ca acestea trebuie sa aiba o capacitate
portanta corespunzatoare traficului cu autocamioane folosite la transportul pamanatului.
In functie de sensibilitatea la inghet a terenului se var realiza pentru drumuri fundatii
stabile,folosind blocaje de piatra,placi beton etc ..
Canalizarea se va mentine in stare de functionare,iar in lipsa acesteia se va asigura
scurgerea apelor prin santuri de suprafata.Suprafata carosabila va fi curatata de zapada si
presarata cu material antiderapante.
EXECUTAREA UMPLUTURll PE TIMP FRIGUROS:
Umpluturile se pot executa si compacta ape timp friguros prin mijloace
mecanice sau manuale,in functie de specificul si volumul lucrarilor prevazute in proiect
pentru perioada respectiva,daca se respecta urmatoarele conditii:

Procesul tehnologic si conditii de realizare Reqim termic


Temperatur Durata
a -
a. Saparea,transportul,asternerea in umplutura si +1 Durata
compactarea pamantului neanghetat toatala de
executie
b. Saparea pamantului pentru asezarea in +1 Durata de
umplutura,din zone din care terenul nu este sapare
inghetat
c. Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau +1 In momentul
pe stratul inferior neanghetat asternerii
patului

La executarea umpluturilor de pamant pe timp friguros in spatii inguste se var lua si


urmatoarele masuri organizatorice:
a)la atingerea temperaturilor critice mentionate in tabelul de mai sus executarea
umpluturilor se opreste luandu-se masuri de protejare atat a suprafetelor decapate cat si a
celor realizate prin umplutura.
b )toata activitatea de executare si de compactare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate
pe portiuni mici de teren si sa se desfasoare pe baza unei organizari cat mai judicioase
,care sa fie respectata cu rigurozitate,aceasta activitate trebuie sa se efectueze pe cat
· posibil fara intrerupere ,astfel ca la sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare stabilita sa fie
complet terminate,se pot face unele intreruperi locale de pe o zi pe alta numai in cazurile
cand exista certitudinea absoluta ca peste noapte nu var intervene nici precipitatii nici
scaderi periculoase de temperature.
c)in asternerea si compactarea pamantului se vor evita pe cat posibil pauzele in
executie,asternerea pamantului se va face in straturi subtiri (max.20 cm)si va alterna cu
compactarea lor.
d)indiferent de temperatura aerului,lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de
ploaie sau ninsoare,spre a nu se permite acumularea unui exces de apa in corpul
umpluturilor.
e)umpluturile executate pe timp friguros trebuie aparate prin santuri si diguri impotriva
spalarii ce ar putea fi provocata de precipitatii,de asemenea la terminarea dezghetului
aceste umpluturi var fi controlate cu atentie si se vor lua imediat masuri de remediere a
defectelor ce eventual s-au produs.
Comapactarea pamanturilor asternute in umpluturi pe timp friguros se va realiza cu
mijloace normale de compactare,cu conditia ca operatia sa nu se execute pe timp de
precipitatii care modifica mult umiditatea pamanturilor fata de cea optima necesara
compactarii.
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08 ~
P ROCEDURA TEHNICi REALIZAREA PE TIMP FRIG UR OS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 5 din 17
LUCRARI DE FINISAJ
Lucrarile exterioare de finisaj lndicatii generate
Luenirile exterioare de tinisaj, bazate pe procese umede de executie, cum sint: tencuielile,
zugravelile, vopsitoriile, placajele etc., nu se executa de regula pe limp friguros fiind
periclitate de inghet. Data se impure totusi executia acestora in zilele friguoase se vor lua
masuri corespunzatoare de iuchidere si incalzire a spatiului de lucru, pentru a se crea coditi
de executie ca si pentru lucrarile interioare .
Lucrarile interioare de tinisaj, bazate pe prcces, umende, pot ti lexecutate si pe timp
friguros daea procesul tehnologic se, desfasoara in incaperi inchise in cares-au creat
urmatoarele conditii
Regim termic critic
Procesul tehnologic si conditii de executie Temperatura Durata

a Depozitarea materialelor in spatii de lucru + 50 1 zi


sau in spatii vecine
b Mixturile ce urmeaza a ti asternute +50 Durata de
executie
c Executarea tencuielilor si a celorlalte lucrari +8° .... + 10° Durata de
de tinisaj executie
d Maturizarea straturilor realizate prin +8 ° . .. + 10° 1 zi
asternere sau aplicarea mixturilor cu
exceptia tencuielilor

-..,
Rcgim termic crl~ie
Pr~ul ,i.
i Dura.tu.
lehno\ogic }
condi~HJc (.]c CXl."CUtiO Tca1p • °C dle
..
-
a, Sudarcn <: lcctr lc!i. ~ap i.. Num:li ja i'Dcl'L- .
~I' pr-in topit·e · intor- pc:J"l Jn~ise, cu o• Du.r2b.
mooiru-:l. ·! t.cmpeuu.llra.. me- execuHlrii

-
b. Sll<lnl'OU. mo.,uuu.1:\. ~:u a-re .f n ner tlbcr
<liulnl
la
p~t~ ~.
l?reLncrLl-
sudurii
I
Durn.tn.
.

electric pdn me.todelcs .; tcmpru-a.turi nlc dre nur- ~ecud.rH


dC:S ImlAdi.rc prin ,.anpro.- m~iulu~ pesto maJA. sudurii
p~ncru''.·cu ••ccJlseN, 1n - :>"'C pentru on
,,c·oehi\i~", in ·t.>n..ic do J? . ~i p(;st e O"'C
ZJlUr~. cu SAU mrA ,.cu-
J1..'\tud loncitudina.le ...
iti rn m~m.~oi~~i) cupru
pontru
PC
90
60 ·fi
.l>C $2 ;
PC t
f1..°'CUl~t"1.Wil .
lo BpAtii p'.roteja.te I? .retncn.1- Dura.ta
la. tiempet"atu:i"i - ~h-ei ]a. n- excmztArii
aJ.o medi.ului sub 1nitn. au- sudurii
. -!>"C pentru
37 ~i -s.ub
OB
O!"C
r-= fo:a:d~.
300°C
.
r pcntnl PC ~:
PC 60 ~i r-c

I
9(l
-

I
c. t>rot~jare:t. sudurii cu rna- La. tc::mpemturi ale · - Dura ta
toria.l& termoizols.n: te
·uS<;Atoeta.np.tu contra
m<>dtulu.l
micl do ;+mai
~·c. . riictrli

. . um~:zcUi. pcntru a.sigu·


rArCA u ncl rAciri }en ee,

9.2. FASONAREA ARMATURILOR


lmbinarea prin sudura a confoctiilor metalice ~i a barelor de otet beton
COMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER
IASICON S.A. IASI I Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 6 din 17

La executia sudurilor se vor avea In vedere prevederile din STAS 767/0-88 $i din
.lnstructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton" C 28-83.
In zilele friguroase sudurile pot fi executate In aer liber plna la temperaturile
prevazute In proiecte, cu respectarea urrnatoarelor conditii generale:
a) Situatiile In care se executa suduri pe timp friguros vor fi evidentiate In proiectul de
executie §i In proiectul anual de organizare a lucrarilor pe tirnp friguros prin elaborarea de
fise tehnologice specifice acestor situatii
b) Se va acorda o deeosebita atentie curatarii de rugina si uscarii portiunilor destinate
sudurii. Se vor folosi electrozi bazici, uscati in prealabil, sudurile fiind executate fara
intrerupere.
c) Utilajele de sudura vor fi protejate contra intemperiilor prin adapostirea lor in baraci
corespunzatoare;
d) Cablurile mobile ce servesc la alimentarea cu curent electric a locurilor de sudura
vor fi pozate pe suporti (capre) de lemn, nu se admite Tngroparea cablurilor Tn zapada sau
asezarea lor direct pe parnintul lnqhetat.
Urmatoarele conditii trebuie respectate:
Arrnaturile nu se fasoneaza la temperaturi sub - 10° C, iar otelut PC cu diametrul ma.
mare de 25 mm se fasoneaza numai la cald.
MONTAREA ARMATURILOR
Barele acoperite cu gheata vor fi curatate lnainte de taiere §i fasonare prin ciocanire,
prin zgTriere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald, pentru topirea ghetii si uscarea apei
rezultate. Nu se recornanda topirea ghetii cu apa calda declt daca exista certitudinea ca
aceasta nu va inqheta din nou pina la turnarea betonului. Este interzisa dezqhetarea cu
ajutorul flacarii.
Montarea lncepe numai dupa receptia calitativa a cofrajelor executate, conform
procedurii tehnice $i acceptarea de catre proiectant a fisei tehnice de betonare In cazul
structurilor cu vol um de peste 100 me §i atunci cand este inevitabila prevederea rosturilor
de betonare.
COFRAREA
Tipurile de cofraje folosite si procedeele de protejare ale acestora cu materiale
termoizolante trebuie explicitate Tn fisele tehnologice de executare a lucrarilor de beton pe
timp friguros, corelat cu masurile ce deterrnina regimurile proiectate.
La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si qheata prin mijloace
mecanice si, Tn final, daca este posibil, prin intermediul unui jet de aer cald.
Cofrajul trebuie sa alba rosturile dintre panouri etanse iar tata lor interioara sa fie
unsa cu substante care usureaza decofrarea (rezistente la inghet) aplicate numai dupa
curatarea §i uscarea suprafetei
Se va acorda o deosebita atentie rezernarii elementelor de sustinere a cofrajelor
luindu-se rnasuri corespunzatoare In functie de comportarea la Inqhe] a terenului si anume:
- pentru parnlnturiie stabile la lnqhe] rezemarea se va face pe talpi asezate pe
terenul nivelat §i curatat In prealabil de zapada, de qheata §i de stratul vegetal;
- pentru parninturile nestabile la inqhe], precum §i Tn cazul, umpluturilor, popii se vor
aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare Tngropate sub adTncimea de Tnghej, pe
fundatii existente sau pe pilot!
Cofrajele, indiferent de tipul lor, trebuie sa indeplineasca urrnatoarele conditii:
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor ;;i gradului de finisare al elementului de
executat, respectiv a blocurilor de fundare si al cuzinetilor, In conformitate cu
prevederile proiectului;
- sa fie etanse pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment;
- sa alba caracteristicile de stabilitate si rezistenta prescrise In cartea lor tehnica:
- sa asigure ordinea de rnontare $i demontare prestabilita, fara a degrada elementele
de beton la decofrare sau sustinerile utilizate;
- sa permita la decofrare o preluare treptata a lncarcarli de catre elementele ce se
decofreaza;
IASICON S.A. IASI / COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 7 din 17

-materialele din care sunt confectionate cofrajele trebuie sa corespunda cu


specificatiile din caietele de sarcini.
P~ntru a reduce sau elimina aderenta dintre beton ~i fetele cofrajului acestea se ung
cu emulsii de decofrare fnaintea fiecarui ciclu de folosire.
Aqentii de decofrare trebuie sa Indeplineasca urrnatoarele cerinte:
sa nu pateze betonul;
sa nu afecteze din punct de vedere chimic betonul;
sa nu corodeze cofrajul;
sa se aplice user:
sa-$i pastreze proprietatile neschimbate functie de conditiile climatice de
executie a lucrarilor.

Depozitarea, transportul si manipularea cofrajelor se va face astfel sa se evite


deformarea sau degradarea acestora prin lovire, rnurdarire, etc.

Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe parnant sau depozitarea altor materiale
pe stivele de panouri de cofraje.

Seful punctului de lucru rntocmeste fisa tehnoloqica In care se specifics:


- fazele de montaj ale cofrajului;
- pozitia eventualelor ferestre de curatire sau betonare;
- programul de control pe faze de executie:
- resursele necesare (echipamentele de cofrare si sustineri, utilaje, scule,
forta de munca):
- organizarea rationala a frontului de lucru.
BETONAREA
Calitatea lucrarilor de beton executate pe timp friguros poate fi asiqurata daca sint
lndeplinite urrnatoarele conditii
a) betonul este preparat cu agregate dezqhejate, avind temperatura minima de +5°C;
Nivelul critic de intarire rezulta din tabelul urmator:

Raportul A I C 0,40 0,50 0,60 0,70

Nivelul critic de tntarire ( % ) 18 25 31 36

Temperatura de lnghet a betonului este considerata valoarea de 0°C, cu exceptia


cazurilor In care se folosesc aditivi care coboara aceasta ternperatura pina la o valoare
specifics ce rezulta din instrucuunile lor de folosire.
Realizarea nivelului critic de lntarire se poate controla pe doua cai:
a) Prin intermediul unor epruvete din beton -pastrate in aceleasi conditii de regim
termic (ca $i elementul de constructie si lncercate la compresiune lnainte de inqhetarea
betonului;
b) Prin evaluarea gradului elfectiv de maturizare al betonului $i compararea
echivalentului sau la temperatura normala +20°C cu gradul critic de maturizare, Mk , pentru
betoanele preparate cu cimenturile pentru care se dau date In anexa 8:
Deoarece gradul critic de maturizare Mk se coreleaza semnificativ cu nivelul critic de
lntarire, tntre cele doua metode de control a calitatii betonului nu exists diferente de fond,
ele determinmd regimuri termice identice $i o aceeasi durata critics tk de maturizare (sau
de lntarire).
Gradul de maturizare exprimat in h°C se defineste prin suprafata diagramei cuprinsa
intre curba de variatie a temperaturii betonului ~i ordonata de -10°C, In functie de timp,
exprimat In ore.
Gradul critic de maturizare este valoarea minima a gradului de maturizare la temperatura
norrnala de +20°C, necesara a fi obtinuta inainte de inqhetarea betonului, pentru ca
--
IASICON S.A. IASI I COMP ARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Fag 8 din 17

rezistentele finale ale acestuia sa nu fie afectate In mod defavorabil. Valori ale gradului critic
de maturizare pentru betoane preparate cu cimenturile II AS 32,5 R si I 42,5R , se dau In
anexa B.
Gradul critic de maturizare
Felul cimentului E28 Mk la +20 ° C pentru NC

Kcal/kg Kj/kg 0,4 0,5 0,6 0,7

II AS 32,5 R 56 234 850 1100 1400 1620

I 42,5R 60 252 750 1000 1270 1500

Pentru alte tipuri de ciment slnt necesare studii speciale de laborator.


In Anexa B se prezinta, de asemenea, modul de echivalare a gradului de rnaturizare
la o temperatura, variabila cu eel la temperatura normala +20°C, In vederea cornpararii lu.
cu gradul critic de maturizare.
Metoda controlului calitatii betonului pus In opera pe timp friguros prin gradul sau
critic de maturizare Mk are, fata de metoda de la punctul a, avantajul elirninar!i lncercarilor
distructive ca si acela al unei corelari mai semnficative tntre realitate $i parametrii pe baza
carora se face controlul, prin eliminarea diferentelor inevitabile dintre regimul termic din
epruveta $i eel din elementul de constructie.
Conceptul gradului de maturizare permite In plus, prevederea regimului termic din
beton si proiectarea conditiilor prin care sa se poata asigura realizarea lui.
Lucrarile de beton se executa pe timp friguros cu respectarea rnasurilor de folosire
rationals a energiei si combustibilului. In aceste conditii, prepararea, transportul si punerea
In opera a betonului trebuie sa se faca numai pe baza unor regimuri termice proiectate
pentru a asigura obtinerea nivelului critic de lntarire sau a gradului critic de maturizare
inainte de inqhetarea betonului.
Aceste regimuri termice se evidentiaza In proiectul de organizare a lucrarilor pe timp
friguros impreuna cu rnasurile ce conditioneaza realizarea lor efectiva.
In functie de parametrii analizaf (dimensiunile $i nivelul de protectie al elementului de
constructie, caracteristicile cimentului folosit, conditiile de ternperatura din beton, nivelul de
asigurare etc.) trebuie sa se respecte, atit la proiectarea regimurilor termice cit $i la
executarea lucrarilor de beton In diferite faze tehnologice, conditiile din tabelul urrnator:
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08 --
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 9 din 17

reg·1:rnu1 tcrrnic criti.c


Pl:·occsul tcbnologic ~i conditii do r-cn.li:zare Tcn1r>c-
ratudl Dnrntn.

Prepara.rca a , cu :ngrcga.te dczghctatc aviud 1n rn o rn o n t o I


· betonului tempert>.tura 1niniin~: +.5" amestcclS.rii
' cu ciuH.:HtUl
b. c u :::i.grcgnte :i.nclilzite ln. te.rn p c-
raturK :>itpcrioar{l. cc lei de dcz- , ( •)
ghef.n.re, · 6° ... 2~0

c. cu n.pt'i. fndi.lzitll la tcmp.cr:\turn.. 2·04 ••.• ~0°(•)


~~~~~~~~
tl. ten1pen:i.tura. In. prcpn.rure o,, ·s~ La. <lesc~rcnren.
fie: (•) <lin n\::\la:xor
in nH:;toda conserv?tril cKldur'ii 5° ... 25°.
:irl 1netoda inclilziril <l npli turnu-
re :5° ••• 10°

Transportul c. protc:j.n.rca ·mij]oacc:]or ~i reduce- Dura.ta pc


!? i r c.a, dura.telor n.st!el ca tcmperc.- t-r:uisport
· desc~rcnrco. tura <le livracu ·1n. '50.nticr, Di .s~ si c.lcsc; ...~r·cnrc
betonului fie nniuiu1urn: i.a obic:ct,
lo. obiect in nictoda. c.o ns e r-v a.r i I d1.1durii:
in rrre t od a, iac~?zirii <lupll t u r- f'
nn.re: .. ~"'- .• .50

Tra.nsportul f. protcjo.ren. mijloac.elo-r .-::i re<luce- Duratn. de


pe obiect ~i r-e a, d.u.ra.telo:: .nst.fel .en. la. 1'cr- t.r n.rrs p o r t pe
pu nercn. ~n · minnre:<1. puncl"'ii in ·Oped\., tcrn- obic:ct ~i.
oped\. a. be- pune.rca fn
tonului ·
pcratura.
n•in)rn·um!
[n rn.etoda
b-etoYJului Oe. s!I. fie

conserv~i:-ii cll..l<lnrii: 1"' •.• 15°


oped!.. t;'
- . in rrre co-do, incll...l:z;idl dup'li tur-
n::>.re: 10. • .3.o

lnt~irea g. protejp.rea elcmentului de cons- Durata critic?\


(mnturi:r.n.- tructie dup!I. puncrCt\. in. opern_ a de n-ia.t11ri:.:i.\.-
r-e a.) beto- betonulu.i (rn cc o d a, conservill.rii re; 11:
nului c:l.Jd-ui-H) :o;;i• a cvenb.Hdoi s u r-s o
exterion.re de c!\.lt.lnr~ {rncl'odtv
inc!'Lh.idi dup~ turrta.re) n,i;.tfel
ca iu. ".[le;rioad.n. cr-itic~ tcmp~ra-
tura. :s!I. fie cupdnsn.:
:la <:<.ltl$Crv.n.ren. dtldurii: l"' •.. l.5°
la incl11.dr:cn. dup:tl. turnn.re; : 1° ... 20°

.. (•) in funcj;ie -de temperntura ob la t:ern1h•area punerii !:.n opcrll ~i de con-


dit:Ule de tr<:1.nsport.

Transportul betonului la obiectiv si obiect, punerea In opera ~i protejarea lui


La transportul betonului se var lua rnasuri de limitare la minimum a pierderilor de
caldura, prin:
a) folosirea de mijloace de transport rapide ~i, dupa caz, bine izolate termic;
autoagitatoarele vor fi prevazute cu capac, autobasculantele si mijloacele similare vor avea
peretii izolaf termic si vor fi acoperite;
b) evitarea distaritelor mari de transport, a stationarilor pe traseu §i a transbordarilor
betonului;
c) verificarea si curatirea mijlocului de transport utilizat de gheata $i de resturile de
beton lnqhetat, folosind de preferinta un jet de apa calda.

La transportul betonului pe obiect, la punerea lul In opera $1 rn perioada de


maturizare se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin:
a) protejarea benelor prin izolarea lor terrnica si acoperirea In perioada de asteptare
cu folii de polietiiena sau prelate;
b) reducerea la minimum a timpului de asteptare In bene tntre momentul descarcarii
din mijlocul de transport !?i eel al ridicarii pe obiect;
c) protejarea imediata a elementului de constructie conform solutiilor prevazute In
cadrul masurilor de asigurare a regimului termic proiectat.
Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pef timp friguros prin vibrare
mecanica.
IASICON S.A. IASI ICOMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICA REALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Fag JO din 17

La punerea In opera a betoanelor se vor respecta prevederile din Anexa A privind


nivelul de asigurare. Pentru betoanele masive se vor avea In vedere $i turnatoarele:
- in perioada cind exista pericol de lnqhe], inceperea betonarii unei lamele noi este
perrnisa numai la temperaturi ale aerului exterior de peste +5°C; se poate lncepe betonarea
si la temperaturi sub +5°C cind temperatura este pozitiva si are tendinta de crestere:
- elementele aflate in curs de betonare surprinse de scaderea temperaturii aerului
a
exterior, vor fi continuate pin la temperatura de -10°C, cu rnasuri corespunzatoare privind
temperatura si protectia betonului; la temperaturi ale aerului sub -10°C betonarea lamelei va
fi Intrerupta $i se va crea un rost de lucru.
lnceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare 7ntrerupte din cauza gerului $i
intrate In aceasta stare In perioada de dezqhet este perrnisa numai dupa preqatirea
corespunzatoare a rostului de lntrerupere a tumarii conform Normativ NE 12 2010, pe baza
unui proces verbal de receptie calitativa.
Betonarea va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta va fi
permanent la locul de turnare $i va supraveghea respectarea stricta a prevederilor
Normativului NE 012 I 2010 ;;i a prezentei proceduri.
• Betonul trebuie sa fie pus In lucrare In maximum 15 minute de la sosirea lui le.._
locul de turnare; se admite un interval de maximum 30 minute numai In cazurile 11
care durata transportului este mai mica de 1 ora.
• La turnarea betonului trebuie respectate urrnatoarele reguli generale :
COMPACTAREA BETONULUI
Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare
rnecanica.
Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer inclus.
Compactarea betonului se face prin vibrare, functie de consistenta betonului, tipul
elementului, etc.
In timpul cornpactarii betonului se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea
arrnaturilor si cofrajelor.
Betonul trebuie compactat numai In limita de timp prescrisa de normele tehnologice
~i In nici un caz dupa lnceperea prizei.
ROSTURI DE LUCRU (DE BETONARE)
In rnasura In care este posibil se vor evita rosturile de lucru, procendu-se astfel lncat
betonarea sa se faca tara intrerupere la nivelul respectiv sau lntre doua rosturi de dilatare
Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sat
procedura de executie.
Nurnarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea rezistenta mai mica la
lntindere $i forfecare In cornparatie cu restul structurii In cazul In care sunt tratate
necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a permeabilitatii In rost cu
consecinte de reducere a gradului de protectie irnpotriva coroziunii armaturii.
Rosturile de lucru vor fi localizate tn zone ale elementelor ce nu sunt supuse la
eforturi mari In timpul exploatarii.
Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urrnatoarele cerinte :
• Suprafata rosturilor de lucru va fi bine curatata, indepartandu-se betonul ce nu a
fost bine compactat, pojqhita de lapte de ciment $i toate irnpuritatile;
• In rosturile NETEDE ce nu au fost realizate cu tabla expandata, suprafata acestora
se va prelucra prin spituire ( cu exceptia placilor );
• lmediat inainte de turnarea betonului prcaspat, suprafata betonului va fi spalata cu
apa. Betonul mai vechi trebuia uscat la suprafata ~i lasat sa absoarba apa dupa
regula ,,betonul trebuie sa fie saturat cu apa dar suprafata lui trebuie sa fie
zvantata".

DECOFRAREA
• lndeplinirea conditiilor de decrofare se poate controla pe doua cai:
--
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Fag 11din17

a) Prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii de regim
termic ca $i elementul de constructie $i incercate la compresiune In conditiile prevazute In
Normativ NE 012 I 2010
b) Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului si compararea
echivalentului sau la temperatura normala de +20°C (cu gradul de maturizare MB
corespunzator nivelului de tntarire ~. prevazut Tn Normativ NE 012 I 1999
lndeplinirea conditiei de realizare a gradului critic de maturizare asiqura, In general,
si conditia de decofrare a fetelor verticale dar nu $i conditia de decofrare a fetelor orizontale.
Pentru decofrarea fetelor orizontale se va urrnari astfel: In continuare, evolutia
gradului de maturizare sau a nivelului de intarire $i dupa depasirea celui critic, fara ca sa se
mai impuna lnsa masuri pentru prevenirea Tnghetarii betonului. Masurile suplimentare ce s-
ar lua ln acest caz ar determina numai scurtarea termenului de decofrare.
TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE
Protejarea betonului dupa punerea lui In opera trebuie sa se faca lntr-un timp cit mai
scurt si In conformitate cu solutiile prevazute pentru asigurarea realizarii regimului termic
proiectat.
Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele termoizolatoare etc. acoperite lntotdeauna
cu folii de polletilena sau prelate din pinza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia
terrnica §i sa se lnchida $i un strat de aer stationar (neventilat) de 3 ... 5 cm grosime.
La locurile de munca unde se pune In opera beton vor fi afisate obligatoriu:
- temperatura betonului la livrare (pct. 5.3);
- temperatura betonului la terminarea punerii In opera;
nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare;
- modul de protejare a betonului dupa turnare;
- durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare (tk);
- fazele §i caracteristicile regimului termic la tncalzirea dupa turnare (atunci cind
este cazul).
In vederea obtinerii proprietatilor potentials ale betonului, zona suprafetei trebuie
tratata $i protejata o anurnita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului, mediul
din momentul turnarii si condifiile de expunere ln perioada de serviciu a structurii.
Tratarea §i protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa
compactare.
Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de lndata ce betonul a capatat o
suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.
Tratarea betonului este o rnasura de protectie Tmpotriva :
uscarii premature, In particular, datorita radiatiilor solare §i vantului:
antrenarii ( scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curqatoare:
diterentelor mari de ternperatura In interiorul betonului;
temperaturii scazute sau lnghetului;
eventualelor socuri sau vibratii ce ar putea conduce la o diminuare a aderentei
beton - armatura ( dupa Intarirea betonului ).
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT
PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 12 din 17

ANEXA C:i..,
1
REZISTEN'fELE TERMICE ALE UNOR SOLUTII --~COMANDATE
PENTRU PROTEJAREA SUPRAFE'fELOR ELEMENTELOR DE
CONSTRUC".J'IE DIN BETON

R:lcire Incalzire dupA.


Nr. natural:i. turnare
crt.
Solutia de protcjare
Mediu
RoJ jnc..'.lh:it R.roJ RnJ

0 I 1 2 .1 1 5

1 Folic de polictilcn.:'i de l n1-n\ g r os irn c . 0,049 abur. 0,010 0,0.5.J


aer 0,0-49 0,092

2 Prela1a d in p1nz.a i1nper1Deabil~ de 0,073 a bur - 0,077


.1 rn rn .
-
acr - o. 116
.1 PrelaU'i. d in pinz~ i mpermeabi.15. de abur - 0,083
.1 rn m c u p la.t a cu Colic de: 1 rn.rn gros. 0,079 ~f!l' - 0, 122

4 PJ.:q.Him[l din poliurctan <le J c rn grosi- a bur - 0,655


11lC irt tr e doui.\ f o l i i de p o Ii ct iIe na de 0,651 aer - 0,691
1 rrt rn..

5 Ide1n cu -1 c111 de po l i ur e ta,n a bur - 0,717


0. 7 1:> aer - 0. 7.56

6 F'a novir i de c of ra j din p la.caj F de 10 a bur - 0, 121


rnrn t ip i z a.t e ric iz o Ia tc tcrmic 0, 117 acT 0, l26 0, 160
7 Ld e.rri , i zo Ja.r e t e r rn ic cu 5 cm pi:sl~ rn i- a bur - 0,700
n e r a.I S, (p -- 250 KS"/m:i; ). - 0,08) 0,696 aer - 0,739
s .
Co fr a.j e metal ice ric.p ro t.ej a.t e ter rn i c a bur 0,004 0,017
0,043 a.er 0,04!.3 0,086
-
9 Ide1n, · i z o la t e tcrmic cu 6 cm de p Is la 0,722 - - -
rn i ne ra Ia avind 9 ,.5 °/o pun ti term ice

10 Cof ca .. jc rrrc t a l ic e inca Iz i to are {peretc


dublu) protejate la exterio.r cu 6 Clil .
v a t a rn irxcr a l a de sticl:l. ( 100 l(g/rn8) 1,060 a bur 0,00-1 0) 90-i.
s a u 8 cm de pl's1a rn i n er a.Ia (2.50 a er 0,013 0,943
KgimZ) ~i 11 ,3 % punti t er rn ic e .

ll T'e r c n u I. de funda.t'e {dez.g h e t a t ) 00 - -


Principalele metode de tratare I protectie sunt :
.);;> rnentinerea In cofraje;
.);;> acoperirea cu materiale de protectie:
.);;> aplicarea de pelicule de protectie.

10. CONTROLUL DE CALITATE PE PARCURSUL EXECUTIEI


La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice tel este necesar sa se exercite
un control permanent deosebit de exigent din partea conducerii tehnice a unitatii de
executie §i a organelor CQ, la toate nivelurile, precum §i din partea beneficiarului, respectiv
a proiectantului, oricind va fi necesar acest lucru.
La efectuarea receptiilor preliminare a oricaror lucrari din beton, executate pe timp
friguros, verificarea calitatii lor trebuie facuta cu o exiqenta sporita.
Controlul calitatii betonului specific perioadei de timp friguros se va referi la:
a) respectarea In timpul executiei a regimurilor termice §i a rnasurilor ce
conditioneaza realizarea lor, afisate la locurile de rnunca
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT
PRODUCTJE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 13 din 17

b) rnasurarea temperaturilor aerului exterior ~i a celor din beton ;


c) urrnarirea realizarii ln timp a gradului critic de maturizare Mk §i, dupa caz, a
gradului de maturizare pentru decofrare, respectiv a nivelelor critice de lntarire ~i de
decofrare.
Temperaturile betonului se vor rnasura In partile cele mai expuse racirii, cu o
frecventa de minimum 2 ... 3 citiri tn 24 de ore si se vor Tnregistra In documentele de evidenta
obligatorie a lucrarilor executate pe timp friguros, concomitent cu temperaturile aerului
exterior.
Masurarea temperaturilor se face pentru toate elementele de constructie din beton
pina la realizarea gradului critic de maturizare Mk sau a nivelului critic de lntarire, iar pentru
elementele cofrate pe tetele orizontale §i In continuare pTna la realizarea gradului de
maturizare MB (Anexa B), respectiv a nivelului de intarire ~ ( C 16 - 84 )
Pentru rnasurarea temperaturii Tn beton se vor folosi termometre industriale sau, In
masura posibilitatitor, Tnregistratoare automate de ternperatura.
Termometrele, tara imbracarninte exterioara din qratar sau plasa de protectie, se vor
introduce In gaurile cilindrice realizate la betonare, In pozitiile prevazute In proiecte.
Dupa introducerea termometrului ln gaura aceasta se va etansa la partea superioara
cu cllti introdusi In spatiul dintre termometru si peretii gaurii pentru a nu permite intrarea
aerului rece.
Termometrul va fi rnentinut In aceasta situatie eel putin 5 minute Tnainte de
efectuarea citirii. Se vor folosi mai multe termometre pentru a se putea rnasura temperatura
betonului Tn mai multe puncte; simultan.
Urrnarirea realizarii In timp a gradului de maturizare, plna la nivelul critic (Mk ) sau a
celui necesar pentru decofrare (MB) se face conform indicatiilor din anexa B (Exemplul din
anexa 82)
Controlul calitatii betoanelor turnate pe timp friguros se va face conform prevederilor
din Normativ NE 12-2010.
Daca se prevad incercari nedistructive acestea nu se vor efectua pe betoane
lnqhetate.
Acest control consta Tn urrnatoarele :
)'-Verificarea pozitiei armaturilor, cofrajelor §i asigurarea acopenru rnrmme cu beton a
elementelor;
)'-Verificarea continuitatii betonarii.
Controlul §i verificarile se efectueaza In echipa, cu reprezentanti desernnati astfel:
~ controlul lnspectiei de Stat ln Constructii - la fazele determinante stabilite de
proiectant,
)'- controlul proiectantului - prin proiectantul de specialitate,
)'- controlul investitorului - prin dirigintele de santier autorizat In specialitatea
respectiva,
)'- controlul executantului - prin responsabilul tehnic cu executia atestat, nominalizat pe
obiectiv.
11. DOCUMENTE PRIN CARE SE CERTIFICA CALITATEA
PVLA - proces verbal de lucrari ce devin ascunse,
PVC - FD - proces verbal de control al calitatii lucrarilor Tn faze determinante, pentru
verificari la care participa reprezentantul lnspectiei de Stat,
PVRC - proces verbal de receptie calitativa, pentru verificarile stabilite de proiectant,
CONTROLUL PENTRU CERTIFICAREA LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
includ §i recepjiile partia:e In etapele de executie impuse de replernentarile tehnice
specifice.
Controlul se face Tn echipa de reprezentantii :
> Executantului - seful punctului de lucru, coordonatorul tehnic cu executia;
> Proiectantului - prin proiectantul de specialitate;
> lnvestitorului - prin dirigintele de santier autorizat, Tn specialitatea categoriei
de lucrari respective.
IASICON S.A. IASI I COMP ARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 14 din 17

PLANUL DE CONTROL AL CALITATll, VERIFICARI $1 INCERCARI - prin care se


certifica calitatea materialelor, produselor, elementelor de constructii §i instalatii aferente
obiectivului, In conformitate cu specif.catiile din reqlernentarile tehnice In vigoare.
Aici se cuprind:
> Controlul de laborator - prin prelevari de probe §i incercari efectuate cu
frecventa irnpusa de reqlernentarile tehnice.
> Controlul de calitate la receptia materialelor, produselor §i echipamentelor.
CONTROLUL LA RECEPTll - la terminarea lucrarilor §i la receptia finala a obiectelor
si obiectivelor la expirarea perioadei de qarantie.
Controlul se realizeaza de catre comisia de receptie orqanizata $i numita de catre
investitor. Prin admiterea la receptie se certifies faptul ca executantul lucrarilor §i-a lndeplinit
obliqatiile In conformitate cu prevederile contractului §i a documentatiei de executie.
12. MASURI DE TEHNICA SECURITATll MUNCii
[n procesul de execute a lucrarilor de terasamente se vor respecta urrnatoarele
prevederi:
• Legea protectiei muncii nr. 319/2006.
• Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor. ----,,
• Normele generale de protectia muncii, editia 2002.
• Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
modificata ~i cornpletata cu legea 262/2005.
• Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitatesi/sau sanatate la locul de munca.
• Normele specifice de protectia muncii ce se refera la procesele tehnologice desfasurate
la locul de munca al persoanei instruite.
• Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitati specifice din cadrul uni ta\i i.
• Personalul de deservire al utilajelor de sapare $i compactare trebuie sa
cunoasca bine tehnologia de executie §i instructiunile de montaj, exploatare §i intretinere
cuprinse In cartea tehnica a utilajului.
• Periodic se vor verifica punctele de leqatura, comenzile hidraulice, starea
cablurilor §i a troliilor;
• Revizia utilajului se va face numai pe timpul stationarii lui, iar periodic se va
efectua o revizie qenerala:
• Inainte de lnceperea lucrului se verifies daca toate organele aflate In rniscarr
sunt prevazute cu aparatori, daca instalatia electrica este corespunzatoare:
• Este interzisa stationarea personalului muncitor In vecinatatea utilajelor In lucru,
In timpul manevrelor pe care aceasta le efectueaza:
• Tot personalul de deservire va purta In mod obligatoriu cizme, manusi de cauciuc
si casti de protectie;
• Toate lucrarile de terasamente var fi semnalizate corespunzator, cu balize
luminoase $i semne de avertizare si vor fi obligatoriu lmprejmuite;
• Nuse admite accesul persoanelor strains §i copiilor pe santier:
• lnstructajul tehnic §i de protectie se va tine lunar, de catre seful punctului de
lucru §i echipelor respective cu lntreg personalul din subordine, urrnarindu-se respectarea
acestora pe tot parcursul executiei lucrarilor.
----
IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT
PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICAREALJZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Fag 15 din 17

Calitatea betonuI11i pus in opera pe tirnp friguros este asizurata daca


acesta atinge lnainte de a. ingheta un grad de maturizare e·~aluat pentru
suprafejele elementului de constructis cele mai expuse raciri (j1~), al carui
echivalent cu gradul de maturizare evaluat la temperatura norrnala de +20°C
este superior gradului critic de maturizare lvf k (Normativ, pct. 8.2). Aceasta
cond itie se exprima prin relatiile:
IJ n
~ lvJ~igOi = ~ (8; + 10) tiKei~lr!k
i;::l i= 1

in care

111~} este gradul de maturizare efectiv al betonului, in h'C, evaluat pentru zona
elementului de constructie cea rnai expu.sa racirii, in intervalul de
timp ti;
t, - durata in /J a intervalului de timp i, in care ternperatura vatiaza
Iiniar ;
Mk gradul critic de maturizare al betonului, evaluat la temperatura nor·
mala t20°C~ necesar a fi obtinut in beton inainte de lnghetarea Jui,
pentru ca rezistentele finale sa nu fie afecta te defavorabil ;
Nei - coeficientul de echivalare a gradului de maturizare al .betonului eva-
,
Iuat la o temperatura oarecare 8£ (8.) I CU gradul de maturizare evaluat
la temperatura nor ma Ia. de + 20°C;
dura.ta critica de matnrizare pentru care ·se obtine in betou un grad.
de rnaturizare efectiv, echivalent din punct de vedere al nivelului de
, intarire, cu eel evaluat la temperature normala de +20°c; in h;
e.
I - valorile med ii, pentru .intervalele de timp tl ale temperaturii betonului
I

masurata in Zona elementului de constructie cea mai expusa racirii :


- numarul de intervale it in care se mascara temperatura,
Corespondenta orientativa a cimenturilor produse conform s.r. Cu cimenturile stas
Nr. Cimenturi produse conform S.R. Corespondent aproximativ cu ciment ST AS
crt
TIP S.R. TIP STAS

1. 11/A-S 32,5 R 1500 Pa 35 1500

2. 142,5 388 Pa 40 388


IASICON S.A. IASI I COMPARTIMENT PRODUCTIE - SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICA REALIZAREA PE TIMP FRIG UR OS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 16 din 17

Felul cimentului E28 Gradul critic de maturizare Mk la +20 °C


pentru A/C

Kcal/kg Kj/kq 0,4 0,5 0,6 0,7

II AS 32,5 R 56 234 850 1100 1400 1620

I 42,5R 60 252 750 1000 1270 1500

Coificientul K0i de echiv alare a gradului de maturizare la temperature 0i cu gradul de


maturizare la + 20°C

E)j "C
1 ..... 5 6 ..... 10 11 ... 15 16 . . .20 21 . .. .25 26 ..... 30
Gi K8i 8i K8i Gi KGi 8i KGi 8i KGi 8i K8i1
1 0,270 6 0,800 11 0,912 16 0,968 21 1,020 26 1,136
2 0,420 7 0,840 12 0,924 17 0,9?6 22 1,040 27 - 1,17~--
3 0,560 8 0,868 13 0,936 18 0,984 23 1,060 28 1,208
4 0,660 9 0,884 14 0,948 19 0,992 24 1,080 29 1,244
5 0,720 10 0,900 15 0,960 20 1,000 25 1,100 30 1,280 ·-

Gradul de maturizare Mp si corelarea lui cu nivelul de intarire ~


-··- -
Gradul de maturizare M (la+ 20 °C) in h°C pentru ~ = [%]
10 20 30 40 50 60 70 80 90
~Tip cirnent ~---
IIAS32,5 R 600 880 1290 1880 2760 4050 5930 8700 12700
I 42,5R 520 740 1150 1690 2510 3720 5520 8200 12100

Pentru urmarirea gradului de maturizare din care sa rezulte nivelurile critice de


maturizare ale betoanelor turnate in aceasta perioada se vor inregistra temperaturile
din elementele realizate cat si prelevarea si pastrarea de probe in aceleasi conditii cu
elementul
IASICON S.A. IASI I
COMPARTIMENT PRODUCTIE- SANTIER Cod: PT-TF08
PROCEDURA TEHNICA REALIZAREA PE TIMP FRIGUROS A
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII Pag 17 din 17
'---~~~~~~---'-____:_"-'-~~c__:_:_-------'-=-::~___::__:=--=-_:_:_~~~~~~-"-~~~~~---

Fisa pentru controlul gradului critic de maturizare Mk


EXEMPLU:
Mk =1310 h°C

'
Temperatura J.11 e KB
in beton °C
Interva l Simplu ·I Curnulat
Data Ora E)lU Kai de timp

.
'
Masu- lVIe<l ie t i. ti (8~ -j- I;t.i ( 01 +
rata
.
e. + 10} l(ei + 10) Kai
14 XII 8,0 -5 - - - - - -

11 -2 10,0
10 0' 9{)1] 7 126 126
21 -6 10,0
10 0,900 11 198 .324
1.5 XII 8,0 -9 10,0
' 10 .
0.900 6 108 -i32
.... .
14 -..) 10,0 '
10 0,900 7 126 558
21 ~s IO ,0
- --
10 0' 900 11 198 756
16 xn 8,0 -13 IO ,0

9,5 0,892 6 101 860
H - 1l 9,0 --- -
..,
8,5 0,876 I 113 973
21 - l2, 8,0
- 7,0 0,840 u 157 1 lJO
17 Xll · 8,0 -15 6,0
6,0 0,800 6 77 1206
14 -: 8 6,0
6.0 0 ,800 7 00 1296
-

21 ~ 10 6,0
137 14.3.3
5,75 0.7QO 11
18 XII g,o -U 5,5
= :E ti == 90 ore
, tk ________....~

Se anexeaza formularele:
F-CT-18 condica de temperaturi .doc .
F-CT-19 fisa pt controlul gradului critic de matunzare mk .doc

________. - ----- ;_;:_)


-,

---------~~-----~· ~~