Sunteți pe pagina 1din 3

5.

ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE


MONOFILARE
În cadrul acestui capitol se realizeazã o reprezentare convenþionalã a
schemelor de conexiuni alese în etapele precedente ale proiectului, sub forma unei
scheme monofilare. Prin urmare, se respectã normativele în vigoare referitoare la
simbolurile convenþionale pentru instalaþiile electrice.

 Aceastã etapã a proiectului se realizeazã în corelaþie cu etapa de alegere a


aparatelor (prezentatã în Capitolul 6) deoarece reprezentarea acestora trebuie sã
corespundã tipului constructiv (de exemplu, numãrul de înfãºurãri la
tranformatoarele de curent, numãrul de cuþite de legare la pâmãnt la separatoare,
întreruptor debroºabil etc.).
Principalele elemente care se urmãresc pe parcursul elaborãrii schemei
monofilare sunt prezentate în continuare.
 Principalele simboluri standardizate (conform normativelor în vigoare PE
111-7/1985) care se utilizeazã pentru schemele monofilare sunt prezentate în
extrasul din Anexa 8.
 Se încearcã o dispunere aliniatã a diverselor tipuri de aparate în schema
monofilarã, pentru ca acestea sã poatã fi mai uºor identificate.
 Se obiºnuieºte ca organizarea circuitelor sã asigure ieºirile liniilor electrice
aeriene în partea opusã circuitelor de generator ºi/sau transformator.
 Schema monofilarã trebuie sã reflecte aºezarea în teren a circuitelor, pentru o
mai uºoarã orientare (este vorba de succesiunea circuitelor în cadrul staþiei,
modul de dispunere a sistemelor de bare colectoare, modul de ieºire a circuitelor
de linie sau de transformator etc.).
 Modul de amplasare în teren a sistemelor de bare colectoare depinde de
nivelul de tensiune, de numãrul de circuite, de schema de conexiuni (a se vedea
figura 5.1).
 Pentru staþiile electrice cu Un110 kV, legãtura în U a sistemelor de bare
colectoare se face, de regulã, la capãtul inextensibil al staþiei electrice (de
exemplu, în zona de vecinãtate a celor douã staþii electrice cuprinse în proiect)
sau legãtura în H se face în celula de cuplã transversalã (figura 5.2).
 Pentru staþiile electrice prevãzute cu barã de ocolire ºi cu circuite amplasate
faþã în faþã (cu legãturã U sau H a barelor colectoare), se realizeazã, de regulã,
dispunerea în U ºi a barei de ocolire, pentru a permite ocolirea tuturor
circuitelor.
 Se abordeazã cu atenþie problema legãrilor la pãmânt (care sunt obligatorii
din motive de protecþia muncii pentru personal, dar ºi din motive de
exploatare):
 cuþitele de legare la pãmânt (CLP) sunt obligatorii pe liniile electrice, pe partea
de plecare a acestora, indiferent de tensiunea de funcþionare a liniilor;

54
 unul dintre separatoarele de bare din fiecare celulã a unei staþii electrice cu
Un>110 kV se prevede cu CLP spre întreruptor;
 la separatoarele de linie cu Un > 110 kV se prevãd câte douã CLP, unul spre linie
ºi unul spre întreruptor;
 sistemele de bare colectoare din staþiile electrice cu Un  110 kV se leagã la
pãmânt în celulele de cuple (transversalã, longitudinalã sau de ocolire), în celula
de mãsurã sau, în cazuri extreme, într-o celulã oarecare;
 bara de ocolire se leagã la pãmânt în celula de cuplã de ocolire.
a. staţii electrice de medie tensiune (de tip interior)
a1. cu celule pe un singur şir (maxim 8-10 circuite)

BC1 BC1
..... BC2
.....

a2. cu celule pe două şiruri (număr mare de circuite)

BC1
BC1
BC2
culoar de deservire culoar de deservire

b. staţii electrice de înaltă tensiune (de tip exterior)


b1. cu ieşiri pe o singură parte

BC1 BC1
..... BC2
.....

b2. cu ieşiri faţă în faţă

.....
.....
BC1 BC1
..... BC2
.....

Figura 5.1 Soluþii pentru amplasarea sistemelor de bare colectoare

55
BOC BOC

BC1 BC1
BC2

Figura 5.2 Soluþii pentru amplasarea barei de ocolire

 Schema monofilarã se considerã completã dupã înscrierea pe desen a


tensiunilor nominale ale instalaþiilor, a denumirilor circuitelor, a tipurilor
aparatelor ºi echipamentelor cuprinse în schemã (în corelaþie cu Capitolul 6) ºi a
aparatelor de mãsurare necesare pentru fiecare circuit (conform normativelor în
vigoare ºi sintezei din Anexa 9).

Recomandãri:
1. Pentru ca schema sã fie mai uºor de urmãrit ºi pentru a economisi timp la
completarea acesteia, este recomandabil ca tipurile aparatelor de pe fiecare
circuit sã fie trecute într-un tabel, iar identificarea acestora sã se facã pe baza
unor numere de ordine (de preferinþã, grupându-se distinct aparatele
corespunzãtoare fiecãrui nivel reprezentativ de tensiune: staþia U1, staþia U2,
staþia de servicii proprii, zona centralei).
2. Rezervarea serviciilor proprii din centrala electricã se va realiza þinând seama
de soluþiile practicate în diverse centrale din sistemul energetic (de preferinþã,
alimentarea de rezervã sã se realizeze în cruce); o variantã uzualã este
prezentatã în figura 5.3.

TPORG TSP1 TSP2

6 kV 6 kV 6 kV
PORG SP SP

Figura 5.3 Soluþie pentru rezervarea serviciilor interne dintr-o centralã


electricã

56