Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MARKETING

Infiintarea unei societati comerciale


S.C. CARTA BLANCA S.A.

Andrei Oncica
Cristian Ionescu
Grupa 1748 , Seria 1, An I
București
2016

Alegerea tipului de societate

Am ales infiintarea unei societati pe actiuni


Societatea pe acţiuni (SA) este acea societate constituitã prin asocierea mai multor persoane,
care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin
titluri, numite acţiuni, pentru desfãşurarea unei activitãţi comerciale, în scopul împãrţirii
beneficiilor, şi care rãspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.

Denumirea societatii
Am ales ca si denumire a societatii „S.C. CARTA BLANCA S.A.”

Pentru a putea inregistra aceasta denumire trebuiesc facuti urmatorii pasi:

• Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular,


completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare
disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular;
• Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv
emblemă):
•45 lei – taxa de registru;
•27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare
şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Registrul Comertului

Etapele necesare pentru inscrierea in registrul comertului sunt urmatoarele:\


• Cererea de înregistrare (original) - formular;
• Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia
străină - formular;
• Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care
să rezulte, după caz, că:persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile
secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
(model 1 - original); persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute
de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi
protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
• Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
• Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
• Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SA sistem unitar, SA
sistem dualist, comandită pe acțiuni);
• Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
social (copie) - detalii;
• Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia
financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu
social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă
asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular;
• Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor
referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă
că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă
înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social -
detalii;
• Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul
social (copii) - detalii;
• Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la
constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator
al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
• Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei
juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile
legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
• Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor
consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane
fizice (copii certificate);
• Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al
directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost
numite prin actul constitutiv (original);
• Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii;
• Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de
locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
• După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin
în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este
înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii:
• Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane
juridice (original sau copie certificată);
• Hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a
fondatorilor persoane juridice (copie certificată);
• Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe
seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
• Declaraţia fondatorilor/ administratorilor/ membrilor directoratului/ directorilor
privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat
autorizat care ţine registrul acţionarilor;
• Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
• Certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la
constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ
competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
• Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii pe acţiuni
constituită prin subscripţie publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost
prevăzute în actul constitutiv (copie certificată);
• In cazul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, prospectul de emisiune
semnat de subscriitor, care a fost în prealabil publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, procesul verbal al adunării constitutive şi dovada împuternicirii persoanei
abilitate cu înfiinţarea societăţii;
• Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele
desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
• Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale - detalii:
250 lei - taxele de registru;
150 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10%,
Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
• Tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii comerciale CARTA BLANCA S.A. este urmatorul:
• Producerea si comercializarea berii, maltului, derivatelor si produselor secundare
• Producere si comercializarea produselor racoritoare
• Alte activitati stabilite si detaliate prin statutul societatii

Manual de identitate vizuala


Rolul unui manual de identitate este acela de a preîntâmpina utilizările eronate ale elementelor de
identitate vizuală a unui brand pe diferite materiale tipărite sau digitale, atât în ceea ce privește
dimensiunea, proporțiile și componentele grafice, cât și cromatica. Astfel, informațiile prezente
într-un asemenea manual trebuie să fie cât se poate de specifice, pentru a acoperi la modul
exhaustiv toate situațiile în care aceste elemente ar putea fi folosite, toate mediile în care brandul
ar putea fi afișat și toate formele acceptate, respectiv cele neacceptate, de reprezentare vizuală a
brandului.

Totodată, manualul de identitate are funcția de a asigura o comunicare vizuală coerentă,


consistentă și armonioasă, indiferent dacă responsabil de materialele pe care va figura logoul
brandului va fi un om din interiorul sau din afara companiei.

Logo si Slogan
LOGO

SLOGAN
„Pentru cei care vor ce este mai bun”

FONTURI

Tipul de font folosit este GOUDY STOUT.

CULORI

Stabilirea de indicatori
• Productia si comercializarea unei cantitati totale de 1.000.000 HL de bere Carta Blanca

• Productia si comercializarea unei cantitati de 500.000 HL de bauturi racoritoare


carbogazoase Carta Blanca
• Indeplinirea unui target de distributie numerica a produselor Carta Blanca in magazinele
de tip Traditional Trade de 70%

Numar de angajati
Numarul de angajati ai societatii comerciale CARTA BLANCA S.A. este de 1.100
persoane distribuite in cele 3 fabrici ale companiei si in cele 7 sedii regionale de vanzari.

Locul ocupat de angajat


• Organigrama
Conform organigramei prezentate in figura 2.1., societatea are urmatoarea structura
de productie:
• sectii de productie;
• ateliere de productie si intretinere;

• centrale pentru productia proprie si puncte de primire a agentului termic si a


energiei electrice. Activitatea in ateliere se desfasoara pe schimburi, fiecare
unitate fiind condusa de un sef de sectie (sau atelier) ajutat in cadrul fiecarui
schimb de inginerul tehnolog si maistru (seful formatiei de lucru).
In cadrul societatii sunt constituite urmatoarele sectii si ateliere:
• sectia malt: siloz – casa masinilor, inmuiere oarze, germinare, uscare malt;
• sectia laborator – cercetare;
• sectia fierbere;
• sectia fermentare I si captare CO2;
• sectia fermentare II;
• sectia filtrare si linistire bere;
• sectia imbuteliere: imbuteliere bere la sticla, imbuteliere bere la butoi;
• ateliere intretinere si reparatii: mecanic, electric, AMC;
• centrala pentru producerea si distribuirea aerului si a agentului de racire;
• punctul de primire si distribuire a agentului termic.
Pentru asigurarea unei activitati corespunzatoare, societatea are si urmatoarele
compartimente functionale:
• Biroul prognoze, organizare, personal, normare, salarizare, administrativ;
• Oficiul juridic;
• Biroul de cercetare – dezvoltare;
• Directia logistica;
• Compartimentul de marketing, aprovizionare, desfacere;
• Biroul contabilitate, preturi, financiar, incasari;

• Model de fisa de angajare

CERERE DE ANGAJARE
Subsemnatul (a) _________________________________________________,C.N.P. __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __, cu domiciliul în_________________ ________________sect. /
judeţ________________,str.________________________,nr._____, bl.___, sc. ___, et.___,
ap.___, legitimat (ă) cu C.I. / B.I. / A.I., seria_____,numărul________, eliberat
de_________________________, la data de___________ _____________, născut (ă) la data
de_________ _______, în ___________________,fiica ( fiul ) lui_______________________ şi
al _________________________.Prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi angajarea în cadrul
societăţii, pe un postcorespunzător pregătirii mele. Menţionez că am absolvit în cadrul
_______________
_____________________________________________________________________
Subsemnatul (a) _______________________________________ declar pe proprierăspundere că
la data de _________________:
• nu am carnet de muncă întocmit de o altă unitate;
• am carnet de muncă seria _____ nr. _____________;
nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurări sociale, alocaţie de sprijin, ajutor şomaj;
sunt beneficiar al_____________________________________________________;

• nu am alt contract de muncă încheiat cu o altă societate;


• am contract de muncă încheiat la ______________________________________,

pe durată nedeterminată /determinată,cu o normă întreagă /o fracţiune de normăde__ore /zi;nu


sunt beneficiar al altor venituri supuse impozitării;
sunt beneficiar al altor venituri din: ______________________________________ .

DATA: SOLICITANT:

• Regulament de organizare
La S.C. Carta Blanca S.A., ca in toate celelalte intreprinderi, structura organizatorica este necesar
sa fie privita din doua puncte de vedere si anume structura de productie si structura functionala.

Structura de productie este reprezentata de forma de organizare a procesului de productie. In


cadrul S.C. Carta Blanca S.A. operatiile tehnologice se desfasoara in cadrul sectiilor (dupa cum
se prezinta in organigrama). Sectiile se subdivid la randul lor in functie de volumul productiei in
ateliere, iar acestea, la randul lor, in formatii.
Structura functionala este reprezentata de sectorul administrativ, care are drep scop administrarea
si conducerea intreprinderii in ansamblul sau si cuprinde o serie de organisme functionale
(servicii, birouri).

Metodele de comunicare interna s-au bazat pe organizarea anumitor evenimente (conferinte


nationale, evenimente speciale dar si ordinare: sedinte de comunicare – orizontal, sedinte de
lucru – operative pe doua sau trei nivele, deplasari in teren), unde s-a accentuat comunicarea
informala pe langa cea formala. Succesul cel mai mare il are comunicarea de marketing, care
fiind varful de lance al unei asemenea organizatii, a reusit o adaptare atat pe plan intern cat si
extern. Datorita marcilor care reprezinta firma si definesc destul de mult cultura organizationala,
modul in care acest departament reuseste sa-si comunice din ce in ce mai bine actiunile
(promotiile) pe care le intreprinde conduce la succesul si indeplinirea misiunii companiei.

In aceasta structura si departamentul de productie se afla intr-o permanenta schimbare deoarece


retehnologizarea capacitatilor de productie este angrenata intr-o strategie pe diferite termene,
avand loc chiar anticiparea pasilor urmatori inspre care se indreapta intreg domeniul in cauza,
datorita vitezei de dezvoltare a tehnologiilor si a diversificarii pietei.

Domeniul informatizarii este supus, la randul sau, adaptarii standardelor moderne drept pentru
care achizitionarea unor programe performante, care pot determina si mai ales prezenta in timp si
spatiu situatiile de ansamblu, dar si pe componente, este liantul de baza in vederea fluidizarii
comunicarii cu preponderenta interna atat de sus in jos, de jos in sus, cat si pe orizontala.

Din punct de vedere al culturii organizationale, se incearca impunerea unor limbaje specializate,
a unor reguli de comportament ale organizatiei, diferentierea ca marime a acesteia si, nu in
ultimul rand, constientizarea respectului fata de valorile companiei (renumele acesteia, sigla,
marcile), fata de cultura definita de tip "Sarcina", care include raporturile dintre autoritate –
putere – responsabilitate si raspundere, fapt bine difuzat prin specializarea manageriala, prin
sistemul de recompense adoptat, competitiv, crearea unui spirit de echipa, dinamism, abilitati de
negociere, analiza, comunicare buna si, nu in ultimul rand, obiectivul cel mai important –
eficienta.

Departamentul financiar, prin intermediul celor responsabili, este informat, poate, cu si mai
multa atentie asupra oricaror modificari aparute, fiind unul din compartimentele unde se
finalizeaza activitatea si care poate da fotografia reala a sanatatii organizatiei si pe baza carora se
poate planifica mai departe ansamblul de decizii si control.

Oamenii sau resursele umane, o componenta importanta a organizatiei, care in mod obligatoriu
se articuleaza tuturor schimbarilor pe care le-am enumerat in structura, au fost cei care au
suportat nu numai fizic, ci si psihic, social aceste schimbari. Adaptarea la noile cerinte a
insemnat un efort deosebit mai ales in ceea ce priveste schimbarea atitudinii atat fata de
organizatie, cat si fata de mediu. In urma acestui proces de selectie, fie impusa, fie naturala, au
devenit din ce in ce mai specializati, mai performanti, dinamici, pregatiti pentru a percepe
schimbarea ca fiind un proces natural, evolutiv.

• Legislatia aplicabila domeniului de activitate al societatii comerciale


Legislatia aplicabila in domeniul ales este cea in vigoare la acest moment.

• Exemplu de produse din portofoliu


Produsele din portofoliu CARTA BLANCA sunt:
• Carta Blanca sticla 330ml
• Carta Blanca sticla 500ml
• Carta Blanca doza 330ml
• Carta Blanca doza 500ml
• Carta Blanca KEG 30l
• Carta Blanca KEG 50l

Cei 4P ai marketingului sunt:


Produs: Aspectele de Managementul produsului şi marketing de produs se ocupă de
specificaţiile bunului sau produsului în cauză, şi la modul în care relaţionează la nevoile şi
dorinţele utilizatorului final.
Preţ: Se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs, inclusiv reducerile de preţ.
Promovare: Include reclama, relaţiile publice, publicitatea şi vânzările personale, şi se referă la
diferite metode de promovare a unui produs, brand sau companie.
Plasament sau distribuţie, se referă la modul în care produsul ajunge la client; spre exemplu,
plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face referinţă la
locul unde produsul sau serviciul este vândut, exemplu regiune geografică sau ramura
industrială, şi segmentul căruia se adresează(tineri adulţi, familii, companii, oameni de afaceri,
femei, bărbaţi, etc.).

Analiza 4P pentru produsul Carta Blanca sticla 330ml

PRODUS
La 1 ianuarie 2016, prima sticla de bere Carta Blanca "Made in România" a ieşit pe poarta
fabricii din Bucureşti iar fabrica de bere Tuborg va atinge o capacitate totală de producţie de un
milion de hectolitri de bere anual.
De aceea, în fiecare an, la 1 decembrie, Carta Blanca va primi pe toţi cei care doresc să îi
viziteze fabrica în cadrul acţiunii "Ziua Porţilor Deschise". Produsele Carta Blanca sunt
recunoscute de către iubitorii de bere pentru calitatea premium şi aroma specială, iar conţinutul
de alcool al acestora se adapteaza la preferinţele locale.

PRET
Preţul berii acoperă cheltuielile de producţie şi cele de ambalare; Carta Blanca
va demonstra măsura excelenţei sale.
Unic prin trei elemente diferenţiatoare - sticla de culoare verde, eticheta transparentă şi
sistemul de deschidere inovator, ambalajul Carta Blanca exprimă cu acurateţe cele trei
valori principale ale mărcii:
• libertatea- echivalentă cuprovocarea schimbării,
• inovaţia- îndrăzneala de a miza pe "nou"
• calitatea -evidenţiată de la întreg, la cel mai mic detaliu.
Marca Carta Blanca are un design foarte atragator si modern, potrivit cu cerinţele publicului-
ţintă.
Preţul diferă de locul de comercializare datorită lungimii canalului de distribuţie şi datorită
adaosului comercial al agenţilor economici.

PROMOVARE
Campaniile promoţionale şi festivalurile au jucat un rol important în strategiile de
marketing ale principalilor jucători de pe piaţă.
In România, sub conceptul "Carta Blanca - Muzică fără limite", marca de bere Carta Blanca s-
a implicat în numeroase evenimente muzicale şi a organizat concerte deanvergură în
Bucureşti şi în întreaga ţară, promovând formaţii de muzică românească de toate
genurile: de la rock la dance sau muzica pop.
Campania Carta Blanca, al cărei concept general porneşte de la ideea de libertate,
valoare esenţială a brandului. în demersul creativ, conceptul a fost dezvoltat într-o
direcţie activă: dacă tu eşti liber, atunci îi eliberezi şi pe cei din jurul tău - de prejudecăţi,
de inhibiţii, de lucruri care complică inutil viaţa sau pur şi simplu de lipsa de imaginaţie.

PLASAMENT sau DISTRIBUTIE

Produsul Carta Blanca are o foarte buna acoperire naţională.


Din punct de vedere al dimensiunilor canalului de distribuţie, distribuţia Carta Blanca se
prezintă astfel:
• distribuţie direct (Bucureşti - Iaşi - Cluj - Timişoara - Constanţa -Ploieşti -
Craiova) unde Carta Blanca acţionează prin depozite şi flotă de distribuţie proprie.
• distribuţie indirectă în toate celelalte judeţe ale ţării; prin distribuitori autorizaţi