Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

Diagnosticarea Generala a
Firmei de Constructii
S.C.ANELYS S.R.L
Student:Pirvanus Ana-Maria
Master:Tehnologia si Managementul Lucrarilor de Constructii

2016

BUCURESTI
ACT CONSTITUTIV
Al S.C. “ANELYS” S.R.L.

Subsemnatul:

Popescu Horia cetatean roman, nascut la data de 19.05.1977, in Bucuresti,


jud.Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti , Str.Ripiceni, nr.17, bl.B9, et.4, ap.9, jud.
Bucuresti, identificat cu CI, seria BB nr.231405, eliberat de Pol.Mun.Bucuresti la
data de 22.11.2001, avand CNP 1770519354763;

In vederea constituirii unei societati comerciale cu raspundere limitata,


am adoptat prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL I. ASOCIAŢI, FORMA JURIDICA, DENUMIRE, SEDIU, DURATA

Art.1. Asociatii
Societatea comerciala infiintata prin prezentul act constitutiv are ca asociat
unic pe Popescu Horia.

Art.2. Forma juridica


2.1. Forma juridica este aceea de societate cu raspundere limitata.
2.2. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul act de constituire.

Art.3. Denumirea si emblema societatii


3.1. Denumirea societatii este S.C. “ANELYS” S.R.L.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 2
Art.4. Sediul societatii
4.1. Societatea are sediul Str. Topaz, nr 16D, oras Bragadiru, Judetul Ilfov,
Romania.
4.2. Sediul societatii poate fi mutat la o alta adresa din Romania, prin decizia
asociatilor.
4.3. Societatea isi poate deschide sau inchide puncte de lucru, sucursale, filiale,
agentii, reprezentante, in Romania sau/si in strainatate, cu respectarea prevederilor
legale.

Art.5. Durata societatii


Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand cu data
inmatricularii in Registrul Comertului(29 martie 1996).

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETAŢII

Art.6. Domeniul principal de activitate


6.1. Domeniile principale de activitate al societatii sunt: Constructiile de cladiri ,
caruia ii corespunde conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din
economia nationala- CAEN :
- activitatea principala:
clasa - 412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- activitati secundare:
clasa 4312 – Lucrari de pregatire a terenului;
clasa 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
clasa 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
clasa 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
clasa 4334 – Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri;
clasa 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
clasa 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L
Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 3
CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL

Art.9. Capitalul social


9.1. Capitalul social total subscris al societatii este de 3.500.000 RON .
9.2. Capitalul social se subscrie si se varsa in numerar, in lei, in termen de 15 zile de
la data autentificarii prezentului act constitutiv.
Art.10. Reducerea capitalului social
10.1. Capitalul social poate fi redus pe baza hotararii asociatului unic cu respectarea
conditiilor legale in vigoare.

Art.11. Majorarea capitalului social


11.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hoararii asociatului unic.
11.2. Capitalul social poate fi majorat prin aporturi suplimentare in numerar sau în
natura, ori prin capitalizarea beneficiului conform bilantului contabil.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETAŢII

Art.12. Societatea este condusa de asociatul unic. Asociatul unic indeplineste


atributiile prevazute de lege ale adunarii asociatilor.
Art.13. Atributiile asociatului unic sunt :
- numeste si revoca administratorii societatii;
- aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
- aproba contractarea de credite si constituirea de garantii;
- aproba efectuarea de investitii;
- aproba orice modificare a actului constitutiv al societatii;
- aproba dizolvarea si lichidarea societatii.

Art.14. Administrarea societatii


14.1. Societatea va fi administrata de unul sau mai multi administratori numiti de
asociatul unic pentru un mandat de 4 ani.
14.2. Mandatul administratorilor poate fi prelungit de asociati, in mod expres sau
tacit pentru aceeasi perioada.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 4
14.3. Pentru un prim mandat, prin act constitutiv, se numeste ca administrator al
societatii Popescu Horia cetatean roman, nascut la data de 19.05.1977, in
Bucuresti, jud.Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti , Str.Ripiceni, nr.17, bl.B9, et.4,
ap.9, jud. Bucuresti, identificat cu CI, seria BB nr.231405, eliberat de
Pol.Mun.Bucuresti la data de 22.11.2001, avand CNP 1770519354763;

Art.15. Atributiile administratorului societatii

15.1. Administratorul asigura conducerea curenta a societatii si o reprezinta în


relatiile cu tertii.
15.2. Administratorul lucreaza, ia decizii si conduce afacerile societatii conform legii,
a prezentului act constitutiv si in baza hotararii asociatului unic.

Art.16. Incetarea functiei de administrator


16.1. Functia de administrator inceteaza prin:
a) revocare;
b) renuntare;
c) moarte;
d) incapacitate;
16.2. Administratorul poate fi revocat din functie daca nu-si exercita atributiile sau
daca si le exercita defectuos ori, pentru fapte care potrivit legii penale, ii pot face
incompatibili cu functia de administrator.
16.3. Administratorul poate renunta la mandat prin demisie, cu conditia notificării
prealabile a acesteia, cu 30 zile inainte, asociatilor.

CAPITOLUL V. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art.17. Controlul gestiunii societatii


17.1. Controlul gestiunii societatii se face de catre asociatul unic.

CAPITOLUL VI. PERSONALUL SOCIETATII

Art.18. Personalul societatii


S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L
Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 5
Angajarea personalului societatii se face de catre administratori pe baza de
contracte individuale de munca sau conventii civile de prestari servicii prin care se
vor stabili drepturile si obligatiile acestuia.

CAPITOLUL VII. BENEFICIILE SOCIETĂŢII. EXERCIŢIUL FINANCIAR

Art.19. Beneficiile societăţii


19.1. Beneficiile societatii se formeaza potrivit legii.
19.2. Din beneficiul brut al societatii se scade fondul de rezerva de 5 % anual, pana
ce acesta atinge 1/5 din capitalul social.
19.3. Asociatul unic poate decide constituirea din beneficiul brut si de alte fonduri –
de risc, pentru dezvoltare, pentru investitii, etc, ori pot hotara capitalizarea
beneficiului si majorarea capitalului social.

Art.20. Dividende
Beneficiul ramas dupa constituirea fondurilor si plata impozitelor legale se
distribuie sub forma de dividende asociatului unic.

Art.21. Exercitiul financiar


21.1. Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie a fiecarui an.
21.2. Societatea se va finanta din aportul la capital, din credite (inclusiv,
imprumuturi acordate de asociatul unic) si din prelevari din profit.

CAPITOLUL VIII. TRANSMITEREA PARTILOR SOCIALE

Art.22. Transmiterea partilor sociale


22.1. Transmiterea partilor sociale se poate face prin acte intre vii si pentru cauza
de moarte.
22.2. Asociatul unic poate sa isi cedeze partile sociale, inclusiv sa se retraga din
societate.
22.3. In caz de deces al asociatului unic, mostenitorii acestuia dobandesc si calitatea
de asociati ai societatii, proportional cu cota de mostenire atribuita.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 6
CAPITOLUL IX. TRANSFORMAREA SOCIETATII

Art.23. Modificarea formei juridice


23.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea
asociatului unic.
23.2. Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de autorizare a
functionării, de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatii.

CAPITOLUL X. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.24. Dizolvarea societatii


Societatea se dizolva intr-una din urmatoarele situatii:
- in caz de imposibilitate de realizare a obiectului social;
- in caz de faliment;
- prin hotararea asociatului unic;
- in alte situatii expres prevazute de lege.

Art.25. Lichidarea societatii


25.1. In caz de dizolvare, societatea se lichideza.
25.2. Procedura si efectele lichidarii sunt cele prevazute de lege.
25.3. Numirea lichidatorilor se face de asociatul unic,in afara de cazul cand legea, în
mod expres, prevede o alta competenta.

CAPITOLUL XI. LITIGII


Art.26. Litigii
26.1. Litigiile ivite in legatura cu societatea pentru care legea nu prevede o
competenta speciala, se vor solutiona pe cale amiabila.
26.2. Daca in urma discutiilor purtate în vederea concilierii nu se ajunge la nici un
rezultat, litigiul va fi deferit spre solutionare Comisiei de Arbitraj Comercial .

26.3. Hotararea arbitrala va fi definitiva si obligatorie pentru parti.


26.4. In cazul in care legea prevede competenta instantelor judecatoresti, litigiul se
va solutiona de catre instantele judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei
in conformitate cu legea romana.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 7
CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE

Art.27. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile legale în


vigoare.
Asociatul unic poate modifica actul constitutiv, cu respectarea formalitatilor
prevazute de lege.

Redactat in 4(patru) exemplare originale azi, 29 martie 1996 la Bucuresti


Asociat unic,

Popescu Horia

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 8
1.Tipul firmei

Firma “S.C. ANELYS CONSTRUCT S.R.L. “ este o societate cu raspundere


limitata , care si-a inceput activitatea pe data de 29 martie 1996, inregistrata la
Registrul Comertului cu numarul J/23/1412/1996.
Capitalul social al firmei este in valoare de 3.500.000 RON , aceasta fiind
100% privat .
Sediul firmei se afla in Str. Topaz, nr 16D, oras Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania
care se afla in proprietatea firmei inca de la infiintarea acesteia.
“S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L.” are ca actionar unic si ca administrator pe
domnul inginer Popescu Horia .
Portofoliu lucrari :
1.Constructie zid sprijin pentru stabilizare versant – Predeal

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 9
2.Constructie locuinta – Snagov

Regim de inaltime : parter+un etaj


Sistemul constructiv : zidarie portanta
Suprafata desfasurata :180 mp
Suprafata la sol :100mp
Suprafata utila: 140mp
S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L
Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 10
3. Constructie hala metalica- Cernica

4.Constructie supermarket Lidl- Bucuresti

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 11
II. Profilul firmei
Profilul firmei este acela de :activitati lucrari de constructii de cladiri rezidentiale
si nerezidentiale, conform COD CAEN 4120.

III.Structura organizatorica
Organigrama

MANAGER GENERAL

MANAGER ECONOMIC MANAGER RESURSE


MANAGER PRODUCTIE UMANE

DEPARTAMENT
DEPARTAMENT S.S.M
DEPARTAMEN DEPARTAMEN DEPARTAMENT DEZVOLTARE
DEPARTAMENT SALARII
T OFERTARE T CONTROL EXECUTIE PERSONALA
CONTABIL

SANTIER 1 SANTIER 2

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 12
Regulamentul de organizare si functionare (R.O.F)
1.Prezentarea generala a firmei de constructive
“S.C. ANELYS CONSTRUCT S.R.L.” este o societate cu capital privat guvernata de
principiile economiei de piata si de cele ale profitabilitatii investitiei in concordant
cu legile in vigoare ale Romaniei .
2.Atributiile firmei de costructii
Obiectivul principal al firmei este acela de realizare ale activitatilor de constructii
rezidentiale si nerezidentiale conform cod CAEN 4120.
3. Managementul firmei de constructii
Managementul firmei de constructii este format dintr-un manager general.
Subordonati managerului general se regasesc managerul economic, de productie
si resurse umane.
4.Departamentele functionale si operationale
In cadrul societatii se regasesc urmatoarele departamente:contabil, ofertare,
executie, controlul calitatii ,salarii ,S.S.M. ,dezvoltare profesionala.
5.Precizari finale
Programul de lucru este de luni de la ora 08:00-17:00 cu 60 minute pauza de
masa pentru angajatii care isi desfasoara activiatatea la S.C. ANELYS CONSTRUCT
S.R.L.
Societatea plateste fiecarui angajat cu contract de munca in moneda nationala
leul romanesc (RON), salariul stabilindu-se prin negociere. Salariul negociat
pentru fiecare angajat nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie
impus de catre Guvernul Romaniei.
Plata salariului se face pe cardul personal al fiecarui angajat . Plata se face o
data pe luna , la inceputul fiecarei luni in jurul datei de 7 a lunii.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 13
Fisa postului
Denumire post: Manager general
Numele ocupantului: Zaharov Elvis
Cerinte minime :
 -studii superioare in domeniul constructiilor;
 -experienta in conducerea firmelor de constructii de minimum 5 ani ;
 -cunostinte de limba engleza la nivel avansat;
 -abilitati de conducere.
Relatii organizatorice:
A. Autoritate:
-nu se subordoneaza nimanui ;
-are in subordine managerul economic, de productie si resurse umane.
B.Colaborare:
-intern cu toate departamentele ;
-extern cu furnizori , autoritati, organe de control si beneficiarii importanti.
C.Reprezentare:asociati , firma in relatia cu bancile , autoritatile publice si
institutiile.
Atributii si sarcini :
 Luarea deciziilor de importanta ridicata ;
 Coordonarea intregii activitati ;
 Semnarea contractelor (de munca , de executie, etc.);
 Elaborarea planului de investitii;
 Stabilirea obiectivelor ;
 Aprobarea R.O.F. ,fisele postului si organigramei;
 Obtinerea autorizatii firmei.
Responsabilitati:
-raspunderea in fata organelor de control;
-crearea si respectarea unui cadru legislative;
-asigurarea bunei functionari a firmei ;
-asigurarea conlucrarii intre departamente .
S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L
Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 14
Denumire post : Sef departament executie
Numele ocupantului : Gomea Stelian
Cerinte minime:
 Studii superioare in domeniul constructiilor civile ;
 Experienta minima de 2 ani in executia lucrarilor de constructii civile ;
 Abilitati de coordonare si supraveghere a santierelor;
 cunostiinte de limba engleza la nivel avansat.
Relatii organizatorice :
A.Autoritate:
-se subordoneaza direct manageruli de productie;
-are in subordine sefii de santier.
B.Colaborare:
-cu departamentul de control al calitatii.
C. Reprezentare:departamentul executiei in cadrul firmei
Atributii si sarcini:
 luarea deciziilor in conducerea departamentului de executie;
 coordonarea santierelor;
 raportarea saptamanala a stadiului lucrarilor managerului de productie ;
 rezolvarea posibilelor problem aparute pe parcursul unei lucrari .
Responsabilitati:
-asigurarea bunei desfasurari a lucrarilor ;
-evitarea intarzierilor;
-aplicarea de sanctiuni si bonusuri .

Denumire post: Sef santier

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 15
Numele ocupantului: Zaharia Eduard
Cerinte minime :
 -studii superioare in domeniul constructiilor civile;
 -experienta de minimum 2 ani in executia lucrarilor de constructii ;
 -cunostinte de limba engleza la nivel avansat;
Relatii organizatorice:
B. Autoritate:
- se subordoneaza sefului de departament ;
-are in subordine echipele de muncitori .
B.Colaborare:
-cu ceilalti sefi de santier.
C.Reprezentare:santierul pe care lucreaza, in cadrul departamentului
Atributii si sarcini :
 Luarea deciziilor la nivelul santierului ;
 Pontarea orelor muncite de catre fiecare muncitor de pe santier;
 Coordonarea echipelor de muncitori;
 Asigurarea bunei desfasurari a lucrarii.
Responsabilitati:
-monitorizarea desfasurarii lucrarilor de pe santier;
-raportarea saptamanala a cantitatilor de lucrari realizate;
-asigurarea calitatii lucrarilor executate.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 16
IV.Aprovizionarea
Aprovizionarea reprezinta procurarea tuturor celor necesare in procesul
de productie saau pentru consum.
Activitatea de aprovizionare in domeniul constructiilor se ocupa cu
intocmirea necesarului ,identificarea furnizorilor si gestionarea stocurilor de
material.
Procesul de aprovizionare incepe cu necesarul realizat de constructor in
urma consultarii devizului.
Dupa intocmirea necesarului , departamentul de aprovizionare are
responsabiliatea de a cauta furnizori . Acest procedeu incepe cu cererea de
oferte pentru materialele necesare unor diferite firme. O data ajunse ofertele,
departamentul de aprovizionare le analizeaza si o selecteaza pe cea mai
avantajoasa dupa urmatoarele caracteristici :
 Pretul materialului;
 Calitatea materialului;
 Modalitatea de plata ;
 Amplasarea furnizorului.
Departament Materii prime Furnizor
Contabil -obiecte birotica -S.C Xerox S.A.
-soft contabilitate -S.C Softuri S.R.L
Ofertare -obiecte birotica -S.C Xerox S.A.
-soft -S.C Softuri S.R.L
Controlul calitatii -obiecte birotica -S.C Xerox S.A.
-soft -S.C Softuri S.R.L
Salarii -obiecte birotica -S.C Xerox S.A.
-soft -S.C Softuri S.R.L
S.S.M -obiecte birotica -S.C Xerox S.A.
-soft -S.C Softuri S.R.L
Executie -scule si masini de -S.C. Alfers S.R.L
constructie -S.C MatCons S.R.L
-materiale -S.C Xerox S.A.
-birotica
S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L
Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 17
V.Echipament si utilaj tehnologic
A.Dotari tehnice
Departament Dotari
Economic -2 desktop DELL
-imprimanta HP
-xerox
Resurse umane -1 desktop DELL
-imprimanta HP
-scanner
Productie -2 laptop
-2 autoturime Dacia
Logan
-telefon
-materiale de constructii
-consumabile birou

B.Flux tehnologic
Fazele realizarii unei locuinte P+1:
-eliminare strat vegetal;
-sapare mecanizata si manuala;
-cofrare,armare,betonare fundatii;
-realizare parter;
-realizare etaj;
-finisaje interioare si tamplarii;
-finisaje exterioare;
-umpluturi;
-receptia lucrarii si darea in folosinta;

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 18
-receptia finala.
VI.Resurse umane
Forta de munca este cea mai importanta resursa din cadrul unei comanii.
Utilizarea eficienta a fortei de munca si responsabilitatile de evaluare a
angajatilor , realizarea optima a proceselor de recrutare , derularea unor
programe adecvate pentru trainingul personalului – sunt numai cateva din
atributiile departamentului de resurse umane.
Responsabilitatile Departamentului de Resurse Umane sunt :
 Atragerea , selectarea si angajarea noilor angajati utilizand informatii din
CV;
 Recomandari si interviuri;
 Comunicarea informatilor despre noile posturi atat angajatilor
companiei cat si altor companii;
 Asigurarea ca angajatii au educatia, instruirea si scolarizarea pentru a-si
indeplini obligatiile;
 Utilizarea unui process eficace pentru analiza performantelor angajatilor
si pentru a determina bonusurile si maririle de salarii;
 Calcularea salariilor si beneficiilor fiecarui angajat;
 Comunicarea schimbarilor de salariu, a beneficiiilor.
Firma S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L detine in componenta sa un numar de
40 angajati .
Din total angajati :
 Sex: - feminin 40%
- masculin 60%
 Studii:-superioare 10%
-medii 70%
-fara studii 20%
 Varsta:-18-30 (25%)

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 19
-30-40(15%)
-peste 50 (15%)
 Carte de munca :100% au carte de munca

Angajati Analiza personal


Calificati Necalificati femei barbati

20%

40%

60%
80%

Analiza personal
studii superioare studii medii

10%

70%

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 20
VII.Sistem informational
Sistemul informational este ansamblul de elemente implicate in procesul de
colectare, transmisie , prelucrare de informatii.
Rolul sistemuli informational este de a transmite informatia intre diferite
elemente.In cadrul unei firme de constructii , rolul sistemului informational este
de a asigura persoanele din conducere cu informatii necesare pentru luarea
deciziilor economice sau de alta natura ; de exemplu vizualizarea noilor modificari
ale standardelor sau modificari ale proiectelor.
In cadrul sistemuli informational se regasesc:informatia vehiculata ,
documentele purtatoare de informatii , personalul, mijloace de comunicare,
sisteme de prelucrare a informatiei.
Dupa domeniul in care functioneaza , sistemele pot fi clasificate :
-sisteme de baze de date –specializate in gestiunea unor cantitati mari de date;
-sisteme pentru prelucrari stiintifice, specializate pe anumite domenii,
-sisteme pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru conducerea unor
masini , scule,unelte computerizate.

Departament Dotari
Economic -2desktop DELL
-software :WINDOWS 7,Microsoft
Office 2007
Resurse umane -1 desktop DELL
-software :WINDOWS 7,Microsoft
Office 2007
Productie -2 laptop DELL
-software :WINDOWS 7 , Microsoft
Office 2007,AutoCAD 2010

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 21
VIII. Piata de desfacere
Piata de desfacere este acea componenta mediului ambient extern unde
are loc “recunoasterea “activitatii firmei , prin vanzarea bunurilor economice ,
produse.
In general ,in cazul unei firme de constructii ,produsul final este o cladire
,o constructie . Aceasta apare in urma etape cum ar fi :
-cererea cladirii;
-stabilirea temei de proiectare;
-dimensionarea in functie de standardele in vigoare;
-aprobarea proiectului;
-intocmirea documentatiei necesare pentru autorizatia de constructie;
-executia.
S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L urmareste sa indeplineasca cerintele
clientilor sai la cele mai inalte standarde de calitate si in cel mai scurt timp
posibil.
Firma se adreseaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice care doresc sa
efectueze lucrari de constructii de cea mai inalta calitate .
Societatea nostra ofera garantie tuturor produselor si serviciilor oferite
clientilor nostril , folosind material de cea mai buna calitate si mana de lucru
de inalta calificaresi experinta ridicata .
Clientii societatii beneficiaza astfel de constructii cu un grad crescut de
siguranta in exploatare si finisaje deosebite , carora li se mai adauga si un timp
de executie cat mai scurt posibil, nu insa in defavoarea calitatii.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 22
IX.Analiza principalilor indicatori economic-financiari

Indicatorii econonico-financiari au un rol important in cunoasterea evolutiei


firmei si calculul lor ofera posibiliatatea de a analiza inainte de luarea unor
decizii.
ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI
Denumire 2000 Structura 2001 Structura ∆%
indicator (%) (%)
Imobilizari 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
necorporale
Imobilizari 135063 25.00% 217200 38.77% 13.77%
corporale
Imobilizari 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
financiare
Active 135063 25.71% 217200 38.77% 13.06%
imobilizate
Stocuri 38225 7.27% 47900 8.55% 1.28%
Creante 304691 58.00% 224798 40.13% -17.87%
totale
Disponibilitati 5684 1.08% 27224 4.86% 3.78%
banesti
Active 348600 66.36% 299922 53.54% -12.82%
circulante
Cheltuieli in 41619 7.92% 42979 7.6% -0.32%
avans
TOTAL ACTIV 525282 100% 560101 100% 0.00%

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 23
ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI
Denumire 2000 Structura 2001 Structura ∆%
indicator (%) (%)
Capital 200 0.03% 200 0.03% 0.00%
social
Rezerve 40 0.00007% 40 0.007% 0.00693%
Rezultatul 76048 14.47% 267659 47.78% 33.31%
reportat
Profit net 191611 36.47% 6354 1.13% -35.34%
Repartizarea 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
profitului
Subventii pt 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
investitii
Capital 267899 51.00% 274253 48.96% -2.04%
propriu
Datorii pe 106336 20.24% 115080 20.54% 0.3%
termen
mediu si
lung
Datorii pe 151047 28.75% 170768 30.48% 1.73%
termen
scurt
Furnizori si 107345 20.43% 67718 12.09% -8.34%
asimilitate
Datorii 257383 48.99% 285848 51.03% 2.04%
totale
Capital 374235 71.24% 389333 69.51% -1.73%
permanent
TOTAL 525282 100% 560101 100%
PASIV

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 24
BILANT PRESCURTAT
ACTIVE 0 1 PASIVE 0 1
Active 135063 217200 Capitaluri 267899 274253
imobilizate proprii
nete
Active 348600 299922 Datorii pe 106336 115080
circulante termen
mediu si
lung
Cheltuieli in 41619 42979 Subventii pt 0 0
avans investitii
Provizioane 0 0
pt riscuri si
cheltuieli
Datorii pe 151047 170768
termen scurt
Venituri in 0 0
avans
TOTAL 525282 560101 TOTAL 525282 560101
ACTIVE PASIVE

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 25
Indicator 2000 2001 2002 2003 2005
Cifra de 4162000 3702000 2678549 3125578 2211554
afaceri
Profit 1499000 1420500 1125000 1152000 1100125
Angajati 40 40 35 37 30

4500000

4000000

3500000
3000000
2500000
2000000 cifra de afaceri
1500000 profit
1000000
500000
0
ANUL 2000
ANUL 2001
ANUL 2002
ANUL 2003
ANUL 2004

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 26
ANGAJATI

40

35

30

25

20

15

10 ANGAJATI

0
ANUL ANUL
2000 ANUL ANUL
2001 2002 ANUL
2003 2004

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 27
X.Analiza unui produs de constructii (ofertare)
Catre S.C. BRICOSTORE S.R.L
In atentia deparatamentului vanzari:
Firma S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L. doreste sa achizitioneze 40 tone otel
beton PC52 cu diametrul Ф20.
Va rugam sa mentionati in oferta dumneavoastra urmatoarele caracteristici:
-termen de livrare;
-garantia materialelor ;
-costul materialelor;
-modalitati de plata.
Va rugam sa timiteti oferta pana la data de 24 ianuarie 2015.
Astept oferta dumneavoastra

04.01.2015 Manager general, inginer Zaharov Elvis

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 28
Catre S.C. DEDEMAN S.R.L. ,

In atentia departamentului de vanzari :


Firma S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L. doreste sa achizitioneze 40 tone
otel beton PC552 cu diametrul Ф20.
Va rugam sa mentionati in oferta dumneavoastra urmatoarele
caracteristici:
-termen de livrare;
-garantia materialelor ;
-costul materialelor;
-modalitati de plata.
Va rugam sa timiteti oferta pana la data de 24 ianuarie 2015.
Astept oferta dumneavoastra

04.01.2015 Manager general, inginer Zaharov Elvis

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 29
Catre S.C. PRAKTIKER S.R.L. ,

In atentia departamentului de vanzari :


Firma S.C ANELYS CONSTRUCT S.R.L. doreste sa achizitioneze 40 tone
otel beton PC552 cu diametrul Ф20.
Va rugam sa mentionati in oferta dumneavoastra urmatoarele
caracteristici:
-termen de livrare;
-garantia materialelor ;
-costul materialelor;
-modalitati de plata.
Va rugam sa timiteti oferta pana la data de 24 ianuarie 2015.
Astept oferta dumneavoastra

04.01.2015 Manager general, inginer Zaharov Elvis

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 30
Caracteristici S.C. BRICOSTORE S.C.DEDEMAN S.C.PRAKTIKER
S.R.L S.R.L S.R.L

Termen livrare 7 zile lucratoare 5 zile lucratoare 10 zile lucratoare


(2pct.) (3 pct.) (1 pct.)
Garantia 10 ani 10 ani 20 ani
materialelor (2 pct.) (2 pct.) (3 pct.)
Costul materialelor 3 ron/kg 2.75 ron/kg 3.5 ron/kg
(2 pct.) (3 pct.) (1 pct)
Modalitati de plata avans 60 de zile de la la livrare
50%+diferenta la data livrarii (2 pct.)
livrare (3 pct.)
(1 pct.)
Total punctaj 7 pct. 11 pct. 7 pct.

In urma ofertelor primate de la furnizori au fost verificate criteriile formulate in


cererea de oferta . Astfel in urma punctajului obtinut ,oferta castigatoare a fost
declarata cea a firmei S.C.DEDEMAN S.R.L.In consecinta materialele dorite vor fi
achizitionate de la S.C DEDEMAN.

S. C ANELYS CONSTRUCT S.R.L


Str. Topaz, nr.16D, tel:021.256.38.97 J/23/1412/1996
Bragadiru ,Ilfov, Romania CUI:RO23254475
Email:anelysconstruct@gmail.com, Cont:RO 56RNBC 00007777536265542214 RON
Page | 31