Sunteți pe pagina 1din 260

ireeîia

' -Mă

ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIE


n r . 2713/C 15.11 2001

INSTRUCŢIUNILE PRIVIND APLICA?. EA


NOtMELOR DE HRANA PE 7lMf M. PAC!
PENTRU EFECTIVELE DIN
MINISTERUL JUSTIŢIEI
DIRECŢIA GENERALA A PEMTENC1MSLO!
Se poate căuta în acest document
cu combinaţie *Ctr.+F*,
însă nu are acurateţe 100%,

Sorin M I N C A / D S D R P , 03.06.2014
ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIEI

NORMELOR DE HRANA PE Tli


PENTRU EFECTIVELE

DIRECŢIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR


MINISTERUL JUSTIŢIEI

ORDIN

AV. &i/y'L din /f. // 2001


Ministrul Justiţiei,

A v â n d în v e d e r e O r d o n a n ţ a G u v e r n u l u i n r 2 6 / 2 2 . 0 7 . 1 9 9 4
; privind
d r e p t u r i l e d e h r a n ă în t i m p dc p a c e , ale p e r s o n a l u l u i d i n s e c t o r u l d e
a p ă r a r e n a ţ i o n a l ă , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă , a p r o b a t ă şi
modificată prin Legea nr. 143/1994, Ordonanţei Guvernului
n r . 2 3 / 1 9 9 7 , ale Hotărârii Guvernului nr.501/1994 privind aprobarea
n o r m e l o r d e h r a n ă pe p l a f o a n e c a l o r i c e , c a t e g o r i i l e de p e r s o n a l p e n t r u
care se acordă, şi instituţiile publice din "Sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă " , în c a r e se aplică
acestea, Hotărârea Guvernului nr.502/05.08.1994 privind aprobarea
n o r m e l o r d e h r a n ă pe p l a f o a n e c a l o r i c e p e n t r u p e r s o n a l u l din s t r u c t u r a
M i n i s t e r u l u i d e I n t e r n e şi a M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor, care, potrivit legii, este privat de libertate.
în t e m e i u l H o t ă r â r i i G u v e r n u l u i n r . 2 1 2 / 2 0 0 1 . p r i v i n d organizarea
şi f u n c ţ i o n a r e a M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i .
Emite următorul :
ORDIN:
Art, î Se a p r o b ă " I n s t r u c ţ i u n i l e privind aplicarea normelor de
h r a n ă pe t i m p d e p a c e , p e n t r u e f e c t i v e l e din Ministerul Justiţiei -
Direcţia Generală a Penitenciarelor;
4

Art. 2 Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage


după caz, răspunderea disciplinară, materială, administrativă sau
penală a persoanelor vinovate;
Art. 3 Direcţia Generală a Penitenciarelor poate emite norme
tehnice pentru soluţionarea problemelor a p ă r u t e în c u r s u l aplicării
instrucţiunilor;
A r t . 4 O r d i n u l i n t r ă în v i g o a r e în t e r m e n de 30 de z i l e d e la d a t a
emiterii.
C u a c e e a ş i d a t ă u r m ă t o a r e l e r e g l e m e n t ă r i nu se m a i a p l i c ă :
ordinul Direcţiei Generale a Penitenciarelor
nr,8324/15.02.1995, privind metodologia de aplicare a
n o r m e l o r d e h r a n ă , ce se a c o r d ă g r a t u i t , în t i m p d e p a c e ,
p e r s o a n e l o r c a r e p o t r i v i t l e g i i , s u n t p r i v a t e de l i b e r t a t e ; ;
ordinul ministrului justiţiei nr.40i/C/05.03.1998 - pentru
determinarea valorii calorice a raţiei de carne pe baza
n i v e l u l u i c a l o r i c s p e c i f i c al f i e c ă r u i s o r t i m e n t d e c a r n e ;
ordinul ministrului justiţiei nr. 2090/C/29.09.1999 -
p r i v i n d a p r o b a r e a n o r m e i de h r a n ă n r . 8 b;
ordinul ministrului justiţiei nr. 2283/C/ 19.10.1999 -
privind aprobarea normelor de hrană nr.li b, 1.2 şi
c o m p l e t ă r i la n o r m a nr. 14 b.

D a t în B u c u r e ş t i azi 'fLi.i^ ' 0

- 1 ; „"V
' -.•••/» X

SINISTRUL JUSTIŢIEI,
• •.; '' \

> \^ "R6I>ICA MIHAELA STĂNOI


INS TRUC ŢI UNI

PRIVIND APLICAREA NORMELOR DE HRANĂ, PE TIMP DE PACE, PENTRU


EFECTIVELE DIN CADRUL MINISTERULUI JUSTIŢIEI
DIRECŢIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR

BUCUREŞTI
-2001 -
COLECTIV DE ELABORARE:

consilier ANDREI MIHAI

plt. adj. GRIGOREIOSEF1NA-SENA


CUPRINS

( A IM T O M ) L i
- Dispoziţii generale 10
C A P I T O L U L II
- N o r m e m e t o d o l o g i c e privind hrănirea efectivelor din Ministerul
Justiţiei Direcţia Generală a Penitenciarelor;
1. N o r m e m e t o d o l o g i c e p r i v i n d h r ă n i r e a , în t i m p d e
p a c e a c a d r e l o r din M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i - Direcţia Generală a
Penitenciarelor 17
2. Reguli privind alocarea la şi scoaterea de la
d r e p t u r i l e de h r a n ă a c a d r e l o r d i n M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i - D i r e c ţ i a
Generală a Penitenciarelor 20
3. N o r m e m e t o d o l o g i c e p r i v i n d h r ă n i r e a , în t i m p d e
pace, a persoanelor private de libertate ....24
4. R e g u l i de a l o c a r e la şi s c o a t e r e a de la d r e p t u r i
de hrană a persoanelor p r i v a t e de l i b e r t a t e 25
5. Reguli de o r g a n i z a r e şi f u n c ţ i o n a r e a blocului
alimentar . ...30
C A P I T O L U L III
- O r g a n i z a r e a hrănirii cadrelor din Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor:
1. P r i n c i p i i g e n e r a l e 33
2. R e g u l i de o r g a n i z a r e şi f u n c ţ i o n a r e a p o p o t e i 33
3. Aprovizionarea popotelor 40
4. F o n d u r i l e p o p o t e l o r 4!
5. E v i d e n ţ a f i n a n c i a r c o n t a b i l ă a p o p o t e l o r 41
6. R e g u l i de organizare şi funcţionare a bucătăriilor de
unitate 45
7. D i s p o z i ţ i i comune privind activitatea popotelor şi a
b u c ă t ă r i i l o r de i m i t a t e
pag

C A P I T O L U L IV
- Norme de hrană pentru animalele de serviciu din unităţile
Ministerului Justiţiei Direcţia Generală a Penitenciarelor 49

CAPITOLUL V
- N o r m e de d o t a r e cu b u n u r i m a t e r i a l e de r e s o r t u l a c t i v i t ă ţ i i de
hrănite 51

A n e x a nr. I — O r d o n a n ţ a G u v e r n u l u i n r . 2 6 / 1 9 9 4 p r i v i n d drepturile
de h r a n ă , în t i m p d e p a c e , a l e p e r s o n a l u l u i d i n s e c t o r u l d e apărare
n a ţ i o n a l ă , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă 53
Anexa nr, 2 - Convenţie privind hrănirea prin reciprocitate a
personalului din instituţiile sectorului de a p ă r a r e naţională, ordine
p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă ....58
A n e x a nr. 3 - O r d o n a n ţ a G u v e r n u l u i nr. 2 1 / 1 9 9 2 p r i v i n d protecţia
consumatorului (extras) ; 64
Anexa nr. 4 - Norme de h r a n ă pentru efectivele de cadre din
Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor 66
A n e x a nr. 5 - N o r m e de h r a n ă p e n t r u e f e c t i v e l e d e p e r s o a n e p r i v a t e
de l i b e r t a t e ..112
A n e x a nr. 6 - T a b e l cu p e r i o a d e l e d e c o n s u m l a l e g u m e l e d e s e z o n
şi p r o d u s e l e p e n t r u i a r n ă 142
A n e x a nr. 7 - T a b e l c u p r i n z â n d s o r t i m e n t e l e c a r e se p o t
a p r o v i z i o n a de u n i t ă ţ i în c a d r u l p r o d u s e l o r î n s c r i s e în n o r m e l e de
hrană sub denumiri generice 143
A n e x a n r . 8 - T a b e l cu c o m p o z i ţ i a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e şi
v a l o a r e a c a l o r i c ă (la 100 g r a m e p r o d u s c o m e s t i b i l ) 148
A n e x a n r . 9 - C o t e l e d e s c ă z ă m â n t p r i n c u r ă ţ a r e , f i e r b e r e şi f r i g e r e
ale unor alimente 155
A n e x a n r . 1 0 - N o r m e de î n z e s t r a r e cu b u n u r i m a t e r i a l e n e c e s a r e
p r e p a r ă r i i , t r a n s p o r t u l u i şi s e r v i r i i h r a n e i p e n t r u c a d r e ( N o r m e l e n r . l -
3) ....159
pag.
A n e x a nr. J1 - N o r m e de î n z e s t r a r e cu b u n u r i m a t e r i a l e n e c e s a r e
p r e p a r ă r i i , t r a n s p o r t u l u i şi s e r v i r i i h r a n e i p e n t r u p e r s o a n e l e p r i v a t e d e
libertate (Normele nr.4-5). 176
A n e x a n r . 12 - N o r m e c o m u n e de d o t a r e cu b u n u r i m a t e r i a l e
n e c e s a r e p r e g ă t i r i i t r a n s p o r t u l u i şi s e r v i r i i h r a n e i ( N o r m e l e n r . 6 -
11). 186
A n e x a nr. 13 - D o c u m e n t e l e de e v i d e n ţ ă c o n t a b i l ă a p o p o t e l o r , . 2 1 4
A n e x a n r . 1 4 - N o r m e de h r a n ă p e n t r u a n i m a l e l e d e s e r v i c i u d i n
unităţile Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a
Penitenciarelor 226
A n e x a n r . 1 5 - T a b e l c u p r i n z â n d l o c u r i l e de m u n c ă şi c a t e g o r i i l e de
m u n c ă c a r e d a u d r e p t u l Ia a n t i d o t ( l a p t e ) s a u a p ă c a r b o g a z o a s ă . . . . . . 2 3 6
A n e x a nr.16 - Tabel cuprizând încadrarea pe munci grele a
p e r s o a n e l o r p r i v a t e de l i b e r t a t e c a r e m u n c e s c 243
A n e x a n r . 1 7 - M o d a l i t a t e de c a l c u l p e n t r u a p l i c a r e a p r o c e n t u l u i de
scăzămâ-nt la a r t i c o l e l e d i n s t i c l ă şi p o r ţ e l a n 247
Anexa nr.I8 - Tabel cuprinzând greutăţile necesare pentru
a p a r a t e l e de c â n t ă r i t 249
Anexa nr.19 - Fişa utilajului....... 250
Anexa nr.20 - Tabel orientativ privind consumul de materiale
pentru reparat butoaie 255
CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.l. P e r s o n a l u l * din Ministerul Justiţiei - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor a r e d r e p t u l , în t i m p de p a c e , la h r a n ă gratuită, în
condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26 din 22.07,1994,
m o d i f i c a t ă şi a p r o b a t ă p r i n L e g e a nr. 1 4 3 / 3 1 . 1 2 . 1 9 9 4 ( A n e x a n r . l ) .
Arc.2 Hrănirea personalului din M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i - Direcţia
G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r se f a c e , de r e g u l ă , în n a t u r ă , în l i m i t a u n o r
p l a f o a n e c a l o r i c e , d i f e r e n ţ i a t e pe c a t e g o r i i de e f e c t i v e , c a r e c o n s t i t u i e
norme de hrană zilnice.
Art.3.- (1) Categoriile de persoanal pentru care se stabilesc
normele de hrană, sunt cele aprobate prin Hotărârile Guvernului
n r . 5 0 1 şi n r . 5 0 2 d i n 0 5 . 0 8 . 1 9 9 4 .

Sintagma "personalul Ministerului Justiţiei - Direcţia Generala a Penitenciarelor - cuprinde:

a) efectivul de cadre: cadre militare in a c t i v i ' ? . t e , elevi şi studenţi militari, salariaţi civili

p r e v ă z u ţ i in s t a t e l e de o r g a n i z a r e ale u r m ă t o a r e l o r unităţi:

> D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r cu u n i t ă ţ i l e s u b o r d o n a t e ;

> S e r v i c i u l I n d e p e n d e n t de P r o i e c ţ i e şi A n t i c o r u p ţ i e ;

> Direcţia Medicală;

> Corpul de I n s p e c ţ i e P e n i t e n c i a r ă

h) persoane private de libertate; reţinu- i,


r arestaţi preventiv, condamnaţi minori şi majori,

bf.rbaţi şi f e m e i ;

c) r e z e r v i ş t i pe t i m p u l c o n c e n t r ă r i i
11

A r t. 4. - Rezerviştii* primesc, pe timpul concentrării sau


m o b i l i z ă r i i , a c e l e a ş i d r e p t u r i de h r a n ă ca şi m i l i t a r i i a c t i v i .
Ar't. 5 - N o r m e l e de h r a n ă z i l n i c e , p e p l a f o a n e c a l o r i c e s u n t c e l e
a p r o b a t e p r i n L e g e a nr. 1 4 3 / 1 9 9 4 .
A r L ( L - S t r u c t u r a n o r m e l o r de h r a n ă p e n t r u e f e c t i v e l e de c a d r e d i n
Ministerul Justiţiei - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r , se s t a b i l e ş t e
de Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu celelalte instituţii
p u b l i c e d i n s e c t o r u l de a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă ,
în l i m i t a v a l o r i i c a l o r i c e a f i e c ă r e i n o r m e , în c o n c o r d a n ţ ă cu n e v o i l e
n u t r i t i v e a l e p e r s o n a l u l u i şi în r a p o r t cu e f o r t u r i l e d e p u s e î n p r o c e s u l
de i n s t r u i r e şi î n d e p l i n i r e a m i s i u n i l o r , c o n d i ţ i i l e de m e d i u şi alţi
factori s p e c i f i c i .
Art.7.- Hrănirea personalului din Ministerul Justiţiei - Direcţia
G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r se p o a t e r e a l i z a şi pe bază de alocaţie
v a l o r i c ă , cu a p r o b a r e a m i n i s t r u l u i j u s t i ţ i e i .
Art.8 - S t r u c t u r a n o r m e l o r de h r a n ă p e n t r u p e r s o a n e l e p r i v a t e de
l i b e r t a t e , p r e c u m şi r e g u l i l e de a p l i c a r e , se s t a b i l e s c d e c ă t r e D i r e c ţ i a
L o g i s t i c ă d i n c a d r u l D i r e c ţ i e i G e n e r a l e a P e n i t e n c i a r e l o r şi se a p r o b ă
de m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i .
Art.9.- Hrănirea personalului din Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor se realizează, de regulă, prin unităţile
subordonate**.
Art.10.- Hrănirea personalului din Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor în situaţia când nu se realizează prin
u n i t ă ţ i l e s u b o r d o n a t e , se p o a t e f a c e :
a) p r i n reciprocitate - între instituţiile sectorului de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională potrivit
convenţiilor încheiate între acestea (Anexa nr.2); _____
* S i n t a g m a " r e z e r v i ş t i " c u p r i n d e o f i ţ e r i , maiştri m i l i t a r i , s u b o f i ţ e r i şi s o l d a ţ i în r e z e r v ă .

* * S i n t a g m a " u n i t ă ţ i s u b o r d o n a t e " c u p r i n d e t o a t e s t r u c t u r i l e m i l i t a r e a l e M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i care au

stat de o r g a n i z a r e , d e n u m i r e şi i n d i c a t i v p r o p r i u .
12

b) p r i n a g e n ţ i e c o n o m i c i - a t u n c i c â n d h r ă n i r e a p e r s o n a l u l u i n u ^
se poate face nici prin unităţile subordonate şi nici prin
r e c i p r o c i t a t e . H r ă n i r e a p e r s o n a l u l u i în a c e a s t ă s i t u a ţ i e , se f a c e
în limita plafonului caloric şi cu respectarea întocmai a
s t r u c t u r i i n o r m e l o r d e h r a n ă la c a r e au d r e p t u l , d e c o n t â n d u - s e ,
în plus, adaosul comercial negociat. A p r o b a r e a pentru fiecare
c a z î n p a r t e , se dă de c ă t r e e ş a l o n u l i e r a r h i c s u p e r i o r .
A r t . l 1. ( 1 ) V a l o a r e a f i n a n c i a r ă a n o r m e l o r de h r a n ă a p e r s o a n e l o r
private de libertate se stabileşte şi se a c t u a l i z e a z ă ,în f u n c ţ i e de
preţurile medii cu care se a p r o v i z i o n e a z ă produsele din structura
normelor de hrană specifice.
( 2 ) S t a b i l i r e a şi a c t u a l i z a r e a valorii financiare a normelor de V
hrană a persoanelor private de l i b e r t a t e se e f e c t u e a z ă de Direcţia
Logistică din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi se a p r o b ă de
ministrul justiţiei. }

(3) Actualizarea valorii financiare a n o r m e l o r de h r a n ă se face


trimestrial, pe baza evoluţiei preţurilor la care se aprovizionează
p r o d u s e l e a g r o a l i m e n t a r e , dacă rezultă diferenţe de p e s t e 5 % faţă de
t r i m e s t r u l în c a r e s-a s t a b i l i t u l t i m a v a l o a r e .
A r t . 1 2 (1) C a d r e l e m i l i t a r e î n a c t i v i t a t e şi s a l a r i a ţ i i c i v i l i c a r e
beneficiază de hrănire gratuită, potrivit prezentelor instrucţiuni,
primesc normele de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l sub formă de hrană
preparată sau valoarea financiară neimpozabilă a acestora. ^
( 2 ) S i t u a ţ i i l e în c a r e . e f e c t i v e l e d e c a d r e m e n ţ i o n a t e la a l i n .
(1) din prezentul articol primesc hrană preparată sunt precizate în nota
explicativă a normei de hrană nr.l (Anexa nr.4).
Art.13 Salariaţii civili din Ministerul Justiţiei - Direcţia *
Generală a Penitenciarelor pot servi, contra cost hrană preparată la
o r i c a r e d i n n o r m e l e de h r a n ă . ' Q

A r t . 14 P e r s o n a l u l d i n M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor, care beneficiază de hrănire gratuită, în condiţiile ^
13

p r e z e n t e l o r i n s t r u c ţ i u n i , nu m a i p r i m e ş t e n o r m e l e de h r a n ă la c a r e a r e
d r e p t u l în u r m ă t o a r e l e s i t u a ţ i i :
a) c a d r e l e militare în activitate şi salariaţii civili, când se
deplasează în misiuni peste hotare şi primesc diună de
d e l e g a r e sau s o l d a în v a l u t ă ;
b) e l e v i i , studenţii şi rezerviştii concentraţi pe timpul
c o n c e d i i l o r , p e r m i s i i l o r , v a c a n ţ e l o r şi î n v o i r i l o r d e p e s t e 12
ore;
c) c a d r e l e m i l i t a r e în a c t i v i t a t e şi s a l a r i a ţ i i c i v i l i , p e t i m p u l c â t
p a r t i c i p ă , î n ţ a r ă , î m p r e u n ă cu d e l e g a ţ i i s t r ă i n e , la activităţi
organizate de Ministerul Justiţiei - Direcţia. Gen.erală a
Penitenciarelor d a c ă . au servit masa, gratuit împreună cu
a c e s t e a ( p e n t r u n u m ă r u l d e z i l e de h r a n ă s a u m e s e s e r v i t e ) .
Art. 15 P e r s o n a l u l Ministerului Justiţiei Direcţia Generală a
Penitenciarelor care beneficiază de hrănire gratuită are dreptul
c o n c o m i t e n t , la o s i n g u r ă n o r m ă de h r a n ă şi u n s u p l i m e n t de h r a n a .
A r t . 1 6 N o r m e l e de h r a n ă se a p l i c ă t u t u r o r c a t e g o r i i l o r d e p e r s o n a l
din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor,
i n d i f e r e n t d a c ă f i n a n ţ a r e a a c t i v i t ă ţ i l o r pe c a r e le d e s f ă ş o a r ă s e f a c e d e
la b u g e t u l d e s t a t s a u d i n a l t e s u r s e .
A r t . 1 7 C a d r e l o r m i l i t a r e î n a c t i v i t a t e c a r e p a r t i c i p ă la a p l i c a ţ i i ,
t r a g e r i , t a b e r e , i n s t r u c ţ i e sau a l t e a c t i v i t ă ţ i d e p r e g ă t i r e p e n t r u l u p t ă ,
p a r a d e m i l i t a r e , p r e s t ă r i d e s e r v i c i i p e n t r u a g e n ţ i e c o n o m i c i e t c . cu
elevii şi s t u d e n ţ i i instituţiilor m i l i t a r e de î n v ă ţ ă m â n t , dacă servesc
m a s a la n o r m e l e de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l e l e v i i ( s t u d e n ţ i i ) li se v a
r e ţ i n e s a u r e s t i t u i , d u p ă c a z , o d a t ă cu d r e p t u r i l e de s o l d ă ( s a l a r i u ) pe
l u n a în c u r s , p e n t r u l u n a e x p i r a t ă , d i f e r e n ţ a d i n t r e v a l o a r e a financiară
a n o r m e l o r de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l şi a n o r m e i d e h r a n ă î n v i g o a r e
la d a t a s e r v i r i i , fără a se m a i r e c a l c u l a u l t e r i o r ca u r m a r e a m o d i f i c ă r i i
f i n a n c i a r e a n o r m e l o r de h r a n ă .
Art.18 Militarii armatelor străine, care executat î n România
a p l i c a ţ i i , . t r a g e r i s a u a l t e a c t i v i t ă ţ i de p r e g ă t i r e p e n t r u l u p t ă î m p r e u n ă
cu m i l i t a r i i r o m â n i se v o r h r ă n i , c o n t r a c o s t , î n l i m i t a plafoanelor
v a l o r i c e s t a b i l i t e p r i n m e m o r a n d u m u r i l e şi p r o t o c o a l e l e î n c h e i a t e .
14

A r t . 1 9 E l e v i i şi s t u d e n ţ i i m i l i t a r i d i n i n s t i t u ţ i i l e m i l i t a r e şi c i v i l e
beneficiază de n o r m e l e de hrană la c a r e au dreptul şi p e timpul
v a c a n ţ e l o r c â n d s u n t r e ţ i n u ţ i în i r u e r e s u l i n s t i t u ţ i e i d i n c a r e fac p a r t e
(competiţii militare, parade militare, tabere etc.) sau pentru s u s ţ i n e r e a
u n o r e x a m e n e r e s t a n t e . A p r o b a r e a , în a c e s t e s i t u a ţ i i se dă de către
comandanţii ( directorii) instituţiilor respective.
Art.20 Ofiţerii, e l e v i i ( s t u d e n ţ i i ) d i n i n s t i t u ţ i i l e de învăţământ
militare şi civile care primesc numai solda de grad, pe timpul
v a c a n ţ e l o r şi c o n c e d i i l o r de o d i h n ă b e n e f i c i a z ă d e v a l o a r e a financiară
n e i m p o z a b i l ă , a n o r m e i de h r a n ă n r . l .
Art.21 (1) P e r s o n a l u l din afara M i n i s t e r u l u i Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor, poate servi masa, contra cost, numai dacă
este trimis în misiune la a c e s t minister, execută lucrări (prestări
servicii) la unităţi aparţinând Ministerului Justiţiei - Direcţia , y
G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r , s u n t m e m b r i i de f a m i l i e ai personalului
M i n i s t e r u l u i Justiţiei - Direcţia G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r sau face
p a r t e . d i n i n s t i t u ţ i i l e s e c t o r u l u i de a p ă r a r e n a ţ i o n a l ă , o r d i n e p u b l i c ă şi
siguranţă naţională.
( 2 ) H r ă n i r e a , c o n t r a c o s t , a u n u i n u m ă r de p â n ă la 25 p e r s o a n e ,
din afara M i n i s t e r u l u i Justiţiei ~ Direcţia G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r ,
în condiţiile alin.(l), se face cu aprobarea comandantului
(directorului) unităţii.
( 3 ) H r ă n i r e a , c o n t r a c o s t , a u n u i n u m ă r de p e s t e 2 5 p e r s o a n e , d i n
afara M i n i s t e r u l u i Justiţiei - Direcţia Generală a P e n i t e n c i a r e l o r , în
c o n d i ţ i i l e a l i n . ( 1 ) , se face cu a v i z u l o r d o n a t o r u l u i d e c r e d i t e i e r a r h i c A,
s u p e r i o r , cu e x c e p ţ i a p e r s o n a l u l u i d i n c e l e l a l t e i n s t i t u ţ i i a l e s e c t o r u l u i
de a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă .
( 4 ) P e r s o a n e l e p r e v ă z u t e la a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t u l a r t i c o l care
servesc h r a n a , contra cost, 4-a—una-din-norniei-e-dc-teană, vor achita
contravaloarea alimentelor servite şi în plus, o cotă de 15%
r e p r e z e n t â n d c h e l t u i e l i de t r a n s p o r t , a p r o v i z i o n a r e , d e p o z i t a r e .
Art. 22 Unităţile'militare finanţate integral din venituri extra
b u g e t a r e , a t u n c i c â n d se h r ă n e s c p r i n u n i t ă ţ i m i l i t a r e b u g e t a r e , vor
4
15

deconta valoarea alimentelor servite şi, în plus, o cotă de 15%


r e p r e z e n t â n d c h e l t u i e l i de t r a n s p o r t , a p r o v i z i o n a r e , d e p o z i t a r e .
A r t . 2 3 C a d r e l e militare femei, în activitate, pe timpul c o n c e d i u l u i
de m a t e r n i t a t e , acordat în condiţiile legii, beneficiază integral de
valoarea financiară, neimpozabilă, a normei nr. 1, indiferent de
n o r m e l e d e h r a n ă de c a r e au b e n e f i c i a t a n t e r i o r .
A r ţ . 2 4 C a d r e l e m i l i t a r e în a c t i v i t a t e a f l a t e " l a d i s p o z i ţ i e " p r i m e s c
valoarea financiară, neimpozabilă, a n o r m e l o r d e h r a n ă la c a r e au
d r e p t u l pe a c e e a ş i p e r i o a d ă p e n t r u c a r e p r i m e s c d r e p t u r i l e d e s o l d ă .
Arj_25 H r ă n i r e a p e r s o n a l u l u i din Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor prin reciprocitate, la unităţi ale
i n s t i t u ţ i i l o r p u b l i c e d i n s e c t o r u l de a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă
n a ţ i o n a l ă , se face p o t r i v i t c o n v e n ţ i i l o r î n c h e i a t e cu a c e s t e i n s t i t u ţ i i .
A r t . 2 6 C a d r e l e m i l i t a r e în a c t i v i t a t e c a r e î n d e p l i n e s c f u n c ţ i i în
afara Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor,
beneficiază de valoarea financiară, n e i m p o z a b i l ă a n o r m e l o r de hrană
la c a r e au d r e p t u l , p o t r i v i t p r e z e n t e l o r i n s t r u c ţ i u n i .
A r t . 27 (1) Personalul Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a
Penitenciarelor care beneficiază, g r a t u i t , de n o r m e de h r a n ă şi e s t e
a r e s t a t s a u r e ţ i n u t de o r g a n e l e a b i l i t a t e a l e s t a t u l u i se s c o a t e d e la
d r e p t u r i l e de h r a n ă d i n m o m e n t u l a r e s t ă r i i .
( 2 ) P e n t r u t i m p u l cât a fost a r e s t a t s a u r e ţ i n u t , d a c ă a fost g ă s i t
nevinovat, personalul Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a
P e n i t e n c i a r e l o r b e n e f i c i a z ă r e t r o a c t i v de n o r m e l e de h r a n ă la c a r e a r e
dreptul, sub formă valorică.
( 3 ) D u p ă p u n e r e a în l i b e r t a t e , p e r s o n a l u l M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i ~
Direcţia Generală a Penitenciarelor arestat sau reţinut, care a
beneficiat, înainte de arestare (reţinere) gratuit, de n o r m e de h r a n ă , se
a l o c ă la d r e p t u r i de h r a n ă de la d a t a p r e z e n t ă r i i la u n i t a t e a u n d e a f o s t
r e p a r t i z a t ( d a c ă a fost m e n ţ i n u t î n a r m a t ă ) .
A r t . 2 8 E l e v i i şi s t u d e n ţ i i m i l i t a r i d i n i n s t i t u ţ i i l e d e î n v ă ţ ă m â n t
m i l i t a r e şi c i v i l e p e d e p s i ţ i cu a r e s t , p r i m e s c h r a n ă p r e p a r a t ă potrivit
n o r m e l o r la c a r e au d r e p t u l .
16

Art. 29 (1) Pentru asigurarea hrănirii personalului în situaţii


deosebite, unităţile aparţinând Ministerului Justiţiei - Direcţia
G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r vor constitui din credite b u g e t a r e , un stoc
de siguranţă din produse agroalimentare cu termen lung de
c o n s e r v a r e * , calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile n e v o i l o r de
consum lunare.
(2) în cazul unor unităţi (subunităţi) izolate**, stocul de
s i g u r a n ţ ă , m e n ţ i o n a t la a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t u l a r t i c o l , p o a t e fi a s i g u r a t
p e n t r u m a x i m u m 7 l u n i . U n i t ă ţ i l e şi p e r i o a d a p e n t r u c a r e se c o n s t i t u i e
s t o c u l de s i g u r a n ţ ă , se a p r o b ă a n u a l d e M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i , în c a d r u l
p i a n u l u i d e a s i g u r a r e t e h n i c o - m a t e r i a l ă a v i z a t de D i r e c ţ i a Logistică
din Direcţia Generală a Penitenciarelor.
Art» 3 0 ( l ) Aprovizionarea cu p r o d u s e p e n t r u iarnă, se poate
realiza în c a n t i t ă ţ i l e necesare până la n o u a r e c o l t ă , fără a depăşi
n e v o i l e d e c o n s u m p e n t r u u n an.
(2) Unităţile Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a
Penitenciarelor pot constitui stocuri de siguranţă pentru bunurile
materiale ce fac obiectul normelor de înzestrare, dar care nu vor
d e p ă ş i 2 0 % d i n n e c e s a r u l a n u a l la m a t e r i a l e l e d e s t i n a t e s e r v i r i i h r a n e i
şi 1 0 % Ia c e l e l a l t e b u n u r i m a t e r i a l e .

* P r o d u s e a l i m e n t a r e cu t e r m e n lung de c o n s e r v a e r e sunt a c e l e p r o d u s e c a r e au t e r m e n

de v a l a b i l i t a t e mai mare de 60 z i l e .

** Sunt considerate unităţi (subunităţi) izolate, în sensul prezentelor instrucţiuni,

c e l e s i t u a t e în a f a r a l o c a l i t ă ţ i l o r , la o d i s t a n ţ ă d e p e s t e 2 0 k m , f a ţ ă d e l o c a l i t a t e a respectivă

c a l c u l a t ă d e Ia l i m i t a l o c a l i t ă ţ i i s a u l i n i a d e c e n t u r ă a a c e s t e i a .
17

C A P I T O L U L II

NORME METODOLOGICE PRIVIND HRĂNIREA


P E R S O N A L U L U I DIN M I N I S T E R U L JUSTIŢIEI
- DIRECŢIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR -

1. Norme metodologice privind hrănirea, în timp de pace, a


efectivelor de cadre din Ministerul Justiţiei — Direcţia Generală a
Penitenciarelor

Art31 (1) Normele de hrană ale efectivelor de cadre din


Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor sunt stabilite
pe c a t e g o r i i de p e r s c m a l în r a p o r t cu e f o r t u r i l e d e p u s e î n p r o c e s u l de
i n s t r u i r e şi î n d e p l i n i r e a m i s i u n i l o r , a n o t i m p şi c o n d i ţ i i d e m e d i u .
( 2 ) S t r u c t u r a r e a n o r m e l o r de h r a n ă s-a r e a l i z a t în f u n c ţ i e de u n e l e
p r i n c i p i i de b a z ă , d u p ă c u m u r m e a z ă :
- realizarea unei alimentaţii corespunzătoare, care să asigure
n e v o i l e r e a l e a l e o r g a n i s m u l u i î n c a l o r i i şi s u b s t a n ţ e nutritive
( p r o t e i n e , l i p i d e , g l u c i d e , v i t a m i n e şi s u b s t a n ţ e m i n e r a l e ) ;
- asigurarea unei ponderi corespunzătoare a proteinelor de
origine animală, având în vedere rolul lor în procesul de
c r e ş t e r e şi r e f a c e r e al o r g a n i s m u l u i ;
- a s i g u r a r e a unei cantităţi c o r e s p u n z ă t o a r e de glucide, în special
în c a z u l h r ă n i r i i e l e v i l o r şi s t u d e n ţ i l o r m i l i t a r i ;
- folosirea în a l i m e n t a ţ i e a unei game largi de p r o d u s e agro-
alimentare uşor" a s i m i l a b i l e , care să p e r m i t ă r e a l i z a r e a unor
f e l u r i de m â n c a r e g u s t o a s e , c o n s i s t e n t e şi cu o v a l o a r e n u t r i t i v ă
corespunzătoare;
- substituirea la echivalentul caloric, a unor produse
a g r o a l i m e n t a r e p r e v ă z u t e în n o r m e l e d e h r a n ă , cu a l t e p r o d u s e
s i m i l a r e , c a r e să p e r m i t ă r e a l i z a r e a u n o r m e n i u r i c o n s i s t e n t e şi
diversificate.
18

Art.32 Perioadele de aplicare a normelor de hrană sunt


următoarele:
- p e r i o a d a de v a r ă : 01 i u n i e - 31 o c t o m b r i e ( 1 5 3 z i l e )
- p e r i o a d a de i a r n ă : 01 n o i e m b r i e - 31 m a i ( 2 1 2 z i l e )
A r t . 3 4 In c a d r u l p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e c u p r i n s e g e n e r i c în
structura normelor de hrană se pot aproviziona sortimentele de
produse c u p r i n s e în A n e x a n r . 7
A r t . 3 5 V a l o a r e a calorică a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e folosite în
s t r u c t u r a n o r m e l o r de h r a n ă s u n t c u p r i n s e în A n e x a n r . 8
A r t . 3 6 E f e c t i v e l e de c a d r e d i n u n i t ă ţ i l e M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i -
Direcţia Generală a Penitenciarelor se pot hrăni prin popote sau
bucătării de unitate. Organizarea şi funcţionarea popotelor şi a
b u c ă t ă r i i l o r de u n i t a t e se r e a l i z e a z ă p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r capitolului
III d i n p r e z e n t e l e i n s t r u c ţ i u n i .
Art.37 (1) Cadrele militare permanente şi s a l a r i a ţ i i c i v i l i care
d o m i c i l i a z ă în l o c a l i t ă ţ i r u r a l e sau p u n c t e i z o l a t e p o t p r i m i , p e n t r u ei
şi m e m b r i i d e f a m i l i e , u n e î e p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e d i n depozitele
u n i t ă ţ i l o r , c o n t r a c o s t , la p r e ţ u r i l e cu c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e .
M e m b r i i de f a m i l i e ai a c e s t o r a p o t p r i m i p r o d u s e agroalimentare
dacă locuiesc împreună cu cadrul militar sau salariatul civil
beneficiar.
(2) Localităţile rurale sunt cele prevăzute prin Legea privind
organizarea administrativă a teritoriului României.
P u n c t e l e i z o l a t e se s t a b i l e s c a n u a l d e c ă t r e D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor pentru unităţile din subordine, la propunerile
c o m a n d a n ţ i l o r ( d i r e c t o r i l o r ) de u n i t ă ţ i .
( 3 ) S o r t i m e n t e l e şi c a n t i t ă ţ i l e de p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e , c e se p o t
d i s t r i b u i c o n t r a c o s t , la p r e ţ u r i l e d e a p r o v i z i o n a r e , s u n t :
19

Nr. DENUMIREA Perioada pentru Cantitate max. pentru


Crt. PRODUSELOR c a r e se distribuie o persoană

1 Pâine albă zilnic 0,750 kg


2 Carne Săptămânal 1,500 kg
3 Zahăr tos lunar 1,500 k g
4 Ulei comestibil lunar 1,000 k g
Câte 100 kg de p e r s o a n ă
5 C a r t o f i de t o a m n ă 01.10-15.06 N u mai mult de 4 0 0 kg d e
familie

C a n t i t ă ţ i l e de p r o d u s e s u n t m a x i m e .
N u m ă r u l p e r s o a n e l o r c a r e p o t p r i m i a l i m e n t e c o n t r a c o s t se a p r o b a
de c ă t r e c o m a n d a n t u l ( d i r e c t o r u l ) u n i t ă ţ i i , în b a z a r a p o a r t e l o r c a d r e l o r
militare sau salariaţilor civili.
Art. 38 (1) Cadrele militare permanente şi salariaţii civili
î n c a d r a ţ i în u n i t ă ţ i d i s l o c a t e în l o c u r i u n d e nu se p o a t e a s i g u r a a p ă
p o t a b i l ă , p o t p r i m i , c o n t r a c o s t , z i l n i c 2,5 litri a p ă m i n e r a l ă v a r a şi 1,5
litri i a r n a , la p r e ţ u l la c a r e a fost a p r o v i z i o n a t ă .
(2) Contravaloarea apei minerale se achită, lunar, odată cu
p r i m i r e a d r e p t u r i l o r d e s.oldă ( s a l a r i u ) p e l u n a î n c u r s , p e n t r u luna
expirată.
( 3 ) P e r s o n a l u l p e n t r u c a r e se d i s t r i b u i e a p ă m i n e r a l ă , c o n t r a c o s t ,
în c o n d i ţ i i l e a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t u l a r t i c o l , se a p r o b ă d e c o m a n d a n ţ i i
( d i r e c t o r i i ) u n i t ă ţ i l o r r e s p e c t i v e . A p r o b a r e a se dă p e b a z a b u l e t i n e l o r
de a n a l i z ă e l i b e r a t e de o r g a n e l e de r e s o r t a b i l i t a t e d i n c a r e r e z u l t ă c ă
s u r s e l e d e a p ă ale u n i t ă ţ i l o r ( s u b u n i t ă ţ i l o r ) r e s p e c t i v e nu s u n t p o t a b i l e .
A n a l i z a p o t a b i l i t ă ţ i i s u r s e l o r de a p ă se face t r i m e s t r i a l , d i s t r i b u ţ i a a p e i
m i n e r a l e s i s t â n d u - s e a t u n c i c â n d se c o n s t a t ă c a a p a a d e v e n i t p o t a b i l ă .
20

2 . Reguli privind alocarea la şi scoaterea (le la drepturile de


hrană a efectivelor de cadre din Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor. r

Art. 39 Alocarea (scoaterea) la (de la) drepturi de hrană a personalului


Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor care beneficiază de
norme de hrană se face, în toate situaţiile nominal, prin ordin de zi pe unitate. ]
Art.40 In o r d i n u l de zi pe u n i t a t e , a l o c a r e a ( s c o a t e r e a ) la ( d e Ia)
drepturi de .hrană se dă, nominal, pe baza unuia din următoarele
documente;
a) a c t u l d e a l o c a r e ( s c o a t e r e ) la ( d e la) d r e p t u r i ;
b) b i l e t u l de i n t e r n a r e ( i e ş i r e ) în ( d i n ) s p i t a l ;
c) o r d i n u l de serviciu, pentru cadrele militare în activitate şi
salariaţii civili aflaţi în misiune, delegaţie etc şi chitanţa
p r i v i n d a c h i t a r e a n u m ă r u l u i de z i l e h r a n ă ( m e s e l o r ) ce u r m e a z ă ^
a fi s e r v i t e ;
d) c o n t r a c t u l de p r e s t ă r i s e r v i c i i , în c a z u l p e r s o n a l u l c a r e e x e c u t ă
lucrări pentru Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a >
Peniten ciarelor.
e) d e l e g a ţ i a de serviciu pentru personalul aflat în misiuni la
Ministerul Justiţiei;
f) b u l e t i n u l de a n a l i z ă p e n t r u s t a b i l i r e a n i v e l u l u i n o x e l o r c a r e d a u
d r e p t u l la a l i m e n t a ţ i e de p r o t e c ţ i e sau d i n c a r e r e z u l t ă că a p a
nu e s t e p o t a b i l ă ;
g) a d r e s e l e u n i t ă ţ i l o r d i n M i n i s t e r u l J u s t i ţ i e i - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor sau instituţiilor publice ale sectorului de k
a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă d i n c a r e r e z u l t ă
e f e c t i v e l e , p e c a t e g o r i i şi n o r m e l e de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l ;
h ) p r o c e s u l v e r b a l , în s i t u a ţ i a c â n d d o c u m e n t e l e s u s m e n ţ i o n a t e ,
au fost p i e r d u t e , d i s t r u s e , e t c . U l t e r i o r , se v o r s o l i c i t a u n i t ă ţ i i *
d e la c a r e au s o s i t e f e c t i v e l e d o c u m e n t e l e d e a l o c a r e în o r i g i n a l
sau copii, după caz; • - *
i) t a b e l u l n o m i n a l , a p r o b a t de c o m a n d a n t u l ( d i r e c t o r u l ) unităţii,
p e n t r u p e r s o n a l u l c a r e d o r e ş t e să s e r v e a s c ă m a s a , c o n t r a c o s t şi 4
pentru elevii (studenţii) care primesc hrană rece sau valoarea
21

f i n a n c i a r ă a a c e s t e i a , la p l e c a r e a în v a c a n ţ ă c o n f o r m precizărilor
de a p l i c a r e a l e n o r m e i n r . l l .
Art. 41 Elevii şi s t u d e n ţ i i militari, care suferă de maladii ce
reclamă hrănire suplimentară, se alocă la d r e p t u r i l e de hrană ale
n o r m e i d e h r a n ă nr. 12 B , p r i n o r d i n de zi p e u n i t a t e , p e b a z a a c t u l u i
de e x p e r t i z ă m e d i c o - m i l i t a r ă , din care rezultă necesitatea acordării
a c e s t u i s u p l i m e n t de h r a n ă , p e r s o a n e l e c a r e b e n e f i c i a z ă ( n o m i n a l ) şi
p e r i o a d a p e n t r u c a r e se a c o r d ă .
Art.42 Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili din
Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor care
beneficiază gratuit, de norme de hrană, pe timpul internării în unităţi
m e d i c a l e sau formaţiuni sanitare din Ministerul Justiţiei, instituţiilor
p u b l i c e d i n S e c t o r u l de a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă
sau spitale din alte reţele, în condiţiile legii*, beneficiază în
continuare, de valoarea financiară a normelor de h r a n ă , Ia c a r e au
dreptul.
A r t . 4 3 ( 1 ) E l e v i i , s t u d e n ţ i i şi r e z e r v i ş t i i c o n c e n t r a ţ i , p e timpul
i n t e r n ă r i i în s p i t a l e l e m e n ţ i o n a t e la a r t . 4 2 d i n p r e z e n t e l e instrucţiuni,
nu m a i b e n e f i c i a z ă de n o r m e l e d e h r a n ă la c a r e au dreptul.
( 2 ) C h e l t u i e l i l e p r i v i n d h r a n a p e r s o n a l u l u i m e n ţ i o n a t la a r t . 4 2 şi
a r t . 4 3 a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t e l e i n s t r u c ţ i u n i , pe t i m p u l s p i t a l i z ă r i i , se
suportă de casele de asigurări de sănătate, potrivit legii.

* Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 1 4 5 din 24.07.1997 (Monitorul Oficial

n r . I 7 8 din 31.07.1997)
22

Art.44 (1) Personalul din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generata


a P e n i t e n c i a r e l o r şi cel d i n a f a r ă , c a r e b e n e f i c i a z ă de n o r m a de h r a n ă
n r . 1 2 C, î n c o n d i ţ i i l e p r e z e n t e l o r i n s t r u c ţ i u n i , se a l o c ă la d r e p t u l de
hrană pentru acest supliment, astfel:
a) e l e v i i şi s t u d e n ţ i i m i l i t a r i , n u m e r i c ( p e n t r u aceleaşi efective
c a r e b e n e f i c i a z ă de n o r m e l e de h r a n ă ) ;
b) c a d r e l e militare în a c t i v i t a t e , salariaţii civili din u n i t a t e şi
persoanele din afara unităţii sau M i n i s t e r u l u i Justiţiei, dacă
s u n t i n v i t a ţ i ai c o m a n d a n t u l u i ( d i r e c t o r u l u i ) u n i t ă ţ i i , n o m i n a l .
( 2 ) P e r s o n a l u l s p e c i f i c a t la lit b ) a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t u l a r t i c o l se ^
a l o c ă Ia n o r m a 12 " C " şi Ia m a s a de p r â n z , c a r e se p r e p a r ă î n z i u a V
respectivă pentru ziua festivă.
( 3 ) P e n t r u p e r s o n a l u l din a f a r a u n i t ă ţ i i , în o r d i n u l d e zi p e u n i t a t e j
se v a s p e c i f i c a , în p l u s , u n i t a t e a ( i n s t i t u ţ i a , o r g a n i z a ţ i a , e t c . ) d i n c a r e
a c e s t a face p a r t e .
Art. 45 (1) C a d r e l e m i l i t a r e în a c t i v i t a t e şi s a l a r i a ţ i i c i v i l i c a r e
b e n e f i c i a z ă , g r a t u i t , de n o r m e de h r a n ă , a t u n c i c â n d u r m e a z ă diferite
cursuri sau şcoli de p e r f e c ţ i o n a r e , calificare, s p e c i a l i z a r e , reciclare
sau pentru o b ţ i n e r e a gradului următor, i n d i f e r e n t de d u r a t a l o r , d a c ă
pe p e r i o a d a r e s p e c t i v ă nu li se a c o r d ă d i u r n ă de d e l e g a r e , se a l o c ă la
n o r m a d e h r a n ă n r . 8 , p e b a z a a d e v e r i n ţ e i e l i b e r a t e d e u n i t a t e a de c a r e
a p a r ţ i n ( d e la c a r e p r i m e s c solda), din care rezultă că, pentru p e r i o a d a y
cât u r m e a z ă c u r s u r i l e r e s p e c t i v e , n u m a i p r i m e s c v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a
n o r m e i de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l .
(2) Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili care nu
p r e z i n t ă a d e v e r i n ţ a , m e n ţ i o n a t ă la a l i n ( 1 ) d i n p r e z e n t u l a r t i c o l , s e *
alocă la norma de hrană nr.8 numai dacă achită, anticipat, la
c o m p a r t i m e n t u l f i n a n c i a r al u n i t ă ţ i i î n c a r e u r m e a z ă a se h r ă n i , l u n a r , ' *
valoarea financiară a n o r m e i , pentru numărul de zile hrană ce u r m e a z ă
a fi s e r v i t e . ^
23

Art.46 Cadrele militare mutate din alte unităţi primesc drepturile


de hrană corespunzător modului de alocare la drepturi, specifice
u n i t ă ţ i l o r î n c a r e au fost m u t a t e , în natură sau sub forma valorii
n e i m p o z a b i l e , de la d a t a î n s c r i s ă în a c t u l de s c o a t e r e şi a l o c a r e la
drepturi.
Art. 47 î n s i t u a ţ i a în c a r e c a d r e l e m i l i t a r e şi s a l a r i a ţ i i civili
p a r t i c i p ă la d i f e r i t e c u r s u r i s a u c o n v o c ă r i , p e t i m p u l c ă r o r a primesc
h r a n a p r e p a r a t ă c o n f o r m n o r m e l o r de h r a n ă nr. 1 s a u 8 şi d o r e s c să
servească o masă îmbunătăţită, se pot aproviziona unele produse
agroalimentare peste prevederile normelor, valoarea acestora,
c a l c u l a t ă la p r e ţ u r i l e cu c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e , urmând să fie
s u p o r t a t ă de p e r s o a n e l e c a r e au s o l i c i t a t î m b u n ă t ă ţ i r e a m e n i u r i l o r .
* Art.48 (1) Justificarea consumului produselor agroalimentare,
d i s t r i b u i t e p e b a z ă de n o r m e c a l o r i c e p e n t r u p r e p a r a r e a h r a n e i , se f a c e
la s f â r ş i t u l f i e c ă r e i l u n i , c o r e s p u n z ă t o r d r e p t u r i l o r l u n a r e de c o n s u m ,
calculate conform valorilor calorice ale normelor.
( 2 ) P r i n e x c e p ţ i e de la r e g u l a p r e v ă z u t ă la a l i n . ( 1 ) d i n p r e z e n t u l
articol, produsele agroalimentare neprelucrate culinar, cuvenite
cadrelor hrănite în natură, pot fi distribuite acestora şi în luna
u r m ă t o a r e c e l e i p e n t r u c a r e se a c o r d ă .
Art.50 Medicii care fac de gardă în unităţile spitaliceşti (cu
paturi) din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
v o r p r i m i h r a n ă p r e p a r a t ă ( r e g i m o b i ş n u i t ) , î n r a p o r t cu n u m ă r u l de
ore.
în funcţie de m e s e l e s e r v i t e m e d i c i i v o r a c h i t a contravaloarea
acestora, urmând să primească în continuare valoarea financiară
n e i m p o z a b i l ă a n o r m e i nr. 1
24

3. Norme metodologice privind hrănirea, în timp de pace, a


persoanelor private de libertate

A r t . 5 1 ( 1 ) H r ă n i r e a p e r s o a n e l o r p r i v a t e de l i b e r t a t e se r e a l i z e a z ă
pe baza normelor de hrană specifice, diferenţiate pe categorii de
efective.
(2) In funcţie de structura riormelor de hrană, se stabilesc
meniurile zilnice care stau la b a z a î n t o c m i r i i tabelului decadal de
repartiţie a alimentelor.
(3) T a b e l u l decadal se î n t o c m e ş t e în două exemplare, separat
p e n t r u f i e c a r e n o r m ă de h r a n ă c a l d ă , d e un c o l e c t i v c o m p u s d i n şeful
compartimentului alimente (similari), şi m e d i c u l u n i t ă ţ i i şi se a p r o b a
de l o c ţ i i t o r u l p e n t r u l o g i s t i c ă ( s i m i l a r i ) .
(3) La întocmirea tabelului decadal se va avea în vedere
realizarea unei hrăniri variate, ţinându-se cont de existentul de
p r o d u s e d i n d e p o z i t , p o s i b i l i t ă ţ i l e de a p r o v i z i o n a r e , g r a d u l d e d o t a r e a
blocurilor alimentare şi produsele agroalimentare ce se pot
a p r o v i z i o n a d i n g o s p o d ă r i a a g r o z o o t e h n i c ă s a u de la f u r n i z o r i .
(4) Pentru realizarea unei variaţii a meniurilor zilnice şi
e l i m i n a r e a u n o r g r e u t ă ţ i în a p r o v i z i o n a r e a cu a l i m e n t e , s e p o t e f e c t u a
s u b s t i t u i r i de p r o d u s e , c o n f o r m n o r m e i 1 4 b .
( 5 ) A l t e s u b s t i t u i r i i m p u s e şi n e p r e v ă z u t e î n n o r m a 1 4 b se v o r
e f e c t u a la e c h i v a l e n t v a l o r i c , u r m ă r i n d u - s e şi r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r
art.53 din prezentele instrucţiuni.
(6) Atunci când, din motive obiective, meniurile nu pot fi
respectate, acestea pot fi înlocuite cu altele, numai cu avizul
m e d i c u l u i şi a p r o b a r e a l o c ţ i i t o r u l u i p e n t r u l o g i s t i c ă ( s i m i l a r i ) .
Art.52 La normele c a r e au p r e v ă z u t e r a ţ i i d e o ţ e t şi t ă r â ţ e d e
g r â u se a d m i t e c o n s u m u l , în anumite perioade, a'unor raţii mai mari,
fără a depăşi la s f â r ş i t u l anului calendaristic, drepturile anuale la
aceste produse.
25

Art.53 (1) Justificarea consumului produselor agroalimentare


distribuite p e n t r u p r e p a r a r e a h r a n e i se face Ia s f â r ş i t u l f i e c ă r e i luni
calendaristice, corespunzător drepturilor calculate conform
h a r e m u r i l o r c a l o r i c e ale n o r m e l o r de h r a n ă .
(2) Nu este permisă compensarea haremurilor calorice ale
n o r m e l o r de h r a n ă de la o l u n ă c a l e n d a r i s t i c ă la a l t a .

4. Reguli de alocare la şi scoatere de la drepturi de hrană a


persoanelor private de libertate

A r t . 5 4 ( 1 ) A l o c a r e a la sau s c o a t e r e a de la d r e p t u r i d e h r a n ă a
p e r s o a n e l o r p r i v a t e de l i b e r t a t e , s o s i t e în sau p l e c a t e d i n u n i t a t e se
face, după caz, în bază notei de efective aprobate de locţiitorul
comandantului pentru pază şi r e g i m sau a biletului de subzistenţă
a p r o b a t d e c o m a n d a n t ( d i r e c t o r ) , î n c e p â n d cu d a t a î n s c r i s ă în a c e s t
docu ment.
(2) Alocarea la d r e p t u r i l e de h r a n ă a persoanelor private de
l i b e r t a t e t r a n s f e r a t e şi s o s i t e în u n i t a t e fără b i l e t de s u b z i s t e n ţ ă se
f a c e , pe d a t a p r e z e n t ă r i i , în n o t a de e f e c t i v e d i n z i u a r e s p e c t i v ă .
Art.55 In cazul internării în spitale, altele decât cele din
s i s t e m u l p e n i t e n c i a r , a l o c a r e a la sau s c o a t e r e a de Ia d r e p t u r i d e h r a n ă
se va face în b a z a b i l e t u l u i de t r i m i t e r e , o p e r â n d u - s e m o d i f i c a r e a şi în
n o t a de e f e c t i v e .
In a c e a s t ă s i t u a ţ i e , p e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e v o r fi a l o c a t e ,
după caz, Ia drepturile de hrană aplicate de unitatea sanitară
respectivă, contravaloarea acestora urmând a se recupera în
c o n f o r m i t a t e cu c o n v e n ţ i i l e s t a b i l i t e cu a c e s t e a .
Art.56 (1) Persoanele private de libertate sosite în unităţile
p e n i t e n c i a r e se a l o c ă la d r e p t u r i l e de h r a n ă în f u n c ţ i e d e o r a s o s i r i i şi
_ d r e p t u r i l e p r i m i t e pe t i m p u l t r a n s f e r u l u i , a s t f e l :
- cele sosite înainte de ora 6,00 pentru m e s e l e de dimineaţă,
p r â n z şi s e a r ă ;
- cele sosite între orele 6,00-12,00 p e n t r u m e s e l e de p r â n z şi
seară;
- c e l e s o s i t e î n t r e o r e l e 1 2 , 0 0 - 1 8 , 0 0 p e n t r u m a s a de s e a r ă ;
26

- cele sosite între orele 18,00-24,00 cu începere din ziua


următoare.
( 2 ) A t u n c i c â n d din m o t i v e o b i e c t i v e nu p o t fi a l o c a t e la n o r m e l e
de h r a n ă c a l d ă , h r ă n i r e a se face c o n f o r m n o r m e l o r de h r a n ă r e c e .
Art.57 î n s i t u a ţ i a în c a r e u n e l e p e r s o a n e p r i v a t e de l i b e r t a t e ,
c a r e au fost a l o c a t e la d r e p t u r i de h r a n ă , p l e a c ă d i n u n i t a t e datorită
unor î m p r e j u r ă r i ce nu p u t e a u fi p r e v ă z u t e , iar r e t r a g e r e a a l i m e n t e l o r
nu m a i este posibilă, deoarece acestea au fost supuse prelucrării,
d i s t r i b u ţ i i l e se c o n s i d e r ă l e g a l e f e c t u a t e .
A r t . 5 8 ( 1 ) H r ă n i r e a p e r s o a n e l o r r e ţ i n u t e sau a r e s t a t e preventiv
de către organele Ministerului de I n t e r n e , M i n i s t e r u l u i Public sau
I n s t a n ţ e l e J u d e c ă t o r e ş t i , se p o a t e face de c ă t r e D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor, în limita posibilităţilor şi potrivit convenţiilor
încheiate cu aceste instituţii, cu recuperarea valorii financiare a
n o r m e l o r d e h r a n ă la c a r e au fost a l o c a t e .
(2) Sumele încasate se vor utiliza pentru reconstituirea
a r t i c o l u l u i b u g e t a r " H r a n ă o a m e n i " în v e d e r e a p r o c u r ă r i i alimentelor
necesare.
Art.59 (1) Cu ocazia zilelor festive, persoanele private de
l i b e r t a t e p r i m e s c g r a t u i t , ca s u p l i m e n t , d r e p t u r i l e de h r a n ă prevăzute
de N o r m a nr. 1 2 C 1.
S u n t c o n s i d e r a t e z i l e f e s t i v e 01 I a n u a r i e , P a s t e l e , S f i n ţ i i P e t r u şi
P a v e l , 01 D e c e m b r i e , C r ă c i u n u l , 31 D e c e m b r i e ( m a s a d e r e v e l i o n ) .
( 2 ) P r e v e d e r i l e N o r m e i n r . 1 2 C I se p o t a p l i c a şi în a l t e s i t u a ţ i i
numai cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale a
Penitenciarelor.
A r t . 6 0 ( 1 ) M i n o r i i şi t i n e r i i i n t e r n a ţ i în c e n t r e de r e e d u c a r e ,
penitenciare de m i n o r i şi t i n e r i , p r e c u m şi m i n o r i i condamnaţi cu
p e d e a p s a î n c h i s o r i i în p e n i t e n c i a r e p r i m e s c g r a t u i t d r e p t u r i l e de h r a n ă
p r e v ă z u t e de N o r m a n r . 1 5 .
(2) Condamnaţii minori internaţi în centre de reeducare,
penitenciare de m i n o r i şi t i n e r i , la î m p l i n i r e a v î r s t e i d e 18 a n i , p o t fi
a l o c a ţ i , în c o n t i n u a r e , Ia N o r m a n r . 1 5 , d a r nu m a i m u l t de 2 a n i , î n
c o n d i ţ i i l e p r e v ă z u t e de l e g e .
27

(3) în c a z u l în c a r e u n e l e u n i t ă ţ i p e n i t e n c i a r e nu p o t asigura
p r e p a r a r e a s e p a r a t ă a h r a n e i la a c e a s t ă n o r m ă , m i n o r i i c o n d a m n a ţ i cu
p e d e a p s a î n c h i s o r i i p o t fi a l o c a ţ i :
a) la N o r m a n r . 1 7 şi v o r p r i m i în p l u s 125 g b i s c u i ţ i , 2 5 0 ml
îapte 35 g m a r g a r i n a şi 9 g. s l ă n i n ă ;
b) la N o r m a nr. 16 şi v o r p r i m i în p l u s 160 ml l a p t e şi 15
g.slănină.
A r f . 6 j [ ( 1 ) R e ţ i n u ţ i i , a r e s t a ţ i i p r e v e n t i v şi contravenienţii,minori
şi m a j o r i ^ p r i m c s c g r a t u i t d r e p t u r i l e de h r a n ă p r e v ă z u t e de N o r m a nr.
.16.
(2) în c a z u l în care unele u n i t ă ţ i p e n i t e n c i a r e nu potprepara
s e p a r a t a c e a s t ă n o r m ă de h r a n ă , p e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e p o t fi
alocate la N o r m a nr. 17, la c a r e se a d a u g ă suplimentul de hrană
prevăzut de N o r m a nr. 17A (supliment pentru muncă uşoară). In
situaţia în care aceste categorii de persoane private de libertate
p r e s t e a z ă m u n c ă u ş o a r ă nu m a i b e n e f i c i a z ă de s u p l i m e n t u l de h r a n ă
ce se a c o r d ă în a c e a s t ă s i t u a ţ i e . , ,»
(3) C â n d r e ţ i n u ţ i i , a r e s t a ţ i i p r e v e n t i v şi contravenienţiiymajori,
prestează munci din categoria celor considerate grele beneficiază
g r a t u i t de un s p o r z i l n i c de 117 g. p â i n e s e m i a l b ă .
( 4 ) în s i t u a ţ i a în c a r e nu e s t e p o s i b i l ă a s i g u r a r e a h r a n e i conform
N o r m e i nr. 16, a c e s t e c a t e g o r i i de p e r s o a n e p o t fi a l o c a t e la N o r m a
nr. 15, d i m i n u a t ă cu 160 ml l a p t e şi 15 g . s l ă n i n ă .
( 5 ) A r e s t a ţ i i p r e v e n t i v m i n o r i şi m a j o r i , d i n a r e s t u r i l e organelor
Ministerului de Interne, Ministerului Public şi Instanţelor
judecătoreşti, care sunt hrăniţi de unităţi subordonate Direcţiei
Generale a Penitenciarelor şi c ă r o r a nu li se p o a t e asigura hrana
c o n f o r m N o r m e i nr. 16 se p o t a l o c a la N o r m a nr. 17, d i s t r i b u i n d u - s e
z i l n i c în p l u s 2 0 0 g. p â i n e s e m i a l b ă , 6 0 g . b i s c u i ţ i şi 3 4 g.marmeladă
amestec.
A r t . 6 2 ( 1 ) P e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e c o n d a m n a t e , primesc
g r a t u i t d r e p t u r i l e de h r a n ă p r e v ă z u t e de N o r m a nr. 17.
28

( 2 ) C o n d a m n a ţ i i c a r e p r e s t e a z ă m u n c i u ş o a r e sau g r e l e b e n e f i c i a z ă
şi de s u p l i m e n t e l e de h r a n ă p r e v ă z u t e de N o r m e l e n r . l 7 A respectiv
17B.
(3) Când persoanele private de libertate muncesc în condiţii
v ă t ă m ă t o a r e ( a t m o s f e r ă t o x i c ă sau în c o n d i ţ i i d e n o x e profesionale)
p r i m e s c g r a t u i t şi s u p l i m e n t u l antidot prevăzut de N o r m a nr. Î7C.
Persoanele care beneficiază de suplimentul antidot, precum şi
c a n t i t ă ţ i l e de l a p t e ce se v o r d i s t r i b u i în f u n c ţ i e de g r a d u l de t o x i c i t a t e
se s t a b i l e s c p r i n o r d i n de zi pe u n i t a t e , la p r o p u n e r e a m e d i c u l u i , fără a
se d e p ă ş i 5 0 0 ml şi se d i s t r i b u i e n u m a i în z i l e l e în c a r e s u n t p r e s t a t e
m u n c i l e p e n t r u c a r e se p r e v e d e a c e s t d r e p t .
( 4 ) C â n d p e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e m u n c e s c în c o n d i ţ i i de
t e m p e r a t u r ă j o a s ă ( s u b 5° C ) , p o t p r i m i 0,5 litri c e a i f i e r b i n t e , de
persoană.
D i n p u n c t de v e d e r e c a l o r i c , z a h ă r u l a f e r e n t a c e s t e i c a n t i t ă ţ i de
c e a i se va a s i g u r a p r i n d i m i n u a r e a c o r e s p u n z ă t o a r e a a l t u i p r o d u s d i n
s u p l i m e n t u l de h r a n ă la c a r e au fost a l o c a t e e f e c t i v e l e r e s p e c t i v e .
( 5 ) C â n d c o n d a m n a ţ i i s o l i c i t ă m â n c a r e d e p o s t a c e a s t a se p o a t e
a s i g u r a c o n f o r m n o t e i d i n s u b s o l u l N o r m e i de h r a n ă n r . 1 7 .
Art.63 Suplimentele de h r a n ă c a r e se a s i g u r ă p e n t r u prestarea
m u n c i l o r u ş o a r e sau g r e l e , nu se mai a c o r d ă c â n d î n t r e r u p e r e a l u c r u l u i
d e p ă ş e ş t e trei zile.
Art.64 In s i t u ţ i a în c a r e nu e s t e p o s i b i l ă p r e p a r a r e a s e p a r a t ă a
hranei pentru condamnaţii care prestează munci grele, se acordă
drepturile prevăzute de N o r m e l e nr. JjL-sau 17A, u r m â n d a Ii se
d i s t r i b u i z i l n i c în p l u s 117 g. p â i n e s e m i a l b ă . ,
Art.66 Agenţii economici care folosesc forţa de muncă a
p e r s o a n e l o r p r i v a t e de l i b e r t a t e d i n u n i t ă ţ i l e s u b o r d o n a t e - Direcţiei
Generale a Penitenciarelor vor asigura alimentaţia de protecţie pentru
c a t e g o r i i l e de m u n c i la c a r e se p r e v e d e a c e s t d r e p t . A c e a s t ă o b l i g a ţ i e
va fi p r e v ă z u t ă în m o d e x p r e s în contractele încheiate cu agenţii
economici respectivi.

/ K yj v , . '
1
" V \ X / i\ ...
A -> i Kt? ' .»
( 9 ^ \ -'• 1
29

A r t . 6 7 ( J ) P e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e , p e p e r i o a d a internării
în i n f i r m e r i i şi s p i t a l e , p r e c u m şi g r a v i d e l e , p r i m e s c g r a t u i t d r e p t u r i l e
de h r a n ă p r e v ă z u t e de N o r m a nr. 1 8.
(2) De prevederile acestei norme beneficiază şi persoanele
p r i v a t e de l i b e r t a t e , b o l n a v e c r o n i c , t r a t a t e a m b u l a t o r i u şi a f l a t e în
l o c u r i l e de d e t e n ţ i e . C a t e g o r i i l e de p e r s o a n e c a r e nu b e n e f i c i a z ă de
Normele nr. 18A-18E inclusiv şi c a r e muncesc primesc, pe lângă
p r e v e d e r i l e N o r m e i nr. 18 şi un s u p l i m e n t de h r a n ă de 4 7 0 calorii
p e n t r u m u n c ă u ş o a r ă ( 1 0 2 g . p â i n e s e m i a l b ă şi 30 g. m a r g a r i n a ) şi 7 4 5
c a l o r i i p e n t r u m u n c ă g r e a ( 1 2 0 g . p â i n e s e m i a l b ă , 4 0 g . m a r g a r i n a şi 3 8
g. b i s c u i ţ i ) .
A r t . 6 8 P e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e c a r e î n d e p l i n e s c condiţiile
p e n t r u a l o c a r e la s u p l i m e n t e l e de h r a n ă p r e v ă z u t e de n o r m e l e 18A-18E
i n c l u s i v , v o r fi' a l o c a t e p r i n o r d i n de zi pe u n i t a t e , la r e c o m a n d a r e a
scrisă a medicului. In aceste cazuri nu vor mai beneficia de
s u p l i m e n t e l e d e h r a n ă c a r e se a c o r d ă p e n t r u m u n c a g r e a s a u u ş o a r ă .
A r t . 6 9 ( 1 ) In c a z u l p e r s o a n e l o r p r i v a t e de l i b e r t a t e , p e n t r u care
s u n t s t a b i l i t e şi a v i z a t e de m e d i c m e n i u r i dietetice, raţiile din normele
de h r a n ă p o t fi e l i m i n a t e , d i m i n u a t e sau i n t r o d u s e r a ţ i i de p r o d u s e n o i ,
fără a se d e p ă ş i î n s ă m e d i a z i l n i c ă a c a l o r i i l o r a p r o b a t e p e n t r u n o r m a
r e s p e c t i v ă . In s t a b i l i r e a m e n i u r i l o r d i e t e t i c e m e d i c u l u n i t ă ţ i i t r e b u i e să
fină s e a m a d e s t o c u r i l e d e p r o d u s e a l i m e n t a r e e x i s t e n t e în u n i t a t e şi d e
p o s i b i l i t ă ţ i l e de a p r o v i z i o n a r e a a l t o r a . A c e s t e m e n i u r i v o r fi a p r o b a t e
de l o c ţ i i t o r u l p e n t r u l o g i s t i c ă ( s i m i l a r i ) .
( 2 ) P e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e c a r e s u f e r ă de p a r a z i t o z e sau
o b e z i t a t e n u se a l o c ă la N o r m a nr. 18, iar c e l e cu a f e c ţ i u n i dermato-
v e n e r i c e şi o f t a l m o l o g i e p o t fi a l o c a t e s a u nu Ia N o r m a n r . 1 8 , în
f u n c ţ i e de a p r e c i e r e a m e d i c u l u i u n i t ă ţ i i .
A r t . 7 0 P e r s o a n e l e p r i v a t e de l i b e r t a t e t r a n s f e r a t e la a l t e unităţi
primesc, pe timpul cât durează transportul şi p â n ă la a l o c a r e a la
d r e p t u r i în n o u a u n i t a t e , h r a n ă r e c e c o n f o r m N o r m e l o r n r . 1 9 şi 2 0 ,
după caz.
Art.71 în situaţiile în care nu se p o a t e prepara hrană caldă,
persoanele private de libertate primesc hrana rece în funcţie de
30

c a t e g o r i a d i n c a r e fac p a r t e c o n f o r m p r e v e d e r i l o r N o r m e l o r nr. 19 şi
nr.20.
H r ă n i r e a la a c e s t e n o r m e se v a p u t e a face p e n t r u o p e r i o a d ă d e
maxim 5 zile.
A r t . 72 H r ă n i r e a d e ţ i n u ţ i l o r aflaţi în r e f u z de h r a n ă se r e a l i z e a z ă
în c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e o r d i n u l u i M . J . n r . 7 9 5 / C / 3 0 . 0 3 . 2 0 0 0 .
A r t . 7 3 (1) Copiii reţinutelor, arestatelor şi c o n d a m n a t e l o r , în
v â r s t ă de p â n ă la "5 l u n i , c a r e se află î m p r e u n ă cu m a m e l e lor î n
l o c u r i l e de d e t e n ţ i e , p r i m e s c g r a t u i t d r e p t u r i l e d e h r a n ă p r e v ă z u t e de
N o r m a nr. 22.
( 2 ) A l i m e n t a ţ i a a c e s t o r a se v a face s u b î n d r u m a r e a m e d i c u l u i d e
unitate.
Art.74 (1) Copiii reţinutelor, arestatelor şi condamnatelor, în
v â r s t ă de la 6 - 1 2 l u n i , c a r e se află î m p r e u n ă cu m a m e l e lor î n l o c u r i l e
de d e t e n ţ i e , p r i m e s c g r a t u i t d r e p t u r i l e de h r a n ă p r e v ă z u t e de N o r m a
nr. 2 3 .
( 2 ) î n s i t u a ţ i a în c a r e s u n t p r e s c r i s e m e n i u r i d i e t e t i c e , r a ţ i i l e d i n
n o r m ă p o t fi m a j o r a t e , e l i m i n a t e s a u i n c l u s e r a ţ i i d e p r o d u s e n o i , f ă r ă
a se d e p ă ş i m e d i a z i l n i c ă a b a r e m u l u i c a l o r i c . A c e s t e m e n i u r i v o r fi
a p r o b a t e de l o c ţ i i t o r u l p e n t r u l o g i s t i c ă ( s i m i l a r i ) .

5> Reguli de organizare şi funcţionare ale blocului alimentar


Art. 75 (1) Blocul a l i m e n t a r este un c o m p l e x de î n c ă p e r i cu
destinaţii diferite, în care se asigură prepararea hranei pentru
persoanele private de libertate, având ca principale componente
b u c ă t ă r i a cu a n e x e l e a f e r e n t e şi s a l a ( s ă l i l e ) p e n t r u s e r v i r e a h r a n e i .
(2) Bucătăria se compune din mai multe camere sau
c o m p a r t i m e n t e , în c a r e se p o t e f e c t u a t o a t e o p e r a ţ i i l e d e p r e l u c r a r e la
r e c e şi la c a l d a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e , r e s p e c t i v :
- cameră pentru păstrarea alimentelor;
- c a m e r ă p e n t r u s p ă l a t şi c u r ă ţ a t l e g u m e şi z a r z a v a t ;
- c a m e r ă p e n t r u fiert şi r e p a r t i z a t h r a n a ;
- c a m e r ă p e n t r u p r e l u c r a r e a c ă r n i i şi a p e ş t e l u i c r u d ;
- c a m e r ă p e n t r u p r e l u c r a r e a c ă r n i i f i e r t e şi a p e ş t e l u i fiert;
31

- c a m e r ă pentru spălarea vaselei;


- cameră pentru păstrat pâinea;
- grup social (duşuri, vestiare, e t c ) ;
în u n i t ă ţ i l e u n d e s p a ţ i i l e nu p e r m i t r e s p e c t a r e a a c e s t e i structuri,
activităţile specifice p o t fi c o m a s a t e în c o m p a r t i m e n t e l e existente,
utilizandu-se mese separate pentru fiecare operaţiune.
A c t i v i t ă ţ i l e c a r e se d e s f ă ş o a r ă în b u c ă t ă r i e t r e b u i e o r g a n i z a t e în
aşa fel î n c â t a l i m e n t e l e să p a r c u r g ă , pe t i m p u l p r e l u c r ă r i i , u n p r o c e s în
sens unic.
P e r s o n a l u l c a r e îşi d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t a t e a î n b u c ă t ă r i e t r e b u i e să
fie în p e r m a n e n ţ ă v e r i f i c a t şi a v i z a t d e m e d i c u l u n i t ă ţ i i .
U s t e n s i l e l e şi a p a r a t u r a de p r e l u c r a r e a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e
v o r fi m e n ţ i n u t e p e r m a n e n t î n t r - o s t a r e de i g i e n ă c o r e s p u n z ă t o a r e , în
c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e a c t e l o r n o r m a t i v e î n v i g o a r e .
(3) Sala pentru servitul hranei trebuie să fie spaţioasă, cu
p o s i b i l i t ă ţ i de a e r i s i r e şi î n c ă l z i r e p e t i m p de i a r n ă .
A r t . 7 6 B l o c u l a l i m e n t a r ( b u c ă t ă r i a şi s a l a p e n t r u s e r v i t u l h r a n e i )
depozitele de alimente şi mijloacele de transport pentru produse
agroalimentare sau hrana preparată vor funcţiona, numai în baza
a u t o r i z a ţ i e i s a n i t a r - v e t e r i n a r e e l i b e r a t e de o r g a n e l e î n d r e p t .
Arţ.77 Instalaţiile şi utilajele aferente blocului alimentar
( m a r m i t e i n o x , u t i l a j e f r i g o r i f i c e , m a ş i n i de c u r ă ţ a t c a r t o f i , m a ş i n i de
t o c a t l e g u m e ) v o r fi m o n t a t e , î n t r e ţ i n u t e şi e x p l o a t a t e în conformitate
cu i n s t r u c ţ i u n i l e t e h n i c e al f i e c ă r u i utilaj în p a r t e .
A r t . 7 8 S a l a p e n t r u s e r v i r e a h r a n e i se c o m p u n e d i n următoarele
încăperi:
- cameră pentru servirea hranei;
- c a m e r ă p e n t r u p o r ţ i o n a t şi p ă s t r a t p â i n e a ;
- cameră pentru spălarea veselei;
- cameră pentru păstarea veselei.
A r t . 7 9 ( 1 ) G r e u t a t e a u n e i p o r ţ i i d e m â n c a r e va fi, d e r e g u l ă , 5 0 0
g r a m e f e l u l I şi 2 5 0 - 3 5 0 g r a m e felul I I , a c e a s t a d i f e r â n d în f u n c ţ i e de
normele de hrană şi de modul cum au fost repartizate produsele
a g r o a l i m e n t a r e p e m e s e şi p e z i l e .
32

(2) I n t e r v a l u l de t i m p î n t r e d o u ă m e s e p r i n c i p a l e nu t r e b u i e să
d e p ă ş e a s c ă 7-8 o r e , d a r nici să fie mai m i c de 4 o r e .
(3) Pentru asigurarea controlului calităţii hranei preparate, la
fiecare m a s ă se r e c o l t e a z ă p r o b e de m â n c a r e , c a r e se vor
păstra 48 ore*.
(4) P r o b e l e de m â n c a r e se v e r i f i c ă de m e d i u l u n i t ă ţ i i ( s i m i l a r i ) .
Art.80 (1) Distribuţia produselor agroalimentare necesare
p r e p a r ă r i i h r a n e i se r e a l i z e : , a z ă de o b i c e i , î n p r e z i u a în c a r e u r m e a z ă
să se s e r v e a s c ă h r a n a .
(2) Produsele alimentare congelate sau semicongelate se
distribuie ţinându-se c o n t de p o s i b i l i t ă ţ i l e de p ă s t r a r e existente în
b l o c u l a l i m e n t a r şi pe t i m p u l n e c e s a r d e c o n g e l ă r i i l e n t e a l o r .
A r t . 8 1 ( 1 ) I n s t a l a ţ i i l e şi e c h i p a m e n t e l e e l e c t r i c e v o r fi m o n t a t e şi
î n t r e ţ i n u t e n u m a i de p e r s o a n e a u t o r i z a t e .
( 2 ) L a i n s t a l a ţ i i l e şi e c h i p a m e n t e l e e l e c t r i c e v o r fi f o l o s i t e n u m a i
aparate şi dispozitive omologate, fiind interzisă executarea de
improvizaţii.
( 3 ) P e n t r u f i e c a r e u t i l a j v o r fi a f i ş a t e la l o c v i z i b i l instrucţiuni
p r i v i n d m o d u l de e x p l o a t a r e şi î n t r e ţ i n e r e .
Este interzisă folosirea ujjJ^J£lor_din blocul alimentar fără
instructaj priviad.protecţia muncii.

* Termenul de p ă s t r a r e al p r o b e l o r de m â n c a r e e s t e în c o n f o r m i t a t e cu O . M . S . nr.976/1998

( p u b l i c a t In M . O . n r . 2 6 S / l 1 . 0 6 . 1 9 9 9 )
C A P I T O L U L III

O r g a n i z a r e a h r ă n i m e f e c t i v e l o r de c a d r e d i n
Ministerul Justiţiei
Direcţia Generală a Penitenciarelor

/. Principii generale :

Art.82 Hrănirea efectivelor de c a d r e d i n M i n i s t e r u l Justiţiei -


D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r se a s i g u r ă , c o n t r a c o s t , prin. p o p o t e
sau b u c ă t ă r i i d e u n i t a t e .
A r t . 8 3 C h e l t u i e l i l e de o r g a n i z a r e şi f u n c ţ i o n a r e a p o p o t e l o r şi a
b u c ă t ă r i i l o r de u n i t a t e se s u p o r t ă din a l o c a ţ i i b u g e t a r e .
A r t . 8 4 R e g u l i l e p r i v i n d o r g a n i z a r e a şi f u n c ţ i o n a r e a p o p o t e l o r şi a
b u c ă t ă r i i l o r de u n i t a t e se a p r o b ă de c ă t r e m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i .

2. Reguli de organizare şi funcţionare a popotei

A r t . 8 5 ( 1 ) P o p o t e l e se î n f i i n ţ e a z ă p o t r i v i t s t a t e l o r de o r g a n i z a r e
ale u n i t ă ţ i l o r în c a d r u l c ă r o r a s u n t c o n s t i t u i t e , p e b a z a propunerilor
î n a i n t a t e la D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r .
( 2 ) î n f i i n ţ a r e a p o p o t e l o r se a p r o b ă de c ă t r e d i r e c t o r u l g e n e r a l al
Direcţiei Generale a Penitenciarelor.
(3) Personalul necesar funcţionării popotei şi categoria de
încadrare vor fi p r e v ă z u t e în s t a t e l e de o r g a n i z a r e ale unităţii, la
cererea comenzii a c e s t o r a , în f u n c ţ i e de efectivele de c a d r e pentru
c a r e se a s i g u r ă h r a n a .
(4) P r o p u n e r e a privind înfiinţarea popotelor este justificată în
cazul unităţilor penitenciare care asigură prepararea hranei pentru
150-200 persoane zilnic.
(5) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare
necesare popotelor se acoperă din fondurile proprii ale acestora,
p r o v e n i t e d i n s u m e l e î n c a s a t e de la a b o n a ţ i .
Art.86 P r i n p o p o t e , de p o t s e r v i c o n t r a c o s t :
a) m e n i u r i fixe ( n o r m a l e sau d i e t e t i c e ) p e n t r u m a s a de d i m i n e a ţ ă ,
g u s t a r e , p r â n z şi s e a r ă ;
b) p r o d u s e n e p r e p a r a t e s a u s e m i p r e p a r a t e , Ia c o m a n d ă (preparate
d i n c a r n e , l e g u m e şi fructe p r o a s p e t e , p r o d u s e l a c t a t e , b ă u t u r i
răcoritoare).
Art.87 In funcţie de p o s i b i l i t ă ţ i l e popotelor, în v e d e r e a apro­
v i z i o n ă r i i p e r s o n a l u l u i cu u n e l e p r o d u s e a l i m e n t a r e , se p o t organiza
puncte de hrănire (bufete) la s e d i u sau în a l t e l o c u r i u n d e c a d r e l e îşi
desfăşoară activitatea, prin care se p o t desface preparate culinare
dinainte pregătite sau Ia comandă şi produse nepreparate sau
semipreparate;.
A r t . 8 8 O r g a n i z a r e a h r ă n i ţ i i c a d r e l o r p r i n p o p o t ă se r e a l i z e a z ă s u b
îndrumarea şi controlul nemijlocit al comandantului (directorului)
unităţii.
Art.89 Conducerea popotei se asigură prin responsabilul de
popotă, care răspunde de aprovizionarea la timp cu produse de
calitate, depozitarea şi c o n s e r v a r e a produselor agroalimentare şî a
b u n u r i l o r m a t e r i a l e de r e s o r t u l h r ă n i r i i , o r g a n i z a r e a p r e p a r ă r i i h r a n e i ,
calitatea acesteia, buna servire a cadrelor, folosirea legală a fondurilor
şi bunurilor materiale aferente, respectarea normelor de protecţia
m u n c i i , s t a r e a a d m i n i s t r a t i v - g o s p o d ă r e a s c ă , m ă s u r i l e de p r e v e n i r e şi
s t i n g e r e a i n c e n d i i l o r , r e s p e c t a r e a de c ă t r e î n t r e g u l p e r s o n a l a o r d i n i i
şi regulilor igienic o-sanitare şi prezentarea acestuia la controlul
medical periodic.
A r t . 9 0 (1) Pentru buna desfăşurare a a c t i v i t ă ţ i i p o p o t e i , se v a
a l e g e u n c o m i t e t c o m p u s d i n 3-5 m e m b r i , d i n c a r e , u n u l ca p r e ş e d i n t e .
In c o m i t e t v o r fi i n c l u s e , în m o d o b l i g a t o r i u , c a d r e l e d i n s e c t o a r e l e cu
p o n d e r e în a c t i v i t a t e a u n i t ă ţ i i , î n d e p l i n i n d u r m ă t o a r e l e a t r i b u ţ i i :
• v e r i f i c ă m o d u l de c a l c u l şi l e g a l i t a t e a p r e ţ u r i l o r de v â n z a r e Ia
f e l u r i l e d e m â n c a r e şi la p r e p a r a t e l e ce se d e s f a c p r i n p o p o t ă ;
• p r o p u n e p r e ţ u l m e n i u r i l o r şi al p r e p a r a t e l o r s e r v i t e p r i n p o p o t e
p e b a z a c a l c u l a ţ i i l o r de p r e ţ ;
35

• participă la stabilirea meniurilor în vederea unei largi


d i v e r s i f i c ă r i a f e l u r i l o r s e r v i t e , în c o n c o r d a n ţ ă cu p r e f e r i n ţ e l e c a d r e l o r
şi r e c o m a n d ă r i l e c a d r e l o r m e d i c a l e ;
• controlează calitatea produselor aprovizionate şi a hranei
p r e p a r a t e , r e s p e c t a r e a n o r m e l o r i g i e n i c o - s a n i t a r e , c o n d i ţ i i l e de s e r v i r e
a mesei, legalitatea activităţii financiar-contabile şi p r o p u n e măsuri
pentru remedierea deficienţelor.
Medicul unităţii (cadrul mediu sanitar) controlează calitatea
p r o d u s e l o r a p r o v i z i o n a t e şi a h r a n e i p r e p a r a t e , r e s p e c t a r e a regulilor
i g i e n i c o - s a n i t a r e şi c o n d i ţ i i l e de s e r v i r e a m e s e l o r .
(2) î n c a d r u l f i e c ă r e i p o p o t e , va e x i s t a o c o n d i c ă de p r o p u n e r i şi
s e s i z ă r i , c a r e va fi v e r i f i c a t ă de r e s p o n s a b i l u l de p o p o t ă , în v e d e r e a
r e m e d i e r i i d e f i c i e n ţ e l o r s e m n a l a t e şi s ă p t ă m â n a l de u n u l d i n m e m b r i i
comitetului.
(3) Orarul pentru servirea meselor se s t a b i l e ş t e de comandant
( d i r e c t o r ) , în f u n c ţ i e de p r o g r a m u l u n i t ă ţ i i .
ArţJM Unităţile din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a
P e n i t e n c i a r e l o r v o r a s i g u r a c o n f o r m n o r m e l o r în v i g o a r e :
- localul pentru popotă şi p u n c t e de h r ă n i re ( b u f e t e ) , feţe de
m a s ă , t a c â m u r i , v e s e l ă , u t i l a j e şi u s t e n s i l e p e n t r u prepararea,
transportul şi servirea hranei, materiale igienico-sanitare
n e c e s a r e l o c a l u l u i , p e r s o n a l u l u i p o p o t e i şi c a d r e l o r c a r e s e r v e s c
masa, combustibilul pentru prepararea hranei şi încălzitul
localului, imprimatele şi rechizitele de birou, transportul
p r o d u s e l o r şi a h r a n e i p r e p a r a t e .
în calculul indicatorilor de p l a n pentru stabilirea nevoilor de
m a t e r i a l e d e î n t r e ţ i n e r e şi i g i e n i c o - s a n i t a r e ( ş e r v e ţ e l e , s c o b i t o r i , h â r t i e
pergaminată sau ambalaj, casolete, cartonaşe pentru servit, săpun,
p r o s o a p e , e t c ) , se v o r i n c l u d e şi e f e c t i v e l e c a r e s e r v e s c g u s t a r e a la
p u n c t e l e de h r ă n i r e ( b u f e t e ) ;
- fondurile necesare pentru : plata drepturilor, băneşti ale
personalului, întreţinerea şi repararea localului, mobilierului,
utilajelor şi m a t e r i a l e l o r de r e s o r t u l h r a n e i ; a p l i c a r e a u n o r măsuri
sanitare (dezinsecţie, deratizare, dezinfectare, expertiza şi analiza
produselor agroalimentare, a hranei, a apei, e t c ) ; plata pentru energia
electrică, apă canalizare, salubritate, poştă, telefon, telegraf, radio;
a c ţ i u n i l e p e l i n i e de p r o t e c ţ i a m u n c i i şi p . s . i . , d e p l a s ă r i l e p e r s o n a l u l u i ^
în i n t e r e s u l serviciului, dotarea cu u n e l e a m b a l a j e care circulă pe
p r i n c i p i u l r e s t i t u i r i i , n e c e s a r e a p r o v i z i o n ă r i i p r o d u s e l o r c e se l i v r e a z ă
în a s t f e l d e a m b a l a j e ( l ă z i , n a v e t e , s t i c l e p e n t r u b ă u t u r i răcoritoare,
a p ă m i n e r a l ă sau p r o d u s e l a c t a t e şi a l t e l e ) , p r e c u m şi d i f e r e n ţ a între
costul ambalajelor intrate şi ieşite, alte cheltuieli prevăzute de
d i s p o z i ţ i i l e în v i g o a r e l e g a t e de o r g a n i z a r e a şi f u n c ţ i o n a r e a popotelor.
Art.92 (1) Prin popote se p o t hrăni, contra cost, următoarele
categorii de personal:
- personalul din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a
P e n i t e n c i a r e l o r şi m e m b r i i de f a m i l i e ai a c e s t o r a ;
- p e r s o n a l u l din i n s t i t u ţ i i l e s e c t o r u l u i de a p ă r a r e , o r d i n e p u b l i c ă >
şi s i g u r a n ţ ă n a ţ i o n a l ă ;
- p e r s o n a l u l agenţilor economici care sunt în interes de serviciu
în u n i t ă ţ i a p a r ţ i n â n d M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i - D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor.
(2) Aprobarea pentru servirea mesei prin popote, se dă de
comandantul (directorul) unităţii respective.
A r t . 9 3 î n s c r i e r e a la p o p o t ă în v e d e r e a s e r v i r i i m e s e i , c o n t r a c o s t ,
se face a s t f e l :
pe b a z ă de a b o n a m e n t ;
prin înregistrare zilnică a persoanelor care servesc
m a s a cu 24 o r e î n a i n t e . ' i
A r t . 9 4 C â n d h r a n a se a s i g u r ă p e b a z ă de a b o n a m e n t , se e l i b e r e a z ă
a n t i c i p a t c a r t e l e cu b o n u r i d e t a ş a b i l e , p e o p e r i o a d ă de cel m u l t o
lună.
P e n t r u c a d r e l e c a r e s e r v e s c m a s a o c a z i o n a l , se p o t e l i b e r a b o n u r i
n u m a i p e n t r u m a s a r e s p e c t i v ă , cu cel p u ţ i n 2 4 o r e î n a i n t e de z i u a în
c a r e s e r v e s c m a s a . In l i m i t a p o s i b i l i t ă ţ i l o r , se p o t e l i b e r a b o n u r i şi 4

pentru ziua respectivă.


A r t . 9 5 ( 1 ) P l a t a s u m e l o r p e n t r u m e s e l e ce u r m e a z ă a fi s e r v i t e se
face a n t i c i p a t , la r i d i c a r e a b o n u r i l o r de m a s ă . P e n t r u s u m a î n c a s a t ă se
37

emite zilnic chitanţă, specificându-se pe feluri de mese, numărul


bonurilor vândute.
( 2 ) B o n u r i l e de m a s ă v o r fi în c u l o r i s a u c o n t e x t u r i d i f e r i t e , în
funcţie de m a s a p e n t r u c a r e s u n t p r e v ă z u t e ( d i m i n e a ţ a , p r â n z , s e a r a ) şi
numerotate. Bonurile se distribuie popotei prin grija sectorului
e c h i p a m e n t din cadrul unităţii.
(3) Bonurile vândute se ş t a m p i l e a z ă fiecare în p a r t e , cu data
zilelor pentru care sunt valabile.
S e r v i r e a h r a n e i se face n u m a i p e b a z ă d e b o n u r i , c a r e se p r e d a u
bucătarului pentru justificarea porţiilor distribuite. La sfârşitul
p r o g r a m u l u i , d u p ă v e r i f i c a r e , b o n u r i l e p e b a z a c ă r o r a s-a s e r v i t h r a n a
se d i s t r u g în p r e z e n ţ a ş e f u l u i de p o p o t ă .
(4)" P e r s o a n e l e c a r e , din d i f e r i t e m o t i v e , nu m a i s e r v e s c m a s a la
p o p o t ă , p o t d e p u n e b o n u r i l e r e s p e c t i v e cu cel p u ţ i n 2 4 o r e înaintea
zilei pentru care solicită acest lucru, restituindu-li-se sumele
corespunzătoare.
P e r s o a n e l o r c a r e au a c h i t a t şi c o t a a f e r e n t ă c h e l t u i e l i l o r de r e g i e
şi nu m a i s e r v e s c m a s a la p o p o t ă , o d a t ă cu c o n t r a v a l o a r e a bonurilor
p r e d a t e , li se va r e s t i t u i şi c o s t u l c h e l t u i e l i l o r de r e g i e , c o r e s p u n z ă t o r
numărului de bonuri restituite.
R a m b u r s a r e a c h e l t u i e l i l o r de r e g i e se va face de c ă t r e p o p o t ă d i n
totalul veniturilor realizate.
Când unele bonuri se restituie, se anulează prin aplicarea
ştampilei " A N U L A T " , menţionându-se data anulării şi se păstrează
s p r e a fi p r e d a t e o r g a n e l o r de c o n t r o l f i n a n c i a r de g e s t i u n e , cu p r i l e j u l
v e r i f i c ă r i i de f o n d , u r m â n d a fi d i s t r u s e d u p ă t e r m i n a r e a o p e r a ţ i u n i l o r
de v e r i f i c a r e , pe b a z ă de p r o c e s - v e r b a l .
( 5 ) P e r s o a n e l e c a r e au p i e r d u t b o n u r i l e e l i b e r a t e de p o p o t ă , nu
m a i au d r e p t u l să s e r v e a s c ă m a s a p e n t r u b o n u r i l e r e s p e c t i v e şi n i c i să
li se r e s t i t u i e c o n t r a v a l o a r e a a c e s t o r a .
( 6 ) E s t e i n t e r z i s ă v â n z a r e a sau î n s t r ă i n a r e a b o n u r i l o r , p e n t r u m a s a
la persoane din afara unităţilor subordonate Direcţiei Generale a
Penitenciarelor.
A c o l o u n d e se v o r c o n s t a t a astfel de c a z u r i , se va p r o c e d a la
confiscarea b o n u r i l o r , iar p e r s o a n e l e v i n o v a t e v o r fi s a n c ţ i o n a t e de
c o m a n d a n ţ i i ( d i r e c t o r i i ) u n i t ă ţ i l o r d i n c a r e fac p a r t e . ^
Art.96 (1) Când servirea hranei se asigură prin înregistrarea
zilnică a abonaţilor, se foloseşte "Registrul pentru evidenţa
persoanelor hrănite prin popota unităţii".
( 2 ) P e n t r u d e t e r m i n a r e a n u m ă r u l u i de p o r ţ i i c a r e t r e b u i e p r e g ă t i t e ,
p e r s o a n e l e c a r e v o r s e r v i m a s a se î n s c r i u , cu 24 o r e î n a i n t e în r e g i s t r u .
Art.97 (1) Plata pentru mesele servite se î n c a s e a z ă zilnic, se
î n r e g i s t r e a z ă şi se d e p u n e în c a s i e r i a p o p o t e i .
(2) Se emite zilnic chitanţă şi pentru alte sume încasate în
numerar ( c o n t r a v a l o a r e a p r e p a r a t e l o r şi p r o d u s e l o r v a l o r i f i c a t e prin
punctele de hrănire, costul produselor folosite pentru mesele
o c a z i o n a l e ş.a.) m e n ţ i o n â n d u - s e pe c h i t a n ţ ă p r o v e n i e n ţ a s u m e l o r . ^>
Art.98 (1) Produsele alimentare gata preparate (mezeluri,
d u l c i u r i , b ă u t u r i , p r o d u s e l a c t a t e , f r u c t e , e t c . ) a p r o v i z i o n a t e de p o p o t e
pentru desfacere prin punctele de h r ă n i r e , ( b u f e t e ) se v o r v i n d e la
p r e ţ u r i l e cu c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e .
(2)Pentru felurile de m â n c a r e şi p r e p a r a t e l e ce se d e s f a c prin
popote s a u p u n c t e de h r ă n i r e ( b u f e t e ) şi c a r e au fost s u p u s e unor
p r e l u c r ă r i c u l i n a r e , p r e ţ u r i l e d e v â n z a r e se c a l c u l e a z ă p r i n î n s u m a r e a
v a l o r i i p r o d u s e l o r f o l o s i t e c a m a t e r i e p r i m ă c a l c u l a t e la p r e ţ u r i l e cu
c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e , şi a u n e i c o t e de 3 % .
Sumele încasate din cota de 3% se vor folosi pentru
aprovizionarea unor condimente şi ingrediente care se pun la /
dispoziţie pe mese (muştar, sare, piper, ardei iute, etc.) şi pentru
a c o p e r i r e a e v e n t u a l e l o r p i e r d e r i la p r o d u s e l e s a u p r e p a r a t e l e c a r e nu
m a i p o t fi v â n d u t e ca u r m a r e a m o d i f i c ă r i i a s p e c t u l u i c o m e r c i a l .
S u m e l e d i n c o t a d e 3 % r ă m a s e d i s p o n i b i l e în a n u m i t e p e r i o a d e p o t <*
fi f o l o s i t e p e n t r u î m b u n ă t ă ţ i r e a m e s e i c a d r e l o r h r ă n i t e p r i n p o p o t ă .
( 3 ) T r a n s f o r m a r e a p r o d u s e l o r i n t r a t e ca m a t e r i e p r i m ă î n p r o c e s u l ' •*
de f a b r i c a ţ i e p e n t r u p r e g ă t i r e a f e l u r i l o r de m î n c a r e şi p r e p a r a t e l o r ce
se v â n d p r i n b u f e t e sau p u n c t e de h r ă n i r e , se face z i l n i c în p a r t e a de
s u s a b u l e t i n u l u i de d i s t r i b u ţ i e a a l i m e n t e l o r , u n d e se va menţiona
39

n u m ă r u l de p o r ţ i i r e z u l t a t e şi v a l o a r e a t o t a l ă a p r e p a r a t e l o r , p r e c u m şi
cota de 3 % .
V a l o a r e a p r o d u s e l o r i n t r a t e în t r a n s f o r m a r e t r e b u i e să fie e g a l ă cu
v a l o a r e a p r e p a r a t e l o r r e z u l t a t e , m i n u s s u m a r e p r e z e n t â n d c o t a de 3 % .
A r t . 9 9 ( 1 ) P e n t r u a u ş u r a c a l c u l e l e cu p r i l e j u l s t a b i l i r i i p r e ţ u r i l o r
de d e s f a c e r e la f e l u r i l e de m â n c a r e şi p r e p a r a t e l e c a r e se d e s f a c p r i n
punctele de hrănire (bufete) fiecare popotă va întocmi, în mod
o b l i g a t o r i u , u n r e ţ e t a r în c a r e se v o r î n s c r i e t o a t e s o r t i m e n t e l e p e c a r e
le p r e p a r ă .
F i e c a r e r e ţ e t ă va c u p r i n d e d e n u m i r e a p r e p a r a t u l u i , m a t e r i i l e p r i m e
componente, cantităţile folosite, gramajul pentru o porţie rezultată,
c o t a de 3 % a p l i c a t ă f e l u r i l o r de m î n c a r e şi p r e p a r a t e l o r c e se d e s f a c
p r i n p u n c t e l e de h r ă n i r e ( b u f e t e ) .
( 2 ) P r o d u s e l e c a r e au p r e ţ u r i de a p r o v i z i o n a r e d i f e r i t e d e la o
perioadă la a l t a sau c a r e au o g a m ă d i f e r i t ă (preparate din carne,
b r â n z e t u r i , l e g u m e , c a r n e , e t c . ) se î n r e g i s t r e a z ă în e v i d e n ţ ă s e p a r a t , p e
sortimente şi preţuri şi se consumă la preţurile cu care au fost
aprovizionate.
(3) P r e ţ u r i l e de v â n z a r e p e n t r u t o a t e p r o d u s e l e şi p r e p a r a t e l e ce se
d e s f a c p r i n p u n c t e l e de h r ă n i r e ( b u f e t e ) v o r fi, în m o d obligatoriu,
a f i ş a t e la l o c u r i v i z i b i l e .
(4) Costul meniurilor servite în anumite situaţii la care pot
p a r t i c i p a şi m e m b r i i f a m i l i i l o r ( r e u n i u n i , r e v e l i o a n e , m e s e o c a z i o n a l e ,
etc.) este cel al produselor alimentare folosite pentru pregătirea
a c e s t o r a , c a l c u l a t la p r e ţ u r i l e cu c a r e se a p r o v i z i o n e a z ă p o p o t a ,
( 5 ) In c a z u r i s p e c i a l e , cu a p r o b a r e a c o m a n d a n t u l u i (directorului)
u n i t ă ţ i i , h r a n a p o a t e fi s e r v i t ă d e c a d r e şi în a f a r a i n c i n t e i p o p o t e i s a u
unităţii.
40

3. Aprovizionarea popotelor

A r t . 1 0 0 ( 1 ) P o p o t e l e se a p r o v i z i o n e a z ă , de r e g u l ă , cu produse
a g r o a l i m e n t a r e d i n d e p o z i t e l e u n i t ă ţ i l o r în c a d r u l c ă r o r a funcţionează,
la p r e ţ u r i l e Ia c a r e a c e s t e a au fost a c h i z i ţ i o n a t e .
(2) Produsele agroalimentare necesare preparatelor, se pot
a p r o v i z i o n a şi de la a g e n ţ i e c o n o m i c i sau p r o d u c ă t o r i i p a r t i c u l a r i , cu
r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r a c t e l o r n o r m a t i v e în v i g o a r e p r i v i n d a c h i z i ţ i a
de b u n u r i m a t e r i a l e în i n s t i t u ţ i i l e p u b l i c e .
( 3 ) P e n t r u c o m p l e t a r e a n e c e s a r u l u i de p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e în
s i t u a ţ i i s p e c i a l e p o p o t e l e mai p o t a p e l a şi la a l t e u n i t ă ţ i d i n cadrul
s i s t e m u l u i p e n i t e n c i a r , ca s u r s e de a p r o v i z i o n a r e .
P r e ţ u r i l e ce se v o r p l ă t i în a c e s t c a z v o r fi c e l e a p l i c a t e la d a t a la
c a r e p r o d u s e l e au fost a p r o v i z i o n a t e de u n i t ă ţ i l e r e s p e c t i v e sau cele
din actele justificative, care atestă predarea-primirea produselor
agroalimentare.
( 4 ) In c a z u l a p r o v i z i o n ă r i i cu p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e în c a n t i t ă ţ i
m i c i de la p r o d u c ă t o r i i p a r t i c u l a r i , î n r e g i s t r a r e a în e v i d e n ţ a c o n t a b i l ă
şi operativă a popotei se face pe bază de document contabil
j u s t i f i c a t i v , în c a r e d e l e g a t u l u n i t ă ţ i i c e r t i f i c ă pe p r o p r i a răspundere
p r e ţ u r i l e la c a r e s-au p r o c u r a t p r o d u s e l e r e s p e c t i v e .
( 5 ) P r e p a r a r e a c o n s e r v e l o r de l e g u m e s a u f r u c t e p e n t r u p e r i o a d a
d e i a r n ă se r e a l i z e a z ă p e b a z ă de p r o c e s - v e r b a l de transformare în
c a r e se v o r i n c l u d e a t â t v a l o a r e a t o t a l ă a p r o d u s e l o r f o l o s i t e , c â t şi
valoarea unitară a p r o d u s e l o r finite rezultate.
A r t * 101 Pentru popotele care nu au spaţii de depozitare şi
m i j l o a c e de c o n s e r v a r e , p r o d u s e l e n e c e s a r e p e n t r u p e r i o a d a d e i a r n ă
( c a r t o f i , c e a p ă , r ă d ă c i n o a s e , e t c . ) se v o r a p r o v i z i o n a de c ă t r e u n i t ă ţ i l e
pe lângă care funcţionează, înscriindu-se în acest scop prevederi
corespunzătoare în p r o g r a m u l de a p r o v i z i o n a r e tehnico-materială a
acestora.
41

4. Fondurile popotelor

A r t . 1 0 2 S u m e l e n e c e s a r e p r o c u r ă r i i p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e se
a s i g u r ă d i n f o n d u r i l e p r o p r i i ale p o p o t e i .
Art.103 (1) Fondurile popotei se compun din încasarea
c o n t r a v a l o r i i b o n u r i l o r de m a s ă v â n d u t e a n t i c i p a t a b o n a ţ i l o r , sau d i n
î n c a s a r e a z i l n i c ă a m e s e l o r s e r v i t e , p r e c u m şi d i n f o n d u l d e r u l m e n t
d e p u s de c ă t r e p e r s o a n e l e c ă r o r a li se a s i g u r ă h r ă n i r e a p r i n p o p o t ă s a u
p u n c t e de h r ă n i r e ( b u f e t ) .
( 2 ) S u m a ce u r m e a z ă a fi î n c a s a t ă ca f o n d de r u l m e n t ( i n t e g r a l s a u
în r a t e ) se s t a b i l e ş t e de c o m a n d a n t u l ( d i r e c t o r u l ) u n i t ă ţ i i p e l â n g ă c a r e
f u n c ţ i o n e a z ă p o p o t a , la p r o p u n e r e a c o m i t e t u l u i de p o p o t ă .
( 3 ) F o n d u l d e r u l m e n t va fi r e s t i t u i t la c e r e r e a c e l o r c a r e l-au
d e p u s , în s i t u a ţ i a în c a r e nu m a i s e r v e s c m a s a la p o p o t ă (mutare,
pensionare e t c ) . V ..

5. Evidenţa financiar-contahilă a popotelor

Art.104 E v i d e n ţ a f i n a n c i a r - c o n t a b i l ă a f o n d u r i l o r , m a t e r i a l e l o r şi
p r o d u s e l o r p o p o t e l o r c a r e f u n c ţ i o n e a z ă pe l â n g ă u n i t ă ţ i l e s u b o r d o n a t e
D i r e c ţ i e i G e n e r a l e a P e n i t e n c i a r e l o r se o r g a n i z e a z ă în p a r t i d ă simplă
folosindu-se următoarele registre şi formulare specifice, conform
n o r m e l o r d i n p r e z e n t e l e i n s t r u c ţ i u n i ( A n e x a nr. 1 3 ) :
a) R e g i s t r u l p e n t r u e v i d e n ţ a f o n d u r i l o r .
b) F i ş a de magazie pentru evidenţa analitică a produselor şi
materialelor sau registrul pentru evidenţa produselor şi
materialelor, .
c) E v i d e n ţ a f o n d u l u i de r u l m e n t
d) E v i d e n ţ a b o n u r i l o r de m a s ă
e) N o t a d e i n t r a r e - r e c e p ţ i e - c o n s t a t a r e d i f e r e n ţ e
f) B u l e t i n u l a l i m e n t e l o r
g) F i ş e de d e c o n t z i l n i c
42

Modul de completare a registrelor şi formularelor specifice


popotelor este redat pe fiecare formular.
Art.105 (1) Popotele pot păstra disponibilităţile băneşti în
conturi deschise la u n i t ă ţ i ale băncilor, la C E C sau în casieria
unităţilor.
(2) Operaţiunile de casă pentru decontarea sumelor acordate
pentru procurări de alimente etc. se vor efectua cu respectarea
prevederilor instrucţiunilor care reglementează operaţiunile de casă
ale unităţilor din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a
Penitenciarelor.
A r t . 1 0 6 A c t i v i t a t e a p o p o t e l o r nu se p r o g r a m e a z ă . cu beneficii.
Eventualele venituri realizate (dobânzi, sumele încasate pentru
a c o p e r i r e a c h e l t u i e l i l o r de r e g i e şi n e c o n s u m a t e e t c . ) se v i r e a z ă la
b u g e t u l de s t a t .
Art.107 ( 1 ) E v i d e n ţ a t u t u r o r p r o d u s e l o r ce i n t r ă în gestiunea
p o p o t e i se ţ i n e la p r e ţ u r i l e cu c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e .
(2) Evidenţa bunurilor materiale asigurate popotei de către
u n i t a t e , cu e x c e p ţ i a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e p r o c u r a t e de p o p o t ă , se
ţine la sectorul de logistică ale unităţilor pe lângă care sunt
organizate, conform instrucţiunilor privind evidenţa bunurilor
m a t e r i a l e în u n i t ă ţ i l e Direcţiei Generale a Penitenciarelor.
Art.108 (1) Valoarea preparatelor şi produselor destinate
vânzării prin punctele de h r ă n i r e ( b u f e t ) , inclusiv c o t a d e 3 % , se
î n r e g i s t r e a z ă în R e g i s t r u l p e n t r u e v i d e n ţ a f o n d u r i l o r , î n c o l o a n e l e 16-
18 " d e b i t o r i " şi în e v i d e n ţ a a n a l i t i c ă , în c a r e s c o p se v a d e s c h i d e o
partidă (fişă) pentru fiecare punct de hrănire cu contextura : intrări,
ieşiri, sold.
Soldul din această partidă trebuie să reflecte obligaţia de
d e c o n t a r e faţă de p o p o t ă . C o t a de 3 % , c a l c u l a t ă la p r e ţ u l p r e p a r a t e l o r
destinate vânzării prin punctele de hrănire se înregistrează
c o n c o m i t e n t cu î n s c r i e r e a în c o l o a n e l e 16 şi 18 " d e b i t o r i " şi la i n t r ă r i
şi s o l d în p a r t i d a ( f i ş a ) " b u f e t u l " , p r e c u m şi în c o l o a n e l e 25 şi 2 7
"creditori", deschizându-se la e v i d e n ţ a a n a l i t i c ă o p a r t i d ă separată,
i n t i t u l a t ă " c o t a de 3 % " .
43

(2) Lichidarea acestei fişe se face pe măsura cumpărării de


c o n d i m e n t e şi i n g r e d i e n t e , î n b a z a d o c u m e n t e l o r de p r o c u r a r e , s a u a
buletinelor de distribuţia alimentelor pentru îmbunătăţirea hranei
abonaţilor.
Art.109 (1) In scopul efectuării autocontrolului asupra
m a n i p u l ă r i i de m a t e r i a l e şi p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e d e c ă t r e g e s t i o n a r i ,
cât şi p e n t r u a î n l e s n i c o n t r o l u l g e s t i u n i i p u n c t e l o r de h r ă n i r e (bufet)
de cei în d r e p t , g e s t i o n a r u l e s t e o b l i g a t să ţ i n ă o e v i d e n ţ ă v a l o r i c ă p e
un caiet î n r e g i s t r a t şi n u m e r o t a t cu u r m ă t o a r e a contextură : data,
o p e r a ţ i u n e a e f e c t u a t ă , i n t r ă r i , i e ş i r i şi s o l d . In a c e s t c a i e t se v a o p e r a
z i l n i c în c o l o a n a " i n t r ă r i " v a l o a r e a b u n u r i l o r p r i m i t e cu b u l e t i n de
distribuţie-retragere a alimentelor, precum şi eventualele plusuri
c o n s e m n a t e î n p r o c e s e l e - v e r b a l e î n c h e i a t e de o r g a n e l e de c o n t r o l , i a r
în c o l o a n a " i e ş i r i " , s u m e l e p r e d a t e la c a s i e r i e pe bază de chitanţă.
D i f e r e n ţ a î n t r e i n t r ă r i şi i e ş i r i t r e b u i e să fie e g a l ă cu s o l d u l f i ş e i
(partidei) din e v i d e n ţ a contabilă.
E v i d e n ţ a a m b a l a j e l o r se ţ i n e în a c e l a ş i c a i e t , a t â t c a n t i t a t i v c â t şi
valoric.
( 2 ) S u m e l e î n c a s a t e din v a l o r i f i c a r e a u n o r a m b a l a j e al c ă r o r p r e ţ
e s t e i n c l u s în c o s t u l p r o d u s e l o r , c o n s t i t u i e v e n i t u r i a l e b u g e t u l u i de
stat dacă valorificarea a c e s t o r a nu a a v u t l o c î n a n u l î n c a r e s-au
achiziţionat.
( 3 ) î n c a z u l v a l o r i f i c ă r i i u n o r a m b a l a j e cu v a l o a r e , p o p o t e l e î ş i
v o r r e c o n s t i t u i f o n d u r i l e cu s u m e l e e f e c t i v î n c a s a t e .
în s i t u a ţ i a în c a r e se p r e z i n t ă p e n t r u î n c a s a r e m a i m u l t e b o n u r i
de p r e d a r e a a m b a l a j e l o r , a c e s t e a se p o t c e n t r a l i z a î n t r - u n document
cumulativ.
L a p r e d a r e a a m b a l a j e l o r la u n i t ă ţ i l e c o m e r c i a l e d e valorificare,
în R e g i s t r u l p e n t r u e v i d e n ţ a f o n d u r i l o r în c o l o a n e l e 16 şi 18 " d e b i t o r i "
se î n s c r i e v a l o a r e a i n t e g r a l ă a a m b a l a j e l o r a c h i t a t ă de p o p o t ă o d a t ă cu
aprovizionarea alimentelor.
Art.110 Evidenţa gestionară a produselor şi materialelor
a p a r ţ i n â n d p o p o t e i , se ţ i n e cu a j u t o r u l fişei de m a g a z i e .
44

Evidenţa contabilă se ţine numai valoric în registrul pentru


e v i d e n ţ a f o n d u r i l o r " p r o d u s e în d e p o z i t " , c o l o a n e l e 1 3 - 1 5 .
A r t . l 11 Lunar, persoanalul care ţine evidenţa financiar-
c o n t a b i l ă a p o p o t e i , va t o t a l i z a c o l o a n e l e i n t r ă r i şi i e ş i r i din R e g i s t r u l
de e v i d e n ţ a f o n d u r i l o r , c u m u l a t de la î n c e p u t u l a n u l u i şi v a stabili
soldurile pe care le va confrunta cu totalul soldurilor fişelor
( p a r t i d e l o r ) a n a l i t i c e d e s c h i s e p e n t r u d e b i t o r i şi c r e d i t o r i .
A r t . l 12 T r i m e s t r i a l , p o p o t a va î n t o c m i un r a p o r t e x p l i c a t i v cu
privire la a c t i v i t a t e a c o n t a b i l ă , în c a r e se v o r a n a l i z a principalele
solduri din Registrul pentru evidenţa fondurilor şi greutăţile
întâmpinate, făcându-se propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
A r t . l 13 P r i m i r e a , e v i d e n ţ a , e l i b e r a r e a , d i s t r i b u i r e a şi j u s t i f i c a r e a
formularelor cu regim special se face în conformitate cu
r e g l e m e n t ă r i l e ce se a p l i c ă p e a c e a s t ă l i n i e în u n i t ă ţ i l e Ministerului
Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor.
A r t . l 14 B o n u r i l e de m a s ă , î n s e r i a t e şi n u m e r o t a t e , v o r fi p r e d a t e
la p o p o t ă de c ă t r e c o m p a r t i m e n t u l e c h i p a m e n t al u n i t ă ţ i i p e l â n g ă c a r e
aceasta funcţionează, fiind considerate acte de valoare şi se
î n r e g i s t r e a z ă în e v i d e n ţ a b o n u r i l o r de m a s ă .
A r t . l 15 D o c u m e n t e l e financiar-contabile se î n d o s a r i a z ă lunar,
r e s p e c t â n d u - s e r e g u l i l e s t a b i l i t e p r i n i n s t r u c ţ i u n i l e în v i g o a r e .
A r t . l 16 Documentul justificativ de gestiune prin care se
s t a b i l e ş t e p r o g r a m u l de h r ă n i r e al p e r s o n a l u l u i p e n t r u o p e r i o a d ă d a t ă
(7 s a u 10 z i l e ) e s t e " p l a n u l - m e n i u " .
A r t . l 17 Prin "planul-meniu" se repartizează produsele
a g r o a l i m e n t a r e pe m e n i u r i şi feluri de m â n c a r e p e n t r u f i e c a r e m a s ă .
A r t . l 18 " P l a n u l - m e n i u " se î n t o c m e ş t e de c ă t r e r e s p o n s a b i l u l d e
p o p o t ă , î m p r e u n ă cu b u c ă t a r u l , se v i z e a z ă d e m e d i c u l u n i t ă ţ i i şi se
a p r o b ă de l o c ţ i i t o r u l c o m a n d a n t u l u i p e n t r u l o g i s t i c ă .
A r t . l 19 " P l a n u l - m e n i u " se î n t o c m e ş t e ţ i n â n d c o n t d e :
- e x i s t e n t u l d e p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e d i n d e p o z i t u l u n i t ă ţ i i şi d e
s o r t i m e n t e l e de p r o d u s e c a r e u r m e a z ă a se a c h i z i ţ i o n a ;
- p r e f e r i n ţ e l e c u l i n a r e ale c a d r e l o r ;
45

- f e l u r i l e de m î n c a r e r e a l i z a t e în p e r i o a d a a n t e r i o a r ă , p e n t r u a
e v i t a , p e c â t p o s i b i l , r e p e t a r e a lor.
- g r a d u l de u t i l a r e a b u c ă t ă r i e i şi c a l i f i c a r e a b u c ă t a r i l o r .
Art.120 "Planul-meniu" se î n t o c m e ş t e în t r e i e x e m p l a r e având
următoarea destinaţie :
- exemplarul 1 se păstrează la responsabilul de popotă, în
vederea întocmirii documentelor justificative de gestiune
pentru distribuţia produselor agroalimentare necesare preparării
hranei;
- exemplarul 2 se a f i ş e a z ă în b u c ă t ă r i e p e n t r u ca b u c ă t a r i i să
c u n o a s c ă d i n t i m p f e l u r i l e de m â n c a r e pe c a r e le au de p r e p a r a t ;
- e x e m p l a r u l 3 se a f i ş e a z ă în s a l a în c a r e se s e r v e ş t e h r a n a .

6. Reguli de organizare şi funcţionare a bucătăriilor de unitate

A r t . 1 2 1 B u c ă t ă r i i l e de u n i t a t e se p o t î n f i i n ţ a în c a d r u l u n i t ă ţ i l o r
din Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, dacă
există posibilităţi ca h r a n a p e n t r u p e r s o n a l u l m i l i t a r şi c i v i l să fie
p r e p a r a t ă şi s e r v i t ă s e p a r a t de c e l e l a l t e c a t e g o r i i de p e r s o a n e .
Art.122 înfiinţarea bucătăriilor de unitate se face pe baza
aprobării scrise a directorului general al Direcţiei Generale a
Penitenciarelor.
Art.123 (1) Personalul necesar preparării şi s e r v i r i i hranei în
bucătăriile de u n i t a t e se a s i g u r ă de c ă t r e c o m a n d a n t u l (directorul)
u n i t ă ţ i i r e s p e c t i v e , din e f e c t i v e l e e x i s t e n t e .
( 2 ) C o n d u c e r e a b u c ă t ă r i e i d e u n i t a t e se a s i g u r ă de c ă t r e u n c a d r u
militar sau civil n u m i t de c o m a n d a n t (director) prin ordin de zi.
Art.124 Medicul u n i t ă ţ i i va c o n t r o l a c a l i t a t e a p r o d u s e l o r agro­
alimentare aprovizionate, hrana preparată, respectarea normelor
i g i e n i c o - s a n i t a r e şi c o n d i ţ i i l e d e s e r v i r e a m e s e i .
A r t . 1 2 5 C h e l t u i e l i l e n e c e s a r e o r g a n i z ă r i i şi f u n c ţ i o n ă r i i bucătăriei
d e u n i t a t e se s u p o r t ă d i n a l o c a ţ i i l e b u g e t a r e a l e u n i t ă ţ i i r e s p e c t i v e .
A r t . 126 Unităţile subordonate Direcţiei Generale a
P e n i t e n c i a r e l o r v o r a s i g u r a b u c ă t ă r i i l o r de u n i t a t e s p a ţ i i l e , m o b i l i e r u l ,
46

vesela, tacâmurile, utilajele şi ustensilele necesare preparării şi


servirii hranei, materialele igienico-sanitare necesare încăperilor şi
personalului care serveşte masa, combustibilul pentru prepararea
h r a n e i , t r a n s p o r t u l p r o d u s e l o r de a p r o v i z i o n a t , a l t e m a t e r i a l e a u x i l i a r e
n e c e s a r e f u n c ţ i o n ă r i i a c e s t o r a în c o n d i ţ i i c i v i l i z a t e şi în conformitate
cu n o r m e l e de d o t a r e a p r o b a t e în a c e s t s c o p .
Art.127 (1) Aprovizionarea cu produse agroalimentare a
bucătăriei de u n i t a t e se face p r i n depozitul unităţii în c a r e acesta
f u n c ţ i o n e a z ă , d i n a l o c a ţ i i p r e v ă z u t e la a r t i c o l u l b u g e t a r " h r a n ă " .
( 2 ) P e n t r u p r e p a r a r e a h r a n e i p o t fi f o l o s i t e o r i c a r e d i n p r o d u s e l e
a g r o a l i m e n t a r e a f l a t e în d e p o z i t u l u n i t ă ţ i i , iar c â n d a n u m i t e situaţii
i m p u n şi s u n t p o s i b i l i t ă ţ i , se p o t a p r o v i z i o n a şi a l t e p r o d u s e c a r e nu
fac o b i e c t u l a p r o v i z i o n ă r i i c u r e n t e , cu r e s p e c t a r e a l e g i s l a ţ i e i privind
achiziţiile publice.
D e a s e m e n e a , se p o t f o l o s i şi p r o d u s e l e a g r o a l i m e n t a r e c e se o b ţ i n
în g o s p o d ă r i i l e a g r o z o o t e h n i c e d i n u n i t ă ţ i l e de p e n i t e n c i a r e .
A r t . 1 2 8 P r i n b u c ă t ă r i i l e de u n i t a t e se p o t a s i g u r a :
a) m e n i u r i f i x e , p r e s t a b i l i t e p e n t r u m e s e l e de d i m i n e a ţ ă , p r â n z şi
seară;
b) d i f e r i t e f e l u r i de m â n c a r e şi p r e p a r a t e la a l e g e r e , cu preţuri
p r e s t a b i l i t e , p e n t r u f i e c a r e p o r ţ i e sau p r e p a r a t ;
c) p r o d u s e a l i m e n t a r e n e p r e p a r a t e sau s e m i p r e p a r a t e : ( p r e p a r a t e
din carne, brânzeturi, lactate, băuturi răcoritoare, dulciuri, apă
minerală, fructe, legume etc).
A r t . 1 2 9 î n f u n c ţ i e de p o s i b i l i t ă ţ i l e b u c ă t ă r i i l o r de u n i t a t e , se p o t
o r g a n i z a p u n c t e de h r ă n i r e ( b u f e t e ) la s e d i u sau î n a l t e l o c u r i unde
c a d r e l e îşi d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t a t e a , p r i n c a r e se p o t d e s f a c e preparate
c u l i n a r e d i n a i n t e p r e g ă t i t e sau la c o m a n d ă şi p r o d u s e n e p r e p a r a t e sau
semipreparate.
A r t . 1 3 0 P r e ţ u r i l e p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e ce v o r fi f o l o s i t e la
prepararea hranei sau care se v a l o r i f i c ă în s t a r e a î n c a r e au fost
a p r o v i z i o n a t e , s u n t c e l e de la d a t a a c h i z i ţ i o n ă r i i l o r .
47

A r t . 131 ( 1 ) P e n t r u a s i g u r a r e a u n o r p r o d u s e a l i m e n t a r e destinate
v a l o r i f i c ă r i i la c a d r e , la n i v e l u l b u c ă t ă r i e i de u n i t a t e se p o a t e c o n s t i t u i
un f o n d de a c h i z i ţ i i .
(2) Constituirea fondului de achiziţie se realizează prin
contribuţia bănească a cadrelor.
Art.132 Evidenţa tuturor produselor care intră în gestiunea
b u c ă t ă r i e i de u n i t a t e se ţ i n e la p r e ţ u r i l e ia c a r e au fost a p r o v i z i o n a t e .
A r t . 1 3 3 ( l ) C u a p r o b a r e a c o m a n d a n t u l u i ( d i r e c t o r u l u i ) la b u c ă t ă r i a
de u n i t a t e p o t s e r v i m a s a şi m e m b r i de f a m i l i e ai c a d r e l o r militare
permanente şi s a l a r i a ţ i l o r civili, precum şi p e n s i o n a r i din unităţile
Ministerului Justiţiei- Direcţia Generală a Penitenciarelor. Această
s i t u a ţ i e v a fi c o m u n i c a t ă cu t r e i z i l e î n a i n t e de s e r v i r e a h r a n e i .
( 2 ) A c c e s u l în i n c i n t a b u c ă t ă r i e i de u n i t a t e al p e r s o a n e l o r c a r e au
p r i m i t a p r o b a r e să s e r v e a s c ă m a s a v a fi p e r m i s î n c o n d i ţ i i l e stabilite
de o r d i n e l e în v i g o a r e .
( 3 ) î n s i t u a ţ i i l e în c a r e p r i n b u c ă t ă r i a de u n i t a t e t r e b u i e să se
asigure hrănirea unor efective mai mari (participanţi la convocări,
i n s t r u i r i , a c t i v i t ă ţ i de p r o t o c o l ) se p o t a c o r d a a v a n s u r i d i n alocaţii
b u g e t a r e a p r o b a t e , în v e d e r e a r e a l i z ă r i i s t o c u r i l o r de p r o d u s e n e c e s a r e ,
u r m â n d ca j u s t i f i c a r e a lor să se f a c ă la t e r m i n a r e a a c t i v i t ă ţ i l o r , pe
măsura recuperării contravalorii produselor consumate.
( 4 ) Se p o t c o n s t i t u i , de a s e m e n e a , stocuri de siguranţă pentru
consumul pe timpul iernii prin procurarea produselor necesare şi
achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.
Art.134 C o n t r a v a l o a r e a m e s e l o r s e r v i t e se p o a t e a c h i t a z i l n i c s a u
o dată pe lună, conform evidenţei nominale ţinute de responsabilul
n u m i t în a c e s t s c o p .
Art.135 (1) Distribuţia produselor agroalimentare către bucătăria
d e u n i t a t e se face cu b u l e t i n d e d i s t r i b u ţ i e a s u b z i s t e n t e l o r , î n c a r e se
v o r î n s c r i e c a n t i t ă ţ i l e , p r e ţ u l u n i t a r şi v a l o a r e a t o t a l ă a a c e s t o r a .
(2) Produsele alimentare necesare preparării hranei.,calde pentru
persoanele aflate ocazional în u n i t a t e (cele sosite după distribuţia
a l i m e n t e l o r şi c a r e r ă m â n în m o d n e p r e v ă z u t p e s t e o r e l e d e p r o g r a m )
se distribuie din depozit cu buletin de distribuţie-retragere, iar
c o n t r a v a l o a r e a m e s e i se a c h i t ă d u p ă s e r v i r e a a c e s t e i a .
A r t . 1 3 6 (1) Scăderea din g e s t i u n e a a l i m e n t e l o r c o n s u m a t e prin
bucătăria de unitate se face lunar, pe baza borderoului privind
consumul subzistentelor.
(2) La sfârşitul fiecărei luni, valoarea produselor primite şi
c o n s u m a t e t r e b u i e să fie e g a l ă cu t o t a l u l s u m e l o r î n c a s a t e d e la cei
c a r e au b e n e f i c i a t de h r a n ă c a l d ă s a u p r o d u s e ca a t a r e .
(3) Pentru produsele aprovizionate în vederea valorificării ca
atare şi rămase în sold la sfârşitul lunii, se încheie situaţie de
inventariere.

7. Dispoziţii comune privind activitatea popotelor şi bucătăriilor


de unitate

A r t . 1 3 7 î n c a d r u l p o p o t e l o r şi al b u c ă t ă r i i l o r d e u n i t a t e , se p o t
o r g a n i z a cu a p r o b a r e a c o m a n d a n t u l u i ( d i r e c t o r u l u i ) , c o n t r a c o s t , m e s e
festive pentru unele evenimente din viaţa personalului (avansări în
grad, pensionări, aniversări, etc.) cu respectarea prevederilor
r e g u l a m e n t e l o r şi o r d i n e l o r în v i g o a r e .
A r t . 1 3 8 I n v e n t a r i e r e a m i j l o a c e l o r m a t e r i a l e şi b ă n e ş t i , d e p u n e r e a
g a r a n ţ i e i m a t e r i a l e şi s t a b i l i r e a r ă s p u n d e r i i m a t e r i a l e se fac potrivit
instrucţiunilor care reglementează aceste activităţi în Ministerului
Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor.
A r t . 1 3 9 O r g a n i z a r e a şi e x e c u t a r e a c o n t r o l u l u i f i n a n c i a r p r e v e n t i v ,
p e n t r u t o a t e o p e r a ţ i u n i l e p r i v i n d f o n d u r i l e p o p o t e i şi a l e b u c ă t ă r i e i de
unitate se fac potrivit dispoziţiilor aplicate pe această linie în
Ministerul Justiţiei- Direcţia Generală a Penitenciarelor.
A r t . 1 4 0 Şeful c o m p a r t i m e n t u l u i f i n a n c i a r - c o n t a b i l a r e o b l i g a ţ i a să
efectueze, periodic, controale inopinate la popota cadrelor şi la
b u c ă t ă r i a d e u n i t a t e , să a n a l i z e z e a c t i v i t a t e a f i n a n c i a r - c o n t a b i l ă , să ia
sau să propună măsuri, potrivit competenţei legale, în scopul
p r e v e n i r i i şi î n l ă t u r ă r i i d e f i c i e n ţ e l o r c o n s t a t a t e .
49

CAPITOLUL IV

N O R M E DE H R A N Ă
P E N T R U A N I M A L E L E DE S E R V I C I U DIN U N I T Ă Ţ I L E
MINISTERULUI JUSTIŢIEI - DIRECŢIA GENERALA A
PENITENCIARELOR

Art.141 Structura normelor de hrană pentru animalele de serviciu


din unităţile Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a
P e n i t e n c i a r e l o r e s t e p r e z e n t a t ă în A n e x a 14.
Art.142 Pentru activităţile specifice, unităţile de penitenciare
folosesc câini de serviciu (urmărire şi însoţire) şi pentru pază,
hrănirea acestora realizîndu-se pe bază de n o r m e calorice.
A r t . 1 4 3 A l o c a r e a la h r a n ă a a n i m a l e l o r de s e r v i c i u se face p e b a z a
n o t e i de e f e c t i v e e x i s t e n t e în u n i t a t e , pe baza biletului de subzistenţă
p e n t r u a n i m a l e l e a d u s e în u n i t a t e şi p r i n o r d i n de zi p e u n i t a t e , p e n t r u
c e l e c a r e au î n d e p l i n i t c o n d i ţ i i l e de a fi h r ă n i t e la a l t ă n o r m ă , în
cadrul aceleiaşi unităţi.
Art.144 Scoaterea de la drepturile de hrană a animalelor de
serviciu transferate Ia a l t e unităţi se face pe baza biletului de
subzistenţă şi p r i n o r d i n de zi pe u n i t a t e p e n t r u animalele scoase
definitiv din evidenţă (clasate inapt serviciu, moarte, sacrificate e t c ) .
A r t . 1 4 5 In s i t u a ţ i a în c a r e a n i m a l e l e d e s e r v i c i u s u n t transferate
d i n u n i t a t e ca u r m a r e a u n o r î m p r e j u r ă r i c e nu p u t e a u fi p r e v ă z u t e , iar
retragerea în depozit a p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e distribuite pentru
p r e p a r a r e a h r a n e i a c e s t o r a nu m a i e s t e p o s i b i l ă , î n t r u c â t au fost s u p u s e
p r e l u c r ă r i i , d i s t r i b u ţ i a se c o n s i d e r ă l e g a l e f e c t u a t ă .
Art.146 Justificarea consumului produselor agroalimentare
d i s t r i b u i t e pe b a z a n o r m e l o r d e h r a n ă , p r e v ă z u t e î n A n e x a n r . 1 4 , se
face la sfârşitul fiecărei luni, corespunzător normelor de consum
calculate conform raţiilor.
Art.147 In vederea asigurării hrănim în bune condiţii a
animalelor de serviciu, se vor constitui stocuri de siguranţă din
produsele agroalimentare neperisabile, calculate pentru 30 zile peste
cantităţile destinate nevoilor de consum lunar.
50

A r t . 1 4 8 ( 1 ) P r o d u s e l e a l i m e n t a r e n e c e s a r e h r ă n i r i i a n i m a l e l o r se
d i s t r i b u i e d i n d e p o z i t z i l n i c în b u l e t i n u l d e d i s t i b u ţ i e a s u b z i s t e n t e l o r ,
c a n t i t ă ţ i l e s t a b i l i n d u - s e în r a p o r t cu n o r m e l e de h r a n ă şi e f e c t i v e l e d i n
ziua respectivă.
( 2 ) U n i t ă ţ i l e p e n i t e n c i a r e c a r e au în d o t a r e c â i n i d e s e r v i c i u şi nu
p o t a s i g u r a h r ă n i r e a lor, p o t p r i m i o a l o c a ţ i e z i l n i c ă neimpozabilă
egală cu v a l o a r e a financiară a normelor de h r a n a stabilite pentru
a c e a s t ă c a t e g o r i e de a n i m a l e .
( 3 ) A l o c a ţ i a d e h r a n ă p e n t r u c â i n i se v a a c o r d a c a d r e l o r c a r e îi au
în p r i m i r e în s i t u a ţ i i l e c â n d n u s u n t p o s i b i l i t ă ţ i d e p r e p a r a r e a h r a n e i
conform n o r m e l o r , iar t r a n s p o r t u l a c e s t e i a d e la o alţft u n i t a t e este
i n e f i c i e n t . T r e c e r e a de la h r ă n i r e a în n a t u r ă la h r ă n i r e a p e b a z ă d e
a l o c a ţ i e se face p r i n o r d i n de zi p e u n i t a t e .
(4) Valoarea financiară a normelor de hrană pentru câini de
s e r v i c i u , v a fi c a l c u l a t ă , t r i m e s t r i a l , d e c ă t r e D i r e c ţ i a L o g i s t i c ă , pe
baza preţurilor medii de aprovizionare a alimentelor şi furajelor
t r a n s m i s e d e u n i t ă ţ i l e p e n i t e n c i a r e c a r e au în d o t a r e c â i n i de s e r v i c i u
şi a p r o b a t ă d e o r d o n a t o r u l p r i n c i p a l de c r e d i t e .
( 5 ) H r ă n i r e a c â i n i l o r d e s e r v i c i u se p o a t e r e a l i z a şi p r i n a g e n ţ i
e c o n o m i c i u r m â n d a c e l e a ş i r e g u l i ca la h r ă n i r e a e f e c t i v e l o r d e m i l i t a r i .
Art. 149 (1) Hrănirea câinilor aflaţi la c e n t r e l e de d r e s a j , pe
timpul cursurilor organizate pentru reîmprospătarea dresajului, la
s c h i m b a r e a c o n d u c t o r i l o r şi cu o c a z i a r e c i c l ă r i l o r , s e p o a t e e f e c t u a şi
p e b a z ă d e a l o c a ţ i e z i l n i c ă , e g a l ă cu v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a n o r m e l o r d e
hrană, stabilite pentru fiecare categorie de câini, în cazuri bine
j u s t i f i c a t e , cu a p r o b a r e a D i r e c ţ i e i L o g i s t i c e .
( 2 ) C â i n i i de s e r v i c i u d i n d o t a r e a u n i t ă ţ i l o r de p e n i t e n c i a r e ,
pot fi hrăniţi şi cu produse alimentare concentrate preambalate
d e s t i n a t e c o n s u m u l u i p e n t r u c â i n i . î n f u n c ţ i e de c o n ţ i n u t u l î n c a l o r i i al
produsului concentrat şi de necesarul de calorii al câinilor se
c a l c u l e a z ă c a n t i t a t e a de h r a n ă " c o n c e n t r a t ă n e c e s a r ă p e n t r u a a c o p e r i
n e v o i l e e n e r g e t i c e a l e n o r m e i la c a r e s u n t a l o c a ţ i .
( 3 ) C a l c u l u l c a l o r i i l o r p e n t r u s u b s t i t u i r i se v a f a c e la 100
gr. p r o d u s c o n c e n t r a t .
51

CAPITOLUL V

N O R M E DE DOTARE CU BUNURI M A T E R I A L E DE R E S O R T U L
ACTIVITĂŢII DE HRĂNIRE

Art.150 Dotarea cu b u n u r i materiale de r e s o r t u l activităţii de


hrănire, cuprinde generic bunurile materiale necesare aprovizionării,
t r a n s p o r t u l u i şi d e p o z i t ă r i i h r a n e i p r e p a r a t e ( m i j l o a c e f i x e , o b i e c t e d e
i n v e n t a r şi m a t e r i a l e ) .
A r t . 1 5 1 S t r u c t u r a n o r m e l o r de d o t a r e cu b u n u r i m a t e r i a l e n e c e s a r e
p r e p a r ă r i i , t r a n s p o r t u l u i şi s e r v i r i i h r a n e i p e n t r u p e r s o a n e l e p r i v a t e d e
l i b e r t a t e e s t e p r e v ă z u t ă în A n e x a n r . l l
Art.152 Cantităţile de materiale prevăzute în norme sunt
m a x i m a l e , n e p u t â n d fi d e p ă ş i t e .
A r t . 1 5 3 ( 1 ) D u r a t a n o r m a l ă de u t i l i z a r e a b u n u r i l o r m a t e r i a l e e s t e
c o n s i d e r a t ă o d a t ă cu d a r e a lor în f o l o s i n ţ ă , i n d i f e r e n t d a c ă u t i l i z a r e a
este continuă sau intermitentă.
( 2 ) D u r a t a n o r m a l ă de u t i l i z a r e i n d i c a t ă în n o r m e p e n t r u fiecare
b u n m a t e r i a l e s t e m i n i m ă şi se r e f e r ă la c e l e n o i . A c e a s t ă d u r a t ă p o a t e
fi depăşită printr-o judicioasă folosire, întreţinere şi reparare a
f i e c ă r u i b u n m a t e r i a l în p a r t e .
A r t . 1 5 4 ( 1 ) P e n t r u a r t i c o l e l e d i n s t i c l ă şi p o r ţ e l a n ce se f o l o s e s c
la p o p o t e şi b u c ă t ă r i i de u n i t a t e , se a c o r d ă , a n u a l o c o t ă d e s c ă z ă m â n t
de cel m u l t 3 0 % a p l i c a t ă la c a n t i t ă ţ i l e a f l a t e î n f o l o s i n ţ ă , n u m a i d a c ă
există spargeri reale.
( 2 ) P e n t r u p e r i o a d e l e m a i m i c i de u n a n , c o t e l e de s c ă z ă m â n t se
a p l i c ă p r o p o r ţ i o n a l cu t i m p u l de f o l o s i r e .
(3) Unităţile din reţeaua sanitară a Ministerului Justiţiei -
Direcţia Generală a Penitenciarelor pentru m a t e r i a l e l e din sticlă şi
porţelan, vor acorda cotele de scăzământ practicate de unităţile
sanitare ale Ministerului Sănătăţii. .
52

A r t . 1 5 5 B u n u r i l e m a t e r i a l e c a r e au p r e v ă z u t e d u r a t ă d e u t i l i z a r e şi
care s-au degradat în procesul normal de folosire, pot fi supuse
operaţiunii de casare şi înlocuire cu altele corespunzătoare,
respectându-se legislaţia în vigoare privind casarea şi declasarea
bunurilor materiale.
Art.156 Aparatele de cântărit, greutăţile, precum şi măsurile
p e n t r u l i c h i d e v o r fi v e r i f i c a t e a n u a l de c ă t r e o r g a n e l e de m e t r o l o g i e
locale. Dotarea aparatelor de c â n t ă r i t cu g r e u t ă ţ i se f a c e conform
datelor din Anexa nr.18.
A r t . 1 5 7 D i m e n s i u n e a şi c a p a c i t a t e a b u n u r i l o r m a t e r i a l e p r e v ă z u t e
în n o r m e , p e n t r u c a r e nu s-au f ă c u t m e n ţ i u n i e x p r e s e î n a c e s t s e n s , se
v o r s t a b i l i d e u n i t ă ţ i , în f u n c ţ i e de n e v o i şi v o r fi a v i z a t e , d i n p u n c t de
vedere tehnic de Direcţia Generală a Penitenciarelor.
A r t . 1 5 8 ( 1 ) U t i l a j e l e şi m a t e r i a l e l e d e r e s o r t u l h r ă n i r i i v o r fi d a t e
în p r i m i r e n o m i n a l , pe b a z ă de p r o c e s v e r b a l , v e r i f i c â n d u - s e periodic
i n t e g r i t a t e a c a n t i t ă ţ i l o r d i s t r i b u i t e , p r e c u m şi s t a r e a f i z i c ă a a c e s t o r a
în v e d e r e a l u ă r i i de m ă s u r i p e n t r u c o m p l e t a r e a l i p s u r i l o r şi r e p a r a r e a
materialelor defecte.
(2) în situaţia în care se constată lipsuri sau degradări ale
bunurilor în cadrul termenelor de durată normate, se vor aplica
prevederile actelor normative privind răspunderea materială a
militarilor.
Art.159 Pentru a urmări şi a lua operativ măsurile necesare
p r i v i n d c o r e c t a f o l o s i r e şi r e c o n d i ţ i o n a r e a principalelor utilaje de
resortul activaţii de hrănire şi din gospodăriile agrozootehnice,
unităţile penitenciare vor completa la zi " F i ş a u t i l a j u l u i " conform
m o d e l u l u i p r e v ă z u t în A n e x a n r . 19.
A r t . 1 6 0 C o n s u m u l de m a t e r i a l e p e n t r u r e c o n d i ţ i o n a r e a b u t o a i e l o r
d i n l e m n se face ţ i n â n d c o n t d e d a t e l e d i n A n e x a n r . 2 0
Anexa nr.l

ORDONANŢA

privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de


apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

Nr.26 din 220.07.1994*

în temeiul art, 107 alin (I) şi (3) din Constituţia României şi al art.l lit.g,
din Legea nr. 72/1994 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe:

GUVERNUL ROMÂNIEI emite următoarea ordonanţă:

Art.l Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,


Ministerul Justiţiei ~ Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în
condiţiile prezentei ordonanţe.
Art.2 (l) Hrănirea personalului instituiţilor publice menţionate la art. Ise
face, de regulă, în natură, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe
categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
(2) Normele de hrană zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. I, care face
parte integrantă din prezenta ordonanţă.

* Ordonanţa nr. 26/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.l98


din29.07J994;
* Textul Ordonanţei nr.26/1994 din prezenta anexă cuprinde şi modificările
aduse prin Legea nrA43 din 31.12.1994 de aprobare a ordonanţei
(Monitorul Oficial nr.374/31.12.1994)
54

(3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în


care se aplică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului**.
(4) Hrănirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu
aprobarea miniştrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute Ia art, 1.
(5) Rezerviştii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleaşi
drepturi de hrană ca şi militarii activi.
Art 3 (I) Structura normelor de hrană care se aplică în două sau mai multe
instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul
Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii
calorice a fiecărei norme, în concordanţă cu nevoile nutritive ale personalului şi în
raport cu eforturile depuse în procesul de instruire şi îndeplinire a misiunilor,
condiţiile de mediu şi alţi factori specifici.
(2) Structura normelor de hrană specifice Direcţiei Generale a
Penitenciarelor se stabileşte de Ministerul Justiţiei.
(3) Regulile de aplicare a normelor de hrană se stabilesc de către miniştrii
sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
Art 4 (1) Hrănirea personalului fiecărei instituţii publice prevăzute la art.l
se face, de regulă prin unităţile subordonate.
(2) Hrănirea personalului se poate face şi prin reciprocitate între instituţiile
publice menţionate la art.l, potrivit, convenţiilor încheiate între acestea, cu
decontarea valorii financiare a normelor de hrană folosite.
(3) In cazurile în care hrănirea unor categorii de personal nu se poate
asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenţi economici, în
limita valorii financiare a normei de hrană la care au dreptul, plus adaosul
comercial negociat.

** Categoriile de personal din instituţiile sectorului de apărare care


beneficiază, gratuit, de norme de hrană au fost stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr. 501/05.08.1994 şi 502/05.03.1994.
55

(4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care
au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente,
primesc în locul acestora, valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la
care au dreptul.
Art 5(1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre
a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării
Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, respectiv de Ministerul Justiţiei,
în funcţie de preţurile medii cu care se aprovizionează sortimente de produse
cuprinse în structura normelor de hrană.
(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană se face trimestrial,
pe baza evoluţiei efective a preţurilor la care se aprovizionează produsele
agroalimentare, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de trimestrul în care s-a
stabilit ultima valoare.
Art 6 (1) Instituţiile publice prevăzute la art.l pot înfiinţa, în unităţile
subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea
personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de
funcţionare se suportă din creditele bugetare aprobate.
(2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor şi bucătăriilor de
unitate se aprobă de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice
respective.
(3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare
popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din
sumele încasate de la abonaţi.
(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi
bucătăriilor de unitate se asigură, în principal, prin depozitele unităţilor militare,
la preţurile la care acestea au fost aprovizionate.
(5) In situaţiile în care prin popotele pentru cadre şi bucătăriile de unitate
trebuie să se asigure hrănirea unor efective mai mari (participanţi la convocări,
aplicaţii, tabere de odihnă, activităţi de protocol şi altele), se pot acorda avansuri
din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la
nivelul necesarului pentru activităţile ce se vor desfăşura, urmând ca justificarea
lor să se facă la terminarea activităţilor, pe măsura recuperării contravalorii
produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranţă pentru
consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare şi achitarea
contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.
Art 7 Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi
salariaţii civili care domiciliază în localităţi rurale sau în puncte izolate pot primi,
pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentafe din depozitele
unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul la care
au fost aprovizionate.
Art 8 (I) Pentru asigurarea hrânirii efectivelor în situaţii neprevăzute,
instituţiile publice menţionate la art.l vor constitui, din credite bugetare, în stoc de
56

siguranţă din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile,


peste cantităţile destinate nevoile de consum lunare.
(2) In cazul unor unităţi sau subunităţi izolate, stocul de siguranţă prevăzut
la alin (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.
(3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă, fasole uscată, zahăr, orez, ceai
şi furaje, se poate face în cantităţile necesare până la noua recoltă, fără a depăşi
nevoile de consum pentru un an.
Art9 (1) Normele de hrană pentru animalele şi păsările prevăzute în statele
de organizare, precum şi normele de înzestrare cu bunuri materiale necesare
aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor agroalimentare, preparării,
transportului şi servirii hranei preparate, sacrificării animalelor, precum şi cele
necesare dotării cu materiale specifice hrănirii efectivelor, sunt cele cuprinse în
anexele nr.2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
Structura acestor norme se aprobă de către miniştrii său conducătorii
instituţiilor publice menţionate la art. 1.
(2) Instituţiile publice prevăzute la art.l pot constitui stocuri de siguranţă
pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de înzestrare prevăzute la alin.
(1), care nu vor depăşi 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii
hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.
Art 10 (1) Instituţiile publice prevăzute la art.l pot înfiinţa, în unităţile
subordonate şi în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza şi
vor funcţiona potrivit normelor aprobate de către miniştrii sau conducătorii
instituţiilor respective.
(2) Pentru organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea gospodăriilor
agrozootehnice, instituţiile publice prevăzute la art.l prevăd şi utilizează credite
bugetare.
(3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor
de hrană şi pentru reluarea procesului de producţie în cadrul gospodăriilor
agrozootehnice. Până la 5% din cantităţile de produse realizate se pot consuma,
gratuit, pentru îmbunătăţirea hrănirii personalului peste prevederile normelor de
hrană. în situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele
realizate pot fi valorificate contra cost.
Art 11 (1) Pentru asigurarea aprovizionării militarilor în termen, elevilor şi
studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de strictă necesitate,
contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la
art. 1, pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere.
(2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor
prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia acestora sub formă de avansuri din
creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie,
achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor.
(3) In cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionării
punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către
miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
57

(4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care


au fost achiziţionate.
Art. 12 (1) Sumele încasate potrivit prevederilor art.4 alin (2), art 6 alin
(4), art.l şi art. 10 alin (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la
art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare în condiţiile prevăzute de
prezenta ordonanţă.
(2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin (3) se pot utiliza şi
pentru achiziţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi serviciilor necesare
desfăşurării activităţilor de producţie în gospodăriile agrozootehnice.
(3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor
agroalimentare se pot utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art.l şi
pentru reconstituirea creditelor aprobate cu această destinaţie.
Art 13 (1) Prevederile prezentei ordonanţei intră în vigoare începând cu
luna iulie 1994.
(2) Decretul - lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum şi orice alte dispoziţii
contrare prevederilor prezentei ordonanţe se abroga cu aceeaşi dată.

PRIM MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

A.MMG.-2001-W-08
58

Anexa nr.2

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NA ŢIONALE MINISTERUL DE INTERNE


Nr.G.2035 din 24.07.1995 Nr. 250532 din 24.05.1995

MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL ROMÂN DE


DIRECŢIA GENERALĂ INFORMAŢII
A PENITENCIARELOR
Nr.810 din 22.06J995 Nr. 7766 din 06.07.1995

SER VICIUL DE INFORMA ŢII SER VICIUL DE PROTECŢIE


EXTERNE ŞI PAZĂ
Nr. 428 din 27.06.1995 Nr. D.672 din 27.06.1995

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII
SPECIALE
Nr.14089 din 26.05A995

CONVENŢIE
privind hrănirea prin reciprocitate a personalului
instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională

Pentru hrănirea prin reciprocitate a personalului instituţiilor Sectorului de


apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului României nr.26/1994, art.4 (2), aprobată prin Legea
nr. 143/1994, între instituţiile Sectorului de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională a intervenit următoarea convenţie:
59

A. HRĂNIREA PRIN RECIPROCITATE A PERSONALULUI PRIN


UNITĂŢILE (FORMAŢIUNILE) SUBORDONATE:
1. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională aflat în garnizoana în care nu sunt
unităţi (formaţiuni) subordonate instituţiei din care face parte, se
poate hrăni prin u nităţile (formaţiunile) subordonate oricăreia din
instituţiile semnatare ale prezentei convenţii.
1.1. In situaţii excepţionale, personalul instituţiilor Sectorului de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională se
poate hrăni prin reciprocitate chiar dacă în garnizoanele în
care este dislocat sunt unităţi (formaţiuni) subordonate
instituţiei din care face parte, cu acordul instituţiei respective.
2. Pentru cuprinderea unităţilor (formaţiunilor) care urmează a se
hrăni prin reciprocitate în planurile de aprovizionare, instituţiile
semnatare îşi vor comunica reciproc personalul şi unităţile prin
care urmează a se executa hrănirea (numeric şi pe norme de
hrană), până la 31 ianuarie anul în curs pentru anul următor.
3. Hrănirea prin reciprocitate se va realiza potrivit normelor de
hrană calorice aplicate în unităţile prin care se execută hrănirea
fără a depăşi valoarea calorică a normelor la care au dreptul
efectivelor alocate.
3.1. In situaţii în care valoarea calorică a normelor de hrană la care
au dreptul efectivele ce urmează a fî hrănite prin reciprocitate
este mai mare decât a normelor la care se execută hrănirea,
pentru diferenţa de calorii se vor asigura produse
agroalimentare ce pot fi consumate nepreparate.
4. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de norma
de hrană nr.l sub formă bănească şi salariaţii civili care nu
beneficiază, gratuit, de norme de hrană, se pot hrăni prin
reciprocitate atunci când se deplasează în interes de serviciu în
garnizoana în care nu sunt unităţi (formaţiuni) subordonate
instituţiilor din care fac parte, achitând valoarea-fînanciară a
normelor de hrană la unitatea unde servesc masa.
60

5. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine


publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de normele
de hrană nr. 1-9 inclusiv, se poate hrăni prin reciprocitate, pe baza
actului de alocare (scoatere) la (de la) drepturi, respectiv a
biletului de subzistenţă cu decontarea zilelor de hrană servite

B. HRĂNIREA PRIN RECIPROCITATE A PERSONALULUI


INTERNAT ÎN SPITALELE INSTITUŢILOR SECTORULUI DE
APĂRARE NAŢIONALĂ, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA
NAŢIONALĂ.

1. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine


publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de norma
de hrană nr.l sub formă bănească va achita la externare valoarea
financiară a normei de hrană n r . l .
2. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de normele
de hrană nr. 1-9 inclusiv, se va hrăni, gratuit, în spitalele acestor
instituţii Ia norma de hrană nr.10 sau 10 " A ' pe baza actului de
1

alocare (scoatere) îa (de la) drepturi, respectiv biletului de


subzistenţă cu decontarea valorii financiare a zilelor de hrană
servite, între unităţile (formaţiunile) de care aparţine personalul
ce a fost internat şi spitalele instituţiilor Sectorului de apărare în
care acesta a fost internat.
3. Salariaţii civili ai instituţiilor Sectorului de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională care nu beneficiază, gratuit,
de norme de hrană, se vor hrăni, în spitalele acestora, gratuit, cu
decontarea valorii financiare a zilelor de hrană servite între
unităţile (formaţiunile) de care aparţin şi spitalele instituţiilor
Sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa
naţională în care au fost internaţi.

C. HRĂNIREA PRIN RECIPROCITATE A PERSONALULUI PE


TIMPUL CURSURILOR SAU ŞCOLILOR DE PERFECŢIONARE,
CALIFICARE, SPECIALIZARE SAU PENTRU OBŢINEREA
GRADULUI URMĂTOR
61
1. Personalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de norma
de hrană nr. l^sub formă bănească, atunci când urmează diferite
cursuri saur^şcoli, va fi hrănit la normele şi după regulile ce se
aplică fcfi şcolile (cursurile respective) şi va achita valoarea
finan^i ă
ar a normei de hrană nr. 1 pe care o va primi în continuare
la unităţile de care aparţine.
*ersonalul instituţiilor Sectorului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională care beneficiază, gratuit, de normele
de hrană nr.2-7 inclusiv se va hrăni, gratuit, potrivit nonnelor ce
se aplică, la şcolile (cursurile) respective pe baza actului de
alocare (scoatere) la (de la) drepturi sau biletului de subzistenţă,
cu decontarea zilelor de hrană servite.

D. HRĂNIREA PRIN RECIPROCITATE A TINERILOR


ÎNCORPORAŢI DE MINISTRUL APĂRĂRI NAŢIONALE
PENTRU INSTITUŢIILE SECTORULUI DE APĂRARE
1. Hrănirea tinerilor încorporaţi de Ministerul Apărării Naţionale
pentru celelalte instituţii ale Sectorului de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională se face prin grija
Ministerului Apărării Naţionale de la data prezentării la centrele
militare judeţene, până Ia data ajungerii în unităţile (formaţiunile)
la care au fost repartizaţi.
1.1. Hrănirea tinerilor încorporaţi de Ministerul Apărării Naţionale
se va face cu hrană rece, cu decontarea valorii zilelor de hrană
distribuite şi a hârtiei de ambalaj folosite.
1.2. Decontarea valorii financiare a zilelor de hrană distribuite
tinerilor încorporaţi se va face între centrele militare judeţene
care i-au încorporat şi unităţile (formaţiunile) la care au fost
repartizaţi.

E. HRĂNIREA PRIN RECIPROCITATE A REZERVIŞTILOR.


1. Rezerviştii concentraţi (mobilizaţi) de Ministerul Apărării
Naţionale pentru celelalte instituţii ale Sectorului de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională se vor hrăni după
aceleaşi reguli ca tinerii încorporaţi cu decontarea hranei servite
de către unităţile la care au fost repartizaţi.
62

F. D E C O N T A R E A H R A N E I S E R V I T E P R I N R E C I P R O C I T A T E D E
PERSONALUL INSTITUŢIILOR SECTORULUr\DE APĂRARE
NAŢIONALĂ, ORDINE P U B L I C Ă ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA.

1. Hrănirea prin reciprocitate a personalului i n s t i t u ţ i i l o r \ ^


e c t o r u m i

de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă n a ţ i o n a î ^ ^s e a c e

cu decontarea valorii financiare a zilelor de hrană servite.


2. Unităţile (formaţiunile) care execută hrănirea vor întocmi d e ^ ^ ^
ce se va înainta lunar, unităţilor (formaţiunilor) de care a p a r ţ n w
personalul hrănit, până la data de 10 luna în curs pentru luna
expirată.

g. D I S P O Z I Ţ I I F I N A L E ŞI T R A N Z I T O R I I

1. Prezenta convenţie intră în vigoare începând cu 01.06.1995.


Cu aceeaşi dată se abrogă "Convenţia privind hrănirea prin
reciprocitate a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi din
Ministerul de i iiterne înregistrată la nr. G. 1346/14.10.1993
respectiv nr. 250.243/18.06.1993.
2. Pentru alte situaţii neprevăzute în prezenta convenţie modalităţile
de hrănire se vor stabili, de comun acord, între organele de
logistică ale instituţiilor respective.
3. Prezenta convenţie s-a încheiat în 7 (şapte) exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare instituţie semnatară..

SECRETAR £>E STAT ŞI ŞEF AL D E P A R T A M E N T U L U I


ÎNZESTRĂRII Şl LOGISTICII A R M A T E I
General-locotenet,
dr. ing. Florentin Popa

SECRETAR D E STAT, ŞEF A L D E P A R T A M E N T U L U I


O R G A N I Z A R E , MOBILIZARE,ÎNZESTRARE ŞI L O G I S T I C Ă
- M I N I S T E R U L D E INTERNE
General-maior,
Ion Eugen Sandu

i
63

ADJUNCTUL D I R E C T O R U L U I SERVICIULUI R O M A N D E
INFORMAŢII
General -l ocotenent,
Ion Popescu
A D J U N C T U L D I R E C T O R U L U I SERVICIULUI D E INFORMAŢII
EXTERNE
General-locotenent,
Victor Nănescu
A D J U N C T U L D I R E C T O R U L U I P E N T R U LOGISTICĂ
SERVICIUL P R O T E C Ţ I E ŞI P A Z Ă
General-maior^
Nicolae Banuţă
ŞEFUL DIRECŢIEI GENERALE A P E N I T E N C I A R E L O R
Generai-maior,
Ioan Chiş
A D J U N C T U L E C O N O M I C AL D I R E C T O R U L U I
SERVICIULUI D E T E L E C O M U N I C A Ţ I I SPECIALE .
Colonel-economist,
Doreîu Tarmurean
64

Anexa nr.3

ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 21/21.08.1992*

privind protecţia consumatorilor

- Extras -

Art.2 în sensul prezentei ordonanţe se înţelege:


calitate : ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau
serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile
exprimate sau implicite:
consumator: persoană fizică care dobândeşte, utilizează ori consuma, ca
destinatar final, produse obţinute de la agenţi economici sau care beneficiază
de servicii prestate de aceştia;
agent economic: orice persoană fizică sau juridică care produce, importă,
transportă, depozitează sau comercializează produse ori părţi din acestea, ori
prestează servicii:
produs: bun material destinat consumului sau utilizării finale individuale
sau colective;
serviciu: activitate, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în
scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
declaraţie de conformitate: declaraţie făcută de către un agent economic,
prin care acesta informează, pe proprie răspundere, asupra faptului că un
produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat;
termen de garanţie: limita de timp, stabilită de către producător, în cadrul
căreia produsul achiziţionat trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative
prescrise, iar cumpărătorul are dreptul la remedierea sau înlocuirea gratuită a
acestuia, dacă deficienţele nu~i sunt imputabile; perioada de garanţie curge de
la data dobândirii produsului de către consumator;
termen de valabilitate: limita de timp, stabilită de către producător, în care
produsul poate fi consumat şi în care acesta trebuie să-şi menţiona
caracteristicile calitative prescrise, dacă au fost respectate condiţiile de
transport, manipulare, depozitare şi consum;
durata medie de utilizare (păstrare): intervalul de timp stabilit în
documentele tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit
între părţi, în cadrul căruia produsele, altele decât cele cu termen de
65

valabilitate, trebuie să~şi menţină caracteristicile calitative prescrise, dacă au


fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
viciu ascuns: deficienţa calitativă a unui produs livrat sau sei-viciu prestat
care, existând în momentul predării ori executării, nu a fost cunoscut şi nici nu
putea fi cunoscut de către consumator prim mijloacele obişnuite de verificare.
Art 14 In cazul produselor la care timpul de nefuncţionare din cauza
deficienţelor apărute în cadrul termenului de garanţie depăşeşte 10% din acest
termen, precum şi în cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice
care prezintă abateri faţă de caracteristicile calitative prescrise, vânzătorul
este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască sau să restituie
contravaloarea acestora.
Timpul de nefucţionare, menţionat la alineatul precedent, prelungeşte în
mod corespunzător termenul de garanţie şi curge din momentul sesizării
vânzătorului până la aducerea produsului în stare de utilizare normală.
Art 15 Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziţionatori a
serviciului prestat se face după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia,
dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului.
Art 16 Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit
clauzelor contractuale sau • dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al
înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare.
Art 17 Vânzătorul asigură toate operaţiunile necesare repunerii în
funcţiune, înlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate în cadrul
termenului de garanţie sau de valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse în
cadrul duratei medii de utilizare, precum şi a celor ocazionate de transportul,
manipularea acestora; vânzătorul suportă şi cheltuielile legate de acestea,
situaţie care nu îl exonerează de răspundere de producător.
Anexa nr.4

NORME DE HRANĂ

pentru efectivele de cadre din Ministerul Justiţiei


Direcţia Generală a Penitenciarelor
67

N O R M A Nr. 1
-4300 calorii-
Se acordă, gratuit tuturor militarilor cu excepţia celor care beneficiază
de normele principalele nr.2-9 inclusiv şi norma de hrană nr.l 1
Nr. DENUMIREA PRODUSELOR U/M Raţii zilnice Observaţii
cit. vara iarna
0 2 3 4 5 6
1 Apă minerală litri 2 L5
2 Arome, condimente, ingrediente g 10 10
3 Amelioratori pentru prep.culinare g 0,2 0,2
4 Biscuiţi g 10 10
5 Boia de ardei g 0,3 0,3
6 Brânză telemea g 35 35
7 Brânză topită g 30 30
8 Cacao pudră g 3 3
9 Carne g 200 200
10 Carne de pasăre g 70 70
11 Cartofi (vară, toamnă) g 300 300
12 Caşcaval g 25 25
13 Ceai g 3 4
14 Ceapă g 30 30
15 Compot g 0 35
16 Conserve de legume în apă sau bulion g 50 120
17 Conserve peste în ulei g 15 15
18 Drojdie proaspătă de bere g 1 1
19 Faină de grâu albă g 35 35
20 Fasole uscată boabe g 40 40
21 Fasole bătută instant g 10 10
22 Foi dafin g 0,1 0,1
23 Fructe proaspete g 100 0
24 Gem g 10 10
25 Gris g 0 5
26 Lămâi g 10 10
27 Lapte praf g 20 20
28 Legume proaspete g 290 0
29 Măsline g 10 10
30 Miere de albine g 5- 5
31 Morcovi g 20 0
32 Murături g 0 40
33 Muştar g 5 5
34 Orez decorticat g 15 15
35 Oteţ de vin 9 grade g 5 1
36 Ouă de găină buc. 1 1
37 Pâine albă g 700 700
38 Pastă de roşii g 15 15
39 Paste făinoase g 15 15
68

40Pate de ficat g 25 25
41Piper g 0,2 0,2
42Piure de cartofi instant g 11 n
43Preparate din carne g 55 60
44Rădăcinoase albe g 10 0
45Sare comestibilă g 20 20
46Smântână g 10 10
47Şuncă presată g 15 15
48
Tarâţe de grâu g 5 5
49Ulei comestibil g 35 40
50
Unt proaspăt g 20 20
51Usturoi g 1 1
52
Varză murată g 0 80
53
Varză proaspătă g 80 0
Zahăr
54 g 45 50 .
T O T A L calorii/zi 4292 4307
MEDIA CALORICA ZILNICA 4300

NOTĂ:
1. N o r m a de h r a n ă nr. 1 se a c o r d ă g r a t u i t t u t u t o r m i l i t a r i l o r
( i n c l u s i v c e l o r a n g a j a ţ i pe bază de c o n t r a c t ) , cu e x c e p ţ i a c e l o r c a r e sunt
p r e v ă z u ţ i să p r i m e a s c ă d r e p t u r i l e de hrană c o n f o r m n o r m e l o r nr. 2-9 i n c l u s i v
şi n o r m a de h r a n ă 1 1 . A c o r d a r e a , în n a t u r ă , a p r e z e n t e i n o r m e cadrelor
m i l i t a r e , se face în u r m ă t o a r e l e s i t u a ţ i i :
a) C â n d fac p a r t e din u n i t ă ţ i şi s u b u n i t ă ţ i de p o m p i e r i pe t i m p u l cât
sunt de s e r v i c i u şi au s a r c i n a de a a s i g u r a i e ş i r e a la i n c e n d i u .
C a t e g o r i i l e de c a d r e m i l i t a r e p o m p i e r i , care pe t i m p u l cât sunt de
s e r v i c i u au s a r c i n a de a a s i g u r a i e ş i r e a la i n c e n d i u , sunt u r m ă t o a r e l e :
- s u b o f i ţ e r i şefi de g a r d ă i n t e r v e n ţ i i p e n t r u s t i n g e r e ;
- s u b o f i ţ e r i c o n d u c ă t o r i a u t o pe m a ş i n i l e s p e c i a l e ;
- c a d r e l e m i l i t a r e n u m i t e prin o r d i n de zi pe u n i t a t e p e n t r u a s i g u r a r e a
s e r v i c i u l u i în t u r ă la d i s p e c e r a t e l e o p e r a t i v e ;
- cadrele militare din subunităţi când îndeplinesc funcţia de
c o m a n d a n t de g a r d ă i n t e r v e n ţ i e ;
- c a d r e l e m i l i t a r e n u m i t e p r i n o r d i n de zi pe u n i t a t e p e n t r u e x e c u t a r e a
serviciului operativ;
- m i l i t a r i i a n g a j a ţ i pe bază de c o n t r a c t n u m i ţ i în c o m p u n e r e a g ă r z i i de
i n t e r v e n ţ i e p e n t r u s t i n g e r e şi s e r v i c i u l o p e r a t i v .
69

b) Pe t i m p u l cât participă la a p l i c a ţ i i , trageri, instrucţie, alte


a c t i v i t ă ţ i de p r e g ă t i r e l u p t ă sau la c o n v o c ă r i , dacă nu p r i m e s c d i u r n ă de
delegare.
în astfel de s i t u a ţ i i , c a d r e l e m i l i t a r e se a l o c ă la d r e p t u r i de h r a n ă în
n a t u r ă , s u b formă de h r a n ă p r e p a r a t ă , numai dacă se d e p l a s e a z ă cu u n i t ă ţ i
sau s u b u n i t ă ţ i c o n s t i t u i t e în alte l o c a l i t ă ţ i d e c â t cele de r e ş e d i n ţ ă , pe o
d u r a t ă m a i m a r e de 12 ore şi sunt c o n d i ţ i i de a s i g u r a r e a h r a n e i , conform
n o r m e i , p e n t r u cel puţin 3 m e s e z i l n i c .
c) Pe t i m p u l alarmelor de exerciţiu şi de luptă, când cadrele
m i l i t a r e şi s a l a r i a ţ i i civili r ă m â n în u n i t a t e mai m u l t de 24 o r e . Aceste
situaţii se s t a b i l e s c prin o r d i n de zi pe u n i t a t e .
d) Când fac parte din unităţi (subunităţi) aflate în acţiuni
operative, pe timpul duratei misiunilor. Norma se acordă numai dacă
a c t i v i t ă ţ i l e r e s p e c t i v e d u r e a z ă mai mult de 12 ore sau Cadrele în c a u z ă nu
p r i m e s c d i u r n ă de d e l e g a r e .
Din a c e a s t ă c a t e g o r i e fac p a r t e c a d r e l e m i l i t a r e care e x e c u t ă m i s i u n i
o p e r a t i v e , în g r u p sau i n d i v i d u a l , p r e c u m şi cele care în s i t u a ţ i i speciale,
sunt n u m i t e p r i n o r d i n de zi pe u n i t a t e să facă p a r t e din g r u p e o p e r a t i v e sau
să execute diferite activităţi în unitate, în cadrul situaţiilor speciale
respective.
e) C â n d fac p a r t e din u n i t ă ţ i şi s u b u n i t ă ţ i d i s l o c a t e din g a r n i z o a n a
de r e ş e d i n ţ ă ( g ă r z i t e m p o r a r e , b l o c u r i de d e f i l a r e , e t c . ) d a c ă nu primesc
d i u r n a de d e l e g a r e .
f)" Când sunt d e t a ş a t e Ia alte u n i t ă ţ i şi s u b u n i t ă ţ i p e n t r u i n s t r u i r e a
militarilor (şcoli de gradaţi, cursuri de sanitari, bucătari sau alte
s p e c i a l i z ă r i , i n s t r u i r e a r e c r u ţ i l o r , p a r a d e m i l i t a r e , e t c ) , sau la u n i t ă ţ i şi
s u b u n i t ă ţ i c a r e a c o r d ă c a d r e l o r d r e p t u r i l e de h r a n ă , d a c ă nu p r i m e s c d i u r n ă
de d e l e g a r e .
g) C â n d îşi d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t a t e a p e n t r u î n l ă t u r a r e a u r m ă r i l o r u n o r
c a l a m i t ă ţ i n a t u r a l e , d a c ă nu p r i m e s c d i u r n ă de d e l e g a r e .
h) C â n d e x e c u t ă m i s i u n i de î n s o ţ i r e a t r e n u r i l o r de m a r f ă cu o
durată de peste 12 ore şi nu primesc diurnă de delegare, dacă sunt
p o s i b i l i t ă ţ i de p r e p a r a r e şi s e r v i r e a h r a n e i .
70

Acordarea gratuită, în natură, a normei nr. 1 c a d r e l o r aflate în


s i t u a ţ i i l e p r e v ă z u t e la l i t e r e l e " a - h " se face prin s e r v i r e a de hrană c a l d ă , în
limita valorii financiare a normei, la p o p o t ă ori bucătăria de unitate r

organizate pentru hrănirea cadrelor,


i) Când cadrele fac parte din unităţi şi subunităţi situate în
l o c a l i t ă ţ i r u r a l e sau p u n c t e i z o l a t e .
j) Cadrele militare permanente şi militarii angajaţi pe b a z ă de
c o n t r a c t n u m i ţ i prin o r d i n de zi pe u n i t a t e , când e x e c u t ă s e r v i c i u l de zi
(operativ).
în astfel de s i t u a ţ i i , c a d r e l e m i l i t a r e se alocă la d r e p t u r i în n a t u r ă d a c ă
l o c u i e s c e f e c t i v în l o c a l i t a t e a r u r a l ă sau p u n c t u l izolat u n d e se află u n i t a t e a
( s u b u n i t a t e a ) din care fac p a r t e , ori în alte localităţi r u r a l e şi p u n c t e i z o l a t e
şi fac n a v e t a la s e r v i c i u , iar u n i t a t e a ( s u b u n i t a t e a ) r e s p e c t i v ă are o r g a n i z a t ă
a c t i v i t a t e p r o p r i e de h r ă n i r e c o n f o r m n o r m e l o r . >
C a d r e l e m i l i t a r e care s e r v e s c m a s a la p o p o t a c a d r e l o r (cel p u ţ i n d o u ă
m e s e pe zi) nu mai p r i m e s c c o n t r a cost la p r e ţ u r i l e cu care se a p r o v i z i o n e a z ă
p â i n e , c a r n e , c a r t o f i , z a h ă r şi u l e i . în a c e s t caz, a l i m e n t e l e se d i s t r i b u i e ,
n u m a i p e n t r u m e m b r i i de f a m i l i e .
De p r e z e n t a n o r m ă b e n e f i c i a z ă , g r a t u i t şi s a l a r i a ţ i i civili c â n d se află
în una din s i t u a ţ i i l e p r e v ă z u t e la l i t e r e l e " a " , " b " sau " c " de mai s u s , d a c ă nu
p r i m e s c d i u r n ă de d e l e g a r e .
Alte situaţii când prezenta normă se acordă gratuit, în natură,
c a d r e l o r , se a p r o b ă de m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i .
Propunerile se fac prin D i r e c ţ i a L o g i s t i c ă din D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a
Penitenciarelor. f
2. C a d r e l e m i l i t a r e p e r m a n e n t e şi m i l i t a r i i a n g a j a ţ i pe b a z ă
de c o n t r a c t care nu b e n e f i c i a z ă de n o r m e l e de h r a n ă nr. 2-9 i n c l u s i v ţi n o r m a
de h r a n ă n r . l l , a t u n c i când nu s e r v e s c h r a n ă p r e p a r a t ă c o n f o r m n o r m e i n r . l
p r i m e s c , în l o c u l p r o d u s e l o r a g r o a l i m e n t a r e p r e v ă z u t e de n o r m ă , v a l o a r e a . "
financiară, neimpozabilă, a acesteia.
3. în situaţii cu totul deosebite, pentru executarea unor ,;

misiuni s p e c i a l e , prin ordin al m i n i s t r u l u i j u s t i ţ i e i , s a l a r i a ţ i i civili pot


b e n e f i c i a , g r a t u i t , de h r a n ă p r e p a r a t ă c o n f o r m n o r m e i de h r a n ă n r . l c â n d nu A.
71

este p o s i b i l ă asigurarea de h r a n ă preparată, aceştia pot primi valoarea


financiară, neimpozabilă, a normei nr.l pentru perioada executării misiunii.
4. C a d r e l e m i l i t a r e p e r m a n e n t e ale M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i şi
m i l i t a r i i angajaţi prin c o n t r a c t p r i m e s c gratuit d r e p t u r i l e de h r a n ă conform
prezentei norme în n a t u r ă sau sub forma v a l o r i i f i n a n c i a r e neimpozabile,
atât t i m p cât sunt în a c t i v i t a t e .
5. M i l i t a r i i în t e r m e n şi cu t e r m e n r e d u s nu b e n e f i c i a z ă de
n o r m a n r . l pe t i m p u l c o n c e d i i l o r , p e r m i s i i l o r şi î n v o i r i l o r mai m a r i de 12
ore.
Pe t i m p u l t r a n s p o r t u l u i până la d o m i c i l i u li se a s i g u r ă h r a n ă rece
c o n f o r m p r e v e d e r i l o r de la n o r m a 1 1 .
6. Pe t i m p u l v a c a n ţ e l o r şi p e r m i s i i l o r , s t u d e n ţ i l o r A c a d e m i e i
de P o l i ţ i e " A l e x a n d r u Ioan C u z a " , c a r e au g r a d u l de ofiţer, li se a s i g u r ă
valoarea financiară a normei n r . l .
7. De a c e a s t ă n o r m ă mai b e n e f i c i a z ă g r a t u i t :
a) m i l i t a r i i cu t e r m e n r e d u s ;
b) a b s o l v e n ţ i i i n s t i t u ţ i i l o r de î n v ă ţ ă m â n t s u p e r i o r î n c o r p o r a ţ i , când nu
e x e c u t ă p r o g r a m e l e de p r e g ă t i r e ale ş c o l i l o r m i l i t a r e de ofiţeri în
rezervă;
c) a b s o l v e n ţ i i i n s t i t u t e l o r de î n v ă ţ ă m â n t s u p e r i o r c a r e au îndeplinit
s e r v i c i u l m i l i t a r cu t e r m e n r e d u s pe t i m p u l c o n v o c ă r i i metodice
p e n t r u a c o r d a r e a g r a d u l u i de ofiţer sau s u b o f i ţ e r de r e z e r v ă .
8. C a d r e l e m i l i t a r e care sunt c o n s e m n a t e în u n i t ă ţ i vor fi
hrănite potrivit prezentei norme, contra cost, la valoarea financiară
neimpozabilă a normei.
A c e a s t ă p r e v e d e r e se a p l i c ă i n d i f e r e n t de n o r m a de h r a n ă la c a r e
c a d r e l e m i l i t a r e c o n s e m n a t e , au d r e p t u l .
9. P o t r i v i t p r e z e n t e i n o r m e pot fi h r ă n i ţ i şi s t u d e n ţ i i , e l e v i i
i n s t i t u ţ i i l o r m i l i t a r e , p r e c u m şi alte c a t e g o r i i de p e r s o a n e ( m i n o r i aduşi la
o r g a n e l e de p o l i ţ i e , r e ţ i n u ţ i , a r e s t a ţ i p r e v e n t i v , c o n d a m n a ţ i sau a l t e c a t e g o r i i
de e f e c t i v e ) cu adaptările corespunzătoare pentru încadrare.a în valoare
c a l o r i c ă a n o r m e l o r la care au d r e p t u l , în s i t u a ţ i a când h r ă n i r e a nu se p o a t e
r e a l i z a în b a z a a c e s t o r a .
72

în acest s c o p , în funcţie de c a t e g o r i a de efective sau p e r s o a n e , raţiile


din p r e z e n t a n o r m ă se vor majora sau r e d u c e în mod c o r e s p u n z ă t o r .
10. Pentru c a z u r i l e care n e c e s i t ă regim d i e t e t i c m e n i u r i l e pot Y
fi î n t o c m i t e , la p r e s c r i p ţ i a m e d i c u l u i , prin r e d u c e r e a p a r ţ i a l ă , totală sau ,
m a j o r a r e a r a ţ i i l o r din n o r m ă , ori i n t r o d u c e r e a în h r ă n i r e a l a p t e l u i de v a c ă ,
b r â n z e i p r o a s p e t e de vacă, i a u r t u l u i , u n t u l u i , pâinii a l b e , fructelor c i t r i c e ,
etc. fără a d e p ă ş i v a l o a r e a c a l o r i c ă a n o r m e i .
11. De a c e a s t ă n o r m ă b e n e f i c i a z ă g r a t u i t şi s a l a r i a ţ i i civili pe
timpul cât r ă m â n în u n i t a t e p e s t e 24 ore p e n t r u e x e c u t a r e a unor misiuni
o r d o n a t e de m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i sau de c o m a n d a n ţ i i ( d i r e c t o r i i ) care au a c e s t
drept.
73

N O R M A Nr.2
- 5085 calorii-
se acordă, gratuit, efectivelor îmbarcate pe navele de suprafaţă
maritime si fluviale.
NR. U/M Raţii zilnice Observaţii
CRT.
DENUMIREA PRODUSELOR

Vara Iarna
0 1 2 ' 3 4 5
1 Apă minerală * litri 2,5 1,0
2 Amelioratori pentru preparate culinare •g 10 10
3 Arome, condimente, ingrediente g 0,4 0,4
4 Băuturi răcoritoare ml. 250 250
5 Biscuiţi g 20 20
6 Brânză telemea g 35 35
7 Brânză topită g 35 35
8 Cacao g 3 3
9 Cafea naturală g 10 10 '
10 Carne g 350 350
11 Carne de pasăre g 100 100
12 Cartofi g 300 300
13 Caşcaval g 25 25
14 Ceai g 5 5
15 Ceapă g 25 25
16 Citrice g 200 200
17 Compot g 0 70
18 Conserve de legume în apă sau bulion g 50 150
19 Conserve din peste în ulei g 20 20
20 Drojdie proaspătă de bere g 1 1
21 Faină de grâu alba g 30 30
22 Fasole bătută instant g 10 10
23 Foi dafin g 0,1 0,1
24 Fructe proaspete g 200 0
25 Gem g 20 20
26 Lapte praf g 25 25
27 Legume proaspete g 350 0
28 Măsline g 10 10
29 Miere de albine g 10 10
30 Morcovi g - 20 0
31 Murături g 0 50
32 Muştar g 5 5
33 Orez decorticat g 20 20
34 Otet de vin 9 grade g 5 1
35 Ouă de găină buc. 1 1
74

36 Pâine albă g 700 700


37 Pastă de roşii g 15 15
38 Paste făinoase . g 25 25
39 Pate de ficat g 25 25
40 Piper g 0,2 0,2
41 Piure de cartofi instant g 11 11
42 Preparate din carne g 55 55
43 Rădăcinoase albe g 10 0
44 Salam de Sibiu g 40 40
45 Sare comestibilă g 20 20
46 Sirop de fructe ml. 10 10
47 Smântână g 10 10
48 încă presată g 20 20
49 Tărâţe de grâu g 5 5
50 Ulei comestibil g 40 40
51 Unt proaspăt g 25 25
52 Usturoi g 2 2
53 Varză murată g 0 100
54 Varză proaspătă g 100 0
55 Vin de masă ml. 50 50
56 Zahăr g 70 70
T O T A L calorii/zi 5154 5035
MEDIA CALORICA ZILNICA 5085
*Pe t i m p u l i e ş i r i l o r în m a r e până la 24 ore se a s i g u r ă în p l u s 0,5 litri
v a r a şi 0,5 litri iarna, iar peste 24 ore 1,5 litri vara şi 0,5 litri iarna

N O T Ă:
1. N o r m a de h r a n ă nr. 2 se a c o r d ă , ca h r a n ă preparată,
u r m ă t o a r e l o r c a t e g o r i i de p e r s o n a l :
a) m i l i t a r i l o r în t e r m e n , m i l i t a r i l o r cu t e r m e n r e d u s , m i l i t a r i l o r
a n g a j a ţ i pe bază de c o n t r a c t , c a d r e l o r m i l i t a r e p e r m a n e n t e şi
s a l a r i a ţ i l o r civili î m b a r c a ţ i pe n a v e l e de s u p r a f a ţ ă maritime
şi fluviale, i n d i f e r e n t d a c ă se e x e c u t ă sau nu ieşiri în m a r e
(fluviu) p r e c u m şi pe t i m p u l cât n a v e l e sunt în ş a n t i e r p e n t r u
r e p a r a ţ i i sau m o d e r n i z ă r i ;
b) p e r s o n a l u l m e n ţ i o n a t la p u n c t u l " a " î m b a r c a t t e m p o r a r pe
timpul aplicaţiilor şi ieşirilor în mare, cu aprobarea
c o m a n d a n t u l u i e ş a l o n u l u i s u p e r i o r u n i t ă ţ i i de n a v e ;
c) m i l i t a r i l o r în t e r m e n , m i l i t a r i l o r cu t e r m e n r e d u s , e l e v i l o r şi
studenţilor militari din instituţiile de învăţământ când
75

execută stagiul de practică la bordul navelor potrivit


p r o g r a m e l o r de î n v ă ţ ă m â n t ;
d) m i l i t a r i l o r în t e r m e n , m i l i t a r i l o r cu t e r m e n r e d u s , m i l i t a r i l o r
a n g a j a ţ i pe bază de contract, c a d r e l o r m i l i t a r e p e r m a n e n t e şi
salariaţilor civili ce încadrează centrele de pregătire
marinărească;
e) c a d r e l o r militare din rezervă ce execută concentrări cu
scoatere din producţie la bordul navelor sau în cadrul
c e n t r e l o r de p r e g ă t i r e m a r i n ă r e a s c ă .
2. P e r s o n a l u l u i î m b a r c a t pe n a v e l e de s u p r a f a ţ ă m a r i t i m e şi
fluviale unde nu sunt p o s i b i l i t ă ţ i de p r e p a r a r e a h r a n e i pe timpul i e ş i r i l o r în
m a r e ( f l u v i u ) de la 2-24 o r e , i se p o a t e a s i g u r a din r a ţ i i l e z i l n i c e p r e v ă z u t e
de a c e a s t ă n o r m ă p r o d u s e care se pot c o n s u m a n e p r e p a r a t e şi e v e n t u a l c e a i .
Cantităţile de produse nedistribuite se vor introduce în
depozitul unităţii, raţiile respective urmând a fi redistribuite în zilele
u r m ă t o a r e , a d ă u g â n d u - s e la raţiile p r e v ă z u t e p e n t r u z i l e l e r e s p e c t i v e .
In cazul în care norma nr. 2 se a c o r d ă sub formă de a l i m e n t e
neprelucrate culinar, se poate distribui o gamă restrânsă de produse
a g r o a l i m e n t a r e fără a d e p ă ş i p l a f o n u l c a l o r i c al n o r m e i , p r i n substituirea
u n o r a cu a l t e l e , p o t r i v i t n o r m e i de s u b s t i t u i r i .
A c o r d a r e a n o r m e i de hrană sub formă de a l i m e n t e n e p r e l u c r a t e
c u l i n a r şi g a m a de p r o d u s e a l i m e n t a r e , se a p r o b ă de c ă t r e D i r e c ţ i a L o g i s t i c ă
din Direcţia Generală a Penitenciarelor.
3 . în s i t u a ţ i a în care c a d r e l o r m i l i t a r e p e r m a n e n t e şi s a l a r i a ţ i l o r
civili î m b a r c a ţ i nu li se pot a s i g u r a a l i m e n t e , p r i m e s c în locul produselor
agroalimentare prevăzute de normă, valoarea financiară neimpozabilă a
acestei n o r m e .
N O R M A Nr. 2 "A"
- 270 calorii-
Se acorda, gratuit, numai în natură.efectivelor îmbarcate pe navele de suprafaţă
maritime şi fluviale

Nr.
crt. U/M Raţii zilnice Observaţii
DENUMIREA PRODUSELOR
vara iarna
0 1 2 3 4 5
1 Pâine albă g 50,00 50,00
2_ Preparate din carne sau g 50,00 50,00
brânză telemea 40,00 40,0Q
T O T A L calorii/zi 270 270
MEDIA CALORICA ZILNICA 270

NOTA:

1. N o r m a d e h r a n ă nr. 2 A se a c o r d ă g r a t u i t , n u m a i î n n a t u r ă ,
ca s u p l i m e n t u r m ă t o a r e l o r c a t e g o r i i de p e r s o n a l :
a) m i l i t a r i l o r în termen, militarilor în termen redus,
m i l i t a r i l o r a n g a j a ţ i pe b a z ă de c o n t r a c t , c a d r e l o r militare
î n a c t i v i t a t e şi s a l a r i a ţ i l o r c i v i l i î m b a r c a ţ i p e n a v e l e de
s u p r a f a ţ ă m a r i t i m e şi f l u v i a l e c a r e i n t r ă în s e r v i c i u l d e c a r t
p e t i m p u l n a v i g a ţ i e i , la o r e l e 0 , 0 0 şi 2 4 , 0 0 ;
b) e c h i p a j e l o r ş a l u p e l o r c â n d i e s în m a r e ( f l u v i u ) m a i m u l t d e
2 ore.
77

N O R M A Nr.8
-4315 calorii-
Se acordă, gratuit, elevilor şi studenţilor militari din

Nr. U/M Raţii zilnice Observaţii


crt. DENUMIREA PRODUSELOR
vara iarna
1 Apă minerală litri 2,5 1
2 Amelioratori pentru preparate culinare g 10 10
3 Arome, condimente, ingrediente g 0,5 0,5
4 Biscuiţi g 10 10
- • i -.. •_

5 Boia de ardei g 0,3 0,3


6 Brânză proaspătă de vacă g 15 15
7 Brânză telemea g 30 30
8 Brânză topită g 30 30
9 Cacao pudră g 3 3
10 Carne g 200 200
11 Carne de pasăre g 70 70
12 Cartofi (vară, toamnă) g 300 350
13 Caşcaval g 20 25
14 Ceai g 3 4
15 Ceapă g 30 30
16 Compot g 0 55
17 Conserve de legume în apă sau bulion g 40 140
18 Conserve de peşte în ulei g 10 15
19 Drojdie proaspătă de bere g 1 1
20 Faină de grâu albă g 30 30
21 Fasole uscată boabe g 40 40
22 Fasole bătută instant g 10 10
23 Fructe proaspete g 150 0
24 Foi dafin g 0,2 0,2
25 Gem g 15 15
26 Gris g 0 5
27 Lămâi g 15 15
28 Lapte proaspăt de vacă ml 225 250
29 Legume proaspete g 290 0
30 Măsline g 10 10
31 Miere de albine g 10 10
32 Morcovi g 30 0
33 Murături g 0 50
34 Muştar g 5 ..5
35 Orez decorticat g 15 15
36 Oţet de vin 9 grade g 4 1
37 Ouă de găină buc. 1 1
78

38 Pâine albă 700 700


39 Pastă de roşii g 15 15
40 Paste făinoase g 15 15
41 Pate de ficat g 15 15
42 Piper negru g 0,2 0,2
43 Piure de cartofi instant g 11 11
44 Preparate din carne g 55 55
45 Rădăcinoase albe g 10 0
46 Sare comestibilă g 20 20
47 Smântână g 10 10
48 Şuncă presată g 15 15
49 Tărâţe de grâu g 5 5
50 Ulei comestibil g 35 . 35
51 Unt proaspăt g 20 20
52 Usturoi g i 1
53 Varză murată g 0 80
54 Varză proaspătă g 80 0
55 Zahăr g 45 50
T O T A L calorii/zi 4299 4325
MEDIA CALORICA ZILNICA 4315

NOTA:
1. N o r m a de hrană n r . 8 se a c o r d ă g r a t u i t :
a) e l e v i l o r din ş c o l i l e m i l i t a r e de o f i ţ e r i , m a i ş t r i l o r m i l i t a r i şi
s u b o f i ţ e r i l o r activi şi de r e z e r v ă ;
b) s t u d e n ţ i l o r A c a d e m i e i de P o l i ţ i e ;
c) c a d r e l o r elevi la şcoli şi c u r s u r i de c a l i f i c a r e , p e r f e c ţ i o n a r e ,
specializare- reciclare, sau pentru obţinerea gradului
u r m ă t o r , i n d i f e r e n t de d u r a t a lor.
C a d r e l e m i l i t a r e care p r i m e s c d r e p t u r i l e de h r a n ă s u b f o r m a valorii
financiare neimpozabile a normelor, vor a c h i t a instituţiilor militare de
învăţământ unde urmează cursurile respective, valoarea financiară
n e i m p o z a b i l ă a n o r m e i de c a r e b e n e f i c i a z ă la u n i t ă ţ i .
C a d r e l e m i l i t a r e şi s a l a r i a ţ i i c i v i l i aflaţi în astfel de s i t u a ţ i i vor primi,
în c o n t i n u a r e , de la u n i t ă ţ i l e care le a s i g u r ă plata s a l a r i u l u i , d r e p t u r i l e de
hrană de c a r e b e n e f i c i a z ă , sub forma, v a l o r i i financiare neimpozabile a
normelor.
Norma se a c o r d ă celor în drept i n c l u s i v p e t i m p u l e x a m e n e l o r de
a b s o l v i r e a ş c o l i l o r şi c u r s u r i l o r r e s p e c t i v e .
79

d) studenţilor şi e l e v i l o r instituţiilor militare de învăţământ


p r e v ă z u t e la l i t e r e l e a , b , c , pe t i m p u l t r i m i t e r i i în t a b e r e sau
p e n t r u stagiul de p r a c t i c ă .
C a d r e l e m i l i t a r e care-şi d e s f ă ş o a r ă p r e g ă t i r e a pe b a z ă de convocări
s t a b i l i t e prin d i s p o z i ţ i i l e p r i v i n d p e r f e c ţ i o n a r e a p r e g ă t i r i i de s p e c i a l i t a t e şi
m i l i t a r e a c a d r e l o r M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i şi nu p r i m e s c d i u r n ă de d e l e g a r e ,
vor fi h r ă n i t e g r a t u i t c o n f o r m n o r m e i nr. 1.
D i r e c ţ i a G e n e r a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r şi u n i t ă ţ i l e care o r g a n i z e a z ă şi
stabilesc p r o g r a m e l e de p r e g ă t i r e ale c a d r e l o r Ministerului Justiţiei, vor
p r e c i z a prin d i s p o z i ţ i i l e d a t e , n a t u r a f o r m e l o r de p r e g ă t i r e ( p r i n c u r s u r i sau
c o n v o c ă r i ) p e n t r u a se p u t e a e f e c t u a a l o c a r e a la d r e p t u r i de h r a n ă c o n f o r m
n o r m e i n r . 8 sau n r . l d u p ă c a z .
e) cadrelor militare din rezervă pe timpul cât sunt
c o n c e n t r a t e p e n t r u p e r f e c ţ i o n a r e a p r e g ă t i r i i de s p e c i a l i t a t e şi m i l i t a r e .
2. Studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ,
care e x e c u t ă s t a g i u l de p r a c t i c ă , pot fi h r ă n i ţ i şi prin u n i t ă ţ i ale M i n i s t e r u l u i
A p ă r ă r i i N a ţ i o n a l e sau M i n i s t e r u l u i de I n t e r n e la n o r m a n r . l .
în s i t u a ţ i a în care p o p o t e l e p e n t r u c a d r e pot a s i g u r a 3 m e s e pe
zi, elevii p r a c t i c a n ţ i pot servi h r a n a la a c e s t e a în l i m i t a v a l o r i i f i n a n c i a r e a
n o r m e l o r de h r a n ă la care au d r e p t u l , c a l c u l a t e la p r e ţ u r i l e cu c a r e se
aprovizonează popotele.
Când hrănirea e l e v i l o r nu se p o a t e a s i g u r a p r i n cantine sau
r e s t a u r a n t e , a c e ş t i a vor primi pe b a z ă de ştat, v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a n o r m e l o r
de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l .
E l e v i i care e x e c u t ă p r a c t i c a în l o c a l i t ă ţ i u n d e au r u d e şi s e r v e s c
m a s a la a c e s t e a , vor b e n e f i c i a de v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a n o r m e l o r de h r a n ă
caldă la care au dreptul. Studenţii şi elevii instituţiilor militare de
î n v ă ţ ă m â n t , d e s c a z a r m a ţ i , pot b e n e f i c i a de Vz din n o r m ă în n a t u r ă ( m a s a de
p r â n z ) şi Vt din v a l o a r e a f i n a n c i a r ă n e i m p o z a b i l ă a n o r m e i .
în c a z u l în c a r e m o d a l i t ă ţ i l e de a l o c a r e la d r e p t u r i m e n ţ i o n a t e la
a l i n e a t e l e p r e c e d e n t e , nu se pot r e a l i z a , e l e v i i p r a c t i c a n ţ i p o i fi h r ă n i ţ i de
p e r s o a n e fizice p r i m i n d pe b a z ă de ştat, v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a n o r m e l o r n r . 8
sau nr.8 p l u s 12 B dacă e s t e c a z u l , la care se a d a u g ă o cotă de regie
n e g o c i a b i l ă , de m a x i m 3 0 % .
80

Studenţii şi elevii i n s t i t u ţ i i l o r m i l i t a r e de î n v ă ţ ă m â n t , cărora


d r e p t u r i l e de h r a n ă u r m e a z ă să li se acorde In n u m e r a r , p r e c u m şi c u a n t u m u l
acestor drepturi, se stabilesc prin ordin de zi pe unitate, de către
comandanţii (directorii) unităţilor la care elevii s-unt r e p a r t i z a ţ i pentru
s t a g i u l de p r a c t i c ă , iar în cazul celor d e s c a z a r m a ţ i , de u n i t a t e a u n d e se
instruiesc.
3. Studenţii şi elevii care pe t i m p u l v a c a n ţ e l o r r ă m â n în
cadrul unităţilor din care fac p a r t e , pentru participarea la a c t i v i t ă ţ i în
folosul a c e s t o r u n i t ă ţ i , b e n e f i c i a z ă gratuit de n o r m ă pe d u r a t a a c t i v i t ă ţ i l o r
respective.
4. C a n d i d a ţ i i la e x a m e n u l de a d m i t e r e în i n s t i t u ţ i i l e m i l i t a r e
de î n v ă ţ ă m â n t pot b e n e f i c i a de a c e a s t ă n o r m ă c o n t r a c o s t , la p r e ţ u r i l e cu c a r e
se aprovizionează alimentele şi în plus o cotă de 15%, reprezentând
c h e l t u i e l i de t r a n s p o r t , a p r o v i z i o n a r e m d e p o z i t a r e , p r e p a r a r e şi s e r v i r e .
5. Norma se acordă şi pe timpul trimiterii la s t a g i u în
u n i t ă ţ i , în t a b e r e sau pe t i m p u l v a c a n ţ e l o r când sunt opriţi în ş c o a l ă .
6. P e n t r u c a z u r i l e care n e c e s i t ă r e g i m d i e t e t i c , m e n i u r i l e pot
fi î n t o c m i t e , la p r e s c r i p ţ i a m e d i c u l u i , p r i n r e d u c e r e a p a r ţ i a l ă , t o t a l ă sau
m a j o r a r e a r a ţ i i l o r din n o r m ă , fără a d e p ă ş i v a l o a r e a c a l o r i c ă a n o r m e i .
7. în situaţia în care studenţilor şi elevilor instituţiilor
m i l i t a r e de î n v ă ţ ă m â n t t r i m i ş i în p r a c t i c ă sau p e n t r u e x e c u t a r e a u n o r m i s i u n i
la alte u n i t ă ţ i , nu Ii se p o a t e a s i g u r a n o r m a n r . 8 , a c e ş t i a p o t fi hrăniţi
c o n f o r m n o r m e i nr. 1
81

NORMA Nr. 11
4357 calorii
Se a c o r d ă , g r a t u i t , p e r s o n a l u l u i care b e n e f i c i a z ă de n o r m e l e de h r a n ă î - 4 şi
7-9 i n c l u s i v , pe t i m p u l t r a n s p o r t u l u i , sau când nu i se p o a t e a s i g u r a h r a n ă
c a l d ă p o t r i v i t n o r m e l o r de h r a n ă la care are d r e p t u l

U/M Raţii zilnice Observaţii


Nr.crt, DENUMIREA PRODUSELOR
VARA IARNA
1 Biscuiţi * 500 500
2 Băuturi răcoritoare instant 50 50 se dizolvă în
0,5 litri de
apă
3 Brânză topită ( î n cutii din tablă) S 100 100
4 Conserve din pate de ficat 8 100 • 100
5 Conserve din peşte în ulei 8 200 200
6 Conserve "Aperitiv" g 100 100
7 Conserve din carne porc cu fasole g 300 300
8 Cons. din carne de vită în suc propriu g 300 300
9 Ciocolată g 50 50
10 Sare iodată g 15 15
11 Comprimate pentru dezinfecţia apei ** g 4 4 1 buc. la 1
litru de apă
12 Chei pentru desfăcut cutii conserve buc. 1 1
13 Cuţit din plastic buc. 3 3
14 Cutii ambalaj din carton buc. 1 1
15 Furculiţe din plastic buc. 3 3
16 Pahar din plastic pentru apa buc. 3 3
17 Şervetele din hârtie buc. 6 6
* *
T O T A L calorii/zi 4357 4357
MEDIE CALORICA ZILNICA 4357
* B i s c u ţ i i se pot s u b s t i t u i cu p â i n e a c o n f o r m n o r m e i de h r a n ă n r . 1 4 .
P e n t r u a c e a s t ă n o r m ă , în s i t u a ţ i a în care se r e a l i z e a z ă p a c h e t e se vor
aproviziona biscuiţi săraţi.
** C o m p r i m a t e l e s f ă r â m a t e , se pun î n t r - u n litru de a p ă , se a g i t ă 2-3
m i n u t e şi se c o n s u m ă d u p ă 30 m i n u t e .
NOTĂ:
1. N o r m a de h r a n ă n r . l l se a c o r d ă g r a t u i t , sub formă de p a c h e t e
u r m ă t o a r e l o r c a t e g o r i i de e f e c t i v e :
a) m i l i t a r i l o r în t e r m e n , m i l i t a r i l o r cu t e r m e n r e d u s , m i l i t a r i l o r a n g a j a ţ i pe
bază de c o n t r a c t , e l e v i l o r şi s t u d e n ţ i l o r m i l i t a r i din i n s t i t u ţ i i l e de
î n v ă ţ ă m â n t m i l i t a r e şi c i v i l e care b e n e f i c i a z ă de n o r m e l e de h r a n ă 1-4 şi
7-9 i n c l u s i v , p r e c u m şi c a d r e l o r m i l i t a r e p e r m a n e n t e c a r e b e n e f i c i a z ă
82

g r a t u i t de n o r m e l e de h r a n ă 1-4 şi 7-9 i n c l u s i v , pe t i m p u l t r a n s p o r t u l u i
sau când nu li se poate a s i g u r a hrana caldă p o t r i v i t n o r m e l o r !a care au
dreptul;
b) s a l a r i a ţ i l o r civili care b e n e f i c i a z ă g r a t u i t de n o r m e l e de hrană 2-4 şi 7 pe
t i m p u l t r a n s p o r t u l u i sau când nu li se poate a s i g u r a h r a n a c a l d ă p o t r i v i t
n o r m e l o r la c a r e au d r e p t u l ;
c) c a d r e l o r m i l i t a r e , m i l i t a r i l o r angajaţi pe bază de c o n t r a c t şi s a l a r i a ţ i l o r
civili c a r e nu b e n e f i c i a z ă g r a t u i t , de n o r m e l e de h r a n ă 2-4 şi 7 i n c l u s i v
pe t i m p u l cât r ă m â n în unităţi p e s t e 24 ore p e n t r u e x e c u t a r e a u n o r
m i s i u n i ( a l a r m e de e x e r c i ţ i u şi de l u p t ă ) o r d o n a t e de m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i ,
dacă nu li se p o a t e a-sigura h r a n ă c a l d ă p o t r i v i t n o r m e i n r . l ;
d) t i n e r i l o r c h e m a ţ i p e n t r u î n d e p l i n i r e a s e r v i c i u l u i m i l i t a r activ sau ca elevi
miliari ai i n s t i t u ţ i i l o r de î n v ă ţ ă m â n t , din ziua p r e z e n t ă r i i Ia p u n c t e l e de
a d u n a r e ale c e n t r e l o r m i l i t a r e p â n ă în ziua sosirii în u n i t a t e a de d e s t i n a ţ i e
inclusiv;
e) c a d r e l o r m i l i t a r e p e r m a n e n t e şi m i l i t a r i l o r angajaţi pe bază de c o n t r a c t ,
care e x e c u t ă m i s i u n i de t r a n s p o r t c o r e s p o n d e n ţ ă s e c r e t ă , î n s o ţ i r e , g a r d a r e
şi p a t r u l a r e a t r e n u r i l o r de marfă şi p e r s o a n e , cu o d u r a t ă mai m a r e de 12
ore şi nu p r i m e s c d i u r n ă de d e l e g a r e , p r e c u m şi m i l i t a r i l o r în t e r m e n
însoţitori;
0 pe t i m p u l a p l i c a ţ i i l o r , t r a g e r i l o r , t a b e r e l o r , i n s t r u c ţ i e i sau a l t o r a c t i v i t ă ţ i
de p r e g ă t i r e p e n t r u luptă d e s f ă ş u r a t e în afara l o c a l i t ă ţ i l o r de r e ş e d i n ţ ă , pe
o d u r a t ă mai m a r e de 12 o r e , s a l a r i a ţ i l o r civili p a r t i c i p a n ţ i la a c e s t e
a c t i v i t ă ţ i , c ă r o r a nu li se p o a t e a s i g u r a h r a n a c a l d ă p o t r i v i t n o r m e i de
hrană n r . l şi 12 B, pot p r i m i , g r a t u i t , în locul a c e s t o r d o u ă n o r m e , n o r m a
de h r a n ă n r . l 1 sau v a l o a r e a f i n a n c i a r ă a acestei n o r m e .
P a c h e t e l e cu hrană rece se r e a l i z e a z ă prin d e p o z i t e l e de a l i m e n t e
ale u n i t ă ţ i l o r p e n i t e n c i a r e .
B ă u t u r i l e r ă c o r i t o a r e instant şi sarea iodată se vor a p r o v i z i o n a
numai Ia p l i c u r i .
Pe fiecare pachet va fi i n s c r i p ţ i o n a t t e r m e n u l de v a l a b i l i t a t e dat de
p r o d u s u l cu cel mai mic t e r m e n de v a l a b i l i t a t e .
2. P a c h e t e l e cu hrană rece se d i s t r i b u i e în locul h r a n e i c a l d e
m i l i t a r i l o r şi s a l a r i a ţ i l o r civili care au d r e p t u l , p e n t r u n u m ă r u l de zile c â t
d u r e a z ă t r a n s p o r t u l p l u s o zi dacă se c o n s t a t ă că în g a r n i z o a n a de d e s t i n a ţ i e
nu vor p u t e a fi alocaţi la d r e p t u r i în ziua sosirii p e n t r u ziua u r m ă t o a r e .
Se d i s t r i b u i e hrană rece (una zi) t u t u r o r a c e l o r a care au d o m i c i l i u l la-o
d i s t a n ţ ă mai m a r e de 350 km (pe C.F.) de g a r n i z o a n a u n d e e s t e d i s l o c a t a
unitatea.
3. H r a n a rece de r e z e r v ă , c o n f o r m p r e z e n t e i n o r m e , se a s i g u r ă pe
t i m p de 2 zile p e n t r u î n t r e g u l efectiv de m i l i t a r i în t e r m e n , elevi şi s t u d e n ţ i
ai i n s t i t u ţ i i l o r m i l i t a r e de î n v ă ţ ă m â n t , m i l i t a r i angajaţi pe b a z ă de c o n t r a c t şi
cadrele militare permanente.
H r a n a rece de r e z e r v ă va fi c o n s u m a t ă n u m a i Ia o r d i n şi va fi
d e p o z i t a t ă s e p a r a t de p r o d u s e l e a g r o a l i m e n t a r e p e n t r u c o n s u m u l c u r e n t .
H r a n a r e c e de r e z e r v ă se c o n s t i t u i e p o t r i v i t r a ţ i i l o r din p r e z e n t a n o r m ă
şi în s i t u a ţ i i l e când e f e c t i v e l e b e n e f i c i a z ă de n o r m e s u p l i m e n t a r e .
83

N O R M A N r . 12

Suplimente de hrană

Nr. Denumirea U/M Suplimente de hrană Obs.


crt. produselor B C D
Raţii Raţii Raţii
medii medii medii
zilnice zilnice zilnice
0 1 2 3 4 5 6
1. Apă minerală litri 0,5

2. Brânză topită g 55 <

3. Cafea g 10
4. Caşcaval g . 25
5. Carne g 100
6. Citrice g 600
1. Conserve din peşte în g
ulei
8. Fructe proaspete g 240
9. Lapte proaspăt de mi 1000
vacă sau apă
minerală
10. Pâine albă g 100
11. Preparate din carne g 75 40
12. Bere - sau 500
Vin - sau ml. 250
Băuturi răcoritoare 250
T O T A L CALORII/ZI 657 554 660
MEDIA CALORICA 657 554 660
ZILNICĂ

NOTA,

Raţiile din prezenta normă sunt aceleaşi pentru perioada de vară şi


perioada de iarnă.
I. S U P L I M E N T U L " B "
Suplimentul " B " de h r a n ă se a c o r d ă gratuit, temporar sau
permanent, militarilor în termen, militarilor cu termen redus,
militarilor angajaţi pe b a z ă de c o n t r a c t , elevilor şi studenţilor,
cadrelor militare permanente şi salariaţilor civili care depun
e f o r t u r i d e o s e b i t e s a u se află în s i t u a ţ i i s p e c i a l e .
S i t u a ţ i i l e c â n d se a c o r d ă n o r m a şi e f e c t i v e l e c a r e b e n e f i c i a z ă
de a c e a s t a s u n t p r e v ă z u t e în t a b e l u l n r . l din prezenta notă. Alte
s i t u a ţ i i de a c o r d a r e a n o r m e i se a p r o b ă de m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i .
P r o p u n e r i l e se fac p r i n D i r e c ţ i a L o g i s t i c ă din Direcţia Generală a
Penitenciarelor.
A c o l o u n d e nu s u n t p o s i b i l i t ă ţ i p e n t r u d i s t r i b u i r e a h r a n e i în
natură, cu aprobarea comandantului unităţii pentru telefonişti,
t e l e i m p r i m a t o r i ş t i , r a d i o t e l e g r a f i s t ! şi a l t e c a t e g o r i i d e p e r s o n a l se
va acorda la s f â r ş i t u l lunii valoarea financiară neimpozabilă a
normei, cei în cauză urmând a-şi procura în mod individual
p r o d u s e l e la c a r e au d r e p t u l .
Valoarea financiară neimpozabilă în astfel de cazuri se
acordă numai cadrelor militare permanente, militarilor angajaţi pe
b a z ă d e c o n t r a c t şi s a l a r i a ţ i l o r c i v i l i .
1. S u p l i m e n t u l "B" de hrană se acordă militarilor şi
s a l a r i a ţ i l o r c i v i l i i n t e g r a l , în t o t c u r s u l a n u l u i , cu e x c e p ţ i a z i l e l o r
c â n d se află în c o n c e d i i , p e r m i s i i şi î n v o i r i d e p e s t e 12 o r e .
Militarii şi salariaţii civili care îndeplinesc condiţiile
p e n t r u a b e n e f i c i a de s u p l i m e n t u l " B " de h r a n ă se a l o c ă la d r e p t u r i
n o m i n a l , p r i n o r d i n de zi p e u n i t a t e .
2. Personalul care lucrează în ture primeşte drepturile
p r e v ă z u t e d e n o r m ă c â t e o d a t ă p e n t r u f i e c a r e f r a c ţ i u n e a 6-8 o r e .
3. A c o r d a r e a normei nr. 12 B în alte situaţii decât cele
menţionate în prezenta notă se face cu aprobarea Direcţiei
Logistice din Direcţia Generală a Penitenciarelor.
85

//. SUPLIMETUL "C"


1. S u p l i m e n t u l " C " de h r a n a se a c o r d ă , g r a t u i t , n u m a i ca
h r a n ă p r e p a r a t ă u r m ă t o a r e l o r c a t e g o r i i de e f e c t i v e :
a) m i l i t a r i l o r în termen, militarilor cu termen redus,
militarilor angajaţi pe bază de contract, elevilor şi
studenţilor instituţiilor militare de î n v ă ţ ă m â n t în zilele
f e s t i v e ori de c â t e ori se d e p u n e j u r ă m â n t u l m i l i t a r , în z i u a
genurilor de armă şi specialităţilor militare precum şi
a b s o l v e n ţ i l o r i n s t i t u ţ i i l o r m i l i t a r e şi c i v i l e d e învăţământ
în ziua acordării gradului de ofiţer, maistru militar sau
s u b o f i ţ e r ( a c t i v şi de r e z e r v ă ) , şi a a b s o l v e n ţ i l o r liceelor
militare;
b) o f i ţ e r i l o r studenţi la absolvirea Academiei Militare.
Acestor categorii de personal, li se a s i g u r ă suplimentar
p e s t e d r e p t u r i l e p r e v ă z u t e de n o r m ă , 2 5 0 m l . v i n ;
c) p a r t i c i p a n ţ i l o r la c o n c u r s u r i l e s p o r t i v e şi a p l i c a t i v m i l i t a r e
organizate de instituţiile publice d i n . s e c t o r u l de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (faza
finală) în ziua festivităţii de p r e m i e r e .
2. Z i l e l e f e s t i v e s u n t u r m ă t o a r e l e : 01 i a n u a r i e , Pastele,
Sf. P e t r u şi Pa vel, Ziua Eroilor, 25 Octombrie, 01 Decembrie,
C r ă c i u n u l , 31 D e c e m b r i e - m a s a d e r e v e l i o n .
3. S u p l i m e n t u l " C " se a c o r d ă , g r a t u i t , n u m a i ca h r a n ă
preparată întregului personal al unităţilor (subunităţilor) şi în
următoarele situaţii:
a) cu o c a z i a î n m â n ă r i i d r a p e l u l u i d e l u p t ă ;
b) cu o c a z i a d e c o r ă r i i u n i t ă ţ i i s a u d r a p e l u l u i d e l u p t ă ;
c ) cu o c a z i a a t r i b u i r i i unităţilor a unor denumiri legate de
e v e n i m e n t e (personalităţi) din istoria poporului român;
d) d i n 5 î n 5 a n i cu o c a z i a a n i v e r s ă r i i î n f i i n ţ ă r i i u n i t ă ţ i i .
A c o r d a r e a s u p l i m e n t u l u i " C " în a c e s t e s i t u a ţ i i s e a p r o b ă d e
comandanţii unităţilor (formaţiunilor) militare pe baza ordinului
eşaloanelor superioare privind evenimentele sus m e n ţ i o n a t e .
86

4. Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe


b a z ă de c o n t r a c t , s a l a r i a ţ i i c i v i l i şi a l t e p e r s o a n e d i n a f a r a u n i t ă ţ i i ,
beneficiază de acest supliment, gratuit, numai dacă participă la
masa festivă ca invitaţi ai comandantului. Aceste categorii de
p e r s o n a l b e n e f i c i a z ă g r a t u i t şi d e n o r m a de b a z ă n u m a i p e n t r u m a s a
pe care o servesc (prânz sau seară), primind în continuare
d r e p t u r i l e de h r a n ă la c a r e au d r e p t u l p e n t r u z i u a r e s p e c t i v ă .
5. In zilele când se sărbătoreşte ziua armelor,
b e n e f i c i a z ă d e a c e s t s u p l i m e n t n u m a i m i l i t a r i i c a r e fac p a r t e d i n
unităţile armei respective.
6. E l e v i l o r d i n l i c e e l e m i l i t a r e şi m i l i t a r i l o r ' i n t e r n a ţ i î n
s p i t a l e , i n d i f e r e n t de a f e c ţ i u n e a p e n t r u c a r e s u n t s p i t a l i z a ţ i , p r e c u m -
şi p e r s o n a l u l u i d i n s e r v i c i u l de z i , g a r d ă şi ş o f e r i l o r c a r e e x e c u t ă
d e p l a s ă r i cu a u t o v e h i c u l e î n z i u a r e s p e c t i v ă , l i . s e v a d i s t r i b u i î n
locul raţiei de băuturi alcoolice prevăzută de n o r m ă 250 grame
băuturi răcoritoare.
7. In ziua depunerii jurământului militar, acest
supliment se a c o r d ă tinerilor care depun jurământul, precum şi
m i l i t a r i l o r c ă r o r a li se p r e g ă t e ş t e h r a n a î n a c e l e a ş i b u c ă t ă r i i s a u î n
b u c ă t ă r i i s e p a r a t e , d a r s e r v e s c m a s a î m p r e u n ă cu a c e ş t i a .
8. A c o r d a r e a s u p l i m e n t u l u i " C " în alte situaţii decât cele
m e n ţ i o n a t e se a p r o b ă d e m i n i s t r u l j u s t i ţ i e i .
4. SUPLIMENTUL "D"
1. S u p l i m e n t u l "D" se acordă, gratuit, numai în
natură sub formă de citrice, lapte antidot sau apă minerală
personalului militar şi civil care îşi desfăşoară activitatea în
a t m o s f e r ă t o x i c ă şi r a d i a ţ i i .
2 . R a ţ i a d e c i t r i c e , l a p t e a n t i d o t s a u a p ă m i n e r a l ă se
d i s t r i b u i e n u m a i în z i l e l e l u c r ă t o a r e şi se c o n s u m ă z i l n i c , ia l o c u l
d e p r o d u c ţ i e . A c e s t s u p l i m e n t nu se a c o r d ă cu c a r a c t e r r e t r o a c t i v .
3. Locurile de muncă şi categoriile de muncă în
a t m o s f e r ă t o x i c ă şi r a d i a ţ i i p e n t r u c a r e se a c o r d ă a c e s t supliment
sunt p r e v ă z u t e în tabelul nr.2 din p r e z e n t a notă.
87

L a p t e l e a n t i d o t sau a p a m i n e r a l ă se a c o r d ă t u t u r o r p e r s o a n e l o r
p r e v ă z u t e î n t a b e l u l n r . 2 , d a c ă l u c r e a z ă e f e c t i v şi p e r m a n e n t sau
cel p u ţ i n Vi d i n t i m p u l n o r m a l de l u c r u , i n d i f e r e n t d e f u n c ţ i a pe
care sunt încadrate.
4. Citricele, laptele antidot sau apa minerală
p r e v ă z u t e d e n o r m ă nu se s u b s t i t u i e cu a l t e p r o d u s e a g r o a l i m e n t a r e .
In s i t u a ţ i a c â n d nu se p o a t e a s i g u r a l a p t e de v a c ă a c e s t a p o a t e fi
s u b s t i t u i t cu l a p t e praf, p o t r i v i t n o r m e i n r . 1 4 .
5. Personalul militar şi civil care beneficiază de
c i t r i c e , d e l a p t e a n t i d o t s a u a p ă m i n e r a l ă se s t a b i l e ş t e n o m i n a l , p r i n
o r d i n d e zi pe u n i t a t e d a t în b a z a p r o c e s u l u i v e r b a l î n t o c m i t d e o
c o m i s i e d i n c a r e fac p a r t e î n m o d o b l i g a t o r i u , l o c ţ i i t o r u l pentru
l o g i s t i c ă , m e d i c u l ş e f al u n i t ă ţ i i şi o f i ţ e r u l r e s p o n s a b i l cu p r o t e c ţ i a
m u n c i i . L a p r o c e s u l v e r b a l se a n e x e a z ă b u l e t i n u l de a n a l i z ă p r i v i n d
noxele locului de muncă respectiv, întocmit de organele de
s p e c i a l i t a t e şi r e c o m a n d a r e a a c e s t o r a p r i v i n d a c o r d a r e a d e c i t r i c e ,
lapte antidot sau apă m i n e r a l ă .
6. In c a z u l în c a r e e f e c t i v e l e M i n i s t e r u l u i J u s t i ţ i e i îşi
desfăşoară a c t i v i t a t e a în l o c u r i de m u n c ă d i n a f a r a acestuia, la
agenţi e c o n o m i c i care acordă alte produse a g r o a l i m e n t a r e antidot
d e c â t c e l e p r e v ă z u t e de p r e z e n t a n o r m ă , a c e s t e a v o r fi acordate
e f e c t i v e l o r în a c e l e a ş i r a ţ i i şi d u p ă a c e l e a ş i r e g u l i c a r e se a p l i c ă la
agenţii economici respectivi.
88

TABELUL NR.l
cuprinzând categoriile de efective care beneficiază gratuit de suplimentul de

Nr. Categoriile de efective care Modul cum se


crt beneficiază de normă acordă norma
0 1 2
1. Militarilor în termen, militarilor cu termen redus, Pe timpul cât
militarilor angajaţi pe bază de contract, elevilor şi desfăşoară
studenţilor, cadrelor militare permanente şi activităţile
salariaţilor civili care depun eforturi deosebite respective
sau se află în situaţii speciale (misiuni, aplicaţii,
trageri, tabere, instrucţie sau alte activităţi de
pregătire de luptă, când se deplasează cu unităţi
sau subunităţi în alte localităţi decât cele de
reşedinţă pe o durată mai mare de 12 ore)
2. Cadrelor militare permanente şi salariaţilor civili Pe timpul cât
din Ministerul., Justiţiei - DGP care execută desfăşoară
inspecţii şi controale cu o durată mai mare de 24 activităţile
de ore în unităţile (subunităţile) M.J. respective.
3. Militarilor în termen, militarilor cu termen redus, In tot cursul
militarilor angajaţi pe bază de contract, cadrelor anului
militare permanente şi salariaţilor civili care:
-execută dresajul şi îngrijirea câinilor şi cailor de
serviciu;
4. Militarilor în termen, cu termen redus, militarilor în tot cursul
angajaţi pe bază de contract, cadrelor militare anului
permanente şî salariaţilor civili care deservesc
staţiile radiotehnice sau puncte de comandă
( dispecerate) în ture sau care lucrează în ture
(dispeceri radiotelegrafişti, telefonişti,,
teleimprimatorişti etc.) pe tot timpul lucrului
efectiv în ture*.
5. Militarilor în termen, militarilor cu termen redus,
militarilor angajaţi pe bază de contract, cadrelor
militare permanente, studenţilor şi elevilor
instituţiilor militare de învăţământ care:
89

O
a) execută serviciul de pază sau gardă, patrulare Pe timpul cât
sau escortă; desfăşoară
b) desfăşoară activităţi productive; activităţile .
c) execută munci fizice cu caracter intensiv în respective.
gospodăriile agrozootehnice, pentru
prevenirea şi înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale, dezăpeziri, manipularea
unor cantităţi masive de materiale, filmări
precum şi alte asemenea activităţi;
d) se pregătesc şi participă la parăzi militare;
e) asigură paza şi ordinea publică, dacă
activităţile respective durează cel puţin 4 ore
de la ieşirea şi până la înapoierea la unitate;
a) execută marşuri pe jos de cel puţin 16 km pe
zi, când se deplasează cu unităţi şi subunităţi
constituite;
g) execută programe organizate de pregătire
pentru a deveni instructori sportivi;
h) sunt instructori sportivi şi execută programe
de pregătire fizică cu militari în unităţi şi
subu n i taţi.
Militarilor în termen, militarilor cu termen redus, Pe timpul cât
militarilor angajaţi pe bază de contract, cadrelor desfăşoară
militare permanente şi salariaţilor civili - activităţile
pompieri, când participă la intervenţii cu durata respective.
de până la 4 ore.
Militarilor în termen, militarilor cu termen redus, Pe timpul cât
militarilor angajaţi pe bază de contract, desfăşoară
studenţilor şi elevilor instituţiilor militare de activităţile
învăţământ, cadrelor militare permanente şi respective.
salariaţilor civili pe timpul aplicaţiilor în teren,
când se află în tabere, precum şi în timpul
misiunilor operative care Ie solicită depunerea
unor eforturi fizice deosebite, indiferent dacă sunt
sau nu dislocaţi din cazarmă.
Studenţilor şi elevilor instituţiilor militare de Pe timpul cât
învăţământ care în cadrul programului de desfăşoară
învăţământ desfăşoară activităţi care le solicită activităţile
depunerea unor eforturi fizice deosebite respective.
(orientarea în teren deplasări pe schiuri şi alte
asemenea), precum şi pe timpul practicii, când
90

sunt agenţi de circulaţie sau sunt trimişi în unităţi


sau subunităţi în care militarii beneficiază de
norma 12 B.
9. Militarilor în termen, militarilor cu termen redus,
elevilor şi studenţilor militari debilitaţi fizic,
conform prescripţiilor medicale.
10. Cadrelor militare permanente, militarilor angajaţi
pe bază de contract, militarilor în termen,
militarilor cu termen redus, de la Serviciul mobil
de urgenţe şi reanimare care intervin pentru:
a) ajutoare medicale de urgenţă;
b) accidente de circulaţie;
c) incendii.

* Norma se acordă câte odată pentru fiecare fracţiune a 6-8 ore.

Y
91

T A B E L U L NR.2
cuprinzând locurile de muncă şi activităţile la care se pot acorda lapte sau
apă minerală

Nr. Locurile de muncă şi activităţile Raţia


crt. desfăşurate Lapte de Apă
vacă minerală
ml. ml.
0 1 2 3
~~L Locuri de muncă în perimetrul cărora se 1000
dezvoltă în procesul de producţie, un
complex de noxe sau pulberi care,
cumulate pot fl nocive (garaje, hale de
producţie, ateliere de arhivă, etc/)
2. încăperile unde se lucrează la regenerarea 1000 -
uleiurilor
3. Laboratoarele chimice foto ale Institutului 1000
de Criminalistică ale direcţiilor de poliţie
care lucrează permanent cu diferite
substanţe toxice.
4. Activitatea continuă de restaurare şi 1000
microfilmare a documentelor arhivistice în
condiţii nocive sau periculoase
determinate de acţiunea unor agenţi nocivi
chimici, fizici şi biologici precum şi de
dactiliscopie din Institutul de
Criminalistică, birourile criminalistice
judeţene şi Serviciul criminalistic al
Politiei.
încăperile în care se lucrează la prosectură 1000 -
de cadavre sau piese formolizate.
6. Laboratoarele de analize chimice, 1000 -
toxicologie, biologice şi biochimice
7. Laboratoarele şi cabinetele de fizioterapie 1000 -
şi radiologie
8. Locurile de muncă unde se repară sau 1000 -
formează acumulatorii

Y
92

0 1 2 3
9. Activitatea permanentă în locuri de muncă 1000
cu condiţii nocive determinate de acţiunea
radiaţilor ionizate, infraroşii, luminoase şi
ultraviolete.
10. Activitatea în laboratoarele de chimie 1000
anorganică, analitică, toxicologică,
electrochimică e t c , în care se manipulează
şî se execută permanent lucrări cu
substanţe toxice (acizi organici şi
anorganici, solvenţi organici, derivaţi
aromatici, cloruraţi, clorosodici, soluţie de
crom, cianuri, coloranţi, oxid de carbon
etc.)
11. Stereotipie, turnătorie de plumb, turnătorie 1000
de litere şi materiale pentru culegerea
manuală, monoturnat şi imprimare V
tiefdruk.
12. Culegere mecanică şi gravarea clişeelor cu 1000 -
acizi
13. C u l e g e r e m a n u a l ă şi c o m p u t e r i z a t ă 1000 -
14. Imprimare tipar înalt-plan, legătorie tipar 1000 -
înalt-plan
15. întreţinerea instalaţiilor şi utilajelor din 1000 -
secţiile de producţie din tipografii.
16. Activitatea permanentă la aparatele de 1000 -
multiplicat.
17. Locurile de muncă unde se foloseşte sau 1000
manipulează petrol şi benzină (spaţii
închise):
1
- spălarea motoarelor şi pieselor;
descărcarea petrolului şi benzinei;
alimentarea rezervoarelor; manipularea în
depozite; curăţirea instalaţiilor şi a
rezervoarelor pentru produse petroliere;
transportul cu autocisterne; gresarea şi
degresarea armamentului.
18. încăperile în care se execută tratamente 1Q00
termice prin folosirea băilor de plumb sau
clorură de bariu.
93

O 1 _ _ _ _ 2_
37. Activitatea de naftalinizare a 1000
^£ iE£'I^l^Hlil!_— ___
n
_
38. Activitatea de stingere a incendiilor 1000
39. Activitatea din turnătorii, topitorii (inclusiv 1000 1000
topitorii din plumb din alte locuri),
turnătorii, formatorii, modelatorii de
metale, curăţătorii şi transportatorii de
J_____*!2tH__. curăţătorii pieselor turnate.
40. Activitatea de ardere şi scoaterea din 1000
cuptoare a cărămizilor, ţiglei, varului şi
ipsosului^
41 Activitatea de combatere a dăunătorilor cu 1000
insecticide, fujn^icide_ş[ erbicide.
42. Spălătorii şi gresorii auto. !°00_
43. Sudarea electrică şi autogenă, inclusiv 1000
tăierea metalelor cu oxigen sau arc electric
în spaţii închise (cu excepţia sudării prin
puncte). _ _ _ _ _ _ _____ _ _ __
44. Activitatea de izolare cu vată de sticlă şi 1000
_gudron.____
45. Activitatea la care se utilizează soluţie de 000
cauciuc pentru lipit tălpi, covor p . v . c ,
Jinoleuri, etc.
46. Dclaboratorii prin aburi şi apă caldă a 1000
muniţiei.
47" Activitatea de decapare în băi cu sodă 1000 1000
caustică şi acid sulfuric şi spălătorii a
pieselor cu substanţe toxice.
48! Degresarea cu tiner, benzină, white-spirt şi 1000
petrol. ___________ _________________
49. Distribuitori carburanţi (în spaţii închise^ 1000
"50! Distribuitori materiale chimice (în spaţii 1000
închise).
II- Distribuitori acizi (în spaţii închise]. 1000
52~
_
Activitatea de răscoacere a tuburilor de 1000
muniţii
53, Activitatea de tratare termică a 1000
materialelor..
54. Personalul care lucrează iarna afară la 3000
încărcatul şi descărcatul vagoanelor, la
alimentarea exterioară a atelierelor şi
depozitelor.
55. Rodajul pe banc şi probele de control 1000
efectuate la bancul de probe motoare cu
ardere internă, reductoarelor,
transmisiunilor şi a altor agregate ale
acestora.
56. Activitatea din serviciile de radiologie, 1000
fizioterapie, autopsii, anatomie patologică
şi boli contagioase.
57. Debitarea garniturilor de clingherit, 1000
prelucrarea mecanică a pieselor de bronz şi
alarmă.
58. Activitatea de pe maşina de bromurat, de 1000 -
alezat şi şlefuit.
59. Activitatea de tinichigerie. 1000 -
Nr. 13
pentru ţigări

Se a c o r d ă gratuit, militarilor în t e r m e n , cu t e r m e n redus,


e l e v i l o r şi s t u d e n ţ i l o r din ş c o l i l e m i l i t a r e de o f i ţ e r i şi subofiţeri
( a c t i v i şi în r e z e r v ă ) , s t u d e n ţ i l o r i n s t i t u ţ i i l o r de î n v ă ţ ă m â n t civile
şi m i l i t a r e p â n ă la o b ţ i n e r e a g r a d u l u i d e o f i ţ e r i .

Nr. Denumirea U/M Raţii zilnice Observaţii


crt. produselor
0 1 2 3 4 5
1. Ţ i g ă r i i n d i g e n e fără buc. 10 10
filtru

NOTĂ:
1. N o r m a n r . l 3 se a c o r d ă g r a t u i t , l u n a r , s u b f o r m ă bănească,
în t o a t e s i t u a ţ i i l e pe n u m ă r u l de z i l e p e n t r u c a r e m i l i t a r i i
respectivi primesc drepturile de soldă.
2. Militarii condamnaţi, pe timpul executării pedepsei în
u n i t ă ţ i d i s c i p l i n a r e nu b e n e f i c i a z ă de d r e p t u r i l e prevăzute
de a c e a s t ă n o r m ă .
N O R M A NR. 14
pentru substituiri de alimente calculate la 100 grame produs

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cri. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.-
0 1 2 3 4
1. Apă minerală (ml) 100 Băuturi răcoritoare (ml) 50
2. Băuturi răcoritoare (ml) 100 Băuturi răcoritoare 100
instant
Compot 63
3. Băuturi răcoritoare r~ioo Băuturi răcoritoare (ml) 100
instant Compot 63
4. Biscuiţi 100 Făină de grâu albă 115
Pâine albă 177
Zahăr 100
5. Brânză proaspătă de 100 Brânză telemea 56
vacă Brânză topită 66
Caşcaval 55
Iaurt 517
Lapte praf 31
Lapte proaspăt de vacă 304
(ml)
Ouă găină (buc.) 2
Smântână 52
Unt 24
97

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
JLEL- -gr.-
0 1 2 3 4
6. Brânză telemea 100 Brânză proaspătă de vacă 177
Brânză topită 117
Caşcaval 97
Iaurt 913
Lapte proaspăt de vacă 537
(ml)
Lapte praf 55
Ouă de găină (buc.) 4
Pate de ficat 107
Preparate din carne 71
Smântână 91
Şuncă presată 86
Unt proaspăt 43
7. Brânză topită 100 Brânză proaspătă de vacă 151
Brânză telemea 85
Caşcaval 83
Iaurt 780
Lapte proaspăt de vacă 459
(ml)
-
Lapte praf 47
Ouă de găină (buc.) 3
Pate de ficat 92
Preparate din carne 61
Smântână 78
Şuncă presată 74
Unt proaspăt 37
Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE
crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr. -
0 1 2 3 4
8. Cacao pudră 100 Ciocolată 80
9. Carne (de vită, porc) 100 Conserve "Aperitiv" 91
Conserve din carne de 66
porc cu fasole boabe
Conserve din carne de 41
porc în suc propriu
Conserve din carne de 67
vită în suc propriu
Conserve din peşte în 35
ulei
Came de pasăre 77
Carne de oaie, miel 100
Organe comestibile
(ficat, rinichi, inimă,
limbă, creier)

275
Peşte afumat 64
Peşte proaspăt 152
Peşte sărat 101
Preparate din carne 23
Slănină (afumată, 14
proaspătă, sărată)*
Tor Carne de pasăre 100 Came (vită, porc) 130
Peşte afumat 82
Peşte proaspăt 197
Peşte sărat 131
Nr. ~ PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE
Cl1. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
_ 1
-_>
2 3
- gr. -
4
II. Cartofi (vară, toamnă) 100 Conserve din legume în 228
apă sau bulion
Fasole bătută instant 21
Fasole uscată boabe 24
Legume proaspete 304
Orez 21
Paste făinoase 20
Piure de cartofi instant 21
Varză murată 405
Varză proaspătă 304
12. Caşcaval 100 "1
Brânză proaspătă de vacă 182
Brânză telemea 103
Brânză topită 121
Iaurt 943
Lapte proaspăt de vacă 555
(ml)
Lapte praf 57
Ouă de găină (buc.) 4
Pate de ficat 111
Preparate din carne 73
Smântână 94
Şuncă presată 89
13. Ceapă 100 Conserve din legume în 94
apă sau bulion
Legume proaspete 125
Usturoi 25
100

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cit. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr. -
0 1 2 3 4
14. Ciocolată 100 Biscuiţi 135
Zahăr 134
15. Compot 100 Băuturi răcoritoare (ml) 158
Citrice 260
Dulceaţă 23
Fructe proaspete 133
Gem 27
Sirop de fructe (ml) 24
Suc natural din fructe(W) 98
Zahăr 16
16. Conserve "Aperitiv" 100 Brânză topită 43
Conserve din carne de 74
vită în suc propriu
Conserve din came de 73
porc cu fasole boabe
Conserve din came de 45
porc în suc propriu
Conserve din peşte în 38
ulei
Preparate din carne 26
Şuncă presată 32
Conserve din carne de 100 Brânză telemea 50
porc cu fasole boabe Brânză topită 58
Came (vită, porc) 150
Caşcaval 48
Conserve din c a m e de 101
vită în suc propriu
Conserve "Aperitiv" 137
Conserve din came de 61
porc în suc propriu
Conserve din peşte în 52
ulei
101

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cri^ SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
- g -~
r
- gr. -
0_ 1 3 4
Preparate din carne 35
Şuncă presată f~~43
18. Conserve din carne de 100 Brânză telemea 82
porc în suc propriu Brânză topită 96
Came (vită, porc) 246
Caşcaval 79
Conserve din carne de 166
vită în suc propriu
Conserve "Aperitiv" 224
Conserve din carne de 163
porc cu fasole boabe
Conserve din peşte în 86
ulei
Preparate din carne 58
Şuncă presată 71
19. Conserve din carne de 1 0 0 ^ Brânză telemea 49
vită în suc propriu Brânză topită 58
Carne (v^ci po»x)
( 148
Caşcaval 48
Conserve "Aperitiv" 135
Conserve din came de 98
porc cu fasole boabe
Conserve din carne de 60
porc în suc propriu
Conserve din peşte în 52
ulei
Preparate din carne 35
Şuncă presată 42

V
102

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cit. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.-
0 1 2 3 4
20. Conserve din peşte în 100 Brânză telemea 95
ulei Brânză topită 111
u Caşcaval 92
Conserve "Aperitiv" 261
Conserve din carne de 190
porc cu fasole boabe
Conserve din carne de 116
porc în suc propriu
Conserve din carne de 193
vită în suc propriu
Preparate din carne 68
Şuncă presată 82

Tir Conserve din legume în 100 Cartofi 44


apă sau bulion Fasole bătută instant 9
Legume proaspete 133
Morcovi, rădăcinoase 80
Orez 8
Paste făinoase 8
Piure de cartofi instant 9
Varză murată 178
Varză proaspătă 133
22. Ceai 100 Cafea naturală 300
23. Drojdie proaspătă de 100 Drojdie uscată de bere 75
bere
03

Nr, PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cit. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr. -
0 1 2 3 4
24. Dulceaţă 100 Gem 113
Miere de albine 82
Stafide 90
Compot 426
25. Făină de grâu albă 100 Făină de porumb (mălai) 100
Griş 100
Orez 101
Paste făinoase 98
26. Fasole bătută instant 100 Cartofi 478
Conserve din legume în 1091
apă sau bulion
Fasole uscată boabe 115
Legume proaspete 1454
Orez 99
Paste făinoase 97
27. Fasole uscată boabe 100 Cartofi 415
Conserve din legume în 947
apă sau bulion
Fasole bătută instant 87
Legume proaspete 1262
Orez 86
Paste fâinoase 84

28. Făină de porumb 100 Făină de grâu albă 99


(mălai) Orez 100
Paste făinoase 97
Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE
crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.~ -gr.-
0 1 2 3 4
29. Fructe proaspete 100 Compot 75
Citrice 200
Dulceaţă 18
Sirop de fructe (ml) 18
Suc natural din fructe 74
(ml)
30. Gem 100 Compot 375
Dulceaţă 88
Miere de albine 73
Stafide 80
31. Gris 100 Cartofi 485
Făină de grâu albă 100
Orez 101
Paste făinoase 98
32. Iaurt 100 Brânză proaspătă de vacă 19
Brânză telemea 11
Brânză topită 13
Caşcaval 11
Lapte praf 6
Lapte proaspăt de vacă 59
(ml)
Preparate din carne 8
Smântână 10
33. Lămâi 100 Grapefruit 91
Mandarine 77
Portocale 61
Sare de lămâie 1
105

Nr. PRODUSUL. CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt_ SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr.-
0 l~ I 2 3 ^ 4
"34." Lapte praf 100 Brânză telemea 182 1
Brânză topită 213
Caşcaval ^ 7 6
Iaurt 1660
Lapte proaspăt de vacă 976
(ml)
Smântână 166
35. Lapte proaspăt de vacă ^ 100 Brânză telemea 19
(ml) Brânză topită 22
Caşcaval 18
Lapte praf 10
Smântână 17
Iaurt 170
36. Legume proaspete 100 Cartofi 33
Conserve din legume în 75
apă sau bulion
Orez 7
Paste tainoase 7
Varză proaspătă 100
37. Măsline 100 Ouă de găină (buc.) 6
Preparate din carne 102
18T Miere de albine 166 Compot 517
Dulceaţă 121
Gem 138
Stafide 110
106

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr- -gr.-
0 1 2 3 4
39. Morcovi (rădăcinoase 100 Cartofi 55
albe) Conserve din legume în 125
apă sau bulion
Legume proaspete 167
40. Murături 100 Cartofi 12
Conserve din legume în 28
apă (bulion)
Legume proaspete 40
Varză murată 50
41. Orez decorticat 100 Cartofi 481
Conserve din legume în 1097
apă sau bulion
Fasole bătută instant 100
Fasole uscată boabe 116
Legume proaspete 1462
Paste tainoase 97
Piure de cartofi instant 100
Varză murată 1950
Varză proaspătă 1462
42. Ouă de găină (un ou ~ 100 Brânză telemea 26
50 gr.) Brânză topită 30
Carne de (vită. porc) 78
Caşcaval 26
Conserve din peşte în 28
ulei
Pate de ficat 28
Preparate din carne 18
Şuncă presată 22
43. Pâine albă 100 Biscuiţi 56
Făină de grâu albă 65
107

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cit SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -EL"
0 1 2 3 4
Făină de porumb (mălai) 66
Pesmet " A " 70
44. Pastă de roşii 100 Conserve din legume în 291
apă şi bulion
Legume proaspete 387
45. Paste făinoase 100 Cartofi 493
Conserve din legume în ^TÎ25~
apă sau bulion
Fasole bătută instant 103
Fasole uscată boabe 119
Făină de grâu albă ^ 2
Legume proaspete 1500
Orez decorticat 102
Piure de cartofi instant 103
Varză murată 2000
Varză proaspătă 1500
46. Pate de ficat 100 Brânză telemea 93
Brânză topită 109
Caşcaval 90
Conserve din carne de 186
porc cu fasole boabe
Conserve din carne de 114
porc în suc propriu
Conserve din carne de 189
vită în suc propriu
Ouă de găină (buc.) 4
Preparate din carne 66
Şuncă presată 80
47. Pesmet tip " A " 100 Biscuiţi 80
Pâină albă 140
48. Piure de cartofi instant 100 Cartofi 478
Conserve din legume în 1091
apă sau bulion
108

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
- gr.- -gr--
0 1 2 3 4
Fasole bătută instant 100
Fasole uscată boabe 115
Legume proaspete 1454
Orez 99
Paste făinoase 97
Varză murată 1939
Varză proaspătă 1454
49. Preparate din carne 100 Brânză telemea 141
Brânză topită 165
Carne 424
Caşcaval 136
Conserve din peşte în 148
ulei
Ouă de găină (buc.) 5
Pate de ficat 151
Şuncă presată 122
50. Salam de Sibiu 100 Brânză telemea 185
Brânză topită 217
Came 558
Caşcaval 180
Conserve din peşte în 195
ulei
Pate de ficat 200
Preparate din carne 132
Şuncă presată 160
109

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


cit. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr.-
0 1 2 3 4
51. Sirop de fructe fm/) 100 Băuturi răcoritoare (ml) 671
Compot 423
Suc natural din fructe 417
(ml)
52. Smântână Brânză proaspătă de vaci 193
Brânză telemea 109
Brânză topită 128
Caşcaval 106
53. Stafide n~oo Dulceaţă 110
Gem 125
Miere de albine 91
54. Suc natural din fructe 100 Băuturi răcoritoare (ml) 161
(ml) Compot 101
Sirop de fructe (ml) 24
55. Şuncă presată 100 Brânză telemea 116
Brânză topită 135
Carne 348
Caşcaval 112
Conserve din peşte în 121
ulei
Ouă de găină (buc.) 4
Pate de ficat 124
Preparate din carne 82
56. Ulei comestibil din 100 Margarina 121
floarea soarelui Slănină (proaspătă, 152
sărată, afumată)
Unt proaspăt 147
Untută de porc 101
110

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr.-
0 1 2 3 4
57. Unt proaspăt 100 Brânză proaspătă de vaci 409
Brânză telemea 231
Brânză topită 271
Caşcaval 224
Conserve din peşte în 243
ulei
Frişca 388
Lapte praf 127
Lapte proaspăt de vacă 1243
(ml)
Margarina 83
- • Ouă de găină (buc.) 9
Pate de ficat 249
Preparate din carne 164
Smântână 211
Şuncă presată , 200
Unt de arahide 100
58. Usturoi 100 Ceapă 407
Conserve din legume în 381
apă sau bulion
Legume proaspete 508
59. Varză murată 100 Cartofi 25
Conserve din legume în 56
apă sau bulion
Fasole bătută instant 5.
Fasole uscată boabe 6
Orez decorticat 5
Paste făinoase 5
Piure de cartofi instant 5
Varză proaspătă 75
111

Nr. PRODUSUL CARE SE PRODUSUL CU CARE SE


crt. SUBSTITUIE SUBSTITUIE •
Denumirea produsului Cant. Denumirea produsului Cant.
-gr.- -gr.-
0 1 2 3 4
"60. Varză proaspătă 100 1
Cartofi 33
Conserve din legume în 75
apă sau bulion
Fasole bătută instant 7
Fasole bătută boabe 8
Legume proaspete 100
Orez decorticat 7
Paste făinoase 7
Piure de cartofi instant 7
Varză murată 133
61. Zahăr 100 Compot 631
Comprimate zahăr cu 100
infuzie de ceai
Dulceaţă 148
Fructe proaspete 837
Gem 168
Miere de albine 122

* Substituirea cărnii (de vită, porc) cu slănină (afumată, sărată,


proaspătă) se face numai pentru realizarea unor feluri de mâncare la care
acest produs se pretează (sarmale, varză călită, etc.) fără a se substitui mai
mult de 70 grame carne (de vită, porc) săptămânal.
Anexa nr, 5

NORME DE HRANĂ

pentru efectivele de persoane private de libertate


113

N O R M A NR. 12C.1

- 925 CALORII -
Supliment pentru zile festive ce se acordă gratuit, numai sub formă de hrană
preparată, persoanelor care, potrivit legii, sunt private de libertate.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vara
0 1 2 3 4 5.
1. Carne de porc 80 80
2. Drojdie comprimată 1 1 I

11
g
3. Făină grâu albă 80 80
4. Fructe proaspete diferite 100 100
s. Ouă de găină (50 g) buc. 1 1
6. Ulei comestibil 8 10 10
7. Zahăr 47 47
TOTAL CALORII/ZI 925 925
Media zilnica a caloriilor 925

NOTĂ:
Această normă se acordă gratuit, persoanelor private de libertate în zilele de :
01 Ianuarie, Pastele, Sfanţul Petru şi Pavel, 1 Decembrie, Crăciun, 31 Decembrie.
114

NORMA N R . 14 B

Substituiri de alimente la 100 grame produs pentru


normele nr.12 Ci şi 15-23

A. P R O D U S E A G R O A L I M E N T A R E :

Nr. Produsul care se Cantitatea Produsul cu care se Cantitatea


crt. substituie în grame substituie în grame Obs.
0 1 2 3 4 5
_ I. FĂINA, PRODUSE DE FĂINĂ, LEGUMINOASE :
Făină de grâu albă 100 Arpacaş de grâu 113
(85%) Făină de grâu semialbă 108
Griş 100
Orez brizură 103
Orez decorticat 101
Paste făinoase simple 98
Paste făinoase cu ou • 92
Pâine semialbă 151
f Fasole uscată 100 Arpacaş de grâu 97
e boabe Cartofi 415
—^ Legume proaspete 1.263
Mazăre boabe 94
Orez brizură 88
Orez decorticat 86
^Conserve de legume în 947
apă sau bulion
" Paste făinoase simple 84
Paste făinoase cu ou 78
Varză murată 1.683
^ Fulgi de fasole 67 1
^ Fasole bătută instant 87 1

b Griş 100 Arpacaş de grâu


Cartofi
113
. 484
Făină de grâu albă 100
"~ (85%)
Făină de grâu semialbă 108
Orez brizură 103 l
^ Orez decorticat 101
^ Paste făinoase simple 98
Paste făinoase cu ou 92
ho
215
^Q'l
<-—i

<9
7

Orez decorticat 100*- Cartofi 481


Fasole uscată boabe 116
Griş 99
Legume proaspete 1.462
Orez brizură 102
^ Paste făinoase simple 97
^ Paste făinoase cu ou 91
Pâine de grâu ' 10(V Biscuiţi 57
semialbă Făină de grâu albă 66
y
(85%)
w Făină de grâu semialbă 71
Făină de porumb 67
(mălai)
Pâine de grâu albă 101

(5 / Paste fiiinoase
simple
100 Arpacaş de grâu
Cartofi
Făină de grâu albă
115
493
102
(85%)
Făină de grâu semialbă 110
Griş 102
Orez brizură 104
Orez decorticat 103
Paste făinoase cu ou 93
^S-n II. CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE :

7t | Carne porc'
(semigrasă)
100 Carne vacă (semigrasă)
Carne oaie
314
163
Carne de pasăre 250
Brânză telemea de oaie 97
Brânză proaspătă de 190
vacă
Brânză telemea de vacă 121
Jumări 492
Lapte de vacă 578
Lapte praf 59
Margarina indigenă 38 2
Ouă (buc.) 4 1/5
Peşte proaspăt (în 492
medie)
Peşte sărat (în medie) 328
Preparate din carne 76
Ficat de porc 202 5;6
Inimă de porc 195 5;6
Rinichi de porc şi vaca 242 5;6
Ficat de vacă *271 5;6
Inimă de vacă 276 5;6
Limbă (porc şi vacă) 142 5;6
Subproduse carne vacă 492

IuO C
116

Subproduse carne porc 295


Slănină afumată sau 48
sărată
Untură de porc 32
Unt .47
' Subproduse carne 100 Carne oaie 55
porc Carne porc (semigrasă) 34
Carne vacă (semigrasă) 106
Jumări 167
Peşte proaspăt diferit 167
Subproduse carne vacă 167
Preparate din 100 Brânză proaspătă de 249
carne vacă
' Brânză telemea de vacă 159
^Brânză telemea de oaie 127
Brânză topită (medie) 165
Carne de vacă 411
(semigrasă)
Conserve de carne pastă 142
Conserve de carne de 282
porc cu fasole boabe
Conserve de carne de 172
porc în suc propriu
Conserve de carne de 286
vită în suc propriu
Conserve de ficat (pate) 151
Unt proaspăt 61
Slănină sărată sau 63
afumată
Carne de porc 131
(semigrasă)
^ HI. GRĂSIMI ANIMALE ŞI VEGETALE :
Slănină afumată 100 Brânză telemea de oaie 201
sau sărată Brânză telemea de vaca 252
Jumări 1.022
Margarina indigenă 80 2
Ulei comestibil 66
Untură de porc 66
Preparate din carne 159

2. Untură de porc- 100 Jumări 1.545


Margarina indigenă 121 2
Ulei comestibil 100
Slănină~si|rată sau. 151
afumajţă
Ulei comestibil 100 Margarina indigenă 121 2
Slănină afumată sau 152
sărată
Untură de porc 100
117

^ Unt proaspăt 100 Brânză telemea de oaie 208


Li Brânză proaspătă de
vacă
409

i Brânză telemea de vacă 261


Lapte de vacă 1.243
Lapte praf 127
Margarina indigenă 83 2
Slănină sărată sau 103
afumată
Smântână (30%) 211
Ulei comestibil 68
Untură porc 68
1 Margarina 100 Brânză proaspătă de 495
indigenă vaca
Brânză telemea de vacă 316
Slănină sărată sau 125
afumată
Ulei comestibil 82
Unt proaspăt 121
Untură de porc 83
Margarina import - 4
IV. LAPTE, PRODUSE LACTATE ŞI OUA :

Lapte de vacă 100 " Brânză telemea de oaie


r
17

r Brânză proaspătă de
vacă
33

- Brânză telemea de vacă 21


Iaurt 170
*" Lapte praf 10
Ouăf
W) %
A 2, ) Lapte praf 100 Brânză telemea de oaie
Brânză telemea de vacă
163
205
Brânză proaspătă de 321
vacă
Lapte de vacă 976
Brânză telemea 100 Brânză telemea de oaie 80
de vacă Brânză proaspătă de 157
. vacă
Iaurt 810
Lapte de vacă /" 476
Lapte praf 49
Margarina indigenă 32 2
1
Iaurt 100 Brânză proaspătă de 19
vacă
Brânză telemea de vacă 12
Lapte de vacă 59
Lapte praf 6

<£ O u ă (buc.) 1 Brânză telemea de oaie


Brânză telemea de vacă
23
29
118

Brânză proaspăta 45
de vacă
Carne de pasăre 59
Carne de porc 24
(semigrasă)
Carne de vită 74
(semigrasă)
Praf de ouă 12
V. CARTOFI ŞI LEGUME (PROASPETE ŞI CONSERVATE)
/T% Cartofi 100 Arpacaş de grâu 23
Cartofi deshidrataţi 21
. Conserve de legume în 77
ulei
Fasole uscată boabe 24
Fulgi de cartofi 20 1
" Piure cartofi instant • 21 1
Conserve de legume în 228
apă sau bulion
"""" Legume deshidratate 32 -

'
*" Legume proaspete 304
Mazăre boabe 23
Murături 811
Orez brizură 21
Orez decorticat 21
<•-* Paste făinoase simple 20
"* Paste făinoase cu ou 20
Varză murată 406
Varză proaspătă 304 -
Ceapă (uS^ilă) 100* "•*• Ceapă deshidratată
Ceapă verde
Legume proaspete 175
Praz 78
Usturoi 34
) Usturoi 100 Ceapă uscată 290
(fi Legume proaspete 508

& 44
J^-"^ "
100. ^ Cartofi
3

Conserve de
legume în apă Cartofi deshidrataţi 9
sau bulion < Fasole uscată boabe 11
" Legume deshidratate 14
Legume proaspete 133
Varză murată 178
Varză proaspătă 133
Conserve de 100 Brânză telemea de oaie 31
legume în ulei Brânză telemea de vacă 39
Brânză proaspătă de 61
vacă
Ouă (buc.) 1 Vi
Brânză topită 41
119

Slănină sărată sau 16


afumată
) Legume proaspete 100 Cartofi 33
(*•' Cartofi deshidrataţi 7
Conserve de legume 75
în apă sau bulion
Legume deshidratate 11
Praz 44
Varză proaspătă 100
/ 7. / Murături 100 Legume proaspete 38
Varză murată 50
Varză proaspătă 38
Pastă de tomate ^ 100 Bulion (piure de roşii) I. 1 5 0

Conserve de tomate în 465


bulion
Pătlăgele roşii 389
/9y Rădăcinoase 100,=
r Cartofi
(morcovi, sfeclă, Conserve de legume în 131
rădăcinoase albe apa sau bulion
în medie) Legume deshidratate 18
Legume proaspete 175
t>~'
Rădăcinoase 18
deshidratate
7 Varză proaspătă 100 Cartofi 33
Legume deshidratate H
diferite
Legume proaspete 100
Varză murată 133
Varză murată 100 Cartofi 25
Legume deshidratate 8
diferite
Legume proaspete 75
Murături 200
Varză proaspătă 75
VI. FRUCTE (PROASPETE ŞI CONSERVATE):
' Fructe proaspete 100 Conserve de fructe 75
(compot)
--7 Dulceaţă 18
'*""" Fructe uscate 17
^" Gem 20
Halva 9
Marmeladă amestec 22
Marmeladă extra 18
Sirop de fructe -18
Zahăr 12
Fructe uscate 100 Conserve de fructe 449
(compot)
Dulceaţă 105
Fructe proaspete 596
120

Gem 120
Halva 53
Marmeladă amestec 130
Marmeladă extra 100
Sirop de fructe 106
Zahăr ' 71

0
Lămâi 100 Mandarine 77
Portocale 61
Sare de lămâie 1'
DIMENTE :
VIÎ. PRODUSE
Biscuiţi DIVERSE,
100 INGREDIENTE
Făină albăŞI(85%)
CON 115
Marmeladă amestec 182
Marmeladă extra 140
Pâine albă 177
Zahăr 100
Pâine semialbă 175
Ceai natural 100 Esenţă de ceai (surogat) 200
Surogat de cafea 500

0 Drojdie de bere
presată
(comrjrimată)
100 Drojdie de bere uscată 75

) Gem 100 Bomboane diferite 58


Dulceaţă 88
Marmeladă amestec 108
Rahat 72
Zahăr 60
Marmeladă extra 84
Marmeladă
amestec
100 Bomboane diferite
Fructe proaspete
1 54
459
1

Fructe uscatej 77
Gem 92
Rahat 66
Biscuiţi 55
Marmeladă extra 77
Zahăr 55
Oţet 9° 100 Esenţă de oţet 6
Sare de lămâie 6
7. -Surogat de cafea- 100 . ' Esenţă de ceai . XA40/
ceai nafural w
20
.{^ Zahăr 100 Bomboane diferite 98
Biscuiţi 100
Dulceaţă 148
Faţete uscate 140
Gem 168
Marmeladă amestec 182
Marmeladă extra
Rahat 120
121

NOTĂ:

î. Dacă produsele tip instant (fulgi fasole, fulgi cartofi, piure de cartofi, fasole
bătută) au alte valori calorice, atunci substituirea se modifică în mod
corespunzător.
2. Dacă margarina este procurată din import şi are altă valoare calorică, atunci
substituirea se modifică în mod corespunzător.
3. Substituirile întrebuinţate pentru raţia de carne de porc (semigrasă) se pot
efectua astfel încât 30 g din raţie să se asigure prin consum direct de carne de
porc (semigrasă).
4. Substituirea se efectuează în funcţie de valoarea calorică a produsului din
import.
5. Substituirea cărnii de porc cu organe de porc şi vită se poate efectua numai
după ce s-au epuizat următoarele posibilităţi de folosire, respectiv :
- prepararea hranei pentru cadre;
- valorificarea către cadrele unităţii sau ale aparatului central;
- valorificarea la fondul pieţei.
6. Substituirea cărnii de porc cu organe de porc, vacă sau oaie se poate efectua şi
astfel:
- 100 g carne de porc (semigrasă) = 195 g organe de porc
- 220 g organe de vacă
~ 208 g organe de oaie
7. Hrănirea persoanelor private de libertate, care sunt adepte ale altor religii, poate
fi asigurată în mod adecvat, substituindu-se în limita posibilităţilor, raţiile
produselor agroalimentare care nu sunt indicate.

Atunci când nu există posibilitatea substituirilor, hrana asigurată acestor


efective, poate fi preparată prin eliminarea din cadrul normelor de hrană a raţiilor
de carne de porc (semigrasă), slănină, subproduse şi untura.

100 o ?

fo9 â\i

h0 ->
122

N O R M A N R . 15
- 3.820 calorii -

Se acordă gratuit, minorilor şi tinerilor internaţi în centrele de reeducare,


penitenciare de minori şi tineri, precum şi minorilor din penitenciare.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii mec ii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
1 Arome, condimente, g-
ingrediente 0,4 0,4
2 Amelioratori pt. preparate g
culinare 10 10
3 Biscuiţi g 80 . 80
4 Brânză telemea de vacă g-
40 40
5 Carne de porc g.
100 100
6 Cartofi g-
400 400
7 Ceapă uscată $• 40 40
8 Ceai din plante
1 1
9 Conserve de legume în apă 8:
sau bulion 50
10 Drojdie comprimată g.
0,5 0,5
11 Făină de grâu albă g-
30 30
12 Fructe proaspete diferite g-
100
13 Fructe uscate diferite g-
< 35
14 Fasole boabe g-
60 60
15 Gris g-
10 10
16 Lapte de vacă ml.
250 250
17 Legume proaspete g-
400
18 Margarina g-
10 10
19 Marmeladă g-
30 30
20 Murături g- 20 -
21 Ouă de găină (50 g) buc. 1 1
123

Nr.cn Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
22 Preparate din carne _S 27 27
23 Orez decorticat s- 10 10
24 Oţet alimentar g- 2 2
25 Pastă de roşii g- 30 30
26 Paste făinoase simple 20 20
27 Pâine de grâu semialbă g- 600 600
28 Rădăcinoase 60 30
29 Sare comestibilă g- 20 20
30 Slănină afumată sau &• 15 15
sărată
31 Surogat de cafea o 2
32 Tărâţe de grâu 5 5
33 Ulei comestibil £• 16 10
34. 1
Usturoi g. 3 1
35. Varză murată S- 100 -
36. Zahăr 25 25
TOTAL CALOUII/ZI 3847 3783
Media zilnică a caloriilor 3.820
NOTA:
a. Această normă se acordă gratuit, minorilor şi tinerilor internaţi în centre de
reeducare, penitenciare de minori şi tineri, precum şi minorilor din penitenciare.
b. In situaţia când nu este posibilă prepararea hranei conform prezentei norme,
minorii .arestaţi sau condamnaţi la pedeapsa închisorii, pot fi alocaţi:
- la norma nr.l7 şi vor primi în plus 125 g biscuiţi, 250 ml. lapte, 35 g. margarina,
9 g slănină;
- la norma nr.l6 şi vor primi în plus 160 ml. lapte, 15 g. slănină.
c. De prevederile normei nr.l5, calculată la preţurile de achiziţie pot beneficia
contracost integral şi cadrele de la centrele de reeducare şi penitenciarele de tineri şi
minori, când servesc masa în cadrul unităţii respective. In situaţia când persoanele hrănite
contracost prin centrele de reeducare minori şi penitenciare de tineri şi minori nu servesc
masa conform prevederilor normei, vor achita numai valoarea meselor servite, calculate la
preţul de achiziţie.
d. Pentru cazurile care necesită regim dietetic cu prescripţia medicului, meniurile
pot fi alcătuite prin reducerea (parţială sau totală) sau majorarea raţiilor, fără a se depăşi
valoarea calorică a normei.
e. în situaţia în care centrele de reeducare şi penitenciarele de minori şi tineri
hrănesc persoane aflate în stare de reţinere sau de arest preventiv la organele Ministerului
de Interne, Ministerului Public sau la Instanţele Judecătoreşti, aceştia pot fi alocaţi la
norma nr. 15, diminuată cu 160 ml. lapte şi 15 g. slănină.
în acest caz se va recupera valoarea financiară a normelor de hrană la care au fost
alocate efectivele respective, de la instituţiile mai sus menţionate.
124

v
N O R M A N R . 16
- 3645 calorii -

Se acordă, gratuit, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi contravenienţilor, minori şi


majori.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
1 Arome, condimente, g- 0,4 0,4
Ingrediente
2 Amelioratori pt. preparate
culinare £• 10 10
3 Biscuiţi g- 80 80
V
4 Brânză telemea de vacă • 30 • 30 •
5 Carne de porc g. 70 70
6 Cartofi g. 400 400
7 Ceapă 8- 35 35
8 Ceai din plante g- 1 1
9 Conserve de legume în apă g- 50 -
şi bulion
10 Drojdie de bere g- 0,2 0,2
comprimată
U Făină de grâu albă g' 30 30
12 Fasole boabe g- 60 60 .
13 Fructe proaspete diferite g- _ 100
14 Fructe uscate diferite g- 35 -
15 Gris g- 10 10

16 Legume proaspete g- - 400 h


17 Margarina g- 10 10
18 Marmeladă amestec g- 40 40
19 Murături g- 20 -
20 Ouă de găină (50 g) buc. 1 I
21 Orez decorticat g- 10 10
22 Oţet alimentar g- 2 2
23 Pastă de roşii 30 30
24 Paste făinoase simple 20 20
"25 Preparate din carne 27 27
125

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


Iarna vară
26 Pâine de grâu semialbă ' 8- 600 600
27 Rădăcinoase g- 60 60
28 Sare comestibilă g- 20 20
29 Slănină afumată sau g- 20 15
sărată
30 Surogat de cafea 8- 2 2
31 Tărâţe de grâu g- 5 5
32 Ulei comestibil g- 15 15
33 Usturoi g- 1 4
34 Varză murată 8- 60 -
35 Zahăr g- 30 25
T O T A L CALORII/ZI 3.659 3.626
Media zilnică a caloriilor 3,64 S

NOTĂ :
a. Această normă se acordă gratuit, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi
contravenienţilo^minori şi majori, cazaţi în unităţi ale Direcţiei Generale a Penitenciarelor.
b. Pentru persoanele private de libertate aflate în stare de reţinere sau
de arest preventiv la organele Ministerului de Interne, Ministerului Public sau la Instanţele
Judecătoreşti, pentru care hrănirea se face de către unităţile Direcţiei Generale a
Penitenciarelor, potrivit convenţiilor încheiate cu aceste instituţii, se va recupera valoarea
financiară a normelor de hrană la care au fost alocaţi.
c. Pentru cei care necesită regim dietetic, meniurile pot ii alcătuite la
prescripţia medicului, prin reducerea (parţială sau totală) sau majorarea raţiilor din normă,
fară a se depăşi valoarea calorică a normei.
d. în situaţia când nu este posibilă prepararea hranei conform prezentei
norme, reţinuţii, arestaţii preventiv şi contravenienţiyninori şi majori pot fi alocaţi;
- la norma nr. 17 la care se adaugă suplimentul de hrană prevăzut de
norma nr.l7 A (supliment de muncă uşoară).
Atunci când reţinuţii, arestaţii preventiv şi contravenienţii,, minori şi
majori prestează munci din categoria celor considerate uşoare, nu beneficiază de suplimentul
de hrană ce se acordă în această situaţie.
Atunci când reţinuţii, arestaţii preventiv şi contravenienţii., minori şi
majori prestează munci din categoria celor considerate grele, beneficiază gratuit de un spor
de 117 g. pâine semialbă.
- la norma nr.l7 distribuindu-se zilnic în plus 200 g. pâine semialbă,
60 g. biscuiţi şi 34 g marmeladă.
- la norma nr.l5 distribuindu-se zilnic în minus 160 ml. lapte şi 15 g.
slănină.
126

N O R M A N R . 17
- 2.855 calorii -

Se acordă gratuit, condamnaţilor

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
1. Arome, condimente, g- 0,4 0,4
ingrediente
2 Amelioratori pt. preparate
culinare _& 10 10
3 Biscuiţi g- 20 • 20
4 Brânză telemea de vacă 20 20
5 Carne de porc 70 70
6 Cartofi g- 400 400
7 Ceapă uscată g- 35 35
8 Ceai din plante g- 1 1
9 Conserve de legume în apă g- 45 -
şt bulion
10 Fasole boabe g- 60 60
11. Făină de grâu albă £• 10 10
12 Legume proaspete g- - 300
13 Marmeladă amestec g- 30 30
14 Margarina %•
15 15
15 Murături g- 50 -
16 Oţet alimentar g- 1 1
17 Orez decorticat R- 20 20
18 Paste făinoase simple g. 20 18
19 Pâine de grâu semialbă s* 500 500
20 Pastă de tomate S- 30 30
21 Rădăcinoase g- 100 48
22 Sare comestibilă g- 30 30
23 Slănină crudă sau sărată g- 10 10
24 Subproduse carne porc g- 20 20
25 Preparate din carne 8- 20 20
127

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii |


iarna vară
0 1 2 3 4 5
26. Ulei comestibil g- 15 15
27. Usturoi 4 4
28. Tărâţe de grâu g- 5 5
29. Varză murată 150 -
30. Zahăr g- 20 20
TOTAL CALORII/ZI 2.856 2.853
Media zilnică a caloriilor 2.855

NOTĂ:
a. Această normă se acordă gratuit condamnaţilor care nu muncesc.
b. In situaţia în care există persoane private de libertate care solicită mâncare
de post, se poate asigura acest gen de hrănire pe structura normei de hrană nr.l7 din care
se elimină raţiile la următoarele produse :
- brânză telemea de vacă;
- carne de porc;
- slănină sărată sau crudă;
- subproduse carne porc;
- preparate din carne.
Alocarea persoanelor private de libertate Ia mâncare de post, se face pe baza
solicitării scrise adresate comandantului (directorului) unităţii penitenciare şi numai dacă
există posibilităţi pentru prepararea separată, transportul şi distribuirea hranei.
în cazul preparării mâncării de post baremul caloric al normei de hrană se
diminuează corespunzător , în funcţie de raţiile produselor alimentare care au fost
eliminate.
128

N O R M A NR. 17 A
- 790 calorii -

Supliment pentru munca uşoară. Se acordă, gratuit, numai în natură,


condamnaţilor care prestează o muncă uşoară.

Nr, Denumirea produselor UI Raţii medii zilnice Observaţii


cit M

0 1
~n
2
iama
3
vară
4 5
I. Hrană rece
1. Marmeladă amestec £• 62 61
2. Pâine de grâu semialbă 8- 200 200
3. Slănină sărată sau g- 30 30
Afumată
TOTAL CALORII/ZI 791 789
Media zilnică a caloriilor 790
V
11. Hrană caldă
1. Carne de porc g- 30 30
2. Fasole boabe £• 20 20
3. Paste făinoase g. 20 20
4. Pâine de grâu semialbă g- 180 180
5. Slănină sărată g 10 10
6. Ulei comestibil g- 5 5
7. Zahăr 10 9,5
TOTAL CALORII/ZI 791 789
Media zilnică a caloriilor 790
129

NORMA NR.17B
- 1 . 0 6 5 calorii -

Supliment pentru muncă grea. Se acordă, gratuit, numai în natură, condamnaţilor care
prestează o muncă grea.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
1. Hrană rece
1, Marmeladă amestec g 52 53
2. Pâine de grâu semialbă g- 300 300
3. Slănină sărată g- 40 40
TOTAL CALORH/ZI 1.064 1.066
Media zilnică a caloriilor 1.065
II. Hrană caldă
1, Carne de porc g- 34 34
2. Marmeladă amestec g 30 30
3. Paste făinoase simple g- 20 20
4. Pâine de grâu semialbă $• 300 300
5. Slănină sărată g- 10 10
6. Zahăr g- 15 15
TOTAL CALORII/ZI 1.065 1.065
Media zilnică a caloriilor 1.065
130

N O R M A NR. 17 C
- 410 calorii -

Supliment antidot. Se acordă gratuit, numai în natură,persoanelor private de


libertate care muncesc în atmosferă toxică sau în condiţii de noxe profesionale.

Nr.c Denumirea produselor U/M . Raţii medii zilnice Observaţii


rt
iarna vară
0 1 2 3 4 5
1. Lapte de vacă ml. 804 804
TOTAL CALORII/ZI 410 410
Media zilnică a caloriilor 410

NOTA: (pentru normele 17 A - 1 7 C)


a. Aceste norme de hrană, reprezintă suplimente la norma nr.l7 şi se acordă gratuit
astfel:
- norma nr.l7 A, se acordă deţinuţilor care prestează munci uşoare;
- norma nr.l7 B, se acordă deţinuţilor care prestează munci grele;
- norma nr.l7 C, se acordă deţinuţilor care îşi desfăşoară munca în atmosferă
toxică sau în condiţii de noxe profesionale, precum şi minorilor care fac practică sau
muncesc în locuri de muncă pentru care se acordă alimentaţie de protecţie.
b. Normele nr.l7 A şi nr. 17 B, se acordă deţinuţilor pentru întreaga perioadă cât
sunt repartizaţi şi efectuează muncile respective, inclusiv în zilele de întrerupere scurtă a
muncii (1-3 zile) aşa cum este cazul repaosului duminical, sărbătorilor legale sau când nu
sunt scoşi la muncă din cauza intemperiilor, cazurile respective fiind stabilite prin ordin de
zi pe unitate.
c. Persoanele private de libertate, care beneficiază de suplimentul antidot prevăzut
de norma 17 C, precum şi cantităţile de lapte ce se vor distribui în funcţie de gradul de
toxicitate existent, se stabilesc prin ordin de zi pe unitate la propunerea medicului.
Suplimentul antidot, se distribuie numai în zilele când persoanele respective prestează
muncile care dau acest drept.
Când nu se poate aproviziona lapte proaspăt, se poate substitui cu lapte praf,
situaţiile respective fiind stabilite prin ordin de zi pe unitate. Nu se admit alte substituiri.
Suplimentele de hrană de care beneficiază persoanele private de libertate care
prestează munci uşoare sau grele, nu se mai acordă atunci când întreruperea lucrului
depăşeşte 3 zile.
131

N O R M A NR.18
-3.175 calorii-

Se acordă, gratuit, femeilor gravide, precum şi persoanelor bolnave


private de libertate (minori şi majori), pe perioada internării în infirmerii şi spitale.

Nr. Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


crt
iarna | Vară .
0 1 2 3 4 5
1. Amelioratori pt. preparate g- 10 10
culinare
2. Biscuiţi g- 30 30
3. Brânză telemea de vacă g- 25 25.
4. Carne de porc g- 70 (70 )
5. Cartofi 400 400
6. Ceapă uscată g- 50 50
7. Ceai din plante g- 1 1
8 Conserve de legume în g- 80 -
apă sau bulion
9. Făină de grâu albă 3i 10 10
10. Fructe proaspete diferite g- - 85
11. Fructe uscate diferite g- 20 -
12. Gris g- 15 15
13. Lapte de vacă ml. 200 200
14. Legume proaspete g. - 300
15. Margarina g- 20 20
16. Marmeladă amestec g- 30 30
17. Orez decorticat g- 30 30
18. Oţet alimentar g- 1 1
18. Ouă de găină (50 g) buc. 1 1
20. Pastă de tomate g- 30 30
21. Paste făinoase simple g- 30 30
22. Pâine de grâu semialbă g- 550 550
23. Preparate din carne g- 30 30
1 3 2

Nr. Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


crt
iarna | Vară
0 1 2 3 4 5
22. Rădăcinoase *• 97 39
23. Sare comestibilă £• 20 20
24. Tărâţe de grâu g- 5 5
25. Ulei comestibil B- 15 15
26. Zahăr g- 20 20
TOTAL CALORII/ZI 3178 3170
Media zilnică a caloriilor 3.175

NOTĂ:
a. Această normă se acordă gratuit:
- reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi condamnaţilor bolnavi, internaţi în infirmerii şi
în spitalele penitenciarelor;
- deţinuţilor bolnavi cronici cu tratament ambulatoriu, precum şi reţinuţilor, v
arestaţilor şi condamnaţilor, bolnavi care necesită regim, aflaţi în locurile de deţinere;
- reţinutelor, arestatelor şi condamnatelor gravide în lunile 5-9 inclusiv;
- reţinutelor, arestatelor şi condamnatelor gravide care necesită regim.
în astfel de cazuri, în scopul alcătuirii meniurilor dietetice prescrise de medic,
raţiile din normă pot fi diminuate (parţial sau integral) sau majorate, însă fară a depăşi
media zilnică a caloriilor.
b. Pentru persoanele private de libertate, bolnave cronic cu tratament ambulatoriu
care nu beneficiază de normele nr.l8 A - 18 E inclusiv şi care muncesc, primesc pe lângă
prevederile normei 18 şi un supliment de hrană de 470 calorii pentru munca uşoară
(constând din: 102 g. pâine semialbă şi 30 g. margarina) şi 745 calorii pentru muncă grea
(constând din: 120 g. pâine semialbă,; 40 g. margarina şi 38 g. biscuiţi).
c. Persoanele private de libertate care suferă de parazitoze sau obezitate nu se alocă
la norma nr. 18, iar cele cu afecţiuni dermato-venerice şi oftamologice pot fi alocate sau nu
la norma nr. 18 în funcţie de aprecierea medicului unităţii.
133

N O R M A NR.18 A
- 860 calorii -

Supliment pentru gravide. Se acordă, gratuit, numai în natură, reţinutelor,


arestatelor preventiv, contravenientelor (minore şi majore), precum şi condamnatelor
gravide în lunile 5-9 inclusiv sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12
luni de la naştere).

Nr.c Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


rt
iarna vară
0 1 2 3 4 5
1. Biscuiţi 30 30
2. Fructe proaspete diferite 8- - 95
3. Fructe uscate diferite g. 20 -
4. Lapte de vacă ml. 100 100
5. Murături g- 30 -
6. Ouă de găină (50 g) buc. 1 1
7. Pâine de grâu semialbă g 145 145
8. Preparate din carne 3: 15 15
9. Slănină afumată sau sărată g- 20 20
10. Zahăr JL 10 10
T O T A L CALORII/ZI 866 851
Media zilnică a caloriilor 860
134

N O R M A NR.18 B
- 1.255 calorii -

Supliment. Se acordă reţinutelor, arestatelor preventiv, contravenientelor şi


condamnatelor (minore şi majore) care au născut şi alăptează copilul până la i an.

Nr. Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


crt_
Iarna Vară
o " t 2 3 4 5
1. Biscuiţi g- 30 30
Brânză telemea de vacă JL 15 15
3. Carne de porc g 35 35
4. ~1 Fructe proaspete diferite g - 132
5. Fructe uscate diferite g 25 -
6. Lapte de vacă ml. 200 200
7. Murături g 20 -
"8. Ouă de găină (50g.) buc. 1 1
9, Pâine de grâu semialbă g 200 200
10. Preparate din carne g 20 20
Slănină afumată sau sărată 20 20
' )2. Zahăr a 20 20
IO 1 Al CALORII/7J 1.259 1.249
Media zilnică a caloriilor 1.255
135

NORMA NR.18 C
-1,195 calorii -

Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv, contravenienţilor şi


condamnaţilor bolnavi neuropsihic, cărora li se aplică insulino-terapie până în starea
de comă.

Nr. Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


crt
iarna vară
0 1 2 3 4 5
1. Marmeladă amestec g- 150 151
2. Pâine de grâu semialbă g- ~ 260 260
3. Zahăr _fe 61 60
TOTAL CALORII/ZI 1.196 1.194
Media zilnică a caloriilor 1.195
136

NORMA NR.18 D
- 1.400 calorii -

Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv, contravenienţilor


şi condamnaţilor (minori şi majori) bolnavi de TBC.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
. _ „ _
o
3 4 I 5
1. Brânză telemea de vacă ' 8- 5 5
~2. Carne de porc 8- 35 35
3. Fasole boabe 60 60
4. Făină dejţrâu albă .JBi 10 10
5. Gris * 5 5
6. Lapte de vacă t ml. 250 250
7. Marmeladă amestec « 20 20
8. Paste făinoase simple g- 15 15
9. Pâine de grâu semialbă 190 190
76. Rădăcinoase 8- 115 115
li. Slănină afumată sau g 15 15
sărată
_
Ulei comestibil £• 10 10
77 Unt 10 10
14. 1 Zahăr 8 20 20
TOTAL CALORII/ZI 1.400 1.400
Media zilnică a caloriilor 1.400
137

NORMA NR. 18 E
- 825 calorii -

Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv, contravenienţilor


şi condamnaţilor distrofici.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 H
1 2 3 4 5
1. Brânză telemea de vacă 8- 15 15
2. Carne de porc g. 70 70
3. Făină de grâu albă g. 5 5
4. Fasole boabe g. 105 105
5. Legume proaspete g- - 40
6. Marmeladă amestec 8- 15 15
7. Orez decorticat &•
20 20
8. Rădăcinoase 8- 50 50
9. *! Slănină sărată g 10 11
10. Varză murata 50 -
11. Zahăr g- 13 10
TOTAL CALORII/ZI 827 822
Media zilnică a caloriilor 825

NOTA: (pentru normele 18 A - 18 E)


a. Persoanele private de libertate care îndeplinesc condiţiile pentru
suplimentele de hrană prevăzute de normele 18 A - 18 E inclusiv, vor fi alocate la
aceste drepturi prin ordin de zi pe unitate, la recomandarea scrisă a medicului de
unitate.
Aceste categorii de persoane nu mai beneficiază de suplimentele de hrană ce
se acordă pentru muncă grea sau uşoară în cazul prestării de astfel de activităţi.
b. în cazul persoanelor private de libertate care necesită regim, pentru
realizarea meniurilor dietetice stabilite şi avizate de medic, raţiile din normele de
hrană pot fi eliminate (parţial sau integral) sau majorate, Iară a depăşi media zilnică a
caloriilor.
Persoanele private de" libertate care necesită regim nu au dreptul de a primi
pachete cu alimente care sunt neindicate în cadrul meniurilor de regim.
138

NORMA NR.19
- 3.160 calorii -

Se acordă, gratuit, ca hrană rece, minorilor şi tinerilor internaţi în centrele de


reeducare, penitenciare de minori şi tineri precum şi minorilor din penitenciare.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 1 2 3 4 5
1. Biscuiţi_ g- 100 100
Brânză telemea de vacă g- 70 70 •
3. Conserve de legume în g. 421 421
uiei
4. Margarina g- 20 20
5. Marmeladă fi­
50 50
6. Ouă de găină (50g.) lme. 1 1
7. Pâine de grâu semialbă JL 500 500
8. Slănină sărată sau g- 80 80
afumată
9. Zahăr g- 45 45
TOTAL CALORII/ZI 3.160 3.160
Media zilnică a caloriilor 3,160
139

NORMA NR. 20
- 2.725 calorii -
Se acordă, gratuit, ca hrană rece, reţinuţilor, arestaţilor preventiv, contravenienţilor
şi condamnaţilor.

Nr.crt Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


iarna vară
0 1 2 3 4 5
T " ~ Biscuiţi iL 100 100
2. Brânză telemea de vacă 70 70
"x Conserve de legume în %•
418 418
ulei
"4, Marmeladă amestec B: 49 49
5." Ouă de găină (50gJ buc. i 1 1
6. Pâine de grâu semialbă .iL 500 500
7. Slănină sărată sau afumată B- 65 65
TOTAL CALORII/ZI 2.725 2.725
Media zilnică a caloriilor 2.725

NOTĂ: (Pentru normele nr.19 şi 20)


Pe timpul transportului sau în situaţiile când nu se poate prepara hrana calda,
persoanele private de libertate primesc hrană rece în funcţie de fiecare categorie de
persoane, conform prevederilor normelor nr.19 şi 20.
Hrănirea se va putea realiza conform acestor norme pe o perioadă de maxim 5 zile.
140

N O R M A NR. 22
-1.190 calorii-

Se acordă, gratuit, copiilor arestatelor sau condamnatelor, în vârstă de Ia 0-5 luni,


care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie.

Nr Denumirea produselor U/M Raţii medii zilnice Observaţii


.crt
iarna vară
1 2 3 4 5
1. Albitură - Uă^-***** 8- 50 50
2. Biscuiţi g- 20 20
3, Carne vită g- 30 30
4. Cartofi 8- 50 50
5. Făină orez sau zcamil —W% g 20 20
6. Flori de tei 8- 2 2
7. Fructe proaspete diferite 3.i 165 165 1
8. Lapte pulbere pentru 8- 105 105
sugari
9. Lămâi ÎL 1 65
io"" Morcovi ..B: 51 "1 51
11. Ulei comestibil g- 5 5
12. Unt g- 10 10
Zahăr 8- "50 "50 "
TOTAL CALORII/ZI 1.190 1.190
Media zilnica a caloriilor 1.190

NOTĂ:
Copiii arestatelor preventiv şi condamnatelor, în vârstă de până la 5 luni care se
află împreună cu mamele lor în locuri de detenţie, sunt alocaţi la norma nr.22.
Alimentaţia acestora se va face sub îndrumarea medicului de unitate.
Carnea de vită se poate substitui numai prin carne de pasăre (găină).
141

N O R M A N R . 23
- 1.650 c a l o r i i -

Se acordă, gratuit, copiilor în vârstă de la 6-12 luni, care se află împreună cu


mamele lor în locurile de detenţie.

Nr. • Denumirea produselor U/M Raţii medii Observaţii


crt zilnice
iarna Vară
0 1 2 3 4 5
1. Albitură g- „ 50 50
2. Biscuiţi g-_ 30 30
3. Brânză de vaci 8 74 74
4. Carne vită g- 50 50
5. Cartofi g- 100 100
6. Făină de orez sau zcamil 25 25
7. Flori de tei JL. 3 3 s~
8. Fructe proaspete diferite 185 185 /-
9. Gem g- 10 10 Ş
~10. Iaurt _g- 100 100 <•
11. Lapte pulbere pt. sugari g- 65 65 -
12. Lămâi g- 1
60 60
13. Morcovi 8- 100 100
14. Ouă (gălbenuş dc găină) buc. h
1/2 1/2
15. Orez. decorticat 20 20 S
16.' Faste făinoase simple 25 25 S
17. Ulei comestibil g- 10 10
18. Unt & _ 10 10
19. Zahăr g: 40 40
TOTAL CALORII/ZI 1.650 1.650
Media zilnică a caloriilor 1.650

NOTĂ:
Această normă se acordă gratuit, copiilor reţinutelor, arestatelor preventiv şi
condamnatelor, între 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de
detenţie.
în situaţia alcătuirii meniurilor dietetice prescrise de medic copiilor care
beneficiază de aceste norme, raţiile din normă pot fi diminuate (parţial sau integral)
sau majorate însă fară a se depăşi media zilnică a caloriilor.
Carnea de vită se poate substitui numai prin carne de pasăre (găină).
142

TABEL
cu perioadele de consuni la legumele de
sezon şi produsele pentru iarnă

Nr. DENUMIREA PERIOADA OBSERVAŢII


crt. PRODUSELOR DE CONSUM
0 1 2 3
1 Cartofi 01 iulie — Se consumă cu raţia de vară
31 octombrie
01 noiembrie —•
30 iunie Se consumă cu raţia de iarnă
2 Legume 01 mai — In perioada 01 iulie -31
Proaspete 31 octombrie octombrie se pot substitui la
echivalent caloric, cu murături şi
varză murată preparate în
unitate.
3 Conserve de legume în 01 noiembrie — In perioada 01 -31 mai se pot
apă şi bulion 30 aprilie substitui cu legume,proaspete
din gospodăria agrozootehnică
4 Varză proaspătă 01 iunie — Se poate substitui la echivalent
30 noiembrie caloric, cu varză murată în luna
noiembrie şi cu conserve de
legume în apă şi bulion în luna
iunie.
5 Varză murată 01 decembrie — In luna mai se poate substitui la
31 mai echivalent caloric, cu legume
proaspete.
6 Murături 01 noiembrie — în luna mai se pot substitui la
30 mai echivalent caloric, cu legume
proaspete.
7 Fructe proaspete 01 iunie —
31 octombrie

Compot 01 noiembrie — In perioadele lnoiembrie-31


31 mai decembrie şi 1 - 31 mai se poate
substitui, la echivalent caloric,
cu fructe proaspete.

1. - La darea în consum a produselor cuprinse în prezentul tabel se va ţine seama şi de


posibilităţile prevăzute în norma nr.l4 B privind substituirile pentru variaţie, care influenţează
perioadele de consum (exemplu: legumele proaspete se pot substitui pentru variaţie cu conserve
de legume în apă şi bulion, în orice perioadă a anului);
2. • F egumele proaspete pot fi consumate şi în afara perioadei 01 mai 31 octombrie, dacă
condiţiile climatice favorizează fie apariţia timpurie, fie prelungirea duratei de recoltare.
143

Anexa nr.7
TABEL

cuprinzând sortimentele ce se pot aproviziona de unităţi în cadrul produselor înscrise în


norme de hrană sub denumiri generice

Nr, ' Denumirea produselor


crt. Sortimentele de produse ce se pot aproviziona
prevăzute în norme
0 1 2
Amelioratori pentru -Vegeta, Delikat, Rustic, Legumix, etc. (umiditate max.
1
preparate culinare 3 %, sare max.65%)
- Ciolane afumate, coaste afumate, oase garf afumate,
2 A fumaturi picioare porc afumate, piept fiert afumat, costiţă
afumată, slănină afumată.
- Arome; zahăr vanilat, vanilina, esenţe alimentare
diferite, acid citric;
- Condimente: muştar de masă, miroase de cârnaţi, boia
Arome, condimente, de ardei, fructe chimion, fructe coriandru, aromatizant
3 mezeluri, iarbă de cimbru, piper, foi de dafin, enibahar,
Ingrediente
cuişoare, scorţişoară;
- Ingrediente; praf de copt, bicarbonat de sodiu alimentar,
amoniac alimentar.
- Apă minerală indigenă sau apă carbogazoasă. (conţinut
4 Apă minerală
-1-CO2 - min. 2,5%).
- Biscuiţi în vrac: simpli, şpriţaţi (batoane) sau cu
5 Biscuiţi
adaosuri, napolitane, turtă dulce.
6 Bere - Berc blondă în sticle de 500 sau 1000 ml. (12-13,9%)
- Sortimente diferite din producţie indigenă sau import:
7 Băuturi răcoritoare Pepsi-cola, Coca-cola, Mirinda, Fanta, Seven up Sprite
etc.
- Brânză telemea de oaie, brânză din lapte de bivoliţă,
8 Brânzeturi în saramură
brânză telemea de vacă.
9 Brânză topită - Brânză topită fară adausuri.
- Diferite sortimente existente pe piaţa de desfacere ( cu
excepţia celor extra şi a şvaiţerului)
10 Caşcaval

- Apă: mazăre verde, fasole verde, morcovi: felii în apă,


zarzavat pentru ciorbă sau supe, ardei iute în apă,
conopidă în saramură, felină în apă, ardei de umplut în
saramură, pătrunjel felii în apă, spanac frunze sau piure,
Conserve de legume în apă şi dovlecei tăiaţi în saramură, legume condimentare (tarhon,
11 mărar);
bulion
-Bulion: tomate întrebi în bulion, ardei de umplut, vinete
în bulion, ghiveci.de gătit în bulion, bame în bulion,
dovlecei tăiaţi în bulion, ardei tăiaţi în bulion, tomate
decojite, pastă de ardei, zarzavat pentru ciorbe .
- Ardei umplut cu orez, dovlecei cu orez, ghiveci,
pătlăgele roşii umplute cu orez, pătlăgele vinete, pilaf în
sos de pătlăgele roşii, tocană de legume, pătlăgele vinete
12 Conserve de legume în ulei
tocate, fasole păstăi, mâncare de fasole boabe, vinete în
ulei, dovlecei în ulei, zacusca de legume (vinete,
conopidă).
- Sardele, stavrid, hamsie, macrou, hering, cod,
13 Conserve de peşte în ulei
merlucius, crap, fitofag.
Conserve de peşte în sos Plătică, babuşcă, hering, macrou, stavrid, cod, ştiucă,
14
tomat caras, crap, lin, sardină, roşioară.
- Păsări tăiate rară intestine, cap şi picioare; pui de găină,
15 Carne de pasăre
găini, raţe, gâşte, curci.
16 Carne de vită - Carne în carcasă; vită, adultă şi mânzat sferturi.
- Jumătăţi de porc fară slănină (cu straturi de grăsime
17 Carne de porc (semigrasă)
5 mm).
18 ~ l Ciocolată - Diferite sortimente existente pe piaţă.
- Cireşe, caise, vişine, piersici, pere, mere, gutui, struguri
19 Compot
(din producţia indigenă) inclusiv compoturi dietetice.
20 Ceai -Indigen
- Afine, agrişe, caise, căpşuni, cireşe, coacăze, gutui,
21 Dulceaţă mure, nuci, mere, pere, piersici, prune, trandafiri, vişine,
zmeură, coajă de pepene.
22 Fructe citrice Portocale, mandarine, grep fruit, lămâi.
Mere, pere, prune, caise, piersici, cireşe, vişine, gutui,
23 Fructe proaspete
căpşuni, struguri de masă, alte fructe de livadă.
24 Fructe uscate - Prune uscate, prune afumate, mere, pere, nuci în coajă.
- Cireşe, vişine, caise, zmeură, prune, piersici, gutui,
25 Gemuri căpşuni, mure, trandafiri, asortat.

26 Halva - Din floarea soarelui, simplă sau marmorată.


27 Icre - Crap, ştiucă, tarama, caras.
- Mălai superior vrac, mălai superior preambalat în pungi
28 Mălai
din hârtie
-Legume din erupă cepei: ceapă comună, usturoi comun,
praz, ceapă de iarnă
- Legume de la care se consumă tuberculi si rădăcini
tuberizate: cartoful.
- Legume din grupa verzei: varza albă pentru căpăţână,
varza roşie pentru căpăţână, varza creaţă de Bruxelles,
29 Legume proaspete conopidă, gulia.
- Legume din care se consumă păstăi, capsule, seminţe:
mazăre de grădină, fasole de grădină, bame.
- Legume de la care se consumă fructul: tomate, ardei,
vinete, castraveţi, dovlecei, ciuperci
- Legume de la care se consumă frunze: spanac, lobodă,
ţelină pentru peţiol şi frunze pătrunjel, creson, ştevie.
- Făină de grâu albă, faină de grâu semi-albă, faină de
30 Făină
grâu integrală, faină de grâu neagră
145

31 Măsline - Măsline de masă negre, verzi


Margarina vegetală, în bloc sau prcambalată din
32 Margarina
producţie indigenă sau din import
33 Marmeladă - Marmeladă amestec sau superioară
- Legume conservate în saramură sau la sare: sfeclă,
34 Murături - gogoşi, castreveţi, gogonele, {elină, hrean, conopidă,
verdeţuri etc.
35 Nectar de fructe - Caise, gutui, pere, piersici, prune, vişine
Paste făinoase simple sau cu - Simple din grâu dur, clasice cu ou, extra simple extra
36
ou cu ou, cu adaos de tomate, produse superioare.
- Pate: de ficat, Someş, Mediaş, din carne de pasăre,
Delta, Delicia, Timiş şi alte sortimente numai dacă au
37 Paste (pastă) din carne ficat
termenul de garanţie prevăzut de stas;
- Pastă: Sinaia, de carne cu ficat, din carne de porc.
- Pastă de tomate concentraţie 24%-40% substanţă uscată
solubilă.
38 Pastă de roşii
(Pasta de tomate în concentraţie 12%-18%, substanţă
uscată solubilă este aferentă bulionului).
39 " Pâine seini - albă - Pâine semi - albă simplă
- Salamuri: Bucureşti, Dâmboviţa, Mioriţa, Mistreţul, de
porc, Bihor, de vară, Victoria, Băneasa, dietetic, Felix,
parizer şi alte sortimente numai dacă au termenul de
garanţie prevăzut de stas mai mare de 6 zile.
- Cârnati: proaspeţi de porc, câmâciori pentru bere,
crermvurşti din carne de porc, afumaţi, trandafiri,
Harghita, Muntenia, Rustic, Cabanos, Bicaz, Mehedinţi,
şi alte sortimente numai dacă au termenul de garanţie
40 Preparate din carne prevăzut de stas mai mare de 4 zile;
- l o b e : ardelenească, albă, cal.I, Drobeta presată, mozaic;
caltaboşi de banat, bucovinesc, moldovenesc, Horezu şi
alte sortimente numai dacă au termenul de garanţie
prevăzut de stas mai mare de 6 zile;
- Saimerete; Bega, Calatis, Suceava;
- Pastă: leberwursti, lebăr mozaic lebăr de casă şi alte
sortimente;

-Diferite sortimente de peşte de apă dulce, marin şi


oceanic proaspăt, refrigerat sau congelat - prelucrat sau
41 Peşte proaspăt
neprelucrat cu excepţia fileurilor de peşte şi categoria
sturionilor (nisetru, cegă, morun etc.
- Diferite sortimente de peşte sărat, peşte de apă dulce
42 Peşte sărat marin şi oceanic, cu excepţia fileurilor de peşte
sturionului şi batogului.
- Diferite sortimente de peşte afumat, peşte de apă dulce,
43 Peşte afumat marin şi oceanic, cu excepţia fileurilor cie peşte,
sturionului şi batogului.
- Leguminoase de la care se consumă rădăcini tuberizate:
44 Rădăcinoase morcovi, pătrunjel, păstârnac, felină, hrean, ridichi, sfeclă
roşie, leuştean, ştevie.
45 Rahat - Simplu, în vrac sau preambalat.
- De vită: splină, burtă curăţată, cozi cu carne, căpăţâni
fară limbă şi creier, urechi, picioare curăţate, oase cu
măduvă şi piept cu carne;
- De porc: splină, căpăţână cu guşă fară limbă şi creier,
căpăţână fără guşă, limbă şi creier, oase crude, oase crude
45 Subproduse de carne de garf, oase mici crude, picioare crude, picioare curăţate,
şorici, urechi, co/i;
De ovine: splină, căpăţâni întregi cu limbă şi creier, oase
de la căpăţână, oase crude de la şiră, carne din fasonări;
De pasăre
- Tacâmuri din pasăre pentru gătit, cap, gât, picioare.
- Creier, ficat, fitduj^, inimă, limbă, măduvioare, momite,
46 Organe
rinichi, uger.
- Suc de struguri cu aromă de sâmburi de caisă, suc de
47 Suc de fructe struguri cu extract de plante aromate, suc de coacăze, suc
de mere, suc de caise, de piersici.
- De afine, căpşuni, cireşe, coacăze, lămâie, măceşe ,
48 Siropuri
mure, portocale, trandafir, vişine, zmeură, cătină.
- Diferite sortimente de surogat de cafea: solubilă sau
49 Surogat de cafea
insolubilă.
-Sare măruntă, obişnuită sau iodată, iar pentru pus în
50 Sare comestibilă
solniţe la masă, sare extrafină.
51 Unt proaspăt -Unt de masă, cu conţinut de grăsime 65% - 80%
52 Ulei comestibil - Uleiuri vegetale rafinate în vrac sau îmbuteliate.
53 Vin - Vin de masă, vin de regiune, vin de regiune superior
- Selecţionată: 28 din diferite zone pomicole; 32
0 u

54 Ţuică
bătrână.
- Zahăr tos, zahăr cubic (numai pt. raţiile de hrană rece);
55 Zahăr
zahăr pudră ( numai pt. pudratul prăjiturilor).

NOTA:
LAI te sortimente de produse decât cele înscrise în prezenta listă se pot aproviziona numai
dacă preţul lor este egal sau mai mic decât preţul celui mai scump produs din gama
respectivă.
2.Pentru regimuri se pot aproviziona conserve sau compoturi dietetice în acelaşi sortimente.
3. Pentru efectivele de persoane private de libertate se vor aproviziona numai salamuri "de
vară" şi doar pentru diversificarea meniurilor pentru max. 3 zile săptămânal.
4. Pentru înregistrare în evidenţa contabilă, transformarea uleiului din kg. în litri se
efectuează pe baza formulei următoare (în cazul în care nu există alte precizări din partea
producătorului):
100 l i t r i - 9 2 kg.
5. Pentru normele de hrană a efectivelor de cadre se fac următoarele precizări:
a) citrice: la echivalent financiar se pot aproviziona şi banane;
b) caşcaval: sortimentele vor fi ambalate în vid sau prarafmate;
c) compot: se vor aproviziona cel puţin trei sortimente în borcane sau cutii din
tablă;
d) conserve din peste în ulei: la norma nr. 11 se aprovizionează în cutii din tablă a
200 g;
147

e) dulceaţă: se aprovizionează cel puţin trei sortimente;


f) fructe proaspete: se aprovizionează cel puţin trei sortimente;
g) gem: se aprovizionează cel puţin trei sortimente;
h) preparate din carne: se aprovizionează cel puţin trei sortimente;
i) ulei: se aprovizionează numai în recipienţi din plastic;
j) vin: se aprovizionează la sticle de un litru.

K
Anexa nr. 8

TABEL

cu compoziţia produselor agroalimentare şi valoarea calorică


(la 100 grame produs comestibil)

A. PRODUSE AGROALIMENTARE
Nr. Denumirea produselor Protide Lipide Glucide Calorii Obs.
Cit.
0 1 2 3 4 5 6
1. Arome, condimente, ingrediente - - - -
2. Apă minerală (litri) - - - -
3. Ameliatori pt,preparate culinare - - - - V
4. Arpacaş din grâu 9,1 1.7 63,1 312
5. Arpacaş din orz 9,5 1,5 72,0 348
0. Afumături diferite (carne cu os) 10,0 12,1 0,5 156
7." "~ Bere 2;5 - 3,3 24
"87 Biscuiţi 9,0 9,0 70,3 409
9. Boia de ardei - - - -
10. Bomboane de ciocolată 7 33,8 56,3 574
11. Bomboane fondante 3,1 9,1 78,7 420
12. Bomboane diferite (drajeuri) - - 99 405
h. Brânză telemea (media) 13,9 22,8 1,0 274
- Brânză telemea de oaie 10,9 27,5 1,0 305
- Brânză telemea de vacă 17,0 18,1 1,0 243
Brânză proaspătă de vaci 13,0 9,0 4,5 155
"15."" Brânză topită (media) 20,8 14,7 2,9 234
- Brânză topită Brădet 17,7 16,3 3,0 236
- Brânză topită Cedar 16,6 19,6 2,5 260
- Brânză topită Mediaş 18,9 13,8 5,4 228
- Brînză topită A grasă
X
30,0 9,0 1,0 211
16. Băuturi răcoritoare - - 10,0 41
(naturale,instant)
17. Cacao pudră 23,4 20,0 40,0 446
18. Cafea naturală - - - -
19. Carne (media) 14,0 3,6 - 91
- Carne de vacă slabă 14,2 -1,5 - 72
- Carne de vacă semigrasă 11,8 4,8 - f94V
- Carne de viţel semigrasă
- Carne de porc slabă
13,3
16,0
4,4
5,2
-
- V
114
20. Carne porc (semigrasă) 16 24,7 - 295
2L Carne de oaie 17 12 - 181
149

0 1 2 3 4 5 6
22. Carne de iepure 22 1 - 100
23, Came de pasăre 15,5 5,8 - 118
24. Caşcaval 25,9 19,0 1,0 283
25. Cartofi (media) 1,6 0,1 15,9 73
- Cartofi noi 1,6 0,1 16,6 76
- Cartofi toamnă 1,7 0.1 15„2 70
26. Ceai - - - -
27. Ceapă (media) 1,1 0,2 5,8 30
- Ceapă verde 0,2 3,3 19
- Ceapă uscată 1,4 0,2 8,4 42
28. Ceapă deshidratată 10,4 2,4 53 282
29. Cartofi deshidrataţi 7,8 0,4 77 350
30. Ciocolată (media) 6,1 31,0 57,9 551
- cu lapte 6,9 Uao 50,0 605
- menaj 6,5 27,5 62,0 536
- romanţa 6,5 28,1 54,8 513
•• cu vanilie 4.6 28.4 64,9 549
31. Citrice (media) 0,5 0,1 5,2 . 25
- grapefruit 0,4 0,1 4,5 22
- mandarine 0,1 5,5 26
- portocale 0.5 0,1 6,9 33
- lămâi 0,6 0,2 3,8 20
32. Compot (media) 0,4 - 15,4 65
- caise 0,5 - 14,0 59
- cireşe 0,5 - 14,0 59
- gutui - - 17,0 70
- mere 0,3 - 17,0 71
- pere 0.2 - 20,0 83
- piersici 0,6 - 11,5 50
- prune 0,4 - 15,0 63
- vişine 0.4 - 13,6 57
133. Conserve din legume în apă sau 1,9 0,9 3,8 32
bulion (media)
- roşii în bulion 1,1 0,3 3,2 20
- fasole verde în apă 1,1 0,2 2,2 15
- ghiveci în bulion 1,3 0,3 3,2 21
- mazăre boabe fină 6,5 0,4 9,0 67
- zarzavat pentru ciorbe 0,4 1,5 2,5 26
- zarzavat pentru supe 1,2 2,7 2,7 41
34. Conserve de legume în ulei (în 1,6 7,4 4,7 95
medie)
- ghiveci 2,0 8,0 4,2 IOD
- vinete 1,8 8,0 2,4 92
- tocană de legume 1,0 6,0 3,1 73
- tomate umplute cu orez 1,5 8,0 7,0 109
- ardei 1,2 8,0 8,0 112
- spanac cu orez 2,0 8,0 2,0 91
150

0 1 2 3 4 5 6
- bame 1,9 6?0 ~ " 6,2 89
35. Conserve din peşte în ulei (media) 18,1 20*6" 02" 261
- macro în ulei 19,4 2 1 3 " 0.2 280
- sardină în ulei 17,8 20,7 "0"2~ 266
- stavrid în ulei 17,0 18,0 0,2 237
36, Conserve de peşte în sos tomat
(în medie) 13,2 6.5 2,5 125
- crap "Î0~6 6,9 4,3 125
- ştiucă 11,7 4,3 2,7 99
- caras 11,5 6,2 3,4 118
- babuşcă 11,1 5.6 3,4 112
- cod 14,9 1.3 r
2,9 85
- hering 16,2 10,4 1,8 170
- macrou 14,5 10,6 1,6 164
- stavrid 15,5 6,6 - 125
3 7 7 ' Conserve "Aperitiv" 14,0 4,5 " ' " - 100
38. Conserve din carne de porc cu 5,5 8,4 9,0 137
fasole boabe
39. Conserve din carne de vită în suc 10,0 6,0 9,4 135
propriu
40. Conserve din carne de porc în suc 13,0 18,4 - 224
propriu
" 4 l T " Comprimate ceai cu zahăr (pentru 1 - 23,7 97
buc. cu 25 grame zahăr)
42".'" Comprimate zahăr cu infuzie de - - 99,9 410
ceai.
43. Conserve de carne pastă 13,5 21,7 3,6 272
44. Creier dc vacă 10,5 9 - 127
45. Drojdie dc berc (proaspătă,uscată) 16,2 1,3 5,5 101
46. Dulceaţă (media) 0,6 - 67,1 277
- dc caise r
^8 - 70,0 290
- de căpşuni 0,4 - 63,1 260
- de vişine 0,8 - 68,0 282
47. Făina de grâu albă 10,8 1,0 73,6 354
48. Făină de porumb (mălai) 9,6 1,7 72,1
49. Făină de grâu neagră 9,2 1,7 63,1 312
50. Făină dc grâu semialbă 8,9 1,2 68,6 328
51. Făină de secară 8,9 1,2 74,6 353
52. Făină de orz 6,9 1,6 65,3 311
53. Făină de cartofi 0,7 - 72,8 301
54. Fasole uscată boabe 23,0 1,7 47,0 303
55. Fasole bătută instant 20,0 2,0 60,5 349
56. Ficat de porc 19 6 3 •-• 146
57. Ficat de vacă 19,7 3 - 109
58. Frişca 2,8 19,0 3,6 203
59. Fructe proaspete (media) 0,6 0,3 10,6 49
~ caise 0,9 0.1 10,5 48
151

0 1 2 3 4 5 6
- cireşe 0,9 0,2 13,5 61
- mere 0,2 0,3 13,3 59
- pepene galben 0,3 0,1 2,5 11
- pepene verde 0,3 0,1 3,0 14
- pere 0,5 0,3 12,5 57
- piersici 0,8 0,1 9,0 43
- prune 0,5 0,1 14,3 61
- struguri 0,7 0,9 16,4 79
- vişine 0,9 0,4 11,2 53
60. Fructe uscate (în medie) 2,8 0,7 67 292
- caise (fară sâmburi) 5,2 0,4. 68 304
- curmale (cu sâmburi) 1,9 0,6 74 316
- mere 1,0 1,0 55 239
- pere 2,4 0,4 70 300
- piersici 3 0,6 69,4 302
* prune (cu sâmburi) 2,5 0,5 71 306
- smochine 4,3 1,3 58 267
- stafide 2,5 0,5 71 306
61. Fulgi de fasole - - 450
62. Fulgi de cartofi - - - 370
63. Foi dafin - - - -
64. Gem (media) 0,5 - 59,0 244
- gem de caise 0,5 - 60,5 250
- gem de căpşuni 0,4 - 59,0 243
* gem de gutui 0,4 - 58,0 239
- gem de piersici 0,5 - 59,5 246
- gem de prune 0,6 - 59,0 . 244
- gem de vişine 0,7 - 58,0 241
- gem de zmeură 0,5 - 59,0 244
65. Griş 11,2 0,8 73,3 354
66. Halva 18,8 31,5 43 546
67. Icre obişnuite (crap) 25 3 - 130
68. Inimă de porc 15,9 9,1 0,4 151
69. Inimă de vacă 17 4 - 107
70. Jumări 10,5 1,8 - 60
71. Lămâi 0,6 0,2 3,8 20
72. Lapte de vacă proaspăt (media) 3,5 2,1 4,0 51
- cu 2,5 % grăsime 3,5 2,5 3,7 53
- cu 1,8 % grăsime 3,5 1,8 4,3 49
73. Lapte praf 27,0 24,0 40,0 498
74. Legume proaspete (media) 1,5 0,2 3,9 24
- ardei gras verde 0,8 0,1 3,3 18,
- ardei gras roşu 0,9 0,3 5,3 28*r±—
- castraveţi 0,7 0,1 2,0 13
v - conopidă 1,6 0*2 2,4 18
- dovlecei 1,0 0,1 3,0 17
fasole verde 1,9 %i 5,1 31
152

0 1 2 3 4 5 6
- gulii 1,0 0,1 3,4 19
- salată 2,7 0,1 1,3 18
- mazăre verde boabe 3,5 0,2 6,6 44
- mărar frunze 1,7 0,1 5,3 30
- pătrunjel frunze 3,0 0,5 6,2 44
- pătlăgele roşii 1,0 0,2 4,1 24
-praz 1,9 0,3 8,3 45
- ridichi de lună 0,4 0,1 2,2 12
- salată verde 0,9 0,1 1,7 12
- spanac 2,4 0,2 2,0 21
- vinete 0,9 . 0,1 3,6 20
75. Legume deshidratate 10,2 • 1,2 42,6 228
76. Linte boabe 18,2 1,6 50,2 296
77. Limbă porc şi vacă 16 15 0,4 207
78 Măsline 3,4 37,6 1 7,2 393
79. Mazăre boabe uscate 21,5 1,9 53 323
80. Margarina indigenă - 82,5 - 767
81. Mandarine 0,5 0,1 5,5 26
82. Marmeladă amestec 0,8 - 54 225
83. Marmeladă extra 0,42 - 71 292
84. Magiun de prune 1,5 - 55 232
85. Miere de albine 0,4 0,2 81,0 336
86. Morcovi 1,2 0,2 8,1 40
87, Murături 0,6 - 1,5 9
88. Muştar - - - -
89. Orez decorticat 7,6 1,0 75,8 351
90. Orez brizură 0,4 0,5 73,3 345
91. Oţet din vin 9 grade - - - -
92. Ouă de găină (buc.) 5,4 5,1 0,2 70
93. Ouă de găină (gălbenuş) 16 32 0,3 364
94. Pâine albă (media) 8,2 0.2 47,7 231
- Bucureşti 8,5 0,2 48,3 234
- Dâmboviţa 7,9 0,2 47,2 228
95. Pâine semialbă 7,5 0,7 48 234
96. Pâine de secară 12,4 1,7 67,7 344
97. Pastă de roşii 5,2 - 17,4 93
98. Paste fămoase 9,6 1,0 75,9 360
99. Paste făinoase cu ou 10,2 2,2 79,1 386
100. Pate de ficat 12,2 21,0 2,3 255
101. Pesmet "A" 10,2 0,5 70 330
102. Peşte proaspăt (media) 8,9 2,1 - 60
- cod 10,4 0,5 - 47
- crap 8,5 1,3 47
- crap de eleşteu 7,2 4,5 - 72
- heringi 10,4 3,5 - 76
- macrou 7,7 3,4 - 64
- şalău 11,6 0,5 - 50\
153

0 ' 1 2 3 4 ' 5~ 6
- stavrid 6,5 IU - 40
103. Peşte sărat (media) 10,2
r
^o - 90
- crap sărat 10,3 l,8
r
- 60
- heringi slabi săraţi 9,7 3,1 - 69
- heringi graşi săraţi 9,2 [9J - 129
- scrumbii de Dunăre sărate 10,3 [10,6 - 141
- ştiucă sărată 11,7 0,2 - 50
104. Peşte afumat 16,6 IA! - 143
105. Piper - - - -
106. Piure de cartofi instant 7,0 3 71,3 349
107. Piure de roşii (bulion) 3,6 - 11,6 62
108. Praf de ouă (din ouă întregi) 45 1,8 564
109. Praz 2,3 ^ 4 9,9 54
110. Preparate din carne 14,0 35,0 0,8 386
iu." Rădăcinoase albe (media) 1,0 0,4 8,3 42
- păstârnac 1,2 0.4 12,0 58
• pătrunjel rădăcină \To 0,7 9,0 48
- tclină rădăcini 0,9 0,2 3,5 20
112. Rădăcinoase deshidratate 0,7 1,7 50,9 228
113- Rahat 0,1 - 83,1 341
1)4. Rinichi de porc şi vacă 18 5,0 122
115. Rom - - - -
116. Salam de Sibiu ("26,5 43,0 508
"îl 7 . "
1
Sare comestibilă (extrafină) - - -
l i 8. Sirop dc fructe 0,2 - 53,0 220
119. Slănină (afumată, proaspătă, sărată) 10,5 61,5 - 613
120. " Smântână 1 2,5 ,30,0 2,5 300 S.0
121. " Stafide 2,5 ~~J.r a 5 ~ ~ 1 71,0 306
122. Suc din fructe natural (media) 0.1 - 15,9 66
- suc de mere [0,1 - 17,4 72
- suc de pere ' 0,1 - 14,0 58
- suc de struguri 0,1 - 20,0 83
- suc dc zmeură 0,2 - 12,0 50
123. Subproduse carne porc 14,7 4,0 0,5 100
124. Subproduse carne vacă 8,9 2,2 0,7 60
125. Subproduse carne pasăre IM 2,2 0,7 60
126. Subproduse ovine 10,2 2,2 0,7 88
127. Scrumbii proaspete 14,2 25,9 299
128. * Seu 0,3 99,4 - * 927
128. Surogat de cafea - - - -
130. Surogat de cafea cu zahăr, compr.
(pentru 2 buc a 25 g zahăr) 23,7 97
"llTT Şuncă presată 23,0 24,0 - 317
1327" Tărâţe de grâu - - - -
133. Ulei comestibil din floarea - 100,0 - 930
soarelui
134. Unt proaspăt 5,0 65,0 2,3 634
154

135. Untură de porc .0,2 99,6 - 927


136. Usturoi 6,0 0,2 23,3 r
122
137. Varză murată 1.2 - 3,3 18
138. Varză proaspătă 1,4 0,1 4,2 24
139. Vin - - - -
140. Zahăr - - 99,9 410

B. FURAJE:

Substanţe nutritive digerabile

a > <U ta u S •* Ic 1

1
Nr. Denumirea
crt. furajelor ..-l
1 s
y ti
| S IA
f o
! W O G
5 iu
< 3
c
!=>•
U O
0 1 2cu 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Iarbă de păşune 2,5 0,4 7,3 2,6 1,7 IU 18 42
obişnuită
2. Fân de livadă 3,4 0,5 19,3 15,6 2,5' 18,9 32 71
mediu
3. Fân de livadă bun 5,5 1,0 25/7 15,6 3,8 31,0 52 117
4. Fân de livadă 7,4 1,3 27,9 13,8 5,0 36,2 60 136
foarte bun
5. Fân de lucerna 11,7 1,2 20,2 12,9 8,3 25,8 43 97
mediu
6. Fân de trifoi bun 8,5 1,7 26,0 11,3 5,5 31,9 53 120
7. Paie de ovăz 1,3 0,5 16,6 20,9 1,0 17,0 30 64
8. Paie de grâu 0,2 0,4 nj\ 20,4 0,4 10,9 18 41
9. Paie de orz 0,7 0,4 12,7 21,0 0,5 10,7 18 40
10. Ovăz mijlociu 8,0 4,0 44,8 2,6 7,2 59,7 100 225
11. Porumb mijlociu 7,1 3,9 65,7 1,3 6,6 81,5 136 306
12. Orz mijlociu 6,6 1,9 62,4 1,3 6,1 72,0 120 271
13. Tărâţe de grâu 11,3 3,0 37,1 2,6 9,8 42,6 71 161
14. Coceni de 1,7 0,5 17,2 23,5 1,3 20,5 34 77
porumb
15. Sfeclă furajeră 0,8 0,1 8,3 0,3 0,1 6,3 10 24
16. Cartofi furajeri 1,1 0,6 18,9 15,5 0,1 19,0 32 71

NOTĂ:
1. în cadrul normelor de hrană a persoanelor private de liberate se distribuie carne de
porc semigrasă (295 calorii/IOOg).
2. Valoarea calorică şi principii alimentari la furaje au fost calculate la 100 grame
produs comercial.

0000000
ANEXA NR.9

COFELE DE SCĂZĂMÂNT PRIN CURĂŢARE, FIERBERE ŞI


FRIG ERE ALE UNOR ALIMENTE

Den unii rea produselor Curăţire Fierbere Frigere


% % %
Carne şi subproduse de carne
Carne de miel 22 33 34
Carne de oaie şi berbec, la mâncare 31 31 51
Carne de viţel 26 29 41
Cap de mie! şi de oaie 55 55
Cap dejgorc 50 AQ.
Ciolan de porc 14 24
Rinichi de porc, viţel, vacă 50 40 42
Ficat de porc, viţel, vacă 14 40 31
Carne de porc fiartă în ciorbă 27 40
Cotlet,dft.pprc „._ 26 40 40
XanifL-de^acă _ 40 .40 40.
Creier de vacă, porc 20 20 31
Limbă de vacă 37 32 31
Antricot, vrăbioară şi muşchi de vacă 31 31
Ornaţi şi patricieni 21 21
Ficat de gâscă 14 14 38
Căprioară 33 32 32
Morniţe de vacă 38 38
Spinare de iepure 25 25
Fudulii 47 47
Mădu vioare 34 34
Khebab 37
Mititei 20

Păsări şi vânat
Găini curăţate de pene, cu cap şi picioare,
tară intestine 12 18 18
Pui curăţaţi de pene, cu cap şi picioare,'fără
intestine 12 1$ 18
Gâşte curăţate de pene, cu intestine cap şi picioare 16 24 24
Raţe curăţate de pene, cu intestine, cap şi picioare 16 24 24
Boboci de raţă sau gâscă 16 26 24
Potârnichi, prepeliţe, curăţate de pene şi intestine 24 25 20
Fazan 24 20 20
156

Denumirea produselor Curăţire Fierbere Frigere


% % %

Iepure curăţat de intestine 12 28 28


Gâscă sălbatică 22 18 18
Lişiţă cu pene 22 18 18
Urs - 34 34
Porc mistreţ. - 34 34

Legume şi zarzavaturi Curăţire Fierbere Prăjire


% % (înăbuşire)
%

Cartofi noi până la 15 august 9 40 6


Cartofi de Ia 15 august până la 1 ianuarie .25 40 3
Cartofi de Ia 1 ianuarie pânŞt la 1 martie 30 40 3
Cartofi fierţi în coajă şi curăţaţi 31 - -
Morcovi noi cu frunze 50 - -
Morcovi 18 8 8
Sfeclă până ta 1 ianuarie 20 5 . -
Sfeclă în perioada după 1 ianuarie 25 25 -
Varză albă 20 8 - .
Varză tăiată şi frecată cu sare 52 - -
Varză albă tăiată şi înăbuşită 20 21 -
Varză albă tăiată mărunt 20 8 -
Varză albă curăţată, tăiată 21 - -
Varză acră tăiată 30 15 25
Varză roşie, frecată cu sare 46 - -
Conopidă 20 20 -
Ceapă, tăiată mărunt 16 26 -
Ceapă tăiată pentru sosuri şi mâncăruri 16 26 50
Ceapă verde 20 - 35
Praz 25 35 -
Usturoi 22 10
Ardei iute, uscat 27 - , -
Păstârnac 25 8 -
Ţelină 30 8 20
(copt)
Dovleac 30 17 -
Dovlecei 33 10 -
Dovlecei tineri, tăiaţi felii,daţi prin făină 7 ' 25 45
Dovlecei pentru umplut 35 15 -
Vinete coapte pentru salată - - 27
Vinete 25 20 20
Vinete pentru împănat 5 8 5
Roşii opărite şi curăţate de seminţe 25 20 -
Roşii pentru salată 15 - . -
Roşii pentru umplut 40 37
Roşii conserve _ 46 -
157

Legume şi zarzavaturi Curăţire Fierbere Prăjire


% % (înăbuşire)
%

Castraveţi verzi 20
Castraveţi muraţi în borcane 15 - ' •-
Ardei copţi, curăţaţi de coajă şi cotor 25 25
Ardei pentru umplut 28 - --
Ridichi de lună 25 -
Ridichi de iarnă 30 - -
Salată verde şi marule 22 -
Spanac 26 50 -
Măcriş 24 50 -
Urzici 18 50 -
Mărar , pătrunjei, leuştean şi tarhon 26 8 -
Lobodă şi ştevie 20 30 -
Foi de viţă 18 8
Foi de ţelină 16 8 -
Hrean 36 -
Fasole verde 10 12
Mazăre verde păstăi 10 12
Mazăre verde boabe 50 8
Bob verde 10 12 -
Ciuperci 24 35 50
Mânătărci 24 10 -
Capere conservate 20 20 -
Bame proaspete 5 10
Pepeni verzi, tăiaţi în porţii 10 - - •.
Pepeni verzi, curăţaţi de coajă şi seminţe 48 -
Pepeni galbeni, curăţaţi de seminţe 36 - -
Pere, curăţate de coajă şi seminţe 27 - -
Gutui, curăţate de seminţe 12 - -
Caise 14 - -
Renglote (reine-Claude) 10 - -
Prune proaspete 25 -
Cireşe,curăţate de sâmburi şi cozi 15 - - "
Vişine, curăţate de sîmburi şi cozi 15 -
Struguri 4 -
-
Portocale, cărăţate numai de coajă 25 - -
Mandarine 26 -
Piersici 10 - -
158

Peşte Curăţare Fierbere Frigere


% % %

Peşte sărat 14 13 13
Biban 19 - 20
Calcan 22 28 28
Crap între 2-4 kg,curăţat de intestine şi fară cap 19 20 -
Cap de crap, curăţat 25 20 20
Caracudă cu cap 20 20 20
Caras cu cap 20 20 20
Cegă,păstrugă 25 20 ' 20
Chefal 32 20 20
Chefal sărat, curăţat de piele, intestine şi cap 20 - -
Cherci sărat, curăţat de piele, intestine şi cap 30 - -
Ciortan cu cap 25 11 12
Crap peste 4 kg 22 11 18 •'
Heringi, scos fileuri 17 - -
Morun sau nisetru, fară cap-fileuri 17 18 20
Somn curăţat de şiră şi cap 17 20 22
Hamsii - - 40
Şalău, rară cap şi intestine 28 11 16
Şalău, scos fileuri 52 - 20
Scrumbii albastre de mare 15 25
Scrumbii de'Dunăre 15 20 25
Stavrizi 14 - 26
Lin 15 25 25
Pălămidă 13 - 27
Mreană 14 - 26
Păstrăvi 13 22 20
Plătică 13 14 14
Ştiucă 20 20 20
Zargan 15 15 15
Hanus, guvizi, rândunică de mare 15 25 25

N o t ă : Cotele de scăzământ prezentate sunt conform "Reţetar general de preparate


culinare".Ed.tehnică,Bucureşti M.63 ( M C I ) .
Anexa nr. 10

NORME DE Î N Z E S T R A R E

CU BUNURI MATERIALE NECESARE PREPARĂRII,


TRANSPORTULUI ŞI SERVIRII HRANEI PENTRU CADRE

NORMELE NR. 1 - 3

v
NORME DE DOTARE CU BUNURI MATERIALE

NECESARE APROVIZIONĂRII, DEPOZITĂRII ŞI PĂSTRĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE, PREPARĂRII, TRANSPORTULUI ŞI


SERVIRII HRANEI PREPARATE ŞI SACRIFICĂRII ANIMALELOR

Norma nr. 1
de dotare cu mijloace şi obiecte pentru bucătării

Cantităţi pentru fiecare bucătărie care deserveşte


efective de la:
Termen
Nr. Denumirea materialelor U/M Observaţii
crt de Până Ia 51- 151- 301- 501- 701- 1001-
durată 50 150 300 500 700 1000 1500
(ani) o a m e n i
0 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11
L Aragaz (3-4 ochiuri) buc. 10 1 1 1 1 1 1 1
2. Balanţe semiautomate buc. 10 1 1 l 1 I 1 1 -
până la 20 kg O*
- 1 -
o
3. Balanţe semiautomate buc. 10 - - 1 1 I
100-300 kg.
4. Borcane pentru probe de Buc. .8 8 8 8 8 8 s De fiecare vas în care se
mâncare prepară hrana şi pentru
gustare.
5. Butoaie din fag pentru Buc. 6 1 1 1 2 2 2 2 Capacitatea se stabileşte
borş în funcţie de nevoi.
Dacă sunt din stejar,
termenul de durată este
10 ani,dacă sunt din
material plastic termenul
de durată este de 3 ani.
6. Butoaie din material buc. 3 1 1 1 1 2 . 2 2 Capacitatea se stabileşte
plastic pentru resturi în funcţie de nevoi
alimentare
7. Butelii pentru gaze buc 10 2 2 2 2 2 2 2 -
lichefiate
8. Butuci din lemn pentru buc. 7 1 1 t 1 1 1 1
tăiat carnea
9. Ciocane metalice (inox) buc. 10 1 1 1 2 2 2 Dacă sunt din lemn cu
pentru bătut carnea plăci metalice termenul
de durată este de 3 ani.

10. Căni emailate a 5 litri buc. 3 1 2 3 4 6 8 8 Dacă sunt din inox


termenul de durată este
de 10 ani.
11. Cratiţe inox cu capac buc. 10 Necesarul se stabileşte
luându-se în calcul câte
0,8 I de fiecare om.
12. Cuţite pentru bucătar şi buc. 3 1 2 3 5 7 10 15 -
măcelar
13. Cuţite pentru curăţat - buc. 1 4 8 12 20 28 40 60 -
zarzavat
14. Cuţite pentru tăiat buc. 4 1 2 4 7 9 12 15 -
preparate din carne 0\
15. Dispozitive manuale buc. 1 3 3 3 - - - - -
pentru deschis conserve
16. Frământătoare pentru buc. 7 - - 1 1 1 1 1 -
aluat
17. Fierăstraie pentru tăiat buc. 10 1 1 1 1 l 2 2 -
oase -
18. Furculiţe inox pentru buc. 5 1 1 2 2 2 2 2 -
bucătar
19 .Funduri din lemn buc. 1 • 5. 5 5 5 8 8 10 -
20. Găleţi din tablă zincată buc. 3 1(2) 2(5) 4(8) 6 6 6 6 Spitalele au dreptul la
cantităţile din
paranteză
21. Linguri din lemn buc. 1 3 3 3 3 3 3 3 De fiecare bucătar.
22. Găleţi plastic buc. 1 " 2 4 6 - - - Numai pentru spitale
23. Ligheane plastic buc. 1 2 .4 6 - - -
- Numai pentru spitale
24. Linguri din lemn buc. 1 3 • 3 3 3 3 3 3 De fiecare bucătar
25. Maşină de gătit (plită) buc. 10 - - - - 1 1 1 -
26. Maşini manuale pentru buc. 5 1 i - - - - -
tocat carne
27. Maşini electrice pentru buc. 7 1 1 1 1 1 2 2 -
curăţat cartofi
28. Maşini electrice pentru buc. 7 3 1 1 1 3 1 Pentru unităţile care au
tocat carne roboţi de bucătărie, nu
se aprovizionează.
29. Maşini pentru tăiat buc. 7 - 1 I I 1 1 2 -
legume
30. Maşini pentru măcinat buc 7 1 1 1 1 1 2 2 -
condimente
31. Masate pentru ascuţit buc 8 I 1 1 ii l I 1 -
cuţite
32. Oale inox cu capac buc. 10 Necesarul se stabileşte
luându-se în calcul câte
2 I de fiecare om. La
spitale se calculează câte
3 1 de fiecare om. OS
33. Pile triunghiulare buc 8 1 1 1 1 1 1 1 -

34. Planşete pentru întins buc. 3 1 2 3 5 7 10 15 -


aluat
35. Polonice emailate pentru buc. 3 1 2 3 3 4 6 6 Dacă sunt din aluminiu
bucătar termenul de durată este
de 4 ani; dacă sunt din
inox termenul de durată
este de 5 ani.
36. Polonice emailate pentru buc. 3 1 2 2 2 3 3 3 Dacă sunt din aluminiu
scos hrana din cazan termenul de durată este
de 4 ani; dacă sunt din
inox termenul de durată
este de 5 ani.
37. Roboţi de bucătărie buc. 7 - - 1 1 1 1 1 -
38. Râzători pentru legume buc. 1 1 2 3 5 7 10 15 -
39. Rândeîe pentru varză buc. 5 1 1 2 3 4 5 8 -

4 T
40. Satâre buc. 10 1 I i 2 2 2 2 - !
41. Scafe buc. 6 1 1 1 2 2
42. Site pentru roşii buc. 6 1 2 5 i 7 10 15 |
—i
43. Site pentru cernut mălai buc. î i 2 5 7 i 10 15 •

44. Site pentru cernut faina buc. 1 1 2 3 5 j 15


„ -— f — —
7 10 _

45. Spumiere inox buc. 5 1(2) 2(4) 3(6) j 4 6 6 Spitalele au dreptul la


j cantităţile din paranteză
46. Strecurători inox pentru
paste făinoase
buc. 5 1(2) 1(4) 1(6) 3 4
6 j6 i
1(2) 1(4) 1(6) 2 2
i 2
i Spitalele au dreptul la
47. Strecurători inox pentru buc. 5 2 >

ceai cantităţile din paranteză


48. Strecurători inox pentru buc. 5 H2) 2(4) 2(6) 3 4 6 6 Spitalele au dreptul la
ceai cantităţile din paranteză
49. Şpacluri pentru bucătar buc. 6 1 2 3 5 7 10 15
50.. r • • ———————— buc. 15 K2) 2(6) 4(6) 6 6 6 8 Spitalele au dreptul la
Tăvi inox cantităţile din paranteză
Oi
51. Tăvi din tablă pentru buc. 2 2(4) 4(6) 6(8) 8 10 12 14 Spitalele au dreptul la
fripturi sau prăjituri cantităţile din paranteză ca
52. Tigăi din tablă neagră cu buc. 5 1(2) 2(4) 2(6) 3 3 3 4 Spitalele au dreptul la
coadă cantităţile din paranteză
53. Teluri din sârmă buc. 1 1 2 3 5 7 10 15 -
54. Topoare pentru măcelar buc. 5 - - - î 1 1 i
55. Utilaje frigorifice buc. 10 1 1 1 1 1 1 i Capacitatea şi numărul
(dulapuri şi camere se stabilesc în funcţie de
frigorifice, frigidere uz mărimea efectivelor
casnic)* dervîte
56. Vase aluminiu pentru buc. 6 Capacitatea şi numărul
transport alimente (10- se stabileşte în funcţie
25 litri) cu capac de norme.
57. Fripteuze electrice buc. 10 1 1 1 2 2 2 2 Pregătirea alimentelor în
băi de ulei

I. Numărul şi capacităţile oalelor şi cratiţelor prevăzute de normă se stabilesc de unităţi în funcţie de nevoi, fără a se depăşi capacitatea totală calculată
conform normei.
Pentru prepararea mâncărurilor de regim se calculează în plus, câte 0,1 litru de om, la efectivul total. Pentru fiertul ceaiuiui, în cazul în care nu se pot folosi
cazanele şi marmitele, se vor aproviziona oale, calculându-se câte 0,4 litri de fiecare om.
2. Pentru prepararea mămăligii se pot face prevederi separate pentru ceaune şi cazane, luându-se în calcul câte 0,3 litri pentru fiecare om. Termenul de
durată al cazanelor şi ceaunelor este de 10 ani.
3. Când robotul de bucătărie este prevăzut cu dispozitivele pentru frământat aluat sau tocat carne şi acestea satisfac nevoile unităţii respective, utilajele
prevăzute în normă pentru a efectua aceste operaţiuni, nu se aprovizionează.
4. In Ioc de balanţe semiautomate se pot aproviziona bascule romane.
5; In funcţie de posibilităţi pentru buna funcţionare a bucătăriilor se mai pot aproviziona şi alte bunuri materiale, gen: cântare electronice, cuptor cu
microunde, conservatoare (congelatoare).
6. Pentru balanţele semiautomate se pot aproviziona şi greutăţi 0,5 - 5 kg

M
165

Norma nr. 2

de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul

hranei

Termen Cadre la
Per­ Inter­
Nr. DENUMIREA de Studenţi popotă şi
U/M sonal naţi în Observaţii
crt. MATERIALELOR durată şi elevi bucătării
nave spitale
(ani) de unitate
0 1 2 3 4 5" 6 7 8
I. M I J L O A C E Ş I O B I E C T E DE INVENTAR PENTRU SERVIREA HRANEI
1. Tacâmuri şi veselă individuală ( de fiecare om)
a) Tacâmuri
1 Cuţite inox pentru buc. 5 1 1 1 1 -
masă
? Cuţite inox pentru buc. 5 - - 1 - -
peşle
J" Furculiţe inox
pentru masă
buc. 7 1 1 1 1 -

Furculiţe inox buc. 7 - - 1 - -


pentru peşte
5 Linguri inox pentru buc. 10 1 1 1 1 -
masă
6 Linguriţe inox buc. 15 1 1 1 1 -
pentu masă
b) Veselă
7 Căni din porţelan buc. - - 1 1 1 -•
pentru ceai
8 Căni inox pentru buc. 10 1 - - - -
ceai
9 Ceşti cu farfurioare buc. 1
porţelan pentru
cafea
10 Ceşti cu farfurioare buc. 1
porţelan pentru
consome
11 Compotiere din buc. - - 1 1 1 .-
sticlă
12 Deschizător pentru buc. 1 1 1 - - -
conserve
13 Farfurioare din buc. 1 1 • 2 La spitale, a
porţelan pentru doua farfurioa­
căni ceai ră se aprovi­
zionează
pentru fiecare
pat
166
0 / i h £.-•,

14 Farfurii porţelan buc. l 1 Se pot aprovi­


adânci * ziona, în Ioc,
căni de porţe­
lan pentru
supă. Atunci
când cănile
pentru supă
sunt din inox,
termenul de
durată este de
10 ani.
15 Farfurii porţelan buc. - - 1 1 1 -
întinse *
16 Farfurii porţelan buc. - - î 1 1 -
desert *
17 Farfurii inox adânci buc. 10 1 - - - -
18 Farfurii inox buc. 10 1 - - — -
întinse
19 Farfurii inox desert buc. 15 1 - - -
20 Pahare din sticlă buc. 1 1 3 2 La spitale, al
pentru apă doilea pahar se
distribuie
pentru fiecare
pat
21 Pahare din sticlă buc. - - - 1
-
pentru coniac
22 Pahare din sticlă buc. - - - 1
- -
pentru ţuică
23 Pahare din sticlă buc. - - - 1
- -
pentu vin alb
24 Pahare din sticlă buc. - - - 1
- -
pentru vin roşu
25 Pahare din sticlă buc. - - - 1
- -
pentru şampanie
26 Pahare din sticlă tip buc. - - - 1
- -
sondă
27 Suport pentru ouă buc. - - - 1 - -
2. Veselă colectivă pentru sălile de mese (de fiecare masă)
28 Căni din inox a 3 ! buc. 10 1 1 - - De fiecare 1 -
pentru ceai 16 oameni
29 Butelii din sticlă cu buc. 1
dop şlefuit pentru
apă
30 Capace inox pentru buc. 10 1 De fiecare 1 -
preparat ouă 4 oameni
ochiuri
31 Căni din sticlă buc. 1 1 1 Dacă sunt din
pentru apă inox, termenul
de durată este
de 15 ani. La
i. 167
spitale sc
aprovizio­
nează, în plus
câte 1 buc.
pentru fiecare
cameră.
Castroane din inox buc. 15
cu toarte pentru
servit la masă
Y\ Ceainice inox buc. 15 i 1 1 1 -
M ' Coşuleţe din buc. 1 1 1 1 Dacă sunt din
material plastic inox, termenul
pentru pâine de durată este
de 20 ani.
Cupe din sticlă buc. - - - 1 - De fiecare 1 ~
pentru îngheţată 4 oameni
36 Fructiere buc. - - - 1 - De fiecare I -
4 oameni
37 Olivierc buc. - - - 1 - De fiecare 1 -
4 oameni
Dacă sunt din
inox, termenul
de durată este
de 20 de ani.
Platouri din
38 buc. - - 1 1 1 Lingura pentru
porţelan servit din
platou se
asigură din
existent
39 Polonice inox buc. 8 1 1 1 1
pentru servit la
masă
40 Raviere din buc. - - •- 1 - De fiecare 1 -
porţelan 4 oameni
41 Scrumiere din buc. - - - 1 -• De fiecare 1 -
porţelan (sticlă) 4 oameni
42 Sosiere din buc. - - - 1 - De fiecare 1 -
porţelan 4 oameni
Salatiere din buc. 1 1 1 Pentru cadre şi
porţelan a 4 internaţi în
persoane spitale, se pot
aproviziona
salatiere
individuale.
Dacă
salatierele sunt
din inox,
termenul de
durată este de
20 ani.
"44"" Servicii oţet - buc. 3 - 1 1 . 1
untdelemn
45 Solniţe din sticlă buc. Dacă sunt din
inox, termenul
de durată este
de 15 ani.
Dacă sunt din
material
plastic,
termenul de
durată este de
2 ani.
46 Solniţe din porţelan buc. 1 1 1 1 Dacă sunt din
inox, termenul
de durată este
de 15 ani.
47 Supiere din buc. 1 1 1 1 Nu se aprovi-.
porţelan zionează dacă
Celui l se
serveşte în
căni pentru
supă. Dacă
sunt din inox,
termenul de
durată este de
15 ani.
48 Tăvi din material buc. 1 1 1 1 De fiecare
plastic pentru servit ospătar. Dacă
la masă sunt din inox
termenul de
durată este de
15 ani.
3. A te articole şi materiale pentru servit la mese
49 Balanţe S.A. până buc. 10 I I 1 De fiecare sală
fa 10 kg de mese. Se
aprovizionează
numai dacă
porţionarea
alimentelor nu
se poate face
cu balanţe din
dotarea
bucătăriei
50 Cântare electronice buc. 10 - - - - De fiecare sală
a 1-5 kg. de mese
51 Containere izoter­ buc. 15 1 1 1 --• 1 De fiecare 1 -
me a 10-20 litri 10 oameni
pentru transportat
hrana preparată
~52~ Cleşti inox pentru buc. 10 - - 1 - De fiecare 1-
cuburi de gheaţă 50 oameni
169

~53~ Cleşti pentru buc, 10 - 1 1 1 De fiecare 1 -


prăjituri 200 oameni
54 Cleşti pentru buc. 10 3 4 5 5 De fiecare 1 -
îngheţată 200 oameni
55 Cuţite pentru tăiat buc. 3 2 2 2 2 De fiecare sală
carne de mese
56 Dispozitive meca­ buc. 7 1 1 1 De fiecare sală
nice pentru tăiat de mese ce
pâine deserveşte
peste 100
oameni
57 Filtru de cafea buc. 5 - - 1 - De fiecare 1-
10 oameni
""58" Servicii porţelan buc. 1 De fiecare 1 -
pentru cafea a 6 25 oameni
persoane
59 Sfeşnice porţelan buc. - - - 1 - De fiecare 1-8
oameni
60 Palete pentru tort buc. 10 - 1 I 1 De fiecare 1 -
200 oameni
4. Alte materiale şi ul ilaje pentru bufete
61 Balanţe S.A. până buc. 10 - - 1 - -
la 20 kg
62 Cântare electonice buc. 10 1 1 1 De fiecare sală
a 1-5 kg de mese ce
deserveşte
peste 100
_____
oameni
Dozatoare pentru buc. 10 1 l 1 1 De fiecare 1-
ceai, lapte fiert, 25 oameni
(cacao cu lapte),
cafea, răcoritoare
64 Maşini electrice buc. 7 1 1 1 1 De fiecare 1 -
pentru tăiat (feliat) 100 oameni
mezeluri
65 Maşini electrice buc. 7 1 1 1 1 De fiecare 1-
pentru tăiat (feliat) 100 oameni
pâine
"~66~ Prăjitor electric buc. 7 - - 1 1 De fiecare 1 -
pentru pâine 100 oameni
67 Utilaje frigorifice buc. 10 1 Capacitatea se
(dulap, frigider sau stabileşte în
vitrină frigorifică) funcţie de mă­
rimea efective­
lor deservite
II. MIJLOACE Şl OBIECTE DE INVENTAR PENTRU TRANSPORTUL HRANEI
PREPARATE

Termen
Nr. DENUMIREA de Canti­
U/M Observaţii
crt. MATERIALELOR durată tatea
(ani)
68 Cărucioare pentru transport buc. 10 2 De fiecare sală "de mese peste 100
hrană preparată oameni şi secţie spital
69 Coşuri din material plastic buc. 2 1 De fiecare sală de mese peste 100
pentru transportat pâine oameni
70 Cărucioare cu cuvă pentru buc. 10 1 De fiecare sală de mese peste 100 de
transportat supa oameni
71 Vase pentru transportat buc. - - Câte 1 litru de fiecare om
hrana

-l
171
Notă :

1. Această normă se aplica pentru aprovizionarea şi dotarea cu tacâmuri,


veselă sau articole şi materiale necesare servirii hranei pentru personalul navelor,
studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ care servesc masa în unitate,
cadrelor care servesc masa la popote sau bucătării de unitate şi internaţi în unităţile
spitaliceşti ale Ministerului Justiţiei.
2. Unităţile unde masa se serveşte în două serii, vor aproviziona cantităţi
duble Ia tacâmurile şi vesela individuală corespunzător numărului de mese folosite
efectiv la servirea hranei în seria a II - a .
3. Pentru centrele de instrucţie, vesela individuală se asigură separat de
restul efectivelor^ rămânând în dotare şi între perioadele de funcţionare a acestor
centre.
4. în cadrul grupei "Vase pentru transport hrană" se pot aproviziona :

Termen de durată (ani)


- bidoane de aluminiu 6
- marmite izoterme din inox pentru spate 10
- cazane bucătării portative 10
- termose 2
- sufertaşe aluminiu 6

5. Balanţele semiautomate sunt destinate cântăririi porţiilor de produse


alimentare ce se distribuie în starea în care au fost aprovizionate (brânză, preparate
din carne, etc.)
6. Pentru protejarea meselor se pot aproviziona, în funcţie de nevoi suporturi
pentru castroane şi supiere.

* - pentru studenţi şi elevi se pot aproviziona, din inox, termenele de durată rund cele prevăzute
de normele pentru acest tip de veselă.
** - prin noţiunea de studenţi şi elevi se înţelege :
- studenţii Academiei de Poliţie
- elevii şcolilor militare
172

NORMA NU. 3

de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hrănirii pentru


dormitoare, săli de cursuri, cămine militare, cabineve, secretariate şi protocol

Nr. Denumirea Materialelor U/M Termen de Cantitatea pentru Observaţii


cri. durată (ani) Dormi Săli de Cămine
-toare cursuri militare
0 l 2 3 4 5 6 7
1. PENTRU D O R M I T O A R E MILITAM IN T E R M E N , ELEVI (STUDENŢI),
SĂLI DE CURSURI, CORPURI DE GARI)Ă, CAMERA OFIŢERULUI DE SERVICIU
ŞI CĂMIN E MILITARE
1 Căni din sticlă a 1,5 1 buc. - 2 I 1 -
pentru apă
l" Pahare din sticlă pentru buc. - 4 2 2 -
apă
Tăvi din material buc. 3 1 1 I Dacă sunt din inox
plastic termenul de durată este
de 15 ani

Nr. Denumirea Materialelor U/M Termen de Canti­ Observaţii


cit. durată (ani) tatea
0 1 2 3 4 5
II. PENTRU CABINETE ŞI SECRE1PARIATE
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în,
1 Cuţite din oţel inoxidabil pentru masă buc. 5 - funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
2 Furculiţe din inox pentru masă buc. 7 -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
3 Ibrice inox pentru cafea (ceai) * buc. 10 1
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
4 Linguri din inox pentru masă buc. 10 -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
5 Linguriţe din inox pentru masă buc. 15 -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
6 Pahare din sticlă pentru apă * buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
173

Se vor aproviziona seturi de


6,12 sau 24 persoane, în
1 Pahare din sticlă pentru coniac buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
8 Pahare din sticlă pentru şampanie buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Sc vor aproviziona seturi dc
6,12 sau 24 persoane, în
o Pahare din sliclă tip sondă buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Sc vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
10 Pahare din sticlă pentru ţuică buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi dc
6,12 sau 24 persoane, în
1
1 Pahare din sticlă pentru vin alb buc. - -
funcţie dc nevoile cabinetelor
respective.
Sc vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
12 Pahare din sticlă pentru vin roşu buc. - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.

0 1 1 2 3 4 5
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
13 Serviciu de cafea a 6 persoane * set - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
Se vor aproviziona seturi de
6,12 sau 24 persoane, în
14 Serviciu de masă a 6 persoane set - -
funcţie de nevoile cabinetelor
respective.
.5 Tăvi din inox pentru servit * buc. 15 1 -
16 Rcşou aragaz 2-3 ochiuri buc. 10 1 -
17 Butelii aragaz buc. 10 2 -
18 Frigider uz casnic * buc. 10 1 -
HI. PENTRU P R O T O C O L
0 1 2 3 4 5
I Căni din sticlă a 1,5 I pentru apă buc - - -
2 Ceainice porţelan buc. - - -
Ceşti cu farfurioare porţelan pentru - -
3 buc. -
ceai
Ceşti cu farfurioare porţelan pentru - -
4 buc. -
crmsome
Ceşti cu farfurioare porţelan pentru
5 buc. - - -
cafea
6 .Cleşte aurit pentru cuburi de gheaţă buc. 10 - -
7 Cleşte aurit pentru zahăr buc. 10 - -
1

8~~ Compoliere buc. - - -


" 9 _
Cupe aurite pentru îngheţată buc. - - -
lo" Cuţite aurite pentru peşte buc. 5 - -
11 Cuţite aurite pentru desert buc. 5 - -
"12" Cuţite aurite pentru fructe buc. 5 - -
13 Cuţite aurite pentru masă buc. 5 - -
14 Doze aurite pentru zahăr buc. - - -
15" Doze aurite pentru mujdei buc. - - -
16 Exprcsso de cafea (Filtru) buc. 7 - -
17 Farfurii desert porţelan buc. - - -
18 Farfurii întinse porţelan buc. - -
19 Farfurii jour porţelan buc. - • - -
20 Farfurii suport porţelan buc. - - -
21 Farfurii adânci porţelan buc. - - -
22 Farfurioare porţelan pentru unt buc. _
- -
23 Făraşe pentru curăţat masa buc. 1 - -
24 Fripteuze buc. 7 - -
Î5 Fructiere buc. - - -
26 Furculiţe aurite pentru desert buc. 7 - -
27 Furculiţe aurite pentru fructe buc. 7 • - -
28 Furculiţe aurite pentru masă buc. 7 - -
29 Furculiţe aurite pentru peşte buc. 7 - -
30 Furculiţe aurite pentru gheaţă buc. 7 - -
31 Gemicrc din porţelan buc. - - -
32 Ibrice pentru cafea (ceai) buc. 10 - -
33 Linguri aurite pentru masă buc. 10 - -
34 Linguri aurite pentru sosuri buc. 10 - -
35 Linguri aurite pentru ceai buc. 10 - -
36 Linguri aurite pentru îngheţată buc. 10 - -
37 Linguri aurite pentru mazagran buc. 10 -
38 Lopăţică aurită pentru prăjituri buc. 10 - -
39 Maşină electrică de măcinat cafea buc. 7 - -
Maşină electrică pentru tăiat (feliat) -
0 buc. 7 -
mezeluri
Maşină electrică pentru tăiat (feliat)
41 buc. 7 - -
pâine
42 Muştaricră din porţelan buc. - - -
43 Oii viere buc. - - -
44 Pahare din cristal pentru apă buc. - - -
45 Pahare din cristal pentru coniac buc. - - -
46 Pahare din cristal pentru lichior buc. - - -
47 Pahare din cristal pentru şampanie buc. - - -
48 Pahare din cristal pentru ţuică buc. - -• -
49 Pahare din cristal pentru vin alb buc. - - " -
50 Pahare din cristal pentru vin roşu buc. - - -
51 Pahare din cristal tip sondă buc. - - -
-
—i—L 1 ~- —.—-A •—- —... - • ... - 1 . '•

52 Perii pentru curăţat masa buc. 2


53 Platouri din inox buc. 15 - -
54 Platouri din inox pentru peşte buc. 15 - -
175

"55 Platouri porţelan rotunde buc. - - -


56 Plalonri porţelan ovale buc. - - -
57 Polonice aurite a 0,150 1 buc. 5 - -
58 " Prăjitor de pâine buc. 7 - -
59 Ravierc porţelan buc. - - -
60 Salaticră porţelan buc. - - -
61 Scrumieră porţelan (sticlă) buc. - - -
"62 Soi viciu pentru cafea a 6 persoane set - - -
6 3 " Sfeşnice porţelan buc. - - -
"64" Solniţe porţelan buc. - - -
'"65~ Sosicre porţelan buc, - - -
66 Suport pentru ouă buc. _ - -
67" " Tăvi inox pentru servit buc. 15 - -
6 8 " Tirbuşoanc buc. 10 - -
Vas din inox pentru servit gustări
69 buc. 15 - • -
calde
~70~~ Vaze din cristal "pentru Hori buc. - - -

7
NOTA :

1. Această normă se aplică pentru aprovizionarea şi dotarea cu unele


materiale a dormitoarelor, sălilor de cursuri şi cabinetelor Ministerului Justiţiei,
secretarilor de stat precum şi a şefilor Direcţiei Generale a Penitenciarelor
(locţiitori) şi serviciilor independente, comandanţilor (directorilor) de unităţi
penitenciare.

2. Materialele de la punctul II notate cu * se aplică pentru dotarea


secretariatelor.

3. Dormitoarele cu peste 20 locuri vor primi cantităţi duble din materialele


prevăzute în norme.

4. La căminele militare necesarul se calculează pentru fiecare cameră la căni


din sticlă pentru apă şi tăvi din material plastic sau inox şi pentru fiecare pat la
pahare din sticlă.
ANEXA NR.il

NORME DE ÎNZESTRARE
CU B U N U R I M A T E R I A L E N E C E S A R E P R E P A R Ă R I I ,
T R A N S P O R T U L U I ŞI S E R V I R I I H R A N E I P E N T R U
PERSOANE P R I V A T E DE L I B E R T A T E

Normele nr.4-5
NORMA NR.4

PRIVIND DOTAREA EFECTIVELOR DE MINORI ŞI DEŢINUŢI CU TACÂMURI, VESELĂ.


ALTE ARTICOLE ŞI MATERIALE

Nr. Denumirea U/M Termen de Cantităt i pentru :


Cit. materialelor durată Minori Deţinuţi
(ani î Observaţii Kt
Tacâmuri şi veselă individuală
s
1. Cuţite inox Buc. 5 1 . 1 Pentru deţinuţiicare servesc hrana în ca­
mere aprobarea acestui articol se acordă de
comandant. In căzui în care se aprovi­
zionează şi distribuie cuţite cu mâner din
aluminiu termenul de durată este de 2 ani.

2. Furculiţe inox Buc. 7 ' î 1 In situaţia în care se aprovizionează şi


distribuie articole confecţionate din aluminiu,
termenul de durată este de 2 ani, iar din metal
cositorit termenul de durată este de 3 ani.
3. Linguri inox Buc. 6 1 1 Dacă se aprovizionează şi distribuie articole
din aluminiu termenul de durată este de 2 ani,
iar din metal cositorit termenul este de 3 ani.
4. Linguriţe inox Buc. J5 1
1 In cazuri deosebite acest articol se poate
asigura şi pentru uneie categorii de deţinuţi cu
aprobarea comandantului unităţii. Dacă se
asigură din fier cositorit termenul de durată
este de 3 ani.
5. Căni inox Buc. 6 1 1 Deţinutele care îngrijesc copii în penitenciar
primesc suplimentar 1-2 căni după caz. Dacă
se aprovizionează şi distribuie articole din
aluminiu sau metal emailat termenul de durată
este 2 ani. Se pot asigura şi articole din
faianţă cu termen de durată 1 an.
6. Castroane inox Buc. 6 1 1 Dacă se aprovizionează şi distribuie articole
din aluminiu sau metal emailat termenul de
durată este 2 ani.
7. Farfurii inox adânci Buc. 6 1 1 Se distribuie cu aprobarea comandantului în
locul castroanelor. In cazul în care se 1^
aprovizionează şi distribuie articole N
confecţionate din aluminiu sau metal emailat 00
termenul de durată este de 2 ani. Se pot
aproviziona şi distribui şi articole din faianţă,
pentru situaţii deosebite,cu aprobarea
comandantului, iar termenul de durată este de
1 an.
9. Farfurii pentru Buc. 10 1 1 Pentru deţinuţi se aprovizionează şi se
•desert din inox distribuie numai în cazuri bine justificate cu
aprobarea comandantului. Când sunt
confecţionate din aluminiu sau metal emailat
termenuîde durată este de 5 ani iar din faianţă

2 ani.
10. Pahare pentru apă Buc. 1 1 1 Se pot aproviziona şi distribui şi articole din
alt material, în afara sticlei.

4-
11. 1 Sticle pentru lapte Buc. • -1 Se acordă numai pentru deţinuţii din
:

i
| i infirmerii şi spitale şi pentru deţinutele care 1
| j îngrijesc copii în penitenciar, după caz.
VESELĂ COLECTIVĂ PENTRU SALELE DE MESE :

1. Căni pentru servit Buc. 1 1 De fiecare masă. Cînd sînt realizate din inox
apa la masă termenul este de 6 ani, iar din aluminiu
termenul de 3 ani.
2. Căni a 5 litri Buc. 3 1 1 Se asigură pentru fiecare cameră de deţinere
emailate •
câte o bucată la 10 persoane. Pentru camerele
care au peste 10 persoane se asigură câte 1
buc. pentru fiecare 10 persoane. Pentru
camerele care au apă curentă se asigură numai :

o bucată.
3. Supiere emailate Buc. 2 1 I De fiecare masă. Dacă sînt confecţionate din
inox termenul de durată este de 6 ani.

4. Ceainice emailate Buc. 3 1 l De fiecare masă. Se asigură şi pentru deţinuţi


din fiecare infirmerie şi secţie spital câte o
bucată la 6 persoane.
-*
5. Coş pentru pâine Buc. 1 l De fiecare masă

6. Sufertaş 3 corpuri Buc. 3 - 1 Pentru deţinuţii cazaţi în secţii care nu au


bucătărie proprie.
7. Vase pentru spălat Buc. - 1 Pentru deţinuţii cazaţi în secţii care nu au
veselă bucătărie proprie.
8. Găleţi Buc. 3 - 1 0 bucată pentru fiecare 20 deţinuţi cazaţi în
secţii care nu au bucătărie proprie.
9 Oale emailate cu Buc. 3 1 Pentru flecare unitate care nu are bucătăriQ
capac 5-10 1 pentru proprie câte o bucată la 40 persoane.
încălzit apa pentru
spălat vesela
| 10. Polonice inox Buc. 6 1 I De fiecare masă. Pentru deţinuţi care
pentru servit deservesc hrana în camere de deţinere se
1
i asigură şi acordă 1 buc. la flecare 40
! persoane. In cazul în care se asigură şi
1:
\ distribuie articole din metal emailat termenul
l de durată este de 2 ani.
11. Solniţe inox Buc. 6 1 t De fiecare masă. Dacă se aprovizionează şi
distribuie din sticlă sau material plastic
termenul este de 2 ani.
12. Tăvi inox pentru Buc. 4 ] 1 1 De fiecare persoană care lucrează la servirea
servit Ia masă ii hranei în sălile de mese. Dacă se realizează
din aluminiu termenul de durată este 2 ani.
13. Recipient din Buc. 4 Necesarul se stabileşte calculând câte 2 1 de
aluminiu cu capac fiecare persoană. Pentru vasele din metal
pentru transport emailat termenul de durată este de 2 ani, iar
hrană/lot!-.25?) pentru cele confecţionate din inox termenul
este de 6 ani.
00
ARTICOLE ŞI ALTE MATERIALE PENTRU SĂLILE DE MESE: O
1. Balanţe până la 10 Buc. 10 1 1 De fiecare sală de mese, secţie fără bucătărie,
ks. infirmerie şi secţie spital.
2. Cărucioare Buc. 10 Se asigură în funcţie de nevoi.
pt.transport hrana
preparată
3. Maşină de tăiat Buc. 7 1 1 De fiecare sală de mese. Pentru efective mai
pâine mari de 300 persoane se pot asigura 2 buc.iar
peste 1000 de persoane 3 buc.

N O T Ă : 1. Prezenta normă se aplică pentru aprovizionarea şi dotarea cu tacâmuri, veselă şi alte articole şi materiale
necesare servirii hranei pentru minori şî condamnaţi. Reţinuţii se asimilează cu condamnaţii sau minorii, după caz.
2. în funcţie de nevoi se pot aproviziona şi distribui şi alte articole prin substituire la echivalent valoric cu
aprobarea ordonatorului de credite.
de dotare cu mijloace de inventar a bucătăriilor în care se prepară hrana

pentru persoanele private de libertate

Cantităţi pentru fiecare bucătărie care deserveşt e


Termen efective de l a :
Nr. Denumirea U/M de
crt materialelor durată 150- 301- 501- 701- 1001- 2001- Peste
(ani) 300 500 700 1000 2000 3000 3000 OBSERVAŢII
o a m e n i
0 1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11
1. Balanţe semiautomate Buc. 10 1 1 1 1 1 1 1 -
până la 20 kg
2. Balanţe Buc. 10 1 1 1 i
semiautomate,până la
500 kg.
3. Borcane pentru probe Buc. - 8 8 8 8 8 8 8 De fiecare vas în care se prepară
de mâncare hrana.
4. Butoaie din fag pentru Buc. 6 1 1 1 2 2 3 3 Capacitatea se stabileşte în funcţie
borş de nevoi. Dacă sunt din stejar,
termenul de durată este 10
ani,dacă sunt din material plastic
termenul de durată este de 3 ani.
5. Butoaie din material Buc. 3 1 2 2 3 3 3 4 Capacitatea se stabileşte în funcţie
plastic pentru resturi de nevoi.
alimentare
6. Butuci din lemn Buc. 7 1 1 i i ii i ' 2
î
pentru tăiat carnea
7. Ciocane metalice Buc. 10 1 1 1 2 2 3 Dacă sunt din lemn cu placi
pentru bătut carnea metalice termenul de durată este
de 3 ani.
8. Cratiţe emailate cu Buc. 3 Necesarul se stabileşte luându-se
capac în calcul câte 0,8 1 de fiecare
om.Dacă sunt din inox termenul
de durată este de 8 ani.
9. Cuţite pentru bucătar Buc. 3 3 5 7 10 15 15 20
şi măcelar
10. Cuţite pentru curăţat Buc. 1 6 10 20 30 40 60 80
zarzavat
11. Cuţite pentru tăiat Buc. 4 1 2 2 5 8 10 10 |
preparate din came i
12. Dispozitive manuale Buc. 1 5 5 5
pentru deschis
conserve M
00
13. Fierăstraie pentru tăiat Buc. 10 1 1 . 1 1 1 2 2 ;
oase I
14. Furculiţe inox pentru Buc. 5 1 1 2 2 2 4 4 !
bucătar !

15. Funduri din lemn Buc. 1 5 5 8 8 10 20 20


_ _l • ) —•—

16. Găleţi din tablă Buc. 3 2 4 6 8 8 10 10


zincată
17. Linguri diâ lemn Buc. 1 3 3 3 3 j-> 3 3 • De fiecare bucătar. .
18. Maşini manuale Buc. 6 1 1 1 - - - -
pentru tocat carne
19. Maşini electrice Buc. 7 l 1 2 2 2 3 4 Capacitatea se stabileşte în funcţie
pentru curăţat cartofi de necesităţi
20. Maşini electrice Buc. 7 - - 1 1 1 1 1 Pentru unităţile care au roboţi de
pentru tocat carne bucătărie, nu se aprovizionează.
21. Maşini pentru spălat Buc. 10 - - 1 — v r
1 2 2 i
vase
22. Maşini pentru tăiat Buc. 7 - - 1 1
z 2 2
legume
23. Maşini pentru măcinat Buc. 7 1 1 1 1
2 2 2
condimente
24. Maşini pentru deschis Buc. 7 - - - 1
1 1 1
conserve
25. Masate pentru ascuţit Buc. 8 1 1 1 1
î î 1
cuţite
26. Oale emailate cu Buc. 3 Necesarul se stabileşte luându-se
*
capac în calcul câte 2 I de fiecare om.
Dacă sunt din inox, termenul de
durată este de 8 ani.
27. Pile triunghiulare Buc. 8 1 1 1 1 1 1 1

28. Polonice emailate Buc. 3 4 4 6 8 8 10 10 Dacă sunt din aluminiu termenul


pentru bucătar de durată este de 4 ani; dacă sunt
din inox termenul de durată este
de 5 ani.
29. Polonice emailate Buc. 3 4 • 4 4 6 6 8 8 * Dacă sunt din aluminiu termenul
pentru scos hrana din de durată este de 4 ani; dacă sunt
cazan din inox termenul de durată este
de 5 ani.
30. Roboti de bucătărie
' .M
Buc. 7 - - - 1 I 1 l
31. Râzători pentru Buc. 1 2 3 5 7 10 15 20
legume
32. Rindele pentru varză Buc. 5 2 4 6 6 8 8 10

33. Satâre Buc. 8 1 2 2 2 2 4 " 4


34. Scafe Buc. 6 ! 1 !• 1 1 ! 2 | 3 4 4 !
35. j Site pentru roşii Buc. 6 1 i 2 3 ! 5 ! 7 10 15 i
36. Site pentru cernut
mălai
Buc. 1 1 j 2 3 5 ; 7 10
15
1
37. Site pentru cernut Buc. 1 1 2 5 | 7 10 15
taina i
f
33. Spumiere email Buc. j 2 2 2 j 2 4 5 i 5
-i -i
39. Strecurători email Buc. j 7 ! 10 10 |
pentru paste făinoase !
i
3 5

i
40. Strecurători email Buc. 3 l 1 i 1 | 1 ! 1 i ;
pentru ceai ! ;

-> —
41. Spacluri pentru Buc. 6 1 2 7 j 10
bucătar i I
-i
42. Tăvi din tablă Buc. 2 1 j> 6 10 14 20 30 !
j
43. Teluri din sârmă Buc. 1 1 2 3 5 7 10
f

15 1
44. Tigăi din tablă neagră Buc. 5 1 2 2 j-i 3 | 4 ;
cu coadă • 1 ;
45. Topoare pentru Buc. 5 1 1 1 1 1 2 n
*-
măcelar *
46. Utilaje frigorifice Buc. 10 Numărul şi capacitatea se
(dulapuri şi camere stabileşte în funcţie de mărimea
frigorifice, frigidere efectivelor deservite.
uz casnic)*1

->
47. Suluri pentru întins Buc. 1 2 3 5 7 10 15
aluat
48. Maşini de gătit Buc. 10 1 1 1 1 1 .2 2 Fierbere, frigere, coacere, prăjire
electrice sau cu alimente
combustibil lichid •

49. Marmite inox Buc. 7 - - - - - - - — .


Necesarul se stabileşte luându-se
în calcul câte 2 1 de fiecare om. |
50. Vase aluminiu pentru Buc. 4 4 6 15 25 35 50 80 Necesarul poate fi suplimentat în
transport hrană funcţie de punctele de lucru unde
se transportă hrana.
*) Frigiderele se folosesc pentru păstrarea probelor de mâncare.

N O T Ă :

1.Această normă se aplică pentru aprovizionarea cu diverse utilaje şi materiale a bucătăriilor pentru minori şi

condamnaţi. Reţinuţii şi arestaţii preventiv se asimilează cu condamnaţii sau minorii, după caz.

2. Numărul şi capacităţile oalelor şi cratiţelor prevăzute de normă se stabilesc de unităţi în funcţie de nevoi,

fară a se depăşi capacitatea totala calculată conform normei.

3.Când robotul de bucătărie este prevăzut cu dispozitive pentru tocat carne şi măcinat condimente, utilajele

prevăzute în normă pentru a efectua aceste operaţiuni nu se mai aprovizionează.

4. In loc de balanţe semiautomate se pot aproviziona bascule romane.

5. Pentru prepararea mămăligii se fac prevederi separate pentru oale, ceaune, cazane, luându-se în calcul câte

6,4 I de fiecare om.TermenuI de durată al cazanelor şi ceaunelor este de 10 ani.


Anexa nr. ]2

Norme comune de dotare cu bunuri materiale necesare pregătirii,


transportului şi servirii hranei

NORMELE NR. 6 - 1 1
de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea,
depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare

Cantităţi pentru fiecare depozit care deserveşte


Termen efective de l a ;
Nrx Denumirea U/M de
rt materialelor durată 150- 301- 501- 701- 1001- 2001- peste
(ani) 300 500 700 1000 2000 3000 3000 OBSERVAŢII
o a m e n i
0 1 2
->
4 5 6 7 8 9 10 11
1. Balanţe semiautomate buc. 10 1 1 1 1 I 1 i 00
până la 20 kg
2. Balanţe semiautomate buc. 10 2 "2 2 2 2 2 2
până la 500 kg.
3. Balanţe semiautomate buc. 10 - - - - - 1 î
până la 1000 kg.
4. Bidoane aluminiu 10 buc. 4 - - - - - - - Necesarul se stabileşte în funcţie de
- 2 5 litri necesităţi
5.- • Butoaie_c&n tablă buc. 10 5 10 10 15 20 20 25
^zjncatăa200 litri
pentru ulei
6. Butoaie din fag pentru buc. 6 Câte 15 litri de fiecare om. Se pot
murături -1
aproviziona butoaie de capacităţi
diferite, fară a depăşi Htrajul total.
Dacă butoaiele sunt din material
plastic termenul de durată este de 3
ani.
7. Butoaie din stejar buc. 10 _
Câte 35 litri de fiecare om. Se doî
pentru varză murată aproviziona butoaie de capacităţi
diferite fără a depăşi litrajui total.
Dacă butoaiele sunt din material
plastic, termenul de durată este de 3
ani.
8. Butuci din lemn buc. 7 1 t 1 1 1 1 1
pentru tăiat carne i i
9. Cărucioare pentru buc. 10 1 i 2 2 2 | 3 | 5 :1
transportat (lize) i 1 *
10. Cărucioare pentru buc. ">
2 -* ~i
10 3 5 ! 5 i
transport alimente i
11. Canistre buc. 10 3 1 1 1 1 1 1 Dacă sunt din material plastic
termenul de durată este de 3 ani.
00
12. Chei pentru deschis buc. 10 - 1 1 2 2 4 4
00
butoaie metalice
13. Coşuri din material buc. 2 5 5 10 10 20 25 25 1
plastic sau răchită j
pentru transportat i
pâinea i
i
14. Coşuri din nuiele buc. I 3 5 7 10 10 20 20
pentru transportat
zarzavaturi
15. Fierăstraie pentru tăiat buc. 10 1 1 1 1 1 1 2
oase
16. Furci pentru cartofi buc. 8 2 4 6 10 10 20 20
17. Găleţi din tablă buc. 3 1 1 1 2 2 2 2 Dacă sunt din material plastic
zincată termenul de durată este de 3 ani.
18. Garniţe pentru untură buc. 3 1 1 1 2 2 i
2
19. Higrometre buc. 5 - - - - - - Câte o bucată de fiecare încăpere i

<
,
••• • \ —• 1

i ji j în care se păstrează produse

20. Lăzi căptuşite cu buc. 2


i
2 2 i 4 4 I
|
4
i agroalimentare.

1
tablă, pentru transpor­ i
tat came 1 !

21. Lăzi pentru transportat buc. 5 2 2 2 2 2 4 5


pâine i r
22. Pâlnii inox pentu buc. 10 1 1 1 i ! i 1
lichide ]

i
-i
23. Pompe pentru tras ulei buc. 3 l 1 i 1 1 .
24. Satâre buc. 10 i 1 2 2i 7i î -ş

Ji 4 !
25. Scafe buc. 6 2 7 2 4 4 6 —•
26. Tăvi inox pentru buc. 10 2 "7 4 6 . 6 10 10
transportat preparate 00
şi semiproduse *0
- -
— — 1 ——
27. Tăvi din tablă pentru buc. 5 | Câte o tavă pentru fiecare butoi ulei
butoaie ulei i i
28. Termometre buc. Câte o bucată de fiecare încăpere a
depozitului în care se păstrează
produse agroalimentare şi pentru
dulapuri şi camere frigorifice
29. Termometre pentru buc. - - - - - - " - Câte o bucată pentru fiecare siloz
siloz
30. Topoare pentru buc. 5" - 1 1 1 1 1 1
măcelar
31. Utilaje frigorifice buc. 10 Capacitatea şi numărul se stabilesc
(dulapuri frigorifice, în funcţie de nevoi.
camere frigorifice,
| frigidere uz casnic,
1 congelatoare)
II. D E P O Z I T E C E N T R A L E ŞI S E C Ţ I I D E D E P O Z I T A R E
Nr.
Denumirea materialului U/M Termen de durată (ani) Cantitate Observaţii
crt. *

0 1 2 4 ——,
5
1 Balanţele S A . până la 20 kg buc. 10 - |
2 Balanţele S A . până I&500 kg buc. 10
i

Balanţele S A . până îa 1000 kg buc. 10 i


i
4 Balanţele S.A. până 2000 kg buc. 10 !

5 Butoaie din tablă zincată pentru ulei buc. 10 -


6 Cărucioare pentru transport (lize) buc. !0 i
7 Cărucioare pentru transport alimente buc. 10 -
8 Cheie pentru deschis butoaie metalice buc. 10 i - !
9 Ciocane de 2 kg buc. 8 ! - i
10 Cleşti pentru scos cuie buc. 8 -
O
11 Cuţite pentru măcelar buc. 8

12 Damigene buc. - _ i

13 Dălţi pentru tăiat metale buc. 5


14 Fierăstrău pentru pânză (cadru) buc. 4
;

15 Higrometre buc. 5
16 Lopeţi din lemn pentru cereale buc. 10 -
17 Metru articulat pentru tâmplar buc. ]

18 Pompe pentru tras ulei buc. 3 -


19 Pânze pentru fierăstrău buc. 2 -
20 Rogojini buc. 1 i
• .-.-n- 1 ™- "

21 Rangă pentru deschis lăzi buc. 10


22 Scafe buc. 6 **

_
23 Saci din cânepă sau iuta buc. 2
24 Sonde pentru luat probe cereale buc. 10 -
25 Tăvi din tablă pentru butoaie ulei buc. 5 -
1 26 Termometre buc. !
; 27 Topoare pentru măcelar L buc. 5
| 28 Tub pentru refulare lichide buc. ! J - i
192

N O T A:

1. A c e a s t ă n o r m ă se a p l i c ă p e n t r u a p r o v i z i o n a r e a şi d o t a r e a cu
diverse marteriale a depozitelor de alimente • pentru
personalul î m b a r c a t pe n a v e , s t u d e n ţ i i şi e l e v i i instituţiilor
militare de învăţământ, cadrele şi cei internaţi în spitale
( s e c ţ i i ) p r e c u m şi p e n t r u r e ţ i n u ţ i i , m i n o r i şi c o n d a m n a ţ i .
Prin depozit de alimente, în sensul prezentei norme se
3 au
înţelege ansamblul încăperilor special construiteVamenajate ; în
care se păstrează anumite produse agroalimentare (utilaje
frigorifice, p o m p e pentru tras ulei, t o p o a r e , b u t o a i e , etc.) se vor
a p r o v i z i o n a n u m a i p e n t r u î n c ă p e r i l e în c a r e se p ă s t r e a z ă astfel
de p r o d u s e .
2. D e p o z i t e l e cu peste 500 oameni vor di dotare cu camere
frigorifice mărimea stabil indu-se în funcţie de nevoi.
Camerele frigorifice în s t a r e de f i x a ţ i e se v o r a m e n a j a prin
l u c r ă r i d e r e p a r a ţ i i .sau i n v e s t i ţ i i .
3. Lăzile pentru transport pâinea şi c a r n e a se aprovizionează
numai pentru depozitele acelor unităţi care nu dispun de
m i j l o a c e a u t o a m e n a j a t e s p e c i a l în a c e s t s c o p . U n i t ă ţ i l e c a r e
au în d o t a r e m i j l o a c e a u t o p e n t r u t r a n s p o r t a t p â i n e a în n a v e t e ,
vor a p r o v i z i o n a n a v e t e l e n e c e s a e r e (cu t e r m e n u l de durată de
2 a n i , d a c ă s u n t d i n l e m n şi de 3 ani d a c ă s u n t d i n m a t e r i a l
p l a s t i c ) , în r a p o r t cu c a p a c i t a t e a a u t o v e h i c u l e l o r r e s p e c t i v e .
4. P e n t r u unităţile situate în localităţi cu drumuri greu
a c c e s i b i l e p e t i m p u l i e r n i i , n e c e s a r u l de b u t o a i e p e n t r u u l e i se
stabileşte în funcţie de cantitatea de ulei ce se va
p r o v i z i o o n a p e n t r u î n t r e a g a p e r i o a d ă de i a r n ă . U n i t ă ţ i l e pot
f o l o s i şi b u t o a i e de a l t e c a p a c i t ă ţ i d e c â t c e a d i n n o r m ă , f ă r ă a
d e p ă ş i c a p a c i t a t e a t o t a l ă la c a r e au d r e p t u l . ,
5. U n i t ă ţ i l e mai pot aproviziona şi următoarele materiale,
c a n t i t ă ţ i l e s t a b i l i n d u - s e în f u n c ţ i e de n e v o i :
193

T e r m e n de d u r a t ă ( a n i )
b o r c a n e d i n s t i c l ă p â n ă la 2 0 litri
cuiere sau cârlige pentru atârnat c a r n e a 10
lăzi c o m p a r t i m e n t a t e p e n t r u p ă s t r a t a l i m e n t e 10
furtun pentru refulat lichide 3
6. P u n c t u l 11 de la n o r m ă se a p l i c ă pentru aprovizionarea şi
d o t a r e a cu d i v e r s e u t i l a j e şi m a t e r i a l e a d e p o z i t e l o r centrale
şi s e c ţ i i l o r de d o p o z i t a r e p e n t r u a l i m e n t e şi v e s e l ă . C a n t i t ă ţ i l e
precum şi a l t e m a t e r i a l e şi u t i l a j e c a r e s u n t n e c e s a r e ( u t i l a j e
f r i g o r i f i c e , u t i l a j e de t r a n s p o r t şi s t i v u i t ) , v o r fi s t a b i l i t e cu
aprobarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor - Direcţia
Logistică, în funcţie de numărul magaziilor, volumul
materialelor depozitate şi m a n i p u l a t e şi n u m ă r u l unităţilor
deservite.
7. In Ioc de b a l a n ţ e s e m i a u t o m a t e se p o t a p r o v i z i o n a bascule
romane.
8. U n i t ă ţ i l e care au efective sub 150 persoane se vor dota
c o n f o r m p r e v e d e r i l o r din c o l o a n a 4 , r e s p e c t i v p e n t r u efective
cuprinse între 150-300 persoane.
N O R M A Nr.7
de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru
tehnica de resort şi materiale diverse

Nr. Denumirea U/M Termen Cantităţi pentru: Observaţii


*
crt. materialelor de durată
(ani)
Personal Studenţi Cadre Ia Internau Minori Condamnaţi
nave şi eievi popotă şi în spitale
bucătării de
unitate
0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. M A T E R I A L E D E Î N T R E Ţ ] N E R E Ş I M A T E R I A L E D I V E R S E
1. Bureţi pentru frecat vase buc. 1 1 I 1 1 1 i De fiecare
1-5 oameni
2. Cartofm (praf de var) kg. 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 De fiecare
om
3. Chibrituri (cutii mici) buc. 1 1 1 1 1 1 1 De fiecare
2 oameni
4. Detergent sintetic kg. 1 . 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 De flecare
om

4-
.0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'

6. Detergent lichid kg- 1


0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 De fiecare
bucătărie
sau popotă
7. Hârtie pergaminaîă kg. 0,8 2,5 2,5 0,8 0;1 De fiecare
(ambalaj) om
8- Perii din paie (plastic) buc. 1
1 1 1 1 1 1 De fiecare
1-25
oameni
VO
9, Praf pentru curăţat vesela kg- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 De fiecare Ol
om
10. Pungi din material plastic buc. 6 6 6 6 2 2 De fiecare
1

om
11. Saci din cânepă sau iută buc. 2 1 1 1 1 1 i De fiecare
1-5 oameni
12. Saci de hârtie sau buc. 1 1 1 1 1 1 1 De fiecare
material plastic om
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Scobitori(cutii sau buc. 1
2 2 2 2 2 2 De fiecare
plicuri) om
14. Şerveţele de hârtie pac. 1
7
~->~ 2,2 2,2 2,2 2,2 - De fiecare
om
15. Sodă calcinată kg. 1
1 1 î 1 1 1 De fiecare
om
16. Sulf kg- 1
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 De fiecare
1-100
oameni
17. Spray pentru muşte şi buc. 4 4 4 4 4 4 be -fiecare
1

ţânţari
*
Nr.crt. Denumirea materialelor U/M Cantitate Observaţii
0 1 2 3 ! 4
II. P I E S E D E SCHIMB
1. Agregate frigorifice de 500 k cal. buc. 1 Pentru fiecare dulap frigorific de 600 litri
2. Agregate frigorifice de 1000 k cal. buc. 1
Pentru fiecare dulap frigorific mai mare de
600 litri şi congelatoare
3. Agregate frigorifice de 2000 k cal. 1
Pentru fiecare cameră frigorifică şi vitrină
buc. frigorifică
4. Compresor (capsulă) buc. 1
Pentru fiecare frigider cu compresor şi
congelator tip casnic
5. Cilindru râzător buc. Pentru fiecare maşină electrică de curăţat t-4
: 1
VO
cartofi
6. Disc abraziv buc. 1
Pentru fiecare maşină electrică pentru
curăţat cartofi.
s
NOTA

1. Această normă se aplică pentru aprovizionarea cu materiale diverse şi materiale de întreţinere necesare bucătăriilor,
sălilor de mese şi depozitelor de alimente pentru personalul navelor, studenţi şi' elevi ai instituţiilor militare de
învăţământ, cadre care servesc masa la popote şi bucătării de unitate, internaţi în spitale şi sanatorii precum şi pentru
minori şi condamnaţi. Reţinuţii şi arestaţii preventiv se asimilează cu minorii sau candamnţii, după caz.
2. Unele materiale din normă au următoarea destinaţie:
- carofinul se foloseşte ia tratarea cartofilor depozitaţi pentru iarnă, împotriva mcolţirii;
- hârtia pergaminată este destinată împachetării alimentelor din raţia de hrană rece care nu sunt ambalate în
cutii sau borcane, precum şi a alimentelor care se servesc în stare rece, la gustare;
- detergentul de foloseşte pentru spălarea tacâmurilor, veselei, vaselor, utilajelor şi ustensilelor de bucătărie;
- periile din paie (plastic) se folosesc pentru spălarea cazanelor, marmitelor, vaselor mari de bucătărie, t-4

butoaielor; vo
- pungile din material plastic sunt destinate ambalării raţiilor de hrană;
- sacii din cânepă sau iută sunt destinaţi aprovizionării şi manipulării în unitate a produselor agroalimentare ce
se livrează în vrac (cartofi, cânepă, legume, cereale, nutreţuri etc);
- sacii de hârtie şi material plastic sunt destinaţi pentru transportul alimentelor de la depozite la bucătărie;
- sulful se foloseşte prin ardere, pentru dezinfecţia butoaielor din lemn;
- soda calcinată se foloseşte numai pentru spălatul vaselor, utilajelor şi ustensilelor care nu sunt confecţionate
din aluminiu. _ ^^cîf^auJ?
3. Pentru cadrele care servesc masa la popote şi bufetele organizate deVagenţi economici, şerveţelele de hârtie,
scobitorile, hârtia pergaminată, hârtia pentru ambalaj, cartonaşele, casoletele din material plastic, pungile şi sacii din
material plastic necesare se vor aproviziona corespunzător nevoilor.
4. Unităţile pot aproviziona, în funcţie de nevoi, următoarele materiale:
- hârtie pergaminată necesară preparării prăjiturilor;
- cutii pentru condimente şi casete pentru tacâmuri;
- lăzi pentru păstrarea şi transportul hranei de rezervă;
- lăzi pentru transportat hrana, pâinea, vesela etc, la locurile de servire a mesei din afara unităţilor,
confecţionate cu mijloace proprii în unităţi;
- tifon pentru acoperirea părţilor laterale ale rafturilor de alimente;
- sită metalică pentru ferestrele şi uşile de la blocul alimentar;
- stative pentru uscarea farfuriilor.
5. Deratizarea şi dezinsectizarea încăperilor blocului alimentar şi depozitelor se vor efectua cu substanţele asigurate de
organele sanitare din unităţi şi sub îndrumarea şi supravegherea directă a acestora.
6. Cantităţile de materiale pentru cositorii precum şi cele pentru reparat butoaie, cazane, lăzi de transportat carne etc,
se vor stabili aproviziona de unităţi în baza devizelor sau a antecalcuîaţiilor întocmite pentru fiecare lucrare. Dacă
aceste materiale se asigură de agenţi economici, care execută lucrările respective, nu se fac prevederi de plan.
Consumul de materiale pentru cositorit, precum şi cele reparat butoaie, cazane, lăzi de transportat carne, etc.se vor >-*
stabili şi aproviziona de unităţi m baza devizelor sau a antecalcuîaţiilor întocmite pentru fiecare lucrare. Dacă aceste vo
materiale se asigură de agenţi economici, care execută lucrările respective, nu se fac prevederi de plan. C

7. Pentru utilajele frigorifice care au agregate frigorifice capsulate se pot aproviziona cu astfel de piese de schimb în
locul celor prevăzute de normă.
8. în funcţie de nevoi, unele materiale se pot aproviziona în cantităţi mai mari decât prevede norma, prin renunţarea la
alte materiale din normă, în limita cotei părţi valorice anuale, însumată, a acestora.
NORMA Nr. 8

de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere, aplicaţii,


poligoane de tragere şi instrucţie sau situaţii speciale.

Nr.crt. Denumirea materialelor U/M Termen de durată Cantitatea Observaţii


(ani)
0 1 ! 2 i 3 4 5
i - — — (
1. Bidoane aluminiu a 1 litru pentru apă buc. 6
*~ !
2. Bucătării rulante auto de campanie, cu buc. 10
arzător de schimb şi lăzi cu ustensile O
pentru preparat hrana O
3. Bucătării portative în lăzi izoterme buc. 10 i

4. Cuptoare auto de campanie, cu accesorii buc. 10


\ 1
5. Gamele aluminiu buc. 6 ______

. t

6. Marmite izoterme emailate pentru spate buc. 3 Dacă sunt din inox termenul de durată
este de 10 ani
0 1 2 3 4 5
7. Plite sau maşini aragaz cu o butelie şi buc. 10 Navele primesc două butelii. In locul
accesorii unde sunt posibilităţi se pot
aproviziona, în loc, reşouri sau
maşini electrice
8. Putini cu robinte pentru apă buc. 3 Pentru fiecare cameră de detenţie sau
arest cu peste 20 oameni dacă nu
există instalaţie de apă.
9. Raniţă pentru transport apă buc. 3 -
10. Trusă de tacâmuri individuală (lingură, buc. 15 —

furculiţă, cuţit)
*0
O
NOTA: 1-4

1. Cantităţile se stabilesc în conformitate cu tabelele de înzestrare ale fiecărei unităţi.


2. Vesela şi celelalte materiale pntru preparat şi servit hrana, care nu sunt prevăzute în normă sau la punctul de la
prezenta nota, se asigură din cantităţile existente asupra unităţii.
3. L a stabilirea necesarului, ce urmează a fi cuprins în tabelele de înzestrare, se va avea în vedere că unele u e şi
materiale din normă au următoarele capacităţi de deservire:
- bucătărie rulantă auto: circa 150 oameni;
- o bucătărie portativă în ladă izotermă: circa 20 oameni pentru prepararea unui fel de mâncare;
- o marmită izotermă pentru spate: circa 15 oameni pentru transportarea unui fel de mâncare;
- un cuptor de campanie: circa 1000 oameni;
- o raniţă pentru apă: circa 20 oameni.
4. Instituţiile militare de învăţământ pot aproviziona căni inox pentru ceai şi farfurii inox (adânci, întinse şi desert)
calculat la numărul maxim de studenţi şi elevi prevăzuţi a participa în aceeaşi perioadă la astfel de activităţi, cantităţi
care constituie inventar de unitate. înlocuirea acestor materiale se face pe măsura uzurii, dar nu înainte de a îndeplini
termenul de durată.
5. Lăzile cu ustensile pentru bucătăria rulantă auto vor cuprinde următoarele materiale:

Nr.crt. Denumirea materialelor U/M Termen de durată (ani) Cantitatea Observaţii


0 1 2 3 4 ! 5
LADA Nr. 1

1. Ciocane metalice pentru bătut carnea * buc. 10 1
2. Cuţite pentru bucătar buc. 3 ?
3. Cuţite pentru curăţat zarzavat buc. 1 6
4. Cuţite pentru tăiat preparate din carne * buc. 4 1
5. Cuţite pentru tăiat pâine buc. 3 1
6. Fierăstraie pentru tăiat oase buc. 10 î O
7. Funduri din lemn buc. 1 2
8. Furculiţe inox p e n t r i bucătar buc. 6 1
9. Lopeţi din lemn pentru amestec hrana buc. 1 2
10. Polonice inox pentru scos hrana din cazan buc. 5 1
11. Râzător pentru legume buc. 1 1
12. Spumiere ioox buc. 5 1
13. Strecurători pentru paste făinoase buc. 5 î
0 1 2 3 ] 4 ! 5
14. Tăvi din tablă neagră, cu mânere * buc. 3 2 ! •
15. Teluri din sârmă buc. 1 1
16. Tigăi din tablă neagră cu coadă buc. 5 1 1
1-. .

LADA Nr. 2
1. Balanţă compusă a 5-10 kg. buc. 10 1
2. ' Castroane emailate cu toarte buc. 3 6
3. Găleţi din tablă galvanizată buc. 5 2
4 Maşini manuale nr.32 pentru tocat carne * buc. 5 1
5. Oale inox a 10 litri cu capac buc. 10 3
6. Set greutăţi fontă ( I x 0,5 kg, 2x1 kg, 2x2 buc. - 1
kg, 1x5 kg.)
7. Trusă cu greutăţi a 5-200 g buc. - 1
LADA Nr. 3
1. Cheie mecanică reglabilă buc. 5 1
2. Ciocan a 0,5 kg. buc. 10 i
3. Cleşti pentru jar buc. 5 1

O
0 1 2 3 4 5
4. Felinare de vânt buc. 3 1
5. Joagăre buc. 5 1
6. Lopeţi pentru jar buc. 5 1
7. Pârghii metalice pentru manevrat cazane buc. 10 1
8. Tăvi din tablă neagră fară mânere buc. 5 1
9. Topoare pentru lemne buc. 10 1
10. Vătraie buc. 5 1

*) Pentru deţinuţi nu se aprovizionează.

O
N ORMANr.9

de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutării

Nr. Denumirea materialelor U/M Termen de durată Cantitatea Observaţii


crt. (ani)
0 1 2 3 4 5 10

o
1. Balanţe compuse, cu greutăţi buc. 10 1 - De fiecare brutărie. Brutăriile care
prepară pâinea pentru efective peste
700 oameni, vor aproviziona 2 Ol
balanţe
2. Balanţe S.A- până la 500 kg. buc. 10 1 De fiecare brutărie care prepară
pâinea pentru efective peste 100
oameni.
3. Cazane din fontă sau tablă decapată buc. 7 1 De fiecare brutărie care nu are
cu sobă instalaţie de apă caldă
4. Coveţi pentru frământat aluat buc. 5 " 1 Pentru fiecare 50 kg. pâine. Când
brutăria este dotată cu frământat or
pentru aluat se aprovizionează câte
2 buc. defiecarebrutărie.
5. Cuţite pentru tăiat aluat buc. 5 2 De fiecare brutărie.
0 1 2 3 4 5
6. Făraşe buc. 3 2 De fiecare cuptor, numai la brutăriile
unde încălzirea se face cu lemne.
7. Frământătoare pentru aluat buc. 7 1 De fiecare brutărie
8. Găleţi din tablă zincată buc. 3 4 De fiecare brutărie.
9. Lăzi metalice pentru jăratec buc. 3 2 De fiecare cuptor, numai la brutăriile
unde încălzirea se face cu lemne
10. Lopeţi din lemn buc. 1 4 De fiecare cuptor
11. Panacoade buc. 1 2 Pentru fiecare 10 kg. pâine ce se
prepară într-o şarjă
12. Perii pentru curăţat faina buc. 1 2 De fiecare cuptor.
13. Perii pentru uns pâinea buc. 1 3 De fiecare cuptor
14. Pânză pentru acoperit aluat şi turtoi buc. 1 2 Pentru fiecare covată şi cazan al
frăm amatorului
15. Pânză pentru panacoade buc. î 2 Pentrufiecarepanacod
16. Rastele pentru panacoade buc. 5 1 Pentru fiecare 10 panacoade
17. Scafe buc. 6 4 De fiecare brutărie
18. Site pentru faină buc. 1 3 De fiecare brutărie
19. Stelaje mobile pentru pâine buc. 5 1 Pentru fiecare 100 kg. pâine preparată
într-un schimb
20. Vătraie buc. 4 1 De fiecare cuptor, numai la brutărie
unde încălzirea se face cu lemne.

10
o
Cv
1. Această normă se aplică pentru aprovizionarea şi dotarea cu diverse materiale utilaje şi ustensile a brutăriilor
organizate în cadrul unităţilor care fabrică pâinea cu mijloace proprii.
2. Numărul de cazane pentru frământătoare se stabileşte în funcţie de capacitatea acestora şi cantitatea de pâine
ce se prepară.
3. In loc de balanţe semiautomate se pot aproviziona bascule romane.

*0
O
N
NORMA NR.10

de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinerea şi sacrificarea animalelor,


păsărilor şi pentru prelucrarea produselor rezultate:

Nr. Denumirea materialelor U/M Termen de Cantitatea Observaţii


crt durată
(ani)
0 1 2, 3 4 5
L VASE, USTENSILE ŞI MA TERI ALE jDE ÎNTREŢINERE PENTRU BUCĂTARII, CÂINI
1. Bidoane de aluminiu buc. 6 - Necesarul se calculează în
funcţie de nevoi *0
2,
3.
Butuci pentru tăiat carnea
Castroane emailate a 25 l
buc.
buc.
7
3
1
1
-
Pentru fiecare 1-50 câini. Dacă o
sunt din inox termenul de durată 00
este de 10 ani.
4. Cazane din fontă buc. 10 1 Pentru fiecare î 1-20 câini.
Capacitatea se stabileşte în
funcţie de nevoi
5. Cratiţe din fontă a 31 buc. 3 1 De fiecare câine. Dacă sunt din
tablă emailată termenul de
durată este de 2 ani.
6, Cuţite pentru bucătar buc. 3 1 De fiecare bucătărie pentru câini
7, Fierăstrău pentru tăiat oase buc. 5 1
Nr. Denumirea materialelor . U/M Termen de
cri. durată Cantitatea Observaţii
(ani)
0 1 2 3 4 5
8. Furculiţe inox pentru bucătar buc. 6 1 De fiecare bucătărie pentru câini
9. Funduri din lemn buc. i 1 De fiecare bucătărie pentru câini
10. Găleţi din tablă zincată buc. 5 1 De fiecare bucătărie care
prepară hrana pentru efective de
peste 3 câini.
11. Gamele aluminiu buc. 6 1 Pentru fiecare câine în misiune
12. L ape ţi din lemn pentru mămăligă buc. 1 2 De fiecare bucătărie pentru câini *0
o
13. Maşini electrice tocat carne buc. 7 1 De fiecare bucătărie pentru câini vo
14. Maşini manuale de tocat carne buc. 5 1 De fiecare bucătărie pentru câini
15. Maşini electrice de curăţat cartofi buc. 7 1 De fiecare bucătărie pentru câini
16. Masate pentru ascuţit cuţite buc. 10 - 2 De fiecare bucătărie pentru câini
17. Oale emailate cu capac buc. 3 1 Capacitatea oalelor se stabileşte
astfel: 5 litri pentru 1 câine, 10
litri pentru 2-3 câini, 15 litri
pentru 4-5 câini, 25 litri pentru
6-8 câini, 30 litri pentru 9-10
câini. Dacă sunt din inox
termenul de durată este de 10
ani.
Nr. Denumirea materialelor U/M Termen de Cantitatea Observaţii
crt durată
(ani)
0 1 2 3 4 5
18. Polonice emailate pentru bucătar buc. 3 1 De fiecare bucătărie pentru
câini.
Dacă sunt din inox termenul de
durata este de 10 ani
19. Polonice emailate pentru scos hrana buc. 3 1 De fiecare bucătărie pentru
din cazan câini.
Dacă sunt din inox termenul de
durată este de 10 ani.
20. Satâre buc. 5 1 De fiecare bucătărie pentru
câini.
21. Tăvi din aluminiu pentru transport buc. 6 1 De fiecare bucătărie pentru câini
organe şi subproduse de came
22. Topoare pentru măcelar buc. 10 1 Pentru fiecare 1-50 câini.
2. Materiale de întreţinere
1. ^. ——
. -— ......— —, buc. 1 2 Pentru fiecare 10 câini
Bureţi pentru frecat vase
2. Chibrituri (cutii mici) buc. 1 52 Pentru fiecare bucătărie pentru
câini
3. Hârtie pentru distrugerea muştelor buc. 1 10 De fiecare 5 mp. bucătărie şi
încăpere în care se distribuie
hrana
Nr. Denumirea materialelor U/M Termen de Cantitatea Observaţii
crU durată


(ani)
0 i 2 3 4 5
4. Perii de paie buc. 1 2 Pentru fiecare 50 câini
5. Praf pentru curăţat vesela sau kg- 1 1 Pentru fiecare 10 câini
detergent
IL MA TERI ALE PENTRU GRAJDURI
1. Găleţi din tablă zincată buc. 3 1 De fiecare 1-5 cai
7
2. Furci pentru paie şi fân buc. 10 . 1 De fiecare 1-5 cai
3. Lopeţi buc. 5 1 De fiecare 1-5 cai
4. Mături din nuiele buc. 1 2 De fiecare 1-5 cai
5. Saci din cânepă sau iută buc. 2 1 De fiecare cal
III. SECŢII DE TĂIEREA ANIMALELOR
1. Balanţe pentru cântărit animale buc. 10 1
2. Butuci din lemn pentru tăiat carne buc. 7 • 7
3. Butoaie din stejar cu capac buc. 10 1 Dacă sunt din fag termenul de
durată este 6 ani, dacă sunt din
material plastic termenul de
* .
durată este de 3 ani.
— — — — \ > ., II . — •••——

4. Căni emailate a 5 litri buc. 3 2 Dacă sunt din aluminiu termenul


de durată este de 6 ani
5. Cazane din fontă sau tablă decapată buc. 10 i
Nr. Denumirea materialelor V/M Termen de Cantitatea Observaţii
crt. durată
(ani)
0 1 2 3 4 5
6. Cratiţe emailate a 50 litri cu capac buc. 3 2 Dacă sunt din inox termenul de
durată este de 10 ani
7. Cuţite pentru măcelar buc. 3
8. Cuiere sau cârlige pentru atârnat buc. 10 - Cantitatea se stabileşte în funcţie
carnea de nevoi
9. Găleţi din tablă zincată buc. 3 2
*
10. Fierăstraie pentru tăiat oase buc. 10 2
11. Lăzi metalice cu capac buc. 15 1
12. Masate pentru ascuţit cuţite buc. 8 2
13. Pile triunghiulare buc. 8 1
14. Topoare pentru măcelar buc. 5 ' 2
NOTA:
1. Această normă se aplică pentru aprovizionarea şi dotarea cu materiale a bucătăriilor pentru câini,
grajdurilor pentru cai şi a secţiilor pentru tăierea animalelor.
2. Unităţile care au în statele de organizare câini de serviciu, vor fi dotate- cu materialele prevăzute la grupa I
punctele 5,6,8,9,10,11.
3. Butoiul de la grupa III este destinat păstrării maţelor sărate, iar lada metalică pentru cantităţile de carne şi
organe confiscate (improprii consumului uman)
N OR M A N r . l î

cu drepturile de combustibil lichid şi solid necesar preparării hranei în


condiţii speciale (aplicaţii, trageri, poligoane) când se folosesc
bucătării rulante auto, cuptoare şi brutării de campanie

Nr. Denumirea materialelor Combustibil folosit fco


crt.
co
Motorină litri/h Lemne kg./h
0 1 2 3
1. Bucătărie rulantă auto cu injector 2,5 -
2. Bucătărie rulantă auto fară injector - 30,0
3. Brutărie mobilă de campanie pe 2 remorci tip B M C - 2 R 14,0 -
4. Cuptor campanie "2 Octombrie" - pentru prima coacere; - 25,0
- pentru coaceri ulterioare 15,0
5. Cuptor campanie "Manfred Weiss" - pentru prima coacere 6,0 25,0
- pentru coaceri ulterioare 5,0 15,0
6. Bucătărie portativă ladă izotermă - 5,0

NOTA:
1. Timpul necesar pentru prepararea mâncării este de circa 3 ore.
2. Timpul necesar pentru o şarjă de pâine este de circa 4 ore.
Anexa nr, 13

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ A POPOTELOR


MINÎSTERLX JUSTIŢIEI
UNITATEA
(popota cadrelor)

R E G I S T R U

pentru evidenţa fondurilor la popotă

Anul Operaţiuni Componenţa fondiinlor Sursele fondurilor


Data care măresc /
$ •1-4
'••I
micşorează Disponibil Numerar în Produse în Debitori Fondurile Venituri Creditori
ca
o fondul în cont casă depozit popotei realizate

1
i
• r-i

1 I
••r-l —«
:S
s s

P :S :S -S3 B • fel !§ :S
«_*>•> .!=( *_)
<t> _» "o </> *o o>
*3 'o _> c o *o
ui »—i
_t
&_ 1—1
&o 0> c_
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ii 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
216

MOD D E C O M P L E T A R E A R E G I S T R U L U I P E N T R U
EVIDENŢA FONDURILOR

1. Coloana "nr.crt." se completează înscriindu-se în ordine


cronologică toate operaţiunile contabile, numerotarea facându-se
pe ani de gestiune; numărul de ordine al operaţiunii contabile se
înscrie pe documentul justificativ în baza căruia s-au efectuat
înregistrările contabile.
2. Coloana 3 "explicaţii" se completează înscriind pe scurt şi clar
natura operaţiunii, cât şi numărul documentului justificativ.
3. în coloanele 4-6 se înscriu numai operaţiunile care măresc sau
micşorează fondurile popotei. Soldul stabilit în col. 6 trebuie să
reflecte în orice moment mijloacele materiale şi băneşti, de care
dispune popota.
4. Coloanele 7-18 arată componenţa fondurilor de care dispune
popota şi se completează astfel:

a) în coloanele 7-9 "disponibil în cont" se trec sumele primite în


cont deschis la unitatea bancară sau la C E C , după caz, şi plăţile
efectuate din disponibilităţile existente în cont: între operaţiunile
făcute în "registrul de evidenţă a fondurilor" şi cele efectuate de
bancă sau CEC, trebuie să fie o identificare perfectă. In orice
moment, soldul înscris în coloana 9 trebuie să corespundă cu
soldul extrasului de cont sau CEC;
b) coloanele 10-12 "numerar în casă" reflectă operaţiunile efectuate
în numerar; soldul stabilit în coloana 12 trebuie să corespundă în
permanenţă cu numerarul existent în casă. De asemenea, la
sfârşitul zilei, numerarul existent trebuie să nu depăşească limita
soldului de casă stabilit;
c) în coloanele 13-15 "produse în depozit" se înregistrează valoric,
la preţul de aprovizionare al popotei, toate produsele şi
materialele aprovizionate din fondurile popotei. Soldul din
coloana 15 trebuie să corespundă permanent cu totalul soldurilor
produselor şi materialelor din fişele de magazie;
d) în coloanele 16-18 "debitori" se evidenţiază debitorii popotei; De
asemenea, la intrări se vor mai înregistra: diferenţele de preţuri Ia
ambalajele valorificate şi care trebuie recuperate de la unitate,
scăzămintele naturale, lipsurile de materiale şi alte debite create.
217
Pentru fiecare debitor se deschide o ftşă analitică, ale căror
totaluri trebuie să coincidă cu cele din "registrul de evidenţă a
fondurilor". Lunar, se întocmeşte un centralizator al soldurilor
fişelor (partidelor) analitice; al cărui total se va confrunta cu
soldul din coloana 18 din "registrul pentru evidenţa fondurilor".
5. Coloanele 19-27 reflectă sursele care formează fondurile şi se
completează astfel:

a) în coloanele 19-21 "fondurile popotei" se înregistrează intrările şi


ieşirile, mijloacele materiale şi băneşti aparţinând cadrelor care
servesc masa, indiferent de provenienţa acestora;
b) în coloanele 22-24 "venituri realizate" se înregistrează veniturile
obţinute, care se vor vira lunar în contul de venituri al unităţii pe
lângă care funcţionează popota;
c) în coloanele 25-27 "creditori" se înregistrează creanţele popotei,
ca: aprovizionarea unor materiale şi produse neachitate
furnizorilor, evidenţa cotei de 3 % etc. Pentru fiecare creditor se
va deschide o Uşă analitică, urmând ca lunar să se verifice
concordanţa soldurilor acestora cu soldul sintetic din "registrul
pentru evidenţa fondurilor".

6. între cele 3 grupe de operaţiuni ale registrului jurnal: operaţiuni


care măresc sau micşorează fondurile, "componenţa fondurilor"
şt "sursele fondurilor", trebuie să existe în permanenţă o egalitate
perfectă. în acest scop se va analiza şi stabili pentru fiecare caz
în parte natura operaţiunii şi efectelor acesteia asupra mijloacelor
popotei.
înregistrarea în registrul jurnal pentru evidenţa fondurilor, a
operaţiunilor de intrare-ieşire a fondurilor, materialelor şi
produselor, mişcărilor interioare ale acestora, operaţiunile
privind debitorii-şi creditorii, evidenţierea şi vărsarea veniturilor
realizate e t c , se va face numai pe bază de documente, în ordine,
cu cerneală sau pastă. După fiecare operaţiune efectuată în acest
registru se stabileşte în mod obligatoriu soldul.
Eventualele erori de înregistrare se corectează prin tăirea cu o
linie a sumei operate greşit şi înscrierea desupra acesteai, a sumei
reale, respectiv în coloana unde corect trebuie operată, fiind
interzisă corectarea prin modificarea cifrelor.
218

FIŞA D E MAGAZIE

pentru evidenţa analitică a materialelor şi produselor

Unitatea Fişa de magazie Pagina


Magazia Cod U/M Preţ unitar
Lei Bani
Materialul (produsul), sortul,calitatea,marca, Stoc Stoc de
dimensiunile normat siguranţă
Documentul
Nr. operaţiuni Data Nr. Fel Intrări Ieşiri Stoc Nr. de Data şi
control semnătura
de control
0 2 3 4 5 6 7 8

NOTĂ:

1. Eviden(a tuturor produselor folosite de popote se ţine cantitativ, pe


sorturi, calităţi şi pe preţuri de aprovizionare.
2. Fişa de magazie se completează cu toate datele cerute de formular,
pentru a se putea identifica corect produsele aflate în stoc. înregistrarea
cantităţilor se face de magaziner (responsabilul popotei) zilnic la
"intrări", pe baza datelor înscrise în actul de primire-recepţie în facturile
sau procesele verbale (în cazul produselor aprovizionate din depozitul
unităţii), iar la "ieşiri", pe baza buletinului de distribuţie - retragere a
alimentelor, precum şi a altor documente prezentate în prezentul act
normativ şi în instrucţiunile de organizare a evidenţei bunurile materiale
în unităţile Ministerului Justiţiei.
3. La sfârşitul fiecărei luni, se verifică datele înscrise în fişa de magazie,
compartiv cu situaţiile de inventariere.
219

E VÎDENŢA

fondului de rulment depus de persoanele hrănite


prin popotă

Data amil •g Numele şi Unitatea Fondnilement


ti prenumele
15 în care
lucrează

Luna Ziua

ea $ n
§ "3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NOTĂ :

1. Restituirile din fondul de rulment se operează pe baza datelor din


"Registru pentru evidenţa fondurilor la poporă" în ordinea cronologică a
operaţiunilor, completându-se coloanele 8 şi 9.
2. Data restituirii se va înscrie concomitent şi în coloana 10, în dreptul
operaţiunii de depunere a fondului de rulment.
220

EVIDENŢA

bonurilor de masă

Explicaţii Intrări Ieşiri Sold Obs.


ci
o

+-•
Seria Seria Seria
3
•—i
CC
w de la 5 de la i de la
+->
S'l '1 nr.la • p*4
nr. 'n
cd
nr. la
nr. u Ia nr. O nr.

NOTA:

1. Primirea cartelelor şi bonurilor de masă se înregistrează în baza bonului


de primire a materialelor cu regim de scădere directă, în coloanele 3-4
evidenţiindu-se numărul şi seriile acestora.
2. La "ieşiri" se va evidenţia totalul bonurilor vândute.
3. Numărul total de bonuri existente asupra gestionarului popotei trebuie
să corespundă permanent cu soldul din "evidenţa bonurilor de masă" -
coloanele 7-8.
Orice diferenţă în minus se consideră lipsă îir gestiune şi impune
efectuarea cercetării administrative, potrivit instrucţiunilor privind
răspunderea materială.
UNITATEA N O T Ă D E R E C E P Ţ I E ŞI CONSTATARE D E D I F E R E N Ţ E

NUMĂR DATA COD COD , T CONTRACT FACTURĂ CONT


ZIUA LUNA ANUL FURNIZOR PRIMITOR X\ J- Nr. CREDITOR
DOCUMENT COMANDĂ AVIZ DE ÎNSO­
ŢIRE A MĂRFII

SUBSEMNAŢII, MEMBRII COMISIEI DE RECEPŢIE-, AM PROCEDAT LA RECEPŢIONAREA VALORILOR MATERIALE FURNIZATE DE


DIN CU VAGONUL/AUTO NR.
DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE DELEGAT , CONSTATÂNDU-SE URMĂTOARELE:

NR. DENUMIREA BUNURILOR CONT CANTITATEA CONFORM 1 RECEPŢIONAT


COD U/M
CRT, RECEPŢIONATE DEBITOR DOCUMENTE CANTITATE | PREŢ UNITAR VALOARE
I

!
I
\ \
J . ,

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA DATA SEMNĂTURA

14-3-1A A4 t2
Determinarea cantităţii s-a făcut prin: Pe cântarul nr. | Detemiinarea calităţii s-a făcut prin proba
nr. .

Expeditor '. Cărăuş însoţitor


Staţia de expediţie Staţia de destinaţie
Data eliberării Data expedierii Data sosirii
Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat l a recepţie:
Din partea cui Numele şi prenumele Calitatea Buletin de identitate Semnătura Alte menţiuni

* Diferenţe (±) IO
Denumirea bunurilor recepţionate Cod U/M
Cantitate Preţ u n i t a r Valoare

Concluziile comisiei de recepţie

Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului (delegatul neutru)

*) Tip document (operaţie)


223

UNITATEA.
(popota cadrelor)

Unicat: serveşte evidenţei fondurilor


Duplicat: serveşte evidenţei analitice
a materialelor
Triplicat: rămâne nedetaşat

BULETIN D E DISTRIBUŢIE») A A L I M E N T E L O R
RETRAGERE
Data
(ziua, luna, anul)

Efectiv de hrănit

- dimineaţa. dimineaţa.

- prânz

- seara

MENIUL prânz

Preţ de cost estimativ

- dimineaţa;

- prânz seara

- seara

>
224

o Denumirea C a n t i t a t e a şi v a l o a r e a a l i m e n t e l o r Total Operat


alimentelor

Dimineaţa Prânz
Seara
cd cod <d d
ti w *->
Bl
<u cd -*-»
cd +j ucd
Cd +c-d* 4) E cd
i' 4i Oi cod £

lf
o. c a «— o • r-H
cd <d
!=> «s > «j > o > O T—i
cd
>
a
>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

l'OTAL LEI

Se a d a u g ă v a l o a r e a a l i m e n t e l o r d i s t r i b u i t e u l t e r i o r cu buletin
de d i s t r i b u ţ i e nr
lei.

Se scade valoarea alimentelor


retrase cu buletinul de distribuţie
nr lei
Valoarea alimentelor real
consumate lei

ÎNTOCMIT, AM PREDAT**) AM P R I M I T * * )

(semnătura) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

(semnătura) (semnătura)

') Se taie ce nu corespunde.

**) Numele şi prenumele în clar al primitorului şi predătorului se completează


de emitent.
D E C O N T ZILNIC

Masa Preţ de cost Diferenţa zilei Sold vechi Diferenţa de


de : raportat
> • i—i
•n
• i—t
• r-i • f i

o • 1-4 § • r-t §
a
a
o )«3 a
O-
8 ,8 o Oh o o
w Q m Q o Q m
W

.3

-
Oh

00
226

A n e x a nr, 14

N O R M E UE H R A N A P E N T R U A N I M A L E L E UE S E R V I C I U UIN
UNITĂŢILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI - DIRECŢIA GENERALĂ A
PENITENCIARELOR

N O R M A NR. 1
pentru h r ă n i r e a c a i l o r

Norma C a t e g o r i i de a n i m a l e Denumirea Raţii z i l n i c e Calorii/zi


produselor -kg. -
0 1 2 3 4
A. Cai s a m a r , cai c o l o a n ă Fân 5
şi mânji de la 6 luni Ovăz 4
p â n ă Ia i n t a r c a în Paie de grâu* 4
serviciu Sare furjeră 0,020 16.446
B. Cai de şa şi de Fân 5
tracţiune Ovăz 5
Paie de g r â u * 5
Sare furjeră 0,020 19.101
C. Cai de a r t i l e r i e , cai Fân 6
s e m i g r e i şi iepe la Ovăz 6
lactaţie (6 luni de la Paie de grâu* 6
fătare) Sare furjeră 0,020 22.921
No r i n a C a t e g o r i i de a n i m a l e Denumirea Rafii z i l n i c e Calorii/zi
produselor - kg. -
0 î 2 3 4
D. Cai de s p o r t Fân 4
Lucerna 4
Morcovi 0,500
Ovăz 6
Paie de g r â u * 8
Sare furjeră 0,020
S ă m â n ţ ă de in 0,015
Zahăr ( b u c . ) 0,050 25.633

C. Mânji în vârstă de la 3 Fân 0,5


s ă p t ă m â n i Ia 6 luni Morcovi 0,5
Ovăz 0,5 1.855

9 P a i e l e de grâu sunt folosite p e n t r u o d i h n a a n i m a l e l o r , a s i g u r a r e a


p a t u l u i ( a ş t e r n u t u l u i ) catd.
N O R M A NR.2
Pentru hrănirea câinilor

Norma C a t e g o r i i de a n i m a l e Den u tnirea Kaţii Calorii/


produselor zilnice zi
-kg.-
1 2 3 4
A. C ă ţ e l e în l a c t a ţ i e (45 C a r n e (vită, p o r c ,
z i l e de la fătare) oaie) 0,900
Cartofi 0,150
Făină de o a s e 0,020
Lapte p r o a s p ă t de
vacă (ml.) 0,600
Legume proaspete 0,150
Mălai 0,150
Paie de grâu* 0,300
Pâine 0,500
Sare 0,300
Seu topit sau untură 0,010

0,020 4.041

B. Căţei în vârstă de la 3 Carne (vită, porc.


la 6 s ă p t ă m â n i oaie) 0,100
Făină de o a s e 0,010
Lapte p r o a s p ă t
de vacă ( m l ) 0,300
Morcovi 0,030
Ouă de g ă i n ă (1
b u c . - 50 g) 0,050
Pâine ' 0,050 401
C a t e g o r i i de Denumirea Raţii Calorii/
animale produselor zilnice zi
-kg.-
1 2 3 4
Căţei în vârstă de la Carne (vită, porc,
6 s ă p t ă m â n i la 4 luni oaie) 0,400
Cartofi 0,100
F ă i n ă de oase 0,010
Lapte p r o a s p ă t de
vacă (ml) 0,500
Legume proaspete 0,100
Mălai 0,200
Pâine de grâu* 0,500
Pâine 0,200
Sare 0,010
Seu topit sau untură 0,020 2.192
I), Căţei în vârstă de la C a r n e (vită, p o r c ,
4 luni la 8 luni oaie) 0,500
Cartofi 0,100
Făină de o a s e 0,010
Legume propaspete 0,100
Mălai 0,200
Paie de grâu* 0,500
Pâine 0,200
Sare 0,010
Seu topit sau u n t u r ă 0,020 2.388
230

Norma C a t e g o r i i de a n i m a l e Denumirea Raţii Calorii


produselor z i l n i c e /zi
-kg. -
1 2 3 4
E, Câini d r e s a ţ i C a r n e (vită, p o r c ,
î n d e p l i n i n d serviciul oaie) 0,500
de p a z ă , p r e c u m şi cei Cartofi 0,100
în dresaj p e n t r u Făină de oase 0,010
s e r v i c i u l de pază Legume proaspete 0,100
Mălai 0,300
Paie de grâu* 0,500
Pâine 0,200
Sare 0,010
Seu topit 0,020 2.565
Câini de s e r v i c i u C a r n e (vira, p o r c ,
i n c l u s i v c ă ţ e l e în oaie) 0,700
g e s t a ţ i e din luna a 2-a Cartofi 0,150
şi câini peste 1 8 luni Făină de o a s e 0,010
c a r e încă n-au intrat Legume proaspete 0,150
în dresaj Mălai 0,300
Paie de grâu* 0,500
Pâine 0,300
Sare 0,010
Seu t o p i t sau u n t u r ă 0,020 2.783

G, C â i n i în dresaj Carne (vită, porc,


p e n t r u s e r v i c u l de oaie) 0,700
u r m ă r i r e î n s o ţ i r e şi Cartofi 0,150
alte s p e c i a l i z ă r i şi F ă i n ă de oase •'• 0,010
căţei î n t r e 8 şi 1 8 Legume proaspete 0,150
luni. Mălai 0,300
Paie de grâu* 0,500
231

Pâine 0,300
Sare 0,010
Seu topit sau u n t u r ă 0,020 2.930
u. H r a n ă rece C o n s e r v e din c a r n e
p e n t r u câini 0,900
Pâine 0,500 1.970
• Paiele de grâu sunt folosite p e n t r u o d i h n a a n i m a l e l o r , a s i g u r a r e a
patului ( a ş t e r n u t u l u i ) cald.
232

N O R M A NR. 4
p e n t r u s u b s t i t u i r e a p r o d u s e l o r folosite în hrana
a n i m a l e l o r şi p ă s ă r i l o r

Nr. Produsul Cantitatea P r o d u s u l cu care se s u b s t i t u i e Cantitatea


ert. c a r e se grame grame
substituie
0 1 2 3 4
1. Carne 100 B r â n z ă p r o a s p ă t ă de vacă 135
(vită, C a r n e de cal , 180
porc, C o n s e r v e din c a r n e p e n t r u câini 100
oaie) H r a n ă u s c a t ă p e n t r u câini
(tip P e d i g r e e , etc.) 100
Slănină proaspătă 30
S u b p r o d u s e din c a r n e * 285
2. Cartofi 100 Cartofi d e s h i d r a t a ţ i 20
Furaje c o m b i n a t e 100
Legume proaspete 304
3. Conserve 100 Carne (vită, porc, oaie) 100
din c a r n e C o n s e r v e din c a r n e de ( p o r c ,
pentru vită) în suc p r o p r i u 100
câini H r a n ă u s c a t ă p e n t r u câini ( t i p
P e d i g r e e , etc.) 100
S u b p r o d u s e de c a r n e 285
4. Făină de 100 Cartofi 540
porumb L e g u m e p r o a s p e t e şi r ă d ă c i n o a s e 1.250
(mălai) Pâine 110
5. F ă i n ă de 100 C a l c i u furajer 100
oase
233

Nr. Produsul Cantitatea P r o d u s u l cu c a r e se Cantitatea


crt. c a r e se grame substituie grame
substituie
0 1 2 3 4
6. Fân 100 Brichete furajere 60
Coceni de p o r u m b 400
O v ă z , orz ' 50
Paie de grâu 200
Porumb boabe 40
Poromb siloz 200
Sroturi de floare s o a r e l u i 50
T ă r â ţ e de grâu 60
7. Lapte 100 B r â n z ă p r o a s p ă t ă de v a c ă 30
p r o a s p ă t de C a r n e dc (vită p o r c , o a i e ) 40
vacă ( m l ) Lapte praf 10
Ouă de găină (un ou - 50 g) 50
8. legume 100 Cartofi 33
p r o a s p e t e ** C o n s e r v e din l e g u m e în apă
sau b u l i o n 75
L e g u m e sau r ă d ă c i n o a s e
deshidralete 10
9. Morcovi 100 Sfeclă furajeră 200
10. Ouă de 50 B r â n z ă p r o a s p ă t ă de v a c ă 50
găină (un ou C a m e de ( v i t ă , p o r c , o a i e ) 40
" - 50 g)
234

Nr. Produsul Cantitatea P r o d u s u l cu care se s u b s t i t u i e Cantitatea


cit. care se grame grame
substituie
I 2
Ovăz 100 Brichete furajere 150
Fân 200
Orz, secară 100
Porumb boabe 80
Târâte de grâu 125_
12 Paie de 100 Fân 100
grâu P a i e d e orz, o v ă z , orez 100
13. Pâine 100 Făină de p o r u m b ( m ă l a i ) 66
Paste făinoase 66
14 Seu t o p i t 100 Seu crud 110
sau untura Slănină prospătă 130
Ulei c o m e s t i b i l 95
15. T ă r â ţ c dc 100 Fân, paie de grău 200

„__J?lâl! Ovăz, orz, porumb 50


16. Varză 100 Morcovi 100
proaspătă
* Prin s u b p r o d u s e de c a r n e se î n ţ e l e g e : burtă c o m e s t i b i l ă de b o v i n e
şi o v i n e , c ă p ă ţ â n ă de vită fără creier şi limbă, c ă p ă ţ â n i î n t r e g i de o v i n e , cozi
de b o v i n e cu c a r n e , o a s e piept de b o v i n e cu c a r n e , buze şi u r e c h i de b o v i n e ,
p l ă m â n i de b o v i n e , p o r c i n e şi o v i n e , p i c i o a r e de b o v i n e şi o v i n e c u r ă ţ a t e ,
splină , c a b a l i n ă , e s o f a g , carne din r ă z ă t u r ă de p i e i , c a r n e b e r e g ă ţ i (carne
s â n g e r a t ă ) , s l u n g u l şi u g e r u l ;
** Prin l e g u m e se î n ţ e l e g e : l e g u m e p r o a s p e t e d e ' s e z o n ( a r d e i g r a s ,
ceapă, dovlecei, fasole verde, roşii, spanac, varză, etc.) şi rădăcinoase
( m o r c o v i , p ă t r u n j e l , sfeclă, ţelină. p ă s t â r n a c ) .
2 3 5

OTĂ:
1. A c e a s t ă n o r m ă se a p l i c ă atunci când p r o d u s e l e p r e v ă z u t e în n o r m e
l i p s e s c sau p e n t r u v a r i a ţ i a m e n i u r i l o r ;
2. S u b s t i t u i r e a o v ă z u l u i cu p o r u m b b o a b e se face în l i m i t a a m a x i m u m
5 0 % din raţia de o v ă z p r e v ă z u t ă de n o r m e ;
3. S u b s t i t u i r e a o v ă z u l u i cu tărâţe se face fără a d e p ă ş i 3 0 % din raţia
zilnică;
4. T o a t e s u b s t i t u i r i l e se fac cu avizul m e d i c u l u i v e t e r i n a r .
ANEXA NR. 15

T A

cuprinzând locurile de muncă şi categoriile de munci care dau dreptul


la antidot (lapte) sau ap£ carbogazoasă.

Nr Locurile de muncă sau categoriile de munci Raţia zilnică de Raţia zilnică de apă j Observaţii
crt. lapte de vacă carbogazoasă j
(litri/om/zi) (Htri/om/zi) ! 0^
—-—— 1—i— 1
—— • •—• 1 1
— - i—: : , ,
0 1 ~*
3 ! 4
A. LOCURI DE MUNCĂ :
I. încăperile în care se lucrează la prosectura de cadavre sau piese formoiizate 0.500
2. Laboratoarele de analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice 0,500 | - i
3. Laboratoarele şi cabinetele de fizioterapie şi radiologie 0.500
4. Locurile de muncă unde se-lucrează cu solvenţi organici (tiner, petro!, benzină, 0,500 1 ]
acetonă etc.)
5. încăperile unde lucrează Ia regenerarea uleiurilor 0,500 i
6. Locurile de muncă unde se execută lipituri cu cositor folosindu-se apă tare 0,500 î |
şi cloruri de amoniu (ţipirig)
7. Locurile de muncă unde se execută rodajul motoarelor auto sau repararea 0,500 —
i
motoarelor auto, inclusiv a unor subansamble ale acestora.
8. Garajele cu peste 20 autovehicule 0,500 1 - i
V

0 1 3 4
9. » Locurile de muncă unde se repară sau se formează acumulatori. 0,500 -
10. Locurile de muncă unde se foloseşte sau manipulează petrol şi benzina:spălarea 0,500
motoarelor şi pieselor; descărcarea petrolului şi benzinei ; alimentarea
rezervoarelor; manipularea în depozite, curăţirea instalaţiilor şi a rezervoarelor
pentru produse petroliere; transportul cu autocisterne, degresarea
armamentului. i
11. încăperile în care se execută tratamente termice prin folosirea băiior de plumb 0 500
7 i
sau clorură de bariu.
12. Locurile de muncă unde se şlefuiesc metale, ebonită, mase plastice, lemn 0,500 i - |
(şlefuire mecanică).
13. încăperile unde se execută lucrări de protejare a suprafeţelor metalice: bruna], 0,500

cromaj, nichelaj, galvanizare.
14; Locuriie de muncă unde se lucrează la spartul, încărcarea-descărcarea, cioplirea 0,500 i
sau şlefuirea marmurei şi pietrei.
15. Locurile de muncă din tipografii 0,500 -
^ —
16. încăperile unde se lucrează cu mijloace de multiplicare, heliograf, xerox, i

0,500 :
gestetner. :

17. Cabinele de proiecţie pentru film 0,500 - i


18. Laboratoarele foto-cinema 0,500 - i
19. încăperile în care se repară frigidere, unde se lucrează cu bioxid de sulf, 0,500 | • |
clormetil, amoniac şi freon.
20. încăperile în care se manipulează substanţe toxice, caustice, şi izotopi 0,500 i - !
| !
radioactivi. I :
21. încăperile în care se depozitează sau se repară echipamentul recuperat. 0,500 i - i
22. Locurile de muncă unde se execută spălarea echipamentului şi 0,500 I
i
cazarmamentului,sterilizarea acestuia, spălarea vaselor de laborator. i
'23. Depozitele de arhivă 0,500 -
0 i 2 3
!
— — — . , • —- „
24. încăperile de orice fel unde sunt emanaţii toxice sau degajări de pulberi 0,500

peste limita maximă de normele de igiena muncii in armosfera zonei de lucru.
25. Locurile de muncă expuse în permanenţă, temporar sau accidentai în cursul 0,500
zilei de lucru, pericolului de iradiere şi contaminare cu substanţe radioactive. ;

B. CATEGORII DE MUNCI:
1. Acumulatorişti (reparatori şi încărcători acumulatori) 0,500
.
2 Arzători la fabricile de cărămidă 0.500

3. Bronatori 0,500
4. Chimişti şi laboranţi din laboratoarele chimice, de studii şi experienţe cu 0,500 -

atmosferă toxică
-—.
Cromatori, nicheiatori (galvanizatori, electro-depunere) 0.500 -
5. 10
6. Curăţitori la turnat de oţel şi fontă - 0.500
co
7. Curăţitori recipienţi în interior (cisterne, cazane termice etc.) 0.500 - 03
8. Curăţitori la polizor cu perii şi şmirghel, tub alamă, ebonită 0,500
9. Curăţitori manuali cu perii şi şmirghel 0,500
10. Călitori 0,500
11. Cazangii şi caloriferişti care lucrează în camere de foc şi fum 0,500 -

12. Calafagii 0,500 -


13. Cartografi din tipografii 0,500
14. Culegători paginatori, împărţitori de 3a tipografie şi linotipe 0,500 -
15. Copiatori tipografi 0,500 |
16. Cioplitori în marmură şi piatră la atelier 0,500 -
17. Decalaminatori (plumb) pistoane, cilindri 0,500 !
18. Delaboratori prin aburi şi apă caldă la muniţii 0.500 i i
1 S L.—_
-
19. Decapatori la băi cu sodă caustica şi acid sulfuric şi spălători piese cu
* „
0,500 |
substanţe toxice.
20. Degresori cu tiner, benzină, whitespirt şi petrol - 0,500 !
o z. 4 !
21. Distribuitori carburanţi 0.500 - i

.—
Distribuitori materiale chimice 0,500 -
22.
23. Distribuitori acizi 0.500 -
24. Dărâmători de construcţii (la interior)
-
0,500 -
25. Electromecanicii staţiilor fixe de alimentare şi autospeciale de transmisiuni 0,500
26. Echipajele pe timpul exerciţiilor în tancuri 0,500 -
27. Fierari-forjori - 0,500
28. Frezori care lucrează bronz, alamă 0.500 -
29. Frezori matriţeri, muncitori calandru în poligrafie 0.500 -
î ..— • • • —" • . ' ' " '

30 Foto grafi-tipografi 0,500


31. Fochişti (căldărişti de pe nave) 0.500 -
32. Gresori şi degresori la muniţii 0,500 -
33. Gaterişti şi lucrători la circulare de marmură şi piatră 0.500 -
• , 2 • —'——-—' ' " ' -— - ~~
-
2

34. Grafitori 0,500


35. Granulatori tipografi 0,500 I
36. Gresori, şlefuitori plăci tiefdrunk 0,500
37. Heliografişti 0,500 -
38. Impânzitori aviaţie 0,500
—*—* ••• • • 1

39. 0,500 !
încărcători extinctoare (bromură de metil)
40. Izolatori tehnici cu vată de sticlă 0,500 !

41. Instrumentare din serviciile chirurgicale 0.500 |


i
42. Jonctori şi cablagii care lucrează la canale în ramura T.C. 0,500 i
43. Lucrători 3a încheierea elementelor cu clei de caseină 0,500 •

44. Lucrători care curăţă ţevi de fum, cutii de foc şi cenuşarele locomotivelor 0,500 . !
45. Lucrători deservind generatorii de gaze (acetilenă) 0,500 |
46. Lucrători care lucrează cu talaş şi ciment la plăci de stabilit, în mediu închis. 0,500 1 - _j
47. Lucrători care lucrează în permanenţă în uscătorii artificiale de cărămizi şi ţigle 0,500
0 I
->
3 _1
48. Litografî 0,500
49. Lino-paginatori 0,500 -
50. Maestru modele (machete) în ipsos 0,500 1 ' - :
51. Manipulanţi explozivi în fort 0,500 ; - 1
52. Macaragii pod rulant 0,500 —

53. Muncitorii de Ia pile-baterii 0,500


54. Muncitori răscoacerea tuburilor de muniţii 0,500 -
55. Muncitori de la cositorire şi alămire — 0,500 .
56. Muncitori care lipesc tablă cu cositor, folosind ca decapant clorură stanoasă - 1.000
57. Muncitori de la tratamentul termic - 0,500
58. Muncitori de la poligoane închise 0,500
59. Muncitori la preparatul cleiului de caseină 0,500 ;
60. Muncitori auxiliari în secţii toxice 0,500 [ *0

o
61. Muncitori care lucrează la însăcuirea cimentului şi varului 0,500 ' ;
62. Mecanici banc proba şi rodaj motoare 0,500 !
63. Mecanici maşini cu aburi motoare de pe nave 0,500 j
64. Mecanici motorişti 0.500 -
65. Mecanici motoare cu explozie care lucrează în compartimente închise, mecanici 0,500
conductori
66. Mecanici lâ băile de spălat în sodă şi carburanţi 0,500
67. Mecanici permanenţi în secţii tipografice 0,500 |
68. Mecanici linotipi 0,500 1
69. Maşinişti şi ajutori tiefdruk 1,000 -
70. Maşinişti, strângători, puitori, plane în tipografii. 0,500 -
71. Muncitori tipografi de la rotative 0,500 i'
72. Multiplicatori 0,500 1 - !
i
73. Omogenizatori pulberi 0,500 ! I
74. Offset-lito 0,500 | - 1
0 .i
j 4
75. Preparatori de creuzet pentru impregnat 0,500 -
76. Prestatori şi cărători plumb şi forme m tipografii 0.500 -
77. Personalul care lucrează iarna la încărcatul şi descărcatul vagoanelor, ia 0.500 -
alimentarea exterioară a atelierelor şi depozitelor.
78. Personalul din depozitele de conservare a materialului cu naftalină 0,500 - •

:
79. Personalul din serviciile de radiologie, radioterapie, autopsii, anatomie 0,500 -
patologică şi boli contagioase. :
!

0. Personalul care lucrează în serviciile de anatomie patologică şi secţiile de 0.500 •


prosectură, laboratoarele de medicină experimentală, laboratorul de produse
chimice-farmaceutice, inclusiv secţiiie de prelucrarea materialului de
pansament, serviciile de radiologie şi fizioterapie, precum şi ceielate servicii
medicale în care se lucrează cu aparate de radiologie şi fizioterapie peste 50 %
din timp.
81. Personalul de la sterilizare şi spălătorie de laborator. 0.500 : - j
82. Persoanele care lucrează la răspândirea insectoflingicidelor şi ierbicidelor. 0,500 -
83. Personalul care lucrează cu soluţie de cauciuc pentru lipit tălpi, covor p.v.c.,etc. 0,500 ! - |
84. Rectificatori 0,500 ; - 1
85. Radiatorişti 0,500 .j - !
86. Reparatori măşti 0,500 1 - |
87. Retuşeri, montaj tipografii 0,500 j - I
88. Sudori electrici şi autogeni 0,500 | - I
89. Strungari care lucrează cu bronz şi alamă 0,500 i - j
90. Sablori 0,500 -
91. Şlefuitori, ascuţitori, alizatori bloc motoare şi arbori 0,500 i
- — 1

92. Scafandri 0,500 i


93. Submarini şti 0,500 j
94. Scoţători de săculeţe din tub triat pe ioturi săculeţi cu pulberi 0,500 -

0 i 3 ^
95, Scoţători cărămizi, ţigle, var, ipsos din cuptoare. • 0.50Q
96. Stereotipieri ; 0.500 _

97. Tâmplari mecanici 0.50C


98. Tehnicieni pentru mine şi încărcat mine 0.500 i
99. Turnători metale neferoase şi tontă ' 0.500 i
100. Vopsitori duco, decapatori şi alimentatori vopsit 0,500 !
101. Vopsitori manuali cu pensula şi zugravi 0,500 -
102. Vopsitori navali 0,500 1
103. Vulcan izatori i 0,500 i
104. Zincari 0.500 -
105. Zincografi 0.500 -
~ i
1
106. Zeţari : 0.500 _ i

107. Sticlari suflători ia ţeava ! 0,500 -


108. Topitori sticlă ! 0,500
109. Decalotori sticlărie ! 0.500 -
110. Mâţişori sticlărie ! 0.500 -
111. Şlefuitori sticlărie I 0.500 -

NOTĂ : Alte locuri de muncă sau categorii de munci nou apărute sau necuprinse în prezenta anexă se aprobă de ministrul
justiţiei.
243

Anexa nr.l6

T A B E L

cuprinzând încadrarea pe munci grele a


persoanelor private de libertate care muncesc.

Nr.
cit. GRUPA DE MUNCĂ ŞI SPECIALITATEA OBSERVAŢII
0 1 2
1. METALURGIE : 1)

1. Ajustori
2. 1
Curăţitori piese turnate
3. Dulgheri
4. Electricieni pentru acumulatori
5. Electricieni bobinatori
6. Electricieni instalatori care lucrează la înălţimi de
peste 8 metri
7. Fierari 2)
8. Forjori şi ajustorii lor
9. Fochişti
10. Frezori
11. Galvanizatori
12. încărcători şi descărcători cuptoare
13. Instalatori conducte
14. Lăcătuşi
15. Manipulatori metale prelucrate şi neprelucrate
16. Manipulanţi prese şi ciocane cu abur
17. Matriţeri
18. Mecanici (de motoare, de pompe, de uzine,
electricieni)
19. Miezuitori
20. Modelări
21. Montatori
-22. Morari
23. Muncitori !a cuptoare
24. Muncitori la polizor, dacă lucrează permanent
•25. ^Muncitori care execută transporturi grele în incinta
unităţilor productive
26. Nichelari
-27. .^Potcovari 2)
28. Prăjitori cărămizi
244

29. Presori la cald


30 "' Preparatori de pământ în turnătorii
31. Rabotori
327 Rectificatori
33. Sculeri
34, Spărgători fontă
35. Strungari
36. Sudori electrici şi autogeni 2)
37. Şablori
38. Tinichigii 2)
39. Şlefuitori
40. Tâmplari mecanici
41. tâmplari manuali
42. ' Topifori şi ajutorii lor
43. Trasatori
44. Turnători
45. Vopsitori auto
II. PRELUCRAREA LEMNULUI 1)
1. Circularişti
2. Cărători manuali de cherestea şi materiale finite
3. Dogari
Dulgheri
5. Gaterişti
6. încărcători şi descărcători de cherestea
7. Lustruitori mobile lemn
8. Muncitori la uscătoriile de lemn
9. Pendularişti
10. Rotari 2)
11. Stivuitori
12. Strungari lemn
13. Tâmplari mecanici
14. Tâmplari manuali
UI PIELĂRIE 1)
1. Muncitori la maşinile Doppel, freză şi stanţe talpă
IV. TEXTILE : 1)
1. 1
~ Muncitori în secţiile de vopsitorie chimica
V. CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII 1)
1. Ajutori la uscătoriile artificiale
2. Aşezători şi scoţători la cuptoarele de cărămida
şi ţiglă
3. Betonişti
4. Cocători la cuptoarele de cărămidă
5. Conducători utilaje construcţii
6. Curăţitori cuptoare de cărămidă
7. Cărători cărămidă, mortar, beton şi piatră (salahori)
8. Dulgheri
9. Fierari betonişti
10. Hidroizolatori
II Instalatori apă şi canal 2)
12 Lăcătuşi
I.V. " Mecanici utilaje construcţii
14. Mozaicuri
15, Muncitori la cuptoarele de ars var
16 Muncitori la morile de pământ
17 Muncitori la carierele de piatră (încărcători, săpat ori,
manipulatori, spărgători de piatră, artificieri)
18 Muncitori care forează puţuri
19. Muncitori care lucrează la preparat beton, mortar
20. Muncitori care lucrează la montat şi demontat linii
C.F.
21. Muncitori necalificaţi care lucrează permanent în
construcţii
_ Muncitori la cuptoarele de cărămidă
(arzători,bachetari, cenuşari)
"23". Parchet ari
24. Prcsori la presele de cărămidă şi ţiglă
25. Pavat ori
26. Săpători
"27. Tâmplari
"28.' Varniceri
29. Zidari
VI. INDUSTRIA CHIMICA t)
1. Muncitori la exploatarea stufului şi papurei
(tăietori, legători, transportori şi încărcători stuf şi.
papură)
VII. AGRICULTURA 1)
i. Cosaşi
"2. îngrijitori animale 2)
3. Manipulatori cereale 2)
4. Manipulatori bălegar 2)
5. Manipulatori combine şi secerători (mecanici şi
ajutori).
6. Muncitori răsadniţe şi sere
7, Muncitori ciupercărie
8. Muncitori care clădesc şire şi stoguri
9. Muncitori însilozatori de furaje
10. Muncitori care lucrează la: îndiguiri, canale pt. irigat
şi desecat, defrişări, nivelări, prăşit manual,
desfundări teren.
11. Mulgători 2)
12. RecoHatori răchită
13. Secerători manuali
14. Săpători
15. Tractorişti şi ajutorii lor
VIII. DIVERSE MUNCI 1)
1. Brutari 2)
2. Bucătari şi ajutorii lor. 2)
246

3 I*>ămJntfiţori_aJua_t 2)
4. Muncitori cocători
5. Morari 2)
6. încărcători descftrcători şi manipulatori de materiale
grele
7. Podari (traversări ape)
8. Spălători rufe manual şi mecanic
9. Tăietori şi spărgători lemne manual
10 Vidanjori
Tăietori lemne la circular ~2)~

Notă
Observaţii:
1. Categoriile de munci care nu au fost înscrise în prezentul tabel se
încadrează la munci uşoare.
2. Dacă condamnaţii sunt folosiţi la munci de deservire, se consideră
că prestează munci uşoare.
Anexa or. 17

M O D A L I T A T E DE CALCUL

pentru aplicarea procentului de scăzămant ia


articolele din sticlă şi porţelan

L a data de 02.11.1994 o unitate şi-a propus casarea unui număr de 73 pahare din sticlă care s-au spart în perioada ce s-a
scurs de la data de 26.09.1993 când a fost efectuată ultima casare la acest articol, la data respectivă după casare, mai
rămăseseră în folosinţă 86 bucăţi pahare bune.
în perioada 26.09.1993-01.11.1994 unitatea a mai distribuit în folosinţă: ^
- 80 pahare la data de 07.11.1993;
- 50 pahare Ia data de 20.05.1994.
întrucât timpul care s-a scurs între cele două casări nu reprezintă ani întregi, pentru uşurarea calcului se stabileşte
dreptul de scăzămant pentru o lună, pornind de la dreptul anual 3 0 % iar fracţiunile de lună cuprinse între datele de la 1
la 15 şi de la 15 la 30se ignoră, respectiv se întregesc la o lună.
Aplicarea cotei de scăzămant se face pentru fiecare perioadă cât a fost în folosinţă fiecare lot de pahare astfel:
a) Pentru numărul de pahare care a fost în folosinţă în perioada 26.09.1993-02.11.1994:
86 pahare x 13 luni x 2 , 5 % = 27,95 buc.
rotunjit: 28 buc.
b) Pentru numărul de pahare date în folosinţă la data de 07.11.1993 (perioada 07.11.1993 - 02.11.1994):
80 pahare x 12 luni x 2 , 5 % = 24 buc.
c) Pentru numărul de pahare date în folosinţă la data de 20.05.1994 (perioada 20.05.1994 - 02.11.1994):
50 pahare x 5 luni x 2 , 5 % = 6,25 buc.
rotunjit: 6 buc.

Rezultă drept total de scăzământ: 28+24+6 = 58 pahare.

întrucât unitatea a propus pentru casare 73 pahare, iar dreptul de scăzământ în contul statului este doar de
58 pahare, urmează ca pentru diferenţa de 15 pahare să se efectueze cercetare administrativă şi să se stabilească
răspundere materială în sarcina celor vinovaţi.

00
Anexa nr. 1 3

TABEL

cuprinzând greutăţile necesare pentru aparate de cântărit

Nr. Denumirea aparatului de cântărit U/M Truse de Greutăţi a:


cit. greutăţi
până la 0,5
kg.
0,5 kg. Ikg. 2 kg. 5 kg. io kg.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Balanţe S.A. a 10-20 kg. buc. - - 2 1 1 1
2. Balanţe compuse a 5-10 kg buc. 1 - 2 1 1* 1
3. Balanţe compuse a 10-20 kg. buc. 1 - 2 1 1 1**
4. Balanţe pentru cântărirea buc. 1 2 1 - - -
aluatului în brutării

* - numai pentru balanţele a 10 kg;


** - numai pentru balanţele a 20 kg.

N O T Ă : Pentru cântarele decimale se vor asigura greutăţile necesare, în funcţie de capacitatea de cântărire a
fiecăruia.
MINISTERUL JUSTIŢIEI Anexa nr
Unitatea__ '
Compartimentul -

FIŞA UTILAJULUI

L Date privind utilajul:

Anul fabricaţiei Seria Data punerii m funcţiune gt


Caracteristici tehnice (capacitate, productivitate, debit, nr. de operaţii etc.) . „
Accesorii _____ . . . .
Motorul de antrenare: puterea K w (CP), tensiunea de alimentare volţi, turaţia nr = rotaţii/minut
Valoarea de înlocuire a utilajului nou lei,
.>

2. Evidenţa reparaţiilor efectuate:


Nr. Data intrării în Data defectării Valoarea reparaţiei Felul reparaţiei Cine a eictuat Numele Data repunerii în
cit reparaţie utilajului (lei) reparaţia persoanei care funcţiune a
(întreprinderea, a recepţionat utilajului
persoana lucrarea
0 î 2 4 5
— .—
, i
6 —•——j— • — ——
t •

1 l i
2 ! j
3 j !
4

,—, •
!
V *— " • ••
r
t
• 1 ' • -1 _L •

5
6 1
7
8
3. Mutaţiile utilajului:

Nr. Unitatea care a Unitatea care a Numărul ordinului în baza Starea tehnică a Data Data punerii în
crt. predat utilajul primit utilajul căruia s-a făcut predarea- utilajului predării - primirii funcţiune a
prirnirea utilajului la noua
unitate
0 1 2 3 4 5 6

4. Date referitoare la casarea utilajului:


Cauza casării Ol
Data înaintării propunerii de casare la organele în drept pentru aprobare *0
Data când s-a efectuat casarea şi numărul procesului verbal de casare
Materialele recuperate şi destinaţia ce li s-a dat:_ .

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
NOTĂ:

I. Se completează şi se ţine ia zi de unităţile deţinătoare câte o fişă pentru fiecare din următoarele utilaje:

1. Autobucătării
2. Bucătării rulante auto
. 3 . Expresso cafea
4. Frământătoare pentru aluat
5. Fripteuze
6. Linii autoservire *0
7. Maşini electrice preparat îngheţată Co
8. Maşini electrice curăţat cartofi
9. Maşini electrice spălat vase
10.Maşini electrice tocat carne
11 .Maşini electrice tăiat pâine şi mezeluri
12.Maşini electrice pentru cuburi de gheaţă
13.Maşini electrice măcinat zahăr
14.Maşini electrice râşnit cafea
15.Maşini pentru tocat legume
16. Roboţi de bucătărie
17.Utilaje frigorifice
18.Tractoare şi remorci agricole
19.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia vegetală
20.Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia zootehnică
L 2 t ^ } U M î n S
° î e Ş t e
* P e m a n e n ţ ă U t l I
^ l e n
° m m a l l Z a t e l a P U n C t u I
^ - l a
— - la d o — t i a MocnntI
Anexa nr. "2 O

privind consumul de materiale pentru reparat butoaie

1. Materiale pentru reparat butoaie:

*0
Nr. Denumirea materialelor U/M Cantităţi pentru un butoi
crt.
0 1 2 3
1. Cherestea mc 0,01
2. Doage buc. 2
3. Oţel bandă kg. 2
4. Nituri buc. 6
5. Papură k.g
0,10
2. Unelte şi scule pentru reparat butoaie:

Nr. Denumirea materialelor U/M Cantitatea Termen de durată


cit. (ani)
0 1 2 3 4
Pentru fiecare dogar
1.- Bardă pentru cioplit buc. 1 10
2. Başchiu buc. 1 1
3. Ghiară pentru tras funduri buc. 1 5
4. Gărdinar buc. 1 2 *3
1 1 Ol
5. Pile triunghiulare buc. 0\
6. Pânze înguste pentru fierăstrău buc. 1 1
Pentru flecare 1-1 0 dogari
" 1. Burghiu pentru lemn diametru 25 m m , bcu. 1
2. Ciocan a 1 kg. buc. 1 8
3. Daltă pentru metale buc. 1 5
4. Dorn buc. 1
5. Fierăstrău fară pânza (cadru) buc. 2 . 4
6. Compas buc. 1 5
7. Lingură pentru răbuit găuri buc. 1 5
8. M a s ă pentru tras doage buc. 1 10
1

0, 1 2 3 4
9. Metru frânt pentru tâmplarie buc. 1 3
10. Nicovală mică buc. 1 25
11. Pânze late pentru fierăstrău buc. 2 2
12. Rindea cioplitor buc. 1 3
13. Rindea dublă buc. 1 3
14. Şuruburi de strângere buc. 1- 5

*3
Ol
I

.1»