Sunteți pe pagina 1din 2

Lia Botnari, grad didactic II

Semestrul II

17. Diversificare speciilor poeziei lirice: 2.2. Încadrarea operelor literare de 1  Lectura pe
canțona, sonetul, rondoul. referință într-un curent literar și/ sau în niveluri
contextul cultural în care acestea au fost  Atelier de scriere
18. Romanul cavaleresc. create. 1  Comentariul
literar
4.2. Aplicarea unor tehnici de elaborare a
diverselor tipuri de compoziții.

Renașterea Unitatea V
19. Contextul istoric. Laicizarea vieții culturale 1.1. Identificarea și analiza 1  Rezumarea unui
și afirmarea libertății de creație. componentelor principale ale operei text
literare din perspectiva genului și a specie  Lectura
20. Literatura renașterii italiene. Giovanni literare. 1 personalizată
Boccaccio. Structura Decameronului.  Comentariul unei
2.5. Compararea trăsăturilor esențiale ale secvențe de text
22. Literatura renașterii franceze. François unor opere literare reprezentative pentru 1  Elaborarea
Rabelais „Gargantua și Pantagruel” varii spații literare și culturale. portretului
 Exercițiu de
23. Literatura renașterii spaniole. Miguel de 3.1. Identificarea unor conexiuni 1 transformare al
Cervantes Saavedra „Don Quijote” motivate între literatura română și unui text dramatic
literaturile altor popoare. în text epic.
24. Literatura renașterii engleze. William 1
Shakespeare „Hamlet” 4.2. Aplicarea unor tehnici de elaborare a
diverselor tipuri de compoziții.
25. Evaluare sumativă: test cu itemi 1

1
Lia Botnari, grad didactic II

Clasicismul Unitatea VI
26. Literatura universală în secolul al XVII-lea și 1.1. Folosirea unor strategii variate de 1  Comentariul unei
clasicismul. lectură în vederea comprehensiunii și poezii de formă
interpretării textului literar și/ sau fixă
27. Tragedia clasică. Pierre Corneille și Jean nonliterar. 1  Ciorchinele
Racine.  Diagrama Venn
1.2. Identificarea și analiza  Testul de lectură
28. Comedia clasică. Molière „Avarul”. componentelor principale ale operei 1  Dosarul de autor
literare din perspectiva genului și a specie
29. Evaluare sumativă: fișă de portofoliu literare. 1

4.2. Aplicarea unor tehnici de elaborare a


diverselor tipuri de compoziții.

Iluminismul Unitatea VII


30. Literatura universală în secolul al XVIII-lea1.2.Identificarea și analiza componen- 1  Cvintetul
și iluminismul. telor principale ale operei literare din  Exercițiu de
perspectiva genurilor și a speciilor. identificare și
31. Literatura iluminismului în Anglia. Jonathan 1 comentare
Swift „Călătoriile lui Lemuel Gulliver”. 2.2. Încadrarea operelor literare de  Graficul T
referință într-un curent literar și/ sau în  Harta personajelor
32. Literatura iluminismului în Franța. Voltaire contextul cultural în care acestea au fost 1  Elaborarea
„Candid sau Optimismul”. create. portretului
 Jurnalul dublu
33. Literatura iluminismului în Germania. 4.1. Aplicarea unor strategii de comu- 1  Sinelg
Goethe „Faust” nicare orală și/ sau scrisă în vederea  Planul de idei
interpretării și/ sau analizei textului
34. Evaluare sumativă: sinteză literar/ metaliterar. 1