Sunteți pe pagina 1din 31

înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

D
Troparul. Glas 5. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.


e o râv nă fă cân du vă cu A pos to lii a E van

ghe li
ei sla a 
vă
aţi stră lu ci i 
t-o cu rat 
în

tru Du hul
 în ho
! ta a re le sla 
vi
lor ai 
Sa lo ni cu

lui năs cuţi 


 şi 
lu ce feri lu mi noşi
  Me to o
 di e şi Chi

ri
le 
mij
lo ci ţi ne dar la Do om 
nul
de sla va Lui

Exapostilaria. Glas 3.

A   


îm păr tă
 şi 
in
duu
 ne Ὁ οὐρανοῖς τοῖς ἀστροις. 

i E van ghe li ei pă ă cii lu mi nă tori prea stră

lu ciţi  
 Me to 
 di
e + în ţe le 
e pte 
şi 
mi 
nu na

tu le 
 Chi 
ril 
ca 
pe 
slă 
vi ţi
ii A po
os 
toli
  vă 
  lă u

Bogorodişna

L
dăm cre 
 e 
din cio şii 

a
 a pă
   ra rea ta
  Ma ai că toţi a ler găm cu u cre

din ţă  
 şi a ju to 
 rul
tău gra 
ab nic 
ţi 
e 
ţi-l

ce rem
  ne’n
ce 
tat nu tre 
 ce 
dar
cu
u ve dee 
rea
 pe 
cei

ce-ţi cân tă 
 ă
Fe cioa ră

1
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Troparul. melos argon, după melodia lui Matei Vatopedinul.


Glas 5. Pa.

D 
e o râ
 âv
 nă fă ă câ â ân du vă cu

A a
! po o 
 o 
o !
o os
 to o o 
 o o
lii a E

van 
 ghe e
 e  
e e 
li i  
 e ei
sla a !
 a a a
 vă 
aţi 

stră ă
 lu u
ci 
i i i 
i 
t-o 
o 
cu u u
ra 
at
 

în
tru 
Du hul
în
ho 
ta a
a are  
e 
le e
 e   
sla !
a a 

vi !
 i i  
lo 
or
a 
a 
a 
ai 
Sa 
a lo   
ni
cu !
u u 

lu 
 ui
 nă  
 ăs
cu 
u 
 u 
uţi 
şi 
i lu u
cefe !
 e eri
 lu u  

mi 
 i 
noşi Me
  to 
di 
e 
e 
e 
e şi
Chi 
ri 
i 
 ii 
le 

po 
 doa 
ba prea
 stră  
ă ă 
ă lu u 
ci 
i i
 tă 
şi 
mi

nu u 
 na 
tă  +
a 
Bi 
se 
e 
e 
ri i 
i 
ci 
i 
ii 
 

2
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

La Stihoavna Vecerniei mici, Stihiri Prosomii.

S
Glas 2. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ (Casa Efratului).


te 
 le 
v-aţi a ră tat 
şi zori prea lu u
mi noa se

ce lor din u 
 um
bra
mor ţii
Chi 
ri le mi nu na a te 

şi
bu 
nu
le Me to 
di
e 

H  
Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.

a rul vi-l cân tă azi slă vi ţi lo or în lu me

ţi nu tu ri i 
 le sla ve
că 
le-aţi a dus prin tr-î în sul 

la 
 cu noş
tin ţa Domnului
 

C
Stih: Cinstită înaintea Domnului moartea Cuvioşilor Lui.

a lea cea că tre cer o aţi tre cu ut cu pa ce

Me to di e 
 e 
cin sti te
şi 
bu nu le Chi ri i le 

Slavă.
de Domnul
  proslă
 vin 
du
vă  

3
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

S
la vă Ta tă ă lui şi i Fi u u lui şi Sfâ

U
ân tu u
 lu u 
ui
Duh 

u u u u u
   nu le e Dum ne e zeu Tre i i

me e
!  e î î 
în Uu
 ni  
i i
 me 
Te-a a  a 
 ră ă
 ă

ta a
 at pe
Ti  
i i 
 ne 
a 
fra 
a 
ţi 
lor 
do i i

i i me e 
 pă 
gâ â
nă ă tă 
ă ă 
 ţi i
i

S 
sla 
 a 
vi i i 
lor Şi acum. Asemenea.

i a cum şi i pu ru
  u rea şi î în ve e cii

T
ve 
 ci
i lor
A  
a min 

ru u u u up Cel
   fă ă ră de e trup di sâ ân

giu u
!  u ri i 
i le
e ta  
a a
 le 
lu â  ând
 Cu u
u

vâ â
 ân tul
Ma 
a ai
 că 
lu 
u mea
a iz 
bă 
vi 
i

i i t-o o 
 din 
a 
al
stră ă mo 
o o
 şi i 
i

lo 
 or
ble e 
es
te e e 
em

4
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stihiri asemănânde la Doamne strigat-am,


melos argon -irmologic, după Iacov Protopsaltul. Glas 4, leghetos.

Stih: De te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi,

D !

la 
Ti !
ne e e es
 te mi los 
ti 
vi i 
i 
rea a

e  un
 
 gâ â ând cu
! u u A a po os to o li ii

şi 
 păr 
ta 
 a 
 a aşi  a ai cre e din 
 ţe 
ei lo or 
de 
Hris

to os che e ma 
 ţi
i lo 
o !
or a a 
a 
 ră ă tâ 
ân!
du u vă

ă 
al 
E van 
ghe 
e e 
e 
 li i i 
ei 
Domnu 
u

lu ui
 cu 
vâ 
â â ân 
tul 
ve  
es ti tu u l-aţi
 ce 
lor ca 
re

pe 
 tre !
 e e
cea
  a 
 a  
auîn 
tru + u u
 um
 bra a a 
!  pie er za

a ni ei şi
 i i 
în
latu 
u u !K
ra a 
pen 
tru ca 
a 
a

a 
 re 
cu dra a go 
os te
vă 
ă 
 la a!
 a a a
 u
u 
 u

ud prea a
ci in sti 
 
 i 
tule 
e 
Chi i ri i 
 i !:
le e 

şi fe
 ri ci i !
i  te e 
e 
Me 
to di 
i e e 

5
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stih: Pentru numele Tău te-am aşteptat, Doamne,


aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,

nă
  dăj du 
i 
i 
t-a
su 
fle
tul meu spre Do 
o !
om
 nu ul

P !
e chim
 va a a
 
 le
! e e le e Ha a ru u lu ui

pe 
 or 
ga 
a 
 a a 
 ne e le e Du hu 
u lu ui
cu slă


vi i te e su 
 ne
e te e !
e pe e e 
 Hri is to os!
ve es ti

ind
 pe 
să 
di 
to 
o 
o 
o 
 ri i 
ii 
vir 
tu ţi i

lo or
 pă 
ri 
i i in
 ţii 
şi  
i das
că
ă lii 
pe 
tre  
ce 
rii 

în 
 Hri !
 i is
 to  o 
 o  
ospe 
lu ce  
e !
e fe e 
e 
 ri ii sla

a vei 
 Lui
cee 
e 
lei
veşni 
i i !
ce eK 
cu 
Chi ri i 
i

il 
 pe 
Me to o di 
i e cân tâ â !
 â â ân
 du 
u 
 u u’i 

cu u A a po 
 os
toli 
ii 
î în cea a 
 a !:
tă ă 

să îi
ves ti  i !
im cu u 
  u 
+ o 
sâr di 
i e e

6
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii

să 
nă 
 dăj du 
ias 
că Is ra il spre Do o !
om
 nu ul

P !


e  A
 
 po o os
! to o o li ii sla a vi i lo or

şi 
 pă 
ri i i 
in
 ţi ii şi i dască 
ă li ii
ne a

pu u se e ste 
 le
e le 
e !
e E e 
e 
 va an ghee !
li i e

ei 
 pe 
slu 
ji 
to 
o o 
o 
 ri i 
ii 
cu 
vântu u

lu ui
 vi 
e 
e e e 
 ţii 
ce  
ei veş
ni
i ce 
so 
li to 
rii 

la
Hri!
 i is
 to o
 o  
ospe 
Chi ri  i !
il şi i  i 
 Me e to

o di e pe
 e 
e 
mlă
diţe 
e e !K
le e 
din
bel şu 
u 
u

ug 
 ro 
di toa a re 
e în tru Do o!
 o o om
 nu u
 u ul 

pe e fă ă cli i i 
 le e 
Lu u mi i 
 i !:
ni ii 

să’i lă
 u dă  ă !
ăm cre e 
  e 
din 
cio şi 
i lo or

7
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Astăzi a răsărit..., Slava Vecerniei Mari, glas 6,


melodie de Virgil Nanu T

N  



SA 
e e χe a a nes.

la a a vă Ta a tă ă lui şi Fi u u lui şi Sfâ â

A!S 
ân
tu u
lu u 
ui 
Duh. 

a a as tă ăzi + a
  ră să ă ă ri i it + prea a

a lu 
 u u 
mi i 
i 
noa 
a a 
 a a
să +
po me 
 ni

rea ce lor în toc mai


  cuu 
 A a
a 
pos!
to o lii +
a 
lui

Chi
 ril şi
a lui 
Me 
e to!
di i e + !S
lu u
u 
u
mi nâ

ând Bi
 se 
e 
ri i i 
ca 
+ Că 
lu mi i 
na 
drep

te 
 e 
ei cre e di 
 i in
 ţe + în lu !!S
me e ră ă
ăs 
pâ  ân
dind

ri 
 di
i 
că +
ce 
e 
te e 
le cre 
din !!
cio o şi i
lor 

săă
stri i 
i i 
i i
i ]!:
ge eS
lor +
Bu 
cu ra 
 a!S
ţi i

8
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

i
vă 
cei 
ce
aţi fo ost
pă  
ăr ta  
aşi+
 pu 
te 
e 
rii A

po o os
 to 
 o
li i i 
lor +
şi 
ai E van ghe li
i e ei

pă ă ă
!S cii +ves ti
 to o
ori 
fie
e e er
binţi
Bu 
cu 
ra

a a 
  a 
ţi i 
 i 
i 
vă 
+cei !
ce e !S
a a
aţi 
a a 
rat 

cu 
 u 
plu u 
u!u 
guul 
cu vâ ââ 
ân 
tu
u uu
lui

i 
 ni
mi le sla 
vi 
lor +ce e le în ţe 
e e !S
le e
e

ni i 
 i te e
 e +
spre 
rod 
 a
du u
că ă to or de mântu

i i 
 i i 
re +
Bu !
 u uS 
cu 
u ra a
ţi i i
 vă 

a 
 Sa 
lo ni i 
cu 
u 
u lui
ra  
a amu 
uri
+ pu u 
u!u

ru uS 
! u 
rea 
î 
în
flo ri i 
 i i
te 
+ 
şi 
ste 
e 
le 
e 

e ne 
 e 
e a a pu 
u u 
 se + a toa a a tă ă 
Bi

se e ri
 i 
 i
ca +
Ci 
în drăz neaa 
a lă
a 
a vând

9
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

că ă
 ă !
ă ăS
tre 
+ !
Hri is to 
o  o
 o !S
o o
o 
o o 
o

o o o 
! os+
ca
ur 
mă tori a 
a ai
A 
po 
o 
os to 
  o

li 
 i 
 i
lor +
ru 
ga 
 a 
a a
a a
ţi 
vă + 
pen
 tru

su u
 u u
u u fle teele 
e 
noaa
 a as
tre.

10
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stihiri la Stihoavnă

B   


Glas 5. Χαίροις ἀσκητικῶν (Bucură-te, cămara).
 
u cu ră te do i me sfân tă de fraţi cei de un

su flet
 şi un gâ ând
  cu A pos to lii  
  că ha rul ca şi
a

ce 
 e 
ia de la Hris tos 
do
bân dind
 şi Mân gâ ie to o rul


lu mi nâ 
 ân 
du vă 
pe 
ca 
lea 
a ce lo ra
aţi
pă şi 
it 

cu o sâr di
 e 
şi 
cu mul ţi me 
de du re eri fe

ri ci ţi
 lor  
ţă 
rii sla vi lor 
aţi 
ves ti it E van

ghe li a  
 Chi
 ri le 
prea mi nu na tule
şi Sfin

te Me to 
 di
e  
tăi
nu 
i to rii Tre i i 
mii
de Dum

ne zeu 
 gră 
i to ri lor 
pe
Dom nul ru ga a 
ţi-L 

să dea su
 fle te lor noa 
as
tre bo ga tă mi la Lui 

11
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stih: Gura mea va grăi înţelepciune

B 
şi cugetul inimii mele pricepere.

u cu ră te do i me sfân tă de fraţi şi lu cră tori prea

mi nu na aţi
  ai vir tu ţi lor  
  tă bli ţe scri
se
de mâ â

na lui Dum ne zeuşi


 fă clii 
 stră
lu cind lu mi i na
Evan

ghe 
 e 
li ei 
o 
doa 
re 
de ma re preţ În ţe lep ciu u
nii

cei veş ni ce 


 şi 
ai cre din ţei 
ce 
lei dre ep te în vă

ţă tori  
 ves 
ti tori slă viţi 
ai 
vi e e ţii cei în Hris

tos  
 Chi ri 
  le şi Me to 
di
e A pos to lii sla 
vi

lor
 a 
Sa lo ni cu lui ci 
in 
ste 
şi fru mu se 
ţe

şi la
 u dă 
pe 
Dom nul ru ga a 
ţi-L 
să 
dea

su fle te lor
 noa 
as
tre bo ga tă mi la Lui 

12
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Stih: Gura dreptului picură înţelepciune,

B 
iară buzele bărbaţilor ştiu darurile.

u cu ră te do i me sfân tă de fraţi şi u ce nici ai

fe ri
 ci 
i 
 tu lui Fo ti e  
de mâ na lui 
că 
tre sla 
a

vii cei din tre nea 


 muri
tri mişi
 să’n
no iţi cu ha a rulpe
 tot

su 
 u
fle tul 
la 
ca 
re 
slă vi ţi lor
aţi
ves ti it  cu o
 

sâr di
 e 
dreap ta cre din ţă 
 în 
Mo ra a vi a Sfin ţi

lor
  şi’n 
Pa no ni a 
şi 
în toa a tă Bul ga ri a 

roa

 dă 
Chi ri le bu 
nu
le şi Sfin te Me to 
die 
pe

cei pă gâni a du câ ân
 du-i bi ne
  pri mi 
tă 
lui Dum ne

zeu 
  şi-a
cum ne stri ca a 
tei 
bu 
cu rii şi ne 
gră

i i 
 tei 
în vred ni cin du vă

13
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

C
Sedealna după întâia Stihologie. Glas I. Τὸν τάφον Σου.

 u fo
! 
 o cu
    u ul
 ! cel ce e re e esc+ lu u mi i nâ

â â â
 ân!
du u vă ă ă 
 mi i i 
in 
tea +
fă 
cli 
 ee

sla
  a vi!
i i 
 lo 
or  !
+ v-a aţi fă ă cu 
 !
 u u u
ut  !
î în tru u u 
 Do

o 
 o 
om 
nul 
+ 
Chi
 ri 
  le 
şi !
Me e 
 e to di!
i i 
 e + de

Hris to
 o 
o os !
iu u bi i i i 
i !
to o ri i i 
 lo 
o 

o or 
 + 
pen tru u
!  u 
ca a
re e !
e e 
 azi +
cân 
tă 
ă

Bi i se  
! e 
e e !
e ri i ca a a
 toa a 
a a
tă 
+ 
 bu
 cu 
râ 

â ân duu
 u!u u
 se
 de
pra
   az !
ni i i 
 cu 
 ul 
prea a
 a

ma a 
 a !
a a
 re 
al 
vo 
 os
tru u
u 
u  
slă vi i  i

i i !
  ţi i 
 lo o o 
or [

14
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

U
Sedealna a IIIa. Glas 4.

u
ce 
ni 
ci 
lo 
o 
o 
or păr
ta 
a  aşi  
şi 
ai 
Stă

pâ 
 â 
â 
â nu
lu
u 
ui 
Hris
to 
o 
 os 
îm
 pre 
u 
nă 

lu 
 u u
u cră  
to 
o 
o ri 
spre mân
 tu!
i i 
 i 
] i 
i rea
ce
e 

e lor 
 mu 
u u
u ulţi v-aţi
  a 
 ră 
ta  a
  a 
a a
a at

pre
 cu 
umspu !
u u
 ne 
 A 
po !
o os
 to 
lul 
Pa !
a a !
a a

ve 
 el
cu 
slă 
vi 
 te 
 î î 
în vă ţă 
tu !
u u uri 
la 
cu

u noş 
 ti 
in 
ţa 
 a 
a a +
la 
cu
 noş 
ti in ţa 
aLui 

slă vi 
 ţi 
i lor i-aţi tra !
a a
as 
pe
sla a
vii 
ce 
 e  
 e e

ei 
 ce 
ei
pă ă 
 ă  gâni ca re
  stă 
 tea 
a au î 
în
 tru 
u

u + u 
 u 
u umbra pier
   za  a
 a 
a a 
 ni 
 ei
cu
în 
dră  
ăz

ni 
 i 
re 
e e  
 e grăă +gră
 i 
in!
du u 
le 
 Sfi 
 i }
i

in te 
 Chi i 
ri i 
 i 
i i 
i i 
i 
i le 
şi 
 cu}
u u

15
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

u u
 Me 
 e 
to 
o 
o 
o o 
di
i e 
 de 
trei 
ori fe
! e 
e  
e]

e ri 
 ci 
i i 
i i
ţi 
lor 

B! 
Megalinaria. Glas 2.


u cu ră te câ ân tă Bi se e ri ca a a

a 
 Slă 
vi te Chi ri i i !
le e 
şi Sfin ţi i 
te 

Me to o
 di 
e !
e e
 e 
a 
le Sa lo o 
 o ni

cu u
lu ui
vlăs
ta a 
re 
mi
nu
na 
a a
 a a !a X 
te

şi 
 ai ai 
no o 
 o roade
e lor
sla 
a 
ve 
lu mi i

nă 
 tori 
prea a
slă ă ă
vi i 
i 
iţi

16
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

C  
Canonul Sfintilor. Peasna Ia. Glas 4. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου.

u nu ni le lup te lor de la Hris tos câş ti gân du vă

şi’n 
 har 
dum
ne 
zei 
fi 
ind
ce 
lui
cefap 
te
le 
vă 
cin stesc a

cum 
 Chi
ri 
le 
fe ri
ci 
te  şi 
Sfi in
te Me 
to o
die

S   


lu 
 mi 
nă 
mij
lo 
ciţi 

V  
fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga ţi vă pen tru noi

ă cân tă mă rin du vă Te sa lo ni cul cu dra goste

a 
 voas
tră
petre 
ce re şi stră lu 
ci 
re 
slăvind că 
 fă 
cân du


vă 
 vlăs
ta 
re 
mi nu
na 
te a 
 du 
u 
s-aţi Stă 
pâ â
nu lui

S   


roa 
 adă
de ma re preţ 

C  
fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga ţi vă pen tru noi

u vin te le Du hu lui bi ne ves tin du le bu ni lor

mul 
 ţi 
mi
le sla vi lor 
aţi 
câş ti 
gat lui
Hristos stră
 lu 
cin 
du

le 
 lu 
mi 
na 
cu noş
tin 
ţei Chi ri i 
le slă 
vi 
tu
le

17
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

P
şi
Sfi in
te Me to di e 

rea sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mân tu ieş te

T  
ne pe
 noi 

ă ri e şi pa vă ză mântu i toa re fă cân du te

Fe 
 cioa 
 ră 
Stă 
pâ 
â na
mea
ce 
lui
ce
te cinstesc
iz 
go 
neş te’mi

dar 
 nă 
va 
la 
dia vo
leas
că mi 
 nu u
ni le 
pu 
ururea

Canonul al doilea. Glas 8.
să-ţi cânt mă rin
du te

S 
   
Peasna Ia. Ἁρµατηλάτην Φαραώ. (Pe Faraon ce se purta în car).

Î  
fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga a ţi vă pen tru noi

îm pă ră ţind cu Dum ne zeu slă vi ţi lor du pă cuvân tul

Lui +
 şi 
de lu mi 
na 
a rea 
cea
de 
sus 
um plân
  du
vă 

Chi
 ri 
le 
şi Me
to 
di
e 3 bez 
na i 
ni 
mii
me
e le cu 
lu 

S 
mi noa 
 se 
so li 
 rile
voas
tre a lun 
ga 
ţi mi-o
 ro 
gu mă 

fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga a ţi vă pen tru noi

18
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

D
in î năl ţi mi le ce reşti pri vind a cum cu min tea

Sfin ţi
 lor 
pe 
cei 3
ce a 
lea 
argă 
la
voi 
cue
vla vi
e 

cu 
 bi 
ne 
cu vân
 tă 
ri
le ce 
le 
sfin 
te 
sfin
ţi 
i ţi-i  
Sfin te

S3333  
Chi
 ri 
le 
slă 
vi 
 tu
le  şi 
prea mi nu 
na 
te
Me to 
 di e

C
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

u os te nea lă şi cu râv nă sfin ţi lor lă ca şul

vo 
 os 
tru
cin
stit +3
spre
să lăş lu i i
rea Preasfân
 tu
lui
Duh

gă tind
Chi 
 ri 
le 
şi Me to 
di 
e 3 as 
tăzi
toţi 
cre
din
cio
o şii

de 
 bu 
cu ri 
e 
um 
plân
 dune
vă 
cân tăm cân 
ta re
de

S3333
la u dă
 

D
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

in tr-a le ta le sân giu iri năs cân du Se Cu vân tul

Ce 
 el
netrupesc+
3 Cel
năs cut din Ta a 
tăl şi
cu 
Dân 
sul
de

un
 tron 
şi 
Dum
ne 
ze 
ul 
fă 
răani  
roa 
gă-L
pururi
 Fe

19
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

cio 
 a 
ră să-mi
dea
ier ta 
re 
pă 
ca 
 te 
lor
Mai
că şi scă

pa 
 re
de cel vi clean

S   


Peasna a VIa. Τὴν θείαν ταύτην.


D  


fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga ţi vă pen tru noi

u reri răb da t-aţi vi te ji lor cu vin te le cre din ţei ves

tin 
 du
le ne cre din cio şi lor
 + 
de 
Dum
ne 
ze
eu iu bi
to 
ri

S   


lor  
 Chi ri le fe ri ci te şi 
cu
Me to 
die 

P    


fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga ţi vă pen tru noi

o doa ba vie ţii dum ne zeieşti pur tân d-o mi nu nat a ră

ta 
 tu
v-aţi
 A 
pos toli sla vi lor +
 ce 
lor 
ro 
bi
iţi de dia
vo

S   


lul  
 călui 
Hris tos pe 
dân 
şii păr 
taşi 
i-aţi
a ră
tat 

V  333


fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga ţi vă pen tru noi

es tind ve ni rea Cu vân tu lui cea din mi los ti vi rea mi

le lor Lui
  cu 
tru pul
 pen tru noi 
  la 
cu 
noş ti in ţa de Dum ne

20
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

P
zeu  
 pe cei din um bra mor ţii slă vi 
ţi 
lor 
i-aţi
tras 

rea sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mân tu ieş te

D 
ne pe noi
 

in ti ne Dom nul S-a în tru pat u nind dum ne ze i rii

a lui A 
 dam
fi 
re
Stă pâ na mea
ne 
cu 
vân ta 
a rea
 go nin

du
o  
ce lor ce cân tă pu ruri cu râv nă
 tai 
na ta
Canonul al doilea. Glas 8.

S 
Peasna Ia. Îndură-te mie, Mântuitorule.


B
fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga a ţi vă pen tru noi

i se rici lui Dum ne zeu cu vân tă toa re fă cân du vă ă ă

ă 
 lă 
ca 
şul 
vos tru cel sfânt
plin 
de
har 
slă
vi ţi lor 
la 
toţi

a ră
 ta 
tu 
l-aţi
 bu 
nu le 
e 
Chi ri i 
leşi
slă vi tu

S 
le Me to di e
 

fin ţi lor ai lui Hris tos ru ga a ţi vă pen tru noi

21
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

D
e da ruri du hov ni ceşti dă ru i tori a ră tân du vă ă ă

ă
Me 
to 
di
e şi Chi ril 
nea
mu ri lor
 slavi
lor har 
 rul 
mij

lo ci ţi-l dar 
 ce 
lor ce 
e 
vă câ ân 
tă 
cu
cre din 
ţă
şi

S3333 
dra gos te
 

S
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

fin ţe ni e iz vo rând îm bel şu gat cre din cio şi lo o o

or 
 lă 
ca 
şul 
vos tru cel sfânt 
o, prea
 mi 
nuna ţi lor 
 la 
el

a ler găm a cum 


 mi 
lă şi i 
ier ta a 
re
de
la Dom

S3333
nul do 
 bân
din du-ne 

T
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

ă ri e dă-mi ca să calc Fe cioa ră cur sa vrăjma şu lu u

u ui
 pe 
ca 
re 
cu vi cle şug 
mi-o
în tin 
de
pu
ru 
rea

şi dă-mi
 fri 
ca Dom
nu
lui
ro 
gu mă ă 
în su u flet
 să
pe

trec bi ne 
 plă
cân du-I Lui

22
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Î
Chinonic. Glas 8. De Anton Pan

în 
 tot 
pă mâ 
â 
â 
â â
â â
â  +â
 â â
 ân tu

u 
 u 
 u  u 
u  u 
u 
u u  +
în 
tot 
pă mâ â ân tu

 u u 
u ! +
ul  a 
ie şi 
i 
 i 
i 
i 
 i 
i i i 
i 

i i
 i 
i +!
i i  i i 
i i 
i 
i 
i  i +
i   i i 

i 
 i +a
ie
e 
şi i i 
i ! i it 
 ves
ti i 
 i i 
 i!
i i 

  a a + a  
rea a a a a  a 
a !Xa a a
 a!  a +
a a a  
a a 

a a a 
!  χa a 
 a a 
a a  a +
a a vesti  i 
i i 

i
 i 
rea
 aa !
a a  + a
 a a  a a a  rea a +
ves ti  lo o 

o 
o o or +
o o şi 
la 
ma a a 
a + 
a a a [

a a 
 a a a  
a a
 χa a 
a a   a +
a  a a a
a

a 
 a  
a a
 χa 
a 
 a 
+ a a
a  + şi i i i
aa  la mar

gi ni
 i 
 lee  e +e e e 
 e  lu 
 u u  +  u 
 u u u  u

23
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

  u + 
u χu u  u 
u 
 u 
u u u u 
u u 
χu
 + lu 
u 

u 
 u 
u 
u  u + ma
 u a 
 a 
ar gi 
ni   + lu 
i le  u 
u
 u 

u u u 
 miii 
cu u 
vi i + i i 
 i i 
   i i 
 i i 

i i i 
! i +
 χi i  cu 
 vi  i 
 i i 
i !  te +
i in le e 
e

e e
 e e e
e e e 
e  e +e 
e ee e  e
 e χe e 
 e 

e e
 e e 
e e e e  e e +
e [e e 
e 
e 
e !
e e 

e
   e + cu vi i in te 
e e e !
e e + e
 e e e e 

e e le
 e 
loo
o o
o o or 
A 
ε   
ε α  α 
α  ε


ε α α 
  ε 
ε 
 
α α ε 
α  ε ε
 ε ε α  α
α 


ε   
ε α α ε 
 α ε 
ε
 
α α ε  
α  ε  ε ! α α
ε   ε!

α α
α ε 
ε  ε 
 α α !
ε α α A 
ε  a a
a li 

lu 
 u +
a 
li lu i a a a a 
 a a 
 a a 
 a + a a !a X

a a 
 a 
a 
a 
a 
a  +
a a 
a 
a [

24
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

C
Glas 1. Τὸν τάφον Σου (Mormântul Tău)

u fo 
 cul 
cel ce re 
esc
lu mi nân
du
vă min tea
fă
cli 
e

sla vi lo 
 or
v-aţi fă cut 
în 
tru
Domnul Chi 
 ri le şi i Me to

o 
 di
e e de Hris tos iu
u bi to o ri
lor 
pe en tru


ca a
 re azi
cân tă Bi 
se ri
ca toa tă
bu 
cu râ 
ân
du
se

de praz 
 ni 
cu ul prea
 ma re 
al vos tru slă vi ţi lor

U
Sedealna a III . Glas 4.
a


u ce
 ni ci lo or părtaşi şi ai Stă pâ nu
    lui Hristos 


îm
 pre u 
nă 
lu 
u 
cră tori spre
mân tu i 
rea
ce
lor
mulţi
v-aţi

a ră tat precum spu


 ne
A pos 
to
o lul Pa a
a vel
cu 
slă

vi 
 i 
te în vă
ţă 
turi 
la 
cu noş ti in
ţa a lui 
slă 
vi i

ţi i lor
 i-aţi 
tras 
pe 
sla vii ce ei
pă ă gâni 
ca 
re stă teau în

tru
 u 
uum
bra pier
 za 
ni
ei
cu 
în drăz nea lă 
  ă
gră in 
du

u le 
 Sfin 
te Chi
 ri 
  i i 
leşi 
cu 
Me
to 
di
i e 
de 
trei ori

fe 
 e 
ri ci ţi 
i i
 lor

25
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

La Laude, Slavă... a sfinţilor glas T

A 
 

S A !S


a ne a nes.

la a a a a vă ă ă Ta a a tă lui + şi Fi

C !S1
u u lui
 şi Sfâ 
â 
ân tu 
u
lu u 
ui
Duh. 

u vâ â â ân tul
   E van ghe li ei po poa re lor

ce 
 e 
lor
ne 
în 
ţe 
le 
e e !
ep 
 te 
 ves 
ti i i 
 i 
in 
du-l

că tre 
 li 
ma 
nul 
mântuu!S
 i i iri i 
 ii 
aţi
în
dre !
 e epS

ta 
at + pre 
cei 
în
vifo 
o ra 
aţi în 
ră !S
ă ă tă 
cii 
i .

i re 
 căci 
cu 
râv
nă a 
po 
os
to o 
lea 
a as
că 

la 
 du 
reri şi
chi 
 i0
i nu u
! S uri +
pre 
vo o 
 oi 
v-a 
a

a 
 aţi
dat  pen
 tru 
dra 
gos tea 
ce !
lo or 
mu 
u 
ulţi ca
  

ur mă 
 to 
ori 
] ai 
Mân
tu 
u 
i i to 
o o
o o

ru
 u uu  u 
 u  u 
u lui. +
şi 
cu 
sâ ]
â !
 â ânS 0
ge

26
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

le e Lu
 ! ui KS
su 
fle te le 
ce 
e 
lor ce
au 
cre e
zu 
u 

ut pe 
 ce 
e et 
lu u
u 
u 
ind 
ai
Bi 
se ri
ci lor
pe 
e

ţi i 
 tori şi 
  lo go di
to o
ori+
î
în ţe 
le epţi
 v-aţia 

a ră ă 
 ă
tat 
 ci 
 o, Me
to 
o o o 
 o
o o o !
di i S
i +

o, 
 Me 
to 
 o 
di !
 i i S
e 
ee 
e  
e 
e  !S
e ee !S
e e

e 
 e e 
e  şi 
[  Chi  i 
ri ii 
i i i 
 i 
i 
i le 

e e e e
 e  prea
  slă 
vi 
ţi !S
i i 
lor 
cei 
în 
toc 
mai cu

A 
 po 
o os 
to 
o 
o 
o 
lii  
ru 
ga 
 a 
a aa !
ţi i S:

vă 
 pen 
tru 
su 
fle
te
e 
le 
noa  a !+
as
tre.

27
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

C
Slavă la Stihoavnă. Glas 8.

u
 
 ha  a  a rul
  
 lu u ui
 
 Hri !
i is 
 to o os 

cel dat 
 vo 
o !
uă ă 
fe 
e 
ri 
i ci i 
ţi i 
i 
lor 

lup
 te
a pos 
to 
le eşti î în 
  lu 
u u 
 me 
vi 
tejeş 

te 
 a 
a aţi
 să ă 
vâ â 
âr
şit 
şi al E van

ghe 
 li 
eia 
de e
văr 
ce 
lor 
ce +
e  e
rau 
în 
ră
ă ă 

ă tă 
 ă 
ci 
i i 
 re +
fă  !
câ ân!
du u-l
cu 
u 
u  
noo 

o 
 os
cut 
ai Bi 
se 
ri
cii
ce 
lei din 
neamuri
 lo 
go di

tori v-aţi
  a 
a a  
ră ă 
 ă ă
tat 
Ia 
ră a  
a cum
slujbei


cei 
 de !
e e 
 su us 
stră
lu 
ci 
it 
fi 
i 
ind
pă ă 
ăr

taşi
 Chi i 
  ri i  
i i i i +
Chiri i i i 
 le  
şi 
Me

to 
 o 
 o 
o 
o 
 o o dii 
 + Me e 
 e  
to o
di i 

i 
e 
 ce 
re !
 e eţi!
 no o o 
 uă 
dum
ne e
ze
ia 
as



mi i 
 i lă ă

28
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

S


F  
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

e ri ci mu te pe ti ne de Dum ne zeu Năs că toa a

re Fe cio a ră
 şi 
te slă vim cre din cio şii
du pă da to ri


i e 
  ce 
ta 
tea cea ne clin ti tă  
zi du cel ne sur pat

fo
lo 
si toa rea cea ta a re 
şi 
scă 
pa a 
rea 
 su 
fle
te lor

noa as 
 tre ee
e 
 e 

29
înregistrări CD-Sfinţii Chiril şi Metodie

Variante vechi

L u mi
 nă tori de po poa a
    re cu E van ghe li i a

pă cii  
 Me to 
 di
e + în ţe le 
e pte 
şi 
prea
mi nu

na
 tu
le 
Chi 
ril ca pe 
 slă 
vi ţi
ii A po
os toli
  vă 
 lă

Bogorodişna
u dăm cre 
 e 
din cio şii 

30