Sunteți pe pagina 1din 6

Partea componentă a Anul 2012 Anul 2013

bilanțului contabil
Activ mii lei % mii lei %
1.Active pe termen 11248 0,4 14060 0,4
lung
1.1Active 1915,2 0,07 2394 0,08
nemateriale
1.2Active materiale - -
pe termen lung
1.3Active financiare
pe termen lung
2.Active curente
2.1Stocuri de 30013,6 1,1 37517 1,1
mărfuri și materiale
2.2Creanțe pe 17724,8 0,7 22156 0,7
termen scurt
2.3Investiții pe - -
termen scurt
2.4Mijloace bănești 2464276 97,71 3080345 97,7
2.5Alte active 546,4 0,02 683 0,02
curente
Total activ 2521893,6 100% 3152367 100%
Pasiv
3.capital propriu
3.1Capital statutar și 12212,8 0,48 15266 0,5
suplimentar
3.2Rezerve
3.3Profit nerepartizat 177517,4 7,04 221898 7,03
4.Datorii pe termen
lung
4.1Datorii financiare - -
pe termen lung
4.2Datorii pe termen 2307712,8 91,5 2884641 91,5
lung calculate
5.Datorii pe termen
scurt
5.1Datorii financiare - -
pe termen scurt
5.2Datorii - -
comerciale pe
termen scurt
5.3Datorii pe termen 24449,6 0,98 30562 0,97
scurt calculate
Total pasiv 2521893,6 100% 3152367 100%
Tabelul 2. Analiza structurii bilanţululi contabil pe verticală pe o perioadă de gestiune de doi
ani (2012 - 2013).
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
În urma calculelor efectuate s-a constatat că pe parcursul anilor de gestiune 2012-2013 în postul
activ o majorare esenţială a fost înregistrată de mijloacele bănești , cu 97,71% în anul 2012 şi
97,7% în anul 2013 ceea ce înseamnă că întreprinderea dispune de mijloace băneşti pentru
activitatea de bază, de investiţii şi alte activităţi. În postul pasiv în urma calculelor efectuate s-a
constatat că pe parcursul anilor 2012-2013 ponderea cea mai mare o deţine datorii pe termen lung
calculate, ceea ce reprezintă faptul că organizația a apelat la credite bancare sau împrumuturi pe termen

14
lung în scopul efectuării investiţiilor capitale şi financiare pe termen lung, procurării de mijloace fixe,
echipamente, utilaje și noilor tehnologii etc .
Abaterea Ritmul creșterii
Indicatori 2012 2013 absolută
2013/2012 2013/ 2012
Active pe termen lung 9332,8 11666 2333,2 25
Active nemateriale 11248 14060 2812 25
Active materiale pe 1915,2 2394 478,8 25
termen lung
Active financiare pe - - - -
termen lung
Active curente 2512560, 3140701 628140,2 25
8
Stocuri de mărfuri și 30013,6 37515 7501,4 24,99
materiale
Creanțe pe termen scurt 17724,8 22156 4431,2 25
Investiții pe termen scurt - - - -
Mijloace bănești 2464276 3080345 616069 25
Alte active curente 546,4 683 136,6 25
Total activ 2521893, 3152367 630473,4 25
6
Tabelul 3. Dinamica valorii activelor întreprinderii
Sursa: Elaborat de autor in baza rapoartelor financiare
Reieșind din datele tabelului 3 putem observa o creștere a activului total în anul 2013 față
de 2012 cu 630473,4 lei sau 25 %. Creșterea activului total a fost inflențat pozitiv de creșterea
activelor curente în anul 2013 față de 2012 cu 628140,2 lei sau 25 %.
La creșterea valorii activelor a influențat pozitiv valoarea activelor pe termen lung, care s-a
majorat în anul 2013 față de anul 2012 cu 2333,2 lei sau 25
Majorarea activului total al Centrului European de Educație FIDES poate fi considerată un
aspect pozitiv al activității economico-financiare în perioada 2012- 2013.
Abaterea Ritmul
Indicatori 2012 2013 absolută creșterii
2013-2012 2013/ 2012
3.Capital propriu 189731, 237164 47432,8 25
2
Capital statutar și 12212,8 15266 3053,2 25
suplimentar
Rezerve - - - -
Profit nerepartizat 177518, 221898 44379,6 25
4
4.Datorii pe termen - - - -
lung

15
Datorii financiare pe - - - -
termen lung
Datorii pe termen 2307712 2884641 576928,2 25
lung calculate
,8
5.Datorii pe termen
scurt
Datorii financiare pe - - - -
termen scurt
Datorii comerciale pe - - - -
termen scurt
Datorii pe termen 24449,6 30562 6112,4 25
scurt calculate
Total pasiv 2521893 3152367 630473,4 25
,6
Tabelul 4. Evoluția capitalului întreprinderii
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
Conform datelor din tabelul 4 observăm o creștere a pasivului total în anul 2013 față de
2012 cu 630473,4 lei sau cu 25%. Creșterea pasivului total a fost influențată pozitiv de creșterea
capitalului propriu în anul 2013 față de 2012 cu 47432,8 lei sau cu 25%.
Din cele analizate observăm că datoriile pe termen scurt calculate cît și cele pe termen lung
calculate se măresc cu 6112,4 lei respectiv 576928,2 lei ceea ce înseamnă că influențează
negativ asupra patrimoniului unității.
Indicatori La finele anului Ritmul
2012 2013 creșterii, %
Total activ 2521893,6 3152367 25
Venitul din vînzări - - -
Venitul din toate 1071204,8 1339006 25
tipurile de activități
Tabelul 5. Analiza mărimii și evoluției patrimoniului organizației în perioada de gestiune 2012-2013
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
Din datele tabelului rezultă că în perioada de gestiune 2012-2013 activele totale ale
întreprinderii au o tendinţă de creştere, astfel dacă la finele anului 2012 venitul din toate tipurile
de activități a constituit 1071204,8 lei, atunci pînă în anul 2013 s-a majorat cu 25 %.
Un alt factor pozitiv pentru întreprindere este considerat faptul că ritmul creşterii venitului din
toate tipurile de activități este egal cu cel al activelor adică 25 %, desigur s-ar fi dorit ca acesta
să fie mai mare însă este bine și așa.
Deci în urma calculelor respective putem menţiona că patrimoniul disponibil a fost utilizat
eficient din partea conducerii unităţii hoteliere.

16
Indicatori Perioada analizată 2012-2013
2012 2013 Abaterea Rezultatul
absolută influenței
mii lei mii lei mii lei %
Profit brut - - - -
Alte venituri 1071204,8 1339006 267801,2
operaționale
Cheltuieli - - - -
comerciale
Cheltuieli 183444 229305 45861
generale și
administrative
Alte cheltuieli 710242,4 887803 177560,6
operaționale
Rezultatul 177518,4 221898 44379,6
activității
operaționale
(profit/pierdere
) (rd.1+rd.2-
rd.3-rd.4-rd.5)
Tabelul 7. Calculul influenței factorilor asupra rezultatului activității operaționale în perioada de gestiune
2012-2013.
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
În baza datelor din tabel, putem constată că la întreprinderea analizată în anul 2013 față
de anul 2012 are loc creșterea valorii rezultatului activității operaționale cu 44379,6 lei sau 25%.
La fel are loc creșterea cheltuielilor generale și administrative și a altor cheltuieli operaționale,
respectiv cu 45861 lei și 177560,6 lei
Indicatori Abaterea
Perioada analizată absolută(+;)
2012 2013 2013-2012
Total active 2521893,6 3152367 630473,4
Datorii totale 2332162,4 2915203 583040,6
Rata solvabilității globale (rd.1 : 1,08 3,01 3,5
rd.2)
Tabelul 8. Analiza ratei solvabilității globale
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare
În baza datelor din tabelul 8 putem constata că întreprinderea analizată atestă un grad
înalt de independență financiară față de sursele împrumutate atrase. Astfel, rata solvabilității
generale din 2013 are o tendință de creștere față de 2012 care crește de la 1,08 la 3,01. Este de
menționat ca mărimea acestui coeficient depășește cu mult nivelul de siguranță, care nu trebuie
sa fie mai mic de 2.
Însă pe lîngă indicatorii economico-financiari un loc aparte în structura sistemului de
indicatori ai turismului revine celor referitori la circulaţia turistică, deoarece ei exprimă atît
cererea reală şi potenţială cît şi relaţia dintre cerere şi ofertă, fiind calculaţi cu ajutorul
rapoartelor statistice îndeplinite de întreprinderile din turism.

17
Elemente statistice sunt foarte importante pentru analizele manageriale şi în special
pentru deciziile manageriale privind orientarea în cadrul pieţei şi exploatarea resurselor firmei
turistice, cererea şi în special structura cererii prezintă un tablou cu doză de realitate de 100%
privind activitatea trecută a hotelului, privind imaginea lui, gradul de fidelitate al clientului,
gradul de ocupare precum şi alte aspecte.
Printre motivele voiajului şi sejurului oaspeţilor Hotelului FIDES se pot enumera:
afacerile, vacanţa (sejur şi tranzit), deplasări festive,seminare, traininguri și conferinţe. Cei mai
numeroşi clienţi sunt cei care au ca motiv principal desfăşurarea unei festivităţi în oraş şi
motivele profesionale – reuniuni, misiuni diverse, congrese, seminarii, întâlniri profesionale, care
regrupează toate sejururile în interes de serviciu. Deci după ţara de provenienţă clienţii Hotelului
FIDES sunt din: România, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Italia,Irlanda, Luxemburg,
Polonia,Suedia, Olanda,Marea Britanie Lituania,Belarus, Georgia şi alte ţări.
Deoarece întreprinderea nu dispune de rapoarte turistice datele despre originea turiștilor este
inregistrată în calculatorul hotelului unde se duce evidența hotelului, partenerilor și a
evenimentelor din FIDES in fiecare lună a anului,astfel ca aș putea reprezenta țara oaspeților și
numărul lor.
Denumirea Anul 2012 Anul 2013
ţării
România 755 1300
Germania 7 20
Italia 20 90
Franţa 3 10
Irlanda 2 6
Luxemburg 5 10
Polonia 263 600
Suedia 18 20
Olanda 13 30
Anglia 7 4
Belarus 15 6
Federaţia Rusă 60 37
Georgia 29 3
Lituania 30 10
Total 1227 2156
Tabelul 10. Numărul turiştilor cazaţi în hotel FIDES în anii 2012-2013.
Sursa: Elaborat de autor
Conform tabelului de mai sus se observă că cel mai mare număr de turişti cazaţi în întreprinderea
FIDES sunt din România, Polonia, Federaţia Rusă, Italia , Olanda și după cum observăm
numărul lor este în creştere.

18
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În urma efectuării practicii și realizării obiectivelor propuse am constatat că în cadrul
Centrului European de Educație FIDES lipsește rapoartele turistice și fișele de anunțare a sosirii
și plecării turiștilor.
Managerul hotelului se ocupă practic de toate activitățile care și le propune organizația.
Personalul angajat are studii în turism, studii superioare în alte domenii cunoaște bine
serviciile care le comercializează hotelul, și prezintă încredere față de turiști, oferind consultare
atunci cînd este nevoie. Fundației are ca obiective de activitate prestarea serviciilor de turism,
cazare, masă, agrement pentru copii, organizarea seminarilor, trainingurilor sau conferinţelor
Mai puțin se implică în promovarea potențialului turistic al regiunii și a țării, numărul turiștilor
străini care au venit în țară cu scop turistic este mic.
Hotelul are o amplasare bună, în marginea orașului, este ușor de găsit.Fides este o alegere
perfectă pentru a vă petrece timpul în Moldova. Este situat într-o regiune liniştită, păzită şi cu
multă verdeaţă. Prețurile practicate de hotel sunt avantajoase, iar colectivul este foarte unit.
Atmosfera de la hotel este foarte plăcută, lucrezi cu plăcere în acest loc unde niciodată nu te
simți obosit și nici trist pentru că personalul nu te lasă să faci singur treaba, el se implică, te ajută
mereu.
Recomandările care le propun sunt următoarele: întocmirea fișelor de sosiri și plecări a
turiștilor, primirea la stagii de vară a tinerilor care își fac studiile la specialitatea de turism din
cadrul universităților pentru acumularea de noi experiențe, extinderea hotelului cît și a
restaurantului și a bucătăriei pentru că hotelul are mari șanse să devină cel mai căutat și preferat
de mulți oaspeți din întreaga lume.

19

S-ar putea să vă placă și