Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAŢIEI IVIMHHCTEPCTBO nPOCBELU;EHMfl

A L R E P U B L I C I I M O L D O VA PECnYBJlMKH MOJIflOBA

Pia;a Marii Adunări Naţionalc, nr I MD-2033 l iîiua Mapuri A;iyn3pb HauHOnajie, 1 M/l-2033 KmiiHPoy
Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48. fax: Pecny6nuKa MonflOBa T*U1 23-33-48, (|)UKC 23-35-15
23-35-15 vvvvvv.edu.md www.edu.md

ORDIN

Nr. 2015
Chişinău

Cu privire la organizarea studiului de vivacitate în anul 2015

In baza Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09 aprilie 1998 „Cu privire la asigurarea cu
manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial" (anexa nr. 4, punctele 6 şi 7) şi în
scopul evaluării şi selectării manualelor şcolare, aflate în uz, pentru o eventuală utilizare în
continuare sau pentru organizarea unui nou concurs de elaborare a manualelor şcolare respective,
Ministrul emite următorul

() R D I N

1. Se supun tuturor celor 3 etape ale studiului de vivacitate titlurile de manuale


şcolare pentru învăţămîntul primar şi gimnazial conform Anexei nr. 1
2. Se supun evaluării de către grupurile de experţi, elevi şi părinţi, titlurile de
manuale şcolare conform Anexei nr.2.
3. Studiul de vivacitate se va organiza în perioada 03 august 2015 -
16 decembrie
2015.
4. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a studiului de vivacitate.
conform Anexei nr. 3.
5. Se aprobă Planul de acţiuni pentru organizarea şi destaşurarea studiului de
vivacitate conform Anexei nr. 4.
6. Direcţia e-Transformare şi tnformatizare (dl Perciun Dan) va organiza şi
monitoriza destâşurarea studiului.
7. Direcţia Invăţămînt Preuniversitar (dna Chicu Valentina) sc dcsemncază
responsabilă pentru evaluarea şi revizuirea chestionarului aplicat în cadrul studiului.
7. Direcţiile de învăţământ raionale/municipale/UTA Găgăuzia sunt
responsabile pentru selectarea cadrelor didactice antrenate în evaluarea manualelor şcolare,
distribuirea, colectarea şi transmiterea chestionarelor completate Direcţiei e-Transformare şi
Informatizare a Ministerului Bducaţiei.
8. Cheltuielile aferente studiului de vivacitate vor fi acoperite din resursele
fînanciare
ale Fondului Special pentru Manuale pentru manualele gimnaziale şi liceale şi Ministerul
Educaţiei pentru manualele din învăţământul primar.
10. Controlul
asupra executării
prezentului ordin se
Ministru Corina Fusu pune în sarcina
domnului Igor (irosu, viceministru.
lix. Dan Perciun 022 23 27 07
Anexa I la Oidinul nr.

Manualc şcolare supuse studiului de


vivacitate în 3 etape

Nr. Limba Anul


Titlul manualului dc Clasa Lditura Autori ultimei
crt. instruire ediţii
M. Buruiană, S. Cotelea

1 Limba şi literatura română (Abecedar) Ro 1 Ştiinţa ş.a. 2014


2 Limba şi litcratura rusa (Bukvari) Ru I ARC E. Novac, O. Popova 2014
M. Buruiană, A. Ermicioi,
-> j Limba şi literatura română (matcrnă) Ro 111 Ştiinţa S. Cotelea 2012
E. Grosu, R. Croitoru, L.
4 Educaţie tchnologică Ro/Ru III Lpigraf Ciobanu ş.a. 2012
5 Istorie Ro/Ru IV Ştiinţa P. Crbuşca ş.a. 2012
E. Puică-Vasilachi, 7. Ursu
6 Lducaţiu plustică Ro/Ru V-VI Litera ş.a. 2010
M. Morei, R. Mocanu-
7 Lducaţiu plastică Ro/Ru VII Ştiinţa Nosco, A. Frumosu s.a. 2010
T. Cartaleanu, M. Ciobanu
*

8 Limba şi litcratura română (matcrnă) Ro IX Ştiinţa ş.a. 2010


9 Limba şi litcratura rusă(muternă) Ru IX Vector V-N G. Drozd, 0. Bodarev 2010
10 Limba şi literatura găgăuză (maternă) Ru IX Ştiinţa 1. Baboglu, K. Vasilioglu 2010
11 Limba şi litcratura ucraincană (matcrnă) Ru IX Ştiinţa L. Palamar, A. Nichitcenco 2010
12 l.imba şi literatura bulgară (maternă) Ru IX Carticr Llena Rateeva ş.a. 2010
lon Achiri, Andrei Braicov
13 Matematica Ro/Rti IX Prut s.a. 2010
1. Botgros, V. Bocancea, V.
14 Fizica Ro/Ru IX Cartier Donici 2010
15 Chimia Ro/Ru IX ARC S. Cudritchi, B. Pasccinic 2010
16 Gcografla Ro/Ru IX ARC M. Matcu, V. Sochirca 2010
17 Inlbrmatica Ro/Ru IX Ştiinţa A. Gremalschi, ş.a. 2011
Anexa 2 la Ordinul nr. tftftf din (P^ffîrffi^

Manuale şcolarc supuse studiului de


vivacitate în 2 etape

Limba Anul
Titlul manualului de Clasa Editura Autori ultimei
instruire editii
Limba şi literatura engeleză Ro/Ru II ARC Iu. Ignatiuc, L. Foca ş. a. 2012
Limba şi literatura rusă Ru III Ştiinţa T. Rasscazova, T. Mihailova 2012
Limba şi literatura română (rusi) Ru III Cartier T. Cazacu, L. Nicolăescu 2012
-Onofrei, Z. Tărîţă
Limbaşi literatura engeleză Ro/Ru III ARC lu. Ignatiuc, L. Foca, ş. a. 2012
Limba şi literatura bulgară (maternă) Ru III Cartier N. Dimitrova ş.a 2012
Limba şi literatura ucraineană (maternă) Ru III Ştiinţa K. Kojuhar, A. Liuşnevsci 2012
Limbaşi literatura găgăuză (maternă) Ru III Ştiinţa G. Baboglo, K. Vasilioglo A. 2012
Stoletneaia
Matematica Ro/Ru III Prut L. Ursu, 1. Lupu, ş.a. 2012
Stiinte Ro/Ru III Prut Z. Galben - Panciuc, [. Botgros, ş.a. 2012
Educaţie muzicală Ro/Ru III Ştiinţa S. Croitoru, E.Coroi 2012
Educaţie plastică Ro/Ru III/IV ARC A. Vatavu, 0. Carauş ş.a. 2012
Limba şi literatura engeleză Ro/Ru IV ARC Iu. Ignatiuc, L. Foca ş. a. 2012
Limba şi literatura română (rusă) Ru V I Aimina T. Cazacu ş.a. 2011
Limba şi literatura română (rusă) Ru VI Lumina T. Cazacu, I. lordăchescu, L. Guza 2011
Limba şi literatura română (rusă) Ru VII Cartier L. Iordăchescu, V. Roscovan 201 1
Limba şi literatura română (rusâ) Ru VIII Cartier L. Nicolaescu-Onofrei, D. 2011
Onofrei, A. Gherman
Limba şi literatura română (rusă) Ru IX ARC I. Iordăchescu, G. Stati, T. 2011
Cazacu
Anexa 3 la Ord inul nr. 00
iMetodologia de organizare şi desfăşurare a studiului
de vivacitate în anul 2015

1. Studiului de vivacitate se organizează în conformitate cu prevederile punctelor 6 şi 7 ale


Anexei nr. 4 a Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09 aprilie 1998 "Cu privire la asigurarea cu
manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal" (cu modificările ulterioarc) şi
reprezintă modalitatea de evaluare a calităţii manualelor şcolare aflate în uz.

8. Obiectivele desfăşurării studiului de vivacitate:

•1Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii manualelor şcolare aflate în utilizare;


•2 Fundamentarea deciziilor cu privire la reeditarea manualelor aflate în utilizare sau scoaterea
acestora la concurs.

9. Studiul de vivacitate se desfâşoară în trei etape:

10. evaluarca de cătrc cadrele didacticc a calităţii manualelor prin intermediul chestionarelor
tipizate de evaluare
11. evaluarea de către elevi şi părinţi a calităţii manualelor prin intermediul portalului web de
evaluare a calităţii manualelor
III) evaluarea de către grupurile de experţi a calităţii manualelor în baza chestionarelor tipizate
transmise de către cadrele didactice, opiniilor elevilor şi părinţilor şi a experienţei proprii.

[. Complctarca de cătrc cadrclc didacticc a chcstionarclor tipizatc dc evaluare a calităţii


manualelor

12. Completarea chestionarelor tipizate se organizează pe un eşantion reprezentativ de şcoli.


Numărul şcolilor care participă la prima etapă a studiul de vivacitate este stabilit de către Ministerul
Iiducaţiei pentru fiecare raion/municipiu/UTA Găgăuz.ia.

13. Chcstionarul de evaluare a manualului se aprobă dc către Ministerul Educaţiei.

14. Chestionarul se completează atît în variantă electronică cît şi pe suport hârtie.

15. Chestionarul sc distribuie direcţiilor de învăţământ în variantă electronică de către Ministerul


Educaţiei. Direcţiilc dc învăţământ transmit în variantă electronică chestionarul şcolilor. Şcolile
imprimă chestionarele şi le transmit cadrclor didactice.
16. Şcolile transmit chestionarele completate în formă electronică (nu scanate) şi pe suport hârtie
original direcţiilor de învăţământ. Direcţiile de învăţământ transmit chestionarele în formă electronică
şi pe suport hârtie Ministerului Educaţiei.

17. Ministerul Educaţiei arhivează chestionarele pe suport hârtie şi transmite chestionarele în


formă electronică grupurilor de experţi.

18. Direcţiile de învăţământ stabilesc asupra şcolilor şi cadrelor didactice care vor completa
chestionarul în baza criteriilor de reprezentativitate stabilite de către Ministerul Educaţiei. (Anexa 1)

19. Completarea chestionarul de evaluare poartă caracter anonim. Pe pagina de titlu a chestionarului se
va indica doar gradul didactic al cadrului didactic care a completat chestionarul.

20. Chestionarul de evaluare asigură evaluarea cantitativă (prin punctaj) şi calitativă a manualelor în
baza criteriilor stabilite. Fiecarc capitol/unitate din manual se va evalua cantitativ şi calitativ conform
criteriilor. Punctajul acumulat de manual pentru fiecare criteriu va constitui media aritmetică a
punctajelor pentru acel criteriu pentru fiecare capitol. Comentariile calitative vor face referinţă
explicită la pagina/paragraful din manual la care se referă.

21. Totalizarea punctajului acumulat de către un manual la evaluarea cantitativă se face prin media
aritmetică a punctelor acordate de toate eadrele didaetice pentru toate criteriile. Direcţiile de
învăţământ generalizează evaluarea cantitativă la nivel de raion conform Anexei nr.2, Ministerul
Educaţiei generalizează evaluarea cantitativă la nivel dc republică.

22. Manualele care au acumulat mai mult de 80% din punctaj la nivel de republică sunt supuse
evaluării ulterioare de către grupurile de experţi. Manualele care au acumulat mai puţin de 80% de
punctaj sunt înaintate la concurs.

23. Cadrele didactice implicate în completarea chestionarelor tipizate obţin credite conform
Regulamentului de atcstare a cadrelor didactice.

24. Direcţiile de învăţământ după colectarea tuturor chestionarelor vor transmite Ministerului
Educaţiei Raportul dc realizare a chestionării eadrelor didactice în cadrul studiului de vivacitate.

25. Raportul va include lista instituţiilor care au participat la studiu, lista cadrelor didactice implicate
în proccsul dc evaluare cu menţionarea instituţiei în care activează, a gradului didactic, şi a manualului
pc care 1-au evaluat. Totodată pentru fiecare manual Raportul va include
punctajul total şi dczagregat pe criterii, pc care 1-a acumulat fiecare manual. Modelul tabelelor care
urmează să se regăsească în Raport se anexează. (Anexa 3)

26. Colectarea opiniilor elevilor şi părinţilor rcferitor la calitatea manualelor prin intermediul
portalului wcb dc cvaluare a calităţii manualclor

27. Ministerul Educaţiei va adapta Chestionarul de evaluare a manualului aplicat cadrelor didactice în
cadrul primei etape a studiului de vivacitate şi îl va publica pe portalul web de evaluare a calităţii
manualelor.

28. Ministerul Educaţiei va colecta opiniile elevilor şi părinţilor referitor la calitatea manualelor, le va
sistematiza şi le va transmite grupurilor de evaluare.

29. Evaluarca manualclor de către grupurile de experţi în baza chestionarelor tipizate transmise
de către cadrele didactice, opiniilor elevilor şi părinţilor şi a experienţei proprii

30. Grupurile de experţi care vor evalua calitatca manualclor supuse studiului de vivacitate sunt
constituite din 3-5 persoane. Dintre acestea majoritatea absolută sunt cadre didactice cu grad didactic I
sau superior care predau la disciplina şi clasa căreia îi este destinat manualul pe care îl evaluează. Cel
mult un membru al grupului de lucru va activa în învăţământul superior.

31. Membrii grupurilor de experţi vor fi selectaţi de către Ministerul Educaţiei cu respectarea
condiţiilor de la punctul 20. Membrii grupurilor de experţi nu vor fi autori de manuale pentru aceeaşi
disciplină şi clasă ca manualul pe care îl evaluează.

32. Un grup de experţi poate evalua unul sau mai multe manuale.

33. Grupurile de experţi vor elabora Rapoarte de analiză a manualelor conform Anexei 4, aplicând
criteriile de evaluare aprobate de către Ministerul Educaţiei, utilizate şi pentru intervievarea cadrelor
didactice.

34. Grupul de experţi elaborează un Raport de analiză comun pentru fiecare manual.

35. Raportul de analiză se consideră a fi valid în momentul în care cel puţin 80% din grupul de lucru îl
semnează. O semnătură a unui membru al grupului se echivalează cu un punct. Punctajul total de
evaluare al manualului este egal cu numărul semnăturilor pe Raportul de analiză.

26. Raportul de analiză poate veni cu următoarele tipuri de recomandări către Ministerul
Educaţiei:
36. reeditarca manualului cu modificările propuse de către grupul de experţi

37. înaintarea manualului la concurs

38. Ministerul Educaţiei transmite editurilor în termen de 10 zile lucrătoare Rapoartele de analiză în
cazul în care grupul de experţi recomandă manualul spre reeditare.

39. Editurilc prezintă Ministcrului Educaţiei tabele de divergenţă în termen de cel mult 10 zile
lucrătoarc din momentul recepţionării Rapoartelor de analiză sau scrisori de acceptare a modificărilor
lâră obiecţii.

40. în cazul divergenţelor cu editura. Grupul de experţi cu suportul Ministerului Educaţiei iniţiază
negocieri pcntru cel mult 10 zile lucrătoare. în urma negocierilor Grupul de experţi informează
Ministerul în scris dacă s-a rcuşit idcntificarea unui compromis sau manualul urmează a fi înaintat la
concurs.

41. în baza rezultatelor negocierilor Ministerul Educaţiei emite ordinul de reeditare cu modificări sau
ordinul de înaintare a manualului la concurs. în anexa ordinului de reeditare se vor indica modificările
care urmează a fi realizate.

42. Activitatea grupurilor de experţi în cadrul studiului de vivacitate se finalizează cu notei


informative referitor la rezultatele negocierilor cu editura.
Anexa 1 la Metodologia de
desfăşurare a studiului de
vivacitate

Criteriile de reprezentativitate

43. 3 cadre didactice pentru fiecare direcţie dc învăţământ pentru llecare manual
44. 2 cadre didactice din mediul urban, I cadru didactic din mediul rural
45. 1 cadru didactic grad didactic superior, 1 cadru didactic grad didactic I, 1 cadru didactic grad
didactic II
46. Cadrele didactice predau sau au predat în ultimul an la clasa şi disciplina căreia îi este destinat
manualul
Anexa 2 la Mctodologia de desfâşurare
a studiului dc vivacitate

Tabelul de totalizare
a evaluării cantitative a calităţii manualelor în cadrul primci etape a studiului de vivacitate

Denumirea Punctaj Gradul Mediul Punctaj Gradul Mediul Punctaj Gradul Mediul
manualului evaluatorul didactic urban/rural ev .2 didactic urban/rural ev .3 didactic urban/rural
1
Criteriul de
evaluare 2
Criteriul de
evaluare 3
Criteriul de
evaluare n
Anexa 3 la Metodologia de
desiâşurare a studiului de
vivacitate

Raportul de realizare a chestionării cadrelor didactice în cadrul studiului de vivacitate

Denumirea Limba Numelc/Prcnumele Cradul Instituţia de Localitatea Rural/urban


Manualului cadrului didactic didactic învăţământ

Data:
Semnătura:
Anexa 4 la Metodologia de
desfaşurare a studiului de
vivacitate

Raport de analiză a manualelor şcolare

[. Comentarii generale referitor la ealitatea manualului:

II. Analiza fiecărui capitol în baza celor criteriilor:

Denumirea criteriului Nr. capitolului Pagina Modificările propuse/comentarii


Anexa 4 la Ordinul nr. $0 din ffl-Cf'/f

Planul de acţiuni

pentru organizarca şi dcsfăşurarea studiului de vivacitate în anul 2015

Nr. Denumirea acţiunii Tcrmcn de executare Responsabil


1. Activităţi prcmergătoarc iniţierii studiului de 07.08.2015- 14.09.2015 Ministerul Educaţiei, dirccţiile şi
vivacitate instituţiilc
1.1 Instruirea responsabililor din direcţiile raionale cu 7.09.2015 Direcţia e-Transformare şi
privire la desiaşurarea studiului de vivacitate Informatizare
1.2 Selectarea cadrclor didactice care vor 8.09.2015 -14.09.2015 Direcţiile de învăţământ
participa la studiu contbrm criteriilor de
reprezentativitate
1.3 Configurarea portalului web de evaluare a calităţii 24.08.2015 -14.09.2015 Direcţia e-Transformare şi
manualelor Informatizare
1.4 Selectarea membrilor grupurilor de experţi 03.08.2015 - 17.08.2015 Directia e -Transformare si
Informatizare
1.5 Semnarea contractelor cu membrii grupurilor de 17.08.2015 -24.08.2015 Direcţia e-Transformare şi
experţi Informatizare
2. Complctarea chcstionarelor tipizate 14.09-22.10.2015 Ministcrul Educaţiei, direcţiile şi
instituţiilc de învăţământ, cadrele
didacticc
2.1 Transmiterea online a chestionarelor către 14.09.2015 Direcţia e-Transformare şi
direcţiile raionale Informatizare
2.2 Transmiterea online a chestionarelor către 14.09.2015 Direcţiile de învăţământ
instituţiile de învăţământ
2.3 Imprimarea chestionarelor şi transmiterea 14.09.2015 Instituţiile de învăţământ
online şi pe suport hârtie a acestora către
cadrele didactice
2.4 Completarea chestionarelor 14.09.2015 -5.10.2015 Cadrele didactice
2.5 Colectarea chestionarclor pe suport hârtie şi în 5.10.2015 - 9.10.2015 Direcţiile de învăţământ
format electronic
2.6 Transmiterea pe suport hârtie şi în format 9.10.2015 -14.10.2015 Direcţiile de învăţământ
electronic a chestionarelor completate. a
Raportului de realizare a chestionării cadrelor
didacticc în cadrul studiului de vivacitate către
Ministerul Educaţiei şi a Tabelului de totalizare a
evaluării cantitativc ( ana.plamadeala@edu.md)
2.7 Gencralizarea chestionarelor 14.10.2015 - 28.10.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
3. Colectarea opiniilor elevilor şi părinţîlor prin 14.09-15.10.2015 iVIinisterul Educaţiei
intermediul portalului web de evaluare a
calităţii manualelor
3.1 Lansarea portalului web de evaluare a calităţii 14.09.2015 Direcţia e-Transformare şi
manualelor Informatizarc
3.2 Promovarea portalului web 14.09-15.10.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
3.3 Sinteza sugestiilor parvenite pe portal şi 12.10-15.10.2015 Direcţia e-Transformare şi
transmiterea acestora cătrc grupurile dc experţi Informatizarc
4. Evaluarea manualelor dc către grupurile de 28.08.2015-2.05.2016 IVlinisterul Educaţiei
experţi
4.1 Desfăşurarea primei şedinţe a grupurilor de experţi 28.08.2015 Direcţia e-Transformare şi
care vor evalua manualele care au trecut de prima Informatizare
etapă a studiului de vivacitate la data adoptării
ordinului
4.2 Prezentarea Rapoartelor de analiză a manualelor de 30.10.2015 Dirccţia e-Transformare şi
evaluare care au trecut de prima etapă a studiului Informatizare
de vivacitate la data adoptării ordinului
4.3 Colectarea de la edituri a tabelelor de divergenţă 13.11.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
4.4 Desfaşurarea negocierilor între grupurile de 27.11.2015 Direcţia e-Transformare şi
experţi şi edituri Informatizare
4.5 Prima şedinţă a grupurilor de experţi care vor 14.10.2015 Direcţia e-Transformare şi
evalua manualclc carc la data adoptării ordinului Informatizare
nu au trecut nici o etapă a studiului de vivacitate
4.6 Prezentarea Rapoartelor de analiză 11.11.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
4.7 Colectarea de la edituri a tabelelor de divergenţă 25.11.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
4.8 Desfăşurarea negocierilor între grupurile de 09.12.2015 Direeţia e-Transformare şi
experţi şi edituri Informatizare
4.9 Emiterea ordinului cu privire la reeditarea cu 16.12.2015 Direcţia e-Transformare şi
modifleări a manualelor sau înaintarea acestora la Informatizare
concurs
4.10 Transmiterea ordinului editurilor 20.12.2015 Direcţia e-Transformare şi
Informatizare
Anexa
xa 4 la Ordinul nr.

Planul de
aeţiuni

pentru
organi
zarea
şi
desfăş
urarea
studiul
ui de
vivacit
ate în
anul
2015

Nr. Denumirea acţiunii


1. Activităţi premergătoare iniţierii studiului de
vivacitate
1.1 Instruirea responsabililor din direcţiile raionale cu
privire la desfăşurarea studiului de vivacitate
1.2 Selectarea cadrelor didactice care vor participa la
studiu conform criteriilor de reprezentativitate
1.3 Configurarea portalului web de evaluare a calităţii
manualelor
1.4 Selectarea membrilor grupurilor de experţi

1.5 Semnarea contractelor cu membrii grupurilor dc e

2. Completarea chestionarelor tipizate

2.1 Transmiterea online a chestionarelor către direcţii


raionale
2.2 Transmiterea online a chestionarelor către instituţ
învăţământ
2.3 Imprimarea chestionarelor şi transmiterea online ş
suport hârtie a acestora către cadrele didactice
2.4 Completarea chestionarelor
2.5 Colectarea chestionarelor pe suport hârtie şi în
format electronic
2.6 Transmiterea pe suport hârtie şi în format electron
chestionarelor completate, a Raportului de realiza
chestionării cadrelor didactice în cadrul studiului
vivacitate către Ministerul Educaţiei şi a Tabelulu
totalizare a evaluării cantitative
( ana.plamadeala@edu.md)
2.7 Generalizarea chestionarelor

3. Colectarea opiniilor elevilor şi părinţilor


intermcdiul portalului web de evaluare a ca
manualelor
3.1 Lansarea portalului web de evaluare a c
manualelor
3.2 Promovarea portalului web

3.3 Sinteza sugestiilor parvenite pe portal şi transm


acestora către grupurile dc experţi
4. Evaluarea manualelor de către grupurile de exp
4.1 Desfăşurarea primei şedinţe a grupurilor de e
care vor evalua manualele care au trecut de
etapă a studiului de vivacitate la data ad
ordinului
4.2 Prezentarea Rapoartelor de analiză a manuale
evaluare care au trecut de prima etapă a stud
de vivacitate la data adoptării ordinului
4.3 Colectarea de la edituri a tabelelor de divergenţă

4.4 Desfăşurarea negocierilor între grupurile de exp


edituri
4.5 Prima şedinţă a grupurilor dc experţi care vor
mantialele care la data adoptării ordinului nu au
nici o etapă a studiului de vivacitate
4.6 Prezentarea Rapoartelor de analiză

4.7 Colectarea de la edituri a labelelor de divergenţă

4.8 Desfăşurarea negocierilor între grupurile de exp


edituri
4.9 Emiterea ordinului cu privire la reeditarea cu mod
a manualelor sau înaintarea acestora la concurs
4.10 Transmiterea ordinului editurilor