Sunteți pe pagina 1din 16

MANUAL DE SPECIFICATII'

PRIVIND INSTALAREA, EXPLOATAREA $1


MENTENANTA
SCHIMBATOARELOR DE CALDURA DIN
INSTALATII
Indicativ ME 002-97
CUPRINS
I. Gcneralit5\i. .. I\IANUAL DE SPECIFICATII PRJVIND I lndicativ: I\IE 002-97
. ... .. . .. . .... ..... . . ... .. . ... ... ..... .. 93
2. Domcniu de aplicare 94 INSTALAREA, EXPLOATAREA $1 J\lENTENANTA
3. Rcferinfe normative .. .... ..... .. . . . 94 SCHll\1BATOARELOR DE CALDURA DIN
4. Terminologic ... . . . . . 95 INSTALATII
5. Ccrin\c de calitate . ... .. _ ... _. ... ...... • . . 96
5.1. Rezistcn\5 �i stabilitatc .... ...... ... . .... ... .... 96
5.2. Siguran\5 in cxploat:irc . . ... ..... ...•....... _.. 96
5.3. Siguran\5 la foe . . . . ........ _ .... _...... . .... 96
5.4. lgiena �i siin5tatca o:imenilor ... . .. . ... . .. . . . . _ _.... 96 l. GENERALITATI
5.5. lzolare 1ermid �i cconom1c de cncrgie . . . .. .. ... ... . 97
5.6. Protcqic impotri\'a zgomotului . .... . .. ....._ . _. . 97 1.1. Prczcntul manual indicii ccrintclc de calitatc ce trebuie intrunite de
5.7 Alic cerintc ......... ....... .........................•. _..... 97
6. Specific:i\ii privind instalarca - noti\a de instalare . . .. ... . ... . .... . . ... ....
schimbiitoarele de ciildura. pentru a fi aplicate in construc\ii in confonnitate cu
98
6.1. Depozitarc �i manipularc............ . ... .. ... .... 98 prevedcrile Legii calitii\ii in constructii �i detaliazii con\inutul notiJclor de
6.2. Facilit5Ji de acces pentni transport. ridieare. control �i altc opcratii ....... 98 instalarc, functionare �i mentenan\ii afcrcnte acestor aparate, necesarc la
6.3. Coneep\ia soclului ... .. ... . ... ... . ...... ... . 99 obtiner�a agrcmcntului tehnic sau la licita\iile de produse.
6.4 Posibilit5\i de m:isurare a performan\elor ... _. .. 99
1.2. Dcfinitiilc unor tenneni tehnici specifici, clasificarca adoptatii
6.5. Racordarc l:i instalatie . ... . . .................. -.. .. I 00
6.6. Pl:icu\:\ ind1ca1oarc ... . .. _ . .. . . .. .. IO I pentru schimbiitoarelc de ciildurii cat �i continutul notiJclor de instalare,
6.7 Aire 111forma1ii ..•.... -... -. ... .. 101 functionare �i mentenan\ii prczentate in manual sunt in concordan\ii cu
7. Specific:itii de func1ionarc- notita de funqion:irc . -. ... .. 101 prcvederile prenonnelor europenc in domcniu (ENV 247 �i ENV 307).
7.1. Clasific:ire, descriere .. .... .. . . . . .... . 102 J .3. Manualul nu epuizcazii lista infonnatiilor tehnice pe care factorii
7 .2. Acccsorii de comandii 102
7.3. Yalon prescrisc (proces-verbal de reglarc) . .. _.. ..._...... 102
intcrcsa\i trebuie sii le obtinii de la producatori sau fumizori in fiecarc caz
7 4. Plaj5 de func1ionarc .. . .... ...... ... ... ...... . . . . .. _ I03 particular in partc.
7 5. Punere in funqiune, oprirc. sco:itere din func\iune .... .. ... ... .. ... I 03 In funcJic de tipul schimbiitorului de ciildurii, suma infonna\iilor
7 .6 M:isuri relative la sccuritate in cazul opririlor prelungite sau a unui inccndiu.. I03 tehnice necesarii unei bunc alegeri �i utilizari a aparatului poate fi mai redusa
7.7. Rcglemcnt:iri de securitatc in vigoarc ...... .................... . 103
sau mai extinsii.
8. Spccifica\ii de mentenan\:i • notita de mcntenanta .... .... .. ........... .... .. I03
8.1. Mcntcnan\ a general:\ .... .............. .... .. .... ..... .. .... I04 J .4. in cazul schimbiitoarclor de ciildurii care intra sub incidcn\a
8.2. Mentenan\:i special ii ..... _. .. . ................. . .. ....... .... I04 ISCIR, se va tine cont �i de prevedcrile prescrip\iilor tehnice C4-90 Col. ISCJR
8.3. Urm:irirca dcfcctarilor . . .. . .. ... . .. . ... . .. ..... • .. .. .. .. . .. I05 sau ale altor reglemcntari tehnice similare.
8.4. Statisticilc func \ioniirii ... ....... . •.. .. .. .......... - •.. 105
I .5. Notitele de instalare, functionare �i mentenan\a sau - dupii caz -
8.5. St:itisticilc defectarilor 10 5
8.6 . Lista pieselor de schimb .. .. ............ ......... .......... ... I 05 extrasclc corespunziitoare din manualul sau specifica\iile tehnice ale produsului
8.7. Excmplc de nc1iuni ale scrviciilor de mcntcnan\:i .. . ........ ... ... . 105 vor fi in limba romana.

ANEXA I: Clasificarea schimb:ito:irelor de caldur.i . . .... .. . .. ..... ..... . ....... 106


ANEXA 2: Dcpistarca �i remcdicrea defectclor la schimb:itoarelc de c3ldur:i cu pl:ici �i gamituri
(demontabile) . . ... ....... ..... .. . .. . . . .. ... ... ... ... ... ..... .. . 112
ANEXA3: Fi�:i tchnic5 a schimb:itorului de dldur:i pentni evidcn \a lucriirilorde mentenan1:i.. I I 4
ANEXA4: Fi�:i de urmarire in c)(ploatarc a schimb:itorului de c:ildurii ........ .... . . .. 11 5
ANEXA5: Schimb:itoare de c:ildur:i pcntru inciilzirc �i pcnlrU prepararca apci caldc mcna jerc
Excmple de actiuni ale scrviciilor de mcntcnanta - .. .. .... ............. .. .... 1 17
Bibliogr:ifie .. .. ..... . . . ...
. ... .. .. ... ..... ... . .................... 119

92 93


.;
1

I 5. I.9-94 Nonnativ pentru proiectarea �i executarea instal�!i ilor


sanitarc (elaborat de PRODOMUS SA).
16. C.4-90 Prescripfii tchnice pentru proicctarea, exccutia,
instalarea, cxploatarea, repararca �i verificarca
recipientelor meralice stabile sub prcsiunc (colectia
ISCIR).
17. * * * Ghid de perfo1man!ii pentru instalatii de incalzire �i
vcntilare (elaborat de IPCT SA).
18 * * * lnstrnctiuni. Manual ALFA - LAVAL Sucdia.
19. * * * Prospecte �i alte documentatii ale schimbiitoarclor de
caldura VICARB - Franta.
20. * * * Manual praetic. Schimbatoare de caldura in placi �i
gamituri CIAT - Franta.
21. Nil 17/1984 Schimbatoarele de caldura cu �icane tip Es 3 - Es 85
Am �i 01 (ICMP).
22. NII 719-69 Aparate 'in contracurent tip IPB (ICMP).
23. * * * Instrue(iuni de instalarc, exploatarc �i intretincre.
Schimbator de caldura tip IPB (JCMP).
24. AS03-0-0CS Caiet de sarcini_. Schimbator de caldura cu placi (SC
TEHNOFRIG SA).
25. NTI 0602-93 Caiet de sarcini. Schimbator de caldura cu placi
(ICPIAF S.A.).

120