Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare iniţială

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a V-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

Partea I
A.
1. câte 2 puncte pentru menţionarea celor două personaje ale textului dat (Sandu şi Top)
2 x 2 p. = 4 puncte
2. ilustrarea oricărei trăsături a personajului indicat 4 puncte
 menţionarea trăsăturii – 2 p.
 ilustrarea trăsăturii menţionate – 2 p.
3. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale din textul dat
2 x 2 p. = 4 puncte
4. – precizarea motivului pentru care Top intră sub pat. (de exemplu: Top se ascunde sub pat,
deoarece crede că a fost certat.) 3 puncte
– formularea în enunţ 1 punct
B.
5. câte 2 puncte pentru scrierea corectă a valorii de adevăr a fiecărei afirmaţii (a – Adevărat;
b – Fals) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. notarea literei corespunzătoare răspunsului corect (b) 4 puncte
7. câte 2 puncte pentru numirea oricărui cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele
indicate (de exemplu: nesuferit – simpatic; prietenie – duşmănie) 2 x 2 p. = 4 puncte
8. explicarea folosirii semnului exclamării în enunţul dat (de exemplu: marchează sfârşitul unui
enunţ exclamativ) 4 puncte
9. câte 2 puncte pentru transcrierea, din textul dat, a oricărui substantiv (de exemplu: uşa) şi a
oricărui verb (de exmeplu: apăru). 2 x 2 p. = 4 puncte
10. alcătuirea enunţului (de exemplu: Vacanţa a trecut.) 4 puncte
Partea a II-a

– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 8 p.; cu respectarea


parţială a succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 p.
8 puncte
– raportarea la o idee sau la un personaj din textul dat 4 puncte
– câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-
temporal 2 x 3 p. = 6 puncte
– respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere – 6 p.; parţial – 3 p.
6 puncte
– adecvarea conținutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte
Redactare – 20 de puncte

– unitatea compoziţiei 2 puncte


– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 4 p.; adecvarea parţială – 2 p.
4 puncte
– ortografia (0-1erori – 4 p.; 2 erori – 3 p.; 3 erori – 2 p.; 4 sau mai multe erori – 0 p.) 4 puncte
– punctuaţia (0-1erori – 4 p.; 2 erori – 3 p.; 3 erori – 2 p.; 4 sau mai multe erori – 0 p.) 4 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

NOTĂ! În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă


minimum 80 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.