Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 2 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

A1. Criterii de verificare a conformității administrative


Subcriterii prelucrate automat de cãtre
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
sistemul informatic

Documente încarcate de solicitant și parteneri (după


caz) în sistemul mySMIS
1. Acordul de parteneriat (daca este cazul), semnat de
solicitant și parteneri. Se verificã existența acordului de
parteneriat, în situația în care proiectul se
 Cererea de finanțare este însoțită de implementeazã în parteneriat, care trebuie sã respecte
toate anexele solicitate in Orientări formatul indicat prin Ghidul Solicitantului - Condiții
privind accesarea finanțărilor în cadrulSpecifice și trebuie sa fie asumat de reprezentanții legali
Programului Operațional Capital Uman ai partenerilor.
Cererea de finanțare conține 2014-2020 si de Ghidul Solicitantului 2. Declarație pe propria răspundere privind asumarea
toate anexele solicitate responsabilității pentru asigurarea sustenabilității
Conditii Specifice.
prevăzute in Orientări privind măsurilor sprijinite, semnată de solicitant și de
accesarea finanțărilor în  Totodată, se verifică existenta parteneri (dacă este cazul) (anexa nr.6 la Ghidul
cadrul Programului
1. acordului de parteneriat, în situaia în solicitantului – condiții specifice).
Operațional Capital Uman
2014-2020 si de ghidul care proiectul se implementează în 3. Declarație de angajament, semnată de solicitant și
solicitantului condiții parteneriat, care trebuie să respecte, parteneri (dacă este cazul) (anexa nr.3 la Ordinul
specifice? respectă formatul indicat prin Ghidul ministrului fondurilor europene 2467/2016, de aprobare
Solicitantului - Condiii Specifice şi este a corrigendum-ului nr 2/29.11.2016)
asumat de catre reprezentantii legali 4. Declarație de eligibilitate, semnată de solicitant și
sau imputernicitii partenerilor. parteneri (dacă este cazul) (anexa nr.3 la Orientari
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020)
5. Declarație cu privire la evitarea dublei finanţări,
semnată de solicitant și parteneri (dacă este cazul)
(anexa nr.4 la Orientari privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020)
Subcriterii prelucrate automat de cãtre
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
sistemul informatic
6. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii
propuse spre finanţare din FESI 2014-2020, semnată de
solicitant și parteneri (dacă este cazul) (anexa nr.5 la
Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020)
7. Nota justificativă privind valoarea adăugată a
parteneriatului (dacă este cazul), întocmită de solicitant
cu respectarea prevederilor din Orientãri privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020
Se verifica daca aceste anexe exista si daca respecta
conditiile de forma si fond prevazute in Orientãri privind
accesarea finanțãrilor în cadrul POCU 2014-2020 sau/si
in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice.

Cererea de finanțare este  Se verifică dacă persoana care a


semnată de către semnat cererea de finanțare este
2.
reprezentantul legal sau de aceeași cu reprezentantul legal sau
împuternicitul acestuia? împuternicitul acestuia.

A2. Criterii de verificare a eligibilității


Subcriterii prelucrate automat
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
de către sistemul informatic
Eligibilitatea solicitantului
- Solicitantul și partenerii fac parte din categoriile de
Solicitantul si partenerii, daca este beneficiari eligibili menţionate în Ghidul Solicitantului -
cazul, fac parte din categoria de Condiții Specifice.Solicitantul si fiecare partener este
3 beneficiari eligibili și îndeplinesc legal constituit si are domeniul/domeniile de activitate
condițiile stabilite în Ghidul corespunzator activitatilor pe care le va desfasura in
Solicitantului? proiect
- Este prezentată motivarea selectării și
Subcriterii prelucrate automat
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
de către sistemul informatic
rolul concret al fiecărui partener / fiecărui
tip de parteneri, daca este cazul .
- Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este
implicat în cel puţin o activitate relevantă (Prin activitate
relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în
mod direct la atingerea indicatorilor
- In cazul parteneriatului, partenerul trebuie să dispună
de resurse necesare desfăşurării activităţii din proiect
pentru care este autorizat. În această situaţie,
solicitantul nu are voie să subcontracteze activităţi pe
care le prestează membrii parteneriatului.
- Activităţile de subcontractare se realizează numai de
către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul
acestuia
Eligibilitatea proiectului
Proiectul propus spre finanțare Se verifică dacă solicitantul a declarat în Declarația
(activitățile proiectului, cu aceleași privind evitarea dublei finanțări, că proiectul propus
rezultate, pentru aceiași membri ai  Se verifică dacă solicitantul spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleaşi
4 grupului țintă) a mai beneficiat de a bifat NU în cererea de rezultate, pentru aceiaşi membri ai grupului ţintă) NU a
sprijin financiar din fonduri finanțare. mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri
nerambursabile (dublă finanțare)?1 nerambursabile.

Proiectul propus spre finanțare nu este


încheiat în mod fizic sau implementat
 Se verifică dacă solicitantul
a bifat NU în cererea de
5 integral înainte de depunerea cererii de
finanțare (în vederea
finanțare la autoritatea de
respectării dispozițiilor art.
management, indiferent dacă toate

1
Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare,
cofinanţate din fonduri nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, conform prevederilor
legale în vigoare.
Subcriterii prelucrate automat
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
de către sistemul informatic
plățile aferente au fost efectuate de 65 alin. (6) din Reg. CE nr.
către beneficiar (art. 65, alin (6) din 1303/2013 privind
Reg. 1303/2013)? eligibilitatea cheltuielilor).
Ulterior, dacă a bifat și
DEMARAT, se verifică dacă a
precizat că a respectat
legislația relevantă
aplicabilă proiectului,
conform art.125, alin 3, lit.
(e) din Reg. CE nr.
1303/2013.

 Proiectul este încadrat în


axa prioritară, prioritatea de
Proiectul se încadrează în programul investiţii, obiectivul
operațional, conform specificului de specific, indicatorii de
6
finanțare stabilit în Ghidul realizare imediată şi de
Solicitantului - Condiții Specifice? rezultat și măsurile
relevante, conform POCU şi
Ghidului Solicitantului.
Grupul țintă al proiectului se încadreaza în categoriile
eligibile menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții
 Grupul țintă al proiectului Specifice, respectiv:
trebuie să se încadreze în  Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de
categoriile eligibile lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani),
7 Grupul țintă este eligibil? persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de
menționate în Ghidul
Solicitantului - Condiții educație (50% din care 20% persoane varstnice)
Specifice. • Cetățeni români aparținând minorităţii roma (20%)
• Persoane din mediul rural în special cele din agricultura
de subzistență și semi-subzistență (30%)
Subcriterii prelucrate automat
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
de către sistemul informatic

 Valoarea totală a
proiectului, (daca este
Valoarea proiectului, contribuția
cazul) si valoarea asistenței
financiară solicitată, valoarea
financiare nerambursabile
8 subcontractării și durata acestuia se
solicitate se inscriu în
încadrează în limitele stabilite în Ghidul
limitele stabilite în Ghidul
Solicitantului - Condiții Specifice?
Solicitantului - Condiții
Specifice.

 Proiectele depuse în cadrul


mecanismului non-
competitiv nu au o durată
9 Durata proiectului maximă obligatorie, dar nu
pot depăși perioada de
implementare a
programului.

 Cheltuielile prevăzute la
capitolul de cheltuieli
Cheltuielile prevăzute respectă eligibile trebuie să fie
10
prevederile legale privind eligibilitatea? conforme cu cele prevăzute
în Ghidul Solicitantului -
Condiții Specifice.

 Bugetul respectă rata de Se va verifica respectarea contribuției proprie minima


Bugetul proiectului respectă rata de cofinanțare (FSE/ILMT, pentru solicitant, conform prevederilor Ghidului
11
cofinanţare? buget național și contribuție Solicitantului -Condiții Specifice.
proprie).

12
Proiectul cuprinde cel puțin activitățile  Proiectul trebuie să cuprindă
obligatorii? cel puțin activitățile
Subcriterii prelucrate automat
Criterii Subcriterii procesate de evaluatori
de către sistemul informatic
obligatorii, prevăzute în
Ghidul Solicitantului.

 Proiectul cuprinde, în cadrul


activității de informare și
Proiectul cuprinde măsurile minime de publicitate, măsurile minime
13
informare și publicitate? prevăzute în Ghidul
Solicitantului - Condiții
Specifice.

*Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii nu poate fi prelucrat de sistem, el va fi evaluat de către echipa de evaluare.