Sunteți pe pagina 1din 15

Schimbarea la fa ță a Domnului 1

Tropar, glas 7 T
EN s

S 0N q
chim ba !
tu 0
Te-ai !
la O
fa 0C
țã 0
în OS
mu !
un!
te0p
Hris toa !
se 1
Dum 0
ne

1'
ze N!
u !A
le nN 1C
a 0 q!1O
rã tând u ce ni '! ! !A
ci lor Tãi2
sla '!
va !
Ta!
pe!
cât!li11
se pu

1aM
tea m<C 00w
strã lu q z!0p!112
ceas cã și no uã pã cã to '!
o!și !Si}; 0
lor 0s
lu 2
mi C '

!
na!
TaAQ
pu _
z u ru 1
rea 0
fi @
i ?1
toa os
a 0re. Na nN 00111'
Pen tru ru gã ciu

!!0C
ni le Nãs 3
cã 1'
toa !
a !_111a
re ei de Dum ne zeu m<C 31O
Dã tã to '!
ru!!0
le de lu

0'
mi !
nã !
sla !4'
vã Ți N!i !!
i i }1
e. knN

Condac, glas 7 T
EN s

S 0N q
chim ba !
tu 0
Te-ai!
la O
fa 0C
țã 0
în OS
mu !
un!A
te 0
și 0
pe \01
cât au

1q
cu prinsz!u!
ce 1@1a
ni cii Tãi 2
sla ' !
va!
Ta01N
Hris toa @ 10P
se Dum ne ze S!
e!u

1'
le !
au!
vã} 1a
zut nN 0!c
cã dao
a s0
cã 000P0@1am<
Te vor ve dea rãs tig nit C

0110!!1@101'
sã cu noas cã Pã ti mi rea Ta de bu V!
nãI'
vo !
o !A
ievV 01C
și sã

1111'
ves teas cã lu !
u!mii12
cã Tu e' !
ști!
cu!a 000'
de vã ra !
at!!4'
ra za Ta N!a

\!}
tã ã 1
lui. knN

www.stavropoleos.ro
Luminânda Schimbării la faţă, glas 3 T, automelă 2
eN s

C 0nq!011'-! ! ! 1av1s}!!!A=s!c ): S cC
u vân tu le lu mi nă ne schim ba a a a tă ă ăă

3
a ne
Ta !0!OS
tă lui lu mi !i _11'
nii ne e -_
nă !1a
ăs cut nN0!21
în tru a ră

1'
ta -!
a!tă !
lu 1a
mi v1i s}!i !!A
na Ta=a s!ac ):a S cC 3
am n0
vă e
zut US
a !as_
tăzi

11-
î în '_
Ta !1a
a bor nN 0d
lu 1
mi ~os
i U
nă Sc!ă_!os
pe Ta a !
tăl0
lu

\!_11O!A
mi nă şi pe Du hulmVJ 0001@n
Cel ce a du ce 1
la 1q!
lu mi nă

qUS
toa tă !
ă _11-
făp tu u ')
u S!+u1
ra a nN

www.stavropoleos.ro
Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului
1
nostru Iisus Hristos. Stihirile Litiei glas 2 T
Wt g
C
1.
maici:
v.9aug.
pM
el !
ce112'
cu lu mi !i !
na !S
}a; 0
Ta am<?0
ai 031'
sfin ţi i )i s!i1
X it O'
toa

!!!A
a a tă0
lu os
u 0mea m
a <? 01'
în mun !
te!î 1oa
na alt 00q!1a
Te-ai schim bat la fa )'a s

!S
a a0
ţă `\1!S
ă Bu u1
u !od
u u !
u u\
S 0a
nu )us1
u }!
s u0a
le b<?0
a 3e
ră tând

!Au\!S
ce e 1
e O'
ni !i !!A
i ciO
lo S!
orw!A
Tă ăim<? 0e!`X
pu te e e qe !S
e e\0a
rea )as

1}
a !
s a 0a
Ta m<? !S
căn0
mân10os
tu ie eşti _lu !S
}; u0
mea a 0y
din C0
căl p!O
ca a a

0'
rea !a U\!A
po ru)su1u }!
s un0a
cii c? 4
pen2 M0
tru 3
a \q
cea !S
}; aO
as @a
ta 0
stri r
găm

US
că !ă _!S
tre e 1
e O'
Ti !i !!A
i nem<? 01qz
În du ra !
te !S
}e; w
Doa!S 0
a am ne a m<?

001a
mân tu ie eN)
' s!eş1a
te n Y 4
su u'zM)s!
fle!`12\!A
te e le e noa)s1a }!
s as0k
tre m<?

www.stavropoleos.ro
2
m<?
C qM!11'!!12'!YS\0!S0ma <?01
2.
maici:
v.9aug.
el ce în mun te le Ta bo o ru u u lui Te-ai schim

1@qz
bat la fa _ţă !Să1
ă O'
î !î !
în!A
tru0os
sla a 0
vă a m<? 0q!0
Hris toa se Dum

!
ne\1!S
ze e 1
e qz
e '!Se \0a
u )su1u }!
s u0a
le b<? 1~0011'
şi ai a ră ta

!!3\!)s
at u ce ni i1
ci aO
lo S!
or1a
Tăi m< ? O
F sla @011q
va dum ne ze i !S
}; i \0!S
ri i

1PS
ii Ta !
a )sa1
a }!
s a0a
le mV 0w
lu 2
mi O'
nea !
ză!!
ne şi !S
}; i \0!S
pe e 1
e 1am<
noi ?

032'
cu lu mi !
na!!O'
cu noş ti !i !
in!
ţe !S
}; O
ei Ta S\0!S
a a0le b
a <?w
şi !11
ne în drep

PS
tea 0a @a
ză 1
la 20`33US
că ra a rea po ru !uos
u 1
un }!
ci!U\!A
i lor Ta)sa

1}
a !
s a0a
le m<?!
caX1
Bu oa
un @
şi 31'
de oa !a\!1oOS
me eni iu u u \!A
bi)si 1i }s

!0k
i tor m<?

www.stavropoleos.ro
3
m<?
C 0M0q!0@a1}s!os0a00O@0
3.
el ce + es te lu mi i i i na mai na in te de

1o
soa a !S
}; a P
re S!e _1}
Hri i !
s is0a
tos m<?3
vie 31@1a
ţu ind tru pe 1
e x0
eş '

!US
te pe !
e _!S
pă ă 1
ă 1a
mântb<? 1~003\1!S
şi mai î na i i1
in ]U
te S!
e

_a
de 0
Cru os
u 0
ce am<?q
toa !q@111a
te ce le ce + e rau 0
a 0!!!
le în fri1
co

1qz
şă toa _re !Se1
ei O\!\0!:
rân du u ie elim? @ !01110
cu dum ne ze ias că

3!qz
cu vi in \!0!1`q!S
ţă ă să vâr şi i i i in\0a
du )s
u1 u }!
s u0a
le b<? e!
as tăzi2
în

w!0a
mun te le \!S
Ta a1
a 1`q!S
bo o o o o \0a
ru )su1
u }!
s u0a
lui m<? qN
chi @
pul s2
Tre

2'
i !i !i !S
}; i 0
mii 3@11a
l-ai a ră tat 1
cu a1
ta )
Vaa' s!ai\0!:
nă ăvB 3w
că M3
pe q
trei

!1qz
u ce nici ! _1a
mai a leşi m<? 0q!01a
pe Pe tru pe Ia @
cov aO
şi '!i!!A
i peO
I S!i

1am<
oan ? 03q!10`0@1oa
îm pre u nă cu Si i ne su i in U
du-i US
de !e_o

1}
o s!
o 0a
sebi m<? 03q!A
şi pu ţin as !
cu+`
unPS
zâ \0!S
â ân0
du-şi!1a
lu a 1a x0
a '

!I'
rea tru !u!`1a
pu u lu {!
uiAb<? 3 3 1a
S-a schim bat HNO
la 0'
fa !a!!1a
a a ţă U
î S!
C î _a
na

1a
in ~OS
tea !
a 1aM
lor m<C 0
@ a 1q ! q@10`0a.<
ră tân du-Şi bu nă po doa a ba ?/ 3!
fru mu

11q!S
se ţii chi i i P
pu US
lu !ui_1}
di i s!
in0a
tâi m<? 001@
şi a ceas ta

wz
nu !
de!!A
e să\!S
vâ â1
âr 1a
şit b<? 1~1@11100!
şi în că în tă rin du-i îm pre

w!0a
u nă şi !
fe !S
};eP
ri S\0!S
i in0
du-i m
a <? 0k
ca q
nu N cum
! q@1O!A
va prin ve de rea
www.stavropoleos.ro
4

!a !Sa}; P
ce S\0!S
e e0ea a nC 0y
să C!
îşiqz
pia !a!!o10a
ar dă ă ă şi U
vi \!Aa )s
a

1}
a !
s a0a
ţa c?4w M! 11q
ci pre cum pu teau!
cuq!S
o o o0
chii 0Up]
tru pe e ! S
e eşti

PS
su \0!S
u u\!S
fe e1
e 1a
rind b<? 1~1q!2'
şi pe cei mai ma !
ari!)s
din1tre aOS
pro

!1a
o feţi .<?/ 0qUS
pe Moi se !e_a
şi 1
pe `PS
e I \0!S
i i \0a
li )i s1i }!
si

0a
e m<? 00qz
ia + a dus !A
să\mă
!Să 1
ăr O'
tu !u!!A
u ri0
sea os
as 0
că am<? 1'
fă !

!
îm11q!S
po tri vi i i 0
re 00!
dum ne ze\1!S
i i1i Pi \!A
rea)sa1
a }!
s a

0a
Lui b<?3
şi 111q!q!S
cum că El es te ra a a0
za +a\!S
a a1
a 1a
de 1
e }s!e !
e

!A
văOra S~\0!S
a a0tă am<? !311
a fi i o
in s@
ţei p
a 1a
pă O
ri S!
i inO
S te 0acM
eşti /

#
Cel 000qz
w ce stă pâ neş!te!e !A
pesOS
te !e10@od
vii şi pe e !
es_`
te e 1a
mo {

!A
orţib<? 1121@1qz
pen tru a ceas ta şi nor !
ca_1a
un cort U
i-a S!
a _a
+ a 1
co aO
pe S

!1a
e rit m<? F 1q!w!0a
şi gla sul Ta tă lui U
de S!eO'
sus !
di !\0!:
in no ormV00N
a fo =

`qz
o o '!S
ostP
glă S!
ă _1}
su u !
s u 0a
ind nC 012
măr tu M1
ri q!S 0
si i ind şi Y
a zi S

\0!S
i i \1!: b<?3
câ ând A r!q!S
ces ta e e es0
te !qz
pe Ca !
re )e 1a
: L-am
d O nă S!
ăs1am<
cut ?

!Y
făc0
ră _10`011'
stri că ciu u ne din pân !
te !
ce !1OS
mai na i !
in!OS
te e \!
de e

\!S
lu uO
u S\!A
] cea)sa1a !0a
}s a făr c?yz 2 ul a1
Fi M@ me o
e !S
}; \0a
eu iu )us 1u !
}s u0am<
bit ?

01@11w!0a
pe Ca re L-am tri mis să mân!
tu!S
}u; w
ia !S
a as0
că 01'
pe ce !ei\!S
ce e

www.stavropoleos.ro
5
1O'
e se !
e!e !A
bo\3!S
tea a O
a S]!a)a `0a
da ză m<? 110!11'
în Ta tăl şi în Fi

!\!US
i u ul şi @
în O
Sfâ !os
â ân \!A
tut̀
u \
S 0!S
u ul0
Duh ab<?2
şi 312
măr tu ri

O!A
sesc cu\!2\00[
cre e di i i !
s i A\!1a
i in ţă {!ăm<
A ?3
că q
es !A
te\!S
ne e1
e O'
de

!!!A \1!S
e es păr ţi i 1i 1a
i 0
tă m
a <?!o112'
stă pâ ni !e!od
a a !a _a
dum1
ne

`PS
e ze \0!S
e e \0a
i )is 1i }!
s i0a
rii m<? 1~31'
pe A ce !
es!ta!a!o
să ă !S
};
ă-L

PS
a !as_
cu 1}
u !s ul0ab<
taţi ? 1~31@12w!0a
deci Tu În suţi Iu bi to ru le !
de!S
e};

w!S
oa a a0
meniam<0
? Hris O@a
toa se 0
Dum03z
ne ze Pe S]!
e eSP
u S!
u )su1
u }!
su

0a
le m<?0
lu 11'
mi nea !
ză_1a
ne şi O
pe S!
e 1a.<
noi ?/@11'
cu lu mi !
na!0
ne a

!11'
pro pi a !a\!S
te e1
ei O'
sla !
a !!
a ve!S
}; O
ei Ta S\0!S
a a0
le a b<? 1~0
şi Îm

31q!1'
pă ră ţi ei Ta !
leUS
fă !ă!)s
ră ă1
de aO
sfâ S!
âr1am<
şit ?3
ne 1q!O'
a ra tă vred

!!
nici !AteO
moş ni S!i 11'
to o o)s! \0!:
ori ca a Soa sO
a SU
Ce S!
el_1}
prea a ! bun m<?
s a0k

www.stavropoleos.ro
maici:
v.Idiome- 6
Slavă... glas 5 T după Dimitrie Suceveanu
HqV g
lar

V 0V
e 1niţi ~3
să !1112'
ne su im în mu !
un!A
te\!1M
le e Do o
o <O
om S\nu
!A)us

1}
u s!
u 0a
lui ,<V 0V
şi 0
în 1'
ca ! !A !)s
sa Dum ne1ze o10'
e e u !uU\!A
lui no)os

1}
o !
s os0a
tru vV 3M
şi 1
să <2
ve q!O'
de em sla !a!!
a va02'
Schim bă V!
riiQ!S
Lu u ui1
la

`PS
a fa \0!S
a a0ţă a,<V 1'
sla M!
vă!1O'
ca a Sin !
gu!
+ru!
lui0PS
năs cu !
V ut_
di

`0`0a
in Ta a tăl m<C 00!
în tru luqz
mi !
nă)să1
să o1
ă lu 0'
ă !ămU
lu \!
miA)i s

1}
i s!i 0a
nă vV 3M
şi 1
î <3
năl ez
ţaţi !
fă!US
ă câ !
ân\!M
du u1
ne ae
cu <!u do\!A
u du)us

1}
u s!u0a
hul ,<V @V
să 1
lă 2q!2'
u dăm Tre i !iQ!S
mea a a1
î `PS
în to \0!S
o oc

0000\1!S
mai de o fi i iO
i S]!i !!A
in ţă\!1~\00s
î în ve e e 0
eci [km<C

www.stavropoleos.ro
maici:
v.Idiome- 7
Şi acum... asemenea T după acelaşi
HqV g
lar

F 1V
ă 2că O!0!21a
tor şi îm pli ni tor 2
Le '!
giiUS
şi !i\!1M
pro o fe oe <O
e S

\!Aţi)si 1i }!
s i0a
lor ,<V 3v
pe 1
Ti '!
ne ! q!0\0!S
Hris toa se Te-au mă ăr\0!:
tu uSO
ri S!i

1a
sit m<C 1<
vă 3
zân z\!S
du u1
u PS
Te !e_1}
î î s!
în0a
nor ,<V 1'
Moi V!
se!
vă!ză

OS
to 0
o Wz
ru )uls1
de 111}
Du u u !
s uUS
um \!A
ne)se1
e }!
s e0a
zeu vV 11
şi I

q!1'
li e cel !
ce!12101a
a fost pur tat în car @
de `0a
e foc ,<V 1<
şi ~qz
cel \!qz
ne e a

\!\3
a ars pe e) 11a
d e cer 1o
me e !S
; \0a
}er gă )ăs1
ă }!
s ă0a,<
tor V !v
în0 a{!)s1
tru schim ba

o1p!S
a rea Ta a a P
la \!A
fa )sa 1
a }!
s a0a
ţă vV 01~0!1O
cu ca re îm pre u

0a
nă !
înX1
vred 11'
ni ce !
eş!!\0O0a,<
te ne şi pe noi V 0<
lu 3
mi 2'
nă !riiUS
Ta !
a aS

1a
le 1
Stă a1
pâ }!
; â S2
â \00[
â â !
s âA!â 2'
â _ne a\!?
e e1
e ,<
<a V qV
ca !
să0
Te

@a
lă o
ă s0
u 1' a):s!î !S}în; 1
dă ăm vecik~m<?

cu sfârşit
1a
ve ~o{
e s!
e A)e s)es a !Ae coe {g !
eciKvvV

www.stavropoleos.ro
6 aug, Stihuri la Stihoavna Schimbării la Faţă
glas 1 T de diac. Virgil Ioan Nanu
QV g
A X!v0
le 1000300a
Ta le sunt ce ru ri le vV s 111q
şi al Tău es

!
te !S
e}; \0!S
pă ă O
ă S]\mâ
!A)âs1â }s!
ân0k
tul vV

T X!v100330avV s012'!\!\!S
a bo rul şi Er mo nul în tru nu u me e le e

11a
e Tău O
se S!eOUS
vor bu !u_1}
cu u s!
u0k
ra vV

www.stavropoleos.ro
6 august: Stihirile Laudelor, glas 4 bB T Podobie: Cel ce ești chemat...
S 1
M 00q!011010[
ai na in te de cins ti tă Cru cea Q
Ta !!S
a a1
și 1
de

000!!A
Pă ti mi i rebB1
lu s1
înd 01@111'
pe cei ce mai na in !
te !!1a
i-ai a les

!12'
din sfin ți !
ții!! !AbB0
u ce nici în t!0!O'
mun te le Ta bo !
ru!
lui ! 0q!OS
Te-ai su it Stă pî

!!A
î ne 2
vrînd'!
să!!11"
le a răți lor !
sla!!A
va TabBq
ca @111'
re și vă zîn !
du!10
Te pe Ti

`001'
i ne schim bîn !
du!!O'
Te la fa !a!!A
a țăv!
V și1O!1O'
mai mult de cît soa !
re!!1
le stră lu

1a
cind 0
cu s0
fa 8'!a!!O
ța în josg '!
că!1a
ă zînd bB1
de ~0\10[
pu te rea Q
Ta !!S
a a1s-au

10'! !AbB\5!S
mi rat stri gînd Tu u 1 ! Hris
u ești ! 1'
toa !
a !!O'
se lu mi !
na!!11a
fă ră de ani

0x
și \!!e@1a
ra za Ta tă lui m<C1
mă s1
ca '!
ar!0!1q!2'
de Te-ai a ră tat cu trup!
de!0
bu nă

OS
vo !
o !A
iem<C!
Cel12'
ce !!
e ești ! \0!A
ne schim
+ ba atbB

C q!00os0!1'!!11a! 10'_
e el ce + e ești mai na i in te de veci Dum ne ze eu Cu

O@a
vîn tul bB2
Ca '!
a !001O!A
re le cu lu mi na0
ca 00!1'
și cu o hai !
nă!1
Te îm

1am<schim
braci C1x1bîn '!
du!1O'
Te la fa !
ță!!0\!!111@1a
ă î na in tea u ce ni ci lor

m<C0
mai qz
mult!
de* !
cît1'
soa !
re!!!11g
le ai stră lu cit 0
Cu 2'
vîn !
tu!A
lebB0
Mo 0t!
i si și

0!1'
cu I li !
i !A
e0 au !O'
stă tut !î !!11a
na in tea Ta m<C1
vă s1
zîn '!
du!0\!!
Te pe Ti i

111'
ne Domn mor !
ți !!O'
lor și vi !
i !!A
i lorvV !1O!1O!0p
și slă vind rîn du ia la Ta cea

!!S
a a1ne 1O@am<
gră i tă C2
mi '!i !01'
la și mul !
ta!!O@a
ple că ciu ne bB0
pen 0
tru

wz
ca !
re_11O1'
e ai mîn tu it lu ! !A !cea12'
u mea pier du ! ! !\0!A
tă prin pă ca atbB
www.stavropoleos.ro
2

P00os0aq!0!1'! !!111a1x1'
e Ti i ne cel ce Te-ai năs cut din sî nul fe cio resc și tru

! ! !fă!A
upTe-ai cutbB0
în t!0!1'
mun te le Ta bo !o!0\ ! schim
ru lui Te-ai !11O@a
bat la fa ță

m<C0
și 0qz
de nor!
lu!O' ! !în!
mi nos Te-ai con!1a
ju rat bB0
u 0\2!S
ce ni i 1
i ]!
cii !
stînd

111@1a
î na in tea Ta m<C 2'
gla !
a !01@10\!!1
sul Pă rin te lui pe Ti ne Fiu

1qz !!
iu bit Te-a !11a
măr tu ri sit m<C0
ca 11'
pe Cel !
de!0q!!1!!
o fi i in ță și de un

O@a
sca un bB 0x
pen 0
tru 0O'
a cea !a!!A
as tavV 1os
Pe e 0
tru @2'
mi rîn 8!
du!!
se a

1
zisg abB t!P'
Bi ne es !
te !!0O@a
a fi a i cea !
ne1qz
ști ind!
ce_O@a
e gră ieș te bB

1~11'
Fă că to !
ru!01oa
le de bi i #
ne a2
mu '!
ult!_O@a
mi i los ti ve bB
după Noul idiomelar, Pasărea, p.210

www.stavropoleos.ro
Antifonul 1 al Sfintei Liturghii, la Schimbarea la faţă
1
m<?
Trimite lumina Ta şi adevărul Tău, acestea m-au povăţuit.
Şi m-au adus pe mine la muntele cel sfînt al Tău şi la locaşurile Tale.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pămîntul slava Ta.
Că s-a mărit pînă la ceruri mila Ta şi pînă la nori adevărul Tău.

Pp!111'!!A01O'! ! ! !1011
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mîn tu i

I'
to _
o ru 1a
le m<?0
mîn 11'
tu ieş !
te!!\0!A
ne pe no oib<? m<?
Slavă...
Şi acum...

P p!111'!!A00q!!111k@1
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mîn tu

1q
i to !
zru!!A
u lem<?0
mîn 0q!0_1a
tu ieş te ne e pe no o
o g!
oiKm<?

Antifonul 2 al Sfintei Liturghii, la Schimbarea la faţă

m<?
Văzutu-s-au cărările Tale Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, ale Împă-
ratului celui din cel Sfînt.
Iară eu întru dreptate mă voi arăta feței Tale.
Sătura-mă-voi cînd mi se va arăta slava Ta.
Întru mărturisire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, îmbrăcîndu-Te cu lumina ca
și cu o haină.
m<?
01w!0!1`1'
Mîn tu ieş te ne pe no oi Fi !i !!
ul lui ! !ne1a
Dum zeu m<? 2'
Cel ! !
ce Te-ai

0q!O@02'
schim bat la fa ţă în mun !
teU'!!!A11a
le Ta a bo ru lui m<? !X
pe1no ao
oi s

P'!
cei ce-Ţi!
cîn!A
tăm!12'
A li lu !u!0k
i a m<?

Antifonul 3 al Sfintei Liturghii, la Schimbarea la faţă

n>
Ale Tale sînt cerurile și al Tău este pămîntul.
Taborul și Ermonul întru numele Tău se vor bucura.
Mărturisi-vor cerurile minunile Tale Doamne.
Că adevărul Tău în adunarea sfinților.
Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină.
www.stavropoleos.ro
Isodiconul 2

m<?
Dq!11'!!q!q!PS!!`PSPS]!)s1a
oam ne tri mi te lu mi na Ta şi a a de e vă ă rul Tău

m<? @e!
a ces tea0!112'
m-au po vă ţu it !
şi !_1a
m-au a dus m<? 11'
la mun!
teUS
le

!_`1os
e e ce el sfî î _
înt a !\0!:
al Tă ău.b<? 21w!0!1`
Mîn tu ieş te ne pe no oi

1'
Fi !i !! !!1am<
ul lui Dum ne zeu ?2
Cel '! ! 0q!O@02'
ce Te-ai schim bat la fa ţă în mun!
teU'
le

!!!A
Ta a bo1
ru 1a
lui m<?!
peX1
no ao
oi sP '! !cîn!Atăm!12'
cei ce-Ţi A li lu !u!0k
i a m<?

www.stavropoleos.ro