Sunteți pe pagina 1din 30

-MODELE DE FORMULARE-

Formular nr.2
OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante
(denumire, sediu) cu nr…………..., in data……., la ora……..

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………….................., cu sediul în


………………………………....................……, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……………………..…....., reprezentată legal
prin …..................................…………, în calitate de ...................................................., împuternicim prin
prezenta pe .................…….........................................................................................................................,
domiciliat/a în ……………..........…………………..............…………………....................., identificat/a
cu B.I./C.I. seria ……….…, nr. ……………..………, CNP …….........…..……………………, eliberat
de ……...………………………………., la data de ….............……………...............…, având funcţia de
……….........………………………………………….....…………………, să ne reprezinte la achizitia
desfasurata prin................................................ organizată de ........................................................ în scopul
atribuirii contractului/acordului cadru avand ca obiect.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la


procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul


şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării


procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul


nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce
decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de
identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului

S.C.
_________________________

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul nr. III.1.1/a


SOCIETATE BANCARA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
___________________
(denumirea)
GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru avand ca obiect
……………………………....................................……
(se va completa cu denumirea obiectivului)

Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA-Directia


Regionala de Drumuri si Poduri ………, Str……........................................................
(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru …………............................

(se va completa cu denumirea obiectivului ) noi


_______________________________________________________, avand sediul inregistrat la
________________________________, (denumirea bancii/ societatii de asigurari) (adresa bancii/
societatii de asigurari) ne obligam in mod irevovabil si neconditionat fata de Compania Nationala de
Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania SA – Directia Regionala de drumuri si Poduri Cluj
sa plătim suma de____________________________, (in litere si in cifre)

pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-
si motiva cererea respectiva. In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si
datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare:
a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________ refuza sa semneze
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
contractul de achizitie publica/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.


In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau
sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului societatii, se va obtine
acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecătoresti romane.

Parafata de Banca / Societate de Asigurări _____ in ziua _______ luna ______ anul __________
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

....................................
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formularul nr. III.1.1/b


FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către: Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Regionala
de Drumuri si Poduri ….
Adresa: ……………..

Denumirea Contractului/ acordului cadru:


.............................................................................................................
........... (se va completa cu denumirea contractului/acordului cadru)

Am fost informati că (numele si adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) este


Prestatorul dumneavoastră pentru acest contract/acord cadru, pentru care este prevăzut să obtină o
garantie de bună executie.

La cererea Principalului, noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin


prezenta in mod irevocabil si neconditionat să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau
sume care nu depăsesc in total valoarea de _______________(„Valoarea
garantată”,adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră care să
mentioneze următoarele:
(a) Principalul a incălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract /acord cadru, si
(b) felul in care Principalul este in culpă.
Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care
trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si
declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume__________(adresa
băncii emitente a garantiei), la data sau inaintea datei de _______________________________ („data de
expirare”), moment in care această garantie va expira.
Am fost informati că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garantii
dacă Raportul Final nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului/ contractului subsecvent, cu 28 de
zile inaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi,
in termenul de 28 de
zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastră scrise mentionind faptul că Raportul Final nu a fost emis
din motive imputabile Principalului, si că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.
Această garantie este supusă legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia
celor mentionate mai sus.
Competenta sa solutioneze orice disputa izvorita in legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna
executie revine instantelor judecătoresti din Romania.

Data ______________________ Semnătura (semnături)


_________________________
[stampila organismului care furnizează garatia]

Formular III.2.1/1
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART.60 DIN
LEGEA 98/2016

Subsemnatul _________________________________________________, reprezentant împuternicit al


___________________________________________________________________________________,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de ofertant la Licitatia deschisa, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând
prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa
listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi
exclusă din procedură. Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire
la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
• Director General Regional ing. Baruta Radu Ilie
• Director economic ec.Emil-Radu Grivase
• Director Adjunct Exploatare ing. Ioan Crisan
• Sef Departament Investitii ing.Teodor Gorcea
• Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei ing. Ambrozie Fodor
• Sef Serviciu Juridic cj. Luminita Negru
• Sef Serviciu Mentenanta Drumuri si Plan ing Dan Iakob
• Sef SDN Cluj ing. Mircea Bun
• Sef SDN Alba ing. Liviu Hondola
• Sef SDN Oradea ing. Balog Octavian
• Sef SDN Satu-Mare ing. Petru Ardelean
• Sef SDN Zalau ing. Mircea Crisan
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Nicoleta Gherman
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Ileana Iuga
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Cristina Hedesiu

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Candidat/ofertant
.......................................
(Numele si prenumele in clar a persoanei
care semneaza, stampila)

Ofertantul Formular III.2.3/a1


ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru

Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala; contract al partilor)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul/ acordul cadru avand ca obiect “ _______________”.
(denumire obiect contract/acord cadru)
I. Activitati contractuale ce se vor realiza in comun (se vor preciza lucrarile care se executa de fiecare
asociat, valoarea acestora si procentul din contract / acordul cadru):
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
II. Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului/acordului cadru comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
III. Asocierea este/nu este sprijinita in conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/ 23.05.2016 a
Achizitiilor Publice de catre SC___________________. Acesta indeplineste conditiile legale de
participare la procedura conform cerintelor din fisa de date si isi va sustine ofertantul astfel:
-Va pune la dispozitia ofertantului SC / Asocierii _________________urmatoarele resurse:
● Utilaje/ Echipamente ___________ - dovada
● Personal ___________ - dovada
-Va sustine ofertantul SC / Asocierea ___________________pentru indeplinirea urmatoarelor cerinte:
● Experienta similara
- In cazul in care contractanul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/acordului cadru se
obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale.
- Se obliga sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajament, acestea din urma avand posibilitatea de actiune directa impotiva sa.
IV. Administrarea si conducerea Asocierii se face prin: ______________________________________
V. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite
de comun acord sau etc……
VI. Cauzele incetarii Asocierii si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este :
[ ] conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii Asocierii.
[ ] in urmatoarele procente: _______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
VII. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului/acordului cadru preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
VIII. Plata/ Decontarea se va face intr-un cont al asocierii deschis la _________ cont IBAN: _________.

IX. Liderul Asocierii este SC________________.

X. Alte clauze: __________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIERII,


______________ __________________
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

_______________

Formular III.2.3/a3

(PF / PJ)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice si persnal
Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si


....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului cadru de
................................................................., pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului/acordului cadru, garantam
neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului/acordului
cadru conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin
contractul/acordul cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea
contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului/acordului cadru.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală,
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică/acordului cadru.
Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................
(denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului/ acordului cadru sau se afla in
imposibilitatea de a derula contractul/ acordul cadru sunt urmatoarele:
1.....................
2.....................
3.....................etc.
Personalul pe care noi .......................................... (denumirea terţului susţinător) il vom pune la
dispozitie in cazul in care contractantul ................................. (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți pe
parcursul derulării contractului/acordului caru sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul/
acordul cadru este urmatorul:
1.....................
2.....................
3.....................etc.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara
si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul/acordul cadru
ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata
de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului/ acordului cadru
mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului/ acordului cadru, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului
angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari
orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului
susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in
conformitate cu clauzelor contractuale ce se va incheia intre ofertant si autoritatea contractanta.
Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica/ profesionala nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din
HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea
tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
In cazul in care pe timpul derularii contractului/ acordului cadru va fi necesara interventia tertului
sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant.

Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului/ acordului cadru de plin drept,
fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de
daune-interese, cu raspunderea pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajament, prin actiune directa.

Data completării,
...........................
Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.
Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda
sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului/ acordului cadru conform
angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat
etc.
Tipul documentelor este determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm..

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire
la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o
intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina
prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr.III.2.3/a1

Terţ susţinător
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si


....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului cadru de
............................................................. pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si
financiara.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului/ acordului
cadru, garantam neconditionat si irevocabil autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin
contractul/ acordul cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea


contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului/ acordului cadru. Astfel,
ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen
obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul/ acordul cadru ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu


______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului/ acordului cadru, in situatia in care nu
vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că invocam susținerea acordata


de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului/ acordului cadru
mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului/ acordului cadru si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului
angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu


______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului/ acordului cadru, in situatia in
care ______________(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin
prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari


orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului
susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in
conformitate cu clauzele contractuale ce se va incheia intre ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din
HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia
economica si financiara acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
In cazul in care pe timpul derularii contractului/ acordului cadru va fi necesara interventia tertului
sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant.

Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului/ acordului cadru de plin drept,
fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de
daune-interese, cu raspunderea pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajament, prin actiune directa.

Data completării,
........................... Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le
mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/
acordului cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator
prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire
la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o
intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina
prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. III.2.3/a2


Terţ susţinător
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/ acordului cadru de
..................................................................., pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului/ acordului cadru, garantam
neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului/ acordului
cadru conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin
contractul/ acordul cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea
contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului/ acordului cadru. Astfel,
ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen
obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul/ acordului cadru ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata
de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului/ acordului cadru
mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului/ acordului cadru, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului
angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari
orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului
susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in
conformitate cu articolul ce se va incheia intre ofertant si autoritatea contractanta.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse
în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din
HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea
tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
In cazul in care pe timpul derularii contractului / acordului cadru va fi necesara interventia tertului
sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant.

Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului / acordului cadru de plin drept,
fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de
daune-interese, cu raspunderea pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajament, prin actiune directa.

Data completării,
...........................
Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu
DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le
mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/
acordului cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator
prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire
la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o
intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina
prevederilor prezentului angajament.

Ofertantul Formularul nr. III.2.3/a4

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul/ acordul cadru nr……………………………………/……………………………..


incheiat intre ………………………………………………………………………………………………...
privind executia/ prestarea de “…..............................................................................................................”.
(denumire contract/ acord cadru)

1. Parti contractante:

Acest contract/ acord cadru este incheiat intre S.C. ………………………cu sediul in
………………………………………………….si………………………………………………….……..,
reprezentata prin ……………………………………………………………………. -Director General si
……………………………………. -Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ………………………… cu sediul in ………………………………………………………………,


reprezentata prin ………………………- Director General si ……………………….- Director Economic,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului/ acordului cadru:

Art.1. ……………………..ce fac obiectul prezentului contract / acord cadru sunt …………………. de:
(lucrari,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ……………………………………… este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de __ (zile) de la primirea de catre contractantul general


a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea …………………………………………………….
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ………………………………………………… se va face in limita asigurarii finantarii
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
de catre beneficiarul………………………………………………..(denumire autoritate contractanta)

(lucrarilor, produselor, serviciilor)


Art.4. Durata de executie a …………………………………………………. este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul/ acordul cadru, esalonata conform graficului anexa la contract/ acord cadru.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de …………….. luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ………………………………………..
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile


legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a …………………………………………………….


(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
……………………………………….. nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care


contractantul le are fata de investitor conform contractului/acordului cadru……………………………….
(denumire contract/ acord cadru)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Formularul nr. III.2.3/a4

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului/acordului cadru: .............................................................. (se va completa cu denumirea


obiectivului)
Subsemnatul, ………………………………….. declar că sunt de acord să particip în cu ofertantul ………………
(numele / denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată. Declar că sunt capabil şi dispus să
lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia pentru care am fost propus în contract/acord cadru în
situaţia în care această ofertă este câştigătoare, şi anume:

De la(1) Până la
<inceputul perioadei*> <sfarsitul perioadei*>
Numele

Semnătura

Data

Data completarii ………………… ………………………………………

(Semnatura expertului cheie propus)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data completarii …………………

(Semnatura expertului cheie propus

Formular nr. IV.4.1/1

OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului/acordului cadru: ...........................................................................................................


Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de
indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia de atribuire.
Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include IN MOD OBLIGATORIU in
Propunerea sa Tehnica cel putin urmatoarele sectiuni:

I. Metodologia de lucru/Proceduri tehnice de executie


Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor din
Caietele de Sarcini.
 Programul de executie a lucrarilor trebuie să cuprindă în mod exhaustiv activitătile necesare executiei
lucrărilor si îndeplinirii tuturor obligatiilor Antreprenorului asa cum sunt acestea prevăzute în cadrul
Caietelor de Sarcini.
 Programul de executie a lucrarilor trebuie să indice la nivel de activitati si sub-activităti, cantitătile de
lucrări necesar a fi executate, intervalul de timp în care acestea sunt prevăzute a se desfăsura precum si
resursele alocate (materiale, echipament, forta de munca) pentru fiecare dintre acestea.

II. Programul de control al calitatii


Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii particularizat
conform cerintelor din Caietele de Sarcini si Documentatia Tehnica si va prezenta sistemul de Controlul al Calitatii
utilizat prin care sa se demonstreze modul de indeplinire al contractului/acordului cadru, precum si prezentarea
unor masuri concrete de interventie.

III. Surse de materiale


Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere la executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor
cerinte:
 Declararea surselor de materii prime si materiale pentru lucrările prevăzute în Caietele de Sarcini.
 Justificarea distantelor de transport de la surse la locul punerii in opera.
 Prezentarea antecontractelor/angajamentelor/ofertelor incheiate cu furnizorii (sursele) de materiale necesare
pentru executarea lucrarilor precum si a certificatelor de conformitate.

IV. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului/acordului cadru


Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului/acordului cadru, nu
tot echipamentul detinut :

Nr.crt descriere Putere/ Nr. de Drept de proprietate /


(tip / provenienţă / Capacitate unităţi sau de folosinta
model)

 Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor
când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de
puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor.
 Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici
tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
 Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia
contractului/acordului cadru trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a
lucrarilor.
 Dotarile minime necesare pentru utilaje si personal:
- Utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase electrodinamice;
- Deserventii vor avea in dotare scule minim necesare interventiilor accidentale;
- Deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipamente de lucru si protectie specific lucrarilor care
urmeaza a fi executate.
NOTA 1: Pentru Dotarile minime necesare pentru utilaje si personal ofertantii vor prezenta o
Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea dotarilor minime necesare pentru utilaje si
personal

V. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului/acordului cadru

Ofertantul va prezenta in tabel personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului/acordului cadru
pentru fiecare lot. Personalul indicat mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru
desfasurarea activitatilor acordului cadru/lot, altul decat cel propus in Fisa de date.

A. PERSONAL CHEIE
Nr. Categorie de personal Numar de personal Numele si Modalitatea de asigurare a
crt prenumele personalului (contract de
munca/colaborare/
subcontractare)
Personal cheie
1 Responsabil tehnic cu executia 1

Nota: Pentru expertii cheie nominalizati in tabelul A, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu CV, Atestat
conform Ordinului MLPTL nr. 777/2003 pentru categoria constructii rutiere, drumuri si poduri, Declaratie de
disponibilitate.
Din punct de vedere tehnic autoritatea contractanta a considerat relevant ca activitatea de coordonare a acordului cadru
sa fie gestionata de un responsabil tehnic cu executia intrucat acesta are rol de coordonare si imlementare a acordului
cadru din punct de vedere al executiei lucrarilor si asigura interfata intre ofertant si autoritate contractanta asigurand
aceasta din urma de respectarea executiei lucrarilor.Persoana responsabila cu executia este strict necesara in realizarea
lucrarilor din punct de vedete tehnic, iar acordul cadru nu poate fi realizat fara serviciile prestate de catre acesta in
conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in consructii.
VI. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei
Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

Nr. Denumire furnizor Date de identificare furnizor: Tipuri si cantitati de Valoarea


crt. materiale de materiale de prestaţiilor
constructie constructie furnizate Furnizorului de
in cadrul materiale de
 Sediul………;
 Telefon…..; fax……..; contractului/acordulu constructie
 Nr. de inregistrare la i cadru
Registrul (lei fara TVA)
Comertului………..;
 cod unic de
inregistrare…………;
 cont bancar………..,
banca la care este
deschis………….;
 numele reprezentantului
firmei………. si functia
acestuia …………………

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

VII. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la
cerintele solicitate prin Caietele de Sarcini si Documentatia de atribuire.
Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VI din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au
fost tratate toate cerintele solicitate prin Caietele de Sarcini si Documentatia de atribuire.

Data ______________
Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea
si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)

Formular nr. IV.4.1/2

Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului

prevazute in Caietele de sarcini

Subsemnatul ………………………..............................................….., reprezentant al operatului


economic ……………......................…………………., cu sediul ………………………..
str..................... nr. ...................................., nr. de inregistrare in Registrul
Comertului......................................cod de identitate fiscala.................................................., participant la
procedura de achizitie publica desfasurata prin Licitatie deschisa avand ca obiect :
“.......................................................................................................................................”, mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in caietele de sarcini si ma oblig sa le respect in totalitate.

Ma oblig sa execut in totalitate lucrarile solicitate, conform normelor, normativelor si standardelor


in vigoare, iar in cazul modificarii acestora pe timpul derularii contractului/acordului cadru, sa aplic noile
reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Ma oblig sa utilizez materiale avand certificate de conformitate, agremente tehnice la nivelul


cerintelor din normative.

Ma oblig sa folosesc tehnologiile prevazute in normative si sa execut toate operatiunile necesare,


astfel incat sa acopere in totalitate descrierile de lucrari din Caietul de sarcini.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini in totalitate asa cum a fost publicat pe site-ul www.e-
licitatie.ro si pe site-ul autoritatii contractante www.drdpcluj.ro, cu clarificarile si completarile
ulterioare.

Anexez Caietul de sarcini semnat si stampilat pe fiecare pagina.

Data, Ofertant,

----------------------------------

Formularul nr.IV.4.1/3

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL


MEDIULUI, SOCIAL, AL RELATIILOR DE MUNCA SI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul, …………...........................................……………… (nume/prenume) reprezentant imputernicit al


……………………………………………………….............................................................................................

(denumire/numele şi sediu/adresa candidatului/ofertantului)


declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului /acordului cadru voi respecta reglementarile
obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ...............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Formularul nr. IV.4.1/4


OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului/ Acordului cadru: ____________________

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de


domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data
de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca
urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi
dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „ Fără a aduce atingere
celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public
ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are
obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind
confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației
de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea
financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza
legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se
realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate
depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul
procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice
și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la
Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit
prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care
operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice
și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale
operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul
confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către
ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este
permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt
urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Formular nr. IV.4.2/1


OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ................................................................................................................................................
(denumirea autoritatii contr...actante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____,ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
executam „...................................................................................”, lot....................................pentru suma
de:......................................................................................lei fara TVA .
Nota: Se va completa cate un formular de oferta distinct pentru fiecare lot cu valoarea
maxima ofertata a acordului cadru si se va depune in SEAP in campurile specifice din cadrul
Propunerii financiare.
1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra va fi castigatoare, sa incepem executia lucrarilor la
primirea ordinului de incepere.
2. Garantia lucrarilor este de ____________________.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____________ zile, respectiv
(durata in litere si cifre)
pana la data de ______________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
(ziua/luna/anul)
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului/acordului cadru aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie, prin _______________________________ .

7. Datele pentru transmiterea comunicarii rezultatului procedurii sunt:


- adresa:
- FAX:
- Tel. mobil:

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. IV.4.2/2

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea totala ofertata a contractului/acordului cadru _______________ lei fara TVA.


2. Durata contractului/acordului cadru ________________ .
3. Garantia lucrarilor _______________ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri comenzii pana la data inceperii executiei
lucrarilor___________zile calendaristice.
5. Valoarea executata de subcontractanti _____________(%din pretul total ofertat; lei )
6. La intocmirea ofertei s-a tinut cont de masurile de PM si SSM si acestea reprezinta:
______________ % .
7. Salarizarea personalului este peste salariul minim pe economie ______ (DA/NU)
8. Penalizari pentru intarzieri in executie _____________% din val.care trebuie
realizata
9. Limita maxima a asigurarilor pentru personal si tehnica _________% din pretul total ofertat
10. Perioada medie de remediere a defectelor _____________ zile calendaristice
11. Cuantumul garantiei de buna executie este de ______________%.
12. Garantia de buna executie se constituie prin ______________.

Candidat/ofertant
.......................................
(Numele si prenumele in clar a persoanei
care semneaza, stampila)

Formular nr. IV.4.2/3

Centralizator preturi

Fiecare ofertant va intocmi cate un Centralizator de preturi pentru fiecare acord cadru si contracte
subsecvente conform Listelor de cantitati.
Candidat/ofertant
.......................................
(Numele si prenumele in clar a persoanei
care semneaza, stampila)

Formular IV.4.2/4

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE


OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Operatorul economic (Asocierea)....................... in calitate de ofertant la procedura ................................


pentru obiectivul .................................. declar ca sunt de acord cu clauzele contractuale din acordul
cadru si contractul subsecvent, astfel:

a. Clauze obligatorii
b. Clauze specifice
c. Clarificările / modificările la Documentaţia de Atribuire,semnate si stampilate pe fiecare
pagină (dacă este cazul).
NOTA: Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina.

Data ...............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Formularul IV.4.3

DECLARAŢIA OFERTANTULUI
pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect: .....................................................................

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de achizitie publica pentru atribuirea


contractului/acordului cadru mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/ subcontractantului sunt
urmatoarele:
DENUMIRE:___________________________________________
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: _______________________
ADRESA:______________________________________________
TELEFON:______________________________________________
FAX:___________________________________________________
E-MAIL:________________________________________________

2.Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, inclusiv ale Caietelor de Sarcini si ale Documentatiei tehnice,
in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum acestea au fost publicate in SEAP, inclusiv cu
clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentam atasate la
prezentul formular, semnate si stampilate pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
3.Acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Acordul cadru si Contractul subsecvent
pentru............................................................................................................ pe care le prezentam atasat la prezentul
formular, semnate si stampilate pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
4.Vom executa, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită
impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului/acordului cadru avand ca obiect
...................................................................................................................................................................
5.Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate
duce la excluderea din procedura de achizitie publica.
6.Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 120 zile (o suta douazeci de zile) respectiv pana la data de
……………………………….. şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
7.Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din
Valoarea de Contract/contract subsecvent acceptata, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract/contractul
subsecvent model.
8.Declaram ca liderul de asociere este____________________________. De asemenea, confirmăm că nu
participam pentru acelaşi contract/acord cadru în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru
intr-o asociere, in calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea
contractului/acordului cadru. Noi confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească
instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.
9.Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de autoritatea contractanta in
privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi ulterior semnarii contractului.
10. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice
moment în timpul procedurii de atribuire.
11. Intelegem ca toate costurile privind constituirea garantiei de participare si transmiterea acesteia, precum si toate
costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii
Contractanta rambursarea acestora.
12. TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________
IBAN: ____________________________
13. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider


(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)