Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea şcolară: Liceul teoretic „ Petre Pandrea” Balş


Profesor: Barbu Beatrice Ştefania
Data: 8.06.2016
Clasa: a VI-a
Disciplina: Geografia Europei
Unitatea de învăţare: Europa Sudică
Subiectul: Grecia
Tipul: mixtă
Durata: 50 min
Locul de desfăşurare: Cabinetul de geografie
Competenţe specifice:
CS1 – dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la caracteristicile geografice ale
Greciei;
CS2 – dezvoltarea capacităţilor cognitive de analiză, comparaţie, sinteză;
CS3 – formarea unei atitudini active şi pozitive faţă de cunoaştere. şi mediu.
Obiective operaţionale:
a)De cunoaştere şi analiză:
1. să precizeze cu ajutorul hărţii elementele principale ale poziţiei, limitelor
şi ţărmurilor;
2. să identifice cu ajutorul hărţii principalele forme şi unităţi de relief;
3. să caracterizeze tipurile de climă şi zonele de vegetaţie, utilizând
informaţiile însuşite anterior;
4. să precizeze cel puţin trei aspecte referitoare la populaţia Greciei;
5. să localizeze principalele oraşe utilizând atlasul geografic;
6. să descopere câteva caracteristici ale economiei elene, utilizând
informaţiile din manual şi fişele de lucru.
b)psihomotorii:
1. să localizeze pe hartă principalele elemente fizico şi economico -
geografice;
2. să dezvolte exerciţiul de citire şi interpretare a hărţii.
c)afectiv - atitudinale:
1. să manifeste interes (curiozitate) pentru specificul Greciei, atât sub raport
geografic, cât şi istoric şi cultural;
2. să aprecieze valorile culturale şi materiale ale poporului elen.
Strategia didactică: dirijată, cognitivă, euristică.
Metode: conversaţia euristică, descoperirea, explicaţia, lucrul cu harta, metoda
ciorchinelui
Materiale didactice: Europa. Harta fizică şi a resurselor
Fişe de lucru
Prezentări Power Point
Materiale bibliografice:
 Ilinca, N, Mândruţ, O, (2006) “Elemente de didactică aplicată a geografiei”, Ed.
CD Press, Bucureşti;
 *** (2005), “Geografia – Enciclopedie pentru întreaga familie”, Ed. Teora,
Bucureşti
Organizarea activităţii: frontală şi pe grupe

Momentele lecţiei:

Momentele ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE Strategii


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice
1 2 3 4
Organizarea Atenţionează elevii asupra Pregătesc materialele Observaţia
clasei - 3 min. momentelor lecţiei, didactice
notează absenţii, formează
grupele de elevi
Verificarea Adresează interogaţii de Ascultă, gândesc, Conversaţia
cunoştinţelor control referitoare la formulează şi răspund euristică
anterioare – 5 conţinuturile însuşite
min. anterior “Spania”
Pregătirea Precizaţi trei state care se Ascultă, analizează, Conversaţia
aperceptivă – 2 suprapun peninsulei formulează răspunsul:
min. Balcanice. - Bulgaria
- Albania
- Grecia
Anunţarea temei Precizează obiectivele şi Ascultă, se Expunerea.
- 3 min. strategia de rezolvare, scrie mobilizează, scriu Lucrul la
titlul pe tablă titlul lecţiei în caiet. tablă
Dirijarea Fiecare grupă de elevi Citesc, analizează Observaţia,
predării- primeşte o fişă de lucru materialele lucrul cu harta,
învăţării - precizaţi poziţia geografică, primite şi conversaţia
- 25 min. ţările vecine şi mările completează fişa euristică,
limitrofe Greciei; de lucru sub descoperirea.
- urmăriţi harta din manual şi îndrumarea
identificaţi principalele forme profesorului
şi unităţi de relief şi - Localizează
principalele râuri;
- cunoscând specificul
vegetaţiei mediteraneene,
exemplificaţi două specii de Exemplifică
arbuşti şi două specii de
arbori;
- urmăriţi imaginile şi harta
din manual şi localizaţi
principalele oraşe elene; Localizează
- analizând harta resurselor
naturale şi activităţilor
economice, precizaţi câteva
ramuri industriale; Urmăresc,
- cunoscând relieful şi enumeră
specificul climatului
mediteranean şi continental
enumeraţi plantele de
cultură specifice Greciei; Enumeră
- Orientându-vă după harta
din manual, identificaţi
principalele căi si mijloace de
transport; Localizează,
- Urmărind prezentarea identifică
Power Point identificaţi
principalele atracţii turistice.
Enumeră
Atingerea feed - Argumentaţi afirmaţia: Ascultă, Problematizarea
backului “Grecia reprezintă o reanalizează
- 5 min destinaţie turistică cunoştinţele
importantă a Europei.” dobândite
anterior şi
argumentează
afirmaţia
Asigurarea şi Completaţi rebusul geografic Selectează Interogaţiile de
intensificarea cu răspunsurile informaţiile control
retenţiei şi corespunzătoare. pentru formularea
transferului de corectă a
cunoştinţe - 5 răspunsurilor
min
Precizarea De pregătit lecţia, după Ascultă şi notează Dialogul
activităţilor pe manual şi caietul de notiţe.
care elevii le vor Completarea acestui conţinut
desfăşura acasă din alte surse pentru elevii
- 2 min. care doresc mai multe
informaţii.
GRECIA

Populaţia: 10,6 mil. loc


Suprafaţa: 131940 km2
Capitala: Atena
Forma de guvernământ: republică democratic

Grecia, sau Republica Elenă este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic,
Uniunii Europene şi a zonei euro.
1. Aşezarea geografica
Grecia este situată în Peninsula Balcanică, în sudul Bulgariei, Macedoniei şi Albaniei şi în vestul
Turciei. Are un litoral de 13.676 km la Mările Egee, Ioniană şi Mediterană. Privită de mulţi ca şi
leagănul civilizaţiei vestice, Grecia are o istorie lungă şi bogată în care şi-a răspândit influenţa pe trei
continente.
2. Relieful
 Grecia ocupa partea sudica a Peninsulei Balcanice si circa 2000 insule din Marea Egee, Marea
Mediterana si Marea Ionica.
 Grecia continentala are un ţărm sinuos cu golfuri si peninsule; cu excepţia părţii de V a
Macedoniei, nici un punct al tarii nu se afla la mai mult de 60 km de ţărm; în apropierea ţărmului
sunt numeroase insule separate de continent prin canale. Relieful este predominant muntos (4/5 din
teritoriu). Astfel, în partea continentală se află Munţii Rodopi (în N, la graniţa cu Bulgaria), Masivul
Olimp (2917 m), Munţii Pindului (2637 m) .
 Insulele au si ele un relief accidentat (800-1000 m alt.), în insula Creta trecând de 2400 m.
 Câmpiile ocupă suprafeţe mai mari doar în N ţării (Câmpia Thessaliei, Câmpia Macedoniei).
 Seismele sunt frecvente, iar activitatea vulcanică se face simţită în ins. Santorin.
3. Clima
 Este mediteraneana, cu veri toride (iulie – 27 C la Atena). Iernile sunt blânde si umede,
ploioase in S si aspre, cu zăpezi, în munţii din N. Precipitaţiile, în general reduse (Atena, circa
400 mm/an), sunt mai bogate în NV.
4. Râurile
 Râurile au debite variabile, foarte scăzute în timpul verii, mai importante fiind Axios, Struma,
Nestos
5. Vegetaţia, fauna si solurile
 Alături de formaţiuni tipic mediteraneene, se întâlnesc păduri (20% din teritoriul tarii) de
stejar, fag, conifere si pajişti de munte.
 Fauna este asemănătoare celei din Europa Centrala (lupi, ursi, jderi); în rest, sunt dominante
elemente mediteraneene (şacali, porci spinoşi, capre sălbatice). Numeroase păsări din N si centrul
Europei poposesc în anotimpul rece pe teritoriul Greciei.
 Solurile sunt roşietice de tip terra rossa
Populaţia şi aşezările
- principalele areale de concentrare umană fiind zona Atica , C. Macedoniei, Insulele
Ionice
- Oraşe ATENA, Salonic, Patras, Ieraklion etc.
a. Economia:- se bazează pe resursele proprii, având dezvoltat mai ales turismul, agricultura şi sectorul
transporturilor