Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) .........................................., cetățean român/......................., născut la data de


..................................... în ..........................., cu domiciliul în ...........................Str. ........................nr.
........., bl............., sc......., et........., ap. ......, județ/sector ............................, posesor al CI/BI/PAȘAPORT
seria..........nr........., eliberat/(ă) de ................, la data de ..................., CNP .............................................,
declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinesc
condițiile legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere familială.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
.............................

Semnătura ................... Data ....................

S-ar putea să vă placă și