Sunteți pe pagina 1din 1
Peston ‘Actul Constitutiv actualizat® sau Contractul de societate si Statutul Societati, Certificat constatator emis de Registrul Comerfului (nu mai vechi de 30 de zile) / Certificat constatator on-line” In cazul th core entitate a fost infiinyata cu cel mult 30 zile anterior datei de deschidere a relatiei contractuale cu ING Bank, se poate accepta Certificatul de Inregistrare impreund cu Hotararea Judectitoreasca de infinfare a societitii emisd de judecatorul delegat la Registrul Comertului. In cazul Societatilor pe Actiuni(SA, SCA), se solicita si Extras la 2i° din Registrul actionarilor cu privire la numele si cota de participare la capitalul social a fiecarui actionar. Hotarare AGA/Decizia de numire si mandat a persoanei/persoanelor autorizate s& reprezinte entitatea in relatia cu banca (format ING). ‘Ret de identitate (CVBV Pasaport + Document ce atesta adresa de domiciliu emis de autortayi romane sau strdine) pentru ~ persoana/persoanele autorizate/e sa reprezinte compania in relatia cu banca ~ semnatari autorizati (mandatati) - asociati/actionari persoane fizice cu participare directa sau indirecta mai mare sau egala cu 25%. Documente™ necesare identificariultimului beneficiar real, emise de instituji autorizate romane sau straine (nu necesita notarizare si implicit supralegalizare) pentru asociativfactionarii persoane Juridice directi/indirecti cu 0 participare mai mare sau egala cu 25% Declaratia pentru identificarea acfionarilor! asociatlor directi cu 0 participare mai mica de 25% (format ING). Note: ‘© Banco si rezerva dreptul sa solicite documente suplimentare pentru a completa procesul de Cunoastere a Clentelel. * Documentele necesare (inclusiv acte de identitate) deschiderii unui cont la unitate ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala ‘Bucuresti trebuie prezentate n original sau copie legalzata, purtand apostila insotite de traducerea autorizaa silegalizata In limba engleza/romana, daca este cazul. Documentele emise in tanle parte a Coventiel de ia Haga vor fi apostilate, lar cele emise in restul tarlor vor purta suprategalizare consulara, Apostila nu este necesara pentru documéntele emise de tori cu care Romania are inchelate conventi blaterale de asistenta Juridica in materie cla. *in czuln care socetatea preznt modiceri ale actu consttutv anterioae date! de 01.12.2006, pentru deschiderea relaieh trebuie prezentate Actele adionole sau Hotararle AGA relevante prin care se aduc moaificaractulu consttutiv ? Contravaloarea Certificatului Constatator on-line este suportatd de catre client. > Extrasul va fi semnat de Reprezentantul legal al societati de catre sacietatea independenta care a eliberat extrasul la zi “ Aceste documente pot fi: Certificat constatator/Extras din registrul companilior (ru mai vechi de 1 an de zile) sau Situatil Ainanciore /raport anual audtat sau Confrmarea star socetalit a 0 bursa recunescuta de ING sia structurlacionoratulul ‘enlitat state sau Declrate data de un tert independent (nota, avocat, etc) au mai veche de 30 ze vOl-nolembrie 2016

S-ar putea să vă placă și