Sunteți pe pagina 1din 2

Phenomenon Fenomen

Element Element
Objective Obiectiv
Categorical Categoric
Effective Efectiv
Virtual Virtual
Basic De bază, principal
Primary Primar
Promote A promova
Constitute A constitui
Exhibit A expune, prezenta
Exploit A exploata
Utilize A utiliza
Eliminate A elimina
Liquidate A lichida
Communications Comunicații
Appropriate Adecvat
Available Disponibil
Submit A prezenta, înainta
Recommendations Recomandări
Principles Principii
Objectives Obiective
Subparagraphs Subpuncte
Authentic Autentic
in accordance with in conformitate cu
Doctrine Doctrină
Condemnable Condamnabil
Repugnant Inadmisibil
entail as a conséquence A implica o consecință
in compliance with the fundamental în conformitate cu obligațiile fundamentale
obligations
with a view to promoting understanding în vederea promovării înțelegerii
accession: formal acceptance of a treaty, aderare: acceptarea formală a unui tratat, a unei
international convention, or other agreement convenții internaționale sau a unui alt acord
between the states; între state;

Ambassador Extraordinary and Ambasador extraordinar și plenipotențiar: un


Plenipotentiary: a diplomatic agent who is the agent diplomatic care este reprezentantul
personal representative of the head of one state personal al șefului unui stat acreditat pe langa
accredited to the head of another state; seful unui alt stat;
Appointed Ambassador: a diplomatic agent Ambasador numit: un agent diplomatic care a
who has been designated by the Head of State fost desemnat de către șeful statului ca
as his personal representative, approved by the reprezentant personal, aprobat de șeful statului
foreign Head of State to whom he will be străin căruia îi va fi acreditat și care și-a depus
accredited and who has taken his oath of jurământul;
office;
envoy: a diplomatic agent. A special envoy is Emisar: agent diplomatic. Un emisar special
one designated for a particular purpose, such as este unul desemnat pentru un anumit scop, cum
the conduct of special negotiations and ar fi desfășurarea unor negocieri speciale și
attendance at coronations, inaugurations, and participarea la încoronări, inaugurări și alte
other state ceremonies to which special ceremonii de stat cărora li se acordă o
importance is attached. The designation is importanță deosebită. Desemnarea are
always of a temporary character; întotdeauna un caracter temporar;
immunity: exemption of foreign diplomatic imunitate: scutirea agenților diplomatici străini
agents or representatives from local sau ai reprezentanților de jurisdicția locală;
jurisdiction;
Chancery Cancelarie/clădirea ambasadei
iron curtain Cortina de fier
Mission Misiune
Party partid
Plenipotentiary Plenipotenţiar
Protégé Protejat
Visa Viză
ad hoc committee Comitetul ad-hoc
bona fides bună credință
casus belli (lat.) Spionaj
modus vivendi Mod de viață
note verbale Notă verbală
persona grata (lat.) persoană acceptată
persona non grata persoană neacceptată
status quo Starea actuală a afacerilor, în special în ceea ce
privește problemele sociale sau politice.
ancien régime Regim vechi
deus ex machina Întâmplare sau persoană apaărută la momentul
potrivit.
Gleichschaltung Coordonare
Weltanschauung Viziune asupra lumii
PLAIN WORD: ask, because, before, believe, Cuvinte simple: a cere, deoarece, înainte de, a
carry out, cause, come, confidential crede, a executa, a cauza, a veni, informații
information, conflicts, consider, explain, give, confidențiale, conflicte, a considera, a explica,
inquire, many, much, now, often, opinion, a da, a întreba, multi, mult, acum, de multe ori,
read, say, send, steps opinie, a citi, a spune, a trimite, pași.

BOOKISH WORDS: Request, in view of Cuvinte livrești: cerere, având în vedere faptul
the fact that, prior to, be of the opinion, că, înainte de, a fi de părere, a pune în aplicare,
implement, be conductive to, emanate, a duce la, a emana, informații care sunt de
information which is of a confidential nature, natură confidențială, intră în conflit cu, a lua în
comes into conflict with, give consideration to, considerare, a clarifica, a face o donație, în caz
clarify, make a donation of, in the event of, in de, în functie, în ce priveste, a selecta
the position, as regards, make inquiry informații despre, un numar mare
regarding, a large (considerable, sizable, (considerabil, de proporții, substanțial), o
substantial) number of, a considerable (sizable) cantitate considerabilă (semnificativă) de, în
quantity of, at the present time, frequently, in a prezent, des, într-un numpr mare de cazuri, cu
great number of instances, with regard to, with privire la, referitoare la, în ceea ce privește,
respect to, concerning, reaction (to), peruse, reacția (la), a citi cu atenție, a indica, a
indicate, communicate, transmit, appropriate comunica, a transmite, măsuri adecvate
(positive) measures, during (pozitive), în timpul.
Iron resolution Decizie fermă
toe the line a se conforma
With respect to(Referitor la),
We understand that(noi înțelegem că,
We recognize that(noi recunoaștem că),
We have the honor to(noi avem onoarea de a),
We should be most grateful if(Am fi foarte recunoscători dacă) – Expression from Borisova’s
textbook.