Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect Economia

Întreprinderii

Manole N Cosmin
Clasa a IX-a F
1. DESCRIEREA CAPACITĂŢILOR DE MUNCĂ PENTRU DESCRIEREA PROFESIEI: FIZICE, PSIHICE,
INTELECTUALE
În orice domeniu, este utilă stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor care-i revin unei profesii în
comparaţie cu standardele acesteia. Este vorba de profilul psihologic al profesiei sau mai precis al exigenţelor
psihologice care trebuie să caracterizeze un deţinător al unui anumit post de muncă. Analiza postului de
muncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de deţinătorul postului de muncă şi la
determinarea calităţilor psihologice fizice şi fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe post.
1. Calităţi fizice
2. Nivelul de realizare individuală
3. Inteligenţa generală
4. Aptitudini speciale
5. Domenii de interes
6. Personalitatea
7. Alte circumstanţe de interes
La recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea diferitelor posturi nu se stabilesc profilurile psihologice
care trebuie să caracterizeze un viitor ocupant de post de muncă pentru că foarte putini solicitanţi le-ar
îndeplini. Totuşi, trebuie stabilite standarde minime de selecţie şi performanţă în funcţie de nivelul
complexităţii postului. Cu cât posturile analizate au o complexitate mai mare (top manger), cu atât se acordă o
importanţă mai mare exigenţelor psihologice ale muncii, posturilor simple, de muncitori sau agenţi de
asigurări fiindu-le caracteristice doar anumite trăsături psihologice, specifice executanţilor sau
vânzătorilor.
CAPACITATEA FIZICĂ
Sănătatea fizică se referă la starea organismului şi la răspunsurile acestuia în faţa vătămărilor şi a bolii.
Cerinţe fizice:

 simţurile normal dezvoltate auz, văz, gust, miros;

 simţul estetic bine dezvoltat;

 ţinuta vestimentară corectă;

 îndemânare şi dexteritate;

 folosirea mâinilor şi degetelor,

 deplasare rapidă;

 lucrul în picioare timp îndelungat;

CAPACITATEA EMOŢIONALĂ
Luat pe ansamblu, calitatea sănătăţii unei persoane reflectă emoţiile, sentimentele acelei personae faţă de
sine, cât şi faţă de alte persoane.
Capacitatea emoţională include înţelegerea emoţiilor şi cunoaşterea modului de soluţionare a
problemelor cotidiene, a stresului cât şi capacitatea de a studia, de a lucra sau de a îndeplini activităţi eficiente
şi cu bună dispoziţie. Emoţiile influenţează de asemenea capacitatea fizică. Medicii văd în mod frecvent
demonstrarea conexiunilor organism - mental. De exemplu, un individ cu o bună capacitate emoţională
manifestă o rată scăzută la boli legate de stres. Atunci când stresul sau tulburarea emoţională continuă pentru
o lungă perioadă de timp, sistemul imunitar clachează, accentuându-se riscul de dezvoltare a diferitelor boli.
Cerinţe emoţionale:

 stăpânire de sine;

 politeţe şi calm;

 stimă şi apreciere pentru consumatori;

 atitudine corectă faţă de profesie.


CAPACITATE PSIHICĂ
Atributul stării psihice de a fi compatibilă, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor
activităţi specifice.
Cerinţe psihice:

 asumarea responsabilităţilor;

 aptitudinea de a lucra cu oamenii;

 spirit de observaţie foarte dezvoltat;

 rezistenţă la stres;

 memorie foarte bună;

 atenţie distributiva;

 capacitatea de a evalua şi a lua decizii;

 adaptabilitate;

 flexibilitate;

 toleranţă faţă de opinii diferite;


Capacitatea intelectuală
Intelectul, aspect important al planului mental care contribuie la luarea deciziilor importante, joacă un rol
crucial în starea de sănătate şi de bunăstare a individului. Chiar dacă capacitatea intelectuală variază de la
individ la individ, toţi indivizii sunt capabili să înveţe cum să dobândească şi să-şi evalueze
informaţiile, cum să aleagă între alternative şi cum să ia deciziile asupra diferitelor tipuri ale problematicii.
Capacitatea intelectuală este uneori inclusă în capacitatea emoţională ca parte a sănătăţii mentale.
Totuşi, deş i strâns întrepătrunsă cu emoţiile, gândirea intelectuală se distinge de aceasta. Emoţiile pot altera
capacitatea de a gândi a unei persoane, iar gândirea confuză poate accentua şi mai mult problemele.
Cerinţe intelectuale:

 cunoştinţe de specialitate;

 cultură generală;

 cunoaşterea limbilor străine;

 atenţie distributivă;
2. Recrutarea și selecţia resurselor umane
Recrutarea
Recrutarea Recrutarea este o etapă firească în procesul de elaborare a strategiei și planificării resurselor
umane. Ea reprezintă o etapă de bază a asigurării personalului, etapă foarte importantă ce necesită tehnici
speciale, calitatea recrutării condiționând performanțele viitoare ale firmei. Astfel, recrutarea reprezintă un
proces de căutare, identificare, localizare și atragere a candidaților potențiali din care se vor selecta cei mai
competitivi și care corespund cel mai bine cerințelor și intereselor organizației. Totodată, recrutarea este un
proces public prin care oferta devine cunoscută celor interesați și reprezintă o comunicare în dublu sens:
organizație – candidat și candidat – organizație. Obiectivul fundamental al recrutării permite identificarea unui
număr suficient de mare de candidați care îndeplinesc condițiile de a fi selectați. Recrutarea reprezintă
preluarea efectivă din rândul indivizilor selecționați, pe aceia ale căror cunoștințe profesionale în domeniu,
personalitate și aptitudini, corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs. Recrutarea de indivizi
pentru unitățile și instituțiile publice, trebuie să aibă, deci, în vedere, pe lângă profesionalism, personalitatea și
aptitudinile acestora. Temperamentul este forma de manifestare a personalității în ceea ce privește energia,
rapiditatea, regularitatea și intensitatea proceselor psihice, reprezentând latura formală dinamică a
personalității. Atitudinile sunt însușirile fizice și psihice cu ajutorul cărora individul realizează cu eficiență o
lucrare; ele indică posibilitățile certe ale individului, au la baza anumite structuri funcționale ce se vor reflecta
în calitatea activității desfășurate în viitor.
Selecția
Selecția personalului este acea componetă a managementului resurselor umane ce reprezintă un proces de
alegere, pe baza unui pachet de criterii bine definit, a celui mai potrivit și competitiv candidat pentru ocuparea
unui post. Selecția urmează, în mod logic, procesului de recrutare. Activitatea de selecție profesională,
realizându-se la nivelul întreprinderilor, de către specialiștii laboratoarelor de psihologie, pretinde o analiză
atentă a profesiunilor care se practică în unitățile respective, stabilind o concordanță între caracteristicile
acestor profesiuni și posibilitățile de ordin fizic, psihic și informațional pe care le prezintă candidații.
3. FIŞĂ DE POST
DENUMIREA POSTULUI: VANZATOR (Cod COR 522004)
RELAŢII IERARHICE: se subordonează ADMINISTRATORULUI
RELAŢII DE COLABORARE: cu clientii, furnizorii de marfa, ceilalti participanti la procesul de munca
RELAŢII DE REPREZENTARE: nu e cazul
Numele salariatului:
OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un rol in activitatea de executie a
operatiunilor ce derivã din:
 Cunoasterea corespunzatoare a atributiilor si responsabilitatilor postului;
 Comunicare ireprosabila cu clientii,
 Servirea rapidã si calitativa a clientului,
 Disciplina financiara privind intocmirea actelor contabile primare;
 Respectarea reglementarilor privind protectia muncii;
 Asimilarea instructiunilor privind munca;
 Adaptare rapida la noua tehnologie;
 Utilizarea eficienta a resurselor materiale;
 Memorie, spirit de echipa, initiativa
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
1. Asigură
 comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare)
 prezentarea produselor,
 mentinerea mediului ambiant cât mai plãcut
 organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de vanzare),
 efectuarea vanzarii,
 incasarea contravalorii marfii,
 prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii,
 promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare),
 mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva,
 verificarea stocurilor cu vanzarile,
 intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de vanzare.
 receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste spatii pentru
descarcare; verifica documentele de insotire;verifica mijloacele de transport si ambalare; participa la
receptia cantitativa;
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar
 Respectarea plafonului de casă
 Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
 sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare produse
 Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta gestionare a acestora;
 Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde, conform legislatiei in
vigoare ;
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
 Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile
sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
o In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si
alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il
puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au
motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate
si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
 Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere incendii,
materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor reglementate;
 Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;
 Executarea dispozitiilor date de catre seful direct pentru realizarea unor lucrari, ce sunt in
responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;
AUTORITATEA POSTULUI:
 Are acces la casă şi numerar
 Solicită şi utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmă
CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:
Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa urmatoarele criterii:
 Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate);
 Competenta;
 Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol);
 Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a acestora;
 Adaptabilitate la post;
 Capacitate de decizie;
 Spirit de echipa;

Administrator Titular de post

Data Data

Semnătura Semnătura