Sunteți pe pagina 1din 26
MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www. primariasv.ro, primsv@primariasy.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxclor locale, precum gia taxelor speciale, pentru anul 2018 ‘Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: a) art, 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si 2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia Roménici, republicata; b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta european a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat& prin Legea nr. 199/197; c) art. 7 alin, (2) din Legea nx. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificatile ulterioare; d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizarii nr, 195/2006; e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin, (4) lit. ©), art. 45 din Legea administratici publice locale nr. 215/2001, republicat4, cu modificatile si completarile ulterioare; f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin, (2), art. 16 alin, (2), att. 20 alin, (1) lit, b), art. 27 gi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificatile si completirile ulterioare; £) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarle completirile ulterioare; 1h) HGR nr.1/2016 privind Normele de aplicare ale legii nr. nt, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare; i) Ordonangei de urgenté a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completatile ulterioare; 4) art.266 alin (5), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala k) Ordonanjei Guvernului nr, 28/2008 privind registrul agricol, aprobati cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificacile si completatile ulterioare; 1) art, 5 din Legea cadastrului si publicitayii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare; ‘m)Normelor tehnice de completare a registrului agrico! pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrufui agriculturit si dezvoltiti rurale, ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice, ministrului finanjelor publice si presedintelui Institutul Nafional de Statistic nr. 734/480/1003/3727/2015, n) O.G. nr.99/2000 — privind comercializarea produsclor si serviciilor de pia republicata, respectiv a H.C.L. nz, 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare @ activitifilor de comercializare a produselor si serviciilor de piafa pe raza municipiului Suceava, cu modificarile si completitile ulterioare; 0) Regulamentului privind stabilirea si modalitatea de incasare a taxei de ecologizare in Monicipiul Suceava, aprobat prin Hotarérea Consiliului Local nr, 276/25.11.2010; 1p) Hotirérii Consiliului Local nr. 157/29.06.2006 privind aprobarea Nomenclaturi stradale la nivelul Municipiului Suceava; 4) Hotirarii Consiliului Local nr. 202/2003 privind stebilirea zonelor la nivelul Municipiului Suceava; sindnd seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Releava de localitai, cu modificatile $i completarile ulterioare, rangul Municipiului Sucava este II lund act de: a) Expunerea de motive a primarului Mun inregistrata sub nr. 36267 din 16.10.2017; ') raportul Direcfici Buget, Contabilitate si fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al primaralui Municipiului Suceava, inregistrat sub nr. 36268 din 16.10.2017; ©) raportul Comisiei economico-financiara, juridici, disciplinara a Consiliului Local Juind in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la baz dreptul si instituie si si perceap’ impozite si taxe locale, pe fondul constituiri de resurse financiare pentru finanjarea activitisilor stabilite in competenta acestor autoriasi; jului Suceava, in calitatea sa de initiator, realizind publicarea anuntului privind claborarea proiectului Hotaréri Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum $i a taxelor speciale, pe anul 2018 in contextul prevederilor art. 7 din Lege nx. 52/2003 privind transparenya decizionala in administratia publicd, cu completarile ulterioare, inregistrat la nr. 36269/16.10.2017 in Registral special pentru evidenfa anunturilor referitoare la elaborarea unor proieote de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, si care a facut obiectul a) publicatii pe pagina de internet la adresa: www primariasy.r0; ») afisirii la Prima, in spatiul accesibil publicului; in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) gi celor ale art, 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Suceava adopt prezenta hotarare Art. 1. - Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei hotirari. 1) Tabloul cuprinziind cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor $i taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaz4 sau se ajusteaz4, dupii caz, de citre Consiliul Local al Municipfului Suceava, sunt previzute in Amexa I care face parte integranti din prezenta hotirére. b) Cota prevazuti la Art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ou modificdtile gi completirile ulterioare, pentru calculol impozitului/taxei pentru clidirile rezidenfiale si clidirile ~anexd, aflate in proprietatea perscanelor fizice este de 0,104% asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabila a cladiri, exprimata in lei, se determina prin inmulfirea suprafejei construite desfisurate a acesteia, exprimati in mp, cu valoarea impozabil& corespunzitoare, exprimata in lei/mp, din tabelul de la alin.(2) al Art.457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Suprafaja construit’ desftisuraté a unei cliiri se determin’ prin insumarea suprafefelor secjiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, excepténd suprafefele podurilor neutilizate ca locuiné, ale scarilor si terasclor neacoperite, Dack dimensiunile exterioare ale unei cliditi nu pot fi efectiv misurate pe conturul exterior, atunci suprafaja construiti desfiigurata a clidirii se determina prin inmuljirea suprafejei utile a clidirii cu un coeficient de transformare de 1,4. ‘Valoarea impozabilé a cladirii se ajusteaza in funcfie de rangul localititi’ si zona in care este amplasata cladirea, cu coeficientul de corecie corespunzétor rangului localitifii, prevazut in tabelul de Ia alin.(6) al Art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile gi completirile ulterioare. fn cazul unui apartament amplasat fntt-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitiii se reduce cu 0,10. Valoarca impozabila a clidirii, se reduce in funetie de anul terminisii acesteia, dupa cum urmeaza: = cu 50%, pentru clidirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refering; ~ ou 30%, pentru clédirea care are o vechime cuptinsé intre 50 de ani si 100 de ani inclusiy, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin(&; 2 cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsé intre 30 de ani si 50 de ani inclusiy, la data de 1 januarie a anului fiscal de refering. ©) Cota prevismuté la Ar.458 alin.(1) din Legea 1227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificétile si completirile ulterioare, pentru calculul impozitului/taxei pentru claditi nerezidentiale aflate in proprictatea persoanelor fizice este de 0,5% asupra valorii care poate fi: = valoarea rezultati dintr-un raport de evaluare fntocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de refering, depus la organul fiscal local pani le primul termen de plat din anul de referins; ~ valoarea finald a lucrarilor de construcfi, in cazul elidirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referina;, ~ valoarea rezultati din actul prin care se transfert dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii S ani anteriori anului de refering {in cazal in care valoarea clidirii nerezidenfiale nu poate fi calculati conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Codul Fiscal. ¢) cota previzuta la art. 460 alin(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirile ulterioare, reprezentind impozitulAaxa pe clédiri datorate de persoanele juridice, se stabileste astfel: (1) Pentru cladirile rezidenfiale aflate in proprietatea sau dejinute de persoanele juridice, impozitulaxa pe clidiri se calculeaz prin aplicarea uni cote de 0,2% asupra valor impozabile a cladiri. (2) Pentru clidirile nerezidenfiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice, impozitultaxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei de 1,3%, asupra valorit impozabile a cladirii G3) Pentru clidirile nerezidengiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice, utilizate pentru activitiyi din domeniul agricol, impozitultaxa pe clidiri se caleuleazA prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladiri (4) in cazul in care proprictarul cladirii nu a actualizat ‘valoarea impozabila a clidirii in ultimii 3 ani anterior’ anului de referingé, cota impozituluiftaxei pe cladiri este de $%, ©) cotele previzute la art. 474, din Legea 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completitile ulterioare, sunt: 1. Cota previzuti la art. 474 alin. 5 - reprezentind taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construte pentru o eldidire rezidenfialé sau elidite ~ anexé este egal cu 0,5% din valoarea autorizati a luctatilor de construcfi. 2 Cota previzuta la art. 474 alin, 12 - reprezenténd taxe pentru eliberarea autorizaict necesare pentru luetirile de organizare de santier in vederea realizisi unei construct, eare ma Sunt incluse in alt autorizajie de construire se stabileste Ia 3% din valoarea autorizalai a luerliilor de organizare de santier. 5. Cota provid fa art, 474 elin, 13 reprezentand taxa pentru eliberarea autorizafci de amenajare de tabere de corturi, cisufe sau rulote ori campinguri se stabileste Ia 2% din valoarea autorizati a lucrailor de construct 4, Cota previzuta la art. 474 alin, 6 reprezentind taxa pentr eliberarea autorizatiei de construire pentru alte construefii decat cele mentionate la art, 474 alin.S se stableste la 1% din Valoarea autorizati a lucrérilor de construcfii, inelusiv valoarea instalafilor aferente. 5. Cota previizuti la art. 474 alin, 9 reprezenténd taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiinfare, total sau partial’, a unei construcfii este egal cu 0,1% din valoarea impozabill stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenté parfii desfiingate 6. Cota previizuté la art, 474 alin, 3 reprezentéind taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau aautorizatiei inijiale. 7. Cota previzuti Ia art, 474 alin, 8 reprezentind taxa pentru prelungirea unci autorizafii de construire este egal cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizafici inifiale. £) cota prevazuta la art. 477 din Legea 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificatile si completirile ulterioare, reprezentind taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se stabileste Ja 3% din valoarea serviciilor de reclama si publicitate, cu excepfia taxei pe valoarea adaugat. 2) cota prevazuta la art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentind impozit pe spectacole, se stabileste astfel: 8.8) 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o pies’ de teatru, balet, operd, opereti, concert filarmonic sau alti manifestare muzical4, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de cire sau orice competifie sportiva interna saa internafional, g.b) 5% in cazul oricarei altei manifestiri artistice decat cele enumerate la lit. g.a) Art.2 Bonificajiile prevazute la art, 462 alin.(2), Art. 467 alin.(2) si Art, 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda astfel: a) 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an pénd Ja primul termen de plata, inclusiy, de cate contribuabilii persoane fizice; b) 10 % pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clidiri datorat pentru intregul an, pana la primul termen de plata, inclusiv, de ciitre contribuabilii persoane juridice; ¢) 10% pentru plata cu anticipafie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an pant Ja primul termen de plata, inclusiv, de c&tre contribuabilii persoane fizice. 4) 10 % pentru plata cu anticipafie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an, pan Ja primul termen de plata, inclusiv, de c&tre contrbuabilii persoane juridice; e) 10 % pentru plata cu anticipafie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an_de cétre contribuabilii persoane fizice, pnd la primul termen de plat, inclusiv. f) 10 % pentru plata cu anticipafie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru fntregul an de cétre contribuabilii persoane juridice, pana la primul termen de plat, inclusiv. Art3 Cotele aditionale stabilite conform art. 489 din Legea 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificitile gi completiile ulterioare, se stabilesc astfel: a) 0,00% pentru cladirile rezidenfiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice; b) 38,46% pentru clidirile nerezidenjiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice; ©) 50,00 % pentru clidirile nerezidenfiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice, utilizate pentru activitaqi din domeniul agricol, 4) 50,00% in cazul in cate proprietaral cl&dirii (persoana juridie) nu a actualizat valoarea impozabilé a clédirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinia, ©) 20% pentru terenuri amplasate in intravilan inregistrate in registrul agricol le alta categorie de folosinga decdt cea de terenuri cu constructii, aflate in proprietate sau definute de persoane fizice gi juridice ~ art.465 alin. (4); 1) 20% pentru terenuri amplasate in extravilan aflate in proprictate sau definute de persoane fizice gi juridice ~ art.465 al.(7); g) 20% pentru mijloace de transport cu tractiune mecanicd inmatriculate aflate in proprictatca persoanelor fizice gi juridice ~ art.470 al.(2); h) 20% pentru remorci, semiremorci sau rulote aflate in proprictatea persoanelor fizice si juridice, care nu fac parte dintr-o combinafie de autovehicule prevazutit Ia art.470 alin.(7) si alin.(8), c&t si pentru mijloacele de transport pe apis 4) in cazul taxelor pentru: il 44,00% pentru eliberarea unei autorizajii de construire pentru o clidire rezidenfiala sau clAdire anexa (art.474 alin.5); i2 44,00% pentru eliberarea autorizafiei necesare pentru lucritile de orgenizare de santier in vederea realizirii unei construcfii, care nu sunt incluse in alta autorizajie de construire (art.474 alin. 12); 3, 44,00% pentru eliberarea autorizafici de amenajare de tabere de corturi, cisufe sau rulote ori campinguri (art.474 alin.13); i, 44,00% pentru eliberarea autorizafiei de construire pentru alte constructii decat cele menfionate la art.474 alin.S (art.474 alin.6); 1.5. 44,00% pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizafii de construire; 1.6 20,00% pentru taxa de eliberare a autorizafiei de desfiinfare, totald seu partial, a unei construcfiis i.7 6,67% pentru taxa avizare certificat de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de cAtre primari sau de structurile de specialitate din cadral consiliului judefean; i8 20% pentru taxa eliberare cettificat de urbanism pentru suprafete ce depisese 1.000 mp; j) 30,00% in cazul taxei pentru servicii de reclamé si publicitate; k) 50,00 % in cazul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadestrale sau de pe alte asemenea planuri, definute de consiliile locale; 1) 50,00% in cazul taxei pentru indeplinirea procediiii de divort pe cale administrativa 1m) 30,00% in cazul taxei pentru afigaj in scop de reclama si publicitate, Art.4 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clidiri in cazul persoanelor fizice, a impozitului gi taxei pe teren in cazul persoanelor fizice si juridice, precum gi a taxei pentru folosirea terenului proprietatea statului roman sau al municipiului Suceava in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2018, se menfine delimitarea zonclor aprobat’ prin Hotirérea Consifiului Local al Municipiului Suceava nr, 202/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Art.5 Se aprobi incadrarea din punct de vedere fiscal a tuturor contribuablilor - persoane juridice in categoria mari contribuabili. Art.6 Contribuabilii care datoreaza taxa pentru servicii de reclam® gi publicitate in baza unui contract sau a unei altfel de infelegeri incheiat& cu alti persoand trebuie s& depuni o declaraie decont hunari pani la data de 10 a lunii urmitoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestiri servicii de reclama si publicitate. Art Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului romén, respectiv a municipiului Suceava se plateste anual, in dou rate egale pan la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Arts alin, (1) Se instituie taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal, conform art.484 din Legea nr. 27/2015 privind Codul Fiscal, eu modificarile si completiile uterioare, astfel: = pentru eliberarea in regim de urgenfa (in ziua depuneriicererii) 10 lei/certifica, pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscalé 5 lei/certificat. alin, (2) Se aprobi Regulamentul privind stabilires taxelor speciale — Anexa 2, (1) Se aprobé scutirea de la plata imporitului/taxei pe clidiri si de Ia plata impozitului/taxei pe teren pentru anul fiscal 2017 in cazul cladirilor gi terenurilor utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale de c&tre organizatii neguvernamentale si {intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, Contribuabilii care solicité scutirea de a plata impozitului/axei pe cliditi si pe teren in condifiile prezentei hotiréri, trebuie sé faci dovada cli terenurile si clidiile ce fac obiectul scutirii sunt puse Ia dispozitie si uilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale in conditile legii. alin (2) Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pe cliidiri pentru clidirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura seu arheologice, muzee ori case memoriale, Contribuabilii care solicit scutirea de la plata impozitului/taxei pe clidiri in conditiile prezentei hotirari, rebuie si fack dovada ci aceste cladiri sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturd sau arheologice, muzce ori case memoriale. alin (3) Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren pentru suprafefele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istorie i protejate. Contribuabilii care solicit scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren in condifiile prezentei hottiréri, trebuie si faci dovada o& aceste terenuti fac parte din categoria suprafefelor neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate Art.10_ Se aprobi reducerea cu 95% a impozitului in cazul mijloacelor de transport hibride. ArtJ1 Nu datoreaz& taxa pentru utilizarea temporard a locurilor publ a) veteranii de rizboi, viduvele de rizboi si vaduvele nerecdsitorite ale veteranilor de rizboi; b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/190, republical, cu modificdrile si completitile ulterioare; ©) institufiile sau unitafile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatici $i injifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu excepfia incintelor folosite itafi economice; 4) fundatile infiinfate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intrefine, dezvolta si ajuia institujii de cultura national, precum si de a sustine acfiuni cu caracter umanitar, social si cultural; ©) organizafiile care au ca unic& activitate acordarea gratuit de servicii sociale in unitati specializate care asigura gizduire, ingrijire social si medicalt, asistengé, octotire, activiayi de reouperare, reabilitare si reinserfie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentra alte persoane aflate in dificultate, in condifiile legii Art.12 Creantele fiscale restante aflate tn sold Ia data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplict totalului creanjelor fiscale datorate si neachitate de debitori. Art.13 Normele cuprinse in prez 27/2015 privind Codul fiscal, cu modific nta hotardre se completeazi cu prevederile Legii nn. le si completatile ulterioare, Art.14 Nivelurile impozitelor gi taxelor locale stabilite anul fiscal 2018. in prezenta hotatare se aplicd in Art.15 Anexa nr. 1 si Anexa 2 sunt parte integranta din prezenta hotirare. Art.16 Orice prevedere contrari privind nivelul impozitelor gi taxelor locale cuprinse in prezenta hotardre se revocd. Avt.17 Prezenta hotérare intra in vigoare Ja data de 01.01.2018 gi va fi dust la indeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin aparatul su de speci Nr, 322 din 28 noiembrie 2017 ‘Snuiyo ness oie) jUeUTeyen nun esndnseu ojeuayew GL Szb GL StL Ye BOLN0 nes ‘ionjejen UIP 'esyeeu BPIWEJeO UIP ‘gjeEINjeU eneid ulp ‘uwe| uIp Uouexe feied no ExeUe-eNPEIO “GC QUUIGS NES/S ORS) USWIEVEN [nun Eun Uy a}eyNZS SLL 00z GLL 00z BeuayewW eye eouo UIP Nes esue eplweseo UIP YOUSXe flared no nes yeuue uojeq uIp a1peo no exeUe-2NIDBIO “OD qu NESS O|e) uSUIE}eN, MUN SsnGNSaU 00z coe 002 00€ ajeueyew eye soU0 UIP nes ‘ionye/EA uIP ‘“esJesu epiEIeS ulp ‘gjeanyeu eyed uip ‘uwe| ulp LoUeyxe salad no LIPID ‘a IWIYD RESTS OIE, TUAUIE}e UN 009 009 000°) uUN Uy aJeyNZes OJeUo}eU oye OL!O UIP Nes Ese uip uoueyxe fjased no nes yeuwe uojaq UIP eped No eau Saas at ‘eanepuiro noreayeue ayeyaiosie‘siemteve> | 4 Sve arctjeues B19 INL “ede op mieyeysuy e1e4 "ade op Wereisuy Ries “ede 9p ereisul ng. wuigezoduy easeO|e A ‘102 INV NULNSd PgezOdUu BSIeOEA ‘8102 TANY MLNS W907 INNISNOD 3G auMTIaVIs TIWOWA | “WOSIs INGOD Nid BLTIGVLS FWOIWA 21uj101 ~ ‘102 TAN NINA %z'0- %80'0 ‘402 INV NINSd ‘W9SI4 1NdOD NPid ILMaVv1s F13L09 (z)-unre zs¥ “YW ooizy sojoueosied eayeyoudoud uy opeye ex: pelo 1S ojefuoprzos oper naueg —— (4) ue Z5y “HV WeIGW19 Sd VXWL IS PHIGY19 3d INLIZOdWI — I INIOLIdv> ajea0) exe} 1$ ayzoduyy — x1 INBLL < JeOSY INpoD pula gLoz/Zzz su eeBET 1eosy INPOD pulAud g107/22z “44 eeBe7 WIP XI InINAH aHIpUOD UL 1S BON VAV3ONS INTNIAISINAW IE 12907 nISUOD aed ap ‘Zed Ednp ‘Eze: pzeazijenjoe as ‘Osallqeys as a1ed a|(zuaule |§ afe|9ads a[axe} ‘a[e90] 10jaxe} |S Jojay!ZoduI! aI TNOTEVIL esnes qezodul! g]U0[eA ‘aJ9}09 puezuudns “ASTOUT Bea ‘ep uswue) nude gued “eorpunt 1 e07y oueosied ~ %E'L- %Z'0 %z'0 - %80'O rejpjoudord u) sjeye ofeduopizos oper ngued _(}) “une ogy “HY vauvonav no este InNy sy02 ANY aunaa'wvoot nrisNoo Malnsavoor inrisnoo | MNEd 1907 TnrIsN dayurievis vic9 y up theuanoe %v'O *v'0 ‘eorpunf ejeueosied ep einuljep nes eeyejeudoud uy areye qipeio najued — ae fo | 1e9814 Inpoo uIp teosig Inpoo “ye unoyuoo ayeuluniayep ajiqezoduit 1 Up Zgy We WuOjUOD aJeUIMLE}EP eUgezodus; Wojen eudnse %z 0 0 0 0 ‘ANOnpOIdeN | 6 0 0 0 0 Syeray eo IS unuug |S 0 8 €b Sb ade no were |Z 'BIIISA10} OFfe}9B9A No sb 6b ir 8z aie) ye nes einped| 9 8, se ov €S epent| ¢ 6b 82 Se ov aA eb Sb BL 4 eleoues | € eh Sh 6h ve eunded |Z SL éL iz 82 qqeze wee |} BIUISO}O} Op a 3 a Vv a 3 aq Vv eyobaied 102 ANY NUINd ‘102 THNY NIN 1 “W901 TNMISNOD 3G SLMIEVIS STRINTBAIN ‘AWoSi4 NGOS Nid BLMIBVLS_STWANTBAIN euoz JN = eY/al = UB}IAE.UE UI yesejdure U9le} (py) une soy “HV eee ose 969.) Seve | 9zae | See -zrr | -e2z | -ve6 | -orw' | -069% | -esc'e 200°P olZ | 8901 | Seer | oL99 | bess | BEezt -vez_| -zer | -0604 | -a99'2 | -e9g'e | -6er's zee e901 | @zvl | vee | BeaoL | geez! | ver lt -Ley | -695 | -ess'e | -siz'p | -661's | - 8/99 906 zev | eezt | O60! | SOrst | verzt | G0L0z -695 | -142 | -9ezs | -2vo'9 | -e29'9 | -zez'e A AL it IL 1 oO A A i I 0 GeMieso] op unbues od Yexeyinimizoduy oanIOAIN Temeco] op unBues od ‘jexeyinjnyjzoduil O|LN|OAIN LOZ INNY NYINSd 1V9OT INMISNOS 30 B1NGVLS SUATSAIN BL0z IANY NYINSd WOSIs INGOD Nivd SLAIGWIS FWUNTSAIN 4 Ue[AEHUI UL Jese|duNe UAI—} ANTOLIdVD NUS Sd VXVLIS NSUAL 3d INLIZOdNI — 0 0 0 0 ‘ARONPOITON | 6 0 0 0 0 ‘ayes9} 1g 1S unr |e o ov oF ab ‘ede no veil | ‘B18SOIO} Ofe}e5OA ez, sz ve no uaiey ye nes einped | 9 ww sg v9 Bpean| GS ve ew sg aA, ¥ St 82, Fa wleaues | € ‘oF ab ez, sz uned |Z ED £ St ve qoeie uéiel {1 eluisojoy 8p q 3 g v euobareg SIWNOIMIGW LOD VauvorTaW No 8102 INNY NEINAd a W901 INNUISNOD 3G BL TVAVAS TTAATSAIN euoz IN "ASHVOUT Bed op VOUUTO) [RIE 2 eued ‘oorpun! iS carzy aueosiod %Ol- %O —tigenquuco auyg0 2p ue inBonu quad yesojep ‘ualay ad injmyzodut oljedioque no eqe\d nqued RIepI00e ‘8102 TANV PRUNES TVOSIS NGOS Nd SUTEVIS TLD | eeouwog = (z) “unre Loy ‘ayonposdou waie1 | Ob 0 oO 0 0 oO oO ayes) igo S$ unung | 6 Ww ¥E E92 Saal ueusue town, | TO Zz Ee) g-bL ajoonsid upleuawe no je ye2ep inye ‘ede no uae, | 0 0 0 ‘aifoajoid op 101 no aunped 1S jue op Oz e| ued ap eisveA UI aunped | 1'Z 6L OL 9-8 12 HO au B| NZeAaud nja0 edaoxe no ‘gienseloy aijeja6aa no ussa) ye Nes ainped | 2 o oO 0 pos ad eavesqui ej eugd epen'y | |'9 19 9S 9S - 8h 1g 9 Ju 2] eInzpaaud Bao Yeoap eye ‘pos ad epenry | 9 Oo 0 0 poi ad eavenui ej eued a, | b'S 99 SS GS - 8h 1S Ho uu e] eynzenaid B80 yeoap eye ‘poredein | GS ve 8c 82 - 0c eieoues ve EY 82 - 02 aunsed| © 09 0s OS - ey igese uesey | 7 ie le Le - Ze Wongsuos no uaze, | | wwnouliay Aloo eTIW. | foe TONY MLN3d “1¥9071 AD BLOz IANY MLNad W907 | {cATISNOS 8102 TNNY MELLNAd Wwosid INGoo againavis | NRidalmevis Saran “TMISNOD ‘ aaguniavis | 2T8M3AN Bhuisojoy ep euobayeg IRINTSAN We Soy UY = eu/lel~ UelAeHXS Ujesejdue uel) —_—(Z) * BISESCE Lip SuNoes} Nes uO OOZ op EUS , ueneT OOF e721 08-08 HeTUOPIAD BOUPUTID eIeNDEdeS eR INONOA T g oF WO 008 < ROUPUIIO a}eded Nd ayens|Basul SINO!YEA Z| £ ve WO 008") > EOUpUIIID aEYOedeD No BERSIBEIU @INOIYAA L'| = WO O0e/I = = <8 00z/1- ‘EOUPUIIO ByeYORGED No aINOIUOA ar0e THN fain ‘ioe THN LNG {¥907 7NNISNOD SGaUrMBVIS THANTAAN | T¥OSL INGOO Nid SMIEVIS TWMNTAAN eyens|Beauy oina1yeaA Th SSSRESEEOEEEA zz eb 8b ‘eenoujeu eseO}e1] |B ‘AISN/OU! “BUD; 7} eB] BURT Sp ge oe oe RIEzVOINE PUKEUI EIEIO} eseW! no PoIUeDoUi auNjoeg ND snoIYeA auy |_g 6% ve ve ‘Szngouojw “eseso;ne “ezngouny | _L Bre 06z. 062 wo 100%€ @1sed 9p goupUIFO eayeNDedeD no auISuMaINY | _O miaur Lb vob yeh Wo 000° #8 ,luo 109°z anu! goupuIND eaEWOEdeD no awisuMoIny | ¢ ‘NSNOUT 98 aL aL wo 0097 #8 Wo |00°Z Suu! EoUpUIIIO eayEyOedeD No oWSsUME;NY | y ‘NSHIOUL zz gL cs wo 000°2 !8 ,WWO 109" aU! RoUpULO eayeyoedes No ewsumoIny | ¢ {WO 009" ub 6 6 a}sed ap RoUpuso eayeyoeded no LnjoroUperd 1S uNIOIDUy ‘SFeDHOIOW | Zz "AISPDUT ILO OC oF 8 8 eaveipedeo no awisumioine 1 unfooupeRD L Or aq aTVNOLLIGv la1oo‘ortav no 8102 TNNV MeiuNad | 8107 TNNY AaLNaE W907 INMISNOD | “T¥907 INMTISNOD ‘30 auriavis ‘30 aurtiavis ‘SRI TGAIN SNTSAIN {eyseooe uip ounifoey nes wo ooziel) AeNOMeUU BINDIUEA T BySeOde UIP ouN|foeI NES WI OOLIOT ‘8102 INV NUINSd WOOT TNUSNOD 3 SUITES STRINTBAN, BjSEOde UIp euNOEY Nes .WO OOZIAT ‘HOE WHNY NINE “WwOStd 1409 Rid SUIEVAS SWANTSAWN poluesew ounijoey no yodsuen ep sovo}li, LYOdSNVUL 3d STSOVOTCIN Ad INLIZOdWI - Al INTOLIdvS (une O2y BV L99"b yore L9o'l uo) Ze ulind jso ap ese | 9 19971 yore Log" U0} Ze OP OW Jeu Jep “eUO) Le Ulind Jeo ap eseW | ¢ L9o"L yore 199"b 8U0} | € OP BO|ML few Jep ‘eu0} 6Z Uljnd jeo ep eseN | y 9v0"L 199°} 9v0'L 8U0} 6Z @P EOI Few Jep ‘auo} £Z lind Jeo ap ese~ | ¢ 029 ‘940"F 029 ‘BUO} JZ OP Bolu feud Jep “9u0} Sz ulind joo ep eseW | z +99 029 +99 2U0} $2 8p BOI Jew JEP “OUCH Ez UliNd Jeo ap ese | | Oxe | Il oo eas 610F U0) 92 ulind joo ap eseny | 2 6L0L ess eo (200) 92 oP Bou jeu Jep “BuO Sz und joo ep eseW | 9 ees‘ GLOL £8S"} 610 s 6LO'L +99. 10h i) y 199 60S 199, 60S £ 60S Bre 60S Bre z 8vz cr Bre av ‘BUO} Z} @P Bou feu Zep ‘suO} S} Ulind jo sp eseW | 1 exe € | tl Lge"b sss Ls2'} GSS 2u0} gL ulind }90 ep esey | ¢ seb sg Lgc'b SSS ‘2UO} 81 @P BOW 1eUL JEP “Su0} Sj Ulind Jeo ap eseW | » sss s6e sss S6E ‘BUO} S} OP BdIW /eUU JEP 'SUd} P| Ulind Jeo ap esey | & gee ev S6E ab 8U0} y} @p BOI Jew Jep ‘sud) E} ulind Jao ep eseW | Z zyb 0 hh o ‘BUO} £1 ap BoIW jew Jep ‘aUO} ZL Ul}nd Jeo ep esew | 1 ‘axe nop | | Gaia oe ‘sinosouncal ajaUsIeNIUDE soganiegweantes | onwremraes | a eee | odin tome ep auiarsis ay aysuedene op worse 19 (e1eoyoI0u (@)xy esiwpe BWIKeLU Rrra Feed aa aD PSO ByeOIBOU! BINIG ea}eyNalB 18 oxe op jIZUINN aoe ANY MINS 2102 ANY NING W¥907 TNMISNOD 3d SLIBVIS STRINTSAIN ‘WOSIE INGO Ned SUMIEWAS STRINTBAIN (s) “unre OZ” HV 138% £807 18 e807 U0) OF OP Pou feud 1ep “euO) gE UriNd 190 ap eseW |Z £807 ‘00S"b £807. 00s) ‘2u0} BE ep RoI Jeu Jep “Oud 9¢ UliNd 180 ap eSEW | F 4 exez+el Al bbe’ £9e% bee £oeZ U0} OF Ulind j90 ap eseIN | & Lees £9e7% Lee E9ES 240} OF @p BO|U Jeu Jep ‘sud} BE UliNd [80 op eseWN | Z S98 869'b E98 8691 U0) gE ap Pols feUl Jep ‘euo) gE Ulind je0 op ese | exe +z | il 6Ez'e eL'z 6E € eee ‘2u0} ge Ulind Jeo ap eseW [6 eect gene 6ez eer 800) BF 8p BOI feud Jep "OUO) 9 wiind Jeo ep ese |B 6E7'e cere Bees Sele ‘8U0} 9¢ 8p BOIL jeu! Jep ‘Bucy EE Ulind 90 ap EseN | 1 eee Les"h cele Lesh ‘ep “ud} 4¢ ulind 160 8p eSeW | 9 Lesh 986 LES) 96 U0} LE ap gol JEU Jep ‘eUd} Gz UlInd [89 Bp ESEW | ¢ 966 gil 9e6 Sil UO) 6Z BP BO|U JEW Jep “oUo} Bz Ulind Jeo ep ese | ¥ LL cg GLL 8eS "9U0} Gz SP BOIUL IEW ep ‘aUO} QZ UsINd je0 ap ESEI | £ 87S be 8cS bee ud} 97 OP RoI Feu Jep ‘aUd} Sz Ulind ja ap eseIN |Z vee Beh 12 Beh U0} Gz 8p BOI 1eUL Jep “euo} Ez ulind 120 ep esew | 1 exez+Z Tl sor £08 sor £08) ‘2u0) 82 ulind j90 op esew | 6 g0r'b £08 g0r't £08 UO} 9Z BP EIU Jews Jep ‘aU0} GZ Ulind [80 ep ese | & £08 sv £08 iad ‘UO} GZ SP ROIu JW Jep “auo} EZ Usjnd [90 ep ESE | / srr ve Svy ye 9 ve Lv re Lv UO} Zz ap Bol Ie Jep ‘eUd} Oz ulind Jeo ep ESEW |S Lv v9 Lvt 9 U0} OZ OP BOIL Jeu 4ep ‘auo} gL lind jao ap ese | y v9 0 v9 ‘9U0} 8] OP Gol jew JeP ‘eU} g} Ulind ja0 ep eseW | € 0 0 0 0 UO} OL Op BoIlu Yeu sep “au0} py ulind joo ep esew |Z 0 0 0 o- ‘8UO} pL SP RoI Feil) Jep “2Uo) Z} lind 120 ep esew [L exet+z[ 1 ranosounoas | sro vexmeier | emqauspenae | ™aumyaansal™ orows nauod eysuodens un nes roneurnoud | asuadsns 9p uo. ae gsuadens op uae psiwpe ewixew no (exeo}sonow (@)xy_ t {ueaL aD IROL cr WOOT TMISNOD 3a ‘ALMUaVS SUUNT3AIN BL0c INNY NSLS JW9SIs NGOS Nid BLISS SWANTAAIN eyeougou) Byrug esyeynauB 1S axe ep sew UL (9) “une ozy HV. az Zar Zar 7aBHiSul"6ud) 8p OOS e BUEM aleoI—OUI op BayBIDEdED no [e x ‘qjeiany ebeg |$ undels ‘unweed ‘g are ZaL Zar 35806 Uap BUNS HES MPI DOL exeoey NvOd -aleodeAL veo Lezz eee, 49 000r aised (p 829" 86E) 86E1 ‘nsnjoul“g OD07 81 FUEd 8 dO 000E arsed (0 160° 606 606 ANISN/OU! ‘AD 0002 Bi BuRd 1S dO 00S Ise 129) ess ess “20 005 er eued (e x er0ypI0Wey 8 4 ore ole ide ap aveinos 6 2Sb'b y96 6ILL-O yuawiasBe 1S pods ap aren “> 2s% ove ove scjow no Fuga € 29 96 9g tndoos aye ui 6y60}0) ToIow BIB) IRE SZ ir 1, Teu0sied Zn ynossd nAUad aySO}OS sO}OUN BI) 1OuRQ “eAUNT ede ad podsuen ap ace0illw e) oly UV Zz Ey Bu01 g e186d P z9 zg 3001 § Sp uM TEU RUTEP “eUOL€ aod 2 w ve UO} € ep Mw ew NU ep BUD} aIsed a bb 6 AIsnjoUu ‘BUO} | 1 BUR “E = tej - wzoduy aazwnoiiay fatoo ny | pina 49907 x02 pn mind poser raw | iaenoo 30 “yo81s M009 Nid "wisnco 3a | Finan SEE ByezuO|NE BUuPKeW EIEIO} BSEW) aj0]NI nes jssourssWEs ‘o10Wey (z)-uye oy Uy ‘BUO} bp lind 199 9p eSeW. ‘8U0} py Bp Bolus feu Jep “euO} OF Uiind [20 9p ESEW. ‘8U0) Oy OP BOIL! IEW Jep ‘UO BE ullnd [80 ep BSEW ‘BUD! BE OP BOIL TEU Jep ‘@UO} GF UlINd Jeo op ESEW. OXe E+ uO} pp Ulind 120 @p Ese oO orale > 183% 1887 | uo} py 8p BON JEU Jep ‘2uO} OF Ulind Jeo 8p ESE OL P19 ISL SIvNOW Ia 13109 Uuzejapnt injnyisuoo nupeo uip eeqiemeds siz inNv nuunaa | “woornnneaNee Rises o JeP oqinjonns yo wewud anes ep ‘injnuowey eaveleuawe ¥§ ws|ueqn yoOTMMNSNOS. | 30°varhavis tio. fap esto engo ep wseqin ap injmeoyes eavezne nauod exe], 3d VIMIGVLS VL09 fy) une yey HV ‘%e'ey %OE ‘BTWNOLIGY TSL05 aqetiiur vauvonidy no | stoz Inv nauNad © nes nmjeoyltiao eareraque ean une. BOyLTavIsvicS | ved Jexe) InMeUND UP %oE wsiuequn ep yeoyjuee inun eeu\Gunjaid nqued exe, 3d VIMISV1S VLOO Ne UY ([%0z BIEUOTIPE 109) tu 000"h s3SeSedep a1e9 zt! 000'L aiSeSedep 2 exedey najued ‘uj19] Lo'O + 2b | eueo ,w aleoey ued ‘,uyie) LO'0 + bt 2 000°) 180d G ve ASN/OUI 2 O0O'L IS ESL anu! (8 a AISnpoul WW OSZ IS LOS 82 6 ANISN/OU! WW OOS IS 19z equ (2 Z ml ‘snjoul zu 052 #8 1) eu (a 9 AISNyOUI et OSI Bi ued (e a= WaUEGIN Bp [MIBSUHIED Surlgo 9s s1e9 nijuad elejesdng ‘8102 1NNY MINS 1907 1NMISNOD 3 BUMIGVIS STINTBAIN TWOSIs INGO Nid ALMUBYIS STRINTIAIN = ILLWZIHOLNY IS SZIAV HOLT W I$ JHINULSNOD 3G YOTLVZIMOLNY V ‘WSINVEYN 3G YOTLVOIILYSD VINVYASIIS NYLNAd VXVL—AINTOLdvS UeGin Inipew U} “WS|UEGIN ep IninjeoyTIsS aTeN -— ‘%00'Or OL - %0 ‘ad inimrzoduit e olfedionue no Bieid nquad grepiose atieoyuog 702 INV MAINA W907 INMISNOD 3G YIMIBVIS WLOD O6y 082 ‘B02 NY NELNSd WOSId INGO Nid SUGVIS STALOO (2) une zy HW GUO} 8p QO0E @ISed ap aLeOIPOUI ep BaVEIDEdeD No (0 Aisniou! ‘2U0} 2P GOOE | BUEC I$ BuO} aP OOS! 81Sed ep a1ed/OU! ep BayeHDedeD No (q u 8107 1ANV NXLNGA WO01 IMT USNOD ‘Ad YLITAVIS VL00 ‘eljonsysuoo ap s0jNe0N| & RIEZUOMNE EaeO|EA UIP %Z un6ujdureo uo @jo;ny nes ejnsgo ‘uno ep ‘a1eqey ap aiefeuswe ep feljezuoine earesoque niuad exel (ebyuNe pzy uy HE vauvondy n> 8102 ANY NULNAd "W901 1NIISNOO ad ViIlIaV1S VL09 8102 TONY NYLNad W907 TAMISNOD ad yinigvis vL09 Joqueé ep aueziueBio ap sojg10n| © BIEZUOINE BALOIEA UIP %E aiinqsuos ap aijezuoqne eye ul asnjour yuns nu a1e9 ‘1jonyjsuoo Jaun jupzyjees eaiepen ul seNUes ep evezueBu0 ep ejue.ON| UnujUed yeoqye ,w ore90y nqued Jap sojnidaip ywein aneo ap gzeEIO\ep Os URABOXE aye 18 Jap ejepuos ‘soyes6odo} algoIpN puraud sO|pNIS e IS ao1UY4s}095 JoKIPNIS ‘8102 INV MULNAd W907 TNITISNOD 1e1e Sb-O gee edeje ul so|unueie, © auepadsold 1§ a1ey20180 ap JO|NeION| jexesa00u ‘UEAOXO nes efeio} ep leljezuoIne ealeloqle najued exe, (ov) une zy HW zo %h'O ‘BIWNOMIGW LOO ned gua uipelo ad injnyzoduut vauvondvnd | 810z TANY NuiNad ‘8102 TNNY NYLNAd | “IWOOT INMISNOD eareuluajap nujued ie WOOT INIISNOD | 3a YiMIavIs ¥LOD ‘Bygezodu! eareojen ul E ionysuoo foun e gierued nes B/e}0} ag Varies vi09 ‘euejuiysep ep lofjezuoyne earesoqo nqued exe (6) UNE PZ HY we'ey %OE FIWNOLIGY LOO vauvorlav no. | sto TANY MYLNad 8102 TINNY NALNd | WOOT INNISNOD. W901 INMUSNOD | 30 YLTIBVIS VLOO uinuysuco 30 ViIIGVIS W109 @p_wezuojne jeun eauGunjeid nqued exer (gyune pp Hy %b (g)uye e| eyeuoijuew 9je0 yeoep sjonSUOD eye NjUed es!nsjsUOD JvOOT INMISNOD | 3G vIrTIAVIS VLOD aq yinigvis ¥109 ep iiiezuojne oun eeveleqie ninued exe; (9/une Zr uy %zL'0 %S'0 SWNOLIGY 3109 vauvonavino | esoz TnNy nuLNad SnsnsU60 SP JOURN] 2402 TANY NELLN. : "vOOT WsNOD. sa viriavis ¥i09 at ittathiha BxeUE euIpep Nes Eleluspize, eulpejo O Nujuad auin4ysUOD 30 VisTIgv1s v109 ep iezuojne jeun eeveieqyus nyued exe; (s)ue ply uy a cost oer (snpuT dui 900} e1 eued ‘dui oy asad) arpaui ejeyeidns no avezuen ‘8 UNIONS UI WoIAIas UEYSeid/ieWHOD ap iijpUANDe ealeuNsz\sep Ayued jeijezuoine e ejenue easezwyeaselaqia nnued exe, (q SbL NSNPU GU OOF e| ued ‘dus OO} Sised ze 09% 982 ‘aishjout du oy e| eued op Le (197) elenue ezia, (97) erevequa Ports ejeyexdns no aieZuEA 9p unyongs UI HHoIAIes Ue\saud/awioo ep iijeuANoe eaveunSejsep nauad jelezuoyne e glenue eaveziyeareseqe najuad exe} (2 XU) RIPaS NO SiezZURA Bp EMONAS UY (Navo ~erewoneu BIWOUODa UIP JOIENANDE tWedYIse[D eOsEZTEMOe PUIAL Zo0erIRE “3 S Pp IEUOHEN InjMMASU] InjeyUIpesod Inulpag n2e ‘NAVD — PleuoHeu eiWOUODe uIP soiteagoe {MEOYISEID HALO eAoESIp 1S eANLeIDe1 HEWARIE niqued aH yo nquad exe, 197102 08-0 ToouBe juo}Gas Juip Jojesnpord e asezyerosewioo ep injnjowieo ealeieqie nquad exe) (z) “unre Sup ay 08-0 soionpoid ep inMeisere ealeieaTie nuiued exe] (z) “unre sup UV 216 0Z-0 ‘@ieuOyOUny ep aleyues JOyMJeZuOINe eeTeseGye nue EXEL BSaipe BS HepENS EMTEUSLION Op MEST COTE (91) “une py UV pioged are0y nyuod TIqeO UNE SUAIZTA|AY 1S aluoTeI=y "EOUPE|S "ede ep ‘aoyand ajejad e] euawesuesq jaiG.eue ‘soa ‘eze6 ‘o1ezI/eut Tet eL-0 )$ unpiooes ap ajueron) puiaud whezuoyne run easereqa ngued exe) (gy) “une yay UW ‘aRONASUOS ep ejedno0 eheyeidns eronysu ep yejed nujew aueoey nqued ‘eoygnd ajijeds u 1S aeo ed ayenys eh edie a erieecoe tt 7 8-0 Jewejpa: 1 auuy ‘lesye ap unoued 18 undsoo ‘e1eundxe ap eds ‘oulqes sien P nay ‘ajeuo} ‘aveule|uCo ‘unoSoU ep lese|dwie eaezuojne naved exe) ee (oh) “une yey HY Bsc L We €I pieluozes x ayeyAnoe no ‘goyignd ofjequowe ap Heyun nyued Z'o 058s 0059 ‘du 005 8p Sse lew efeyesdns No 6} 2 o89'y (0029 ‘Ajsnjoul duy 00s e1 ued ‘ose eysed ep eleyexdnis no BTS ‘S607 oss'y ‘aisnjour dur og¢ e/ eued ‘00s aised op efeyesdns no 1710 ose 006¢ aisnjour dw O0E ef ued “sz ased ep efeyesdns no gO Sze osze ‘Ajsnjoul duu Sz eI eued “Oz Sised Sp efejeldns no g7}o overt. 0092 ‘Ajsn/OU! GU OOz e| BUed “oS} eIsed ep eleyeidns No yTO g92'b ose" ‘AiSnIOU! du Og} eI BUEd “OO! e\sed ep eleyeidns no ETO OLN O0EF ‘snjout du oo} ef eued ‘di 0g Sised op eleyeudns no 7") 8g 059 ‘nisnjour dui Og &/ eued op eleyesdns NO 1715) "938 ajdeou (3D prenue ez, (3) oresoqna sealife tebe cel nate a Navo — eleuoeu eywiouo2= UIP JONEWARIe IUROYISeID eoreZyeMIe pUyAUG 1 a 16 x 39 och 5 7 juejnquie Juowioo ep thewagoe easeanSeysop ngued iezuopne (e ‘av queinquiy “a x oss'y S00'S ‘dw oosz sysed 70 osz'e Sls'e ‘isnyour dur oosz ef eued “dw Ooo! asad 1S ‘@reU ejeyeidns no ereZUeA (199) Benue ezi,, (07) aegis @p unjonyjs UI HloIAs9s Ueyseud/jeW0d ap ujewANoe eoseINSeJSp Nuyued joljezuoyne e ejenue easezwyeareieqle nuyuad exe} (0 v1 eT far Z ‘BICOHIPOU/SIEZIA, arereqa ‘areuowouny ep jnueaBoud puraud injnziae easoyipou 18 Benue eadeZiA ‘easeiaque najued exe) “I! 1ed814 INPOD Pulaud SLOz/Zzz eet T1uip {gy Hy UlO|UGS epiooe os Sxe} fayseoe eVeIM e] Op EOUANDS (, 19] 081 T.(aje ‘aueneie. ‘ijizodxe ‘ioynue ep 1n20; ‘ejeuorjouiold | wueduieo ‘ejooeyeds) yeaud 1S ouqnd |nluewop ed HeyAnoe 4oye eoreunseysap naqued ininpiose earesoquo Naud EXEL “II ores IeUOIZeDO SHeIIATOe No - diu OOS Sp aleUl je eeyeidrs no yp oso ‘BIevorzeD0 o}eyaoe no — alsnjout du OOg e| BEd ep efeyesdns no Ep OEe's Oce's USUEUWad SyeuANDe no — duu 00s ep ovew jew efeyesCns nd Zp Oost o0et guaueuied eyeYARVE No — Alsnjoul dw OOS e] eued ep efeyesdns no |p plenue ezi, erg NAV9 — EIeuoleu elWouoDe ulp 10/HENANDE puraud rorjezuoyne e gienue eareziaseoses (eyune sev UW oee’s duu 00g Sp Siew feu eTejesdns no TyS 008" ‘Aisnjoul dul 00s eI BUed ep eleyesdns no "pO ‘BIENUE EZIA yeuoed e] louely e aapeBaad ap ‘Blenue e7in — 059 PiusueULed SyeyANse Nd poy 3se) UNDSOYD 1S ‘Ofh ByejoyBuy ap wndS01y>/a,0u0 EZ" poo} 3sej uNDSOIyD 1S BOIMA ZZ] 0se's dw 00s ep eeu yeu efeyesdns nog} zo ose" ‘Aishjou! dw 90s e| eued ‘Oo aysed ap efeyesdns nd “p17 O ‘069F Asnjoul dur oog e| eed ‘Ooz eised ep elejesdns no C1 cO ‘0v0"F Aisnpul du OOZ ef evEd “Or asad ap elejesdns no zhz] ‘Aisnjoul Guy OO} e| Bued ep eleyeidns no TT ZO ‘aupluozes 08810} }Z"9 TESTES S sl ieosy SIE SOFe Op 10ja}eoyTTEO BaIEIqIO NAUEd WEOUTAGD/AL OF (qu8160 weundep eniz U) eluebun ep WiGe, ul BovesOqe najUEd exe, RIEOSY S1eISVE ap InIMJeoyNsed Easesogie NjUed EXEL TEVETES/RUNUIOL € eaygnd imasur = weIose ap eoenties ase nu area s0yeNS! Jeposenewejeseun| Wupe/ eueosiodyeunyio} 9 “ezquedxe ep ‘ySaio}e00p njpadser ‘oni faq| €Zeq ad solwoUose HEUANDE B1eOSE}SEP ued soIzy ouEOsied ueosiedyeuny 16 ‘SOIZy SUEOSIOg 8102 TNNV NULNSd eseziBojove ep exes “WOOT TAFUSNOD 30 SUMGVAS SHANAIN pect SIvidadS SXV1— WA INIOLAVS %S %S = %O © 11] aTeISUNUD 6/60 YBOEP SONSTUE URISSHUBLL FONE IROVO MNZE Ul (q PieuoTeUa|UI Nes EUTaIUT BATUOdS afnadUI0S souo nes cup ep joorpeds un JerBqewauD e| Wy Inun ear\uezald Le %e~ %O0 “gjeoznu aueyseyUeW eye Nes oWOULIEIy wWeoUCD ‘g1ado ‘giedo ‘yale ‘nujea1 9p eseld 0 nidwaxe ap ‘nest ep jooejoads nun inzeo ul (e ‘Bh02 THN nena ‘102 Wn MANAG 1907 1NMISNOD 3a YANTIBYS ¥409 ‘AWwoSt 1NGOO Nid AUIS S109 ‘Blooeads ed imyzoduiy BIOOVLOSdS Sd WNLIZOdIAI - A INTOLIdVS oe & &z-0 feSye ap unjonns reye 1egou0 nes fesye ‘noued a ce ze-0 © ezeainuap eueosied aueo ul Indo} ul yenyis feSye NUN inzed ul (e =U ap eunijoeay nes ,wila]~ = Wrap eunibey nes eI - ‘08 30 FJTVNOILICY aloo vauvonavno | eioz ann maNad @i0z INV MUNId | “1¥907 THNISNOD e102 InNy mage “WOOT INTISNOD ‘30 aurniavis “Wosts 1NOOO Nd TAMTIGVIS TWAATAAN eyeyoriand i$ euiejoas ep doos uy fesye njued exe, ‘30 auravis SunavTaAIN 7 “@)" [STUOTSAN (2) "une gz UW %06'E %E KE- Kb ‘408 30 STWNOLLIOV ava | seams ses yam 7 7 woot nisNos | aeyiriavisvios | 198i 7NGOO Niud aLMiEWIs 3TaLOO eyeyoygnd 1§ eweyes ap ajtomes nquad exe | SQ YIMIGgWLS W109 me Ley UY SLvLoriand I YINV1034 30 YOTSDVOTIN VAuISOT0S NYLNAd VXWL— IA INIOLdVS ol OS 8 SeUOTTIBE wo esvenydens | 9i0z INNY MINS seems | OS zo uunue(d eauewase aire ad ap nes a) femsieAin! a eee ‘ad ap aoyeiBoyay 11400 op eassiaqa nuad exe < (¢) at 197 00S 00s ‘ad ponp ap junpaooid eayuydepuy nqued exe, < (p) HOSTER AMAAYSATS] OOS WeANOUONIO! ZL SOUTETEBE TOTaIMOTIAA BNE NAUOT Exe (Ur ‘aqUS| JO}BINOIUSA eNielMOND MUM exer (1 3 ‘aii STeIae ZH ZL apadou 1s eTemn 15 inoweniey 7 ‘SIBASINSIN Bp TojenaRid BaleojeAeAUOD EONEpE Os SOT TEU InZBAAIC NjoAIU ET a etieBygo eisixe_nu oles _nqued sojendIYyeA e oLeRSIBOIU) op tn [0007 l 008 By 000 OF 5 1009 e4u! esuUdNo Brejo) eseU NAUET 009 By 000.92 5 L00'9} eau! PsuUdno wIe}O} eseUI NujUad OF By O0'SL 1S 103'Z equi gsuudno BieIo) eseU NLT: O0E HOS'e aul esuudno gle) sew NALD ToWeNeUNIOT ‘reads jeljezZuojny” eaveveqye nied eaeaong ininidiounus e Anoadses ‘ugwos InInye9s eereyeLidoud so}INUDIE} eaI}SOjO) NsjUAd exe, (1 BABOON injnidiojunt @ SyeVeudord eipe od Sjese|swe Un-yseU nAUSE ( (uaia} ad) aj@yfayand guiejse) ep unyiodns ep avesejdwre naved (6 fWOUOOS TUSBE yeues ‘Jaiieonpa inluawop UL wuedweD nutuad (, jewelBe ep nook 'S Woensip ap unoied nqued (6 BNSTTEACINe Bp ealezlerorewioo IS eaIEUEZeIT nAUEd (P ‘Ssnpoid soe BaiezIeRVEUIOD |S easejuazaxd naued (0 ‘8p ajezueBio ajoDeyads |S 2419 ap sjodeypads ‘eauauase afaye Toy s1eZjerarewos naued (q Fes "eyes sezjePeiioo nqued (© ‘Sojiqnd TojEndS) & eresodwiay eaveZ AN nae Oxe] gery Teigw op sunioeay nes wT “LOE TONY NILE W907 7HNUSNOD 30 AUMIEVIS THMATIAN BIV9OT AXVL ALT ~ XI INIOLdVS a %~00'ry %OS - %0 (ey UIE PZy He — eungsuco ep ezuone jeune nes wisiuegin 2p yeoyyieo inun eauiBunjaid nqued - '%00°0Z %0S - %0 vie LP ve oypunt 1S sorzy sojeueosied ayeye ede ad yodsuen ep aoeoiiu naued - ‘%00'02 0S - %0 Ty ule OZy Ue e| einzeneid ainoiyenoine ep ‘alleuiquico o-nuip oyed 2ey nu aueo ‘eoipun{ 1S e01zy 10joueosied eeyejoudoxd uy sjeye Soy Nes olowamWEs ‘ower nqved - %00'02 %0S - %O (eye oy ve — so1punf 38 e91zy sojeueosiad eayejaidoid up ayeye = aIe|MOWJewUy —_—goIeDaW eunijoen no yodsuen ap aozoyfius naued - ‘%00'02 %0S - %0 (De Sop we SoIpunl eorzy oueosied ep ainujep nes sjeieudord ul eieye uelnesxe U1 ejesedue unuaioy nquad - % 00°02 %0S - %O &) ure sore = sojpunt 8 a0ry aueosied ap eynuiiop nes eyeyoudoid ul sqeye ' NUAJE} BP BBD }LISP EjUIso} 069129 2} joouse innsie: ul ajeqsiBau) uewequi u} ayesexdwe unuavey nqued - %00'0S %0S - %O0 ‘Pluuajed op ininue DoUsTLe Tue € TURF e!P © BIgeZOdW! aLedjeR yezI}erIDE B AU Wipe|o nseyaudosd a1e9 Ul INZeO Ul - '%00'0S %0S - %0 ToouBe nIUeLOP, up euanoe ngued syezign “eorpunt uy ajeye afeliuepizareu lupo rujuod - Ov'se BOS - %0 {a 8p @jnuijap nes eayeyeudoid ‘oipunt eueosied ep aynuiep nes eajejoudoid uy ayeye syeliuepizerou opipee nnuad - '%00°0S %OS - %O ‘OipuAT eueosied ep ajnuijep nes eajejaudoid uy s1eye sjeluapizes_eYIPE!O_NUed — %WOS - %O | () “une 68h “HV ‘aroz SNNY NYLNAd W907 INMISNOD 3a auMiBVAs 373109 8102 INN MUNA TOSI INGOO Nid BLITIEVLS TTBLOD NNO) ILIZOdSIG SL TV ~ X INIOLdVS Psy Lz sr 7 ‘BATENSTUNPE OE %00'0S %OS~ %0 ed Lonip ap 1unpsdoid eauiuidepuy niuad - unueld eauewiese ‘%00°0S %0G -%0 aye ed ap nes ejeqsepeo unued ed 2p soyerBoiray doo op eazeroqije nqjuad - " . BLE HE Seyoygnd %00°0¢ %Os - %O J gwejoes ep doos uy lesye nqued - ‘%000S KOS = %O 18 guejoal op 1o1nsos nqued - ie PL He — uNBuIdwied uO sjojn ‘%00'rr % 0S - %0 nes eins ‘uno ap siege} ap aiefevoue ap_faiiezuone eaveaqua _ngued ‘auingsuoo ep aljezuoyne eye ul asnjout yuns ‘%00'vb %0S - %0 nu a1eo ‘ianqsuco jeun wezyees easapan ‘uy seques 9p areziueBy0 ap aueion| nqued eieseseu jeiezucjne eBaseseqye nqued - 5 (Yule pap ve + jonAsu0S %00'02, ®0S- %0 foun e ‘pleived nes giejoy ‘auejuiysep fap_raezuoyne e aueseqe ep exe; nqued - z (Ue Py He aANNSUOS Senedd ROS ~ %O ep _ezvone reun eay6unjaid ni @ a plpue - SUIe plpue e| seuoluEW Badd eeceee iso eoap fonsjsuco aye nujuad ‘BuINSUOD ep leeZLO\NE esJeseqiie NyUEd - (Gyune viv te = exeue auipep ‘%00'ry %0G- %O0 nes gleliuepizes euipgjo O nqued esinqsuoo p_Wezuomne roun eoseroqe nqued - (WYure yy Ue — ueoFepnl ynvpeo ‘ajeneioads ap %L9'9 %0S - %O ep nes wewyd ajgo ap eauefeuswe Is WsJUeGN ep eIS;WOD alleD ep _uisiueqin ep yeoynie0 aveziae nyjued - «i ‘epueul 2] arequi ep sojarerg e 1S Jojeyueueuoge e ‘zeo gdnp “eazeuonseb 1S eluspine ETD SSUOIOUES 6S F SUSAEHUGO SIM|SUOO ajooe Teds 107 ZbE'9 Bl 197 OE" FI Od | ZLe'9- OOF F ‘eorezuen ‘ealejsiGeiu ‘cowed, puaud so1uyey sojeUOU eeveOwOU| < 197 p82z BI 197 OPE B18 yel7—- 9b b “ppuewre no ezeauorjoues 2s (q | ‘B] EynzeAaid eljuanesuoy < i 197 SbVE P1197 082 1 8G OLE b ~ 082 Bpuowe No EZeaUo!}OUES ‘wynzgaeid euonequog < <2 < WOoE TO BAeAIOTCU OS (H) STE) I oignunt UOTENVOSESA “1NZV9 Nj NOTZNANY SIV AWIXVN IS SIN “BOUSUE TH EZEBUOTUES 68 [S a|IEANIOD SITARSUCO SICEHedS 107 829° 1 101 Sze FI 28a gush - ze oe] arequl ap Jojreng € 1S Jojsyualueuoge © "220 dnp "eoseuoNsad 1S eluepIAe ‘Borezuen “eoleysibelu! ‘eeluedy puaud soluye) Jofauiou eeweo‘eoUl (P) 107 969 &1 1071 622 #1 8d 960- 62¢ ‘pusiue no PrEUOTHUES Os 197 622 B91 02 8190 6l2- OL qpIBuie no ezeouariaues as Te US -P- = 191- “e (2) we &| eanzenaid euenequod (e) Tie TANY NENA cor HY ‘102 ANY RUINS 907 TNNISNOD 3G SUTIAVAS TWINTSAIN ‘BOIZI4 MOTSN) “v9sis 7NGOD Nid SUWEVLS STELIMN WOSUSd “INZVD NI HOUZNAWY STV SWIXVIN 1S SWINIW 3 TALIATT