Sunteți pe pagina 1din 8
ROMANIA JUDETUL VALCEA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA CONSILIUL LOCAL HOTARARE i Ramnicu Valcea la organizarea unui eveniment cultural privind participarea municipi Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea, intrunit in gedinf& ordinara la data de 26 aprilie 2018; Luand in discutie Raportul comun nr.10147 din data de 20.03.2018, intoomit de Directia Economico- Financiara si Biroul Comunicare, Sport, Cultura, prin care se propune : - participarea municipiului Ramnicu Valcea la organizarea evenimentului “Caravana Filmului Romanesc" in perioada 21.05 - 25.05.2018; = imputernicirea Primarului municipiului pentru a semna un Acord de Asociere cu Asociatia Cine Cultura” pentru organizarea acestui eveniment cultural; suportarea din bugetul local, Cap 67 ,Culturé, recreere si religie”, a sumei de 11.600 lei; ‘Avand in vedere adresa nr.48977/19.12.2017, prin care Asociatia “Cine Cultura’ a propus Primariei municipiului un parteneriat pentru organizarea la Ramnicu Valcea a Caravanei Filmului Romanesc - Capodopere ale cinematografiei nationale - editia 2018, eveniment care se poate desfagoara pe durata a cinci zile, in perioada 21-25.05.2018, in aer liber, in Scuarul Mircea cel Batran, iar contributia Primariei municipiului Ramnicu Valcea sa fie de 15.000 lei din care 10.000 lei pentru organizarea acestui eveniment , la care se adauga un maxim de 5.000 lei cheltuieli cu invitatii ce se vor prezenta la peliculele difuzate; In temeiul prevederilor Anexei nr.2, cap.ll, punctul 9 litb din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36 alin.(7), lita) din Legea nr.215/2001 privind administratia public& locala, republicata, cu modific&rile si completarile ulterioare; In baza art.36, alin.(2), art45, alin.(2) si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Public& Local, republicat&, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art’. (1) Se aproba participarea municipiului Ramnicu Valcea la organizarea evenimentului “Caravana Filmului Romanesc” in perioada 21.05 - 25.05.2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; (2) Consecinta a prevederilor alin.(1), se tmputerniceste primarul municipiului pentru a semna un Acord de Asociere cu Asociafia .Cine Cultura” pentru organizarea acestui eveniment cultural. Art.2, Se aproba suportarea din bugetul local, Cap.67 ,Cultura, recreere gi religie”, a sumei de 11.600 lei, necesara pentru organizarea evenimentului cultural - “Caravana Filmului Roménesc’. Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se inoredinteaz& Directia Economico -Financiara i Biroul Comunicare Sport, Cultura. Art4, Prezenta hotdrare se da publicitatii si se comunica in copie pentru a fi adusé la indeplinire: - Institufiei Prefectului — judetul Valeea; = Primarului municipiului Ramnicu Valea; = Directiei Economico - Financiare; - Biroului Comunicare, Sport, Cultura; = Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali. INITIATOR, / AVIZEAZA PT/CEGALITATE PRIMAR, SECRETAR MUNICIPIU, Mircia GUTA\ jurisylon DIDOIU py RAMNICU VALCEA nae PRIMARIA MUNICIPIULUI ; Ramnicu Valcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Valea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro 5 DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA Nr, 10147 din 20.03.2018 privind part Rimnicu Valea Ja organizarea unui eveniment cultural Prin adresa nr. 48977/19.12.2017, Asociatia "Cine Cultura” propune Primariei municipiului un parteneriat pentru organizarea la Ramnicu Valcea a Caravanei Filmului Roménesc ~ Capodopere ale cinematografiel nationale - editia 2018. Evenimentul se poate desfigura pe durata a 5 zile, in perioada 21-25.05.2018, in aer liber, in Scuarul Mircea cel Batran, in care sf fie prezentate cfte 0 pelicula in fiecare seara, pe infrastructura de proiectie a organizatorului. in cei 5 ani de existenf, Caravana filmului roménesc a fost in peste 25 de orase din Roménia, dintre care amintim Bucuresti, Cluj Napoca, Alba lulia, Ploiesti, Constanja, Calarasi, Braila, unde, cu sprijinul suplimentar al autoritatilor locale, a fost posibila invitarea unor personalitafi importante ale teatrului si filmului romanese precum Marcel lures, Mircea Diaconu, Horatiu Maléele, Draga Olteanu Matei, Dore! Vigan. Conform adresei Asociatiei "Cine Cultura”, contributia Primariei municipiului Ramnicu Valcea este de 15.000 lei, constand din 10,000 lei pentru organizarea acestui cveniment cu durata de 5 zile, la care se adaugit un maxim de 5.000 lei cheltuieli cu invitatii care vor prezenta peliculele difuzate. Considerdnd c& un astfel de eveniment, ce ar urma manifestarilor dedicate Zilei Ramnicului — 630 de ani de la prima atestare documentardi a municipiului, se poate desffigura cu succes in Scuarul Mircea cel Batrdn, imbogafind, din punct de vedere cultural, aceasta locatic importanta, in baza prevederilor art. alin.(1) si @) din Constitutia Romaniei, conform cArora "accesul la cultura este garantat, in conditile legi iar "Statul trebuie s& asigure pAstrarea identitijii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitayii contemporane, promovarea valorilor culturale $i artistice ale Romaniei in lume", ale art.36, alin.(7), lia) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale se impune adoptarea unei hotirari a Consiliului Local prin care s se aprobe: = participarea Municipiului Ramnicu. Valcea la organizarea evenimentului “Caravana Filmului Roméinesc” in perioada 21-25.05.2018, conform Anexei; = imputemnicirea primarului municipiului de a semna un Acord de Asociere cu Asociatia Cine Cultura pentru organizarea acestui eveniment cultural; = suportarea sumei de 11.600 lei (5 zile x 500 euro x 4,66 lei, conform adresei Asociatiei Cine Cultura inregistraté la sediul Primériei Municipiului Rémnicu Valcea sub nr.48977/19.12.2017) din Cap. 67 "cultura, recreere, religie” (reprezentind cheltuieli aferente celor 5 zile de proiectie video); Administratof\ Rubi Director Bephnomic Director Directia J Alexandru Gi ic Ton kEPADAT Petre CAZAI 7 Biroul Comunicare, Sport, Cultura me IONESCU. Anexa la HCL nr. _/ ilmului Romanese 21-25 mai 2018 "Prin cenusa imperiului" (1976) — film cu referire la Marea Unire din 1918 "Ultima noapte de dragoste, intdia noapte de razboi” (1979) ~ film cu referire la Marea Unire din 1918 "Mere rosii" (1976) ~ film cu referire locala (a fost filmat la Ramnicu Valea) "Concertul” (2009) — film din cinematografia contemporana = "Octav” (2017) — film din cinematografia contemporan’ Vor participa 2 invitati dintre actorul Marcel lures, actorul Andi Vasluianu, actorul Mircea Diaconu sau regizorul si scenaristul Laurengiu Damian, d eRIMARIA MUNICIPIULU! | =) gAMNICU VALCEA 1 mut OF INFORMARE A CETATENOR 1 GEE on fBt2- to | sofieitare: ee rocspas OE core! e-mail: ofce@caravanafilm.ca ultura SS CARAWANA FILMULUI ROMANESC Catre: Primiria Municipiului Riimnicu Valeea Domnului Primar Mireia GUTAU Propunere de parteneriat pentru realizarea proiectului cultural CARAVANA FILMULUI ROMANESC - Capodopere ale cinematografiei nationale / Cartea si filmul 2018 Stimate domnule Primar, Stimati Consilieri Locali, Supunem atenfiei dumneavoastra prezentarea proiectului cultural-educativ Caravana filmului roménesc, in speranja cd acest proiect va prezenta interes pentru dumneavoastra si pentru comunitatea pe care o reprezentati si cd va fi posibila includerea orasului dumneavoastra in traseul cultural pe care il pregatim pentru anul 2018. Prezentarea yi justificarea proiectului in Roménia, cinematografele in aer liber si gradinile de vara au disparut dupa anul 1989. Exist, de asemenea, un numir mare de orage unde nu exist cinematografe sau orase in care acestea exist, dar nefiind reabilitate, nu pot oferi conditii adecvate de vizionare. ins, conceptul de cinematograf mobil in aer liber este popular peste hotare, avand un deosebit succes in numeroase tari. In Romania, dupa cum s-a observat in ultimii ani, festivalurile nationale care au o sectiune ce se desfagoara in aer liber, s-au bucurat de un mare aflux de public. Astfel, oamer si-au exprimat nevoia de a-si petrece serile bucurandu-se de un eveniment cultural, daci acesta le este cu adevarat accesibil. Intenjia proiectului Caravana filmului romdnese — Capodopere ale cinematografiei naionale / Cartea si filmul este aceea de a crea in orasele Yarii, evenimente de cultura cinematograficd roméneased, prezentind atat proiectii in spectacolele de seard, in aer liber (piefe sau parcuri), dar si evenimente cinematografice in licee, biblioteci, muzee sau in alte spatii neconventionale. Proiectul este unul non-profit, iar publicul are acces gratuit la toate proiectile. Scopul proiectului este acela de a reda publicului spre vizionare filmele din patrimoniul national de film, dat si filme de 0 incontestabilé valoare, realizate in ultimii ani, oferind spectatorilor posibilitatea de a avea acces liber la serile de film romanesc. Astfel, pe ingit rememorarea marilor filme artistice roménesti, care au reprezentat momente de mare valoare in istoria filmului national, se are in vedere si cizelarea gustului si educarea cinematografic’ a tinerei generat. La nivel local, prin acest proiect se urmareste gi valorificarea, din punct de vedere cultural, a unor spatii in aer liber (piefe centrale, zone de promenad&i sau parcuri), prin organizarea unor activ culturale remarcabile, in beneficiul locuitorilor orasului. in anul 2018, Caravana va continua demersul cultural si educational prin cele doua sectiuni: Caravana filmului romanese — Capodopere ale cinematografiei nationale — se va desfasura in lunile de vara, cu proiectii in aer liber in parcuri si piete centrale ale oraselor (perioada iunie ~ septembrie 2018). Filmele din cadrul acestei sectiuni vor fi alese pe baza_preferinjelor dumneavoastra, din portofoliul pe care il definem, urménd a fi proiectat un film in fiecare seara. si Caravana filmului rominese — Cartea si filmul — seotiunea care se adreseaz’ in special elevilor de gimnaziu, liceenilor si studentilor si urmeazA si se desfigoare in scoli si licee, case de cultura, muzee sau biblioteci din iarné pan in primavard, in perioada ianuarie — iunie 2018 si septembrie ~ noiembrie 2018, cu trei proiectii pe zi. Scopul acestei sectiuni este aceea de a crea o legiturd vizibilé intre arta cinematograficd si literaturd, axdndu-se pe latura educafionald pe care 0 confine atat arta scrisului, cat si cea a filmului si punetind aspectele care le apropie, dar si pe cele care le diferentiaza. Astfel, vor fi prezentate productii cinematografice clasice, ale cdror scenarii au ca sursa de inspiratie romane celebre roménesti, nuvele si povestiri din programa scolari sau din bibliografia optional a levilor— filme care, de altfel, au marcat si bucurat copilaria multor generatii, care au crescut gi s- au maturizat avand aléturi personaje din aceste filme clasice. ‘Acest proiect se preteazA foarte bine mai ales in contextul manifestirilor culturale adresate clevilor care se deruleaza in cadrul programului national ,.Scoala Alifel. Sa sti mai multe, sa fit mai bun!”, dar, cu acordul Inspectoratului Scolar, elevii pot participa la spectacole pe tot parcursul anului scolar. Exemple de titluri pentru astfel de filme: Amintiri din copilirie, re Elisabeta Bostan; Cueoana Chirifa, regia: Mircea Drigan; Dumbrava minunati, regia: Gheorghe Naghi; Baltagul, regia: Mircea Muresan; Fratii Jderi, regia Mircea Dragan; Domnisoara Cristina, regia: Alexandru Mafiei; Moromefii, regia: Stere Gulea; Titanic vals, regia: Paul Calinescu si exemplele pot continua. Istoricul proiectului Asociatia CineCultura, impreund cu MDV Audio Studio, a organizat, incepand din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMANESC, proiect ce s-a derulat, la nivel national, prin cele oud sectiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei nationale si Cartea si filmu. in cei cinci ani de existent, Caravana filmului romdnesc a fost in orasele: Ploiesti, Constanja, Onesti, Mangalia, Falticeni, Alba Iulia, Gura Humorului, Cluj-Napoca, Zaldu, Resita, Corabia, Targu-Jiu, Slatina, Medias, Turda, Giurgiu, Campina, Calarasi, Amara, Ghimbav, Cemavoda, Codlea, Piatra Nem, Tulcea, Braila si Bucuresti, ajungand la un numir total de aproximativ 116.600 de spectatori si consemnéind 2.545 de referiri in presa local si national. in cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artisticd gi tehnicd de excepfie, fiind refficute ca sunet gi imagine. {in unele orase, cu sprijinul suplimentar al autoritafilor locale, a fost posibil sa invitim personalitati importante ale teatrului si filmului romanesc. Au acceptat si fie invitafi speciali ai ,Caravanei filmului roménese”: Horatiu Mabicle, Draga Olteanu Matei, Dorel Visan, Mircea Diaconu, Nicodim Ungureanu, Serban Marinescu, Bogdan Ficeac, Ileana Stana lonescu, Maia Morgenstern, Sebastian Papaiani, Dorel Vigan, Mircea Rusu. in urma experientei de 5 ani in derularea acestui proiect, am ajuns Ia concluzia ci bugetul pentru o zi de proiectie video este aproximatiy 1.000 euro, incluzdnd drepturi de proiectie realizarea graficd a materialelor promotionale gia siglelor de prezentare a filmelor, a eazi si meselor pentru personalul tehnic. Aceste costuri sunt suportate in proportie de 50% de Asociatia CineCultura, iar 50% de eatre structurile locale. in vedcrea realizdrii acestui proiect in orasul dumneavoastra gi din considerentele specificate mai sus, va propunem realizarea unui parteneriat care consté in: rutin Primi = asigurarea spafiilor pentru proiectie (pista, parc, sala de muzeu, biblioteca ete.) cu scaunele necesare; = asigurarea pazei pe toatd durata pentru echipamentele tehnice cate vor raméne in locatie; = asigurarea sursei de energie electricd pentru alimentarea echipamentelor necesare proiectis = promovare local (transmitere comunicate de presi, distribuire afige sau fluturasi); =o contribusie financiara in valoare dle 15.000 kei (pentru sapte zile de proicctic), 10.000 lei (pentru cinci zile de proiectie) sau 7,000 lei (pentru trei zile de proiectie); utia Asociatiei CineCultura consti in: + plata drepturilor de difuzare a filmelor; ~ plata partiala a inchirierii echipamentelor audi transport si a personalului calificat; = intrefinere site gi realizare materiale promofionale (afige 5i fluturagi); + promovarea Primairi i partenerilor Primariei, care contribuie la realizarea acestui proiect, pe site-ul Caravanei (www.caravanafilm.ro), pe afige, fluturasi si bannere, precum si mentionarea acestora in comunicatele de presa trimise la nivel nafional gi local -video necesare proiectiei, a mijloacelor de ‘Tehnologie audiovizuala implicati in proieet Caravana Filmului Roménese va folosi un echipament audiovizual performant, cu. un proiector special de 10 000 de lumeni, destinat proiectiilor in aer liber. Instalatia este completata de un ecran de proiectie gonflabil, ale cirui dimensiuni (8 m x 16 m) vor transforma vizionarea unei proiectii de film intr-o experienfi cu adevarat spectaculoasd, precum gi de un echipament de sunet de ultima generatie, Echipamentele tehnice inglobate in prezentul serviciu formeaz’ una dintre cele mai performante instalatii de proicctie de film existente att pe piaja international, cat si in ofertele de la nivel national. Apeland la o filmotecd recent refficuti, atat din punct de vedere al imaginii, cat gi al sunctului si beneficiind de sprijinul Centrului National al Cinematografiei, al Arhivei Nationale de Filme, UCIN si al DACIN - SARA, dorim s& prezentim publicului aceste filme la o calitate artistic gi tehnica de exceptie. Printre avantajele comunita{ii locale se numara: + revigorarea vietii culturale in spatii neconvengionale; + oferirea, pentru comunitate, a unui eveniment cultural-educativ prin organizarea unui eveniment de amploare, la care publicul are acces gratuit, cu o mare vizibilitate (similar unui festival, dar la costuri mult mai reduse), fapt care reprezintd un heneficiu de imagine pentru autoritajile locale organizatoare ale acestui eveniment; © familiarizarea copiilor si tinerilor cu marile valori culturale romdnesti (actori, regi filme, opere literare) * implicarea orasului intr-un proiect cultural-educativ de interes national, avand in vedere lacunele tinerei generafii in ceea ce priveste literatura gi arta, in general; ‘+ promovare in presi a Primiriei locale si a partenerilor acesteia prin intermediul unui eveniment cultural de mare vizibilitate si interes pentru comunitate Locatii: + parcuri, piefe centrale (pentru proiectiile care au loc in aer liber, pe perioada verii, pentru publicul larg); + sili de biblioteci sau muzee, Case de Cultura, sili de festivitati ale lic speciale dedicate tinerilor in cadrul proiectului Cartea gi fimul eelor (pentru proiectii Pentru informafii suplimentare (inclusiv detalii privind portofoliul de filme, care cuprinde aproximativ 100 de titluri), persoana de contact este Roxana Busu, mot 0754.055.784 / 0722.474,379 sau e-mail: office@caravanafilm.ro. Mai multe detalii despre activititile noastre puteti gisi si pe site-ul web: www,caravanafilm.ro in speranta cd acest proiect este in asentimentul dumneavoastra gi cd va fi posibila implicarea Primariei si a Consiliului local in realizarea acestui proiect, in calitate de parteneri, asteptimm rispunsul dumneavoastri pentru organizarea ,,Caravanei filmului romanese” in anul 2018. Cu stima, 18.12.2017 Roxana Busu, Director Asociafia CineCultura - san orl Rn y Ws nd